ALTIN - DÖVİZ
444 5959
www.�stanbulseyahat.com
GRAM
ALIŞ
SATIŞ
100,8086
100,9281
ÇEYREK
157,9294
161,5305
YARIM
314,8718
323,0610
TAM
631,7178
644,1460
DOLAR
2,4427
630,0459
Altınova isyan ettirdi
Yıl: 8
Sayı: 2430
02 Şubat 2015
Pazartes�
Kurucu: Nac� AKYAZI
www.avrupagazetec�l�k.com.tr
EURO
F�yatı: 25 Kr.
2,7564
2,4447
Uzun b�r süred�r yol yapımının tamamlanmasını bekleyen Altınova sak�nler�, sonunda �syan ett�. AK Part� Süleymanpaşa �lçe teşk�latı da vatandaşın ses�ne kulak verd� ve mahalleye g�derek Beled�yey� protesto ett�

Recep Gök
Malkara'da
POŞETLİ PROTESTO
Altınova Mahallesi'nde ayaklarına poşet takarak, çamurlu
yolları protesto eden AK Parti’liler, basın açıklaması yaparak mahallede yürüdü. Burada konuşan AK Parti Altınova
Mahalle Başkanı Haşim Ceylan, “2014 Nisan ayından beri
mahallemizde yapılan yol çalışmalarını, Altınova sakinleri olarak sabırla izlemekteyiz.
Mağduriyetimizin sınırlarını
sonuna kadar zorladığını hissettiğimiz an, tepki vermek
üzere burada toplanmış bulunmaktayız.” diyerek durumu
özetledi.

PROGRAMLI ÇALIŞIN
Açıklamalarda bulunan AK
Parti İl Başkanı Ahmet Akçay;
“Basın açıklamamızın haberini
alan Belediyenin çalışma başlattığını gördük. İlla ki çalışma
yapılması için bizim açıklama
mı yapmamız gerekiyor” şeklinde konuştu. Süleymanpaşa
İlçe Başkanı Cüneyt Yüksel
ise, programlı çalışmanın önemine dikkat çekerek, Belediye’nin programlı çalışmasını
tavsiye etti. Yüksel; “Buradaki
halkın sesine kulan verin. Çalışmalarınızı biraz ciddiyetle
yapın.”dedi.
Tuncar Ünsal’ın haber� 2’de
Fark attı
Tekirdağspor alt yapı takımları çıktıkları maçları farklı
kazandı. Tekirdağspor Alt
Yapı Antrenörü Okan Aydın
U-19 ve U-14 kategorilerinde şampiyon olacaklarını belirterek,
“Tekirdağspor’da
hedef her zaman şampiyonluktur. Bizde bu hedef doğrultusunda emin adımlarla şampiyonluğa ilerliyoruz” dedi.
10. sayfada
3 Sporcuya
Kadro Daveti
Türk Hava Kurumu Genel Merkez,
Genel Yönetim Kurulu Üyesi ve Şarköy Türk Hava Kurumu Başkanı Recep Gök bir dizi ziyarette bulunmak
10. sayfada
www.avrupagazetecilik.com.tr
için geldiği Malkara’da “Bu yıl Edirne’de Planör Okulu açmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra Tekirdağ’da
Nisan ayında bir sergi açacağız” dedi.
Alper Eral’ın haber� 3. sayfada
Tek yıldız
fırtınası
10. sayfada
e-posta:[email protected]
Bayanları
ziyaret
ediyorlar
Cumhuriyet Halk Partisi
Malkara İlçe Teşkilatı Kadın
Kolları üyeleri, mahalleleri
tek tek ziyaret ederek bayanlarla görüşüyorlar. Ziyaretlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan CHP Malkara
İlçe Teşkilatı Kadın Kolları
Başkanı Hamiyet Kurban
Belediye Başkanına, Tekirdağ Büyükşehir Belediye
Başkanına sorun ve istekleri
ileteceklerini ve çözümünün
en kısa sürede yapılması için
gayret göstereceklerini söyleAlper Eral’ın haber�
di.
3. sayfada
Tel: 0282 264 34 43
ELEMIYAORN
ARAN
İş arayanlar
İŞKUR açık
iş ilanları
9.
sayfada
Murat
Sevgi
4. SAYFADA
Servet Gürkan
FİRE!!
5. sayfada yazıyor...
Faks: 0282 261 65 91
2
02 Şubat 2015 Pazartes�
www.avrupagazetec�l�k.com.tr
Altınova isyan ettirdi
AK Part� Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı, Büyükşeh�r Beled�yes� tarafından
yürütülen çalışma neden�yle çamurlu olan yolları
ayaklarına poşet geç�rerek
protesto ett�. Altınova
Mahalles�'nde düzenlenen
protestoda basın açıklaması yapan AK Part�
Altınova Mahalle Başkanı
Haş�m Ceylan konuşmasında, vatandaşın ve esnafın mağdur�yet�n� anlattı.
Sabrın sınırına geld�kler�n�
�fade eden Ceylan konuşmasında şunları kaydett�:
“Yapılan yol çalışmaları
net�ces�nde b�r türlü düzen
sağlanamamış okula
g�den öğrenc�ler , evde
hastası olanlar, �şe g�tmek
�ç�n mücadele edenler ve
s�ftah yapmak �ç�n müşter�
bekleyen esnafımız daha
çok mağdur ed�lmeye
başlamıştır.
Toplu taşıma araçları,taks�ler,m�n�büsler,serv�sler düzens�z ve tedb�rs�z
yollardan geçmek zorunda
bırakılmış güvenl�ks�zl�k ve
r�skl� hale gelm�şt�r.
Yayalar yürümeye
karşı geçmeye yol bulamaz olmuş bütün güvenl�k
kuralları h�çe sayılmış
�nsan hayatının değer�
tedb�rs�zl�kler yüzünden
h�çe sayılmıştır.Saygımızı
kaybetmem�ze rağmen va-
tandaş olarak kabul gören
b�r eder davranış karşılığında bulamamıştır.
Sabrın son sınırına
gelen Altınova sak�nler�
ş�kayet üzer�ne ş�kayet
yağdırmış karşılığında ne
b�r muhatap nede olumlu
b�r adım alınamamış hatta
ş�kayetler kaâle alınmamıştır.
26 Ocak pazartes�
günü mahalle teşk�latımızın yaptığı �st�şare toplantısı sonunda ş�kayetler�n
Ak Part� İl ve İlçe Teşk�latına taşınmasına karar
ver�lm�şt�r.
28 Ocak İlçe Başkanımız Sayın Cüneyt YÜKSEL �le yaptığımız görüşme sonrasında aldığımız
karar doğrultusunda haklı
tepk�m�z� gösterme kararı
aldık Buna mutak�ben
gerekl� müteak�ben gerekl�
yasal �z�nler alınarak bugünkü sess�z tepk�m�z� tüm
Altınovalı kardeşler�m�zle
beraber karar verd�k.
Daha basın açıklaması ve toplanma eylem�
olmadan duyum alan Sü-
leymanpaşa Beled�yes� 7
aydır tek b�r �ş mak�nes�yle
yol yaparken bugün 8-10
mak�ne ve kamyonlarla
yollara mıcır sererek makyaj ve kamuflaj yapmaya
çalışmaktadır.
B�z güvenl� ve düzenl�
saygılı olduğu sürece
çalışmaların b�t�m�ne kadar
sabırla Altınova �ç�n bekler�z. Fakat; Aynı düzens�z
tedb�rs�z hareketler� devam
ederlerse hakkımızı sonuna kadar Altınovalı olarak
her merc�de ve kurumda
aramasını b�l�r�z.
B�ze bu zor günümüzde
yanımızda olan Süleymanpaşa Ak Part� İlçe Başkanımız Cüneyt YÜKSEL’e
ve da�ma yanımızda
olduğu b�r an b�le tereddütsüz h�ssett�ren İl Başkanı-
mız Ahmet AKÇAY’a tüm
teşk�lat mensuplarımıza ve
Altınovamızın Ak gönüller�ne sonsuz teşekkür ve
şükranlarımı sunarım.”
Ceylan'ın ardından kısa
b�r konuşma yapan AK
Part� Süleymanpaşa İlçe
Başkanı Cüneyt Yüksel,
düzens�z, zamansız ve
eks�k personel �le yapılan
çalışmaların doğru sounçlar doğurmadığını �fade
ederek, planlı ve düzenl�
çalışmanın önem�ne
değ�nd�. Konuşmasında
Altınova caddes�n�n açıklamanın yapıldığı gün, esk�ye göre daha �y� durumda
olduğunu da d�le get�ren
Yüksel, “Artık Altınova'nın
galoşluk hal� kalmadı. Artık
Altınova bele kadar çamur
hal�ne geld�. Çöp poşetle-
r�yle gezmel�s�n�z. Bel�n�ze
kadar çamur haldes�n�z.
B�z yetk�l�lerden özell�kle
�st�rham ed�yoruz. Buradak� halkın ses�ne kulan
ver�n. Çalışmalarınızı
b�raz c�dd�yetle yapın. B�z
Tek�rdağ �ç�n yapılan her
şey�n arkasındayız ama bu
çalışmaların daha düzenl�
�nsanlara saygılı b�r b�ç�mde yapılmasını �st�yoruz”
ded�.
AK Part� Tek�rdağ İl
Başkanı Ahmet Akçay,
Burada toplanmamızın sebeb�n� hep b�rl�kte görüyoruz. Buraya gel�rken basın
açıklamamızın haber�n�
alan Beled�yen�n çalışma başlattığını gördük.
İlla k� çalışma yapılması
�ç�n b�z�m açıklama mı
yapmamız gerek�yor. Bu
göster�yor k� AK PARTİ’ye Tek�rdağ’da duyulan
�ht�yaç büyük. Beled�yen�n
her türlü �mkanı mevcutken çalışmanın olmaması
m�llet�m�ze çamur ve çukur
olarak ger� dönmekted�r.
Altınova başta olmak üzere sıkıntının mevcut olduğu her yerde Beled�ye b�z�
karşısında bulacaktır. Bu
m�llet�m�ze karşı sorumluluğumuzdur” ded�.
Konuşmaların ardından
protestoya katılanlarla
b�rl�kte caddede yürüyen
AK Part�l� yetk�l�ler vatandaşlarla da konuyu
görüştüler. Tek�rdağ Ak
Part� İl Başkanı Ahmet
Akçay’ın da katıldığı ve
Altınova sak�nler�n�n de
destek verd�ğ� yaklaşık 40
k�ş�l�k gurup çamurlu yolda
yürüyüş yaparak olaysız
b�r şek�lde dağıldı.
TUNCAR ÜNSAL
Bal ligi 4 Karşılaşma ile devam etti
Bal l�g� 4 Karşılaşma
�le devam ett�.
Tek�rdağspor’un da
bulunduğu Bal l�g� 11.
gurubu müsabakaları oynanan 4 hafta karşılaşma
Kuruluş: 01.03.2007 Yıl: 8
�le devam ett�.
Büyükçekmece Beled�yes� Atatürk Stadında
oynanan karşılaşmada
Büyükçekmecespor
maçın 28. dak�kasında
Sayı: 2430 02 Şubat 2015 Pazartes�
Avrupa Gazetec�l�k Matbaacılık Ltd. Şt�. adına İmt�yaz Sah�b�
Meral AKYAZI
Yazı İşler� Müdürü
Sevde Gül MALİT
Sayfa Ed�törü
Hüdaverd� MALİT
Haber Merkez�
Muhab�rler
Tuncar ÜNSAL (Muhab�r)
Alper ERAL (Muhab�r)
İsma�l Furkan AKUÇAN(İnternet Ed�törü-
Muhab�r)
Özge Aslan (Muhab�r)
Turgay Efend�oğlu (Düzeltmen)
Yazarlar
Tevf�k HACIOĞLU
Hal�t ÇEBİ
Yayın Türü
Yerel Sürel�
Yönet�m Yer�
Ortacam� Mah. Yunusbey Cad.
No:36/A TEKİRDAĞ
Telefon
0282 264 34 43
e posta:
avrupagazetes�@hotma�l.com
D�zg� - Montaj - Graf�k
Avrupa Gazetes�
Baskı
Avrupa Gazetec�l�k Matbaacılık Ltd. Şt�.
Dağıtım: Yay-Sat Ünal Dağıtım
Gazetem�z pazar günler�
yayınlanmaz.
Gazetem�ze gönder�len yazılar
neşred�ls�n veya ed�lmes�n �ade
ed�lmez.
Haberler�m�z kaynak göster�lse
dah� �kt�bas ed�lemez.
Gazetem�z Basın Meslek
�lkeler�ne uymaya söz verm�şt�r.
Gazetem�zde yayınlanan köşe
yazılarının sorumluluğu
yazarlarına a�tt�r.
Serkan Urancı’nın attığı
gol �le Karaden�z Ereğl�
Beled�yespor’u 1-0 mağlup
ett�.
Kozlu Adnan Taner�
Stadında oynanan maçta
�se Kozlu Beled�yespor
maçın 52. dak�kasında
Yas�n Tektaş’ın ayağından
bulduğu golle Erokspor’u
1-0 mağlup etmey� başardı.
İsmet Paşa stadında
oynanan karşılaşmada �se
Kocael�spor Çınarlıspor’u
46. dak�kada Tunahan Ergül’ün golü �le 1-0 mağlup
etmey� başarı.
Ergene Vel�meşespor
ve Ed�rne G.K. karşılaşmasında gol ses� çıkmayınca maç 0-0 sonuçlandı.
Keşan Anafartalar-Tek�rdağspor ve Babaesk�spor- Arnavutköy Beled�yespor karşılaşmarı
hava muhalefet� neden�yle
ertelend�.
Alınan bu sonuçlara
göre 33 Puanla Kocael�spor l�derl�ğ�n� korudu.
Arnavutköyspor 28 puan
(1 maç eks�ğ� bulunuyor)
�le 2, Çengelköyspor 27
(1 maç eks�ğ� bulunuyor)
Puan �le 3. Tek�rdağspor
�se 26 ( 2 maç eks�ğ� bulunuyor) puan �le 4. sırada
yer alıyor.
Lodos Çorlu’da da etkili oldu
Tek�rdağ’ın Çorlu �lçes�nde
kuvvetl� lodos neden� �le çok
sayıda ev�n çatısı uçtu, ağaçlar
devr�ld�.
Çorlu �lçes� Muh�tt�n Mahalles�
Ahmet P�r�şt�na Caddes� üzer�nde
bulunan 5 katlı apartmanın çatısı
fırtına neden�yle uçarak yoldan
geçen otomob�ller�n arasına
düştü. Apartmanın yanındak�
cadde üzer�nde sey�r hal�nde
olan araçlar, uçan çatının altında
kalmaktan son anda kurtuldular.
Saatte 50 km hızla esen lodosun
etk�s�yle �lçe genel�nde ağaçlar
ve elektr�k d�rekler� de yıkıldı.
Devr�len elektr�k d�rekler� neden�
�le zaman zaman elektr�k kes�nt�s�
yaşanırken, çatısı uçan b�nalara
pol�s ek�pler� �le Tek�rdağ Büyükşeh�r Beled�yes� �tfa�yes�ne bağlı
ek�pler müdahale ederek önlem
aldı. İtfa�ye ek�pler� çatılardan sarkan parçaları tem�zled�. İHA
“ŞAİBELİ MAÇTA KOCAELİSPOR GALİP”
Çınarlı’nın sahası olan
Der�nce Stadı’nda oynanması gereken ÇınarlısporKocael�spor maçı, Çınarlıspor’lu yönet�c�ler�n �steğ�
üzere Kocael�spor’un
sahası olan İsmetpaşa
Stadına alınmıştı.
Maç önces� bu karşılaşmanın Kocael�spor’un
sahasına alınmasından
dolayı Çengelköyspor,
Arnavutköy Beled�yespor
ve Tek�rdağspor yönet�m
kurulu üyeler�, tepk� gösterm�şt�.
Kocael�spor’un sahası
olan İsmetpaşa Stadına
oynanan karşılaşmayı,
Kocael�spor Tunahan
Ergül’ün golü �le Çınarlıspor’u 1-0 mağlup ett�.
HABER MERKEZİ
www.avrupagazetec�l�k.com.tr
02 Şubat 2015 Pazartes�
3
Bayanları ziyaret ediyorlar
Cumhur�yet Halk
Part�s� Malkara İlçe Teşk�latı Kadın Kolları üyeler�,
mahalleler� z�yaret ederek
bayanlar �le sohbette
bulunuyorlar.
CHP Malkara İlçe
Teşk�latı Kadın Kolları
Başkanı Ham�yet Kurban
yaptığı açıklamasında
köyden mahalleye dönen
yerleş�m yerler�nde yaşayan bayanları z�yaret
ett�kler�n� bel�rterek " Her
hafta değ�ş�k b�r mahallem�ze z�yaret gerçekleşt�r�yoruz. Bu z�yaretler�m�zde
mahalleler�m�zde yaşayan
kadınlarımızın sorunlarını
d�nl�yor, �stekler�n� not ed�yor ve üst b�r�mler�m�ze,
yönet�me aktarıyor çözüm
bulmalarını sağlıyoruz.
B�zler bu gez�ler�m�z� 29
Marta seç�mler� yapıldıktan sonra başlamıştık.
Malkara'mızın 4 mahalles�
vardı, Tek�rdağ Büyükşeh�r olunca köyler�m�z
mahalleye döndü.
Mahalle sayımız arttı.
İlçem�ze gelemeyen, geld�ğ�nde sorununu aktaramayan, köyü �ç�n değ�ş�k
b�r �stekte bulunacak
bayanlarımız b�ze ulaşamayab�l�r.
Bu nedenle b�zler
onların ayağına g�d�yor
ve sorun,�stekler� yer�nde
tesp�t ed�yoruz. Sohbetlerde bulunuyoruz." ded�.
Hafta �ç�nde de CHP
İlçe Teşk�latında bayanlar
olarak toplanarak haftanın
ve z�yaret ed�len mahalleler�n kr�t�kler�n�n yapıldığını, not alınan �stek
ve sorunların durmunun
ne olduğunu tartıştıklarını bel�rten Kadın Kolları
Başkanı Ham�yet Kurban
çalışmalara gece gündüz devam edecekler�n�,
Beled�ye Başkanına, Tek�rdağ Büyükşeh�r Beled�ye Başkanına sorun ve
�stekler� �letecekler�n� ve
çözümünün en kısa sürede yapılması �ç�n gayret
gösterecekler�n� sözler�ne
ekled�.
ALPER ERAL
Recep Gök Malkara'da
Türk Hava Kurumu Genel Merkez, Genel Yönet�m
Kurulu Üyes� ve Şarköy
Türk Hava Kurumu Başkanı Recep Gök Malkara'ya
gelerek, b�r d�z� z�yaretlerde bulundu.
Malkara Türk Hava
Kurumunu z�yaret eden
Genel Yönet�m Kurulu
Üyes� Recep Gök burada
Malkara THK Başkanı
Remz� Kartal, Yönet�m Kurulu Üyeler� Recep Kartay,
T�mur Vardar, Al� Eng�n,
Süleyman Tet�k, Ş�nas�
Koltuk ve Şube Saymanı
Üzey�r Kocakır �le görüşerek yapılan çalışmaları ve
THK Malkara Şubes�n�n
�stekler�n� d�nled�.
Görüşmeler�n ardımndan Malkara Kaymakamı
Mahmut Halal, İlçe Müftüsü Al� Gülbağcı, T�caret
ve Sanay� Odası Başkanı
Ümran B�lg�n, Beled�ye
Başkanı Ulaş Yurdakul'u
da z�yaret eden heyet,
z�yaretler� sırasında Türk
Hava Kurumunun çalışmaları, Türk Hava Kurumu
Ün�vers�tes� hakkında
b�lg�ler vererek bundan
sonra yapılacak çalışmaları
anlattılar, Genel Başkan
Vac�t Öktem'�n selamlarını
�lett�ler.
Türk Hava Kurumu
Genel Yönet�m Kurulu
Üyes� ve Şarköy THK Başkanı Recep Gök yaptığı
açıklamasında Türk Hava
Kurumunun Tek�rdağ,
Kırklarel� ve Ed�rne'de
daha �y� ve gen�ş kapsamda tanıtımın yapılacağını
bel�rterek " Bu yıl Ed�rne'de Planör Okulu açmayı
planlıyoruz. Bunun yanı
sıra Tek�rdağ'da N�san
ayında b�r serg� açacağız.
Tek�rdağ'ımızın geçm�şte
ve yen� havadan çek�lm�ş
fotoğraflarının olduğu b�r
serg�. Bu serg�y� tüm Trakya'ya yaymak �st�yoruz.
Tar�h� serg�lerle de adımızı
duyuracağız.
Model Uçak Kurslarımıza ağırlık verecek
ve yaygınlaştıracağız.
Bunun yanı sıra en büyük
hedef�m�z Tek�rdağ-Şarköy Uçmakdere Yamaç
Paraşütünü Türk�ye'de
ve dünyada duyurmak,
daha �ler�lere götürmek ve
Uçmakdere'y� b�r Feth�ye
Babadağı, Ölüden�z g�b�
Uluslararasına taşımaktır.
Bunu başaracağız. " ded�.
Z�yaretler sonrasında
Malkara Türk Hava Kurumu Şubes�nde m�saf�rlere
ve Basın'a P�lav Ayran
�kramı yapıldı.
ALPER ERAL
Tek göz odada yaşam mücadelesi
maaşı alırken, eş� İbrah�m Karaca m�des�ndek�
rahatsızlık neden�yle
çalışamıyor. A�len�n tek
çocuğu 8 yaşındak� Bulut
�se, �mkansızlıklara rağmen komşuların ve duyarlı
vatandaşların yardımlarıyla Kocahıdır İlkokulu 2’nc�
sınıfta eğ�t�m�n� sürdürüyor.
Ed�rne’n�n İpsala �lçes�ne
bağlı Yapıldak köyündek�
tek odası bulunan evde
yaşam mücadeles� veren 4
k�ş�l�k Karaca a�les�, kend�ler�ne uzanacak b�r yardım
el� bekl�yor.
Aynı odada oturup, yatan,
yemek y�yerek banyo
yapan Karaca A�les�, 42
yaşındak� Ayşe Karaca’nın
3 ayda b�r aldığı engell�
maaşıyla hayat mücadeles� ver�yor. Anne Ayşe
Karaca, baba 53 yaşındak�
Hal�l İbrah�m Karaca, 8
yaşındak� Bulut Karaca �le
babaanne 81 yaşındak�
Ham�de Karaca, komşularının yardımlarıyla yaşamlarını sürdürüyor.
Bedensel engell� olan Ayşe
Karaca devlet tarafından
3 ayda b�r ver�len engell�
"3 ÇOCUK YAPIN DİYORLAR BİZ BİR TANESİNE
BAKAMIYORUZ"
Anne Ayşe Karaca, bel
kaymasının olduğunu ancak amel�yat �ç�n gereken
paralarının olmadığını
�fade ederek, "Eş�m de
rahatsız. Doktora g�tmeye paramız yok. ‘3 çocuk
yapın’ d�yorlar. B�z b�r
tanes�ne bakamıyoruz,
okutamıyoruz. Nasıl yapacağız b�lm�yoruz. Ev�m�z
yok, banyomuz yok. Çocuk
kend�ne oda �st�yor. Nasıl
yapayım bunu? 3 ayda b�r
b�n 250 l�ra sakatlık maaşı
alıyorum. O para da ney�m�ze yets�n? Hayvanımız
yok, tarlamız yok. Çocuğumuz alem ne ver�rse
onunla okula g�d�yor. İlaç
almam gerek�yor ama
paramız yok" ded�.
"EVDEN ÇIKARIRLARSA
SOKAKTA KALACAĞIZ"
Baba Hal�l İbrah�m Karaca
�se m�des�nde sürekl� ağrı
olduğunu ve bu nedenle çalışamadığını d�le
get�rerek, "Yevm�yel� �şlere
g�d�yorum. Yazın meyve
topluyorum. Ama çok fazla
�ş olmuyor. Karın ağrım
neden�yle bu yıl onu da
yapamayacağım. Babamın ev�nde kalıyoruz. B�ze
‘çıkın’ deseler, ne yapacağımızı b�lm�yoruz. Dışarıda
kalacağız. 7 kardeş�z. Her-
kes kend� ev�ne bakıyor.
B�ze yardımcı olmuyorlar.
K�msen�n b�ze faydası
olmuyor" d�ye konuştu.
Karaca a�les�, devlet�n
kend�ler�ne şefkatl� el�n�
uzatması ve b�r an önce
yetk�ler�n yardımcı olmasını �st�yor.İHA
4
ETB Türkiye’nin en iyilerinin arasında
www.avrupagazetecilik.com.tr
02 Şubat 2015 Pazartesi
yanları olacaktır. Böylece üçer beşer yavrulayarak dünya üzerinde basacak yer kalmayıncaya kadar üremeyi
kendine ‘vizyon’ edinen siyasetçiler de; çevrelerini saran
insan kalabalığını rahatça doyurabilirler!
Murat
Sevgi
[email protected]
http://twitter.com/muratsevgi
Kemirgenler ve yalayıcılar
Yakın bir gelecekte tüm yüzeyi atıklarla kaplı bir
dünyada yaşamaya mahkum olacağımızı bu günden
söylemek çok kolay. Bunu söyleyebilmek için aktar-aktar dolaşıp müneccim parmağı aramanıza gerek yok!
Sıradan bir medya okur-yazarı olarak; çevresinde olup
bitenleri, holding medyasının kafanızı ütüleyen programlarının arasında yanlışlıkla sızan haberlerden yakalayabiliyorsunuz. Teknoloji, üretim, tüketim olgularının da
farkında iseniz karamsar bir gelecek hayal etmenizden
daha doğal bir şey yok!
Sıvıları yalayarak, katıları kemirerek çevresindeki
canlıların atık ve artıkları ile beslenen çöpcül(1) bir
mahlukatı üretmek için; “genetik biliminin bir miktar daha
gelişmesini beklemek gerekiyor” diye düşünüyordum,
tam o sırada aklıma ‘insan’ geldi. Böylece, genetik bilimcileri geleceklerini karartacak bir proje(2) ile boş yere
çalışmaktan kurtardım.
Genetikçilerle ilgili olarak, -genel kanının aksine- faydalı(3) işler de yapabileceğini düşünüyorum. Faydalı
olabilecekleri somut(4) birer ürün ortaya koyulamasa
da dünyanın geleceği göz önüne alındığında müdahale
edilen (yapısı ile oynanmış) her sürecin yok olacağı savından yola çıkarak; genetiği değiştirilenlerin yok olacağı
ve böylece ‘has’ ve ‘saf’ olanların kendi doğal değişimleri
içerisinde yollarına devam edeceği kesin gibi gözüküyor!
1- ÇÖPCÜL:Çöpe yönelmeyi seven ve çöple beslenen anlamına gelmesi için kendi uydurduğum kelimelerden biri. Aslında dünyada hiçbir canlı çöp üretmez. Çöpü
üretmek için akıl gerekir! Aklı olan tek canlı da insan
olduğuna göre; haklı olarak, çöpü üretme başarısı da
insana ait olacaktır!
İnsan denen akıllı mahlukat, kendi çöpünde boğulmamak için ürettiği çöp denizini yok etme aşamasına
gelecektir. Bunu, kendine ucundan paçasından fütüristim (yani gelecek bilimciyim) diyen her insanoğlu rahatça
akıl edebilir. Ama bunu yok etmek için çöple beslenen
bir canlıyı üretmek gerçekten de zordur!
2- PROJE:İnsanı diğer canlılardan ayırt etmeye yarayan en önemli özellik çöp üretmesidir! İşte bu çöpleri
yiyerek yok edecek bir canlının genetikçiler tarafından
üretilmesi önemli bir projedir!
4- SOMUT ÜRÜN:Genetikçilerin somut faydaları olan
ürünleri ortaya koymaları imkansızdır. Çünkü ne yaparlarsa yapsınlar her yaptıkları tartışılacaktır. Hatta çocuklarına kurbağa dili taktırsalar ve bu çocuklar o dillerini
kullanarak anne ve babalarının keyfi için kuş bile tutsa
bu konudaki tartışmalar bitmez. Gülmeyin! Genetikçiler
isterse yakın bir gelecekte bunu yapabilecek şeytani
yeteneklere kavuşacak. Böylece ‘Taksim Çocukçusu’na
giden ebeveynler diliyle kuş tutabilen çocuklar da sipariş
edebilecek. (“Taksim Çocukçusu” konusunda ilk yazım
2008’de yayınlandı. Google’da aratırsanız, bulacağınız
yazıda bu işletmenin nasıl bir hizmet verdiğini de inceleyebilirsiniz.)
SONUÇ OLARAK:Genetik modifikasyon (kasıtlı
olarak değiştirme) ile yapay yöntemler ile oynanan bir
biyolojik yapı çökmeye mahkumdur. Bu çöküş dünya
üzerindeki kalabalıklaşma serüveninin sona ermesini
sağlayacak bir dönüm noktası olarak da düşünülebilir.
Çöküş sonrasında YAŞANABİLİR bir dünyaya geri dönülmesi ihtimali hiç de yok sayılamayacak kadar büyüktür.
Bu arada Einstein’in 4. Dünya Savaşı için söylediği
taş ve sopalarla olacaktır deyişini de hatırlatmak gerekir.
O çöküşü Einstein, nükleer ile düşünüyordu ama -belki
de- genetik felaket bu geri dönüş daha kolay gerçekleştirecektir!
Ekoloji modellemesi yapan birçok bilim adamı, tam
gaz giden bir arabanın düz bir duvara çarpması gibi
tepki verecek bir EKO-FELAKET bekliyor!
Ben, 45-50 yıl içerisinde kalabalıklaşmanın sınır değer olan 10 milyar sayısına ulaşmasından sonra, insan
nüfusunun 17ncu yüzyıl başlarındaki seviyelere kadar
düşeceğini bekliyorum. İnsan nüfusu, bu sayıda en az
5-6 asır boyunca stabil (durağan) kalabilirse; ‘dünya’
binlerce yıl daha insanlı hayata devam edecektir. Yoksa,
akıl sahibi tek canlı olan insan da dünyadan tükenirse
yeryüzündeki bunca çiçek ve böcek biz olmadan nasıl
yaşasın? !!! (Ne de olsa tüm canlılar yaşamlarını bize
borçlular!)
NOT:Kemirgen ve yalayıcı derken tamamen insanlığın bugün ve gelecekte oluşturacağı çöpleri yok edecek bir canlı üretilmesi ihtimalini düşündüm. Sakın ha,
kemirgen ve yalayıcı kelimeleri ile siyaset ve iş dünyasına nüfuz etmiş kifayetsizleri hedef aldığımı, bunların
çevresinde dolanan yağcıları ve iş kovalayanları kastettiğimi sanmayın! :))))
3- GENETİKÇİLERİN FAYDASI: Genetik bilimi ile
uğraşanların, özellikle üretimi arttırma açısından faydalı
Hep sevgi ile kalın.
Edirne Ticaret
Borsası(ETB), 'Akredite Borsa Sertifikası'nı
almayı hak kazanarak
Türkiye'nin en iyi Ticaret
Borsaları arasına girdi.
TOBB Akreditasyon Kurulu tarafından
yürütülen Oda, Borsa
Akreditasyon Sistemi
10. Dönem Sertifika
Töreni Ankara’da düzenlendi. TOBB İkiz Kuleler
Konferans Salonunda
gerçekleştirilen sertifika
törenine, Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanı
Fikri Işık, TOBB Başkanı
Rıfat Hisarcıklıoğlu ile
akreditasyon sertifikası
almaya hak kazanan
191 oda ve borsanın
temsilcisi, ETB Yönetim
Kurulu Başkanı Özay
Öztürk, Meclis Başkanı
Fedai Canım, Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Ferudun Çatalçekiç,
Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Efgan Döşlüoğlu,
Meclis Üyeleri Ahmet
Özmen, Recep İriş,
Akreditasyon Sorumluları Okan Şenyurt, Alev
Öner Geyhan ile Bilgi
İşlem Şefi Erkan Galiba
da katıldı.
Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB)
tarafından, Edirne
Ticaret Borsası’na
verilen 'Akredite Borsa
Sertifikası'nı, TOBB
Başkanı M.Rıfat Hisarcıklıoğlu ile Akreditasyon
Kurulu Başkanı Halim
Mete takdim etti. Edirne
Ticaret Borsası(ETB)
2012 yılı Mart ayında
akreditasyon denetimlerini tamamlayarak TOBB
Akreditasyon Sistemine dahil edilmişti. 7.
dönemde akredite olan
Edirne Ticaret Borsası
21 Kasım 2014 tarihinde, Türk Loydu Baş Denetçisi Mehmet Besleme
tarafından gerçekleştirilen denetim neticesinde
C sınıfından, B sınıfı
Akredite Belgesi almaya
hak kazanmıştı. 4İHA
Sağlık kontrolünden geçti
Edirne'ye bağlı Keşan Belediye
personeli İş Güvenliği kapsamında
sağlık kontrolünden geçti.
Keşan Belediyesi’nin İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve aynı
zamanda Çevreden Sorumlu Keşan
Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Arslan Aydın, konuyla ilgili
yaptığı açıklamada, "İş Sağlığı ve
Güvenliği açısından yılda 1 kez
işçilerimizi sağlık kontrolünü gerçek-
leştiriyoruz. 30 Ocak 2015 Cuma
günü de 126 işçi arkadaşımızın
sağlık kontrolleri ve muayeneleri
gerçekleşti. Keşan Belediyesi olarak
İş Sağlığı ve Güvenliğine önem vermekteyiz. Bu konuda çalışmalarımız
devam edecek" dedi.
126 işçinin sağlık kontrolleri
Keşan Belediyesi İtfaiye’sindeki İş
Sağlığı ve Güvenliği Bürosunda
gerçekleştirildi. 4İHA
Açıklamalar yasal dayanaktan yoksundur
Serhad Birlik ETUS
Başkanı Hakan Giyik, gerek
yerel basında gerekse sosyal
medyada yer alan paylaşımlarda, Edirne İdare Mahkemesinin kararının bilerek ya da
bilmeyerek kamuoyuna yanlış
yansıtıldığını söyledi.
Serhad Birlik ETUS Yönetim Kurulu ofisinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Serhad
Birlik ETUS Başkanı Hakan
Giyik, 'Ayakta yolcu taşıma
yasaya aykırıdır' şeklindeki
açıklamaların yasal dayanaktan yoksun olduğunu kaydetti.
Giyik, konu ile ilgili yaptığı
açıklamada, "ETUS katılım
sözleşmesinin 5/1 sözleşmesi
ile taşımacılara ayakta yolcu
taşıma imkanı tanınmıştır.
Mahkeme kararında da açıkça
belirtildiği üzere toplu ulaşım
sisteminin daha etkin ve kamuya daha yararlı bir şekilde
yerine getirilmesinin düzenlendiği anlaşıldığından dava
konusu meclis kararı ile kabul
edilen katılım sözleşmesinin
5/1 maddesine ilişkin kısmında
hukuka ve mevzuata aykırılık
bulunmamaktadır. Bu karar
doğrultusunda ayakta yolcu
İHALE İPTAL İLANI
SÜLEYMANPAŞA SOSYAL HİZMET MERKEZİ
MÜDÜRLÜĞÜNE 2015 MALİ YILINDA 10 AY SÜRELİ
YAKIT HARİÇ, ŞOFÖRLÜ 2 ADET ARAÇ KİRALAMA
SOSYAL HİZMET MERKEZİ-SÜLEYMANPAŞA AİLE VE
SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
taşıma yasaya aykırıdır şeklindeki açıklamalar yasal dayanaktan yoksundur. Bilinmelidir
ki ETUS katılım sözleşmesi tek
taraflı bir sözleşme değildir. Bu
sözleşme ile idare taşımacılara
bir çok sorumluluk yüklemektedir. Üstelik sistem çok büyük
fedakarlıklar ve sorumluluklar
üstlenerek kurulmuştur. Asılsız
ithamlarda bulunanların sistemin kurulmasında ve devamında çok büyük emekleri olan
taşımacıları da dikkate alarak
beyanda bulunmaları gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini
kullandı.
Öte yandan Serhad Birlik
ETUS Başkanı Hakan Giyik,
kentte görev yapan basın
mensuplarına verilen ücretsiz
kartlardaki dört binişle sınırlandırılan basın kartlarına
sınırsız biniş sayısı verilmesi
için yönetim kurulu olarak
toplanarak kararlarını gözden
geçireceklerinin de müjdesini
verdi. 4İHA
SÜLEYMANPAŞA SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE 2015 MALİ YILINDA 10 AY
SÜRELİ YAKIT HARİÇ, ŞOFÖRLÜ 2 ADET ARAÇ KİRALAMA ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
İhale Kayıt Numarası
: 2015/2384
1- İdarenin
a) Adresi
: Turgut Mah Şehit Yüzbaşı Mayadağlı cad. No:38
SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası
: 2822641260 - 2822624959
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
: 19.01.2015 - 2772
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)
: - 02.02.2015
3- İhale İptal Tarihi
: 29.01.2015
4- İptal nedeni veya nedenleri
Süleymanpaşa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün 2015/2384 İKN ‘li araç kiralama
hizmet alımı ihalesine maddi hata nedeniyle; birim fiyat teklif cetvelinde eksik kalem olduğu (ulusal
bayram ve resmi tatil günleri) ve araç kiralama işinin belirtildiği kalemde birim fiyatın zaman olarak
belirtilmediği, bu durumun düzeltilmesinin mümkün olmayan bir husus olması (Kamu İhale
Kanununun 16.maddesi) nedeniyle iptal edilmiştir.
Basın Tdğ. -17608-
www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de.
5
Uçaklı pasta kestiler
www.avrupagazetecilik.com.tr
02 Şubat 2015 Pazartesi
Tekirdağ’ın Çerkezköy
ilçesi Ticaret ve Sanayi
Odası (ÇTSO) Yönetimi ve
personeli, Meclis Başkanı
Taha Ülker’in organize ettiği yemekte bir araya geldi.
Parıltım Restoran'daki
yemek programına ÇTSO
Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman Kozuva, Meclis
Başkanı Taha Ülker, ÇTSO
Yönetim Kurulu Üyeleri,
Meclis Üyeleri, Meslek
Komitesi Başkanları ve
ÇTSO personeli katıldı.
Yemek öncesinde kısa bir
konuşma yapan Meclis
Başkanı Taha Ülker, 2014
yılının verimli geçtiğine
vurgu yaparken, akreditasyon sürecindeki başarıya
da değindi. Yemek sonrasında, 2015 yılı hedefleri
ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında
fikir alışverişinde bulunulurken, katılımcılar odaya
fayda getirecek önerilerini
de paylaşma fırsatı buldu.
Sizi 2011 genel seçimlerinden de tanıyoruz. Parti
içindeki siyasi hareketinizi
de takip ediyoruz. Partiden
kopmadınız ve bu şekilde
olmanız bizleri memnun
ediyor" diye konuştu.
Partililere teşekkür
ederek konuşmasına
başlayan Cumhuriyet Halk
Partisi Tekirdağ Milletvekili Aday adayı Şerafetdin
Terzi, "Geçmiş dönemlerden ilçe başkanlığı,
meclis üyeliği yapmış
alt yapım var. Örgütlere
gelmeden bir belediye
başkanının yanına gitmeyi de uygun bulmuyorum.
2011 yılında bir yola
çıktık. Ön seçimde 39 arkadaşımız ile yarıştık. 50
güne yakın bir çalışmada
yeteri kadar alt yapımız
olmamıştı. Ancak ön
seçimde sekizinci sırada
yer aldım. Bu sıralama da
Tekirdağ’da bana siyaset
yapmayı teşvik etti" dedi.
Büyükşehir seçimleri
için 5 aday adayı içinden
sahaya çıktığını kaydeden Terzi, "2011 yılındaki
50 günlük çalışmamızın
üzerine çıkarak büyükşehir aday adaylığı için
dokuz ay çalıştım. Çok
güzel bir alt yapı oluşturdum. Tekirdağ’ın sadece
29 köyüne gidemedim.
Genel Merkezin takdiri ile
bu adaylık Kadir Albay-
Yemek sonrasında,
Meclis Üyesi Mehmet
Danyeli tarafından
ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman
Kozuva’ya Mogadişu
Havalimanı Terminal
Hizmet Binası’nın
açılışı dolayısıyla pasta
sürprizi yapıldı. Başkan
Kozuva, jest için Danyeli’ye teşekkür ederken,
başta Meclis Başkanı
Taha Ülker olmak üzere
tüm katılımcılar başarısından ötürü Kozuva’yı
tebrik etti.
Konuşmaların ardından, Kozuva, Danyeli
ve Ülker, üzerinde uçak
fotoğrafı olan pastayı
hep birlikte kesti.
4İHA
Kapaklı'dan destek istedi
Cumhuriyet Halk
Partisi Tekirdağ Milletvekili Aday Adayı Şerafetdin Terzi, CHP Kapaklı
İlçe Teşkilatına ziyarette
bulunarak, partililerinden
destek istedi.
Kapaklı İlçe Teşkilatı’na
ziyarette bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ
Milletvekili Aday adayı
Şerafetdin Terzi’yi İlçe
Sekreteri Haydar Delikkaya ve yönetim kurulu
üyeleri karşıladı. Ziyarette
konuşma gerçekleştiren
CHP Kapaklı İlçe Sekreteri Haydar Delikkaya,
"Adaylığınız ülkemize ve
partimize hayırlı olsun.
rak’a verildi. Biz partimize
hiç küsmedik. Partimiz için
çalışmaya devam ettik.
Seçimlerde 12-0 yaptığımız için de çok mutlu
oldum" dedi.
Milletvekilliği için ön
seçim istediğini kaydeden Terzi, "12-0 yapan
Tekirdağ’ın kesinlikle ön
seçime gitmesini istiyorum. Partimize oy verenler
ve parti içindekiler bile ön
seçim diyorlar. Kontenjansız ön seçim olmasını
bile isteyenler de çoktur"
ifadelerini kaydetti.
Kapaklı İlçe Teşkilatı
olarak ön seçimi desteklediklerini belirten İlçe
Sekreteri Haydar Delikkaya, "Kapaklı örgütü olarak
aynı fikirdeyiz. Tekirdağ’ın
kaderi için ön seçimin
önemli olduğunu, milletvekilliği seçimlerinde sandığın ve ön seçimin kaçınılmaz olduğunu söylüyoruz.
Kapaklı İlçe Teşkilatının
da kararı da budur" diye
konuştu.
4İHA
Servet Gürkan
FİRE!!
Son günlerde fire aşağı, fire yukarı, fire fire fire…
Sağımıza bakıyoruz fire, solumuza bakıyoruz
fire…
Toplum olarak son yıllarda; çürüme, erime, bozulma, çözüm ve çözülme sonucu çok “fire” verdik.
Fire sözcüğü Türkçe’ye Yunancadan gelmiş. Anlamı: 1) yaş iken ağır olan, kuruma dolayısıyla ağırlık eksilmesi, 2) İçinde ezik, çürük, işe yaramazları
bulunan nesne, 3) ayıklama sonunda azalma, genel
olarak eksilme (Ali Püsküllüoğlu-Türkçe sözlük)
Ezik, bozuk, çürük, işe yaramaz için “fire” sözcüğü kullanıldığına göre TBMM’deki bazı oylamalarda
bir terslik var demektir. Fire deyince bizlerde olumsuz bir algı ortaya çıkıyor. Oysa TBMM’de yolsuzluk,
rüşvet, hırsızlık tartışmaları ve oylamalarındaki fire
bunun tam tersi olması gerekmez mi?
Rüşvet, yolsuzluk, hırsız iddialarında, “Bakanlar
adalet önünde yargılansınlar suçsuz iseler aklansınlar” diye oy kullananlar olumlu ve olması gerekeni
yapmışlardır.
“Hayır, yargılamaya gerek yok, lekeli olarak
kalsınlar” diye oy kullananlar olumsuz bir tutum içine
girmişlerdir. Peki, burada fire verenler kimlerdir?
Örneğin harman dövüldüğü zaman daneler,
sapla, samandan ayrılır. Harmanda ki danelerin az,
samanın fazla oluşu gibi. Bir bakan ile ilgili oylamada 245 evet, 255 hayır oyu çıkması dane –saman
örneğine benziyor. Daha değerli olan daneye “fire”
demek, daha az değerli olan samanı çok değerli
görmek gibidir.
Bir eleme, bir test sırasında; kalburun üstünde
kalanlar sağlam ve düzgün, kalburun altına geçenler
çürük ve bozuk olanlardır.
Söz konusu oylamada sağlam ve düzgün olanlara “fire”, çürük ve bozuk tarafta olanlara olumlu gibi
bakılması bir algı yanılması olsa gerek. Burada bir
tuhaflık ve haksızlık yok mu?
Kafaları karıştıran ve kamu vicdanını tatmin etmeyen bu oylamada beyaz renkli evet oyu lekeli gibi
gösterilmiş, kırmızı renkteki hayır oylarıyla şüpheli
olanları aklanmış gibi gösterilmiştir.
Hak, adalet, temiz toplumu boş verip, lekeli kalsın demeye getirenler ise kötü, olumsuz ve değersiz
olduğu tartışma götürmez. Yani sağlamlara“fire”
demek yanlıştır.
Bu oylamalarda bir başka terslik ise, bazı ulusal
yayın organlarında oylamaya katılmayan/katılamayan Milletvekillerinin “fire” olarak gösterilmesi.
Geçerli mazereti olmayanlar için işin özü, ne
dane, ne sap, nede saman…
Bazen az çoktan daha değerlidir. İşin dış yüzüne
değil özüne bakmak gerekir.
Tekirdağ buz pistine kavuşuyor
Tekirdağ merkez ilçe Süleymanpaşa Belediyesi, tarihi bedestenin
yanında bir süre otopark olarak kullanılan ancak Edirne Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü
tarafından otopark olarak kullanılması yasaklanan alana buz pateni pisti
kurma çalışmalarına başladı.
Süleymanpaşa Belediyesi Fen
İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında buz
pisti olacak alana yumuşak malzeme
serimi yapılırken, gerçekleştirilecek
proje ile bir piste sahip olmayan
Tekirdağ’da vatandaşlara buz üzerinde kayma heyecanı yaşatılacak.
Süleymanpaşa Belediyesi’nin buz
pateni pisti projesinin bir aylık olarak
deneneceği belirtilirken pistin açık
olacağı dönemde ilginin yüksek olması durumunda ise kalıcı bir buz pisti
yapılması için harekete geçilecek.
Kısa süre içinde hizmete girmesi beklenen buz pateni pisti ile ilgili
çalışmaların önümüzdeki günlerde
tamamlanacağı belirtilirken bir aylık
hizmet süresi sonrasında alanın eski
haline dönüştürüleceği bildirildi.
4İHA
Tekirdağ'da
trafik kazası
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen
trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Çerkezköy’den Kapaklı istikametine giden Doğan
Ayrangöl yönetimindeki 59 TN 775 plakalı otomobil,
aynı istikamette seyreden Ender Koçer idaresindeki
59 TR 330 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın
etkisiyle iki araç savrulurken, 59 TN 775 plakalı araç
kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada, kafasından yaralanan Doğan Ayrangöl, çevredekilerin yardımıyla
otomobille Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazanın şokunu üzerinden atamayan sürücü Ender Koçer, olay yerine gelen trafik ekiplerine, "Nasıl
oldu anlamadım. Arkadan vurdu. Aracım ters döndü.
Ben aracın baktığı istikametten geliyordum. Allah
büyük kazadan korudu" dedi.
Trafik polisleri kısa süre içerisinde kavşaktaki
araç geçişini kontrol altına alarak kavşağı trafiğe
açarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.4İHA
6
www.avrupagazetecilik.com.tr
02 Şubat 2015 Pazartesi
DHKP-C operasyonu
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonda DHKP-C
üyesi olduğu öne sürülen 6 kişi
gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ilk olarak
Tansu Çiller’e suikast girişimi ile
1995’te yakalanan ve uzun yıllar
DHKP-C üyesi olmaktan hapiste
yatan Kenan Günyel'i gözaltına
aldı. Kenan Günyel ve ardından
gözaltına alınan Hüseyin S. İstanbul’a sevk edilirken, bir gün sonra
ise Erkan K., Fatma K., Serap
K. ve Veysel Ç. polis baskını ile
evlerinden gözaltına alındı. DHKP-C'ye üye olmak, propaganda
ve DHKP-C’ye silah temin etmek
iddialarıyla tutuklama talebiyle
mahkemeye sevk edilen 6 kişi
tutuksuz yargılanma kararıyla
serbest bırakıldı.
4İHA
Cam atığı
kumbara
dağıtımı
sürüyor
Tekirdağ merkez ilçe Süleymanpaşa’da 80 adet 900
litrelik ve 20 adet bin 200
litrelik cam ambalaj atığı
kumbaraların dağıtımına devam ediliyor. Süleymanpaşa
Belediyesi Çevre Koruma
Kontrol Müdürlüğü ekipleri
tarafından yapılan dağıtımda Banarlı ve Gündüzlü
Mahallelerine de birer adet
kumbara yerleştirildi.
80 ADET 900 LİTRELİK
VE 20 ADET 1200 LİTRELİK KUMBARA DAĞITILACAK
Süleymanpaşa Belediyesi Çevre Koruma Kontrol
Müdürlüğü, Cam Kırığı
Hurda Nak. İnş. Gıda Turz.
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti
ile yapılan anlaşma doğrultusunda cam ambalaj
Tedbirler görüşüldü
Tekirdağ’da Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından
ekmek israfının önlenmesine yönelik ilgili oda ve dernek başkanlarının
katılımıyla toplantı düzenlendi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü Toplantı Salonunda
gerçekleştirilen toplantıda Tekirdağ
atıklarının yürürlükteki yasal
düzenlemeleri uyarınca ilçe
sınırları içerisine yerleştirilmek üzere hibe edilen 80
adet 900 litrelik ve 20 adet
bin 200 litrelik cam ambalaj
atığı kumbarasının dağıtımını sürdürüyor.
Ekipler tarafından Süleymanpaşa ilçe merkezindeki
dağıtımların ardından Banarlı ve Gündüzlü Mahalle-
lerine de birer adet kumbara
yerleştirildi. Süleymanpaşa
Belediyesi Çevre Koruma
ekipleri tarafından yerleştirilen kumbaralar ile cam
şişe ve kavanozların tekrar
ekonomiye kazandırılacağı
belirtildi.
Konu ile ilgili konuşan
Süleymanpaşa Belediye
Başkanı Ekrem Eşkinat,
cam şişe kumbaralarının
çevre duyarlılığı ve geri
dönüşüm açısından büyük
bir işlev gördüğünü söyleyerek, "Cam kumbara
uygulamasındaki amacımız
çevre temizliğine önem
vermenin yanı sıra cam
şişe ve kavanozların belirli
noktalarda toplanarak tekrar
kazandırmak. Halkımızın
kullanmadıkları cam şişeleri,
kavanozları ve cam eşyaları
çöp kutularına değil de bu
kumbaralara atmalarını rica
ediyorum. Ülke ekonomisine
katkı için camlar kumbaraya" diye konuştu.
Öte yandan dolan kumbaraların da boşaltım işlemleri devam ediyor. 4İHA
Zabıtadan tehlikeli bariyere yıkımı
Tekirdağ’da yaya ve araç trafiğini
tehlikeye sokacak şekilde düşme tehdidi
oluşturan cami bariyerleri zabıta ekipleri
tarafından yıkıldı.
Tekirdağ merkez ilçe Süleymanpaşa’da bulunan tarihi Orta Camii’nin
restore inşaatında çevresinde bulunan
bariyer levhalar rüzgarın etkisiyle yıkılma
tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Durumun
zabıta ekiplerine bildirilmesi üzerine Süleymanpaşa Belediyesi’ne bağlı zabıtalar
caminin bariyerlerini kepçe yardımı ile
yıktı. Zabıta ekiplerinin çalışması sırasında Hükümet Caddesi’nden Köprübaşı
mevkiine gidiş trafiği kapatılırken, bariyerlerin ortadan kaldırılması ile trafik tekrar
normale döndü. 4İHA
ilinde ekmek israfının önlenmesi
için alınacak tedbirler ve yapılacak
uygulamalar görüşüldü. Toplantıya
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, Lokantacılar
Odası Başkanı Lütfü Çebi, Fırıncılar
Derneği Başkanı Kazım Yiğit ve
yönetim kurulu üyeleri katıldı. 4İHA
Tekirdağ’da fırtına
Tekirdağ’da gece
saatlerinde etkisini
artıran lodos sebebiyle denizde 4 metrelik
dalgalar oluştu. Tekirdağ’da şiddetli lodos
etkili oldu. Merkez
ilçe Süleymanpaşa’da
gece etkisini artıran
lodos sebebiyle sahil
dolgu alanında 4 met-
relik dalgalar oluştu.
Sahildeki yürüyüş yolu
suyla kaplanırken,
balıkçı barınaklarında
ise küçük tekneler
denize açılamadı.
Sahilde bağlı teknesine
bakmaya gelen Selim
Yaprak, “Geceden beri
lodosun etkisiyle fırtına
devam ediyor. Tekneler
zor durumda, insanlar
sahilde doğru düzgün
yürüyemiyor. Bizde
teknemizin durumunu
kontrol etmeye geldik”
dedi. Fırtınada 100.
Yıl Mahallesi Mumcu
Çeşme Caddesi’nde
yol kenarında bulunan
ağaçların dalları da
kırıldı. 4İHA
www.avrupagazetecilik.com.tr
02 Şubat 2015 Pazartesi
7
Yeni Yol Yapımı Çalışmaları
Tekirdağ merkez ilçe
Süleymanpaşa Belediyesi, ilçenin birçok yerinde bozulan
kilit taşlı yolları yenilerken,
yeni açılan yolların yapımı ve
kaldırımların onarım çalışmalarına devam ediyor.
Süleymanpaşa Belediyesi
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri
tarafından devam eden çalışma kapsamında, Aydoğdu
Mahallesi Raziye Hanım
Sokak’ta eskiyen kilit taşları
değiştirilirken iki adet çıkmaz
sokağın yol açımı, malzeme
serim ve taş döşeme işlemleri yapıldı.
100. Yıl Mahallesi Ebru
Sokak’ta kilit taşı kullanılarak yenilenen yolun yapım
çalışmalarında sona yaklaşıldığı bildirildi. Yolun çevresinde bulunan siteler ile yol
arasına istinat duvarı örülme
işlemi çalışmalarının da ekipler tarafından hızlı bir şekilde
yapıldığı belirtildi. Gündoğdu
Mahallesi’nde ise çalışmalarını sürdüren Süleymanpaşa
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, Murat Sokak’ta taş
tamir çalışması yaparken kaldırımı bulunmayan yolun kenarlarına da renkli taşlar ile kaldırım
imalatına başladı.
Öte yandan Çanakçı Mahallesi’nde de taş yapım çalışmalarını sürdüren ekiplerin yanı
sıra asfalt ekiplerinin de Altınova ve 100. Yıl Mahallelerinde
de TESKİ tarafından yapılan
kazı çalışmaları sonrasında
kapanan yollarda asfalt bakım
ve onarım çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
4İHA
Lodos Tekirdağ’da çatıları uçurdu
Tekirdağ merkez ilçe Süleymanpaşa’da lodos sebebiyle 2 evin çatısı
uçtu.
Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi Yeni Sanayi girişinde
bulunan 6 katlı apartmanın çatısı fırtına nedeniyle uçarak binanın
altında bulunan araçlara hasar verdi. Binanın altında bulunan
bir aracın camları kırılırken diğer araçta küçük çaplı hasar
meydana geldi. Fırtınanın etkisiyle 100. Yıl Mahallesi Şehit Şenol Kartal Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın daha çatısı uçtu. Çatısı uçan binalara
Tekirdağ İtfaiyesine bağlı ekipler müdahale
ederek önlem aldı. İtfaiye ekipleri çatılardan sarkan parçaları temizledi.
Tekirdağ İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan, fırtınadan
il genelinde birçok bölgenin
etkilendiğini belirterek, “Tekirdağ’da yaklaşık 15 civarında
evin çatısında hasar meydana geldi. Allah'a çok şükür
herhangi bir can kaybımız
yok. Hayrabolu’da 5 evin
çatısının uçtuğuna dair bilgi
aldık. Malkara ilçesinde de
hasar var. Fen işlerimizin
ekiplerimizde burada gerekli
çalışmaları yapıyor. Vatandaşı
olumsuzluğunu gidermeye çalışıyoruz“ dedi.
4İHA
Şiddetli fırtına çatıları uçurdu
Edirne’de sabah saatlerinde etkili olan şiddetli
lodos ve sağanak yağmur
kentte yaşamı olumsuz
etkiledi. Tarihi Selimiye
Camii’nin bahçesindeki
çam ağaçları kökünden
sökülerek devrilirken, birçok binanın da çatısı uçtu.
Hafta boyunca Marmara Bölgesi’nde etkili olan
şiddetli lodos, Edirne’de de
etkisini gösterdi. Şiddetli
fırtınaya bir de sağanak
yağmur eklenince kentte
yaşam durma noktasına
geldi. Yerleşim bölgelerindeki yüksek katlı binaların
çatılarında maddi hasarlar
oluştu. Polis ekipleri, çatılardan savrulan parçalardan yayaların ve araçların
etkilenmemesi için birçok
noktada caddelerde güvenlik şeritleri oluşturdu.
AMATÖR FUTBOL
MÜSABAKALARI ERTELENDİ
Şiddetli lodos, kent
genelinde hafta sonu
oynanan amatör futbol
müsabakalarını da etkiledi.
Müsabakaların oynanacağı sahalarda bulunan
yedek kulübeleri devrildi.
Amatör Spor Kulüpleri
Federasyonu yetkilileri ve
hakemler, olumsuz hava
şartlarından dolayı müsabakaları ileri bir tarihe
erteledi.
Rüzgar, tarihi Selimiye
Camii bahçesinde bulunan
çam ağaçlarını da kökünden söktü. Mimar Sinan’ın
‘Ustalık eserim’ dediği
tarihi camiye gelen ziyaretçiler, zor anlar yaşadı.
TARİHİ KÖRPÜLER
ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI
Bulgaristan’da yaşanan
şiddetli yağışların ardından
Tunca ve Meriç nehirlerinin su debileri tekrar yükselmeye başladı. Sarayiçi
Er Meydanı’nda ulaşımı
sağlayan tarihi Fatih ve
Kanuni köprüleri, sel ve su
taşkınları sebebiyle güvenlik açısından yaya ve araç
trafiğine kapatıldı. Polis
ekipleri tarafından konulan
dubalarla kapatılan köprülerdeki su seviyeleri kritik
noktalara ulaştı.
Kentte yaşanan olumsuz hava koşulları emniyet ve belediye ekiplerini
alarm durumuna geçirdi.
Polis ekipleri trafiğin yoğun
olduğu kavşaklarda ve
caddelerde kontrollerini
sıklaştırırken, belediye
ekipleri cadde ve sokaklara devrilen ağaçları ve çatı
parçalarını temizlemek için
çalışma başlattı. 4İHA
Ağaçlar yerinden söküldü
Tekirdağ’da akşam
saatlerinden itibaren
etkili olan lodos sebebiyle
ağaçlar yerinden söküldü
tabelalar yerinden koptu.
Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi İskele
kavşağının bulunduğu
alanda orta refüjde bulu-
nan ağaç devrildi. Ağacın
devrilmesi ile ana caddede
trafik önlemi alındı. Atatürk
Bulvarı üzerinde bulunan
trafik ışıkları rüzgarın etkisiyle ters döndü.
Sahil alanında balıkçıların bulunduğu bölgede
tabelalar yerinden kopar-
ken 100. Yıl Mahallesi’nde
Mumcu Çeşme Caddesi
Üzerinde kaldırımda
bulunan ağaçların dalları
kırıldı.
İtfaiye ve zabıta ekipleri yıkoıan ağaçları kontrollü bir şekilde yerinden
kaldırdı.
4İHA
Habersiz denetlendi
Edirne’nin Keşan
ilçesinde Keşan Belediyesi Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğü ekipleri ve İl Çevre Müdürlüğü’nden gelen ekipler
ilçedeki hava kirliliğini
önleme ve azaltma
çalışmaları kapsamında kalorifer kazanlarını
habersiz denetledi.
Edirne Çevre İl
Müdürlüğü’nden Çevre
Mühendisi Tufan Yılmaz
Pepeoğlu ve Çevre
Mühendisi Abdülkerim
Özgüven ile Keşan Belediyesi Çevre Koruma
ve Kontrol Müdürlüğü
personelinden oluşan
ekip habersiz denetimleri gerçekleştirerek yakma saatlerine uyulması
konusunda yakıcılara ve
apartman yöneticilerine
bilgiler verdi.
Kurallara uyulma-
sını isteyen görevliler,
kazanların sabah 06.0009.00, akşam 16.0019.00 saatleri dışında
yakılmasının da hava
kirliliğinin önlenmesi ve
azaltılması açısından
büyük önem taşıdığını
belirtti.
Ekipler, yakma
saatlerine uymayanlar
hakkında Kabahatler
Kanunu’nun emre aykırı
davranış maddesine istinaden idari para cezası
uygulamaya başladıklarını bildirdi.
Yetkililer, hava sıcaklığının 15 derecenin
altına inmesi halinde
kazanların yakılması
gerektiğini ve buna da
özen gösterilmesini
isterken, hava kirliliğini etkileyen sebepleri
ortadan kaldırabilmek
için kış mevsimi boyunca denetimlerin artarak
devam edeceğini belirtti.
4İHA
8
02 Şubat 2015 Pazartes�
Hedefimize ilerliyoruz
www.avrupagazetec�l�k.com.tr
Tek�rdağ Süper Amatör L�g
ek�pler�nden
1911 Çerkezköyspor Kulüp
Başkanı Murat
Narçın, "Sezon
başında koyduğumuz şamp�yonluk hedef�m�z devam
ed�yor. Sezon
sonunda mutlu
sona b�z ereceğ�z" ded�.
1911 Çerkezköyspor
Kulüp Başkanı Murat
Narçın b�r basın toplantısı
düzenleyerek, yen� transferler�n� tanıttı. Sezonun
�lk yarısının değerlend�rmes�n� de yapan Narçın,
yen� transferlerle b�rl�kte
l�g�n �k�nc� yarısında tüm
maçlarını kazanacaklarını
söyled�. Kulüp tes�sler�nde
düzenled�ğ� haftalık basın
konuşan Başkan Narçın,
"İlk yarıyı l�der�n ardından
beş puanla b�t�rd�k ancak
hedef�m�zden şaşmadık.
Artık puan kaybetme g�b�
lüksümüz yok. Ara transferde aldığımız b�rb�r�nden
tecrübel� ve kal�tel� oyuncularla kadromuzu çok
güçlend�rd�k. İk�nc� yarıda
belk� b�r beraberl�k alab�l�r�z. Bunun dışında tüm
maçlardan üç puanla sa-
hadan ayrılacak güçtey�z.
1911 Çerkezköyspor Kulübü olarak sezon başında
koyduğumuz şamp�yonluk
hedef�m�z devam ed�yor.
Sezon sonunda mutlu
sona b�z ereceğ�z" ded�.
1911 Çerkezköyspor
olarak hedefler�n�n şamp�yonluk olduğunu bel�rten
Narçın, "İlk yarıda bazı
olumsuzluklar ve futbolcu
eks�kl�ğ� neden�yle �lk yarıyı l�der�n arkasında 5 puan
ger�de kapadık. Bu demek
değ�ld�r k� hedef�m�zden
şaştık. İk�nc� yarıya çok
daha güçlü b�r kadro �le
başlayacağız. Takım kadromuzu çok güçlend�rd�k.
Takımı mıza 5 yen� oyuncu
transfer ederek kadromuz
güçlend�. Kadromuza aldığımız bu beş oyuncumuz
da çok tecrübel� ve her b�r�
üst l�glerde oynayan futbolcular. Ben �nanıyorum k�
yen� transferler�m�z takımı
uçuracaklardır. H�ç b�r� �le
madd� yönden b�r problem
yaşamadık. Her b�r� seve
seve geld�ler ve burada
başarılı olmak ve başarıyı
yakalamak �sted�kler�n�
söyled�ler. 1911 Çerkezköyspor’u hedef� olan b�r
kulüp olarak gördükler�
�ç�n geld�kler�n� bel�rtt�ler"
�fadeler�n� kaydett�.
İk�nc� yarı maçlarında
başarıyı yakalayacaklarına
�nandıklarını da vurgulayan Kulüp Başkan Murat
Narçın, şamp�yonluğu
elde etmek �ç�n �k�nc� yarı
maçlarının tümünü alacak güçte olduklarını d�le
get�rd�.
1911 Çerkezköyspor
Tekn�k D�rektörü Suat Ak-
derel� �se, kend�ler�n� yalnız
bırakmayan ve mot�ve
eden Kulüp Başkanı Murat
Narçın olmak üzere tüm
yönet�m kurulu üyeler�ne
teşekkür ederek, "Bu ara
transferde kadromuza
dah�l ed�len 5 futbolcu �le
kadromuz çok daha güçlend�. Bugüne kadar takım
�ç�nde h�çb�r futbolcuyu
dışlamadık ve bundan
böyle de dışlamayacağız. B�z�m her kanattak�
futbolcumuza �ht�yacımız
var. İlk yarıyı 19 puanla
b�t�rd�k. Ama �k�nc� yarıda
�nşallah fırtına g�b� esecek
b�r takıma sah�b�z. 1911
Çerkezköyspor �k�nc� yarıda alacağı gal�b�yetler �le
BAL L�g�’ne çıkacaktır. Bu
konuda �nancımız tamdır.
İk�nc� yarıya çok �y� hazırlandık. K�msey� yanıltma-
yacağız. B�zlere güvenenler� mahçup etmeyeceğ�z.
Çerkezköy halkına bu
sezon şamp�yonluğu hed�ye etmek �st�yoruz" d�ye
konuştu.
Başkan Murat Narçın’ın
basın toplantısında Antrenör Suat Akderel�, Yönet�m
Kurulu Üyeler� Selahatt�n
Çolakoğlu, Muzaffer Kurt
ve yen� transferler Sal�h İz-
m�r, Kad�r Mert Örentepe,
Behmen Behlül Seymen,
Kazım Gürsel Güraslan ve
Volkan Erdoğan’da hazır
bulundu.
İHA
Kapaklıspor Boks Takımı, Kapaklı
Belediye Başkanı Mandalı’yı Ziyaret Etti
Şamp�yona önces�nde
Kulüp Başkanı Adem Yavaş, antrenörü Sedat Yaka
ve sporcular �le b�rl�kte
Kapaklı Beled�ye Başkanı
İrfan Mandalı'yı makamında z�yaret ederek, destek
�sted�. Z�yarette konuşan
Kapaklı Spor Boks Şubes�
Antrenörü Sedat Yaka,
"Trabzon'da yapılacak
olan Türk�ye Gençler
Ferd� Boks Şamp�yonası
önces� Beled�ye Başkanımızı z�yaret etmek �sted�k.
Şamp�yonadan başarılı b�r
şek�lde ayrılarak, �lçem�z� en �y� şek�lde tems�l
edeceğ�z. B�zlere madd� ve
manev� destekler�nden dolayı Beled�ye Başkanımıza
teşekkür ed�yoruz" ded�.
Her zaman gençler�n
ve sporcuların yanında olmaya devam edecekler�n�
b�ld�ren Beled�ye Başkanı
İrfan Mandalı, "Ben de
sporu seven ve geçm�şte
sport�f faal�yetlere katılan
b�r kardeş�n�z olarak geleceğ�m�z�n tem�natı olan
gençler�m�ze ve sporcularımıza her zaman destek
olacağım. Beled�ye olarak
spora ve gençler�m�ze
büyük önem ver�yoruz.
Bugün olduğu g�b� yarın
da spora destek olacağız"
d�ye konuştu.
B�r şehr�n yapılanması, planlaması ve �nşası
kadar o şeh�rde yaşayan
b�reyler�n �ht�yacı olan ve
hem bedensel hem de
ruhsal gel�şmes�ne katkı
sağlayan spor yatırımlarına da önem vermek zorunda olduklarını bel�rten
Beled�ye Başkanı İrfan
Mandalı, "Sporcuya ve
spora destekler�m�z artarak devam edecek" ded�.
Sporu ve sporcuyu
seven b�r beled�ye başkanı
�le b�rl�kte çalışmaktan son
derece memnun olduklarını bel�rten Kapaklıspor
Başkanı Adem Yavaş,
"Beled�ye Başkanımıza
kulüpler�m�ze verd�ğ� destekler�nden dolayı tekrar
teşekkür ed�yorum" �fadeler�n� kaydett�. İHA
Şahin’le kahvaltıda bir araya geldi
Ed�rne’de, b�rl�k, beraberl�k ve dayanışma
kavramları çatısı altında
toplanan basın mensupları tarafından oluşturulan
‘Ed�rne Basın Kulübü’
faal�yetler�ne hız kesmeden
devam ed�yor.
Ed�rne Lalezar’da düzenlenen kahvaltı organ�zasyonunda, Ed�rne Val�s�
Dursun Al� Şah�n’� ağırlayan kulüp üyeler�, kent�n
gündem�ne �l�şk�n konu ve
sorunları kend�s�ne akta-
rarak, gündeme �l�şk�n �st�şarelerde bulundu. Sam�m�
b�r ortamda gerçekleşt�r�len
sohbette Val� Dursun Al�
Şah�n de, kulüp başkanı
Al� Can Zeray’ı ve üyeler�
çalışmalarındak� başarılarından dolayı tebr�k ederek
faal�yetler�nde her zaman
destek olacağının sözünü
verd�.
Kahvaltının ardından
kulüp üyeler�, Ed�rne Val�s�
Dursun Al� Şah�n �le hatıra
fotoğrafı çekt�rd�.İHA
Trabzon’da yapılacak Türk�ye Gençler Ferd�
Boks Şamp�yonası’na katılacak olan Kapaklıspor
Boks Takımı, antrenör ve yönet�c�ler� �le b�rl�kte
Beled�ye Başkanı İrfan Mandalı’yı z�yaret ett�.
www.avrupagazetec�l�k.com.tr
02 Şubat 2015 Pazartes�
9
Genç sporcular Eşkinat’la
bir araya geldi
Tek�rdağ merkez �lçe
Süleymanpaşa Beled�yes�n� sport�f alanda
tems�l eden Süleymanpaşa Beled�yes� Spor ve
Gençl�k Kulübü'nde, judo,
yüzme, boks ve atlet�zm
branşlarında madalya alan
oyuncular Süleymanpaşa
Beled�yes� Başkanı Ekrem
Eşk�nat �le b�r araya geld�.
EŞKİNAT: "SÜLEYMANPAŞA’YI BAŞARI İLE
TEMSİL EDİYORSUNUZ"
Süleymanpaşa Beled�yes� tar�h� b�nasında gerçekleşen z�yarete madalya
alan oyuncuların yanı sıra
Süleymanpaşa Beled�yes�
Gençl�k Kulübü Başkanı
Den�z Taner ve sporcuların
antrenörler� katıldı. Yapılan
z�yarette konuşan Başkan
Eşk�nat, "Süleymanpaşa Beled�yes�’n�n adını �l
dışındak� turnuvalarda duyurduğunuz �ç�n öncel�kle
hep�n�ze teşekkür eder�m.
S�zler b�z�m geleceğ�m�zs�n�z. Kend� branşlarınızda yakaladığınız başarı
hep�m�z� gururlandırdı.
S�zden bu başarılarınızı
arttırmanızı ve m�ll� takım
düzey�nde �l�m�z� tems�l
eden arkadaşlarınıza
dah�l olmanızı �st�yorum.
Ayrıca genç yaşta spora
gönül verd�ğ�n�z �ç�n s�zler� kutluyorum. İlçem�ze,
şehr�m�ze, ülkem�ze daha
n�ce başarılar yaşatacağınıza em�n�m" �fadeler�n�
kullandı.
EŞKİNAT’TAN GENÇ
SPORCULARA DESTEK
SÖZÜ
2014-2015 eğ�t�m-öğret�m yılının �lk yarıyılında
karne alan öğrenc�ler�n
eğ�t�m durumları hakkında
da b�lg� alan Başkan Eşk�nat, sporcuların çoğunun
takd�r ve teşekkür aldığından mutluluk duyduğunu
söyleyerek, "Hem spor
hem de okul hayatında
başarılısınız. Spordak�
başarınızı dersler�n�zde
de göstermen�z hep�n�z�n
Mustafa Kemal Atatürk’ün
'Ben sporcunun zek�, çev�k
ve aynı zamanda ahlaklısını sever�m' sözünün
�z�nde olduğunu gösterd�
bana. Spor kar�yer�n�zde
de, eğ�t�m öğret�m kar�yer�n�zde de başarılarınızın
devamını d�ler�m" şekl�nde
konuştu.
Antrenör ve sporcular
�le branşları hakkında özel
olarak görüşen Eşk�nat,
gelecek turnuvalar hakkında b�lg� alırken sporculara
destek sözü verd�. İHA
Fırtına maddi hasara sebep oldu
Tek�rdağ’da gece
saatler�nde etk�l� olan
lodos sebeb�yle bazı ev ve
�şyerler�nde madd� hasar
meydana geld�.
ELEMAN İLANLARI
SATIŞ DANIŞMANI
1 KİŞİ
EVKUR ALIŞVERİŞ
MERKEZLERİ TİCARET A.Ş
HÜKÜMET CAD. NO:28
TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU: 20.02.2015
CAKA SAÇ KIVIRMA TEZGAHI
İŞÇİSİ
1 KİŞİ
ALKAN MAK.SAN.TESİSLERİ
VE TİC.A.Ş. (ÖZEL)
VELİKÖY ÖKSÜZCE ÇİFTLİĞİ
YENİ SANAYİ 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
FREZECİ (FREZE TEZGAHI
OPERATÖRÜ)
1 KİŞİ
ALKAN MAK.SAN.TESİSLERİ
VE TİC.A.Ş. (ÖZEL)
VELİKÖY ÖKSÜZCE ÇİFTLİĞİ
YENİ SANAYİ 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
ÖN MUHASEBECİ
1 KİŞİ
EUROSERVE HİZMET VEİŞLETMECİLİK A.Ş. (ÖZEL)
BSH EV ALETLERİ FEVZİ PAŞA
MAH. BATUR SK. ÇERKEZKÖY
TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
MEYDANCI
1 KİŞİ
ALKAN MAK.SAN.TESİSLERİ
VE TİC.A.Ş. (ÖZEL)
VELİKÖY ÖKSÜZCE ÇİFTLİĞİ
YENİ SANAYİ 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
AŞÇI
1 KİŞİ
BALKAN ÇELİK DÖVME SAN.
TİC.LTD.ŞTİ (ÖZEL)
YILDIRIM BAYEZİD MH.SABAYİ
BULV.NO:223 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
BEDEN İŞÇİSİ (GENEL)
10 KİŞİ
SİSTEM METAL YAPI REKLAM
MALZ.VE İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş.
(ALBOND) (ÖZEL)
HATİP MAH ALİ OSMAN ÇELEBİ
BULVARI NO:140 ÇORLU TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
MUHASEBECİ
1 KİŞİ
HAS GIDA VE TAR. ÜR. PAZ.
TİC. LTD. ŞTİ. (ÖZEL)
OMURTAK CAD. İSTANBUL KISMI OPTİMED ARKASI NO:10 059
ÇORLU TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
SEKRETER
1 KİŞİ
ALKAN MAK.SAN.TESİSLERİ VE
TİC.A.Ş. (ÖZEL)
VELİKÖY ÖKSÜZCE ÇİFTLİĞİ
YENİ SANAYİ 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
TORNACI (TORNA TEZGAHI
OPERATÖRÜ)
1 KİŞİ
ALKAN MAK.SAN.TESİSLERİ VE
TİC.A.Ş. (ÖZEL)
VELİKÖY ÖKSÜZCE ÇİFTLİĞİ
YENİ SANAYİ 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
ARGON KAYNAKÇISI (TIĞ KAYNAKÇISI)
1 KİŞİ
ALKAN MAK.SAN.TESİSLERİ VE
TİC.A.Ş. (ÖZEL)
VELİKÖY ÖKSÜZCE ÇİFTLİĞİ
YENİ SANAYİ 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
DANIŞMA MEMURU
1 KİŞİ
KÖSEOĞLU TEKSTİL SAN.VE
TİC.A.Ş. (ÖZEL)
TÜRKGÜCÜ KÖYÜ YOLU ÜZERİ
2.SOK 59860 ÇORLU TEKİRDAĞ
/ TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
MEKANİK BAKIM VE ONARIMCISI (MOTORLU TAŞITLAR
HARİÇ)
2 KİŞİ
SİSTEM METAL YAPI REKLAM
MALZ.VE İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş.
(ALBOND) (ÖZEL)
HATİP MAH ALİ OSMAN ÇELEBİ
BULVARI NO:140 ÇORLU TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
GAZ ALTI KAYNAKÇISI
1 KİŞİ
ALKAN MAK.SAN.TESİSLERİ VE
TİC.A.Ş. (ÖZEL)
VELİKÖY ÖKSÜZCE ÇİFTLİĞİ
YENİ SANAYİ 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ
1 KİŞİ
MURAT ŞATIR-SENORİTA ESTETİK VE GÜZELLİK MERKEZİ
(ÖZEL)
REŞADİYE MAH KUMYOLU CAD
NO 11 KAT 5 ÇORLU TEKİRDAĞ /
TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
RAM MAKİNESİ OPERATÖRÜ
(TEKSTİL)
1 KİŞİ
TURBO TEKSTİL SAN. VE TİC.A.Ş. (ÖZEL)
VAKIFLAR KÖYÜ MEVKİİ E-5
KARAYOLU ÜZERİ / ERGENE
TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
ELEKTRİKÇİ (GENEL)
1 KİŞİ
KUTES MADENCİLİK VE TİC.A.Ş.
(ÖZEL)
HATİP MAH. BAHAR YILDIZI
SOKAK NO 10/A ÇORLU TEKİDAĞ YOLU 5. KM 59860 ÇORLU
TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
MEKANİK BAKIM VE ONARIMCISI (MOTORLU TAŞITLAR
HARİÇ)
1 KİŞİ
KUTES MADENCİLİK VE TİC.A.Ş.
(ÖZEL)
HATİP MAH. BAHAR YILDIZI
SOKAK NO 10/A ÇORLU TEKİDAĞ YOLU 5. KM 59860 ÇORLU
TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
AHŞAP MOBİLYA İMALATÇISI
1 KİŞİ
UĞUR ÜNAL ORMAN ÜRÜNLERİ MİMARLIK İNŞAAT NAKLİYE
SANAYİ VE T (ÖZEL)
FATİH MAH. TURGUT SK. NO:26
Tek�rdağ merkez �lçe
Süleymanpaşa’da Muratlı
Caddes� üzer�nde bulunan b�r b�nanın camları
fırtınada kırıldı. İk�nc� el
ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (AZ TEHLİKELİ SINIF-C)
1 KİŞİ
DEMİRBAŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC.L (ÖZEL)
HİSAR MAH. YILDIRIM SOK.
NO:19-7 HAYRABOLU -TEKİRDAĞ
HAYRABOLU TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
KARTELACI
1 KİŞİ
ÖZKAYMAK TEKSTİL SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ. (ÖZEL)
TÜRKGÜCÜ KÖYÜ SANAYİ BÖLGESİ KURTDERE İKİ ÇATAK ARASI MEVKİİ PAFTA NO:3/126 59850
ÇORLU TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
ÇAYCI
1 KİŞİ
ESMER TEKNİK İNŞAAT YAPI
MALZ.İMLT.MONTAK SAN. (ÖZEL)
YULAFLI KÖYÜ DEMİRYOLU
MEVKİİ / ERGENE TEKİRDAĞ /
TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
RAM MAKİNESİ OPERATÖRÜ
(TEKSTİL)
1 KİŞİ
PALBEN TURİZM MAKİNATEKSTİL İNŞ.İŞL.TİC. LTD. ŞTİ. (ÖZEL)
OSB ATATÜRK MAH. CUMHURİYET CAD. NO:51 KARAAĞAÇ
ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ 59500
ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
MUHASEBECİ
1 KİŞİ
TECHNOCAST OTOMOTİV
SANAYİİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
(ÖZEL)
ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ G.O.P. MAH. 6. CAD.
NO:12 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
SATIŞ DANIŞMANI
2 KİŞİ
ZİHNİ KUMAŞOĞLU ( SERPA
eşya satan b�r dükkanın
önündek� malzemeler de
etrafa saçıldı. Yola saçılan
eşyaları beled�yen�n tem�zl�k ek�pler� topladı. İHA
MOBİLYA ) (ÖZEL)
ŞEHİT TEĞMEN YAVUZER CAD.
NO:9/A 59860 ÇORLU TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
DENİM KUMAŞ OPERATÖRÜ
20 KİŞİ
ERAK GİYİM SAN.VE TİC.A.Ş.
(ÖZEL)
VELİKÖY MAH ÇORLU ÇERVRE
YOLU-ÇERKEZKÖY BAĞLANTI YOLU BULV. NO.66-68 İÇ
KAPI.201 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
YIKAMA MAKİNESİ İŞÇİSİ
(TEKSTİL)
20 KİŞİ
ERAK GİYİM SAN.VE TİC.A.Ş.
(ÖZEL)
VELİKÖY MAH ÇORLU ÇERVRE
YOLU-ÇERKEZKÖY BAĞLANTI YOLU BULV. NO.66-68 İÇ
KAPI.201 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
METAL TEKNOLOJİSİ
TEKNİSYENİ
1 KİŞİ
ATALAY MADENİ EŞYA SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(ÖZEL)
İSTASYON MAH. BARAJYOLU
MEVKİİ KÜMESİ VELİMEŞE
ORGANİZE SAN. BÖL. NO:14
ERGENE TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
YÖNETİCİ (ARDİYE
VE DEPOLAMA)
1 KİŞİ
TAYFURLAR TEKSTİL SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ. (ÖZEL)
HACI ŞEREMET MEVKİİ 4.SK.
YULAFLI 59850 ERGENE TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
DENİM KUMAŞ OPERATÖRÜ
20 KİŞİ
ERAK GİYİM SAN.VE TİC.A.Ş.
VELİKÖY MAH ÇORLU ÇERVRE
YOLU-ÇERKEZKÖY BAĞLANTI YOLU BULV. NO.66-68 İÇ
KAPI.201 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
Başvurular ınızı
İşkur’a yapınız
cmyk
EURO OTO
BAKIM-ONARIM VE MOTOR-ŞANZIMAN
ARIZALARININ GİDERİLMESİ, ARIZA TESPİT
CİHAZLARI İLE ARIZA TESPİTİ VE AVRUPA JAPON
ARAÇLARIN YEDEK PARÇA TEDARİĞİ
ADRES: 100.yıl Sanay� S�tes� Tan İş Merkez� No :
14 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ
TEL: 0282 260 58 48
Tekirdağspor’a
rüzgar Engeli
Yıl: 8
Sayı: 2430
02 Şubat 2015
Pazartes�
Kurucu: Nac� AKYAZI
www.avrupagazetec�l�k.com.tr
F�yatı: 25 Kr.
Tek�rdağspor’un maçı,
hava muhalefet� sebeb�yle
ertelend�.
Keşan Atatürk Stadı
saat 13.30'da başlaması
planlanan Keşan Anafartalarspor-Tek�rdağspor Bal
l�g� 15. hafta karşılaşması,
olumsuz hava koşulları
neden�yle ertelend�.
Takımlar karşılaşma �ç�n
sahaya çıktı. Keşan Atatürk
Stadında rüzgar hızının
zaman zaman 100km/s
bulmasından dolayı maçın
hakem� Barkın Kara, karşı-
laşmayı erteled�.
Ertelenen Keşan Anafartalarspor-Tek�rdağspor
karşılaşmasını Türk�ye
Futbol Federasyonu, maçın
oynanacağı tar�h ve saat�n� önümüzdek� günlerde
açıklayacak. Tek�rdağspor
bu erteleme kararı �le 2 maç
eks�ğ� bulunuyor. Ayrıca
Babaesk�spor �le Arnavutköy Beled�yespor arasında
oynanacak karşılaşmanın
da aynı gerekçe �le ertelend�ğ�n� b�ld�r�ld�.
HABER MERKEZİ
Fark attı
Tek�rdağspor alt yapı
takımları çıktıkları maçları
farklı kazandı.
Tek�rdağ U-14 ve U-19
futbol l�g� oynanan karşılaşmalarla �le devam ett�.
13 Kasım Stadında
oynanan karşılaşmalarda,
Tek�rdağspor U-14 Futbol
takımı Karaden�z Gençl�kspor’u 6-0, Tek�rdağspor
U-19 Futbol takımı �se
Yüzüncü Yılspor’u 8-0
mağlup ett�.
Tek�rdağspor bu gal�b�yetlerle U-14 ve U-19
Futbol l�g�nde, l�derl�ğ�n�
devam ett�rd�.
Karşılaşmalarla �lg�l� Tek�rdağspor Alt Yapı Antrenörü Okan Aydın açıklama
yaptı.
Aydın açıklamasında
U-19 ve U-14 kategor�ler�nde şamp�yon olacaklarını
bel�rterek, şunları kaydett�;” Geçen yıl U-13’te
şamp�yon olan takımızı bu
yıl U-14 Kategor�s� olarak
sahaya sürdük. Bu yıl bu
kategor�de de şamp�yon
olmak �st�yoruz. U-19 kategor�s�nde 1-2 yaş küçük
oyuncular �le mücadele
etmem�ze rağmen açık ara
l�der�z. Tek�rdağspor’da
hedef her zaman şamp�yonluktur. B�zde bu hedef doğrultusunda em�n
adımlarla şamp�yonluğa
�lerl�yoruz”
HABER MERKEZİ
Kadroda kurmakta
sıkıntı çekiyoruz
Tek�rdağ Basketbol İht�sas
Spor Kulübü Antrenörü Gürcan Çet�nkaya F�nal gurubu
maçları �le �lg�l� açıklama yaptı.
F�nal gurubu maçlarının,
yarı yıl tat�l�ne geld�ğ� �ç�n
kadro kurmakta zorluk çekt�kler�n� �fade eden Çet�nkaya, bu
yüzden sahada zorlandıklarını
söyled�.
B�r çok oyuncusunun
okulların yarı yıl tat�l� olması
yüzünden �l dışında olduğunu
bel�rten Çet�nkaya, sözler�n�
şöyle sürdürdü; “ F�nal gurubu
maçları okulların yarı yıl tat�l
dönem�ne denk geld�. Oyuncularımın büyük b�r kısımı
a�les� �le b�rl�kte tat�le geç�rmek
�ç�n Tek�rdağ’dan ayrıldılar. Bu
yüzden f�nal gurubu maçlarında eks�k kadro �le sahaya
çıkmak zorunda kaldık. B�r
çok oyuncumuzun �l dışında
olması maçların skorlarını etk�led�. Yarı yıl tat�l�n b�tmes� ve
tam kadro �le maça çıktığımız
takd�rde, saha da çok daha
güçlü b�r takım olacağız.
HABER MERKEZİ
Tek yıldız fırtınası
Tek Yıldız 59 Spor Kulübü
oynadığı 2 maçıda kazandı.
Tek Yıldızspor 59 Spor
Kulübü, genç erkekler kategor�s�nde Tek�rdağ Basketbol
İht�sas Spor Kulübü (TEBİK)
�le karşı karşıya geld�.
Maçın �lk per�yodu büyük
b�r çek�şmeye sahne oldu.
Karşılıklı basketlerle geç�len
�lk per�yodunu Tek Yıldızspor
59 Spor Kulübü 10-9 kazandı.
Maçın 2. per�yodunda �se
Tek Yıldızspor 59 Spor Kulübü, 15-0’lık b�r ser� yakalayarak devrey� 25-9 önde kapattı.
Maçın 3. per�yodunda da
rak�b�ne üstünlük sağlayan
Tek Yıldız, maçın son çeyreğe
de 42-9 önde g�rd�.
Maçın son per�yodunda
üstünlüğü el�nden bırakmayan
Tek Yıldızspor 59, karşılaşmayı 57-23 kazandı.
Tek Yıldızspor 59 Spor
Kulübü bu gal�b�yetle F�nal
gurbunda çıktığı 2. maçını da
kazandı.
Tek Yıldızspor 59 Spor
Kulübü F�nal Gurubu 3. hafta
maçında 05 Şubat 2015
Perşembe günü saat 18:00
de Atatürk Spor salonunda
D�nam�k Spor Kulübü �le karşı
karşıya gelecek.
HABER MERKEZİ
3 Sporcuya Kadro Daveti
Tek�rdağlı 3 sporcu ol�mp�k aday kadrosuna davet
ed�ld�.
İstanbul’da düzenlenen
ve 60 İlden gelen 682 erkek,
511 bayan toplam 1193 sporcunun yarıştığı Atletler�m�z
şamp�yonası sona erd�.
16 yaş gurubunda düzenlenen Şamp�yonada Alm�na
Malkoç, Uzun Atlama Türk�ye
üçüncüsü, Batuhan Çakır 3
Adım Atlama Türk�ye dördüncüsü ve Bensu Varol Yüksek
Atlamada Türk�ye dördüncüsü oldu.
Dereceye g�ren sporcular
�le Tek�rdağ Gençl�k Spor İl
Müdürlüğü antrenörler� Met�n Em�n ve Bayram Kırboğa,
düzenlenecek olan 2020
Ol�mp�k aday kadrosuna
davet ed�ld�.
HABER MERKEZİ
Download

Turizm köyleri belirleniyor