ALTIN - DÖVİZ
444 5959
www.�stanbulseyahat.com
GRAM
ALIŞ
SATIŞ
98,3434
98,3930
ÇEYREK
156,5437
160,1136
YARIM
312,1737
320,2272
TAM
626,3046
638,4958
DOLAR
2,4071
2,4075
Tekirdağ ve batısı
Yıl: 8
Sayı: 2428
30 Ocak 2015
Cuma
Kurucu: Nac� AKYAZI
www.avrupagazetec�l�k.com.tr
F�yatı: 25 Kr.
EURO
2,7226
2,7246
Alarm veriyor!
Boğaz�ç�, İTÜ ve
Yıldız Tekn�k’ten
b�l�m �nsanları
Marmara Den�z�’ndek� fayların son
durumunu �nceled�. İncelemeler,
en sıcak noktanın
İstanbul kıyılarından 8 km. açıktak�
Adalar kolu olduğunu gösterd�.
Uzmanlar, Tek�rdağ ve batısının
da alarm verd�ğ�n�
söyled�.

FAY 100 YILDIR UYUYOR
Marmara depreminin ne zaman
yaşanacağı belli değil ama araştırmalar yeri ve büyüklüğü hakkında
net bilgiler veriyor. 3 Üniversiteden uzmanlar, araştırmaları sonunda tehlikeyi gözler önüne serdiler.
Uzmanlar, Kuzey Anadolu fayının
Adalar kolunda 7'lik depreme hazırlıklı olunması gerektiğini söylerken,
100 yıldır sessiz olan Tekirdağ-Şarköy-Çanakkale hattındaki fayın da
6'lık deprem için alarm verdiğini ifade ettiler.

7 ÜZERİNDE OLABİLİR
Bulgular en sıcak noktanın İstanbul
kıyılarından 8 km. açıktaki Adalar
kolu olduğunu gösterdi. Araştırmadaki bir diğer tehlikeli bölge ise yıllık 20 mm. yamulma birikimi olan
ve yaklaşık 100 yıldır önemli bir
depremin yaşanmadığı Tekirdağ ve
batısındaki Şarköy’den Çanakkale’ye doğru uzanan Ganos bölgesi
oldu. Bölgedeki birikimin 7 şiddetinin üzerinde büyüklükte bir depremi üretebilecek potansiyelde olduğu
Devamı 8. sayfada
tespit edildi.
Turizm köyleri belirleniyor
Tekirdağ’ın ilçelerine bağlı bir çok
mahallenin Turizm
Köyü olabilecek kapasitede olduğunu
belirten
Tekirdağ
Tarım Hizmetleri
Daire Başkanı Hacı
Aslan ve Manisa
Kırsal Turizm Derneği Başkanı Nedim
Zurnacı, Malkara ve
Şarköy’de yapılması
düşünülen Turizm
Köylerini belirleme
çalışmalarına başla2. sayfada
dı.
Malkara TOKİ'de
Yatırımcıya ve sanayiye
sahip çıkacağız
Malkara TOKİ Konutlarında
sabah erken saatlerde yapılan operasyonda iki kişi Bonzai olarak bilinen uyuşturucu
maddeler ile birlikte yakalanarak, tutuklanma istemi ile Adli
Makamlara sevk edildi.
Malkara Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırımcıları ile Belediye meclis odasında toplantı gerçekleştirilen toplantıda konuşan
Malkara Belediye Başkanı Ulaş
Yurdakul, Malkara Belediyesi’nin
yatırımcıya ve sanayiye her zaman sahip çıkacağını belirtti. 2
bonzai operasyonu
Alper Eral’ın haber� 4’de
www.avrupagazetecilik.com.tr
e-posta:[email protected]
Emre Köprülü
Vatandaş
endişeli!.
CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü,
uzmanlar
tarafından
yapılan
açıklamaların
ardından, vatandaşların
endişe içinde olduklarını ifade etti. Köprülü,
halkın Tekirdağ bölgesinin depreme ne kadar
hazırlıklı olduğu konusunda endişeli olduğunu
vurguladı. Bu bağlamda
Köprülü İçişleri Bakanı Efkan Ala tarafından
yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle soru
önergesi verdi.
Devamı 3. sayfada
ELEMIYAONR
ARAN
AK Parti’de görev
dağılımı yapıldı
AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ahmet Akçay, kadrolarla seçime hazırız mesajı
verdi. Geçtiğimiz günlerde
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da katıldığı, 5.
Olağan Genel Kurulu’nu
gerçekleştiren AK Parti’de
görev dağılımları yapıldı.
Tuncar Ünsal’ın haber�
3. sayfada
Tel: 0282 264 34 43
İş arayanlar
İŞKUR açık
iş ilanları
9. sayfada
Murat
Sevgi
4. SAYFADA
Benden
birşeyler...
Nihan Yeliz
Erdoğan
3. sayfada
Faks: 0282 261 65 91
2
30 Ocak 2015 Cuma
www.avrupagazetec�l�k.com.tr
Turizm köyleri belirleniyor
Tek�rdağ Tarım H�zmetler� Da�re Başkanı Hacı
Aslan ve Man�sa Kırsal
Tur�zm Derneğ� Başkanı
Ned�m Zurnacı, Malkara
ve Şarköy'de yapılması
düşünülen Tur�zm Köyler�n� bel�rleme çalışmalarına
başladı.
Tek�rdağ'ın �lçeler�ne
bağlı b�r çok mahallen�n
Tur�zm Köyü olab�lecek
kapas�tede olduğunu
bel�rten Tek�rdağ Tarım
H�zmetler� Da�re Başkanı
Hacı Aslan köylerde tarım
ve hayvancılığın yanı
sıra ' Köy Tur�zm�'n�n de
yapılacağını, şartların
buna çok müsa�t olduğunu, Malkara ve Şarköy
�lçeler�nde bu köyler� bel�rlemek üzere çalışmalarda
bulunduklarını �fade ett�.
Tek�rdağ Tarım H�zmetler� Da�re Başkanı Hacı
Aslan yaptığı açıklamasında " Kalkınma Ajansının da destek verd�ğ�
projeler mevcut. Man�sa
esk� Tarım Da�re Başkanı,
Kırsal Tur�zm Derneğ�
Başkanı Ned�m Zurnacı
deney�ml� b�r arkadaşımız.
Man�sa'da bunu gerçekleşt�rd�. Bugün de buraları
görmek ve neler yapılab�l�r, nerelere kurulab�l�r,
k�mlerle kurulab�l�r, köylerde yaşayan vatandaşlarımıza bu Tur�zm Köyünün
ekonom�k olarak get�r�s�n�n olduğunu, köyler�n
canlanacağını k�mler anlatab�l�r bunu araştırmaya
geld�k. Malkara'da tar�h�,
doğa, çevre dokusuyla en
uygun olarak Sarıpolat
ve Elmalı mahalleler�n�
bulduk. "ded�.
Avrupa'da �nsanların
b�nlerce Euro ödeyerek
yaban hayvanı avcılığı yaptığını sözler�ne
ekleyen Tek�rdağ Tarım
H�zmetler� Da�re Başkanı
Aslan " Malkara'nın da bu
bölgelerde yaban hayvanı
av tur�zm� açılab�l�r. Köylerde esk� tar�h� taş b�nalar
boş duruyor. Buralar kalkınma ajansının destekler�
�le aslına uygun olarak
yen�leneb�l�r. Konaklamaya açılır. Burada trak�ng
yapılacak çok güzel yerler
var. El�n�zdek� servet�n
kıymet�n� b�lm�yorsunuz.
Buralarda üret�len sütün,
peyn�r�n, yoğurdun, ev yemekler�n�n, tarhanasının,
er�ştes�n�n hatta yumurtanın kıymet�n� İstanbul'da yaşayanlar b�l�yor.
Tamamen doğal olan bu
ürünlere büyük şeh�rlerde
yaşayan vatandaşlarımız hasret. Hafta sonları
turları olab�l�r, hafta sonu
kalmak �ç�n ev �steyenler
çıkacaktır. Hafta sonunu
doğayla �ç �çe geç�rmek
�steyenler olacak. B�zler
destek vereceğ�z. Projeler hazırlanacak. Yeter k�
s�zler �stey�n." ded�.
Man�sa Tarım ve Kırsal Kalkınma Da�re Esk�
Başkanı, Kırsal Tur�zm
Derneğ� Başkanı Ned�m
Zurnacı �se " Man�sa'da
örnekler�n� gerçekleşt�rd�k.
Tek�rdağ'dan da bu konuda �stekl� olan vatandaşlarımız olduğunu gördüm.
Kırsal alanda tarımsal ve
hayvansal üret�m var. Kırsalda ne tür �şler gel�şt�r�l�r
de, köyler kalkınır. Yen�
gel�r kaynakları oluşur.
Tarımsal üret�m, doğal
güzell�kler ön plana nasıl
çıkarılır. Avrupa ülkeler�
bunları reçete olarak
uyguluyor. Kırsal Tur�zm
öyle b�r sektör k� her yaş
gurubunu kapsıyor. S�z�n
�stemen�z lazım. B�rl�k
olmanız lazım. Kırsal
Tur�zm�n herkese �y� ve
doğru anlatılması lazım.
" ded�.
Malkara TEMA Gönüllü
Sorumlusu Hasan Ak-
çay'da Elmalı Köyünde
Eko Köy �le başlayan
projeler�ne Kırsal Tur�zm� eklemek �sted�kler�n�
bel�rterek " Elmalı köyü
tar�h� çok esk� b�r köydür.
Kale kalıntıları, doğal
şelaleler, yürüyüş parkurla
rı, trak�ng �ç�n çok güzel
yerler mevcut. Yaban�
av hayvanımız da var.
Buraları Kırsal Tur�zme
kazandırırsak tarım ve
hayvancılığın yanın da
ek gel�re de sah�p olacak
olan köyler�m�z�n gel�r
düzey� yüksel�r. Bunu başaracağız." ded�.
Malkara’nın Elmalı ve
Sarıpolat mahalleler�nde
vatandaşlar �le görüşen
heyet halkın �stekl� olduğunu, b�r�ler�n�n öncülük
yaptığı takt�rde Kırsal Tur�zm�n bu bölgede gerçekleşeb�leceğ�n� bel�rtt�ler.
Elmalı Mahalles�nde
Tek�rdağ’da yayınlanan
Avrupa ve Trakya gazeteler�n� gören Tarım H�zmetler� Da�re Başkanı Hacı
Aslan “ Gazeteler�m�z
buralara kadar gel�yor.
Basın’ımıza da bu konuda
b�lg�lend�rmek açısından
çok �ş düşüyor. Avrupa
Gazetes� Muhab�rler�n�
dağ köyler�nde, her yerde
haber peş�nde görüyoruz.
B�ze ve s�zlere destek
olacaklarına �nanıyoruz.
Destekler�n� de bekl�yoruz.” Ded�.
Malkara �lçes�n�n Elmalı
ve Sarıpolat köyler�n�
gezen heyet daha sonra
Şarköy'e bağlı Çınarlı,
Mursallı, Gaz�köy ve Uçmakdere köyler�n� gezd�.
ALPER ERAL
EDİRNE'NİN
NÜFUSU 400
BİN 280 OLDU
Yatırımcıya ve sanayiye
sahip çıkacağız
Malkara Organ�ze
Sanay� Bölges� (OSB)
yatırımcıları �le Beled�ye
Kuruluş: 01.03.2007 Yıl: 8
Sayı: 2428 30 Ocak 2015 Cuma
Avrupa Gazetec�l�k Matbaacılık Ltd. Şt�. adına İmt�yaz Sah�b�
Meral AKYAZI
Yazı İşler� Müdürü
Sevde Gül MALİT
Sayfa Ed�törü
Hüdaverd� MALİT
Haber Merkez�
Muhab�rler
Tuncar ÜNSAL (Muhab�r)
Alper ERAL (Muhab�r)
İsma�l Furkan AKUÇAN(İnternet Ed�törü-
Muhab�r)
Özge Aslan (Muhab�r)
Turgay Efend�oğlu (Düzeltmen)
Yazarlar
Tevf�k HACIOĞLU
Hal�t ÇEBİ
Yayın Türü
Yerel Sürel�
Yönet�m Yer�
Ortacam� Mah. Yunusbey Cad.
No:36/A TEKİRDAĞ
Telefon
0282 264 34 43
e posta:
avrupagazetes�@hotma�l.com
D�zg� - Montaj - Graf�k
Avrupa Gazetes�
Baskı
Avrupa Gazetec�l�k Matbaacılık Ltd. Şt�.
Dağıtım: Yay-Sat Ünal Dağıtım
Gazetem�z pazar günler�
yayınlanmaz.
Gazetem�ze gönder�len yazılar
neşred�ls�n veya ed�lmes�n �ade
ed�lmez.
Haberler�m�z kaynak göster�lse
dah� �kt�bas ed�lemez.
Gazetem�z Basın Meslek
�lkeler�ne uymaya söz verm�şt�r.
Gazetem�zde yayınlanan köşe
yazılarının sorumluluğu
yazarlarına a�tt�r.
mecl�s odasında toplantı
gerçekleşt�r�ld�.
Yapılan toplantıya;
Beled�ye Başkanı Ulaş
Yurdakul, Beled�ye Mecl�s
Üyeler� Al� İhsan Uslu,
Cem Özkan �le Reca� Örs,
T�caret ve Sanay� Odası
Yönet�m Kurulu Başkanı
Ümran B�lg�n ve Malkara
OSB yatırımcıları katıldı.
Malkara Organ�ze Sanay� Bölges�nde yaşanan
ortak sorunların görüşüldüğü toplantıda sorunların
çözüme kavuşması �ç�n
çözüm öner�ler� sunuldu.
Malkara Beled�ye
Başkanı Ulaş Yurdakul,
Malkara Beled�yes�’n�n
yatırımcıya ve sanay�ye
her zaman sah�p çıkacağını bel�rtt�.
Malkara OSB yatırımcılarından Astand Mob�lya
Sah�b� Ad�l Yıldız OSB'de
yatırımcıların sorunlarını
masaya yatırdıklarını,
kend�ler�n�n çözüm öner�s�
sunduklarını bel�rterek
" Fabr�kalarımızı b�r an
önce faal�yete sokmak,
üret�me, �st�hdama ve
ekonom�ye katkıya açmak
�st�yoruz. Bunun �ç�n
görüşler�m�z� Beled�ye
Başkanımız Ulaş Yurdakul ve T�caret ve Sanay�
Odası Başkanımız Ümran
B�lg�n'le görüştük. Olumlu
ve yapıcı b�r görüşme gerçekleşt�. Sorunlarımızın en
kısa zamanda çözüleceğ�ne �nanıyoruz." ded�.
ALPER ERAL
Sodam projesi devam ediyor
Ed�rne Beled�yes� Kültür
ve Sosyal İşler Müdürlüğü A�le
Danışmanlık B�r�m� Sosyal
Dayanışma Merkez� tarafından
hazırlanan SODAM projes�
kapsamında kurs�yerlere eğ�t�m
sem�nerler� vermeye devam
ed�yor.
Proje kapsamında meslek
ed�nmek �ç�n eğ�t�m alan kurs�yerler, aynı zamanda günlük hayatlarını kolaylaştıracak, hayata
güvenle bakmalarını sağlayacak
konular hakkında Ed�rne Beled�yes� tarafından ver�len sem�nerler �le b�lg�lend�r�l�yor.
Ed�rne’n�n nüfusu
2013 yılına göre b�n 698
k�ş� artarak 400 b�n 280
oldu.
Türk�ye İstat�st�k
Kurumu (TÜİK), 2014 yılı
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt İstat�st�kler�n� açıkladı.
TÜİK’�n açıkladığı ver�lere göre, 2013 yılında 398
b�n 582 olan Ed�rne �l
merkez�n�n nüfusu b�nde
4,3 artarak 400 b�n 280
oldu. Ed�rne’de k�lometrekareye düşen �nsan
sayısı �se 66’da kalarak
geçen yıla oranla artış
göstermed�.
Ver�lere göre Türk�ye'de 2014 yılında
ortanca yaş 30,7'ye yüksel�rken, Ed�rne’de 38,0
olarak bel�rt�ld�. Ed�rne’de
400 b�n 280 nüfusun
203 b�n 1’�n� erkek, 197
b�n 279’ununu �se kadın
nüfus oluşturdu.
Ed�rne’de yaşa göre
nüfus �stat�st�kler� �se 0-4
yaş arası 20 b�n 112, 5-9
yaş arası 20 b�n 815, 1014 yaş arası 21 b�n 348,
15-19 yaş arası 27 b�n
713, 20-24 yaş arası 35
b�n 658, 25-29 yaş arası
28 b�n 467, 30-34 yaş
arası 28 b�n 725, 35-39
yaş arası 28 b�n 588, 4044 yaş arası 27 b�n 493,
45-49 yaş arası 28 b�n
430, 50-54 yaş arası 30
b�n 760, 55-59 yaş arası
28 b�n 995, 60-64 yaş
arası 23 b�n 262, 65-69
yaş arası 17 b�n 159, 7074 yaş arası 11 b�n 396,
75-79 yaş arası 10 b�n
23, 80-84 yaş arası 7 b�n
200, 85-89 yaş arası 3
b�n 272, 90 yaş ve üzer�
864 olarak açıklandı.
İHA
Erken yaşta evl�l�ğ�n anlatıldığı son sem�nerde �se, özell�kle
kız çocuklarının okulda olması
gereken yaş dönemler�nde,
zorlama ya da kend� b�l�nçs�z
kararları �le evl�l�k gerçekleşt�rmeler�n�n olumsuz yönler� ve 18
yaş altı yapılan evl�l�kler�n yasal
olarak suç olduğu �fade ed�ld�.
Açıklamada, Ed�rne Beled�yes� adına Uzman Ps�koloj�k
Danışman Esra Selv� ve Sel�n
Güzell� tarafından gerçekleşt�r�len eğ�t�m çalışmalarının farklı
konularla devam ett�r�leceğ�
b�ld�r�ld�.
İHA
www.avrupagazetec�l�k.com.tr
30 Ocak 2015 Cuma
3
AKP’de görev dağılımı
Benden birşeyler...
Nihan Yeliz
Erdoğan
http://www.bendenb�s�ler.blogspot.com.tr/
Vazgeçme çocuk!
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katılımı �le 18 Ocak'ta 5. Olağan Kongres�n�
gerçekleşt�ren Ak Part� Tek�rdağ İl Yönet�m�nde görev dağılımı yapıldı.
Görev dağılımı konusunda b�r açıklama yapan AK Part� Tek�rdağ İl Başkanı
Ahmet Akçay, “Geçt�ğ�m�z günlerde İl
kongrem�zde kend�s�n� ağırladığımız
Başbakanımız Prof.Dr. Ahmet DAVUTOĞLU’nun öncülüğünde AK kadrolar
çalışmalarına hız verm�şt�r. Özell�kle
Başbakanımız Sn.DAVUTOĞLU Tek�rdağ’a öneml� vaatler vererek seç�mlerde
halkımızdan destek �sted�ler. B�zde bu
m�nvalde kongre sonrası İl yönet�m�
olarak görev dağılımını yaptık ve bunu
da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Seç�mler�n
arefes�nde bulunmamız münasebet�yle �l
kadromuz ve tüm teşk�lat mensuplarımız
seç�mlere en hızlı şek�lde çalışıyoruz.
Halkımızdan bu seç�mlerde de destek
�st�yor ve kadrolarımızla seç�me hazır
olduğumuzu göster�yoruz” ded�.
AK Part� Tek�rdağ İl Yönet�m� �ç�n açıklanan l�stede S�yas� Hukuk İşler Başkanı
Al� Gümüş, Teşk�lat Başkanı Zeynel Şen,
Seç�m İşler� Başkanı Ömer Polat, Tanıtım ve Medya Başkanı Aytek�n Öklü, Dış
İl�şk�ler Başkanı Sadık Baş, Sosyal İşler
Başkanı Hamd� Şılga, Yerel Yönet�mler
Başkanı Met�n Zorba, Ekonom�k İşler
Başkanı Gal�p Öge, Halkla İl�şk�ler Başkanı Burçak Dönmez, Mal� ve İdar� İşler
Başkanı Şükrü Akçaoğlu, Ar-Ge Başkanı
Mustafa Çet�n, İl Genel Sekreter� Nag�han
Bayol yer aldı.
İlçe koord�natöreler� �se Çorlu'da Adnan Arsu, Süleymanpaşa'da İsma�l Varlık,
Çerkezköy'de İsma�l Küp, Kapaklı'da
Mahmut Yağbasan, Ergene'de Bülent
Değ�rmenc�, Malkara'da M�that Saygı,
Saray'da Sedat Fazlıoğlu, Hayrabolu'da
Z�ya Ek�c�ler, Şarköy'de Abdullah İktu,
Muratlı'da Şükrü Avcı, Marmara Ereğl�s�'nde Hüsey�n S�vr� oldu.
TUNCAR ÜNSAL
Edirneli işitme engelli
minikleri unutmadı
Yapımcı-yönetmen
Acun Ilıcalı’nın ab�s� Kulak,
Burun, Boğaz Uzmanı
Ömer Cenker Ilıcalı’nın
başkanlığını yaptığı Çocuk
Eğ�t�m Derneğ�’n�n katkılarıyla Ed�rne'de İş�tme
Engell� Anasınıfı açılacak.
Ed�rne İl M�ll� Eğ�t�m
Müdürlüğü’nün g�r�ş�mler�
sonucunda, Kulak, Burun,
Boğaz Uzmanı Ömer Cenker Ilıcalı’nın başkanlığını
yaptığı Çocuk Eğ�t�m Derneğ�’n�n katkılarıyla, Şeh�t
Öğretmen Adnan Tunca
İş�tme Engell�ler İlkokulu
bünyes�nde, Ed�rne’de yaşayan 2-6 yaş arası �ş�tme
engell� çocukların eğ�t�mler�n�n yapılacağı İş�tme
Engell� Anasınıfı açılması
�le �lg�l� protokol �mzalandı.
Ed�rne Val�s� Dursun
Al� Şah�n, İl M�ll� Eğ�t�m
Müdürü Hüsey�n Özcan ve
Dernek Başkanı Dr. Ömer
Cenker Ilıcalı adına Genel
Sekreter Mel�ke Arg�ş'�n
katılımları �le İl M�ll� Eğ�t�m
Müdürlüğü Arda Toplantı
Salonunda düzenlenen
törende konuşan Val� Şah�n, b�r ülken�n gel�şm�şl�k
düzey�n�n, okul önces� ve
özel eğ�t�me ver�len önemle ölçüldüğünü söyled�.
Bebekl�k dönem�nden
�t�baren s�steml� ve gerekt�ğ� kadar özel eğ�t�mden
yararlanan engell� çocukların normal yaşama uyum
sağlamaya daha yatkın
olduklarını �fade eden Val�
Şah�n, "Özel eğ�t�me erken
başlamak ve a�leler�n,
özel eğ�t�m sürec�n�n her
kademes�ne akt�f katılımlarının sağlanması esastır.
Bugüne kadar bu alanda
ülkem�zde çok şey yapıldı
ve yapılmaya da devam
ed�lmekted�r. Bu alanda
üzer�m�ze düşen görev� her
zaman yapmaya hazırız"
ded�.
Protokol kapsamında
Çocuk Eğ�t�m Derneğ�'n�n
Samsun’dan sonra �k�nc�
İş�tme Engell� öğrenc�lere
yönel�k anasınıfı Ed�rne’de
açılacağı bel�rt�l�rken,
1 okul önces� ve 1 özel
eğ�t�m öğretmen�n�n 16-21
Şubat 2015 tar�hler� arasında alanında uluslararası deney�me sah�p Hollanda Kental�s İnternat�onal
Foundat�on öğretmenler�n�n vereceğ�, eğ�tmen
eğ�t�mler�ne katılacakları
b�ld�r�ld�.
Ed�rne'de yaşayan 2-6
yaş arası �ş�tme engell�
çocukların tesp�t ed�lerek,
gerekl� sağlık ve c�hazlama çalışmaları derneğ�n
madd� katkılarıyla Trakya
Ün�vers�tes� Odyoloj� Anab�l�m Dalında yapıldıktan
sonra, bel�rlenecek �ş�tme
engell� çocuk sayısına
göre Ed�rne Şeh�t Öğretmen Adnan Tunca İş�tme
Engell�ler İlkokulu bünyes�nde açılacak olan İş�tme
Engell� öğrenc�lere yönel�k
anasınıfında eğ�t�mlere
haftada 40 saat olarak
devam ed�lecek.
Protokol kapsamımda ayrıca öğretmenlere,
öğrenc� vel�ler�ne, Rehberl�k ve Araştırma Merkez�
öğretmenler�ne ve Özel
Özel Eğ�t�m Rehab�l�tasyon
Merkez� sah�pler�ne de
gen�ş kapsamlı eğ�t�mler
ver�lecek.
İHA
Vatandaş
endişeli!.
CHP Tek�rdağ
Mİlletvek�l� Emre
Köprülü, Uzmanların
Tek�rdağ’da meydana
geleceb�lecek deprem
uyarılarını Mel�s gündem�ne taşıdı Köprülü,
İç�şler� Bakanı Efkan
Ala tarafından yazılı
olarak cevaplandırılması �stem�ylr Mecl�s’e b�r soru önerges�
gönderd�. Köprülü
Önergs�nde Bakan
Ala’ya “Tek�rdağ Şarköy bölges�n�n büyük
deprem�n adres�
olarak göster�lmes�
sebeb�yle buralarda, denetlenmeyen
kontrol ed�lmeyen ve
depreme karşı güvenl� olmayan yapılar
�ç�n b�r tasarrufunuz
var mı?” d�ye sordu.
Köprülü önerges�nde
şunlara yer verd�:
“Deprem uzmanlarından, Şarköy'e deprem uyarısı. Kısa b�r
süre önce beklenen
"büyük İstanbul deprem�"yle �lg�l� araştırma
yapan deprem uzmanlarının, büyük deprem�n Adalar açıklarında
değ�l, Tek�rdağ Şarköy
bölges�nde olacağı
uyarısını yapmaları
vatandaşlarımızı son
derece end�şelend�rm�şt�r. Kamuoyuna
yapılan bu açıklamanın ardından, Tek�rdağ
bölges�n�n depreme
ne kadar hazırlıklı
olduğu soruları da
akıllara gelm�şt�r.
Son olarak en
büyük deprem�n 1766
yılında yaşandığı
yerlerden b�r� olarak bel�rt�len Şarköy
bölges�; maalesef
tehl�ken�n adres�
olarak göster�lm�şt�r.
Potans�yel tehl�ken�n
adres� olarak Tek�rdağ
segment�n� �fade eden
uzmanlar; "b�r�ken
enerj�n�n çok tehl�kel�
boyuta ulaştığını, bu
segment�n Tek�rdağ
Şarköy açıklarından
başlayıp, Marmara
ortasına uzanan b�r
segment olduğunu"
bel�rtm�şlerd�r.
Son olarak 2012 yılında Deprem Uzmanı
Prof. Dr. Ahmet Mete
Işıkara'nın; "Marmara
ve Tek�rdağ'ı bekleyen
�k� tehl�ke olduğunu ve
burayı 7'n�n üzer�nde
b�r deprem bekled�ğ�"
uyarısını yapmasının
ardından, kısa b�r
süre önce de Kuzey
Anadolu Fay Hattı'nda araştırma yapan
deprem uzmanlarının;
"Tek�rdağ Şarköy �ç�n
tehl�ke açıklaması"
yapmış olmaları ac�l
önlem alınması gerekt�ğ�n� göstermekted�r.
Türk�ye'n�n kaçınılmaz
gerçekler�nden b�r�
olan ve çok sayıda
acılar yaşamamıza
sebep olan depremlere, hala ülke olarak
kalıcı önlemler alamayışımız, korunma
yollarının b�l�nmey�ş�
önümüzde büyük b�r
sorun olarak durmaktadır.
Bu bağlamda;
1.
Beklenen
İstanbul deprem� hakkında araştırma yapan
Deprem Uzmanlarının
"bu büyük deprem�n
Adalar açıklarında
değ�l, Tek�rdağ Şarköy
bölges�nde olacağı ve
mutlaka hazırlıklı olunması" uyarılarını yapmalarının ardından,
bölgem�zde depreme
karşı alınacak önlemler konusunda b�r
çalışmanız olacak mı?
Şu ana kadar deprem
olasılığına karşı alınan
önlemler ve çalışmalar
nelerd�r?
2.
Tek�rdağ
Şarköy bölges�n�n büyük deprem�n adres�
olarak göster�lmes�
sebeb�yle buralarda, denetlenmeyen
kontrol ed�lmeyen ve
depreme karşı güvenl�
olmayan yapılar �ç�n
b�r tasarrufunuz var
mı? “ÖZGE ASLAN
İç�nde tar�f� �mkansız b�r hüzün var sana da�r....
Okumayacağını b�le b�le yazıyorum bu satırları.... Sen
okumayacaksın ama ben söylem�ş olacağım sevg�l�
çocuk... Görüyorum yüzündek� hüznü. Kaldır başını
ve b�r kez olsun tüm dünyaya olan öfken� bırak b�r
kenara da gel otur yanıma sana d�yecekler�m var.
İnsanlar doğar ve her doğan �nsanın �lk yaptığı
gözyaşını hed�ye etmekt�r... Ve b�r ömür yapacağı şey
budur aslında... Herkes�n yolu en baştan ç�z�lm�şt�r
çocuk. Herkese b�r kıyafet b�ç�lm�şt�r.
Uzun ve soluksuz b�r ömür yaşadım ben çocuk.
Hem çok acıydı yaşadıklarım hem de çok aptalca...
Hep savaştım, savaşmak zorunda bırakıldım...
Aslında yıllar yılı kend�m� buna �nandırdım ben... Yıllar
yılı her �şler �y� g�tmed�ğ�nde, hep hayatımdan b�r�ler�
g�tt�ğ�nde ve her g�den�n arkasından suçlayarak bakarken tek söyled�ğ�m bu oldu kend�me ‘y�ne yalnızsın
çocuk, her zaman k� g�b�’
Ve sonunda b�r baktım tüm kapılarımı kapatmışım
yaşamıyorum artık, ‘muş’ g�b� yapıyorum. İnsanın
doğası gereğ� olan her takl�t g�b� buda kötüydü tab�...
Çok aşık oldum, çok vuruldum, çok hırpalandım,
parçalandım. Ve em�n ol herkes kadar her g�dende
b�r parçamı bıraktım bende... Ben bıraktım ama onlar
saklamadı tab��k� de... Çünkü b�tmed�ysen g�tmezd�
de...
Çünkü hep g�den� suçlarız doğamız gereğ�...
B�r� karşımıza geç�p amaçsız ve çıkarsızca koysa
yüreğ�n,� bıraksa avuçlarına ne tepk� ver�rs�n çocuk?
İnanmazsın... Bende �nanmadım... Çünkü aldatmacalarla dolu b�r serüvende tek �y� adam ben olmalıydım.
Hep�m�z �nandırmışızdır kend�m�z� buna... Herkes
kötüdür bu hayatta. Karşılıksız k�mse k�mseye b�ş�
vermez, vermez. Kend�m�zden başka...
Tek acı çeken sen m�s�n sanıyorsun çocuk? Sen
m�s�n tek yüreğ� acıyan, sen m�s�n sadece �nanmaktan
vazgeçen, yaşamaktan yorulan...
Hayatın ad�l olduğunu söyleyeb�lsem keşke sana.
H�ç düşmeyeceğ�n�, hep mutlu olacağını d�yeb�lsem.
D�yemem... Çünkü değ�l... H�ç b�r zaman hayat sana
�sted�kler�n� get�rmeyecek. Sen hep �sted�kler�n� almak
�ç�n savaşmak zorunda kalacaksın. Ama sakın...
Sakın düştüğünde kalkmamazlık yapma... Sen sakın
vazgeçme çocuk... Asla vazgeçme....
Tarihi camii
Aydınlatıldı
Ed�rne Val�s� Dursun Al�
Şah�n, Ed�rne’n�n en öneml�
cam�ler�nden olan Üç Şerefel� Cam�’n�n aydınlatıldığını
söyled�.
Tar�h� Sel�m�ye Cam��
ve Esk� Cam�’den sonra
kent�n en öneml� tar�h�
eserler�nden b�r� olan Üç
Şerefel� Cam��, Ed�rne Val�s�
Dursun Al� Şah�n’�n g�r�ş�mler� �le aydınlatıldı. Val�
Şah�n, "Ed�rne tar�h� eserler
bakımından dünyanın en
zeng�n şeh�rler�nden b�r�
ancak b�z bu tar�h� eserler�m�ze yeter�nce sah�p
çıkamıyoruz. Şehr�m�z�n
en öneml� mabetler�nden
olan Üç Şerefel� Cam�s�n�n
aydınlatılmasını sağladık.
Ed�rne’y� Ed�rne yapan
tar�h� eserler�m�ze gerekl�
özen� göstermem�z ve gelecek nes�llere sağlam b�r
şek�lde tesl�m etmem�z en
asl� görevler�m�zden b�r�d�r
ded�. İHA
4
Dönmez Malkara'da
www.avrupagazetecilik.com.tr
30 Ocak 2015 Cuma
Tıpkı bir fotoğrafın üzerine kendi yüzünüzün resmini
yapıştırmak gibi...
Ama yeni teknolojide 2 (yada daha çok) kamera ile
çekilen görüntülerden yararlanarak bilgisayar gerçek
görüntüleri 3 boyutlu ortama aktarmaktadır. Böylece 3
boyutlu objeler, ortamın da üç boyutlu olarak dekore
edildiği bir SANAL ORTAMDA hareket etmektedir.
Bilgisayar ortamındaki uzayda (XYZ) eğer işin içine
hareket girerse; boyut sayısı 4’e çıkar..
Murat
Sevgi
[email protected]
http://twitter.com/muratsevgi
AvAtAr ve 3D teknolojisi
Avatar, geleceği modelleyen “Gelecek mühendisleri”nin, gerçek hayatı, birebir üretme örneğidir.
Avatar, en iyi sanat yönetmenliği, en iyi görüntü yönetmenliği ve en iyi görsel efekt dallarında Oscar’ı aldı.
Ama avatar için çok şey söylendi. Senaryo, görsellerin
estetiği, yada filmin kurgusu için çok şey söylenebilir. En
önemli saptama ise: “BASİT VE SIRADAN”
Şimdi; bu olunca ne olur?
4 BOYUTLU UZAY (XYZT) olur!.. (Sırf ileride duyurmak için, bu lanse edilmiyor! Bu teknoloji var!)
ÜÇ: Mental RAY (http://www.sayisalgrafik.com.tr/
index2.html?sektorler/cogulortam/index.html), yazılımı
başlı başına kullanılması pek bir işe yaramayan 3DMAX,
Solid Works gibi yazılımlara yüklenerek kullanılan, eklenti yada asalak yazılım da denilebilecek bir yazılım.
Ama kullanılan teknoloji?
Şimdi o konuyu biraz açalım da her fırsatta “Türkiye’de ne varsa hepsi kötü!” diye eleştirilen Murat
SEVGİ’nin de doğru bulduğu şeyler olduğunu birileri
görsün...
Peki, Mental RAY ne yapar?
Mental RAY, 3 boyutlu olarak oluşturulan cisimlerin
görünmesi için gerekli yüzey renklerini belirler. Bunu
yaparken gerçek hayatta olduğu gibi cismin nereden
aydınlatıldığını dikkate alarak bir aydınlanma verisi
oluşturur.
O filmde ve öncesinde yapılan birkaç filmde daha üç
yazılımdan yararlanılmaktadır. Bunlar; 3D Studio MAX,
Solid Works ve Mental RAY.
için ileri bir tarihte kara
yolları ekipleri, Malkara
Belediyesi ekipleri ve
Sağlık Bakanlığı ekipleri arasında ortak bir
koordinasyon toplantısı
yapılması kararlaştırıldı.
4ALPER ERAL
bonzai operasyonu
Bitmedi..
Ayrıca; cismin yüzeyini gerçek hayattaki malzemeler
ile kaplar. Hayvan tüyünden tutun, demir, tahta, kumaş
ve cam yüzeyine kadar her türlü yüzey malzemesi ile
cisimleri giydirir. (Bu eski bir teknoloji)[3b]
Mesela koşan bir adam yapıp bunu istediğiniz açıklarda görüntüleyebilirsiniz. Yani kamerayı tanımlanmış
olan uzayın bir yerine koyup izleme yaparsınız. Ürün
3 boyutludur. İstediğiniz zaman o ürünü koşturmaya
(http://www.sayisalgrafik.com.tr/index2.html?sektorler/
cogulortam/index.html) başlarsınız...
Gerçekleştirilen ziyarette, yapılmakta olan
70 yataklı bölge hastanesinin yolu ve ulaşım
sorunu ile ilgili görüşme
yapıldı.
Sorunun acilen
çözüme kavuşması
Malkara Toki'de
Her cismi için çevresindeki gölgelenmeleri tek, tek
hesaplar. Bu sonuçlara göre bir yüzey renklenmesi
yapar.
BİR: 3DS MAX (http://www.sayisalgrafik.com.tr/index2.html?/urunler/max/2010/index.html, Mühendislik
programları tarafından çizilen 3 boyutlu objeleri geliştirildikleri 3 boyutlu uzayda eğip, çekip, uzatıp işleyebilme
ve objenin yerini (koordinatını), ölçeğini değiştirme imkanı sağlar... Filmlerde kullanılan bütün cisimler, Mickey
Mouse, Transformer, objeleri böyle objelerdir.
Tekirdağ İl Sağlık
Müdürü Dr. Yavuz Akbulut ve Kamu Hastaneler
Birliği Genel Sekreteri
Dr. Mustafa Dönmez,
Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul’a
ziyarette bulundular.
Yeni olan, şeffaf ve geçirgen cisimleri görüntülerken
arkadaki objeleri de dikkate alır... Ayna yada yansıtıcı
yüzeylerde yansıma sonrası görünmesi gereken yüzeyleri de dikkate alır. Bunları yaparken renk ve ışık değerlerini de hesaplar.
Bu teknoloji ile malzemelerin mukavemeti de göz
önüne alınarak; en basit örneği ile bir demir çubuğu
yavaş, yavaş büküp oluşacak değişimleri izleyebiliyordunuz. (Eski teknolojide bu vardı...)
Yada soyun hareketini simüle edebiliyordunuz. (Bu
da eski)
Bu işi yapan AutoDesk ürünleri, I-DEAS gibi yazılımlar 17-18 yıldır var.
Avatar filmi, bu 3 teknolojinin bir arada kullanıldığı 15
yıllık bir kobaydır.
Kobaydır, çünkü 1994-1995 teknolojisinin vizyonu
için hayal edilmiş düşük düzeyli bir animasyon hikayesidir.
Ama artık bir tahta parçasını çıtır, çıtır, kırabiliyorsunuz. Bilgisayar, simülatör yazılımı aracılığı ile malzeme
yapısı homojen olmayan bu cismi modelleyebiliyor. (Bu
yeni bir teknoloji)
İşin temellerinde; MUSE (Çok kullanıcılı benzeşimli
ortam), MUSH (Çok kullanıcılı benzeşimli hayaller),
MUD (Çok kullanıcılı ortam) için geliştirilmiş teknolojiler
yatar. Bu teknolojiler ucundan kıyısından Türk’tür!
İKİ: Solid Works (http://www.sayisalgrafik.com.tr/
urunler/inventor/urundetay.htm), objelerin bir video
görüntüsü üzerine eklenmesine ve hareketlendirilmesine
yarar. Video görüntüsü 2 boyutlu bir görüntüdür. Üzerine yüklenecek yamalar da 2 boyutlu olmak zorundadır.
Bunlar 80’li yıllarda ülkemizde hayal edilen, hayalin
ötesine geçirilmiş, bilimden anlamayan bilim adamlarının
çöp ettiği, “yaşanmış” teknoloji efsaneleridir.
Artık hayal eden bile kalmadı...
Hep sevgi ile kalın.
Ve bunların hepsini hareketli cisimler için bile yapar!..
Uzun süredir teknik ve fiziki takip
altında olan 3 kişi, Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Tekirdağ
Narkotik ve KOM Ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları eş zamanlı operasyonla
göz altına alındılar.
Malkara TOKİ Konutlarında sabah
erken saatlerde yapılan operasyonda S.G.S ve N.O adlı iki kişi Bonzai
olarak bilinen uyuşturucu maddeler
ile birlikte, Tekirdağ Aydoğdu mahal-
lesinde de aynı anda yapılan baskınla
T.K isimli satıcı evlerinde bulunan
Bonzai cinsi uyuşturucular ile birlikte
göz altına alındılar.
Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen 3 kişi ifadelerinin
ardından tutuklanma istemi ile Adli
Makamlara sevk edildi. Yapılan sorgularının ardından tutuklanan 3 kişi
Tekirdağ F Tipi Ceza Evine Gönderildi.
4ALPER ERAL
Öztrak Gaziantep gezisini değerlendirdi
CHP Genel Başkan
Yardımcısı ve Tekirdağ
Milletvekili Faik Öztrak,
AKP’nin bölgede çıkan
çatışma ve savaşlarda
izlediği yanlış politikalar
nedeniyle Türkiye’nin 16
milyar dolar kaybettiğini
belirtti. Öztrak, Hükümete,
bölgede yaşanan sorunları
çözmesi için acil önlem
çağrısında bulundu.
Bir soru üzerine Hükümetin Suriye politikası
değerlendiren Öztrak,
“Hükümetin izlediği politikalar ülkemizin güvenliğini
tehdit ediyor. Bu hükümet
gitmeden Türkiye güvende değildir” dedi. Suriyeli
sığınmacıların sayısının
Türkiye’deki 70 ilin nüfusundan fazla olduğunu
belirten Öztrak, Suriye meselesinin giderek Türkiye’yi
uzun vadede etkileyecek,
karmaşık bir sorun yumağı haline dönüştüğünü
söyledi. CHP İş Dünyası
Grubu’nun, Suriye ve Irak
krizlerinin bölge illerinin
ekonomisinde yarattığı
sorunlar başta olmak üzere bölgedeki son durumu
incelemek için yaptığı
ziyaretlerin ilk durağı Gaziantep oldu. Genel Başkan
Yardımcısı Faik Öztrak’ın
başkanlığında, milletvekillerinden ve PM üyelerinden oluşan 11 kişilik heyet,
CHP Gaziantep İl Başkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda
konuşan Öztrak, program
kapsamında ildeki Ticaret Odası, Sanayi Odası,
Esnaf Sanatkar Odaları
Birliği ve İhracatçı Birliklerini ziyaret edeceklerini
belirterek, “Cumhuriyet
Halk Partisi olarak Suriye
ve Irak krizlerinin bölge
illerinde yarattığı ekonomik
ve sosyal sorunların geldiği son aşamayı görmek
için buradayız. Bu nedenle
sorunları dinleyeceğiz,
talepleri alacağız, kendi
görüşlerimizi paylaşacağız” dedi.
-SINIRLAR “PEŞAVERLEŞTİ”
Toplantıda, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların
ulaştığı sayının, Türkiye’deki 70 ilin nüfusundan
fazla olduğunu belirten
Öztrak, vatandaşların yaşanan sıkıntılara rağmen
en başından itibaren meseleye insani açıdan yaklaştığını fakat Suriye meselesinin giderek Türkiye’yi
uzun vadede etkileyecek
karmaşık bir sorun yumağı haline dönüştüğünü
söyledi. Türkiye’nin güney
sınırlarının radikal örgütler için “güvenli yaşam
alanı” haline geldiğini ifade
eden Öztrak, sınırların
adeta “Peşaverleştiğini”,
Suriye’de yaşanan krizin
Türkiye ekonomisi üzerinde ciddi bir risk unsuru
olduğunu belirtti.
-50 MİLYAR DOLAR
“GELEMEDİ”
Konuşmasında ekonomideki son gelişmelere de
değinen Öztrak, Türkiye’nin önünde zaman ve
mekanın sunduğu büyük
fırsatlar bulunduğunu,
fakat AKP iktidarının bu
fırsatları değerlendirmek
yerine mezhep kavgalarının tarafı haline gelerek
kaçırdığını belirtti. Türkiye’nin her yıl dışarıdan 4050 milyar dolar “doğrudan
yabancı sermaye yatırımı”
çekebilecek durumdayken, geçen senenin ilk
11 ayında sadece net 4,3
milyar dolar “doğrudan
yabancı sermaye yatırımı”
çekebildiğine dikkat çeken
Öztrak, özetle şunları
söyledi:
-YANLIŞ POLİTİKALARIN FATURASI:
VATANDAŞ BAŞINA
210 DOLAR, TOPLAM 16
MİLYAR DOLAR
Dünya Bankası verilerine göre bölgede çıkan
çatışma ve savaşlar ile
Türkiye’nin bu ülkelerle
ticaretini geliştirememesinin her bir vatandaşımıza çıkardığı maliyet kişi
başına düşen gelirin yüzde
2 daha az olmasıdır. Bunu
2014’ün kişi başına geliriyle beraber değerlendirdiğimizde AKP’nin yanlış
politikaları neticesinde her
bir vatandaşımız 210 dolar
kaybetmiştir. Bunu nüfusla
çarparsak ülkenin kaybı 16
milyar doları bulmaktadır.
CHP’DEN ÖNERİLER
Suriye ve Irak krizlerinin etkilerini hafifletebilmek
için Hükümet tarafından
hızla atılması gereken bazı
adımlar olduğunu belirten
Öztrak, Suriyeli göçmenlerin yoğun yaşadığı illerde
belediyelerin bütçeden
aldığı payın artırılması
gerektiğini belirtti. Hükümete, göçmenlerin yoğun
olduğu illerde “sağlık” ve
“eğitim” yatırımlarına hız
vermesi çağrısında bulunan Öztrak, ihracatçıların
artan ulaşım maliyetlerini
düşürecek adımların bir an
önce atılması gerektiğini
kaydederek “Gerekiyorsa
ihracatçı firmalarımızın
ulaşım maliyetlerini hafifletmek için Eximbank eliyle
uygun finansman sağlanmalıdır” diye konuştu. Öztrak, Hükümetin seçimlere
kadar bölgenin ve milletin
nefes almasını sağlayacak
adımları atması gerekti-
ğini, seçimlerden sonra,
CHP iktidarında, gereken
her türlü yatırımın yapılacağını ifade etti.
Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın başkanlığındaki CHP heyetinde,
CHP Milletvekilleri Mehmet
Şeker, Faik Tunay, Ramazan Kerim Özkan, Ramis
Topal, Sedef Küçük,
Selahattin Karaahmetoğlu,
Umut Oran ve Ali Serindağ
ile PM üyeleri Elfin Tataroğlu, Gülseren Onanç
bulunuyor.
4HABER MERKEZİ
www.avrupagazetecilik.com.tr
30 Ocak 2015 Cuma
5
Sonuçları belli oldu
Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA), 2014 Yılı
Teknik Destek Programı
kapsamında Kasım-Aralık
döneminde gelen başvurular arasından destek
almaya hak kazananları
belirledi. Ajans uzmanlarından oluşan komisyonun
yaptığı değerlendirme sonucunda 45 başvurunun
12’si başarılı bulunarak
destek almaya hak kazandı. Söz konusu 12 teknik
destek talebinin büyük
bölümünü kamu kurum ve
kuruluşları, sivil toplum
örgütleri gibi kurumlardan
gelen mesleki gelişim eğitimleri ve kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları
oluşturdu. Konuyla ilgili
açıklama yapan Trakya
Kalkınma Ajansı Genel
Sekreteri Mahmut Şahin, 2014 Teknik Destek
Programının açıklanan
sonuçlarla tamamlandığını ve başarılı bulunan
projelerin uygulanmasıyla kurumların kapasitesinin artacağını ve
çalışanların alanlarında
uzmanlaşmalarına katkı
sunacağını belirtti. Kamu
kurum ve kuruluşlarının
ve sivil toplum örgütlerinin kalkınmaya katkıda
bulunmaya yönelik eğitim
verme, hizmet kalitesinin
geliştirilmesi, yenilik ve
iyi örnek uygulamalarının
transferine yönelik eğitim
ve danışmanlık faaliyetleri
gibi etkinlikleri için destek
sağlamayı amaçlayan
2014 Yılı Teknik Destek
Programı sonuçlarına kurumun internet sitesinden
ulaşılabildiği, programın
son döneminde destek almaya hak kazanan kurum
ve kuruluşların 9 Şubat
Pazartesi tarihine kadar
sözleşme imzalamaları
gerektiği belirtildi. Öte
yandan, Lüleburgaz Belediyesi'nin Ulaşım Ana Pla-
nı ve Planlaması Eğitimi
Projesi, Tekirdağ Valiliği
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü'nün 'Yazılım Kapasitesi
Geliştirme' Eğitimi Projesi,
Lüleburgaz Rehberlik ve
Araştırma Merkezi'nin
Özel Öğrenme Güçlüğü
Tanılama ve Uygulama
Projesi, Kapaklı Gıda,
Tarım ve Hayvancılık İlçe
Müdürlüğü'nün Ms.Ofis
Yazılımları ve Sunum
Teknikleri Eğitimi Projesi,
Malkara İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü'nün Malkara
Toplam Kalitede Örnek
Oluyor Projesi, Zihinsel
Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'nın
"Öğretmenler Öğreniyor,
Otizmin Sırrı Çözülüyor"
Projesi, Kapaklı Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın Etkili İletişim
Etkin Kurumlar Projesi,
Kırklareli İl Milli Eğitim
Müdürlüğü'nün Ben, İşim
ve Geleceğim – Her Şeyin
Başı İletişim Projesi,
Çorlu Ticaret ve Sanayi
İlkokulu'nun Eğitimde
Kalitenin Sürekliliği İçin
Eğitim ve Yaşam Koçluğu
Projesi, Vize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Vizede
Eğitimde Kalite Projesi,
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün Teknik Personel Eğitimi İle Kurumsal
Kapasitenin Arttırılması
Projesi, Kırklareli Gıda
Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü'nün Kurumsal
İletişim, Nitelikli Yönetim,
Etkin ve Sonuç Odaklı
Çalışan Eğitimi Projesi,
2014 Yılı Teknik Destek
Programı Kasım-Aralık
Dönemi Başarılı Başvuru
Asil Listede yer aldı.
4İHA
Otomobil dere yatağına uçtu
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybettiği otomobil dere yatağına
düştü. Kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, Çorlu-Tekirdağ yolu
üzeri nde bulunan Karatepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, Tekirdağ’dan Çorlu
istikametine gitmekte olan İlyas
Korkmaz idaresindeki 34 FB 3448
plakalı otomobil, sürücüsünün
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundaki dere
yatağına uçtu. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi
ise yaralandı. İsmi öğrenilemeyen
yaralı, tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
4İHA
Tren raylarında bonzai içti
Hırsızlar tutuklandı
Tekirdağ’da evlerin kapılarını zorlayıp açarak hırsızlık yapan kardeş 2
kadın hırsız tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ
merkez ilçe Süleymanpaşa'ya bağlı
100. Yıl, Altınova, Gündoğdu ve Turgut
Mahallelerinde hırsızlık yaptığı belirlenen F.Ş. ve A.Ş. için emniyet ekipleri
tarafından Tekirdağ il genelinde arama
çalışması başlatıldı. Yapılan çalışma
kapsamında Çorlu'da yakalanan 2
kadın, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince adli mercilere sevk edildi.
Çorlu'da görülen mahkemede
kardeş hırsızlardan A.Ş. tutuklanırken,
F.Ş. ise serbest bırakıldı. Tekirdağ
merkez ilçe Süleymanpaşa’da da çok
sayıda hırsızlık olayına karıştığı tespit
edilen F.Ş., Tekirdağ il merkezinde
tekrar gözaltına alındı. Çıkarıldığı
mahkemece tutuklanan F.Ş. cezaevine
gönderildi.
Yakalanan kadınların üzerinde kapı
dili açmakta kullanılan sap, eğik çay
kaşığı, eldiven olarak kullanılan beyaz
ve pembe renkli çorap bulundu. 4İHA
Evinde intihar etti
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde tren istasyonunda sentetik
uyuşturucu kullanan ve komaya
giren genç hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Çerkezköy ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi’ndeki Tren Garı’nda arkadaşı M.B.
ile birlikte sentetik uyuşturucu
kullanan H.G.(20) bir süre sonra
rahatsızlandı. Ayakta durmakta
güçlük çeken iki arkadaşı gören
vatandaşlar polis ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Kısa
sürede sonra Tren Garı'na gelen
polis ve 112 ekipleri, iki arkada-
şın sentetik uyuşturucu bonzai
içtiğini tespit etti. 112 ekiplerinin
olay yerindeki ilk müdahalesinin
ardından, bonzai kullandığı öne
sürülen ve durumu ağır olan
H.G. Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olay yerinde
bulunan ve ayakta durmakta
zorlanan M.B. ise polisler tarafından gözaltına alındı. Kontrol
altına alınan gençlerden H.G.’nin
durumunun ciddiyetini koruduğu
bildirildi. Çerkezköy İlçe Emniyet
Müdürlüğü ekipleri ise olayla ilgili
soruşturma başlattı. 4İHA
Tekirdağ’da bir kişi evinde kendini iple
tavana asarak intihar etti.
Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi
Ortacami Mahallesi Soysal Sokatta
bulunan ikametinde yalnız olduğu sırada kendisini kurduğu sehpa ve evinin
tavanına astığı ip ile intihar eden İsmail
Ökten (41) hayatını kaybetti. Şahin
apartmanı 4. katındaki dairesinde eşiyle
problemleri olduğu iddia edilen Ökten’in
evinde intihar ettiği yakınları tarafından
öğrenildi. Yakınlarının ihbarı üzerine
olay yerine gelen emniyet güçleri Ökten’in cansız bedenini evinin koridorunda tavana iple asılı şekilde buldu. Olay
yeri incelemesi ve savcı incelemesinin
ardından Ökten’in cesedi Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 4İHA
6
www.avrupagazetecilik.com.tr
30 Ocak 2015 Cuma
Çerkezköy belediye meclisi
2 Şubat 2015’de toplanıyor
Tekirdağ'a bağlı Çerkezköy Belediyesi’nin
Şubat ayı Meclisi, 2 Şubat
Pazartesi günü 14.00’da
Belediye Başkanı Vahap
Akay Başkanlığı’nda Belediye Meclis Salonu’nda
toplanacak. Açılış ve yoklamanın ardından gündemin
ikinci maddesinde yer alan
Çerkezköy Belediyesi’nde münhal bulunan 1
adet kadroda unvan ve
derece değişikliği yapılması görüşülerek, karara
bağlanacak. Gündemin
üçüncü maddesinde yer
alan Tekirdağ Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Sosyal
Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 15.01.2015 gün ve 3
sayılı mülkiyeti Çerkezköy
Belediye Başkanlığı’na ait
olan Cumhuriyet Mahallesi
Cengiz Topel Caddesi’ndeki kreş binasının on yıl
süreyle Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na
tahsil edilmesi hakkındaki
yazıları görüşülerek karara
bağlanacak. Meclis Üyeleri
onay verirse söz konusu
kreş binası 10 yıllığına
Tekirdağ Büyükşehir
Belediyesi’ne devredilecek
ve Büyükşehir Belediyesi
kreş açacak. Belediye
Meclisi’nin 2. gündem
maddesinde yer alan Plan
ve Proje Müdürlüğü’nün
23.01.2015 gün ve 21
sayılı Kızılpınar 1/1000
ölçekli uygulama imar planına plan notu eklenmesi
hakkındaki yazısı görüşülerek, karara bağlanacak.
Kızılpınar 1/1000 ölçekli
uygulama imar planına
plan notunun eklenmesinin
görüşülmesinin ardından
gündemin 5. maddesinde
yer alan Çerkezköy Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 23.01.2015 gün
ve 22 sayılı Çerkezköy
İlçesi sınırları içerisinde-
ki münferit parsellerdeki
Belediye hisselerinin satışı
hakkındaki yazısı ve Bele-
diye Meclis toplantısı Promer Planlama Mühendislik
İnşaat Sanayi ve Ticaret
.A.Ş.‘nin 26.01.2015 gün
ve bila sayılı 1698 Ada,
1 No’u parselde 1/1000
ölçekli uygulama imar planı
değişikliği yapılması talebine ait dilekçesinin görüşül-
mesi ile meclis toplantısı
sona erecek.
4HABER MERKEZİ
1 Yılda 429 yeni üye kaydı
Tekirdağ’ın Çerkezköy
ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası
(ÇTSO), 2015 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda ÇTSO’nun 2014 yılı
toplam gelirinin 2 milyon 640
bin 320 TL olduğu ve 1 yıllık
sürede odaya 429 yeni üye
kaydının yapıldığı kaydedildi.
Meclis Başkanı Taha Ülker’in başkanlık ettiği toplantıda
gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce
konuşan Taha Ülker, geçtiğimiz
gün Somali’de yapılan Mogadişu Aden Abdulle Uluslararası
Havalimanı Terminal Binası açılışı için ÇTSO Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman Kozuva’yı
tüm meclis üyeleri adına tebrik
etti. Ülker, "Mogadişu Aden
Abdulle Uluslararası Havalimanı’nın açılışını izledik. Sizlerle
gurur duyduk" dedi.
Mogadişu Aden Abdulle
Uluslararası Havalimanı Terminal Binası’nın açılışının 24
Ocak Cuma günü olarak planlandığını fakat Suudi Arabistan
Kralı, Abdullah bin Abdulaziz'in
vefatı nedeniyle ertelendiğini
anımsatan Süleyman Kozuva,
"Bu iki günlük erteleme süresini
çok iyi değerlendirdik. Güzel bir
açılış yaptık. O anları anlatmak çok zor. Yaşamak gerekir"
ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmalarının ardından gündem maddelerinin
görüşülmesine geçildi. Toplantının ilk maddesinde Aralık
ayı gelir-gider bütçeleri, banka
cetvelleri ve mizanı görüşüldü.
Gündem maddesi ile ilgili bilgi
veren Oda Genel Sekreteri
Hakan Gel, "Aralık ayının da tamamlanması ile 2014 mali yılını
da sonlandırmış olduk. Odamızın 2014 yılı tahmini bütçesi 2
milyon 306 bin 490 TL’ydi. 2014
yılı gerçekleşen toplam gelir 2
milyon 640 bin 320 TL, gerçekleşen toplam gider ise 2 milyon
112 bin 93 TL’dir. Gelir Bütçesinin gerçekleşme oranı yüzde
114, gider bütçesinin gerçekleşme oranı ise yüzde 91,5’tir.
Odamızın kesin mizanı ise 5
milyon 163 bin 683 TL’dir" dedi.
Gündem maddesi oy birliği ile
kabul edildi.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi
Odası’nda Proje Geliştirme Yöneticisi olarak göreve başlayan
Ayşenur Taş’ın meclis üyelerine
kendisini tanıtmasının ardından
TÜİK Başkanlığı NACE çalışma
grubunca NACE kodlarında
yapılan değişiklikler görüşüldü.
10.59.16 Jelatin ve süt albüminlerinin imalatı faaliyet kodu
kaldırılırken, 20.59.17 Jelatin
ve süt albüminlerinin imalatı faaliyet kodu eklendi. Oda Genel
Sekreteri Hakan Gel, bu meslek
grubunda üyelerinin bulunmadığına dikkat çekti. Bununla birlikte 20.30.17 Elektrostatik Toz
Boya ve 46.69.18 İş Güvenliği
Amaçlı Kişisel Koruyucu Donanımlarının Toptan Ticareti de
faaliyet kodlarına yeni eklenen
çalışma grupları oldu.
Toplantı, 2015 yılı yurt dışı
fuarları için meclis önerilerinin
alınması ile devam etti. Buna
göre Nisan ayında Almanya
Hannover’deki geniş kapsamlı
fuara katılım kabul edilirken,
meclis bir sonraki toplantıda bir
yurt dışı fuarı ve bir iş gezisine
daha karar verecek. Fuarlara
oda üyeleri de yüzde 50 KOSGEB desteklerinden faydalanarak katılabilecek.
Toplantının son gündem
maddesinde ise 2014 yılı
faaliyet raporu ibra edildi. 2014
yılı içinde odaya 429 yeni üye
kaydının yapıldığı belirtilirken,
231 üyenin de kaydının silindiği
ifade edildi. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, 2014 yılı
içinde toplam 4 bin 449 adet
faaliyet belgesi düzenledi. İlgili
gündem maddesi de oy birliği
ile kabul edildi. 4İHA
Hepimiz Çerkezköylüyüz
Tekirdağ’ın Çerkezköy
ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Öge, İlçe Yönetim
Kurulu üyeleri ve İlçe Kadın
Kolları Başkanı Rüveyde
Akbay birlikte Çerkezköy
Kaymakamı Metin Kubilay’ı
ziyaret etti.
AK Parti Çerkezköy İlçe
Başkanı Abdullah Öge ziyaret
sırasında Çerkezköylülüğe
vurgu yaptı. Öge, "Sizleri
daha önce ziyaret etmek
isterdik ancak yurtdışında
olmanız nedeniyle ziyaretimizi
bu gün gerçekleştiriyoruz.
Bir buçuk aydır görevdeyiz.
Göreve geldiğimiz günden bu
yana kurum ve kuruluşlarımızı ziyaret ediyoruz. Bugünkü
ziyaretimizde İlçe Kadın
Kolları Başkanımız Rüveyde
Akbay’da bizimle birlikte oldular. Bizlerin doğum yeri ayrı
iller olsa da hepimiz yıllardır
artık buradayız ve bu nedenle
burada hepimiz Çerkezköylüyüz ve Çerkezköy’e sahip
çıkacağız. Çerkezköy’ün çok
daha iyi yerlere gelmesi için
çalışacağız" dedi.
Kaymakam Metin Kubilay
Gürkan'a ziyaret
Trakya ve Balkanlar
İnanç Önderi, Edirne
Cemevi Dedesi Mustafa
Çetin ve Seyit Ali Sultan
Dergahı Sorumlusu
Akın Çetin, Edirne Belediye Başkanı Recep
Gürkan’ı makamında
ziyaret etti.
Trakya ve Balkanlar
İnanç Önderi, Edirne
Cemevi Dedesi Mustafa
Çetin ve Seyit Ali Sultan
Dergahı Sorumlusu
Akın Çetin, Edirne Belediye Başkanı Recep
Gürkan’ı ziyaret ederek,
Edirne Belediyesi’nin
Trakya ve Balkanlar
Seyit Ali Sultan'ın İnanç
Önderleri 2. Buluşmasına katkılarından dolayı
teşekkür etti.
Edirne Belediye
Başkanı Recep Gürkan,
ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.
4İHA
da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kısa
bir süre önce göreve gelen
Abdullah Bey’e ve ilçe yönetimine başarılar diliyorum. Ziyaretiniz için de sizlere teşekkür ediyorum. Çerkezköy’ün
çok daha iyi yerlere gelmesi
için kaymakamlık olarak bizler
üzerimize düşenin en iyisini
yapma gayretindeyiz. Tüm
kurum ve kuruluşlarımız bu
konuda üzerine düşeni en iyi
şekilde yerine getireceğine
inanıyorum" diye konuştu.
4İHA
www.avrupagazetecilik.com.tr
30 Ocak 2015 Cuma
7
TREPAŞ’tan, teknolojik yatırımlar
Trakya Elektrik Perakende
Satış A.Ş. (TREPAŞ), müşteri
ilişkileri, tahakkuk faturalama,
tahsilat ve raporlama süreçleri için
kullandığı mevcut bilişim alt yapısını daha entegre, tutarlı ve efektif
bir sistemle değiştirerek teknolojik
yatırımlarını sürdürüyor.
TREPAŞ yetkililerinin uzun
çalışmaları sonucunda, tüm dünyada enerji sektöründe lider olan
SAP CRM ve IS-U alt yapısının ve
danışman firma olarak da Golive
Danışmanlık’ın seçimi ile Genel
Müdürlük binasında düzenlenen
toplantıyla proje başlatıldı. Proje
kapsamında en önemli yenilik,
müşterinin TREPAŞ’a başvurduğu
ilk andan, sözleşmesinin yapılması
ile enerji tedariği süreci boyunca,
sözleşmesi sonlandığı ana kadar
tüm yaşam döngüsünün müşteri
ilişkileri tarafından 360 derece yeni
bilgi sistemi alt yapısında hızlı ve
şeffaf bir şekilde takip edilebilmesi
oldu. Yeniliğin müşteri memnuniyeti
açısından getireceği faydaların
çokluğu yanında operasyonel anlamda şirkete sağlayacağı kazancın da büyük olduğu kaydedildi.
Proje kapsamındaki segmentasyon çalışmaları ile müşterileri
verilerin çok daha sağlıklı analiz
edilmesi ve bu analiz sonuçlarının
operasyonlara girdi teşkil etmesi,
bilişim altyapılarından kaynaklanan
veri eksikliği, tutarsızlığı ve benzeri
sorunların ortadan kaldırılması
hedefleniyor. Şirket içinde tüm
süreçlerin entegre çalışan bilişim
altyapsı ve ayrıca PMUM, bankalar ve bayiler gibi dış sistemler ile
sağlanacak entegrasyonlar da yine
projenin getireceği yenilikler olarak
olarak görülüyor.
"TREPAŞ MÜŞTERİLERİNE
EN İYİ HİZMETİ SUNMAYI MİSYON EDİNMİŞTİR"
TREPAŞ'tan yapılan açıklamada, şirketin müşterilerine en iyi
hizmeti sunmayı misyon edindiği
vurgulanarak, "Günümüzde, elektrik piyasası her gün daha rekabetçi
hale gelmekte, serbest müşteri
limiti düşerek daha çok vatandaşın
elektriğini istediği tedarikçi’den
temin edebileceği bir alt yapı yavaş
yavaş oluşmaktadır. Bu da yeni
kampanyaların ve ulusal tarifeye
göre avantajlı ürünlerin elektrik piyasasında da müşteriler ile buluşturulabileceği anlamına gelmektedir.
TREPAŞ müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı misyon edinmiştir. Bu
konudaki çalışmalar uzun süredir
sürmekte, elektrik tüketicileri için en
avantajlı kampanyalar, sözleşme
seçenekleri TREPAŞ iş birimlerince oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Başladığımız bu yeni proje ile
öncelikle iş birimlerinin müşterilerimize en uygun sözleşmeyi sunabilmesi ve sözleşme sürecini en hızlı
bir şekilde tamamlayabilmesi için
uygun bilgi işlem altyapısını sağlamayı hedeflemekteyiz. Bu alt yapı
örneğin teklif için bize başvuran
müşterinin verdiği geçmiş tüketimler, meslek gibi bilgiler ile ait olduğu
müşteri grubunun tespitini, buna
göre sunulması gereken uygun
kampanyaların ve ürünlerin anında
ilgili müşteri temsilcisi tarafından
sistemde görüntülenebilmesi, müşteriye TREPAŞ’dan enerji alması
durumunda şimdiki durumuna göre
ne kadar kazanım sağladığına dair
karşılaştırmalı teklifin hızlıca sistemden alınıp müşteriye iletilmesi
gibi yenilikler getirecektir" ifadeleri
kaydedildi.
TREPAŞ SAP CRM VE IS-U
ALT YAPISI İLE MÜŞTERİLERİNE
BİRÇOK İMKAN SAĞLIYOR
Açıklamada, proje kapsamında
hazırlanacak müşteri portalı ile
müşterilerin fatura sorgulama, kredi
kartı ile ödeme yapma, çağrı ve
şikayet girerek sorunlarını iletme
gibi pek çok imkana bilgisayarlar ve
cep telefonları üzerinden ulaşabilmenin rahatlığını yaşayacağı
belirtildi. Sistem sayesinde SMS ve
e-mail ortamında gönderilecek olan
hatırlatmalar ile müşterilerin ödeme
süreçlerini daha rahat ve düzenli
yönetmeleri konusunda destek
olunacağı bildirildi.
Bayiler ile olan şirket ilişkilerinin
de aynı alt yapı üzerinden kurgulanması planlanırken, bu sayede
bayilerin merkez ile aynı kalitede
müşteri hizmeti sunmasının ve
bayiler ile şirket arasındaki bilgi
akışının şeffaf ve doğru yönetilmesinin sağlanacağı kaydedildi.
Projenin iki aşamalı olarak
planlandığı belirtilen açıklamada,
"Öncelikle TREPAŞ projesinin 6
aylık bir süre içinde canlıya geçmesi hedeflenmektedir. Tüm Müşteri
İlişkileri (CRM), tahakkuk-faturalama, tahsilat ve raporlama süreçleri
SAP sistemlerinde kurgulanacak ve
ayrıca müşteri portali ve bayi portali
devreye alınacaktır. TREPAŞ şirketinin müşteri portföyü sadece serbest tüketicileri içerdiğinden bu proje pilot proje olarak planlanmıştır.
Pilot proje tamamlandıktan sonra,
regüle ve serbest tüketicilerin tümü
için TREPAŞ şirketinin projesinin
başlatılması hedeflenmektedir"
denildi. 4İHA
Albayrak, Altınova’da
Tekirdağ Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir
Albayrak, Altınova Mahallesinde yapılan alt
yapı çalışmalarını yerinde
inceledi. Sabah saatlerinde Altınova Mahallesine
giden Tekirdağ Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir
Albayrak, işçilerden bilgi
aldı. Konu ile ilgili konuşan
Başkan Albayrak, "Biyolojik Arıtma Tesisi’nin aşamalarından olan altyapı
çalışmalarımız şehrimizin
çeşitli bölgelerinde devam
ediyor. Altınova Mahallemizde devam eden altyapı
çalışmalarını yerinde
inceledik ve çalışmaların
gidişatı ve yapılacaklar
konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Altınova
Mahallesi sakinlerimizin
sıkıntılarını kısa süre
içerisinde gidereceğiz.
Çalışmalarda son aşamaya gelindi. Altyapı çalış-
malarının tamamlanması
ile birlikte güçlü bir şekilde
yol düzenleme çalışmalarına ağırlık vereceğiz"
dedi.
Sahil şeridinde de
incelemelerde bulunan
Başkan Albayrak, sahilde
taksicilerle sohbet etti.
Taksicilerin istek ve beklentilerini dinleyen Başkan
Albayrak, 2015 yılının hizmette atılım yılı olacağını
yineledi. 4İHA
Şarkı tuttu albüm kapıda
Keşanlı genç yetenek Cihan
Ege, 'Dön Diyemem' şarkısına
çektiği klibin kısa sürede defalarca izlenmesinin ardından albüm çalışmalarını hızlandırdı.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Hafif Batı Müziği ve
şan eğitiminin ardından albüm
çalışmalarına başlayan Keşanlı müzisyen Cihan Ege, Eylül
ayında ilk klibini 'Dön Diyemem' isimli şarkısına çekti. Keşanlı müzisyenin Keşan-Erikli
sahilinde çektiği ilk klibi önce
televizyon ekranlarında sonra
da internette yüz binleri aşan
sayılarda izlenmesi Ege'yi
albüm konusunda hızlanmaya
yöneltti.
Keşanlı Müzisyen Cihan Ege,
'Dön diyemem' adlı şarkısına
ait olan ilk klibin yönetmenliğini, Mustafa Ceceli’nin 'Aşk
Döşeği' adlı şarkısının klip
yönetmeni de olan Hakan Gülbahçe’nin üstlendiğini söyledi.
Cihan Ege, 9 şarkılık bir albüm
çalışmasının ardından söz ve
müziği kendisine ait olan 'Dön
diyemem' adlı şarkısının single
olarak yakın zamanda piyasada yerini alacağını söyledi.
Albüm çalışması sırasında İstanbul’da önemli müzisyenlerle
çalıştıklarını da ekleyen Cihan
Ege, albümün aranjörlüğünü
Ali Tolga Demirtaş’ın yaptığını
ifade etti.
İlk klibin çok geniş bir izleyici
kitlesi tarafından izlenmesi ve
beğenilmesinin ardından 3
sene süren albüm çalışmalarını hızlandırdığını belirten Ege,
single klibini memleketinde
çekme amacının Keşan’ı, Erikli’yi, Saros Körfezini tanıtmak
olduğunu söyledi. Cihan Ege
"Bu bölgeden yetişen bir mü-
zisyen olarak bölgemizi tanıtmak için elimizden geleni
yapıyoruz. Klip çalışmamda sponsor olan değerli
Keşanlı işletme sahiplerine
teşekkür ederim. Bu konuda maddi, manevi herkesin
desteğini bekliyorum" dedi.
CİHAN EGE KİMDİR?
Cihan Ege 4 Eylül 1984
tarihinde Edirne'nin Keşan
ilçesinde doğdu. Liseyi
Keşan Anadolu Lisesi’nde
okurken, ailesi gitar çalması
için onu teşvik etti. Sonrasında bir müzik grubu kurarak, o grup ile çeşitli etkin-
liklerde sahneye çıktı. Yine
o yıllarda Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda
solfej dersleri alan Cihan
Ege, ilk bestesini lise yıllarında yaptı. Liseden mezun
olduktan hemen sonra
İstanbul’a taşınarak Müjdat
Gezen Sanat Merkezinde
müzik eğitimine devam
etti. Anadolu Üniversitesi
İşletme Fakültesi mezunu
olan müzisyen, İstanbul'da
sahne hayatına başladı.
Cihan Ege, tutkulu olduğu
Yunan ve Akdeniz müziğini
yakından hissetmek adına
Yunanistan'da 3 yıl yaşadı.
Stüdyo aşamasında Erdinç
Şenyaylar, Göksun Çavdar,
Levent Altındağ, Erdem
Sökmen, Bülent Ay, Murat
Aziret, Mustafa İşleyen,
İstanbul Strings, Umut Sel,
Anıl Şallıel gibi Türkiye'nin
önde gelen müzisyenleriyle
çalıştı. Ardından 2014'ün
sonbaharında, Dön Diyemem adlı ilk single çalışması, eflatun müzik etiketiyle
piyasada yerini aldı. Kadraj
sinema ekibi tarafından
Dön Diyemem adlı şarkıya
çekilen klip, Kral Pop ekranlarında günlerce yayınlandı.
4İHA
8
30 Ocak 2015 Cuma
www.avrupagazetec�l�k.com.tr
Tekirdağ ve batısı
Alarm veriyor!
TEKİRDAĞ BARBAROS KORUMA BAKIM VE
REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, BİNA,
BAHÇE VE ÇEVRENİN TEMİZLİĞİ, ÇAMAŞIRLARIN VE
BULAŞIKLARIN YIKANMASI, KALORİFER TESİSATININ
İŞLETİLMESİ VE KALORİFER YAKMA HİZMETİNİN
YÜRÜTÜLMESİ
KORUMA BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ-BARBAROS
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
Uzmanlar İstanbul deprem�
konusunda yen� �dd�alarda
bulundu. İstanbul kıyılarına
8 km açıktak� Adalar fayında
250 yıllık enerj� b�r�kt�ğ�, her an
kırılma yaşanab�leceğ� �fade
ed�l�yor. Uzmanlar, Kuzey Anadolu fayının Adalar kolunda
7'l�k depreme hazırlıklı olunması gerekt�ğ�n� söylerken, 100
yıldır sess�z olan Tek�rdağ-Şarköy-Çanakkale hattındak� fayın
da 6'lık deprem �ç�n alarm
verd�ğ�n� �fade ett�ler.
Boğaz�ç�, İTÜ ve Yıldız
Tekn�k’ten b�l�m �nsanları Marmara Den�z�’ndek� fayların son
durumunu �nceled�. En tehl�kel�
ve ger�len fayın İstanbul ’a 8
k�lometre açıktak� Adalar kolu
olduğu ortaya çıktı.
Ulusal yayın yapan b�r
gazeten�n haber�ne göre, Marmara deprem�n�n ne zaman
yaşanacağı bell� değ�l ama
araştırmalar yer� ve büyüklüğü
hakkında net b�lg�ler ver�yor.
B�l�m �nsanlarının 20 yıllık fay
ölçümler�ne göre en yıkıcı
deprem İstanbul’un 8 k�lometre
açığındak� Adalar kolu üzer�nde ve en az 7 büyüklüğünde
olacak. Boğaz�ç� Ün�vers�tes�
Kand�ll� Rasathanes�’nden
Prof. Dr. Sem�h Erg�ntav,
İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes�
Maden Fakültes�’nden Doç. Dr.
Z�yad�n Çakır ve Yıldız Tekn�k
Ün�vers�tes� İnşaat Fakültes�’nden Doç. Dr. Uğur Doğan’ın
yaptığı araştırma, İstanbulluları bekleyen tehl�key� gözler
önüne serd�.
'ADALAR'DA DEPREM EN
AZ 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE BEKLENİYOR’
Üç uzmanın yaklaşık 25 yıldır
�zled�ğ� 100’ün üstünde �stasyonun bulunduğu MAGNET
(Marmara Bölges� Sürekl� GPS
Gözlem Ağı) sayes�nde faylar
üzer�ndek� ger�lmeler doğrudan gözlend�. Kuzey Anadolu
Fayı’nın Marmara Den�z� �ç�nde
kalan her b�r fayı kol boyunca
anal�z ed�ld�. Bulgular en sıcak
noktanın İstanbul kıyılarından
8 km. açıktak� Adalar kolu
olduğunu gösterd�. Son deprem�n 250 yıl önce (1776’da
7 büyüklüğünde) yaşandığı
fayda yıllık 10-15 mm. dolayında deformasyon b�r�kt�ğ� tesp�t
ed�ld�. Yaklaşık 3 metrel�k
deformasyon b�r�k�m�n�n, büyüklüğü 7 veya üzer� ş�ddette
b�r depreme neden olmasının
kaçınılmaz olduğu bel�rt�ld�.
Uzmanlar şanslıysak b�r�ken
bu ger�lmen�n b�rden fazla
depremle ortadan kalkmasının
mümkün olduğunu söyled�.
‘BİR İYİ BİR KÖTÜ HABER’
Araştırmayı yapan ek�pten
Prof. Dr. Sem�h Erg�ntav, şöyle
konuştu, “En tehl�kel� nokta
Çınarcık’ın İzm�t Körfez� �le
başlayan tarafıyla çukurluğun
b�tt�ğ� Küçükçekmece açıkları
arasında sonlanan yer. Çınarcık Çukurluğu tek b�r fay
özell�ğ� de göstereb�l�r ya da
b�rçok küçük fay da kırılab�l�r.
İstanbul’a b�r �y� b�r de kötü
haber�m�z var d�yoruz. Normalde b�n yıl h�ç deprem olmadığı
�ç�n her an kırılab�l�r denen
Çınarcık Çukurluğu sonrasındak� yer�n (Orta Marmara Fayı)
ger�lme artışı göstermeme olasılığı var. Bu �y� haber. Ancak
Çınarcık Çukurluğu, İstanbul’a
daha yakın. Bu da kötü haber.
Çınarlık Çukurluğu’ndan geçen
b�rden fazla fayın üzer�nde ger�lme artışı var. 8 km. uzaklıkta
b�r fay, İstanbul’da b�naları,
kötü bölgeler� çok fazla etk�ler.”
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy
(İstanbul Ün�vers�tes� Jeoloj�
Mühend�sl�ğ�): ”Marmara Den�z�’yle �lg�l� tüm yayınlar çürümüştür. 1999’dan sonra 180
km’l�k fay b�r seferde kırılacak
7.8-8.1’l�k deprem olacak dend�. Yeş�lköy’den Gaz�köy’e kadar olan 10 km’l�k fay kırılab�l�r,
7.5 ş�ddet�nde deprem olacak
tezler� de çürüdü. Yaklaşık 50
km. uzunluğundak� Çınarcık
Çukurluğu’ndak� büyük deprem
1894’te 7.4 büyüklüğünde oldu
ve stres�n� boşalttı. Yen� b�r
deprem �ç�n en az 250 yıl gerek�r. Ama aynı kırılma Körfez’de
6 metrel�k atım yaptı. Onun
�ç�n bu fayda h�ç b�r stres yok.
1912’de kırılan d�ğer fay (Tek�rdağ-Ganos fayı) yen�den kırılma �ç�n çok uzun süre bekleyecekt�r. Orta sırtta Arm�njo’nun
50 km. ded�ğ�, bence yaklaşık
30 km.’l�k fay da 6.5’tan yukarı
deprem yapmaz.”
‘TEKİRDAĞ VE BATISI DA
ALARM VERİYOR’
Araştırmadak� b�r d�ğer tehl�kel� bölge �se yıllık 20 mm.
yamulma b�r�k�m� olan ve
yaklaşık 100 yıldır öneml� b�r
deprem�n yaşanmadığı Tek�rdağ ve batısındak� Şarköy’den
Çanakkale’ye doğru uzanan
Ganos bölges� oldu. Bölgedek�
b�r�k�m�n 2 metrel�k b�r atıma
neden olab�lecek 7 ş�ddet�n�n
üzer�nde büyüklükte b�r deprem� üreteb�lecek potans�yelde
olduğu tesp�t ed�ld�.
Adalar’ın batısından Tek�rdağ’a kadar uzanan ve deprem
tehl�kes� en yüksek olarak
tanımlanan bölgede sürpr�z b�r
şek�lde anlamlı b�r deformasyon b�r�k�m�ne rastlanmadı.
Ancak s�smoloj�k çalışmalar bu
kısımda baskın olan davranışın kr�p hareket� (hareket ett�ğ�
�ç�n enerj� boşaltan fay) olduğu
ve bu bölgen�n Marmara’da
en az deprem tehl�kes� �çeren
bölge olduğu görüldü.
İstanbul kıyılarına 8 km
açıktak� Adalar fayında 250
yıllık enerj� b�r�kt�, her an
kırılma yaşanab�l�r Alarm
Boğaz�ç�, İTÜ ve Yıldız Tekn�k
Ün�vers�tes�'nden b�l�m adamları Marmara Den�z�'ndek�
fayları �nceled�. Kuzey Anadolu
Fayı'nm Adalar kolunda 7'l�k
depreme hazırlıklı olunması
�stend�. 100 yıldır sess�z olan
Tek�rdağ-Şarköy-Çanakkale
hattındak� fay da 6'lık deprem
�ç�n alarm ver�yor.
SEVDE GÜL MALİT
Tek�rdağ Barbaros Koruma Bakım ve Rehab�l�tasyon Merkez� Müdürlüğü, B�na, bahçe ve çevren�n
tem�zl�ğ�, çamaşırların ve bulaşıkların yıkanması, Kalor�fer tes�satının �şlet�lmes� ve kalor�fer yakma
h�zmet�n�n yürütülmes� h�zmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddes�ne göre
açık �hale usulü �le �hale ed�lecekt�r. İhaleye �l�şk�n ayrıntılı b�lg�ler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
:2015/7965
1-İdaren�n
a) Adres�
:Barbaros Mahalles� Fevz� Teberoğlu Cad. No: 17
Süleymanpaşa-TEKİRDAĞ 59100 SÜLEYMANPAŞA
TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası
:2822731535 - 2822731534
c) Elektron�k Posta Adres�
:[email protected]�l.com
ç) İhale dokümanının görüleb�leceğ�
�nternet adres�
:https://ekap.k�k.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu h�zmet�n
a) N�tel�ğ�, türü ve m�ktarı
:01/03/2015 ? 31/12/2017 (34 Ay süreyle) tar�hler� arsında
1 Tem�zl�k, Personel� Çalıştırılması İş�
Ayrıntılı b�lg�ye EKAP’ta yer alan �hale dokümanı �ç�nde
bulunan �dar� şartnameden ulaşılab�l�r.
b) Yapılacağı yer
: Tek�rdağ Barbaros Koruma Bakım ve Rehab�l�tasyon
Merkez� Müdürlüğü Barbaros Mahalles� Fevz� Teberoğlu
Cad. No: 17 Süleymanpaşa-TEKİRDAĞ
c) Süres�
:İşe başlama tar�h� 01.03.2015, �ş�n b�t�ş tar�h� 31.12.2017
3- İhalen�n
a) Yapılacağı yer
:Tek�rdağ Barbaros Koruma Bakım ve Rehab�l�tasyon
Merkez� Müdürlüğü Barbaros Mahalles� Fevz� Teberoğlu
Cad. No: 17 Süleymanpaşa-TEKİRDAĞ
SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
b) Tar�h� ve saat�
: 10.02.2015 - 10:30
4. İhaleye katılab�lme şartları ve �sten�len belgeler �le yeterl�k değerlend�rmes�nde uygulanacak
kr�terler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve �sten�len belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereğ� kayıtlı olduğu T�caret ve/veya Sanay� Odası veya Meslek Odası Belges�;
4.1.1.1. Gerçek k�ş� olması hal�nde, kayıtlı olduğu t�caret ve/veya sanay� odasından ya da �lg�l�
meslek odasından, �lk �lan veya �hale tar�h�n�n �ç�nde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu göster�r belge,
4.1.1.2. Tüzel k�ş� olması hal�nde, �lg�l� mevzuatı gereğ� kayıtlı bulunduğu t�caret ve/veya sanay�
odasından, �lk �lan veya �hale tar�h�n�n �ç�nde bulunduğu yılda alınmış, tüzel k�ş�l�ğ�n�n odaya kayıtlı
olduğunu göster�r belge,
4.1.2. Tekl�f vermeye yetk�l� olduğunu gösteren İmza Beyannames� veya İmza S�rküler�;
4.1.2.1. Gerçek k�ş� olması hal�nde, noter tasd�kl� �mza beyannames�,
4.1.2.2. Tüzel k�ş� olması hal�nde, �lg�s�ne göre tüzel k�ş�l�ğ�n�n ortakları, üyeler� veya kurucuları �le
tüzel k�ş�l�ğ�n yönet�mdek� görevl�ler� bel�rten son durumu göster�r T�caret S�c�l Gazetes�, bu
b�lg�ler�n tamamının b�r T�caret S�c�l Gazetes�nde bulunmaması hal�nde, bu b�lg�ler�n tümünü
göstermek üzere �lg�l� T�caret S�c�l Gazeteler� veya bu hususları gösteren belgeler �le tüzel k�ş�l�ğ�n
noter tasd�kl� �mza s�rküler�,
4.1.3. Şekl� ve �çer�ğ� İdar� Şartnamede bel�rlenen tekl�f mektubu.
4.1.4. Şekl� ve �çer�ğ� İdar� Şartnamede bel�rlenen geç�c� tem�nat.
4.1.5 İhale konusu �ş�n tamamı veya b�r kısmı alt yüklen�c�lere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel k�ş� tarafından �ş deney�m�n� göstermek üzere sunulan belgen�n, tüzel k�ş�l�ğ�n
yarısından fazla h�sses�ne sah�p ortağına a�t olması hal�nde, t�caret ve sanay� odası/t�caret odası
bünyes�nde bulunan t�caret s�c�l memurlukları veya yem�nl� mal� müşav�r ya da serbest muhasebec�
mal� müşav�r tarafından �lk �lan tar�h�nden sonra düzenlenen ve düzenlend�ğ� tar�hten ger�ye doğru
son b�r yıldır kes�nt�s�z olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:
İdare tarafından ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n kr�ter bel�rt�lmem�şt�r.
4.3. Meslek� ve Tekn�k yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:
4.3.1. İş deney�m�n� gösteren belgeler:
Son beş yıl �ç�nde bedel �çeren b�r sözleşme kapsamında kabul �şlemler� tamamlanan ve tekl�f
ed�len bedel�n % 30 oranından az olmamak üzere, �hale konusu �ş veya benzer �şlere �l�şk�n �ş
deney�m�n� gösteren belgeler veya teknoloj�k ürün deney�m belges�.
4.4. Bu �halede benzer �ş olarak kabul ed�lecek �şler:
4.4.1.Kamuda veya özel sektörde personel çalıştırılmasına dayalı olarak �hale ed�len b�naların
genel tem�zl�ğ� �şler� benzer �ş olarak kabul ed�lecekt�r.
5.Ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f sadece f�yat esasına göre bel�rlenecekt�r.
6. İhaleye sadece yerl� �stekl�ler katılab�lecekt�r.
7. İhale dokümanının görülmes� ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, �daren�n adres�nde görüleb�l�r ve 100 TRY (Türk L�rası) karşılığı Tek�rdağ
Barbaros Koruma Bakım ve Rehab�l�tasyon Merkez� Müdürlüğü Barbaros Mahalles� Fevz�
Teberoğlu Cad. No: 17 Süleymanpaşa-TEKİRDAĞ adres�nden satın alınab�l�r.
7.2. İhaleye tekl�f verecek olanların �hale dokümanını satın almaları veya EKAP üzer�nden e-�mza
kullanarak �nd�rmeler� zorunludur.
8. Tekl�fler, �hale tar�h ve saat�ne kadar Tek�rdağ Barbaros Koruma Bakım ve Rehab�l�tasyon
Merkez� Müdürlüğü Barbaros Mahalles� Fevz� Teberoğlu Cad. No: 17 Süleymanpaşa-TEKİRDAĞ
SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ adres�ne elden tesl�m ed�leb�leceğ� g�b�, aynı adrese �adel� taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönder�leb�l�r.
9. İstekl�ler tekl�fler�n�, B�r�m f�yatlar üzer�nden vereceklerd�r. İhale sonucu üzer�ne �hale yapılan
�stekl�yle, her b�r �ş kalem�n�n m�ktarı �le bu kalemler �ç�n tekl�f ed�len b�r�m f�yatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzer�nden b�r�m f�yat sözleşme �mzalanacaktır.
Bu �halede, �ş�n tamamı �ç�n tekl�f ver�lecekt�r.
10. İstekl�ler tekl�f ett�kler� bedel�n %3’ünden az olmamak üzere kend� bel�rleyecekler� tutarda geç�c�
tem�nat vereceklerd�r.
11. Ver�len tekl�fler�n geçerl�l�k süres�, �hale tar�h�nden �t�baren 120 (Yüzy�rm�) takv�m günüdür.
12. Konsors�yum olarak �haleye tekl�f ver�lemez.
13.D�ğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 �nc� maddes�nde öngörülen açıklama �stenmeks�z�n ekonom�k açıdan en
avantajlı tekl�f üzer�nde bırakılacaktır.
Basın Tdğ. -16115-
www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de.
9
Çocuklara yarıyıl eğlencesi
www.avrupagazetec�l�k.com.tr
30 Ocak 2015 Cuma
Tut El�m� Ed�rne Derneğ�, koruma ve bakım
altındak� çocukların
sosyal, kültürel ve moral
�ht�yaçlarının karşılanması
amacıyla yarıyıl tat�l�nde
Trakya Ün�vers�tes� Sosyal
Tes�sler�nde eğlence programı düzenled�.
Ed�rne Val�s� Dursun
Al� Şah�n'�n eş� Melahat
Şah�n, Trakya Ün�vers�tes�
Rektörü Yener Yörük'ün
eş� Şule Yörük, A�le ve
Sosyal Pol�t�kalar Ed�rne
İl Müdürü B�lg�n Özbaş,
Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı Müdürü
H�cran Balı ve Dernek
Üyeler�n�n katılımları �le
gerçekleşen eğlence programında çocuklar doyasıya
eğlend�.
Korunma ve bakım
ELEMAN İLANLARI
SATIŞ DANIŞMANI
1 KİŞİ
EVKUR ALIŞVERİŞ
MERKEZLERİ TİCARET A.Ş
HÜKÜMET CAD. NO:28
TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU: 20.02.2015
CAKA SAÇ KIVIRMA TEZGAHI
İŞÇİSİ
1 KİŞİ
ALKAN MAK.SAN.TESİSLERİ
VE TİC.A.Ş. (ÖZEL)
VELİKÖY ÖKSÜZCE ÇİFTLİĞİ
YENİ SANAYİ 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
FREZECİ (FREZE TEZGAHI
OPERATÖRÜ)
1 KİŞİ
ALKAN MAK.SAN.TESİSLERİ
VE TİC.A.Ş. (ÖZEL)
VELİKÖY ÖKSÜZCE ÇİFTLİĞİ
YENİ SANAYİ 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
ÖN MUHASEBECİ
1 KİŞİ
EUROSERVE HİZMET VEİŞLETMECİLİK A.Ş. (ÖZEL)
BSH EV ALETLERİ FEVZİ PAŞA
MAH. BATUR SK. ÇERKEZKÖY
TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
MEYDANCI
1 KİŞİ
ALKAN MAK.SAN.TESİSLERİ
VE TİC.A.Ş. (ÖZEL)
VELİKÖY ÖKSÜZCE ÇİFTLİĞİ
YENİ SANAYİ 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
AŞÇI
1 KİŞİ
BALKAN ÇELİK DÖVME SAN.
TİC.LTD.ŞTİ (ÖZEL)
YILDIRIM BAYEZİD MH.SABAYİ
BULV.NO:223 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
BEDEN İŞÇİSİ (GENEL)
10 KİŞİ
SİSTEM METAL YAPI REKLAM
altında bulunan çocuklara
sah�p çıkmanın sorumluluğu ve b�l�nc� �le A�le
ve Sosyal Pol�t�kalar İl
Müdürlüğü �le koord�nel� b�r
şek�lde çalışan Tut El�m�
Ed�rne Derneğ� yönet�c�ler�,
kurum bünyes�nde kalan
çocukların �ht�yaçlarının
g�der�lmes�nde A�le ve
Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığının çalışmalarının
MALZ.VE İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş.
(ALBOND) (ÖZEL)
HATİP MAH ALİ OSMAN ÇELEBİ
BULVARI NO:140 ÇORLU TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
MUHASEBECİ
1 KİŞİ
HAS GIDA VE TAR. ÜR. PAZ.
TİC. LTD. ŞTİ. (ÖZEL)
OMURTAK CAD. İSTANBUL KISMI OPTİMED ARKASI NO:10 059
ÇORLU TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
SEKRETER
1 KİŞİ
ALKAN MAK.SAN.TESİSLERİ VE
TİC.A.Ş. (ÖZEL)
VELİKÖY ÖKSÜZCE ÇİFTLİĞİ
YENİ SANAYİ 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
TORNACI (TORNA TEZGAHI
OPERATÖRÜ)
1 KİŞİ
ALKAN MAK.SAN.TESİSLERİ VE
TİC.A.Ş. (ÖZEL)
VELİKÖY ÖKSÜZCE ÇİFTLİĞİ
YENİ SANAYİ 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
ARGON KAYNAKÇISI (TIĞ KAYNAKÇISI)
1 KİŞİ
ALKAN MAK.SAN.TESİSLERİ VE
TİC.A.Ş. (ÖZEL)
VELİKÖY ÖKSÜZCE ÇİFTLİĞİ
YENİ SANAYİ 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
DANIŞMA MEMURU
1 KİŞİ
KÖSEOĞLU TEKSTİL SAN.VE
TİC.A.Ş. (ÖZEL)
TÜRKGÜCÜ KÖYÜ YOLU ÜZERİ
2.SOK 59860 ÇORLU TEKİRDAĞ
/ TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
MEKANİK BAKIM VE ONARIMCISI (MOTORLU TAŞITLAR
HARİÇ)
2 KİŞİ
SİSTEM METAL YAPI REKLAM
MALZ.VE İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş.
(ALBOND) (ÖZEL)
öneml� olduğunu vurguladı. Bakanlık bünyes�ndek�
dönüşüm sonrasında koğuş s�stem�ndek� yurtların
kapatılarak, ev ortamında, aynı yaş grubundak�
çocukların ve kardeşler�n
b�r arada bulunmasının
önem�n� bel�rten dernek
yönet�c�ler�, çocuk evler�ndek� çocukların ders
başarılarının artmasından,
olumlu davranış değ�ş�kl�kler�nden memnun olduklarını bel�rtt�.
A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Ed�rne İl Müdürü
Özbaş, "Çok kısa b�r süre
önce kurulmuş olmasına
rağmen, koruma ve bakım
altındak� çocuklarımızın
sosyal, kültürel ve moral
�ht�yaçlarının karşılanmasında büyük gayretler
gösteren Tut El�m� Ed�rne
Derneğ�’ne katkılarından
dolayı ne kadar teşekkür
etsem azdır. Devlet olarak
çocuklarımızın her türlü �h-
t�yaçları karşılanmaktadır.
Ancak a�le şefkat�n�n yaşatılmasında kurumsal olarak
eks�k kaldığımız alanlar,
başta Ed�rne Val�m�z Dursun Al� Şah�n ve Dernek
üyeler�m�z tarafından
tamamlanmaktadır. B�r çocuğun anne şefkat� �le el�nden tutulmasının değer�n�
HATİP MAH ALİ OSMAN ÇELEBİ
BULVARI NO:140 ÇORLU TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
GAZ ALTI KAYNAKÇISI
1 KİŞİ
ALKAN MAK.SAN.TESİSLERİ VE
TİC.A.Ş. (ÖZEL)
VELİKÖY ÖKSÜZCE ÇİFTLİĞİ
YENİ SANAYİ 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ
1 KİŞİ
MURAT ŞATIR-SENORİTA ESTETİK VE GÜZELLİK MERKEZİ
(ÖZEL)
REŞADİYE MAH KUMYOLU CAD
NO 11 KAT 5 ÇORLU TEKİRDAĞ /
TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
RAM MAKİNESİ OPERATÖRÜ
(TEKSTİL)
1 KİŞİ
TURBO TEKSTİL SAN. VE TİC.A.Ş. (ÖZEL)
VAKIFLAR KÖYÜ MEVKİİ E-5
KARAYOLU ÜZERİ / ERGENE
TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
ELEKTRİKÇİ (GENEL)
1 KİŞİ
KUTES MADENCİLİK VE TİC.A.Ş.
(ÖZEL)
HATİP MAH. BAHAR YILDIZI
SOKAK NO 10/A ÇORLU TEKİDAĞ YOLU 5. KM 59860 ÇORLU
TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
MEKANİK BAKIM VE ONARIMCISI (MOTORLU TAŞITLAR
HARİÇ)
1 KİŞİ
KUTES MADENCİLİK VE TİC.A.Ş.
(ÖZEL)
HATİP MAH. BAHAR YILDIZI
SOKAK NO 10/A ÇORLU TEKİDAĞ YOLU 5. KM 59860 ÇORLU
TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
AHŞAP MOBİLYA İMALATÇISI
1 KİŞİ
UĞUR ÜNAL ORMAN ÜRÜNLERİ MİMARLIK İNŞAAT NAKLİYE
SANAYİ VE T (ÖZEL)
FATİH MAH. TURGUT SK. NO:26
madd� veya manev� olarak
�fade etmek mümkün değ�ld�r. 'B�r öksüzün el�nden
tutanla, b�r yet�m�n başını
okşayanla ah�rette b�r el�n
parmakları g�b� yan yanayız' d�yen b�r Peygamber�n
ümmet� olarak, kend�n�zle
ne kadar öğünsen�z azdır.
Tut El�m� Ed�rne Derneğ�
ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (AZ TEHLİKELİ SINIF-C)
1 KİŞİ
DEMİRBAŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC.L (ÖZEL)
HİSAR MAH. YILDIRIM SOK.
NO:19-7 HAYRABOLU -TEKİRDAĞ
HAYRABOLU TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
KARTELACI
1 KİŞİ
ÖZKAYMAK TEKSTİL SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ. (ÖZEL)
TÜRKGÜCÜ KÖYÜ SANAYİ BÖLGESİ KURTDERE İKİ ÇATAK ARASI MEVKİİ PAFTA NO:3/126 59850
ÇORLU TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
ÇAYCI
1 KİŞİ
ESMER TEKNİK İNŞAAT YAPI
MALZ.İMLT.MONTAK SAN. (ÖZEL)
YULAFLI KÖYÜ DEMİRYOLU
MEVKİİ / ERGENE TEKİRDAĞ /
TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
RAM MAKİNESİ OPERATÖRÜ
(TEKSTİL)
1 KİŞİ
PALBEN TURİZM MAKİNATEKSTİL İNŞ.İŞL.TİC. LTD. ŞTİ. (ÖZEL)
OSB ATATÜRK MAH. CUMHURİYET CAD. NO:51 KARAAĞAÇ
ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ 59500
ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
MUHASEBECİ
1 KİŞİ
TECHNOCAST OTOMOTİV
SANAYİİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
(ÖZEL)
ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ G.O.P. MAH. 6. CAD.
NO:12 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
SATIŞ DANIŞMANI
2 KİŞİ
ZİHNİ KUMAŞOĞLU ( SERPA
üyeler� olarak, hep�n�ze
m�nnet ve şükranlarımı
sunuyorum" ded�. İkram
ed�len y�yecekler�n ardından, çocukların halaylar
ve oyun havalarıyla doya
doya eğlend�kler� yarı yıl
eğlences� güzel temenn�ler
�le sona erd�.
İHA
MOBİLYA ) (ÖZEL)
ŞEHİT TEĞMEN YAVUZER CAD.
NO:9/A 59860 ÇORLU TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
DENİM KUMAŞ OPERATÖRÜ
20 KİŞİ
ERAK GİYİM SAN.VE TİC.A.Ş.
(ÖZEL)
VELİKÖY MAH ÇORLU ÇERVRE
YOLU-ÇERKEZKÖY BAĞLANTI YOLU BULV. NO.66-68 İÇ
KAPI.201 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
YIKAMA MAKİNESİ İŞÇİSİ
(TEKSTİL)
20 KİŞİ
ERAK GİYİM SAN.VE TİC.A.Ş.
(ÖZEL)
VELİKÖY MAH ÇORLU ÇERVRE
YOLU-ÇERKEZKÖY BAĞLANTI YOLU BULV. NO.66-68 İÇ
KAPI.201 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
METAL TEKNOLOJİSİ
TEKNİSYENİ
1 KİŞİ
ATALAY MADENİ EŞYA SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(ÖZEL)
İSTASYON MAH. BARAJYOLU
MEVKİİ KÜMESİ VELİMEŞE
ORGANİZE SAN. BÖL. NO:14
ERGENE TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
YÖNETİCİ (ARDİYE
VE DEPOLAMA)
1 KİŞİ
TAYFURLAR TEKSTİL SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ. (ÖZEL)
HACI ŞEREMET MEVKİİ 4.SK.
YULAFLI 59850 ERGENE TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
DENİM KUMAŞ OPERATÖRÜ
20 KİŞİ
ERAK GİYİM SAN.VE TİC.A.Ş.
VELİKÖY MAH ÇORLU ÇERVRE
YOLU-ÇERKEZKÖY BAĞLANTI YOLU BULV. NO.66-68 İÇ
KAPI.201 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
Başvurular ınızı
İşkur’a yapınız
cmyk
EURO OTO
BAKIM-ONARIM VE MOTOR-ŞANZIMAN
ARIZALARININ GİDERİLMESİ, ARIZA TESPİT
CİHAZLARI İLE ARIZA TESPİTİ VE AVRUPA JAPON
ARAÇLARIN YEDEK PARÇA TEDARİĞİ
ADRES: 100.yıl Sanay� S�tes� Tan İş Merkez� No :
14 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ
TEL: 0282 260 58 48
Şampiyona devam ediyor
Yıl: 8
Sayı: 2428
30 Ocak 2015
Cuma
Kurucu: Nac� AKYAZI
www.avrupagazetec�l�k.com.tr
F�yatı: 25 Kr.
Tekirdağlı sporcular, Akletizim
şampiyonasında madalya için ter
döküyor.
Türkiye Atletizm Federasyonunun 2015 yılı faaliyet programında yer alan, “Turkcell 16 Yaş
Altı-A KategorisiTürkiye Salon
Şampiyonası” ve '' Atletizm Yıldızlar şampiyonası Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu’nda yapılan
yarışmalar ile devam ediyor.
Yarışmalar ile ilgili açıklama yapan Akletizim Antrenörü
Bayram Kırboğa, Tekirdağ’ı 28
sporcu ile temsil ettiklerini söyledi.
Tekirdağlı sporcuların, 60
metre uzun atlama, üç adım atlama, gülle atma, 60 metre Engelli
branşlarında mücadele ettiklerini
belirten Kırboğa, hedeflerinin
şampiyonadan madalyalarla Tekirdag’a dönmek olduğunu ifade
etti. HABER MERKEZİ
“Hedefimiz Şampiyonluk”
Tek Yıldız 59 Spor Kulübü
Antrenörü Cüneyt Atasoy Final
Gurubu karşılaşmaları ile ilgili
açıklama yaptı.
Atasoy açıklamasında şampiyon olmak için ellerinden geleni
yapacaklarını söyledi.
Yaptıkları transfer ile daha da
güçlendiklerini belirten Atasoy,
sözlerini şöyle sürdürdü;” Çok
iyi bir kadromuz var. Yaptığımız
2 transferle de gücümüze güç
kattık. Kendi gurubumuzda lider
olarak final gurubuna yükseldik. Cuma günü Süleymanpaşa
Belediyespor ile oynayacağız.
Her maçımızı kazanmak istiyoruz.
Final gurubunda çok kaliteli takımlar var. Sahada tüm gücümüzle mücadele edip şampiyon
olmak istiyoruz.”
HABER MERKEZİ
Hazırlıklar
sürdü!...
Tekirdağspor futbol takımı,
Anafartalar maçı hazırlıklarını
sürdürdü. Tekirdağspor, 1
Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Keşan Anafartalar maçı hazırlıklarını yatığı
antrenmanla sürdürdü. Namık
Kemal Stadında yapılan idman
düz koşu ile başladı. Düz
koşunun ardından antrenman
çift kale maç ile son buldu. Tekirdağspor futbol takımı Keşan
Anafartalar maçı hazırlıklarına,
bugün Namık Kemal Stadında
yapacağı idmanla devam edecek. HABER MERKEZİ
2. Amatör Küme
Grupları Belli Oldu
2014-2015 Futbol Sezonu 2. Amatör ligi gurupları
belli oldu.
Tekirdağ Amatör Futbol
Federasyonu 2014-2015
Futbol Sezonu 2. Amatör ligi
guruplarını açıkladı.
15 Şubat tarihinde
başlacak 2. amatör liginde,
4 gurupta toplam 26 takım
mücadele edecek ve çift
devreli lig usulü sisteminde
oynanacak.
2. Amatör kümede ilk iki
sırayı alan takımlar bir üst
lig olan 1. Amatör kümeye
yükselecek.
2. Amatör Kümede guruplar şöyle:
A Gurubu: Mürefte
Spor, Eriklice Zeytin Spor,
Sağlamtaş Spor, S.Paşa Yıl-
dız Genç.Spor, Yavuz Spor,
Tepe Değirmeleri Spor
B Gurubu: Yeni Hayrabolu Spor, Yeni Hayrabolu
Spor, Çerlez Müsellim Spor,
Karacakılavuz Spor, Muratlı
Halk Eğ.Spor, Kozyörük
Spor
C Gurubu: Trakya
Balkan Spor, Sağlık Mah.
Spor, Esen Spor, Çorlu Kore
Spor, Yıldız Gençlik Spor,
Paşaalan Spor, M.Ereğlisi
Bld.Spor
D Gurubu: Güngörmez
Spor, Büyük Yoncalı Spor,
Kapaklı Kartal Spor, Çerkezköy Doğan Spor, Karaağaç
Gençlik Spor, Karaağaç
Köyü Spor, Ç.köy Samsunlular Yaşar Doğu Spor
HABER MERKEZİ
Lige şaibe karıştı
Çınarlıspor- Kocaelispor maçının oynanacağı
stad değişti.
Tekirdağspor’un da
yer aldığı Bal ligi 11.
gurupta ilginç bir karara
imza atıldı. Çınarlıspor, kendi sahasına
oynaması gerektiği
karşılaşmayı aynı ilin
diğer takımı olan Kocaelispor’un sahasına taşıdı.
1 Şubat Pazar günü
Çınarlının sahası olan
Derince Stadı’nda
oynanması gereken
Çınarlıspor- Kocaelispor maçı, Çınarlıspor’lu
yöneticilerin isteği üzere
Kocaelispor’un sahası
olan İsmetpaşa Stadına
alındı.
Kocaelispor Kulübü
resmi internet sitesinden
maçın oynanacağı sahanın değişmesi ile ilgili
açıklama yaptı.
Maçın oynanacağı
stad değişikliğinin,
Çınarlıspor Kulübünün
talebi olduğu belirtilen
açıklama şöyle: “Bölgesel Amatör Lig 11.Grup
16.Hafta müsabakası
olan Çınarlıspor-KOCAELİSPOR müsabakası Çınarlıspor`un
talebi ile İzmit İsmetpaşa
Stadyumu`nda 01 Şubat
2015 Pazar günü saat
13:30`da oynanacaktır.
Yine ev sahibi Çınarlıspor`un talebi ile müsabakanın bilet ve tribün düzenlemeleri Kulübümüz
tarafından Çınarlıspor
adına yürütülecektir”
Çınarlıspor Başkanı
Abdullah Yıldırım, ise
Kocaeli yerel basınına,
maçın yerinin değiştirilmesi ile ilgili açıklama
yaptı.
Yıldırım açıklaması
şöyle “Derince Stadı
tribünleri kapasitesi
Kocaelispor taraftarı için
yeterli değil. Maçın İsmetpaşa’da oynanması en
doğrusu. Sonuçta aynı
kentin iki takımın maçı
olacak. İsmetpaşa Stadı
da Derince sınırlarında.
Bizim için deplasman
değil. Dostluk içinde, güzelliklerin öne çıkacağı
bir maç olacak”.
Kocaelispor Bal Ligi
11. gurupta 30 puan ile
lider, aynı ilin temsilcisi Çınarlıspor ise 14
puan’da 10. sırada yer
alıyor.
HABER MERKEZİ
Download

Hazine garantisi var mı? - Avrupa Gazetesi | Tekirdağ