Kratko uputstvo 
1 Biranje broja
4 Prenos poziva
Da biste uputili poziv, podignite slušalicu i unesite broj.
Umesto toga, možete da pokušate nešto od sledećeg.
1.
U toku aktivnog poziva, pritisnite taster Prenos
2.
Unesite broj telefona primaoca prenosa.
•
Neprekidno crveno svetlo na ručnoj slušalici
Ponovno biranje poslednjeg broja
3.
Pritisnite softverski taster PonBir da biste ponovo pozvali
broj na svojoj primarnoj liniji. Da biste ponovo pozvali broj
na drugoj liniji, najpre pritisnite dugme linije.
Ponovo pritisnite taster Prenos (pre ili nakon što druga
strana odgovori). Prenos se dovršava.
•
•
Direktan prenos
Isprekidani ton biranja (ukoliko je dostupno)
Ikona govorne pošte i broj se prikazuju na ekranu pored
dugmeta za neaktivnu sesiju
Biranje dok je slušalica spuštena
•
U toku aktivnog poziva, pritisnite taster Prenos
2.
Podignite slušalicu ili pritisnite taster Poziv, Slušalice
, Telefonski zvučnik
ili Izbor.
•
Pritisnite taster Akt. pozivi da biste izabrali poziv na
čekanju, a zatim ponovo pritisnite taster Prenos da biste
dovršili prenos poziva.
Unesite broj stavke za brzo biranje i pritisnite softverski
taster BrBir. Možda takođe imate brza biranja dodeljena
nekoj dugmadi duž leve strane telefona.
2 Odgovaranje
1
Biranje broja
•
Trepćuće žuto dugme linije
2
Odgovaranje
•
Animirana ikona
3
Čekanje
•
Trepćuće crveno svetlo na slušalici
4
Prenos poziva
5
Konferencija
6
Prigušivanje tona
7
Govorna pošta
8
Skretanje
Prosleđivanje svih poziva
10 Istorija poziva
11 Katalozi
12 Podešavanja
13 Navigacija
14 Punjenje preko USB kabla
15 Inteligentna blizina
16 Saveti
Napomena Da biste dobili najbolje rezultate,
štampajte na papiru veličine 
8,5 inča x 14 inča (veličine „Legal“).
i ID pozivaoca
Da biste odgovorili na poziv, podignite slušalicu. Možete i da
pritisnete trepćuće žuto dugme za sesiju, Odgovori, dugme
na slušalicama koje ne sija ili dugme na telefonskom
zvučniku.
Odgovaranje na više linija
Ako razgovarate telefonom i primite drugi poziv, na ekranu
telefona se nakratko prikazuje poruka. Pritisnite trepćuće
žuto dugme linije da promenite liniju, a zatim pritisnite
dugme za sesiju da odgovorite na drugi poziv. Prvi poziv se
automatski prebacuje na čekanje.
Na poziv možete da odgovorite u okviru obaveštenja o
dolaznom pozivu ako vam je ovu funkciju omogućio
administrator.
3 Čekanje
.
Pritisnite taster Poruke
i pratite glasovna uputstva.
Da biste proverili poruke za određenu liniju, prvo pritisnite
dugme linije.
8 Skretanje
Pritisnite taster Skreni kad primate poziv, kad je poziv
aktivan ili na čekanju. Funkcija skretanja preusmerava
pojedinačni poziv na glasovnu poštu ili na drugi broj koji je
konfigurisao administrator sistema.
5 Konferencija
1.
U toku aktivnog poziva, pritisnite taster
.
Konferencija
2.
Uputite novi poziv.
3.
Ponovo pritisnite taster Konferencija (pre ili nakon što
druga strana odgovori). Konferencija počinje i na
telefonu se prikazuje natpis „Konferencija“.
4.
Indikatori novih poruka:
Preslušavanje poruka
Aktivni poziv možete da prebacite u poziv na čekanju, na
istoj liniji ili između linija
Unesite broj dok je telefon neaktivan.
Novi pozivi se prikazuju na sledeće načine:
9
.
1.
Brzo biranje
Cisco IP Phone 8811, 8841,
8851 i 8861
7 Govorna pošta
9 Prosleđivanje svih
Ponovite ove korake da biste dodali još učesnika.
Konferencija se završava kad svi učesnici prekinu vezu.
poziva
1. Da biste prosledili pozive primljene na primarnoj liniji
na drugi broj, pritisnite taster Prosledi sve.
2. Da biste prosledili pozive na drugi broj, unesite broj
telefona.
Spajanje poziva
3. Da biste prosledili sve pozive na govornu poštu,
pritisnite taster Poruke
.
Aktivni poziv možete da spojite u konferenciju sa pozivima
na čekanju, na istoj liniji ili između linija.
4. Da biste otkazali prosleđivanje poziva, pritisnite taster
Prosl. isk.
•
U toku aktivnog poziva, pritisnite taster
Konferencija
.
•
Pritisnite taster Akt. pozivi da biste izabrali poziv na
čekanju, a zatim ponovo pritisnite taster Konferencija
da biste kreirali konferenciju.
Prikazivanje i uklanjanje učesnika
U toku konferencije, pritisnite taster Prikaz det. Da biste
uklonili učesnika iz konferencije, označite učesnika i
pritisnite taster Ukloni.
6 Prigušivanje tona
Da biste podesili prosleđivanje na sekundarnoj liniji,
pritisnite dugme za liniju da biste izabrali liniju i pritisnite
taster Prosledi sve.
Da biste podesili daljinsko prosleđivanje, pristupite svom
Self Care portalu.
10 Istorija poziva
Prikaz istorije poziva
1. Pritisnite taster Aplikacije
.
2. Pomerite se kroz opcije i izaberite opciju Istorija
poziva.
1.
Pritisnite taster Čekanje
. Prikazuje se ikona
čekanja, a dugme linije treperi zelenom bojom.
1.
2.
Da biste nastavili poziv sa čekanja, pritisnite trepćuće
zeleno dugme linije, taster Nastavi ili taster Čekanje.
U toku poziva, pritisnite taster Priguši
svetli da bi označio da je ton prigušen.
2.
Ponovo pritisnite taster Priguši da biste isključili
prigušenje tona.
. Taster
3. Izaberite liniju za prikaz. Telefon prikazuje poslednjih
150 propuštenih, upućenih i primljenih poziva.
4. Da biste prikazali detalje o pozivu, dođite do njega
i pritisnite taster Dodatno, a zatim pritisnite taster
Detalji.
Prikazivanje samo propuštenih poziva
Osvetljaj ekrana
1.
Prikažite istoriju poziva.
1.
Pritisnite taster Aplikacije
2.
Pritisnite taster Prop. Druga mogućnost je da pritisnete
dugme za sesiju mapirano na ikoni za istoriju poziva.
2.
Izaberite opciju Postavke > Osvetljaj.
3.
Pritisnite taster za navigaciju nalevo ili nadesno da biste
promenili osvetljaj i pritisnite taster Sačuvaj.
Biranje brojeva iz istorije poziva
1.
Kako se pomeram na listi ili u okviru menija?
.
Pritiskajte taster nagore, nadole, nalevo ili nadesno na
četvorosmernom tasteru za navigaciju.
16 Saveti
Na koji način pratim stanje većeg broja
poziva?
Boje dugmeta linije označavaju stanja poziva i mogu da vam
pomognu da se orijentišete prilikom upravljanja većim
brojem poziva, uključujući deljene linije:
Prikažite istoriju poziva ili idite do propuštenih ili
upućenih poziva.
Kontrast ekrana (samo model 8811)
2.
Idite do liste i podignite ručnu slušalicu ili pritisnite
taster Izaberi.
1.
Pritisnite taster Aplikacije
•
Dolazni poziv – trepćuće žuto svetlo
2.
Izaberite opciju Postavke > Kontrast.
Kako biram stavku na listi ili u meniju?
•
Povezani poziv – neprekidno zeleno svetlo
3.
Da biste uredili broj pre biranja, pritisnite: Dodatno >
UređBr.
3.
Pritisnite taster za navigaciju nalevo ili nadesno da biste
promenili kontrast i pritisnite taster Sačuvaj.
Kada je stavka označena, pritisnite taster Izaberi. Možete i
pomoću tastature da unesete odgovarajući broj stavke.
•
Poziv na čekanju – trepćuće zeleno svetlo
•
Daljinsko korišćenje deljene linije – neprekidno crveno
svetlo
•
Daljinski korišćena deljena linija na čekanju – trepćuće
crveno svetlo
Veličina fonta
11 Katalozi
1.
Pritisnite taster Kontakti
2.
Pomerajte se kroz opcije i izaberite katalog.
3.
Upotrebite tastaturu da biste uneli kriterijume pretrage.
4.
Pritisnite taster Prosledi.
5.
Da biste pozvali broj, idite do stavke na listi i pritisnite
taster Biraj.
.
12 Podešavanja
Jačina tona
Traka za jačinu tona se nalazi sa leve strane tastature.
•
•
•
.
Da biste podesili jačinu tona u ručnoj slušalici,
slušalicama koje se stavljaju na glavu ili telefonskom
zvučniku, pritisnite taster Jačina tona dok koristite
telefon.
Da biste podesili jačinu tona zvona, pritisnite levi taster
Jačina tona (-) ili desni (+).
Da biste utišali telefon dok zvoni, pritisnite levi taster
Jačina tona jednom. Pritisak na taster Jačine tona više
puta stišava jačinu tona zvona.
Ton zvona
1.
Pritisnite taster Aplikacije
2.
Izaberite opciju Postavke > Ton zvona.
3.
Izaberite liniju.
4.
Pomerajte se kroz listu tonova zvona i pritisnite taster
Reprod da biste čuli uzorak.
5.
Pritisnite tastere Postavi i Primeni da biste sačuvali
izbor.
.
Traka za pomeranje na ekranu označava vaš relativan
položaj u okviru liste.
Kako izlazim iz menija?
1.
Pritisnite taster Aplikacije
2.
Izaberite opciju Postavke > Veličina fonta.
3.
Izaberite opciju Sitan, Mali, Običan, Veliki ili
Ogroman.
4.
Pritisnite taster Sačuvaj.
.
13 Navigacija
Gde je dugmad linija?
Da biste u potpunosti napustili meni, pritisnite taster Izađi.
Da biste se vratili u okviru menija za jedan nivo, pritisnite
.
taster Nazad
Napomena Ukoliko pritisnete taster Nazad i zadržite ga,
napustićete meni u potpunosti.
14 Punjenje preko USB
Koji je najbolji način za korišćenje slušalica
koje se stavljaju na glavu?
Ako slušalice koristite za biranje ili odgovaranje na poziv,
onda one služe kao primarna putanja za zvuk i ikona za
slušalice koje se stavljaju na glavu biće prikazana u desnom
uglu trake zaglavlja. Pritisnite taster Odgovori da
automatski odgovorite na poziv koristeći slušalice koje se
stavljaju na glavu.
Dugmad linija se nalaze na levoj strani ekrana telefona.
Dugmad koja nisu dodeljena telefonskim linijama mogu da
se upotrebe za brza biranja i druge funkcije. Obratite se
administratoru sistema da biste dobili dodatne informacije.
kabla
Kako da podesim brza biranja?
Da biste napunili svoj mobilni telefon, upotrebite bočni USB
port na telefonu Cisco IP Phone 8851 ili upotrebite bočni ili
zadnji USB port na telefonu Cisco IP Phone 8861.
Napomena Ako koristite lokalni standard koji
podrazumeva čitanje s desna nalevo, kao što
je standard za arapski jezik, dugme linije i
sesije će imati obrnute položaje.
Da biste napunili svoj tablet, upotrebite zadnji USB port na
telefonu Cisco IP Phone 8861.
Da biste podesili brza biranja i prilagodili druge funkcije i
podešavanja za vaš telefon, koristite Veb pregledač na
računaru da biste pristupili Self Care portalu. URL adresu
Self Care portala zatražite od administratora sistema.
Gde je dugmad sesija?
Dugmad sesija se nalaze na desnoj strani ekrana telefona.
Gde su softverski tasteri?
Četiri softverska tastera se nalaze ispod ekrana telefona.
Možete da pritisnete taster Dodatno (ukoliko je dostupan) da
biste prikazali dodatne softverske tastere.
15 Inteligentna blizina
Ako je vaš administrator omogućio ovu funkciju, možete da
pritisnete dugme za drugu liniju da biste otvorili Bluetooth
meni i da biste uparili i povezali svoj pametni telefon ili
tablet. Posle povezivanja pametnog telefona ili tableta, na
oznaci druge linije biće prikazan njegov naziv i moći ćete da
koristite tu liniju za upravljanje pozivima preko pametnog
telefona ili tableta. Takođe, ovu funkciju možete da
omogućite ili onemogućite pomoću stavke u Bluetooth
meniju za hendsfri dvosmerni audio. Više informacija
zatražite od administratora sistema.
1.
Pritisnite taster Aplikacije
2.
Izaberite opciju Bluetooth.
3.
Omogućite ili onemogućite Hendsfri dvosmerni
audio.
.
Gde mogu da nađem kompletan korisnički
vodič?
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoint
s/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html
Centrala za Severnu, Južnu i Centralnu Ameriku
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
SAD
http://www.cisco.com
Telefon: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Faks:
408 527-0883
Cisco i logotip Cisco su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Cisco i/ili njenih filijala u SAD i u drugim
zemljama. Da biste pregledali listu žigova kompanije Cisco , posetite ovu URL adresu:
www.cisco.com/go/trademarks. Žigovi trećih strana koji se pominju su svojina odgovarajućih vlasnika.
Korišćenje reči „partner“ ne označava partnerski odnos između kompanije Cisco i neke druge kompanije.
(1110R)
© 2014 Cisco Systems, Inc. Sva prava zadržana.
Download

Kratko uputstvo Cisco IP Phone 8811, 8841, 8851 i 8861