Корисничко упутство за коришћење
Екстерног портала
Пројекат ИИС ПУ
(Интегрисани информациони систем Пореске
управе)
Верзија документа: 5.0
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 1
Садржај
1.
УВОД ................................................................................................................................................................ 3
2. ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРВИС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА - ПОРТАЛ ЕПОРЕЗИ – СПОЉНИ
КОРИСНИК ............................................................................................................................................................. 6
2.1.
ПРЕДУСЛОВИ ЗА ПРИСТУП ПОРТАЛУ ЕПОРЕЗИ ............................................................................................ 6
2.2.
ПРИСТУП ПОРТАЛУ ЕПОРЕЗИ .....................................................................................................................12
2.2.1.
ПРИСТУП ПОРТАЛУ СЕРТИФИКАТОМ......................................................................................................13
2.2.2.
ПРОМЕНА СЕРТИФИКАТА И ОДЈАВА .......................................................................................................16
2.3.
ОДАБИР ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА ЗА КОГА СЕ ВРШЕ АКТИВНОСТИ .................................................................17
2.3.1.
ОДАБИР ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА .............................................................................................................18
2.3.2.
ПРОМЕНА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА – ПОНОВНИ ОДАБИР ..........................................................................20
2.4.
ПРИЈАВА ПОРЕЗА .......................................................................................................................................22
2.4.1.
УНОС ПРИЈАВЕ РУЧНО ...........................................................................................................................23
2.4.1.1. СПЕЦИФИЧНОСТИ ПОДНИШЕЊА ПППДВ ПРИЈАВЕ ................................................................................28
2.4.2.
УНОС ПРИЈАВЕ, ПРЕУЗИМАЊЕМ ПОДАТАКА ИЗ XML ДАТОТЕКЕ .............................................................30
2.4.3.
ПРЕГЛЕД УПУТСТАВА ............................................................................................................................32
2.4.4.
ЧУВАЊЕ УНОСА ПРИЈАВЕ ......................................................................................................................33
2.4.5.
ИЗМЕНА ПРИЈАВЕ ..................................................................................................................................34
2.4.6.
ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ ПОДАТАКА ПРИЈАВЕ ........................................................................................34
2.4.7.
ПОТПИСИВАЊЕ ПРИЈАВЕ .......................................................................................................................36
2.4.8.
ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ..........................................................................................................................38
2.4.9.
БРИСАЊЕ ПРИЈАВЕ ................................................................................................................................39
2.4.10.
БРИСАЊЕ НЕАКТИВНИХ ПРИЈАВА СА ПОРТАЛА ......................................................................................39
2.4.11.
ОДУСТАЈАЊЕ ОД АКТИВНОСТИ ..............................................................................................................39
2.4.12.
ШТАМПАЊЕ ПРИЈАВЕ ............................................................................................................................40
2.4.13.
ШТАМПАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА ЗА ПОДНЕТУ ПРИЈАВУ .................................................................................40
2.5.
ПРЕГЛЕД ПРИЈАВА .....................................................................................................................................43
2.5.1.
ПРЕТРАГА И ПРЕГЛЕД ЛИСТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА ...........................................................43
2.5.2.
ПРЕГЛЕД ПРИЈАВЕ .................................................................................................................................44
2.5.3.
ПРЕГЛЕД СТАТУСА ПРИЈАВЕ И ПРИЛОГА ................................................................................................45
2.5.4.
ПРЕГЛЕД ЛИСТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ И ПАПИРНО ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА............................................................46
2.6.
УПИТ СТАЊА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА ..........................................................................................................48
2.7.
ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА ИЗ ЈЕДИНСТВЕНОГ РЕГИСТРА ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА ..............53
2.8.
АДМИНИСТРАЦИЈА ОВЛАШЋЕЊА ...............................................................................................................54
2.8.1.
ЛИСТА СВИХ ОВЛАШЋЕНИХ ЛИЦА ЗА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА .................................................................54
2.8.2.
УКИДАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ........................................................................................................................55
2.8.3.
ДОДАВАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ......................................................................................................................55
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 2
1. Увод
Портал еПорези нуди могућност пореским обвезницима да врше подношење пореских пријава
електронским путем.
Електронско подношење пријава у име пореског обвезника могу да изврше:
 Законски заступници пореског обвезника
 Порески пуномоћници
 Порески саветници
Приступ сервису за електронско подношење пореских пријава могу вршити искључиво лица која
поседују дигитални сертификат издат од стране неког од сертификационог тела (ПКС, Пошта, МУП,
Halcom, итд)., и која имају овлашћења за електронско подношење пријава за неког пореског
обвезника Републике Србије.
Сервиси које корисник који приступи опцијама портала еПорези има су:
 Одабир пореског обвезника за кога се врши електронско подношење пријава, које може
да буде правно лице, предузетник или физичко лице.
 Унос, преглед, измену, потписивање, подношење електронских пријава преко портала
 Штампање пријаве
 Преглед и штампање обавештења о поднетој пријави
 Претрагу и преглед пријава поднетих преко портала
 Преглед свих пријава поднетих електронски преко портала и у папирном облику на
шалтеру
 Преглед стања на рачунима пореског обвезника
 Вршење поменутих активности за све пореске обвезнике за које има овлашћење
 Преглед, додавање и укидање овлашћења за датог пореског обвезника
 Преглед података пореског обвезника у ЈРПО
Предности електронског пословања су следећи:
 Брже, једноставније и лакше подношење пореске пријаве;
 Могућност подношења докумената 24 сата дневно, 7 дана у недељи, без трошкова и без
обзира на географску локацију;
 Пренос овлашћења по основу електронског пословања;
 Коришћење јавног портала Е-порези је бесплатно.
Преко портала се не подноси измењена пријава.
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 3
Сервис еПорези служи као помоћ пореским обвезницима да креирају пријаву, провере исправност
пријаве и поднесу пореску пријаву. Подношење пријаве преко портала еПорези се изводи у оквиру
животног циклуса пријаве који важи од марта 2012, и то на следећи начин:
1. За пореског обвезника се креира пријава на порталу ручним уносом података, или
учитавањем унапред припремљених података пријаве помоћу XML датотеке. Након уноса
података пријава се чува у систему опцијом Сачувај, са провером формата унетих вредности,
а без провере података. Тада се пријава налази у статусу У ПРИПРЕМИ, и не сматра се
поднетом. Код такве пријаве се могу мењати вредности, уносити и брисати.
1. Пријава која је у припреми се може:
a. пре потписивања и подношења проверити да ли су подаци исправни, и да ли је пријава
првобитна (не постоји претходно поднета пријава за дати период) одабиром опције
Провери исправност, при чему јој се не мења статус
b. потписати одабиром опције Потпиши, пре чега ће систем аутоматски извршити
проверу исправности података и корисника обавестити о грешкама. ПОтписивање
пријаве се може извршити искључиво сертификатима који су квалификовани и
креирани за дигитално потписивање – тј. имају особину непорецивости.
2. Само се исправна пријава може дигитално потписати и тада прелази у статус ПОТПИСАНА,
и још увек се не сматра поднетом. Код такве пријаве се могу мењати вредности, али приликом
одабира промене вредности, потпис се уклања и пријава поново поставе У ПРИПРЕМИ, и за
даље процесуирање ће бити потребно поново је потписати. Потписивање пријаве гарантује да
подаци након потписивања нису промењени, да су аутентични и да за њихове вредности
гарантује особа чији је дигитални потпис коришћен, јер свака неовлашћена промена има за
последицу да пријава постаје Невалидна. На порталу пре подношења се може наћи више
пријава које су у статусу У припреми и Потписана за исти период, али се само једна од њих
може поднети.
3. Пријава која је потписана може бити поднета. Одабиром опције Поднеси пореска пријава се
шаље на још једну проверу исправности података и у том тренутку се налази у статусу
ПОСЛАТА НА ОБРАДУ. У том тренутку се пријава прихвата у систем и сматра поднетом
Пореској управи и њој је додељен јединствени идентификациони број у систему. Уколико
пријава није исправна при овој провери, пријава се не прихвата и сматра се да није поднета
ОДБАЧЕНА и неће добити јединствени идентификациони број, тако да неће доћи до статуса
ПОСЛАТА НА ОБРАДУ. Када је приказано да је пријава у статусу ПОСЛАТА НА
ОБРАДУ, тиме је процес подношења преко портала еПорези завршен и корисник може да
испрати даље статусе пријаве који се постављају аутоматски након спроведених провера и
обрада. Да би се испратио наредни статус пријаве, потребно је да корисник затвори пријаву и
да на листи свих пријава (Преглед пријава  Преглед електронских пријава) прати њен
статус или одабере поново преглед такве пријаве и тако прегледа њен статус (Промена
статуса се не може видети док је пријава отворена, јер се приказује последњи статус у коме је
пријава била у тренутку прегледа пријаве). Кориснику ће се приказати порука да је пријава
послата на обраду, са упутством да се пријава са статусом може прегледати на страни са
листом пријава.
4. Уколико се пријава подноси у периоду након истека рока предвиђеног за подношење такве
пријаве, документ прелази у статус НЕБЛАГОВРЕМЕНА, и пријава се не сматра поднетом
пореској управи. Битно је да датум подношења буде у оквирима законом прописаних периода.
5. Након обраде, уколико је пријава исправна и првобитна (прва поднета за одабрани период),
врши се књижење пријаве, и уколико је књижење спроведено коректно и завршено, пријава
прелази у статус ПРОКЊИЖЕНА, и тиме је процес подношења пријаве комплетиран
коректно, или може прећи у статус НЕВАЛИДНА, уколико је приликом обраде установљено
да је предата пореска пријава за исти период у папирном облику.
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 4
6. Такође приликом обраде пријава може прећи у статусе У КОНФЛИКТУ, уколико се по
неком од сценарија обраде деси да је у конфликту са другом раније унетом пријавом за исти
период.
Све пријаве поднете до фебруара 2012 имају животни циклус дефинисан на следећи начин:
1. За пореског обвезника се креира пријава на порталу ручним уносом података, или
учитавањем унапред припремљених података пријаве помоћу XML датотеке. Након уноса
података пријава се чува у систему опцијом Сачувај, са провером формата унетих вредности,
а без провере података. Тада се пријава налази у статусу У ПРИПРЕМИ, и не сматра се
поднетом. Код такве пријаве се могу мењати вредности, уносити и брисати.
2. Пријава која је у припреми се може:
a. пре потписивања и подношења проверити да ли су подаци исправни, и да ли је пријава
првобитна (не постоји претходно поднета пријава за дати период) одабиром опције
Провери исправност, при чему јој се не мења статус
b. потписати одабиром опције Потпиши, пре чега ће систем аутоматски извршити
проверу исправности података и корисника обавестити о грешкама.
3. Само се исправна пријава може дигитално потписати и тада прелази у статус ПОТПИСАНА,
и још увек се не сматра поднетом. Код такве пријаве се могу мењати вредности, али приликом
одабира промене вредности, потпис се уклања и пријава поново поставе У ПРИПРЕМИ, и за
даље процесуирање ће бити потребно поново је потписати. Потписивање пријаве гарантује да
подаци након потписивања нису промењени, да су аутентични и да за њихове вредности
гарантује особа чији је дигитални потпис коришћен, јер свака неовлашћена промена има за
последицу да пријава постаје Невалидна. На порталу пре подношења се могу наћи више
пријава које су у статусу У припреми и Потписана, али се само једна од њих може поднети.
4. Пријава која је потписана може бити поднета. Одабиром опције Поднеси пореска пријава се
још једном проверава на исправност података, и на првобитност (уклања се могућност да је
након потписивања поднета друга пријава за исти период), а након тога се прихвата у систем
пореске управе на даљу обраду и књижење. Тада се пријава налази у статусу
ПРИХВАЋЕНА, и тек у овом тренутку се сматра да је пријава поднета Пореској управи.
Битно је да датум подношења буде у оквирима законом прописаних периода.
5. Након истека предвиђеног периода за подношење пријаве Пореској управи, врши се обрада
поднетих пријава након које пријава може прећи у статус КЊИЖЕНА, и тиме је процес
подношења пријаве комплетиран коректно, или може прећи у статус ОДБАЧЕНА, уколико је
приликом обраде установљено да је предата пореска пријава за исти период у папирном
облику.
6. Такође приликом обраде пријава може прећи у статусе ПРИХВАЋЕНА- У КОНФЛИКТУ и
КЊИЖЕНА – У КОНФЛИКТУ, уколико се по неком од сценарија обраде деси да је у
конфликту са другом касније унетом пријавом.
Статуси пријаве се могу за сваку пријаву видети на Прегледу електронских, или на прегледу свих
пријава.
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 5
2. Електронски сервис за подношење пријава - портал
еПорези – спољни корисник
Портал еПорези нуди могућност пореским обвезницима да врше подношење пореских пријава
електронским путем, као и преглед пријава које су поднели, статуса пријава и преглед стања на
рачунима обвезника.
2.1.
Предуслови за приступ порталу еПорези
Окружење
Да би се користио електронски сервис пореске управе, потребно је да корисник на свом рачунару
поседује следеће окружење:
 Оперативни систем: Windows XP, Windows Vista или Windows 7
Порталу еПорези се може приступити коришћењем следећих претраживача:
 Internet explorer 7, и више
 Firefox Mozilla 3 и више
 Google Chrome
Приступ
За приступ електронском сервису еПорези, потребно је поседовати квалификовани
електронски сертификат за аутентификацију, који додељују овлашћена сертификациона тела (CA
тела).
За потписивање електронске пријаве потребно је поседовати квалификовани електронски
сертификат за дигитално потписивање, који додељују овлашћена сертификациона тела.
Услове коришћења сертификата као и окружења на којима се сертификати могу користити
одређују појединачна сертификациона тела за своју групу сертификата.
Постоје четири регистрована сертификациона тела: ПКС (Привредна комора Србије), МУП
(Министарство унутрашњих послова), ПТТ (Пошта Србије), Halcom. Све информације о инсталирању
сертификата, могу се добити на сајтовима ових овлашћених CA тела.
1.
2.
3.
4.
Привредна комора Србије - www.pks.rs/ca/
Министарство унутрашњих послова – http://ca.mup.gov.rs/
ПТТ - www.ca.posta.rs
Halcom - http://www.halcom.rs/index.php?section=4#Q
Да би се могао користити дигитални сертификат, потребно је поседовати читач Smart картица.
Информације о инсталирању читача могу се наћи на сајтовима овлашћених CA тела.
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 6
Потписивање електронске пријаве
Да би корисник потписао електронску пријаву дигиталним сертификатом, потребно је да
инсталира компоненту за потписивање, која је понуђена у тренутку самог потписивања.
Услови којe је потребно поставити пре потписивања пријаве су:
-
-
-
За претраживач Google Chrome
o Инсталирана Јава (Java), и укључена подршка за јава аплет (java applet)
o Инсталација MSXML 4.0 SP3 оперативни систем Windows
За претраживач Internet Explorer
o Oмогућавање и инсталирање Active X контроле у оквиру претраживача
o Инсталација MSXML 4.0 SP3 оперативни систем Windows
За претраживач Firefox Mozilla
o Oмогућавање и инсталирање Active X контроле у оквиру претраживача
o Инсталација MSXML 4.0 SP3 оперативни систем Windows
o Инсталиран додатак компоненте за потписивање за претраживач Mozilla Firefox (Add on) чија
се инсталација налази на почетној страни портала еПорези под називом
„FirefoxAddonEsignDoc32.zip“ или „FirefoxAddonEsignDoc64.zip“, у зависности да ли је
претраживач 32-битни или 64-битни.
Детаљан опис процедуре постављања наведених услова:
Инсталација за Аctive X на Internet Explorer и Firefox
1.
Уколико није унапред инсталирана Active X контрола, кориснику се на врху стране у претраживачу
приказује опција за њено инсталирање.
2.
Кликом на ову опцију кориснику се приказује падајући мени са опцијама за активирање контроле.
Одабрати Run Add-on, а затим и Run.
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 7
Подешавања MSXML na Internet Explorer и Firefox
За оперативни систем Windows XP SP3 је потребно да на рачунару буде инсталирана компонента
MSXML 4.0, да би корисник могао да уради потписивање. Уколико ова компонента није инсталирана
приликом потписивања појавиће се порука да је потребно инсталирати компоненту ручно:
1.
Да би се инсталирала ова компонента, уколико не постоји на рачунару, довољно је бесплатно је
преузети са Microsoft –овог сајта:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697
Подешавања add on –а компоненте за потписивање за Firefox
Уколико се за приступ користи претраживач потребно је инсталирати и припремљен додатак за
овај претраживач који подржава компоненту за потписивање.
Уградња додатка се ради на следећи начин:
1.
2.
3.
Преузети датотеку са почетне стране портала еПорези
Распаковати је у познати фолдер. Распакована датотека садржи датотеку hslESignDoc2.xpi
У претраживачу одабрати опцију Add ons
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 8
4.
Кориснику се приказује Add on Manager. У секцији алатке за подешавања одабрати опцију 'Install Addon From File…’
5.
Одабрати датотеку са диска hslESignDoc2.xpi
6.
Одабрати датотеку са диска hslESignDoc2.xpi, и одабрати опцију Install Now
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 9
7.
Инсталација ће бити примењена након рестартовања претраживача. Затворити све прозоре
претраживача Firefox и отворити поново.
8.
Да би корисник проверио да је додатак правилно инсталиран довољно је да прегледа листу
инсталираних додатака у Add on Manageru, одабиром опције Extensions. У листи се додатак налази под
називом Comtrade dogSigSDK 2.0.66.0
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 10
Инсталација Java компоненте за претраживач Google Chrome
Инсталирање Јаве се може реализовати пре приступа порталу директним позивом линка
http://java.com/en/download/index.jsp или када је започео процес потписивања. Инсталација Јаве је
бесплатна.
1.
Директним позивом наведене адресе кориснику се приказује страна одакле се Јава може преузети и
инсталирати:
2.
Када започне процес потписивања претраживач ће понудити кориснику опцију за инсталирање Јаве
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 11
3.
4.
Одабрати опцију 'Install plug-in’. Процес је исти као код директног позива инсталације Јаве, отвара се
страна за преузимање и инсталацију Јаве са званичне стране Java.com.
Након инсталације потребно је да се претраживач рестартује.
Подешавање подршке Java applet-а за претраживач Google Chrome
Након инсталирања Java, омогућавање Java applet уколико већ није аутоматски омогућен се врши на
следећи начин:
У адресу претраживача Google Chrome укуцати chrome://plugins/. Након тога у листи инсталираних
додатака пронаћи Јаву где опције треба да буду постављене као на слици:
Каде је омогућем тада је активан линк Disable.
2.2.
Приступ порталу еПорези
Електронско подношење пријава у име пореског обвезника могу да изврше:
 Законски заступници пореског обвезника
 Порески пуномоћници
 Порески саветници
Приступ сервису за електронско подношење пореских пријава могу вршити искључиво лица која
поседују квалификовани дигитални сертификат издат од стране неког од сертификационог тела
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 12
(ПКС, Пошта, МУП, Halcom итд)., и која имају овлашћења за електронско подношење пријава за
неког пореског обвезника Републике Србије.
2.2.1. Приступ порталу сертификатом
1. Корисник приступа порталу одабиром директног линка портала еПорези:
https://eporezi.poreskauprava.gov.rs , или одабиром линка приказаног на јавном порталу
Пореске управе.
2. Након одабира адресе портала, од корисника се тражи да одабере сертификат којим ће се
пријавити на систем.
3. Одабрати сертификат, и унети одговарајући ПИН или лозинку.
Сл. 1
Сл. 2
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 13
4. Могућа ситуација је да картица није добро постављена у читачу картица, и тада се кориснику
отвара прозор са поруком да коректно подеси картицу. Корисник треба да обрати пажњу, јер
је могуће да се ова порука прикаже кориснику иза прозора са отвореним претраживачом
(Internet Explorer, Firefox), и тада ће програм чекати на корисника да постави коректно
картицу.
5. Систем проверава валидност сертификата и уколико је сертификат валидан кориснику се
приказује страна за потврђивање пријаве на портал.
Сл. 3
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 14
6. Корисник се аутоматски логује на портал под постојећим или новим корисничким налогом
7. Пријављеном кориснику се у десном горњем углу стране увек у току рада приказује назив
корисничког налога под којим је логован на портал.
Сл. 4
8. На основу ЈМБГ-а из сертификата врши проверу овлашћења која корисник има у
јединственом регистру пореских обвезника
9. Уколико корисник не постоји или нема овлашћења ни за једног пореског обвезника,
кориснику се приказује порука о томе да нема права приступа систему
10. Уколико на сертификату којим се логује корисник не постоји ЈМБГ, или је овај сертификат
неквалификовани сертификат кориснику се приказује страна са обавештењем о могућим
проблемима.
11. Уколико корисник постоји и има овлашћења по регистру, кориснику се приказује листа свих
пореских обвезника, укључујући и њега самог, за које може да врши електронски унос
пореске пријаве, одакле се може вршити одабир пореског обвезника у чије име се даље врше
активности (описано у поглављу 2.3)
12. Уколико приликом одабира сертификата или уноса ПИНа, сертификат није валидан, налази
се на листи опозваних сертификата, није добро постављен у читач, није унет коректан ПИН,
није тренутно могућа провера сертификата или на неки други начин сертиификат не може
бити верфикован, кориснику се приказује следећа страна
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 15
Сл. 5
2.2.2. Промена сертификата и одјава
1. Уколико корисник жели да приступи другим сертификатом на портал еПорези, а претходно
је био логован, тада бира опцију: Одјави се, која је приказана у десном горњем углу стране
(сл.4).
2. Да би се онемогућио приступ неовлашћеним особама и прекинула успостављена веза између
сертификата и претраживача треба затворити прозоре претраживача
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 16
Сл. 6
3. Отворити нову инстанцу претраживача, позвати линк портала, и улоговати се корисничким
налогом ново одабраног сертифката
4. Процес логовања је исти као у одељку Приступ порталу сертификатом
2.3.
Одабир пореског обвезника за кога се врше активности
Када логовани корисник одабере пореског обвезника у чије име врши електронско подношење
пријава, као и остале активности на порталу еПорези, кориснику се додељују права на порталу
која има по овлашћењу које има за датог пореског обвезника, и до наредног реизбора пореског
обвезника, активности се врше у име тренутно одабраног.
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 17
Сл. 7
2.3.1. Одабир пореског обвезника
1. Када се корисник улогује уз помоћ сертификата, на основу ЈМБГ-а из сертификата врши се
проверу овлашћења која корисник има у јединственом регистру пореских обвезника.
2. Уколико корисник не постоји или нема овлашћења ни за једног пореског обвезника,
кориснику се приказује порука о томе да нема права приступа систему
3. Уколико корисник постоји има овлашћења по регистру, кориснику се приказује листа свих
пореских обвезника, укључујући и њега самог, за које може да врши електронски унос
пореске пријаве, одакле се може вршити одабир пореског обвезника у чије име се даље врше
активности
4. Кориснику се приказује листа свих пореских обвезника за које корисник има право на сервис
за електронско подношење пријава и она садржи следеће податке: ПИБ, назив пореског
обвезника, опција за одабир Одабери.
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 18
5. Одабрати пореског обвезника, кликом на линк Одабери
6. Датом кориснику се додељују права на порталу која има по овлашћењима за датог пореског
обвезника. Овлашћења се преузимају из јединственог регистра пореских обвезника
7. Кориснику се приказује почетна страна са опцијама ка сервисима које нуди портал
8. На странама портала којима прилази логованом кориснику се у сваком тренутку приказује
назив пореског обвезника у чије име се врше активности на порталу.
Сл. 8
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 19
2.3.2. Промена пореског обвезника – поновни одабир
Сл. 9
1. У сваком тренутку корисник може да промени пореског обвезника у чије име врши
активности на порталу.
2. Одабрати опцију Избор ПО из менија.
3. Корисник нема права да врши активности у име претходно одабраног пореског обвезника
4. Корисник у тренутку преглед листе обвезника нема права да приступи ниједној другој
опцији система.
5. Кориснику се приказује листа свих пореских обвезника за које корисник има право на сервис
за електронско подношење пријава и она садржи следеће податке: ПИБ, назив пореског
обвезника, опција за одабир Одабери.
6. Одабрати пореског обвезника, кликом на линк Одабери
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 20
7. Датом кориснику се додељују права на порталу која има по овлашћењима за датог пореског
обвезника. Овлашћења се преузимају из јединственог регистра пореских обвезника
8. Кориснику се приказује почетна страна са опцијама ка сервисима које нуди портал
9. На странама портала којима прилази логованом кориснику се у сваком тренутку приказује
назив пореског обвезника у чије име се врше активности на порталу.
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 21
2.4.
Пријава пореза
1. Корисник може да врши пријаву корисника за пореског обвезника за кога има овлашћења и
кога је одабрао приликом одабира пореског обвезника
2. Одабрати опцију Пријава пореза из менија, или са почетне стране.
3. Отвара се страна за одабир пријаве која садржи: листу пријава, опције за одабир унос пријаве
или преузимања података пријаве из XML датотеке, и листу упутстава за унос одабране
пријаве.
Сл. 10
Преко портала се могу поднети пореске пријаве ПДВ за период: месечни или квартални, у складу са
дефинисаним обавезама пореског обвезника.
Преко портала еПорези пријава се може поднети у роковима који су дефинисани за подношење
специфичне пријаве.
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 22
2.4.1. Унос пријаве ручно
1. Унос података пријаве може да изврши корисник који има било које овлашћење за одабраног
пореског обвезника
2. Са стране за одабир пријава, листа пријава садржи све пријаве које дати корисник има права
да унесе за датог пореског обвезника
3. Одабрати тип пријаве која се уноси: ПППДВ
Сл. 11
4. Одабрати опцију Креирај пријаву
5. Отвара се страна за унос података пријаве са називом пријаве и пољима за унос.
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 23
Сл. 12
6. Унети порески период пријаве
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 24
Сл. 13
7. Прегледати податке о пореском обвезнику. Није могуће извршити промену, јер се ради о
подацима из јединственог регистра пореских обвезника
8. Унети сва поља коректно. Напомена: Уколико поље треба остати празно, унети вредност 0.
Унос вредности поља је обавезна.
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 25
Сл. 14
9. Уколико корисник унесе податак у погрешном формату, приказује му се порука о грешци.
Сл. 15
10. Уколико корисник унесе логички, математички погрешан податак, порука о грешци се може
приказати једино каснијим одабиром опције Провери исправност
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 26
11. Чување података унетих на пријави се врши одабиром опције Сними.
Сл. 16
12. Корисник може да сачува и да мења пријаву на порталу неограничени број пута пре
подношења. Пријава неће бити видљива од стране система обраде Пореске управе, уколико
се не изврши подношење пријаве.
13. У току креирања пријаве пријава се налази у статусу У Припреми и тај статус се може видети
приликом прегледа пријаве.
14. Након уноса или измене података пријаве и њених прилога корисник може одабрати опције
Сними и Изађи
15. Након снимања, кориснику се приказују следеће опције: Измени, Провери исправност,
Обриши, Изађи, и уколико има корисник има права да потпише пријаву (тј. уколико је
законски заступник датог пореског обвезника, од 01.12.2012. порески пуномоћник може да
потписује пројаву.), приказује му се опција Потпиши
Сл. 17
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 27
Сл. 18
2.4.1.1. Специфичности поднишења ПППДВ пријаве
1. Специфична правила за ПППДВ пријаву:
a. Приликом уноса поља 003, 004, 005, 006, 007, 008 се аутоматски прерачунавају
вредности поља 103, 104, 105, 106, 107, 108, као износ пореза, по стопи 20%, односно
за 104 је стопа 8%. Корисник у сваком тренутку може да промени ове вредности на
исправне вредности стопе пореза коју је потребно да унесе на својој пријави.
b. Приликом уноса или измене других поља од којих зависе, вредности поља 005, 009,
110, 105 и 109 се прерачунавају као њихов збир или разлика по правилу истакнутом
за свако поље. Корисник може да промени ове вредности.
2. ПППДВ пријава се уноси са могућностима уноса података њених прилога: ПИДПДВ,
ПИДПДВ1 и КМПДВ.
3. Да би се извршио унос података прилога на страни за унос ПППДВ пријаве треба
селектовати опцију за унос одабраног прилога
Сл. 19
4. При томе важи да се може унети само једна од приајва ПИДПДВ и ПИДПДВ 1, као и да се
пријава ПИДПДВ може унети само за фебруарски период
5. Када је селектован прилог за који се уносе подаци, кориснику се подаци прилога приказују у
посебним картицама са називима ПИДПДВ, ПИДПДВ1, КМПДВ, чијим одабиром може се
вршити унос података прилога
Сл. 20
6. Унети сва поља коректно за одабране прилоге
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 28
Сл. 21
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 29
Сл. 22
7. Уколико корисник унесе податак у погрешном формату, приказује му се порука о грешци.
8. Уколико корисник унесе логички, математички погрешан податак, порука о грешци се може
приказати једино каснијим одабиром опције Провери исправност
9. Чување података прилога се врши у истом тренутку када се чувају подаци пријаве ПППДВ
након одабира опције Сними.
2.4.2. Унос пријаве, преузимањем података из XML датотеке
1. Унос података пријаве може да изврши корисник који има било које овлашћење за одабраног
пореског обвезника
2. Са стране за одабир пријава, листа пријава садржи све пријаве које дати корисник има права
да унесе за датог пореског обвезника
3. Одабрати тип пријаве која се уноси: ПППДВ
4. Одабрати опцију Одаберите
5. Oдабрати правилно припремљен XML са подацима пријаве одабраног типа
6. Одабрати опцију Преузми XML
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 30
7. Кориснику се приказује страна за унос података одабраног типа пријаве
8. Сви подаци из датотеке XML-а се учитавају. Уколико постоје приказују се ажурни подаци из
ЈРПО-а.
9. Уколико постоје подаци из прилога ПППДВ пријаве, учитавају се и такви подаци
10. Даљи ток уноса пријаве је идентичан уносу пријаве ручно.
11. Уколико корисник унесе податак у погрешном формату, приказује му се порука о грешци.
12. Уколико корисник унесе логички, математички погрешан податак, порука о грешци се може
приказати једино каснијим одабиром опције Провери исправност
13. Чување података унетих на пријави се врши одабиром опције Сними.
14. Корисник може да сачува и да мења пријаву на порталу неограничени број пута пре
подношења. Пријава неће бити видљива од стране система обраде Пореске управе, уколико
се не изврши подношење пријаве.
15. У току креирања пријаве пријава се налази у статусу У Припреми и тај статус се може видети
приликом прегледа пријаве.
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 31
2.4.3. Преглед упутстава
1. Са стране за одабир пријава, листа пријава садржи све пријаве које дати корисник има права
да унесе за датог пореског обвезника
2. Одабрати тип пријаве која се жели преглед упутства: ПППДВ
Сл. 23
3. Одабрати опцију Упутство за одабрану пријаву
4. Кориснику се приказује упутство за попуњавање пријаве, са листом порука добијенох
приликом провере исправности пријаве, као и са форматом података за унос
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 32
Сл. 24
5. Одабрати опцију Пример за одабрану пријаву
6. Кориснику се приказује пример правилно попуњене пријаве одабраног типа
7. Одабрати опцију Пример XML за одабрану пријаву
8. Кориснику се приказује пример правилно попуњене пријаве одабраног типа у XML формату
2.4.4. Чување уноса пријаве
1. Чување унетих података пријаве може да изврши законски заступник или порески
пуномоћник за одабраног пореског обвезника.
2. Након уноса или измене података пријаве и њених прилога корисник може одабрати опције
Сними и Изађи
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 33
Сл. 25
3. Након снимања, кориснику се приказују следеће опције: Измени, Провери исправност,
Обриши, Изађи, и уколико има корисник има права да потпише пријаву (тј. уколико је
законски заступник датог пореског обвезника), приказује му се опција Потпиши
4. Чувањем пријаве се подаци чувају на порталу, и корисник може неограничен број пута да их
мења, пре потписивања и подношења. При томе пријава није поднета Пореској управи, и
уколико се не поднесе у року од 10 дана она ће бити аутоматски обрисана.
2.4.5. Измена пријаве
1. Измену пријаве може да изврши законски заступник или порески пуномоћник за одабраног
пореског обвезника.
2. Након уноса се кориснику приказује преглед пријаве одакле корисник може да одабере
опцију за измену података пријаве Измени.
3. Одабир измене се може извршити и тако што се пријава бира из листе претражених пријава
a. Одабир опције Преглед пријава
b. Одабир критеријума претраге пријаве
c. Одабир опције Преглед пријаве за дату пријаву
d. Одабир опције Измени
4. Изменити податке на пријави и/или њеним прилозима
5. Одабрати опцију Сними
6. Чувањем пријаве се подаци чувају на порталу, и корисник може неограничен број пута да их
мења, пре потписивања и подношења. При томе пријава није поднета Пореској управи, и
уколико се не поднесе у року од 10 дана она ће бити аутоматски обрисана.
7. Уколико се мења потписана пријава, са пријаве се уклања потпис и корисник ће морати да
потпише пријаву поново
2.4.6. Провера исправности података пријаве
1. Проверу исправности пријаве може да изврши законски заступник или порески пуномоћник
за одабраног пореског обвезника.
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 34
2. Након чувања података пријаве или са прегледа пријаве кориснику се нуди опција Провери
исправност.
3. Одабрати опцију Провери исправност
4. Провера исправности података пријаве се врши по математичким, логичким грешкама, и по
првобитности подношења за дати период
5. Након завршене провере исправности кориснику се приказује листа порука система, на три
типа грешака:
a. Грешка – пријава неће моћи да буде потписана нити поднета
b. Упозорење - пријава ће моћи да буде потписана и поднета
c. Информација - пријава ће моћи да буде потписана и поднета
Сл. 26
Сл. 27
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 35
Сл. 28
Сл. 29
6. Провера исправности се такође имплицитно позива када корисник одабере опције Потпиши
и Поднеси, и дате акције се не могу завршити уколико пријава нема исправну пријаву.
7. У току уноса података сваки податак се проверава да ли је дефинисаног типа, и уколико није
кориснику се издаје порука о погрешном уносу типа података.
2.4.7. Потписивање пријаве
1. Да би корисник потписао пореску пријаву потребно је да претходно буде омогућена и
инсталирана Active X контрола у претраживачу којим се приступа (одељак 2.1)
2. Потписивање пријаве може да изврши само корисник који има овлашћење законског
заступника за одабраног пореског обвезника, и то сертификатом који је непорецив, тј.
припремљен за дигитално потписивање.
3. Опцију потписивања пријаве корисник може одабрати са прегледа пријаве за пријаву која се
налази у статусу У Припреми
4. Преглед пријаве корисник добија након два сценарија:
a. Извршен је унос
b. Са претражене листе пријава одабрана је опција прегледа пријаве
i. Одабир опције Преглед пријава
ii. Одабир критеријума претраге пријаве
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 36
iii. Одабир опције Преглед пријаве за дату непотписану пријаву (у статусу У
припреми)
5. Одабрати опцију Потпиши.
6. Систем врши проверу исправности пријаве по математичким, логичким грешкама, и по
првобитности подношења за дати период и уколико нема грешака, пријава може да буде
потписана
7. Од корисника се тражи потврда потписивања датом компонентом за потписивање.
8. Уколико се компонента активира први пут са датог претраживача, кориснику се нуди
могућност инсталације компоненте за потписивање, која је условна за процес потписивања.
Одабрати опцију инсталације компоненте. Услов за инсталацију ове компоненте је претходно
омогућена и инсталирана Active X контрола.
9. Уколико је компонента већ инсталирана, треба одабрати само опцију потписивања, кликом
на Потпиши.
10. Кориснику се даје могућност одабира сертификата којим ће се пријава потписати. Могуће је
потписати пријаву једино квалификованим сертификатом издатим од стране квлашћеног
сертификационог тела, и при том сертификат мора да буде намењен 'за дигитално
потписивање'. Одабрати сертификат којим ће бити потписана пријава
11. Пријава ће бити потписана дигиталним сертификатом корисника који је улогован, а који је
одабран приликом самог логовања на портал
12. Пријави ће бити додељен јединствени идентификатор УИД, у систему Пореске управе
13. Кориснику се приказује страна за преглед пријаве са опцијама: Измени, Поднеси, Обриши,
Изађи
14. Потписана пријава може бити поднета Пореској управи.
15. Потписана пријава може бити обрисана или измењена, али приликом измене података
потписан пријаве, пријави се уклања потпис, и она прелази у статус У припреми, након чега
поново треба бити потписана да би се спровело даље подношење пријаве.
Сл. 30
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 37
Сл. 31
2.4.8. Подношење пријаве
1. Подношење пријаве може да изврши законски заступник или порески пуномоћник
пуномоћник за одабраног пореског обвезника.
2. Опцију подношења пријаве корисник може одабрати са прегледа пријаве за пријаву која је
већ потписана и налази се у статусу Потписана
3. Преглед пријаве корисник добија након два сценарија:
a. Извршен је унос
b. Са претражене листе пријава одабрана је опција прегледа пријаве
i. Одабир опције Преглед пријава
ii. Одабир критеријума претраге пријаве
iii. Одабир опције Преглед пријаве за дату потписану пријаву
4. Одабрати опцију Поднеси.
5. Систем врши проверу испрваности пријаве по математичким, логичким грешкама, и по
првобитности подношења за дати период и уколико нема грешака, пријава може да буде
поднета
6. Уколико се детектује грешка по овим правилима пријава ће бити Одбачена
7. Уколико се не детектује грешка по правилима по којима се врши провера исправности
пријаве, као и првобитности, пријава је поднета, и послата на даљу обраду. Пријава је у
статусу Послата на обраду. Корисник може проверити наредни статус пријаве, тек новим
прегледом пријаве у листи Преглед пријаваПреглед електронских пријава.
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 38
8. Кориснику се приказује страна за преглед пријаве са опцијама: Штампај, Штампај потврду,
Изађи
9. Поднетој пријави се након ове акције може само мењати статус у зависности од промене
статуса пријаве у систему, али не може бити обрисана или измењена.
2.4.9. Брисање пријаве
1. Када се пријава налази на порталу, а пре подношења пријаве у систем Пореске управе,
пријава може бити трајно уклоњена (обрисана).
2. Брисање пријаве може да изврши законски заступник или порески пуномоћник за одабраног
пореског обвезника.
3. Опцију брисања пријаве корисник може одабрати са прегледа пријаве за пријаву која је у
статусу У припреми и Потписана
4. Преглед пријаве корисник добија након два сценарија:
a. Извршен је унос
b. Са претражене листе пријава одабрана је опција прегледа пријаве
i. Одабир опције Преглед пријава
ii. Одабир критеријума претраге пријаве
iii. Одабир опције Преглед пријаве за дату потписану пријаву
5. Одабрати опцију Обриши
6. Пријава се трајно уклања са портала
2.4.10.
Брисање неактивних пријава са портала
1. Опцију брисања пријаве корисник може одабрати са прегледа пријаве за пријаву која је у
статусу У припреми и Потписана
2. За све кориснике се аутоматски наког унапред дефинисаног, конфигурабиланог период од
тренутка креирања пријава, за све пријаве које су у статусу У припреми и Потписана врши
трајно брисање пријава са портала
2.4.11.
Одустајање од активности
1. У току процеса уноса података пријаве, измене и прегледа пријаве корисник може одустати
од активности кликом на опцију Изађи, након чега се враћа на претходан корак, и нема
губитака података.
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 39
2.4.12.
Штампање пријаве
1. Штампање пријаве може да изврши законски заступник или порески пуномоћник за
одабраног пореског обвезника.
2. Корисник након успешног подношења пријаве, тј. када је пријава у статусу Послата на
обраду, и касније Прокњижена и У конфликту или Неблаговремена може да изврши
штампање пријаве.
3. Одабир опције Преглед пријава из менија
4. Одабир критеријума претраге пријаве
5. Одабир опције Преглед пријаве за дату пријаву која је у статусу Послата на обраду,
Прокњижена, У конфликту, Неблаговремена
6. Одабир опције Штампај
7. Кориснику се приказује пријава у облику за штампу
8. Напомена: Да би се приказ припреме за штампу отворио кориснику, потребно је да се у
претраживач (Internet explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, или други) подеси тако да
опција POP-UP буде омогућена, односно да не буде блокиран POP-UP.
9. Одабрати опцију за штампу (сличица штампача)
10. Пријава је у моду а преглед пред штампу
11. Потврдити штампу
12. Кориснику може прегледати пријаву одштампану у А4 формату
2.4.13.
Штампање обавештења за поднету пријаву
1. Штампање обавештења за поднету пријаву може да изврши законски заступник или порески
пуномоћник за одабраног пореског обвезника.
2. Корисник након успешног подношења пријаве, тј. када је пријава у статусу Послата на
обраду, и касније Прокњижена и У конфликту или Неблаговремена може да изврши
штампање обавештење о поднетој пријави.
3. Одабир опције Преглед пријава из менија
4. Одабир критеријума претраге пријаве
5. Одабир опције Преглед пријаве за дату пријаву која је у статусу Послата на обраду,
Прокњижена, У конфликту, Неблаговремена
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 40
6. Одабир опције Обавештење
7. Кориснику се приказује потврда-обавештење у облику за штампу са подацима: Назив, ПИБ,
Матични број, Адреса, Место пореског обвезника, Број пријаве у систему (УИД), Врста
пријаве, Датум подношења, адресом Пореске управе и Датумом штампања обавештења
Сл. 32
8. Напомена: Да би се приказ припреме за штампу отворио кориснику, потребно је да се у
претраживач (Internet explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, или други) подеси тако да
опција POP-UP буде омогућена, односно да не буде блокиран POP-UP.
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 41
9. Одабрати опцију за штампу (сличица штампача)
10. Пријава је у моду а преглед пред штампу
11. Потврдити штампу
12. Кориснику може прегледати пријаву одштампану у А4 формату
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 42
2.5.
Преглед пријава
1. Одабир опције Преглед пријава из менија
Сл. 33
2.5.1. Претрага и преглед листе електронски поднетих пријава
2. Одабир критеријума претраге пријаве: Тип пријаве (ПППДВ, ...), Статус пријаве (нови
статуси пријаве: Припрема, Потписана, Послата на обраду, Невалидна, Неблаговремена,
Прокњижена, У конфликту, У прекршају, и стари статуси пријаве: Прихваћена конфликт,
Одбачена, Књижена, Књижена конфликт, За Сторнирање, Сторнирана ), Датум
подношења пријаве (у периоду од - до), Период пријаве, Идентификациони број пријаве
3. Кориснику је омогућено да врши претрагу пријава по статусима до фебруара 2012, ради
прегледа претходно унетих пријава, и претрагу пријава по статусима од марта 2012, ради
прегледа свих унетих пријава у том периоду.
4. Корисник може одабрати све пријаве без обзира на критеријуме
5. Одабрати опцију Прикажи
6. Кориснику се приказује листа свих пријава на порталу по задатим критеријумима, са
статусима
7. Листа пријава садржи следеће податке: Тип пријаве, Период од-до ријаве, Датум подношења,
Статус пријаве, УИД, линк за Преглед пријаве
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 43
Сл. 34
2.5.2. Преглед пријаве
8. .Одабрати опцију Преглед пријаве за одабрану пријаву
9. Кориснику се отвара страна за преглед пријаве са свим унетим подацима пријаве и свих
њених прилога (ако се ради о прегелду ПППДВ пријаве). Податке није могиће мењати, већ су
деактивирани за промене.
10. На прегледу пријаве се могу одабрати следеће опције и зависности од статуса пријаве и
овлашћења која има корисник:
a. Пријава у статусу У припреми: Измени, Потпиши (само за законског заступника),
Провери исправност, Обриши, Изађи
b. Пријава у статусу Потписана: Измени, Поднеси, Провери исправност, Обриши,
Изађи
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 44
c. Пријава у статусу Послата на обраду, Прокњижена, У конфликту, Неблаговремена,
Одбачена (и остали): Штампај, Штампај потврду, Изађи.
Сл. 35
2.5.3. Преглед статуса пријаве и прилога
1. Пре подношења статус пријаве се мења у зависности од акција које су предузете на порталу
над пријавом. Пријава се на порталу, пре подношења може наћи у статусу: У припреми,
Потписана
2. Након подношења статус пријаве се мења у зависности од унутрашњег система где се врши
обрада пријаве. Пријава се након подношења може наћи у статусу: Послата на обраду,
Прокњижена, У конфликту, Неблаговремена.
3.
Након сваке промене статуса, статус пријаве и свих њених прилога на порталу се ажурира, и
ти статуси се могу прегледати из листе или са прегледа саме пријаве.
4. У листи пријава се за сваку пријаву накази статус пријаве у сваком тренутку.
5. Одабиром прегледа пријаве на страни за преглед се приказује статус прихаве.
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 45
Сл. 36
6. Одабиром прилога ПППДВ пријаве на страни за преглед прилога се приказује његов статус.
2.5.4. Преглед листе електронски и папирно поднетих пријава
1. Корисник је логован сертификатом и одабрао је да врши активности на порталу у име
пореског обвезника ПО1 за кога има овлашћење електронског подношења пријава
2. Одабрати опцију ПрегледиПреглед свих ПППДВ пријава.
3. Одабрати или унети датум подношења пријава које се желе у прегледу. Датум је опцион и не
мора се унети.
4. Одабрати опцију Прикажи
5. Кориснику се приказује листа свих поднетих електронских и свих поднетих папирних
пријава у систем Пореске управе у име одабраног пореског обвезника ПО1. Листа садржи
следеће податке: Број пријаве, ПУИД, Шифру акта, Статус.
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 46
Сл. 37
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 47
2.6.
Упит стања пореског обвезника
1. Корисник је логован сертификатом и одабрао је да врши активности на порталу у име
пореског обвезника ПО1 за кога има овлашћење електронског подношења пријава
2. Одабрати опцију ПрегледиУпит стања из менија.
Сл. 38
3. Упит стања се може захтевати на текући дан, и само за пореског обвезника ПО1.
Сл. 39
4. Унети електронску адресу (email) и потврдити је. Уколико корисник не потврди коректно
адресу, приказаће се порука као на слици
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 48
Сл. 40
5. Правилним уносом након потврде корисник још једном треба да потврди исправност
електронске адресе. Адреса која је унета ће бити адреса на коју ће упит стања бити прослеђен
Сл. 41
6. У име пореског обвезника се може поднети највише три захтева у току дана, али се не може
поднети додатан захтев за упитом стања уколико је претходни захтев већ у обради
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 49
Сл. 42
7.
Након успешно поднетог захтева кориснику ће бити приказана порука 'Захтев успешно послат'
Сл. 43
8. Сви захтеви који су послато се могу пратити у прегледу листе захтева
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 50
Сл. 44
9. Корисник може направити избор захтева који се приказују у листи одабиром датума
подношења захтева, броја захтева или статуса захтева
Сл. 45
Сл. 46
10. Када је по захтеву, захтев у обради, статус захтева ће бити
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 51
a. Креиран захтев
b. Захтев у обради
c. Захтев обрађен
11. Када је по захтеву, упит стања формиран и корисник може да га прегледа, статус захтева ће
бити
a. Документ је формиран. Тада корисник може да преузме формиран документ са
упитом стања кликомк на линк 'Извештај'
b. Документ је формиран и послат email. Тада корисник може да преузме формиран
документ са упитом стања кликомк на линк 'Извештај'. Исти документ је послат на
наведени кориснички email
c. Документ је формиран и није послат email. Тада корисник може да преузме формиран
документ са упитом стања кликом на линк 'Извештај'. Слање документа на наведени
кориснички email није успело.
12. Када је по захтеву, дошло до грешке у креирању упита стања по захтеву, статус захтева ће
бити
a. Грешка у обради захтева. Послати поново захтев.
b. Документ се не може преузети. Послати поново захтев
13. Након одређеног периода (предвиђено је 10 дана) документ се неће чувати на серверу,
корисник га неће моћи преузети и он ће бити обрисан. Статус захтева ће бити Обрисан
14. Емаил који корисник добије као резултат, у прилогу садржи креиран документ Упита стања
на задати датум, задатог пореског обвезника
15. Прегледом креираног документа са упитом стања, кориснику се приказује Преглед стања на
рачунима пореског обвезника ПО1, одабраног дана.
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 52
2.7.
Преглед података пореског обвезника из Јединственог регистра
пореских обвезника
1. Корисник је логован сертификатом и одабрао је да врши активности на порталу у име
пореског обвезника ПО1 за кога има овлашћење електронског подношења пријава
2. Одабрати опцију ПрегледиПреглед података обвезника из менија.
Сл. 47
3. Кориснику се отвара страна са свим подацима пореског обвезника ПО1 који се налазе у
јединственом регистру пореских обвезника: ПИБ, Матични број, Кратак назив, Назив,
Адреса, Делатност, Организациона јединица ПУ, Организациона јединица ПДВ, Претежни
извозник, Датум ПППДВ регистрације, Порески период
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 53
2.8.
Администрација овлашћења
1. Корисник је логован сертификатом и одабрао је да врши активности на порталу у име
пореског обвезника ПО1 за кога има овлашћење електронског подношења пријава
2. Корисник је законски заступник пореског обвезника ПО1
3. Одабрати опцију Овлашћења из менија.
4. Кориснику се отвара страна са приказом листе свих пореских пуномоћника који имају
овлашћење да електронски подносе пријаве у име пореског обвезника ПО1, у јединственом
регистру пореских обвезника.
2.8.1. Листа свих овлашћених лица за пореског обвезника
1. .Листа садржи сва активна овлашћења и сва овлашћења која су укинута, тако да има приказ
иисторије овлашћења
2. Укинута овлашћења имају датум истека важности, и линк за брисање овлашћења је
неактиван
3. Листа садржи следеће податке о овлашћењу: ЈМБГ физичког лица - пуномоћника, Датум
почетка важности овлашћења, Датум престанка важности овлашћења, Врсту овлашћења,
и опцију за брисање облашћења.
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 54
Сл. 48
2.8.2. Укидање овлашћења
1. Из листе овлашћења за активно овлашћење пуномоћника одабрати опцију Обриши
овлашћење
2. Укида се овлашћење за одабраног пуномоћника у јединственом регистру пореских обвезника
3. Кориснику се приказује листа свих овлашћења за датог пореског обвезника ПО1, тако да
обрисани пуномоћник и даље постоји у листи, али даље није могуће њиме манипулисати и
брисати га.
4. Кориснику коме је укинуто овлашћење се може поново доделити овлашћење
2.8.3. Додавање овлашћења
5. Уколико кориснику не постоји активно дато овлашћење, могуће је доделити му то
овлашћење
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 55
6. У сегменту за Унос овлашћења унети ЈМБГ корисника коме се даје овлашћење (ЈМБГ
налогопримца)
7. Одабрати врсту овлашћења из листе понуђених врста овлашћења
8. Унети датум почетка важности овлашћења које се додаје
9. Одабрати опцију Унеси овлашћење
10. Кориснику је додељено овлашћење у једиснтвеном регистру пореских обвезника за
електронски унос пореских пријава, у својству пореског пуномоћника
Упутство за коришћење електронских сервиса еПорези
Страна 56
Download

Insert document title