VELİ BİLGİLENDİRME REHBERİ
ÇOCUKLARI
EĞİTECEKSENİZ
ÖNCE ONLAR
GİBİ DÜŞÜNMELİSİNİZ.
02
AN ASI N I F I N A BAŞ L I YORU M VE L İ B İLG İL E N D İR ME R E H B E R İ
04
5 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ
05
6 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ
06
NİÇİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
07
ANASINIFININ GENEL FAYDALARI
08
ÇOCUĞUMUZUN OKULA EN KISA ZAMANDA
UYUM SAĞLAMASI İÇİN NELER YAPMALIYIZ?
15
ANASINIFINDA YAPILAN ETKİNLİKLER
17
MATEMATİK ETKİNLİKLERİ
18
RAKAMLARIN YAZILIŞI
19
SES VE ÇİZGİ ÇALIŞMALARI
21
ÇİZGİ ÇALIŞMALARI ÖRNEKLERİ
23
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
03
ĞUNUN
5 YAŞ ÇOCU
LLİKLERİ
E
Z
Ö
İM
İŞ
L
GE
birlikte
Koşma, sekme ve atlamada vücut hareketleri tam bir denge içindedir.
elişmekle
rileri daha g
zın
Motor bece
ilir. Durmaksı
rı ters yazab
la
yı
sa
ve
f
har
kavramı
rar. Zaman
so
r
la
ru
so
konuşur ve
r ve saatin
nmeye başla
ile
ilg
a
zl
fa
rini
ile daha
el hareketle
vanının tem
o
lk
ye
ve
p
akre
vrami pozisyon ka
ib
g
n
so
ve
bilir. İlk, orta
ya gördüı yazabilir ve
ın
ad
i
d
n
e
K
larını bilir.
ri artmakla
Dikkat sürele
r.
ili
ab
ıy
n
ta
ır.
ğünde
a çok kısad
e oranla hal
in
şk
ti
ye
te
birlik
debilirler.
k zor ayırt e
ço
i
al
ay
h
Gerçek ile
Küçük kas gelişimi ileri düzeydedir. Kalemi rahatlıkla kullanabilir.
Kesme ve yapıştırma etkinliklerine ilgi duyar.
Kare ve üçgen şekilleri rahatlıkla kopye edebilir; ancak, baklava
biçiminin meyilli kenarlarını çizmede, hala güçlük çeker.
Karşılaştırmalar yapabilir. Kendini eleştirebilir.
Çevresini denetlemek ister.
İnsan resmini, baş, bacaklar ve ayaklar olarak çizer. Bedenin bu
çizimde yer alması, altıncı yaşa doğru gerçekleşebilir.
Objeleri on’a kadar sayabilir.
Büyüklük küçüklük kavramlarından sonra “orta” “yarım” ve “ikisi arası”
kavramlarında da gelişme görülür.
Olaylarla zamanı birleştirmeye başlamıştır. Sabah ve akşamı bilir.Televizyonda
sevdiği dizinin zamanını hatırlamaya başlar.
Bilgi toplayıcı sorular sorar.Kelimelerin anlamlarını öğrenmek ister.
Basit kelimeleri, özellikle kendi adını kopye etmek ister; deney fırsatı verildiğinde başarılı
olur.
Düzen duygusu gelişmiştir. Çevresini denetlemek ister. Ayakkabılarının bağlarını bağlayabilir.
Eksik insan ve eşya resimlerini tamamlayabilir.
Önceleri olduğu gibi korku ile sık sık sarsılmaz.Kendine ve çevresine güvenir. Gerçek ve
hayal arası ayrımı yapmaya başlar.
Yaptığı işin görülüp beğenilmesini ister.
Sosyal uyum için gerekli davranışları, çevresinde gördüğü örnekleri taklit ederek, elde
eder.
Benlik kavramı iyice gelişmiştir. Özdeşleşmek üzere seçtiği birey gibi hareket etmeye
özen gösterir.
Boyda 5-6 cm’lik; kiloda 1, 5-2 kg’lık bir artış gösterir.
04
AN ASI N I F I N A BAŞ L I YORU M VE L İ B İLG İL E N D İR ME R E H B E R İ
6 YAŞ ÇOCU
ĞUNUN
GELİŞİM ÖZ
ELLİKLERİ
Canlı ve co
şkulu o
lduğundan
yeni şeylerl
denemeye h
e yetenekle
eveslidir. Bu
rini
n
e
d
e
n
le yeni dene
ye çok istekl
melere girm
idir. Okuma
eyazma ve sa
teneğinin ilk
yıları kullan
adımlarını at
ma yeabilir. Fakat
hala gözlem
öğrendikleri
lediği ve yap
şeyler
tığı şeylere d
şünemezler.
ay
alı olup, soyu
Beş yaşa ora
t dünla daha titi
kareyi daha
zlikle üçgen
doğru biçim
çizebilir,
de kopya e
benzerlikleri
debilir. Nesn
elerdeki
ve farklılıkla
rı söyleyebili
kelime hazin
r.
O
rt
al
am
esine sahipti
a 3000
r. Geçmiş, şi
man kavram
mdi ve gele
ları şekillenm
cek zaeye başlamış
tır.
Ev içi ve dışı etkinliklerde çok canlıdır.
El becerisinin ona sağlıyabileceği olanakları keşfetmiştir. Bloklarla çeşitli yapılar yapar ve oyunlarında bunları kullanır.
El işi çalışmalarını severek yapar. Rahatlıkla keser, yapıştırır, katlar ve şekil verebilir.
Top ve ip oyunları yaygındır. Erkek çocukların genellikle top, kız çocuklarının ise ip oyunlarını yeğledikleri görülür.
Oyunlarda kız-erkek ayrımı görülmeye başlar. Grup oyunlarına istek artmıştır.
Çizgileri daha gerçekçidir. Bir insan resmini, baş, gövde, kollar ve bacaklarını belirterek tam çizebilir.
Şekilleri tanır eşleştirebilir. Harfleri kopye edebilir; adını yazabilir.
Kitapta resim boyamayı ve resim yapmayı sever.
Pasif kelime hazinesi ilköğretim için gerekli görülen zenginliğe ulaşmıştır.
Kendi görüş açısından sağ ve sol tarafını ayırt edebilir; ancak, diğer bir kişinin sağ ve sol kolunu göstermekte güçlük çeker.
Basit alış verişleri rahatlıkla yapabilir; paraları tanır.
Geçmiş, şimdi ve gelecek zaman kavramları, kaba bir biçimde, şekillemeye başlamıştır.
05
İyi seçilmiş bir okul öncesi kurumu
NİÇİN OKUL
ÖNCESİ
EĞİTİMİ
gelecek eğitim tecrübelerinin bir
Bilimin ve teknolo-
okullaşmada önde olduğu tespit
başlangıcıdır. Yapılan araştırmalar
sonucunda, üniversiteye en fazla
öğrenci gönderen illerin, okul öncesi
jinin hızla ilerlediği
edilmiştir.
bu çağda bütün anne
Çocuğun öğrenmesinin en yoğun
babalar
çocukları
olduğu,temel alışkanlıkların alındığı,
için en iyi eğitimi is-
zihinsel yeteneklerin hızlı bir şekilde
temektedirler. Haya-
gelişip şekillendiği dönem, 0-6
ta yeni başlayan mi-
yaş dönemidir. Bilimsel çalışmalar,
nik yavrularımızın ilk
çocuğun zihinsel gelişiminin %80ini
bu dönemde tamamladığını ortaya
okulu anne kucağı olmakla beraber,ikinci
çıkarmaktadır.
eğitim yeri de şüphe-
3 yaşına kadar bir çocuğun beyni
siz anaokulu ve ana-
bir yetişkinden 2.5 kat fazla çalışır.
sınıfıdır. Böylece ha-
6 yaşına kadar bir profesörden 2 kat
yat boyunca yorucu
hızlıdır.
ve çetin bir öğrenme
Bloom’un yaptığı araştırmalara
ve öğrendiğini yaşa-
göre, 17 yaşına kadar olan zihinsel
ma süreci başlamış,
gelişmenin; % 50 4 yaşına, %30
okul öncesi dönemle
4-8 yaş arasında, %20 8-17 yaş ara-
temelleri atılmış olur.
sında oluşmaktadır.
İyi bir okul öncesi
Yeni doğan bir çocuğun beyni %
eğitimi; iyi bir ilköğ-
25’i büyüklüğündedir.
retim eğitimini ,iyi bir
ilköğretim
3 yaşında erişkin beyninin % 80
yaşantısı
büyüklüğüne,
iyi bir lise ve üniversite eğitimini getirir.
5 yaşında erişkin beyninin % 90
büyüklüğüne ulaşır.
06
AN ASI N I F I N A BAŞ L I YORU M VE L İ B İLG İL E N D İR ME R E H B E R İ
ANASINIFININ
GENEL FAYDALARI
1- Çocukların bedensel zihinsel duygusal gelişimini
hızlandırır.
2- Yapılan dil etkinlikleri ile Türkçe’yi iyi kullanmalarını
ve kelime dağarcıklarının gelişmesini sağlar.
3- Drama, hikaye, kukla, masal etkinlikleri ile çocuğun
hayal dünyasını genişletir.
4- Okul kuralları ve toplum kurallarını öğretir. Bu kurallara en kısa zamanda uyum sağlamasını hızlandırır.
5- Problemlerin farkına varması ve bu problemlere
kendi başlarına çözüm üretme yeteneğini zenginleştirir.
6- Yaratıcılıklarını geliştirerek ileriki yaşantılarında başarılarını arttırır.
7- IQ (zeka seviyesini) ve EQ (duygusal -sosyal zekası)yu geliştirir.
8- Çocuğa bol bol oyun ortamı sağlayarak, yaşayarak
öğrenmesini sağlar.
9- Gerektiği zaman sorumluluk alma ve liderlik üstlenme becerisini geliştirir.
10- Kendisinin ve başkalarının duygularını anlayabilme
yeteneğini geliştirir.
11- İletişim becerilerini geliştirir.
12- Sevgi, saygı, işbirliği, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma, yeteneklerini gelişirtirir.
07
Çocuğumuzun okula başlarken duygularını anlamak için önce, hep bera-
Sevgili Anne ve
Babalarımız
ÇOCUĞUMUZUN OKULA
EN KISA ZAMANDA
UYUM SAĞLAMASI İÇİN
NELER YAPMALIYIZ?
ber empati yapalım...
Kendimizi çocuğumuzun yerine koyalım. Hiç bilmediğiniz bir çevreye ilk
defa girdiğinizde neler hissederdiniz. Siz annenizden, babanızdan, evden ayrılmak istemiyorsunuz. Anne babanız ise “Okula git” diyor. “Yeni
arkadaşların olacak onlarla oynarsın” diyor, siz o güne kadar kendi
apartmanınızdaki, sokağınızdaki bir de evinize gelen misafir çocuklarından başka kimseyle oynamamışsınız.
Sevgili Anne - Babalar; siz de bir zamanlar çocuktunuz. O eski geçmiş
günlerinizi hatırlayın ve çocuklarınıza buna göre davranın.
Beş-Altı yıl boyunca her zaman beraber olduğunuz, size her zaman destek
olan, her istediğinizi karşılayan kişiden yani annenizden ayrılma başlıyor.
“Artık anneni sadece akşamları görebileceksin. Gündüzleri farklı bir yerde, akşama kadar eğitim göreceksin. Bu senin için çok önemli. Hayatına, burada alacağın eğitime
göre yön vereceksin. Biz evde senin eğitiminin, kişiliğinin altyapısını hazırladık. Sağlam
temeller attık. Okulda attığımız temellerin üzerine çok sağlam bina yapacaklar. Bunun
için okula gitmelisin” dediğimizde; çocuk “Tamam” diyor. “Giderim, ama sen de gel.”
Anne geliyor. Ama sınıfın kapısına kadar. Sınıftan içeri girmiyor. Çünkü anne biliyor
ki sınıftan içeriye girerse çocuk bunu hep isteyecek “Artık bu kadar eğitim gördüm
yeter” diyor. Anne ne yaptıysa ikna edemiyor. Telefon açılıyor. Baba geliyor. “Babacığım aldığım malzemeleri geriye verelim ben artık burada kalmak istemiyorum”
diye ağlamaya başlıyor. İşte bundan sonra çocuk “Başım ağrıyor, midem bulanıyor,
ateşim var” dediğinde biz onu ciddiye almalıyız. Belki çocuk bize numara yapıyor
gibi gelebilir. “Hayır sen numara yapıyorsun, hiçbir şeyin yok” gibi tepkiler vermemeliyiz. Çocuğunuz okula gitmemek için problem çıkartıyor diye onu cezalandırmayın, küçük düşürücü sözlerle aşağılamayın. Bazı aileler, çocuklarının bu davranış
değişikliğinin nedenini tam olarak anlayamadıkları için çocuklarının adam olmayacağı,
okumayacağı, ders çalışmayacağı gibi onun basit davranışlarından büyük sonuçlar çıkarabilirler. Çocuğun anneden ayrı kalma korkusu ile oluşan belirtileri şımarıklık, ilgi
çekme arzusu ya da sizi kızdırmak için yapılan davranışlar gibi yanlış yorumlamaktan
kaçının.
08
AN ASI N I F I N A BAŞ L I YORU M VE L İ B İLG İL E N D İR ME R E H B E R İ
Her yeni durum gibi, çocuğun okula başlaması da, uyum sorununu ortaya çıkartacaktır.
Çocuklar okula ilk geldiklerinde anne-babalarından ayrılmak istemez, sarılıp, ürkek gözlerini çevrede gezdirerek, içeri girmekte direnirler.
Bu süreç, her çocuğa göre değişir. Bağımsız,
kişiliği gelişmiş, güven duygusu pekişmiş, anne-babasının belli saatte gelip kendisini alacağına inanan öğrencinin uyumu daha kolay olur.
Başlangıçta çocuğun gösterdiği tepki, okula karşı değil, anne-babadan ayrılmak istemediğindendir.
Okul korkusunun çoğunlukla anneden ayrı kalma korkusu ile yakından ilgisi vardır.
Çocuk anneden ayrı kalamaz ve annenin yokluğunda kendisine ve annesine zarar geleceği, kötü bir şeyler olacağı endişesini
yaşar. Okul korkusu sıklıkla okula yeni başlayan çocuklarda görülür. Ancak daha ileri yaşlarda görülme olasılığı da vardır. Her
sabah okula gitmek için evden çıkmak büyük sorun olur. Çocuk çeşitli bahaneler ile (karnım ağrıyor, başım ağrıyor gibi) evde
kalmak ister. Okula gitmesi konusundaki zorlamalar çocuğun var olan sıkıntısını daha da artırır. Çocuğun anneden ayrı kaldığında duyduğu anneden ayrı kalma korkusu bazen o kadar dayanılmaz olur ki çocuk sürekli ağlar, bağırır, hırçınlık nöbetleri gösterir.
Evden ayrılmamak ve okula gitmemek için, tipik bir biçimde bedensel yakınmalarla dile getirmeye ve bu yolla ebeveynlerini ikna
etmeye çalışan çocuklarda aşağıdaki belirtiler görülebilir.
-Baş ağrıları.
-Karın ağrıları, bulantı kusma hissi.
-İştahsızlık, keyifsizlik.
-Uyku düzeninde bozukluklar.
-Okul sorumluluklarının yerine getirilmesinde aksamalar.
Anneden uzak kalma, ayrılma korkusu doğaldır.
Bunlar kaygı ve stresten kaynaklanan gerçek fizyolojik rahatsızlıklardır. Zamanında tedbir alınmalıdır. Bunu biz ciddiye almalı
onu doktora götürmeliyiz. Fakat doktordan çıktıktan sonra onu eve götürmek yerine mutlaka okula götürmeliyiz. Çünkü ilk
günlerde okula gitmemek gibi bizden bir taviz koparırsa çocuk ertesi gün okula gitmemek için başka bir bahane bulacaktır. Bu
bahaneler birbirini izleyecek ve sonunda çocukta anneden ayrılma korkusu artık okul fobisi haline dönüşecektir. Bunun üstesinden gelmek ise gün geçtikçe zorlaşacaktır.
09
Anasınıfına başlayan çocuklarda bazen bu durumun farklı bir versiyonunu
görebiliyoruz. Çocuk anasınıfında çok problem çıkarınca onu, “Seneye birinci
sınıftan başlarsın” diyerek okuldan alma durumu olabiliyor. İşte bu durum
çocuğun ertesi yıl okula uyumunu iyice zorlaştırıyor. Böyle durumda ne yapmalıyız. Ne olursa olsun çocuğun okula devam etmesini sağlamalıyız. Burada
anne ve baba biraz daha kararlı ve tutarlı olmalıdır. Bununla ilgili sizlerle yaşanmış bir hayat hikâyesini paylaşalım:
Hakan evin ilk çocuğu ve dedenin ilk erkek torunudur. Büyük bir sevgi atmosferinde her istediği yapılarak büyütülmektedir. Her istediği hemen alınmakta bir hata yaptığında ise anne ve babanın istememesine rağmen dede
tarafından kollanmaktadır. Okullar başlar, öğretmen çizgi çalışması verir.
Dede çocuğun ödevine bakar tam bir sayfa, çocuğun yorulacağını düşünerek “Oğlum sen bir satır yaz yeter” der. Öğretmeninden de çocuğa ödev
vermemesi, ödevi yapmadığında kızmamasını ister. Hava bulutlu veya yağmurlu olduğunda dede Hakan’a “Okula gitmene gerek yok” der. Dedenin bu
aşırı kollayıcı ve koruyucu tutumu karşısında Hakan ancak 3. sınıfta okuma
yazmaya geçebilir. İlköğretim 8. sınıfta “6*8 kaç eder?” diye sorduğunuzda
doğru cevabı hala bulamaz. Dedesi böyle olsun istememişti ama şimdi yılları
geriye getirmek de mümkün değildir.
Çocuktaki “okul korkusu” ailenin tüm bireylerini ilgilendirir.
Ailenin her ferdinin problemin çözümünde katkısını bekleriz. Çocuğa içinde
bulunduğu durumu anladığımız ve ona en iyi şekilde yardımcı olacağımız
mesajını vermeliyiz. Çocuğu eleştiren, aşağılayan, korkutan ve sindiren bir
yaklaşım bu korkuyu hafifletmez. Çocuktaki belirtiler azalmış görünse dahi
daha sonra oluşacak, daha karmaşık problemlerin zemini hazırlanmış olur.
Büyükanne-büyükbabalar torunlarına karşı daha zayıf davranabilir, çocuklar
da bu zayıflıklardan çok iyi yararlanabilirler. Bu yüzden, aynı kararlılık çocuğu
okula alıştırma sürecinde, yanında bulunan büyüklerde de olmalıdır.
10
AN ASI N I F I N A BAŞ L I YORU M VE L İ B İLG İL E N D İR ME R E H B E R İ
İLK GÜN NELER YAPMALIYIZ?
İlk derse anne de çocuğuyla birlikte girebilir. İkinci derste ise salonda bekleyebilir. Anne ikinci gün asla binanın içine girmemeli, bahçede çocuğa bir yer göstermeli ve onu orda bekleyeceği söylenmelidir. Üçüncü günde çocuk bahçede beklenebilir. Ancak dördüncü
günden sonra bir iş bahane edip okula gitme azaltılmalıdır.
Bu dönem çocuklarının kişilik özelliklerine bakalım;
Çocuklar, Ego Santrik düşünce dediğimiz ben merkezci düşünce
sistemine sahiptir. Çocuklar dünyanın merkezinde kendilerini görürler. Anne, baba, kardeş, dayı, teyze, dede, nineyi kendilerine hizmet etmek üzere orda hazır bulunan hizmetkârlar zannederler. 4
yaşından sonra bu duygunun yavaş yavaş yerini paylaşma duygusu
almalıdır. Başkalarının da en az kendileri kadar önemli olduğunun
bilincine varmaya başlarlar. Anaokulundan itibaren oyuncaklarını,
arkadaşlarını, yiyeceklerini, oturduğu mekânı, kullandığı eşyaları
paylaşmaya başlar. Paylaşma duygusunun bu dönemde kazanılması gerekir.
Eğer bu dönemde bu davranışı kazanamazsa ilerleyen yıllarda bundan dolayı problemler yaşayabilir. Evlendikten sonra eşiyle problem
yaşar, onun devamlı kendisine hizmet etmesini ister. İş hayatında
hep başkalarının çalışmasını kendisi ise çalışmadan kazanmak ister.
Trafiğe çıktığında herkesin kendisine yol vermesini bekler. Arabasını park ettiğinde başka park edecek araçları düşünmez. İlerleyen
yaşta bu tip problemler yaşayan bir yetişkin olmasını istemiyorsanız, onların sınıf öğretmenleriyle görüşerek şimdiden işbirliği yapmalısınız. Bu dönemde; bencillikten işbirliğine doğru, anne babaya
bağımlılıktan bağımsızlığa, kendi başına iş yapabilmeye, kendini
ifade edebilmeye, soyut düşünceden somut düşünceye doğru bir
ilerleme olmalıdır.
11
Çocuktaki anneden ayrılma korkusu çocuğun okulu çok sevmesiyle aşılabilir.
Eğer biz çocuklarımız bir hata yaptığında onu okulla veya öğretmenle korkutursak, örneğin yemek yemediğinde, zamanında derse oturmadığında, istediğimiz bir şeyi yapmadığında, “Öğretmenine söylerim kızar,” gibi ifadeler
kullanırsak çocuğun öğretmenden ve okuldan soğumasına neden oluruz.
Öğretmen; kızan, ceza veren, yargılayan bir kişi olarak değil, seven, onları yarınlara hazırlayan, bir kişi olarak gösterilmelidir. Okulun korkulacak bir yer değil, ev gibi ikinci sıcak bir yuva olduğu vurgulanmalıdır.
Okul ve öğretmenlerle ilgili yapılacak olan konuşmalar da olumlu olmalıdır.
Eğer öğretmenle ilgili bir sorun varsa bu çocuğun yanında veya onun duyabileceği yerlerde dile getirilmemelidir. Çünkü çocuk hem anne babasını; hem de
öğretmenini çok sever. Çok sevdiği iki kişinin birbirleri hakkında olumsuz konuşmaları ise onu ikisi arasında tercih yapma durumuna getirebilir. Anneden yana tavır
koyarsa o zaman okulda öğretmene karşı kendisini kapatacak ve öğretmenin anlattığı
şeylere iyi konsantre olamayacak ve derslerde istenen başarıyı gösteremeyecektir. Veya
her iki tarafı da idare edeyim dediğinde o zaman kişiliğinde problemler ortaya çıkacaktır.
Bundan dolayı anne ve babalar çocuklarının yanında kesinlikle okulla ve öğretmenle ilgili
olumsuz bir şey söylememeye özen göstermelidirler. Eğer yaşanan sorunlar varsa öğretmenle yüz yüze görüşülmeli ve hatanın telafisine gidilmelidir.
Çocuk okula gelmek istemediği için yalana bile başvurabilir.
Arkadaşlarının kendisini itip kaktığını, öğretmenin dövdüğünü söyleyebilir. Anne babanın
çocuktan gelen bu tarz şikâyetler karşısında dikkatli olması ve öğretmenle görüşmeden
bu durumla ilgili her hangi bir tavır takınmaması gerekir.
Bu dönemde anne ve babalar çocukların her şeyini kontrol etmek isterler. Okul ve arkadaşlarıyla ilgili her türlü olumsuzluğu bizzat kendileri çözmek isterler. Halbuki bu dönemde çocukların kavgalarına ve oyunlarına karışılmamalıdır. Onlar kavga ederler yarım saat
sonra tekrar barışıp oynamaya devam ederler. Ancak olaya yetişkinler karıştığında olay
büyür, uzun süreli küslükler ve kırgınlıklar meydana gelebilir.
12
AN ASI N I F I N A BAŞ L I YORU M VE L İ B İLG İL E N D İR ME R E H B E R İ
Öğretmeninize çocuğunuzla ilgili bilmesi gereken her şeyi açıklayın.
Öğretmeni yanlış yönlendirmeyin, çocuğunuzu doğru tanımasına yardımcı olun.
Eğer çocuğunuz daha önceden büyük bir rahatsızlık geçirdiyse, anne baba
arasında bazı anlaşmazlıklardan doğan çocuğa yansıyan durumlar varsa
bunlar öğretmene açıklanmalıdır.
Gözlerinde sorun varsa ön sıralara oturtulabilir, eğer kulaklarında sorun varsa yüzüne bakarak konuşulur.
Okulla iletişime geçmek için bir sorun olmasını beklemeyin.
Okula ara sıra uğrayarak, idareyle, derse giren öğretmenleriyle görüşün.
Okul ortamında çocuğunuzun arkadaşlık ilişkilerini gözlemleyin. Sizin ara sıra
okulda görünmeniz çocuğun motivasyonu açısından faydalı olacaktır. Daha
düzenli ve disiplinli bir şekilde derslerine çalışmaya başlayacaktır. Okulda olan
gelişmelerden haberdar olun. Aktivitelere katılın. Çünkü okulda yapılan her faaliyet
mutlaka çocuğunuzun ve sizin gelişiminize katkıda bulunacaktır.
Okul hakkında çocuğa açıklama yapmak ve okulu tanıtmak çocuğun okula uyumunu
kolaylaştırır.
Okulun her gün gidilmesi gereken belli bir oyun, arkadaş ve eğitim ortamı olduğunu anlatmalıyız. Ancak bu açıklama abartılmış, yanlış bilgiler içermemelidir. Aksi halde çocuk, kendisine anlatılanları okulda bulamayacak ve okula olan güvenini kaybedecektir. Çocuğun
okulu tanıması, nasıl yemek yiyeceği, tuvaleti gelince kime başvuracağı gibi konularda
temel kaygılarının giderilmesi ortalama 15 günü alır.
“Çocuktan al haberi” bu dönem için geçerlidir.
Spontandır, düşüncelerini ve olayları sansürlemeden anlatırlar. Bundan dolayı evde başkaları tarafından bilinmesi hoş olmayacak olan tutum ve davranışları çocuğun yanında yapmaktan kaçınmalıyız. Çünkü çocuklar; sınıf ortamında doğru veya yanlış ayırt etmeden,
olduğu gibi, evde olan olayları dile getirebilir.
Tv saati belli olsun. Mümkünse saat 20.00 den sonra tv seyrettirmemelidir.
13
Uyku saati belli olmalıdır.
İlköğretim birinci kademedeki çocuklar en az 8 saat uyumalıdırlar. Uykusunu almış olarak
gelen çocuk daha iyi ders dinler. Enerjisini son derse kadar saklayabilir.
Kişisel temizliğine dikkat ediniz.
Bu dönemde ilk defa devamlı bu kadar kalabalık içinde olduklarından çocukların saç temizliklerine dikkat etmek gerekir. Diş temizliği, kıyafetlerinin temiz ve ütülü olması önemlidir.
Kıyaslamayınız.
Çocuğunuzu sınıf arkadaşlarıyla, diğer kardeşleriyle veya yakın akrabalarla kıyaslamayınız.
Bak şu arkadaşın şunu yapabiliyor, ama sen yapamıyorsun gibi kıyaslamalar çocuğu olumsuz yönde etkiler. Bu kıyaslamalarla onun olumsuz tutum ve davranışlar göstermesine
neden olabilirsiniz.
Okula başlamak çocuğunuzun ve sizin yaşamınızda yeni bir düzen demektir.
Sabahları, onu okula uğurlamaya dikkat edin.
14
AN ASI N I F I N A BAŞ L I YORU M VE L İ B İLG İL E N D İR ME R E H B E R İ
ANASINIFINDA YAPILAN ETKİNLİKLER
Sevgili anneciğim ve babacığım biliyorum ki sizlerin en çok merak ettiği şeylerin başında okulumda neler yapacağım geliyor…
İşte şimdi anlatıyorum, beni dikkatlice dinleyin!
Okuluma gelince önce kendime ait olan bölmeden ayakkabımı alacağım ve okul ayakkabılarımı giyeceğim. Bu eylem, okulda
benim bağımsız bir birey olma yolunda harcadığım çabalardan yalnızca bir tanesi… Hem biliyor musunuz, ben okulumda kendi
başıma yapabileceğim her şeyi kendim yapacağım. Eğer sizler de bana evde çeşitli sorumluluklar verirseniz inanın her geçen
gün kendime olan güvenim daha da artacak… Böylece, başardığım ve her şeyi başarabileceğim düşüncesi zihnime yerleşecek.
Okulumuzda öğretmenlerimiz bizim gelişimimizi, ilgi ve ihtiyaçlarımızı göz önünde bulunduran, üreticiliğimizi arttıran bir program uygulayacaklar. Bu program doğrultusunda sınıfımızda her gün çok çeşitli etkinlikler yapacağız. Yapacağımız etkinliklerin;
serbest zaman, Türkçe, oyun, müzik, okuma-yazmaya hazırlık, fen-doğa etkinliği gibi farklı isimleri ve içerikleri olacak.
Örneğin serbest zaman etkinlikleri okulumuzda günün ilk etkinlikleri… Bu etkinlik sırasında hem güne uyum sağlıyor hem
de sınıfımızda bulunan ilgi merkezlerinde kendi kararlarımızı alıp oyunlarımızı kuracağız, eşya ve malzemeleri paylaşmayı ve
de yaşadığımız problemlere çözüm yolları bulmayı öğreneceğiz… Ayrıca bu etkinlik sırasında üretici sanat faaliyetleri de yapacağız.
15
Türkçe-dil etkinliklerinde, tekerlemeler, şiirler, bilmeceler ve parmak oyunları öğreneceğiz. Öğretmenlerimizin okuyacağı ya da anlatacağı, kimi zaman da kuklalarla canlandıracağı birbirinden güzel hikâyeler sayesinde ana dilimize ait en temel kuralları sezinleyecek
ayrıca yeni kavramlarla tanışacak ve kitap okuma sevgisi kazanacağız.
Oyun etkinliklerinde; güzel havalarda bahçede, diğer günlerde sınıfımızda öğretmenimizin rehberliğinde çok güzel oyunlar oynacağız.Bu oyunlardan bazıları hareketli olup
büyük kaslarımızı güçlendirecek… Bazıları ise sakin oyunlar olup düşüncelerimizi geliştirmeyi, yaşadığımız çatışmaları çözümlemeyi ve isteklerimizi kabul edilir şekilde ifade
etme becerilerimizi destekleyecek… Bazı oyunlarda da kendimizi bir grubun üyesi
olarak görmeyi, sıra ile görev almayı, birbirimizin isteklerini anlayabilmeyi ve rekabet duygusunu kabul edilebilir bir biçimde ifade edebilmenin yollarını
kendimiz denetimleyerek öğreneceğiz.
Müzik etkinliklerinde; ritme karşı duyarlılık geliştirebilmemiz
için çok çeşitli müzikler dinleyeceğiz, sesleri ayırt etmeye çalışacak, çok güzel şarkılar söyleyecek ve dans edeceğiz.
Böylece hem estetik duygularımız hem de temel müzik becerilerimiz gelişecek.
Fen-doğa etkinlikleri ve alan gezilerinde; duyularımızı geliştiren doğa ve inceleme gezileri yapacağız, sınıfımızda hayvan ve bitki
besleyecek, bu sayede gözlem ve araştırma yaparak yeni kavramlar
geliştireceğiz. Kısacası bu etkinlik ile öğretmenlerimiz bizlere kendi
ilgi alanlarımızı fark ettirmeyi ve aynı zamanda bizleri araştırmaya ve
incelemeye yönlendirmeyi amaçlıyorlar.
Okuma-yazmaya hazırlık etkinliklerinde ise; ileriki yıllarda akademik
başarımı arttıracak olan en temel matematik becerilerini ve görsel olgunluğu kazandıracak kavramları, şekilleri, renkleri öğrenecek; onları eşleştirerek ve farklı olanı ayırt etmeyi başararak öğretmenimin rehberliğinde
çalışmalar yapacağım.
16
AN ASI N I F I N A BAŞ L I YORU M VE L İ B İLG İL E N D İR ME R E H B E R İ
Çocuğun daha sonraki yıllarda kullanacağı ve öğreneceği matematik kavramlarını
daha iyi anlayabilmesi için, okul öncesi dönemde, matematiksel düşünme yöntem ve becerilerini kazanması önemlidir. Okul Öncesi Eğitimine hazırlık çalışmaları
kapsamında; varlıkları sayma; varlık sayısı kadar çizgi çizme; aynı ve farklı sayıda
nesneleri eşleştirme; verilen belli sayıdaki nesneye uygun rakamı gösterme; rakama uygun sayıda nesne grubunu gösterme;1’den 10’a kadar olan sayıları tanıma ve
yazma; 10’dan geriye sayma, 5’er ve 10’arlı sayma, çember, daire, üçgen, kare ve
dikdörtgen şekillerini tanıma ve çizme; gruplama; sıralama; ölçme; grafik oluşturma ve yorumlama; örüntü oluşturma; nesnelerle toplama ve çıkarma
yapma alıştırmalarıyla mekân da konum, uzun-kısa, büyük-orta-küçük, ağır-hafif gibi matematik ile ilgili kavramlara yer verilir.
MATEMATİK
ETKİNLİKLERİ
Rakam çalışmaları yapılırken, rakamı tanıma, yazma ve nesnelerle ilişkilendirme gibi aşamalar takip edilir. Rakamı tanıma çalışmaları; zemine hazırladığımız görsel oyunlarla, parmağımızla
havada yazma çalışmalarıyla, şarkı ve tekerlemelerle desteklenmektedir.
Rakamı yazma çalışmaları, akıllı tahtada, ders kitabı ve farklı yayınevlerinin kaynaklarından faydalanılarak, bireysel grup çalışmaları, proje çalışmaları,
şenlik ve aktivitelerle, hamur, kil ve kum gibi materyaller kullanılarak sıralamaya
uygun yönergelerle verilmektedir.5’erli ve 10’arlı sayma çalışmaları merdiven ve
koridorlarda oluşturulacak düzeneklerle ve zemine hazırlanacak eğitsel oyunlarla pekiştirilecektir.
17
RAKAMLARIN YAZILIŞI
18
AN ASI N I F I N A BAŞ L I YORU M VE L İ B İLG İL E N D İR ME R E H B E R İ
Okul öncesi eğitimin temel ilkelerinden biri,
SES VE ÇİZGİ ÇALIŞMALARI
öğrencileri,
ilköğretime
hazır
duruma
getirmektir. Bu doğrultuda ilköğretim
müfredatındaki “SES TEMELLİ CÜMLE
METODU” na hazırlık niteliğinde, okul
öncesi çocuklarına sesi hissettirme ve
tanıtma basamağını ele alan drama,
taklit etme, şiir öykü, bilmece,tekerleme,şarkı söyleme gibi etkinliklere eğik
çizgi çalışmalarına nesne-ses, ses-nesne ilişkilendirme çalışmalarına yer verilmiştir. Buna ek olarak; ses çalışmalarında
sınıf içinde ve ev sorumluluğu verilerek takviyeler yapılır. Ayrıca bireysel olarak akıllı tahtada çizgi çalışmaları yaptırılarak öğrencilerin rutinin dışına çıkması, kalemle ve çizgiyle eğlenceli vakit
geçirebilmesi sağlanır.
İlköğretim birinci sınıfta verildiği gibi anasınıfında da, okuma yazmaya başlama ve ilerlemedeki basamaklar;
sesi hissetme ve tanıma, sesi okuma ve yazma, sesten anlamlı heceler, kelimeler, cümleler oluşturma ile metin oluşturma çalışmaları şeklindedir.
İlköğretim müfredatında sesler; alfabedeki harf sırasına göre değil, altı gruba ayrılarak verilir. 6 yaş okuma
yazmaya hazırlık çalışmaları kapsamında, ilk iki grup sesleri, yani e,l,a,t, ve i,n,o,r,m, seslerini hissettirip, tanıtacak etkinliklere yer verilir.
Çocuğun kalemi doğru tutması (Çocukların, kitabı rahat çalışma yapabilecekleri konumda tutmaları sağlanmalıdır. Kalemi baş, işaret ve orta parmakları arasında rahat biçimde tutarak, işaret parmaklarını kaleme
çok fazla bastırmamaları yönlendirilmesi yapılmalıdır. Kalem,sivri ucundan itibaren 2 cm yukarıdan tutturulmalıdır.)
Çocuğun silgiyi, kalemtıraşı doğru kullanması (Çocuğa silgiyi soldan sağa doğru kullanması söylenmelidir.
Böylece kitabın kırışmasının ve yırtılmasının engelleneceği vurgulanmalıdır.
19
klar!
çocu
a
b
m.
a
kale
Merh
adım
ni
m
e
i
re b
Ben
sizle
i
ınıd
ğ
Şim
aca
n
a
l
l
m.
l ku
ceği
nası
stere
ö
g
zı
Parmaklarının
isimlerini say.
İşaret parmağınla
baş parmağının arasına beni al.
Orta parmağınla
beni destekle
Şimdi beni kullanmaya hazırsın. Kitaba başlayabilirsin.
Kolay gelsin.
20
AN ASI N I F I N A BAŞ L I YORU M VE L İ B İLG İL E N D İR ME R E H B E R İ
ÇİZGİ
ÇALIŞMALARI
ÖRNEKLERİ
21
KÖK KARNESİ
Kök karnesi her hafta Cuma günü evlere
gönderilen, haftalık bilgilendirmelerin ve
duyuruların yapıldığı bir dokümandır.
MİNİ PROGRAM
Mini program aylık olarak hazırlanır. Gönderilen programı evinizin görünür bir bölümüne asarak günlük takip edebilirsiniz.
Mini programda, etkinlikler, ders programı,
özel günler, evden getirilecek malzemeler
geziler, şenlikler, tatil günleri gibi bilgiler yer
almaktadır.
BENİM GÜNLÜĞÜM
Davranış çizelgesi ve yemek listesinin olduğu kitapçıktır. Öğrencimiz bu kitapçığı her gün çantasında taşıyacaktır.
KİTAP TAKİP ÇİZELGESİ
Öğrencilerimize
kitap
okuma
alışkanlığı kazandırma amacıyla
bu çizelge cuma günleri evlere
gönderilecektir.
Öğrencilerimize
okunan ve kendi inceleyip yorumladıkları kitapların isimleri çizelgeye
not edilerek okula gönderilir.
ÖZEL GÜNLER
Oyuncak günü
Sürpriz günü
Kitap günü
22
AN ASI N I F I N A BAŞ L I YORU M VE L İ B İLG İL E N D İR ME R E H B E R İ
Çanta ve Dosya Takibi
Çantalar, okuldan gelebilecek duyuru ya da kıyafetlerin görülebilmesi için
her gün veliler tarafından kontrol edilir.
DİKKAT
EDİLMESİ
GEREKEN
HUSUSLAR
Ödevlerin, takip çizelgelerinin... vb gönderildiği çıt çıtlı dosyalar ve faaliyet
dosyaları içindekiler alındıktan sonra geri gönderilir.
Gezi Kâğıdı ve Evrak Takibi
Yapılacak olan gezilere öğrencilerin katılımı için velilerinden yazılı olarak
gönderilen kâğıtlarla izin alınır. Gezi izin kâğıtları, veli ismi ve imzasıyla birlikte okula gönderilir.
Velilere ya da öğrencilere yönelik çeşitli etkinliklerin yer aldığı bilgilendirme
kâğıtları ilgili alanlar doldurulduktan sonra okula gönderilir.
Ödev Takibi
Hafta sonu ödevleri Cuma günleri verilir, pazartesi günü okula kontrol
amaçlı geri getirilir.
Proje ödevleri belirli aralıklarla öğrencilerle ailelerinin birlikte hazırlayacakları etkinliklerdir. Proje bilgilendirme kâğıtları ödev zamanlarında velilere ulaştırılır.
Okula Geliş Gidişler
İlk ders saatinden sonra gelen öğrenciler kahvaltılarını
yapmış olmalıdırlar.
Ulaşımı servisle sağlayan öğrencilerin, istisnai durumlarda çıkışlarda servis kullanmamaları halinde hem sınıf
öğretmenleri hem de servis sorumluları veli tarafından
bilgilendirilir.
Doğum Günü Kutlamaları
Öğrencilerin doğum günleri Nisan ayında toplu olarak kutlanır.
Aile Katılımı
Velileri eğitimde aktif kılmak, veli öğretmen öğrenci üçgenini desteklemek amaçlı, ortak olarak belirlenen okul saatindeki bir aktivitede
velilerin yer almasıdır. Her öğrenci velisi, katılma imkânı varsa bu etkinliği
gerçekleştirir.
23
çocuk
bugünün
yarınıdır
yarınınise
umududur
çocuk
bugünün
yarınıdır
yarınınise
umududur
çocuk
bugünün
yarınıdır
yarınınise
umududur
24
AN ASI N I F I N A BAŞ L I YORU M VE L İ B İLG İL E N D İR ME R E H B E R İ
Download

VELİ BİLGİLENDİRME REHBERİ