MADSEN Astera i
OTOsuite audiometrijski modul
Uputstvo za upotrebu
Doc no. 7-50-0780/03
0459
Autorsko pravo
Nijedan deo ovog uputstva se ne sme reprodukovati, postavljati u dostupne sisteme ili prenositi u bilo kojem obliku ili pomoću
bilo kojeg medija, elektronski, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem ili na bilo koji drugi način, bez prethodnog pismenog
odobrenja od strane GN Otometrics A/S.
Copyright© 2009, GN Otometrics A/S
Štampano u Danskoj od strane GN Otometrics A/S, Denmark
Sve informacije, ilustracije i specifikacije u ovom uputstvu su zasnovane na poslednjim informacijama o proizvodu, dostupnim
u vreme izdavanja. GN Otometrics A/S zadržava pravo da izvrši izmene u bilo koje doba, bez obaveštenja.
Tehnička podrška
Molimo kontaktirajte Vašeg dobavljača.
Sadržaj
MADSEN Astera i OTOsuite
Audiometrijski modul
Korisničko uputstvo
1
Uvod u MADSEN Astera i
OTOsuite audiometrijski modul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1 MADSEN Astera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2 MADSEN Astera audiometrijski kontrolni panel (ACP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3 OTOsuite i audiometrijski modul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3.1 Karakteristike audiometrijskog modula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.3.2 NOAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.3.3 Sprega OTOsuite audiometrijskog modula sa drugim
audiometrima i softverima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.4 Namena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.5 O uputstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.5.1 Sigurnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.6 Tipografske konvencije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.6.1 Rukovanje ovim uputstvom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2
Upoznavanje sa MADSEN Astera i
OTOsuite audiometrijskim modulom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.1
2.2
2.3
2.4
3
Raspakivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Instalacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pokretanje MADSEN Astera i OTOsuite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Započinjanje rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Rukovanje OTOsuite audiometrijskim modulom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.1 Glavni prozor audiometrijskog modula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Sadržaj i alatna traka audiometrijskog modula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1 Sadržaj dokumenta/OTOsuite-a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.2 Sadržaj funkcija obrade (edit). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.3 Sadržaj funkcija pregleda (view) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.4 Sadržaj mernih funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.5 Alatke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Kontrolni panel MADSEN Astera-e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.1 Tonski kontrolni panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.2 Kontrolni panel (potpomognutog ) govora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Stimulusi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.1 Test kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.2 Tonski stimulusi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otometrics
3
17
17
18
18
18
20
22
22
22
26
32
33
34
Sadržaj
MADSEN Astera i OTOsuite audiometrijski modul • Korisničko uputstvo
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
4
3.4.3 Govorni stimulusi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ekran tonskog testa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5.1 Radno okruženje tonskog ekrana - audiogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5.2 Elementi radnog okruženja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5.3 Poreñenje audiograma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5.4 Tonske karakteristike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5.5 Mogućnosti obrade tona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5.6 Karakteristično kanalno skladištenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ekran govornog testa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.1 Obeležavanje reči ili fonema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.2 Izbor snimaka govora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.3 Beleženje reči iz OTOsuite govornog materijala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.4 Korišćenje spoljašnjeg izvora zvuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.5 Beleženje fonema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.6 Korišćenje spoljašnjeg izvora zvuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Testiranje govora – tabelarni pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7.1 Smeštanje i obrada SDT, SRT, MCL i UCL podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7.2 Mogućnosti obrade govora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7.3 Podaci za prepoznavanje reči i rečenice, WRS/SRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7.4 Smeštanje i obrada podataka za prepoznavanje reči i rečenice, WRS/SRS . . . . . . . . .
3.7.5 Mogućnosti obrade WRS/SRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Testiranje govora – grafički pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8.1 Mogućnosti obrade govora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8.2 Mogućnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karakteristike govora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pojmovi i skraćenice koji se upotrebljavaju pri testiranju govora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ekrani za test potpomognutog govora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indikator odgovora pacijenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odabir krivih i simbola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.13.1 Biranje simbola ili krive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.13.2 Kreiranje novih simbola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pomoć pri maskiranju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Test kontrole (tastatura, ACP, miš) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.15.1 Kontrole prednjeg panela ACP-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.15.2 Izgled prednjeg panela ACP-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.15.3 Kontrole tastature računara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.15.4 Prečice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Posebni testovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
4.1 Test kratkog povećanja indeksa osetljivosti (SISI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1 Kako se koristi SISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.2 Postupak testiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Dopunski binauralni test balansa glasnoće (ABLB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1 Kako se koristi ABLB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.2 Postupak testiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
34
35
35
37
38
39
41
42
43
44
44
45
50
52
55
58
59
59
60
61
62
63
63
64
65
65
66
66
67
67
69
70
72
72
73
82
82
87
87
90
91
91
94
Otometrics
Sadržaj
MADSEN Astera i OTOsuite audiometrijski modul • Korisničko uputstvo
4.3 MLD (Razlike nivoa maskiranja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4.3.1 Kako se koristi MLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4.3.2 Postupak testiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
5
Priprema pacijenta i saveti za audiometrijsko testiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
Priprema okruženja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Priprema opreme za testiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Priprema za testiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Provera slušanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Ispravno postavljanje transduktora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Kako se vrši testiranje upotrebom MADSEN Astera i
OTOsuite audiometrijskog modula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
6.1 Kako da – za stariju decu ili odrasle pacijente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.1 Kako odrediti prag čistog tona korišćenjem
Hughson/Westlake postupka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.2 Kako odrediti čisti ton ili nivo najprijatnije jačine
govora (MCL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.3 Kako odrediti čisti ton ili nivo neprijatne jačine
govora (UCL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.4 Kako odrediti prag registrovanja govora (SRT) korišćenjem
Hughson/Westlake postupka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.5 Kako odrediti rezultat prepoznavanja reči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Kako da – za decu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.1 Kako odrediti prag prepoznavanja govora (SDT) korišćenjem
Hughson/Westlake postupka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.2 Kako odrediti prag čistog tona korišćenjem Hughson/Westlake
postupka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Posebni testovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.1 Kako se vrši slabljenje tona (Tone Decay) korišćenjem metode Modified Carhart
6.3.2 Kako se vrši Stenger test čistim tonom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.3 Kako se vrši Stenger test govorom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.4 Kako se vrši Weber test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.5 Kako se vrši Rinne test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.6 Kako se vrši dopunski binauralni test balansa glasnoće (ABLB) . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.7 Kako se vrši test kratkog povećanja indeksa osetljivosti (SISI) . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.8 Kako se vrši test odreñivanja prihvatljivog nivoa šuma (ANL) . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4 Kako se vrši testiranje sa zvučnim zapisima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4.1 Puštanje zvukova bez liste reči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4.2 Puštanje zvukova sa listom reči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
103
103
105
105
106
106
107
107
109
111
111
111
112
113
113
114
114
115
116
116
116
Raspakivanje i instalacija MADSEN Astera-e i
audiometrijskog kontrolnog panela (ACP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
7.1 Raspakivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Otometrics
5
Sadržaj
MADSEN Astera i OTOsuite audiometrijski modul • Korisničko uputstvo
7.2 Skladištenje MADSEN Astera-e i ACP-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3 Izgled MADSEN Astera-e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3.1 Prednja strana MADSEN Astera-e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3.2 Stražnji izgled MADSEN Astera-e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.4 Izgled ACP-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.4.1 Prednja strana ACP-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.4.2 Stražnji izgled ACP-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.5 Izgled kompletnog sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.6 Instalacija MADSEN Astera-e i ACP-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.6.1 Sastavljanje MADSEN Astera-e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.6.2 Montiranje MADSEN Astera-e na zid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.7 Sastavljanje ACP-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.7.1 Povezivanje ACP-a na MADSEN Astera-u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.7.2 Povezivanje ACP-a na računar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.7.3 Povezivanje dodataka na ACP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.8 Priključci sa zadnje strane MADSEN Astera-e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119
120
120
120
120
120
121
122
122
123
125
127
127
129
131
132
8
Konfiguracija audiometrijskog modula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
9
Audiometri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
9.1Uspostavljanje veze sa MADSEN Astera-om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1.1 Povezivanje sa ureñajem za testiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1.2 Ponovno povezivanje sa ureñajem za testiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1.3 Podaci o ureñaju za testiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1.4 Ažuriranje ugrañenog softvera - audiometri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141
141
141
141
141
10 Održavanje i kalibracija MADSEN Astera-e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
10.1 Servis i popravka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.1.1 Osigurači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2 Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3 Čišćenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3.1 Čišćenje ureñaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3.2 Čišćenje pribora/dodataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4 Kalibracija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4.1 Kalibracija MADSEN Astera-e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143
143
143
143
143
144
144
144
Dod. 1 Rešavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Dod. 2 Tehničke specifikacije MADSEN Astera-e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Dod. 2.1 MADSEN Astera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dod. 2.1.1 Dodaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dod. 2.1.2 Tehničke specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dod. 2.2 ACP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dod. 2.2.1 Dodaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
147
147
147
153
153
Otometrics
Sadržaj
MADSEN Astera i OTOsuite audiometrijski modul • Korisničko uputstvo
Dod. 2.2.2
Tehničke specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Dod. 3 Standardi i bezbednost - MADSEN Astera,
audiometrijski kontrolni panel (ACP) i
audiometrijski modul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Dod. 3.1 MADSEN Astera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dod. 3.2 Upozorenja - MADSEN Astera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dod. 3.3 Audiometrijski kontrolni panel (ACP) MADSEN Astera-e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dod. 3.4 Upozorenja - MADSEN Astera ACP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dod. 3.5 OTOsuite audiometrijski modul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dod. 3.6 Proizvoñač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dod. 3.6.1 Obaveze proizvoñača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otometrics
157
157
159
160
160
161
161
7
Sadržaj
MADSEN Astera i OTOsuite audiometrijski modul • Korisničko uputstvo
8
Otometrics
1
Uvod u MADSEN Astera-u i
OTOsuite audiometrijski modul
Dvokanalni MADSEN Astera karakterišu dva odvojena i potpuno nezavisna
kanala ("pravo" dvokanalno strujno kolo). Ovo omogućava da različiti stimulusi mogu biti
slobodno voñeni u bilo kojoj varijanti (uključujući i binauralnu). "Pravo" dvokanalno strujno
kolo se upotrebljava za vršenje dihotičkih testova čujnosti ili da istovremeno pusti dva
različita stimulusa u jedno uvo.
Sa MADSEN Astera-om je moguće vršiti sve standardne audiometrijske testove, tonalnu i
govornu audiometriju i posebne testove.
• MADSEN Astera-om se može upravljati preko tastature ili miša, ili preko
MADSEN Astera audiometrijskog kontrolnog panela (ACP) sa OTOsuite
audiometrijskim softverskim modulom koji služi kao ekran.
• Pomoću OTOsuite audiometrijskog softverskog modula moguće je pratiti rezultate testa,
kreirati korisničke testove, skladištiti i izdvajati podatke, i štampati izveštaje.
Intenzitet i učestalost testiranja, kao i trenutna podešavanja testa i drugi
podaci su prikazani na monitoru računara.
1.1
MADSEN Astera
MADSEN Astera tipa 1 je dvokanalni, računarski orijentisani audiometar za ispitivanje
sluha pacijenata.
MADSEN Astera se može koristiti samo u kombinaciji sa OTOsuite audiometrijskim
modulom za „online“ operacije, praćenje rezultata testiranja, izdvajanje i skladištenje
podataka, štampanje i kompatibilnost sa NOAH-om. Kada se koristi u kombinaciji sa
OTOsuite audiometrijskim modulom, MADSEN Astera može vršiti sve standardne
audiometrijske testove, tonalnu i govornu audiometriju i posebne testove.
Otometrics
9
Uvod u MADSEN Astera-u i OTOsuite audiometrijski modul
MADSEN Astera audiometrijski kontrolni panel (ACP)
Hardver MADSEN Astera-e može biti stoni ili zidni.
Upravljanje
Upravljanje MADSEN Astera-om se vrši preko tastature/miša, ili pomoću
MADSEN Astera audiometrijskog kontrolnog panela (ACP), sa OTOsuite audiometrijskim
modulom u funkciji ekrana, koji pokazuje intenzitet, učestalost, kao i trenutna
podešavanja i druge podatke na monitoru računara.
Ulazni signali govora se mogu preuzeti sa audio zapisa na računaru, CD-ROM-a,
eksternog CD plejera, eksternog ureñaja (npr. magnetofon), ili direktno, uživo, sa
mikrofona.
Izlazi
Dodaci uz MADSEN Astera-u
• 3 kompleta transduktora vazdušne vodljivosti
– Slušalice TDH39
– Slušalice HDA 200 za visokofrekventnu audiometriju (kalibracija se može podesiti
za testiranje od 125 do 20,000 Hz)
– Otometrics "insert" slušalice.
• Koštani oscilator B-71 (kalibracija se može podesiti za mastoidni i čeoni položaj),
• 1 komplet zvučnika zvučnog polja (od 2 do 4, više od 2 je opciono). Zvučnici koriste
pojačavač snage ugrañen u MADSEN Astera-u ili spoljašnji pojačavač snage.
1.2
Audiometrijski kontrolni panel MADSEN Astera-e (ACP)
MADSEN Astera ACP se koristi kao dodatni korisnički interfejs povezan sa
MADSEN Astera audiometrom i preko USB konekcije na računar sa OTOsuite
audiometrijskim modulom.
Kada se uspostavi veza izmeñu MADSEN Astera-e i računara sa OTOsuite
audiometrijskim modulom, pomoću ACP-a se mogu vršiti svi standardni audiometrijski
testovi, tonalna i govorna audiometrija i posebni testovi.
Rukovanje
ACP sadrži kontrole za rukovanje MADSEN Astera-om sa OTOsuite
audiometrijskim modulom u funkciji ekrana, koji pokazuje trenutne podatke, kao i
intenzitet, frekvenciju i druge podatke na monitoru računara.
Ulazne i izlazne karakteristike
ACP je moguće povezati i sa MADSEN Astera-om i sa računarom.
10
Otometrics
Uvod u MADSEN Astera-u i OTOsuite audiometrijski modul
OTOsuite i audiometrijski modul
Sa MADSEN Astera-e na ACP
– Priključak za stoni mikrofon
– Priključak za slušalice za korisnika
– Priključak za produženi mikrofon
– Ugrañeni monitorski zvučnik
Sa ACP-a na dodatke
– Priključak za stoni mikrofon
– Priključak za slušalice
– Priključak za produženi mikrofon
Sa računara na ACP
– USB priključak (po potrebi, preko USB razdelnika sa eksternim napajanjem)
1.3
OTOsuite i audiometrijski modul
OTOsuite
OTOsuite je softverski alat koji integriše testove sluha i ravnoteže,
njihove rezultate i izveštaje u jednu moćnu računarsku aplikaciju.
OTOsuite se integriše sa najnovijom generacijom Otometrics ureñaja za ispitivanje
jer nudi prikaz rezultata ispitivanja u realnom vremenu i kompletnu kontrolu ispitivanja direktno
sa računara. Ureñaji za ispitivanje sa integrisanim korisničkim interfejsom se mogu
koristiti nezavisno od OTOsuite-a, mada su dodatne karakteristike i dijagnostičke vrednosti
dostupne preko OTOsuite-ovog korisničkog interfejsa i kompatibilnosti sa NOAH-om.
OTOsuite audiometrijski modul
OTOsuite audiometrijski modul omogućava sveobuhvatnu kontrolu i pregled trenutnih
stimulusa i mogućnosti maskiranja, numeričkih i grafičkih, na prikazanom audiogramu,
kada se ispitivanje vrši sa priključenim Otometrics audiometrom.
Pošto je modul deo OTOsuite-a, audiogrami se direktno mogu koristiti u drugim OTOsuite modulima, kao što su AURICAL Visible Speech i Immittance moduli za
optimizovani proces rada, nezavisan od NOAH-e, kao i za kombinovane izveštaje.
OTOsuite audiometrijski modul omogućava rad sa NOAH-om ili snimanje i pregled
rezultata pomoću XML fajlova. OTOsuite audiometrijski modul podržava
• tonalnu audiometriju
• testiranje govora
• posebne testove
• testove definisane od strane korisnika.
Otometrics
11
Uvod u MADSEN Astera-u i OTOsuite audiometrijski modul
OTOsuite i audiometrijski modul
1.3.1
Karakteristike audiometrijskog modula
Pomoću audiometrijskog modula je moguće
• izvoñenje testova, korišćenjem audiometrijskog modula kao zgodnog kontrolnog panela dok
pratite podešavanja stimulusa i napredak testiranja na monitoru računara
• napraviti potpune korisničke testove za specifične audiometrijske zahteve, uključujući
izbor odreñenih govornih listi, pregled pogodnosti, aktivaciju eksternih ureñaja
kojima upravlja izvoñač testa, itd.
• pregledati i štampati rezultate testa
• pregledati napredak testova „online“
• pregledati ranije rezultate audiometrije iz NOAH-e ili XML fajla
• „online“ pregledati rezultate audiometrije tokom ispitivanja
• tonalno ispitivanje
• govorno ispitivanje
• kontrolno puštanje govornog materijala za ispitivanje
• korišćenje pomoćnika pri maskiranju (Masking Assistant) da se vidi da li se maskiranje preporučuje
• pregledati pokazatelj nivoa maskiranja u audiogramu
• pregledati audiogram
• uneti podatke o ispitaniku i testiranju za ručno unete audiograme
• uneti posebne testove i rezultate ispitivanja zvučnom viljuškom
1.3.2
NOAH
OTOsuite je integrisan sa:
• NOAH sistemom
• NOAH-om za ORL
• Sistemima koji su kompatibilni sa NOAH-om.
NOAH System je proizvod HIMSA-e za upravljanje klijentima, pokretanje aplikacija
za slušne testove i fiting softvera, kao i skladištenje rezultata testova. OTOsuite
skladišti rezultate testova koristeći NOAH 3.
Napomena ·Kad god se u ovom uputstvu pominje NOAH, to se odnosi i na sve ostale sisteme
kompatibilne sa NOAH-om.
1.3.3
OTOsuite audiometrijski modul i njegova sprega sa drugim
audiometrima i softverom
OTOsuite je dizajniran za rad sa test ureñajima firme Otometrics.
Otometrics ureñaji za testiranje nude ceo opseg mogućnosti ispitivanja za mnoštvo
namena ispitivanja. Njima se može upravljati samostalno ili direktno sa OTOsuite-a.
12
Otometrics
Uvod u MADSEN Astera.u i OTOsuite audiometrijski modul
Namenska upotreba
Za detaljnija uputstva o korišćenju ureñaja pomoću OTOsuite-a i posebne
test module, pročitajte odeljak korisničkog uputstva vezan za posebne ureñaje za
ispitivanje, te „online“ pomoć vezanu za posebne test module.
OTOsuite audiometrijski modul je dizajniran za rad sa sledećim audiometrima:
Audiometri proizvedeni u Otometrics-u:
• MADSEN Astera - Tip 1, kompjuterski orijentisan, pravi dvokanalni
• MADSEN Itera II - Tip 2, samostalni 1.5-kanalni (vazdušna, koštana, govor, posebni
testovi, govor u buci)
• MADSEN Xeta - Tip 3, samostalni 1.5-kanalni (vazdušna i koštana)
1.4
Namenska upotreba
OTOsuite audiometrijski modul
OTOsuite audiometrijski modul je namenjen za skrining i dijagnostičku upotrebu
od strane audiologa i drugih zdravstvenih radnika za ispitivanje sluha njihovih pacijenata.
MADSEN Astera
MADSEN Astera je namenjena za dijagnostičku i kliničku upotrebu od strane audiologa i
drugih zdravstvenih radnika za ispitivanje sluha njihovih pacijenata.
MADSEN Astera audiometrijski kontrolni panel (ACP)
ACP ima funkciju dodatnog korisničkog interfejsa povezanog na MADSEN Astera-u.
1.5
O ovom korisničkom uputstvu
Ovo je Vaše uputstvo za korišćenje OTOsuite audiometrijskog modula, MADSEN Astera-e
i MADSEN Astera ACP-a. Ono Vas, takoñe, upoznaje sa glavnim karakteristikama
OTOsuite audiometrijskog modula.
Preporučujemo Vam da, pre prvog korišćenja MADSEN Astera-e i OTOsuite audiometrijskog
modula, pažljivo pročitate objašnjenja navedena u ovom uputstvu.
Napomena · Ako koristite OTOsuite audiometrijski modul sa NOAH-om 3, preporučeno
je poznavanje funkcija koje poseduje NOAH 3.
Otometrics
13
Uvod u MADSEN Astera-u i OTOsuite audiometrijski modul
Tipografske konvencije
1.5.1
Sigurnost
Ovo uputstvo sadrži informacije i upozorenja, kojih se morate pridržavati, da bi funkcionisanje
MADSEN Astera-e i OTOsuite audiometrijskog modula bilo bezbedno.
Upozorenje · Potrebno je pridržavati se lokalnih zakona i regulativa, ako su primenjivi.
Sigurnosne informacije su navedene na važnim mestima, a opšti sigurnosni aspekti su
opisani u Dod. 3 Standardi i bezbednost - MADSEN Astera, audiometrijski kontrolni
panel (ACP) i audiometrijski modul ► 157.
MADSEN Astera
• U Dod. 3 Standardi i bezbednost - MADSEN Astera, audiometrijski kontrolni panel
(ACP) i audiometrijski modul ► 157 nalazi se pregled obeležavanja ureñaja
i standardi.
• U Dod. 3.2 Upozorenja - MADSEN Astera ► 157 i Dod. 3.3 MADSEN
Astera audiometrijski kontrolni panel (ACP) ► 159 nalaze se važna upozorenja.
1.6
Tipografske konvencije
Šta znači UPOZORENJE, PAŽNJA i NAPOMENA
Iz sigurnosnih razloga i ispravnog korišćenja OTOsuite audiometrijskog modula i
MADSEN Astera i MADSEN Astera ACP, uputstvo sadrži UPOZORENJA,
PAŽNJE i NAPOMENE, koje treba pažljivo pročitati. Ove naznake označavaju sledeće:
Upozorenje · Ukazuje na rizik opasnosti za osobe, ureñaje za ispitivanje i podatke.
Pažnja · Ukazuje na rizik oštećenja podataka.
Napomena · Ukazuje na deo kojem se treba posvetiti posebna pažnja.
1.6.1
Kako se koristi ovo uputstvo
Meniji, ikonice i funkcije su prikazane podebljanim slovima, kao, na primer:
• Kliknite Set options ikonicu na alatnoj traci ili birajte Tools > Options...
14
Otometrics
2
Upoznavanje sa MADSEN Astera-om i
OTOsuite audiometrijskim modulom
2.1
Raspakivanje
1. Pregledati paket i njegov sadržaj u slučaju vidljivog oštećenja.
2. Uporediti sa spiskom da bi se videlo da li su dobijeni svi potrebni delovi
i dodaci. Ako je Vaš paket nepotpun, kontaktirajte svog dostavljača.
2.2
Instalacija
1. Instalirati OTOsuite sa OTOsuite instalacijskog CD. Pogledajte OTOsuite korisničko
uputstvo.
2. Instalirati MADSEN Astera kako je opisano u 7 Raspakivanje i instalacija MADSEN
Astera-e i audiometrijskog kontrolnog panela (ACP) ► 119.
2.3
Pokretanje MADSEN Astera-e i OTOsuite-a
Pokretanje OTOsuite-a i ureñaja za testiranje je opisano u OTOsuite korisničkom uputstvu.
2.4
Upoznavanje
Vežbanje
Preporučujemo čitanje ovog uputstva i upoznavanje sa MADSEN ASTERA-om
i, po potrebi, sa MADSEN Astera audiometrijskim kontrolnim panelom
(ACP), i kako funkcionišu sa OTOsuite audiometrijskim modulom.
U slučaju da želite biti dobro pripremljeni i samouvereni pre pojave pacijenata za ispitivanje
uz pomoć audiometrijskog modula, pročitajte opis izvoñenja ispitivanja. Tamo su navedeni
primeri kako se gledaju rezultati ispitivanja.
Izvoñenje ispitivanja je opisano u 3 Rukovanje OTOsuite audiometrijskim
modulom ► 17.
Korisne informacije o vršenju ispitivanja možete pronaći u 6 Kako se vrši ispitivanje
pomoću MADSEN Astera-e i OTOsuite audiometrijskog modula ► 103.
Otometrics
15
Upoznavanje sa MADSEN Astera-om i OTOsuite audiometrijskim modulom
Upoznavanje
Osnovne funkcije OTOsuite-a
Osnovne funkcije OTOsuite-a su opisane u OTOsuite korisničkom uputstvu.
Opis i ispitivanje
Ako je Vaš novi sistem već instaliran, pogledajte
• 2 Upoznavanje sa MADSEN Astera-om i OTOsuite audiometrijskim
modulom ► 15
• 3 Rukovanje OTOsuite audiometrijskim modulom ► 17
Priprema za ispitivanje
Pre nego što započnete ispitivanje i analizu rezultata ispitivanja, poželjno je pripremiti se
za izvoñenje ispitivanja.
• Pripreme za ispitivanje su opisane u 5 Priprema pacijenta i saveti za audiometrijsko
ispitivanje ► 99.
Štampanje
• Pogledati OTOsuite korisničko uputstvo.
Povezivanje na MADSEN Astera-u
• Pogledati 9 Audiometri ► 141
Podešavanje OTOsuite audiometrijskog modula
• Pogledati 8 Konfiguracija audiometrijskog modula ► 139
Instalacija
• Za instaliranje novog sistema, pogledati 7 Raspakivanje i instalacija MADSEN Astera-e i
audiometrijskog kontrolnog panela (ACP) ► 119.
Sigurnost
Za sigurnosne informacije, pogledati
• Dod. 3 Standardi i bezbednost - MADSEN Astera, audiometrijski kontrolni panel
(ACP) i audiometrijski modul ► 157
16
Otometrics
3
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
3.1
Glavni prozor audiometrijskog modula
Osnovne funkcije OTOsuite-a su opisane u OTOsuite korisničkom uputstvu.
Audiometrijski elementi
Audiometrijska alatna traka
Kontrolni panel
Stimulus bar
Radna površina
Marker stimulusa
Indikator nivoa maskiranja
3.2
Meni i alatna traka audiometrijskog modula
Meni se nalazi na vrhu prozora. Neki od elemenata menija su dostupni i u obliku ikonica.
Dostupnost ikonica na Alatnoj traci zavisi od funkcija ispitivanja uključenih u Vaš
OTOsuite i/ili od toga da li je ureñaj priključen.
Audiometrijske ikonice
Neke od ikonica na audiometrijskoj alatnoj traci su prekidačke ikonice. Klikom se
prelazi na drugu opciju.
Otometrics
17
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Meni i alatna traka audiometrijskog modula
3.2.1
File/OTOsuite meni
New Audiogram
•
3.2.2
Kliknite za odabir novog audiograma. Biće
potrebno da se snimi ili odustane od dotadašnjeg rada.
Edit meni
Audiometrijske osobine... (Ctrl+U)
•
Kliknite da biste uneli ime ispitivača, datum
ispitivanja i transduktor vazdušne vodljivosti
za ručno unet audiogram.
Napomena · Transduktor vazdušne vodljivosti je memorisan
kada se označi u delu za transduktor na kontrolnom panelu
i tačke unesu u audiogram.
3.2.3
View meni
Pomoćnik pri maskiranju
• Kliknuti za uključenje/isključenje pomoćnika pri maskiranju
Ako je preporučeno maskiranje, pomoćnik pri
maskiranju će izazvati treperenje nemaskiranog
ulaza.
• Pogledati 3.14 Pomoćnik pri maskiranju ► 70.
Prekrivanja
•
Kliknuti za uključenje/isključenje prekrivanja.
Prekrivanja prikazuju slike, oštrinu, govornu bananu,
slova i/ili nekorišćeni prostor audiograma.
Napomena · Prekrivanja se mogu prikazati biranjem
prozora za prekrivanje ispod ili pored audiograma. Za
prikaz/uklanjanje prozora za prekrivanje, birati Tools >
Options > General.
18
Otometrics
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Meni i alatna traka audiometrijskog modula
Kombinovani audiogram
Kombinovani prikaz
• Meni:
Kliknuti za prikaz oba uva na jednom audiogramu
(kombinovani audiogram) ili posebno levi i desni
audiogram na ekranu.
• Ikonica:
Kliknuti za prikaz oba uva na jednom audiogramu.
Razdvojeni prikaz
Ikonica:
Kliknuti za prikaz odvojenih audiograma za svako uvo.
Levo - Desno
Meni:
Kliknuti za prikaz audiograma levog uva na levoj
strani prozora i audiogram desnog uva na desnoj
strani prozora (kada je omogućen Razdvojeni prikaz).
Desno - Levo
Meni:
Kliknuti za prikazaudiograma desnog uva na levoj
strani prozora i audiogram levog uva na desnoj
strani prozora (kada je omogućen Razdvojeni prikaz).
Legenda audiograma
Kliknuti za uključivanje ili isključivanje legende
audiograma. Legenda se sastoji od najčešće
upotrebljavanih simbola u audiogramu. Nije podesiva.
Standardne / Sve / Visoke frekvencije
Frekvencijski opseg
Kliknuti za izbor:
• Standardne frekvencije
• Sve frekvencije
• Visoke frekvencije
Standardne frekvencije
Prikazuje audiogram od 125 do 8000 Hz.
Otometrics
19
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Meni i alatna traka audiometrijskog modula
Standardne / Sve / Visoke frekvencije
Sve frekvencije
Prikazuje audiogram od 125 do 20,000 Hz.
Visoke frekvencije
Prikazuje audiogram od 8000 do 20,000 Hz.
Frekvencijska rezolucija
Ponuñene frekvencijske rezolucije su 1/6, 1/12,
1/24 i 1/48 oktave, kao i 1 Hz. Odabrite različite
rezolucije tonske pobude na alatnoj traci ili preko
Tools/Options/Audiometry/General.
Moguće je memorisati do 24 tačke za svaku audiometrijsku krivu. Bićete upozoreni ako pokušate sačuvati
više od dozvoljenog broja tačaka.
3.2.4
Meni za merenje
Praćenje
Kliknite za uključenje ili isključenje zvučnika koji
prati stimulus pušten pacijentu sa Kanala 1 ili Kanala 2.
Stoni mikrofon/Slušalice za korisnika
Prekidač za biranje tipa mikrofona
Kliknite za izbor izmeñu slušalica za korisnika
i stonog mikrofona, pri komunikaciji sa pacijentom
i/ili pomoćnikom. Onaj koji je predstavljen je onaj koji
se trenutno koristi.
20
Otometrics
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Meni i alatna traka audiometrijskog modula
Komunikacija sa pomoćnikom
Kliknuti za uključenje ili isključenje razgovora sa drugom
osobom (obično drugim ispitivačem) u kabini.
Govor prema napred
Kliknuti za komunikaciju sa pacijentom u kabini.
Uključiće se Talk Forward prozor, gde se može kontrolisati osetljivost govornog mikrofona i izlazni nivo
(u dB HL) prema pacijentu.
Kada je to uključeno, zvučnik je isključen.
Kada je označeno Allow stimulation polje, može se
pustiti pobuda dok je Talk Forward
uključen. Ovo je korisno kada želite brzo pustiti pobudu
i pojačati govor prema pacijentu, kao, na primer, tokom
pedijatrijskog ispitivanja.
Napomena · Uverite se da nema okolne buke ako je
Allow stimulation označen.
Otometrics
21
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
MADSEN Astera kontrolni panel
3.2.5
Meni alatki
Krive i simboli
•
Kliknuti za označavanje prozora sa krivama i
simbolima.
Ovaj prozor i njegove funkcije omogućuju takva
podešavanja da krive i simboli budu prikazani na
audiogramu ili govornom grafiku za vreme
ispitivanja.
Pogledati 3.13 Odabir krivih i simbola ► 67.
3.3
MADSEN Astera kontrolni panel
Control Panel
Napomena · Ako koristite Madsen Astera ACP, možete izabrati neprikazivanje kontrolnog
panela. Izaberite Tools > Configuration Wizard... > i klikćite Next sve dok je Preferences
ekran prikazan. Polje Activate control panel mora biti isključeno.
MADSEN Astera kontrolni panel je podeljen u tri glavna dela, gde možete
videti i promeniti razne opcije, u zavisnosti od izabranog tipa ispitivanja.
3.3.1
Tonalni kontrolni panel
Tonalni kontrolni panel se sastoji iz tri prozora:
• 3.3.1.1 Opcije kanala - Ton ► 23
• 3.3.1.2 Opcije ispitivanja - Ton ► 25
22
Otometrics
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
MADSEN Astera kontrolni panel
• 3.3.2.3 Praćenje/Nivo - Ton i govor/potpomognut govor ► 31
Opcije kanala
Test opcije
Monitor/Nivo
3.3.1.1
Opcije kanala - Ton
Kanal
Neprekidno uključen
Kada je obeležen, stimulus će biti neprekidno puštan
i isključiće se kada pritisnete dugme za stimulus
(dugme Continuous on na ACP-u, N (Ch1)
ili M (Ch2) taster na tastaturi).
Stimulus
Ton
Predstavlja čist ton kao tip stimulusa.
• od 125 Hz do 12,500 Hz je standardno,
• od 12,500 do 20,000 Hz je opciono.
Treperenje
Predstavlja treperavi čist ton kao tip stimulusa.
Ovaj tip stimulusa bi se trebao koristiti za ispitivanje zvučnog polja, da bi se izbegli stojeći talasi.
FRESH šum
Predstavlja prilagoñeni FRESH šum kao tip stimulusa.
[a] [b]
FRESH je skraćenica od FREquency Specific Hearing
assessment noise.
Otometrics
23
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
MADSEN Astera kontrolni panel
[a] FRESH šum je primenjen u skladu sa specifikacijom "Pobude za audiometriju zvučnim poljem:
odgovor Lippmann-u i Adams-u", G. Walker i H. Dillon, 1984 u Journal of Speech and
Hearing Disorders, p 219, i H. Dillon (2008), personal communication.
[b] Za više informacija pročitajte: "Narrow Band Noise Audiometry: The Effect of Filter Slope", Daneil J.
Orchik and Nancy L. Mosher, 1975 in The Journal of American Audiology Society, Vol. 1, No. 2,
p. 50-53.
Maskiranje
NBN
Narrow Band Noise. Predstavlja uskopojasni šum
kao tip maskiranja. Kada je uskopojasni šum izabran
unutar parametara maskiranja, on bi se trebao koristiti
kao maska (ne kao stimulus) zato što je podešen
za efektivni nivo maskiranja.
NBN je zadat fabrički.
WN
White Noise. Predstavlja beli šum kao tip maskiranja.
Napomena · Izabrati WN u Tools > Options > Tone.
Transduktor
Insert
Predstavlja stimulus ili masku preko priključenih
slušalica. Pogledati 8 Konfiguracija audiometrijskog
modula ► 139
Phone
Predstavlja stimulus ili masku kroz supraauralne
slušalice.
High Frequency
Predstavlja stimulus ili masku kroz visokofrekventne
slušalice.
Bone
Predstavlja stimulus ili masku kroz koštani oscilator.
Speaker
Predstavlja stimulus ili masku kroz zvučnike zvučnog
polja.
• Ako koristite samo dva zvučnika,putanja je odreñena
tipičnim kontrolama rutiranja (levo, desno,
binauralno).
•
24
Ako koristite samo dva zvučnika, možete podesiti
kanal da propušta stimuluse/maske kroz različite
transduktore (npr. kada vršite maskiranje jednog
uva i pobuñujete drugo koristeći zvučnike
zvučnog polja).
Otometrics
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
MADSEN Astera kontrolni panel
Multiple
Kada je označeno, nestanu tipične karakteristike rutiranja, a pojave se karakteristike rutiranja zvučnika.
Napomena · Ovo podešavanje rutiranja je dostupno samo ako imate komplet
zvučnika.
– Ako se koriste 4 zvučnika, možete odrediti koji stimulus će biti pušten sa
pojedinačnog zvučnika, a koji sa kombinacije zvučnika.
– Možete odrediti koji zvučnik/ci će se koristiti za govor prema napred.
– Kada su u kanalu izabrana 2 zvučnika i maskirni šum, taj šum može biti
nekorelisan izmeñu zvučnika, ako je nekorelisan šum uključen u
Tools > Options > General.
– Naizmenični transduktori se ne mogu koristiti u kombinaciji sa višestrukim
zvučnicima.
Save As
Left
Simbol left (levo) će biti smešten na audiogramu levog
uva (ili na kombinovanom audiogramu).
Right
Simbol right (desno)će biti smešten na audiogramu
desnog uva (ili na kombinovanom audiogramu).
Binaural
Simbol oba uva će biti smešten na oba audiograma
(ili na kombinovanom audiogramu).
Routing
3.3.1.2
Left
Stimulus je usmeren na levi transduktor.
Right
Stimulus je usmeren na desni transduktor.
Binaural
Stimulus je usmeren i na levi i na desni transduktor.
Karakteristike ispitivanja - Ton
Test options
Otometrics
dB Step
Ovo odreñuje veličinu koraka u dB za intenzitet
stimulusa i maske. Opcije su 1, 2 i 5 dB.
Stim Lock
Stimulus/maska iz oba kanala će biti istovremeno
puštana, ako je uključena ova opcija.
25
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
MADSEN Astera kontrolni panel
Test options
3.3.2
Tracking
Kada je intenzitet stimulusa/maske jednog kanala
povećan/smanjen za x dB, intenzitet stimulusa/maske
drugog kanala će takoñe biti povećan/smanjen za
istih x dB, ako je ova opcija uključena.
Threshold
Audiometrijski simboli za prag vazdušne ili koštane
vodljivosti (maskirane ili nemaskirane) će biti prikazani
na grafiku kada podaci budu smešteni.
MCL
Simboli za nivo najprijatnije glasnoće će biti prikazani
na grafiku kada podaci budu smešteni.
UCL
Simboli za nivo neprijatne glasnoće će biti prikazani
na grafiku kada podaci budu smešteni.
Unaided/Aided 1/
Aided 2
Simboli za potpomognutost/nepotpomognutost će biti
prikazani na grafiku u zavisnosti od izbora. Za promenu
simbola Unaided/Aided 1/Aided 2, odabrati Tools > Curves
and Symbols.
Pulsed
Stimulus treperi 200ms pri uključenju i 200ms pri isključenju, ako je ova opcija omogućena.
Kontrolni panel govora/potpomognutog govora
Kontrolni panel govora/potpomognutog govora se sastoji iz tri prozora:
• 3.3.2.1 Karakteristike kanala - Govor/Potpomognuti govor ► 27
• 3.3.2.2 Karakteristike ispitivanja - Govor/Potpomognuti govor ► 30
• 3.3.2.3 Praćenje/Nivo - Ton i Govor/Potpomognuti govor ► 31
26
Otometrics
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
MADSEN Astera kontrolni panel
Opcije kanala
Test opcije
Monitor/Nivo
3.3.2.1
Karakteristike kanala - Govor/Potpomognuti govor
Interrupt
Continuous On
Kada je označeno, stimulus će neprekidno biti puštan
i isključiće se kada pritisnete dugme za stimulus
(dugme Continuous on na ACP-u, N (Ch1)
ili M (Ch2) taster na tastaturi).
Stimulus
Mic.
Mikrofon (slušalice za korisnika ili
stoni mikrofon) se koristi za provoñenje govornog
stimulusa putem glasa.
Napomena · Ispitivanja glasom se najbolje izvode
kada se koristi zvučna kabina, tako da pacijent ne može
direktno čuti glas ispitivača. Kada su ispitivač i pacijent u
istoj prostoriji, mogu se dobiti netačni rezultati, posebno
kod pacijenata sa normalnim ili skoro normalnim sluhom.
Stimulus
Otometrics
Source A
Provodi snimljeni govorni materijal od izvora A.
Source B
Provodi snimljeni govorni materijal od izvora B.
27
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
MADSEN Astera kontrolni panel
Stimulus
Izvor govornog materijala
(padajući meni)
Odreñuje ulaz za izvor A i izvor B.
Opcije:
•
Int. File (smešta na hard disk),
•
Int. CD (CD ROM ugrañen u PC),
•
Line In (spoljašnji medijum povezan na PC).
Masking
SWN
Speech Weighted Noise. Predstavlja govorni šum
kao tip maskiranja.
SWN je zadato fabrički.
WN
White Noise. Predstavlja beli šum kao tip maskiranja.
Napomena · Odaberite WN u Tools > Options > Speech.
Transducer
28
Insert
Predstavlja stimulus ili masku kroz „insert“
slušalice.
Phone
Predstavlja stimulus ili masku kroz supraauralne
slušalice.
High Frequency
Predstavlja stimulus ili masku kroz visokofrekventne
slušalice.
Bone
Predstavlja stimulus ili masku kroz koštani oscilator.
Otometrics
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
MADSEN Astera kontrolni panel
Transducer
Speaker
Multiple
Predstavlja stimulus ili masku kroz zvučnik zvučnog
polja.
•
Ako koristite samo 2 zvučnika, rutiranje je
odreñeno tipičnim kontrolama rutiranja (levo,
desno, binauralno).
•
Ako koristite samo 2 zvučnika, možete podesiti da
kanal prenosi pobudu/masku kroz različiti transduktor
(npr. kada se vrši maskiranje jednog uva, a
drugo se pobuñuje upotrebom zvučnika zvučnog
polja).
Kada je uključeno, nestanu tipične opcije rutiranja, a
pojave se opcije rutiranja višestrukog zvučnika.
Napomena · Ovo podešavanje rutiranja je omogućeno samo ako imate komplet
višestrukih zvučnika.
– Kada se koriste 4 zvučnika, možete odrediti kakva će pobuda biti puštena iz
pojedinačnog zvučnika ili kombinacije zvučnika.
– Takoñe se može odrediti koji će se zvučnik/zvučnici koristiti za govor ka napred.
– Kada su 2 zvučnika i maskirajući šum odabrani u kanalu, šum će biti nekorelisan
meñu zvučnicima ukoliko je opcija za nekorelisani šum uključena u
Tools > Options > General.
– Naizmenični transduktori ne mogu se koristiti u kombinaciji sa podešavanjem
višestrukih zvučnika.
Save As
Left
Podaci će biti sačuvani za levo uvo.
Right
Podaci će biti sačuvani za desno uvo.
Binaural
Podaci će biti sačuvani za oba uva.
Routing
Otometrics
Left
Stimulus je usmeren na levi transduktor.
Right
Stimulus je usmeren na desni transduktor.
Binaural
Stimulus je usmeren na levi i desni transduktor.
29
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
MADSEN Astera kontrolni panel
3.3.2.2
Test opcije - Govor/Potpomognuti govor
Test opcije
dB Step
Označava korake u dB za odreñivanje intenziteta
stimulusa i maske. Mogućnosti su 1, 2 i 5 dB.
Stim Lock
Ako je ova opcija uključena, stimulus/maska iz oba
kanala će biti istovremeno puštena.
Tracking
Ako je uključena ova opcija, kada se intenzitet
stimulusa/maske u kanalu poveća/smanji za x dB,
intenzitet stimulusa/maske drugog kanala će se isto
povećati/smanjiti za tih x dB.
SDT
Podaci će biti sačuvani kao prag detekcije govora.
To je najniži nivo na kojem pacijent reaguje na govor
u najmanje 50% vremena (poznat je i kao SAT
- Speech Awareness Threshold).
SRT
Podaci će biti sačuvani kao prag primanja govora.
To je najniži nivo na kojem pacijent ponavlja najmanje
50% dvosložnih naglašenih reči ispravno.
MCL
Podaci će biti sačuvani kao nivo najprijatnije jačine
zvuka. MCL je nivo na kojem se pacijent izjasnio
da mu je slušanje zvučne pobude najprijatnije.
UCL
Podaci će biti sačuvani kao nivo neprijatne jačine
zvuka. UCL je nivo na kojem se pacijent izjasnio
da mu je zvučna pobuda neprijatno glasna.
WRS/SRS
Podaci će biti sačuvani kao broj prepoznatih reči
ili broj prepoznatih rečenica.
Pacijentu se puštaju jednosložne reči na nivou
najprijatnije jačine zvuka ili višem. Pacijent mora
ponoviti reči koje čuje.
30
Otometrics
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
MADSEN Astera kontrolni panel
Test opcije
SNR
3.3.2.3
Ako označite SNR, odnos signal/šum se pojavi
u govornom prozoru.
Monitor/Nivo – Ton i govor/potpomognuti govor
Monitor
Ch1
Kanal 1 se može pratiti ako je ova opcija uključena.
Indikator pokazuje nivo signala. Nivo signala se
menja za korak od 3 dB sa svakim klikom na strelicu
za gore ili za dole.
Ch 2
Kanal 2 se može pratiti ako je ova opcija uključena.
Indikator pokazuje nivo signala. Nivo signala se
menja za korak od 3 dB sa svakim klikom na strelicu
za gore ili za dole.
Talkback
Ako je ova opcija uključena, omogućen je razgovor sa
kabinom. Indikator pokazuje nivo signala. Nivo
signala se menja za korak od 3 dB sa svakim klikom
na strelicu za gore ili za dole.
Level
Otometrics
Mic
Strelica za gore i strelica za dole podešavaju
osetljivost test-mikrofona, prikazanog na VU
metru (koristi se samo za ispitivanje govora). Nivo
signala se menja u koracima od 1 dB.
Source A
Strelica za gore i strelica za dole podešavaju
osetljivost signala koji dolazi od Source A, prikazanog
na VU metru (koristi se samo za ispitivanje govora).
Nivo signala se menja u koracima od 1 dB.
31
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Stimulus traka
Level
Source B
3.4
Strelica za gore i strelica za dole podešavaju
osetljivost signala koji dolazi od Source B,
prikazanog na VU metru (koristi se samo za ispitivanje
govora). Nivo signala se menja u koracima od 1 dB.
Stimulus traka
Intenzitet
Frekvencija
Indikator stimulusa
Stimulus se emituje
Indikator transduktora
Indikator pravca
Uključeno maskiranje
Boje stimulus trake
Intenzitet
Označen nivoom dB iznad kanalne statusne trake.
• Maskiranje je označeno uglastim zagradama oko nivoa (kalibrisano efektivnim
nivoom maskiranja).
• Zeleni simbol tri talasa iznad nivoa označava da se stimulus trenutno
pušta.
Boje stimulus trake
Označavaju usmeravanje svakog kanala:
• Plava = levo uvo
• Crvena = desno uvo
• Plava/Crvena = binauralno
• Siva = nije odreñeno
Stimulusi, transduktori i indikatori usmeravanja
Tip stimulusa/maskiranja, transduktor i usmeravanje za svaki kanal.
32
Otometrics
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Stimulus traka
3.4.1
Test kontrole
Test kontrole omogućuju korišćenje audiometra pomoću miša i opcija na ekranu
za izvršavanje ispitivanja.
• Da bi se uključile test kontrole, odabrati Tools > Options > Audiometry > General > Onscreen controls.
Strelice za gore i za dole
• Zvuk i govor. Kanali 1 i 2.
– Strelice za gore i za dole menjaju nivo stimulusa
u zavisnosti od podešavanja u
Tools > Options > Audiometry >
Tone > Misc. > Level Direction of Arrow
Keys.
Strelice za levo i za desno
• Zvuk. Kanali 1 i 2.
– Strelica za levo smanjuje učestanost stimulusa.
– Strelica za desno povećava učestanost stimulusa.
Dugme Stimulate
Zvuk.
• Pušta stimulus.
• Ako je uključeno Continuous ON, aktiviranje dugmeta
prekida stimulus.
Dugme Store
Zvuk i govor
• Ucrtava tačke podataka na audiogramu ili govornom
ekranu.
Otometrics
33
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Stimulus traka
3.4.2
Zvučna stimulus traka
Frekvencija
Simbol
Sl. 1
Karakteristike zvučne stimulus trake
Tokom online ispitivanja, stimulus traka pokazuje:
Symbol
• Označava simbol koji će biti prikazan na audiogramu kada se ucrta tačka
podataka. Prikazani simbol označava trenutno podešavanje audiometrijskog
merenja. Pogledajte i 3.13 Odabir krivih i simbola ► 67.
Frequency
• Označava vrednost u Hz u centru stimulus trake.
3.4.3
Govorna stimulus traka
VU metar
Sl. 2
Rezultat govora,
brojač reči
Karakteristike govorne stimulus trake
Tokom online ispitivanja, stimulus traka pokazuje:
Speech Score/Word Count
• Prikazuje procenat ispravnosti/neispravnosti i količinu ispravnih/neispravnih
reči od ukupnog broja zadatih reči. Moguće je prikazati rezultat govora
i broj reči kao “% Correct” ili “% Incorrect”. Za odabir podešavanja, označiti
Tools > Options > Speech > Misc. > Score Presentation.
% Correct je zadato fabrički.
34
Otometrics
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Ekran tonalnog testa
VU Metar
• Prikazuje nivo (u jedinici zapremine) test mikrofona ili govornog materijala od
Source A do Source B. Govor bi uvek trebao biti postavljen na 0 dB na
VU metru, tako da bi nivo dB na tabli intenziteta stimulusa predstavljao nivo
koji je zapravo stigao do pacijenta.
3.5
Ekran tonalnog testa
Tokom online ispitivanja, na ekranu je prikazan razvoj ispitivanja vršenog
audiometrom.
Stimulus traka
Radna površina
Karakteristike
3.5.1
Radna površina na Tonskom ekranu - audiogram
Audiogram izabranog pacijenta je prikazan.
Tonsko testiranje – izgled audiograma kombinovan i razdvojen
Možete birati izmeñu
• kombinovanog izgleda
• razdvojenog izgleda
Otometrics
35
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Ekran tonalnog testa
Marker stimulusa
(boja uva)
Indikator nivoa maskiranja
Kurzor miša
(boja uva)
Sl. 3
Tonsko testiranje – kombinovani pregled
Marker stimulusa (boja uva)
Sl. 4
Indikator nivoa maskiranja
Tonsko testiranje – razdvojeni pregled
• Razdvojeni audiogrami
Kada koristite opciju razdvojenih audiograma, graf koji odgovara pobuñenom
uvu će imati sivu konturu, da bi prikazao aktivni audiogram.
Ispitivanje zvuka – definisanje pozicija grafa u razdvojenim audiogramima
Moguće je prelaziti sa desnog na levi graf i obrnuto, u zavisnosti od željenog
izgleda.
1. Odabrati Tools > Options > Tone > Misc. > Dual Graph View ili u meniju
pod View.
36
Otometrics
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Ekran tonalnog testa
3.5.2
Elementi radne površine
Cross Hatch
Prikazuje trenutni nivo stimulusa i frekvenciju.
Boja ovog pokazivača ukazuje na usmeravanje:
• Plavo = levo,
• Crveno = desno, i
• Crno = binauralno
Mouse cursor
Ukazuje na položaj miša. Boja kursora miša ukazuje
na usmeravanje:
• Plavo = levo,
• Crveno = desno, i
• Crno = binauralno
Audiogram
Audiogram može biti prikazan kao kombinovani audiogram, ili razdvojen - za svako uvo posebno.
• Intenzitet je prikazan sa leve strane audiograma u
dB HL.
• Oktavne frekvencije su prikazane ispod audiograma u Hz.
• Interoktavne frekvencije su prikazane iznad audiograma u Hz.
Masking levels
Ispod audiograma mogu biti prikazani nivoi intenziteta kojim se maskira. To je
opcija prikazivanja nivoa maskiranja. Odaberite Tools > Options > Tone > View >
Misc. > Masking Levels.
• U kombinovanom izgledu, nivoi maskiranja uva koje
se ne ispituje su prikazani ispod grafa.
Otometrics
37
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Ekran tonalnog testa
Masking levels
• U razdvojenom izgledu nivoi maskiranja za uvo koje
se ne ispituje će biti prikazani ispod grafa uva koje
se ispituje.
3.5.3
Poreñenje audiograma
1. Uverite se da je polje Compare Audiograms vidljivo u OTOsuite glavnom
prozoru (u suprotnom, prebacite Show Compare Audiograms na On u Tools >
Options > Tone > View > Show Compare Audiograms ).
OTOsuite u sklopu NOAH-e
Sva snimanja vezana za odabranog pacijenta i audiometrijski podaci se automatski
prikazuju u Compare Audiograms prozoru.
Poreñenje trenutnog i preñašnjih audiograma
1. U Compare Audiograms prozoru, jednim klikom se bira audiogram koji želite
videti iz liste preñašnjih audiograma. Svaki odabrani preñašnji audiogram
će se pojaviti sa sivom krivom na grafu audiograma.
2. Sve krive izabranih audiograma su prikazane i poreñene istovremeno, osim
Ako se ne odabere tip krive iz padajuće liste prozora sa karakteristikama.
liste omogućuju definisanje tipa ispitivanja i pomoćnih uslova koje želite videti
i uporediti.
3. Moguće je poboljšati izgled prozora poreñenja uključujući Difference. To se
radi obeležavanjem opcije Difference u prozoru karakteristika. Difference
ističe sve razlike izmeñu najnovije i bilo koje preñašnje krive audiograma
odabrane iz liste.
4. Ako odlučite napraviti novi audiogram, novi Current audiogram se pokreće
iz Compare Audiograms liste prozora karakteristika, a onaj koji je prethodno bio
38
Otometrics
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Ekran tonalnog testa
trenutni audiogram, postaje, prema tome, preñašnji, prikazan sa datumom
merenja.
5. Ako isključite gledanje Current audiograma tako da se on više ne prikazuje,
on će se automatski ponovo uključiti budete li želeli izmeniti krivu.
6. Moguće je sačuvati prethodno izmerene audiograme vidljive na grafu za vreme
formiranja trenutnog audiograma jednostavnim njihovim odabirom u Compare
Audiograms prozoru karakteristika u toku merenja.
3.5.4
Prozori tonskih karakteristika
Moguće je pristupiti ekranskim opcijama tona direktno sa glavnog tonskog ekrana.
Sve navedene opcije mogu biti uključene/isključene. To se radi biranjem Tools > Options >
Tone.
Weber
Prikazuje rezultate Weberovog testa.
• Opcije su levo (strelica za levo), desno (strelica
za desno) ili centar (strelica za gore).
Stenger
Prikazuje rezultate Stengerovog testa za čisti ton.
• Opcije su pozitivno (+) ili negativno (-).
Rinne
Prikazuje rezultate Rinne-ovog testa zvučne viljuške.
• Opcije su pozitivno (+) ili negativno (-).
Reliability
Prikazuje ocenu pacijentovih odgovora (dobro,
srednje, loše).
Otometrics
39
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Ekran tonalnog testa
Timer
Omogućuje vremensko ograničenje ispitivanja
(npr.tokom ispitivanja iščezavanja tona).
• Strelica pokreće tajmer.
• Kvadrat zaustavlja tajmer.
• Dugme Reset vraća tajmer na 00:00.
Pure tone data
Prikazuje prosek čistog tona (PTA) za vazdušnu
vodljivost i koštanu vodljivost, kao i indeks
razumljivosti govora (SII).
• SII se izračunava
“Count-the-dot” metodom.
• Da bi se podesilo računanje PTA, izabrati
Tools > Options > General > Misc > PTA
Frequency Multipliers AC/BC.
Tone Decay
Prikazuje rezultate testa slabljenja tona.
Opcije su:
• Rosenberg metod (normalno, blago, umereno,
označeno) ili
• Jerger STAT metod (negativno, pozitivno).
Overlays
Označava "overlay" (vrstu prikaza) koji će biti
prikazan na audiogramu.
Ovo pomaže u rukovanju procesom
• Izabrati Tools > Options > Audiometry >
Tone > Overlay Selection Box.
Opcije su:
40
Otometrics
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Ekran tonalnog testa
– Pictures
Prikazuje slike koje predstavljaju uobičajene
zvuke iz okruženja na njihovom približnom
nivou u dB (npr. ptica, avion).
– Severity
Prikazuje nivoe jačine audiometrije
(normalno, blago, umereno, umereno-do-jako,
jako, intenzivno).
– Speech Banana
Prikazuje govornu bananu slušaoca normalnog
sluha.
– Speech Letters
Prikazuje govorne glasove na njihovom približnom
nivou u dB.
– Unusable area
Osenčava područje koje je van pacijentovog
dinamičkog opsega sluha.
– Default
Vraća opcije "overlay"-a na početnu vrednost,
onu zadatu fabrički.
3.5.5
Opcije izmena tona
Kada kliknete desnim klikom na glavni ekran u modu Ton, pojave se sledeće
opcije:
Otometrics
41
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Ekran tonalnog testa
Selected Point (e.g. Left AC threshold, 1kHz)
• Ako je više od jednog simbola na istom intenzitetu/frekvenciji, odaberite željenu tačku
podataka iz padajućeg menija.
Delete Point
• Briše izabranu tačku podataka.
Delete Curve
• Briše izabranu krivu podataka.
Insert “No Response”
• Ubacuje “no response” (nema odgovora) simbol (fabrički: simbol sa strelicom nadole)
u audiogram. Taj “no response” simbol se može ubaciti i pritiskom na taster „S“ na
tastaturi ili na dugme "Score" na ACP-u.
Insert “Response at Limit”
• Ubacuje "response at limit" simbol (fabrički: simbol sa strelicom nagore) u
audiogram.
Cancel
• Zatvara prozor.
3.5.6
Kanalno smeštanje rezultata
Merenje i smeštanje rezultata za jedno uvo preko kanala Ch 1, a za drugo uvo preko kanala
Ch 2. Ova karakteristika se aktivira kada se pusti stimulus kroz svaki kanal (bez maskiranja),
kao i jedan test kroz kanal Ch 1, a drugi kroz kanal Ch 2 (desno uvo kroz jedan kanal, a levo
kroz drugi).
Napomena · Preporučuje se razdvojeni izgled, kao i da rutiranja kanala Ch1 i Ch2 odgovaraju
redosledu posmatranja grafova.
ACP
• Koristiti kontrolnu dugmad za kontrolisanje frekvencije, nivoa i stimulusa.
• Za smeštanje rezultata Ch 1, pritisnuti dugme Store na levoj strani.
Za smeštanje rezultata Ch 2 pritisnuti dugme Store na desnoj strani.
42
Otometrics
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Ekran govornog testa
Komande miša i ekrana
• Da bi se rukovalo nivoima i frekvencijom, pritisnuti on-screen arrows.
• Da bi se rukovalo i smeštalo kanalom Ch 1 pritisnuti dugmad Present i Store sa leve strane.
Da bi se rukovalo i smeštalo kanalom Ch 2 pritisnuti dugmad Present i Store sa desne strane.
Rukovanje mišem po grafu i dugme Present na tastaturi
• Da se namesti frekvencija i nivo ispitivanog uva u kanalu Ch 1, kliknuti jednom na graf koji
predstavlja to uvo.
Da se pusti stimulus kroz Ch 1 na tastaturi pritisnuti Space bar.
Da bi se sačuvali rezultati Ch 1 dvostruki klik na isti graf.
• Da se namesti frekvencija i nivo ispitivanog uva u kanalu Ch 2 pritisnuti Shift + jedan klik na
graf koji predstavlja to uvo.
Da se pusti stimulus kroz Ch 2 pritisnuti Right Alt key (ili AltGr).
Da bi se sačuvali rezultati Ch 2 pritisnuti Shift + dvostruki klik na graf.
Tastatura
• Za podešavanje nivoa i frekvencije za Ch 1 koriste se strelice.
Za podešavanje nivoa i frekvencije Ch 2 koristi se Shift + strelice.
• Da se pusti stimulus kroz Ch 1 pritisnuti Space.
Da se pusti stimulus kroz Ch 2 pritisnuti Alt.
• Da se sačuvaju rezultati Ch 1 pritisnuti S taster.
Da se sačuvaju rezultati Ch 2 pritisnuti Shift + S.
3.6
Ekran govornog testa
Radna površina pri govornom testu
Rezultati govornog testa izabranog pacijenta su prikazani na radnoj površini.
Videti
• tabelarni pregled, Sl. 5 ► 58.
• grafički pregled, Sl. 6 ► 63.
Beleženje i puštanje govornog materijala
Postoje neke bitne razlike u primeni karakteristika Scoring i Playing i njihove veze u
beleženju reči ili fonema, kao i u zavisnosti od toga da li se koristi integrisani
OTOsuite govorni materijal ili snimci govora iz drugih izvora. Ove razlike su detaljno
opisane u narednim odeljcima.
1. Odabiranje beleženja reči ili fonema.
2. Odabiranje govornog materijala.
Otometrics
43
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Ekran govornog testa
3. Podešavanje kontrolnog panela Control Panel.
4. Kako se ova podešavanja primenjuju i koriste tokom ispitivanja.
3.6.1
Odabiranje beleženja reči ili fonema
• Za pokretanje beleženja reči ili fonema, odabrati Tools > Options > Speech > Scoring
and Playing.
3.6.2
Odabiranje snimaka govora
1. Aktivirati Source A ili Source B u STIMULUS
odeljku Control Panel-a.
2. Izaberite ulaz govornog signala za Source A ili
Source B iz padajućeg menija u odeljku stimulusa
STIMULUS Control Panel-a.
– Int.CD (CD materijal u CD/DVD drajvu)
– Int.File (integrisani OTOsuite govorni
materijal ili redovni zvučni fajl)
– Line In (analogni ulaz iz eksternog zvučnog
izvora, npr. CD, MD, MP3 ili kasetofoni
povezani sa audiometrom preko
Line in ulaza).
Govorni materijal se nalazi u padajućem meniju File/track/list selection.
44
Otometrics
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Ekran govornog testa
File/track/list selection
• Fajlovi govorne liste (Otometrics)
Kada koristite integrisani OTOsuite govorni materijal, možete birati govorne liste
iz padajućeg menija File/track/list selection.
– Odaberite Int.File u Control Panel-u, i doñite do foldera u kojem je Vaš govorni
materijal instaliran (fabrički zadata lokacija: c:\ Program Files\GN Otometrics\OTOsuite\WordLists\...).
• Redovni zvučni fajlovi (fajlovi koji se ne nalaze na CD-u OTOsuite govornog materijala)
Moguće je upotrebiti bilo koji zvučni fajl smešten na hard disku PC-ja:
– Odaberite Int.File na Control Panel-u, i doñite do foldera u koji su smešteni snimci.
• CD materijal
Moguće je upotrebiti bilo koji tip zvučnih snimaka sa CD-a po izboru.
– Odaberite Int.CD u Control Panel-u, i doñite do drajva koji želite upotrebiti.
Ovi fajlovi su prikazani kao brojevi pesama na CD-u u File/track/list selection
padajućem meniju.
• Line In
Kada je odabran Line In , aktiviran je samo Counter na Player Panel-u.
3.6.3
Beleženje reči sa integrisanog OTOsuite govornog materijala
Panel za puštanje govora
Dugmići za beleženje reči:
Ispravno (+)
Neispravno (-)
Play
Stop/Pause
Reset word score
Show/hide words from the
integrated OTOsuite Speech
Material
File/track/list selection
Otometrics
45
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Ekran govornog testa
Podešavanje opcije Scoring and Playing
je komanda pomoću koje se konfiguriše puštanje snimaka i
beleženje rezultata. Prozor sadrži četiri različite kolone, kako je navedeno i opisano
u nastavku. Ove kolone predstavljaju različite komande, koje se mogu kombinovati u
zavisnosti od izvoñenja ispitivanja.
Scoring and Playing
Scoring and Playing words from the OTOsuite Speech Material
Scoring
Uključuje Word Scoring.
Counting
Podešava beleženje reči
(Sve, samo ispravne i samo neispravne).
• Sve
Korisnik ručno beleži ispravne i neispravne reči.
• Samo ispravne
Softver pretpostavi da je reč neispravna, osim ako je
korisnik ručno ne obeleži kao ispravnu.
• Samo neispravne
Softver pretpostavi da je reč ispravna, osim ako je
korisnik ručno ne obeleži kao neispravnu.
Playing
Napomena · Omogućuje rukovanje puštanja integrisanih
listi reči iz OTOsuite govornog materijala. Sadrži sledeće
opcije:
• Time out (Play on Count)
Sledeća reč se javlja svakih x sekundi, zasnovano na
vrednosti u Autoscore in sec prozoru. Ako je reč zabeležena, sledeća reč će se pojaviti bez pauze.
• Continuous Play-back
Lista reči se javlja identično originalnom snimku,
bez pauze.
46
Otometrics
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Ekran govornog testa
Scoring and Playing words from the OTOsuite Speech Material
• Play on Count
Sledeća reč se pojavljuje kad se zabeleži prethodna reč.
Vrednost Both mora biti označena u Counting
da bi se uključila ova opcija.
• Number of items to play back
Definiše broj reči koje se trebaju pojaviti iz
integrisane liste reči. Plejer se zaustavi posle
pojavljivanja definisanog broja reči.
Pritisnuti Play za nastavak puštanja ostatka liste.
Autoscore
Kada se reč zabeleži, Autoscore je definisan kombinacijom opcija u kolonama Counting and Playing.
Ako reč nije ručno zabeležena pre Time-out ili
pre nego što se sledeća reč pojavi iz Continuous
Play-back, beleženje se automatski podesi.
Stimulus traka - rezultat - reči
Scoring Panel
Procenat beleženja i ispravna i neispravna beleženja vezani za broj puštanih reči su
prikazani na vrhu ekrana.
Kada koristite integrisanu listu reči, panel za rezultate je postavljen ili na "0%
0/0" ili na “100% 0/0”, u zavisnosti od postavke u Tools > Options > Audiometry > Speech > View > Score Presentation.
• Pritisnuti odreñeno dugme za brojanje zabeleženih reči da bi se snimio odgovor
pacijenta.
Otometrics
47
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Ekran govornog testa
The Word List
Lista reči se automatski prikaže kada odaberete integrisanu
listu reči.
Pritisnite dugme Words na Player Panel da biste
uključili/isključili pojavu liste reči.
Moguće je videti trenutno odabrani integrisani OTOsuite govorni materijal u Word List, i iskoristiti ga za
pregled i izmenu beleženja prilikom ispitivanja. Moguće je
i videti reč koja se trenutno pušta u svrhe kontrole.
Preporučujemo privremeno zaustavljanje plejera, ukoliko
želite izmeniti beleženje.
– Reč koja se trenutno pušta je označena notom sa leve strane reči u listi
reči.
– Reč koja je ispravno ponovljena je označena zelenom kvačicom sa leve
strane reči u listi reči.
– Reč koja je neispravno ponovljena je označena crvenim znakom X sa leve strane
reči u listi reči.
Možete kliknuti desnim klikom na reč koja je puštana da izmenite beleženje, ili da
ignorišete beleženje, u kojem slučaju će reč biti izostavljena iz brojanja.
Jednim klikom na reč se reč pušta, ili kao početna tačka u listi ili da se preskoči na nju
tokom puštanja.
Dvostruki klik na reč za trenutno puštanje.
Upotreba liste reči sa kontrolisanim ispitivanjem živog glasa
Kada ste pokrenuli integrisani OTOsuite govorni materijal, možete upotrebiti listu reči
za iščitavanje, koristeći Mic. stimulus, za ispitivanje živog glasa.
Primeri
Both - Play on Score
Jedna reč se pušta, pa se pravi pauza sve dok se reč ne zabeleži, bilo kao ispravan
ili neispravan odgovor. Ovo označava da je sledeća reč na redu za puštanje.
48
Otometrics
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Ekran govornog testa
Corrects only - Timer on
Jedna reč se pusti i tada se tajmer aktivira.
Ako je predviñeno vreme isteklo pre nego što je reč zabeležena, registruje se neispravno
beleženje. Stoga se sledeća reč pušta.
Ako se ispravna reč zabeleži pre isteka vremena, sledeća reč će biti puštena.
Incorrects only - Timer on
Jedna reč se pusti i tada se tajmer aktivira.
Ako je predviñeno vreme isteklo pre nego što je reč zabeležena, registruje se ispravno
beleženje. Stoga se sledeća reč pušta.
Ako se neispravna reč zabeleži pre isteka vremena, sledeća reč će biti puštena.
Both - Timer on
Jedna reč se pusti i tada se tajmer aktivira.
Ako je predviñeno vreme isteklo pre nego što je reč zabeležena, reč će biti ignorisana.
Stoga se sledeća reč pušta.
Ako se ispravna ili neispravna reč zabeleži pre isteka vremena, sledeća reč će biti
puštena.
Both - Continuous play
Lista reči neprekidno pušta reči od izabrane početne tačke do kraja liste.
Moraju biti zabeleženi i ispravni i neispravni odgovori.
Corrects only - Continuous play
Lista reči neprekidno pušta reči od izabrane početne tačke do kraja liste.
Moraju biti zabeleženi ispravni odgovori. Ako reč nije zabležena kao ispravna pre puštanja
sledeće reči, reč se automatski beleži kao neispravna.
Otometrics
49
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Ekran govornog testa
Incorrects only - Continuous play
Lista reči neprekidno pušta reči od izabrane početne tačke do kraja liste.
Moraju biti zabeleženi neispravni odgovori. Ako reč nije zabležena kao neispravna pre
puštanja sledeće reči, reč se automatski beleži kao ispravna.
Memorisanje zabeleženih reči
Videti Radna površina pri govornom testu ► 43.
3.6.4
Korišćenje eksternog izvora zvuka
Napomena · Korišćenje eksternog izvora zvuka uključuje upotrebu svih oblika izvora zvuka, kao što
su CD-ovi, MP3 plejeri, kasetofoni i zvučni fajlovi na hard disku računara, osim za integrisani
OTOsuite zvučni materijal.
The Speech Player Panel
Word score counter buttons:
Correct (+)
Incorrect (-)
Play
Stop/Pause
Reset word score
Show/hide words from the
integrated OTOsuite Speech
Material
File/track/list selection
(disabled when Line In is selected)
Opcije za Scoring i Playing
je komanda kojom se kontroliše puštanje snimaka i beleženje
rezultata. Prozor sadrži četiri različite kolone, kako je navedeno i opisano u nastavku.
Ove kolone predstavljaju različite kontrole, koje se mogu kombinovati u zavisnosti od
izvoñenja ispitivanja.
Scoring and Playing
50
Otometrics
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Ekran govornog testa
Scoring and Playing words with external speech material
Scoring
Uključuje Word Scoring.
Counting
Podešava beleženje reči
(Sve, samo ispravne i samo neispravne).
• Sve
Korisnik ručno beleži ispravne i neispravne reči.
Brojač reči se u skladu s tim menja.
• Samo ispravne
Softver pretpostavi da je reč neispravna, osim ako je
Korisnik ručno ne obeleži kao ispravnu.
Procenat se računa na osnovu ukupnog broja reči
koji je unapred odreñen Tools > Options > Audiometry > Speech > Scoring and Playing > Number of items to play
back.
• Samo neispravne
Softver pretpostavi da je reč ispravna, osim ako je
korisnik ručno ne obeleži kao neispravnu.
Procenat se računa na osnovu ukupnog broja reči
koji je unapred odreñen Tools > Options > Audiometry > Speech > Scoring and Playing > Number of items to play
back.
Playing
• Time out (Play on Count)
Ova karakteristika nije dostupna za govorni materijal
sa eksternog izvora zvuka.
• Continuous Play-back
Ova karakteristika nije dostupna za govorni materijal
sa eksternog izvora zvuka.
• Play on Count
Ova karakteristika nije dostupna za govorni materijal
sa eksternog izvora zvuka.
• Number of items to play back
Definiše broj reči koje se trebaju pojaviti iz
eksterne liste reči.
Ovo je ukupan broj, na osnovu koga se računa
procenat Corrects only (samo ispravne) ili
Incorrects only (samo neispravne).
Otometrics
51
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Ekran govornog testa
Scoring and Playing words with external speech material
Autoscore
Ova karakteristika nije dostupna za govorni materijal
sa eksternog izvora zvuka.
Stimulus traka - rezultat - reči
Scoring Panel
Procenat beleženja i isprravna i neispravna beleženja vezani za broj puštanih reči su
prikazani na vrhu ekrana.
Kada koristite eksternu listu reči, panel za rezultate je postavljen ili na "0%
0/n" ili na “100% n/n”, u zavisnosti od postavke u Tools > Options > Audiometry > Speech > View > Score Presentation.
• Pritisnuti na odreñeno dugme za brojanje zabeleženih reči da bi se snimio odgovor
pacijenta.
Memorisanje beleženja reči
Videti Radna površina u govornom ekranu ► 43.
3.6.5
Beleženje fonema
The Speech Player Panel
Tasteri za beleženje fonema:
Nema ispravnog fonema (0)
1 fonem ispravan (1)
2 fonema ispravna (2)
Sva 3 fonema ispravna (3)
Play
Stop/Pause
Reset Counter scoring and
Player
Show/hide words from the
integrated OTOsuite Speech
Material
File/track/list selection
U primeru prozora puštanja govora, prikazanom iznad, podešavanja broja fonema u prozoru
Scoring and Playing je namešten na 3.
52
Otometrics
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Ekran govornog testa
Podešavanje za Scoring i Playing
je komanda pomoću koje se konfiguriše puštanje snimaka
i beleženje rezultata. Prozor sadrži četiri različite kolone, kako je navedeno i opisano
u nastavku. Ove kolone predstavljaju različite komande, koje se mogu kombinovati u
zavisnosti od izvoñenja ispitivanja.
Scoring and Playing
Scoring and Playing phonemes from the OTOsuite Speech Material
Scoring
Uključuje Phoneme Scoring.
Number of phonemes
Definiše ukupan broj fonema u reči.
Fabrički je zadato 3 fonema u jednosložnoj reči.
Odgovarajući broj tastera je dostupan u
Speech Player Panel, i u Numpad-u na tastaturi.
Counting
Podešava beleženje reči
(Sve, samo ispravne i samo neispravne).
• Sve
Ova karakteristika nije dostupna za beleženje fonema.
• Samo ispravne
Beleži broj ispravnih fonema koristeći odgovarajuće
brojeve u Counter-u.
• Samo neispravne
Ova karakteristika nije dostupna za beleženje fonema.
Playing
Napomena · Upravlja puštanjem reči iz integrisane liste
reči iz OTOsuite govornog materijala. Sadrži sledeće
opcije:
• Time out (Play on Count)
Sledeća reč se pušta na svakih x sekundi, u zavisnosti
od vrednosti zadate u prozoru Autoscore in sec. Ako se
beleženje računa, sledeća reč će biti puštena bez
pauze.
Ako istekne vreme pri puštanju reči, primeni se Autoscore
Otometrics
53
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Ekran govornog testa
Scoring and Playing phonemes from the OTOsuite Speech Material
• Continuous Play-back
Lista reči se javlja identično originalnom snimku,
bez pauze ako je reč puštana bez da se detektovao
ijedan fonem, primenjuje se Autoscore.
• Play on Count
Kada se zabeleži broj ispravnih fonema u reči,
pušta se sledeća reč.
• Number of items to play back
Defininiše broj reči koje se trebaju pojaviti iz
integrisane liste reči. Plejer se zaustavi posle
pojavljivanja definisanog broja reči.
Pritisnuti Play za nastavak puštanja ostatka liste.
Autoscore
Kada se fonem zabeleži, Autoscore
je definisan ručno ili da ignoriše celu reč, ili da je ubroji u
skroz ispravnu ili neispravnu.
Ako fonemi nisu ručno zabeleženi pre Time-out
Ili pre nego što se sledeća reč pojavi iz Continuous
Play-back, beleženje se automatski podesi.
Stimulus traka - rezultat - fonemi
Scoring Panel
Procenat beleženja i broj puštanih reči su prikazani na vrhu ekrana.
Panel za rezultate je postavljen ili na "0% 0 reči" ili na “100% 0 reči”,
u zavisnosti od postavke u Tools > Options > Audiometry > Speech > View >
Score Presentation.
• Pritisnuti odreñeno dugme za brojanje zabeleženih fonema da bi se snimio odgovor
pacijenta.
54
Otometrics
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Ekran govornog testa
The Word List
Lista reči se automatski prikaže kada se odabere integrisana
lista reči.
Pritisnuti dugme Words u Player Panel da bi se
uključio/isključio pregled liste reči.
Moguće je videti trenutno odabrani integrisani OTOsuite govorni materijal u Word List, i koristiti za
pregled i izmenu beleženja fonema za vreme ispitivanja.
Moguće je videti i trenutno puštanu reč za namene
praćenja. Preporučujemo da se plejer privremeno zaustavi,
ako želite izmeniti beleženje.
– Trenutno puštana reč je označena notom sa leve strane reči u listi
reči.
– Broj ispravno ponovljenih fonema je označen odreñenim brojem sa leve strane
reči u listi reči.
Moguće je kliknuti desnim klikom na reč koja je puštena, da bi se izmenilo beleženje, ili da
se ignoriše beleženje, što će izostaviti reč iz računanja.
Jednim klikom na reč da bi se pustila, bilo kao početna tačka u listi, bilo da se na nju skoči
u listi tokom puštanja.
Dvostruki klik na reč za trenutno puštanje.
Upotreba liste reči za praćeno ispitivanje živog glasa
Kada pokrenete integrisani OTOsuite govorni materijal, možete upotrebiti listu reči za čitanje
pomoću pobude Mic. , za ispitivanje živog glasa.
Memorisanje rezultata beleženja fonema
Videti Radna površina u govornom ekranu ► 43.
3.6.6
Upotreba eksternog izvora zvuka
Napomena · Upotreba eksternog izvora zvuka uključuje korišćenje svih tipova izvora zvuka, kao što
su CD-ovi, MP3 plejeri, kasetofoni i zvučni fajlovi na hard disku računara, osim integrisanog
OTOsuite zvučnog materijala.
Otometrics
55
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Ekran govornog testa
The Speech Player Panel
Phoneme score counter buttons:
No correct phonemes (0)
1 phoneme correct (1)
2 phonemes correct (2)
All 3 phonemes correct (3)
Play
Stop/Pause
Reset Counter scoring and
Player
Show/hide words from the
integrated OTOsuite Speech
Material
File/track/list selection
(disabled when Line In is selected)
U primeru table zvučnog plejera, prikazanom iznad, Number of phonemes (broj fonema) u
Scoring and Playing prozoru je zadat na 3.
Podešavanje za Scoring and Playing
je komanda pomoću koje se konfiguriše puštanje snimaka i beleženje
rezultata. Prozor se sastoji iz četiri različite kolone, kao što je navedeno i opisano u nastavku.
Ove kolone predstavljaju razne kontrole, koje se mogu kombinovati za različita izvoñenja
ispitivanja.
Scoring and Playing
Beleženje i puštanje fonema iz OTOsuite govornog materijala
Scoring
Uključuje Phoneme Scoring.
Number of phonemes
Definiše ukupni broj fonema u reči. Fabrički je zadato
3 fonema za jednosložne reči. Odgovarajući broj
tastera je dostupan u Speech Player Panel-u
i u Numpad-u na tastaturi računara.
Counting
Rukovanje beleženjem reči
(Sve, samo ispravne i samo neispravne).
• Both
Ova karakteristika nije dostupna za beleženje fonema.
56
Otometrics
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Ekran govornog testa
Scoring and Playing phonemes from the OTOsuite Speech Material
• Corrects only
Beleži broj ispravnih fonema koristeći odgovarajući
broj u brojaču Counter. Kada se upotrebljava eksterni
izvor govornog materijala, uvek se mora uneti
beleženje za svaku reč. U skladu s tim će se promeniti
stanje brojača.
• Incorrects only
Ova karakteristika nije dostupna za beleženje fonema.
Playing
• Time out (Play on Count)
Ova karakteristika nije dostupna za govorni materijal
eksternog zvučnog izvora.
• Continuous Play-back
Ova karakteristika nije dostupna za govorni materijal
eksternog zvučnog izvora.
• Play on Count
Ova karakteristika nije dostupna za govorni materijal
eksternog zvučnog izvora.
• Number of items to play back
Ova karakteristika nije dostupna za beleženje fonema
govornog materijala eksternog zvučnog izvora.
Autoscore
Ova karakteristika nije dostupna za govorni materijal
eksternog zvučnog izvora.
Stimulus traka - rezultat - fonemi
Scoring Panel
Procenat beleženja i broj puštenih reči su prikazani na vrhu ekrana.
Panel za rezultate je postavljen ili na "0% 0 reči" ili na “100% 0 reči”, u zavisnosti od
postavki u Tools > Options > Audiometry > Speech > View >
Score Presentation.
• Pritisnuti odgovarajuće dugme brojača beleženja fonema, da bi se snimio odgovor
pacijenta.
Otometrics
57
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Govorni test – tabelarni pregled
Memorisanje rezultata beleženja fonema
Videti Radna površina u govornom ekranu ► 43.
3.7
Govorni test – tabelarni pregled
1. Da bi se radilo u tabelarnom pregledu, odabrati Tools > Options > Audiometry > Speech >
Speech View Mode > Tabular View.
2. Snimiti novi izgled kao početnu karakteristiku.
3. Izaći i opet pokrenuti OTOsuite da bi se primenio novi mod.
Sl. 5
Govorni test - tabelarni pregled
Tabelarni pregled govora se sastoji iz tri glavne radne površine za podatke za desno (Right), levo
(Left) i binauralno. Ove površine su obojene na osnovu njihovog rutiranja, respektivno.
U svakom delu nalaze se polja podataka za ispitivanje:
• SDT (Speech Detection Threshold) – prag detekcije govora
• SRT (Speech Recognition Threshold) – prag prepoznavanja govora
• MCL (Most Comfortable Loudness level) – nivo najprijatnije glasnoće
• UCL (UnComfortable Loudness level) – nivo neprijatne glasnoće
Tri glavne radne površine takoñe sadrže redove sa poljima podataka za podatke prepoznavanja
reči i rečenica (WRS/SRS).
58
Otometrics
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Govorni test – tabelarni pregled
Pure Tone Data
• Desna i leva strana glavne radne površine sadrži rezultate tonskog ispitivanja. Oni
prikazuju prosek čistog tona (PTA) za vazdušnu vodljivost (AC), koštanu vodljivost
(BC) i izračunati indeks razumljivosti govora (SII) za svako uvo.
PTA i SII se automatski računaju iz tonskog audiograma.
Za odreñivanje računanja proseka čistog tona (PTA), odabrati Tools > Options >
Audiometry > General > Misc. > PTA Frequency Multipliers AC/BC.
3.7.1
Memorisanje i izmena SDT, SRT, MCL i UCL podataka
SDT, SRT, MCL i UCL polja podataka prikazuju nivo stimulusa (dB HL) i nivo maskiranja
(efektivni nivo maskiranja u dB) kada je primenljivo.
1. Pre izvoñenja testa i memorisanja SDT, SRT, MCL, ili UCL podataka, definisati transduktor,
uvo koje se testira i tip testiranja. Ovo će označiti polje u koje će podaci biti smešteni.
2. Moguće je memorisati trenutne podatke kao rezultat ili klikom miša na označeno polje
ili pritiskom tastera ACP Store ili pritiskom tastera Store na tastaturi (S).
3. Uvek je moguće prepisivanje podataka u bilo kojem polju označavanjem i ponovnim smeštanjem.
Ako se koristi maskiranje, nivo maskiranja će biti smešten u zagradu.
3.7.2
Opcije izmene govora
Kada se klikne desnim klikom na SDT, SRT, MCL ili UCL polja podataka, pojave se sledeće
opcije:
Store
• Memoriše nivo u dB trenutno prikazan u polju koje je istaknuto.
Insert No Response
• NR će zameniti nivo pobude sa odabranim govornim testom.
Insert Could Not Test
• CNT će zameniti nivo pobudesa odabranim govornim testom.
Otometrics
59
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Govorni test – tabelarni pregled
Insert Did Not Test
• DNT će zameniti nivo pobude sa odgovarajućim govornim testom.
Delete data
• Briše sva postojeća merenja.
Enter data by typing
• Omogućuje unošenje rezultata u odabrano polje.
Kada unesete željene podatke, potvrdite pritiskom na Enter ili odustanite
pritiskom na Esc.
3.7.3
Podaci prepoznavanja reči i rečenica, WRS/SRS
Pre memorisanja bilo kojeg WRS/SRS podatka, postoji samo jedan prazan red polja podataka
za ovaj tip testa.
Čim se unese podatak negde u kolonu polja podataka, pojavi se nova kolona da bi omogućila
dodatno smeštanje podataka.
Moguće je biti do četiri kolone polja podataka u WRS/SRS delu ekrana.
• Tipovi podataka
Svako polje sadrži
– Podatke prepoznavanja beleženja (%),
– Nivo stimulusa (dBHL),
– Nivo maskiranja (efektivni nivo maskiranja u dB), kao i
– Odnos signal/šum (SNR).
60
Otometrics
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Govorni test – tabelarni pregled
• Uslovi merenja
Bilo koji govorni podaci u istoj koloni WRS/SRS će uvek predstavljati iste uslove
merenja, bez obzira da li su primenjivani za desno, levo ili oba uva.
Uslovi merenja koji se primenjuju na odreñenu kolonu su odreñeni kada se prvi
podatak smesti u praznu kolonu.
Od te tačke pa nadalje, samo podaci koji se mogu smestiti u tu kolonu su podaci
mereni pod istim uslovima merenja, npr. izvor stimulusa, transduktori i isti uslovi
šuma, kao već smešteni podaci.
Informacije o ovim karakteristikama se automatski smeštaju u polje opisa za svaku
kolonu.
• Polje opisa
Svaka smeštena kolona WRS/SRS merenja je dopunjena odreñenim poljem
opisa.
Ova polja opisa se nalaze tik uz desnu stranu WRS/SRS polja podataka.
Moguće je upisivanje kratkih komentara.
Ako se greškom prepiše originalni automatski opis, desnim klikom na polje
i biranjem Insert default text, u polje će se vratiti originalna informacija.
Moguće je odabrati i brisanje cele kolone Delete Entire Row.
3.7.4
Memorisanje i izmena podataka prepoznavanja reči i rečenice, WRS/SRS
1. Pre merenja i memorisanja podataka prepoznavanja reči ili rečenice, definisati
izvor stimulusa, transduktor, uvo koje se ispituje, tip testa i primenjeni nivo signal/šum.
Ovo će označiti polje u koje će se smestiti podaci.
Otometrics
61
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Govorni test – tabelarni pregled
2. Moguće je memorisati trenutni podatak kao rezultat bilo klikom miša na označeno
polje, bilo pritiskom dugmeta ACP Store , bilo pritiskom tastera Store na
tastaturi (S).
Moguće je prepisati podatke u bilo kojem polju označavanjem i ponovnim unosom.
3.7.5
WRS/SRS opcije izmena
Kada se klikne desnim klikom na bilo koje WRS/SRS polje podataka, pojave se sledeće opcije:
Store
• Memoriše nivo(e) dB level(s) treutno prikazane u označenom polju.
Insert No Response
• NR će premestiti nivo pobude za odabrani govorni test.
Insert Could Not Test
• CNT će premestiti nivo pobude za odabrani govorni test.
Insert Did Not Test
• DNT će premestiti nivo pobude za odabrani govorni test.
Delete data
• Briše sva postojeća merenja.
Delete entire row
• Briše celu WRS/SRS kolonu.
Enter data by typing
• Omogućuje upisivanje rezultata u odabrano polje.
Kada su željeni podaci upisani, potvrditi pritiskom na Enter ili odustati pritiskom na
Esc.
62
Otometrics
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Govorni test – grafički pregled
3.8
Govorni test – grafički pregled
1. Za rad sa grafičkim pregledom, odabrati Tools > Options > Audiometry > Speech
> Speech View Mode > Graphical View.
2. Snimiti novi izgled kao početnu karakteristiku.
3. Izaći i opet pokrenuti OTOsuite da se ugradi novi mod.
Sl. 6
Govorni test - grafički pregled
Ekran govornog grafa prikazuje govorni graf, što uključuje SDT, MCL,
UCL označenih linijom (plava = levo, crvena = desno) na odgovarajućem nivou dB.
Za SRT i WRS/SRS ili WRS/SRS sa šumom, simboli će biti prikazani u zavisnosti od lokacije
koja odgovara nivou dB prezentacije i procentu ispravnih odgovora.
WRS/SRS legend
Prikazuje simbole korišćene u grafu WRS/SRS odgovore za desno, levo uvo i binauralno.
Takoñe označava da li je govorni materijal snimljen ili puštan uživo, kako su podaci
skupljani (vazdušna vodljivost/koštana vodljivost/zvučno polje), i da li je merenje
vršeno u buci.
Izmene
• Za izmene sadržaja polja, kliknuti levim klikom na polje i izbrisati sadržaj ili
upisivati direktno u polje.
• Ako kliknete desnim klikom u polje, možete ponovo uneti automatski opis.
3.8.1
Opcije izmena govora
Kada kliknete desnim klikom na merenje u grafu, pojave se sledeće opcije:
Otometrics
63
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Govorni test – grafički pregled
Selected Point (e.g. WRS, Left, Live, AC)
• Ako više od jednog simbola ima isti %/intenzitet, odabrati željenu tačku podataka
iz padajućeg menija.
Insert No Response
• Prepisuje trenutni simbol sa simbolom No Response.
Delete Point
• Briše odabranu tačku podataka.
Delete Curve
• Briše odabranu krivu podataka.
Masking
• Prikazuje efektivni nivo maskiranja tačke merenja (dB EML).
Curve SNR
• Prikazuje odnos signal/šum (Signal to Noise ratio) cele krive (SNR).
Cancel
• Zatvara prozor.
3.8.2
Opcije
• Opcije u nastavku mogu biti uključene/isključene. Odabrati Tools > Options > Audiometry >
Speech.
Pure Tone Data
Prikazuje prosek čistog tona za vazdušnu vodljivost i koštanu vodljivost, kao i indeks
razumljivosti govora (SII).
• SII se računa na osnovu “Count-the-dot” metode.
64
Otometrics
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Prozori karakteristika govora
Audiogram
Prikazuje audiogram pacijenta. Po izboru samo u grafičkom modu.
Stenger
Prikazuje rezultate Stenger govornog test.
Opcije beleženja su pozitivno (+) ili negativno (-).
3.9
Prozori karakteristika govora
Moguće je pristupiti različitim ekranskim opcijama govora direktno sa glavnog govornog
ekrana.
Sve dolenavedene opcije mogu biti uključene/isključene. Za taj postupak, birati Tools > Options >
Speech.
PTA/SII
• Prikazuje prosek čistog tona i indeks razumljivosti
govora (SII) samo u grafičkom pregledu.
Stenger
Prikazuje rezultate Stenger govornog testa.
• Opcije beleženja su pozitivno (+) ili negativno (-).
3.10
Otometrics
Termini i skraćenice koji se koriste u govornom testu
SDT
Speech Detection Threshold – prag detekcije govora
SRT
Speech Recognition Threshold – prag prepoznavanja govora
MCL
Most Comfortable Loudness Level – nivo najprijatnije glasnoće
UCL
UnComfortable Loudness Level – nivo neprijatne glasnoće
WRS/SRS
Word Recognition Score/Sentence Recognition Score – beleženje
prepoznavanja reči/beleženje prepoznavanja rečenice
• Beleženje
Procenat ispravnih/neispravnih reči.
65
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Ekran testa potpomognutog govora
• Nivo
Nivo u dB na kojem se reči puštaju.
•
[Msk]
Efektivni nivo maskiranja (dB EML) koji se koristi za kontralateralno
maskiranje.
• SNR
Odnos signal/šum.
PTA
Pure Tone Average
• PTA - AC
Prosek čistog tona za prag vazdušne vodljivosti.
• PTA - BC
Prosek čistog tona za prag koštane vodljivosti.
SII
3.11
Indeks razumljivosti govora (%), zasnovan na Count-the-dot
metodi.
Ekran testa potpomognutog govora
Ovi ekrani služe za ispitivanje pacijenata sa slušnim instrumentima.
Za opis ekrana, videti 3.6 Ekran govornog testa ► 43.
3.12
Indikator odgovora pacijenta
Kada pacijent pritisne Patient Responder, to se pojavi u Stimulus bar-u,
a zvučni signal iz računara se čuje preko Monitor Speaker-a ili Operator
Headset-a. Zvučni signal je opcion (Tools > Options > Audiometry > General >
Monitoring and Levels > Audible patient response ).
Single Responder podešavanje
Ako je Single Responder podešavanje označeno kada pacijent pritisne dugme Patient Responder,
zeleni indikator odgovora se pojavi na ekranu.
Za podešavanje upotrebe single responder-a, videti 8 Konfigurisanje audiometrijskog
modula ► 139.
66
Otometrics
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Odabir krivih i simbola
Dual Responder podešavanje
Ako je Dual Responder podešavanje označeno kada pacijent pritisne dugme Patient Responder,
na ekranu se pojavi indikator odgovora crvene ili plave boje, u zavisnosti od pritisnutog
dugmeta.
Za podešavanje upotrebe dual responder-a, videti 8 Konfigurisanje audiometrijskog modula ► 139.
• Crveno
Označava da je pacijent pritisnuo desno dugme za odgovor.
• Plavo
Označava da je pacijent pritisnuo levo dugme za odgovor.
• Crveno i plavo
Označava da je pacijent pritisnuo oba dugmeta za odgovor.
3.13
Odabir krivih i simbola
3.13.1
Odabir simbola ili krive
Moguće je izabrati tip simbola i/ili krive za odreñeno merenje.
1. Za to, označiti Tools > Curves and Symbols...
2. Kliknuti na odabir da bi se primenio na merenje pod Test, Transducer,
i Aided Condition. Prikazani su trenutni simboli i tip linije.
3. Dvostruki klik na simbol koji se želi promeniti. Prikazan je prozor odabira Symbols.
4. Dvostruki klik na simbol koji se želi upotrebiti.
5. Za promenu tipa linije ili krive, odabrati iz Line Style padajuće liste.
Otometrics
67
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Odabir krivih i simbola
6. Za promenu boje, dvostruki klik na trenutni Color kvadrat. Odabrati novu boju ili
kliknuti na Define custom colors>> za odabir neprikazanih boja. Kliknuti OK.
7. Za optimizaciju pregleda audiograma, moguće je razmaknuti simbole vezan e za
mrežu audiograma u poljima Horizontal Offset i Vertical Offset.
Možete dodati simbole na audiogram gde dve različite tačke imaju istu vrednost
(npr. vazdušni i koštani prag). Da biste videli oba dodata simbola, možete definisati
pravac grananja za svaki individualni simbol.
68
Otometrics
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Odabir krivih i simbola
3.13.2
Kreiranje novih simbola
1. Koristite Microsoft Powerpoint za kreiranje grafika koji se mogu snimiti kao Enhanced
Meta Files (*.emf ) format.
2. Spoljnja veličina EMF fajla mora biti manja ili jednaka 1 x 1 inč
(2.5 x 2.5 cm).
Napomena · Ako su kreirani simboli veći, to može ozbiljno ugroziti rad
OTOsuite-a.
Standardni simboli se ucrtavaju unutar centralnog okvira veličine 1.5 x 1.5 cm
(0.6 x 0.6 inča).
Prostor izmeñu unutrašnjeg i spoljašnjeg okvira se koristi za dodatke glavnom simbolu,
kao što su strelice za No Response ili Response at Limit, i pokazivači za
Aided Left ili Aided Right.
3. Pre nego što se memoriše novi grafik, uverite se da su spoljašnji i unutrašnji okvir
nevidljivi: označite okvir i podesite boju linije na No Line. Ponovite ovo za svaki
okvir.
4. Za snimanje u *.emf grafik fajlu, označite sve elemente u crtežu (uključujući
nevidljivi spoljašnji okvir, kao i simbole unutar okvira).
Desni klik i odaberite Save as picture...
5. Dajte ime fajlu i označite tip fajla *.emf.
Otometrics
69
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Pomoćnik pri maskiranju
6. Snimite u C:\Program Files\GN Otometrics\OTOsuite\AudSymbols.
7. Pokrenite OTOsuite audiometrijski softverski modul i odaberite Tools > Curves
and Symbols.
Novi simbol bi se trebao pojaviti u listi opcija simbola.
U ovom prozoru takoñe postoje opcije za odabir boje, tipa linije i horizontalnih
i vertikalnih pomaka koji će se primeniti pri upotrebi novog simbola.
3.14
Pomoćnik pri maskiranju
Ako je uključen pomoćnik pri maskiranju (Masking Assistant), on će stalno proveravati
frekvencije koje zahtevaju ispitivanje sa maskiranjem. Primenjivo je i na stare audiograme
prenešene iz NOAH-e ili XML, sve dok je transduktor koji to podržava smešten sa podacima.
Pomoćnik pri maskiranju je alatka koja omogućuje prepoznavanje frekvencija na kojima
je preporučeno ispitivanje sa maskiranjem[1].
• Simbol na audiogramu će zasvetleti na odreñenim frekvencijama gde bi moglo biti
preporučeno kontralateralno maskiranje[2].
• Moguće je konfigurisati kriterijum maskiranja kod koštane provodljivosti (0 - 15 dB razlika
vazdušna-koštana). Odabrati Tools > Options > Tone > Masking Assistant > BC Masking Criterion.
Proveravaju se samo memorisani pragovi mereni bez maskiranja. Nivoi koji nisu doneli
odgovor su isključeni iz provere. Ovo znači da čim se prag maskiranja memoriše,
svetlo za tu frekvenciju se isključi.
Terminologija
AC
AC test ear – uvo koje se ispituje
ACc
AC kontra
BC
BC
BCc
BC kontra
Min IA
Minimalno interauralno prigušenje.
[1] (Katz, J., Lezynski, J. (2002). Clinical Masking. In J. Katz, ed., Handbook of Clinical Audiology, Williams and
Wilkins, Baltimore.)
[2] Based on criteria described in Clinical Masking, Essentials of Audiology, Stanley A. Gelfand, Thieme 1997, and
Measurement of Pure Tone Hearing Thresholds, Audiologists’ Desk Reference - Vol 1, James W. Hall III, H. Gustav Mueller III, Singular Publishing Group 1997. and Munro K.J., Agnew N. A comparison of inter-aural attenuation with the Etymotic ER-3A insert earphone and the Telephonics TDH-39 supra-aural earphone. Br J Audiol
1999; 33: 259-262.
70
Otometrics
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Pomoćnik pri maskiranju
Kada se zahteva maskiranje?
Maskiranje se preporučuje u sledećim uslovima:
AC:
AC > ACc + Min IA
ili
AC > BCc + Min IA
BC:
BC < AC - x* dB
* označava kriterijum razlike vazdušna/koštana koji se može konfigurisati (Tools > Options... >
Audiometry > Tone > Masking assistant > BC Masking Criterion ).
Min IA i posebne frekvencije
Ovo je tabela Min IA za TDH-39 i unose Otometrics-a koje koristi pomoćnik pri
maskiranju [1].
Min IA (Supraaural Phone: TDH-39), posebne frekvencije
Hz
TDH-39
125
35
Katz & Lezynski, (2002)
250
48
Munro & Agnew, BJA (1999)
500
44
Munro & Agnew, BJA (1999)
750
40
N/A – zadovoljava uobičajeni pristup
1000
48
Munro & Agnew, BJA (1999)
1500
40
N/A – zadovoljava uobičajeni pristup
2000
44
Munro & Agnew, BJA (1999)
3000
56
Hall J.W. III & Mueller G.H. III / Munro & Agnew,
BJA (1999)
4000
50
Katz J / Munro & Agnew, BJA (1999)
6000
44
Hall J.W. III & Mueller G.H. III / Munro & Agnew,
BJA (1999)
8000
42
Katz J / Munro & Agnew, BJA (1999)
[1] Katz, J., Lezynski, J. (2002). Clinical Masking. In J. Katz, ed., Handbook of Clinical Audiology, Williams and
Wilkins, Baltimore. Munro, K.J., Agnew, N. A comparison of inter-aural attenuation with the Etymotic ER-3A
insert earphone and the Telephonics TDH-39 supra-aural earphone. Br J Audiol 1999; 33: 259-262. Hall, JW.,
MUELLER, HG. (1997). The audiologists’ desk reference, Volume I., Singular Publishing Group, San Diego.
Otometrics
71
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Test komande (tastatura, ACP, miš)
Min IA (Insert Phone: EAR-3A)
Hz
3.15
EAR-3A
125
60
N/A – uobičajena vrednost
250
72
Munro & Agnew, BJA (1999)
500
64
Munro & Agnew, BJA (1999)
750
60
N/A – uobičajena vrednost
1000
58
Munro & Agnew, BJA (1999)
1500
60
N/A – uobičajena vrednost
2000
56
Munro & Agnew, BJA (1999)
3000
58
Munro & Agnew, BJA (1999)
4000
72
Munro & Agnew, BJA (1999)
6000
54
Munro & Agnew, BJA (1999)
8000
62
Munro & Agnew, BJA (1999)
Test komande (tastatura, ACP, miš)
Kada se koristi ACP, moguće je prikazati/ukloniti Control Panel: pritisnuti F12
na tastaturi.
3.15.1
Komande prednjem panelu ACP-a
Moguće je pristupiti svim osnovnim funkcijama direktnom upotrebom dugmića na prednjem
panelu MADSEN Astera ACP-a.
Indikatori lampica dugmića
Svako dugme ima posebnu funkciju. Neki od njih imaju lampice koje označavaju da li je
funkcija trenutno aktivna. Za uključivanje dugmića, pokrenuti OTOsuite audiometrijski
modul.
Enable/disable dugme
• Pritisnuti za uključivanje.
• Pritisnuti opet za isključivanje.
Radio dugmići
• Toggle funkcija: Pritisnuti za uključivanje. Svi odgovarajući dugmići će automatski
biti isključeni.
72
Otometrics
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Test komande (tastatura, ACP, miš)
3.15.2
Izgled prednjeg panela ACP-a
Dugmići i komande ACP-a su grupisani u zavisnosti od njihovih funkcija i koliko često se koriste.
Dugmići u koloni Channel 1 i Channel 2 označavaju Kontrolni panel u OTOsuite audiometrijskom
modulu.
Praćenje
Izbor i nivo
Kanal 1
Stimulusi
Kanal 2
Stimulusi
Tip testa
Kontrolisanje od strane rukovaoca
i nivo
Lampica uklj./isklj.
Uobičajena
veličina koraka
Kontrole govornog
testa
Kanal 1
Nivo i on/off
kontrole
Opšti nivo i kontrole
frekvencije
Sl. 7
Kanal 2
Nivo i on/off
kontrole
ACP kontrole i tasteri
Test komande
Test komande se nalaze u donjem delu ACP-a. Tu se nalaze komande
HL attenuator, Frequency i Continuous on, Stim. lock, Tracking
i Talk forward tasteri.
Otometrics
73
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Test komande (tastatura, ACP, miš)
HL attenuator controls
Za podešavanje:
•
Nivoa intenziteta test signala,
•
Nivoa intenziteta maskiranja,
•
Nivoa operatorovog mikrofona,
•
Nivoa praćenja,
•
Nivoa govora u kabinu.
Stimulus buttons
Pritisnuti za puštanje odabranog stimulusa. Za obrnutu funkciju
pritisnuti dugme Continuous on i pritisnuti za prestanak puštanja
odabranog stimulusa.
Continuous on
Kada je aktivirano, stimulus će se neprekidno puštati (dugme
svetli).
Za isključivanje neprekidnog puštanja, pritisnuti Continuous
on dugme (dugme ne svetli). Kada je dugme Continuous
on isključeno, stimulus se pušta samo kada pritisnete dugme
Stimulus.
Frequency buttons
Pritisnuti za odabir frekvencije na kojoj će se puštati
stimulus.
Pritisnuti levo Frequency dugme
frekvencije, a desno Frequency dugme
frekvencije.
za smanjivanje
za povećanje
Stim. Lock
Pušta stimuluse iz oba kanala istovremeno, kada pritisnete
jedan od Stimulus dugmića.
74
Otometrics
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Test komande (tastatura, ACP, miš)
Tracking
Menja nivo stimulusa u svakom kanalu za istu vrednost.
Talk forward
Pritisnuti za uključenje i govor direktno pacijentu. Pritisnuti
opet za isključenje, po završetku. Za podešavanje nivoa mikrofona pritisnuti dugme Talk forward u koloni Operator Mic.
Prozor Talk Forward će se pojaviti na ekranu. Ako se dugme
Talk forward drži pritisnuto u koloni Operator Mic.,
uključiti jedno od Attenuation dugmića za podešavanje
intenziteta signala.
Channel 1 i 2 dugmići – Odabir stimulusa
Dugmići u kolonama Channel 1 i Channel 2 su identični, što Vam olakšava aktiviranje
zahtevane funkcije u svakom kanalu.
Stimulus type
Tone
Pušta čisti ton kao tip stimulusa.
Warble
Pušta treperavi čisti ton kao tip stimulusa. Ovaj tip stimulusa
bi se trebao koristiti za ispitivanje zvučnog polja, da bi se
izbegli stojeći talasi.
FRESH Noise
Pušta odreñeni FRESH šum kao tip stimulusa.
[a] [b]
FRESH je skraćenica od FREquency Specific Hearing assessment noise.
Kada je FRESH šum odabran unutar parametara stimulusa,
mora se koristiti samo kao stimulus (ne kao maska), zato
što je kalibrisan kao stimulus.
[a] The FRESH noise is implemented according to specifications of "Stimuli for Sound Field Audiometry:
A Response to Lippmann and Adams", G. Walker and H. Dillon, 1984 in Journal of Speech and
Hearing Disorders, p 219, and H. Dillon (2008), personal communication.
[b] For more information read: "Narrow Band Noise Audiometry: The Effect of Filter Slope", Daneil J.
Orchik and Nancy L. Mosher, 1975 in The Journal of American Audiology Society, Vol. 1, No. 2,
p. 50-53.
Otometrics
75
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Test komande (tastatura, ACP, miš)
Stimulus type (continued)
Mic.
Pušta živi glas kao tip stimulusa.
Source A
Dovodi govorni materijal iz izvora Source A. Opcije su:
Source B
•
Int CD (interni CD ROM ugrañen u PC),
•
Int File (smešten na hard disk), ili
•
Line In (eksterni medijum priključen na PC).
Dovodi govorni materijal iz izvora Source B. Opcije su:
•
Int CD (interni CD ROM ugrañen u PC),
•
Int File (smešten na hard disk), ili
•
Line In (eksterni medijum priključen na PC).
Masking type
NBN
Pušta uskopojasni šum kao tip maskiranja. Kada je izabran
uskopojasni šum unutar parametara maskiranja, on se mora
koristiti samo kao maska (ne kao stimulus) zato što je
kalibrisan kao efektivna maska.
NBN je dostupan samo pri tonskom testiranju.
SWN
Pušta Speech Weighted Noise (Speech Noise).
Speech weighted noise (govorni šum) je dostupan samo pri
govornom testiranju.
WN
Pušta beli šum kao tip maskiranja.
Beli šum je dostupan i za tonsko i za govorno testiranje.
Transducer
76
Insert
Pušta stimulus ili masku kroz „insert“ slušalice.
Phone
Pušta stimulus ili masku kroz supra-auralne slušalice.
Otometrics
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Test komande (tastatura, ACP, miš)
Transducer
High Frequency
Pušta stimulus ili masku kroz visokofrekventne
slušalice.
Bone
Pušta stimulus ili masku kroz koštani oscilator.
Speaker
Pušta stimulus ili masku kroz zvučnike zvučnog polja.
•
Ako koristite samo 2 zvučnika, rutiranje je odreñeno
ruting kontrolama (levo, desno, binauralno).
•
Ako koristite samo 2 zvučnika, možete odrediti kanal
za puštanje stimulusa/maske kroz neki drugi transduktor
(npr. kada se vrši maskiranje jednog uva, a pobuñuje
drugo upotrebom zvučnika zvučnog polja).
Routing
Left
Stimulus/maska će se puštati na levi transduktor.
Right
Stimulus/maska će se puštati na desni transduktor.
Binaural
Stimulus/maska će se puštati i na levi i na desni transduktor.
Test related buttons
dB Step
Odreñuje veličinu koraka u dB za intenzitet stimulusa i maske.
Opcije su 1, 2 i 5 dB.
Pulsed
Pulsira stimulus 200ms pri uključenju i 200ms pri isključenju.
Pulsirati mogu Tone, Warble, i FRESH Noise stimulusi.
Otometrics
77
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Test komande (tastatura, ACP, miš)
User test
Za odabir unapred odreñenih podešavanja testa:
1. Pritisnuti User Test i Test Selector prozor će se pojaviti na
PC-ju.
2. Uključiti jedan od Attenuator dugmića za kotrljanje kroz
listu.
3. Pritisnuti opet User Test za odabir označenih testova
korisnika.
Test threshold types
Test threshold types
Aided
Prikazuje pomoćne simbole na grafu u OTOsuite
audiometrijskom modulu kada se smeste podaci.
Aided može biti odabrano u kombinaciji sa bilo kojim tipom
testa.
Tone
Tone Test types
THR
(Threshold)
Prikazuje tipične audiometrijske simbole za vazdušnu vodljivost, koštanu vodljivost (maskiranu ili nemaskiranu) na grafu
kada se smeste tačke podataka.
MCL
Prikazuje Most Comfortable Loudness simbol na grafu kada
se smeste tačke podataka.
UCL
Prikazuje UnComfortable Loudness simbol na grafu kada
se smeste tačke podataka.
Speech
Speech Test types
78
SDT
Podaci će biti smešteni kao Speech Detection Threshold.
SRT
Podaci će biti smešteni kao Speech Reception Threshold.
MCL
Podaci će biti smešteni kao Most Comfortable Loudness
level.
UCL
Podaci će biti smešteni kao UnComfortable Loudness
level.
WRS/SRS
Podaci će biti smešteni kao Word Recognition Score ili
Sentence Recognition Score.
Otometrics
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Test komande (tastatura, ACP, miš)
Test Controls
Store
Pritisnuti za smeštanje tačaka podataka u OTOsuite
audiometrijski modul.
Speech material controls
Play/pause
Dugme prelazi sa Play na Pause i nazad.
• Play
Kliknuti dugme za
reči.
početak puštanja liste
• Pause
Kliknuti dugme za
prestanak puštanja liste
reči. Lampica je uključena kada je test pauziran.
Stop
• Start
Kliknuti dugme play
reči.
za nastavak puštanja liste
• Stop
Kliknuti dugme stop
reči.
za prestanak puštanja liste
Speech counter controls
Incorrect/Correct
• Word Counters
Pritisnuti Correct za prebrojavanje ispravnih odgovora, a Incorrect za prebrojavanje neispravnih odgovora.
Reset vraća brojač na 0/0.
Naredna reč će biti puštena kada se zabeleži reč kao
ispravna ili neispravna.
Videti i The Speech Player Panel ► 45 za više
informacija.
Reset
Otometrics
• Reset vraća brojač na 0/0.
79
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Test komande (tastatura, ACP, miš)
Monitoring controls
Monitoring On/Off
Ch1
Moguće je pratiti Channel 1.
Pritisnuti Ch 1 On/Off dugme za uključenje/isključenje.
Ch 2
Moguće je pratiti Channel 2.
Pritisnuti Ch 2 On/Off dugme za uključenje/isključenje.
Talk Back
Moguće je pratiti govor pacijenta kroz izvoñačev set za
praćenje. Pritisnuti Talk Back On/Off dugme za
uključenje/isključenje.
Monitor speaker
Pritisnuti za uključenje/isključenje Monitor speaker-a ugrañenog
u ACP.
Assistant (microphone)
Pritisnuti za uključenje/isključenje Assistant microphone.
Monitoring level
Ch1
Moguće je pratiti Channel 1.
1. Pritisnuti i držati dugme Ch 1 Monitor i uključiti jedan od
Attenuator dugmića za odreñivanje intenziteta signala.
Kada pritisnete i držite dugme Ch1, nivo je prikazan na
ekranu računara u kontrolnom panelu. Nivo se podesi u
koracima od 3 dB.
Ch 2
Moguće je pratiti Channel 2.
1. Pritisnuti i držati dugme Ch 2 Monitor i uključiti jedan od
Attenuator dugmića za odreñivanje intenziteta signala.
Kada pritisnete i držite dugme Ch2, nivo je prikazan na
ekranu računara u kontrolnom panelu. Nivo se podesi u
koracima od 3 dB.
Talkback
Moguće je pratiti govor u kabinu.
1. Pritisnuti i držati dugme Talkback Monitor i uključiti jedan od
Attenuator dugmića za odreñivanje intenziteta signala.
Kada pritisnete i držite dugme Talkback, nivo je prikazan
na ekranu računara u kontrolnom panelu. Nivo se podesi u
koracima od 3 dB.
80
Otometrics
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Test kontrole (tastatura, ACP, miš)
Operator microphones/monitoring transducer
Mic. level
Za podešavanje nivoa mikrofona, pritisnuti i držati Mic. level
dugme i uključiti jedan od Attenuator dugmića.
Kada pritisnete i držite dugme Mic. level, nivo je prikazan
na ekranu računara u kontrolnom panelu. Nivo se podesi u
koracima od 1 dB.
Headset
Pritisnuti za uključenje produženog mikrofona operatora.
Kada je uključen taj set mikrofon, isključi se stoni
mikrofon.
Desktop
Pritisnuti za uključenje stonog mikrofona.
Kada se uključi stoni mikrofon, isključi se produženi
set mikrofon.
Talk forward
Vezano je za Talk forward dugme na dnu u centru kontrolnog
panela. Da se podesi nivo mikrofona, pritisnuti i držati
Talk forward dugme u koloni Operator Mic.
i uključiti jedan od Attenuator dugmića.
Kada pritisnete i držite Talk forward level dugme, nivo je
prikazan na ekranu računara. Nivo se podesi u koracima od
1 dB.
Otometrics
81
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Test komande (tastatura, ACP, miš)
3.15.3
Komande tastature računara
Test
Help
Select
Nav.
Contr.
Single key controls Channel 1 and Shift+key controls Channel 2
Stim.
Stim.
Stim.
WRS
/SRS
+
Store
Neg.
Mask
Noise
20k
Right
SDT
THR.
/SRT
Count
UCL
Level and Frequency
Ch 2 = Shift + key
Left
T.F.
MCL
Bin.
1 On
Pos.
Count
2 On
CH 1 Present
CH 2 P.
Channels 1 and 2 “Continuous On”
Other short cuts:
New Session
Patient Details
Open
Save
Print
Exit
Stimulus selections:
Ctrl+N
Ctrl+D
Ctrl+O
Ctrl+S
Ctrl+P
Alt+F4
Previous Test Tab
Next Test Tab
Aud Properties
Toggle Stimulus Ear
Options
PgUp
PgDn
Ctrl+U
Ctrl+E
Ctrl+M
Tone
Speech
1 = Tone
2 = Warble
3 = Narrow Band Stimulus
1 = Mic (Live voice testing)
2 = Source A (recording)
3 = Source B (recording)
Key Function:
Arrow Up
Arrow Dn
Arrow Left
Arrow Right
SpaceBar
N
M
S
3.15.4
Key Function:
Channel 1 level up (see a)
Channel 1 level down (see a)
Frequency Down (see b)
Frequency Up (see b)
Channel 1 on (or Off in case of inverse mode)
Channel 1 Continuous on/off
Channel 2 Continuous on/off
Store current point
Holding down the S-key toggles between storing symbol,
no response symbol (symbol with arrow down),
response at limit symbol (symbol with arrow up), and
no symbol displayed
L
R
B
F8
T
C
U
D
W
A
F
Left routing on Channel 1 (see c)
Right routing on Channel 1 (see c)
Binaural routing on Channel 1 (see c)
Opens the Test Selector
Threshold or SRT
MCL
UCL
SDT
WRS/SRS
Talk to Assistant
Talk Forward
(a) Operation will depend on “Level direction of arrow key”
– Tools>Options>Tone>Mic
(b) Frequency wrap around at the edge
(c) Contralateral masking. If the stimulus channel routing
is changed from L to R or R to L, at the same time, the
masking channels routing will be changed from L to R ,
or R to L to maintain ipsilateral masking.
Prečice
Tasterske prečice su aktivne kada nije otvoren nijedan meni ili prozor i kada korisnik ne vrši
izmene u polju za izmene.
Nejčešće korišćene funkcije se mogu odraditi korišćenjem tastera na tastaturi.
Key Function
82
Strelica nagore
Channel 1 nivo uvećan (videti [a])
Strelica nadole
Channel 1 nivo umanjen (videti [a])
Shift + strelica nagore
Channel 2 nivo uvećan (videti [a])
Shift + strelica nadole
Channel 2 nivo umanjen (videti [a])
Otometrics
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Test komande (tastatura, ACP, miš)
Key Function
Strelica nalevo
Frekvencija umanjena (videti [b])
Strelica nadesno
Frekvencija uvećana (videti [b])
Space
Channel 1 uključen (ili isključen, u slučaju inverznog moda)
Alt (desni/Gr)
Channel 2 uključen (ili isključen, u slučaju inverznog moda)
N
Channel 1 neprekidno uključen/isključen
M
Channel 2 neprekidno uključen/isključen
S
Memoriše trenutnu tačku.
Shift + S
Memoriše podatke tonalne audiometrije za Channel 2 u
Channel Specific Storing
Držanjem tastera S, vrši se prebacivanje izmeñu smeštanja
• simbola,
• simbola bez odgovora (simbol sa strelicom nadole),
• simbol za ograničeni odgovor (simbol sa strelicom nagore) i
• bez prikazanog simbola
Otometrics
L
Rutiranje nalevo u Channel 1 (videti [c])
R
Rutiranje nadesno u Channel 1 (videti [c])
B
Binauralno rutiranje u Channel 1 (videti [c])
Shift + L
Rutiranje nalevo u Channel 2 (videti [c])
Shift + R
Rutiranje nadesno u Channel 2 (videti [c])
Shift + B
Binauralno rutiranje u Channel 2 (videti [c])
1
Podešava stimulus u Channel 1na Tone ili Mic za tonski i
govorni mod
2
Podešava stimulus u Channel 1 naWarble ili SourceA za
tonski i govorni mod
3
Podešava stimulus u Channel 1 na FRESH Noise ili SourceB
za tonski i govorni mod
4
Podešava stimulus u Channel 1 na NBN ili SWN za tonski
i govorni mod
5
Podešava transduktor u Channel 1 na Insert phones
83
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Test komande (tastatura, ACP, miš)
Key Function
6
Podešava transduktor u Channel 1 na Phones
7
Podešava transduktor u Channel 1 na High Frequency Phones
8
Podešava transduktor u Channel 1 na Bone Oscillator
9
Podešava transduktor u Channel 1 na Speaker
Shift + 1
Podešava stimulus u Channel 2 na Tone ili Mic za tonski i
govorni mod
Shift + 2
Podešava stimulus u Channel 2 na Warble ili SourceA za
tonski i govorni mod
Shift + 3
Podešava stimulus u Channel 2 na FRESH Noise ili SourceB
za tonski i govorni mod
Shift + 4
Podešava stimulus u Channel 2 na NBN ili SWN za tonski i
govorni mod
Shift + 5
Podešava transduktor u Channel 2 na Insert phones
Shift + 6
Podešava transduktor u Channel 2 na Phones
Shift + 7
Podešava transduktor u Channel 2 na High Frequency Phones
Shift + 8
Podešava transduktor u Channel 2 na Bone Oscillator
Shift + 9
Podešava transduktor u Channel 2 na Speaker
T
Prag ili SRT
C
MCL
U
UCL
D
SDT
W
WRS/SRS
A
Pomoćnik pri govoru
F
F prebacuje Talk Forward On/Off
F + strelica nagore/nadole Up/Down podešava izlazni nivo Talk Forward-a. Ako
aktivirate strelice dok pritiskate F, puštanjem F će prozor
Talk Forward-a ostati otvoren.
84
P + Arrow Up/Down
Up/Down podešava nivoTalk Back
Del or right click
Izbacivanjem bilo poslednje tačke, bilo cele krive, biće
izbrisana u tonskom i grafičkom govornom ekranu
Otometrics
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Test kontrole (tastatura, ACP, miš)
Key Function
Del
Kada je označena vrednost u tabelarnom govornom ekranu,
vrednost će se obrisati bez upozorenja
F5
Pokreće i zaustavlja (pauzira) govorni plejer
F8
Otvara Test Selector
Shift+Single mouse
click
Za podešavanje frekvencije i nivoa Channel 2 u grafu tonalne
audiometrije kada se koristi Channel Specific Storing
Shift+Double mouse
click
Za memorisanje rezultata Channel 2 kada se koristi Channel
Specific Storing
[a] Operacija će zavisiti od "Level direction of arrow keys" - Tools > Options > Tone > Misc.
[b] Frekvencija se obmotava oko ivice
[c] Kontralateralno maskiranje.Ako je rutiranje pobudnog kanala promenjeno sa L na R ili R na L, rutiranje
maskirnog kanala će takoñe biti promenjeno sa R na L ili L na R u isto vreme da bi se održalo kontralateralno
maskiranje
Ipsilateralno maskiranje – Ako je rutiranje pobudnog kanala promenjeno sa L na R ili R na L, rutiranje
maskirnog kanala će takoñe biti promenjenosa L na R ili R na L u isto vreme da bi se održalo ipsilateralno maskiranje
Otometrics
85
Upravljanje OTOsuite audiometrijskim modulom
Test kontrole (tastatura, ACP, miš)
86
Otometrics
4
Specijalni testovi
4.1
Short Increment Sensitivity Index test (SISI)
SISI test su sačinili Jerger i njegovi saradnici (Jerger, Shedd i Harford,
1959) i bio je predstavljen kao pouzdani i razumno objektivni postupak.
Test se sastoji iz superponiranja kratkih signala čiji se intenzitet povećava za 1 dB, podržani
ton se pušta na jedno uvo kroz slušalice na nivou osećaja od 20 dB za svaku ispitivanu
frekvenciju.
Pacijentu se kaže da prijavi svaki skok u glasnoći, koji je opažen pri slušanju podržanog tona
za period od oko dva minuta.
4.1.1
Upotreba SISI testa
Channel
Continuous ON
Kada je označeno, stimulus će se neprekidno puštati i
isključiti kada se pritisne dugme za stimulus
(Continuous on dugme na ACP-u, N (Ch1)
ili M (Ch2) taster na tastaturi).
Transducer
Insert
Pušta stimulus kroz „insert“ slušalice.
Phone
Pušta stimulus kroz slušalice.
High Frequency
Pušta stimulus kroz visokofrekventne slušalice.
Routing
Otometrics
Left
Stimulus je rutiran na levi transduktor.
Right
Stimulus je rutiran na desni transduktor.
87
Specijalni testovi
Short Increment Sensitivity Index test (SISI)
Test Options - SISI
dB Step
Odreñuje korak u dB za intenzitet stimulusa kada se ton
pušta ručno.
Opcije su 1, 2 i 5.
SISI dB Step
Odreñuje korak u dB za intenzitet stimulusa kada se ton
pušta automatski, pritiskom na dugme Play.
Opcije su 1 (trebalo bi se koristiti za testiranje),
2 i 5.
SISI Stimulus traka
Intensity
Stimulus indicator
Frequency
Transducer
indicator
Routing indicator
Stimulus bar color
Intensity
Označeno nivoom dB-a iznad kanalnih statusnih traka.
• Zeleni simbol trostrukog talasa iznad nivoa označava da se stimulus u tom trenutku
pušta.
Stimulus bar color
Označava rutiranje za kanal:
• Plavo = levo uvo
• Crveno = desno uvo
Stimulus, transducer and routing indicators
Označavaju tip stimulusa, transduktor i rutiranje za svaki kanal.
Test komande
Test komande obezbeñuju rukovanje audiometrom putem miš i opcija na
ekranu za izvoñenje ispitivanja.
• Za uključenje test komandi, odabrati Tools > Options > Audiometry > General > Onscreen controls.
88
Otometrics
Specijalni testovi
Short Increment Sensitivity Index test (SISI)
Strelice nagore i nadole
• StrelicaUp povećava intenzitet.
• Strelica Down smanjuje intenzitet.
Strelice nalevo i nadesno
• Strelica left smanjuje frekvenciju stimulusa.
• Strelica right povećava frekvenciju stimulusa.
Store dugme
• Memoriše tačku podataka.
Scoring Level Intensity Change Recognition
• Kliknuti na dugme + svaki put kada pacijent potvrdi
da je čuo promenu intenziteta
• Play dugme
Pokreće test.
• Stop dugme
Prekida test.
• Reset dugme
Vraća rezultat na 0% i 0/0.
Prozor score prati broj promena intenziteta za1 dB
koji se pojavljuju i broj promena intenziteta za 1 dB
koje je pacijent čuo.
Procenat je odnos broja promenjenih intenziteta koji
su se čuli i broja promenjenih intenziteta koji su
puštani.
Otometrics
89
Specijalni testovi
Short Increment Sensitivity Index test (SISI)
SISI podaci
Data display in SISI screen
Frequency
• Puštana frekvencija.
Level
• Intenzitet.
Audiogram
• Prikazuje audiogram čistog tona.
Threshold
• Prikazuje prosek čistog tona.
SISI opcije izmena
Opcije izmena
4.1.2
Delete
• Briše podatke za odreñenu frekvenciju za odreñeno
uvo.
Delete all
• Briše podatke za sve frekvencije za odreñeno
uvo.
Cancel
• Zatvara prozor.
Postupak testiranja
Audiometar povećava intenzitet svakih 5 sekundi. Svako povećanje ima vreme porasta
od 50 milisekundi, trajanje kompletne jačine od 200 milisekundi i vreme slabljenja od
50 milisekundi. Veličina povećanja može varirati od 0 do 5 dB u koracima od 1 dB
90
Otometrics
Specijalni testovi
Alternate Binaural Loudness Balance test (ABLB)
(odabrani na ekranu iz prozora Increment), mada se test beleži samo u procentu povećanja od
1 dB, koje je pacijent ispravno opazio. Tokom testiranja pušta se dvadeset povećanja od 1 dB
Ako pacijent odgovori na deset od 20 povećanja od 1 dB, indeks osetljivosti je 50%.
Pre početka testa
Pre početka testa, pustiti pet povećanja od 5dB da bi pacijent jasno osetio povećanja na koja
će morati odgovoriti.
4.2
Alternate Binaural Loudness Balance test (ABLB)
Ovaj test je sačinio Fowler (1928).
Uporeñuju se slušni nivoi na kojima čisti ton pacijentu zvuči jednako glasno za oba uva.
Test se primenjuje kada postoji razlika u gubitku sluha od najmanje 20 dB izmeñu ušiju
na frekvenciji testiranja čistog tona.
4.2.1
Rukovanje ABLB-om
Channel
Continuous ON
Kada je uključeno, stimulus će se neprekidno puštati i
isključiti kada se pritisne dugme za stimulus
(Continuous on dugme na ACP-u, N (Ch1)
ili M (Ch2) taster na tastaturi).
Transducer
Insert
Pušta stimulus kroz „insert“ slušalice.
Videti 8 Konfiguracija audiometrijskog modula ► 139.
Phone
Pušta stimulus kroz slušalice.
High Frequency
Pušta stimulus kroz visokofrekventne slušalice.
Routing
Otometrics
Left
Levi transduktor se uzima za uvo koje se ispituje ABLB-om.
Right
Desni transduktor se uzima za uvo koje se ispituje ABLB-om.
91
Specijalni testovi
Alternate Binaural Loudness Balance test (ABLB)
Test opcije - SISI
dB Step
Odreñuje veličinu koraka u dB za intenzitet referentnog
pobudnog tona. Opcije su 1, 2 i 5.
ABLB dB Step
Odreñuje veličinu koraka u dB za intenzitet stimulusa
ABLB testa. Opcije su 1 (trebalo bi se koristiti za
testiranje), 2 i 5.
ABLB stimulus traka
Intenzitet
Indikator stimulusa
Frekvencija
Indikator transduktora
Indikator pravca
Boja stimulus trake
Intensity
Odreñeno nivoom u dB iznad statusnih traka kanala.
• Zeleni simbol trostrukog talasa iznad nivoa označava da se stimulus trenutno
pušta.
Stimulus bar color
Odreñuje rutiranje za kanal:
• Plavo = levo uvo
• Crveno = desno uvo
Stimulus, transduktor i indikatori rutiranja
Odreñuju tip stimulusa, transduktor i rutiranje za svaki kanal.
Test komande
Test komande obezbeñuju prosek korišćenja audiometra ako se koristi miš i opcije na ekranu
za izvoñenje testova.
• Za uključenje test komandi, odabrati Tools > Options > Audiometry > General > Onscreen controls.
92
Otometrics
Specijalni testovi
Alternate Binaural Loudness Balance test (ABLB)
Strelice nagore i nadole
• Strelica Up povećava intenzitet.
• Strelica Down smanjuje intenzitet.
Strelice nalevo i nadesno
• Strelica left smanjuje frekvenciju stimulusa.
• Strelica right povećava frekvenciju stimulusa.
Store button
• Memoriše tačku podataka.
ABLB podaci
Prikaz podataka na ABLB ekranu
Otometrics
Frequency column
• Svaka frekvencija prikazuje intenzitet od niskog do
visokog od vrha ka dnu.
Ref
• Uvo koje se smatra za referentno uvo.
Ovom uvu se pušta prodoran ton odreñenog
intenziteta.
93
Specijalni testovi
Alternate Binaural Loudness Balance test (ABLB)
Data display in ABLB screen
Test
• Uvo koje se smatra za ispitivano uvo. Ovom uvu se
pušta prodoran ton prilagodljivog intenziteta sve
dok se ne uspostavi jednaka glasnoća kao i u
referentnom uvu.
ABLB opcije izmena
Opcije izmena
4.2.2
Selected point
• npr. 1000 Hz (90/75) dB
Delete Selected measurement
• Briše podatke za frekvenciju koja je trenutno
prikazana.
Delete all at x (e.g. 1000)
Hz
• Briše podatke za odreñenu kolonu kada je odabrana
frekvencija drugačija od one za tu kolonu.
Cancel
• Zatvara prozor.
Postupak testiranja
Tonovi se puštaju naizmenično na oba uva, a pacijent treba da odredi jednaku glasnoću.
94
Otometrics
Specijalni testovi
MLD (Masking Level Difference)
4.3
MLD (Masking Level Difference)
MLD test je mera maskiranja potrebna da se kompletno maskira test ton kada su
ton i maskirni šum u fazi izmeñu ušiju (SONO), u poreñenju sa situacijom
kada je razlika u fazi tona izmeñu ušiju 180 stepeni
(SπNO) ili je maskirni šum (SONπ).
Razlika u pragu MLD-a se automatski računa kada je potrebno memorisati podatke za
različite uslove.
4.3.1
Upotreba MLD testa
Na MLD kontrolnom panelu moguće je početi puštati stimulus, kao i prestati sa Continuously
On, odabrati transduktor za vazdušnu vodljivost sa Insert, Phone ili High Frequency
odabirima, podesiti veličinu povećanja stimulusa u koracima dB, a Pulse omogućuje odabir
pulsnog ili tonskog signala.
Moguće je odabrati i uslove testiranja MLD-om: SONO, SπNO ili SONπ.
Odeljak za Monitor / Level je zajednički za sve tipove audiometrijskog testiranja.
Channel
Continuous ON
Kada je uključeno, stimulus će se neprekidno puštati i
isključiće se kada se pritisne dugme za stimulus
(Continuous on dugme na ACP-u, N(Ch1)
i M (Ch2) tasteri na tastaturi).
Transducer
Insert
Pušta stimulus kroz „insert“ slušalice.
Phone
Pušta stimulus kroz slušalice.
High Frequency
Pušta stimulus kroz visokofrekventne slušalice.
Test Options - MLD
Otometrics
Signal (Ch1) dB Step
Odreñuje veličinu koraka u dB za intenzitet tonskog
signala. Opcije su 1, 2 i 5. Ova opcija se može
kontrolisati iz ACP-a.
Noise (Ch2) dB Step
Odreñuje veličinu koraka u dB za intenzitet signala
šuma. Opcije su 1, 2 i 5.
95
Specijalni testovi
MLD (Masking Level Difference)
Test Options - MLD
Presentation
Odreñuje uslove testiranja MLD-om: SONO,
SπNO ili SONπ. Kada se memorišu podaci, prelazi na
sledeći uslov.
Pulsed
Odreñuje pulsiranje tonskog signala.
MLD stimulus traka
Intenzitet
Indikator stimulusa
Frekvencija
Indikator transduktora
Indikator pravca
Boja stimulus trake
Intensity
Odreñeno nivoom u dB iznad kanalne statusne trake.
• Zeleni simbol trostrukog talasa iznad nivoa označava da se signal trenutno pušta.
Stimulus bar color
Odreñuje rutiranje za kanal:
• Plavo/crveno = Binauralno
Stimulus, transduktor i indikatori rutiranja
Odreñuje tip stimulusa, transduktor i rutiranje za svaki kanal.
Test komande
Test komande obezbeñuju prosek rukovanja audiometrom, ako se koristi miš i opcije na
ekranu za izvoñenje testiranja.
• Za uključenje test komandi, odabrati Tools > Options > Audiometry > General > Onscreen controls.
96
Otometrics
Specijalni testovi
MLD (Masking Level Difference)
Strelice nagore i nadole
• Strelica Up povećava intenzitet.
• Strelica Down smanjuje intenzitet.
Strelice nalevo i nadesno
• Strelica left smanjuje frekvenciju stimulusa.
• Strelica right povećava frekvenciju stimulusa.
‘
Store dugme
• Pušta signal.
• Memoriše tačku podataka.
MLD graf
Memorisani pragovi sa njihovim
stanjima signala
Stanja signala
MLD rezultat testa
MLD opcije izmena
Otometrics
97
Specijalni testovi
MLD (Masking Level Difference)
Opcije izmena
4.3.2
Delete selected measurement
• Briše označenu tačku podataka.
Delete all at xx Hz
• Briše sve podatke za trenutno odabranu frekvenciju.
Cancel
• Zatvara prozor.
Postupak testiranja
1. Utvrñuje i memoriše prag čujnosti sa SONO uslovom.
2. Održava nivo buke i ponovo uspostavlja prag koristeći ili SπNO ili
SONπ uslov.
3. MLD se računa automatski.
98
Otometrics
5
Priprema pacijenta i saveti za audiometrijsko testiranje
Priprema pacijenta predstavlja važan deo audiometrijskog testiranja. Velika je ušteda
vremena i Vašeg i pacijentovog ako su okruženje, pacijent i podešavanje ureñaja i programa
za testiranje spremni za izvoñenje testa.
5.1
Priprema okruženja za testiranje
Pre nego što započnete testiranje, uverite se da je test okruženje pogodno za testiranje.
Test okruženje mora biti mirno, poželjno je da je to kabina za ispitivanje sluha, za pouzdane
rezultate praga.
Soba za testiranje ili zvučna kabina treba da sadrže što je moguće manje nameštaja i to
tvrde površine (npr. kabineti, stolovi, itd.) zato što mogu izazvati reverberaciju tokom
testiranja zvučnog polja.
Ispitivanje živog glasa se najbolje vrši u zvučnoj kabini, tako da pacijent ne može
direktno čuti glas ispitivača. Ako se pacijent i ispitivač nalaze u istoj prostoriji,
pogotovo ako pacijent ima normalan ili skoro normalan sluh, mogu se dobiti pogrešni
rezultati.
Nameštaj
Test okruženje mora sadržati udobnu stolicu za pacijenta, ako se testira dete, stolica
mora biti veličine prikladne za dete i udobnu stolicu za pomoćnika.
Ispitivač mora biti postavljen tako da vidi pacijenta. Pacijent mora sedeti u blizini
Ispitivača, ali tako da ne može posmatrati šta ispitivač radi ili kako rukuje opremom.
Ovo smanjuje mogućnost da pacijent predvidi kada će pobuda biti puštena.
Za pedijatrijsko testiranje potrebno je koristiti visoku stolicu, to je poznato okruženje za
većinu dece i na taj način će biti bliže visini očiju sa igračkama za jačanje vida.
Ako izvodite audiometriju jačanja vida, uverite se da igračke za jačanje može videti samo
dete. Dete ne sme gledati u igračku sve dok ne napuni otprilike 9 meseci.
Otometrics
99
Priprema pacijenta i saveti za audiometrijsko testiranje
Priprema test opreme
Osvetljenje
Osvetljenje u kabini molja biti dovoljno jako, tako da bi ispitivač mogao adekvatno videti
pacijenta.
Igračke
Ako se testira dete, nekoliko zanimljivih igračaka moraju okupirati pažnju deteta (privući
pažnju deteta na pomoćnika ili ispitivača) pre puštanja stimulusa. Najbolje bi bilo da te
igračke ne proizvode zvuk.
Dete mora odgovarati samo na zvuk stimulusa. Zvukovi koji ibi mogli poticati od
igračaka mogu zbuniti dete i smanjiti pouzdanost testiranja.
Mekane igračke su potrebne da drže pažnju deteta tokom posmatranja ponašanja ili
vizualne audiometrije. Mlaña deca vole udarati igračkicu na tacni visoke stolice
i zato bi igračka koja ne proizvodi zvuk bila prikladnija za izvoñenje testiranja.
Blokovi, kockice, slagalice su potrebni da bi okupirali detetovu pažnju tokom izvoñenja
audiometrije.
5.2
Priprema opreme za testiranje
Uverite se da su priključeni svi dodaci na audiometar:
• slušalice za korisnika
• „insert“ slušalice
• koštani oscilator
• taster za odgovor pacijenta.
5.3
Priprema za testiranje
• Pripremite audiometar za testiranje. Pročitajte odgovarajuće uputstvo.
• Uključite audiometar.
• Pokrenite OTOsuite audiometrijski modul. OTOsuite se automatski poveže sa
audiometrom.
Iz NOAH-e
Ako ste pokrenuli audiometrijski modul iz NOAH-e sa odabranim pacijentom,
ekran testa će prikazati rezultate (ako su dostupni) sa prethodnih testiranja
odabranih u NOAH-i.
Stand-alone
Ako ste pokrenuli audiometrijski modul kao stand-alone program, ekran testa
će se otvoriti sa prikazanim prozorom Client Details.
100
Otometrics
Priprema pacijenta i saveti za audiometrijsko testiranje
Provera slušanja
5.4
Provera slušanja
Provere slušanja izvodite redovno da biste se uverili da oprema ispravno funkcioniše.
• Ako ispitujete osobu čiji je prag čujnosti ispod 10 dB, uverite se da ona može čuti
vrlo slabe zvuke za svaki tip stimulusa, frekvencije i za svaki transduktor na jačini
od 0 do 5 dB.
• Ako osoba ne može čuti stimulus, kontaktirajte proizvoñača ili lokalnog zastupnika
za otklanjanje problema.
• Preporučljivo je jednom godišnje kalibrisati sistem ili u odnosu na zahteve propisane
u Vašoj državi.
5.5
Ispravno postavljanje transduktora
Slušalice za korisnika
Napomena · Preporučljivo je očistiti slušalice posle korišćenja. To se može uraditi
bezalkoholnom antibakterijskom maramicom, kao što je Audiowipes.
1. Otpustiti traku koja povezuje slušalice i na levu i desnu stranu istovremeno
smestiti slušalice. Uverite se da je plavi indikator na levom uvu, a crveni indikator na
desnom uvu. Centar dijagrama slušalica mora biti upravo suprotan otvoru ušnog kanala
za levu i desnu stranu.
Napomena · Ako slušalice nisu pravilno postavljene, postoji rizik od slabljenja ušnog kanala,
što će uzrokovati povišene pragove.
2. Pitajte pacijenta da li su mu slušalice udobne.
3. Zategnite traku na glavi dok pridržavate slušalice palčevima.
4. Proverite položaj slušalica da se uverite da su u nivou u ispravno postavljene.
„Insert“ slušalice
„Insert“ slušalice su obeležene bojom:
• plavi indikator za levo uvo,
• crveni indikator za desno uvo.
1. Odaberite najveći sunñerasti umetak koji može stati u pacijentovo uvo.
Ako je umetak premali, zvuk će se „izlivati“ i nivo u dB neće biti tačan u membrani
bubne opne.
Otometrics
101
Priprema pacijenta i saveti za audiometrijsko testiranje
Ispravno postavljanje transduktora
„Insert“ slušalice imaju bolje prigušenje izmeñu ušiju, posebno na niskim frekvencijama
i, stoga, smanjenu potrebu za maskiranjem.
Mlaña deca bolje podnose „insert“ slušalice nego slušalice za glavu.
Najbolje je postaviti transduktore „insert“ slušalica iza deteta ili sa zadnje strane njihove
odeće i onda umetnuti sunñeraste umetke u detetove uši.
Ako je bež sunñerasti umetak preveliki, moguće je skratiti ga.
Koštani oscilator
Postavljanje na čeonu kost
1. Za postavljanje na čeonu kost, postavite ravni okrugli deo koštanog oscilatora stabilno
na sredinu čela, oko inča (2.5 cm) ispod linije kose.
2. Uverite se da koštani oscilator čvrsto, ali udobno stoji na čelu.
Postavljanje na mastoidnu kost
1. Za postavljanje na mastoidnu kost, uklonite kosu koja prekriva kost i postavite ravni
okrugli deo koštanog oscilatora stabilno na najčvršći deo mastoida.
2. Uverite se da koštani oscilator ne stoji na kosi. Uverite se da koštani oscilator čvrsto,
ali udobno stoji na mastoidu.
3. Ako vršite maskiranje sa slušalicama, drugi kraj trake za glavu može biti postavljen
na pacijentovu slepoocnicu sa suprotne strane glave, tako da traka slušalica i
koštani oscilator budu pravilno postavljeni na pacijentovu glavu.
Napomena · Za nemaskirane koštane pragove, binauralni podaci se memorišu postavljanjem
kosti kao transduktora za oba kanala i odabirom binauralnog u odeljku za rutiranje kontrolnog
panela ili ACP-a.
102
Otometrics
6
Kako se vrši testiranje korišćenjem MADSEN Astera-e i
OTOsuite audiometrijskog modula
6.1
Kako da – za stariju decu ili odrasle pacijente
6.1.1
Kako odrediti prag čistog tona upotrebom
Hughson/Westlake procedure
• Prag
To je najniži nivo na kojem pacijent reaguje na stimulus u najmanje 50%
vremena.
1. Pričajte sa pacijentom dok ga pratite do kabine. To će Vam pomoći da donekle
odredite koliko dobro čuje.
– Pitajte ga na koje uvo bolje čuje.
2. Izvedite otoskopsku proveru ušnih kanala da biste se uverili da su uši čiste i da
nema cerumenskih čepova (ušna mast) ili debris.
3. Opciono: Uradite timpanometriju pre audiometrijskog testiranja.
4. Stavite ispravno slušalice. Videti 5.5 Ispravno postavljanje transduktora► 101 za
više detalja. Počnite test sa transduktorom vazdušne vodljivosti.
– Ako planirate ispitivanje visokih frekvencija, koristite HDA 200 slušalice za sve
frekvencije (ako su kalibrisane za sve frekvencije).
5. Pacijentu dajte taster za odgovore.
6. Dajte instrukcije pacijentu da bi on znao šta da očekuje: "Čućete nekoliko zvukova,
od niskih jačina, pa sve do visokih. Pritisnite dugme kada budete čuli zvuk, čak i
ako je jako mekan."
7. Ako pacijent ima tinitus, za testiranje koristite pulsni ton.
8. Uverite se da je kontrolni panel OTOsuite softvera MADSEN
Astera ACP-a podešen na pravi transduktor i željeno rutiranje, nivo zvuka i
frekvenciju. Uverite se da je odabran prag testiranja (THR).
9. Započnite test sa uvom na koje pacijent bolje čuje.
– Recite pacijentu sa kojim uvom ćete započeti test.
10.Započnite testiranje na 1000 Hz.
11.Započnite puštanje tona na nivou na kojem će ga pacijent sigurno jasno čuti, da
potvrdite da je pacijent razumeo Vaše instrukcije.
– Puštajte ton 1 ili 2 sekunde.
Otometrics
103
Kako se testira upotrebom MADSEN Astera-e i OTOsuite audiometrijskog modula
Kako da – za stariju decu i odrasle pacijente
12.Ako pacijent odreaguje na početni puštani nivo zvuka, nastavite sa testiranjem
smanjujući nivo za korake od 10 dB sve dok pacijent ne ostane bez odgovora.
– Povećavajte nivo za korake od 5 dB sve dok se ponovo ne dobije odgovor.
– Nastavite sa smanjivanjem za korake od 10 dB i povećavanjem za korake od 5 dB sve
dok ne utvrdite najniži nivo na kojem pacijen pravilno reaguje na dva od tri pokušaja.
To je prag.
– Kada pronañete prag, memorišite odgovor.
13.Nastavite sa testiranjem ovim postupkom gore/dole sledećim redosledom frekvencija:
2000, 4000, 8000, 500, 250, 125 i ponovo potvrdite prag na 1000 Hz.
– Ako izmeñu oktava postoji razlika od 20 dB ili veća, testirajte i meñuoktavne
frekvencije.
– Povremeno razgovarajte sa pacijentom. Ohrabrite ga da se koncentriše na zadatak.
Ovo će učiniti da se pacijent ne dosañuje ili da postane nepouzdan ispitanik.
14.Prebacite se na drugo uvo i recite pacijentu da sluša zvuke na tom uvu.
15.Ponovite korake od 11 do 13.
16.Ako izmeñu pragova testiranog i netestiranog uva postoji razlika od 40 dB ili veća,
bolje uvo mora biti maskirano pri testiranju slabijeg. Pomoćnik pri maskiranju
(3.14 Pomoćnik pri maskiranju ► 70) Vam može pomoći u odreñivanju pragova koji
trebaju biti maskirani.
17.Za korišćenje maskirnog šuma u kombinaciji sa čistim tonom, ili označite Stim
Lock za koordinaciju puštanja kroz dva kanala ili označite Continuous On tda bi se
i dalje neprekidno puštao maskirni kanal.
18.Kada se odrede pragovi vazdušne vodljivosti, može se početi izvoditi koštana
audiometrija.
19.Postavite ispravno koštani oscilator. Videti 5.5 Ispravno postavljanje transduktora ► 101
za više detalja.
20.Ponovo dajte instrukcije pacijentu da pritisne dugme kao odgovor, čak i ako je stimulus
vrlo mekan.
21.Uverite se da je kontrolni panel OTOsuite softvera ili MADSEN
Astera ACP-a podešen na ispravni transduktor i željeno rutiranje, nivo zvuka i frekvenciju.
22.Ponoviti korake od 9 do 13.
– Ako izmeñu praga koštane vodljivosti i praga vazdušne vodljivosti istog uva postoji
razlika od 10 dB ili veća, neophodno je izvršiti maskiranje.
Pomoćnik pri maskiranju (3.14 Pomoćnik pri maskiranju ► 70) Vaman može pomoći
u odreñivanju pragova koji trebaju biti maskirani.
23.Kada se odrede svi pragovi vazdušne i koštane vodljivosti, prosek čistog tona
(PTA) za svaki od njih će se pojaviti u PTA/SII prozoru. Indeks razumljivosti
govora (SII) i "overlay" opcije se mogu upotrebiti za savetovanje pacijenta.
24.Kliknuti na Reliability prozor za izveštaj pouzdanosti odgovora pacijenta tokom
testiranja – dobro, srednje ili loše.
104
Otometrics
Kako se testira upotrebom MADSEN Astera-e i OTOsuite audiometrijskog modula
Kako da – za stariju decu i odrasle pacijente
6.1.2
Kako odrediti najprijatniji nivo glasnoće (MCL) čistog tona i li govora
1. Postaviti ispravno slušalice. Videti 5.5 Ispravno postavljanje transduktora ► 101 za
više detalja.
– Započnite test transduktorom za vazdušnu vodljivost.
2. Dajte instrukcije pacijentu da ćete pokušati pronaći nivo na kojem je njemu
najprijatnije slušanje zvukova.
3. Uverite se da je kontrolni panel OTOsuite softvera ili MADSEN
Astera ACP-a podešen na ispravan transduktor, željeno rutiranje i nivo zvuka.
– Uverite se da je odabran Most Comfortable Level test (MCL).
4. Započnite umerenim nivoom. Pustite stimulus i pitajte pacijenta da li mu je trenutni
nivo prijatan ili bi želeo da bude glasniji ili tiši.
– Povećavajte i smanjujte nivo zvuka sve dok ne pronañete najprijatniji pacijentov
nivo. To je MCL.
– Kada pronañete MCL, memorišite odgovor.
5. Ponovite korake 3 i 4 za svaku frekvenciju ako se vrši testiranje MCL za čiste tonove.
6. Preñite na drugo uvo i recite pacijentu da sluša zvuke u tom uvu.
7. Ponovite korake 3 i 4 za drugo uvo.
6.1.3
Kako odrediti nivo neprijatne glasnoće čistog tona ili govora (UCL)
1. Postaviti ispravno slušalice. Videti 5.5 Ispravno postavljanje transduktora ► 101 za
više detalja.
– Započnite test transduktorom za vazdušnu vodljivost.
2. Dajte instrukcije pacijentu da ćete pokušati pronaći nivo na kojem je zvuk neprijatno
glasan. To bi trebalo biti prihvatljivo i ne bolno.
3. Uverite se da je kontrolni panel OTOsuite softvera ili MADSEN
Astera ACP-a podešen na ispravan transduktor, željeno rutiranje i nivo zvuka.
– Uverite se da je odabran Uncomfortable Loudness test (UCL).
4. Započnite umerenim nivoom. Pustite stimulus i pitajte pacijenta da li mu je trenutni nivo
prijatan ili neprijatan. Povećavajte nivo stimulusa u koracima od 5 do 10 dB sve dok
se ne utvrdi pacijentov nivo neprijatne glasnoće.
5. Ponovite korake 3 i 4 za svaku frekvenciju ako se vrši testiranje UCL za čiste tonove.
6. Preñite na drugo uvo i recite pacijentu da sluša zvuke u tom uvu.
7. Ponovite korake 3 i 4 za drugo uvo.
Otometrics
105
Kako se testira upotrebom MADSEN Astera-e i OTOsuite audiometrijskog modula
Kako da – za stariju decu i odrasle pacijente
6.1.4
Kako odrediti prag prijema govora (SRT) primenom
Hughson/Westlake procedure
1. Postavite ispravno slušalice. Videti 5.5 Ispravno postavljanje transduktora ► 101 za
više detalja.
– Započnite test transduktorom za vazdušnu vodljivost.
2. Dajte instrukcije pacijentu da zna šta da očekuje: "Čućete različite reči, kao što su
hotdog, sladoled, itd. Kada čujete reč, ponovite mi je, čak i ako je reč veoma tiha.
U redu je i ako pogodite reč iako niste skroz sigurni da ste dobro čuli."
3. Uverite se da je kontrolni panel OTOsuite softvera ili MADSEN
Astera ACP-a podešen na pravi transduktor, željeno rutiranje i nivo zvuka.
– Uverite se da je odabran Speech Reception Threshold (SRT).
4. Započnite test uvom koje ima niži PTA.
– Obavestite pacijenta kojim uvom ćete započeti testiranje.
5. Počnite puštanje reči na nivou na kojem će pacijent jasno čuti reči, da biste potvrdili
da je pacijent razumeo instrukcije.
6. Najbolje je koristiti snimljeni govor za smanjenje razlika.
– Ako je automatska brzina puštanja snimljenog govora prebrza pacijentu,
možete puštati pojedinačne reči, jednu po jednu, dvostrukim klikom na reč u
listi reči.
– Moguće je puštati govorni materijal i praćenim živim glasom.
7. Ako pacijent odreaguje na početni nivo zvuka, nastavite sa testiranjem
smanjujući nivo za korake od 10 dB sve dok pacijent ne prestane odgovarati.
– Povećavajte nivo za korake od 5 dB sve dok se opet ne dobije odgovor.
– Nastavite smanjivati za korake od 10-dB i povećavati za korake od 5-dB sve dok ne
utvrdite najniži nivo na kojem pacijent daje ispravan odgovor na dva od tri
pokušaja. To je SRT.
– Kada odredite SRT, memorišite odgovor.
8. Ako je razlika izmeñu SRT-a ispitivanog uva i SRT ili PTA neispitivanog uva 45 dB
ili veća, potrebno je maskiranje.
Ako je razlika izmeñu SRT-a ispitivanog uva i PTA koštane vodljivosti neispitivanog uva
45 dB ili veća, potrebno je maskiranje.
9. Preñite na drugo uvo i recite pacijentu da sluša reči u tom uvu.
10.Ponovite korake 3 i 7.
11.SRT će biti ± 8 dB u odnosu naPTA za svako uvo, ako su podaci pouzdani.
6.1.5
Kako odrediti rezultat prepoznatih reči
1. Postavite ispravno slušalice. Videti 5.5 Ispravno postavljanje transduktora ► 101 za
više detalja.
– Započnite testiranje transduktorom za vazdušnu vodljivost.
106
Otometrics
Kako se testira upotrebom MADSEN Astera-e i OTOsuite audiometrijskog modula
Kako da – za decu
2. 2.Dajte instrukcije pacijentu da bi znao šta da očekuje: "Čućete različite reči, kao
što su ptica, pas, itd. Kada čujete reč, ponovite mi je. Ovaj put će sve reči biti
dovoljno glasne da biste ih čuli. U redu je i ako pogodite reč iako niste sigurni da ste
je dobro čuli."
3. Uverite se da je kontrolni panel OTOsuite softvera ili MADSEN
Astera ACP-a podešen na pravi transduktor, željeno rutiranje i nivo zvuka.
– Uverite se da je odabran Word Recognition Score (WRS/SRS).
4. Započnite testiranje na uvu koje ima niži PTA i/ili SRT.
– Recite pacijentu kojim uvom ćete započeti testiranje.
5. Najbolje je koristiti snimljeni govor za smanjenje razlika.
– Ako je automatska brzina puštana snimljenog govora prebrza pacijentu, možete
puštati snimljene pojedinačne reči, jednu po jednu, dvostrukim klikom na reč u
listi reči.
– Moguće je puštati govorni materijal korišćenjem praćenog živog glasa.
6. Puštajte reči na nivou zvuka koji je za 30 do 40 dB viši od SRT-a.
– Neki ispitivači više vole da puste pacijentu dve reči da bi se uverili da je pacijent
razumeo instrukcije. Ove reči ne bi trebale da budu deo liste reči testa
jer bi ih pacijent mogao prepoznati.
7. Zabeležite odgovore koristeći +/- dugmadi. Obično se pušta 25 ili 50 reči u listi.
Kada se puste sve reči u listi, procenat je ispravan. To je WRS.
– Kada se odredi WRS, memorisati odgovor.
8. Preñite na drugo uvo i recite pacijentu da sluša reči na tom uvu.
9. Ponovite korake 6 i 7.
10.Upišite napomene vezane za testiranje (na primer, "NU-6, lista reči 3A") u
prozor sa leve strane beleški (tabelarni pregled) ili simbola (grafički pregled).
6.2
Kako da – za decu
6.2.1
Kako odrediti prag prepoznavanja govora (SDT) primenom
Hughson/Westlake procedure
• Prag
Ovo je najniži nivo na kome pacijent reaguje na stimulus u najmanje 50%
slučajeva. Za veoma malu decu, često je broj dobijenih odgovora iznad
praga. Nekad je potrebno nekoliko poseta da se dobije ceo audiogram.
1. Razgovarajte sa pacijentom dok ga pratite do kabine. Ovo će Vam pomoći da donekle
utvrdite koliko dobro pacijent čuje.
– Neka zvuk testiranja bude uzbudljiv i zanimljiv. Ispričajte pacijentu kakve igračke
imate u kabini, tako da on bude opušteniji za vreme testiranja.
– Ispitajte osobu koja je došla sa detetom o pacijentovom sluhu, uključujući i
podatak na koje uvo možda bolje čuje.
Otometrics
107
Kako se testira upotrebom MADSEN Astera-e i OTOsuite audiometrijskog modula
Kako da – za decu
2. Izvedite otoskopski pregled ušnih kanala da se uverite da nema ušne masti ili čepova.
3. Opciono: uradite timpanometriju i reflekse pre audiometrijskog testa.
4. U zavisnosti od nivoa udobnosti deteta, moguće je izvršiti testiranje u zvučnom polju.
Ipak, ako dete bude dopustilo, stavite mu slušalice. Mlaña deca će uglavnom
više tolerisati slušalice u uvu nego supra-auralne slušalice. Videti
5.5 Ispravno postavljanje transduktora ► 101 za više detalja.
– Preporučljivo je imati još jedan par slušalica da ih stavi osoba koja je došla sa
detetom, da dete vidi da je u redu nositi slušalice.
5. Za decu mlañu od 6 meseci, koristiti praćeni živi glas za puštanje stimulusa
(kao ime pacijenta) i pratiti ponašanje pacijenta.
– Za decu stariju od 6 meseci, koristiti refleks u smeru glave za Visual
Reinforcement Audiometry (VRA).
– Za starije bebe koristiti socijalno pojačanje za Conditioned Play Audiometry
(CPA).
– Ako je dete dovoljno staro, koristiti tablu sa slikom na kojoj se nalaze SRT reči i reći
detetu da pokaže sliku koja predstavlja izgovorenu reč. Koristiti reči za koje pretpostavite
da su detetu poznate.
– Sve navedeno su primeri Speech Detection Threshold-a (SDT).
6. Ako koristite igraću audiometriju ili tablu sa slikama, obučite pacijenta da ispravno
odgovara, pre početka testiranja.
7. Uverite se da je kontrolni panel OTOsuite softvera ili MADSEN
Astera ACP-a podešen na pravi transduktor, željeno rutiranje i nivo zvuka.
– Uverite se da je odabran Speech Detection Threshold (SDT).
8. Započnite testiranje sa uvom za koje se pretpostavlja da je bolje.
9. Preporučljivo je da se kod testiranja dece koristi rastući pristup.
– Počnite sa 10 dB i povećavajte nivo govorne pobude sve dok dete ne odreaguje.
Na taj način ćete biti sigurni da nećete ispitivati dete na nivou koje ono ne može
da čuje.
– Kada odredite nivo na kojem će pacijent jasno čuti, potvrdite da je pacijent
razumeo instrukcije proverom odgovora.
10.Najbolje je koristiti snimljeni govor za smanjenje razlika. Ipak, mlañoj deci je potrebno
konstantno pojačanjeda bi održali njihovu pažnju i zato je puštanje govornog materijala
korišćenjem živog glasa uobičajeno.
11.Ako pacijent odreaguje na početni puštani nivo stimulusa, nastaviti testiranje
smanjivanjem nivoa za korake od 10 dB sve dok pacijen prestane sa odgovorima.
– Povećavajte nivo za korak od 5 dB sve dok se ponovo ne dobije odgovor.
– Nastavite sa smanjivanjem za korak od 10 dB i povećavanjem za korak od 5 dB sve dok
ne utvrdite najniži nivo na kojem pacijent daje ispravne odgovore na dva od tri
pokušaja. To je SDT.
– Kad utvrdite SDT, memorišite odgovor.
108
Otometrics
Kako se testira upotrebom MADSEN Astera-e i OTOsuite audiometrijskog modula
Kako da – za decu
12.Ako je razlika izmeñu SDT-a ispitivanog uva i SDT-a iliPTA neispitivanog uva 45 dB
ili veća, potrebno je maskiranje.
– Ako je razlika izmeñu SDT-a ispitivanog uva iPTA koštane vodljivosti neispitivanog
uva 45 dB ili veća, potrebno je maskiranje. Vršenje maskiranja kod dece može biti
škakljivo, jer se oni mogu zbuniti kada se pusti maskirajuči šum. Ipak, maskiranje
se mora pokušati uraditi, ako to rezultati testa nalažu.
13.Preñite na drugo uvo i ponovite korake od 9 do 12.
6.2.2
Kako odrediti prag čistog tona primenom Hughson/Westlake
procedure
1. U zavisnosti od detetovog nivoa udobnosti, možda ćete odlučiti izvesti testiranje u zvučnom
polju. Ipak, ako dete to dozvoli, stavite mu slušalice. Mlaña deca će obično tolerisati
umetnute slušalice više nego supra-auralne.
Videti 5.5 Ispravno postavljanje transduktora ► 101 za više detalja.
– Poželjno je imati još jedan set slušalica da ih stavi osoba koja je došla u pratnji deteta,
da bi dete videlo da je u redu nositi slušalice.
2. Za decu mlañu od 6 meseci teško je pronaći pouzdane odgovore na čisti ton.
– Za decu stariju od 6 meseci, koristite refleks usmeren na glavu za Visual
Reinforcement Audiometry (VRA).
– Za starije bebe, koristite socijalno pojačanje za Conditioned Play Audiometry
(CPA).
3. Uverite se da je kontrolni panel OTOsuite softvera ili MADSEN
Astera ACP-a podešen na pravi transduktor, željeno rutiranje, nivo zvuka i frekvenciju.
– Uverite se da je odabran prag (THR).
– Ako se puštanje vrši u zvučnom polju, odaberite Warble za tip stimulusa.
– Ako se testiranje vrši sa slušalicama, prelasci izmeñu tona, pulsnog tona, warble-a i
FRESH šuma će duže držati pacijentovu pažnju.
4. Započnite testiranje uvom koje ima niži SDT.
5. Započnite testiranje na 1000 Hz.
6. Preporučljivo je testiranje dece pomoću rastućeg pristupa.
– Započnite testiranje sa 10 dB i povećavajte nivo govornog stimulusa sve dok dete ne da
odgovor. Ovo će vas uveriti da ne testirate dete na nivo koje ono ne može čuti.
– Kada utvrdite nivo na kojem pacijent jasno čuje, potvrdite da je pacijent razumeo
instrukcije proverom odgovora.
– Puštajte ton oko 1dto 2 sekunde.
7. Ako pacijent odreaguje na početni nivo puštanja stimulusa, nastavite sa testiranjem
smanjivanjem nivoa u koracima od 10 dB sve dok pacijent prestane sa odgovaranjem.
Otometrics
109
Kako se testira upotrebom MADSEN Astera-e i OTOsuite audiometrijskog modula
Kako da – za decu
– Povećavajte nivo za korake od 5 dB sve dok se opet ne dobije odgovor. (Pošto
želite dobiti što je moguće više informacija najbrže što možete, možda ćete
želeti smanjivvati nivo u koracima od 20 dB i povećavati u koracima od 10 dB sve dok
se ne približite pragu.)
– Nastavite sa smanjivanjem u koracima od 10 dB i povećavanjem u koracima od 5 dB
sve dok ne utvrdite najniži nivo na kojem pacijent ispravno odgovara na dva od tri
pokušaja. To je prag.
– Kada odredite prag, memorišite odgovor.
8. Nastavite testiranje postupkom gore/dole sledećim redosledom: 4000,
500, 2000, 250, 8000 i, ako je moguće, potvrdite prag na 1000 Hz.
– Ako je razlika izmeñu oktava 20 dB ili veća, ispitajte i meñuoktavne frekvencije,
ako je moguće.
– Zapamtite, deca zahtevaju konstantno pojačanje, da bi im se održala pažnja.
9. Preñite na drugo uvo i ponovite korake od 5 do 8.
10. Ako je razlika izmeñu praga ispitivanog uva i praga neispitivanog uva 40 dB ili veća,
mora se maskirati bolje uvo pri testiranju slabijeg. Pomoćnik pri maskiranju
Vam može pomoći da utvrdite koji pragovi trebaju biti maskirani. Vršenje maskiranja
kod dece može biti škakljivo, jer se oni mogu zbuniti kada se pusti maskirni šum.
Ipak, maskiranje se mora probati uraditi svaki put kada to zahtevaju rezultati testa.
11. Za korišćenje maskirnog šuma u kombinaciji sa čistim tonom, obeležiti Stim
Lock za koordinaciju puštanja dva kanala ili obeležiti Continuous On za nastavak
neprekidnog puštanja maskirnog kanala.
12. Kada se odrede pragovi vazdušne vodljivosti, može se izvršiti audiometrija
koštane vodljivosti.
13. Postavite ispravno koštani oscilator. Videti 5.5 Ispravno postavljanje transduktora ► 101
za više detalja.
14. Dajte instrukcije pacijentu i pojačajte njegovo učešće (na primer, "Bravo!").
15. Uverite se da je kontrolni panel OTOsuite softvera ili MADSEN
Astera ACP-a podešen na pravi transduktor, željeno rutiranje, nivo zvuka i frekvenciju.
16. Ponovite korake od 5 do 8.
– Ako je razlika izmeñu praga koštane vodljivosti i praga vazdušne vodljivosti 10 dB ili
veća (za isto uvo), potrebno je izvršiti maskiranje. Pomoćnik pri maskiranju Vam
može pomoći pri odreñivanju pragova koji se trebaju maskirati.
17. Kada su svi pragovi vazdušne i koštane vodljivosti utvrñeni, PTA za svaki će se
pojaviti u PTA/SII prozoru.
– Indeks razumljivosti govora (SII) i "overlay" opcije se mogu upotrebiti za
savetovanje osobe koja je u pratnji pacijenta.
18. PTA će biti ± 8 dB od SDT-a za svako uvo, ako su podaci pouzdani.
19. Kliknuti Reliability prozor da bi se izvestilo o pouzdanosti pacijentovih odgovora tokom
testiranja – dobro, srednje, loše.
110
Otometrics
Kako se testira upotrebom MADSEN Astera-e i OTOsuite audiometrijskog modula
Specijalni testovi
6.3
Specijalni testovi
6.3.1
Kako izvesti Tone Decay (slabljenje tona) primenom "Modified Carhart" metode
1. Postaviti ispravno slušalice. Videti 5.5 Ispravno postavljanje transduktora ► 101 za
više detalja.
– Započnite testiranje transduktorom za vazdušnu vodljivost.
2. Dajte pacijentu taster za odgovor.
3. Dajte instrukcije pacijentu tako da bi znao šta da očekuje: "Čućete neprekidni ton.
Pritisnite taster za odgovor sve dok je ton nepromenjen. Ako se jačina promeni
ili više ne budete mogli čuti to, pustite taster za odgovor.“
4. Odaberite tone decay u Test Selector-u.
– Uverite se da je kontrolni panel OTOsuite softvera podešen na pravi transduktor,
željeno rutiranje, nivo zvuka i frekvenciju. Moguće je upotrebiti bilo koju
frekvenciju.
5. Uverite se da su se tone decay prozor i prozor tajmera pojavili na ekranu.
6. Započnite testiranje na 5 dB iznad pacijentovog praga za tu frekvenciju na tom uvu.
7. Čim pacijent odreaguje, uključite tajmer. Puštaćete ton najmanje jedan minut.
8. Ako pacijent pokaže da je mogao čuti ton istom jačinom čitav minut, onda je testiranje
završeno.
– Memorišite rezultat u prozor Tone Decay.
9. Ako pacijent javi da se ton više ne može čuti ili je promenjena njegova jačina pre
isteka jednog minuta, povećajte nivo tona za 5 dB.
– Vratite tajmer na početak kada povećate nivo i počnite ponovno merenje.
10. Nastavite sa povećavanjem tona za 5 dB sve dok se ne dostigne nivo na kojem će
pacijent čuti ton iste jačine ceo minut.
11. Po želji testirajte dodatne frekvencije na drugom uvu.
12. Memorišite rezultat u prozor Tone Decay.
6.3.2
Kako izvesti Stenger čistog tona
1. Za izvoñenje ovog testa, razlika izmeñu pragova čistog tona za odabrane frekvencije stimulusa
mora biti najmanje 20 dB za svako uvo.
– Morate pretpostaviti da pacijent simulira.
2. Postavite ispravno slušalice. Videti 5.5 Ispravno postavljanje transduktora ► 101 za
više detalja.
– Započnite testiranje transduktorom za vazdušnu vodljivost.
3. Dajte instrukcije pacijentu da pritisne taster za odgovor za svaki ton, čak i ako bude jako tih.
Otometrics
111
Kako se testira upotrebom MADSEN Astera-e i OTOsuite audiometrijskog modula
Specijalni testovi
4. Odaberite Puretone Stenger u Test Selector-u.
– Uverite se da je kontrolni panel OTOsuite softvera podešen na pravi transduktor,
željeno rutiranje, frekvenciju i nivo zvuka.
– Izaberite bilo koju frekvenciju.
– Podesite nivo na boljem uvu za 10 dB iznad snimljenog praga i podesite nivo na
slabijem uvu za 10 dB ispod snimljenog praga.
5. Uverite se da se prozor Stenger pojavio na ekranu.
6. Uverite se da je uključen Stim Lock i pustite ton istovremeno na oba uva.
7. Ako pacijent zaista ima oštećenje skuha na slabijem uvu, on će čuti samo ton
pušten u bolje uvo i odgovoriti da je taj ton pušten.
– Ovo je negativni Stenger odgovor.
8. Ako pacijent nema pravo oštećenje u slabijem uvu, on će odgovoriti samo na ton
pušten u slabijem uvu. Ako se pacijent bude pretvarao da ima oštećenje u tom uvu,
on neće odgovoriti na taj ton.
– To je pozitivni Stenger odgovor.
9. Memorišite rezultat u prozor Stenger.
6.3.3
Kako izvesti govorni Stenger test
1. Za izvoñenje ovog testa, SRT u oba uva se mora razlikovati za najmanje 20 dB.
– Morate pretpostaviti da pacijent simulira.
2. Postavite ispravno slušalice. Videti 5.5 Ispravno postavljanje transduktora ► 101 za
više detalja. Započnite testiranje transduktorom vazdušne vodljivosti.
3. Dajte instrukcije pacijentu da ponovi reč ispitivaču, čak i ako je reč veoma tiha.
4. Odaberite Speech Stenger u Test Selector-u.
– Uverite se da je kontrolni panel OTOsuite softvera podešen na pravi transduktor,
željeno rutiranje i nivo zvuka.
– Podesite nivo za bolje uvo na 10 dB iznad snimljenog SRT, za slabije uvo na
10 dB ispod snimljenog SRT.
5. Uverite se da se prozor Stenger pojavio na ekranu.
6. Uverite se da je uključen Stim Lock i pustite reč na oba uva istovremeno.
7. Ako pacijent zaista ima oštećenje sluha na slabijem uvu, čuće samo puštenu reč
u boljem uvu i odgovoriti ponavljanjem reči.
– Ovo je negativni Stenger odgovor.
8. Ako pacijent nema pravo oštećenje u slabijem uvu, čuće samo puštenu reč u
navedenom slabijem uvu. Ako se pacijent bude pretvarao da ima oštećenje u
tom uvu, on neće ponoviti reč.
112
Otometrics
Kako se testira upotrebom MADSEN Astera-e i OTOsuite audiometrijskog modula
Specijalni testovi
– Ovo je pozitivni Stenger odgovor.
9. Memorišite rezultat u prozor Stenger.
6.3.4
Kako izvesti Weber test
1. Postavite ispravno koštani oscilator na čelo. Videti 5.5 Ispravno postavljanje
transduktora ► 101 za više detalja.
2. Dajte instrukcije pacijentu da bi znao šta da očekuje: "Čućete ton. Recite mi
da li je taj ton u levom, desnom ili u oba uva."
3. Odaberite Weber u Test Selector-u.
– Uverite se da je kontrolni panel OTOsuite softvera podešen na pravi
transduktor, željeno rutiranje, nivo zvuka i frekvenciju.
4. Uverite se da se prozor Weber pojavio na ekranu.
5. Puštajte čist ton na frekvenciji ispod 1000 Hz i nivo zvuka iznad praga pacijentove
koštane vodljivosti.
6. Ako pacijent prijavi da čuje ton jednako u oba uva, radi se o normalnom
sluhu.
7. Ako pacijent prijavi da čuje ton u slabijem uvu, radi se o konduktivnom
oštećenju sluha.
8. Ako pacijent prijavi da čuje ton u boljem uvu, radi se o senzorineuralnom
oštećenju sluha.
9. Memorišite rezultate testa u prozor Weber.
6.3.5
Kako izvesti Rinne test
1. Ovaj test se izvodi korišćenjem zvučnih viljušaka od 256 ili 512 Hz i poreñenjem
pacijentovog sluha sa vazdušnom i koštanom vodljivošću.
– Ovim testom se utvrñuje konduktivno oštećenje sluha.
2. Dajte instrukcije pacijentu da će mu biti puštena dva tona. Recite mu da Vam kaže
kada se ton više ne čuje.
3. Uverite se da je prisutan prozor Rinne.
4. Udarite zvučnu viljušku o koleno ili lakat, ne o sto, jer će u tom slučaju vibracije
biti prejake i neprijatne pacijentu.
5. Držite viljušku 2-3 sekunde i onda je postavite na pacijentov mastoid.
Napomena · Vremenski interval je od prepoznavanja početnog stimulusa do nemogućnosti da se čuje
ton.
6. Opet udarite viljušku.
7. Držite je 2-3 sekunde i onda je postavite ispred pacijentovog uva.
Napomena · Vremenski interval je od prepoznavanja početnog stimulusa do nemogućnosti da se čuje
ton.
Otometrics
113
Kako se testira upotrebom MADSEN Astera-e i OTOsuite audiometrijskog modula
Specijalni testovi
8. Ako je prepoznavanje vazdušne vodljivosti bolje od koštane vodljivosti, radi se o
pozitivnom Rinne-u i to je normalan sluh.
9. Ako je prepoznavanje koštane vodljivosti bolje od vazdušne vodljivosti, radi se o
negativnom Rinne-u i konduktivnom oštećenju sluha.
10.Sko su vazdušna i koštana vodljivost jednake, radi se o pozitivnom Rinne-u i
senzorineuralnom oštećenju sluha.
11.Memorišite rezultat u prozor Rinne.
6.3.6
Kako izvesti Alternate Binaural Loudness Balancing (ABLB) test
Ako ste izmerili pragove pre izvoñenja ABLB testa, oni će se pojaviti na
ABLB grafikonu.
1. Postavite ispravno slušalice. Videti 5.5 Ispravno postavljanje transduktora ► 101 za
više detalja.
2. Dajte pacijentu taster za odgovor.
3. Dajte instrukcije pacijentu da bi znao šta da očekuje: "Čućete neprekidan ton.
Nivo ovog tona će se povremeno menjati. Pritisnite dugme na tasteru za odgovore
svaki put čim čujete promenu. Pitaću Vas da li je test ton slabiji, jači ili jednak
referentnom tonu u drugom uvu.“
4. Izaberite ABLB tab ili odaberite ABLB u Test Selector-u.
– Uverite se da je kontrolni panel OTOsuite softverskog modula podešen na pravi
transduktor i željeno rutiranje.
– Ako je levo uvo odabrano za uvo koje se ispituje u kontrolnoj tabli odeljka rutiranja,
desno uvo će biti referentno uvo.
5. Podesite referentni nivo (Ch 1).
6. Podesite nivo testiranja (Ch 2) na 10 iznad pacijentovog praga z ato uvo.
7. Podesite nivo test signala (Ch 2) sve dok pacijent ne javi da oba zvuka signala jednako
zvuče.
8. Memorišite tačke podataka.
9. Ponovite korake od 5 do 8 za dodatne frekvencije.
10.Po želji, prebacite rutiranje testa na drugo uvo i ponovite korake od 5 do 8.
6.3.7
Kako izvesti Short Increment Sensitivity Index (SISI) test
1. Postaviti ispravno slušalice. Videti 5.5 Ispravno postavljanje transduktora ► 101 za
više detalja.
2. Dajte pacijentu taster za odgovor.
3. Dajte instrukcije pacijentu da bi znao šta da očekuje: "Čućete neprekidan ton. Nivo
ovog tona će se povremeno menjati. Pritisnite dugme na tasteru za odgovore svaki put
čim čujete promenu."
4. Izaberite SISI tab ili odaberite SISI u Test Selector-u.
114
Otometrics
Kako se testira upotrebom MADSEN Astera-e i OTOsuite audiometrijskog modula
Specijalni testovi
– Uverite se da je kontrolni panel OTOsuite softvera podešen na pravi
transduktor i željeno rutiranje.
– Uverite se da je frekvencija ispravna.
5. Započnite testiranje uvom koje ima manji PTA ili SRT.
6. Započnite sa korakom od 5 dB SISI dB i podesite nivo na 20 dB iznad pacijentovog praga
za tu frekvenciju uva.
7. Test počnite na 1000 Hz.
8. Uverite se da je pacijent razumeo instrukcije.
9. Promenite SISI dB korak na 1 dB. Podesite nivo na 20 dB iznad pracijentovog praga za
tu frekvenciju uva i pritisnite dugme Play.
10.Memorišite tačke podataka.
11.Ponovite korake od 6 do 10 za dodatne frekvencije.
6.3.8
Kako izvesti Acceptable Noise Level (ANL) test
1. Pozicionirajte pacijenta u zvučnom polju tako da sedi ispred zvučnika sa kojeg će se čuti
govor i šum.
2. Dajte pacijentu taster za odgovore.
3. Dajte instrukcije pacijentu da bi znao šta da očekuje: "Pritisnite levi taster kada
želite da govor bude tiši, a desni taster kada želite da govor bude glasniji."
4. Odaberite Acceptable Noise Level u Test Selector-u.
– Uverite se da je kontrolni panel OTOsuite softvera podešen na zvučnik,
nivo i željeno rutiranje.
– Podesite nivo na nivo koji je iznad praga za bolje uvo.
– Uverite se da je odabran MCL.
– Potrebno je koristiti korak od 2 dB.
5. Pustite govor (dijalog).
– Podesite nivo da nañete pacijentov MCL
6. Odaberite SWN (speech weighted noise) i rutirajte ga na isti zvučnik.
– Uverite se da je odabran Custom.
– Podesite nivo govora na pacijentov MCL nivo.
– Podesite nivo šuma na nivo koji je 10 dB iznad MCL-a.
7. Dajte instrukcije pacijentu da pritisne levi taster kada želi da govor bude tiši, a
desni taster kada želi da govor bude glasniji.
– Pustite pacijenta da podesi šum tako da maskira priču, na tiši nivo, tako da jedva
može čuti šum, a onda na nivou koji je podnošljiv i na kojem pacijent još uvek
može čuti priču. Ovo je test podnošljivosti šuma – ne test razumljivosti govora.
Ovaj nivo je (background noise level – nivo pozadinskog šuma)
8. Pustite govor (dijalog) pomešan sa šumom.
– Podesite samo nivo šuma.
Otometrics
115
Kako se testira upotrebom MADSEN Astera-e i OTOsuite audiometrijskog modula
Kako se testira zvučnim fajlovima
– Ne menjajte nivo govora.
– Pronañite pacijentov BNL
9. MCL - BNL = ANL.
6.4
Kako vršiti testiranje zvučnim fajlovima
6.4.1
Puštanje zvučnih fajlova bez listi reči
Pripremiti plejbek
1. Upotrebiti ili Int. CD ili Int. File kao Sound Source.
2. Ako je odabran Int. CD, odaberite CD Drive Selection i/ili CD Track Selection u prozoru
Options ili direktno u Player Panel-u. Ovo će izlistati snimke na CD-u u prozoru
Player Panel.
3. Ako je odabran Int. File, odaberite Sound File Selection u prozoru Options ili potražite
folder koji sadrži zvučne fajlove u Player Panel-u. Ovo će izlistati zvučne snimke koji se
nalaze u istom folderu kao i Sound File Selection fajl u prozoru Player
Panel.
Kako uključiti/isključiti plejbek
1. Upotrebiti ili Play ili Pause dugme u GUI (grafički korisnički interfejs) na ACP-u.
2. Klik na dugme Pause (ustvari, ikona stop) će pauzirati puštanje (ovo se razlikuje od slučaja
kada se koristi lista reči).
3. Klik na Reset stopira plejbek i vraća rezultat na nulu.
Kako se beleži rezultat
• Upotrebiti dugmiće score preko GUI-ja, prečica (+, -) ili ACP-a.
Kada rezultat vratiti na nulu
Pogledajte polje Reset Score Counter u prozoru Options.
• Reset Score Counter = True
Scoring panel se vraća na nulu kada promenite Channel Settings (osim Continuous
On), Intensity ili kada se klikne dugme Reset.
• Reset Score Counter = False
Ne menja rezultat čak ni kada se pritisne Reset.
6.4.2
Puštanje zvučnih fajlova iz liste reči
Priprema puštanja
1. Upotrebiti ili Int. CD ili Int. File kao Sound Source.
2. Ako je odabran Int. CD, odaberite CD drajv u CD Drive Selection u prozoru Options
ili u Player Panel-u. Važno je da XML fajl (ekstenzije *.word-
116
Otometrics
Kako se testira upotrebom MADSEN Astera-e i OTOsuite audiometrijskog modula
Kako se testira zvučnim fajlovima
listdefinition) koji opisuje listu reči postoji na Vašem računaru (u instalacionom
folderu). Ako ne, biće izlistani snimci na CD-u, a ne stvarne reči.
3. Ako je odabran Int. File, odaberite .wav fajl u Sound File Selection koji je smešten
u istom folderu kao i wordlistdefinition fajl. Možete takoñe potražiti folder u
Player Panel-u koji sadrži wordlistdefinition.
Kako puštati/stopirati fajlove
1. Upotrebiti ili Play ili Pause dugme u GUI-ju ili na ACP-u.
2. Dvostruki klik na reč u Word list control pušta odabranu reč.
3. Klik na dugme Play će započeti puštanje reči iz liste reči od trenutnog indeksa pa do kraja
liste.
4. Ako želite promeniti indeks tokom plejbeka, samo promenite indeks u Word list
control i puštanje će se nastaviti od te pozicije.
Kako beležiti rezultat
• Upotrebiti dugmiće score na GUI-ju, prečice (+, -), ACP, ili desnim klikom na
datu reč, već puštanu u Word list control.
Kada rezultat vratiti na nulu
Pogledajte polje Reset Score Counter u prozoru Options.
• Reset Score Counter = True
Scoring panel kao i Word list control slike (+, -) su vraćene na nulu ako su izvršene
promene u Channel Settings (osim Continuous On), Intensity ili kada se pritisne dugme Reset.
• Reset Score Counter = False
Mi, ustvari, vraćamo rezultat na nulu u nekim slučajevima čak i ako je Reset Score Counter = False.
To se radi u situacijama kada upotrebimo listu reči na sledeći način
Stimulus CH1 = Stimulus CH2 = Mic.
Otometrics
117
Kako se testira upotrebom MADSEN Astera-e i OTOsuite audiometrijskog modula
Kako se testira zvučnim fajlovima
118
Otometrics
7
Raspakivanje i instalacija MADSEN Astera-e i
audiometrijskog kontrolnog panela (ACP)
Ovaj odeljak se odnosi i na MADSEN Astera-u i na audiometrijski kontrolni panel
(ACP). Ako ACP nije deo Vaše konfiguracije, zanemarite instrukcije vezane za
ACP.
7.1
Raspakivanje
1. Pažljivo raspakujte MADSEN Astera-u i ACP.
Kada raspakujete MADSEN Astera-u i ACP, bilo bi poželjno da sačuvate kutiju
u koju je bilo zapakovano. Ako bude potrebno da se pošalje MADSEN Astera
ili ACP na servis, originalna kutija u koju je bio upakovan će ga zaštititi od
oštećenja prilikom transporta, itd.
2. Proverite opremu, u slučaju mogućeg oštećenja.
Ako je došlo do oštećenja, ne upotrebljavajte ureñaj. Kontaktirajte Vašeg lokalnog
distributera za pomoć.
3. Proverite paking listu, koja je došla sa paketom da se uverite da ste dobili sve potrebne
delove i dodatke. Ako je Vaš paket nepotpun, kontaktirajte Vašeg lokalnog distributera.
4. Proverite Test Report (sertifikat o kalibraciji), uverite se da su svi transduktori
(slušalice i koštani oscilatori) ispravni i u skladu sa zahtevanim standardima
kalibracije.
7.2
Smeštanje MADSEN Astera-e i ACP-a
Ako je potrebno da smestite MADSEN Astera-u i ACP pre nego što ih počnete upotrebljavati,
pratite sledeća uputstva:
• Smestite MADSEN Astera-u i ACP i dodatke u kutije koje su namenjene da zaštite
opremu od oštećenja.
• Smestite MADSEN Astera-u i ACP u suvo okruženje. Vidite takoñe Transport
i smeštanje ► 151.
Otometrics
119
Raspakivanje i instalacija MADSEN Astera-a i audiometrijskog kontrolnog panela (ACP)
Izgled MADSEN Astera
7.3
Izgled MADSEN Astera-e
7.3.1
Prednji izgled MADSEN Astera-e
Bez poklopca za kablove
Ureñaj
On/Off indikator
On/Off prekidač
Sa poklopcem za kablove
Poklopac za kablove
Ureñaj
7.3.2
Stražnji izgled MADSEN Astera-e
Sl. 8
7.4
MADSEN Astera konekcije – stražnji panel
Izgled ACP-a
7.4.1
Prednji izgled ACP-a
MADSEN Astera-om se rukuje ili pomoću softvera ili ACP prednjeg panela.
120
Otometrics
Raspakivanje i instalacija MADSEN Astera-e i audiometrijskog kontrolnog panela (ACP)
Izgled ACP-a
Kontrole prednjeg panela ACP-a su detaljno opisane u korisničkom uputstvu za
MADSEN Astera i OTOsuite audiometrijski modul.
7.4.2
Stražnji izgled ACP-a
Stražnji panel sadrži utičnice za povezivanje raznih dodataka, utičnice za povezivanje
ACP-a na MADSEN Astera-u, kao i USB utičnicu za povezivanje sa računarom.
Videti takoñe 7.7 Sklapanje ACP-a ► 127.
Otometrics
121
Raspakivanje i instalacija MADSEN Astera-e i audiometrijskog kontrolnog panela (ACP)
Izgled celog sistema
7.5
Izgled celog sistema
Sl. 9
7.6
MADSEN Astera - ACP - PC povezivanje
Instalacija MADSEN Astera-e i ACP-a
U ovom odeljku se nalaze instrukcije kako sastaviti i instalirati MADSEN
Astera-u i ACP.
Upozorenje · Instalirajte OTOsuite audiometrijski modul na računar pre nego što povežete
MADSEN Astera-u i ACP na PC.
• Pročitajte OTOsuite korisničko uputstvo pre nego što povežete ili koristite MADSEN Astera-u
i ACP po prvi put.
• Pre nego što počnete koristiti MADSEN Astera-u, preporučljivo je da ga ostavite na sobnoj
temperaturi 30 minuta – posebno ako je bio smešten na veoma niskim ili visokim
temperaturama, npr. ako je bio u automobilu.
• Izaberite hoćete li postaviti MADSEN Astera-u na sto ili namontirati na zid pomoću
dodatka za zid.
Sigurnosni aspekti
Da biste obezbedili sigurnu upotrebu, MADSEN Astera i ACP moraju biti ispravno
instalirani, a zahtevi navedeni u Dod. 3 Standardi i bezbednost - MADSEN
Astera, audiometrijski kontrolni panel (ACP) i audiometrijski modul ► 157
i Dod. 2 MADSEN Astera tehničke specifikacije ► 147 moraju biti u skladu s tim.
122
Otometrics
Raspakivanje i instalacija MADSEN Astera-e i audiometrijskog kontrolnog panela (ACP)
Instalacija MADSEN Astera i ACP
Zahtevi za rashlañivanje
Nema posebnih zahteva za rashlañivanje. Ipak, na zidu instalirani MADSEN
Astera sa kablovskim vezama usmerenim nagore je najbolja pozicija za obezbeñivanje
optimalnog rashlañivanja audiometra.
Upozorenje · Ne stavljati ništa na MADSEN Astera-u.
Upozorenje · Uverite se da je MADSEN Astera smeštena na dobro provetrenu lokaciju.
• Postavite MADSEN Astera-u i ACP na mesta udaljena od izvora toplote i direktnog
Sunčevog zračenja.
• MADSEN Astera i ACP ne smeju doći u kontakt sa tečnošću.
Instalacija
1. Instalirajte OTOsuite audiometrijski modul na Vaš PC.
2. Sklopite i podesite MADSEN Astera-u.
– 7.6.1 Sklapanje MADSEN Astera-e ► 123
– 7.6.2 Montiranje na zid MADSEN Astera-e ► 125, ako je potrebno.
– 7.8 MADSEN Astera konekcije stražnjeg panela ► 132
3. Sklopite i podesite ACP.
– 7.7 Sklapanje ACP-a ► 127
– 7.7.3 Povezivanje dodataka na ACP ► 131
– 7.7.1 Povezivanje ACP-a na MADSEN Astera-u ► 127
– 7.7 Sklapanje ACP-a ► 127.
4. Prelaženje na MADSEN Astera-u.
5. Pokretanje Configuration Wizard-a u OTOsuite audiometrijskom modulu da bi se mogao
povezati na MADSEN Astera-u. Videti 8 Konfiguracija audiometrijskog modula ► 139.
7.6.1
Sklapanje MADSEN Astera-e
Uklanjanje/ponovno montiranje poklopca za kablove
1. Da biste uklonili poklopac za kablove sa MADSEN Astera-e, pritisnite sa obe strane poklopca
za kablove, pomerite poklopac u vertikalnu poziciju i izvadite ga iz MADSEN Astera-e.
Otometrics
123
Raspakivanje i instalacija MADSEN Astera-e i audiometrijskog kontrolnog panela (ACP)
Instalacija MADSEN Astera i ACP
Sl. 10
MADSEN Astera sa poklopcem za kablove
Sl. 11
MADSEN Astera sa podignutim poklopcem za kablove
Sl. 12
MADSEN Astera bez poklopca za kablove
2. Ponovno montiranje poklopca za kablove se vrši ubacivanjem plavih vrhova poklopca za
kablove u rupice MADSEN Astera-e i spuštanja sve dok se ne čuje klik.
124
Otometrics
Raspakivanje i instalacija MADSEN Astera-e i audiometrijskog kontrolnog panela (ACP)
Instalacija MADSEN Astera i ACP
Sl. 13
MADSEN Astera sa poklopcem za kablove
Obezbeñivanje kablova MADSEN Astera-e
• Obezbedite kablove gumenim trakama sa stražnje strane MADSEN
Astera-e.
Sl. 14
7.6.2
MADSEN Astera sa kablovima koje pridržavaju gumene trake
Montiranje MADSEN Astera-e na zid
Možete okačiti MADSEN Astera-u na zid u tri pozicije:
Otometrics
125
Raspakivanje i instalacija MADSEN Astera-e i audiometrijskog kontrolnog panela (ACP)
Instalacija MADSEN Astera i ACP
Alatke su potrebne da bi se podloga za MADSEN Astera-u namontirala na zid, ali nisu
potrebne za montiranje ili skidanje MADSEN Astera-e sa namontirane podloge.
Napomena · Uverite se da upotrebljavate odvijače koji odgovaraju tipu zida na kojem će biti
okačena MADSEN Astera.
1. Čvrsto montirajte podlogu na zid.
Podesite odvijače kroz otvore označene crvenim strelicama.
Sl. 15
MADSEN Astera podloga za zid
2. Zakačite MADSEN Astera-u na podlogu na zidu.
126
Otometrics
Raspakivanje i instalacija MADSEN Astera-e i audiometrijskog kontrolnog panela (ACP)
Sklapanje ACP
7.7
Sklapanje ACP-a
Sl. 16
MADSEN Astera - ACP - PC povezivanje
Ako koristite ACP:
1. Montirajte ACP tako što ćete raširiti stopice.
2. Postavite ACP ispred PC monitora.
3. Povežite ACP na MADSEN Astera-u.
4. Povežite ACP na PC.
5. Povežite dodatke na ACP.
7.7.1
Povezivanje ACP-a na MADSEN Astera-u
Kabliranje
Upozorenje · Uverite se da se svaki utikač, kao što je prikazano na svakom kraju kabla, poveže
sa odreñenom utičnicom na ACP-u i MADSEN Astera-i.
Otometrics
127
Raspakivanje i instalacija MADSEN Astera-e i audiometrijskog kontrolnog panela (ACP)
Sklapanje ACP
Sva četiri kabla za povezivanje ACP-a na MADSEN Astera-u su grupisana i obeležena
bojom, za lako spajanje:
•
Žuta: stoni mikrofon za rukovaoca
•
Roza: monitorske slušalice, produženi mikrofon za rukovaoca
•
Zelena: monitorske slušalice, naglavne slušalice za rukovaoca
•
Siva: monitorski zvučnik (ugrañen u ACP) za rukovaoca
Povezivanje
1. Povežite ACP na MADSEN Astera-u.
Sa glavne jedinice
Konekcije su postavljene sa stražnje strane ACP-a.
Stoni mikrofon za rukovaoca
•
Ako koristite stoni mikrofon, povežite žuti kabl iz
grupe kablova sa Operator
desktop microphone utičnice sa MADSEN
Astera stražnjeg panela na Operator desktop microphone utičnicu ACP-a.
Monitorske slušalice sa produženim mikrofonom za rukovaoca
•
128
Povežite zeleni kabl iz grupe kablova sa
Operator monitor headset - headphones utičnice sa
MADSEN Astera stražnjeg panela na Operator
monitor headset - headphones utičnicu ACP-a.
Otometrics
Raspakivanje i instalacija MADSEN Astera-e i audiometrijskog kontrolnog panela (ACP)
Sklapanje ACP
•
Povežite rozi kabl iz grupe kablova sa
Operator monitor headset - boom microphone
utičnice sa MADSEN Astera stražnjeg panela na
Operator monitor headset - boom microphone
utičnicu ACP-a.
Zvučnik, ugrañen u ACP
•
Povežite sivi kabl iz grupe kablova sa
Operator monitor speaker utičnice sa MADSEN
Astera stražnjeg panela na Operator monitor speaker
utičnicu ACP-a.
2. Kada ste povezali sve dodatke, spustite poklopac za kablove na MADSEN
Astera-i sve dok se ne čuje klik.
7.7.2
Povezivanje ACP-a na PC
ACP se napaja preko PC-a preko USB konekcije.
Upozorenje · Instalirajte OTOsuite audiometrijski modul na računar pre nego što povežete
ACP na PC.
2
Upozorenje · Za povezivanje ACP-a na PC, upotrebite priloženi USB kabl. Dužina kabla
ne sme biti veća od 3 m (oko 10 stopa).
Upozorenje · Ne povezujte ACP na PC korišćenjem razdelnika koji se napaja preko magistrale
(USB razdelnik bez spoljašnjeg napajanja). On ne može obezbediti dovoljno snage za ACP. Power
on lampica na ACP-u će zasvetleti u slučaju greške. Umesto toga, upotrebite USB razdelnika sa
eksternim napajanjem.
2
Instalacija se mora izvršiti u skladu sa EN 60601-1-1
i dodatak u vidu Part 1: General provisions -1 i
UL2601-1 CAN/CSA-C22.2 NO 601.1-90. Ova dodatna odredba se zasniva
na pouzdanosti elektro-medicinskih sistema.
Generalno pravilo za svu elektronsku opremu koja se koristi u blizini
pacijenta je:
Otometrics
129
Raspakivanje i instalacija MADSEN Astera-e i audiometrijskog kontrolnog panela (ACP)
Sklapanje ACP
• Povezana oprema mora zadovoljavati EN60601-1 i/ili
EN60601-1-1.
Bilo koji PC povezan na ACP mora zadovoljavati zahteve
IEC 950, "Sigurnost opreme informacione tehnologije, uključujući
opremu za elektronske poslove".
Samo priloženi kabl se sme upotrebiti za povezivanje.
Direktna konekcija na PC upotrebom jednog USB kabla
Upozorenje · Uverite se da kompletna dužina USB kabla koji se koristi za povezivanje ACP-a
na PC ne prelazi 3 metra (10 stopa).
1. Povežite USB kabl na USB utičnicu koja se nalazi na
stražnjem panelu ACP-a.
2
2. Povežite drugi kraj USB kabla direktno na
USB utičnicu PC-ja.
Konekcija na PC upotrebom USB razdelnika sa eksternim napajanjem
Upozorenje · Ako koristite razdelnik sa eksternim napajanjem, nijedan indidvidualni USB kabl
ne sme biti duži od 3 metra (10 stopa).
Redosled pri uključivanju preko USB razdelnika sa eksternim
napajanjem
2
1. Povežite USB razdelnik sa eksternim napajanjem na glavnu
utičnicu i uključite ga.
2. Povežite jedan USB kabl sa USB razdelnika sa eksternim
napajanjem direktno na USB utičnicu na
PC-u.
3. Povežite USB kabl sa USB razdelnika sa eksternim
napajanjem na USB utičnicu koja se nalazi na stražnjem
panelu ACP-a.
Upozorenje · Ako su PC, USB razdelnik sa eksternim napajanjem i ACP povezani, uverite se da će napajanje razdelnika
biti uključeno pre ili odmah posle uključivanja napajanja
PC-a. Ovo se radi da biste se uverili da je USB konekcija
izmeñu PC-a i razdelnika ispravno uspostavljena. Ova
konekcija se uspostavi kada se PC uključi.
130
Otometrics
Raspakivanje i instalacija MADSEN Astera-e i audiometrijskog kontrolnog panela (ACP)
Sklapanje ACP
7.7.3
Povezivanje dodataka na ACP
• Povežite monitorske slušalice, produženi mikrofon i stoni mikrofon
(ako je potrebno) na ACP.
To Operator
Monitorske slušalice za rukovaoca sa produženim mikrofonom
•
Povežite monitorske slušalice na Operator
monitor headset utičnicu.
Utikač je označen ovim simbolom.
•
Povežite produženi mikrofon na monitorske
slušalice na Operator boom microphone utičnicu.
Utikač je označen ovim simbolom.
Otometrics
131
Raspakivanje i instalacija MADSEN Astera-e i audiometrijskog kontrolnog panela (ACP)
MADSEN Astera konekcije na stražnjem panelu
Stoni mikrofon za rukovaoca
•
Ako koristite stoni mikrofon, povežite ga na
Operator desktop microphone utičnicu.
Utikač je označen ovim simbolom.
7.8
MADSEN Astera konekcije na stražnjem panelu
Konekcije se nalaze sa stražnje strane MADSEN Astera-e.
Upozorenje · Instalirajte OTOsuite audiometrijski modul na računar pre nego što povežete
MADSEN Astera-u na PC.
Nakon što povežete dodatke, konfigurišite Vaše sistemske postavke. Da biste to uradili, vidite
8 Konfigurisanje audiometrijskog modula ► 139.
Napomena · Plavo odgovara levom, a crveno desnom uvu.
Sl. 17
MADSEN Astera konekcije – stražnji panel
Tasteri za odgovore
• Ako koristite samo jedan Patient Responder (taster za odgovore), povežite ga na bilo koju utičnicu.
• Ako koristite dva Patient Responder-a, možete ih razdvojiti na Left i
Right Patient Responder 8 Konfigurisanje audiometrijskog modula ► 139.
132
Otometrics
Raspakivanje i instalacija MADSEN Astera-e i audiometrijskog kontrolnog panela (ACP)
MADSEN Astera konekcije na stražnjem panelu
"Insert" slušalice
• Povežite „insert“ slušalice na desnu i levu Insert utičnicu.
• Ako koristite samo jednu „insert“ slušalicu, povežite je na levu Left Insert utičnicu (nižu
utičnicu).
Slušalice – vazdušna vodljivost
Konekcija TDH39 slušalica je podržana od MADSEN Astera-e.
• Povežite standardne slušalice (crveni i plavi utikač) na desnu i levu Headphone utičnicu na stražnjoj strani MADSEN Astera-e.
Visokofrekventne slušalice – vazdušna vodljivost
Konekcija visokofrekventnih HDA 200 slušalica je podržana od MADSEN
Astera-e.
• Povežite visokofrekventne slušalice (crveni i plavi utikač) na desnu i levu
High-frequency headphone utičnicu na stražnjoj strani MADSEN Astera-e.
Koštani oscilator
Otometrics
133
Raspakivanje i instalacija MADSEN Astera-e i audiometrijskog kontrolnog panela (ACP)
MADSEN Astera konekcije na stražnjem panelu
• Ako koristite standardni koštani oscilator za
postavljanje na mastoid, povežite ga na Mastoid
utičnicu (utičnica koja ukazuje na lokaciju
pacijentovog mastoida).
• Ako koristite koštani oscilator za postavljanje na
čelo, povežite ga na Forehead utičnicu
(utičnica koja ukazuje na lokaciju čela
pacijenta).
• Ako koristite dva koštana oscilatora, povežite mastoidni
koštani oscilator na utičnicu Mastoid Bone,
a čeoni koštani oscilator na
Forehead Bone utičnicu.
Napomena · Ako izmenjujete položaj mastoidnog i
čeonog koštanog oscilatora, da bi kalibracija bila ispravna
morate odabrati Configuration Wizard i staviti koštani
oscilator u početni položaj.
Monitorske slušalice za rukovaoca – slušalice
Napomena · Primenjivo je ako ne koristite ACP.
Konekcija za monitorske slušalice za rukovaoca
• Priključite monitorske slušalice na Operator monitor headset utičnicu.
Utikač je označen ovim simbolom.
Monitorske slušalice za rukovaoca – produženi mikrofon
134
Otometrics
Raspakivanje i instalacija MADSEN Astera-e i audiometrijskog kontrolnog panela (ACP)
MADSEN Astera konekcije na stražnjem panelu
Napomena · Primenjivo je ako ne koristite ACP.
Konekcija monitorskih slušalica za rukovaoca sa produženim mikrofonom.
• Povežite produženi mikrofon na monitorske slušalice na Operator boom
microphone utičnicu.
Utikač je označen ovim simbolom.
Monitorski zvučnik za rukovaoca
Napomena · Primenjivo je ako ne koristite ACP.
Konekcija za monitorski zvučnik za rukovaoca, ugrañen u ACP ili kao stona verzija.
• Povežite monitorski zvučnik za rukovaoca na Operator monitor speaker utičnicu.
Stoni mikrofon za rukovaoca
Napomena · Primenjivo je ako ne koristite ACP.
Konekcija za stoni mikrofon za rukovaoca.
• Povežite stoni mikrofon na Operator desktop microphone utičnicu.
Utikač je obeležen ovim simbolom.
Mikrofon za odgovor pacijenta (talkback)
Konekcija za mikrofon za odgovor pacijenta.
Otometrics
135
Raspakivanje i instalacija MADSEN Astera-e i audiometrijskog kontrolnog panela (ACP)
MADSEN Astera konekcije na stražnjem panelu
• Ako koristite "talkback" mikrofon, povežite ga na Talkback microphone
utičnicu.
• Postavite talkback mikrofon u zvučnu kabinu tako da mu je pacijent licem okrenut.
Pomoćne monitoske slušalice
Konekcija za pomoćne monitorske slušalice.
• Ako koristite pomoćne monitorske slušalice, povežite ih na Assistant monitor headset utičnicu.
Line-in
Konekcija za bilo koji "line-in" ureñaj (npr. CD plejer ili kasetofon).
Upozorenje · Ako priključite drugu elektronsku opremu na MADSEN Astera-u, imajte u vidu
da ako ta oprema ne zadovoljava iste sigurnosne standarde kao i MADSEN Astera, to može
dovesti do smanjenja nivoa sigurnosti celog sistema.
Zvučnici zvučnog polja (line output)
Konekcija za zvučnike zvučnog polja upotrebom eksternih pojačavača (4 zvučnika su trenutno
softverski podržana).
• Povežite levi zvučnik na utičnicu sa oznakom 1, a desni zvučnik na utičnicu sa oznakom 2.
Zvučnici zvučnog polja (power output)
136
Otometrics
Raspakivanje i instalacija MADSEN Astera-e i audiometrijskog kontrolnog panela (ACP)
MADSEN Astera konekcije na stražnjem panelu
Konekcija za zvučnike zvučnog polja upotrebom ugrañenih pojačavača (4 zvučnika su
trenutno softverski podržana).
• Povežite levi zvučnik na utičnicu sa oznakom 1, a desni zvučnik na utičnicu saoznakom 2.
• Ako koristite više od 2 standardna zvučnika, podesite konfiguraciju u
Configuration Wizard-u u OTOsuite-u. Vidite OTOsuite instalaciono i korisničko
uputstvo.
Eksterno napajanje
Upozorenje · Koristite samo napajanje podržano od strane Otometrics-a.
Upozorenje · MADSEN Astera nema prekidač za napajanje. Da bi se isključio
MADSEN Astera sa napajanja, izvucite utikač iz utičnice na zidu.
Videti Napajanje ► 152 za više detalja.
1. Priključite eksterno napajanje na Power utičnicu na MADSEN Astera
stražnjoj strani.
2. Priključite utikač za napajanje eksternog napajanja direktno na utičnicu za napajanje
sa trožilnim uzemljenjem.
USB
Upozorenje · Instalirajte OTOsuite audiometrijski modul na PC pre nego što povežete
MADSEN Astera-u na PC.
• Za povezivanje MADSEN Astera-e na PC, upotrebite priloženi USB kabl.
Instalacija se mora izvesti u skladu sa EN 60601-1-1
i dodatak u vidu Part 1: General provisions -1 i
UL2601-1 CAN/CSA-C22.2 NO 601.1-90. Ova dodatna odredba se
zasniva na pouzdanosti elektro-medicinskih sistema.
Otometrics
137
Raspakivanje i instalacija MADSEN Astera-e i audiometrijskog kontrolnog panela (ACP)
MADSEN Astera konekcije na stražnjem panelu
Postoji generalno pravilo za svu elektronsku opremu koja se koristi u blizini
pacijenta:
• Povezana oprema mora biti u skladu sa EN60601-1
i/ili EN60601-1-1
osim za PC i opremu koja je priključena na line in i
line out utičnicu MADSEN Astera-e. Vidite i Dod. 3.2 Upozorenja
- MADSEN Astera ► 157.
1. Priključite USB kabl na USB utičnicu koja se nalazi na MADSEN Astera stražnjem
panelu.
2. Priključite drugi kraj USB kabla direktno na USB utičnicu na PC-u.
3. Preñite na MADSEN Astera-u. Započeće instalacija drajvera.
4. Ako se na ekranu pojavi Found New Hardware Wizard, kliknite na dugme
No, not this time i onda kliknite Next.
5. Pratite instrukcije na ekranu.
138
Otometrics
8
Konfigurisanje audiometrijskog modula
Configuration Wizard Vas vodi kroz postupak podešavanja različitih karakteristika
i funkcija koje ima OTOsuite.
1. Odaberite Tools > Configuration wizard... i kliknite na Configure... odmah do Audiometry.
Audiometri (samo u MADSEN Astera-i)
Povežite na ureñaj
koji želite upotrebiti
za testiranje.
1. Kliknite na ureñaj koji želite upotrebiti.
– Ako ureñaj nije naveden, obeležite polje My device
is turned on and ready to be found, i kliknite na
Search.
2. Kada prvi put odaberete ureñaj, zatražiće Vam da
upišete Audiometer license key (licencni kod).
3. Upišite licencni kod.
4. Odaberite ureñaj i kliknite na Next (Dalje) ili Close (Zatvori).
Audiometrijska konfiguracija (samo u MADSEN Astera-i)
Odaberite položaj
tastera za odgovore,
„insert“ slušalica i
koštanog oscilatora
• Kliknite na odgovarajuće tastere za ibor , zatim kliknite na
Finish.
Tasteri za odgovore
• Jedan:
Za upotrebu sa jednim tasterom za odgovore. Odgovor će
biti prikazan u jednoj boji na ekranu. Povežite jedan taster
na bilo koju od utičnica na stražnjem panelu
MADSEN Astera-e.
• Za oba uva:
Za upotrebu sa dva tastera za odgovore, za svako uvo po
jedan. Odgovor će biti prikazan u dve boje na ekranu.
Priključite odreñeni taster na odgovarajuću utičnicu
sa stražnje strane MADSEN Astera-e.
Otometrics
139
Konfigurisanje audiometrijskog modula
Audiometrijska konfiguracija (samo u MADSEN Astera-i)
Odabir „insert“ slušalica
• Mono:
Ako želite umetnuti samo jednu slušalicu za maskiranje,
odaberite mono insert.
Napomena · Ako koristite samo jednu slušalicu, uverite se da je
priključena na levu Left insert utičnicu na MADSEN Astera
stražnjem panelu.
• Duplo:
Ako želite koristiti „insert“ slušalice kao standardni
transduktor, odaberite dual insert. Priključite odgovarajuće
transduktore na odgovarajuće insert utičnice na stražnjem
panelu MADSEN Astera-e.
Postavljanje koštanog oscilatora
• Mastoid
Ako želite postaviti koštani oscilator na mastoid,
odaberite Mastoid. Ovaj odabir će omogućiti da podaci za
kalibraciju budu dostupni za postavljanje na mastoid.
Priključite mastoidni koštani oscilator na Mastoid
utičnicu na MADSEN Asterastražnjem panelu.
• Čelo
Ako želite postaviti koštani oscilator na čelo,
odaberite Forehead. Ovaj odabir će omogućiti da podaci
za kalibraciju budu dostupni za postavljanje na čelo.
Priključite mastoidni koštani oscilator na Forehead
utičnicu na MADSEN Asterastražnjem panelu.
Audiometrijska konfiguracija (samo u MADSEN Astera-i)
Prikazuje SISI tip testa
Prikazuje ABLB tip
testa
Prikazuje MLD tip testa
• Kliknite za omogućavanje pregleda bilo kojeg od ovih tipova
testa, kao odabir test taba na Audiometry test ekranu i
pristupa opcijama u Tools > Options.
Ako je User Test podešen tako da uključi bilo koji od ovih
testova i ako se oni ne vide na ekranu, biće zahtevano od
Vas da ih omogućite tamo.
Lokalizovanje
BSA mod
140
• Kliknite da omogućite memorisanje tonalne audiometrije
prema preporukama Britanskog audiološkog društva.
Otometrics
9
Audiometri
Izgled audiometrijskog modula je fokusiran na komunikaciju sa i prikaz podataka
testiranja Otometrics audiometrima.
9.1
Komunikacija sa MADSEN Astera-om
Kada pokrenete OTOsuite audiometrijski modul i kliknete na Control
Panel ikonicu, OTOsuite će se automatski konektovati na audiometar.
9.1.1
Povezivanje na test ureñaj
Za povezivanje na test ureñaj, vidite odeljak Aktivirajte kontrolni panel u OTOsuite korisničkom uputstvu.
Ažuriranje softvera
Ako se pojavi poruka Firmware Update, vidite 9.1.4 Ažuriranje ugrañenog softvera
- audiometri ► 141.
9.1.2
Ponovno povezivanje na test ureñaj
Connection
The audiometer is not
connected.
Connect
9.1.3
Ako je prikazan kontrolni panel za tip testa, a komunikacija sa odabranim ureñajem
za testiranje prekinuta, pojaviće se poruka koja kaže da više ne postoji konekcija sa
ureñajem.
• Kliknite dugme Connect na Control Panel-u da biste se povezali na odabrani test
ureñaj.
Informacije o test ureñaju
Za informacije o test ureñaju, odaberite Help > About Device.
9.1.4
Ažuriranje softvera - audiometri
Ako Vaša verzija OTOsuite-a sadrži noviji ugrañeni softver ("firmware") za Vaš audiometar,
pojaviće se poruka kada sledeći put uključite ureñaj.
Otometrics
141
Audiometri
Komunikacija sa MADSEN Astera
Preporučljivo je da obnavljate ugrañeni softver Vašeg audiometra da biste bili sigurni da
audiometar i OTOsuite ispravno funkcionišu.
Pratite instrukcije na ekranu.
142
Otometrics
10
Održavanje i kalibracija MADSEN Astera-e
10.1
Servis i popravka
Preporučljivo je da čuvate materijal u koji je MADSEN Astera bio zapakovan.
Ako ga želite poslati na servis, originalna kutija u kojoj je dostavljen će osigurati
zaštitu od oštećenja tokom transporta, itd.
Upozorenje · Radi bezbednosti i nekršenja garancije, kućište MADSEN Astera-e
treba biti otvarano i servisirano samo od strane ovlašćenog servisera u ovlašćenim
servisima.
U slučaju bilo kakvog kvara, detaljno opišite kvar i kontaktirajte Vašeg lokalnog
distributera. Ne koristite neispravan ureñaj.
Napomena · Ne postoje delovi unutar MADSEN Aster-e koje korisnik može sam popravljati.
10.1.1
Osigurači
MADSEN Astera nema osigurače dostupne korisniku.
10.2
Održavanje
MADSEN Astera ne zahteva preventivno održavanje, osim za standardnu kalibraciju
transduktora.
Videti 10.4 Kalibracija ► 144.
10.3
Čišćenje
Ne postoje specijalni zahtevi za sterilizaciju i dezinfekciju test ureñaja.
10.3.1
Čišćenje ureñaja
Uverite se da je instrument čist i zaštićen od prašine:
• Uklonite prašinu pomoću meke četkice.
Otometrics
143
Održavanje i kalibracija MADSEN Astera
Kalibracija
• Za čišćenje ureñaja koristite meku i vlažnu krpu sa malo blagog deterdženta.
Upozorenje · Ne dozvolite da vlaga dospe unutar instrumenta!
10.3.2
Čišćenje dodataka
Slušalice
Slušalice su u stalnom kontaktu sa pacijentima i zato moraju stalno biti čiste.
Upotrebite vlažnu bezalkoholnu maramicu (npr. Audiowipe) za čišćenje slušalica
posle upotrebe od strane pacijenta.
Olive za „insert“ slušalice
Olive su za jednokratnu upotrebu i stoga ih ne treba čistiti ili ponovo upotrebiti. Nema posebnih
zahteva kada je reč o odstranjivanju oliva.
Koštani oscilator
Upotrebite suvu krpu da očistite koštani oscilator posle rada sa pacijentom.
10.4
Kalibracija
10.4.1
Kalibracija MADSEN Astera-e
Godišnja kalibracija
Preporučljivo je da MADSEN Astera, slušalice i koštani oscilator budu godišnje kalibrisani
od strane kvalifikovanog osoblja koje koristi odgovarajuću opremu.
Napomena · Zvučnici zvučnog polja takoñe moraju biti kalibrisani:
1. Kada se sistem instalira.
2. Na godišnjoj bazi, da se proveri kalibracija.
MADSEN Astera je otpremljen iz fabrike zajedno sa Test Report-om (sertifikatom
o kalibraciji). Test Report navodi transduktore koji su kalibrisani
(npr., one koji su dostavljeni uz instrument), na osnovu kojih standarda i opremu
korišćenu za kalibraciju. Rezultati su navedeni za svaki transduktor na svim standardnim
frekvencijama.
Obično je instrument kalibrisan u dB SPL ili dB HL upotrebom navedenih jednakih
referentnih pragova; dB HL se odnose na nivoe zvučnog pritiska, dB SPL = dB
re 20 µPa, i nivoe snage (dB re 1 µN).
Upozorenje · Kalibracija je izvršena samo na priloženim transduktorima! Ako želite upotrebiti
neki drugi transduktor za testiranje sa MADSEN Astera-om, prvo kontaktirajte Vašeg
lokalnog distributera.
144
Otometrics
Dod. 1
Rešavanje problema
Komunikacija softver/ureñaj
Problem
Uzrok
Rešenje
Tokom instalacije
postupak instalacije može
biti prekinut. Mogu se
pojaviti različite poruke o
grešci.
Na PC-u je aktivan program
za pretraživanje virisa koji
sprečava da se nastavi
postupak instalacije.
Deaktivirajte pretraživanje
virusa na PC-u dok postupak
instalacije ne bude dovršen.
Kada se pokrene OTOsuite,
može se pojaviti jedna
ili više poruka o grešci,
vezanih za XML
greške.
Instalirana je ranija verzija
OTOsuite-a.
Proširena verzija seta
podataka je instalirana
u novoj verziji
OTOsuite-a.
Prihvatite poruku o grešci.
Ova poruka se javlja
samo kada se nova verzija
OTOsuite-a pokrene po prvi
put.
Nema konekcije ka
Astera-i ili ACP-u.
USB kabl koji povezuje
1. Označite Windows
Astera-u ili ACP sa
Device Manager
PC računarom je priključen
sa Universal Serial
pre instaliranja OTO-suite-a.
Bus kontrolerima.
Ovo rezultira u dodeljivanju
Neispravna konekcija
Windows podrazumevanog
će biti označena
(default) drajvera.
žutim upitnikom
u listi.
2. Deinstalirajte drajver.
3. Uverite se da je OTOsuite instaliran i ponovo
pokrenite OTOsuite.
Otometrics
145
Dod. 1 Rešavanje problema
146
Otometrics
Dod. 2
MADSEN Astera tehničke specifikacije
Dod. 2.1
MADSEN Astera
Dod. 2.1.1
Dodaci[1]
Audiometrijski kontrolni panel (ACP)
TDH39 slušalice
HDA 200 slušalice za visokofrekventnu audiometriju
Otometrics „insert“ slušalice
B-71 koštani oscilator
Zvučnici zvučnog polja
Monitor slušalice sa produženim mikrofonom
Pomoćne slušalice
Stoni mikrofon
Monitorski zvučnik
Mikrofon za odgovor pacijenta
Taster(i) za odgovore
Napajanje i kabl
Podloga za montiranje na zid
PC tastatura sa indikatorima prečica
Kablovi za povezivanje
Korisničko uputstvo
Dod. 2.1.2
Tehičke specifikacije
MADSEN Astera je tip 1066 firme GN Otometrics A/S.
Kanali
Dva odvojena i jednaka kanala
Frekvencijski opseg
Pobuda FRESH šuma:
125 - 12500 Hz
[1] Standardni i opcioni dodaci se razlikuju od zemlje do zemlje - molimo da se obratite Vašem lokalnom distributeru.
Otometrics
147
Dod. 2 MADSEN Astera tehničke specifikacije
MADSEN Astera
„Insert“ slušalice:
Standardne frekvencije: 125 - 8000 Hz
TDH39 slušalice:
Standardne frekvencije: 125 - 12500 Hz
HDA 200 slušalice:
Standardne frekvencije: 125 - 20000 Hz
BC:
Standardne frekvencije: 250 - 8000 Hz
SF:
Standardne frekvencije: 125 - 20000 Hz
Preciznost:
> 0.03%.
Maskiranje uskopojasnim šumom: Dostupno za svaku frekvenciju pobude.
Frekvencijska rezolucija:
1/48, 1/24, 1/12 i 1/6 okt, 1 Hz korak
Tipovi pobude
•
Ton
•
"Warble" - treperenje
•
Pulsirani ton
•
Pulsirani "warble" isprekidani
ton
• FRESH šum
Šum za procenu sluha na posebnim frekvencijama.
• Pulsirani FRESH šum
Sastoji se od opsega šuma, sa širinom filtera
specifičnih frekvencija.
FRESH noise je filtriran da se dobije veoma strmi nagib
izvan opsega.
Dostupan za frekvencije 125, 250, 500, 750, 1000,
1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000, 12500 Hz
Tipovi maskiranja
• Uskopojasni šum
– AC i BC
– SF
Uzajaman
Neuzajaman[a]
• Govorni šum
– AC i BC
– SF
Uzajaman
Neuzajaman[a]
• Beli šum (širokopojasni šum)
– AC i BC
– SF
Uzajaman
Neuzajaman[a]
[a] Maksimum od 3 neuzajamna istovremena signala maskiranja.
148
Otometrics
Dod. 2 MADSEN Astera tehničke specifikacije
MADSEN Astera
Modulacija pobude
FM ("Warble"):
Podesiva brzina i dubina modulacije
• Brzina modulacije: 1-20 Hz (fabrički: 5 Hz).
• Dubina modulacije: 1-25% od centralne frekvencije
(fabrički: 5%).
SISI:
5, 2, 1 dB povećanja
Tačnost nivoa zvuka
Ceo opseg nivoa (AC):
125 do 5000 Hz: ±3 dB
5000 do 20000 Hz: ±5 dB
Ceo opseg nivoa (BC):
250 do 5000 Hz: ±4 dB
5000 do 8000 Hz: ±5 dB
Atenuator
1, 2 ili 5 dB korak rezolucije nad celim opsegom
HL opseg
Maksimalni izlaz će biti ograničen transduktorom.
AC:
-10 do 120 dB HL (500 do 4000 Hz; supra-auralne
slušalice)
BC:
-10 do 80 dB HL (1500 do 3000 Hz; mastoidno postavljanje)
Ukupno izobličenje harmonika
Vazdušna < 2.5 %
Koštana < 5 %
Odabir transduktora
AC:
TDH39, HDA 200, i „insert“ slušalice
BC:
B71 (Mastoid / Čelo)
SF:
• Pasivni zvučnik zvučnog polja, koji koristi ugrañeni
pojačavač u MADSEN Astera-i ili
• Zvučnik zvučnog polja sa ugrañenim pojačavačem ili
eksternim pojačavačem, a oba tipa koriste linijski
izlaz iz MADSEN Astera-e.
Opcije transduktora zavise od ureñenja i kalibracije MADSEN Astera-e.
Otometrics
149
Dod. 2 MADSEN Astera tehničke specifikacije
MADSEN Astera
Izlazi
AC:
3 x 2 mono utikača, 1/4 "
BC:
2 x mono utikača, 1/4 "
SF izlaz snage:
4 x terminala,
4 x 40 W maksimum, 8Ω
SF linijski izlaz:
4 x RCA slušalice,
4 x 1.6 Vrms,
Eksterni ulazi
CD/kaseta:
0.2 do 2.0 Vrms, 10 kΩ 2 x RCA slušalice
Mikrofon za odgovor pacijenta:
•
Električni mikrofon
•
Ulazni napon: 0.002 do 0.02 Vrms
•
Ulazna otpornost: 2.21 kΩ.
•
3.5 mm utikač
Puštanje stimulusa
Normal:
Signal se pušta kada se pritisne dugme Stimulate.
Continuous ON:
Signal se prekine kada se pritisne dugme Stimulate.
Pulse:
Signal je pulsiran.
Pulse duration (trajanje):
200 ms on i 200 ms off.
Dodaci za rukovaoca
Monitorski zvučnik
• 1.5W 8Ω , priključen izmeñu vrha i prstena
• 3.5 mm utikač
Monitorske slušalice
• 40 mW 16Ω
• 3.5 mm utikač
Monitorske slušalice produženi mikrofon
150
•
Električni mikrofon
•
Ulazni napon: 0.002 do 0.02 Vrms,
•
Ulazna otpornost: 2.21 kΩ.
•
3.5 mm utikač
Otometrics
Dod. 2 MADSEN Astera tehničke specifikacije
MADSEN Astera
Stoni mikrofon
Pomoćne monitorske slušalice
• Električni mikrofon
•
Ulazni napon: 0.002 do 0.02 Vrms,
•
Ulazna otpornost: 2.21 kΩ.
•
3.5 mm utikač
• 40 mW 16Ω
• 3.5 mm utikač
Statična sila traka transduktora
TDH 39:
4.5 N ±0.5 N
B-71:
5.4 N ±0.5 N
HDA 200:
10 N
USB port konektor
Tip:
USB port za ureñaj
Kompatibilnost:
USB 2.0
Brzina:
Full-speed (12 Mb/s)
Transport i smeštanje
Temperatura:
-30ºC do +60ºC (-22ºF do 140ºF)
Vlažnost vazduha:
10% do 90%, nekondenzovana
Vazdušni pritisak:
500 hPa do 1060 hPa
Radno okruženje
Mod rada:
Neprekidan
Temperatura:
+15ºC do +35ºC (59ºF do 95ºF)
Vlažnost vazduha:
30% do 90%, nekondenzovana
Vazdušni pritisak:
980 hPa do 1040 hPa.
(Rad na temperaturama nižim od -20°C (-4ºF) ili višim od +60°C (140ºF) može uzrokovati
trajno oštećenje.)
Otometrics
151
Dod. 2 MADSEN Astera tehničke specifikacije
MADSEN Astera
Vreme zagrevanja
< 5 min.
Napomena · Mora se produžiti ako je MADSEN Astera bila u hladnom okruženju.
Odlaganje
MADSEN Astera se može odložiti kao običan elektronski otpad, u skladu sa WEEE
i lokalnim pravilima.
Dimenzije
Oko 325 x 255 x 60 mm (12.8 x 10 x 2.4 inča)
Težina
Oko 1.3 kg (2.85 lb)
Napajanje
Eksterno napajanje, tip:
Ault 24 V, MW116
Izlaz: 24 V, 3.75 A
Ulaz: 100-240 V, 50-60 Hz, 1.0 A
XP Power, PCM80PS24
Izlaz: 24 V, 3.3 A
Ulaz: 100-240 V, 50-60 Hz
Potrošnja struje
< 90 VA
Kablovi za napajanje
8-71-240 POWER CABLE, W/ SCHUKO PLUG
8-71-290 MAINS CORD, H05VV, DK PLUG
8-71-80200 MAINS CORD, H05VV, UK PLUG
8-71-82700 POWER CABLE AUSTRALIA
8-71-86400 POWER CABLE CHINA
7-08-027 MAINS CORD, H05VV, CH PLUG
7-08-017 POWER CABLE, SJ, US HOSP. PLUG
Standardi
152
Audiometar:
EN60645-1, Type 1, EN60645-2, EN60645-4,
i ANSI S3.6
Bezbednost pacijenta:
U skladu sa EN 60601-1, Class 1, Type B;
U2601-1;
CAN/CSA-C22.2 NO 601.1-90.
Otometrics
Dod. 2 MADSEN Astera tehničke specifikacije
ACP
EMC:
Dod. 2.2
Dod. 2.2.1
EN 60601-1-2
ACP
Dodaci[1]
Monitor slušalice sa produženim mikrofonom
Stoni mikrofon
USB kablovi
Podupirač za zglob
Korisničko uputstvo
Dod. 2.2.2
Tehničke specifikacije
Izlazi
Monitor slušalice
3.5 mm utikač (32 Ω.)
Produženi mikrofon
3.5 mm utikač
Stoni mikrofon
3.5 mm utikač
Ulazi
Monitor slušalice
3.5 mm utikač (32 Ω.)
Produženi mikrofon
3.5 mm utikač
Stoni mikrofon
3.5 mm utikač
Ugrañeni monitorski zvučnik
3.5 mm utikač (8 Ω.)
Operaterski interfejs
• 76 dugmića (61 sa ugrañenim LED diodama)
2 rotaciona dugmića (32 koraka u svakoj rotaciji)
USB port konektor
Tip:
USB port za ureñaj
[1] Koji dodaci su standardni, a koji opcioni, zavisi od zemlje – molimo konsultujte Vašeg lokalnog distributera.
Otometrics
153
Dod. 2 MADSEN Astera tehničke specifikacije
ACP
Kompatibilnost:
USB 2.0
Brzina:
Full-speed (12 Mb/s)
Transport i smeštanje
Temperatura:
-30ºC do +60ºC (-22ºF do 140ºF)
Vlažnost vazduha:
10% do 90%, nekondenzovana
Radno okruženje
Mod rada:
Neprekidan
Temperatura:
+5ºC do +40ºC (41ºF do 104ºF)
Vlažnost vazduha:
30% do 90%, nekondenzovana
(Rad na temperaturama nižim od -20°C (-4ºF) ili višim od +60°C (140ºF) može uzrokovati
trajno oštećenje.)
Vreme zagrevanja
< 1 minute
Odlaganje
MADSEN Astera ACP se može odložiti kao obični elektronski otpad, u skladu sa
WEEE i lokalnim pravilima.
Dimenzije
Oko 410 x 290 x 36 mm (16.1 x 11.4 x 1.4 inča)
Težina
Oko 2.1 kg (4.6 lb)
Napajanje
Nema eksterno napajanje. Napaja se preko USB-a (5 V).
Napomena · Ako koristite USB razdelnik, koristiteUSB razdelnik sa napajanjem.
Potrošnja struje
Normalni rad: < 360 mA 5 V
Obustavljeni mod: < 500 µA 5 V
154
Otometrics
Dod. 2 MADSEN Astera tehničke specifikacije
ACP
Standardi
Otometrics
Bezbednost pacijenta:
U skladu sa EN 60601-1, Class 1, Type B;
U2601-1;
CAN/CSA-C22.2 NO 601.1-90.
EMC:
EN 60601-1-2
155
Dod. 2 MADSEN Astera tehničke specifikacije
ACP
156
Otometrics
Dod. 3
Standardi i bezbednost - MADSEN Astera,
audiometrijski kontrolni panel (ACP) i
audiometrijski modul
Ova dokumentacija sadrži informacije i upozorenja, kojih se morate pridržavati da bi
korišćenje MADSEN Astera-e, audiometrijskog kontrolnog panela (ACP) i audiometrijskog
modula bilo bezbedno. Pravila i zahtevi lokalne vlade, ako su primenjivi, moraju isto biti
uvek zadovoljeni.
Dod. 3.1
MADSEN Astera
Instrument je obeležen ovim simbolom da bi označio kompatibilnost
sa Tip B zahtevima EN60601-1.
xxxx
MADSEN Astera audiometar i ovo uputstvo su obeleženi CE znakom
u skladu sa Medical Devices Directive 93/42/EEC.
Upozorenje · Instrument je obeležen ovim simbolom kada je neophodno
da korisnik obrati pažnju na upozorenja koja su navedena u ovom uputstvu.
Obratite posebnu pažnju na ova upozorenja.
Ureñaj je klasifikovan u odnosu na elektro-šok, požar, mehaničke i
druge specificirane opasnosti samo u skladu sa UL2601-1 i
CAN/CSA-C22.2 NO 601.1-90
Instrument je obeležen ovim simbolom da se ukaže na to da je
elektronska oprema pokrivena direktivom 2002/96/EC o odstranjivanju
električne i elektronske opreme (WEEE).
Dod. 3.2
Upozorenja - MADSEN Astera
Direktni konektori
Upozorenje · Nikad ne mešajte konekcije izmeñu dve dole navedene grupe:
Otometrics
157
Dod. 3 Standardi i bezbednost - MADSEN Astera, audiometrijski kontrolni panel (ACP) i audiometrijski modul
• Svi konektori unutar crvenog okvira se povezuju direktno na pacijentove transduktore.
Videti Sl. 18 ► 158:
Sl. 18
Utičnice sa direktnim konekcijama na pacijentove transduktore - MADSEN Astera stražnji panel
Izolovani konektori
Napomena · Bezbednosni standardi navedeni u Dod. 3 Standardi i bezbednost - MADSEN Astera,
audiometrijski kontrolni panel (ACP) i audiometrijski modul ► 157 se ne primenjuju na izolovane
konektore koji se koriste u MADSEN Astera audiometru.
• Svi konektori unutar crvenog okvira su izolovani od pacijentovih transduktora. Videti
Sl. 19 ► 158:
Sl. 19
Konektori izolovani od pacijentovih transduktora - MADSEN Astera stražnji panel
Još upozorenja
• Ne držite MADSEN Astera-u niti je koristite na temperaturama i vlažnosti koje
premašuju one navedene u tehničkim specfifikacijama, Transport i smeštanje ► 151.
• Ne upotrebljavajte instrument u prisustvu zapaljivih anestetika (gasova).
• Delovi se ne smeju jesti, spaljivati ili koristiti u bilo koje druge svrhe osim u audiometrijske.
• Instrument i drugi ureñaj koji se konektuje i ima sopstveno napajanje, trebaju se
isključiti pre uspostavljanja bilo kakve konekcije. Za isključivanje MADSEN Astera-e sa napajanja, izvadite utikač za napajanje iz zidne utičnice.
.
• Preporučujemo izvoñenje godišnje kalibracije slušalica, „insert“ slušalica,
koštanog oscilatora i zvučnika zvučnog polja. Dalje, preporučujemo da
se kalibracija izvrši ako je oprema pretrpela moguće oštećenje (npr.
slušalice pale na pod). Obratite pažnju da je kalibracija izvršena samo na
transduktorima koji su priloženi! Ako želite upotrebiti bilo koji drugi transduktor
za testiranje MADSEN Astera-om, prvo kontaktirajte Vašeg lokalnog distributera.
• Iz bezbednosnih razloga, dodaci povezani na utičnice od opreme moraju biti
identične tipu koji sistem podržava.
158
Otometrics
Dod. 3 Standardi i bezbednost - MADSEN Astera, audiometrijski kontrolni panel (ACP) i audiometrijski modul
• Dodaci za jednokratnu upotrebu, kao što su olive, se ne smeju ponovo upotrebiti i moraju
se zameniti posle pacijenta, da bi se sprečila pojava infekcije.
• Upotreba ove vrste opreme je dopuštena u kućnim uslovima, kada se upotrebljava pod
nadzorom zdravstvenog radnika.
• Neželjeni šum se može pojaviti ako je MADSEN Astera izložena jakom radio polju
i takav šum može uticati na postupak snimanja preciznog audiograma.
Mnoge vrste električnih ureñaja, npr. mobilni telefoni, mogu generisati radio talase.
Preporučujemo da upotreba takvih ureñaja u okolini MADSEN Astera-e bude
zabranjena.
Upotrebljavajte samo napajanja navedena u tehničkim specifikacijama, Napajanje ► 152.
I
Kada se sklapa elektro-medicinski sistem, osoba koja vrši sklapanje mora imati u
vidu da druga oprema koja se povezuje, a nije kompatibilna sa istim zahtevima
bezbednosti kao i ovaj proizvod, može dovesti do smanjenja nivoa celokupne bezbednosti
sistema.
Kada se odabrani dodaci povežu na MADSEN Astera-u, sledeće se mora uzeti
u obzir:
• Upotreba povezane opreme u pacijentovom okruženju
• Dokaz da je povezana oprema testirana u skladu sa EN60601-1
i/ili EN60601-1-1 i UL2601-1 i CAN/CSA-C22.2 NO 601.1-90
Dod. 3.3
MADSEN Astera audiometrijski kontrolni panel (ACP)
Instrument je obeležen ovim simbolom da označi kompatibilnost sa
Tip B zahtevima EN60601-1.
ACP audiometar i ovo uputstvo su obeleženi CE znakom, u skladu sa
Medical Devices Directive 93/42/EEC.
xxxx
2
Upozorenje · Instrument je obeležen ovim simbolom kada je važno da
korisnik obrati pažnju na upozorenja navedena u ovom uputstvu.
Obratite posebnu pažnju na ova upozorenja.
Ureñaj klasifikovan u odnosu na elektro-šok, požar, mehaničke i druge
specificirane opasnosti samo u skladu sa UL2601-1 i
CAN/CSA-C22.2 NO 601.1-90
Otometrics
159
Dod. 3 Standardi i bezbednost - MADSEN Astera, audiometrijski kontrolni panel (ACP) i audiometrijski modul
Instrument je obeležen ovim simbolom da označi da je elektronska
oprema pokrivena direktivom 2002/96/EC o odstranjivanju električne i
elektronske opreme (WEEE).
Dod. 3.4
Upozorenja - MADSEN Astera ACP
• Ne upotrebljavajte instrument u prisustvu zapaljivih anestetika (gasova).
• Delovi se ne smeju jesti, paliti niti upotrebljavati u bilo koje druge svrhe osim u audiometrijske.
• Instrument i drugi ureñaj koji se konektuje i ima sopstveno napajanje, moraju se isključiti
pre nego što se uspostavi bilo kakava konekcija, osim za USB razdelnik sa eksternim
napajanjem, ako se koristi.
• Iz bezbednosnih razloga, dodaci konektovani na utičnice od opreme moraju biti identične
tipu podržanom od strane sistema.
• Upotreba ove vrste opreme je dopuštena u kućnim uslovima, kada se upotrebljava pod
nadzorom zdravstvenog radnika.
• Neželjeni šum se može javiti ako je ACP izložen jakom radio polju i takav šum može
uticati na postupak snimanja ispravnog audiograma. Mnoge vrste električnih
ureñaja, npr. mobilni telefoni, mogu generisati radio talase. Preporučujemo da
upotreba takvih ureñaja u blizini ACP-a bude zabranjena.
2
Kada se montira elektro-medicinski sistem, osoba koja izvodi montiranje mora imati
u vidu da druga povezana oprema, koja nije kompatibilna sa istim bezbednosnim
standardima kao i ovaj proizvod, može dovesti do smanjenja nivoa bezbednosti celokupnog
sistema.
Kada se odabrani dodaci povežu na ACP, sledeće se mora imati u vidu:
2
• Upotreba povezane opreme u pacijentovom okruženju
• Dokaz da je povezana oprema testirana u skladu sa EN60601-1
i/ili EN60601-1-1 i UL2601-1 i CAN/CSA-C22.2 NO 601.1-90.
Dod. 3.5
OTOsuite audiometrijski modul
xxxx
160
Audiometrijski modul i njegova dokumentacija su obeleženi CE znakom
u skladu sa Medical Devices Directive 93/42/EEC.
Otometrics
Dod. 3 Standardi i bezbednost - MADSEN Astera, audiometrijski kontrolni panel (ACP) i audiometrijski modul
Koristi se u porukama o grešci, ako program zablokira. Vidite detaljne
informacije u prozoru.
Dod. 3.6
Proizvoñač
GN Otometrics A/S
2 Dybendalsvaenget, DK-2630 Taastrup, Denmark
T: +45 45 75 55 55, F: +45 45 75 55 59
www.otometrics.com
Dod. 3.6.1
Odgovornost proizvoñača
Proizvoñač je odgovoran za bezbednost, pouzdanost i rad opreme
SAMO U SLUČAJU:
• Da su sve operacije sklapanja, produžavanja, ponovnog podešavanja, modifikacije ili popravke
vršene od strane osoblja autorizovanog od strane proizvoñača.
• Da je električna instalacija, na koju je oprema priključena, uzemljena i odgovara
IEC zahtevima.
• Da je oprema korišćena u skladu sa uputstvom za upotrebu.
Proizvoñač zadržava pravo da odbaci svaku odgovornost za bezbednost u radu, pouzdanost
i rad opreme servisirane ili popravljane od strane neovlašćenih osoba.
Otometrics
161
Download

ovde - Audio BM