Toplantı : Okul Ek b
1 -> 2
http://www.arge03.org/kurum/ek p/toplant _okulgruplar .aspx?toplant...
Okul Grubu Toplantı Tutanağı
Toplantı ID
: 16
Toplantı Tarihi
: 18.12.2014
Toplantı Yeri
: Dinar Menderes İlkokulu Toplantı Salonu
Toplantıya Katılanlar
:
Saati saati 15:30
Menderes İlkokulu
Ramazan AKBAŞ, Mustafa OĞUZ, Hasan Hüseyin İNAN, Akın DEMİRER
Şakir Ünver İlkokulu
Erkan ÖZCAN, Ömer ACAR,
Şehit Piyade Uzm.Çvş. Selçuk Gürdal ilkokulu
Cafer ÇİÇEKDEMİR, YAhya ALTINTAŞ, Tuncay KARAGÖZ
Cengiz Topel İlkokulu
Necdet KARACA
Yeniyol İlkokulu
Fatih OCAK
Yunus Emre İlkokulu
Aynur CAN, Melek ŞENTÜRK, Enver DİKİCİ, Aziz YILMAZ
Toplantı Raporu
:
EĞİTİMDE KALİTEYİ ARTIRMA PROJESİ (EKAP)
2. GRUP ARALIK TOPLANTI KARARLARI
EKAP 2. grup okul tems lc ler 18.12.2014 Perşembe günü saat 15.30'da Menderes İlkokulunda
yukarıda bel rt len katılımcılarla toplanmıştır. Toplantı Grup sorumlusu Ramazan AKBAŞ'ın
başkanlığında toplanmış olup toplantıda aşağıdak konular görüşülmüş ve şbölümü yapılmıştır.
1. Mart ayında yapılacak toplantının Yen yol İlkokulu, Mayıs ayında yapılacak toplantının se
Şeh t P yade Uzm.Çvş.Selçuk Gürdal İlkokulunda yapılacaktır.
2. Okul Eylem Planları Menderes İlkokulunun hazırlayacağı örnek taslağa göre okul şartlarına
uyarlanacaktır.
3. Ekap Projes n n ana temaları görüşülmüş ve bu kapsamda aşağıdak etk nl kler planlanmıştır.
PROJENİN ANA TEMALARI
1. Eylem Planının Uygulanması.
Menderes İlkokulunun hazırlayacağı ve http://d narmenderes lkokulu.meb.k12.tr İnternet adres nde
yayınlanacak olan taslak doğrultusunda okul bünyes ne uyarlanacak.
2. Oku-Yorum Projes . ( Şak r Ünver İlkokulu öğretmen Ömer Acar
başkanlığında kurulacak b r kom syonca seç lecek 2 adet k tabın okunması ve
lçe genel nde test sınavı yapılması)
3. Afyonkarah sar Değerler n Anlatıyor Projes (Adap).
ADAP Projes yönerges eylem planında ver len konuların şlenmes ve ArGe03
nternet s tes ne fotoğraflarıyla b rl kte şlenmes .
20.12.2014 16:10
Toplantı : Okul Ek b
2 -> 2
http://www.arge03.org/kurum/ek p/toplant _okulgruplar .aspx?toplant...
4. Okul Laboratuar, Kütüphane, Spor Salonları, Sınıf K taplıkları ve
Teknoloj Sınıflarının Etk n ve Ver ml Kullanımı.
Okul mkanlarına göre bölümler n etk n b r şek lde kullanılması ç n
düzenlemeler yapılması bel rt ld .
5. Ölçme ve Değerlend rme.
Bu bölümün ortaokul ve l seler kapsadığı düşünülerek ancak 4. sınıflarda ortak
sınavların yapılab leceğ görüşü ben msend .
6. Eğ t c ler n Eğ t m .
15-30 Haz ran tar hler arasında İlkokul öğretmenler ne yönel k, uygulamalı
müz k dağarcığını zeng nleşt rme ve res m tekn kler konularında etk nl kler
hazırlanması görüşü ben msend .
7. Vel B lg lend rme ve Ev Z yaretler .
Z yaretler n esk den olduğu g b yapılmasına ve res mlenerek lg l s teye
yüklenmes ne karar ver ld .
8. Satranç, Mektup Yazma, Kompoz syon, Ş r, Öykü Masal Yazma ve
Günlük Tutma G b Etk nl kler ve Sport f Faal yetler.
İlçe genel nde yapılacak Satranç turnuvasının Menderes İlkokulu
öğretmen Rafet Tosun tarafından tert plenmes kararlaştırıldı.
İlçe genel nde yapılacak ş r okuma etk nl ğ n n Yunus Emre İlkokulu
öğretmen Enver D k c tarafından tert plenmes kararlaştırıldı.
Öğrenc ler n yazma becer ler n n gel şt r lmes ve ortaya çıkan özgün
eserler n gazetede değerlend r lerek yayınlanması görev Şak r Ünver
İlkokulu öğretmen Yusuf Can'a ver ld .
İlçe genel nde yapılacak masa ten s turnuvasının Şak r Ünver İlkokulu
öğretmen Şükrü Şener Sevyurt tarafından tert plenmes kararlaştırıldı.
Ayrıca okullar arası Mend l Kapmaca ve Yakan Top turnuvaları
düzenlenmes kararlaştırıldı.
Ayrıca haz ran ayında hava şartları uygun olduğu takt rde uçurtma şenl ğ
yapılması planlanmıştır.
9. Okullarda Tem zl k ve H jyen Eğ t m . Okullarda tem zl k ve h jyen
kulüpler kurulması kararlaştırılmıştır.
10.AKÜ İle İşb rl ğ Protokolü. Bu bölüm ler k toplantılarda
değerlend r lecekt r.
11. Okullardak İy Örnekler n Paylaşımı. www.arge03.org nternet adres n n
akt f kullanımı konusunda katılımcılar b lg lend r ld .
20.12.2014 16:10
Download

buradan