% 0.9 İZOTONİK DENİZ SUYU ÇÖZELTİSİ
% 100 DOĞAL
Promar ne % 0.9 İzoton k Den z Suyu Çözelt s , soğuk algınlığı, nezle ve gr p le l şk l nazal bel rt ler n g der lmes ç n kullanılan % 100 doğal b r
üründür. Formülasyonu, zoton k den z suyunun (% 0.9 NaCl) gösterd ğ nemlend rme etk s yle, Mentol, Okal ptüs yağı ve Kek k esans yel yağının ant
enamatuvar, ant m krob yal özell kler n b r araya get r r.
Promar ne % 0.9 İzoton k Den z Suyu Çözelt s , tedav y destekley c , koruyucu ve h jyen k amaçlarla burun mukozasının tem zlenmes , korunması ve
namasyonun g der lmes ç n kullanılır.
Ant enamatuvar ve ant m krob yal özell kler le üst solunum yolu hastalıklarında olumlu etk ler çok y b l nen Mentol, Okal ptüs yağı ve Kek k esans yel yağı
le tüm çer k % 100 doğal kökenl d r.
Promar ne % 0.9 İzoton k Den z Suyu Çözelt s ; laç çeren dekonjestanların (lokal kort kostero dler, ant h stam nler, vazokonstr ktörler) etk ler n artırmak ç n
b r arada kullanılab l r. Bu şek lde tıbb tedav süres n kısaltab l r ve genel laç alımını azaltab l r.
B leş m : Den z suyu (% 0.9 NaCl’ye eşdeğer), Mentol, Okal ptüs yağı, Kek k yağı.
Koruyucu madde çermez. İlaç çermez. K myasal katkı maddes çermez. % 100 doğaldır.
Özell kler:
➢ Den z suyu çözelt s ; tedav y destekley c ve koruyucu özell kler yle, h jyen k amaçlarla burun mukozasının tem zlenmes , korunması ve namasyonun
g der lmes n sağlar.
➢ S nüs basıncını azaltır.
➢ Burun akıntısını akışkan hale get r r.
➢ Ant m krob yal etk oluşturur ve k nc l enfeks yonları önlemeye yardımcı olur.
➢ M krod füze s stem burun çukurlarının yumuşak b r şek lde tem zlenmes ne olanak sağlar.
➢ Nazal hava akımını artırarak ferahlatıcı b r h s yaratır.
Promar ne % 0.9 İzoton k Den z Suyu Çözelt s şu durumlarda öner l r:
➢ Burun mukozasının aşırı kuruluğunda nemlend r lmes ve burun ve nazofarenks mukozasının normal zyoloj k durumunun korunmasında.
➢ Burun çukurlarının günlük h jyen n n sağlanmasında.
➢ Burun ve nazofarenks kav teler n n bakter , v rüs, alerjen, kabuk, mukus ve tıkanıklıklardan akt f b r şek lde tem zlenmes ve der n yıkanmasında.
➢ Alerj k veya vazomotor r n tte, akut veya kron k burun, maks ller s nüs ve nazofarenks enfeks yonların önlenmes nde.
➢ S l a ep tel n n koruyucu fonks yonunu st müle ed lmes , hastalığa yol açan bakter ve v rüslere karşı dayanıklılığın arttırılmasında ve lokal bağışıklığın
güçlend r lmes nde.
➢ Burundan nefes almanın kolaylaştırılması, burun ve nazofarenks mukozasının ödem n n azaltılması, tahr ş n g der lmes ve nemlend r c etk n n sağlanmasında.
➢ Burun kav tes n n laç uygulanmasına hazırlanmasında böylel kle burun nazofarenks mukozasına uygulanan laçların terapöt k etk s n n arttırılması ve
tedav süres n n kısaltılmasında.
➢ Cerrah müdahale geç ren hastalarda burun kav tes ve maks ller s nüs mukozasının rejenerasyon sürec n n (sağaltımı ve y leşmes ) hızlandırılması ve
kompl kasyon r sk n n azaltılmasında.
➢ S gara kullanımı, olumsuz çalışma koşulları, açık kl ma ya da merkez ısıtma olan kapalı alanlarda, olumsuz ekoloj k veya özel kl m koşullarında yaşanılması
g b üst solunum yollarının olumsuz etk lere maruz kalmasından kaynaklı burun ve nazofarenks mukozasının tahr ş n n önlenmes nde.
➢ Kulak, burun, boğaz enfeks yonlarının tedav s nde
tamamlayıcı olarak kullanılır.
Kontrend kasyonlar:
Promar ne % 0.9 İzoton k Den z Suyu Çözelt s ’n n b leşenler ne karşı aşırı duyarlılık durumunda kullanılması öner lmez.
Öner len Doz:
Yet şk nler ve 12 yaş üstü çocuklar ç n: Doktorunuz farklı b r şek lde tavs ye etmed yse günde 2-3 kez her b r burun del ğ ne 1-2 sprey.
6-12 yaş arasındak çocuklarda kullanım ç n doktorunuza danışınız.
Gebel k ve emz rme dönemler nde kullanımı: Gebel k ve emz rme dönemler nde kullanımı le lg l herhang r skl b r durum b lg s bulunmamakla b rl kte
kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz.
Kullanım Şekl :
1. Promar ne % 0.9 İzoton k Den z Suyu Çözelt s kullanmadan önce sümkürerek burnunuzu tem zley n z.
2. Koruyucu kapağı çıkarmadan önce tüpü çalkalayınız.
3. Koruyucu kapağı çıkarınız.
4. Başınızı arkaya doğru hafçe yatırınız ve sağa döndürünüz.
5. Sol burun del ğ ne apl katörü yavaşça yerleşt r n z ve kuvvetl ce basınız.
6. Başınızı d ğer yöne çev r n z ve d ğer burun del ğ ne de aynı uygulamayı tekrarlayınız.
7. Nazal apl katörü burun del ğ n zden çıkartınız, d k poz syona ger gelmeden solüsyonun etk göstermes ç n b rkaç san ye bekley n z ve daha sonra
burnunuzu sümkürerek tem zley n z.
8. Gerekl olduğu durumlarda şlem tekrarlayınız.
9. Nazal apl katörü tüpün üstünden çıkararak, her kullanımdan sonra ılık suyla y ce yıkayınız ve kurutunuz.
Ürün etk leş mler : Promar ne % 0.9 İzoton k Den z Suyu Çözelt s ’n n vücut üzer nde s stem k b r etk s olmadığından herhang b r laç etk leş m durumuna
rastlanmamıştır.
Yan etk ler: Nad r olarak alerj k reaks yonlar görüleb lmekted r.
Doz aşımı: Doz aşımı durumu b ld r lmem şt r.
Önlemler:
Sadece nazal kullanım ç nd r.
Aynı nazal apl katörü b rden fazla k ş de kullanmayınız.
Son kullanma tar h geçm ş ürünler kullanmayınız.
Çocukların er şemeyeceğ yerlerde saklayınız.
Uyarı: Başlangıçta nazal bölgede haf ve geç c b r süre batma ve yanma h ss veya geç c tahr ş yaşanab l r.
Saklama Koşulları: Güneş ışığından uzakta, 25°C’n n altında saklayınız.
Raf Ömrü: 3 yıl. Son kullanma tar h b tt kten sonra kullanmayınız.
Reçetes z satılır.
T car Takd m Şekl : Püskürtme başlığıyla beraber şeaf kapaklı 50 ml’l k bag on valve çeren alüm nyum tüp şekl nde kullanım tal matı le b rl kte karton
kutuda satışa sunulmuştur.
Promar ne ürünler Avrupa B rl ğ ’n n 93/42 yönerges nde bel rt len gerekl l klere uygun CE belgel Tıbb Araçlardır. (CE 2138)
Ürün Sah b :
Pharmet Sağlık Gıda Ürünler San. ve T c. Ltd. Şt .
Atatürk Mah. 531 Sok. No: 16/74-75, P.K.: 34522,
Esenyurt/İstanbul
Üret c :
Arg s İlaç San. ve T c. Ltd. Şt .
Batı S tes Mah. Gersan Sanay S tes 2307. Sokak
No. 80-82-84 Ergaz /Ankara
Download

Kullanma Talimatı