Prošireni paket takođe pokriva 20 bolesti djece od 3 do
18 godine: (kancer, otkazivanje bubrega, gubitak vida,
zamjena srčanog zaliska, presađivanje glavnih organa,
paraliza, aplastična anemija, benigni tumor mozga,
koma, gluvoća (gubitak sluha), teške opekotine, dječija
paraliza, od insulina zavisna šećerna bolest (diabetes
melitus tipa I), sistemski oblik juvenilnog hroničnog
artritisa (Stillova bolest), bakterijski meningitis, teška
povreda glave, encefalitis, primarna (idiopatska) kardiomiopatija, apalični sindrom (vegetativno stanje)
i gubitak ekstremiteta.
KONTAKT
LOVĆEN ŽIVOTNA OSIGURANJA
Marka Miljanova 29/III
Podgorica
tel. 020 231 882
fax. 020 231 881
web: www.lovcenzivot.me
Komplet osiguranje života
Sve potrebne informacije možete dobiti kod:
Lovćen osiguranja AD
INFO CENTRI
PODGORICA, Ul. Slobode 13A
tel. 020 404 404 fax. 020 404 401 e-mail: [email protected]
Premija za djecu je gratis!
U slučaju prve pojave jedne od težih bolesti i povreda
u skladu sa izabranim paketom isplaćuje se pripadajuća
osigurana suma za teže bolesti i povrede. Prekida se plaćanje
premije za teže bolesti i povrede - prestaje ovo dopunsko
osiguranje, a nastavlja za osnovno osiguranje do isteka.
BERANE, Ul. Polimska 9
mob. 063.231.239 tel/fax. 051.231.239 e-mail: [email protected]
BIJELO POLJE, Treće Sandžačke bb
tel. 050.487.005 e-mail: [email protected]
NIKŠIĆ, Ivana Milutinovića 4
tel/fax. 040.231.404 e-mail: [email protected]
KOTOR, Šuranj bb tel. 032.301.999 fax. 032.301.955
BAR, Ul. Jovana Tomaševića 27 tel. 030.317.319 fax. 030.321.720
Osiguravaju se osobe starosti od 18 do 55 godina. Maksimalna starost prilikom isteka je 65 godina. Zaključuje
se isključivo uz osnovno osiguranje!
Premija
2 eur
Interval plaćanja:
Mjesečno
Trajanje osiguranja:
10 godina
Pristupna starost:
35 godina
OSNOVNI PAKET OSIGURANA SUMA:
Muško stanovništvo:
6.664,98
Žensko stanovništvo:
5.330,04
PROŠIRENI PAKET OSIGURANA SUMA:
DANILOVGRAD, Ul. Sava Burića bb tel. 020.813.242 fax. 020.812.736
FILIJALE
PODGORICA, Marka Miljanova 29
tel. 020.411.500 fax. 020.411.508 e-mail: [email protected]
NIKŠIĆ, Vuka Mićunovića 3
tel: 040.214.110, 040.212.323 fax. 040.212.322 e-mail: [email protected]
KOTOR, Šuranj bb
tel. 032.301.900 fax. 032.301.910 e-mail: [email protected]
BIJELO POLJE, Ul. Živka Žižića 1
tel. 050.487.005 fax. 050.487.015 e-mail: [email protected]
PLJEVLJA, Ul. Narodne revolucije 10
tel. 052.321.359 fax. 052.321.432 e-mail: [email protected]
BERANE, Ul. Polimska 9
tel. 051.231.239 fax. 051.231.082 e-mail: [email protected]
Muško stanovništvo:
4.349,84
POSLOVNICE I EKSPOZITURE,
Žensko stanovništvo:
3.941,62
čije kontakte možete pronaći na adresi www.lo.co.me
UVEĆAJMO RADOST,
ZDRAVLJE, VJERU,
LJUBAV!
Simbol vaše sigurnosti
Što možeš danas ne ostavljaj za sjutra!
Osigurajte svoju budućnost danas!
Sada je pravo vrijeme da stvorite sigurnu i finansijski
izvjesnu budućnost Vas i Vaše porodice.
Kako odabrati pravu vrstu životnog osiguranja i time
obuhvatiti sve svoje potrebe?
Mi smo tu da Vam sa velikim zadovoljstvom u tome
pomognemo.
Program mješovitog osiguranja života namijenjen je
ljudima koji misle na svoju i budućnost svoje porodice,
jer omogućava:
• potpunu osiguravajuću zaštitu
• sigurnu i jednostavnu štednju
• garantuje isplatu ugovorene sume zajedno sa učešćem
u dobiti osiguraniku - po isteku ugovora, odnosno
korisniku osiguranja - koga Vi odredite, odmah po
nastupanju osiguranog slučaja.
Premija
40 eur
Interval plaćanja:
Mjesečno
Trajanje osiguranja:
10 godina
Pristupna starost:
35 godina
Mješovito classic osigurana suma:
Muško stanovništvo:
doživljenje: za smrt:
4.774,80
4.774,80
Žensko stanovništvo:
doživljenje: za smrt:
4.818,40
4.818,40
Mješovito dvostruka sigurnost osigurana suma:
Muško stanovništvo:
doživljenje: za smrt:
4.615,20
9.230,40
Žensko stanovništvo:
doživljenje: za smrt:
4.740,00
9.480,00
Za duplu zaštitu izaberite MJEŠOVITO DVOSTRUKA SIGURNOST gdje je dvostruka suma osiguranja za slučaj smrti.
Osiguranje je namijenjeno svima od 14 do 65 godina
starosti, pri čemu osiguranje mora isteći najkasnije
u 75 godini života.
Otklonite ovaj strah! Uz osnovno osiguranje zaključite
i dodatna osiguranja:
Osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja - nezgode,
koje može da pokriva sledeće rizike:
Pored mjesečnog plaćanja (prikazano primjerom) premiju
možete plaćati: kvartalno, polugodišnje, godišnje,
a uplatu možete izvršiti trajnim nalogom, administrativnom zabranom, uplatnicom u banci.
Ako želite da prijatno iznenadite
bračnog partnera, uz istu premiju,
osigurajte se zajedno sa jednom
polisom!
• smrt nesrećnim slučajem i trajni invaliditet
• dnevna naknada - bolovanje (do 200 dana)
• bolnički dani - liječenje (do 60 dana)
Premije-mjesečno
Osigurane sume nezgoda
Smrt invaliditet
Bolnički
dani
Dnevna
naknada
Smrt
Invaliditet
Bolnički
dani
Dnevna
naknada
3
1
1
5.660,38
11.320,76
10
2,22
Minimalna mjesečna premija je samo 15 eura za osnovno
osiguranje! Donesite odluku! Osigurajte se!
NOVO - osiguranje od težih bolesti i povreda gdje
VAŽNO JE ZNATI:
je pokriveno osiguranje isključivo za slučaj prve pojave
jedne od težih bolesti ili jedne od povreda.
Ako Vam je trenutna finansijska situacija takva da nijeste
u mogućnosti uplaćivati premiju (tek poslije 2 odnosno 3
godine neprekidnog plaćanja zavisno od trajanja polise)
tada imate nekoliko rješenja:
• Kapitalizacija polise - obračun smanjene sume osiguranja i neplaćanje premije do isteka polise.
• Vinkulacija polise - Polisa je vrednosni papir čija je vrijednost u svakom momentu jednaka njenoj otkupnoj
vrijednosti pa je možete iskoristiti kao oblik zaloge
za odobrenje kredita kod banke.
• Otkup osiguranja - obračun otkupne vrijednosti sume
osiguranja, nakon čije isplate osiguranje prestaje ili
se zaključenjem nove polise nastavlja.
Prednosti osiguranja - kvalitetnije osigurane sume –
zaključenjem osiguranja u mlađem životnom dobu sa
dužim trajanjem ugovora.
Strah od bolesti i nemogućnost rada i privređivanja je
prvi na listi strahova svakog čovjeka!
Birate jedan od dva paketa:
OSNOVNI paket - pokrivene su 4 bolesti (srčani infarkt,
kancer, moždani udar i otkazivanje bubrega)
PROŠIRENI paket - pokriće za 23 bolesti (srčani infarkt,
kancer, moždani udar, otkazivanje bubrega, presađivanje vitalnih organa, paraliza, multipla skleroza,
Alchajmerova bolest (prije navršene starosti od 60
godine), Parkinsonova bolest (prije starosti od 60
godina), akutni virusni encefalitis (koji prouzrokuje
perzistentne simptome), zamjena srčanih zalizaka,
operacija koronarnih arterija, operacija zbog bolesti
aorte, aplastična anemija sa teškim oblikom otkazivanja
koštane srži, bakterijski meningitis (koji prouzrokuje
perzistentne simptome), benigni tumor mozga, koma
(koja prouzrokuje perzistentne simptome), trajna
i nepopravljiva gluvost, gubitak ekstremiteta, trajni
i nepopravljivi gubitak govora, teška povreda glave
(koja prouzrokuje trajni gubitak fizičke sposobnosti),
opekotine trećeg stepena (koje pokrivaju 20 % površine
tijela) i nepopravljiv potpuni gubitak vida.
Download

Komplet osiguranje života - Lovćen životna osiguranja