TEMPUS PROJEKT BAEKTEL
(Spajanje
akademskog
i
preduzetničkog
znanja
kroz
tehnološki potpomognuto učenje)
odobren je krajem 2013 godine od
strane
EACEA
(Education,
Audiovisual and Culture Executive
Agency).
Koordinator projekta je Univerzitet Basilicata iz Italije, a institucije koje učetvuju u trogodišnjem
projektu pored koordinatora su: Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Nišu, Univerzitet u Kragujevcu,
Univerzitet Mediterana Podgorica, Univerzitet u Banja Luci, Univerzitet Iasi, Univerzitet u Ljubljani i
naravno Univerzitet u Tuzli. Pored univerziteta učešće u projektu imaju i privredna društa NIS –
Gazprom Neft Srbija i Arcelor Mittal Prijedor.
Koordinator menadžer ispred Univerziteta u Tuzli je Dr sci. Adila Nurić, vanr.prof. sa Rudarskogeološko-građevinskog fakulteta. Pored RGGF aktivno učešće u realizaciji ovog projekta ima i Fakultet
elektrotehnike.
Cilj BAEKTEL projekta je, kako i sam naziv otkriva, da podstakne partnerstvo između institucija
visokog obrazovanja i preduzeća kroz mješovito akademsko i preduzetničko znanje kroz OER (Open
Educational Resource) platformu. Predviđena BAEKTEL platforma će omogućiti objavljivanje
materijala kurseva od strane visokoobrazovnih institucija s jedne strane i primjera najbolje prakse koju
mogu da ponude privredni stručnjaci s druge strane. Platforma će podržavati materijale na različitim
jezicima, kroz višejezične terminološke resurse. Baektel će unaprijediti kvalitet i relevantnost OER-a
unutar institucija visokog obrazovanja zemalja Zapadnog Balkana i unaprijediti znanje i iskustvo
saradnjom između univerziteta i preduzeća, kao i šire društvene zajednice.
Vizija projekta je razvijanje obrazovnih resursa na internetu koji su slobodni za koristiti za sve ljude.
Za realizaciju vizije potrebno je:
 Ohrabrivati edukatore i studente da aktivno učestvuju u nastajanju otvorenog obrazovnog
pokreta.
 Obrazovni resursi treba da se slobodno razmjenjuju kroz otvorene licence koje dozvoljavaju
korištenje, reviziju, provođenje, unapređenje i razmjenu.
 Vlade i univerziteti treba da prihvate otvoreno obrazovanje kao visoko prioritetan cilj.
Akreditacije i procesi prihvaćanja treba da daju preferenciju ka otvorenim obrazovnim
resursima.
Za više informacija možete posjetiti web stranicu www.baektel.eu
Download

TEMPUS PROJEKT BAEKTEL - Rudarsko geološko građevinski