ALTIN - DÖVİZ
444 5959
www.�stanbulseyahat.com
ALIŞ
GRAM
SATIŞ
102,07
102,13
ÇEYREK
163,22
169,94
YARIM
325,10
333,55
TAM
652,23
665,06
DOLAR
2,6763
2,6770
EURO
2,8292
Daha iyi bir dünya için
Yıl: 9
Sayı: 2492
15 N�san 2015
Çarşamba
Kurucu: Nac� AKYAZI
www.avrupagazetec�l�k.com.tr
F�yatı: 25 Kr.
2,8301
Kutlu Doğum Haftası münasebet�yle, Tek�rdağ Müftülüğü ve Türk Kızılay’ının ortaklaşa düzenled�kler�
etk�nl�kte, Tek�rdağ Val�s� Enver Sal�hoğlu ve Tek�rdağ İl Müftüsü Mahmut Gürlen vatandaşlara gül dağıttı
GÜL DAĞITILDI
Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Türk Kızılay'ı Tekirdağ Şubesi ve
Tekirdağ İl Müftülüğü ortaklaşa bir etkinlik
düzenlediler. Etkinlik kapsamında, Tuğlalı
Park'ta Kızılay tarafından kan kampanyası
düzenlendi. Diğer yandan halka lokma dağıtıldı ve gül hediye edildi.
VALİ DE KATILDI
Tuğlalı Park’ta düzenlenen etkinliğe katılan
Tekirdağ Valisi Enver Salihoğlu ile birlikte
Tekirdağ Müftüsü Mahmut Gürlen, Kızılay’ın kan kampanyasına katılarak kan veren vatandaşları da ziyaret ettiler ve kutlu
doğum haftasını kutladılar.
Tuncar Ünsal’ın haber� 2. sayfada
Mustafa Yel TTSO'yu ziyaret etti
Ak Parti Tekirdağ 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Yel, Ak
Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Cüneyt Yüksel ve beraberindeki parti yetkilileri Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’nı
ziyaret etti. Gerçekleştirilen
ziyarette, gündeme dair birçok
konuda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.5. sayfada
Kalp Sağlığı Haftası İçin Yürüdüler,
Halkın Tansiyonunu Ölçtüler
Tekirdağ
Malkara
Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Kalp
Sağlığı Haftası nedeniyle, Kalp Sağlığına
dikkat çekmek için
yürüyüş düzenlendi.
Malkara Sağlık Gurup
Başkanı ve TSM Doktoru Refet Çeviker ve
TSM Hemşireleri tarafından düzenlenen
yürüyüş, Toplum Sağlığı Merkezi önünden
başlayarak Hükümet
meydanında yaklaşık
2 kilometrelik yürüyüşle son buldu.
Devamı 5. sayfada
ELEMIYAORN
ARAN
İş arayanlar
İŞKUR açık iş ilanları
8. sayfada
Vali Salihoğlu,
başkanlık etti
2. Balkanlarda
Alevilik ve Bektaşilik
Sempozyumu
Cem Vakfı Çorlu Şubesi ve Çorlu Belediyesi’nin işbirliğiyle düzenlenen 2.
Balkanlarda Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu Çorlu'da gerçekleştirildi.
Tekirdağ Valisi Enver
Salihoğlu, Malkara OSB
Toplantısına Başkanlık
etti. Pazartesi günü öğleden sonra geldiği Malkara Kaymakamlığındaki
Organize Sanayi Bölgesi
Toplantısına Başkanlık
eden Vali Enver Salihoğlu, Malkara Organize
Sanayi Bölgesi Mütevelli
Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile tanışarak,
Kaymakam
Mahmut
Halal, belediye Başkanı
Ulaş Yurdakul ve OSB
Yönetim Kurulu Üyesi,
TSO Başkanı Ümran
Bilgin’den OSB ile ilgili
10’da
bilgiler aldı.
Haber�n devamı 7. sayfada
Murat
Sevgi
4. SAYFADA
Alkışlamaya sonuna kadar devam 4’de
2
Daha iyi bir dünya için
15 N�san 2015 Çarşamba
Etk�nl�k �le �lg�l� olarak
b�r açıklama yapan Türk
Kızılay'ı Tek�rdağ Şube
Başkanı Ham�yet Ç�zen,
hafta boyu devam edecek
etk�nl�kler kapsamında,
Tuğlalı Park'ta düzenled�kler� kan kampanyasının
yanı sıra lokma �kramı
yaptıklarını �fade ett�. Ayın
17's�nde Atatürk Kapalı
Spor Salonu'nda da b�r
etk�nl�k düzenleyecekler�n�
�fade eden �zen, etk�nl�k
kapamında gül ve lokum
dağıtılacağını söyled�.
Tek�rdağ İl Müftülüğü
ve Kızılay'ın ortaklaşa düzenleyecekler� etk�nl�klerde, hem 23 N�san hem de
Kutlu Doğum Haftası kapsamında çocukları g�yd�recekler�n� bel�rten Ham�yet
Ç�zen, "Öğrenc� gruplarını
g�yd�r�yoruz ve devam de
ed�yoruz. Baya b�r öğrenc�
grubuna ulaştık. Sayısal
b�r sıkıntımız yok. G�ys�
olarak da sıkıntımız yok.
Bunların heps� yen� sıfır
ve aynı c�ns olmayan,
öğrenc�ler�m�z� vel�ler�m�z�
renc�de etmeden, kend�
şubem�ze verd�ğ�m�z dağıtımlar devam ed�yor ve
edecek" ded�.
Etk�nl�kte b�r konuşma
yapan Tek�rdağ İl Müftüsü
Mahmut Gürlen, "Kutlu
Doğum Haftamız mübarek
olsun. Hep�m�z �nşallah,
rahmet, şefkat ve sevg�
peygamber�, alemlere rahmet olan Hz. Muhammed
Mustafa'nın ümmet�y�z.
Hamdolsun, Rabb�m onun
www.avrupagazetec�l�k.com.tr
şefa�t�ne na�l eyles�n. El�mde güller, efend�m�z� tems�l
eden güller. Lalede Allah'ı
tems�l ed�yor. Efend�m�z�n
ter� o kadar güzel kokuyormuş k�, sahabe d�york�,
onun el�nle müsafa yaptığımız zaman 1 ay sank�
dünyada olmayan öyle güzel b�r kokuyla kokardı k�
eller�m�z, devamlı koklardık. Efend�m�z�n sembolü
olan bu güller�, onun adına
s�zlere takd�m etmekten
şeref duyuyorum." ded�.
Konuşmasına devam
eden Mahmut Gürlen şunları kaydett�:
"Kızılay Başkanımız
Ham�yet Hanım burada,
Kızılayımız burada, M�llet�m�n bekasına meden�yette
�lerlemem�ze ves�le olsun
d�ye, efend�m�z�n hed�yes�
olarak lokma p�ş�r�yorlar,
dağıtıyorlar. Hep�n�ze af�yet olsun d�yorum. Kızılay
Başkanımıza, başkan
yardımcılarına, ek�b�ne çok
teşekkür ed�yorum. Hep�n�ze de teşekkür ed�yorum.
Allah sıhhat vers�n, af�yet
vers�n. Ebed� yaşasın
devlet�m�z, bayrağımızı da
gönderden h�ç b�r zaman
düşürmes�n."
Cennet anneler�n ayakları altındadır d�yen Tek�r-
dağ İl Müftüsü Mahmut
Gürlen, 2 kızı olup onları
güzel yet�şt�r�p evlend�ren
anne ve babaların cennet�n hang� kapısından
�sterlerse oradan g�recekler�n� bel�rterek, "Değer�n�z� anladınız mı? İslamın
ne kadar değer verd�ğ�n�
kadınlara b�lmek lazım.
Başkalarının sözüne de
bakmamak lazım. Ka�natın
efend�s� 1400 sene evvel
�lk geld�ğ�nde, kız çocukları
d�r� d�r� toprağa gömülür-
ken, onları kurtama adına
ne d�yor? cennet onların
ayakları altındadır. Gömülmeye değ�l, onlar baş tacı
yapılmak �ç�n yaratıldırlar
d�yor. Kutlu Doğum Haftası
mübarek olsun" ded� ve
vatandaşlara gül dağıttı.
Konuşmaların ardından, Tek�rdağ Val�s� Enver
Sal�hoğlu da etk�nl�ğe
katıldı. El�nde güller �le
etk�nl�ğ�n yapıldığı Tuğlalı
Park'a gelen Val� Sal�hoğlu, burada vatandaşlara
gül dağıttı.
Tek�rdağ Val�s� Enver
Sal�hoğlu �le Tek�rdağ
Müftüsü Mahmut Gürlen,
Kızılay'ın kan kampanyasına katılarak kan veren
vatandaşları da z�yaret
ederek, kutlu doğum
haftasını kutladılar ve gül
dağıtımına devam ett�ler. Toplu hatıra fotoğrafı
çek�lmes�n�n ardından Val�
Sal�hoğlu ve Müftü Gürlen
Tuğlalı Park'tan ayrıldılar.
TUNCAR ÜNSAL
‘İlahi mesajı doğru idrak edelim’
AK Part� Tek�rdağ
M�lletvek�l� Özlem Yem�şç�, Kutlu Doğum Haftası
münasebet�yle b�r mesaj
yayınlayarak, “Şefkat ve
merhamet ab�des� Peygamber�m�z�n dünyaya
teşr�fler�n�n yıl dönümünde, get�rd�ğ� �lah� mesajı
doğru �drak ederek Kutlu
Doğum Haftası’nı bu b�l�nçle kutlanmasını temenn� ed�yorum.” ded�.
Yem�şç� mesajında
şunlara yer verd�:
“İslam�yet� ve onun
peygamber� Hz. Muhammed (s.a.v)’�n �nsanlığa
yapmış olduğu çağrıyı
doğru şek�lde anlamak ve
b�r kez daha hatırlamak
adına kutladığımız “Kutlu
Doğum Haftası’na” er�şm�ş
bulunuyoruz.
Sevg� barış ve kardeşl�k �kl�m�n�n gönüller�m�z�
Kuruluş: 01.03.2007 Yıl: 9
kapladığı bu müstesna
zaman d�l�m�nde O’nun
tavs�yeler�n� ve örnek hayatını b�r kez daha okuyup
anlamaya çalışmamız,
huzur ve barış atmosfer�n�n oluşturulmasında
b�zlere yol göster�c� olarak
ışık tutacaktır. Hoşgörünün
z�rves� olan ve “Ben güzel
ahlakı tamamlamak üzere
gönder�ld�m” d�yen b�r peygamber�n ümmet� olarak
O’nu her konuda olduğu
g�b� toplumsal barışın,
b�rl�k ve beraberl�ğ�n tes�s�
konusunda da örnek almalıyız. Şefkat ve merhamet
ab�des� Peygamber�m�z�n
dünyaya teşr�fler�n�n yıl
dönümünde, get�rd�ğ� �lah�
mesajı doğru �drak ederek
Kutlu Doğum Haftası’nı
bu b�l�nçle kutlanmasını temenn� ed�yorum.”
ÖZGE ASLAN
Sayı: 2492 15 N�san 2015 Çarşamba
Avrupa Gazetec�l�k Matbaacılık Ltd. Şt�. adına İmt�yaz Sah�b�
Meral AKYAZI
Yazı İşler� Müdürü
Sevde Gül MALİT
Sayfa Ed�törü
Hüdaverd� MALİT
Haber Merkez�
Muhab�rler
Tuncar ÜNSAL (Muhab�r)
Alper ERAL (Muhab�r)
İsma�l Furkan AKUÇAN(İnternet Ed�törü-
Muhab�r)
Özge Aslan (Muhab�r)
Turgay Efend�oğlu (Düzeltmen)
Yazarlar
Tevf�k HACIOĞLU
Hal�t ÇEBİ
Yayın Türü
Yerel Sürel�
Yönet�m Yer�
Ortacam� Mah. Yunusbey Cad.
No:36/A TEKİRDAĞ
Telefon
0282 264 34 43
e posta:
avrupagazetes�@hotma�l.com
D�zg� - Montaj - Graf�k
Avrupa Gazetes�
Baskı
Avrupa Gazetec�l�k Matbaacılık Ltd. Şt�.
Dağıtım: Yay-Sat Ünal Dağıtım
Gazetem�z pazar günler�
yayınlanmaz.
Gazetem�ze gönder�len yazılar
neşred�ls�n veya ed�lmes�n �ade
ed�lmez.
Haberler�m�z kaynak göster�lse
dah� �kt�bas ed�lemez.
Gazetem�z Basın Meslek
�lkeler�ne uymaya söz verm�şt�r.
Gazetem�zde yayınlanan köşe
yazılarının sorumluluğu
yazarlarına a�tt�r.
Gazeteye ücrets�z
�ş �lanı vermek
�ç�n arayın
0282
264 34
43
Kent konseyleri sempozyumları
tecrübe kazandırıyor
Malkara Beled�ye Mecl�s Üyes�
Malkara Kent Konsey� Başkanı Al�
İhsan Uslu, Bursa Kent Konsey� (BKK)
ev sah�pl�ğ�nde düzenlenen 2. Ulusal Kent Konseyler� Sempozyumuna
katıldı.
2. Ulusal Kent Konseyler� Sempozyumu, 50 ün�vers�teden 105 akadem�syen�n, 69 kent konsey�nden tems�lc�ler
ve gönüllüler�n katılımıyla Mer�nos
Atatürk Kongre Kültür Merkez�nde
gerçekleşt�r�ld�.
Sempozyum destekç�ler� arasında
�se İç�şler� Bakanlığı Mahall� İdareler
Genel Müdürlüğü, B�rleşm�ş Kentler
ve Yerel Yönet�mler Orta Doğu ve Batı
Asya Bölge Teşk�latı, Türk Dünyası
Beled�yeler B�rl�ğ�, Marmara Beled�yeler B�rl�ğ�, Türk�ye ve Orta Doğu Amme
İdares� Enst�tüsü, Türk�ye Ekonom�
Pol�t�kaları Araştırma Vakfı, Türk�ye
Kent Konseyler� B�rl�ğ� ve Türk�ye Ekonom�k ve Sosyal Etüdler Vakfı yer aldı.
Malkara Beled�ye Başkan Vek�l� ve
Kent Knsey� Başkanı Al� İhsan Uslu
Kent Konseyler� yoplantı ve sempozyumarının kend�ler�ne büyük tecrübeler kazandırdığını bel�rtt�.
Sempozyumda, kent konsey�
uygulamasında yaşanan sıkıntıların
değerlend�r�lmes�, bel�rlenen hedeflere
ulaşılıp ulaşılmadığının tartışılması,
kent konseyler�n�n �şlevsell�ğ�nde gel�nen son durumunlar görüşüldü.
İk� gün süren Ulusal Kent Konseyler� Sempozyumunda y�rm� konu başlığında toplam beş oturum yapılarak
Yerel Yönet�mler ve Kent Konseyler�,
Kent Konseyler� ve Kent Tems�l�yet�,
Yerel Yönet�m Mevzuatı Bağlamında
Kent Konseyler�,Kent Konseyler� ve
Mal� kaynak Sorunları, Kent�n Öncel�kl�
Sorunları ve Kent Konseyler�, Kent
Konsey� Görüşler�n�n Mecl�s Kararlarına Etk�ler�, Türk�ye’de Kent Konseyler� Deney�mler�, Kent Konseyler�n�n
B�rl�ğ� ve Etk�nl�ğ�, Kent Konseyler�n�n
İşlevsell�ğ� ve Sürdüreb�l�rl�ğ�,Kent
Konseyler� Arası İlet�ş�m, İşb�rl�ğ� ve
Koord�nasyon, Kent Konsey� Katılım
Süreçler� ve Yen� Medya, Kent Konseyler� ve Gönüllülük, Kent Konseyler� ve Kamu Kurumları,S�v�l Toplum
Kuruluşları ve Kent Konseyler�, S�yas�
Part�ler ve Kent Konseyler�, Dezavantajlı Gruplar ve Kent Konseyler�, Küreselleşme ve Kent Konseyler�, Katılım
ve Kent Konseyler�, Yönet�ş�m ve Kent
Konseyler� konu başlıkları görüşüldü.
ALPER ERAL
www.avrupagazetec�l�k.com.tr
15 N�san 2015 Çarşamba
3
Atık Su Arıtma Tesisi’nin temeli atıldı
Projen�n temel�n�n
atılması dolayısıyla düzenlenen tören� açış konuşmasını gerçekleşt�ren
projen�n yüklen�c� f�rması
Ekş�oğlu Enerj�&Kılıç İnşaat İş Ortaklığı adına Al�
Kılıç, projen�n 5 ay �çers�nde b�t�r�lerek tesl�m ed�leceğ�n� vurgulayarak; “Hep
beraber temel�n� atacak
olduğumuz beled�yem�z�n
bu projes� �le şeh�rleşmen�n en temel kurallarından
b�r�s� gerçekleşecekt�r. Bu
anlayışla bölgem�zdek� atık
sular dünya standartlarına
uygun olarak arıtılarak
tekrar sulama konusunda
ger�ye dönüşümü sağlanacaktır. Bu proje �le Yayla
Sah�l�’m�z�n geleceğ�ne
çok öneml� dokunuş yapılacaktır. Mekan�k aksam
dah�l, komple yapacağımız
bu öneml� proje 5 ay g�b�
kısa b�r süre �çers�nde
b�t�r�lecekt�r. Bu proje �le
günde 3 b�n 250 m3 atı su
arıtılacak. Böylece daha
tem�z b�r çevreye ve den�ze kavuşmuş olacağız.”
ded�.
Al� Kılıç'ın konuşmasının ardıdan Atık Su
Artıma Tes�s�’n�n tekn�k
b�lg�ler� Proses F�rması
olan Mult� Cla�r F�rması’nın
ortaklarından Köksal Köksal tarafından ver�ld�.
Projen�n d�ğer arıtma
tes�sler�nden çok farklı
olacağını söyleyen Köksal,
tes�s�n teknoloj�s�n�n kend�ler� tarafından yapılacağını
da sözler�ne ekled�.
Tes�ste kullanılacak
teknoloj�n�n d�ğer arıtma
tes�sler�nden çok farklı
olduğunu aktaran Köksal
sözler�n� şöyle sürdürdü:
“Klas�k b�ld�ğ�m�z b�yoloj�k
arıtmalardan farklı olarak
bu tes�s�m�z tamamen
elektrol�z yöntem�ne
dayalı. Sadece 340 m2’l�k
b�nanın �çers�nde arıtılacak
ve b�na dışında arıtma
tes�s�yle �lg�l� herhang� b�r
yapı veya ek�pman olmayacak. Dolayısıyla Yayla
Sah�l�’nde yazlığı olan vatandaşlarımız herhang� b�r
gürültü, koku ve görüntü
k�rl�l�ğ�ne maruz kalmayacak. Bu k�rl�l�kler olmadan
atık sular arıtılmış olacak.
Yayla; Çevre ve Şeh�rc�l�k
Bakanlığı’nın mevzuatı
çerçeves�nde, yasal mevzuat çerçeves�nde, tekn�k
mevzuat çerçeves�nde arıtılmış suya kavuşacak b�r
sah�l beldes� olacak. Ben
bu projey� gerçekleşt�rd�ğ�
�ç�n sayın Keşan Beled�ye
Başkanımıza teşekkür
ed�yorum. İnşallah 5 ay
�çers�nde burayı h�zmete
açacağız. Herkese teşekkür ed�yorum”
Kılıç ve Köksal'ın
konuşmalarının ardından
temel atme tören�ne katılanlara seslenen Keşan
Beled�ye Başkanı Mehmet
Özcan ; “Ed�rne’n�n güney�
�ç�n Saros Körfez� b�ze
Allah’ın b�r lütfudur. Etrafında h�çb�r sanay� tes�s�
olmayan dünyanın sayılı
körfezler�nden b�r�d�r. Bu
değer� �y� kullanmamız �ç�n
temel altyapı problemler�n�
mücav�r alanımız olan bu
yerlerde b�t�rme mecbur�yet�m�z vardır. Fransa,
İtalya, Yunan�stan g�b�
tur�zmden yararlanma �dd�amız var. Altyapısı olmayan, suyu ve arıtma tes�s�
olmayan, yüzmeye g�rd�ğ�m�z suyuna ve güneşlend�ğ�m�z kumsalına evsel
atık sularının bulunduğu
alanlara dışarıdan m�saf�rler gel�r m�! Bu problem
ülkem�z�n sah�l bandında
ortak b�r sorundur.” ded�.
Er�kl�, Yayla ve Dan�şment sah�ller�n�n Keşan
Beled�yes�’n�n mücav�r
alanları olduğuna vurgu
yapan Özcan, “Geçm�şte
beled�yeler�m�z �çme suyu
ve kanal�zasyon s�stemler�n� yaptıramamışlar.
2004’te göreve geld�ğ�mde
Keşan’da da kanal�zasyon yoktu. İlk dönem�mde
Keşan’a 180 k�lometre
kanal şebekes� döşed�k.
Ş�md� Keşan merkez �ç�n
de atık su arıtma tes�sler�
devreye g�rmek üzere. Bu
g�b� sorunlar temel altyapı
problemler�d�r. Yayla ve
Er�kl�’de s�te s�te dolaşarak yapmak �sted�kler�m�z�
anlattık ve destek �sted�k.
Kazmayı vurduğumuz
andan sonra arkamızda
olunacağı söylend�. Arkamda olan %30’luk Yayla
Sah�l� sak�nler�ne teşekkür
ed�yorum. Onların sayes�nde Aydere Mevk��’nden
Yayla Sah�l�’ne �çme suyu
get�rd�k. Er�kl�’ye göre
�çme suyu sıkıntınız yok.
Dan�şment Sah�l�’n�n de
�çme suyu sıkıntısı kalmadı. İçme suyunu döşerken
kanal�zasyon şebekes�n�
de döşed�k, b�r tek arıtma
tes�s�n� yapmak kalmıştı.”
şekl�nde konuştu.
Yazlık alan özell�ğ�nden
dolayı bölgede 3 aylık
b�r yoğunlaşan b�r nüfus
olduğunu bel�rten Özcan,
şunları söyled�: “Daha
önce İller Bankası’ndan
b�yoloj�k arıtma projes�
öner�ld�. B�yoloj�k arıtmaların 12 ay nüfus yoğunluğu
olan yerleş�m yerler� �ç�n
�şlevsel s�stemler. B�rçok
s�teler�m�z ruhsat alab�lmek �ç�n paket arıtmalar
yaptılar. Arıtmayan arıtma
s�stemler�ne sah�p olduk.
B�yoloj�k arıtmalarda 7-8
dönümlük alana �ht�yaç duyuluyor. Mevcut projem�z
�ç�n de bazı s�telerden söylemler kulağıma gelmeye
başladı. Ama bunu Er�kl�’dek� arıtma düşünülerek
yapıldı. Yayla’dak� arıtma
böyle olmayacak. Konuyla
�lg�l� Ayvalık’a g�tt�m. Yayla’dak� projeden Türk�ye’de
sadece 4 yerde uygulama
yapılmış. S�stem kapalı b�r
s�stem olacak, kokusu da
olmayacak. Bakter�ler�n
yapacağı �ş� elektrofülaksyon denen s�stemle
elektr�k yapacak. 25-30 b�n
kapas�tel� b�r tes�s yapıyo-
ruz. Yoğunluğun olduğu
dönemde s�stem tam
kapas�te �le �şlerken az
yoğunlukta bazı bölümler �ptal ed�lerek çalışma
sürecek. 2-3 k�ş� �le �dare
ed�leb�lecek b�r s�stem
yapılacak.”
Özcan konuşmasının
devamında 3 dönem boyunca kend�s�ne güven�p
seçen Keşan halkı �le
projeye güvenen Yayla
halkına teşekkür ett� ve
tes�s�n bölgeye hayırlı
olması temenn�s�nde
bulundu.
Mehmet Özcan, bundan sonra temel altyapı
problemler�n� çözülen
Yayla’nın yollarıyla �lg�l�
çalışma başlatacaklarını
d�le get�rd�.
Özcan, projen�n
f�nansmanı �ç�n en uygun
kred� koşullarını sağlayan
Den�zBank’a ve müdüres�
Ç�çek Balaban’a da ayrıca
teşekkür ett�.
Proje �ç�n 5 yıl vadel�,
�lk 12 ayı ger� ödemes�z 0.83 fa�zl� yaklaşık 4
m�lyon TL’l�k kred� kullanılacağını �fade eden Özcan,
projede emeğ� geçen
herkese teşekkür ett� ve
m�lletvek�l� seç�m�nde aday
olan k�ş�lere başarılar
d�leyerek konuşmasını
sonlandırdı.
Keşan Beled�yes�
tarafından Yayla
Sah�l�’ne yapılan
Atık Su Arıtma Tes�s� ve Kanal�zasyon Tad�lat Projes�’n�n temel� atıldı.
Yaklaşık 4 m�lyon
TL’l�k proje Ekş�oğlu Enerj�&Kılıç İnşaat İş Ortaklığı’nın
yüklen�c�l�ğ�nde
yapılacak olan projen�n 5 ay �çers�nde tamamlanması
beklen�yor.
Özcan’ın ardından �se
Keşan Kaymakamı Bek�r
Dınkırcı konuştu. Dınkırcı
çevreyle �lg�l� duyarlılığından dolayı Keşan Beled�ye
Başkanı Mehmet Özcan’a
teşekkür ederek; şunları
söyled�: “Çevre aslında
b�ze atalarımızın emanet�
değ�l, geleceğ�m�z�n m�rasıdır. Böyle b�r tes�se emek
katkı, destek koyan başta
Keşan Beled�ye Başkanımız olmak üzere emeğ�
geçen herkese teşekkür
ed�yorum. Bölgem�z �ç�n
hayırlı olsun.”
Son olarak �se Ed�rne
Val� Yardımcısı Mustafa
Ergün �se; Val� Dursun Al�
Şah�n’�n yoğun programı
neden�yle temel atma
tören�ne katılamadığını
bel�rterek selamlarını �lett�.
Ergün; şöyle konuştu:“Bu tes�s�n projelend�r�lmes�ne en başından emeğ�
geçen herkes� kutluyorum.
Elbette Keşan Beled�ye
başkanım ve arkadaşları
bu tes�s�n kurulmasında,
f�nanse ed�lmes�nde, sah�plenmes�nde çok büyük
emekler� var. Ben burada
başkanımızı kutluyorum.
Bu tes�s�n yörem�ze ve
Yayla sak�nler�ne hayırlı
olmasını d�l�yorum”
Konuşmaların ardından
�se temel atma tören�ne
geç�ld�. Ed�rne Val� Yardımcısı Mustafa Ergün,
Keşan Kaymakamı Bek�r
Dınkırcı, Keşan Beled�ye
Başkanı Opr. Dr. Mehmet
Özcan, Ed�rne Beled�ye
Başkanı Recep Gürkan,
Havsa Beled�ye Başkanı
Oğuz Tek�n, CHP İlçe
Başkanı Erdoğan Gümülc�nel�, İl Genel Mecl�s�
Başkanı Abdülaz�z Çıkıkçı
ve İl Genel Mecl�s� Üyeler�,
Beled�ye Mecl�s� Üyeler�,
Den�zbank Keşan Şube
Müdürü Ç�çek Balaban �le
protokol üyeler� tarafından
butona basılara arıtma tes�s�n�n temel� atıldı. Temel
atma sırasında �se kurban
kes�ld�.
Temel atma tören�n�n
ardından �se törene katılan
p�lav ayran �kram ed�ld�.
Temel atma tören�ne;
Ed�rne Val� Yardımcısı
Mustafa Ergün, Keşan
Kaymakamı Bek�r Dınkırcı, Keşan Beled�ye
Başkanı Opr. Dr. Mehmet
Özcan, Ed�rne Beled�ye
Başkanı Recep Gürkan,
Havsa Beled�ye Başkanı
Oğuz Tek�n, CHP Ed�rne
İl Başkanı Oktay Bozkurt,
CHP Keşan İlçe Başkanı
Erdoğan Gümülc�nel�, CHP
Ed�rne M�lletvek�l� adayları Okan Gaytancıoğlu,
Erd�n B�rcan ve Gürkan
Güneser, İl Genel Mecl�s�
Başkanı Abdülaz�z Çıkıkçı
ve İl Genel Mecl�s� Üyeler�,
Beled�ye Mecl�s� Üyeler�,
Den�zbank Keşan Şube
Müdürü Ç�çek Balaban �le
çok sayıda vatandaş katıldı. HABER MERKEZİ
4
Alkışlamaya sonuna kadar devam
www.avrupagazetecilik.com.tr
15 Nisan 2015 Çarşamba
Murat
Sevgi
[email protected]
http://twitter.com/muratsevgi
TAKSİM’İN AYAKLANMA TARİHİ
31 Mart 1908 tarihinde yaşanan gerici ayaklanması hakkında, geçen sayıda
başladığımız incelemeye kaldığımız yerden
devam edelim:
31 Mart tarihi, o dönemde Rumi takvim kullanıldığı için 1325 yılının Mart ayının
son gününe denk geliyordu. Miladi takvime
göre aynı gün, 1909 yılının Nisan ayının
13’üncü gününe denk gelmektedir.
12-13 Nisan gecesi Taksim Kışlasındaki avcı taburundaki görevli askerler,
komutanlarını kışlaya hapsedip sokaklara
döküldüler. Meşrutiyetin iradesini temsil eden
Meclis-i Mebusan üzerine yürümeye başladılar… Ayasofya Meydanı’nda toplanıp havaya
ateş açmaya başladılar.
“İsyanın devamı süresince Ayasofya
ve Meclis-i Mebusan çevresi asilerin merkezi
haline gelmişti… Bu arada, meclise gelmekte
olan Adliye Nazırı Nazım Paşa, Ahmet Rıza
Bey zannedilerek; Lazkiye Mebusu Şekip
Arslan Bey de Hüseyin Cahit’e benzetilerek öldürüldü. [5: Erhan AFYONCU, Ahmet
ÖNAL, Uğur DEMİR, “Askeri İsyanlar ve
Darbeler”, Yeditepe Yayınları, 2010, Sayfa:
271]”
O günlerde etrafta, yüzlerce yıl boyunca askerlik yapmamış medrese talebelerinin de askere alınacakları yolunda söylentiler dolaşıyordu. Bu söylentiler yüzünden
zaten tedirgin olan medrese talebesi de
askerlere katıldı.
Osmanlı’nın savaşlarla en çok yıpratıldığı dönemlerden geçildiği halde, eli silah
tutabilecek, çok sayıda genç, ülke savunmasında görev alıp düşmanla çarpışmak yerine
medrese hayatının bilim(!) dolu ortamında
şeyhlerinin dizinin dibinden ayrılmamayı
düşünebilmektedir. Medrese talebelerinin
askerlikten muaf olması, savaştan kaçan bir
çok genç için korunaklı bir liman oluşturmaktadır. Hem “vatan için” ölmenin ne anlamı
olabilir ki? Bu gençlerin medreselerde verilen
eğitime olan sevgileri(!), aynı dönemlerde
cephelerde canını ortaya koyan yaşıtlarının
vatan sevgisinden daha güçlü olmalı. Za-
ten Osmanlı’nın o günlerde bilime yaptığı
müthiş(!) katkı da bu medrese talebelerinin
bilime olan aşkları ile kendisini göstermektedir.
***
Şimdi, şu bilim aşığı medrese talebelerini bir kenara atalım da konuya geri
dönelim:
Taksim Kışlası’ndaki askerler ve
onlara destek olan medrese talebeleri tarihe
“Tarihin En Büyük Yobaz Ayaklanması”
olarak geçen bu isyanda, amaçlarını şöyle
açıkladılar:
1- Eski “alaylı” subayların göreve
geri gelmesi
2- Ülkeye “şeriat” gelmesi!
Bu yobazların “şeriat” dediği şey
aslında padişahın kendisi idi! Yani Meşrutiyet
de nereden çıkmıştı?! Yıkılmalı ve padişah
eskisi gibi tek ve mutlak hükümdar olmalıydı!
Eğer bu “yobazlar”, başarıya ulaşsaydı ne olurdu?
Önce, II. Meşrutiyet bitirilirdi. Ardından “mektepli” subaylar için de bir iyilik düşünülürdü... Aralarında genç bir yüzbaşı olarak
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün de bulunduğu
pek çok HARBİYELİ, ülkenin kaderindeki
görev ve işlevlerinden uzakta kalabilirdi! Mesela; Kurtuluş savaşı olmayabilirdi. Mesela;
Osmanlı bayrağının köşesine, İngiliz Krallığına bağlı devletlerdeki gibi küçük bir Britanya
Bayrağı eklenebilirdi... Belki de Obama’nın
Hawaii eyaleti yerine Amerikan bayrağının
51. yıldızı biz olurduk... Bunun için, Erzurum
Kongresinde ‘manda mı, himaye mi’ diye
tartışanlar çok tepindiler. Ayaklanma İstanbul’u savaş alanına çevirdi. Merkezi semtlerde yağma, talan ve suikastlar tam onbir gün
sürdü... Ama OLMADI! (Neden olmadığını
öğrenmek istiyorsanız Nutuk’un son iki cümlesini okuyun!)
Selanik’te bulunan Üçüncü Ordu,
isyanı haber alır almaz bastırmak için
İstanbul’a birlik gönderilmesine karar verdi. Hüseyin Hüsnü Paşa komutasında yola
çıkan ve “Hareket Ordusu” adını alan birlik,
19 Nisan’da Yeşilköy’e vardığında Paşa’nın
kurmay subayı Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı)
Mustafa Kemal idi!
Türkiye’nin aydınlanma tarihinde
önemli bir yeri olan bu ayaklanmayı incelemeye gelecek sayılarda da devam edeceğiz...
Hep sevgi ile kalın.
Süleymanpaşa Belediyesi’nin
organizasyonuyla “Zoraki Damat” oyunu sahnelendi. Oyunu
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat da izledi. Yılmaz İçöz Sahnesi’nde oynanan
oyun vatandaşlar tarafından ilgi
ile izlendi. Ayşen Gruda, Ümit
Yesin, Şebnem Zorlu, Somer
Karvan, Yeliz Tozan, Suat İnal’ın
sahne aldığı 2 perdelik romantik
komedi oyununa ilgi yoğundu.
Süleymanpaşa Belediyesi’nin
“Kitabını Getir Biletini Götür”
kampanyasıyla bir boyama ve
bir hikaye kitabı getiren herkese Zoraki Damat tiyatro oyunu
biletini vermesi ve kitapların
daha sonra kreşlerde dağıtılarak
eğitime katkı sağlanması fikri de
vatandaşlardan tam not aldı.
Oyunun sonunda usta tiyatroculardan Ayşen Guruda’ya
çiçek hediye eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem
Eşkinat, “Öncelikle bu güzel
oyunda emeği geçen herkese
çok teşekkür ederim. Süleymanpaşa Belediyesi olarak sanata
ve sanatçıya verdiğimiz değer
her zaman vatandaşlarımız
tarafından bilinmektedir.
Bu ülkede sanata ve sanatçıya en az bizim kadar değer
verilene kadar yanınızda olmaya
devam edeceğiz. Türk tiyatrosuna çok önemli katkılarda
bulundunuz. Ama bu seyirci de
bugün sizi defalarca alkışladı.
Bu alkışlar devam edecek. Bu
ülkede sanatın kültürün önündeki bütün engeller kalkıncaya
kadar alkışlamaya sonuna kadar
devam” dedi.
4TUNCAR ÜNSAL
2 Bin toros sediri toprakla buluştu
beklediğini kaydetti.
ÇEVREYİ KİRLETENLERİ BİZE BİLDİRİN
“Her ne sebeple olursa
olsun çevremizi kirletenleri
bize bildirin. Daha temiz ve
daha yeşil bir Çerkezköy
için hep birlikte hareket
edelim” diyen Belediye
Başkanı Vahap Akay, ağaç
dikim yerini hazırlayan
ekiplere ve katkılarından
dolayı ÇEVKOR yetkililerine de teşekkür etti.
4TUNCAR ÜNSAL
Çerkezköy Belediyesi
ve Çevre Koruma Dergisi
(ÇEVKOR) tarafından
düzenlenen etkinlik ile 2
bin adet Toros Sediri fidanı
toprakla buluşturuldu.
İstasyon Mahallesi
Hayvan Barınağı yanındaki alan Çerkezköy Belediyesi ve Çevre Koruma
Derneği iş birliği tarafından
düzenlenen etkinlikte 2000
bin adet Toros Sediri fidanı
öğrenciler ve görevliler
tarafından toprakla buluşturulurken, fidan dikiminin ardından çevreye ve
doğaya gösterdikleri önem
nedeni ile bazı firmalara
teşekkür plaketi verildi.
İŞTE PLAKET ALAN
FİRMALAR
Çerkezköy Belediye
Başkanı Vahap Akay ve
ÇEVKOR yetkilileri tarafından katkıları ve destekleri
nedeni ile Koza Sanayi
Yağları, Ekolojik Enerji,
Termoteknik, Siam Group,
Emre Metal, Hamza
İnşaat, Zeliş Yufka, Nursa
Bilişim, Uğur Çatı, Ares
Güvenlik, Tokmak İnşaat,
Akmanlar Yapı, Ceylan
Yapı, Didem İnşaat, Onur
Gayrimenkul, Çetinler
Mühendislik, Yuni Tekstil
Geri Dönüşüm firmalarına
plaket verilirken, ÇEVKOR
tarafından Belediye Başkanı Vahap Akay, Belediye
Başkan Yardımcısı Atilla
Can, Çerkezköy Ticaret
ve Sanayi Odası Anadolu
Lisesi’ne, Halit Narin Çok
Programlı Lisesi’ne ve
Kübra Sürücü isimli bir
öğrenciye plaket verildi.
DİKİLEN FİDAN SAYISI 3911’E ULAŞTI
Kalemci Sokak’ta geçtiğimiz günlerde 1911 fidan
diktiklerini ve bugün diktikleri 2 bin Toros Sediri ile
bu sayının 3911’e yükseldiğini belirten Çerkezköy
Belediye Başkanı Vahap
Akay, önümüzdeki günlerde dikecekleri fidanlar ile
bu sayının 5 bine ulaşacağını söyledi.
ÇEVREYE DUYARLI
HERKESİ BEKLİYORUZ
Yapılacak olan tüm
çevre çalışmalarına
tüm Çerkezköy halkının
katılmasını umduklarını
ve bunun için herkesin
Çevre Gönüllüsü olarak
yanlarında yer almasını
arzuladıklarını kaydeden
Belediye Başkanı Vahap
Akay, Belediye bünyesinde kurulan Çevre
Kulübü’ne çevre duyarlı
herkesin üye olmasını
www.avrupagazetecilik.com.tr
15 Nisan 2015 Çarşamba
5
"Hoşgeldin Boyacı”ya büyük ilgi
65 Ünite kan
Bağışı yapıldı
Malkara Kızılay Şube Başkanlığı ile İlçe Müftülüğünün
ortaklaşa düzenledikleri Kan
Bağış Kampanyasında 65 ünite
Kan Bağışı kabul edildi.
Malkara Hükümet Meydanında sabah saat 10.30 da
başlayan Kan Bağış Kampanyası hakkında konuşan Kızılay
Şube Başkanı Ömer Meral "
İlçe halkımız yine Malkara'nın
her zaman olduğu gibi Kızılay'ın
yanında olduğunu göstermiş
ve 65 ünite Kan Bağışlamıştır.
Ben ilçe halkımıza, kan bağışçılarımıza ve her zaman destek
olan Belediyemize teşekkür
ediyorum." dedi.
Malkara İlçe Müftüsü ve
Kan Bağışçısı Ali Gülbağcı "
Kızılay Kan Merkezi ile ortaklaşa düzenlediğimiz Kan Bağış
Kampanyamızda 6 vatandaşımız Kan Bağışında bulunmuştur. Bir sonraki kan bağışına
ilçe Din Görevlilerimizin tamamı
katılacaktır. Ben her zaman Kızılay'a destek olan bağışçılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Malkara'da gerçekleşen
Kan Bağış Kampanyasında,
Kızılay Kan Merkezi Doktoru
Metin Karadağ, Flebotomist
Serkan Özel, Çisem Orman ve
Seda Törer görev yaptı.
4ALPER ERAL
Kırklareli renklendi
Kırklareli'nde
Kasım Aralık ve Ocak
ayı döneminde ekilen
lale soğanları kenti
renklendirdi. Rengarenk bir görünüme
kavuşan Kırklareli'nde
bahar havası yaşanıyor.
Kırklareli Belediyesi ekiplerinin başlattığı
yeşillendirme çalışmaları kapsamında
ekilen laleler kentin
çeşitli yerlerinde açınca baharın gelişini
müjdeledi. Vatandaşlar, Park ve Bahçeler
Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin çeşitli
bölgelerine ekilen 60
bin lale kente ayrı bir
güzellik kattığını ifade
ettiler.
Lalelerle bezenen
Kırklareli Belediye
Başkanı Mehmet S.
Kesimoğlu, Kırklareli’ni yeşillendirmek
adına özverili bir
şekilde çalışmalarını
sürdürdüklerini belir-
terek şunları kaydetti:
"Kasım, Aralık
ve Ocak döneminde
ekilen lale soğanları
kentimizi renklendirdi.
Peyzaj düzenlemelerimiz kapsamında
cadde, sokak, kavşak,
orta refüj ve parkları
mevsimlik çiçeklerle
donattık. Bu güzel
görüntüyü vatandaşlarımızın da korumasını bekliyoruz’’ diye
konuştu.
4ÖZGE ASLAN
İnsanların birbirine ihtiyacı
olduğunda sınıf ayrımının nasıl
ortadan kalktığını baştan sona
komediyle sarmalanmış bir dille
anlatan “Hoşgeldin Boyacı” Kırklareli’nde sahnelendi.
Kırklareli Belediye Başkanlığı
Kültür Etkinlikleri kapsamında
Erdal Özyağcılar, Berna Laçin
ve Gözde Çetiner’in muhteşem
performansıyla Rektörlük Kültür
Merkezi’nde sahnelenen oyuna
vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar,Berna Laçin ve Gözde Çetiner’in rol aldığı oyunda ; Hayatı
boyunca aktör olma hayalleri
kurarken,para kazanmak adına
boyacılığa başlayan bir adamın
hikayesi anlatıldı.
Oyun, izleyenler tarafından
ayakta alkışlanırken oyun sonunda Belediye Başkan vekili Elmas
Büyükdere oyunculara çiçek
vererek tebrik etti.
4ÖZGE ASLAN
Kalp Sağlığı Haftası İçin Yürüdüler,
Halkın Tansiyonunu Ölçtüler
Yürüyüşe Sağlık Gurup
Başkanı Dr. Refet Çeviker,
Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, CHP İlçe Başkanı İsmail
uzun, Kızılay Şube Başkanı
Ömer Meral, CHP Milletvekili
Adayı İlhami Özcan Aygun ve
yüz kadar vatandaş katıldı.
Yürüyüş sonrasında bir
konuşma yapan Sağlık Gurup
Başkanı Dr. Refet Çeviker "
Kalp hastalıkları önlenebilir
hastalıklardır. Kalp ve damar
hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölümlerin
birinci sırasını oluşturmaktadır. Kalp ve Damar Hastalıklarından Beslenmemize dikkat
ederek, sigarayı bırakarak,
spor yaparak, daha fazla meyve ve sebze tüketerek, kan
basıncınızı, kolesterolünüzü
kontrol altında tutarak korunabiliriz. Sağlık için dengeli
beslenmek, düzenli egzersiz
yapmak, stres, sigara ve alkolden uzak durmak önemlidir."
dedi.
Belediye Başkanı Ulaş
Yurdakul'da yaptığı konuş-
masında " Bizlere farkındalık
yaratmak için sağlık konusunda yapmamız gerekenleri
hatırlattığı için Sağlık Gurup
Başkanımıza teşekkür ediyor,
bundan sonra halkımızı sabah
saat 6 da sağlık yaşam yürüyüşleri için stadımıza bekliyoruz." dedi.
Konuşmalar sonrasında
Sağlık çalışanları yürüyüşe
katılanlara daha sonra da vatandaşların tansiyon ölçümlerini gerçekleştirdi.
4ALPER ERAL
Mustafa Yel TTSo'yu
ziyaret etti
AK Parti yetkililerinin ziyaretlerinden
duyduğu memnuniyeti dile getiren Tekirdağ TSO Başkanı Günay, “Anlamlı ziyaretiniz için sizlere teşekkür ediyor, hoş
geldiniz diyorum. Sizleri kurumumuzda
ağırlamaktan son derece memnunuz.
Tekirdağ’ımız kabuk değiştiriyor. Şehrimiz artık büyükşehir statüsü kazandı.
Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları
ve bireyler olarak bizlere çok önemli
görevler düşüyor. Parti ayrımı yapmaksızın şehrimize hizmet veren bireylerin
tek çatı altında ortak kararlar alarak
Tekirdağ’a hizmet verilmesi gerek. Tekirdağ ve Türkiye hızlı bir değişim süreci
içerisinde. Şehrimizin sosyal, kültürel ve
ekonomik anlamda daha ileriye götürecek önemli bir kitlenin yani iş dünyasının
önünün açılması, sorun ve sorunların
çözümü noktasında adaylardan üyelerimize pozitif bakış göstermelerini talep
ediyoruz. Sizlere seçim çalışmalarınızda başarılar diliyor, Tekirdağ’a hayırlı
olmasını temenni ediyorum” dedi.
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası
Meclis Toplantı salonunda gerçekleşen
toplantıya, Tekirdağ TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi Cengiz Günay, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Erhan Tanrıöver,
Yönetim Kurulu Üyeleri Göksel Karaevli,
Cemil Koçaş, Muzaffer Destereci, Meclis
Üyesi Mestan Özcan ve Genel Sekreter
İrfan Ekici katıldılar.
4TUNCAR ÜNSAL
6
www.avrupagazetecilik.com.tr
15 Nisan 2015 Çarşamba
Amacımız Hayat Kurtarmak
'' Oda olarak amacımız,
hekimlerimizin bir araya
gelmesi, güncel bilgilere
ulaşması ve sürekli yapılan araştırmalar ile birlikte ortaya çıkan bilimsel
bilgilerin paylaşılmasını
sağlamak. Bu tür eğitimleri
hekimlerimize vermemizde ki amaç ise halkımızın
Tekirdağ Tabip Odası
ve Tekirdağ Aile Hekimleri Derneği'nin ortaklaşa
düzenlediği ''OED - AED ''
eğitimi yoğun ilgi gördü.
Tekirdağ Tabip Odası
ve Tekirdağ Aile Hekimleri
Derneği'nin iki ilçe de ortaklaşa düzenlediği ''Otomatik Eksternal Defibrilatör
(OED - AED) Kullanımı ve
Resusitasyon Kursu'' tüm
hekimlerin ilgisini çekti.
Tekirdağ'ın Süleymanpa-
şa ilçesinde 112 Eğitim
salonunda gerçekleşen
eğitimde katılımcı olan
doktorlara ''Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED AED) Kullanımı ve Resusitasyon '' eğitimi verildi. Dr.
Hayati Çakır ve Dr. Hamit
Işıkalp'in verdiği eğitimde
hekimlere Resusitasyon tıbbı, Resusitasyon
eğitimi, Arreste Yaklaşım,
Solunum ve dolaşım desteği gibi konularda eğitim
verdiler. Gerçekleştirilen
eğitimler hakkında açıklamalarda bulunan Tekirdağ Tabip Odası Başkanı
Dr. Yücel Ayaz '' Tabip
Odası ve Aile Hekimleri
Derneğimizle ortaklaşa
düzenlemiş olduğumuz bu
eğitimde, hekimlerimizin
güncel bilgiye ulaşmaları
ve uygulamalı olarak bu
eğitim ile bilgilerini tazelemelerini hedefledik. Yaz
aylarının yaklaşması ile
sağlığını korumak ve hayat kurtarmaktır.'' diyerek
konuştu.
İki gün süren eğitimin
ardından, hekimlere eğitim
veren Dr. Hayati Çalır ve
Dr. Hamit Işıkalp'e Tekirdağ Tabip Odası Başkanı
Dr. Yücel Ayaz ve Tekirdağ Aile Hekimleri Der-
neği Başkanı Dr. Cengiz
Semercioğlu tarafından
teşekkür plaketi takdim
edildi. Katılımcı hekimlere
ise; Tabip Odası Genel
Sekreteri Dr. İbrahim Oktay tarafından sertifikaları
verildi
4TUNCAR ÜNSAL
birlikte ortaya çıkabilecek
bazı olumsuz durumlarda
müdahalenin hekimlerimiz
tarafından etkili bir şekilde
gerçekleştirilmesini hedefledik.'' dedi.
''AMACIMIZ HAYAT
KURTARMAK!''
Eğitimle alakalı açıklamalarda bulunan Tekirdağ
Tabip Odası Başkanı Dr.
Yücel Ayaz tüm hekimlerin
amaçlarının hayat kurtarmak olduğunu belirterek;
Değirmenaltı Mahallesi’nden de eğitime destek
Süleymanpaşa Belediyesi’nin başlattığı “Apartmanlarımız Okutuyor, Süleymanpaşa ’nın Filizleri
Yetişiyor” (Her Apartman
Bir Öğrenci Okutuyor)
projesine Değirmenaltı Mahallesi de katıldı.
Giderek büyüyen ve Üç
mahallede pilot uygulama
olarak başlatılan “Apartmanlarımız Okutuyor, Süleymanpaşa ’nın Filizleri
Yetişiyor” projesini Süleymanpaşalılar sahiplendi.
Süleymanpaşada ikamet
eden ve maddi imkanları
yetersiz olan üniversite
öğrencileri için başlatılan
kampanyaya destek çığ
gibi büyüyor. Apartmanların yanı sıra işyerleri
ve kamu kurumlarının da
destek verdiği kampanyaya destek bu kez bir kız
yurdundan geldi.
Değirmenaltı Mahallesi’ndeki Yağcıoğlu Apart
Kız Yurdu’ndan gelen
destek üzerine Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hazırlanan plaketi
asmak üzere Değirmenaltı
Muhtarı Hüseyin Güneş ile
birlikte kız yurduna giden
Süleymanpaşa Belediye
Başkan Yardımcısı Gülferah Güral, eğitime verdiği
destekten dolayı İlker
Yağcıoğlu’na teşekkür etti.
Apart kız yurdu kapısına plaketi asan Güral,
“Projemiz gün geçtikçe
büyüyor. Süleymanpaşa-
AK Parti Sahaya İndi
Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Adayları Seçim Koordinasyon Merkezinin seçim
startıyla sahaya indiler.
İlk gün çalışmasında
Milletvekili Adaylarından
Mustafa YEL Süleymanpaşa İlçesinde, Ayşe DO-
ĞAN Çerkezköy’de, Metin
AKGÜN Ergene’de, Eyüp
KANAR Kapaklı’da, Hakan
SUNAL Saray’da, Ahmet
ÜZGÜN ise M.Ereğlisi’nde
kurum ziyaretleri ve esnaf
ziyaretinde bulunarak
seçim çalışmalarına baş-
lılar duyarlılıklarını bir kez
daha ispatlayarak projeye
destek oldular. Bu projenin sadece apartmanlarla
kalmayıp, kurumlara ve
iş yerlerine yansıması da
beni ayrıca onurlandırdı.
Başlattığımız bu projeyi
Süleymanmapaşalılar devraldı. Mutlu bir aile olma
yolunda ilerleyen kentimin
duyarlı vatandaşlarıyla
gurur duyuyorum” dedi.
4TUNCAR ÜNSAL
Elektronik atıklar
geri kazandırılıyor
ladılar.
Tekirdağ’da Ak Parti’nin
çok büyük bir başarı kazanacağını ifade adaylar, 7
Haziran’a kadar dur durak
bilmeden çalışacaklarını
ifade ettiler.
4ÖZGE ASLAN
Süleymanpaşa Belediyesi Atık
Elektrikli ve Elektronik Eşyaları
(AEEE) toplayarak hem geri dönüşüme katkı sağlıyor hem de bu
artıkların doğaya zarar vermesine
engel oluyor.
Süleymanpaşa Belediyesi
şehrin belirli noktalarına yerleştirdiği kumbaralarla atık elektrikli ve
elektronik eşyaları toplayarak geri
dönüşüme ketkı sağlıyor. Florosan lambalar, çamaşır makinaları,
elektrikli süpürgeler, fırın, buzdolabı, klima, monitör, CD çalar, fax,
bilgisayar, TV vs. aletlerin toplandığı proje ile daha temiz daha
sağlıklı ve daha yeşil bir Süleymanpaşa için ekipler çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Elektronik atıklar uygun yöntemlerle geri kazanımı yapılmadığında
ya da direkt doğaya verildiğinde
ise içerisinde bulunan Kurşun
(Pb), Civa (Hg), Krom +6 (Cr+6),
Polibromürlü Bifeniller (PBB),
Polibromürlü Difenil Eterler (PBDE)
maddelerinin toprağa, suya ve havaya karışıyor. Doğaya ve çevreye
zarar vermesinin önüne geçmek
için başlatılan projeye Süleymanpaşa Belediyesi de destek vererek
doğa dostu belediye olma yönünde
emin adımlarla ilerliyor.
Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu 2015
yılının ilk teslimatını yaparak 2680
kg Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya
(AEEE) zararsız hale getirilmek ve
geri dönüştürülmek üzere lisanslı
geri dönüşüm ve bertaraf tesisine
gönderildi. Süleymanpaşalı vatandaşlar 0 850 450 59 59 numaralı
çağrı merkezini arayarak talepte
bulundukları takdirde ekiplerin
adreslere gelerek atık elektrikli ve
elektronik eşyaları almasıyla kampanyaya destek verebilecek.
4TUNCAR ÜNSAL
www.avrupagazetecilik.com.tr
15 Nisan 2015 Çarşamba
7
2. Balkanlarda Alevilik ve
Bektaşilik Sempozyumu
Cem Vakfı Çorlu Şubesi ve Çorlu
Belediyesi’nin işbirliğiyle düzenlenen
2. Balkanlarda Alevilik ve Bektaşilik
Sempozyumu, Çorlu Belediyesi'nin
ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İki gün
süren sempozyuma hem Türkiye'den,
hem de Balkan ülkelerinden pek çok
davetli katıldı.
Sempozyumun açılış töreninde
Cem Vakfı Çorlu Şubesi Başkanı
Muzaffer Birdal, Gazi Üniversitesi Türk
Kültür ve Hacıbektaş Veli Araştırma
Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hüseyin
Gümüş, Tekirdağ Milletvekili Candan
Yüceer, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Cem Vakfı Genel Başkanı İzzeddin
Doğan ve Çorlu Belediye Başkanı
Ünal Baysan katılımcılara hitaben
konuşmalar yaptılar.
Çorlu Belediye Başkanı Ünal
Baysan yaptığı konuşmada, "Çorlu
Belediyemizin Gazi üniversitesi ve
Cem Vakfı ile beraber düzenlediği II.
Balkanlarda Alevilik Bektaşilik Sempozyumuna katılımınızdan dolayı
teşekkür ediyor, sizleri saygıyla
selamlıyorum. Değerli hocalarımızı,
dede-babalarımızı ve Yunanistan’dan
Bulgaristan’dan gelen dostlarımızı
ilçemizde ağırlamaktan duyduğum
memnuniyeti dile getirmek istiyorum.
Sizlerin de bildiği gibi Türklerin Balkan
coğrafyasını fethi yalnızca savaşlarla
gerçekleşmemiştir. Tahta kılıçlı erenler
kurdukları dergâhlarla yöre halkının
gönüllerini de fethetmiş ve bu sayede
Balkan coğrafyası İslamın tasavvufi
yüzüyle tanışmıştır. Yaklaşık altı yüz
yıllık bir zaman sonrasında bile bu
dergâhlar, türbeler Balkan coğrafyasında yaşamaya devam etmektedirler.
Adeta atalarımızın, tarihimizin sessiz
birer mührü gibi varlığını sürdürmektedirler. Seyit Ali Sultan Dergâhı bugünkü Yunanistan topraklarında Ruşenler
köyünde varlığını sürdüren ilk ve en
önemli dergâhlarımızdan birisidir. Göçlerle Türkiye’ye gelip yerleşen yöre
halkının yanında hala dergâhın civarında yaşayan dergâha, inançlarına
kültürlerine sahip çıkan insanlarımızın
olduğunu biliyorum. Bugün Çorlu da
gerçekleştirdiğimiz bu tarihi toplantı ile
Seyit Ali Sultan Dergâhı hakkında bilimsel çalışmalar yapan akademisyen
dostlarımızın, hocalarımızın çalışmalarını bizlerle paylaşmalarının yanında sınırların ayırdığı Seyit Ali Sultan
Dergâhı canlarının, inanç önderlerinin
kavuşmalarına vesile olan bir büyük
buluşma gerçekleşecektir. Bu tarihi
buluşmaya ev sahipliği yapan Çorlu
İlçemizin belediye başkanı olmak bana
onur veriyor. Sempozyumun ikinci
gününde Yunanistan’a giderek Dergâhı ziyaret edecek ve orada yaşayan
dostlarımızla beraber olacağız. Değerli
misafirlerimiz Çorlu Belediyesi olarak
26-27 Ekim 2013 tarihinde yaptığımız
I. Ulaslararası balkanlarda Alevilik
Bektaşilik sempozyumunda sunulan
akademik bildirileri içeren kitabımızı da
Çorlu Belediyesi yayını olarak hazırladık ve bugün katılımcılarımıza sunuyo-
ruz. Yaptığımız çalışmaların tarihe not
düşen bir kitap olarak hazırlanmasında
emeği olan Sayın Mehmet Ersal a,
Cem Vakfı yönetimine, akademisyenlerimize, Gazi Üniversitesi’ne, dede
babalarımıza teşekkür ediyorum. Sempozyumumuzun Bilim dünyasına, Alevi
Bektaşi Camiasına tüm insanlarımıza
hayırlı olmasını diliyor Belediyemiz ve
ilçemiz adına yurt içinden yurt dışından gelen tüm misafirlerimizi saygıla
selamlıyorum," dedi. Cem Vakfı yöneticileri Başkan Baysan’a sempozyuma
ev sahipliği yapmasından dolayı şilt
takdim etti.
Sempozyumda Doç. Dr. Rıza
Yıldırım - Tarihi ve Menkıbevi Kaynaklara Göre Seyyid Ali Sultan, Prof. Dr.
Ali Sinan Bilgili - Kuruluşundan 19.
Asra Kadar Kızıldeli (Seyyid Ali Sultan)
Zaviyesi'nin Durumu, Yrd. Doç. Dr.
Selahattin Tozlu
- 1826-1852 Tarihleri Arasında
Kızıldeli (Seyyid Ali Sultan) Zaviyesi'nin Durumu, Prof. Dr. Ayşe Kayapınar - Kızıldeli, Otman Baba ve Yağmur
Baba Üçgeninde Alevi-Bektaşi Tekke
ve Zaviyeleri, Prof. Dr. Eustratiur Ch.
Zenginis ve Markella Despina Bakouri - Batı Trakya’da Bektaşi Tekkeleri,
Prof. Dr. Levent Kayapınar - Osmanlı
Döneminde Dimetoka’da Tekke ve
Zaviyeler, Doç. Dr. Paschalis Androudis ve Dr. Samia Samara - Teselya'da
İki Bektaşi Tekkesi: Tempi'deki Hasan
Baba ve İreni (Pharsala)'Deki Dorbalı Sultan, Doç. Dr. Hüseyin Yaltırık
- Trakya ve Batı Trakya’da Yaşayan
Güneş açtı, ekipler hızlandı
Seyyid Ali Sultanlılarda Nevruz Nefesleri, Dr. Nevena Gramatikova - Balkanların Dini ve Siyasi Tarihi Açısından
İki Kaynak: Ali Sultan ve Demir Baba
Velayetnamelerinin Karşılaştırılması,
Seyyid, Yrd. Doç. Dr. Seyhan Kayhan
Kılıç, Çamlıca Süreğinde Ocak ve Ata
Kültü Olarak Seyyid Ali Sultan, Mehmet Koç - Seyyid Ali Sultan ve Civarında Yaşayan Horasan Erenleri, Dursun
Gümüşoğlu - Kızıldeli Evladı Bir Şair
Sadık Abdal konulu sunumlar yaptılar.
Sempozyumun ikinci gününde Cem
Vakfı yöneticileri, akademisyenler ve
katılımcılardan oluşan heyet Yunanistan’ın Dimetoka iline bağlı Sofulu
ilçesinin Ruşenler Köyü’ne giderek
Seyit Ali Sultan Zaviyesi’ni ziyaret etti.
Daha sonra yöresel âşıklar tarafından
nefesler söylendi.
Bu yıl ikincisi düzenlenen Balkanlarda Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu’nun önümüzdeki yıllarda komşu
Balkan ülkelerinde gerçekleştirilmesi
planlanıyor.
Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç,
Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer,
Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan,
Çorlu Müftüsü Adem Gülmek, Cem
Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan,
Cem Vakfı Çorlu Şubesi Başkanı Muzaffer Birdal ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de hazır bulunduğu
sempozyum, Cem TV tarafından da
canlı olarak yayınlandı.
4ÖZGE ASLAN
Keşan Belediye Başkanlığı
Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı
asfalt ekibi, hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle birlikte asfalt
çalışmalarına hız verdi.
Ekipler, İspat Cami Mahallesi
Kurtuluş Caddesi’nde asfalt çalışması yaptı.
Yağışlı geçen kış mevsimi
sonrası hava koşullarının iyileşmesini asfalt çalışmalarını hızlandırmak için bir fırsat olarak gören
Keşan Belediyesi, pazar günü
olmasına rağmen çalışmalarına
ara vermeden devam ediyor.
Keşan Belediyesi Başkan Yardımcısı Salim Şevik de sabah erken saatlerden itibaren Fen İşleri
Müdürlüğü’ne bağlı asfalt ekibinin
çalışmalarını yerinde inceledi.
Yetkililer, asfalt çalışmalarının
ilerleyen günlerde artarak devam
edeceğini dile getirdi.
4ÖZGE ASLAN
Eskişehir Barosu Gençlik
Meclisi Başkanından ziyaret
Eskişehir Barosu Gençlik Meclisi ve
Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl
Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Akçar, Süleymanpaşa Belediye Başkan
Vekili Mustafa Özdemir’i makamında
ziyaret etti.
Süleymanpaşa Belediyesi tarihi
binasında gerçekleşen ziyarette
Süleymanpaşa Belediye Başkan
Yardımcısı Telat Akköse ile CHP
Süleymanpaşa İlçe Yöneticisi Nesrin
Avcı da yer aldı. 4ÖZGE ASLAN
8
15 N�san 2015 Çarşamba
www.avrupagazetec�l�k.com.tr
TEKİRDAĞ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU AÇIK İŞLER
�ş m� arıyorsunuz?
25 kuruşa b�r Avrupa Gazetes� alın, �ş�n�z olsun
ELEMAN ARANIYOR
ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
İŞVEREN: ORSAN TİCARİ ARAÇ
SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ.
ADRES: TÜRKGÜCÜ KÖYÜ YOLU ÜZERİ
5.KM. NO:67 ÇORLU/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
MASÖR VE MASÖZ
İŞVEREN:ENS KİŞİSEL BAKIM VE
MASAJ SALONU TEL: 05330903952
ADRES: ATATÜRK BULVARI RIHTIM
CAD. BAYOL APT. A BLOK NO:16
D:2
KURYE
SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 3 K�ş�
MONTAJCI (KURGUCU)
İŞVEREN: VOLKAN ETİK
ADRES: ÇINARLI MH.ŞEHİT OSMAN CD.
NO:5 TEKİRDAĞ MERKEZ/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL:1 K�ş�
İŞVEREN:ARAS KARGO-LEYLA ENGİN
ADRES: SAĞLIK MAH EDİRNE CAD NO
4ÇORLU/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 2 K�ş�
İŞVEREN: ÖREN TEKNOLOJİK KAPI VE
YAPI SİS.TAAH.SAB.TİC.LTD.ŞTİ.
ADRES: MUHİTTİN MAH YENİ SANAYİ
SİTESİ M13 BLOK NO:13ÇORLU/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
SATIŞ DANIŞMANI
İŞVEREN: EVKUR ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.
ADRES:HÜKÜMET CAD. NO:28TEKİRDAĞ
MERKEZ/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
SİGORTACILIK MESLEK ELEMANI
İŞVEREN: TANEM SİGORTA ARACILIK
HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
ADRES: KAZIMİYE MAHALLESİ OMURTAK
CADDESİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
ÇORLU/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
BEDEN İŞÇİSİ
İŞVEREN: BİM BİRLEŞİK MAĞZ.A.Ş.
ADRES: BİM MAĞAZALARI59850 ÇORLU/
TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 2 K�ş�
BRODE MAKİNESİ OPERATÖRÜ/
BRODECİ
İŞVEREN: AKIN BRODE SANAYİ A.Ş.
ADRES:İSTASYON MAHALLESİ AKBAYIR
MEVKİİ NO:100 VELİMEŞE ERGENE/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
MONTAJCI (KURGUCU)
İŞVEREN: ORSAN TİCARİ ARAÇ SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ.
ADRES:TÜRKGÜCÜ KÖYÜ YOLU ÜZERİ
5.KM. NO:67 ÇORLU/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
GAZ ALTI KAYNAKÇISI
İŞVEREN: ORSAN TİCARİ ARAÇ SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ.
ADRES: TÜRKGÜCÜ KÖYÜ YOLU ÜZERİ
5.KM. NO:67 ÇORLU/TEKİRDAĞ
7SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
IZGARA KÖFTECİSİ
SATIŞ DANIŞMANI
İŞVEREN: MONO MİMARLIK İNŞAAT
TAAHHÜT DEKORASYON SAN TİC LTD
ŞTİ
ADRES: ALİPAŞA MAH ORİON AVM.
BODRUM KAT NO:4B ÇORLU YKM
MAĞAZASI ÇORLU/ TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 4 K�ş�
KASİYER
İŞVEREN: MONO MİMARLIK İNŞAAT
TAAHHÜT DEKORASYON SAN TİC LTD
ŞTİ
ADRES: ALİPAŞA MAH ORİON AVM.
BODRUM KAT NO:4B ÇORLU YKM
MAĞAZASI ÇORLU/ TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 2 K�ş�
KAMYONET ŞOFÖRÜ
İŞVEREN: CEMER MAKİNA KALIP VE MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ.
ADRES: HÜRRİYET MAH. 2.SAN. CAD.
167.SOK ERGENE/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
BEDEN İŞÇİSİ (GENEL)
İŞVEREN: ABM GLOBAL BASKI TEKSTİL
SAN VE DIŞ TİC LTD ŞTİ
ADRES:VELİMEŞE OSB --HACIŞEREMET
MEVKİİ ERGENE/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 2 K�ş�
BEDEN İŞÇİSİ (GENEL)
İŞVEREN: YİĞİTOĞLU GIDA VE KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
ADRES: YULAFLI GİRİŞİ H.ŞEREMET TAVŞANTEPE MEV. TEKİRDAĞ ÇORLU ÇORLU/
TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
BÜRO MEMURU (GENEL)
İŞVEREN: ÇINAR TRAFİK - SEYİT ÇINAR
ADRES: YŞEYHSİNAN MAH HÜLYA SOK AMAÇ
İŞ MERKEZİ NO:4
ÇORLU/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
BEDEN İŞÇİSİ (GENEL)
İŞVEREN: YUNUS ŞİMŞEK
ADRES:KAHYA MAH. TEKİRDAĞ CAD. ACILAR
KÖPRÜSÜ YANI NO:10059
HAYRABOLU/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
BEDEN İŞÇİSİ (GENEL)
İŞVEREN: ARGE ÖRME KUMAŞ TEKSTİL TURİZM SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
ADRES: VBALLIHOCA KÖYÜ KÜNK ÇATAĞI
MEVKİİ MURATLI/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 5 K�ş�
GÜVENLİK GÖREVLİSİ
KAMYONET ŞOFÖRÜ
İŞVEREN: YEMEK59 YEMEKÇİLİK VE GIDA
ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
ADRES: TÜRKGÜCÜ KÖYÜ YOLU ÜZERİ GIDA
SİTESİ D BLOK NO:45 ÇORLU/
TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
ÖN MUHASEBECİ
İŞVEREN: İMPARATOR KONFEKSİYON DOKUMA SAN.VEDIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
ADRES: VELİ MEŞE ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ ERGENE/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
GIDA TEKNİKERİ
İŞVEREN: EMEKÇİOĞLU GIDA TUZ KİM.PAZ.
TAŞ.TİC.VE SAN.A.Ş.
ADRES: VELİMEŞE OSB, HACİŞEREMET
MEVKİ ERGENE/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 3 K�ş�
BOYACI-METAL
İŞVEREN: ÖZ AKTEKS TEKSTİL SAN.VE TİC.
LTD.ŞTİ.
ADRES: VELİMEŞE SANAYİ BÖLGESİ İSTASYON MH. KÜME EVLER NO:5 (SUPER TEKSTİL
KARŞISI) 59850
ERGENE/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 3 K�ş�
İŞVEREN: ORSAN TİCARİ ARAÇ SİSTEMLERİ
LTD.ŞTİ.
ADRES: DTÜRKGÜCÜ KÖYÜ YOLU ÜZERİ
5.KM. NO:67 ÇORLU/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
ŞOFÖR-YÜK TAŞIMA
İŞVEREN: YİĞİTOĞLU GIDA VE KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
ADRES: YULAFLI GİRİŞİ H.ŞEREMET TAVŞANTEPE MEV. TEKİRDAĞ ÇORLU ÇORLU/
TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
SATIŞ DANIŞMANI
İŞVEREN: SALMANLI KONSEPT MAĞAZACILIK
ZÜC.MOB.TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
ADRES: CAMİATİK MAH. ŞEHİTLİK CAD.
NO:35A 59300 MALKARA/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 2 K�ş�
BEDEN İŞÇİSİ (İNŞAAT)
BEDEN İŞÇİSİ (GENEL)
BEDEN İŞÇİSİ (GENEL)
BEDEN İŞÇİSİ (GENEL)
İŞVEREN:TAÇ MUTFAK EŞYALARI AMBALAJ
İNŞ.İMALAT SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.
ADRES: CELİD ALİ PAŞA MAH. SEYMEN YOLU
NO:4659 MARMARAEREĞLİSİ/
TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 15 K�ş�
İŞVEREN: TÜBAŞ TEKSTİL ÜR.BOY.SAN.
VETİC.A.Ş.
ADRES: ORG. SAN. BÖLGESİ SABANCI CAD.
ÇERKEZKÖY /TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
İŞVEREN: ŞIK MAKAS GİYİM(CROSS
JEANS) SAN.TİC. A.Ş.
ADRES: ÇORLU-ÇERKEZKÖY YOLU 7.KM
YULAFLI KÖYÜ MEVKİİ 59
ERGENE/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 2 K�ş�
İŞVEREN: OMAK OTO MAKİNA SANAYİ
TİC. A.Ş
ADRES: HATİP MAH. ALİ OSMAN ÇELEBİ
BULVARI NO:10 ÇORLU/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
VE DIŞ TİC LTD ŞTİ
ADRES: VELİMEŞE OSB --HACIŞEREMET
MEVKİİ ERGENE/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 2 K�ş�
İŞVEREN: ABM GLOBAL BASKI TEKSTİL SAN
İş ve eleman �lanlarınızın
ücrets�z yayınlanması �ç�n
b�z�mle �rt�bata geç�n
BEDEN İŞÇİSİ (GENEL)
BEDEN İŞÇİSİ (GENEL)
İŞVEREN: ÜROSAN KİMYA SAN A.Ş
ADRES: İSTASYON MAH. DEMİRYOLU ALTI
VELİMEŞE (IŞINBİR TEKSTİL ARKASI)
ERGENE/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
KALORİFER ATEŞÇİSİ (KATI VE SIVI
YAKIT)
İŞVEREN: SADA EĞİTİM KURUMLARI SAN.VE
TİC.A.Ş.
ADRES: HÜRRİYET MAH İSTANBUL YALI
KOLU MEVKİİ DEREAĞZI MERKEZ/
TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 2 K�ş�
0 282 264 34 43
www.avrupagazetec�l�k.com.tr
15 N�san 2015 Çarşamba
İlhami Özcan Aygun,
Malkara'yı fethetti
CHP Malkara İlçe Teşk�latına gelen Aygun burada
part�lerce karşılandı. Part�
B�nasında konuşan CHP İlçe
Başkanı İsma�l Uzun " İstanbul'dak� m�t�ng�m�zde 1 m�lyonu aşkın vatandaşımız vardı.
AKP nasıl b�r m�t�nge ülken�n
her tarafından �nsan taşıyorsa,
artık b�zde öğrend�k. B�zde
taşıyacağız." ded�.
Genel Başkan Kılıçtaroğlu'nun sözler�n� hatırlatan
CHP İlçe Başkanı İsma�l Uzun
" Kred� Kartları Borçlarının
fa�zler�n�n % 80 � affed�lecek.
Halkımız b�raz rahat nefes
alacak. "ded�.
Sam�m� hareketler�,
vatandaşla konuşması, yolda
ve pazarda herkes� durdurarak kend�n� tanıtması ve oy
�stemes� �le b�r anda halkın
sevg�l�s� hal�ne gelen CHP
M�lletvek�l� Adayı İlham� Özcan
" Vatandaşlarımız hükümet�n
yaptığı yanlışlardan bıkmış.
Basın mensupları da b�z�
tak�p ed�yor. Gördünüz halk
artık değ�ş�m �st�yor. Halk
artık Cumhur�yet Halk Part�s�n� �st�yor. Pazarda alışver�ş
yapan teyzeler�m�z dertl�,
esnaf dertl�, banka önünde
para bekleyen ç�ftç�m�z dertl�.
Saatlerd�r gez�yoruz. Mutlu ve
ş�kayet etmeyen b�r k�ş� görmed�k hep beraber. Tek�rdağ
olarak nasıl 12-0 yaptıysak,
M�lletvek�l� seç�mler�nde de 6-0
yapacağız. Ve Tek�rdağ halkı
bu güne kadar yaptık ded�kler�
aslında yapılmayan h�zmetler�
�le övünenler� gönderecek,
asıl h�zmet erbaplarını göreve
get�recekt�r. Gördüğünüz g�b�
Edeb�yat Öğretmen� olan kızımız GSM Hattı-Kontür satıyor.
B�r ün�vers�te mezunu çay
dağıtıyor. Emekl�ler kan ağlıyor, yapılan zammında s�m�t
parasına yetmed�ğ�n�, seç�m
yatırımı olduğunu �y� b�l�yorlar.
" ded�.
Artık Türk�ye'de satılacak
b�r şey�n kalmadığını da vurgulayan CHP M�lletvek�l� Adayı
İlham� Özcan Aygun " Bürokras�den gelenler r�sk almazlar.
Halkın �ç�nden gelenler, t�caret
yapmışlar r�sk alırlar. 3 dönem
M�lletvek�l� olan Val�m�z Tek�rdağ'a hang� yatırımları yaptı.
Yollar yapıldı den�yor. Bozulmayan yol kalmadı. Yap ertes�
yıl yen�den asfaltla. Bu ülke
ekonom�s�ne yüktür, halkın
verg�ler�n� heba etmekt�r. "
İlham� Özcan Aygun "
Belk� bu son seç�m olacak.
Çünkü �kt�dar part�s�n�n seç�m
beyannames�nde seç�m sonrasında yapacağı Başkanlık
s�stem�ne doğru b�r g�d�ş var.
Tek adamlığa doğru b�r g�d�ş
var. Hatırlarsanız Balıkes�r
M�lletvek�l� sayın Babuşçu 90
yıllık ara ded� Cumhur�yet�m�ze. Y�ne 10 Kasım'da da " Olmasan da Olurduk" söylem�yle
Basına reklam veren Uşak'tan
b�r k�ş�y� AKP 2 �nc� sıraya
yerleşt�rd�. B�r�n�n vek�ll�ğ�ne
son ver�rken, d�ğer�ne mükafat olarak 2 �nc� sıra ver�ld�.
Demek k� z�hn�yet değ�şm�yor.
Z�hn�yet aynı. Artık amaç bell�.
Vatandaş olarak, ülke olarak
sağduyulu olmamız lazım.
Geleceğ�m�z� düşünmem�z gerek�yor. Çocuklarımızı, torunlarımızı düşünmem�z gerek�yor.
Ülen�n sınırkarına baktığınızda
coğraf� olarak en mülemmel
yerdey�z. Böyle b�r coğrafya
yok. 4 mevs�m� yaşayan b�r
ülkedey�z. B�r tarafta den�ze
g�r�l�rken, d�ğer tarafta kayak
yapab�l�yorsunuz. Her türlü
bes�n� Avrupa taneyle, d�l�mle
alırken, Türk�ye'de k�lo,k�lo
alab�l�yorsunuz. Ama malesef
ülkem�z� doğru,dürüst yönetem�yorlar. Ekonom� bozuk. 8
m�lyon �nsan dar boğazda. A�le
yapısı b�le bozulmuş durumda.
Bu durumda can kayıpları yaşanıyor. Bu da tamamen tüket�c� b�r toplum yaratılmış olmasından kaynaklanıyor. B�z de
d�yoruz k� b�z üreteceğ�z. Ve
tekrar kapanan et kurumunu,
SEK'� ve özelleşt�rme kapsamında olan Şeker Fabr�kalarını yen�den h�zmete sokacağız.
Toplumumuzda hastalıklarımız
artıyor. Kanser artıyor, şeker
hastalıkları artıyor. Bunlar
Mısır Şurubunun,N�şasta bazlı
şekerler�n güzell�kler�.S�z Şeker Fabr�kalarını kapatırsanız,
şeker pancarı üretmezsen�z
adam s�ze get�r�r, N�şasta bazlı
şeker� satar. Et� �thal ed�yoruz,
otu �thal ed�yoruz. Et�n k�losu
ne oldu. Bunlar hep yanlış
pol�t�kalardır. 20 gün önces�ne
kadar Emekl�ler� k�mse hatırlamıyordu. Genel Başkanımız
2 maaş �kram�ye vereceğ�m,
şeref sözü ded�. Nerden vereceks�n�z ded�. B�rden emekl�lere 100 TL zam verd�ler. Pek�
b�z söylemeden önce neredeyd�n�z. B�rden hatırladınız zam
verd�n�z, han� bulamaz veremezd�n�z. S�z hala Sayıştay
Raporlarını Mecl�se gönderem�yorsunuz. Neden kaçıyorsunuz sorgulanmaktan.? B�zler
tüm ülkede mükemmel b�r ek�p
kurduk. 4 yıl �çer�s�nde bu ülke,
çalmadan, çırpmadan yönet�l�r
ve düzlüğe çıkartılır. Bütçedek� kaynakları doğru düzgün
kullanırsanız ekonom� düzel�r.
Yandaşlara vermezsen�z düzel�r. Doğu'ya, Güneydoğuya
bakın nasıl h�zmet g�d�yor, b�r
de Trakya'ya bakın. H�zmet
verm�şlerm�, vermem�şler m�
görün. Bürokrattan s�yasetç�
olmaz. Bürokrat r�sk almaz.
Korkar, �mza atana kadar ell�
kere düşünür. Ama b�zlerde
böyle b�r şey yok. Hayatımız
r�sk. B�z �nanıyoruz, k�me
�nanıyoruz. Tek�rdağ halkına
�nanıyoruz. 12-0 yaptık. Y�ne
halkımıza �nanıyoruz 6-0 yapacağız. B�r�ler� çıktı Altınova'da
poşetl� eylem yaptı. Eylem
yapmak bu kadar ucuz değ�l.
Devlet�n kaynaklarını �y� kullanmak lazım. Bu kaynaklarda
yet�m�n, mazlumun, öksüzün
parası var. Yap-boz tahtası
değ�l. Gördük b�r çok duble yol
yaptılar, ertes� sene yen�den
asfaltladılar. Han� kontrol.
B�r sefer yapacaksın, tam
yapacaksın. Şu anda Tredaş
çalışıyor, b�tt�ğ� anda asfaltlanacak ve b�r daha yol sorunu
olmayacak."ded�.
"Tek�rdağ �l ve �lçeler�nde yaşayan b�zler�n yıllardır
Asbestl� borulardan su �ç�yor
olduğumuzu b�l�yorsunuz.
Asbestl� bor demek kanser
demek. Han� yıllardır h�zmet
gel�yordu, ş�md� değ�ş�yor.
Sıkıntıları b�l�yoruz. Ayç�çek
b�tk�s� destekleme s�stem�n�
değ�şt�r�rd�k. Çünkü ülken�n
her tarafı Ayç�çek üret�yor, B�z
kend� ç�ftç�m�ze verm�yoruz,
�thalatın kapılarını açmışız.
Yabancı ülkeler�n ç�ftç�ler�n�
destekl�yoruz. Destekleme
p�r�m�n� değ�şt�rd�ğ�m�zde her
şey değ�şecek. Ayç�çek yağı
daha �y�d�r, Kanola yağından
daha �y�d�r. Üret�m�n arttırılması �ç�n çalışacağız." d�yen CHP
M�lletvek�l� Adayı İlham� Özcan
Aygun "Tüm Ülkey� yönetecek en �y� ekonom�k kadrolar
b�zde. Çalışmalar b�zde.
Aslında en büyük hata Devlet
Bahçel�'n�n. Büyük hata yapıp
koal�syonu bozmasaydı, ortam
daha �y� olacaktı. Bu güne kadar o günün alınan ekonom�k
kararları �le gel�nd�. Vatandaşı
hep korkuttular. Ekonomo bozulur d�ye. Ekonom� şu anda
çok bozuk Ev�ne meyve sebze
alamayan �nsanlar var. D�ğer
tarafta da yandaşlar var." ded�.
Part� B�nasındak� görüşmeler sonrasında esnaf ve
pazar z�yaretler� gerçekleşt�ren
İlham� Özcan Aygun gördüğü
�lg�den memnun olduğunu,
part�ler�n�n 8 Haz�ran sabahı
Tek�rdağ'da 12-0 sonucunu,
6-0 la taçlandıracaklarını bel�rtt�. ALPER ERAL
9
TRETUVAR VE ORTA REFÜJ DÜZENLEME
İŞİ YAPTIRILACAKTIR
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Altınova Mahalles� Gaz�hasanpaşa Caddes� Tretuvar ve Orta Refüj Düzenlenmes� Yapım İş� yapım
�ş� 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddes�ne göre açık �hale usulü �le �hale ed�lecekt�r. İhaleye �l�şk�n ayrıntılı b�lg�ler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası
: 2015/43523
1-İdaren�n
a) Adres�
: ERTUĞRUL MAH.HASANŞEKERÖZÜ SOK.NO:5
SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası
: 0850 459 2536 - 0850 459 2529 - 2822611323
c) Elektron�k Posta Adres�
: [email protected]�rdag.bel.tr
ç) İhale dokümanının görüleb�leceğ�
�nternet adres�
: https://ekap.k�k.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım �ş�n�n
a) N�tel�ğ�, türü ve m�ktarı
b) Yapılacağı yer
c) İşe başlama tar�h�
ç) İş�n süres�
3- İhalen�n
a) Yapılacağı yer
: Altınova Mahalles� Gaz�hasanpaşa Caddes� Tretuvar ve
Orta Refüj Düzenlenmes� Yapım �ş� - 8 kalem yapım �ş�
Ayrıntılı b�lg�ye EKAP’ta yer alan �hale dokümanı �ç�nde
bulunan �dar� şartnameden ulaşılab�l�r.
: Süleymanpaşa İlçes� Altınova Mahalles� Gaz�hasanpaşa
Caddes�
: Sözleşmen�n �mzalandığı tar�hten �t�baren 5 gün �ç�nde
yer tesl�m� yapılarak �şe başlanacaktır.
: Yer tesl�m�nden �t�baren 60 (altmış) takv�m günüdür.
: Ertuğrul Mah. Hasan Şekerözü Sok. No: 5 (Destek
H�zmetler� Da�res� Başkanlığı - İhale Odası)
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
b) Tar�h� ve saat�
: 30.04.2015 - 10:00
4. İhaleye katılab�lme şartları ve �sten�len belgeler �le yeterl�k değerlend�rmes�nde uygulanacak
kr�terler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve �sten�len belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereğ� kayıtlı olduğu T�caret ve/veya Sanay� Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar
Odası veya �lg�l� Meslek Odası Belges�.
4.1.1.1. Gerçek k�ş� olması hal�nde, kayıtlı olduğu t�caret ve/veya sanay� odasından ya da esnaf ve
sânatkar odasından veya �lg�l� meslek odasından, �lk �lan veya �hale tar�h�n�n �ç�nde bulunduğu yılda
alınmış, odaya kayıtlı olduğunu göster�r belge,
4.1.1.2. Tüzel k�ş� olması hal�nde, �lg�l� mevzuatı gereğ� kayıtlı bulunduğu T�caret ve/veya Sanay�
Odasından, �lk �lan veya �hale tar�h�n�n �ç�nde bulunduğu yılda alınmış, tüzel k�ş�l�ğ�n odaya kayıtlı
olduğunu göster�r belge,
4.1.2. Tekl�f vermeye yetk�l� olduğunu gösteren İmza Beyannames� veya İmza S�rküler�.
4.1.2.1. Gerçek k�ş� olması hal�nde, noter tasd�kl� �mza beyannames�.
4.1.2.2. Tüzel k�ş� olması hal�nde, �lg�s�ne göre tüzel k�ş�l�ğ�n ortakları, üyeler� veya kurucuları �le
tüzel k�ş�l�ğ�n yönet�m�ndek� görevl�ler� bel�rten son durumu göster�r T�caret S�c�l Gazetes�, bu
b�lg�ler�n tamamının b�r T�caret S�c�l Gazetes�nde bulunmaması hal�nde, bu b�lg�ler�n tümünü
göstermek üzere �lg�l� T�caret S�c�l Gazeteler� veya bu hususları gösteren belgeler �le tüzel k�ş�l�ğ�n
noter tasd�kl� �mza s�rküler�,
4.1.3. Şekl� ve �çer�ğ� İdar� Şartnamede bel�rlenen tekl�f mektubu.
4.1.4. Şekl� ve �çer�ğ� İdar� Şartnamede bel�rlenen geç�c� tem�nat.
4.1.5İhale konusu �şte �daren�n onayı �le alt yüklen�c� çalıştırılab�l�r. Ancak �ş�n tamamı alt
yüklen�c�lere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel k�ş� tarafından �ş deney�m� göstermek üzere sunulan belgen�n, tüzel k�ş�l�ğ�n yarısından
fazla h�sses�ne sah�p ortağına a�t olması hal�nde, t�caret ve sanay� odası/t�caret odası bünyes�nde
bulunan t�caret s�c�l memurlukları veya yem�nl� mal� müşav�r ya da serbest muhasebec� mal�
müşav�r tarafından �lk �lan tar�h�nden sonra düzenlenen ve düzenlend�ğ� tar�hten ger�ye doğru son
b�r yıldır kes�nt�s�z olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:
İdare tarafından ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n kr�ter bel�rt�lmem�şt�r.
4.3. Meslek� ve Tekn�k yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:
4.3.1. İş deney�m belgeler�:
Son on beş yıl �ç�nde bedel �çeren b�r sözleşme kapsamında taahhüt ed�len ve tekl�f ed�len bedel�n
% 80 oranından az olmamak üzere �hale konusu �ş veya benzer �şlere �l�şk�n �ş deney�m�n�
gösteren belgeler.
4.4.Bu �halede benzer �ş olarak kabul ed�lecek �şler ve benzer �şlere denk sayılacak mühend�sl�k ve
m�marlık bölümler�:
4.4.1. Bu �halede benzer �ş olarak kabul ed�lecek �şler:
Yapım İşler�nde Benzer İş Grupları Tebl�ğ� V.Grup 3. Cadde ve sokak yapım �şler� benzer �ş olarak
kabul ed�lecekt�r.
4.4.2. Benzer �şe denk sayılacak mühend�sl�k veya m�marlık bölümler�:
İnşaat Mühend�sl�ğ�
5.Ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f sadece f�yat esasına göre bel�rlenecekt�r.
6. İhaleye sadece yerl� �stekl�ler katılab�lecekt�r.
7. İhale dokümanının görülmes� ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, �daren�n adres�nde görüleb�l�r ve 100 TRY (Türk L�rası) karşılığı Ertuğrul Mah.
Hasan Şekerözü Sok. No: 5 (Destek H�zmetler� Da�res� Başkanlığı) Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
adres�nden satın alınab�l�r.
7.2. İhaleye tekl�f verecek olanların �hale dokümanını satın almaları veya EKAP üzer�nden e-�mza
kullanarak �nd�rmeler� zorunludur.
8. Tekl�fler, �hale tar�h ve saat�ne kadar Ertuğrul Mah. Hasan Şekerözü Sok. No: 5 (Destek
H�zmetler� Da�res� Başkanlığı - İhale Odası) Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ adres�ne elden tesl�m
ed�leb�leceğ� g�b�, aynı adrese �adel� taahhütlü posta vasıtasıyla da gönder�leb�l�r.
9. İstekl�ler tekl�fler�n�, Her b�r �ş kalem�n�n m�ktarı �le bu �ş kalemler� �ç�n tekl�f ed�len b�r�m f�yatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzer�nden tekl�f b�r�m f�yat şekl�nde ver�lecekt�r. İhale
sonucu, üzer�ne �hale yapılan �stekl�yle b�r�m f�yat sözleşme �mzalanacaktır.
Bu �halede, �ş�n tamamı �ç�n tekl�f ver�lecekt�r.
10. İstekl�ler tekl�f ett�kler� bedel�n %3’ünden az olmamak üzere kend� bel�rleyecekler� tutarda geç�c�
tem�nat vereceklerd�r.
11. Ver�len tekl�fler�n geçerl�l�k süres�, �hale tar�h�nden �t�baren 120 (yüz y�rm�) takv�m günüdür.
12. Konsors�yum olarak �haleye tekl�f ver�lemez.
13. D�ğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Tekl�f� sınır değer�n altında olduğu tesp�t ed�len �stekl�ler�n tekl�fler�, Kanunun 38 �nc� maddes�nde
öngörülen açıklama �stenmeks�z�n redded�lecekt�r.
Bordür Taşları �ç�n TS 436 EN1340
Parke taşları �ç�n TS 2824 EN 1338 �hale dosyası �çer�s�nde sunulacaktır.
Basın Tdğ. -61469-
www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de.
cmyk
EURO OTO
BAKIM-ONARIM VE MOTOR-ŞANZIMAN
ARIZALARININ GİDERİLMESİ, ARIZA TESPİT
CİHAZLARI İLE ARIZA TESPİTİ VE AVRUPA JAPON
ARAÇLARIN YEDEK PARÇA TEDARİĞİ
ADRES: 100.yıl Sanay� S�tes� Tan İş Merkez�
No : 14 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ
TEL: 0282 260 58 48
Vali Salihoğlu, başkanlık etti
Yıl: 9
Sayı: 2492 15 N�san 2015 Çarşamba
Kurucu: Nac� AKYAZI www.avrupagazetec�l�k.com.tr
F�yatı: 25 Kr.
Malkara Kaymakamlığı
Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda Slayt
göster�s� altında OSB'n�n
durumu hakkında b�lg�ler
alan Tek�rdağ Val�s� Enver
Sal�hoğlu OSB �ç�n yapılması gereken ac�l �şler�n de
notlarını aldı.
Organ�ze Sanay� Bölges�ndek� yatırımcıların b�r an
önce faal�yete geçmes� �ç�n
ne gerek�yorsa yapılması
�ç�n val�l�k olarak destek
olacaklarını bel�rten Val�
Sal�hoğlu, Organ�ze Sanay�
Bölges�ndek� yatırımcılar �le
de görüşeceğ�n� bel�rtt�.
Val� Sal�hoğlu toplantı
sonrasında Tek�rdağ'a döndü.ALPER ERAL
Süper Amatör Küme 4
karşılaşma ile devam etti
Oynanan karşılaşmalarda Ergene
Beled�yespor S�tes�spor’u 2-0, Çorlu
Gençler B�rl�ğ�spor Muratlı Beled�yespor’u 2-0, Çerkezköy 1911 Spor
�se Çorlu Kültür Sultanköyspor’u 5-1
mağlup ett�.
Kapaklıspor �le Malkara Beled�yespor �se 1-1 berabere sayıldı.
Çerkezköyspor �se Karaden�zspor’un küme düşürüldüğünden
dolayı 3-0 hükmen gal�p sayıldı.
L�g�n b�tmes�ne 1 hafta kala Süper
Amatör Kümede Çorlu 1947 spor 48
puan �le l�der, Çorlu Gençler B�rl�ğ�spor �se 47 puan �le 2.sırada yer
alıyor.
“BAL LİGİ GÖRÜNDÜ”
BAL l�n�n düşme çıkma yönetmel�ğ�ne göre Süper amatör Kümen�n �lk
�k� sırasını paylaşan Çorlu 1947 spor
�le Çorlu Gençler B�rl�ğl�spor’a Bal
l�g�ne çıkma şansı doğdu.
Basketbol
aşkı, sınır
tanımıyor
Tredaşspor’un 3 yıldız
oyuncusu basketbol oynamak �ç�n 150 km mesafeden Tek�rdağ’a gel�yor.
Tredaşspor bu yıl İstanbul’un çeş�tl� Kulüpler�nden
2 s� guard 1’� forvet olmak
üzer 3 oyuncu transfer
ett�. Transfer ed�len Kaan
Atabay, N�hat Sel�moğlu
ve Abdullah Bayrakçı 150
Km’l�k mesafe kat ederek,
Tek�rdağ’da k� maçlara ve
antrenmanlara çıktı. Bu
oyuncuların gösterd�kler�
üstün performans ve spor
yapma azm�, taraflı tarafsız herkes�n beğen�s�n�
topladı.
Gazetem�ze açıklama
yapan Tredaşspor’un
195’l�k forvet� N�hat
Sel�moğlu, İstanbul’dan
Tek�rdağ’a maçlara ve
antrenmanlara gelmen�n
zor olduğunu ancak gelen
başarıların bu yorgunluğu
unutturduğunu söyled�.
Kend�ler�ne b�r çok
takımdan transfer tekl�f�
geld�ğ�n� ancak, Tredaşsporu seçt�kler�n�
bel�rten 180 boyundak�
Guardı Kaan Atabay �se, “
B�ze b�r çok takımdan farklı transfer tekl�fler� geld�.
Tredaşspor’un hedefler�n�n
büyük olduğunu öğren�nce h�ç tereddüt etmeden
Tredaşspor’u seçt�k.
Projede sona gelindi
Tredaşspor’un kuvvet�
zaferler� �le ortada. Burada tamamıyla a�le ortamı
bulduk. Daha önceden
Tredaşspor Kulübünün
böyles�ne muhteşem b�r
kulüp olduğunu b�lseyd�m,
250 Km’den b�le gel�rd�m”
Tredaşspor’un 183
boyundak� guardı Abdullah
Süt Dünyası Derg�s� İmt�yaz
Sah�b� ve Genel Yayın Yönetmen� İbrah�m Gümüş �le Süt
Dünyası Derg�s� yazarlarından
Abd� Kösem, Başkanlık makamında Malkara Beled�ye Başkanı Ulaş Yurdakul'u z�yaret
ederek kend�s� �le b�r röportaj
gerçekleşt�rd�ler.
Beled�ye Mecl�s Üyes� Cem
Özkan, Malkara T�caret ve
Sanay� Odası Yönet�m Kurulu
Başkanı Ümran B�lg�n, Oda
Genel Sekreter� S�nan Beşer
ve Oda S�c�l Memuru Gökhan
Kurt’un da yer aldığı röportaj
z�yaret�nde Türk�ye’de tanınan,
hatta ünü yurt dışına taşan
geleneksel Malkara esk� kaşar
peyn�r�n�n coğraf� �şaretleme
kapsamında koruma altına
alınması �ç�n yapılan çalışmalar ve bu çalışmaların son
durumu konuşuldu.
Süt Dünyası Derg�s� İmt�yaz
Tek�rdağspor’un Bal l�g� şamp�yonu olduğu �ç�n Süper Amatör Küme
Şamp�yonu olan takım Bal L�g�ne
d�rek yükselecek.
Süper Amatör Kümede 2. Olan
takım �se, Bu yıl Bal l�g�nde Oynayan
Ergene Vel�meşespor’un, �l sıralamasına göre Tek�rdağspor’un altında
kaldığı �ç�n Play-Of maçı oynayacak.
Süper Amatör Kümen�n son
haftasında l�g l�der� Çorlu 1947 spor
Çerkezköyspor �le kend� ev�nde karşı
karşıya gelecek. Çorlu 1947 spor bu
karşılaşmayı kazanması hal�nde BAL
l�g�ne terf� edecek.
Çorlu Gençler B�rl�ğl�spor �se deplasmanda Çerkezköy 1911 Spor �le
karşı karşıya gelecek. Çorlu Gençler
B�rl�ğl�spor maçı kazanıp, Çorlu 1947
spor’un puan kaybetmes� durumunda
adını BAL l�g�n� yazdıracak.
HABER MERKEZİ
Bayrakçı �se, Türk�ye’n�n
en �y� antrenörler�nden
b�r�s� �le çalışmalarının
kend�ler� �ç�n büyük b�r
onur olduğunu �fade
ederek, şunları kaydett�;
“ Tredaşspor’un Antrenörü Hakan Gamtüre, hem
oyunculuk hem de antrenörlük kar�yer�nde kend�n�
Sah�b� ve Genel Yayın Yönetmen� İbrah�m Gümüş �le Süt
Dünyası Derg�s� yazarlarından
Abd� Kösem’�n sorularını yanıtlayan Beled�ye Başkanı Ulaş
Yurdakul; “Malkara’da üret�len
süt ürünler�, ulusal çapta tanınmakta ve hatta bu ün yurt dışına taşmış durumdadır. Trakya
Bölges�’nde hayvancılık ve süt
üret�m�ne bakıldığında kurulan
süt �şletmeler�n�n çoğunluğu
Malkara’dadır. Malkara, et
ve süt üret�m�nde Tek�rdağ’ın
merkez�d�r ve 10 �lçeden daha
fazla üret�m yapılmaktadır. Bu
sebeple b�z, Malkara’ya Trakya’nın en modern et entegre
tes�s�n� de kuracağız. Ayrıca
Hayvancılığı Destekleme
Projes� kapsamında Tek�rdağ
Büyükşeh�r Beled�yes� de mera
ıslah çalışmalarını başlattı ve
bu konuya büyük b�r bütçe
ayırdı. Tek�rdağ Büyükşeh�r
�spatlamış b�r antrenör.
Onunla çalışmak b�z�m
�ç�n b�r ayrıcalık. 150 Km
mesafeden Tek�rdağ’da
gelerek, Hocamız Hakan
Gamtüre �le çalışmak,
Tredaşspor’da çalışmak
büyük �ç�n büyük b�r zevkt�”
HABER MERKEZİ
Beled�yes� �le Beled�yem�z
ortaklaşa yapmış olduğu
çalışmalarla hayvancılığa çok
büyük b�r önem vermekted�r.
Malkara’nın süt ürünler� arasında en öneml�s� ve en meşhuru
esk� kaşar peyn�r�d�r. Tadının
ve reng�n�n d�ğerler�nden farklı
olması Malkara esk� kaşar peyn�r�n� başka yerlerdek� peyn�r
çeş�tler�nden ayrı kılmaktadır.
Malkara esk� kaşar peyn�r�
�çerd�ğ� yağ, prote�n, m�neral madde ve v�tam�n �çer�ğ�
bakımından oldukça besley�c�
özell�klere sah�pt�r” d�yerek
geleneksel süt ürünler�nden
Malkara esk� kaşar peyn�r�
konusunda açıklamalarda
bulundu.Malkara’yı kapsayacak çalışmanın son aşaması
da tamamlandığında Malkara
T�caret ve Sanay� Odası’nın
katkılarıyla Malkara kaşarı
markalaşmış olacak.
ALPER ERAL
Download

null