MADSEN OTOflex 100 &
OTOsuite Modul Imitanse
Uputstvo za upotrebu
Doc no. 7-50-0880/11
0459
Obaveštenje o autorskim pravima
Nijedan deo ovog upustva ili programa se nemože emitovati, čuvati u povratnom sistemu, ili prenositi, u bilo kojoj
formi ili značenju, elektronski, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem, ili na drugi način, bez prethodne pismene
saglasnosti GN Otometrics A/S.
Autorsko pravo © 2009, GN Otometrics A/S
Štampano u Danskoj od strane GN Otometrics A/S, Danska
Sve informacije, ilustracije i specifikacije u ovom upustvu su bazirane na najnovijim informacijama o proizvodu
dostupnim u vreme objavljivanja. GN Otometrics A/S zadržava pravo izmena u bilo kom momentu bez prethodne
najave.
Tehnička podrška
Kontaktirajte Vašeg dobavljača.
Sadržaj
MADSEN OTOflex 100 &
OTOsuite Modul Imitanse
Uputstvo za upotrebu
1
Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
1.1 MADSEN OTOflex 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
1.2 OTOsuite i Modul Imitanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2.1 Fleksibilnost OTOsuite Modula Imitanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.3 Namensko korišćenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.3.1 MADSEN OTOflex 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.3.2 Modul Imitanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.4 O ovom upustvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
1.4.1 Bezbednost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
1.4.2 Instalacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.4.3 Opisi i testiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.4.4 Priprema za testiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
1.4.5 Štampanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
1.4.6 Održavanje i čišćenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
1.5 Tipografska pravila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.5.1 Navigacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2
Početak rada sa MADSEN OTOflex-om 100 i
OTOsuite Modulom Imitanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.1 Otpakivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2 Instalacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.3 Pokretanje OTOflex-a 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
2.3.1 Podešavanje jezika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
2.4 Pokretanje Modula Imitanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
2.5 Funkcije Modula Imitanse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
3
OTOflex 100 pregledi i glavni opis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.1 Rukovanje i uključivanje OTOflex-a 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.1.1 Glavne funkcije tastera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.1.2 Ekran – mod testiranja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.2 Selektovanje kontrola i menija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.2.1 Meni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
3.2.2 Mod selektora testova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.2.3 Editor teksta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.2.4 Selektor timpanometrijske krive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.2.5 Meni OTOflex-a 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Otometrics
3
Sadržaj
MADSEN OTOflex 100 & OTOsuite Modul Imitanse • Uputstvo za upotrebu
4
Kretanje kroz OTOsuite Modul Imitanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.1 Sistem menija i polje sa alatkama Modula Imitanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.1.1 Meni za izmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.1.2 Meni za merenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.1.3 Meni sa alatkama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.1.4 Dodatne ikonice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.2 Kontrolna Tabla Modula Imitanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.2.1 Selektovanje sekvence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.2.2 Kontrolni dugmići testova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.2.3 Promena podešavanja Kontrolne Table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.3 Ekran Timpanometrije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.4 Ekrani Akustičnog Refleksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.4.1 Ekran Refleks Skrininga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.4.2 Ekran Praga Refleksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.4.3 Ekran Slabljenja Refleksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.5 Ekran ETF-P-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.5.1 Alat za post-analizu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5
Upravljanje ureñajem za testiranje u OTOsuite-u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.1 Postavljanje komunikacije sa ureñajem za testiranjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.1.1 Selektovanje ureñaja za testiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.1.2 Povezivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5.1.3 Povezivanje na ureñaj za testiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5.1.4 Ponovno povezivanje sa ureñajem za testiranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5.1.5 Informacije o ureñaju za testiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5.1.6 Ažuriranje softvera – ureñaji za testiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
6
Pripremanje OTOflex-a 100 i Modula Imitanse za testiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
6.1 Pripremanje okruženja za testiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
6.1.1 Test okruženje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
6.2 Higijenske mere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
6.3 Pripremanje OTOflex-a 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
6.3.1 Pripremanje sonde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
6.3.2 Korišćenje poklopca i/ili držača za ruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
6.3.3 Provera sonde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
6.3.4 Selektovanje pacijentove fascikle i tipa testa u OTOflex-u 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
6.3.5 Podešavanje toka testa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
6.3.6 Korisnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
6.4 Pripremanje pacijenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
6.4.1 Nameštanje olivice na sondu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
6.4.2 Nameštanje sonde u pacijentovo uvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
6.4.3 Curenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
6.5 Pripremanje za sledećeg pacijenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4
Otometrics
Sadržaj
MADSEN OTOflex 100 & OTOsuite Modul Imitanse • Uputstvo za upotrebu
7
Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
7.1
7.2
7.3
7.4
Brza dijagnostika – brzi pristup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Opšti funkcijski tasteri i prečice testiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Početak testiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Sekvencijalno testiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
7.4.1 Selektovanje sekvence testiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
7.4.2 Pokretanje sekvence testiranja sa OTOflex-a 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
7.5 Skrining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
7.5.1 Skrining timpanometrija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
7.5.2 Reflex skrining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
7.5.3 Podešavanja - Skrining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
7.6 Timpanometrija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
7.6.1 Funkcijski tasteri i prečice timpanometrije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
7.6.2 Dijagnostička timpanometrija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
7.6.3 Rezultati dijagnostičke timpanometrije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
7.6.4 Podešavanja – Dijagnostička timpanometrija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
7.7 ETF-I (Funkcija Eustahijeve Tube – Netaknuta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
7.7.1 Podešavanja - ETF-I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
7.8 Testiranje Akustičnog Refleksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
7.9 Testiranje Praga Refleksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
7.9.1 Tasteri i funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
7.9.2 Automatsko i polu-automatsko testiranje Praga Refleksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
7.9.3 Pregled rezultata Praga Refleksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
7.9.4 Podešavanja – automatsko i polu-automatsko testiranje Praga Refleksa . . . . . . . . . . . . 87
7.9.5 Ručno testiranje Praga Refleksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
7.9.6 Rezultati Praga Refleksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
7.9.7 Ručno selektovanje/deselektovanje vrednosti Praga Refleksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
7.10 Testiranje Slabljenja Refleksa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
7.10.1 Tasteri i Funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
7.10.2 Automatski test Slabljenja Refleksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
7.10.3 Podešavanja – automatski test Slabljenja Refleksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
7.10.4 Rezultati Slabljenja Refleksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
7.10.5 Ručni test Slabljenja Refleksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
7.11 Testiranje ETF-P (Funkcija Eustahijeve tube - Perforirana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
7.11.1 Funkcije u stanju mirovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
7.11.2 Funkcije kontrole pritiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
7.11.3 Testiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
7.11.4 Rezultati ETF – P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
7.11.5 Alat za naknadnu analizu u Modulu Imitanse - ETF-P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
8
Upravljanje Rezultatima Testova u OTOflex-u 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
8.1 Kad je testiranje gotovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
8.2 Zamena rezultata uva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
8.3 Brisanje merenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
8.3.1 Timpanometrija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Otometrics
5
Sadržaj
MADSEN OTOflex 100 & OTOsuite Modul imitanse • Uputstvo za upotrebu
8.3.2 Prag Refleksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
8.4 Brisanje rezultata testova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
8.5 Komunikacija i sinhronizacija sa OTOsuite-om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
8.5.1 Sinhronizacija podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
8.5.2 Sinhronizacija ispravki napravljenih u Pacijentovoj Fascikli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
9
Testiranje sa OTOsuite Modulom Imitanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
9.1 Sekventno testiranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
9.1.1 Selektovanje test sekvence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
9.1.2 T + RS (Timpanometrija + Skrining Refleksa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
9.1.3 T + RT (Timpanometrija + Prag Refleksa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
9.1.4 T + RT + RD (Timpanometrija + Prag Refleksa + Slabljenje Refleksa) . . . . . . . . . . . 106
9.1.5 Pokretanje sekvence testova iz Modula Imitanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
9.2 Skrining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
9.2.1 Skrining Timpanometrija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
9.2.2 Skrining Akustičnog Refleksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
9.3 Testiranje Timpanometrije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
9.3.1 Dijagnostička timpanometrija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
9.3.2 ETF-I, Funkcija Eustahijeve tube - netaknuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
9.4 Testiranje Praga Akustičnog Refleksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
9.4.1 Automatsko i polu-automatsko testiranje praga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
9.4.2 Ručno testiranje praga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
9.5 Testiranje Slabljenja Akustičnog Refleksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
9.5.1 Automatsko testiranje Slabljenja Akustičnog Refleksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
9.5.2 Ručno testiranje Slabljenja Akustičnog Refleksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
9.6 ETF-P (Funkcija Eustahijeve tube - Perforirana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
9.7 Upravljannje rezultatima testova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
9.7.1 Testovi i pod-testovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
9.7.2 Zamena podataka uva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
9.7.3 Brisanje podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
9.8 Curenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
9.9 Testiranje drugog uva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
9.10 Čuvanje merenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
9.10.1 Korišćeni standardi u NOAH-i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
9.11 Pripremanje za sledećeg pacijenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
10 Štampanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
.
11 Upravljanje podacima u MADSEN OTOflex-u 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
.
11.1 Rukovanje podacima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
11.1.1 Prekid komunikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
11.1.2 Sinhronizacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
11.2 Učitavanje rezultata testova u OTOsuite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
11.3 Čišćenje podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
6
Otometrics
Sadržaj
MADSEN OTOflex 100 & OTOsuite Modul imitanse • Uputstvo za upotrebu
12 Podešavanje testa imitanse u MADSEN OTOflex-u 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
12.1 Podešavanja testa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
12.1.1 Promena individualnih podašavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
12.1.2 Učitavanje podešavanja testa u Modul Imitanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
12.1.3 Formiranje podešavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
12.1.4 Izmena podešavanja testa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
12.1.5 Korišćenje podešavanja testa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
12.2 Opšte akcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
12.2.1 Upravljanje rezultatima testa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
12.2.2 Opcije procedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
12.2.3 Napredno... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
12.2.4 Podešavanja ureñaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
12.3 Podešavanje timpanometrije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
12.3.1 Skrining timpanometrija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
12.3.2 Podešavanje ETF-I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
12.4 Podešavanje Skrininga Akustičnog Refleksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
12.5 Podešavanje Praga Akustičnog Refleksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
12.6 Podešavanje Slabljenja Akustičnog Refleksa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
12.7 Podešavanje ETF – P -a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
12.8 Sekvence testova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
12.8.1 Selektovanje podešavanja sekvence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
13 Opcije alata Modula Imitanse
(opcije pregleda i merenja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
13.1 Osnovna podešavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
13.1.1 Dostupna podešavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
13.2 Podešavanja pregleda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
13.2.1 Podešavanja pregleda Timpanometrije i Refleks Skrininga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
13.2.2 Podešavanja pregleda Praga Refleksa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
13.2.3 Podešavanja pregleda Slabljenja Refleksa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
13.2.4 Podešavanja pregleda ETF – P-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
.
13.3 Podešavanja merenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
13.3.1 Podešavanje timpanometrije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
13.3.2 Podešavanje ETF – I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
13.3.3 Podešavanje skrininga Akustičnog Refleksa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
13.3.4 Podešavanje Praga Akustičnog Refleksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
13.3.5 Podešavanje Slabljenja Refleksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
.
13.3.6 Podešavnje ETF – P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
14 OTOflex 100 Servis i Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
.
14.1 Otkazivanje opreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
14.2 Servis i popravka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
14.3 Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
14.3.1 Kalibracija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Otometrics
7
Sadržaj
MADSEN OTOflex 100 & OTOsuite Modul imitanse • Uputstvo za upotrebu
14.3.2 Čišćenje sonde i održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
14.4 Čišćenje i dezinfekcija vrha sonde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
14.4.1 Menjanje filtera za vosak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
14.5 Čišćenje OTOflex-a 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
14.5.1 Olivice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
14.5.2 Odlaganje jednokratnih predmeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
14.5.3 Baterije i punjač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
14.5.4 Sigurnosne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
14.5.5 Ekološka zaštita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
15 Instalacija MADSEN OTOflex-a 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
15.1 Raspakivanje OTOflex-a 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
15.2 Skladištenje OTOflex-a 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
15.3 Pogledi na OTOflex 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
15.3.1 Pogled spreda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
15.3.2 Pogled od gore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
15.3.3 Pogled od dole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
15.3.4 Pogled na poleñinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
15.3.5 Punjač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
15.4 Sonda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
15.5 Sklapanje i instalacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
15.5.1 Lokacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
15.5.2 Instalacija na sto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
15.5.3 Instalacija na zid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
15.6 Napajanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
15.6.1 Napajanje OTOflex-a 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
15.6.2 Baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
15.6.3 Punjač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
15.6.4 Uključivanje OTOflex-a 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
15.6.5 Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
16 Konfigurisanje OTOsuite-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Dodatak 1 Standardi i bezbednost - OTOflex 100 i
Modul Imitanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Dodatak 1.1
Korišćeni simboli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Dodatak 1.1.1 OTOflex 100 simboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Dodatak 1.1.2 Simboli na punjaču . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Dodatak 1.1.3 OTOsuite-ov Modul Audiometrije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Dodatak 1.2
Stavke upozorenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Dodatak 1.2.1 OTOflex 100 stavke upozorenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Dodatak 1.2.2 Upozoravajuće stavke punjača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Dodatak 1.3
Proizvoñač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Dodatak 1.3.1 Odgovornost proizvoñača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219
8
Otometrics
Sadržaj
MADSEN OTOflex 100 & OTOsuite Modul imitanse • Uputstvo za upotrebu
Dodatak 2 MADSEN OTOflex 100 Imitansa
Metodologija i karakteristike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Dodatak 2.1
Uvod u imitansu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Dodatak 2.1.1 Testiranje imitanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Dodatak 2.2
Timpanometrija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Dodatak 2.2.1 Testiranje timpanometrije kod odojčadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Dodatak 2.2.2 Funkcije timpanometrije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Dodatak 2.2.3 ETF-I (Funkcija Eustahijeve tube - Netaknuta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Dodatak 2.2.4 Valsalva – in Manevar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Dodatak 2.2.5 Toynbee – jev Manevar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Dodatak 2.3
Testiranje Akustičnog Refleksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Dodatak 2.3.1 Skrining Akustičnog Refleksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Dodatak 2.3.2 Prag Akustičnog Refleksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Dodatak 2.3.3 Slabljenje Akustičnog Refleksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Dodatak 2.3.4 Praćenje admitanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Dodatak 2.4
ETF-P (Funkcija Eustahijeve tube - Perforirana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Dodatak 2.5
Susceptansa i Konductansa, B/G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Dodatak 2.5.1 Susceptansa, B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Dodatak 2.5.2 Konductansa, G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Dodatak 2.5.3 B/G pregledi timpaograma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Dodatak 2.5.4 Kompenzacija komponente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Dodatak 3 Spisak pojmova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Dodatak 3.1
Dodatak 3.2
Terminologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Skraćenice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Dodatak 4 MADSEN OTOflex 100 Ikonice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Dodatak 4.1
Dodatak 4.2
Dodatak 4.3
Dodatak 4.4
Dodatak 4.5
Simboli za navigaciju i izmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Napajanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Komunikacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Curenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Dodatak 5 Rešavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Dodatak 5.1
Dodatak 5.2
Dodatak 5.3
Dodatak 5.4
Napajanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Testiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Komunikacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Problemi pri nameštanju sonde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Dodatak 6 Tehnička Specifikacija - MADSEN OTOflex 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Dodatak 6.1
OTOflex 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Dodatak 6.1.1 Merni sistem komplianse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Dodatak 6.1.2 Akustični Refleks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Dodatak 6.1.3 Sistem vazdušnog pritiska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Otometrics
9
Sadržaj
MADSEN OTOflex 100 & OTOsuite Modul imitanse • Uputstvo za upotrebu
Dodatak 6.1.4 Jedinica grafika admitanse Y-osa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Dodatak 6.1.5 Jedinica grafika X-osa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Dodatak 6.1.6 Ekran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Dodatak 6.1.7 Interfejs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Dodatak 6.1.8 Identifikacioni tip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Dodatak 6.1.9 Napajanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Dodatak 6.2
Punjač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Dodatak 6.3
Radno okruženje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Dodatak 6.4
Skladištenje i rukovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Dodatak 6.5
Dimenzije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Dodatak 6.6
Težina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Dodatak 6.7
Ostalo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Dodatak 6.8
Kalibracija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Dodatak 6.9
Standardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
10
Otometrics
1
Uvod
1.1
MADSEN OTOflex 100
Zahvaljujemo na nabavci OTOflex-a 100.
OTOflex 100 je kompaktan i prenosni bežični ureñaj za testiranje imitanse, koji nudi
kompletan opseg sposobnosti dijagnostike srednjeg uva. OTOflex 100 se može koristiti bilo gde kao nezavisan ureñaj ili direktno iz OTOsuite-a.
OTOflex 100 je tesno povezan sa OTOsuite Modulom Imitanse, sa punom kontrolom
testiranja i sa ureñaja i iz OTOsuite-a. Korišćenjem sa OTOsuite-om, dodajete mu dodatne funkcije i dijagnostičke jedinice ponuñene od strane sveobuhvatnog korisničkog
interfejsa i NOAH kompatibilnosti OTOsuite-a.
OTOflex 100 - OTOsuite povezivanje
OTOflex 100 je dizajniran za korišćenje sa OTOsuite Modulom Imitanse.
Bluetooth
OTOflex 100 se povezuje sa OTOsuite-om preko BluetoothTM-a, koji omogućava bežičnu konekciju izmeñu OTOflex-a 100 i OTOsuite-a u krugu od približno 10 metara
(približno 33 stope), i u krugu od 100 metara (približno 330 stopa) za ostale elektronske ureñaje.
NOAH 3
NOAH System je HIMSA proizvod za upravljanje klijentima/pacijentima, pokretanje
slušnih aplikacija i softvera za podešavanje, i snimanje rezultata audioloških testova.
Rezultati OTOflex 100 testova mogu se sačuvati u NOAH 3 bazi preko OTOsuite-a.
1.2
OTOsuite i Modul Imitanse
OTOsuite Modul Imitanse nudi prezentaciju rezultata testova u realnom vremenu i
punu kontrolu testova MADSEN OTOflex-a 100 direktno sa PC računara. Test ureñaji sa integrisanim korisničkim interfejsom mogu se koristiti nezavisno od Modula
Imitanse mada su dodatne funkcije i dijagnostičke jedinice ponuñene preko sveobuhvatnog korisničkog interfejsa Modula Imitanse i NOAH kompatibilnosti.
Funkcionalnost testova OTOsuite Modula Imitanse zavisi kako od konektovanog
ureñaja, tako od izbora test parametara i daljinske kontrole.
Otometrics
11
Uvod
Namensko korišćenje
OTOsuite Modul Imitanse omogućava rad sa NOAH-om ili snimanje i pregled rezultata preko XML fajlova. OTOsuite Modul Imitanse podržava:
•
skrining i dijagnostičku timpanometriju
•
testiranje Praga Refleksa
•
testirenje Slabljenja Refleksa
•
Funkcija Eustahijeve Tube - Perforirana
•
korisnički definisane testove.
Modul Imitanse - OTOflex 100 povezivanje
Modul Imitanse je dizajniran za korišćenje sa OTOflex-om 100 kao test ureñajem.
(proizveden od strane Otometrics-a).
1.2.1
Fleksibilnost OTOsuite Modula Imitanse
Kad se koristi za testiranje, OTOsuite Modul Imitanse se adaptira prema konektovanom test ureñaju.
Zbog toga, funkcionalnost testova OTOsuite Modula Imitanse zavisi kako od konektovanog ureñaja, tako od izbora test parametara, i daljinske kontrole.
1.3
Namensko korišćenje
1.3.1
MADSEN OTOflex 100
OTOflex 100 je audio-dijagnostički ureñaj namenjen za kliničku, dijagnostičku i skrining timpanometriju i merenje refleksa korišćenjem od strane audiologa, ORL-a i
drugih profesija zdravstvene nege. Dizajniran je za upotrebu kod odojčadi, dece i
odraslih, i lagan je, brz, pouzdan, i lak za korišćenje.
OTOflex 100 koristi tehnologiju koja je vrlo efektivna za kliničku i skrining svrhu. Timpanometrija i merenja akustičnog refleksa mere mehanički odgovor srednjeg uva i
formiraju bazu za procenjivanje da li su srodne psihološke strukture funkcionalno ispravne ili ne.
The OTOflex 100 sonda je ekstremno lagana (samo 4.5 grama), i dolazi sa komfornim
olivicama lakim za umetanje. Ovo je čini idealnom za korišćenje kod dece i odraslih.
OTOflex 100 se može konfigurisati za široku paletu testova, i može se koristiti potpuno
ručno ili programirano za sopstvenu korisničku kombinaciju ručnih i automatskih operacija. U korisnički programiranim testovima korisnik može da odabere osnovne parametre pojedinačnih testova, kombinuje testove za formiranje niza izvršavajućih testova.
12
Otometrics
Uvod
O ovom uputstvu
1.3.2
Modul Imitanse
Modul Imitanse je namenjen za kliničku, dijagnostičku i skrining timpanometriju
i merenje refleksa korišćenjem od strane audiologa, ORL-a i drugih profesija zdravstvene nege.
1.4
O ovom uputstvu
Ovo je Vaš vodič za korišćenje MADSEN OTOflex-a 100 i OTOsuite Modula Imitanse. Takoñe Vas upoznaje sa ključnim funkcijama programa za Vaše pripremanje sa
radnim scenarijima za izvršavanje testova i pregled i štampu rezultata testova.
Mi Vam preporučujemo da pročitate ovo uputstvo, postanete upućeni u OTOflex 100 i
kako on radi sa OTOsuite Modulom Imitanse tako da budete upućeni u ureñaj pre rada sa klijentima.
Napomena · Ako koristite OTOsuite Modul Imitanse sa NOAH-om 3, preporučujemo
da se upoznate sa ekranima i funkcijama predstavljenim u NOAH-i 3.
Preporučujemo da se upoznate sa stavkama datim ispod:
1.4.1
Sigurnost
Ovo uputstvo sadrži informacije i upozorenja koja se moraju poštovati da bi se obezbedile sigurne performanse OTOflex-a 100.
Upozorenje · Lokalna zakonska pravila i regulacije, ako su primenljiva, se takoñe moraju
poštovati svo vreme.
Sigurnosne informacije su iznete tamo gde su relevantne, i opšti sigurnosni aspekti
su opisani u Dodatak 1 Standardi i sigurnost - OTOflex 100 i Modul Imitanse ►215.
1.4.2
Instalacija
• Za instaliranje novog sistema, videti 15 Instalacija MADSEN OTOflex-a 100 ►199.
Instalacija OTOsuite je detaljno opisana u OTOsuite Upustvu za Upotrebu.
Povezivanje sa OTOflex-om 100
• Videti OTOsuite Uputstvo za Upotrebu.
Konfigurisanje OTOsuite Modula Imitanse
• Videti 16 Konfigurisanje OTOsuite-a ►213.
Osnovne OTOsuite funkcije
Osnovne OTOsuite funkcije su opisane u OTOsuite Uputsvu za Upotrebu..
Otometrics
13
Uvod
Tipografska pravila
1.4.3
Opisi i testiranje
Ako je Vaš novi sistem već instaliran, vidite:
• 2 Početak rada sa MADSEN OTOflex-om 100 i
OTOsuite Modulom Imitanse ►17
• 4 Navigacija u OTOsuite Modulu Imitanse ► 33
• 7 Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100 ► 67
1.4.4
Priprema za testiranje
Pre nego što primite klijenta i započnete sesiju testiranja i objašnjavanja rezultata tes-,
tova, najbolje da posvetite malo Vašeg vremena pripremi za sesiju.Videti 6 Priprema
OTOflex-a 100 i Modula Imitanse za testiranje ► 49.
1.4.5
Štampa
• Za instrukcije kako štampati rezultate OTOflex-a 100, videti 10 Štampanje ► 129.
• Za instrukcije kako štampati sa PC računara, videti 14 OTOflex 100 Servis i Održavanje ► 191.
1.4.6
Održavanje i čišćenje
Za instrukcije kad i kako očistiti OTOflex 100, videti OTOflex 100 Vodič.
Preporučujemo da uzmete posebne beleške o instrukcijama za čišćenje i održavanje.
Nepravilno korišćenje i održavanje OTOflex-a 100 može Vam poništiti garanciju.
1.5
Tipografska pravila
Korišćenje UPOZORENJE, OPREZNOST i NAPOMENA
Iz sigurnosnih razloga i za pogodnu upotrebu OTOflex-a 100, vodič sadrži UPOZORENJA, OPREZNOSTI i NAPOMENE, koje treba pažljivo da pročitate.
Upozorenje · indicira da postoji rizik od opasnosti za osobu i/ili ureñaj.
Opreznost · indicira da postoji rizik od oštećenja ureñaja.
Napomena · indicira da treba da uzmete specijalnu belešku.
1.5.1
Kretanje
Meniji, ikone i funkcije za selektovanje su prikazane podebljanim tipom, kao na sledećem primeru:
14
Otometrics
Uvod
Tipografska pravila
• Kliknite na Set Options (Postaviti Opcije) ikonu na tabli sa alatkama ili selektujte
Tools (Alati) > Options (Opcije)...
Otometrics
15
Uvod
Tipografska pravila
16
Otometrics
2
Početak rada sa MADSEN OTOflex-om 100 i
i OTOsuite Modulom Imitanse
2.1
Raspakivanje
1. Proverite pakovanje i njegovu sadržinu na moguća vizuelna oštećenja.
2. Proverite sa listom pakovanja da se uverite da ste primili sve neophodne delove i
dodatke. Ako Vam je pakovanje nepotpuno, kontaktirajte dobavljača.
2.2
Instalacija
1. Instalirajte OTOsuite sa OTOsuite instalacionog CD-a. Videti OTOsuite Uputstvo
za Upotrebu.
2. Instalirajte OTOflex 100 kao što je opisano u 15 Instalacija MADSEN OTOflex-a 100
► 199.
2.3
Startovanje OTOflex-a 100
1. Startovanje OTOsuite-a je opisano u OTOsuite Uputstvu za upotrebu.
2. Za paljenje OTOflex-a 100 pritisnite On/Off dugme.
On/Off
Pritisnite i držite za prebacivanje
on/off.
Otometrics
17
Početak rada sa MADSEN OTOflex-om 100 i OTOsuite Modulom Imitanse
Startovanje OTOflex-a 100
Postupak
Probe
Pri korišćenju OTOflex-a 100, držite ga
u jednoj ruci (levoj ili desnoj). Korisitite
palac za pritiskanje dugmića na tastaturi i i okretanje točkića za skrolovanje.
Paljenje
Probe plug
Screen
Keypad
Device colour code
Za paljenje OTOflex-a 100, pritisnite i držite On/Off dugme na tastaturi dok se ne pojavi početni ekran.
Gašenje
Za gašenje OTOflex-a 100, pritisnite i držite On/Off dugme na tastaturi dok se ne pojavi poruka
“Power Off ”.
Kad je OTOflex 100 instaliran, imate odreñeni broj podešavanja koja možete da namestite za Vašu upotrebu.
Videti 12.2.4 Podešavanja ureñaja ►145.
•
Proverite specifična podešavanja ureñaja.
•
Ako se zahteva, promenite podešavanja nadmorske visine.
•
Postavite korisnika(e) koji će koristiti OTOflex 100. Videti 6.3.6 Korisnici ► 60.
•
Proverite osnovna podešavanja testiranja zbog upoznavanja sa različitim podešavanjima. Videti 12.1 Podešavanja testiranja ► 135.
• Ako se zahteva, napravite nova podešavanja da prilagodite Vaše metode testiranja.
2.3.1
Podešavanje jezika
Ako podešavanja jezika u Vašem OTOflex-u 100 nisu fabrički podešena na Vaš lokalni jezik, odaberite odgovarajući jezik:
1. Upalite Vaš OTOflex 100.
– Ako se pojavi ekran “Patient & User” (Pacijent i Korisnik), pritisnite funkcijski taster Return to previous menu (Povratak na prethodni meni) da bi ste došli na ekran testiranja timpanometrije.
– Ako se pojavi ekran “Load Settings” (Učitavanje Podešavanja) (zavisno od podešavanja u Menu > Procedure Options > ‘Settings’ prompt (Meni > Opcije Procedura > Podešavanja)), pritisnite levi funkcijski taster Cancel (Prekid) da bi ste došli na ekran testiranja timpanometrije.
18
Otometrics
Početak rada sa MADSEN OTOflex-om 100 i OTOsuite Modulom Imitanse
Startovanje Modula Imitanse
2. Sa kursorom označite Menu (Meni) ikonicu, pritisnite Select (Selektuj) na tastaturi da
biste aktivirali Menu.
3. Točkićem
za skrolovanje
skrolovali
na Advanced...
(Napredno...)
i pritisnite Select.
Use the Scroll
Wheel to scroll
to Advanced...
and press
Select
.
4. Skrolujte na Device Settings... (Podešavanja Ureñaja) i pritisnite Select.
5. Skrolujte na Localization... (Lokalizacija...) i pritisnite Select.
6. With
Language highlighted,
press
Select Select da bi pristupili
to access opcijama
the language
options.
Sa označenim
Language (Jezik)
, pritisnite
jezika.
7. Skrolujte na odabrani jezik i pritisnite Select .
8. Pritisnite funkcijski taster Return to test screen (Povratak na ekran testiranja) da biste otišli
na ekran test timpanometrije.
2.4
Pokretanje Modula Imitanse
Startovanje Modula Imitanse zavisi od postavki u programu.
1. Upalite OTOflex 100, ako želite da testirate pacijenta ili prebacite rezultate testa.
2. Pratite instrukcije u OTOsuite Uputstvu za Upotrebu.
– Odaberite ili napravite klijenta u OTOsuite-u.
– Odaberite tip testiranja.
– Aktivirajte Upravljačku Tablu.
– Odaberite uvo za testiranje.
2.5
Karakteristike Modula Imitanse
Opšte karakteristike
U zavisnosti od konfiguracije OTOflex-a 100 i Modula Imitanse,
možete:
• rukovati listama pacijenata,
• pregledati i štampati rezultate testova,
• gledati progresiju opsega testova “uživo“,
• pregledati ranije rezultate timpanometrije iz NOAH-e ili preko XML-a,
• gledati “uživo“ rezultate timpanometrije za vreme testiranja,
• primeniti testiranje “over the rim” , korišćenjem audiometra kao priručnu kontrolnu
tablu dok pratite podešavanja stimulusa i toka testiranja na Vašem PC računaru,
• planirati pacijente za nezavisno testiranje,
• učitati rezultate testova iz nezavisnih testova.
Osnovne funkcije Modula Imitanse su opisane u 4 Kretanje kroz OTOsuite-ov Modul
Imitanse ► 33.
Otometrics
19
Početak rada sa MADSEN OTOflex-om 100 i OTOsuite Modulom Imitanse
Karakteristike Modula Imitanse
Priprema za testiranje
Pre nego što primite klijenta i startujete sesiju testiranja i objašnjavanje rezultata tes-,
tova, dobro bi bilo da posvetite malo vremena pripremi za sesiju.
• Pripreme za testiranje su opisane u 6 Priprema OTOflex-a 100 i Modula Imitanse
za testiranje ► 49.
20
Otometrics
3
OTOflex 100 pregledi i glavni opisi
3.1
Rukovanje i uključivanje OTOflex-a 100
Rukovanje
Probe
Pri korišćenju OTOflex-a 100, držite ga
u jednoj ruci (levoj ili desnoj). Koristite
palac za pritiskanje dugmića na tastaturi i okretanje točkića za skrolovanje.
Paljenje
Probe plug
Screen
Keypad
Device colour code
3.1.1
Za paljenje OTOflex-a 100, pritisnite i držite On/Off dugme na tastaturi dok se ne pojavi početni ekran.
Gašenje
Za gašenje OTOflex-a 100, pritisnite i držite On/Off dugme na tastaturi dok se ne pojavi poruka
“Power Off ”.
Glavne funkcije tastature
Pri korišćenju OTOflex-a 100 ručno, držite ga u jednoj ruci (levoj ili desnoj). Koristite
palac za pritiskanje dugmića na tastaturi i okretanje točkića za skrolovanje.
Možete pristupiti većini funkcija dostupnim u OTOflex-u 100 kroz Menu (Meni), ili pritiskanjem jednog ili više tastera i funkcijskih tastera.
Otometrics
21
OTOflex 100 pregledi i glavni opisi
Rukovanje i ukjučivanje OTOflex-a 100
Levi funkcijski taster
Desni funkcijski taster
On/Off
Stisnuti i držati za
prebacivanje on/off.
Pritisnite za prebacivanje
izmeñu modova testiranja
Selektor uva
Otpuštanje pritiska
Dugme za selektovanje
Točkić za skrolovanje
Za selektovanje označene veličine
Skrolovati za označavanje stavke
Prebacivanje na podešavanja stavke
Promena intenziteta
Pritisnuti i držati za aktivaciju:
–Selektora testova
– Selektor karaktera u modu
za editovanje teksta
Skrolovati na podešavanja stavke
Skrolovanje izmeñu tipova testova
Točkić za skrolovanje
Okretati točkić za skrolovanje za pomeranje fokusa na ekranu ili promenu vrednosti:
• Skrolovanje nagore
Okretati suprotno od smera kazaljke na satu za skrolovanje nagore
Pomera fokus gore ili levo, ili smanjuje vrednost odabrane
veličine
• Skrolovanje nadole
Okretati u smeru kazaljke na satu za skrolovanje nadole
Pomera fokus dole ili desno, ili povećava vrednost odabrane
veličine
• Selektovanje
Stisnuti i držati za aktiviranje Selektora testova (Videti
3.2.2 Mod za selektora testova ► 27)
• Menu
Stisnuti za pristup Meniju
• Activate Item (Aktiviranje stavke)
Stisnuti za aktivaciju stavke
Dodatni modovi za skrolovanje
Mod odabiranja testova
Skrolovanje izmeñu tipova testova (3.2.2 Mod selektora testova ► 27)
Mod editora teksta
Skrolovanje za odabir karaktera (3.2.3 Editor teksta ► 29)
22
Otometrics
OTOflex 100 pregledi i glavni opisi
Rukovanje i uključivanje OTOflex-a 100
Funkcijski tasteri
Tekuća funkcija dva funkcijska tastera je prikazana na dnu ekrana tačno iznad
svakog funkcijskog tastera.
Za vreme testiranja
• Preasure release (Otpuštanje pritiska)
Stisnuti za trenutno otpuštanje pritiska vazduha i za zaustavljane/pauziranje testiranja.
Izmeñu merenja
• Ear Selection (Selektovanje uva)
Stisnuti za selektovanje uva vezano sa trenutnim merenjem
• On/Off
Stisnuti i držati 3-5 sekundi za uključivanje/isključivanje
ureñaja
• Toggle Test Type (Prebacivanje tipa testiranja)
Stisnuti za prebacivanje tipa testiranja
Levi funkcijski taster
1 23
Desni funkcijski taster
Selektor krive timpanometrije
Startovanje timpanometrije
Zaustavljanje merenja reflexa
Startovanje automatskog
merenja
Startovanje automatskog
merenja reflexa
Startovanje polu-automatskog
merenja
Pauziranje merenja
Trepće: ponovno startovanje
merenja
Startovanje traženja reflexa za
odabrani stimulus
Obeležavanje praga
Startovanje pojedinačnog simulusa
Neobeležavanje praga
Zaustavljanje timpanometrije
Povratak u prethodni meni
Automatsko pumpanje za pozitivan pritisak u ETF-P
Meni
Automatsko pumpanje za negativan pritisak u ETF-P
Stisnuti i držati za informacije o pacijentu
Povratak na test ekran
Stisnuti i držati za startovanje sekvence
Otometrics
23
OTOflex 100 pregledi i glavni opisi
Rukovanje i uključivanje OTOflex-a 100
Levi funkcijski taster
Desni funkcijski taster
Štampanje (10 Štampanje ►129)
3.1.2
Ekran – mod testiranja
Test Ekrani prikazuju odreñene ikonice:
Odabrana podešavanja testiranja
Indikator konekcije
Selektor uva
L = Levo
R = Desno
Indikator napajanja
Pacijent
Odabrana sekvenca testova
Meni i podešavanja
Odabrani test
Selektor timpanometrijske krive
Startovanje merenja/sekvence testova
Ikone
R
L
Selektor uva: Ikonica selektora uva prikazuje koje je uvo
odabrano za testiranje.
Indikator konekcije: Bluetooth komunikacija isključena u
meniju.
Indikator konekcije: Bluetooth komunikacija je uspostavljena.
Indikator konekcije: Bluetooth komunikacija je prekinuta.
Indikator napajanja. OTOflex 100 se napaja sa punjača.
Indikator napajanja. OTOflex 100 se napaja preko baterije.
Ikona menija i podešavanja. Stisnite Select za pristup kad je
označena.
1 2 3
24
Selektor krive. Videti specifične procedure testova.
Otometrics
OTOflex 100 pregledi i glavni opisi
Selektovanje kontrola i menija
3.2
Selektovanje kontrola i menija
Možete pristupiti većini funkcija dostupnim u OTOflex-u 100 kroz Menu, ili pritiskanjem
jednog ili više tastera i funkcijskih tastera.
Dostupne su prečice i funkcijski tasteri za brzu i laku navigaciju kroz OTOflex 100.
Videti 7 Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100 ► 67.
Svaka prečica i funkcijski taster je izlistan u posebnoj sekciji.
3.2.1
Meni
Skrolovati na Menu ikonicu i stisnuti Select za pristup Menu-ju. Iz Menu možete pristupiti većini funkcija dostupnim u OTOflex-u 100.
Kad se krećete kroz meni, sledeći simboli su korišćeni kao funkcije funkcijskih tastera:
Šipka za skrolovanje
Koristiti točkić za skrolovanje
za navigaciju.
Povratak na ekran testa/Selektor
testa
Povratak na prethodni meni
Funkcijski tasteri
Levi
• Stisnuti za povratak na prethodni ekran
Desni
• Stisnuti za povratak na ekran testa/Selektor testa
Meni >
Iz Menu-ja možete pristupiti opštim funkcijama,pojedinačnim test funkcijama, i funkcijama vezanim za podešavanje ureñaja. Videti listu ispod.
• Startovanje sekvence (7.4.2 Pokretanje sekvence testova sa OTOflex-a 100 ►70.
• Selektor testova (3.2.2 Mod selektora testova ► 27)
Otometrics
25
OTOflex 100 pregledi i glavni opisi
Selektovanje kontrola i menija
• Štampanje (10 Štampanje ► 129)
• Pacijenti i korisnici... (6.3.4 Selektovanje pacijentove datoteke i tipa testa u OTOflex-u 100
► 58)
uključujići i selektovanje korisnika
• Moja podešavanja... (12.1 Podešavanja testova ► 135)
> Učitavanje podešavanja...
> Snimanje podešavanja
> Snimanje podešavanja kao...
> Brisanje podešavanja...
> Učitavanje fabričkih podešavanja...
• Urañeno! (6.3.5 Podešavanje toka testiranja ► 59)
• Provera sonde (6.3.3 Provera sonde ► 57)
• Najčešće korišćenja podešavanja pojedinačnih testova su izlistana direktno u Menu.
Videti podešavanja pojedinačnih testova u 12 Podešavanja testa imitanse u
MADSEN OTOflex-u 100 ► 135.
• Još podešavanja...
Pod-meni sadrži reñe korišćena podešavanja pojedinačnih testova. Videti podešavanja pojedinačnih testova u 12 Podešavanja testa imitanse u MADSEN OTOflex- -u 100
►135.
• Upravljanje rezultatima testova:
> Učitavanje pacijenta...
> Zamena rezultata uva
> Brisanje pod-testa...
> Brisanje tekučeg testa
> Brisanje pacijenta
> Brisanje svih ištampanih pacijenata
> Brisanje svih pacijenata
• Opcije procedura...
> Sekvenca
> Automatsko startovanje pri učvršćivanju
> Automatsko nastavljanje pri učvršćivanju
> Automatsko oslobañanje memorije
> Prvo odabrano uvo za testiranje
> Jedinica za timpanometriju od 226 Hz
> Jedinica za merenje refleksa od 226 Hz
> Bezbedan intenzitet
> ‘Urañeno?’
> Štampaj kad završi
> ‘Pacijent’
> ‘Podešavanja’
• Napredno
> Odvajanje od PC-računara
> Korisnici... > Kreiraj korisnika, Brisanje korisnika
> Podešavanja ureñaja... > Informacije o ureñaju, Osvetljenje, Bluetooth, Tip baterije, Nadmorska visina, Ušteda baterije, Gašenje baterije, Ušteda punjača, Gaše-
26
Otometrics
OTOflex 100 pregledi i glavni opisi
Selektovanje kontrola i menija
nje punjača, Ne isključivati pre, Lokalizacija... (> Jezik, Format datuma, Decimalna tačka, Standard sonde), Postavi vreme...Upozorenje o staroj kalibraciji, Učitavanje fabričkih podešavanja...
> Servis... (zaštićeno šifrom)
3.2.2
Mod Selektora testova
Napomena · Najlakši način za promenu sa jednog testa na drugi je kratkim pritiskom
na On/Off dugme.
U modu Selektora testova, možete skrolovati kroz svaki od ekrana za individualne
tipove testova. Za timpanometriju ovo uključuje Tymp Data ekran sa dodatnim rezultatima.
U modu Selektora testova, nijedna stavka na ekranu nema fokus, tj. nemože se odabrati nijedna stavka na ekranu i ne prikazuje se skretajuća kriva.
1. Stisnite i držite Select dugme da bi se videla ikonica u obliku double arrows (duple
strelice) na dnu ekrana.
Double arrows pokazuje da možete da koristite točkić za skrolovanje za skrolovanje u oba smera za pregled pojedinačnih tipova testova.
Tekuća sekvenca
mod Selektora testova
Tekući test
Meni i podešavanja
Štampanje
2. Skrolujte na zahtevani tip testa i pritisnite Select.
Sada možete sprovesti testiranje, pregled podataka, itd.
Napomena · Za povratak na test koji je bio odabran prilikom aktivacije moda Selektora testa bez odabiranja prikazanog testa: Stisnuti i držati Select dugme.
Otometrics
27
OTOflex 100 pregledi i glavni opisi
Selektovanje kontrola i menija
Tastatura
•
Stisnuti i držati za aktivaciju Selektora testova (see 3.2.2
Mod Selektora testova ► 27).
•
Stisnuti za aktivaciju odabranog testa.
•
Stisnuti i držati u modu Selektora testova za povratak na
test koji je bio odabran prilikom aktivacije Selektora testova.
Select
Funkcijski tasteri
Levi
• Stisnuti za sprovoñenje funkcije dodeljene prikazanoj ikonici,
odabir timpanometrijske krive, ili za ulaske u menije
• Stisnuti i držati za prikaz informacija o pacijentima i korisnicima
Desni
• Stisnuti za sprovoñenje funkcije dodeljene prikazanoj ikonici,
(tipično startovanje, zaustavljanje, pauziranje, ili nastavljanje
testa). Štampanje je uvek dostupnou ovom modu.
• Stisnuti i držati za startovanje trenutno odabrane sekvence
testova prikazane na vrhu ekrana.
Ikone
Ikona za meni i podešavanja. Stisnuti Select za pristup kad je
označena.
Selektor testova ili editor teksta
Koristite točkić za skrolovanje da promenite test u test modu ili
da preñete na sledeći karakter za vreme editovanja teksta.
Štampanje
Štampanje rezultata testova (10 Štampanje ► 129).
28
Otometrics
OTOflex 100 pregledi i glavni opisi
Selektovanje kontrola i menija
3.2.3
Editor teksta
Unošenje podataka
Cancel
Prekid
OK
OK
(za prihvatanje editovanog teksta)
(nekorišćenje editovanog teksta)
Točkić za skrolovanje
Selektuj
Skrolovati za označavanje polja
Stisnuti za pristup polju
skrolovati za odabir karaktera
Stisnuti za unos karaktera
Stisnuti i držati za ulaz u
mod selektovanja karaktera
Na nekim ekranima možete unositi tekst i numeričke vrednosti.
1. Skrolujte do polja.
2. Stisnite Select
. Polje sad sadrži mali označeni krug.
3. Okrećite točkić za skrolovanje dok zahtevana cifra ili slovo se ne prikaže i stisnite
Select.
4. Nastavite s ovim postupkom dok ne unesete zahtevani tekst ili vrednost.
5. Stisnite OK da potvrdite.
6. Okrećite točkić za skrolovanje za prelazak na sledeće polje i stisnite Select da mu
pristupite.
7. Ako treba da pomerate kursor, da ubacujete ili brišete slova/cifre u polje sa podacima, pogledajte ispod kako se menjaju uneti podaci.
Izmena podataka
Indikator selektovanog karaktera
DEL
Obriši
INS
Ubaci
Stisnite da ubacite mesto za karakter
Stisnite da obrišete karakter
Točkić za skrolovanje
Skrolujte za označavanje karaktera
Selektuj
Skrolujte za selektovanje karaktera
Stisnite za povratak u meni
za unos karaktera
Otometrics
29
OTOflex 100 pregledi i glavni opisi
Selektovanje kontrola i menija
Za izmenu podataka na Patient & User (Pacijent i Korisnik) ekranu:
1. Skrolujte do polja koje želite da izmenite i stisnite Select da pristupite polju.
2. Stisnite i držite Select
za pristup modu za selektovanje karaktera. Dno ekra-
na prikazuje double arrows
pozicije u polju.
što ukazuje da možete da skrolujete do željene
Izmena karaktera
1. Skrolujte do zahtevane pozicije.
2. Stisnite Select
i skrolujte da promenite karakter kako se zahteva.
Brisanje karaktera
• Za brisanje karaktera, skrolujte do karaktera za brisanje i stisnite DEL (Brisanje) funkcijski taster.
Izmena podešavanja
• Skrolujte do podešavanja koja želite da promenite.
Postoje dva glavna metoda za izmenu podataka kao što su podešavanja merenja:
Podešavanja sa dve opcione vrednosti
Stisnite Select da prebacite vrednosti u polju za podešavanje.
Podešavanja sa više opcionih vrednosti
Stisnite Select da pristupite polju za podešavanje i koristite točkić za skrolovanje da bi
došli do zahtevanog podešavanja.
3.2.4
Selektor timpanometrijske krive
Sa selektorom krive
1 2 3 , možete prebacivati izmeñu različitih pogleda timpanometrijskih krivih. Podaci prikazani na test ekranu ili na Tymp Data (Podaci Timpanometrije) ekranu su povezani sa krivom u fokusu.
Stisnite levi funkcijski taster ispod ikonice selektora krive za prebacivanje izmeñu različitih krivih (ako su dostupne).
Ako je Menu > Layered curves podešeno na On, svi snimljeni timpanogrami za uvo su prikazani
preklopljeni sa selektovanom označenom krivom.
3.2.5
Meni OTOflex-a 100
Menu ikonica mora biti označena. Ako je potrebno, skrolujte da je označite.
Stisnite Select da pristupite Menu. Iz Menu možete pristupiti većini
funkcija dostupnim u OTOflex-u 100.
30
Otometrics
OTOflex 100 pregledi i glavni opisi
Selektovanje kontrola i menija
Dok se krećete kroz meni, dostupne su Vam sledeće funkcije:
Scroll bar
Korisite točkić za skrolovanje
za kretanje
Stisnite za povratak
na prethodni meni
Stisnite za povratak na test
ekran/Selektor testova
Menu >
Iz Menu-ja možete selektovati menije i stavke menija za pristup opštim i upravljačkim
akcijama testova, specifičnim podešavanjima testova i procedura, kao i opštim procedurama i podešavanjima ureñaja.
Startovanje sekvence (7.4 Sekventno testiranje ►69)
Akcije
Selektor testova (3.2.2 Mod Selektor testova ►27)
Štampači...(10 Štampanje ► 129)
Pacijenti & Korisnici...
Moja podešavanja...
> Učitavanje podešavanja...
> Snimanje podešavanja
> Sačuvati podešavanja kao
> Brisanje podešavanja...
> Učitavanje fabričkih podešavanja...
Urañeno! (6.3.5 Podešavanje toka testa ►59)
Provera sonde (6.3.3 Provera sonde ►57)
--------------------------Ton sonde
...
...
Još podešavanja
--------------------------Upravljanje rezultatima testa...
Specifična podešavanja
selektovanog tipa testa
Opšta podešavanja
> Rezultati prebacivanja uva
> Brisanje pod-testa...
> Brisanje tekućeg testa...
> Brisanje pacijenta...
> Brisanje svih ištampanih pacijenata
> Brisanje svih pacijenata
Otometrics
31
OTOflex 100 pregledi i glavni opisi
Selektovanje kontrola i menija
Opcije procedura...
Opšta podešavanja
> Sekvenca (7.4 Sekventno testiranje ►69)
> Automatsko startovanje pri učvršćivanju
> Automatsko nastavljanje pri učvršćivanju
> Automatsko oslobañanje memorije
> Prvo uvo za testiranje
> Jedinica za timpanometriju od 226 Hz
> Jedinica za merenje refleksa od 226 Hz
> Promene Refleksa
> Bezbedni intenzitet (videti 12.2.2 Opcije procedura ► 141)
Opšta podešavanja
> “Urañeno!” (strana ► 49)
> Štampaj kad se završi (strana ► 49)
> “Pacijent” (strana ► 49)
> “Podešavanja” (strana ► 49)
Opšte akcije
Napredno...
Napredna podešavanja i
akcije
> Odvajanje od računara
> Korisnici...
> Podešavanja ureñaja...
> Servis... (zaštićeno šifrom)
32
Otometrics
4
Kretanje kroz OTOsuite Modul Imitanse
Opšte funkcije za kretanje kroz OTOsuite-ov glavni prozor su opisane u korisničkom
uputstvu OTOsuite-a.
Elementi timpanometrije
Polje sa menijima
Polje sa alatkama
timpanometrije
Kontrolna tabla
Tabela sa rezultatima
Radna površina
screen_tymp_reflexscreening_nav.png
Opisi ekrana
Možete pronaći opise aktuelnog ekrana i uputstvo za njihovo korišćenje u:
4.3 Ekran timpanometrije ► 37
4.4 Ekrani Akustičnog refleksa ► 38
4.5 Ekran ETF-P-a ► 43
4.1
Sistem menija i polje sa alatkama Modula Imitanse
Polje sa menijima je postavljeno na vrhu prozora. Neke od stavki menija su takoñe do-
stupne kao ikonice.
Ikonice dostupne u polju sa alatkama zavise od funkcija testa uključenih u Vaš OTOsuite.
Otometrics
33
Kretanje kroz OTOsuite-ov Modul Imitanse
Sistem menija i polje sa alatkama OTOsuite-ovog Modula Imitanse
Ikonice timpanometrije
Neke od ikonica u polju sa alatkama Imitanse su ikonice za prebacivanje. Kliknite za prebacivanje na drugu selekciju.
4.1.1
Meni za izmenu
Brisanje selektovanog pod-testa (Del)
Videti 9.7.3 Brisanje podataka ► 125
Brisanje selektovanog testa
VIdeti 9.7.3 Brisanje podataka ► 125
4.1.2
Meni za merenja
Preuzimanje rezultata testova sa ureñaja (Ctrl + G)
Preuziomanje rezultata testova
Pokrenuti dijalog za učitavanje pacijentovih datoteka
sa ureñaja za testiranje. Videti 11.2 Učitavanje rezultata testova u OTOsuite ► 132.
4.1.3
Meni sa alatkama
Selektovanje i upravljanje ureñajem za testiranje... (F9)
Videti opis u 11.2 Učitavanje rezultata testova u
OTOsuite ► 132.
Opcije (Ctrl + M)
Za postavljanje opsega podešavanja vezanih za rukovanje i pregled testova. Videti 13 Opcije alata Modula Imitanse (pregled i opcije merenja) ► 169.
34
Otometrics
Kretanje kroz OTOsuite-ov Modul Imitanse
Kontrolna tabla Modula Imitanse
4.1.4
Dodatne ikonice
Polje sa alatima
Selektovanje ureñaja
Pokrenuti dijalog za selektovanje ureñaja za testiranje.
Videti 5.1.1 Selektovanje ureñaja za testiranje ► 45.
Polje sa alatima
Prikaži prethodne/sledeće krive
Prebacivanje izmeñu specifičnih krivih na timpanogramu. Videti 4.3 Ekran timpanometrije ► 37.
Polje sa alatima
Prikaži prethodne/sledeće refleks krive
Prebacivanje izmeñu vidljivih refleks krivih.Videti 4.4
Ekrani Akustičnog Refleksa ► 38.
Polje sa alatima
Prikaži B/G ili Y (Prikaži podatke Konduktanse i Susceptanse/Prikaži podatke admitanse)
Prebacite ovu ikonicu da bi videli komponente admitanse,
konduktansu i susceptansu, ili podatke admitanse.
Polje sa alatima
Automatsko skaliranje (timpanogram)
Kliknite na ovu ikonicu za uključivanje/isključivanje automatskog skaliranja timpanograma. Kad promenite
uvo pacijenta, skala se vraća na osnovnu. Kad je aktivirano automatsko skaliranje, ova ikonica je prikazana
kao aktivna (svetlija pozadinska boja).
4.2
Kontrolna Tabla Modula Imitanse
Opšta funkcija kontrolne table je opisana u Korisničkom Uputstvu OTOsuite-a.
Izgled kontrolnih tabli je specifičan za OTOflex 100 povezan sa Modulom Imitanse
i za odabrane tipove testa. Videti 5.1 Postavljanje komunikacije sa ureñajem za testiranje ► 45.
Otometrics
35
Kretanje kroz OTOsuite-ov Modul Imitanse
Kontrolna tabla Modula Imitanse
Ako je OTOsuite povezan sa OTOflex-om 100, kontrolna tabla Praga Refleksa se
pojavljuje kao što je prikazano..
Kontrolna tabla je podeljena na polja:
Podešavanja testa specifična za individualne testove
• Ako želite da promenite osnovna podešavanja testova, jednostavno selektujte iz padajućeg menija, i kliknite na odgovarajuće dugme ili obeležite polje. Takoñe videti
13 Opcije alata Modula Imitanse (pregledi i opcije merenja) ► 169.
4.2.1
Selektovanje sekvence
Padaluća lista za selekciju sekvenci je locirana u polju Sequence ispod Kontrolne Table.
• Sekvence testova su do detalja opisane u 9.1 Sekventno testiranje ► 105.
4.2.2
Kontrolni dugmići testova
Kontrolni dugmići testova se koriste u različitim poljima Kontrolne Table.
Startovanje/pauziranje sekvence.
Startovanje testa.
Startovanje potpuno automatskog Refleks testa.
Startovanje polu-automatskog Reflex testa.
Puštanje stimulusa za prezentovanje intenziteta pojedinačnog stimu-
lusa.
Momentalno Stopiranje testa.
36
Otometrics
Kretanje kroz OTOsuite-ov Modul Imitanse
Ekran timpanometrije
Pauza za ručno pauziranje toka sekvence. Kad Pauza blica kliknite
ponovo za nastavak testiranja.
Preskoči preskače merenje i nastavlja sa sledećim.
Kontrola pritiska u ETF-P-u.
4.2.3
Promena podešavanja Kontrone Table
Kad aktivirate ureñaj za testiranje, podešavanja korišćena u ureñaju se automatski
Prikazuju u Kontrolnoj Tabli. Videti OTOsuite-ovo Uputstvo za rukovanje.
4.3
Ekran Timpanometrije
Ekran timpanometrije prikazuje:
• timpanometrijske krive
• normirana oblast, ako je selektovana
• Ton sonde
• TPP (Pritisak vrha timpanograma)
• SA/SC (Statička Admitansa/Statička Kompliansa)
• TW (Širina timpanometrije)
• ECV (Zapremina ušnog kanala)
• Tip, ako je selektovan (ako je omogućena normirana oblast i osnovna linija).
Otometrics
37
Kretanje kroz OTOsuite-ov Modul Imitanse
Ekrani Akustičnog Refleksa
Skaliranje timpanograma
• Automatsko skaliranje timpanograma
Omogućava automatsko reskaliranje na pogodnu vrednost u cilju prikaza cele
krive.
Kad nema dostupnih podataka, koristi se selektovana skala.
Napomena ·Automatsko skaliranje dinamično podešava pregled saglasno sa najvišom od svih trenutno prikazanih krivih, pa možete vizuelno da uporeñujete rezultate uva.
Pregled timpanograma
Timpanogram se može pregledati na 4 različita načina:
•
tradicionalna totalna admitansa, Y
•
tradicionalna admitansa kompenzovane osnovne linije, Ytm
•
susceptansa, B, i konduktansa, G; obe totalne i kompenzovane
•
admitansa kompenzovanih komponenti, Ytm
Timpanometrijske krive
Grafik timpanometrije prikazuje maksimalno 3 krive po uvetu za svakog pacijenta.
• Kliknite na jednu od krivih u ovoj grupi ikonica za pregled pojedine krive na timpanogramu.
4.4
Ekrani Akustičnog Refleksa
Za izvršavanje testiranja praga akustičnog refleksa, videti 9.4 Testiranje praga
akustičnog refleksa ► 112.
Za izvršavanje testiranja slabljenja akustičnog refleksa, videti 9.5 Testiranje slabljenja akustičnog refleksa ► 119
38
Otometrics
Kretanje kroz OTOsuite-ov Modul Imitanse
Ekrani Akustičnog Refleksa
4.4.1
Ekran Refleks Skrininga
Polja sa rezultatima
Proverite oznake ili crtice (
ili ) da utvrdite da li je refleks detektovan ili ne.
Ovo je primenjljivo kad je selektovan samo jedan intenzitet u podešavanjima testa
Alati >Opcije > Timp. i Refleks Skrining > Intenziteti stimulusa > Broj intenziteta.
Numeričke vrednosti ili precrtane numeričke vrednosti indiciraju da li je reflex detektovan ili ne. Ovo je primenjljivo kad je selektovano više od jednog intenziteta u podešavanjima testa Alati > Opcije > Timp. i Refleks Skrining > Intenziteti stimulusa – Broj intenziteta.
• Tabela Refleks Skrining-a – Ekran Timpanometrije
Sekcija Refleks Skrining-a na ekranu timpanometrije prikazuje vrednosti refleks
skrininga, ako su dostupna merenja Refleks Skrininga, ili precrtane vrednosti,
ako nisu dostupna.
Ipsi rezultati se pojavljuju u najvišem redu. Kontralateralni rezultati stimulisanog
uva se pojavljuju u najnižem redu.
Ako se zatim uradi test Praga Refleksa, koristeći iste tipove stimulusa kao u Refleks Skriningu, skrining vrednosti će nestati iz tabele rezultata Refleks Skrininga
na ekranu timpanometrije. Svi tipovi stimulusa koji nisu testirani za vreme testa Praga Refleksa će ostati u tabeli rezultata Refleks Skrininga.
Napomena · Ako pokušate da uradite Refleks Skrining za polja gde su dostupne vrednosti Praga bićete upitani da li odlučujete da nastavite.
Otometrics
39
Kretanje kroz OTOsuite-ov Modul Imitanse
Ekrani Akustičnog Refleksa
Kad se to desi, uvek proverite ekran Praga Refleksa da utvrdite gde želite da prepišete rezultate Praga u pitanju.
4.4.2
Ekran Praga Refleksa
• Kliknite na jedan od grafika u ovoj grupi ikonica da prelazite sa jednog na drugi
grafik u merenjima refleksa.
Polja sa rezultatima
Skretajuće krive
Grafik koji prezentuje automatski odreñen prag na vrhu ekrana je uokviren.
Numeričke vrednosti izlistane iznad svakog grafika (na primer 0.05, 80 dB HL)
indiciraju maksimalno skretanje krive, i intenzitete korišćenog stimulusa.
Tabela pragova
• Utvrñen prag je prikazan u tabeli pragova na dnu ekrana. Ako nije detektovan
prag, polje u tabeli pragova će prikazivati tekst „None“ što indicira odsutnost
praga.
Ipsi rezultat se pojavljuje u najvišem redu. Kontralateralni rezultati stimulisanog
uva se pojavljuju u najnižem redu.
40
Otometrics
Kretanje kroz OTOsuite-ov Modul Imitanse
Ekrani Akustičnog Refleksa
Tabela pragova
Tabela pragova prikazuje rezultate refleks skrininga, ako su ta merenja dostupna.
Naslovno polje u tabeli pragova uključuje indikaciju korišćenog tona sonde i
primenjeni vazdušni pritisak (na primer 226 Hz, 50 daPa). Vrednosti upućuju
na trenutno selektovano polje i stoga su obeležene u tabeli. Ako kliknete na
individualno polje u tabeli, vrednost prikazana u naslovnom polju će se ažurirati da bi predstavljala trenutno selektovano polje.
Ako se zatim napravi test Praga Refleksa, tabela postaje tabela rezultata praga refleksa, sada nazvana Pragovi, db HL (sakriveni skrining). Skrining vrednosti
se izmeštaju iz tabele Praga Refleksa, i mogu se naći samo u tabeli Refleks Skrininga-Ekran Timpanometrije.
Prema tome, skrining rezultati i rezultati praga se nikad ne mešaju u tabeli rezultata.
– Ako želite ručno da promenite prag, kliknite na padajući meni odreñenog polja u tabeli Pragova i selektujte da se intenzitet stimulusa predstavi kao vrednost praga. Ručno selektovana vrednost će biti označena zvezdicom, odgovarajući grafik na vrhu ekrana je prema tome uokviren, i marker audiograma u donjem desnom delu ekrana je ažuriran.
Timpanogram
U gornjem desnom uglu ekrana, najnoviji timpanogram, ako je dostupan za trenutno korišćen ton sonde, je prikazan, i marker na osi pritiska prikazuje trenutni pritisak slušnog kanala. Takoñe je prikazan broj krive..
Audiogram
Marker audiograma na audiogramu u donjem desnom delu ekrana prikazuje nivo
praga ili najveći intenzitet gde prag nije pronañen.
Otometrics
41
Kretanje kroz OTOsuite-ov Modul Imitanse
Ekrani Akustičnog Refleksa
4.4.3
Ekran Slabljenja Refleksa
Polje sa rezultatima
Skretanje
Grafik skretanja je ograničen plavim markerima
prikazujući prisustvo stimulusa.
Treći marker se pojavljuje da prikaže vreme polu-ciklusa gde kriva opadne na 50%
svog inicijalnog skretanja.
Vreme polu-ciklusa, sekunde – tabela Rezultata
• Ako skretanje opadne na 50% ili više od inicijalnog skretanja za vreme puštanja
stimulusa, prikazan je vremenski trenutak kad se to desilo.
Ako se ne registruje slabljenje, polje prikazuje crticu.
Ipsi rezultati se pojavljuju u najvišem redu. Kontralateralni rezultati stimulisanog
uva se pojavljuju u najnižem redu.
Timpanogram
U gornjem desnom uglu ekrana, najnoviji timpanogram, ako je dostupan za trenutno korišćen ton sonde, je prikazan, i marker na osi pritiska prikazuje trenutni pritisak slušnog kanala. Takoñe je prikazan broj krive.
42
Otometrics
Kretanje kroz OTOsuite-ov Modulе Еmitanse
Ekran ETF-P-a
4.5
Ekran ETF-P-a
Za sprovoñenje ETF-P testiranja, videti 9.6 ETF-P (Funkcija Eustahijeve Tube Perforirana (Eustachian Tube Function –Perforated)) ► 123.
Polja sa rezultatima
Vreme-pritisak grafik
Čim se merenje završi, rezultati se automatski odreñuju i vrednosti pritiska se prikazuju u ETF-P tabeli rezultata.
Otvaranje Eustahijeve tube, daPa
Vrednosti pritiska koje označavaju otvaranje i zatvaranje Eustahijeve tube su odreñene iz zaravni krive.
4.5.1
Alat za post-analizu
Možete menjati grafike vreme-pritisak ručno, ako je potrebno.
1. Kliknite na liniju najbližu vrednosti pritiska za promenu.
Otometrics
43
Kretanje kroz OTOsuite-ov Modul Imitanse
Ekran ETF-P-a
2. Kliknite i držite levo dugme miša na linuji da je pomerite na željenu poziciju.
Korespodentne vrednosti u ETF-P tabeli na dnu ekrana se zatim menjaju.
Napomena · Možete menjati samo liniju u opsegu definisanim susednim linijama.
To je zato što su linije povezane sa njihovim individualnim poljima rezultata u ETF-P
tabeli.
3. Za brisanje linije, kliknite na liniju i stisnite Delete na Vašoj tastaturi.
4. Za brisanje čitavog merenja, kliknite na grafik i stisnite Delete na Vašoj tastaturi.
44
Otometrics
5
Upravljanje ureñajem za testiranje u OTOsuite-u
5.1
Postavljanje komunikacije sa ureñajem za testiranje
Kad prvi put postavljate komunikaciju izmeñu Vašeg ureñaja i OTOsuite-a, uradite
sledeće:
Komunikacija sa jednim ureñajem
Ako postavljate komunikaciju izmeñu OTOsuite-a i jednog ureñaja, pogledajte 5.1.1
Selektovanje ureñaja za testiranje ► 45.
5.1.1
Selektovanje ureñaja za testiranje
Za postavljanje komunikacije izmeñu ureñaja i OTOsuite-a, uradite sledeće:
1. Ureñaj za testiranje mora biti upaljen i ne sme biti povezan za drugi PC.
2. Kliknite na Select Device (Selektujte Ureñaj) ikonicu, ili selektujte Tools > Select And Manage Test Devices...(Alati > Selektovanje i Upravljanje Test Ureñajima)
3. Trenutno poznat ureñaj za testiranje je izlistan sa imenom i serijskim brojem. Kliknite na Traži dugme ako ureñaj koji ste povezali nije izlistan. Traženje ureñaja
može potrajati par minuta. Svi ureñaji vidljivi u Bluetooth opsegu će biti izlistani u
listi.
4. Označite odreñeni ureñaj i kliknite na Select. OTOsuite će se konektovati na selektovani ureñaj za testiranje i zatvoriti dijalog.
5. Ako je potrebno, desni klik na ime ureñaja, selektujete Rename (Preimenuj) da promenite ime ureñaja. Možete da promenite ime ureñaja samo kad je upaljen, u dometu
i nije povezan na drugi PC.
Brisanje ureñaja za testiranje
• Desni klik na ime ureñaja, selektujte Delete (Briši) za brisanje ureñaja iz liste.Obrisan
ureñaj se može ponovo dodati korišćenjem Search (Traži) dugmeta.
Vraćanje neuspele konekcije
• Kliknite na Repair (Popravi) dugme za popravku neuspele konekcije sa označenim ureñajem. Kliknite na Search ako funkcija za popravku samo učini ureñaj nevidljivim u listi.
Otometrics
45
Upravljanje ureñajem za testiranje u OTOsuite-u
Postavljanje komunikacije sa ureñajem za testiranje
5.1.2
Povezivanje
OTOsuite se automatski povezuje sa ureñajem za testiranje kad se aktivira Control
Panel (Kontrolna Tabla).
Budite sigurni da je ureñaj upaljen.
5.1.3
Povezivanje sa ureñajem za testiranje
Za povezivanje sa ureñajem, u OTOsuite-u kliknite na Control Panel u polju sa alatima.
Control Panel se povezuje sa ureñajem i selektovani tip testa je prikazan na levoj st-
rani ekrana.
Ključ sa licencom
OTOsuite zahteva da unesete ključ sa licencom za povezivenje sa ureñajem za testiranje. Kontaktirajte dobavljača ako nemate takav ključ sa licencom.
Ažuriranje softvera
Ako se pojavi poruka Ažuriranje Softvera, videti 5.1.6 Ažuriranje softvera - ureñaji
za testiranje ► 46.
5.1.4
Ponovno povezivanje sa ureñajem za testiranje
Ako je prikazana Kontrolna Tabla za tip testa, i komunikacija sa selektovanim ureñajem se prekine, pojaviće se poruka koja javlja da ne postoji više konekcija sa ureñajem.
• Kliknite na Connect (Poveži) dugme na Control Panel-u za ponovno povezivanje sa
selektovanim ureñajem.
5.1.5
Informacije o ureñaju za testiranje
Da bi videli informacije vezane za ureñaj, selektujte Help > About Device (Pomoć > O
Ureñaju).
5.1.6
Ažuriranje softvera – ureñaji za testiranje
Ako Vaša verzija OTOsuite-a sadrži noviji softver za Vaš OTOflex 100, preporučujemo da ažurirate softver da bi bili sigurni da OTOflex 100 i OTOsuite rade ispravno.
Ažuriranje softvera može ostaviti podešavanja Vašeg ureñaja nepromenjena.
Novi softver može zauzeti neznatno više memorije OTOflex-a 100 od prethodne verzije. Ako je memorija puna sa rezultatima pacijenata, proces ažuriranja automatski
briše neke od najstarijih pacijenata iz memorije OTOflex-a 100 ako je to potrebno (prvo se brišu rezultati koji su snimljeni ili ištampani).
46
Otometrics
Upravljanje ureñajem za testiranje u OTOsuite-u
Postavljanje komunikacije sa ureñajem za testiranje
Preporučuje se da ručno obrišete neke ili sve rezultate pacijenata iz OTOflex-a 100
da bi oslobodili neophodan prostor za ažuriranje.
Procedura ažuriranja softvera
1. Postavite OTOflex 100
na punjač pored PC-ja
i Bluetooth adaptera.
2. Konektujte se na željeni OTOflex 100 koji želite da ažurirate iz OTOsuite-a (kao
kad želite da testirate).
3. Iskljućite OTOflex 100.
4. U OTOsuite-u selektujte Tools > Configuration Wizard > Immittance Configure... > Next
(Alati > Postupak za konfigurisanje > Konfigurisanje imitanse... Sledeće) za odlazak na ekran
Firmware Update (Ažuriranje softvera).
5. Kliknite na dugme Upgrade OTOflex Firmware (Ažuriranje Softvera OTOflex-a).
6. Pojavljuje se prozor
Kernel Upgrade (Ažuriranje
jezgra).
Napomena · Ime i serijski
broj Vašeg OTOflex-a će se
razlikovati od prikazanog.
"New Kernel for Upgrade"
(Novo Jezgro za Ažur.) će
prikazati najnoviju dostupnu verziju softvera.
7. Kliknite Upgrade za ažuriranje softvera OTOflex-a
100.
Otometrics
kernel upgrade.png
47
Upravljanje ureñajem za testiranje u OTOsuite-u
Postavljanje komunikacije sa ureñajem za testiranje
8. Čekajte...
ne prekidajte ažuriranje
ni na koji način!
kernel upgrade progress.png
9. Ugasite OTOflex 100 i
ponovo ga upalite..
kernel upgrade off.png
10.Kad ste restartovali
OTOflex 100 kliknite OK.
kernel upgrade off.png
11.Proverite da No newer kernel
(Nema novijeg jezgra) za
ažuriranje.
Kliknite OK za završetak
ažuriranja softvera
OTOflex-a 100.
kernel upgrade no new.png
48
Otometrics
6
Pripremanje OTOflex-a 100 i Modula Imitanse za
testiranje
Priprema za testiranje je važan deo testiranja. Ona štedi vreme i Vama i klijentu ako
su okruženje, klijent, podešavanja ureñaja za testiranje i program spremni za testiranje.
Priprema za testiranje:
• Odlučite da li želite da koristite kapu i/ili držač za ruku. Videti 6.3.2 Korišćenje poklopca i/ili držača za ruku ► 51.
• Povežite odgovarajuću sondu, i, ako se zahteva, ubacite slušalicu. Videti
6.3.1 Priprema sonde ► 50.
• Pripremite OTOflex 100 i Modul Imitanse: selektujte odgovarajućeg pacijenta
podešavanja testa. Videti OTOsuite Uputstvo za Upotrebu.
• Pripremite pacijenta. Videti 6.4 Pripremanje pacijenta ► 61.
• Pripremite sondu i olivicu. Videti 6.4.1 Nameštanje olivice na sondi ► 61 i
6.4.2 Nameštanje sonde u pacijentovo uvo ► 62.
• Ako je u pitanju prvi test tog dana proverite sondu. Videti 6.3.3 Provera
sonde ► 57.
6.1
Pripremanje okruženja za testiranje
Pre nego što počnete testiranje, budite sigurni da je okruženje pogodno za testiranje.
Ovo uključuje faktore kao što su selekcija test lokacije gde je uticaj sredine na rezultate testova minimalan, preduzimanje higijenskih mera radi zaštite pacijenta od infekcije i postavljanje opreme kao što su zvučnici, test ureñaji i računari.
6.1.1
Test okruženje
Test okruženje bi u nekim slučajevima trebalo da se prilagodi tako da odgovara odreñenim tipovima testiranja.
Testovi imitanse ne zahtevaju nikakvo specijalno test okruženje u odnosu na buku.
Kakogod, tiha lokacija je uvek podesnija za testiranje, s obzirom na buku i sigurni ste
da na pacijenta ne utiču drugi faktori osim osobe koja vrši testiranje.
Otometrics
49
Pripremanje OTOflex-a 100 i Modula Imitanse za testiranje
Higijenske mere
6.2
Higijenske mere
• Budite sigurni da sledite sve utvrñene procedure kontrole infekcija za okruženje u
kom radite.
• Uvek koristite čistu olivu.
• Obrišite vrh sonde sa dezinfekcionim sredstvom izmeñu merenja oba uveta. Ako je
jedno uvo inficirano, testirajte prvo zdravije uvo i promenite olivicu za drugo uvo.
• Da bi sprečili širenje infekcije, koristite čistu olivicu za testiranje sledećeg pacijenta.
6.3
Pripremanje OTOflex-a 100
6.3.1
Pripremanje sonde
Odaberite odgovarajuću sondu za testiranje.
Korišćenje sonde sa kratkim kabelom
Za montiranje poklopca, videti 6.3.2.1 Poklopac ► 51.
Kratki kabel je najpodesniji za kombinovano korišćenje sa poklopcem montiranim na
OTOflex 100.
Korišćenje sonde sa dugačkim kabelom
Ako je dostupno, sonda sa dugačkim kabelom je najpodesnija za dijagnostička i klinička testiranja. Ona omogućava postavljanje OTOflex-a 100 pored pacijenta, ili korišćenje montiranog na zidu u fiksnoj poziciji.
Videti 6.3.2.2 Skidanje poklopca ► 54.
Ako je poklopac sonde montiran na OTOflex 100, skinite ga.
50
Otometrics
Pripremanje OTOflex-a 100 i Modula Imitanse za testiranje
Pripremanje OTOflex-a 100
6.3.1.1
Povezivanje sonde i slušalice
Sledeće izlaganje važi i za OTOflex 100 sondu i za E-A-RTONE® 3A slušalicu.
OTOflex 100 dolazi sa sondom za testiranje imitanse. Za sondu je prikačen dugačak
ili kratak kabel, u zavisnosti od toga kako želite da koristite ureñaj. Sugestije za korišćenje su opisane u 6.3.1 Pripremanje sonde ► 50.
OTOflex 100 sonda
priključite OTOflex 100 sondu u priključnicu za sondu. Uverite se da ste ubacili pin za
pneumatsku pumpu u pneumatsku vezu.
E-A-R TONE 3A slušalica
Ako je dostupna, povežite E-A-R TONE 3A slušalicu u kontralateralnu priključnicu..
Sonda
Kontralateralna priključnica
Pneumatska veza
Priključnica za sondu
Opreznost · I kontralateralni i utikač sonde su opremljeni mehanizmom za zaključavanje. Zbog toga, kada otkačite sondu, ne vucite utikač kablom.
Uhvatite sondu za nastavak utikača i nežno ga oslobodite povlačenjem od ureñaja.
Sonda se neće otpustiti ako povučete bilo gde osim za nastavak utikača.
Za nameštanje poklopca, videti 6.3.2.1 Poklopac ► 51.
Napomena · Držači sonde na površini punjača ili montažni na zid obezbeñuju praktično mesto za držanje sonde kad god se ureñaj ne koristi (na primer dok se pune baterije).
6.3.2
Korišćenje poklopca i/ili držača za ruku
Kada ste odabrali sondu za testiranje, morate odlučiti kako želite da izvedete test.
Podešavanja opisana ispod su namenjena za sugestiju za korišćenje, ili možete koristiti sopstveno podešavanje.
6.3.2.1
Poklopac
Možete povezati sondu direktno na poklopac OTOflex-a 100. Ako koristite sondu sa
kratkim kabelom, možete staviti kabel u mesto za traku na pozadini OTOflex-a 100.
Otometrics
51
Priprmanje OTOflex-a 100 i Modula Imitanse za testiranje
Pripremanje OTOflex-a 100
1. Povežite sondu, i, ako se zahteva, ubacite slušalicu u OTOflex 100.
2. Montirajte poklopac na OTOflex 100. Da biste to uradili, stavite dve male izbočine
(locirane sa zadnje strane poklopca) u žleb na gornjoj prednjoj ivici OTOflex-a 100.
Poklopac
Krila
Izbočine
Žleb
3. Škljocnite krila na mesto pritiskom nadole u dva udubljenja na gornjoj zadnjoj
strani.
52
Otometrics
Pripremanje OTOflex-a 100 i Modula Imitanse za testiranje
Pripremanje OTOflex-a 100
Udubljenja
4. Stavite grlo sonde u držač sonde na poklopcu. Uverite se da je kabel sonde učvršćen u malim usečcima.
Držač sonde
Grlo sonde
Usečci z akabel sonde
Otometrics
53
Pripremanje OTOflex-a 100 i Modula Imitanse za testiranje
Pripremanje OTOflex-a 100
Mesto za kabel sonde
5. Ako koristite sondu sa kratkik kabelom, možete staviti kabel u mesto za kabel na
poleñini OTOflex-a 100 da bi sprečili da se kablovi zamrse.
6.3.2.2
Uklanjanje poklopca
1. Skinite sonda sa poklopca.
2. Uklonite poklopac sa OTOflex-a 100. Da bi uradili to, nežno pritisnite krila na poklopcu jedno prema drugom i polako izvadite poklopac iz žleba.
Poklopac
54
Otometrics
Pripremanje OTOflex-a 100 i Modula Imitanse za testiranje
Pripremanje OTOflex-a 100
6.3.2.3
Držač za ruku
Možete korisititi sondu sa držačem za ruku montiranim na OTOflex 100.
Držač za ruku omogućava povećanu pokretljivost kad testirate sa skrining olivicom.
Ako testirate sa sondom sa kratkim kabelom i držačem za ruku prikačenim na OTOflex 100, kompletan ureñaj postaje praktičan skrining ureñaj za imitansu.
Skrining, gde se držač za ruku koristi u kombinaciji sa sondom sa dugačkim kabelom, je lakši za sprovoñenje sa OTOflex-om 100 na njegovom punjaču ili stavljenim
na površinu u blizini.
1. Montirajte poklopac na OTOflex 100. Videti iznad.
2. Montirajte držač za ruku kao što je prikazano ispod. Uverite se da je držač za ruku
pravilno orjentisan u odnosu na poklopac. Uverite se da su kopče za zaključavanje
kliknule u otvore za hvatanje na poklopcu da bi čvrsto osigurale poklopac i OTOflex
100.
Otometrics
55
Pripremanje OTOflex-a 100 i Modula Imitanse za testiranje
Pripremanje OTOflex-a 100
6.3.2.4
Uklanjanje držača za ruku
1. Da bi uklonoli držač za ruku, stisnite zajedno stranice držača u smeru kao što je prikazano strelicama. Mrdajte kopče za zaključavanje van iz otvora na poklopcu za
oslobañanje držača za ruku sa poklopca.
6.3.2.5
Korišćenje držača za ruku i poklopca
Za svrhe kao što je skrining možete koristiti držač za ruku sa poklopcem.
1. Montirajte držač za ruku na poklopac.
56
Otometrics
Pripremanje OTOflex-a 100 i Modula Imitanse za testiranje
Pripremanje OTOflex-a 100
2. Koristite sondu sa dugačkim kabelom za testiranje.
6.3.3
Provera sonde
Preporučuje se da proverite sondu na početku svakog dana, ili kad se desi promena
barometarskog pritiska, da se uverite da sonda funkcioniše ispravno.
1. Uverite se da je vrh sonde očišćen i dezinfikovan pre nego što je stavite u otvor za
testiranje. Videti 14.4 Čišćenje i dezinfekcija vrha sonde ► 193.
Napomena · Ovo je da bi se uverili da vrh sonde i filter ne utiču na testiranje sondom,
i da otvor za testiranje nije kontaminiran.
Otvor za testiranje za
proveru sonde
2. Selektujte Menu > Probe Check (Meni > Provera sonde).
3. Ubacite vrh sonde bez olivice u otvor za testiranje na punjaču. Provera sonde se
startuje automatski.
Sonda se proverava na zapušenost i curenje. Ako je sonda OK, automatski se kalibriše na 2cc.
Napomena · U slučaju greške, proverite sledeće:
Otometrics
57
Pripremanje OTOflex-a 100 i Modula Imitanse za testiranje
Pripremanje OTOflex-a 100
• Uverite se da je navojni prsten koji drži vrh sonde na mestu čvrsto zategnut.
• Uverite se da su zvučni kanali na vrhu sonde čisti i da je sonda povezana.
• Proverite da li visinske postavke (Menu > Advanced... > Device settings... > Altitude ab.
sea (Meni >Napredno... >Podešavanja ureñaja... >Nadmorska visina)) odgovaraju Vašoj geografskoj lokaciji pošto barometarski pritisak može uticati na očitavanje admitanse.
Ako je sonda oštećena, kontaktirajte autorizovanog servisera za popravku, i koristite
drugu sondu, ako je dostupna.
Napomena · Ako se promeni test okruženje, na primer ako se poveća vlažnost, ili ako
vršite testiranje na visini različitoj od one podešene u OTOflex-u 100, promenite podešavanja visine i ponovo testirajte sondu.
6.3.4
Selektovanje pacijentove fascikle i tipa testa u OTOflex-u 100
Pacijentove fascikle
Patient Folder (Pacijentova Fascikla) sadrži rezultate testova snimljene za vreme testiranja u jednoj posebnoj sesiji i upućuju na sve rezultate testova i pod-testova odreñenog pacijenta.
OTOflex 100 automatski pravi nove pacijentove fascikle kad ga upalite.
Možete da kreirate više od jedne fascikle za jednog pacijenta, ako je potrebno.
Ako morate da prekinete testiranje pacijenta, možete da nastavite testiranje sa istim
podacima tako što ćete selektovati odreñenu pacijentovu datoteku.
Sa NOAH-om
Ako koristite OTOflex 100 Modulo Imitanse i NOAH-om, i kreirate novog Patient (Pacijenta), pacijentovo ime se skida sa NOAH-e u OTOflex 100.
• Da bi saznali više o komunikaciji izmeñu OTOflex-a 100, OTOsuite-a NOAH-e, vidite
11 Upravljanje podacima u MADSEN OTOflex-u 100 ► 131.
Korišćenje OTOflex-a 100 samostalno
Ako koristite OTOflex 100 samostalno, bez komunikacije sa Modulom Imitanse, nova
pacijentova fascikla se kreira automatski kad upalite OTOflex 100.
• Bićete obavešteni o informacijama o pacijentu i korisniku ako je Menu > Procedure Options >
Patient prompt podešeno na On.
58
Otometrics
Pripremanje OTOflex-a 100 i Modula Imitanse za testiranje
Pripremanje OTOflex-a 100
Kreiranje novog pacijenta
U zavisnosti od Vaših podešavanja u Quick flow setup (Podešavanja brzog toka)
(6.3.5 Podešavanje toka testiranja ►59.), novi pacijent se kreira automatski kad upalite OTOflex 100. Ako je potrebno, možete takoñe kreirati novog pacijenta.
Unos informacija o pacijentu i korisniku
U OTOflex-u 100
• Koristite editor teksta za unos informacija o pacijentu kad se zatraži ili selektujte
Menu > Patient & User...(Pacijent & Korisnik)
• Ako se OTOflex 100 ugasi i želite da nastavite sa testiranjem, selektujte Menu > Manage Test Results... > Load Patient (Meni > Upravljanje rezultatima testova...>Učitavanje pacijen,).
• Ako se zahteva, koristite Test Selector (Selektor Testova) da selektujete odgovarajući tip
testa. Videti 3.2.2 Mod Selektora Testa ► 27.
• Izvršite zahtevani test.
• Podaci testiranja su sačuvani u Patient Folder uključujući trenutne pacijentove podatke.
• Kad se OTOflex 100 poveže sa OTOsuite-om, bićete upitani a sinhronizujete podatke,
ako je potrebno. Videti 8.5 Komunikacija i sinhronizacija sa OTOsuite-om ► 102.
U OTOsuite-u
Možete uneti informacije o pacijentu i korisniku u Client Details (Detalji Klijenta) dijalogu u OTOsuite-u. Ove informacije se onda koriste kao štampani izveštaji, i mogu se
sačuvati u OTOflex 100.
• Stisnite Crtl + D ili selektujte Edit > Client Details...(Izmeni > Detalji Klijenta...)
Selektovanje postojećeg pacijenta u OTOflex-u 100
• Selektujte Menu > Manage Test Results... > Load Patient..., skrolujte do zahtevane pacijentove datoteke i stisnite Select.
6.3.5
Podešavanje toka testa
1. Nova pacijentova datoteka je kreirana kad upalite OTOflex 100.
2. Pojavljuje se Patient & User... ekran. Unesite podatke o pacijenu i korisniku. Videti
3.2.3 Editor teksta ► 29).
3. Podesite Vaš OTOflex 100 da bi olakšali čitav po+roces testiranja, rukavanja pacijentovim informacijama, i nastavak sa sledećim pacijentom:
– Selektujte Menu > Procedure Options... >(Meni > Opcije Procedure...)
Potvrda “Urañeno?”
podešena na On
Otometrics
Ako selektujete On, potvrda “Urañeno?” će se pojaviti kad završite testiranje pacijenta, tj kad izvršite
nekoliko testova na oba uva.
59
Pripremanje OTOflex-a 100 i Modula Imitanse testiranje
Pripremanje OTOflex-a 100
Štampati kad se završi?
podešeno na On
Ako je potvrda “Urañeno?” podešena na On, i stisnete Yes u odgovoru potvrde rezultati će biti ištampani (videti 10 Štampanje ► 129).
Kad se završi štampanje, the potvrda “Urañeno?”
se ponovo pojavi. Ako je štampanje uspešno, selektujte Yes za nastavak.
OTOflex 100 kreira novu pacijentovu fasciklu.
Obaveštenje “Patient”
podešena na On
Ako je “Patient” obaveštenje podešeno na On, the Patient
& User ekran za unos podataka o pacijentu se pojavljuje kad se kreira nov pacijentova fascikla.
Obaveštenje “Setting”
podešena na On
Kad unesete podatke o pacijentu, Load Settings (Učitavanje Podataka) ekran se pojavljuje ako su dostupna bilo kakva prilagoñena podešavanja.
Selektujte podešavanja testa po Vašem izboru, i
nastavite sa testiranjem.
4. Ako se zahteva, selektujte odgovarajući tip testa učestalim pritiscima na ON/OFF
taster. Videti 3.2.2 Test Selector mod ► 27.
5. Izvedite zahtevane testove. Videti 7 Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100 ►67.
6. Podaci testiranja su snimljeni kao podaci tekućeg pacijenta.
6.3.6
Korisnici
Ako nekoliko korisnika koristi OTOflex 100, možete selektovati korisnika za sesiju, ili
kreirati novog korisnika. Ovo s eogleda u raznim izveštajima. Selekcija korisnika u OTOflex-u 100 se ne ogleda u personalizovanim podešavanjima i protokolima.
Selektovanje korisnika
• Selektujte Menu > Patient & User.
• Skrolujte do User polja i stisnite Select za pristup polju.
• Okrećite Scroll wheel (točkić za skrolovanje) za pregled različitih dostupnih korisnika i stisnite Select da odaberete odgovarajućeg.
Ako koristite OTOflex 100 sa OTOsuite-om, nemožete pristupiti Patient & User ekranu. Informacije o pacijentu i korisniku su odreñene OTOsuite-om.
• Ako se korisnik ne pojavljuje u listi, možete ga kreirati. Videti Kreiranje korisnika►61.
Ako koristite OTOflex 100 kao samostalan ureñaj, lista prikazuje samo korisnike koje ste uneli u OTOflex 100.
60
Otometrics
Pripremanje OTOflex-a 100 i Modula Imitanse za testiranje
Pripremanje pacijenta
Kreiranje korisnika
1. Ako želite da kreirate novog korisnika u listi korisnika OTOflex-a 100, selektujte Menu > Advanced > Users... > Create New User... (> Kreiranje Novog Pacijenta) i pritisnite Select.
2. Unesite odgovarajuće podatke (max. 3 karaktera). Videti 3.2.3 Editor teksta ► 29.
3. Kad ste uneli odgovarajuće podatke, stisnite OK.
Brisanje korisnika
1. Ako želite da obrišete korisnika iz liste korisnika OTOflex-a 100, selektujte Menu >
Advanced > Users... > Delete User... (> Brisanje Korisnika) i stisnite Select.
2. Skrolujte do odgovarajućeg korisnika i stisnite Select za brisanje. Videti 3.2.3 Editor
teksta ► 29.
6.3.6.1
Selektovanje uva za testiranje u OTOflex-u 100
Bez obzira na tip testa koji ste selektovali u OTOflex-u 100, morate selektovati uvo
sa kojim želite da započnete testiranje.
• U OTOflex-u 100 možete selektovati prvo uvo za testiranje: Menu > Procedure options >
> First ear to test (Meni >Opcije procedure >Prvo uvo za testiranje).Pritisnite Select da prebacite.
ili
• Pritiskajte Ear Selector (taster za izbor uva) na tastaturi sve dok Ear
Icon (Ikonica uva) na ekranu ne pokaže testirano uvo.
6.4
Pripremanje pacijenta
6.4.1
Nameštanje olivice na sondu
Upozorenje · Opasnost od gušenja! Ne ostavljajte olivice bez nadzora u dometu dece.
Možete izabrati nekoliko različitih tipova olivica, u zavisnosti od tipa testa koji želite da
sprovedete:
• Skrining olivice
• Regularne olivice
• Olivice za odojčad
1. Proverite zvučni kanal na vrhu sonde svaki put posle upotrebe sonde. Čak i mala
količina cerumena može blokirati zvučne kanale. Očistite zvučne kanale ako je potrebno.
2. Selektujte olivicu koja odgovara pacijentovom ušnom kanalu. Morate probati sa
više veličina redom da bi odredili adgovarajuću veličinu.
Otometrics
61
Pripremanje OTOflex-a 100 i Modula Imitanse za testiranje
Pripremanje pacijenta
C
B
C
B
A
A
3. Nežno stisnite i uvrnite olivicu (A) na vrh sonde, dok čvrsto ne nalegne na osnovu
sonde (B). Uverite se da olivica pokriva okovratnik (C) vrha sonde.
Napomena · Tačno testiranje je zagarantovano samo ako koristite olivice dizajnirane
specifično za OTOflex 100 od strane Otometrics-a.
Napomena · Olivica se može koristiti za oba uveta. Meñutim, ako sumnjate na infekciju na jednom uvu, promenite olivicu i očistite vrh sonde pre nego što nastavite sa testiranjem drugog
uveta.
6.4.2
Nameštanje sonde u pacijentovo uvo
Napomena · Ova procedura se ne primenjuje sa skrining olivicama, koje će jednostavno čvrsto stajati nasuprot otvaranju pacijentovog ušnog kanala.
Pregled pacijentovog uva
1. Postavite pacijenta tako da možete lako pristupiti uvu za testiranje.
2. Uhvatite pinu i nežno povucite dole i malo od pacijentove glave.
3. Gledajte u ušni kanal. Strogo se preporučuje da uradite otoskopiju da bi utvrdili stanje spoljašnjeg uva pre nego što stavite sondu.
Ako vidite očigledno sužavanje ušnog kanala, možda je blokiran sekretom ili ostacima, ili nije ravan.
Napomena · Pošto su ušni kanali novoroñenčadi veoma mekani, lako se im se promeni oblik pritiskom.
Ako je to slučaj, sačekajte dok se ušni kanal ne vrati u svoj oblik . Pustite pinu i pokušajte ponovo. Nežno masiranje područja može doprineti otvaranju ušnog kanala.
4. Ako je ušni kanal blokiran, to može uticati na rezultate testiranja. Ako je potrebno,
očistite ušni kanal.
Nameštanje olivice na uvo pacijenta
Upozorenje · Budite pažljivi, nemojte stavljati sondu preduboko u ušni kanal nedonoščadi i novoroñenih beba.
Opreznost · Nikad ne stavljajte sondu bez odgovarajuće olivice. Korišćenje sonde
sa olivicom nepogodne veličine ili primena prekomerne sile može iziritirati ušni kanal.
62
Otometrics
Pripremanje OTOflex-a 100 i Modula Imitanse za testiranje
Pripremanje pacijenta
1. Za nameštanje sonde sa olivicom u ušni kanal pacijenta, uhvatite pinu i nežno je
povucite nadole i malo od pacijentove glave, i stavite sondu u pacijentov uni kanal, okrećući pomalo ilivicu dok je ubacujete.
2. Uverite se da olivica lepo naleže. Bilo kakvo propuštanje može prekinuti test. Za
vreme testiranja, OTOflex 100 i Modul Imitanse će prikazivati ikonicu sonde koja
indicira pristajanje sonde. Videti 6.4.3 Propuštanje ► 64.
Za kompenzaciju spontanog pomeranja pacijentove glave:
– Postavite kabel sonde iza pacijentovog vrata.
– Da bi zadržali kabel na mestu, postavite rameni pojas preko kabla, od napred
prema pozadini pacijenta, preko ramena suprotnog uvu koje se testira.
– Uverite se da kabel nije zategnut, jer to može uticati da se sonda izvuče sa pozicije.
Napomena · Olivica se može koristiti za oba uva. Meñutim, ako sumnjate na infekciju na jednom uvu, promenite olivicu i očistite vrh sonde pre nego što nastavite testiranje
drugog uva. Videti 14.3.2 Čišćenje i održavanje sonde ► 192.
6.4.2.1
Nameštanje Ipsi sonde u ušni kanal
Upozorenje · Budite pažljivi, nemojte stavljati sondu preduboko u ušni kanal nedonoščadi i novoroñenih beba.
1. Postavite pacijenta tako da možete lako pristupiti uvu za testiranje.
2. Ispitajte ušni kanal. Da biste to uradili, uhvatite pinu i nežno povucite dole i malo
pacijentove glave.
Napomena · Ako je pacijent novoroñena beba, nežno povucite pinu nadole i unazad.
Za stariju odojčad, povucite pinu nagore i unazad.
3. Pogledajte u ušni kanal.
Ako vidite očigledno sužavanje ušnog kanala, možda je blokiran sekretom ili ostacima,
ili nije ravan.
Napomena · Pošto su ušni kanali novoroñenčadi veoma mekani, lako se im se promeni oblik pritiskom.
Ako je to slučaj, sačekajte dok se ušni kanal ne vrati u svoj oblik . Pustite pinu i pokušajte ponovo. Nežno masiranje područja može doprineti otvaranju ušnog kanala.
4. Ako je ušni kanal blokiran, to može uticati na rezultate testiranja. Ako je potrebno,
očistite ušni kanal.
Otometrics
63
Pripremanje OTOflex-a 100 i Modula Imitanse za testiranje
Pripremanje za sledećeg pacijenta
5. Stavite sondu sa olivicom u pacijentov ušni kanal.
6.4.3
Propuštanje
Testiranje može da se zakomplikuje brojnim faktorima koji nastaju propuštanjem ili
drugim problemima sa sondom. Propuštanje, na primer, može biti uzrok:
• loše nameštene olivice
• olivica nije pravilno stavljena u ušni kanal,
• ostaci u kanalu blokiraju pravilno naleganje olivice,
• stara, stvrdnuta olivica,
• pneumatski priključak sonde nije pravilno uključen u OTOflex 100,
• navrčući prsten koji drži vrh sonde nije pravilno stegnut.
Problemi sonde mogu biti prouzročeni:
• začepljenom sondom,
• blokirajućim voštanim filterom.
Detekcija curenja
Ako postoji curenje ili ako je sonda blokirana za vreme testiranja, to se prikazuje u
OTOflex-u 100 i Modulu Imitanse jednom od ikonica curenja prikazanim ispod.
Modul
Imitanse
OTOflex 100
Sonda OK
Sonda BLOCKED
(BLOKIRANA)
Sonda LEAK
(postoji CURENJE)
Sonda NIJE
POSTAVLJENA
• Promenite poziciju sonde ili je očistite i nastavite testiranje.
6.5
Pripremanje za sledećeg pacijenta
Kad završite testiranje pacijenta i želite da testirate novog:
1. U cilju sačuvanja pacijentove privatnosti, kad primite novog pacijenta uverite se
da ekran ne prikazuje nikakve informacije o pacijentu sa kojim ste upravo završili testiranje.
64
Otometrics
Pripremanje OTOflex-a 100 i Modula Imitanse za testiranje
Pripremanje za sledećeg pacijenta
2. Ako ste podesili Menu > Procedure options > Patient prompt na On, OTOflex 100 će
prikazati informativni Patient and User ekran kao deo ‘Done’ sekvence skcija (videti
6.3.5. Podešavanja toka testa ► 59).
3. Unesite pacijentovo ime i datum roñenja za identifikaciju podataka na stranici izveštaja. Videti 6.3.4 Selektovanje pacijentove fascikle i tipa testa u OTOflex-u 100►58.
Ako ne unesete ove pacijentove podatke, možete ih kasnije napisati upolja na ištampanom izveštaju.
4. Ako se zahteva, koristite Test Selector ili kratko stisnite On/Off da bi selektovali odgovarajući tip testa. Videti 3.2.2 Mod Selektora Testa ► 27.
5. Izvršite zahtevane testove.
6. Podaci testa su snimljeni ka podaci novog pacijenta.
Otometrics
65
Pripremanje OTOflex-a 100 i Modula Imitanse za testiranje
Pripremanje za sledećeg pacijenta
66
Otometrics
7
Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100
Ova sekcija opisuhe kako se sprovode testovi sa MADSEN OTOflex-om 100.
Za opis kako se testira sa Modulom Imitanse videti 9 Testiranje sa OTOsuite Modulom Imitanse ► 105.
7.1
Brza dijagnostika – brzi pristup
1*
2*
Load Settings
Patient & User
Infant
First Name:
Adult
Last name:
Birth Date (D-M-Y)
__ -__ - ____
Gender:
User:
ABC
Cancel
ok
Unesite podatke o pacijentu
ok
Selektujte podešavanja
(protokol testiranja)
Selektujte korisnika
3
4
5
R
L
Promenite uvo
(
Otometrics
)
(
)
Ubacite kontra slušalicu pa
sondu.
Ubacite kontra slušalicu pa
sondu.
Startujte sekvencu
(automatski ili ručno
Startujte sekvencu
(automatski ili ručno
67
Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100
Opšti funkcijski tasteri i prečice testiranja
6*
7*
L
L
Done ?
no
7.2
no
yes
Potvrdite završetak
testa
Done ?
Direktno štampanje
yes
Potvrdite izveštaj
& završetak testiranja
Opšti funkcijski tasteri i prečice testiranja
levi funkcijski taster
Desni funkcijski taster
Selektor uva
On/Off
Sledeći test
Točkić za skrolovanje
Selektovanje
Funkcijski tasteri
Levi
Trenutna funkcija dva funkcijska tastera je prikazana na
dnu ekrana, tačno iznad svakog tastera.
Stisnuti i držati za pregled informacija o pacijentu i korisniku.
Za vreme testiranja
• Otpuštanje pritiska
Stisnuti za trenutno otpuštanje vazdušnog pritiska i
stopiranje/pauziranje merenja.
Izmeñu merenja
• Selektovanje uva
Stisnuti za prebacivanje selekcije uva u odnosu na
trenutno merenje
68
Otometrics
Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100
Startovanje testiranja
• On/Off
Stisnuti i držati za uključenje i isključenje ureñaja.
• Prebacivanje tipa testa
Kratko stisnuti za prebacivanje izmeñi tipova testa.
Točkić za skrolovanje
Pomerajte točkić za skrolovanje za pomeranje fokusa na
ekranu, promenu vrednosti i kontrolisanje pritiska:
• Selektovanje
Stisnuti i držati za aktivaciju Selektora testa (videti
3.2.2 Mod Selektora Testa ► 27)
• Aktiviranje stavke
Stisnuti za aktivaciju selektovane stavke, za prihvatanje
selektovane vrednosti i za prebacivanje vrednosti.
7.3
Startovanje testiranja
1. Kad upalite OTOflex 100, prvo će se pojaviti Patient & User (Pacijent & Korisnik) ekran.
2. Koristite Editor teksta za unos informacija o pacijentu (3.2.3 Editor teksta ► 29).
3. Kad unesete informacije o pacijentu, stisnite OK ili
za odlazak na:
– ekran Load Settings (Učitavanje Podataka) (ako je omogućeno u Menu > Procedure
Options > ‘Settings’ prompt (Meni>Opcije Procedura>’ Podešavanja’)),
ili,
– direktno na test ekran sa OTOflex-om 100 u test modu.
4. Koristite On/Off dugme za prebacivanje na sledeći test.
5. Sada ste spremni da započnete testiranje.
7.4
Sekventno testiranje
Sekvenca testova je unapred odreñen skup testova koji se može izvršavati automatski.
OTOflex 100 Će uvek izvršiti najčešće selektovane sekvence, bez obzira na to da li
je selektovana u Modulu Imitanse ili u OTOflex-u 100.
Napomena · Pragovi Refleksa su uključeni u sekvencu testova u cilju merenja Slabljenja Refleksa, pošto su nivoi stimulusa slabljenja bazirani na pragovima.
7.4.1
Selektovanje sekvence testova
• Selektujte odgovarajuću sekvencu testova:
Otometrics
69
Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100
Skrining
– OTOflex 100: Menu > Procedure Options... > Sequence(...> Sekvenca)
– Modul Imitanse: U Sequence polje ispod Navigation Panel (Navigacionog Panela)
kliknite na padajuću listu da bi selektovali..
T + RS (Timpanometrija + Refleks Skrining)
Praktična za osnovnu procenu slušanja.
T + RT (Timpanometrija + Prag Refleksa)
Za punu dijagnostičku ocenu slušanja.
T + RT + RD (Timpanometrija + Prag Refleksa + Slabljenje Refleksa)
Za punu dijagnostičku ocenu slušanja sa sumnjom na retrokohlearno oboljenje.
7.4.2
Pokretanje sekvence sa OTOflex-a 100
• Stisnite i držite desni funkcijski taster za pokretanje sekvence.
u test modu možete uvek videti koja je sekvenca selektovana u najvišoj liniji test
ekrana.
Napomena · Sekvenca startuje čim se postigne učvršćenost sonde ako je Menu >
Procedure options > Auto start on seal (>Automatsko startovanje pri učvršćenju) setovano na
Sequence.
Upozorenje · Ako je pacijent uznemiren testiranjem, zaustaviti testiranje:
Stisnuti Pressure Release tsater
na OTOflex-u 100.
Ako se detektuje curenje ili ako je sonda izvañena iz pacijentovog uva, sekvenca se
automatski pauzira (sekvenca se takoñe može ručno pauzirati). Sekvenca se tad može zaustaviti ili se može nastaviti posle ponovnog učvršćivanja.
• Ako je Menu > Procedure options > Auto resume on seal na On:
Ako je sonda izvañena iz uva pacijenta ili u slučaju curenja, sekvenca će se automatski nastaviti iz stanja pauziranja posle ponovnog učvršćivanja.
Kad se nastavi, sekvenca uvek nastavlja odande gde je pauzirana. Prekinuti stimulus refleksa će biti ponovljen.
Napomena · Ako se curenje pojavi za vreme timpanometrijskog merenja, timpanometrijski deo sekvence se neće ponoviti. Stisnite Stop i ponovo startujte sekvencu ako treba da ponovite timpanometrijsko merenje.
7.5
Skrining
Napomena · Koristite skrining olivice za skrining.
70
Otometrics
Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100
Skrining
7.5.1
Skrining timpanometrija
Startovanje
1. Učitati podešavanje testa namešteno za skrining pacijente za odgovarajuće starosno doba. Videti preporučena podešavanja ispod.
2. Stisnite Start
bez umetanja olivice u pacijentovo uvo.
3. Stavite sondu u pacijentovo uvo čvrstim stiskom.
4. Test startuje automatski čim se postigne dobro naleganje sonde sa hernetičkim zatvaranjem.
Podešavanja - Skrining timpanometrija
Kad izvodite skrining timpanometriju, sledeća podešavanja prave taj test čak i bržim:
• Auto start on seal (Menu > Procedure options... >)
Tymp (inicijalno na: Off ).
• Pump speed (brzina pumpe) (Menu > More Settings... >)
AFAP (inicijalno za odojče: AFAP; inicijalno za odrasle: 200 daPa/s).
• Stop when results (are available) (Zaustavi kad su dostupni rezultati) (Menu > More Settings... >)
On (inicijalno: Off ).
7.5.2
Refleks skrining
Napomena · U skrining modu bezbedni nivo intenziteta nemože biti prekoračen.
Napomena · Ako sprovodite Timpanometriju + Refleks Skrining automatsku sekvencu, korišćenjem skrining olivica i sa Menu > Procedure Options... > Auto start on seal podešenim na On, test će startovati sa Timpanometrijom i automatski nastaviti sa Timpanometrije na Refleks Skrining.
Otometrics
71
Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100
Skrining
7.5.2.1
Skrining mod
Funkcijski tasteri
Funkcije
Levi
Stisnite i držite za prikaz informacija o pacijentu i korisniku.
Desni
Stisnite za startovanje testa.
Stisnite i držite za startovanje sekvence.
Stalno svetli: Stisnite za pauziranje testa.
Blica: Stisnite za nastavak testa.
Stisnite za stopiranje testa.
Startovanje
Ako je Auto start on seal
OFF
Upozorenje · Ako se pacijent uznemiri od visokih nivoa stimulusa na uvetu koje se
trenutno testira, stisnite Stop ili Pause funkcijski taster, ili Ear Selector/Pressure Release
taster na tastaturi za stopiranje testa. Test se trenutno prekida. Već izmereni rezultati
se zadržavaju.
1. Možete izvesti Refleks Skrining koristeći obične olivice, ili koristeći skrining olivice.
Ako koristite skrining olivice, preporučuje se da koristite podešavanja Menu > Procedure Options... > Autostart on seal podešena na Sequence. Kad se postigne dobro naleganje sonde sa hermetičkim zatvaranjem, tj kad je skrining olivica blago
pritisnuta nasuprot uva, testiranje će startovati sa timpanometrijom i nastaviti sa
ovim testom.
2. Zamolite pacijenta da sedi mirno i bude tih za vreme ovog testa, bez pomeranja
glave ili vilice.
3. Držite sondu čvrstim stiskom da bi sprečili njeno pomeranje što može izazvati curenje ili promenu admitanse.
72
Otometrics
Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100
Skrining
4. Ako se zahteva, stisnite Ear Selector taster da prebacite na uvo na koje želite da započnete testiranje.
5. Ako je uključena kontralateralna stimulacija, uverite se da i Ipsi sonda i Contra slušalica su na mestu pre nego što započnete merenje.
Napomena · Da bi sprečili da se automatsko i polu-automatsko testiranje prekine zbog
visokih nivoa intenziteta stimulusa kad dostignu kritične granice, preporučuje se da postavite max. intenzitet na 95 dB HL. Videti takoñe 7.8 Testiranje Akustičnog
Refleksa ► 81.
–
7.5.2.2
Ako se zahteva, stisnite Pause funkcijski taster za prekid testa. Pritisnite blicajući Pause funkcijski taster za nastavak. Posle pauze OTOflex 100 nastavlja sa
intenzitetom koji sledi ili s kojim je prekinut.
Rezultati refleks skrininga
1. Stisnite kratko On/Off za selektovanje Refleks Skrining test ekrana.
Krive skretanja uključenih intenziteta su prikazane na graficima za označeni stimulus. Promene intenziteta i admitanse individualnog stimulusa su izlistane ispod svakog grafika.
Selektovanja podešavanja testiranja
Selektovani test i frekvencija
Inicijalni ekran refleks skrining testa sa označenim ipsilateralnim stimulusom od
1 kHz.
Ako je indicirano Start funkcijskim tasterom, skrining se automatski izvršava
za sve postavljene stimuluse.
Otometrics
73
Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100
Skrining
Rezultati Refleks Skrining testa, gde je označeno polje za kontralateralni BBN (širokopojasni šum) i prikazane su kriva i vrednosti za taj stimulus. Refleksi su pronañeni za
kontralateralni stimulus i BBN ipsilateralni stimulus na 1 kHz. Refleksi su odsutni za ipsilateralni i BBN kontralateralni stimulus na 1 kHz.
Polja sa rezultatima
Skretajuća kriva uključenih intenziteta je prikazana na grafiku za označeni stimulus.
Promene individualnog intenziteta i admitanse stimulusa su izlistane ispod svakog grafa.
*
Oznaka tačno ili crtice označavaju da li je stimulus detektovan ili ne.
Ovo se primenjuje kada je podešavanje merenja Menu> More settings
> No. of intensities (broj intenziteta) postavljeno na 1.
Numeričke vrednosti ili precrtane numeričke vrednosti označavaju da li je refleks detektovan ili ne. Ovo se primenjuje kada je podesavanje merenja Menu > More settings >
No. of intensities podešeno na više od 1.
Prazne ćelije ukazuju da test nije izvršen..
Promena podešavanja pregleda
Refleks Skrining Test nema podešavanja pregleda.
7.5.3
Podešavanja - Skrining
•
Menu > Procedure Options... > Auto resume on seal (>Automatski nastavak pri učvršćivanju)
– Off (Isključeno):
Skrining olivica mora ostati nameštena na pacijentovo uvo. Ako se sonda
izvadi, test se prekida.
74
Otometrics
Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100
Timpanometrija
– On (Uključeno):
Ako se skrining olivica izvadi iz pacijentovog uva, test se nastavlja sa intenzitetom koji je na redu ili sa kojim je prekinut , kad se sonda učvrsti.
• Auto start on seal (Menu > Procedure options... >) (Automatsko startovanje pri učvršćenju)
On.
• Max. intensity (Menu > More Settings... >) (Maksimalni intenzitet)
Da bi se sprečilo prekidanje automatskog ili polu-automatskog testiranja kad visoki
intenziteti stimulusa prekorače gornju granicu, preporučuje se da postavite maksimalni intenzitet na 95 dB HL.
• No. of intensities (Menu > More Settings... >) (Broj intenziteta)
1 intenzitet.
Oznaka tačno
ili crtice
označavaju da li je refleks detektovan ili ne.
2 ili 3 intenziteta.
Numeričke vrednosti ili precrtane numeričke vrednosti označavaju da li je refleks
detektovan ili ne.
• Intensity increment (Menu > More Settings... >) (Povećanje intenziteta)
Korak u dB izmeñu svakog puštenog intenziteta stimulusa. Ako je na primer, povećanje namešteno na 10 dB i broj intenziteta podešen na 2, prva prezentacija će biti
na maksimalnom intenzitetu -10 dB.
7.6
Timpanometrija
Napomena · Trebalo bi uvak da uradite timpanometriju pre izvoñenja merenja akustičnog refleksa. Takoñe, morate utvrditi prag akustičnog refleksa pre izvoñenja merenja
slabljenja refleksa.
Otometrics
75
Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100
Timpanometrija
7.6.1
Funkcijski tasteri i prečice timpanometrije
Levi funkcijski taster
Desni funkcijski taster
Selektor uva/
Otpuštanje pritiska
On/Off
Točkić za skrolovanje
Selektovanje
Funkcijski tasteri
Funkcije
Levi
Stisnuti za izbor izmeñu 3 test rezultata timpanometrije
(trenutno prikazan broj i kriva su označeni).
Stisnuti i držati za prikaz informacija o pacijentu i korisniku
Desni
Stirnuti za startovanje timpanometrije.
Stisnuti i držati za startovanje sekvence.
Stisnuti za stopiranje timpanometrije.
7.6.2
Dijagnostička timpanometrija
Podrazumevana podešavanja dostupna u timpanomtrijskom testu za svaki test timpanometrije koji možete da izvedete.
Za izvršavanje testa timpanometrije:
1. Namestiti sondu u pacijentovo uvo.
2. Stisnite Start
76
za startovanje timpanometrijskog merenja.
Otometrics
Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100
Timpanometrija
Startovanje
Upozorenje · Ako se pacijent uznemiri u toku testiranja, zaustavite testiranje:
Stisnite Pressure Release taster
na OTOflex-u 100.
3. Test se izvršava na sledeći način:
– Pumpa povećava pritisak do maksimalne vrednosti definisane u Menu > More Settings...> Pressure range (Opseg pritiska) i u zavisnosti od Menu > More Settings... > Sweep direction.
– Čim se dostigne unapred zadati pritisak, počinje merenje.
Dok merenje traje, admitansa za svaku vrednost pritiska se iscrtava na ekranu i
formira krivu timpanograma. Za vreme merenja, postoje dva dijamantska obeleživača:
– obeleživač admitanse, tačno sa desne strane ose admitanse, označava trenutnu admitansu, i
– obeleživač pritiska ispod ose pritiska, označava trenutni pritisak.
Rezultati testa timpanometrije su prikazani u pregledu rezultata: Koristite Test Selector
i skrolujte do Tympanometry Results ekrana, ili kratko stisnite On/Off . Za prikaz dodatnih rezultata, stisnite Select na 1 sekundu. Za povratak u standardni pogled timpano- metrije,
stisnite ponovo.
Otometrics
77
Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100
Timpanometrija
4. Za pokretanje novog merenja, stisnite Start
funkcijski taster.
Možete sačuvati do 3 odvojena merenja za svako uvo u Pacijentovu Fasciklu.
5. Kad završite testiranje, ako je potrebno, promenite uvo:
Stisnite Ear Selector taster
na OTOflex-u 100.
6. Za nastavak testiranja, stisnite Start i testirajte drugo uvo.
7. Kad završite testiranje, idite na 8.1 Kad je testiranje završeno ►101.
7.6.3
Rezultati dijagnostičke timpanometrije
Ekran Timpanometrije obezbeñuje timpanometrijske krive, oblast norme, rezultujući
Tip, TPP, i ECV/EBV. Svi ostali rezultati timpanometrije su prikazani na Tymp Data
(Podaci Timpanometrije) ekranu.
Napomena · Ton sonde prikazan na test ekranu se primenjuje na trenutno selektovana
podešavanja merenja, ne odražava se na podešavanje tona sonde koji je korišćen na
prikazanoj krivi.
Aktuelni ton sonde primenjen na prikazanoj krivi se može pronaći na Tymp Data ekranu (kratko stisnite On/Off za prebacivanje na Data ekran).
Grafik timpanometrije prikazuje maksimalno 3 krive po uvetu pojedinačnog pacijenta,
ili sve odjednom kao slojevite krive, ili individualno.
• Koristite Curve Selector (Selektor krivih) (3.2.4 Selektor krivih timpanometrije ► 30)
za pregled selektovanje odreñene krive.
Rezultati za označenu krivu su prikazani.
78
Otometrics
Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100
Timpanometrija
7.6.3.1
Promena podešavanja pregleda
Možetet promeniti sledeća podešavanja pregleda za prilagoñavanje Vašeg pregleda.
Nijedno od ovih podešavanja ne utiče na podatke testiranja kao takve.
7.6.3.2
•
Menu > Kompenzacija osnovne linije
•
Menu > Tymp scale (skala timpanometrije)
•
Menu > Layered curves (slojevite krive)
•
Menu > More Settings > Pressure range (opseg pritiska)
•
Menu > More Settings > Tymp auto scale (automatsko skaliranje timpanometrije)
•
Menu > More Settings > Norm type (tip norme)
•
Menu > More Settings > Show norm area (prikaži oblast norme)
Tymp Data (Podaci Timpanometrije) ekran
Ako se zahteva, kratko stisnite On/Off za selektovanje Tymp Data ekrana.
Rezultati prikazani na Tymp Data ekranu se odnose na krivu trenutno selektovanu na
Tympanometry test (test timpanometrije) ekranu.
Sledeće funkcije su opisane do detalja u Dodatak 2.2.2 Funkcije timpanometrije ► 223.
Otometrics
•
Tympanometric Peak Pressure, TPP (Pritisak vrha timpanometrije)
•
Statička Admitansa, SA (Statička Kompliansa, SC, kad se koriste zapreminske jedinice)
•
Tympanometric Width, TW (Širina timpanometrije)
•
Ekvivalentna zapremina ušnog kanala , ECV (Ekvivalentna zapremina osnovne linije,
EBV, kad se koristi ton sonde od 1000 Hz)
•
Tympanometry type, “Type” (Tip timpanometrije)
•
Ton sonde, P, u Hz
79
Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100
ETF-I (Funkcija Eustahijeve Tube – Netaknuta)
• Kratko stisnite Select za povratak na standardni ekran timpanometrije.
7.6.4
Podešavanja – Dijagnostička timpanometrija
Grafik timpanometrije prikazuje maksimalno 3 krive po uvetu svakog pacijenta. Za
selektovanje/deselektovanje automatskog povećanja krive, selektujtet Menu > More
Settings... > Auto next curve (Automatska sledeća kriva).
• Off
Snimljeni timpanogrami će uvak biti snimljeni u selektovanom broju krive prepisujući svaki prethodni grafik u toj memoriji krive. Morate ručno promeniti broj krive da bi sačuvali prethodno snimljen timpanogram.
• On
Svaki put kad se pokrene novo merenje, broj krive se promeni automatski pre
nego što se sačuva timpanogram (osim ako memorija trenutne krive prazna).
Na ovaj način, prva 3 snimljena autograma se automatski čuvaju. Ako nastavite
sa merenjem, broj krive se ciklično povećava i prepisuje stare timpanograme.
7.7
ETF-I (Funkcija Eustahijeve Tube - Netaknuta)
1. Sačuvajte timpanogram.
2. Uputite pacijenta za obavljanje ili Valsalva-inih ili Toynbee-jevih manevara.
3. Preñite na sledeći broj krive.
4. Sačuvajte drugi timpanogram.
5. Uporedite timpanograme iz koraka 1 i 3 u višeslojnom timpanogramu.
Može biti korisno da ponovite proceduru koristeći različite tehnike i manevre u sekvenci testiranja za punu ocenu funkcionisanja Eustahijeve tube.
80
Otometrics
Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100
Testiranje akustičnog refleksa
7.7.1
Podešavanja - ETF-I
•
Menu > More Settings... > Auto next curve
– Ako je Menu > More Settings... > Auto next curve podešeno na Off, nova merenja
timpanometrije će uvek biti napravljena da prepišu trenutnu krivu.
Morate ručno prebacivati krive ako želite da sačuvate krivu koju ste upravo
napravili pre pravljenja nove.
– Ako je Menu > More Settings... > Auto next curve podešeno na On, nova merenja
timpanometrije će bit napravljena na SLEDEĆOJ krivoj ako ručno ne selektujete krivu.
Kad pregledate ETF-I rezultate, sledeća podešavanja pregleda su korisna:
• Select Menu > Layered curves > On (slojevite krive).
7.8
Testiranje Akustičnog Refleksa
Napomena · Uvek uradite timpanometriju pre merenja akustičnog refleksa i utvrdite
prag akustičnog refleksa pre merenja slabljenja refleksa.
Najlakši način za merenje akustičnog refleksa je korišćenjem automatskih ili poluautomatskih test funkcija obezbeñenih u OTOflex-u 100. Ručna promena i testiranje je takoñe moguće za specifične intenzitete stimulusa.
Kad se testiraju refleksi korišćenjem ovih automatskih i polu-automatskih funkcija,
refleksi se automatski odreñuju korišćenjem više različitih nivoa stimulusa. Ovi nivoi su predefinisani, ali se mogu menjati. Ovo je neophodno za prilagoñavanje podešavanja u odnosu na automatsko testiranje. Ova podešavanja se mogu naći u:
Menu > More Settings... > Auto Settings... (automatska podešavanja)
Visoki nivoi intenziteta
Za sprečavanje prekida automatskog ili polu-automatskog testiranja zbog previsokih nivoa intenziteta stimulusa, preporučuje se da podesite maksimalnu vrednost
intenziteta na 95 dB HL. Kad testirate sa stimulusom izmeñu 500 i 2000 Hz, ne nalaženje refleksa na ovim intenzitetima se smatra abnormalno visokim (korišćenjem
kriterijuma 2-standardne devijacije iz prosečnog nivoa praga kod odraslih).
Kad god nivo stimulusa prekorači nivo upozorenja (> 108 dB SPL re 2 cc korespodentno sa >=115 dB SPL u 0.5 cc), vrednost intenziteta stimulusa će početi da blica i automatsko testiranje će se pauzirati. Tada ćete biti upitani da odlučite da li će
te da nastavite ili da preñete na sledeći tip stimulusa.
Otometrics
81
Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100
Testiranje Praga Refleksa
Opreznost · Kad testirate male uši, nivo zvučnog pritiska će se povećavati u ušnom
kanalu. Zbog toga se ne preporučuje sa premašite gornju granicu kad testirate pacijenta sa malim ušnim kanalima.
Snimanje merenja
OTOflex 100 automatski zadržava poslednje 3 izmerene skretajuće krive.
Kad snimate u NOAH-u, do 52 individualne refleksne skretajuće krive (skrining, prag
i slabljenje) je moguće sačuvati. Prioritet se daje skretajućim kravama koje dokumentuju povećanje skretanja sa povećanjem intenziteta stimulusa iznad praga.
7.9
Testiranje Praga Refleksa
Polu-automatsko
testiranje:
Startovanje stimulusa, Prag
se traži na samo jednoj
frekvenciji
Selektovanje
Aktiviranje moda ručnog
testiranja za označene frekvencije
stimulusa
Automatsko testiranje:
Startovanje stimulusa, Prag
se traži na svim programiranim
frekvencijama stimulusa
Točkić za skrolovanje
Selektovanje nivoa stimulusa
Selektovanje tipa stimulusa i
prikaza strane (ipsi/contra)
Automatsko testiranje
• Stisnuti Start stimuli za startovanje automatskog testiranja.
Pokreće se potpuno automatska pretraga praga refleksa na svim unapred programiranim stimulusima (Menu > More Settings > Auto Settings (automatska podešavanja)). Videti 7.9.2 Automatsko i polu-automatsko testiranje Praga Refleksa ► 84.
Polu-automatsko testiranje
• Stisnuti Start stimulus za startovanje polu-automatskog testiranja.
Pokreće automatsku pretragu praga za trenutno označen tip/stranu stimulusa.
Videti 7.9.2 Automatsko i polu-automatsko testiranje Praga Refleksa ► 84.
Ručno
• Stisnite Select za aktivaciju ručnog moda.
Aktivacija trenutno označenog tipa/strane stimulusa za ručno testiranje. Videti
7.9.5 Ručno testiranje Praga refleksa ► 88.
82
Otometrics
Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100
Testiranje Praga Refleksa
Pre testiranja refleksa:
1. Upozorite pacijenta na visoke nivoe stimulusa u testu, i zamolite ga da sedi veoma
mirno i da bude tih za vreme testiranja, bez pomeranja glave i vilice.
2. Ako je uključen kontralateralni stimulus, uverite se da su i Ipsi sonda i Contra slušalica na mestu.
7.9.1
Tasteri i funkcije
7.9.1.1
Funkcije u stanju mirovanja
Funkcijski tasteri
Levi
Funkcije
Stisnuti za pokretanje polu-automatskog testa
(videti ispod)
Stisnuti i držati za prikaz informacija o korisniku
i pacijentu
Desni
Stisnuti za pokretanje automatskog testa (videti
ispod)
Stisnuti i držati za pokretanje sekvence.
Točkić za
skrolovanje
Selektovanje tipa i strane stimulusa (kretanje
izmeñu postojećih podešavanja). Omogućava
korisniku da preskoči ostatak intenziteta za
trenutni tip stimulusa u modu pauze.
Selektovanje
• Ako su tipovi stimulusa, I(psi) or C(ontra) u
fokusu, stisnuti za aktiviranje ručnog moda.
• Ako je Menu ikonica u fokusu, stisnuti za
pristup Menu-ju.
7.9.1.2
Automatske i polu-automatske funkcije funkcijskih tastera
Funkcijski taster
Funkcije
Levi
Stopiranje stimulusa.
Stisnuti i držati za prikaz informacija o korisniku
i pacijentu
Desni
Stalno svetli: Stisnuti za pauziranje testa.
Trepće: Stisnuti za nastavak.
Selektovanje
Otometrics
Povratak u stanje mirovanja
83
Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100
Testiranje Praga Refleksa
7.9.1.3
Funkcije ručnog moda
Funkcijski tasteri
Levi
Funkcije
/
Markiraj/Demarkiraj. Dostupno samo ako je test
stimulus/intenzitet izvršen.
Stisnuti i držati za prikaz informacija o korisniku
i pacijentu
Desni
Startovanje stimulusa. Ako je bezbedni nivo in-
tenziteta > bezbedne granice: zahteva se potvrda za nastavak.
Stopiranje stimulusa.
Točkić za
skrolovanje
Selektovanje intenziteta. Blicajuća vrednost
označava upozorenje (>108 dB SPL u 2 cc)
Selektovanje
Povratak u stanje mirovanja
Napomena · Ovaj test je dostupan samo ako OTOflex 100 podržava dijagnostičko testiranje.
Upozorenje · Recite pacijentu da test obuhvata visoke nivoe stimulusa koji se koriste
da bi izmamili refleks. Ako su visoki zvuci neprihvatljivi za pacijenta, morate prekinuti
testiranje.
7.9.2
Automatsko i polu-automatsko testiranje Praga Refleksa
Polu-automatsko
testiranje:
Startovanje stimulusa,
jedan nivo
Automatsko testiranje:
Startovanje stimuusai, svi selektovani
nivoi
Točkić za skrolovanje
Selektovanje
Aktiviranje ručnog
moda testiranja
Selektovanje nivoa stimulusa
Selektovanje tipa i prikazne strane
(ipsi/contra) stimulusa
1. Kratko stisnite On/Off za selektovanje test ekrana Praga Refleksa.
84
Otometrics
Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100
Testiranje Praga Refleksa
Inicijalni test ekran Praga Refleksa sa označenim ipsilateralnim 1 kHz stimulusom.
Isprekidana horizontalna linija na svakom grafiku označava predefinisan kriterijum refleksa. Zbog toga je offset sa osnovne linije marker na vertikalnoj osi.
Na stepen offset-a se utiče sa podešavanjima u Menu > More Settings > Reflex criterion (kriterijum refleksa).
2. Ako se zahteva, stisnite Ear Selector (selektor uva) taster za prebacivanje na uvo koje želite da testirate.
3. Zamolite pacijenta da sedi mirno i da bude tih za vreme testa, bez pomeranja glave ili vilice.
4. Ako je uključena kontralateralna stimulacija, uverite se da su i Ipsi sonda i Contra
slušalica na mestu pre nego što započnete merenje.
5. Za startovanje testiranja:
Startovanje polu-automatskog testiranja: koristite točkić za skrolovanje
za selektovanje stimulusa (frekvencija i ipsi/contra) za testiranje i
stisnite Start stimulus funkcijski taster za startovanje polu-automatskog
traženja praga refleksa za selektovani stimulus.
Startovanje automatskog testiranja: stisnite Start stimuli funkcijski taster za startovanje potpuno automatskog traženja praga refleksa za sve
postojeće stimuluse.
Upozorenje · Ako se pacijent uznemiri zbog visokih nivoa stimulusa
s kojim se trenutno testira, stisnite Stop li Pause funkcijski taster, ili Ear
Selector/Pressure Release taster na tastaturi za stopiranje testa. Test se
momentalno prekida. Već izmereni rezultati se zadržavaju.
Napomena · Za sprečavanje prekida automatskog ili polu-automatskog testa zbog opasno visokih nivoa stimulusa, preporučuje se da podesite maksimalni intenzitet na
95 dB HL. Takoñe videti 7.8 Testiranje Akustičnog Refleksa ► 81.
Otometrics
85
Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100
Testiranje Praga Refleksa
6. Za pauziranje testa, ako zatreba, stisnite Pause .
Za nastavak testiranja, stisnite blicajuću Pause.
Posle pauze OTOflex 100 nastavlja sa intenzitetom koji je na redu ili s kojim je
prekinut.
Ako je Auto resume on seal na On, testiranje se nastavlja kad se sonda namesti.
– Ako se prag ne nañe odmah, intenzitet stimulusa se povećava dok se ne registruje prag ili dok se ne prekorači maksimalni intenzitet.
– Ako se prag odmah pronañe, test automatski smanjuje intenzitet stimulusa dok
se prag više ne registruje.
7.9.3
Pregled rezultata Praga Refleksa
Test ekran
Rezultati testa Praga Refleksa, prikazuju 3 skretajuće krive za označeni ipsilateralni stimulus od 1 kHz. Ručno izmenjeni pragovi su markirani sa zvezdicom. Isprekina horizontalna linija indicira predefinisan kriterijum refleksa.
Polje sa razultatima
Ako polje samo prikazuje vrednost bez dodatnih obeležja, prag je automatski odreñen.
Ako je polje precrtano, to indicira da nije detektovan prag na tom najvišem nivou testa.
Ako je polje markirano zvezdicom, prag je detektovan ručno.
Ako je polje prazno, to indicira da test nije izvršen.
86
Otometrics
Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100
Testiranje Praga Refleksa
Isprekidana horizontalna linija na svakom grafiku indicira predefinisan kriterijum refleksa. Zbog toga je pomak sa osnovne linije marker na vertikalnoj osi. Na stepen pomaka
utiče se podešavanjima u Menu > More Settings... > Reflex criterion.
Promena podešavanja pregleda
Možete promeniti sledeća podešavanja pregleda za prilagoñavanje Vašeg pregleda.
Ova podešavanja ne utiču na podatke testiranja kao takve.
• Menu > More Settings > Deflection scale (Skala skretanja)
• Menu > More Settings >
- Show
500 Hz
- Show
1000 Hz
- Show
2000 Hz
- Show
3000 Hz
- Show
4000 Hz
- Show
BBN (široko-pojasni šum)
- Show
LBN (nisko-frekventni šum)
- Show
HBN (visoko-frekventni šum)
Ako postoji test podatak za frekvenciju, biće uvek prikazan.
7.9.4
Podešavanja – automatsko i polu-automatsko testiranje Praga Refleksa
Kad se testira automatski prag refleksa, korisna su sledeća podešavanja:
• Auto resume on seal (Menu > Procedure options... >) (automatski nastavak pri učvršćenju)
Off
Ako postoji curenje sonde, test se prekida. Morate nastaviti test ručno ako je test
pauziran zbog curenja.
On
Test se automatski nastavlja kad se postigne odgovarajuće naleganje sonde ako
je test pauziran zbog curenja.
• Custom TPP offset (Menu) (prilagodljiv pomak pritiska)
On
Pritisak se pomera u TPP-u preko TPP pomaka definisanog u Menu > More settings >
TPP offset. Ako je pomak sa postfiksom "more (više)", on pomera pritisak u istom
smeru kao što je znak TPP-a, i u suprotnom smeru ako je podešeno na "less
(manje)".
Napomena · TPP vrednost iz najsvežijih timpanometrijskih krivih na istom tonu sonde je korišćen u merenju refleksa.
• Verifikacija (Menu > More Settings... > Auto Settings... >)
U zavisnosti od Vaših podešavanja, možete selektovati korišćen tip verifikacije:
Najmanji intenzitet stimulusa, gde je zadovoljen refleks kriterijum, može se po-
Otometrics
87
Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100
Testiranje Praga Refleksa
novo testirati za reprodukciju, ili sledeći jedan ili dva nivoa intenziteta se mogu koristiti za potvrdu svojstva rasta refleksa.
7.9.5
Ručno testiranje Praga Refleksa
Ako prag nije pronañen za vreme automatskog ili polu-automatskog testa, možete testirati pojedine intenzitete stimulusa ručno.
Startovanje stimulusa
markiraj/demarkiraj
Svi selektovani nivoi
Selektuj
Točkić za skrolovane
Aktiviraj ručno testiranje
Selektovanje nivoa stimulusa
Pristup poljima nivoa stimulusa
Izlaz iz ručnog testiranja
1. Kratko stisnuti On/Off za selektovanje ekrana testiranja Praga Refleksa i stisnuti
Select za aktiviranje ručnog test moda.
2. Ako je potrebno, stisnite Ear Selector taster za prebacivanje na uvo koje želite da testirate.
3. Zamolite pacijenta da bude tih i miran ze vreme testa, bez pomeranja glave ili vilice.
4. Ako je uključena kontralateralna stimulacija, uverite se da su i Ipsi sonda i Contra
slušalica na mestu pre početka merenja.
5. Skrolovati za selektovanje intenziteta stimulusa za pojedinačno puštanje..
6. Stisnite Start stimulus
88
za puštanje stimulusa.
Otometrics
Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100
Testiranje Praga Refleksa
7. Markirajte intenzitet sa kojim ste utvrdili prag.
8. Promenite intenzitet i stisnite Start stimulus
za puštanje stimulusa.
9. Nastavite dok ne registrujete prag refleksa ili dok se ne premaši maksimalni intenzitet.
Upozoranje · Ako se pacijent uznemiri sa visokim nivoima stimulusa u uvu koje se trenutno testira, stisnite Stop funkcijski taster, ili Ear Selector/Pressure Release taster na tastaturi za stopiranje testa. Test se momentalno prekida. Već izmereni rezultati se čuvaju.
10.Kako test odmiče na ekranu se prikazuje skretajuća kriva, što kao rezultat daje kompletan skretajući grafik Refleksa.
Prikazane krive su uvek sortirane u odnosu na povećanje intenziteta stimulusa.
Merenje se automatski zaustavlja na kraju puštanja svakog stimulusa.
11.Ako se prag ne pronañe, povećajte intenzitet stimulusa dok se ne registruje prag refleksa ili dok se ne premaši maksimalan intenzitet.
12.Za testiranje drugog nivoa, koristite Scroll Wheel za skrolovanje na sledeći nivo stimulusa i stisnite Start stimulus funkcijski taster.
13.Koristite Scroll Wheel za skrolovanje nivoa stimulusa koji će se predstaviti kao vrednost
praga, i stisnite Mark/Unmark funkcijski taster za selektovanje.
Ako se ne detektuje prag, polje je precrtano što indicira odsutnost praga.
14.Za pokretanje drugog testa, na primer ako rezultati testa nisu zadovoljavajući, stisnite
Start stimulus funkcijski taster za startovanje novog testa.
7.9.6
Rezultati Praga Refleksa
Ako prag nije detektovan/markiran, polje je precrtano što indicira odsutnost praga.
Ako ponovite merenje sa specifičnim intenzitetom, prethodno merenje za taj intenzitet će
biti prepisano. Kao posledica, nemožete videti nekoliko krivih za isti intenzitet.
7.9.7
Ručno selektovanje/deselektovanje vrednosti Praga Refleksa
Za ručno selektovanje/deselektovanje vrednosti praga:
Otometrics
89
Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100
Testiranje Slabljenja Refleksa
Markiraj/Demarkiraj
Selektuj
Aktiviraj/Izañi iz ručnog testiranja
Točkić za skrolovanje
Pristup poljima nivoa intenziteta
Selektuj nivo stimulusa
1. Koristite Scroll Wheel za skrolovanje intenziteta stimulusa.
2. Stisnite Select
za pristup polju.
3. Kad skrolujete u ovom polju , OTOflex 100 prikazuje Mark threshold (markiraj)
funkciju levog funkcijskog tastera za već izmerene intenzitete stimulusa. Stisnite
funkcijski taster za markiranje intenziteta kojim se detektuje prag.
Isto tako, stisnite Unmark (demarkiraj)
markiranog praga.
funkcijski taster za deselektovanje već
Tri krive (koje prikazuju odgovor refleksa) sa najvećim intenzitetom gde je detektovana vrednost praga su automatski snimljene u sistemu.
7.10
Testiranje Slabljenja Refleksa
Nivo stimulusa testa slabljena praga podrazumeva da je dostupan prag refleksa na
uvu, da su tip stimulusa i stimulisano uvo (ipsi- ili kontralateral) izabrani za testiranje
slabljenja refleksa. Nivo stimulusa testa slabljenja se tad automatski podešava na nivo praga +10 dB.
Ako nije dostupan prag refleksa, nivo stimulusa je Off. ovo je korisno za nadgledanje
admitanse.
Za maksimalno vreme nadgledanja, postavite Menu > More Settings... > Stim-time (vreme stimulacije) podešavanje na 26 seconds. Rezultujuća kriva se može sačuvati kao običan grafik slabljenja.
Napomena · Ovde se može pojaviti upozorenje da je nivo stimulusa na proširenom opsegu intenziteta. Slabljenje refleksa nije moguće zbog visoko podignutih nivoa praga.
90
Nivoi maksimalnog
intenziteta
500 Hz
1000 Hz
Ipsi
50 do 105 dB HL ± 3 dB
50 do 120 dB HL ± 3 dB
Otometrics
Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100
Testiranje Slabljenja Refleksa
Nivoi maksimalnog
intenziteta
Contra
7.10.1
500 Hz
1000 Hz
50 do 115 dB HL ± 3 dB
50 do 120 dB HL ± 3 dB
Tasteri i funkcije
7.10.1.1
Funkcije u stanju mirovanja
Funkcijski tasteri
Funkcije
Levi
Stisnuti i držati za prikaz informacija o korisniku i pacijentu
Desni
Pritisnuti za startovanje automatsakog testa
(videti ispod).
Stisnuti i držati za startovanje sekvence.
Selektuj
• Ako su tipovi stimulusa, I(psi) or C(ontra) u
fokusu, stisnite za aktiviranje ručnog moda.
• Ako je Menu ikonica u fokusu, stisnite za
pristup Menu-ju.
7.10.1.2
Funkcije automatskog moda
Funkcijski tasteri
Levi
Funkcije
Stopiranje stimulusa i povratak u stanje mirova-
nja.
Stisnuti i držati za prikaz informacija o korisniku i pacijentu.
Desni
Stalno svetli: Stisnite za pauziranje testa.
Trepće: Stisnite za nastavak.
7.10.1.3
Funkcije ručnog moda
Funkcijski tasteri
Levi
Otometrics
Funkcije
Stisnuti i držati za prikaz informacija o korisniku i pacijentu.
91
Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100
Testiranje Slabljenja Refleksa
Desni
Startovanje stimulusa. Ako je sigurni nivo intenziteta veći od sigurne granice, bićete upitani
da potvrdite nastavak testiranja.
Stopiranje stimulusa.
Točkić za
skrolovanje
Selektovanje intenziteta (osnovna vrednost je
prag refleksa +10 dB ako je izmereno, inače
prazno).
Selektuj
Povratak u stanje mirovanja.
Pre testiranja refleksa
1. Upozorite pacijenta na visoke nivoe stimulusa u testu, i zamolite ga da bude veoma
miran i tih za vreme testa, bez pomeranja glave ili vilice.
2. Ako je uključena kontralateralna stimulacija, uverite se da su i Ipsi sonda i Contra
slušalica na mestu.
7.10.2
Automatski test Slabljenja Refleksa
Automatsko testiranje:
Startovanjt stimulusa, svi selektovani nivoi
Točkić za skrolovanje
Selektovanje nivoa stimulusa
Selektuj
Aktiviranje ručnog moda
testiranja
Selektovanje tipa stimulusa i
pregledne strane (ipsi/contra)
1. Ako se zahteva, kratko stisnite On/Off za selektovanje ekrana testa Slabljenja Refleksa. Ovaj ekran se otvara u automatskom modu..
92
Otometrics
Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100
Testiranje Slabljenja Refleksa
Inicijalni ekran testa slabljenja refleksa sa označenim ipsilateralnim 1 kHz stimulusom.
2. Ako je potrebno, stisnite Ear Selector taster za prebacivanje na uvo na kome želite
da startujete test.
3. Ako je uključena kontralateralna stimulacija, uverite se da su i Ipsi sonda Contra
slušalica na mestu pre startovanja merenja.
4. Zamolite pacijenta da bude veoma miran i tih za vreme testa, bez pomeranja glave ili vilice.
5. Stisnite Start stimuli
za startovanje testa.
Pragovi se automatski odreñuju za sve postojeće stimuluse.
Upozoranje · Ako se pacijent uznemiri sa visokim nivoima stimulusa u uvu koje se trenutno testira, stisnite Stop funkcijski taster, Ear Selector/Pressure Release taster na tastaturi za stopiranje testa. Test se momentalno prekida. Već izmereni rezultati su sačuvani.
6. Za pauziranje testa,ako se zahteva, stisnite Pause .
Za nastavak testiranja, stisnite trepćuće Pause.
Posle pauze test nastavlja sa nivoom intenziteta za vreme kog je prekinut.
Ako je Auto resume on seal podešeno na On, test nastavlja kad se ostvari dobro naleganje
sonde.
7.10.3
Podešavanja – Automatski test Slabljenje Refleksa
Kad testirate automatsko slabljenje refleksa, sledeća podešavanja su korisna:
• Auto resume on seal (Menu > Procedure options... >)
Otometrics
93
Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100
Testiranje Slabljenja Refleksa
– Off
Ako postoji curenje sonde, test se prekida. Morate ručno nastaviti testiranje
ako je test pauziran zbog curenja.
– On
Testiranje se nastavlja automatski kad se postigne dobro naleganje sonde
ako je test pauziran zbog curenja.
• Promenljivi TPP pomak (Menu >)
– On
Pritisak se pomera u TPP-u sa TPP pomakom definisanim u Menu > More settings >
TPP offset. Ako je pomak podešen na vrednost sa postfiksom "more" (više), on
pomera pritisak u istom smeru kao što je znak TPP-a, i u suprotnom smeru
ako je podešen na "less" (manje).
Kad se promene u Akustični prag Refleksa, ova podešavanja su automatski
primenjena u podešavanjima testa Akustičnog Slabljenje Refleksa, ali ne važi obrnuto.
Napomena · TPP vrednost iz najskorijih krivih timpanometrije na istom tonu sonde je
korišćena u merenjima refleksa.
7.10.4
Rezultati Slabljenja Refleksa
Kad se merenje završi, polja rezultata pokazuju detektovana polu-životna vremena za
svaki stimulus.
Rezultati testa Slabljenja Refleksa, pokazuju polu-žiotno vreme i krivu slabljenja refleksa za 0.5 kHz kontralateralni stimulus. neisprekidana linija iznad grafika indicira trajanje
stimulusa. Isprekidana linija je x-osa koja indicira kompletno trajanje merenja.
Polja sa rezultatima
Polja sa rezultatima prikazuju detektovana polu-životna vremena za svaki stimulus.
94
Otometrics
Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100
Testiranje Slabljenja Refleksa
Promena podešavanja pregleda
Možete izmeniti sledeća podešavanja pregleda da bi prilagodili Vaš pregled. Ova podešavanja ne utiču na podatke testiranja kao takve.
• Menu > More Settings > Deflection scale (skretajuća skala)
Promena podešavanja pregleda
Možete izmeniti sledeća podešavanja pregleda da bi prilagodili Vaš pregled. Ova podešavanja ne utiču na podatke testiranja kao takve.
• Menu > More Settings > Deflection scale
• Menu > More Settings >
- Show 500 Hz
- Show 1000 Hz
7.10.4.1
Snimljenja merenja
Pošto se merenja slabljenja refleksa tipično izvode korišćenjem ili ipsilateralne ili kontralateralne strane stimulusa (ne obe), samo dva merenja se snimaju, tj različiti stimulusi i/ili ipsi/contra.
7.10.5
Ručni test Slabljenje Refleksa
Napomena · Ručni test slabljenja refleksa dostupan u OTOflex-u 100 Quick Check verziji se nemože daljinski kontrolisati iz OTOsuite-a.
Startovanje stimulusa
Selektuj
Točkić za skrolovanje
Aktiviranje ručnog moda
testiranja
Selektuj nivo stimulusa
1. Ako je potrebno, kratko stisnite On/Off za selektovanje ekrana testa Slabljenja Refleksa. Ovaj ekran se otvara u automatskom modu.
2. Ako je potrebno, stisnite Ear Selector taster za prebacivanje na uvo na kom želite da
vršite testiranje.
3. Ako je uključena kontralateralna stimulacija, uverite se da su i Ipsi sonda i Contra
slušalica na mestu pre početka testiranja.
Otometrics
95
Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100
Testiranje Slabljenja Refleksa
4. Zamolite pacijenta da sedi veoma mirno i tiho za vreme testa, bez pomeranja glave ili vilice.
5. Skrolujte do odgovarajućeg tipa stimulusa i stisnite Select
moda testiranja.
za aktivaciju ručnog
6. Skrolujte da selektujete intenzitet stimulusa za pojedinačno puštanje.
7. Stisnite Start stimulus
za startovanje testa.
Upozorenje · Ako se pacijent uznemiri visokim nivoima stimulusa u uvu koje se trenutno testira, stisnite Stop funkcijski taster, ili Ear Selector/Pressure Release taster na tastaturi za stopiranje testa. Test se momentalno prekida. Već snimljeni rezultati se čuvaju.
8. Svako merenje se automatski zaustavlja na kraju svakog stimulusa.
9. Za izvoñenje drugog testa:
– Koristite Scroll Wheel za skrolovanje na sledeći tip stimulusa i stisnite Select.
– Ako je potrebno, skrolujte da promenite Intensity (intenzitet).
– Stisnite Start stimulus funkcijski taster za startovanje stimulusa.
Ako ponavljate merenje za specifični tip stimulusa, prethodno merenje će biti
prepisano. Kao posledica toga, nemožete videti nekoliko merenja za isti tip
stimulusa.
Napomena · Ako su polja sa rezultatima koja indiciraju polu-životno vreme već merenog stimulusa selektovana korišćenjem Select tastera, nivo stimulusa se pojavljuje i
test se može prepisati sa novim merenjem.
7.10.5.1
Podešavanja – Ručni test Slabljenja Refleksa
Kad ručno testirate slabljenje refleksa, sledeća podešavanja su korisna:
96
Otometrics
Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100
Testiranje ETF-P (Funkcija Eustahijeve Tube – Perforirana)
• Promenljivi TPP pomak (Menu > )
– On
Pritisak se pomera u TPP-u preko TPP pomaka definisanog u Menu > More settings >
TPP offset. Ako je pomak sa postfiksom "more (više)", on pomera pritisak u istom
smeru kao što je znak TPP-a, i u suprotnom smeru ako je podešeno na "less
(manje)".
Kad se promene u Acoustičnom Pragu Refleksa, ova podešavanja se automatski primenjuju u podešavanjima testa Akustičnog Slabljenju Refleksa, ali ne važi obrnuto.
Napomena · TPP vrednost iz najsvežijih timpanometrijskih krivih na istom tonu sonde je korišćen u merenju refleksa.
7.10.5.2
Snimljena merenja
Pošto se merenja slabljenja refleksa tipično izvode korišćenjem ili ipsilateralne ili kontralateralne strane stimulusa (ne obe), samo dva merenja se snimaju, tj različiti stimulusi i/ili ipsi/contra.
7.11
Testiranje ETF-P (Funkcija Eustahijeve Tube - Perforirana)
7.11.1
Funkcije u stanju mirovanja
Funkcijski tasteri
7.11.2
Funkcije
Levi
Stisnuti i držati za prikaz informacija o korisniku i pacijentu.
Desni
Stisnuti za pokretanje testa (čisti krivu i čeka
na smer pumpe)
Funkcije kontrole pritiska
Funkcijski tasteri
Desni
Funkcije pozitivnog pritiska (inicajlno stanje,
ako je “Inicijalni pritisak” podešen na Pos.(+))
Kontrola pritiska
Stisnite za automatsko pokretanje pozitivnog
pritiska do prvog otvaranja Eustahijeve Tube
ili dostignutog max. pritiska. Kontrola pritiska
automatski menja smer posle dostignutog
jednog od ova dva kriterijuma.
Otometrics
97
Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100
Testiranje ETF-P (Funkcija Eustahijeve Tube – Perforirana)
Levi
Stopiraj i idi u stanje mirovanja.
Stisnuti i držati za prikaz informacija o korisniku i pacijentu.
Točkić za
skrolovanje
Opcioni metod: Pokrenite točkić u smeru skazaljke na satu za ručnu kontrolu pumpe umesto korišćenja funkcijskih tastera za kontrolu
pritiska.
Ručna kontrola pritiska radi u skladu sa trenutnim simbolom funkcijskog tastera.
Funkcijski tasteri
Desni
Posle funkcije pozitivnog pritiska (inicijalno stanje ako je “Inicijalni pritisak” podešen na Neg.)
Kontrola pritiska
Stisnite za automatsko pokretanje negativnog
pritiska do prvog otvaranja Eustahijeve Tube
ili dostignutog max. pritiska. Kontrola pritiska
automatski menja smer posle dostignutog
jednog od ova dva kriterijuma.
Levi
Stopiraj i idi u stanje mirovanja.
Stisnuti i držati za prikaz informacija o korisniku i pacijentu.
Scroll wheel
Opcioni metod: Pokrenite točkić u smeru suprotnom skazaljci na satu za ručnu kontrolu
pumpe umesto korišćenja funkcijskih tastera
za kontrolu pritiska.
Ručna kontrola pritiska radi u skladu sa trenutnim simbolom funkcijskog tastera.
7.11.3
Testiranje
1. Koristite On/Off taster za prebacivanje na ekran Timpanometrije.
2. Napravite timpanogram za potvrdu perforacije. Rezultujući timpanogramska kriva
će biti prva, i zapremina ušnog kanala će biti nenormalno visoka zbog uključene
zapremine kompletnog srednjeg uva. Videti 7.6.2 Dijagnostička timpanometrija ► 76.
3. Stisnite kratko On/Off za selektovanje ekrana ETF-P testa.
Ovaj ekran prikazuje rezultate, ako su dostupni, iz prethodnog testa.
98
Otometrics
Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100
Testiranje ETF-P (Funkcija Eustahijeve Tube – Perforirana)
Startovanje testa
Točkić za skrolovanje
Automatsko podešavanje
pritiska
Ručno podešavanje
pritiska
4. Stisnite Start test
za startovanje testa.
5. U zavisnosti od podešavanja u Menu > Initial pressure (inicijalni pritisak), OTOflex 100
automatski podešava pozitivan pritisak do prvog otvaranja Eustahijeve Tube ili
dostignutog max pritiska, kao što je indikovano desnim
funkcijskim tasterom
Kontrola pritiska automatski menja smer posle dostignutog jednog od ova dva
kriterijuma.
Ako je inicijalna vrednost vremena prekoračena za vreme merenja, osa se automatski proširuje za korake od 10 sekundi do maksimalnih 60 sekundi.
7.11.4
Rezultati ETF-P
Snima se jedna kriva po uvu.
Modul Imitanse: Za pregled grafika, kliknite na odgovarajuće tekstualno polje pomereno na dno ekrana za pregled pritisaka otvorene i zatvorene Eustahijeve Tube.
Otometrics
99
Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100
Testiranje ETF-P (Funkcija Eustahijeve Tube – Perforirana)
Rezultati ETF-P testa, pokazuju kako se pritisak menja u toku merenja dok se Eustahijeva Tuba kratko otvara i zatvara.
Ekran ETF-P testa u OTOflex-u 100 omogućava jednostavan pogled za brži pristup
funkciji Eustahijeve Tube. Za dodatne analize, preuzmite numeričke vrednosti pritiska
korišćenjem alata za naknadnu analizu ekrana ETF-P u Modulu Imitanse.
Promena podešavanja pregleda
Možete promeniti sledeća podešavanja pregleda da bi prilagodili Vaš pregled. Ova podešavanja ne utiču na podatke testiranja kao takve.
• Menu > More Settings > Initial time scale (Inicijalna skala vremena)
7.11.5
Alat za naknadnu analizu u Modulu Imitanse - ETF-P
U Modulu Imitanse možete ručno menjati grafik vreme-pritisak, ako je potrebno:
1. Kliknite na najbližu liniju vrednosti pritiska koji želite da promenite.
2. Kliknite i držite levi taster miša na liniji za pomeranje na željenu poziciju.
3. Korespodentne vrednosti iz tabele ETF-P na dnu ekrana se menjaju prema tome.
4. Za brisanje linije, kliknite na nju i stisnite Delete na tastaturi.
5. Za brisanje kompletnog merenja, kliknite na grafik i stisnite Delete na tastaturi.
Podešavanja - ETF-P
Kad testirate ETF-P, sledeća podešavanja su korisna:
• Initial time scale (Menu > )
Vreme završetka je uvek maksimalnih 60 sekundi, ali za olakšan pregled, možete podesiti manju inicijalnu vrednost vremena, koja će potom biti prikazana na
horizontalnoj osi.
100
Otometrics
8
Upravljanje Rezultatima Testova u OTOflex-u 100
8.1
Kad je testiranje gotovo
Kad istestirate oba uva, OTOflex 100 će Vas obavestiti o daljem radu prema selektovanim podešavanjima kao što je opisano u 6.3.5 Podešavanje toka testa ► 59.
8.2
Zamena rezultata uva
Ako testirate pacijenta sa pogrešno selektovanim uvom u OTOflex-u 100, možete
zameniti rezultate uva tako da su nakon toga pridružena pravom uvu.
Možete zameniti rezultate uva za vreme sesije ili posle sesije. Zamena se primenjuje na sve testove urañene s tim pacijentom.
• Selektujte Menu > Manage Test Results > Swap ear results (Zamena rezultata uva).
Rezultati su sada pridruženi drugom uvu.
8.3
Brisanje merenja
8.3.1
Timpanometrija
Možete obrisati pojedinačno izvršen pod-test/krivu, i sa grafika sa više krivih i
snimak sa više grafika sa ekrana.
Sva 3 rezultata testa su istovremeno prikazana na ekranu.
1.
1
2
3
Prebacite da bi selektovali jednu od krivih ili broja grafika na ovoj grupi
ikonica za pregled specifične krive ili grafika. Kriva će tad biti označena.
2. Za brisanje krive, selektujte Menu > Manage Test Results > Del(ete) Sub-test...
8.3.2
Prag Refleksa
U Pragu Refleksa nemožete brisati pojedinačnu krivu, samo kompletan test uključujući sve intenzitete stimulusa za selektovani tip stimulusa.
Otometrics
101
Upravljanje Rezultatima Testova u OTOflex-u 100
Brisanje Rezultata testova
8.4
Brisanje Rezultata Testova
Brisanje tekućeg testa
Za brisanje tekućeg testa, selektujte Menu > Manage Test Results > Del(ete) Current
Test.
Brisanje individualnog pacijenta
Za brisanje specifičnih, individualnih pacijenata, selektujte Menu > Manage Test Results >
Del(ete) Patient...
• Skrolujte za selektovanje odreñenog Pacijenta i stisnite Select za brisanje.
8.4.0.1
Brisanje svih ištampanih pacijenata
Ako želite da obrišete sve ištampane pacijente, selektujte Menu > Manage Test Results >
Del(ete) all printed patients.
8.4.0.2
Brisanje svih pacijenata
Ako želite da obrišete sve pacijente, selektujte Menu > Manage Test Results > Del(ete) all
patients.
8.5
Komunikacija i sinhronizacija sa OTOsuite-om
Kad je OTOflex 100 u dometu OTOsuite-a i kad kliknete na Select Device (Odaberi Ureñaj) ikonicu u Modulu Imitanse, on je konektovan dok je aktivan prenos podataka i
potom se isključuje. Ako je u pripravnosti (online), koristi već uspostavljenu konekciju.
Kada kliknete na Select Device u Modulu Imitanse, podaci se sinhronizuju. ako Pacijentova Fascikla nije istao Modulu Imitanse i OTOflex-u 100, bićete obavešteni da
selektujete Pacijentovu Fasciklu sa kojom želite da nastavite rad.
SelectSession.bmp
• Selektujte iz prikazanog dijalog box-a.
102
Otometrics
Upravljanje Rezultatima Testova u OTOflex-u 100
Komunikacija i sinhronizacija sa OTOsuite-om
Svaki test je identifakovan vremenskom značkom, pacijentovim imenom, polom,
datumom roñenja, tipom izvršenog testa na odreñenom uvetu i imenom korisnika koji je izvršio test.
Nazivi tipova testa su skraćeni na sledeći način:
– T = Timpanometrija
RT = Reflex Threshold (Prag Refleksa)
RS = Reflex Screening (Skrining Refleksa)
RD = Reflex Decay (Slabljenje Refleksa)
ETF-P = Eustachian Tube Function – Perforated (Funk Eustahijeve Tube)
Ako su podaci već dostupni u Modulu Imitanse, bićete upitani da li da prepišete
podatke ili prekinete.
8.5.1
Sinhronizacija podataka
Opdaci se uvek prebacuju sa OTOflex-a 100 u OTOsuite. Nikad se ne brišu bez potvrde korisnika.
Sinhronizacija traje nekoliko sekundi i pokreće se automatski posle uspostavljenja konekcije.
Ako se pojavi sledeći dijalog box, kliknite na odgovarajuću selekciju.
SelectSession.bmp
Napomena · Samo trenutno prikazana Pacijentova Fascikla u OTOflex-u 100 će biti prebačena u OTOsuite za vreme sinhronizacije. Ostale Fascikle napravljene dok
je OTOflex 100 bio off-line se moraju ručno preneti.
8.5.2
Sinhronizacija ispravki napravljenih u Pacijentovoj Fascikli
Ako napravite izmene na primer praga refleksa ili klasifikacionih vrednosti timpanometrije, bilo na OTOflex-u 100 ili u Modulu Imitanse, biće sinhronizovane
Najskorije izmene, bez obzira dal su napravljene u OTOflex-u 100 ili u Modulu Emitanse, će biti primenjene ili sinhronizovane.
Otometrics
103
Upravljanje Rezultatima Testova u OTOflex-u 100
Komunikacija i sinhronizacija sa OTOsuite-om
104
Otometrics
9
Testiranje sa OTOsuite Modulom Imitanse
9.1
Sekventno testiranje
Test sekvenca je predefinisan skup automatskih testova koji se mogu automatski primeniti.
Modul Imitanse uvek primenjuje najčešće selektovanu sekvencu, bez obzira da li je
selektovana u Modulu Imitanse ili u OTOflex-u 100.
9.1.1
Selektovanje test sekvence
• Selektovanje odreñene test sekvence:
– OTOflex 100: Menu > Procedure Options... > Sequence
– Modul Imitanse: U polju Sequence ispod Navigation Panel-a (Panel za navigaciju) kliknite na padajuću listu za selektovanje.
9.1.2
T + RS (Timpanometrija + Skrining Refleksa)
Za procedure, videti 9.3 Testiranje timpanometrije ► 110 i 9.2.2 Skrinig Akustičnog
Refleksa ► 108.
Praktično za osnovnu ocenu slušanja.
Rezultati Timpanometrije i Refleksa su dostupni u dva različita pregleda, gde pregled
Timpanometrije prikazuje male tabele Refleksa , i pregled Refleksa prikazuje male
grafike Timpanometrije.
Iz pregleda Timpanometrije možete izvesti Skrining Refleksa. Za detaljniji pregled,selektujte Prag Refleksa, bilo kao individualni test, ili u sekvenci sa Timpanometrijom.
Inicijalno, samo rezultati skrining refleksa su prikazani i u pregledu Timpanometrije i
u pregledu Praga Refleksa. Ako je merenje praga urañeno sa istom frekvencijom kao
i trenutni rezultati skrininga, onda prag prepisuje te specifične rezultate skrininga u pregledu praga. To znači da samo rezultati Refleks Skrininga su prikazani u pregledu
refleksa dok nema urañenih testova Praga Refleksa.
Otometrics
105
Testiranje sa OTOsuite Modulom Imitanse
Sekventno testiranje
9.1.3
T + RT (Timpanometrija + Prag Refleksa)
Za procedure, videti 9.3 Testiranje timpanometrije ►110 i 9.4.1 Automatsko i poluautomatsko testiranje praga ► 113.
Za potpunu dijagnostičku ocenu slušanja.
9.1.4
T + RT + RD (Timpanometrija + Prag Refleksa + Slabljenje Refleksa)
Za procedure, videti 9.3 testiranje timpanometrije ► 110, i 9.4.1 Automatsko i poluautomatsko testiranje praga ►113, i 9.5.1 Automatsko akustično testiranje slabljenja refleksa ► 120.
Za potpunu dijagnostičku ocenu slušanja sa sumnjom na retrokohlearno oboljenje.
Napomena · Pragovi Refleksa su uključeni u sekvencu testova u red sa Slabljenjem
Refleksa, pošto su intenziteti stimulusa slabljenja bazirani na pragovima.
9.1.5
Pokretanje sekvence testova iz Modula Imitanse
1. Povežite se sa test ureñajem.
2. Selektujte željenu sekvencu iz padajuće liste ispod Control Panel-a Modula Emitanse.
3. Kliknite na Start/pause za startovanje cele selektovane sekvence.
Ako je Tools > Options > General > Auto start on seal podešeno na Sequence (sekvenca),
sekvenca startuje čim se postigne dobro naleganje sonde.
Ako se pacijent uznemiri testom, kliknite Stop za stopiranje testa. Test se momentalno
prekida.
Ako se detektuje curenje ili se sonda izvadi iz pacijentovog uveta, sekvenca se automatski pauzira (sekvenca se takoñe može pauzirati ručno). Sekvenca se može stopirati ili nastaviti posle ponovnog uspostavljanja dobrog naleganja sonde.
4. Kliknite Pause ako želite ručno da pauzirate izvršavanje sekvence.
Kad nastavite testiranje refleksa, test nastavlja sa nivoom intenziteta sa kojim je
prekinut.
Kad Pause trepće, stisnite ponovo za nastavak testiranja.
5. Kliknite Skip za preskakanje merenja u toku i nastavak sa sledećim.
6. Kliknite Stop sequence za stopiranje cele sekvence.
• Ako je Tools > Options > General > Auto resume on seal podešeno na Off:
Sonda mora ostati na mestu za vreme sekvence. Ako se sonda izvadi, test se re-
106
Otometrics
Testiranje sa OTOsuite Modulom Imitanse
Skrining
startuje sa testiranjem Timpanometrije kad se testiranje nastavi.
• Ako je Tools > Options > General > Auto resume on seal podešeno na On:
Ako je sonda izvañena iz pacijentovog uva ili postoji curenje, sekvenca se automatski nastavlja iz pauze kad se ponovo uspostavi naleganje sonde.
Kad se sekvenca nastavi, uvek nastavlja tamo gde je pauzirana.
Prekinuti stimulus refleksa se ponavlja.
Ako se curenje pojavi za vreme merenja timpanometrije, timpanometrijski deo sekvence se ne ponavlja. Stisnite stop i ponovo pokrenite sekvencu ako je potrebno
da ponovite merenje timpanometrije.
9.2
Skrining
Koristite skrning olivice za skrining. Važno je da držite sondu čvrstim stiskom da bi sprečili pomeranje sonde što prouzrokuje curenje ili promenu admitanse.
1. Uradite kao što je opisano u 6 Pripremanje OTOflex-a 100 i Module Emitamse za
testiranje ► 49.
2. Upalite OTOflex 100. Ako želite da izvedete test sa OTOflex-a 100, pogledajte
OTOflex 100 uputstvo za instrukcije.
3. Otvorite Modul Imitanse sa selektovanim Tympanometry testom.
Control Panel
4. Kliknite na ikonu Control Panel na polju sa alatkama Modula Imitanse. Podešavanja
ureñaja su prikazana u Control Panel-u.
5. Ako je potrebno, stisnite Ear Selector taster za prebacivanje uva na kom želite da započnete testiranje.
6. Učitajte podešavanja testa napravljena za pacijente u relevantnom starosnom dobu.
7. Ako se koristi kontralateralni stimulacija u testu refleksa, uverite se da su i Ipsi sonda i Contra slušalica na mestu pre startovanja merenja.
8. Zamolite pacijenta da sedi veoma mirno i tiho, bez pomeranja glave ili vilice.
9. Nastavite sa ili 9.2.1 Skrining timpanometrija ► 107 ili 9.2.2 Skrining Akustičnog Refleksa ► 108.
9.2.1
Skrining timpanometrija
Osnovno podešavanje testa prinenjeno na ekran Timpanometrije nije dizajnirano specifično za skrining timpanometriju.
1. Kliknite na Start na Control Panel-u bez stavljanja olivice u pacijentovo uvo. Ovo priprema OTOflex 100 za početak merenja čim se postigne dobro naleganje sonde.
Otometrics
107
Testiranje sa OTOsuite Modulom Imitanse
Skrining
2. Čvrstim stiskom stavite sondu u pacijentovo uvo..
3. Test startuje automatski čim se ostvari dobro naleganje sonde.
Podešavanja – Skrining timpanometrija
Kad sprovodite skrining timpanometriju, sledeća podešavanja čine ovaj test još
bržim:
• Tools > Options > General > Auto start on seal
Sekvenca
Test startuje automatski čim se ostvari dobro naleganje sonde. Bez obzira na podešavanja u Tools > Options > Tymp. and Reflex Scr. > Auto next curve (automatska sledeća
kriva) Modul Imitanse automatski promeni sledeću krivu timpanometrije za svako
prebacivanje timpanometrije. Ovim se postiže sprečavanje prepisivanja već snimljenih timpanograma, ako se merenje timpanometrije slučajno aktivira.
• Tools > Options > Tymp. and Reflex Scr. > Stop when results are available
On
• Control Panel > Pump Speed
AFAP
Rezultati Refleks Skrininga
Rezultati Refleksa prikazani u pregledu Praga Refleksa su rezultati refleks skrininga.
Ako se zatim napravi test Praga Refleksa (videti 9.4.1 Automatsko i polu-automatsko
testiranje praga ► 113) koristeći isti tip stimulusa kao u Skriningu Refleksa, rezultati
iz tog testa će zameniti skrining vrednosti prikazane u tom pregledu.
9.2.2
Skrining Akustičnog Refleksa
Na ekranu Tympanometry testa, sekcija Skrining Refleksa prikazuje vrednosti skrning refleksa ako su dostupna merenja skrining refleksa, ili precrtane vrednosti ako nisu dostupna merenja.
Ako se zatim napravi test Praga Refleksa (videti 9.4.1 Automatsko i polu-automatsko
testiranje praga ► 113) koristeći isti tip stimulusa kao u Skriningu Refleksa, rezultati
iz RT testa će zameniti RS vrednosti prikazane u tom pregledu. Bilo koji tip stimulusa
kojim se nije testiralo za vreme testa Praga Refleksa će ostati u tabeli rezultata Skrining Refleksa.
Skrining Refleksa automatski prati zamenu timpanometrije ako startujete T+RS sekvencu (videti 9.1 Sekventno testiranje ► 105).
108
Otometrics
Testiranje sa OTOsuite Modulom Imitanse
Skrining
1. Ao je potrebno, promenite odgovarajuća podešavanja.
Važno · U Skrining modu bezbedni nivo intenziteta se nemože prekoračiti.
Napomena · Za sprečavanje prekida automarskog ili polu-automatskog testiranja zbog previsokih nivoa stimulusa (kad prekorače bezbedni nivo), preporučuje se da
podesite maksimalni intenzitet na 95 dB HL. Takoñe videti 9.4 Testiranje Akustičnog
Praga Refleksa ► 112.
2. Kliknite na Start na Control Panel-u bez umetanja olivice u pacijentovo uvo.
Ovo priprema ureñaj da započne merenje čim se obezbedi dobro naleganje sonde.
3. Čvrstim stiskom ubacite sondu u pacijentovo uvo..
4. Test počinje automatski čim se postigne dobro naleganje i dihtovanje sonde.
Upozorenje · Ako se pacijent uznemiri visokim nivoima stimulusa u uvu koje se trenutno testira, kliknite Stop. Test se momentalno prekida. Već izmereni rezultati se
zadržavajuvaju.
5. Ako je potrebno, kliknite na Pause na Control Panel-u za prekid testa. kliknite na trepćuće Pause dugme za nastavak. Posle pauze Modul Imitanse nastavlja sa intenzitetom koji dolazi ili sa kojim je prekinut.
Podešavanja – Skrining refleksa
• Tools > Options > Tymp. and Reflex Scr. > Stimulus Intensities > Increment (povećavanje)
(dB)
Korak u dB izmeñu svakog emitovanog intenzuiteta stimulusa. Ako je, na primer,
inkrement podešen na 10 dB i broj intenziteta na 2, prvo emitovanje će biti na
maksimalnom intenzitetu -10 dB.
Otometrics
109
Testiranje sa OTOsuite Modulom Imitanse
Testiranje timpanometrije
Za sprečavanje prekida automarskog ili polu-automatskog testiranja zbog previsokih nivoa stimulusa (kad prekorače bezbedno nivo), preporučuje se da podesite
maksimalni intenzitet na 95 dB HL.
• Tools > Options > General > Auto start on seal
Ako je podešeno na Sequence, test startuje automatski kad se obezbedi dobro naleganje i dihtovanje sonde
Ako ne, stisnite Start na Control Panel-u za pripremu OTOflex-a 100 da započne merenje čim se uspostavi dobro naleganje.
• Tools > Options > General > Auto resume on seal
Ako koristite skrining olivice, preporučuje se da ovo podešavanje bude na On. Test se potom aktivira ili nastavlja kad se obezbedi dobro naleganje, tj kad se skrining olivica namesti u uvo.
Ako je podešeno na Off: Skrining livica mora ostati na mestu u pacijentovom uvu.
Ako se sonda pmeri, test se prekida.
•
Tools > Options > Tymp. and Reflex Scr. > Auto Reflex Screening > Reflex Criterion (kriterijum Refleksa)
Podešavanja sekvence – Skrining refleksa
Ako izvodite automatsku sekvencu Timpanometrija + Skrining Refleksa korišćenjem
skrining olivica, podesite Tools > Options > General > Auto start on seal na Sequence. Test
će startovati sa Timpanometrijom i nastaviti automatski sa Skriningom Refleksa
9.3
Testiranje timpanometrije
Napomena · Uvek izvedite timpanometriju pre bilo kakvog merenja akustičnog refleksa. Takoñe, uvek utvrdite prag akustičnog refleksa pre izvoñenja merenja slabljenja refleksa.
9.3.1
Dijagnostička timpanometrija
Osnovno podešavanje dostupno za timpanometriju je napravljeno za svaki od testova timpanometrije koji možete izvesti. Promenite podešavanja da odgovaraju Vašim
potrebama.
110
Otometrics
Testiranje sa OTOsuite Modulom Imitanse
Testiranje timpanometrije
Testiranje
1. Proverite i promenite odgovarajuća podešavanja.
2. Namestite sondu u pacijentovo uvo.
3. kliknite Start na Control Panel-u za startovanje merenja timpanometrije.
Upozorenje · Ako se pacijent uznemiri testom, kliknite Stop. Pritisak pumpe se momentalno oslobaña.
Kriva koja se do tad sačuva ostaje kao merenje.
4. Ako postoji curenje, to se prikazuje na ekranu. Videti 9.8 Curenje ► 125.
5. Test se odvija na sledeći način:
– Pumpa povećava pritisak do maksimalne vrednosti podešene u Tools > Options
>Tymp. and Reflex Scr. > Pressure axis - Range (osa pritiska - opseg) i u zavisnosti od
Control Panel > Sweep direction (smer pretrage).
– Čim se dostigne unapred definisan pritisak, započinje pretraga.
– Dok traje pretraga, admitansa za svaku vrednost pritiska se iscrtava na ekranu i formira krivu timpanograma. Za vreme merenja, 2 obeleživača – markera u obliku dijamanta
označavaju sledeće:
- marker admitanse desno od ose admitanse, označava trenutnu admitansu,
- marker pritiska osi pritiska, označava trenutni pritisak.
– Rezultati timpanometrije su prikazana u pregledu rezultata u gornjem desnom
uglu prozora.
Otometrics
111
Testiranje sa OTOsuite Modulom Imitanse
Testiranje Akustičnog Praga Refleksa
6. Za pravljenje nove pretrage, kliknite na Start na Control Panel-u.
Možete sačuvati do 3 odvojena merenja za svako uvo u Pacijentovoj Fascikli.
Podešavanja – Dijagnostička timpanometrija
• Tools > Options > Tymp. and Reflex Scr. > Auto next curve (automatska sledeća kriva)
9.3.2
ETF-I, Funkcija Eustahijeve Tube – Netaknuta
Napomena · Ovaj test je dostupan samo ako OTOflex 100 podržava dijagnostičko
testiranje.
Testiranje
1. Sačuvati timpanogram. Videti 9.3.1 Dijagnostička timpanometrija ► 110 za instrukcije.
2. Upoznajte pacijenta o izvoñenju i Valsalva-inog i Toynbee-jevog manevra (videti
OTOflex 100 Vodič).
3. Sačuvati drugi timpanogram.
4. Uporediti timpanograme iz koraka 1 i 3 na više-slojnom timpanogramu.
(postaviti Tools > Options > Tymp. and Reflex Scr. > Layered curves (slojevite krive) na Yes).
5. Može biti korisno da ponovite proceduru korišćenjem različitih tehnika i manevara
u test sekvenci za potpunu ocenu funkcionisanja Eustahijeve Tube.
Podešavanja - ETF-I
•
9.4
Tools > Options > Tymp. and Reflex Scr. > Auto next curve
Testiranje Praga Akustičnog Refleksa
Ovaj tip testa je dostupan samo ako OTOflex 100 podržava dijagnostičko testiranje.
• 9.4.1 Automatsko i polu-automatsko testiranje praga ► 113
• 9.4.2 Ručno testiranje praga ► 117
Napomena · Uvek izvedite timpanometriju pre bilo kakvog merenja akustičnog refleksa. Takoñe, uvek utvrdite prag akustičnog refleksa pre izvoñenja merenja slabljenja refleksa.
Automatsko i polu-automatsko testiranje
Automatski i polu-automatski testovi podržani u OTOsuite-u omogućavaju najlakši
način merenja akustičnog refleksa. Ručno menjanje i testiranje je takoñe dostupno
za specifične intenzitete stimulusa.
Kad testirate refleks korišćenjem ovih automatskih ili polu-automatskih funkcija , refleksi se automatski utvrñuju korišćenjem različitih nivoa stimulusa. Ovi nivoi su unapred definisani, ali ih korisnik može menjati. Ovo znači da, u nekim slučajevima, je
112
Otometrics
Testiranje sa OTOsuite Modulom Imitanse
Testiranje Akustičnog Praga Refleksa
neophodno prilagoditi podešavanja vezana za automatsko testiranje. Ove podešavanja se nalaze u Automatic sekciji u Tools > Options > Reflex Threshold/Reflex Decay
> Stimulus types dijalozima.
Kad koristite automatsko ili polu-automatsko testiranje ili kad koristite test sekvence,
uvek se uverite da su ova automatska podešavnja odgovarajuća!
Visoki intenziteti stimulusa
Za sprečavanje prekida automarskog ili polu-automatskog testiranja zbog previsokih
nivoa stimulusa (kad prekorače bezbedno nivo), preporučuje se da podesite maksimalni intenzitet na 95 dB HL. Kad testirate sa tipovima stimulusa izmeñu 500 i 2000
Hz, nepronañeni refleksi na ovim intenzitetima se smatraju nenormalno visokim (koristite 2-standardna kriterijuma devijacije sa prosečnim nivoom praga kod odraslih).
Kadgod nivo stimulusa prekorači nivo upozorenja (> 108 dB SPL re 2 cc korespodentno sa >=115 dB SPL u 0.5 cc), vrednost intenziteta stimulusa će početi da blica
i automatsko testiranje će se pauzirati. Tad će te biti upitani da li želite da nastavite
ili da preskočite na sledeći tip stimulusa.
Upozorenje · Kad testirate male uši, nivo pritiska zvuka se povećava u ušnom kanalu. Zbog toga se ne preporučuje da premašite nivo upozorenja kad testirate pacijente sa mali ušnim kanalima.
9.4.1
Automatsko i polu-automatsko testiranje praga
Pre testiranja refleksa:
• Upozorite pacijenta o visokim nivoima stimulusa, koji se koriste za izmamljivanje
refleksa. Ako su visoki nivoi zvuka neprihvatljivi za pacijenta, morate prekinuti
testiranje.
• Zamolite pacijenta da sedi veoma mirno i tiho za vreme testiranja, bez pomeranja
glave ili vilice.
• Ako je uključena kontralateralna stimulacija, uverite se da su i Ipsi sonda i Contra
slušalica na mestu pre početka merenja. Videti OTOflex 100 Vodič.
Automatsko i polu-automatsko testiranje praga
1. Stisnite PageDown za odlazak na ekran Testiranja Praga Refleksa, ili selektujte
test u View > Immittance >.
Rezultati Refleksa prikazani u pregledu Praga Refleksa su rezultati refleks skrininga. Ako zatim uradite test Praga Refleksa korišćenjem istog tipa stimulusa
(videti 9.4.1 Automatsko i polu-automatsko testiranje praga ► 113), rezultati iz
tog testa će zameniti one prikazane u tom pregledu.
Otometrics
113
Testiranje sa OTOsuite Modulom Imitanse
Testiranje Akustičnog Praga Refleksa
Prag Refleksa automatski sledi timpanometrijsku pretragu ako startujete T+RT
sekvencu (videti 9.1 Sekventno testiranje ► 105).
Podebljana horizontalna linija na svakom grafiku označava unapred definisan kriterijum
refleksa. To je pomak sa osnovnog markera linije na vertikalnoj osi. Na stepen pomaka se
utiče podešavanjima u Tools > Options > Reflex Threshold > General - Reflex criterion (mmho).
Napomena - Za sprečavanje prekida automarskog ili polu-automatskog testiranja zbog
previsokih nivoa stimulusa (kad prekorače bezbedni nivo), preporučuje se da podesite
maksimalnu vrednost intenziteta na 95 dB HL. Takoñe videti 9.4 Testiranje Praga Aku- stičnog
Refleksa ► 112.
Upozorenje · Ako se pacijent uznemiri visokim nivoima stimulusa u uvu koje se trenutno testira, stisnite Stop. Test se momentalno prekida. Već izmreni rezultati se mogu
sačuvati.
– Za startovanje automatskog testiranja:
Kliknite na Start u Auto sekciji Control Panel-a za startovanje potpuno automatskog traženja praga refleksa za sve emitovane stimuluse.
– Za startovanje polu-automatskog testiranja:
Kliknite Start u Manual sekciji Control Panel-a za startovanje polu-automatskog traženja praga refleksa za tip stimulusa selektovanog u Control Panel-u. Podešavanja u Tools > Options > Reflex Threshold > Stimulus Types > kontrolišu traženje praga.
Za pauziranje testa, ako je potrebno, kliknite na Pause na Control Panel-u.
Za nastavak testiranja, kliknite blicajuću Pause. Posle pauze test nastavlja sa
nivoom intenziteta sa kojim je prekinut.
114
Otometrics
Testiranje sa OTOsuite Modulom Imitanse
Testiranje Akustičnog Praga Refleksa
2. Ako je Tools > Options > General > Auto resume on seal podešeno na On, testiranje nastavlja kad se postigne dobro naleganje sonde.
– Prag nije odmah pronañen:
Intenziteti stimulusa se povećavaju dok se ne registruje prag refleksa ili dok se
ne prekorači maksimalni intenzitet.
– Prag je odmah pronañen:
Test automatski smanjuje intenzitete stimulusa dok se prag više ne registruje.
3. U zavisnosti od Vaših podešavanja u Tools > Options > Reflex Threshold > Verification,
možete selektovati tip verifikacione strategije za korišćenje posle zadovoljavanja
kriterijuma skretanja sa automatskom pretragom praga.
Najmanji intenzitet stimulusa gde se zadovoljava kriterijum refleksa se može ponovo testirati na reproduktivnost, ili sledeći jedan ili dva nivoa intenziteta se mogu
koristiti za potvrdu osobina rasta refleksa.
4. Dok se test odvija, različita polja se kontinualno ažuriraju na ekranu:
– Skretajuće krive
Skretajuće krive su prikazane na ekranu, eventualno rezultiraju kompletnim
skretajućim grafikom Refleksa. Prikazane krive su uvek sortirane u odnosu na
povećanje intenziteta stimulusa.
– Timpanogram
U gornjem desnom uglu ekrana, najsvežiji timpanogram, ako je dostupan za
trenutno korišćen ton sonde, je prikazan, i marker na osi pritiska indicira trenutni pritisak slušnog kanala. Broj krive je takoñe prikazan.
– Audiogram
Primenljivi simboli praga akustičnog refleksa pojavčjuju se na audiogramu u
donjem desnom uglu ekrana. Simbol Not found (nije pronañen) se koristi dok
se ne dostigne nivo praga.
Sledeći simboli se koriste u audiogramu:
Čist ton vazdušno nemaskiran/maskiran (L (levo))
Čist ton koštano nemaskiran/maskiran (L)
Ipsi Prag pronañen/nije pronañen (L)
Contra prag pronañen/nije pronañen (Stimulacija:R (desno))
Važno · Iako se simboli na audiogramu za kontralateralno merenje refleksa odnose na
stimulisano uvo (tj. simbol i boja za ne testirano uvo), simboli su prikazani na audiogramu uveta sa sondom.
Otometrics
115
Testiranje sa OTOsuite Modulom Imitanse
Testiranje Akustičnog Praga Refleksa
– Tabela pragova
Utvrñen prag je prikazan u tabeli pragova na donjem delu ekrana. Ipsi rezultati
se pojavljuju u gornjem redu. Stimulisano uvo se referencira kontralateralnim rezultatima koji se pojavljuju u donjem redu.
Merenje se automatski zaustavlja kada se registruju zadovoljavajuće vrednosti.
– Skretajuće krive
Grafik koji predstavlja automatski utvrñen prag na vrhu ekrana je prikazan u
okviru.
– Tabela pragova
Utvrñen prag je prikazan u tabeli Pragova na donjem delu ekrana, Ako nema
detektovanog refleksa, polje u tabeli Pragova će prikazivati tekst “None” (ništa) za indiciranje odsutnosti praga.
– Audiogram
Marker audiograma na audiogramu u donjem desnom delu ekrana indicira nivo praga ili najveći intenzitet na kom prag nije pronañen.
Ako merenje obuhvata više od 3 intenziteta, kliknite na selektor grafika za skrolovanje izmeñu grafika.
5. Ako želite ručno da izmenite automatski utvrñen prag:
kliknite na padajući meni odreñenog polja u tabeli Pragova i selektujte intenzitet
stimulusa za predstavljanje kao vrednost praga. Ručno selektovana vrednost će
biti označena zvezdicom, odgovarajući grafik na vrhu ekrana je uokviren prema
116
Otometrics
Testiranje sa OTOsuite Modulom Imitanse
Testiranje Akustičnog Praga Refleksa
tome, i marker audiogram na audiogramu u donjem desnom uglu ekrana je ažuriran.
6. Ako želite da nastavite sa ručnim testiranjem, idite na 9.4.2 Ručno testiranje praga
► 117.
Podešavanja – Automatsko i polu-automatsko merenje Praga Refleksa
• Tools > Options > General > Auto resume on seal
Off:
Ako postoji curenje sonde, test se prekida. Morate nastaviti test ručno ako se prekine zbog curenja.
On:
Testiranje se nastavlja automatski kad se postigne odgovarajuće naleganje ako je
prekinuto zbog curenja.
• Control Panel > Custom TPP offset (prilagodljivi TPP pomak)
Označeno:
Pritisak se pomera u TPP-u na osnovu TPP pomaka definisanog u Tools > Options >
Reflex Threshold > General > Custom TPP offset. Ako je pomak podešen na vrednost sa
postfiksom “more”, on pomera pritisak u istom smeru u odnosu na znak TPP-a, i
u suprotnom smeru ako je podešeno na “less”.
Napomena · TPP vrednost iz najskorije krive timpanometrije na istom tonu sonde se
koristi u merenju refleksa.
Napomena · Kad je Control Panel > Custom TPP offset promenjeno u Prag Akustičnog Refleksa,ovo podešavanje se automatski prtimenjuje u podešavanju testa Slabljenja Akustičnog Refleksa za osiguranje doslednosti testiranja refleksa, ali ne važi obrnuto.
• Tools > Options > Reflex Threshold > Verification
U zavisnosti od Vaših podešavanja, možete selektovati tip verifikacije:
Najmanji intenzitet stimulusa, gde je ispunjen kriterijum refleksa, se može ponovo
testirati na održivost, ili sledeći jedan ili dva nivoa intenziteta se mogu koristiti za
potvrdu osobina rasta refleksa.
9.4.2
Ručno testiranje praga
Ako se prag ne pronañe za vreme automatskog ili polu-automatskog testiranja, možete ručno testirati specifične intenzitete stimulusa:
1. Stisnite PageDown za odlazak na ekran Praga Refleksa, ili selektujte test iz View >
Immittance.
Otometrics
117
Testiranje sa OTOsuite Modulom Imitanse
Testiranje Akustičnog Praga Refleksa
Podebljana horizontalna linija na svakom grafiku označava unapred definisan kriterijum refleksa prikazan u odnosu na marker osnovne linije na vertikalnoj osi. Na rastojanje izmeñu njih se utiče podešavanjima u Tools > Options > Reflex Threshold > General
> Reflex criterion (mmho).
2. Proverite i promenite Control Panel i Test podešavanja.
– Selektujte odgovarajuće Stimulus, Intenzitet i Strana Stimulusa u Control panel-u.
– Control Panel > Custom TPP offset
Ako je označeno u Pragu Akustičnog Refleksa, ova podešavanja se automatski
primenjuju u podešavanju testa Slabljenja Akustičnog Refleksa, ali ne važi obrnuto.
– Ako je potrebno, promenite podešavanje pregleda Deflection axis – Scale(Skala).
controlpanel_pragrefleksa_ručno.png
– Ako selektujete podešaavnje Control Panel > Stimulus koje nije uključeno u Vaš pregled, Tabela Pragova se automatski ažurira za prikaz selekcije kad se započne testiranje.
Upozorenje · Ako se pacijent uznemiri visokim nivoima stimulusa u uvu koje se trenutno testira, kliknite na Stop za prekid testiranja. Test se momentalno prekida. Već snimljeni rezultati se mogu sačuvati.
3. Kliknite na Start stimulus u Manual sekciji Control Panel-a za puštanje jednog intenziteta
stimulusa.
4. Ako postoji curenje, ikona pokazuje problem na ekranu.
5. Dok se test odvija različita polja se kontinualno ažuriraju na ekranu. Videti 9.4.1 Automatsko i polu-automatsko testiranje praga ► 113.
6. U zavisnosti od metode Vašeg pristupa, ponovite korišćenjem adekvatnih nivoa stimulusa sve dok testiranje ne bude zadovoljavajuće.
7. Da biste ručno odredili prag, kliknite na padajući meni u odreñenom polju u tabeli
Pragova i selektujte da intenzitet stimulusa bude prijavljen kao vrednost praga.
– Skretajuće krive
Grafik koji predstavlja ručno utvrñen prag u tabeli Pragova je prema tome uokviren.
– Tabela Pragova
Dok se vrednost praga u tabeli Pragova u donjem delu ekrana na detektuje ručno, označeno polje će pokazivati tekst “None” što označava da nema utvrñen-
118
Otometrics
Testiranje sa OTOsuite Modulom Imitanse
Testiranje Slabljenja Akustičnog Refleksa
og praga. Kad se utvrdi, ručno selektovana vrednost će biti označena zvezdicom.
– Audiogram
Marker audiograma na audiogramu na donjem desnom delu ekrana označava
nivo praga ili najveći intenzitet gde se prag nije našao.
Kad se prag utvrdi ručno, marker audiograma se ažurira.
Važno · Simbol na audiogramu za “Not found (Nije nañen)” ostaje dok se prag ne utvrdi ručno.
Ako merenje obuhvata više od 3 intenziteta, kliknite na seletor grafika za skrolovanje izmeñu grafika.
Sačuvana merenja
Možete sačuvati odvojena merenja za posebne tipove stimulusa (na primer različite
frekvencije ili buka) za svako uvo. možete uvek označiti grafik, koji će potom biti presnimljen kad napravite novo merenje.
Tri krive (pokazuju odgovor refleksa) sa najvećim intenzitetom gde je detektovana
vrednost praga su automatski sačuvane u sistem.
Ako ponavljate merenje na specifičnom intenzitetu, prethodna vrednost će biti presnimljena. Kao posledica, nemožete videti nekoliko krivih sa istim intenzitetom.
Ako merenje obuhvata više od 3 intenziteta, kliknite na selektor grafika za skrolovanje izmeñu grafika.
9.5
Testiranje Slabljenja Akustičnog Refleksa
Napomena · Ako koristite OTOflex 100 Quick Check test ureñaj, nemožete kontrolisati testiranje Slabljenja Akustičnog Refleksa iz OTOsuite Modula Imitanse.
Nivo stimulusa ze testiranje slabljenja pretpostavlja da je dostupan prag refleksa za
uvo, tip stimulusa i stimulisano uvo (ipsi ili contralateral) koje je izabrano za testiranje slabljenja. nivo stimulusa za testiranje slabljenja se potom automatski podešava
na nivo praga +10 dB.
Ako nema dostupnog praga refleksa, podešavanje Control Panel > Intensity je Off. Ovo
je korisno za praćenje admitanse.
Za maksimalno trajanje vremena praćenja, podesite Tools > Options > Reflex Decay> Stimulus Timing > Stimulus na 26 sekundi i Control Panel > Intensity na Off. Rezultujuća kriva
se može sačuvati kao osnovni grafik slabljenja.
Otometrics
119
Testiranje sa OTOsuite Modulom Imitanse
Testiranje Slabljenja Akustičnog Refleksa
Napomena · Može se pojaviti upozorenje da je nivo stimulusa u prekoračenom opsegu intenziteta. Slabljenje refleksa možda neće biti moguće usled visoko podignutih nivoa praga.
9.5.1
Max. nivoi intenziteta
500 Hz
1000 Hz
Ipsi
50 do 105 dB HL ± 3 dB
50 do 120 dB HL ± 3 dB
Contra
50 do 115 dB HL ± 3 dB
50 do 120 dB HL ± 3 dB
Automatsko testiranje Slabljenja Akustičnog Refleksa
1. Pritisnite PageDown da biste došli na test ekran Slabljenja Refleksa, ili odaberite test
iz View > Immittance.
Napomena · Test slabljenja intenziteta stimulusa pretpostavlja da postoji prag refleksa
predviñen za uvo, tip stimulusa i stimulisano uvo (ipsi- ili kontralateralno) koje je izabrano za testiranje slabljenja refleksa. Intenzitet stimulusa slabljenja će tada automatski
biti postavljen na nivo praga +10 dB.
Napomena · Može se pojaviti upozorenje da je nivo stimulusa u prekoračenom opsegu
intenziteta. Slabljenje refleksa možda neće biti moguće usled visoko podignutih nivoa praga.
Upozorenje · Ako se pacijent uznemiri visokim nivoima intenziteta u uvu koje se trenutno testira, kliknite na Stop na ekranu. Test se momentalno prekida. Već izmereni rezultati se mogu sačuvati.
2. Kliknite na Start u Auto sekciji Control Panel-a za startovanje potpuno automatskog testiranja slabljenja refleksa za date stimuluse.
120
Otometrics
Testiranje sa OTOsuite Modulom Imitanse
Testiranje Slabljenja Akustičnog Refleksa
– Za prekid testa, ako je potrebno, kliknite na Pause na Control Panel-u.
– Za nastavak testiranja, kliknite na trepćuću Pause. Posle pauze test nastavlja sa
nivoom intenziteta za vreme kog se desio prekid.
3. Ako je Tools > Options > General > Auto resume on seal podešeno na On, testiranje nastavlja kad se postigne dobro naleganje sonde.
Sačuvana merenja
Pošto se merenje slabljenja refleksa tipično izvodi korišćenjem ili ipsilateralne ili kontralateralne strane stimulusa (ne obe), samo dva merenja se čuvaju, na primer različiti
stimulusi i/ili ipsi/contra.
Za pregled grafika, kliknite na odgovarajuće polje u tabeli Polu-životnih vremena na
dnu ekrana.
Podešavanja – Automatsko testiranje Slabljenja Refleksa
• Tools > Options > General > Auto resume on seal
Off:
Ako postoji curenje sonde, test se prekida. Morate nastaviti test ručno ako je testiranje pauzirano zbog curenja.
On:
Testiranje se nastavlja automatski kad se postigne dobro naleganje ako se test pauzira zbog curenja.
• Control Panel > Custom TPP offset
Checked:
Pritisak se pomera u TPP-u na osnovu TPP pomaka definisanog u Tools > Options >
Reflex Threshold > General > Custom TPP offset. Ako je pomak podešen na vrednost sa
postfiksom “more”, on pomera pritisak u istom smeru u odnosu na znak TPP-a, i
u suprotnom smeru ako je podešeno na “less”.
Napomena · TPP vrednost iz najnovijih krivih timpanometrije na istom tonu sonde se
koristi u merenju refleksa.
Napomena · Kad je Control Panel > Custom TPP offset promenjeno u Prag Akustičnog Refleksa, ovo podešavanje se automatski primenjuje u podešavanju testa Slabljenja Akustičnog Refleksa za osiguranje doslednosti testiranja refleksa, ali ne važi obrnuto.
9.5.2
Ručno testiranje Slabljenja Akustičnog Refleksa
Napomena · Ručno testiranje Slabljenja Refleksa dostupno u OTOflex 100 Quick
Check verziji se nemože daljinski konrolisati iz OTOsuite Modula Imitanse.
1. Stisnite PageDown za odlazak na ekran testirana Slabljenja Refleksa, ili selektujte
test iz View > Immittance.
Otometrics
121
Testiranje sa OTOsuite Modulom Imitanse
Testiranje Slabljenja Akustičnog Refleksa
– Selektujte odgovarajući Stimulus, Intenzitet i Stranu Stimulusa u Control Panel-u.
– Control Panel > Custom TPP offset
Ako je označeno u Pragu Akustičnog Refleksa, ovo podešavanje se automatski
primenjuje u podešavanju Slabljenja Akustičnog Refleksa, ali ne važi obrnuto.
– Ako je potrebno, promenite podešavanje pregleda Deflection scale.
– Ako selektujete Control Panel > Stimulus podešavanje koje nije uključeno u Vaše podešavanje pregleda, tabela Pragova se automatski ažurira i prikazuje selekciju
kad se pokrene test.
Napomena · Intenzitet stimulusa za testiranje slabljenja pretpostavlja da je dostupan
prag refleksa, tip stimulusa i stimulusano uvo (ipsi- ili contralateral) za uvo koje je odabrano za testiranje slabljenja refleksa. Intenzitet stimulusa se tad automatski podešava na nivo praga +10 dB.
Napomena · Ovde mora postojati upozorenje da je nivo stimulusa u proširenom opsegu intenziteta. Slabljenje Refleksa je nemoguće visoko podignutih nivoa praga.
Upozorenje · Ako se pacijent uznemiri visokim nivoima stimulusa u uvu koje se testira,
kliknite na Stop na ekranu. Test se momentalno prekida. Već izmereni rezultati se mogu sačuvati.
2. Kliknite na Start stimulus u Manual (Ručnoj) sekciji Control Panel-a za izvoñenje jednog
testa slabljenja refleksa.
– Za prekid testa, ako je potrebno, kliknite na Pause na Control Panel-u.
122
Otometrics
Testiranje sa OTOsuite Modulom Imitanse
ETF-P (Funkcija Eustahijeve Tube – Perforirana)
– Za nastavak testiranja, kliknite na trepćuću Pause. Posle pauze test nastavalja
sa nivoom intenziteta tokom kog se desio prekid.
Sačuvana merenja
Pošto se merenje slabljenja refleksa tipično izvodi korišćenjem ili ipsilateralne ili kontralateralne strane stimulusa (ne obe), samo dva merenja se čuvaju, na primer različiti
stimulusi i/ili ipsi/contra.
Za pregled grafika, kliknite na odgovarajuće polje u tabeli Polu-životnih vremena na
dnu ekrana.
9.6
ETF-P (Funkcija Eustahijeve Tube - Perforirana)
1. Snimite timpanogram za potvrdu perforacije. Rezultujuća kriva timpanometrije će biti ravna, i zapremina ušnog kanala će biti nenormalno visoka, zato što uključuje zapreminu celog srednieg uva. Ako je potrebno, vidite 9.3.1 Dijagnostička timpanometrija ► 110 for instructions.
2. Stisnite PageDown za odlazak na ekran ETF-P testa, ili selektujte test iz View >
Immittance.
3. Pojavljuje se ETF-P ekran.
Napomena · Opseg pritiska dostupan za pozitivne i negativne pritiske (uključujući
400 daPa i -600 daPa) se obično koristi kod ETF-P testiranja. Videti Control Panel >
Positive/Negative pressure.
Otometrics
123
Testiranje sa OTOsuite Modulom Imitanse
Upravljanje rezultatima testova
4. Vreme testiranja je uvek max. 60 sekundi, ali za olakšan pregled, možete podesiti
manju vrednost inicijalnog vremena u Tools > Options > ETF-P > Time axis > Scale (sec.),
koje će potom biti prikazano na horizontalnoj osi.
Ako se prekorači vrednost inicijalnog vremena za vreme merenja, osa se automatski proširuje za korake od po 10 sekundi do maksimalnih 60 sekundi.
5. Kliknite na Pressure control dugme na Control Panel-u za startovanje testiranja.
– Ako je Control Panel > Initial pressure podešen na Positive (pozitivno) Pressure control
dugme menja naviše.
– Ako je Control Panel > Initial pressure podešen na Negative (negativno), Pressure control dugme menja naniže.
Stisnite za automatsko naduvavanje pritiska do prvog otvaranja Eustahijeve Tube
ili dosegnuća maksimalnog pritiska. Kontrola pritiska se automatski postavlja suprotno posle ispunjavanja jednog od ova dva kriterijuma.
Za pregled grafika, kliknite na odgovarajuće polje u tabeli Polu-životnih vremena na
dnu ekrana.
7. Jedna kriva po uvu se snima.
9.7
Upravljanje rezultatima testova
9.7.1
Testovi i pod-testovi
Test
Obuhvata sve rezultate testova iz, na primer, ispitivanja praga refleksa, ili sve timpanometrijske krive (samo jedno uvo).
Pod-test
Obuhvata trenutno selektovani deo testa, na primer, svi testirani intenziteti za specifični stimulus za testiranje refleksa, ili jednu krivu timpanometrije.
9.7.2
Zamena podataka uva
Ako testirate pacijenta sa pogrešno selektovanim uvetom u OTOsuite-u, možete zameniti podatke uva tako da odgovaraju drugom uvu.
Napomena · Ne možete zameniti podatke uva koji su već sačuvani ili ištampani
Možete zameniti podatke uva za vreme sesije ili posle sesije. Zamena se primenjuje
na sve podatke u selektovanoj Pacijentovoj Fascikli.
• Da bi uradili to, selektujte Edit > Swap Ear Results...
Ako selektujete Yes, podaci će biti pridruženi drugom uvu.
124
Otometrics
Testiranje sa OTOsuite Modulom Imitanse
Curenje
9.7.3
Brisanje podataka
Brisanje rezultata
Kad selektujete Edit > Delete Selected Sub-Test (brisanje selektovanog pod-testa) brišete:
• bilo koju krivu timpanometrije (identifikovanu sa brojem krive)
• bilo koji pun skup krivih vezan za specifičan tip stimulusa refleksa za jedan od testova refleksa (na primer sve krive Slabljenja Refleksa Ipsi 2000 Hz stimulus)
• ETF-P krivu
Brisanje pod-testova
Za brisanje pod-testa:
1. Kliknite na jednu od krivih ili ikonicu grafika u ovoj grupi za pregled specifične krive ili grafika. Kriva će tad biti označena.
2. Za brisanje krive, selektujte Edit > Delete Selected Test.
9.8
Curenje
Testiranje može biti komplikovano zbog faktora koji mogu prouzročiti curenje ili probleme sa sondom. Na primer, curenje može biti prouzrokovano:
• loše nameštenom olivicom,
• olivica nije pravilno postavljena u ušni kanal,
• primese u ušnom kanalu sprečavaju dobro naleganje sonde,
• Stara, tvrda olivica,
• pneumatski utikač sonde nije pravilno priključen u OTOflex 100,
• vrh sonde ne dihtuje dobro.
Problemi sa sondom mogu nastati usled:
• začepljenja sonde,
• blokiranog filtera ušne masti.
Curenje i začepljenost sonde su prikazani na ekranu za vreme testiranja.
Detekcija curenja
Ako postoji curenje ili ako je sonda blokirana za vreme testiranja, prozor u gornjem
desnom uglu ekrana prikazuje problem
• Ostvareno dobro naleganje sonde
• Blokirana sonda
Otometrics
125
Testiranje sa OTOsuite Modulom Imitanse
Testiranje drugog uva
• Curenje sonde
• Sonda nije ubačena
Promenite poziciju sonde, ili je očistite, i nastavite testiranje.
9.9
Testiranje drugog uva
Kad završite sa testiranjem jednog uva, selektujte drugo uvo, ako je potrebno:
1. Prebacite sa Ear selection ikonicom na OTOsuite-ovoj paleti alata pre testiranja
drugog uva.
Ikoniva prikazuje trenutno aktivno uvo za testiranje.
2. Promenite sondu (i, ako je potrebno, ubacite slušalicu) u suprotno uvo(i).
3. Nastavite testiranje.
9.10
Čuvanje merenja
Modul Imitanse čuva 3 krive za svako uvo. Kad izvedete broj merenja koliko Vam
treba, možete sačuvati krive.
1. Za snimanje pacijentove fascikle, selektujte File > Save, ili kliknite na Save measurements ikonicu na OTOsuite-ovoj paleti alata.
Možete sačuvati rezultate 3 odvojena merenja timpanometrije za svako uvo. Ako
želite da obrišete bilo koju od krivih, videti Brisanje rezultata ► 125.
Napomena · Sačuvana kontralateralna merenja se primenjuju na stimulisano uvo.
9.10.1
Korišćeni standardi u NOAH-i
Kad se merenja vezana za stimulisano uvo čuvaju u NOAH-i, ona su označena specifičnim skraćenicama, na primer: “T+IT+ID+ETFP”.
Sledeće skraćenice se koriste za različite tipove testova, kad se rezultati testova snimaju u NOAH-i:
Timpanometrija
T
126
Timpanometrijska merenja
Otometrics
Testiranje sa OTOsuite Modulom Imitanse
Pripremanje za sledećeg pacijenta
Skrining Refleksa
RS
Ako akcija sadrži i ipsilateralni i contralateralni skrining refleksa.
IS
Ako akcija sadrži samo Ipsilateralni skrining.
CS
Ako akcija sadrži samo Contralateralni skrining
Prag Refleksa
RT
Ako akcija sadrži i ipsilateralno i contralateralno merenje praga refleksa
IT
Ako akcija sadrži samo Ipsilateralno merenje praga
CT
Ako akcija sadrži samo Contralateralno merenje praga
Slabljenje Refleksa
RD
Ako akcija sadrži i ipsilateralno i contralateralno merenje slabljenja refleksa
IS
Ako akcija sadrži samo Ipsilateralno merenje slabljenja
CS
Ako akcija sadrži samo Contralateralno merenje slabljenja.
ETF-P
ETFP
9.11
ETF-P (Funkcija Eustahijeve Tube – Perforirana)
Pripremanje za sledećeg pacijenta
Kad završite testiranje pacijenta i želite da testirate novog pacijenta:
1. Radi pacijentove privatnosti, kad primite novog pacijenta, uverite se da ekran računara i ureñaj za testiranje ne prikazuju nijednu informaciju o prethodnom pacijentu.
2. Selektujte ili kreirajte novog pacijenta. Ako već niste sačuvali rezultate merenja,
bićete obavešteni da to uradite. kliknite na Save ili Cancel ako je potrebno.
3. Pripremite se za sledećeg pacijenta, kao što je opisano u 6 Pripremanje OTOflex-a
100 i Modula Imitanse za testiranje ► 49.
Otometrics
127
Testiranje sa OTOsuite Modulom Imitanse
Pripremanje za sledećeg pacijenta
128
Otometrics
10
Štampanje
Možete štampati rezultate iz OTOsuite-a.
Ako štampate preko OTOflex-a 100, kad se povežete sa OTOsuite-om, štampanje
će se izvršiti na PC štampaču.
Štampanje iz OTOsuite-a je opisano u OTOsuite Uputstvo za korišćenje.
Otometrics
129
Printing
130
Otometrics
11
Upravljanje podacima u MADSEN OTOflex-u 100
11.1
Rukovanje podacima
Rukovanje deljenim podacima u OTOflex-u 100 i OTOsuite-u je u velikoj meri automatizovano.
Kao osnovno pravilo:
• Komunikacija izmeñu OTOsuite-a i OTOflex-a 100 je definisana OTOflex-om 100.
To znači da trenutno prikazana pacijentova fascikla u OTOflex-u 100 će automatski biti prebačena u OTOsuite.
• Podešavanja merenja su uvek sinhronizovana, omogućavajući OTOflex-u 100 da
nastavi bez posledica ako se izgubi konekcija sa PC-jem.
11.1.1
Prekid komunikacije
Komunikacija preko Bluetooth-a je u OTOflex-u 100 podešena na On kao osnovna.
Ako se Bluetooth konekcija izmeñu OTOflex-a 100 i OTOsuite-a prekine, prekida se
i komunikacija sa OTOflex-om 100.
• Ako se ponovo povežete dok je ista pacijentova fascikla u OTOflex-u 100 i OTOsuite-u, sinhronizacija se automatski izvršava.
• Ako se ponovo povežete nakon promene pacijentove fascikle ili na OTOflex-u 100
ili u OTOsuite-u, imaćete izbor da izvršite sinhronizaciju podataka ili je prekinete.
11.1.2
Sinhronizacija
Podaci se obično prebacuju iz OTOflex-a 100 u OTOsuite i nikad se ne brišu bez
potvrde korisnika.
Sinhronizacija traje samo nekoliko sekundi i u većini slučajeva se pokreće pri uspostavljanju konekcije.
• Ako sinhronizujete, pacijentova fascikla prikazana u OTOflex-u 100 će biti prepisana.
• Ako otkažete sinhronizaciju, možete sačuvati/ištampati pacijentovu fasciklu prikazanu u OTOflex-u 100, i potom sinhronizovati.
Otometrics
131
Upravljanje podacima u MADSEN OTOflex-u 100
Učitavanje rezultata testova u OTOsuite
Napomena · Samo trenutno prikazana pacijentova fascikla na test ureñaju će biti prebačena u OTOsuite za vreme sinhronizacije. Ostale fascikle napravljene dok je OTOflex 100 bio off-line se moraju ručno prebaciti. Da bi uradili to, vidite 11.2 Učitavanje
rezultata testova u OTOsuite ► 132.
Sinhronizacija ispravki u merenjima
Ako napravite izmene za, na primer, klasifikacione vrednosti praga refleksa ili timpanometrije, bilo u OTOsuite-u ili u OTOflex-u 100, tim promenama se daje vremenska
oznaka.
Najskorije promene, bez obzira dal su napravljene u OTOsuite-u ili u OTOflex-u 100,
će biti primenjene ili sinhronizovane.
Sinhronizacija pacijentovih fascikli
Ako pacijentove fascikle na PC-ju i test ureñaju nisu sinhronizovane kad se OTOsuite poveže sa OTOflex-om 100, one će se automatski sinhronizovati ili će te biti
obavešteni da ispravite neslaganja pri sinhronizaciji, u zavisnosti od podešavanja
u Configuration Wizard (Vodič za Konfigurisanje).
U OTOsuite-u selektujte Tools > Configuration Wizard > Configure Immittance (Konfigurisanje
Imitanse), selektujte podešavanja po Vašem izboru. Videti 16 Konfigurisanje OTO- suite-a
► 213.
11.2
Učitavanje rezultata testova u OTOsuite
Koristite OTOsuite za dobijenje rezultata testova iz OTOflex-a 100.
Kad koristite OTOsuite, možete prebaciti pacijentove fascikle iz OTOflex-a 100.
Da biste to uradili,
U Modulu Imitanse:
• Kliknite na Get Test Results ikonicu
ili
• Selektujte Measurement > Get Test Results from Device.
Ako je omogućena Bluetooth komunikacija u OTOflex-u 100, OTOsuite se automatski konektuje na OTOflex 100 za dobijanje podataka i potom se isključuje . Ako je online, on koristi već uspostavljenu konekciju.
132
Otometrics
Upravljanje podacima u MADSEN OTOflex-u 100
Čišćenje podataka
SelectTestSetDialog2.png
.
• Selektujte iz prikazanog dijalog prozora.
4. Kliknite na skup podataka koji želite da učitate i kliknite na OK.
Ako su podaci već dostupni u OTOsuite-u, bićete upitani da ili prepišete podatke
ili otkažete.
OTOsuite se automatski isključuje sa OTOflexa-a 100 kad se podaci prebace.
11.3
Čišćenje podataka
Ako je memorija OTOflex-a 100 popunjena, ili želite da sačuvate što više dostupne
memorije, možete očistiti podatke u OTOflex-u 100:
• U OTOflex-u 100 selektujte Menu > Manage Test Results. Ovaj meni omogućava pristup
funkcijama za brisanje pojedinih ili svih test podataka.
Pacijentove fascikle koje su sačuvane u OTOsuite-u ili ištampane će biti obrisane u
OTOflex-u 100 kad se memorija popuni.
Otometrics
133
Upravljanje podacima u MADSEN OTOflex-u 100
Čišćenje podataka
134
Otometrics
12
Podešavanje testa imitanse u MADSEN OTOflex-u 100
12.1
Podešavanja testa
Podešavanje testa se sadrži od stavki, oključujući opcije procedura kao što je trenutno selektovana test sekvenca, automatsko startovanje pri dobrom naleganju itd, koje
se primenjuju na ceo opseg testova dostupnih u OTOflex-u 100. Možete izmeniti pojedina podešavanja i snimiti ih kao podešavanja po Vašem izboru.
Možete ili koristiti ta podešavanja, ili ih menjati ih, ili ih učitavati, kao što ste definisali.
Napomena · Kad se OTOflex 100 poveže sa OTOsuite-om, podešavanja merenja u
OTOflex-u 100 se automatski prebacuju u Modul Imitanse.
Ako izmenite podešavanja merenja i u OTOflex-u 100 i u OTOsuite-u, OTOflex 100
će koristiti najskorija podešavanja.
Dok je OTOflex 100 povezan sa OTOsuite-om, možete menjati podešavanja merenja u Modulu Imitanse i/ili u OTOflex-u 100 ako želite. Podešavanja su sinhronizovana i OTOflex 100 će uvek koristiti najnovije izmene.
12.1.1
Promena individualnih podešavanja
Kad treba da izvršite test, i kad odaberete tip testa, možete pristupiti odreñenim podešavanjima:
• Stisnite Select za pristup Menu-ju.
Otometrics
135
Podešavanje testa imitanse u MADSEN OTOflex-u 100
Podešavanja testa
Start Sequence (Startovanje sekvence)
Test Selector (Selektor testa)
Printers... (Štampači)
Akcije
Patient & User... (Pacijent i korisnik)
My Settings... (Moja podešavanja)
Done! (Urañeno!)
Probe check (Provera sonde)
----------------------------Probe tone (Ton sonde)
Specifična podešavanja za selektovani
tip testa
Najčešće korišćena podešavanja
...
...
More Settings... (Još podešavanja)
-----------------------------
Opšta podešavanja
Manje korišćena podešavanja
Manage Test Results... (Upravljanje rezultatima testova)
Procedure Options... (Opcije procedura)
Advanced... (Napredno)
...
...
...
Auto Settings... (Automatska podešavanja)
Load Patient... (Učitavanje pacijenta)
Swap Ear Results (Zamena rezultata uva)
Del. Sub-test... (Brisanje pod-testa)
Del. Current Test...(Brisanje trenutnog testa)
Del. Patient... (Brisanje pacijenta)
Dissociate from (Razdvajanje od)
Del. All Printed Patients (Brisanje svih ištampanih pacijenata)
Del. All Patients (Brisanje svih pacijenata)
Users... (Korisnici)
Device Settings... (Podešavanja ureñaja)
Sequence (Sekvenca)
Service... (Servis)
Auto start on seal (Automatsko startovanje
pri dobrom naleganju)
Auto resume on seal (Automatsko nastavljanje pri dobrom naledanju)
Auto free memory (Automatsko oslobañanje
memorije)
First ear to test (Prvo uvo za testiranje)
226 Hz tymp unit (Jedinica za 226 Hz timp)
226 Hz defl. unit (jedinica za 226 Hz refl)
Intensity safety (Bezbedni intenzitet)
‘Done’ prompt (Potvrda Urañeno)
Print when done (Štampaj kad se završi)
‘Patient’ prompt (Potvrda Pacijent)
‘Settings’ prompt (Potvrda Podešavanja)
– Najčešće korišćena podešavanja
Kad stisnete Menu, prikazana su najčešće korišćena podešavanja specifičnih
testova koja možete videti/promeniti.
136
Otometrics
Podešavanje testa imitanse u MADSEN OTOflex-u 100
Podešavanja testa
Skrolujte za pregled ostalih stavki menija.
– Reñe korišćena podešavanja
Reñe korišćena podešavanja možete videti/izmeniti selektovanjem Menu > More Settings...
– Podešavanja za automatsko testiranje
Podešavanja izlistana u Menu > More Settings... > Auto Settings... se primenjuju u
automatkom testiranju.
– Podešavanja za sekvence i automatske funkcije
Ova podešavanja izlistana u Menu > Procedure Options su vezana za automatsko
testiranje, na primer kad je test deo sekvence testova ili kad se individualni test
automatski završi.
Možete menjati i sačuvati ova podešavanja kao specifična podešavanja merenja sa
specifičnim imenom, ili možete skinuti podešavanja po Vašem izboru iz Modula Emitanse.
Kad aktivirate OTOflex 100, podešavanja korišćena u OTOflex-u 100 se automatski
prikazuju u Control Panel-u i u prozoru dijaloga Measurement Settings (podešavanja
merenja) u Modulu Imitanse.
Za promenu podešavanja direktno u OTOflex-u 100, selektujte odgovarajući test
ekran:
1. Stisnite Select, skrolujte do odgovarajućih podešavanja i ponovo stisnite Select.
Ako podešavanja nisu dostupna direktno u Menu-ju, selektujte More settings..., i ako
je potrebno, Procedure Options..., i skrolujte do odgovarajućih podešavanja.
Podešavanja se mogu pojaviti u skraćenoj formi, ali kad skrolujete na podešavanje, prikaže se stvaran naziv.
2. Podešavanja se mogu menjati na dva načina:
– Ako postoji lista vrednosti za odabiranje, stisnite Select za pristup vrednostima,
skrolujte za pregled potrebne vrednosti, i ponovo stisnite Select za primenu
prikazane vrednosti.
– Ako postoje samo dve vrednosti za odabiranje, stisnite Select za prebacivanje na
potrebnu vrednost.
3. Nova podešavanja su sada prikazana u označenom polju.
Napomena · Vrednost u fokusu je selektovana sve dok ne napustite meni bez stiskanja Select.
Napomena · Ako postoje nesačuvane izmene podešavanja testa, to je prikazano na
ekranu sa zvezdicom pored imena podešavanja.
12.1.2
Učitavanje podešavanja testa u Modul Imitanse
Kad se povežete na OTOsuite, korišćena podešavanja u OTOflex-u 100 se automatski prikazuju u Control Panel-u i u Test Settings polju Modula Imitanse.
Otometrics
137
Podešavanje testa imitanse u MADSEN OTOflex-u 100
Podešavanja testa
12.1.3
Formiranje podešavanja
OTOflex 100 dolazi sa sledećim osnovnim podešavanjima:
• Standardna podešavanja za odrasle: IS, Pedi, TI, TIC, i TICD.
• Standardna podešavanja za odojčad: Odojčad.
Možete sačuvati ova podešavanja pod imenom po Vašem izboru, i onda izmeniti da
bi zadovoljili Vaše potrebe..
Za kreiranje specifičnog Podešavanja Testa, uradite sledeće:
1. Učitajte najpogodnija podešavanja: Selektujte Menu > My Settings... > Load Settings...
2. Selektujte Menu > My Settings... > Save settings as...
3. Prvo će Vam biti zatraženo ime: izmenite ili stisnite Select.
4. Pojavljuje se ekran File to replace (fajl za zamenu): Skrolujte do polja <Empty> i stisnite Select, ili, ako želite da presnimite postojeće podešavanje, skrolujte do željenog
podešavanja i stisnite Select.
5. Izmenite podešavanja koja želite.
6. Ako niste u Menu-ju, stisnite Select za pristup Menu-ju.
12.1.4
Izmena podešavanja testa
Ako želite da napravite dodatne izmene podešavanja testa, uradite sledeće:
1. Selektujte Menu > My Settings... > Load settings...
2. Selektujte podešavanje testa po Vašem izboru i stisnite Select.
3. Izmenite željena podešavanja.
4. Selektujte Menu > My Settings... > Save settings
5. Podešavanje testa je presnimljeno.
12.1.5
Korišćenje podešavanja testa
Ako želite da koristite drugo podešavanje od trebutno selektovanog, uradite jedno
od sledećeg:
1. Selektujte Menu > My Settings... > Load settings...
Ako je Menu > Procedure Options > ‘Settings’ prompt podešeno na On, automatski ćete
biti obavešteni da učitate podešavanje testa. takoñe videti 6.3.5 Podešavanje toka testa ► 59.
2. Skrolujte da bi selektovali podešavanje testa po Vašem izboru i stisnite Select.
ili
138
Otometrics
Podešavanje testa imitanse u MADSEN OTOflex-u 100
Opšte akcije
• Videti OTOsuite dokumentaciju za instrukcije za učitavanje
podešavanja u Modul Imitanse.
12.2
Opšte akcije
Ova podešavanja se primenjuju bez ibzira na tip testa ili selektovanu sekvencu. Za
pristup ovim podešavanjima:
• Selektujte Menu.
Start Sequence (Startovanje sekvence)
Test Selector (Selektor testa)
Printers... (Štampači)
Opšte akcije
Patient & User...(Pacijent i korisnik)
My Settings... (Moja podešavanja)
Startovanje Sekvence
Startuje selektovanu sekvencu (podešeno u Menu > Procedure Options > Sequence). Alternativno, za aktiviranje funkcije
Start Sequence sa tastature, stisnite i držite desni funkcijski taster.
Ako aktivirate ovu stavku 5 puta umesto korišćenja prečice,
videćete nagoveštaj: “Stisnite i držite desni funkcijski taster
za startovanje sekvence”.
Selektor Testa
Aktivira Selektor Testa. Alternativno, za aktivaciju Selektora
Testa sa tastature, stisnite i držite Select.
Ako aktivirate ovu stavku 5 puta umesto korišćenja prečice,
videćete nagoveštaj: “Stisnite i držite select taster za selektovanje testova”.
Nova pacijentova
fascikla
Koristite ovu funkciju, na primer, pre početka testiranja novog pacijenta.
Kad se upali OTOflex 100 automatski pravi novu pacijentovu fasciklu, ili ako je Menu > Procedure Options >‘Patient’ prompt
podešeno na On.
Otometrics
Pacijent & Korisnik
Koristite ovu funkciju za unošenje informacija o pacijentu i
korisniku, na primer, pre početka testiranja novog pacijenta
Moja Podešavanja...
Koristite ovu funkciju za učitavanje ili snimanje podešavanja
139
Podešavanje testa imitanse u MADSEN OTOflex-u 100
Opšte akcije
12.2.1
Upravljanje rezultatima testa
• Selektujte Menu > Manage Test Results.
Start Sequence
Test Selector
Printers...
Patient & User...
My Settings...
Done!
Probe check
----------------------------Probe tone
...
...
More Settings...
----------------------------Manage Test Results...
Procedure Options...
Advanced...
Load Patient...
Swap Ear Results
Del. Sub-test...
Del. Current Test...
Del. Patient...
Del. All Printed Patients
Del. All Patients
Učitavanje pacijenta
Selektujte ovu funkciju za učitavanje pacijentove fascikle po
Vašem izboru.Pacijenti se identifikuju sa datumom i vremenom, imenom, datumom roñenja, polom i korisnikom.
Ikonice prikazuju koje su pojedinačne fascikle
snimljene
140
ili
štampane.
Zamena rezultata uva
Ova funkcija pridružuje podatke testa drugom uvu, na primer, ako zaboravite da stisnete Selektor Uva da bi definisali uvo koje se trenutno testira.
Brisanje pod-testa
Selektujte ovu funkciju za brisanje pojedinih merenja.
Brisanje trenutnog
testa
Selektujte ovu fukciju za brisanje svih merenja u trenutnom
testu.
Brisanje pacijenta
Selektujte ovu funkcija za brisanje cele Pacijentove fascikle.
Otometrics
Podešavanje testa imitanse u MADSEN OTOflex-u 100
Opšte akcije
Brisanje svih ištampanih pacijenata
Selektujte ovu funkciju za brisanje svih pacijenata koji su
ištampani.
Brisanje svih
pacijenata
Selektujte ovu funkciju za brisanje svih pacijenata u memoriji OTOflex-a 100.
Napomena · Pacijentove fascikle koje su sačuvane ili ištampane će se automatski obrisati kad se napuni memorija OTOflex-a 100.
12.2.2
Opcije procedura
Ova podešavanja se primenjuju bez obzira na tip testa ili selektovane procedure. Za
pristup ovim podešavanjima:
1. Stisnite Select za pristup Menu-ju.
2. Skrolujte na Procedure Options i stisnite Select.
Otometrics
141
Podešavanje testa imitanse u MADSEN OTOflex-u 100
Opšte akcije
Start Sequence
Test Selector
Printers...
Patient & User...
My Settings...
Done!
Probe check
----------------------------Probe tone
...
...
More Settings...
----------------------------Manage Test Results...
Procedure Options...
Advanced...
Sequence
Auto start on seal
Auto resume on seal
Auto free memory
First ear to test
226 Hz tymp unit
226 Hz defl. unit
Intensity safety
‘Done’ prompt
Print when done
‘Patient’ prompt
‘Settings’ prompt
Sekvenca
Selektujte sekvencu koja odgovara Vašim svrhama. Možete birati izmeñu:
• T + RS
Timpanometrija i Skrining Refleksa
• T + RT
Timpanometrija i Prag Refleksa
• T + RT + RD
Timpanometrija i Prag Refleksa i Slabljenje Refleksa
Za aktiviranje ove funkcije ili selektujte Menu > Start Sequence,
ili stisnite i držite desni funkcijski taster u test modu.
142
Otometrics
Podešavanje testa imitanse u MADSEN OTOflex-u 100
Opšte akcije
Automatsko startovanje Sistem automatski startuje merenje timpanometrije ili selepri dobrom naleganju
ktovanu sekvencu čim se sonda dobro namesti u ušni ka-
nal. Bez obzira na podešavanja u Menu > More Settings... >
Auto next curve, OTOflex 100 se automatski menja na sledeću krivu timpanometrije za svako novo merenje timpanometrije. Ovo služi za sprečavanje prepisivanja već snimljenih timpanometrija, ako se merenje timpanometrije prekine
spoljnim dogañajem.
Fabrička postavka: Timpanometrija
Automatsko nastavljanje pri dobrom naleganju
Ako se merenje pauzira curenjem, test ili sekvenca se automatski nastavlja kad se sonda ponovo dobro namesti u ušni kanal.
Fabrička postavka: On
Automatsko oslobañanje memorije
Podešavanje za definisanje brisanja pacijentovih fascikli
iz memorije OTOflex-a 100, kad je memorija skoro puna
i treba da se kreira nova pacijentova fasciklja. Stare pacijentove fascikle se brišu u zavisnosti od sledećih pravila:
Ako je podešeno na Off, samo rezultati pacijenta koji su uspešno dokumentovani, što znači ili sačuvani na PC-ju ili ištampani, će biti obrisani bez obaveštenja. Za ostale rezultate pacijenta, bićete obavešteni porukom “Memory full!
(Puna memorija!)”.
Ako je podešeno na On, brisanje će se uvek obaviti bez
zahtevanja dozvole.
Fabrička postavka: On
Prvo uvo za testiranje
Definiše prvo uvo koje će se testirati na novom pacijentu.
Fabrička postavka: Desno
Jedinica za timpanometriju od 226 Hz
Selektujte jedinicu za 226 Hz timpanometriju: mmho, cc,
ml, cm3.
fabrička postavka: mmho
Jedinica za merenje
refleksa od 226 Hz
Selektujte jedinicu za 226 Hz merenje refleksa : mmho,
cc, ml, cm3, µl.
Fabrička postavka: mmho
Otometrics
143
Podešavanje testa imitanse u MADSEN OTOflex-u 100
Opšte akcije
Bezbedni intenzitet
On:
Kad je bezbedni intenzitet podešen na On, nemogu se selektovati i primeniti intenziteti stimulusa veći od 115 dB SPL
(izmereno u 2cc kapleru).
Off:
Kad je bezbedni intenzitet podešen na Off, mogu se selektovati intenziteti stimulusa do tehničkih granica ureñaja i
sonde. Trougao upozorenja je prikazan na ekranu kad god
se selektuju intenziteti preko 115 dB SPL.
Bezbedni intenzitet se automatski podešava na On kad god
se prebaci taster Selektor Uva ili se selektuje nova pacijentova fascikla.
Napomena ·
• Kad nivo intenziteta prekorači bezbednu granicu (> 108
dB SPL re 2cc), vrednost intenziteta stimulusa će početi da trepće i sva automatska testiranja se pauziraju.
Posle toga će te dobiti obaveštenje da li želite da nastavite ili da preñete na sledeći tip stimulusa.
• U Ručnom testiranju, uvek kad nivo intenziteta prekorači
nivo Bezbednog intenziteta ((> 115 dB SPL re 2cc),
vrednost intenziteta stimulusa će početi da trepće.
Upozorenje ·Kad testirate male uši, nivo pritiska zvuka će
se povećavati u ušnom kanalu. Zbog toga se ne preporučuje prekoračenje bezbednog nivoa intenziteta kad testirate pacijenta sa malim ušnim kanalima.
Fabrička postavka: On
Podešavanja brzog
protoka
12.2.3
Videti 6.3.5 Podešavanje protoka testa ► 59 za opise podešavanja datih ispod:
•
Obaveštenje ‘Urañeno?’
•
Štampati kad se završi
•
Obaveštenje ‘Pacijent’
•
Obaveštenje ‘Podešavanja’
Napredno...
Ova podešavanja se primenjuju bez obzira na tip testa ili selektovanu sekvencu. Za
pristup ovim podešavanjima:
144
Otometrics
Podešavanje testa imitanse u MADSEN OTOflex-u 100
Opšte akcije
• Selektujte Menu > Advanced...
Start Sequence
Test Selector
Printers...
Patient & User...
My Settings...
Done!
Probe check
----------------------------Probe tone
...
...
More Settings...
----------------------------Manage Test Results...
Procedure Options...
Advanced...
Dissociate from
Users...
Device Settings...
Service...
Razdvajanje od PC-ja
Ako je selektovano, svaki korisnik koji pokuša da se poveže
i kontroliše OTOflex 100 će dobiti upozorenje
Korisnici...
• > Create New User... (Kreiranje novog korisnika)
Videti 3.2.3 Editor teksta ► 29 za način unosa teksta
u polja na ovom ekranu.
• > Delete User...(Brisanje korisnika)
Skrolujte za selekciju korisnika za brisanje i stisnite Select.
12.2.4
Podešavanja ureñaja
Pristupa meniju, gde su stavke vezane za opšta podešavanja test ureñaja. Videti 12.2.4 Podešavanja ureñaja ► 145.
Servis... (zaštićeno
šifrom)
Ova stavka menija je samo za servisne svrhe.
Podešavanja ureñaja
Ova podešavanja se primenjuju bez obzira na tip testa ili selektovanu sekvencu. Za
pristup ovim podešavanjima:
• Selektujte Menu > Advanced... Device Settings...
Otometrics
145
Podešavanje testa imitanse u MADSEN OTOflex-u 100
Opšte akcije
Informacije o ureñaju
Prikazuje tehničke informacije o hardveru, opremi i Bluetooth-u.
Osvetljenje
Za menjanje osvetljenja ekrana.
Jačina klika točkića
Za menjanje jačine klika točkića.
Jačina klika tastera
Za menjanje ječine klika tastera.
Bluetooth
Definiše kad je Bluetooth komunikacija uključena ili isključena. Omogućava Vam da skroz onemogućite Bluetooth
komunikaciju u slučaju da se OTOflex 100 koristi u ekstremno radio-osetljivim okruženjima.
Tip baterije
NiMh ili Alka(line). Mora biti podešeno u odnosu na tip baterije stavljene u odeljak za bateriju. Ako OTOflex 100 posumnja da je podešavanje pogrešno (bazirano na proveri
napona baterije), bićete još jednom obavešteni da selektujete tip baterije.
Nadmorska visina
Nadmorska visina utiče na barometarski pritisak a prema
tome i na gustinu vazduha. Ovo podešavanje se koristi za
optimizaciju rada pumpe u odnosu na gustinu vazduha.
Podešavanje je izlistano u koracima od po 100 metara
(100 metara = približno 330 stopa).
-100 do 4000 metara.
Ušteda baterije
Ovo podešavanje se primenjuju kad je OTOflex 100 na baterijskom napajanju. Posle nekog vremena u aktivnom modu bez ikakve akcije korisnika na OTOflex-u 100 ili kroz
OTOsuite, OTOflex 100 će ući u mod uštede energije gde
prestaju s radom promene na ekranu uštede energije i funkcije automatskog startovanja i nastavljanja. Mod uštede
energije smanjuje potrošnju energije i čuva kapacitet baterije.
Preporučeno podešavanje: 3 minuta ili što je kraće moguće.
Ako je kapacitet baterije nizak, OTOflex 100 će se ugasiti
umesto odlaska u mod uštede.
Stisnite bilo koji taster ili pokrenite OTOflex 100 iz OTOsuite-a za nastavak rada.
146
Otometrics
Podešavanje testa imitanse u MADSEN OTOflex-u 100
Opšte akcije
Gašenje baterije
Ovo podešavanje se primenjuje kad je OTOflex 100 na baterijskom napajanju. Posle nekog vremena u modu uštede
energije OTOflex 100 će se ugasiti. Gašenje čuva kapacitet
baterije.
Preporučeno podešavanje:7 minuta ili što je kraće moguće.
Ušteda energije na
punjaču
Ovo podešavanje se koristi kad je OTOflex 100 na punjaču
i koristi punjive baterije. Posle nekog vremena u aktivnom
modu bez ikakve akcije korisnika u OTOflex-u 100 ili kroz
OTOsuite, OTOflex 100 će ući u mod uštede energije gde
prestaju s radom promene na ekranu uštede energije i funkcije automatskog startovanja i nastavljanja testiranja. Mod
uštede energije smanjuje potrošnju i omogućava punjenje
baterija.
Napomena · OTOflex 100 će se puniti samo dok je u modu
uštede energije ili dok je isključen. U aktivnom modu, baterije će još uvek gubiti energiju.
Preporučeno podešavanje:5 minuta ili što je kraće moguće.
Stisnite bilo koji taster ili pokrenite OTOflex 100 iz OTOsuite-a za nastavak rada.
Gašenje na punjaču
Ovo podešavanje se koristi kad je OTOflex 100 na punjaču
i koristi punjive baterije. Posle nekog vremena u modu uštede energije, OTOflex 100 će se ugasiti. Gašenje omogućava punjenje baterija i produžuje vek trajanja ureñaja.
Preporučeno podešavanje:60 minuta ili što je kraće moguće.
Nema gašenja pre...
Ovo podešavanje se primenjuje kad je OTOflex 100 na punjaču i koristi punjive baterije.
Sprečava automatsko gašenje da odreñenog sata u danu.
Namestite podešavanje na kraj svog tipičnog radnog dana
ako želite da držite OTOflex 100 uključenim i spremnim za
korišćenje za vreme radnog dana.
Podesite na 0 za uvek moguće automatsko isključivanje.
Otometrics
147
Podešavanje testa imitanse u MADSEN OTOflex-u 100
Podešavanje timpanometrije
Lokalizacija
Stavka menija za pristup:
• Selekciji jezika
• Podešavanju datuma
• Standard sonde
ISO, ANSI, ili Ref. EAR-3A.
12.3
Podesite vreme
Podesite godinu, mesec, dan, sate i minute.
Upozorenje o staroj
kalibraciji
Podešavanje ureñaja za upozoravanje kad je kalibracija
stara godinu dana. Fabrička postavka je na On.
Učitavanje fabričkih
poešavanja
Za učitavanje dostupnih fabričkih podešavanja.
Podešavanje timpanometrije
Kad izvodite timpanometriju, postoji nekoliko podešavanja koja možete menjati.
Ton sonde
Menu >
Skrolujte da selektujete odgovarajuću frekvenciju za ovo
podešavanje merenja.
Fabrička postavka za odrasle: 226 Hz
Fabrička postavka za odojčad: 1000 Hz
Ako je selektovano 226 Hz, možete podesiti admitansu da
se prikazuje u jedinicama mmho ili u zapreminskim jedinima komplianse ml, cc ili cm3 kao što je opisano u Dodatak
2.2 Timpanometrija ► 222.
Za frekvencije više od 226 Hz, admitansa se prikazuje samo u mmho. Vrednost na Skali Admitanse se automatski
menja u mmho.
• 226 Hz
• 1000 Hz
Preporučuje se za testiranje odojčadi mlañih od 4-6
meseci. Takoñe videti Dodatak 2.2.1 Testiranje timpanometrije kod odojčadi ► 222.
148
Otometrics
Podešavanje testa imitanse u MADSEN OTOflex-u 100
Podešavanje timpanometrije
Kompenzacija
osnovne linije
Menu >
On:
Meri se sama admitansa srednjeg uva (posle oduzimanja
uticaja ušnog kanala) is measured.
Off:
Meri se cela admitansa uveta (uključujući i ušni kanal).
Fabrička postavka: On
Skala timpanometrije
Menu >
Ovo podešavanje prati podešavanja jedinice, tona sonde i
kompenzacije osnovne linije.
Fabrička postavka: 1.5 mmho 226 Hz
Fabrička postavka: 3.0 mmho 1000 Hz
Slojevite krive
Menu >
Kad je Layered curves podešeno na On, ovo utiče na sledeće
oblasti:
• Ako je Auto scale označeno, grafik će biti skaliran da omogući prikaz najviše krive. Automatsko skaliranje je još
uvek zavisno od odabranog uva.
• Ako je uključen timpanogram od 1000 Hz meñu slojevite
krive, primenljive jedinice i rezultati timpanometrije za
merenja sa tonom sonde od 1000 Hz će se takoñe koristiti za krive od 226 Hz.
• Primeniće se najširi korišćen opseg pritiska.
Selektovana kriva je označena i prikazana podebljanom
punom linijom.
Napomena · Ovo podešavanje se ne čuva kao deo podešavanja merenja.
Fabrička postavka: On
Otometrics
149
Podešavanje testa imitanse u MADSEN OTOflex-u 100
Podešavanje timpanometrije
Automatska sledeća
kriva
Menu > More settings...
Selektujte On ili Off da bi definisali da li će sistem automatski selektovati broj sledeće krive dostupne za nove rezultate merenja kad stisnete Start za početak novog merenja.
Primer:
Ako je podešena na Off, i prikazani broj krive je 3, rezultati
trenutno pridruženi ovom broju će biti prepisani.
Fabrička postavka: On
Opseg pritiska
Menu > More settings...
Opseg pritiska selektovan u podešavanju merenja.
Možete izabrati izmeñu Normal i Custom opsega pritiska.
• Normal
Normalan opseg pritiska pumpe je od – 400 daPa do
+200 daPa.
• Custom
Prilagodljivom opsegu (Prilagodljiv min. pritisak i Prilagodljiv max. pritisak, prikazani ispod) se može pristupiako je selektovan Custom.
Možete proširiti opseg pritiska sa –400 do +200 daPa na
–600 tdo +400 daPa, ili smanjiti ga na -50 do +50 daPa.
Fabrička postavka: Normal
Menu > More settings...
Prilagodljiv min.
pritisak
Prilagodljiv min. opseg pritiska od -50 do -600 daPa u koracima od po 50 daPa.
Fabrička postavka: -600 daPa
Prilagodljiv max.
pritisak
Menu > More settings...
Prilagodljiv max. opseg pritiska od +50 do +400 daPa u koracima od po 50 daPa.
Stisnite Select i skrolujte do odgovarajuće vrednosti pritiska.
Fabrička postavka: 400 daPa
150
Otometrics
Podešavanje testa imitanse u MADSEN OTOflex-u 100
Podešavanje timpanometrije
Brzina pumpe
Menu > More settings...
Menjanje brzine emitovanja pritiska. prikazano u daPa po
sekundi.
• 50, 100, 200, 400 daPa/s, ili
• AFAP (As Fast As Possible (što je brže moguće), 500-600
daPa/s u 2 - 0.5cc): Forsira pumpu da radi što je brže
moguće. Trenutno naduvavanje pritiska zavisi od količine ispuštenog vazduha iz sonde i uva.
Fabrička postavka za odojčad: AFAP daPa/s
Fabrička postavka za odrasle: 200 daPa/s
Smer emitovanja
Menu > More settings...
Vazdušni pritisak definiše smer emitovanja pritiska od pozitivne ka negativnoj vrednosti ili obrnuto.
• pozitivno – od negativne ka pozitivnoj vrednosti
• negatino – od pozitivne ka negativnoj vrednosti
Fabrička postavka: Negativno
Zaustavljanje kad
su dostupni rezultati
Menu > More settings...
Merenje se automatski zaustavlja kad se detektuju zadovoljavajuće rednosti.
Fabrička postavka: On
Automatsko skaliranje Menu > More settings...
timpanometrije
Omogućava automatsko reskaliranje na odgovarajuću vred-
nost da bi se prikazala cela kriva.
Napomena · Automatsko skaliranje se dinamično menja u
odnosu na najvišu od svih trenutno prikazanih krivih, pa možete vizuelno uporeñivati rezultate.
Fabrička postavka: Off
Tip norme
Menu > More settings...
Ništa ili Jerger. Za kontrolu da li će da se izvede automatska klasifikacija i u odnosu na koju normu.
Fabrička postavka: Jerger
Otometrics
151
Podešavanje testa imitanse u MADSEN OTOflex-u 100
Podešavanje timpanometrije
Prikaz oblasti norme
Menu > More settings...
Prebaciti na prikaz oblasti norme na grafiku.
Važno · Ovo podešavanje nije sačuvano kao deo podešavanja testa.
12.3.1
Skrining timpanometrija
Kad izvodite skrining timpanometriju, postoji nekoliko podešavanja koje možete da
menjate.
Sledeća podešavanja su bitna:
Sekvenca
Menu > Procedure Options...
Selektujte T+RS
Automatsko startovanje pri naleganju
Menu > Procedure Options...
Zaustavljanje kad su
dostupni rezultati
Menu > More Settings...
Brzina pumpe
Menu > More Settings...
Selektujte On.
Selektujte On.
Selektujte AFAP (As Fast As Possible)
12.3.2
Podešavanje ETF-I
Kad izvodite ETF-I test, postoji nekoliko podešavanja koje možete menjati.
Slojevite krive
Menu >
Podesite na On za omogućavanje tipičnog podešavanja
ETF-I sa slojevitim timpanogramima.
Napomena · Ovo podešavanje nije sačuvano kao deo podešavanja merenja.
Automatska sledeća
kriva (kad se startuje
novo merenje)
Menu > More Settings...
Smer emitovanja
Menu > More Settings...
Selektujte On ili Off da bi definisali kad će sistem automatski
selektovati sledeću krivu dostupnu za rezultate novog merenja.
Uverite se da je isti smer emitovanja korišćen za sve krive
koje se uporeñuju.
152
Otometrics
Podešavanje testa imitanse u MADSEN OTOflex-u 100
Podešavanje Skrininga Akustičnog Refleksa
12.4
Podešavanje Skrininga Akustičnog Refleksa
Kad izvodite merenje Refleks Skrininga, postoji nekoliko podešavanja koje možete
izmeniti.
Automatsko startovanje pri naleganju
Menu > Procedure options > Auto start on seal
Tipično za korišćenje sa skrining olivicama.
Preporučeno podešavanje: Sekvenca, sa selektovanom
T+RS sekvencom.
Automatsko nastavljanje pri naleganju
Menu > Procedure options > Auto resume on seal
Off: Skrining olivica mora ostati na mestu u pacijentovom
uvetu. Ako se sonda izvadi, test se prekida.
On: Ako se skrining olivica izvadi iz pacijentovog uveta,
test će se nastaviti sa intenzitetom koji je na redu ili sa kojim je prekinut, kad se ponovo obezbedi dobro naleganje.
Ton sonde
Menu
Skrolujte za selektovanje odgovarajuće frekvencije za ovo
podešavanje merenja.
Fabrička postavka za odrasle: 226 Hz
Fabrička postavka za odojčad: 1000 Hz
Ako je selektovano 226 Hz, možete postaviti admitansu
da se prikazuje u jedinicama admitanse mmho ili u jedinicama zapremina komplianse ml, cc, cm3 ili µl.
Za frekvencije više od 226 Hz, admitansa se prikazuje samo u mmho. Vrednost u skali Admitanse se automatski
menja u mmho.
• 226 Hz
• 1000 Hz
Preporučljivo za testiranje odojčadi mlañe od 4-6 meseci. Takoñe videti Dodatak 2.2.1 Testiranje timpanometrije kod odojčadi ► 222.
Stimulus 1 - 5
Menu > More settings...
Selektujte uključene tipove stimulusa. Videti sledeće.
Otometrics
153
Podešavanje testa imitanse u MADSEN OTOflex-u 100
Podešavanje Skrininga Akustičnog Refleksa
Stimulus 1
Menu > More settings...
500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, BBN.
Fabrička postavka: 1000 Hz
Stimulus 2
Menu > More settings...
500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, BBN, Off.
Fabrička postavka: 2000 Hz
Stimulus 3
Menu > More settings...
500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, BBN, Off.
Fabrička postavka: 4000 Hz
Stimulus 4
Menu > More settings...
500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, BBN, Off.
Fabrička postavka: 500 Hz
Stimulus 5
Menu > More settings...
500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, BBN, Off.
Fabrička postavka: Off
Strana stimulusa
Menu > More settings...
Ipsi, Contra, Ipsi pa Contra, Contra pa Ipsi (samo dijagnostička verzija).
Fabrička postavka: Ipsi
154
Otometrics
Podešavanje testa imitanse u MADSEN OTOflex-u 100
Podešavanje Skrininga Akustičnog Refleksa
Maksimalni intenzitet
Menu > More settings...
Selektujte zahtevani maksimalni nivo intenziteta stimulusa
(do 100 dB).
Fabrička postavka: 95 dB HL
Test se prekida na Maksimalnom nivou i mora se nastaviti
ručno.
Upozorenje · Budite pažljivi pri unosu Maksimalnih podešavanja, da ne bi izložili pacijenta nivoima visokih intenziteta!
Napomena · Za sprečavanje prekida automatskog ili poluautomatskog testiranja zbog dostizanja gornjih granica visokih nivoa intenziteta stimulusa, preporučuje se da podesite maksimalni intenzitet na 95 dB HL.
Broj intenziteta
Menu > More settings...
1, 2 ili 3. Definiše se kad želite da koristite više od jednog
intenziteta za vreme testiranja.
Ako se podesi na 1, testiranje koristi samo maksimalni intenzitet.
Ako se podesi na 2, testiranje počinje sa maksimalnim intenzitetom - povećava se intenzitet i nastavlja sa maksimalnim intenzitetom ako se na pronañe refleks
Ako se podesi na 3, testiranje počinje sa maksimalnim intenzitetom - 2 puta povećanje intenziteta i nastavak do
maksimalnog intenziteta ili dok se ne detektuje refleks.
Fabrička postavka: 1
Povećanje intenziteta
Menu > More settings...
Selektujte veličinu koraka za povećanje intenziteta stimulusa (Sound Pressure Level) u povećanjima od 10, 15, ili 20
dB.
Fabrička postavka: 10 dB
Otometrics
155
Podešavanje testa imitanse u MADSEN OTOflex-u 100
Podešavanje Praga Akustičnog Refleksa
Kriterijum Refleksa
Menu > More settings...
Unesite odgovarajuće podešavanje kriterijuma refleksa.
Ono prati podešavanje jedinice i tona sonde.
Važeća jedinica (mmho, cc, ml, cm3 ili µl) je automatski selektovana, kad je podešeno “Unit (jedinica)”.
Ako se koristi µl 226 Hz ton sonde, onda se sve vrednosti
množe sa 1000.
Fabrička postavka kriterijuma: ±0.02 mmho
12.5
Podešavanje Praga Akustičnog Refleksa
Kad izvodite merenje Praga Akustičnog Refleksa, postoji nekoliko podešavanja koje
možete menjati.
Ton sonde
Menu >
Skrolujte za selektovanje odgovarajuće frekvencije za ovo
podešavanje merenja.
Fabrička postavka za odrasle: 226 Hz
Fabrička postavka za odojčad: 1000 Hz
Ako je selektovano 226 Hz, možete postaviti admitansu
da se prikazuje u jedinicama admitanse mmho ili u jedinicama zapremina komplianse ml, cc, cm3 ili µl.
Za frekvencije više od 226 Hz, admitansa se prikazuje samo u mmho. Vrednost na Y skali se automatski menja u
mmho.
• 226 Hz
• 1000 Hz
Preporučljivo za testiranje odojčadi mlañe od 4-6 meseci. Takoñe videti Dodatak 2.2.1 Testiranje timpanometrije kod odojčadi ► 222.
156
Otometrics
Podešavanje testa imitanse u MADSEN OTOflex-u 100
Podešavanje Praga Akustičnog Refleksa
Korišćenje TPP
pomaka
Menu >
Vezano za korišćenje pomaka pritiska za stabilizaciju bubne opne. Za izmenu trenutnog podešavanja, selektujte
Menu > More settings... TPP offset (pogledajte opis ispod).
Off: TPP se koristi ako je dostupan
On: koristi se TPP + TPP pomak (U odnosu na znak TPP-a)
Fabrička postavka: On
TPP pomak
Menu > More settings...
Selektujte pomak pritiska za stabilizaciju bubne opne. Ovo
može olakšati snimanje refleksa kod ušiju koja pokazuju
strmo nagnute timpanograme.Pozitivna vrednost pomaka
u istom smeru kao i znak TPP-a.
-50 < x < 50 daPa (pomak u odnosu na znak TPP-a)
Fabrička postavka: 20 daPa
Pumpa za vreme
stimulacije
Menu > More settings...
On/Off
Ako je On, pumpa aktivno održava TPP pritisak čak i za
vreme trajanja stimulusa.
Ako je Off, pumpa menja pritisak izmeñu emitovanja stimulusa.
Fabrička postavka: Off (pumpa je neaktivna za vreme
trajanja stimulusa)
Kriterijum refleksa
Menu > More settings...
Unesite odgovarajuće podešavanje kriterijuma refleksa.
Isprekidana horizontalna linija na svakom grafiku refleksa
prikazuje unapred definisan kriterijum refleksa. Zbog toga
je pomak markera osnovne linije na vertikalnoj osi. Na stepen
pomaka se utiče ovim podešavanjem.
Primenljiva jedinica (mmho, cc, ml, cm3 ili µl) prati podešavanje jedinice i tona sonde.
Fabrička postavka kriterijuma: ±0.02 mmho
Otometrics
157
Podešavanje testa imitanse u MADSEN OTOflex-u 100
Podešavanje Praga Akustičnog Refleksa
Skretajuća skala
Menu > More settings...
Definiše veličinu skale admitanse za merenja refleksa.
Primenljiva jedinica (mmho, cc, ml, cm3 ili µl) prati podešavanje jedinice i tona sonde.
Ako se µl koristi za ton sonde od 226 Hz, tada se sve vrednosti množe sa 1000.
Fabrička postavka: -0.15 mmho za 226 Hz ton sonde
Fabrička postavka: -0.30 mmho za 1000 Hz ton sonde
Prikaži 500 Hz
Menu > More settings...
Selektujte uključeni tip stimulusa u ručno testiranje.
Fabrička postavka: On
Prikaži 1000 Hz
Menu > More settings...
Selektujte uključeni tip stimulusa u ručno testiranje.
On/Off
Fabrička postavka: On
Prikaži 2000 Hz
Menu > More settings...
Selektujte uključeni tip stimulusa u ručno testiranje.
On/Off
Fabrička postavka: Off
Prikaži 3000 Hz
Menu > More settings...
Selektujte uključeni tip stimulusa u ručno testiranje.
On/Off
Fabrička postavka: Off
158
Otometrics
Podešavanje testa imitanse u MADSEN OTOflex-u 100
Podešavanje Praga Akustičnog Refleksa
Prikaži 4000 Hz
Menu > More settings...
Selektujte uključeni tip stimulusa u ručno testiranje.
On/Off
Fabrička postavka: Off
Prikaži BBN
Menu > More settings...
Uključite ili isključite Broad Band Noise (široko-pojasna buka) u ručno testiranje.
On/Off
Fabrička postavka: Off
Prikaži LBN
Menu > More settings...
Uključite ili isključite Low Band Noise (nisko-frekventnu buku) u ručno testiranje
On/Off
Fabrička postavka: Off
Prikaži HBN
Menu > More settings...
Uključite ili isključite High Band Noise (visoko-frekventnu
buku) u ručno testiranje.
On/Off
Fabrička postavka: Off
Vreme pre stimulusa
Menu > More settings...
Definiše vreme za snimanje pre puštanja svakog stimulusa.
Fabrička postavka: 0.2 sekunde
Vreme stimulusa
Menu > More settings...
Definiše vreme stimulusa. Ispisuje text “Manual (ručno)”
kad je podešeno na 0.
Fabrička postavka: 1.3 sekunde
Otometrics
159
Podešavanje testa imitanse u MADSEN OTOflex-u 100
Podešavanje Praga Akustičnog Refleksa
Vreme posle stimulusa
Menu > More settings...
Definiše vreme za snimanje posle prekida svakog stimulusa.
Fabrička postavka: 0.5 sekundi
Stimulus 1 - 8
Menu > More settings...> Auto Settings...
Selektujte uključeni tip stimulusa. Videti sledeće.
Stimulus 1
Menu > More settings...> Auto Settings...
500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, BBN,
LBN, HBN.
Fabrička postavka: 1000 Hz
Stimulus 2
Menu > More settings...> Auto Settings...
500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, BBN,
LBN, HBN, Off.
Fabrička postavka: 2000 Hz
Stimulus 3
Menu > More settings...> Auto Settings...
500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, BBN,
LBN, HBN, Off.
Fabrička postavka: 4000 Hz
Stimulus 4
Menu > More settings...> Auto Settings...
500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, BBN,
LBN, HBN, Off.
Fabrička postavka: 500 Hz
Stimulus 5
Menu > More settings...> Auto Settings...
500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, BBN,
LBN, HBN, Off.
Fabrička postavka: Off
160
Otometrics
Podešavanje testa imitanse u MADSEN OTOflex-u 100
Podešavanje Praga Akustičnog Refleksa
Stimulus 6
Menu > More settings...> Auto Settings...
500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, BBN,
LBN, HBN, Off.
Fabrička postavka: Off
Stimulus 7
Menu > More settings...> Auto Settings...
500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, BBN,
LBN, HBN, Off.
Fabrička postavka: Off
Stimulus 8
Menu > More settings...> Auto Settings...
500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, BBN,
LBN, HBN, Off.
Fabrička postavka: Off
Strana stimulusa
Menu > More settings...> Auto Settings...
I, C, I - > C, C - > I
(Ipsi, Contra, Ipsi pa Contra, Contra pa Ipsi)
Fabrička postavka: I(psi)
Maksimalni intenzitet
Menu > More settings...> Auto Settings...
Selektujte željeni maksimalni nivo intenziteta stimulusa
(do 105 dB HL).
Fabrička postavka: 105 dB HL
Napomena · Za sprečavanje prekuda automatskog ili poluautomatskog testiranja zbog prekoračenja gornjih granica
visokih nivoa intenziteta stimulusa, preporučuje se da podesite maksimalni intenzitet na 95 dB HL. Ovaj nivo intenziteta je ispod gornje granice za sve dostupne stimuluse.
Automatsko testiranje se uvek zaustavlja posle emitovanja
stimulusa na Max. intenzitetu. Iz bezbednosnih razloga,testiranje na višim intenzitetima je moguće samo u ručnom
modu.
Upozorenje · Kad testirate ručno, budite pažljivi kad selektujete intenzitet stimulusa tako da ne izložite pacijenta veoma visokim nivoima intenziteta!
Otometrics
161
Podešavanje testa imitanse u MADSEN OTOflex-u 100
Podešavanje Praga Akustičnog Refleksa
Napomena · Kad god nivo stimulusa prekorači gornju granicu (> 108 dB SPL re 2cc), vrednost intenziteta stimulusa će
početi da blica i celo automatsko testiranje će se pauzirati.
Tada će te biti upitani da li nastavljate ili prelazite na sledeći tip stimulusa.
U Ručnom testiranju, kadgod nivo stimulusa prekorači nivo
Bezbednog Intenziteta ((> 115 dB SPL re 2cc), vrednost
intenziteta stimulusa će početi da blica.
Startovanje intenziteta
Menu > More settings...> Auto Settings...
Selektujte željeni početni nivo intenziteta stimulusa (od 40
do 105 dB).
Fabrička postavka: 70 dB HL
Povećanje
intenziteta
Menu > More settings...> Auto Settings...
Selektujte veličinu koraka za povećavanje intenziteta stimulusa u povećanjima og 1, 2, 5, ili 10 dB.
Ovo podešavanje se takoñe primenjuje u Ručnom testiranju
i testiranju Slabljenja Refleksa.
Fabrička postavka: 5 dB
Verifikacija
Menu > More settings...> Auto Settings...
Selektujte tip verifikacije za korišćenje posle zadovoljavanja kriterijuma refleksa kod automatske pretrage praga.
Stimulus se može ponovo testirati na održivost, ili se mogu
koristiti jedan ili dva sledeća intenziteta za potvrdu osobina
rasta refleksa.
Podešavanja: Off, Repeat (Ponavljanje), Include next (Uključi sledeći), Include next 2 (Uključi sledeća 2).
Fabrička postavka: Uključi sledeći
Vreme pauze
Menu > More settings...> Auto Settings...
Definiše interval izmeñu stimulusa, npr. pauza od kraja jednog merenja (nakon isteka vremena posle stimulusa) do
početka sledećeg (kad započne vreme pre stimulusa).
Fabrička postavka: 0.5 sekundi
162
Otometrics
Podešavanje testa imitanse u MADSEN OTOflex-u 100
Podešavanje Slabljenja Akustičnog Refleksa
12.6
Podešavanje Slabljenja Akustičnog Refleksa
Kad izvodite merenje Slabljenja Refleksa, postoji nekoliko podešavanja koja možete
menjati.
Ton sonde
Menu >
Slabljenje se može meriti samo sa tonom sonde od 226 Hz.
Fabrička postavka: 226 Hz
Sa tonom sonde od 226 Hz, Možete podesiti da se admitansa prikazuje u jedinicama admitanse mmho ili u jedinicama zapremine komplianse ml, cc, cm3 ili µl.
Korišćenje TPP
pomak
Menu >
Potvrda korišćenja pomaka pritiska za stabilizaciju bubne
opne. Za promenu trenutnih podešavanja, selektujte Menu >
More settings... TPP offset (videti opis ispod).
Off: TPP se koristi ako je dostupan
On: Koristi se TPP + TPP pomak (u odnosu na znak TPP-a).
Fabrička postavka: On
TPP pomak
Menu > More settings...
Selektujte Pomak pritiska za stabilizaciju bubne opne. Ovo
može olakšati snimanje refleksa kod ušiju sa strmo nagnutim timpanogramima. Pozitivna vrednost pomaka u istom
smeru kao znak TPP-a.
-50 < x < 50 daPa (pomak u odnosu na znak TPP-a)
Fabrička postavka: 20 daPa
Pumpa za vreme
stimulacije
Menu > More settings...
On/Off
Ako je On, pumpa aktivno održava TPP pritisak čak i za
vreme trajanja stimulusa.
Ako je Off, pumpa menja pritisak izmeñu emitovanja.
Fabrička postavka: Off
Otometrics
163
Podešavanje testa imitanse u MADSEN OTOflex-u 100
Podešavanje Slabljenja Akustičnog Refleksa
Skretajuća skala
Menu > More settings...
Unesite odgovarajuće podešavanje za skretajuću skalu
Slabljenja Refleksa.
Primenjljiva jedinica (mmho, cc, ml, cm3 ili µl) prati podešavanja jedinice i tona sonde.
Ako se koristi µl za ton sonde od 226 Hz, tada se sve vrednosti množe sa 1000.
Ako se selektuje negativna skala, grafik napušta prostor za
negativna skretanja i suprotno. Kako god, nulta osa će se
automatski pomeriti ako se skretajući grafik pomeri u suprotnom smeru.
Fabrička postavka: -0.30 mmho
Prikaži 500 Hz
Menu > More settings...
Selektujte uključeni tip stimulusa u ručno testiranje slabljenja refleksa.
Default: On
Prikaži 1000 Hz
Menu > More settings...
Selektujte uključeni tip stimulusa u ručno testiranje slabljenja refleksa.
Default: On
Vreme pre stimulusa
Menu > More settings...
Definiše vreme snimanja pre emitovanja svakog stimulusa.
Fabrička postavka: 1.0 sekundi
Vreme stimulusa
Menu > More settings...
Definiše trajanje stimulusa.
Fabrička postavka: 5.0 sekundi
Vreme posle stimulusa
Menu > More settings...
Definiše vreme snimanja posle prekida svakog stimulusa.
Fabrička postavka: 1.0 sekundi
164
Otometrics
Podešavanje testa imitanse u MADSEN OTOflex-u 100
Podešavanje ETF-P-a
Stimulus 1
Menu > More settings...> Auto Settings...
500 Hz, 1000 Hz.
Fabrička postavka: 500 Hz
Stimulus 2
Menu > More settings...> Auto Settings...
500 Hz, 1000 Hz, Off.
Fabrička postavka: 1000 Hz
Strana stimulusa
Menu > More settings...> Auto Settings...
I, C, I - > C, C - > I
(Ipsi, Contra, Ipsi pa Contra, Contra pa Ipsi)
Fabrička postavka: I(psi)
Vreme pauze
Menu > More settings...> Auto Settings...
Definiše vreme izmeñu stimulusa.
Fabrička postavka: 0.5 sekundi
Napomena · Povećanje intenziteta korišćeno u Slabljenju Refleksa je podešeno u podešavanju Praga Akustičnog Refleksa. To je zato što se nivo stimulusa Slabljenja Refleksa
postavlja kao Prag Refleksa +10 dB.
Upozorenje · Kad testirate ručno, budite pažljivi kod selektovanja intenziteta stimulusa tako da ne izložite pacijenta
suviše visokim nivoima intenziteta!
Napomena ·
• Kad god nivo stimulusa prekorači gornju granicu (> 108
dB SPL re 2cc), vrednost intenziteta stimulusa će početi da blica i celo automatsko testiranje će se pauzirati.
Tad ćete biti upitani da li nastavljate ili prelazite na sledeći tip stimulusa.
• U Ručnom testiranju, kad god nivo stimulusa prekorači
nivo Bezbednog Intenziteta ((> 115 dB SPL re 2cc),
vrednost intenziteta stimulusa će početi da blica.
12.7
Podešavanje ETF-P-a
Kad izvodite testiranje ETF-P-a , postoji nekoliko podešavanja koja možete menjati.
Otometrics
165
Podešavanje testa imitanse u MADSEN OTOflex-u 100
Sekvence testova
Inicijalni pritisak
Menu >
Pritisak korišćen u prvom delu testa.
Fabrička postavka: Pos(itive) (pozitivan)
Pozitivan pritisak
Menu >
Selektujte maksimalni pozitivni pritisak koji će se emitovati
u ušnom kanalu/šupljini srednjeg uveta.
100 do 400 daPa, emitovan u 50 daPa povećanjima.
Fabrička postavka: 400 daPa
Negativni pritisak
Menu >
Selektujte maksimalni negativni pritisak koji će se emitovati
u ušnom kanalu/šupljini srednjeg uva.
-100 do -600 daPa, emitovan u 50 daPa povećanjima.
Fabrička postavka: -400 daPa
Brzina pumpe
Menu >
Menjanje brzine naduvavanja pritiska. Prikazano u daPa
po sekundi.
Videti Dodatak 2.4 ETF-P (Funkcija Eustahijeve Tube –
Perforirana) ► 229.
Napomena · Strogo se preporučuje da se uvek koristi najmanje podešavanje (50 daPa/s) za ETF-P.
Fabrička postavka: 50 daPa
Inicijalno vreme
skaliranja
Menu >
30-60 sekundi. Ako test premaši vremensku osu, osa se
automatski proširuje za prikaz prvih 40 sekundi, pa 50 i na
kraju 60 sekundi.
Svako od dostupnih podešavanja se mogu postaviti unapred za osu.
Fabrička postavka: 30 sekundi
12.8
Sekvence testova
OTOflex 100 testovi su dostupni kao sekvence testova, gde se pojedini tipovi testova
kombinuju u jednu sekvencu.
166
Otometrics
Podešavanje testa imitanse u MADSEN OTOflex-u 100
Sekvence testova
Sekvenca je unapred definisan skup automatskih testova, korišćenjem trenutnih podešavanja testova.
OTOflex 100 će uvek izvršiti najskorije sekvence, bez obzira da li su selektovane u
OTOflex-u 100 ili u OTOsuite-u.
Možete izabrati izmeñu sledećih sekvenci:
• Timpanometrija + Skrining Refleksa
Praktično za osnovnu procenu slušanja.
• Timpanometrija + Prag Refleksa
Za punu dijagnostičku procenu slušanja.
• Timpanometrija + Prag Refleksa + Slabljenje Refleksa
Za punu dijagnostičku ocenu slušanja sa sumnjom na retrokohlearno oštećenje.
Napomena · Prag Refleksa se mora uključiti u sekvencu testova u redu za merenje
Slabljenja Refleksa, pošto su nivoi stimulusa slabljenja bazirani na pragovima.
12.8.1
Selektovanje podešavanja sekvence
Možete selektovati sekvence, i tamo definisati koji će se testovi izvršavati u skupu testova.
1. Selektujte Menu > Procedure Options... > Sequence.
2. Stisnite Select i skrolujte za pregled odgovarajućih sekvenci. Možete birati izmeñu:
– T + RS
(Timpanometrija + Skrining Refleksa)
– T + RT
(Timpanometrija + Prag refleksa)
– T + RT + RD
(Timpanometrija + Prag Refleksa + Slabljenje Refleksa)
3. Stisnite Select za selektovanje sekvence.
Otometrics
167
Podešavanje testa imitanse u MADSEN OTOflex-u 100
Sekvence testova
168
Otometrics
13
Opcije alata Modula Imitanse
(opcije pregleda i merenja)
13.1
Osnovna podešavanja
Ova podešavanja se primenjuju bez obzira na tip testa ili selektovanu sekvencu.
1. Za izmenu osovnih podešavanja, selektujte Tools > Options > Immittance > General ili
kliknite na ikonicu Set Options na paleti alata.
2. Pojavljuje se Options dijalog.
3. Kliknite na Immittance > General.
13.1.1
Dostupna podešavanja
Podešavanja merenja
Automatska podešavanja
Automatski nastavak pri
učvršćenju
Ako je podešeno na On, i merenje se pauzira zbog curenja, test ili sekvenca se automatski nastavlja kad se sonda ponovo dobro postavi u ušni kanal.
Automatsko startovanje
pri učvršćenju
Sistem automatski startuje merenje kad se uspostavi dobro naleganje sonde u ušnom kanalu. Bez obzira na podešavanja u Tools > Options > Tymp. and Reflex Scr. > Auto next
curve, Modul Imitanse se automatski prebacuje na sledeću krivu timpanometrije za svako izvoñenje timpanometrije.Ovo služi za prepisivanje već snimljenih timpanograma
ako se timpanometrija prekine spoljnim dogañajem.
Ovo podešavanje je deo podešavanja merenja. U zavisnosti od selektovanog podešavanja testa, definišite ovo
podešavanje da pokrijete specifične svrhe podešavanja.
Prvo uvo za testiranje
Prvo uvo za testiranje
Otometrics
Definiše prvo uvo koje će se testirati kod novog pacijenta.
169
Opcije alata Modula Imitanse (opcije pregleda i merenja)
Osnovna podešavanja
Osnovno
Naziv podešavanja
Unesite termin/ime pod kojim će se podešavanja snimiti
u OTOflex 100.
Bezbednost
Bezbedni intenzitet
On:
Kad je bezbedni intenzitet on, nemogu se selektovati ili
primeniti intenziteti stimulusa većiod 115 dB SPL (mereni
u 2cc šupljini).
Off:
Kad je bezbedni intenzitet Off, mogu se selektovati i primeniti intenziteti stimulusa do tehničkih granica ureñaja i
sonde. Trougao upozorenja se prikazuje na ekranu kadgod se selektuju intenziteti iznad 115 dB SPL.
Fabrička postavka: On
Upozorenje ·Kad testirate male uši, nivo zvučnog pritiska
se povećava u ušnom kanalu. Zbog toga se ne preporučuje da preñete gornju granicu kad testirate pacijente sa malim ušnim kanalima.
Bezbedni intenzitet se automatski podešava na On kad
god se prebaci ikonica Ear Selector ili se selektuje nova pacijentova datoteka.
Napomena:
• Nivoi stimulusa na ili iznad gornje granice
(> 108 dB SPL re 2cc) su označeni narandžastom paletom u Intensity padajućoj listi.
• Nivoi stimulusa na ili iznad nivoa bezbednog intenziteta
(> 115 dB SPL re 2cc) su označeni crvenom paletom
u Intensity padajućoj listi.
Kad god nivo stimulusa prekorači gornju granicu, svi automatski testovi se pauziraju. Tada će te biti upitani da li želite da nastavite ili da preñete na sledeći tip stimulusa.
170
Otometrics
Opcije alata Modula Imitanse (opcije pregleda i merenja)
Podešavanja pregleda
13.2
Podešavanja pregleda
13.2.1
Podešavanja pregleda Timpanometrije i Refleks Skrininga
Timpanometrija
Osa admitanse
Osa admitanse
Osa admitanse se može konfigurisati tako da isključi komponentu ušnog kanala. Ovo se zove kompenzacija Osnovne linije.
Kompenzacija osnovne linije mora biti selektovana da bi
se dobila statička admitansa koja se koristi u normativnim
podacima kao što je modifikovani Jerger.
U suprotnom, mod bez kompenzacije uključuje kompletnu
admitansu (uključujući ECV).
Možete podesiti skaliranje svakog podešavaja pregleda
pojedinačno.
Kad definišete pregled ose admitanse, možete omogućiti
ili Not compensated (Bez kompenzacije) ili Baseline compensated
(Kompenzacija osnovne linije).
Kompenzacija osnovne
linije
Omogućavanjem Baseline compensated prikazuje se timpanogram koji prikazuje kompenzovanu krivu admitanse kao
izmereni nivo bubne opne.
Vrh na grafiku će predstavljati proračunatu admitansu samo srednjeg uva. Videti opis Static Admittance (Statičke admitanse) u dokumentaciji OTOflex-a 100.
Selektujte kompenzaciju osnovn linije za pristup poljima
Scale (Baseline compensated), B/G numeric component compensation for Y i Show normal area.
Bez kompenzacije
Selektujte za prikaz timpanograma koji prikazuje krivu celokupne admitanse merene na nivou vrha sonde.
Vrh grafika će predstavljati celokupnu admitansu ušnog
kanala i srednieg uva.
Selektujte Bez kompenzacije za pristup polju podešavanja
Scale (Not compensated).
Otometrics
171
Opcije alata Modula Imitanse (opcije pregleda i merenja)
Podešavanja pregleda
Osa admitanse
B/G numerička komponenta kompenzacije
za Y
Izračunava admitansu srednjeg uva oduzimanjem susceptanse (B) i konduktanse (G) pojedinačno od referenci B i
G vrednosti na osnovnoj liniji (preporučljivo za kompenzaciju osnovne linije u 1000 Hz timpanometriji).
Napomena · Kriva nikad neće imati negativne vrednosti
admitanse, dok svaka razlika od referentne tačke je uvek
pozitivna. Zbog toga kriva nikad ne liči na uobičajen timpanogram na negativnom kraju. To je savršeno normalno.
Ova strategija je mnogo važnija kad se koriste tonovi sonde visoke frekvencije (za izračunavanje pomeranja faze
za vreme emitovanja pritiska), ali se takoñe može koristiti
za 226 Hz. Pomeranja faze su mnogo manja kod se koristi 226 Hz i tradicionalno se smatraju nepouzdanim.
Stoga opšte oduzimanje admitanse (Y) se tipično koristi
za kompenzaciju osnovne linije mada to nije precizno.
Skala (Kompenzacija
osnovne linije)
Dve različite skale vrednosti odvojene kosom crtom (npr.
3.0/6.0) zavise od tona sonde. Prva vrednost se primenjuje kad se koristi ton sonde od 226 Hz, a druga se primenjuje kad se koristi ton sonde od 1000 Hz.
Ikonica Auto scale (Automatsko skaliranje)
Omogućava automatsko reskaliranje na odgovarajuću
vrednost u cilju prikativanja cele krive.
Skala (Bez kompenzacije)
Dve različite skale vrednosti odvojene kosom crtom (npr.
3.0/6.0) zavise od tona sonde. Prva vrednost se primenjuje kad se koristi ton sonde od 226 Hz, a druga se primenjuje kad se koristi ton sonde od 1000 Hz.
Kad se timpanogrami prikazuju sa skalom od 1.5 ili 3.0
mmho (ili cc/cm3/ml), grafik će prikazivati osu u saglasnosti sa srazmerom ANSI standarda, gde 1 mmho odgovara
300 daPa u veličinama.
Prikazivanje oblasti
norme
Za uključivanje/isključivanje oblasti norme na grafiku.
Modifikovani normativni podaci Jerger-a se primenjuju samo na 226 Hz.
Selektujte za omogućavanje liste Selected Norm Region
(Selektovani regio norme).
172
Otometrics
Opcije alata Modula Imitanse (opcije pregleda i merenja)
Podešavanja pregleda
Osa admitanse
Selektovani region
norme
Moguće selekcije: Odrasli, 226 Hz, koji je baziran na normi Jerger-a. Za kontrolu da li je automatska klasifikacija
izvršena i u odnosu na koju normu.
Show norm Area rezultati se direktno vezuju za normu Odra-
sli, 226 Hz. Ovo je zbog toga što je tip klasifikacije timpanometrije definisan sa odnosom TPP-a i opsega podataka
norme.
Jedinica
Menjanje jedinice admitanse/komplianse na vertikalnoj osi
za ton sonde od 226 Hz. Videti opis admitanse/komplianse u Vodiču OTOflex-a 100.
Krive
Slojevite krive
Omogućava tipično ETF-I podešavanje sa slojevitim timpanogramima.
Kad je selektovano Layered curves (slojevite krive), ovo utiče
na sledeća polja:
• Ako je selektovana ikonica Autoscale tympanogram, grafik
će biti skaliran da omogući prikazivanje najviše krive.
Automatsko skaliranje zavisi i od uva.
• Ako je uključen 1000 Hz timpanogram izmeñu slojevitih
krivih, primenjljive jedinice i oznake rezultata timpanometrije za merenja sa tonom sonde od 1000 Hz će se
takoñe koristiti i za krive od 226 Hz.
• Primeniće se korišćeni najširi opseg pritiska..
Kad je omogućeno Layered curves, krive su označene
sa sledećim grafičkim oznakama:
Kriva 1
Puna linija
Kriva 2
Tačkasta linija
kriva 3
Isprekidana linija
Selektovana kriva je označena i prikazana kao podebljana puna linija.
Otometrics
173
Opcije alata Modula Imitanse (opcije pregleda i merenja)
Podešavanja pregleda
Osa pritiska
Opseg
Omogućava korišćenje iste srazmere za sva emitovanja
pritisaka, bez obzira u kom opsegu su, na primer +200 do
-400 ili +400 do -600.
Ako je selektovan opseg +200 do -400, ali se koristi širi
prilagodljivi pritisak, skala pritiska se automatski podešava na +400 do -600.
Podešavanja pregleda Skrininga Akustičnog Refleksa
Tabela Refleks skrininga
Uvek prikaži
Izlistava tipove stimulusa koji se uvek prikazuju. Kao dodatak, svaki izmereni tip stimulusa se automatski prikazuje.
Selektujte tipove stimulusa. Jedan tip stimulusa mora uvek
biti selektovan kao minimum.
ETF-I podešavanja pregleda
Nisu potrebna specijalna podešavanja za testove ETF-I-a, izuzev sledećeg:
Krive
Slojevite krive
13.2.2
Omogućava tipično odešavanje ETF-I sa slojevitim timpanogramima.
Podešavanja pregleda Praga Refleksa
Skretajuća osa
Skala (226/1000 Hz)
Dve različite skale vrednosti odvojene kosom crtom (npr.
3.0/6.0) su zavisne od tona sonde. Prva vrednost se primenjuje kod tona sonde od 226 Hz, a druga kad se koristi
ton sonde od 1000 Hz.
Jedinica
• Za ton sonde od 226 Hz:
dostupne jedinice su: mmho, cc, ml, cm3 i µl.
• Za ton sonde od 1000 Hz:
uvek se koristi jedinica mmho.
174
Otometrics
Opcije alata Modula Imitanse (opcije pregleda i merenja)
Podešavanja merenja
Tabela Praga
Uvek prikaži
Izlistava tipove stimulusa koji se uvek prikazuju. Kao dodatak, svaki izmereni tip stimulusa se automatski prikazuje.
Selektujte tipove stimulusa. Jedan tip stimulusa mora uvek
biti selektovan kao minimum.
13.2.3
Podešavanja pregleda Slabljenja Refleksa
Tabela slabljenja
Uvek prkaži
Izlistava tipove stimulusa koji se uvek prikazuju. Kao dodatak, svaki izmereni tip stimulusa se automatski prikazuje.
Selektujte tipove stimulusa. Jedan tip stimulusa mora uvek
biti selektovan kao minimum.
Osa skretanja
13.2.4
Skala
Za definisanje podešavanja skale u odnosu na jedinicu
korišćenu iznad.
Jedinica
Za ton sonde od 226 Hz:
dostupne jedinice su: mmho, cc, ml, cm3 i µl.
Podešavanja pregleda ETF-P-a
Vremenska osa
Skala (sec.)
Kada se dostigne kraj vremenske skale, ona se automatski proširuje za još 10 sekundi do maksimalne vrednosti
vremena, 60 sekundi.
grafik se može reskalirati da prikaže više detalja, čak i kad
je merenje završeno.
Fabrička postavka: 30 sekundi.
13.3
Podešavanja merenja
Podešavanja merenja su Vaš način da definišete kako će se sprovoditi rezultati testova.
Otometrics
175
Opcije alata Modula Imitanse (opcije pregleda i merenja)
Podešavanja merenja
13.3.1
Podešavanje timpanometrije
Kad izvodite timpanometriju, postoji nekoliko podešavanja koja možete izmeniti. Ova
podešavanja su dostupna ili u Control Panel-u na levoj strani ekrana ili u Tools > Options >
Tymp. and Reflex Scr. dijalogu.
13.3.1.1
Timpanometrija: Control panel podešavanja
Ton sonde
Selektujte frekvenciju za ovo podešavanje merenja.
226 Hz
1000 Hz
Fabrička postavka za odrasle
Fabrička postavka za odojčad
Ako je selektovano 226 Hz, možete podesiti admitansu da
se prikazuje u jedinicama admitanse mmho ili jedinicama
zapremine komlianse ml, cc ili cm3 kao što je opisano u
13.2.1 Podešavanje pregleda Timpanometrije i Refleks
Skrininga ► 171.
Za frekvencije više od 226 Hz, admitansa se prikazuje samo u mmho. Vrednost na Y skali se automatski menja u
mmho.
• 226 Hz
• 1000 Hz
Preporučeno za testiranje kod odojčadi mlañih od 4-6
meseci. Takoñe videti OTOflex 100 Vodič.
Brzina pumpe
Menjanje brzine emitovanja pritiska. Prikazuje se u daPa
po sekundi.
• 50, 100, 200, 400 daPa/s, ili
• AFAP (As Fast As Possible, 500-600 daPa/s u 2 - 0.5
cc): Forsira pumpu da radi što je brže moguće. Trenutno formiranje pritiska zavisi od količine vazduha koji je izašao iz sonde i uveta.
Fabrička postavka: AFAP daPa/s
Opseg pritiska
Možete izabrati izmeñu Normal i Custom (prilagodljiv) opsega
pritiska:
176
Otometrics
Opcije alata Modula Imitanse (opcije pregleda i merenja)
Podešavanja merenja
Opseg pritiska
Normalan
• gde su onemogućena podešavanja opsega pritiska osim
ako je omogućen Custom range (Prilagodljiv opseg).
• Prikazuje selektovani opseg pritiska u podešavanju merenja koji se trenutno koristi. Normalanb opseg pritiska
pumpe je od -400 daPa do +200 daPa.
Prilagodljiv
• gde možete da pristupite i promenite ove vrednosti. Da
bi uradili to, omogućite Prilagodljiv opseg.
Prilagodljiv opseg
Omogućava pristup i promenu vrednosti u Pressure range
(Opseg pritiska) poljima.
Možete proširiti opseg pritiska od –400 do +200 daPa na
–600 do +400 daPa, ili ga smanjiti na -50 do +50 daPa u
u koracima od 50 daPa.
Fabrička postavka minimalnog pritiska: -600 daPa
Fabričko podešavaje maksimalnog pritiska: 400 daPa
Smer emitovanja
Vazdušni pritisak odreñuje smer emitovanja pritiska od
pozitivne ka negativnoj vrednosti i obrnuto.
• pozitivno – od negativnoj ka pozitivnoj vrednosti
• negativno – od pozitivne ka negativnoj vrednosti
Fabrička postavka: Negativno
13.3.1.2
Timpanometrija: Podešavanja testiranja
Kliknite na ikonicu ili selektujte Tools > Options > Tymp. and Reflex Scr. > Measurement
Timpanometrija
Automatska sledeća
kriva
Definisanje da li će i kad sistem automatski da selektuje
sledeći dostupan broj krive za nove rezultate merenja kad
pritisnete Start za startovanjenovog merenja.
Grafik Timpanometrije prikazuje maksimalno 3 krive za
svako uvo pacijenta.
Otometrics
177
Opcije alata Modula Imitanse (opcije pregleda i merenja)
Podešavanja merenja
Timpanometrija
Off
Snimljeni timpanogrami će uvek biti sačuvani u selektovanom broju krive prepisujući svaki prethodni grafik iz memorije te krive. Morate prebaciti Curve selector (Selektor krive)
u polju sa alatkama na sledeći broj krive da bi sačuvali
prethodno snimljen timpanogram.
On
Svaki put kada se pokrene novo merenje, broj krive se
automatski ažurira pre snimanja timpanograma (sa izuzetkom kad trenutna memorija krive prazna). Na ovaj nanačin, prva 3 snimljena timpanograma se automatski čuvaju. Ako nastavite merenje, broj krive se ciklično uvećava i prepisuju se stariji timpanogrami.
Fabrička postavka: On
Zaustavljanje kad su
rezultati dostupni
13.3.1.3
Merenje se automatski zaustavlja kad se registruju zadovoljavajuće vrednosti.
Skrining timpanometrija
Ako se ovaj test izvodi u vezi sa skriningom Refleksa, potrebna su sledeća podešavanja:
Brzina pumpe
U padajućoj listi Control Panel-a selektujte AFAP (As Fast As Possible)
Automatski nastavak pri učvršćenju
Selektujte Tools > Options > General > Measurement i omogućite ovu funkciju. Ova funkcija je idealna za ubrzavanje procedure testiranja.
Automatsko startovanje pri učvršćenju
Selektujte Tools > Options > General > Measurement i selektujte Sekvenca ispod Control
Panel-a.
Napomena · Ako želite da napravite veoma brz timpanogram, podesite Autostart on
seal na ‘Tymp (timpanometrija)’ umesto ‘Sequence (sekvenca)’.
178
Otometrics
Opcije alata Modula Imitanse (opcije pregleda i merenja)
Podešavanja merenja
Zaustavljanje kad su dostupni rezultati
Selektujte Tools > Options > Tymp. and Reflex Scr. > Measurement i omogućite ovu funkciju. Merenje se automatski zaustavlja kad se registruju zadovoljavajuće vrednosti.
13.3.2
Podešavanje ETF-I
ETF-I testovi se rade sa standardnim Timpanometrijskim pregledom i podešavanjima
testa.
13.3.2.1
ETF-I: Podešavanje Control panel-a
Nisu potrebna specijalna podešavanja za ETF-I testove, osim sledećeg:
Smer emitovanja
Uverite se da se isti smer emitovanja koristi za sve krive koje se uporeñuju.
13.3.2.2
ETF-I: Podešavanja testiranja
Kliknite na ikonicu ili selektujte Tools > Options > Tymp. and Reflex Scr. > Measurement
Nisu potrebna specijalna podešavanja za ETF-I testove, osim sledećeg:
Automatska sledeća kriva
Omogućite Automatsku sledeću krivu za olakšano snimanje više timpanograma. Videti
Automatska sledeća kriva ► 179.
13.3.3
Podešavanje skrininga Akustičnog Refleksa
Kad izvodite merenje skrininga Refleksa, postoji nekoliko podešavanja koje možete
menjati. Ova podešavanja su dostupna ili u control panel-u na levoj strani ekrana, ili
u Tools > Options > Tymp. and Reflex Scr. > Measurement dijalogu.
13.3.3.1
Skrining Akustičnog Refleksa: Podešavanja Control panel-a
Ton sonde
Kliknite na odgovarajući taster za selektovanje frekvencije
za ovo podešavanje merenja.
226 Hz
1000 Hz
Otometrics
Fabrička postavka za odrasle
Fabrička postavka za odojčad
179
Opcije alata Modula Imitanse (opcije pregleda i merenja)
Podešavanja merenja
Ton sonde
Ako je selektovano 226 Hz, možete podesiti da se admitansa prikazuje u jedinicama admitanse mmho ili u zapreminskim jedinicama komplianse ml, cc, cm3 ili µl kao što
je opisano u 13.3.1.2 Timpanometrija: Podešavanja testiranja ► 177.
Za frekvencije više od 226 Hz, admitansa se prikazuje samo u mmho. Vrednost na Y skali se automatski menja u
mmho.
• 226 Hz
• 1000 Hz
Preporučuje se za testiranje kod odojčadi mlañih od
4-6 meseci. Takoñe videti OTOflex 100 Vodič.
13.3.3.2
Skrining Akustičnog Refleksa: Podešavanja testiranja
Kliknite na ikonicu ili selektujte Tools > Options > Tymp. and Reflex Scr. > Measurement
Automatski Skrining Refleksa
Kriterijum Refleksa
(mmho)
Unesite odgovarajuće podešavanje za kriterijum refleksa.
Ono prati jedinicu i podešavanje tona sonde.
Fabrička postavka: ±0.02 mmho
Intenziteti stimulusa
Start
U zavisnosti od selektovanog povećanja, možete selektovati ili poništiti intenzitet. Možete selektovati do 3 intenziteta stimulusa. Kompletan dostupan opseg intenziteta će
se pojaviti kad poništite sve.
Kad se lista prikaže, jednostavno kliknite na odreñeni intenzitet da bi ga selektovali. Onda razmotrite koje susedne
frekvencije želite da uključite. Opcije se prikazuju u odnosu na selektovanu veličinu koraka.
Napomena · Nemožete proširiti opseg da bi uključili nivoe
stimulusa koji prekorače 100 dB HL u ovom testu.
Kad god nivo intenziteta stimulusa prekorači 108 dB SPL,
na primer kad selektujete 100 dB HL na 500 Hz Ipsi, pojaviće se upozorenje, i automatsko testiranje će se pauzirati. Tad ćete biti upitani da li nastavljate ili prelazite na sledeći tip stimulusa.
180
Otometrics
Opcije alata Modula Imitanse (opcije pregleda i merenja)
Podešavanja merenja
Intenziteti stimulusa
Za sprečavanje prekida automatskog ili polu-automatskog
testiranja zbog prekoračenja gornje granice visokih nivoa
intenziteta stimulusa, preporučuje se da podesite maksimalni intenzitet na 95 dB HL.
Povećanje (dB)
Selektujte veličinu koraka za povećanje intenziteta stimulusa (Sound Pressure Level (nivo zvučnog pritiska)) u povećanjima od 10, 15, ili 20 dB.
Fabrička postavka: 10 dB
Strana stimulusa
Strana stimulusa
• Ipsi
Stimulus se pušta preko sonde u uvu na kom se izvodi merenje.
• Contra
Stimulus se pušta preko slušalice na suprotnom uvu
od uva sa sondom.
• Ipsi pa Contra
• Contra pa Ipsi
Fabrička postavka: Ipsi
Tipovi stimulusa
Tipovi stimulusa
Selektujte tipove stimulusa koji će biti uključeni/isključeni.
Najmanje jedan tip stimulusa mora biti uvek selektovan.
Dostupni tipovi: 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz,
BBN.
13.3.4
Podešavanje Akustičnog Praga Refleksa
Kad izvodite merenje Praga Refleksa, postoji nekoliko podešavanja koja možete menjati. Ova podešavanja su dostupna ili u control panel-u na levoj strani ekrana, ili u
Tools > Options > Reflex Threshold > Measurement dijalogu.
Otometrics
181
Opcije alata Modula Imitanse (opcije pregleda i merenja)
Podešavanja merenja
13.3.4.1
Akustični Prag Refleksa: Podešavanja Control panel-a
Prag Refleksa
Ton sonde
Selektujte frekvenciju za ovo podešavanje merenja.
226 Hz
1000 Hz
Fabrička postavka za odrasle
Fabrička postavka za odojčad
Ako je selektovano 226 Hz, možete podesiti admitansu da
se prikazuje u jedinicama admitanse mmho ili u jedinicama zapremine komplianse ml, cc, cm3 ili µl kao što je opisano u 13.2.2 Podešavanje pregleda Praga Refleksa ► 174.
Za frekvencije više od 226 Hz, admitansa se pokazuje samo u mmho. Vrednost na Y skali se automatski menja u
mmho.
• 226 Hz
• 1000 Hz
Preporučeno za testiranje kod odojčadi mlañe od 4-6
meseci. Takoñe videti OTOflex 100 Vodič.
Prilagodljivi TPP pomak
Selektovanje/poništavanje korišćenja pomaka pritiska za
stabilizaciju bubne opne. Za izmenu podešavanja TPP
pomaka, ako je označeno Control Panel > Custom TPP offset,
selektujte Tools > Options > Threshold > Custom TPP offset
(takoñe videti opis ispod).
Onemogućeno: TPP se automatski podešava na 25 daPa više.
Omogućeno: Koristi se TPP + TPP pomak (u odnosu na
TPP podešavanje Tools > Options > Threshold > Custom TPP
offset).
Fabrička vrednost: Uključeno
Ručni mod
Stimulus
Selektujte uključeni tip stimulusa.
Dostupni tipovi: 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz,
4000 Hz, BBN, LBN, HBN.
182
Otometrics
Opcije alata Modula Imitanse (opcije pregleda i merenja)
Podešavanja merenja
Stimulus
1000 Hz
BBN
Fabrička postavka za odrasle
Fabrička postavka za odojčad
Intenzitet
Selektujte intenzitet stimulusa iz padajuće liste.
70 dB HL
70 dB HL
Fabrička postavka za odrasle
Fabrička postavka za odojčad
• Nivoi stimulusa na i preko upozoravajućeg gornjeg nivoa
(> 108 dB SPL re 2cc) su označeni narandzastom paletom u Intenzitet padajućoj listi.
• Nivoi stimulusa na i preko nivoa bezbednog intenziteta
(> 115 dB SPL re 2cc) su označeni crvenom paletom
u Intenzitet padajućoj listi.
Strana stimulusa
• Ipsi
Stimulus se pušta u uvu sa sondom gde se vrši merenje.
• Contra
Stimulus se pušta kroz slušalice na uvu suprotnom od
uva sa sondom.
Ipsi
Ipsi
Fabrička postavka za odrasle
Fabrička postavka za odojčad
Automatski
Strana stimulusa
• Ipsi
Stimulus se pušta u uvu sa sondom gde se vrši merenje.
• Contra
Stimulus se pušta kroz slušalice na uvu suprotnom od
uva sa sondom.
• Ipsi pa Contra
• Contra pa Ipsi
Otometrics
183
Opcije alata Modula Imitanse (opcije pregleda i merenja)
Podešavanja merenja
13.3.4.2
Prag Refleksa: Podešavanja testa
Kliknite na ikonicu ili selektujte Tools > Options > Reflex Threshold > Measurement.
Osnovno
Pumpa za vreme stimulacije
Yes/No
Fabrička postavka: No
Prilagodljiv TPP pomak Selektujte pomak pritiska za stabilizaciju bubne opne. Ovo
može olakšati snimanje refleksa kod snimanja ušiju koja
(daPa)
pokazuju strmo nagnute timpanograme. TPP pomak se može menjati u koracima od xx daPa više/manje.
50 daPa više do 50 daPa manje (pomak u odnosu na TPP
znak)
Fabrička postavka: 35 daPa
Kriterijum refleksa
(mmho)
Unesite odgovarajuće podešavanje za kriterijum refleksa.
Ono prati jedinicu i podešavanja tona sonde.
Fabrička postavka: ±0.02 mmho
Intenziteti stimulusa
Možete selektovati početni i maksimalni intenzitet stimulusa u poljima odmah ispod Intenziteta Stimulusa.
Kad god nivo intenziteta stimulusa prekorači 108 dB SPL,
na primer kad selektujete 100 dB HL na 500 Hz Ipsi, pojaviće se upozorenje, i automatski test će se pauzirati.Tad
će te biti upitani da li nastavljate testiranje ili preskačete
na sledeći tip stimulusa.
Za sprečavanje prekida automatskog ili polu-automatskog
testiranja zbog prekoračenja gornjih granica visokin nivoa
intenziteta stimulusa, preporučuje se da postavite maksimalni intenzitet na 95 dB HL.
Početna vrednost
Selektujte željeni početni nivo (od 40 do 110 dB).
Vrednost povećanja
Selektujte veličinu koraka za povećanje intenziteta stimulusa (Sound Pressure Level) u povećanjima od 1, 2, 5, ili
10 dB.
Fabrička postavka: 10 dB
Krajnja vrednost
184
Selektujte željeni maksimalni nivo (do 110 dB).
Otometrics
Opcije alata Modula Imitanse (opcije pregleda i merenja)
Podešavanja merenja
Intenziteti stimulusa
Upozorenje · Budite pažlivi pri unosu Maksimalnog podešavanja, da ne bi izložili pacijenta previsokim nivoima intenziteta!
Možete proširiti opseg na 105 dB (120 dB u Contra). Ako
uradite to, pojaviće se upozorenje na ekranu, i ekran testiranja će vizuelno pokazati da koristite prošireni opseg!
Vreme stimulusa
Vreme pre stimulusa
Definiše vreme snimanja pre puštanja svakog stimulusa.
Fabrička postavka: 0.2 sekunde
Vreme stimulusa
Definiše vreme trajanja stimulusa. Ispisuje tekst “Manual
(Ručno) ” kad je podešeno na 0.
Fabrička postavka: 1.3 sekundi
Vreme posle stimulusa
Definiše vreme snimanja posle prekida svakog stimulusa.
Fabrička postavka: 0.5 sekundi
Vreme pauze
Definiše interval izmeñu stimulusa.
Fabrička postavka: 0.5 sekundi
Tipovi stimulusa (Automatski)
Kliknite da bi selektovali i uključili tip stimulusa. Najmanje
jedan tip stimulusa mora biti uvek selektovan.
Dostupni tipovi: 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz,
BBN, LBN, i HBN.
Verifikacija
Selektujte tip verifikacione strategije koja će se koristiti
kad se zadovolji kriterijum skretanja kod automatske pretrage praga.
Otometrics
185
Opcije alata Modula Imitanse (opcije pregleda i merenja)
Podešavanja merenja
Verifikacija
Stimulus se može ponovo testirati na održivost, ili se mogu koristiti sledeći jedan ili dva intenziteta za potvrdu osobina rasta refleksa.
Fabrička postavka: Raditi sa sledećim nivoom
13.3.5
Podešavanje Slabljenja Refleksa
Kad izvodite merenje Slabljenja Refleksa, postoji nekoliko podešavanja koja možete
menjati. Ova podešavanja su dostupna ili u control panel-u na levoj strani ekrana,ili
u Tools > Options > Reflex Decay > Measurement dijalogu.
13.3.5.1
Slabljenje Refleksa: Podešavanja Control panel-a
Slabljenje Akustičnog Refleksa se testira korišćenjem tona sonde od 226 Hz. Obično
se ne preporučuje izvoñenje goreg testiranja praga refleksa, kao što je slabljenje, kod odojčadi.
Slabljenje Refleksa
Prilagodljiv TPP pomak
Upravljanje korišćenjem pomaka pritiska za stabilizaciju
bubne opne. Za promenu podešavanja TPP pomaka, ako
je omogućeno Control Panel > Custom TPP offset, selektujte
Tools > Options > Decay > Custom TPP offset (takoñe videti opis
ispod).
Onemogućeno: TPP se automatski postavlja za 25 daPa
više.
Omogućeno: TPP + TPP pomak (u odnosu na korišćena
TPP podešavanja u Tools > Options > Reflex Decay > Measurement > Custom TPP offset).
Fabrično podešavanje: Omogućeno
Ručni mod
Stimulus
Selektujte obuhvaćene tipove stimulusa.
Dostupni tipovi: 500 Hz, 1000 Hz.
186
1000 Hz
Fabrička postavka za odrasle
Nije trenutno dostupno
Fabrička postavka za odojčad
Otometrics
Opcije alata Modula Imitanse (opcije pregleda i merenja)
Podešavanja merenja
Intenzitet
Selektujte intenzitet stimulusa iz padajuće liste.
Ako nije dostupan prag refleksa, Control Panel > Intensity
podešavanje je na Off. Ovo je korisno za praćenje admitanse.
Fabrička postavka: Prag +10 dB, ili OFF
• Nivoi stimulusa na ili iznad upozoravajućeg nivoa
(> 108 dB SPL re 2cc) su markirani narandžastom
prugom u Intenzitet padajućoj listi.
• Nivoi stimulusa na ili iznad nivoa bezbedne granice
(> 115 dB SPL re 2cc) su markirani crvenom prugom
u Intenzitet padajućoj listi.
Napomena · Povećanje intenziteta korišćeno u Slabljenju
Refleksa je postavljeno i u podešavanju Praga Akustičnog
Refleksa. To je zato što se nivo stimulusa Slabljenja Refleksa postavlja kao prag refleksa +10 dB.
Strana stimulusa
• Ipsi
Stimulus se emituje u uvu sa sondom gde se vrši merenje.
• Contra
Stimulus se pušta preko slušalica na suprotnom uvu
od onog sa sondom.
Ipsi
Ipsi
13.3.5.2
Fabrička postavka za odrasle
Fabrička postavka za odojčad
Slabljenje Refleksa: Podešavanje testa
Kliknite na ikonicu ili selektujte Tools > Options > Reflex Decay > Measurement.
Osnovno
Pumpa za vreme stimulusa
Yes/No
Fabrička postavka: Off
Otometrics
187
Opcije alata Modula Imitanse (opcije pregleda i merenja)
Podešavanja merenja
Osnovno
50 daPa više do 50 daPa manje (pomak u odnosu na TPP
znak)
Fabrička postavka: 35 daPa
Prilagodljivi TPP pomak
Selektujte pomak pritiska za stabilizaciju bubne opne. Ovo
može olakšati snimanje refleksa kod ušiju koja pokazuju
strmo nagnute timpanograme. TPP pomak se može menjati u povećanjima od xx daPa manje/više.
Strana stimulusa
• Ipsi
Stimulus se emituje u uvu sa sondom gde se vrši merenje.
• Contra
Stimulus se pušta preko slušalica na suprotnom uvu
od onog sa sondom.
• Ipsi pa Contra
• Contra pa Ipsi
Ipsi
Ipsi
Fabrička postavka za odrasle
Fabrička postavka za odojčad
Trajanje stimulusa
(sec.)
Vreme pre stimulusa
Definiše vreme snimanja pre emitovanja svakog stimulusa.
Fabrička postavka: 0.2 sekunde
Vreme stimulusa
Definiše trajanje stimulusa. Ispisuje tekst “Manual” kad je
podešeno na 0.
Fabrička postavka: 1.3 sekundi
Vreme posle stimulusa
Definiše vreme snimanja posle prekida svakog stimulusa.
Fabrička postavka: 0.5 sekundi
Vreme pauze
Definiše interval izmeñu stimulusa.
Fabrička postavka: 0.5 sekundi
188
Otometrics
Opcije alata Modula Imitanse (opcije pregleda i merenja)
Podešavanja merenja
Tipovi stimulusa (Automatski)
Selektujte tipove stimulusa za korišćenje. Najmanje jedan
tip stimulusa mora uvek biti selektovan.
Dostupni tipovi: 500 Hz, 1000 Hz.
13.3.6
Podešavanje ETF-P
13.3.6.1
ETF-P: Podešavanja Control panel-a
Inicijalni pritisak
Pritisak koji se koristi u prvom delu testa.
Pozitivan pritisak
Selektujte maksimalni pozitivan pritisak koji će se puštati u ušnom kanalu/šupljini
srednjeg uva.
0 do 400 daPa, pušta se u povećanjima od 50 daPa.
Fabrička postavka: 400 daPa
Negativan pritisak
Selektujte maksimalni negativan pritisak koji će se puštati u ušnom kanalu/šupljini
srednjeg uva.
-100 do -600 daPa, pušta se u povećanjima od 50 daPa.
Fabrička postavka: -400 daPa
13.3.6.2
ETF-P: Podešavanja testa
Kliknite na ikonicu ili selektujte Tools > Options > ETF-P > Measurement.
Brzina pumpe (daPa/s)
Menjanje brzine emitovanja pritiska. Prikazuje se u daPa
po sekundi.
Napomena · Strogo se preporučuje da se uvek koristi
najmanje podešavanje (50 daPa/s) za ETF-P.
Otometrics
189
Opcije alata Modula Imitanse (opcije pregleda i merenja)
Podešavanja merenja
Brzina pumpe (daPa/s)
Dok je pumpa radi, skala na vrhu ekrana prikazuje grafički trenutnu poziciju pumpe, npr. proporcija kapaciteta pumpe se koristi za dobijanje statičkog pritiska koji se koristi
za merenja.
190
Otometrics
14
OTOflex 100 servis i održavanje
14.1
Otkazivanje opreme
Upozorenje · Nemojte koristiti neispravan instrument.
Ako verujete da je ispravnost funkcija ili bezbedan rad OTOflex-a 100 narušena na
bilo koji način, isključite OTOflex 100 iz napajanja, izvadite baterije, i uverite se da
ga niko nemože koristiti dok se ne servisira.
Upozorenje · Nikako ne rastavljati OTOflex 100. Kontaktirajte Vašeg dobavljača.
14.2
Servis i popravka
Nikako nemojte rastavljati OTOflex 100. Kontaktirajte Vašeg dobavljača. Delovi u
OTOflex-u 100 se moraju proveriti ili servisirati samo od strane ovlašćenog osoblja.
Upozorenje · Ne rastavljati punjač OTOflex-a 100, jer postoji rizik od električnog šoka.
U cilju bezbednosti i očuvanja garancije, servis i popravka elektro-medicinske opreme
se sprovodi samo od strane proizvoñača opreme u ovlašćenim servisima. U slučaju
bilo kakvog kvara, napravite detaljan opis kvara i kontaktirajte dobavljača.
Proizvoñač zadržava pravo da se odriče svake odgovornosti za bezbedno funkcionisanje, pouzdanost i performanse opreme servisirane ili popravljene os strane druge
stranke. Nakon popravke, oprema treba da bude testirana od strane kvalifikovanog
kadra.
Na zahtev, Vaš dobavljač može dobiti Service Manual (Servisno uputstvo) od proizvoñača. Service Manual sadrži električne dijagrame, opise, spiskove komponenata,
informacije o kalibraciji, itd.
14.3
Održavanje
OTOflex 100 ne zahteva preventivno održavanje. Kakogod, preporučuje se da poštujete smernice ispod.
Otometrics
191
OTOflex 100 servis i održavanje
Održavanje
14.3.1
Kalibracija
OTOflex 100 i sonde se dostavljaju potpuno kalibrisani.
• Ureñaj se kalibriše u fabrici u dB SPL ili dB HL korišćenjem navedenih referenci ekvivalentnih pragova. dB HL se odnosi na sound pressure levels (nivoi zvučnog pritiska) dB SPL = dB re 20 µPA.
• Vrednosti kalibracije sonde se čuvaju u pakovanju sonde i dolaze uz sondu. Sonda
se može povezati sa bilo kojim OTOflex-om 100 i odmah koristiti. Ovo isto važi i
za contra insert slušalicu.
Način kalibracije
OTOflex 100 ureñaj i sonde se mora kalibrisati jednom godišnje od strane Vašeg ovlašćenog servisa.
14.3.2
Čišćenje sonde i održavanje
Napomena · Nikad nemojte zaranjati sondu OTOflex-a 100 u vodu ili druge tečnosti
za čišćenje.
Kućište sonde
Oprez · Za periodično čišćenje kućišta sonde, kontaktirajte Vaš ovlašćeni servis.
Vrh sonde
Napomena · Nikad na stavljajte vrh sonde u ušni kanal bez korišćenja čiste olivice.
Vrh sonde najčešće ne dolazi u kontakt sa kožom ili sekretom iz ušnog kanala jer je
zaštićen olivicom. Ipak, u nekim slučajevima, velike količine cerumena u ušnom kanalu mogu rezultovati da se skupi na vrhu sonde. Ako je to slučaj, očistite vrh sonde
krpicom za čišćenje.
Napomena · Proverite kanale u vrhu sonde svaki put kad koristite sondu. Čak i male
količine cerumena ili naslaga mogu blokirati kanale sonde. Očistite kanale ako je potrebno.
Napomena · Očistite plastični vrh sonde sa dezinfekcionim sredstvom (npr. etanol)
izmeñu pacijenata ili ga zamenite sa rezervnim.
• Ako promenite vrh sonde i/ili akustučni filter, uradite test sonde.
NIKAD ne ubacujte vrh sonde u test šupljinu OTOflex-a 100 bez prvobitnog čišćenja u dezinfekcije vrha sonde. Videti 6.3.3 Provera sonde ► 57.
192
Otometrics
OTOflex 100 servis i održavanje
Čišćenje i dezinfekcija vrha sonde
14.4
Čišćenje i dezinfekcija vrha sonde
Napomena · Uvek postupati po lokalnim higijenskim standardima za dezinfekciju i sterilizaciju.
Temeljno čišćenje vrha sonde se zahteva posle korišćenja u inficiranim ušnim kanalima. Čišćenje navojnog prstena je takoñe neophodno.
1. Da bi skinuli vrh sonde, držite sodu za kućište i odvrnite navojni prsten. Skinite vrh
sonde.
Kućište sonde
Navojni prsten
Navojni prsten
Vrh sonde
Vrh sonde
2. Proverite da li su kanali vrha sonde blokirani. Ako jesu, koristite žicu za čišćenje
da bi očistili zvukovne kanale.
Uvek čistite od pozadi.
Žica za čišćenje
Kanali zvuka
3. Ako čistite vrh sonde za vreme sesije dok testirate pacijenta, koristite četkicu za
čišćenje žice za čišćenje, naročito gde je izbočena iz vrha sonde.
Ako čistite vrh sonde izmeñu pacijenata, koristite dezinfekciono sredstvo da bi
očistili žicu, i, ako koristite i četkicu, i nju dezinfikujete. Videti 14.4.0.1 Procedure
čišćenja i dezinfekcije vrha sonde ► 194.
Žica za čišćenje
Otometrics
193
OTOflex 100 servis i održavanje
Čišćenje i dezinfekcija vrha sonde
Upozorenje · Čak i najmanja količina vlage može rastvoriti cerumen i tako kontaminirati osetljive delove u kućištu sonde.
4. Uverite se da su zvučni kanali skroz suvi pre nameštanja vrha nazad na kućište
sonde (dobro stegnuti), ili koristite rezervni vrh sonde.
Upozorenje · Kućište sonde sadrži osetljive komponente. Nikad nemojte čistiti zvučne kanale u kućištu sonde mehanički ili sa tečnostima. To može oštetiti sondu.
5. Namestite vrh sonde i čvrsto navrnite navojni prsten nazad na kućište.
Dobro stegnite da bi sprečili curenje.
14.4.0.1
Procedure za čišćenje i dezinfekciju vrha sonde
Materijal vrha sonde je veoma otporan na širok opseg temperatura i hemiskih uticaja.
Regularno čišćenje
• Koristite vlažnu maramicu za regularno čišćenje površine.
• Koristite ultrazvučno čišćenje da bi izbacili zagañivače, npr. pre sterilizacije.
Dezinfekcija
Možete birati izmeñu nekoliko metoda za dezinfekciju vrha sonde, npr:
• Potapanje vrha sonde u kadicu sa 70-90% etil ili izopropil – alkohola za kontaktno
vreme od 10-30 minuta.
• Potapanje vrha sonde u Natrijum Hipohlorit za visoke koncentracije i produženo kontaktno vreme (smatra se hladnim sredstvom za sterilizaciju).
Kad očistite vrh sonde, Isperite ga u običnoj vodi.
Sterilizacija
Koristite sterilizaciju u skladu sa nacionalnim standardima za čišćenje parom sa vremenom izlaganaja do 45 minuta na maksimalnoj temperaturi do 150°C.
Vrh sonde je dizajniran da izdrži do 3,000 ciklusa sterilizacije u kojima temperatura
obično doseže 134°C.
Uverite se da se vrh sonde nije deformisao u toku sterilizacije.
Čišćenje i dezinfekcija test šupljine
Upozorenje · Test šupljina se nalazi na punjaču, koji sadrži električne komponente i
vezu sa električnom strujom. toga: nemojte koristiti kadicu ili sterilizaciju!
194
Otometrics
OTOflex 100 servis i održavanje
Čišćenje OTOflex-a 100
Ako je test šupljina kontaminirana sa ostacima sa vrha sonde, koristite gasno čišćenje
u skladu sa lokalnim higijenskim standardima (npr. sa ethyleneoxide-om, na temperaturi od 55°C, i pritisku od 0.8 do 1.0 bar).
14.4.1
Menjanje filtera za vosak
Ako dobijete upozorenje da postoji greška sa sondom, ili da sonda nije OK, proverite
da li je vrh sonde blokiran. Ako nije, filter voska je možda oštećen ili blokiran cerumenom.
U ovom slučaju, promenite filter za vosak.
Napomena · Nikad ne potapajte sondu OTOflex-a 100 u vodu ili druga sredstva za
čišćenje.
1. Za promenu filtera voska, skinite vrh sonde. Videti 14.4 Čišćenje i dezinfekcija vrha sonde ► 193.
2. Koristite ručicu za vañenje da bi izvadili filter voska iz vrha sonde.
Filter voska
Ručica za vañenje
Napomena · Filteri su za jednokratnu upotrebu. Videti 14.5.2 Odlaganje jednokratnih
predmeta ► 196 za instrukcije o odlaganju.
Ne stavljajte korišćene filtere u kutiju sa delovima.
3. Ubacite novi filter. Budite pažlivi da ne bi oštetili otvore filtera.
4. Postavite vrh sonde preko akustičnog filtera na kućištu sonde i navrnite navojni prsten nazad na kućište. Dobro stegnite.
14.5
Čišćenje OTOflex-a 100
Preduslovi
• Pre čišćenja, ugasite OTOflex 100 i isključite ga sa bilo kog spoljnjeg izvora.
• Skinite sondu sa OTOflex-a 100.
Otometrics
195
OTOflex 100 servis i održavanje
Čišćenje OTOflex-a 100
Regularno čišćenje
• Očistite OTOflex 100 sa vlažno krpom – ako je potrebno, koristite sredstvo za čišćenje površina.
Napomena · Nemojte koristiti tečnosti.
Napomena · Uvek budite sigurni da vlaga ne uñe u sondu ili konektore (priključnica
punjača i konektori sonde).
Napomena · Nikad ne potapajte OTOflex 100 u vodu ili druga sredstva za čišćenje.
Čistite ekran periodično. Koristite anti-statičku krpu bez ostataka od prediva i bez razreñivača. Koristite meku četkicu da sklonite prašinu. Koristite malu količinu blagog deterdženta na vlažnoj krpi za čišćenje kućišta.
14.5.1
Olivice
Olivice su u direktnom kontaktu sa pacijentima, i zbog toga morate striktno održavati
higijenu da bi sprečili prenošenje infekcija sa jednog pacijenta na drugog.
• Koristite samo olivice za jednokratnu upotrebu.
• Odložite olivice nakon upotrebe.
Odlaganje
OTOflex 100 olivice i olivice od pene E-A-RTONE® 3A slušalicu su za jednokratnu upotrebu, i ne čiste se nitii ponovi koriste. Uvek bacite iskorišćene olivice posle upotrebe na pacijentu. Videti 14.5.2 Odlaganje jednokratnih predmeta ► 196 za instrukcije
o odlaganju.
14.5.2
Odlaganje jednokratnih predmeta
Jednokratni predmeti (kao što su olivice i žice za čišćenje) se odlažu u skladu sa lokalnim propisima.
14.5.3
Baterije i punjač
Napomena · Za odlaganje starih baterija, videti 14.5.5 Ekološka zaštita ► 198.
1. Za izmenu batetija stisnite poklopac unutra i nagore dok se ne oslobodi i dok
se žabice na pomere s mesta.
196
Otometrics
OTOflex 100 servis i održavanje
Čišćenje OTOflex-a 100
2. Ubacite baterije kao što je prikazano ispod. Ako ste u nedoumici, pogledajte unutar držača baterija gde će te videt male crvene plus znakove koji označavaju kako se postavljaju baterije.
+
+
+
+
3. Za vraćanje poklopca baterije na mesto, stavite poklopac sa zakrivljenom stranom
okrenurom nagore prema otvoru. Stisnite poklopac unutra i nadole dok ne klikne
na mesto.
Poklopac baterije
14.5.4
Sigurnosne informacije
Opasnost od eksplozije
• Na bacajte baterije u vatru i čuvajte ih od vatre jer mogu eksplodirati.
• Nepravilno rukovanje, primena prevelike struje za punjenje može prepuniti ili uništiti baterije.
• Kontakti baterija nesmeju ni pod kojim okolnostima biti kratko spojene.
• Ne otvarajte, ne menjajte ili ne rasklapajte punjač.
Otometrics
197
OTOflex 100 servis i održavanje
Čišćenje OTOflex-a 100
14.5.5
Ekološka zaštita
• OTOflex 100 se može odložiti kao normalni elektronički otpad , u skladu sa lokalnim
propisima.
• Odlaganje baterija se vrši u skladu sa lokalnim propisima.
198
Otometrics
15
Instalacija MADSEN OTOflex-a 100
15.1
Raspakivanje OTOflex-a 100
1. Raspakujte pažljivo OTOflex 100.
Kad otpakujete OTOflex 100, dobra ideja je da čuvate ambalažu u kojoj je dostavljen. Ako zatreba da šaljete OTOflex 100 na servis, originalna ambalaža će
ga zaštiti od oštećenja za vreme transporta, itd.
2. Proverite opremu na moguća vizuelna oštećenja.
Ako postoji oštećenje, nemojte puštati OTOflex 100 u rad. Kontaktirajte nabavljača za konsultacije.
3. Proverite sa listom delova koja se nalazi u pakovanju da bi ste bili sigurni da ste
primili sve neophodne delove i dodatke. Ako Vaše pakovanje nije kompletno,
kontaktirajte dobavljača.
15.2
Skladištenje OTOflex-a 100
Ako treba da skladištite OTOflex 100 pre puštanja u rad, pratite instrukcije date ispod:
• Skaldištite OTOflex 100 i dodatke u kutiji predviñenu za zaštitu od oštećenja.
• Skladištite OTOflex 100 kao što je navedeno u Dodatak 6.4 Skladištenje i upravljanje ►258.
15.3
Pogledi na OTOflex 100
Ova sekcija Vam obezbeñuje preglede OTOflex-a 100 i njegovog punjača iz različitih uglova, kao i instrukcije kako da sklopite punjač.
15.3.1 Pogled spreda ► 200
15.3.2 Pogled od gore ► 201
15.3.3 Pogled od dole ► 201
15.3.4 Pogled na poleñinu ► 201
15.3.5 Punjač ► 202
15.5.2 Instalacija na sto ► 203
Otometrics
199
Instalacija MADSEN OTOflex-a 100
Pogledi na OTOflex 100
Možete pronaći opis tastature i kako da se krećete i unosite podatke u OTOflex 100
u 3.2 Selektovanje kontrola i menija ► 25.
15.3.1
Pogled spreda
Sonda
Utikač sonde
Ekran
Tastatura
Kod boje ureñaja
Zvučnik (opciono)
200
Otometrics
Instalacija MADSEN OTOflex-a 100
Pogledi na OTOflex 100
15.3.2
Pogled od gore
Pneumatska priključnica
Contralateralni priključak
15.3.3
Priključak sonde
Pogled od dole
Držač baterija sa
poklopcem
Šupljina punjča
15.3.4
Pogled na poleñinu
Držač kabela sonde
Obeleživači
Otometrics
201
Instalacija MADSEN OTOflex-a 100
Pogledi na OTOflex 100
15.3.5
Punjač
Pogled spreda
Kartica punjača za punjenje ureñaja
Indikator punjenja
Šupljina za testiranje sonde
Postolje
Pogled otpozadi
Priključak napajanja
202
Otometrics
Instalacija MADSEN OTOflex-a 100
Sonda
15.4
Sonda
Sonda
Telo sonde
Navojni prsten
Vrh sonde
Utikač sonde
Priključak za vazduh
Konektor prijemnika
15.5
Sklapanje i instalacija
15.5.1
Lokacija
Testiranje imitanse je olakšano u umereno tihoj sobi. Zvučna kabina nije neophodna.
Da bi obezbedili bezbedne performanse, morate se uveriti da je OTOflex 100 pravilno instaliran i da su ispoštovani zahtevi dati u Dodatak 1 Standardi i bezbednost –
OTOflex 100 i Modul Imitanse ► 215.
OTOflex 100 se može koristiti kao ručni ureñaj bez posebnih zahteva za lokacijom.
Kako god, držite OTOflex 100 dalje od svih tečnosti i izvora toplote (za detaljnu specifikaciju, vidite Dodatak 6.3 Radno okruženje ► 258.
15.5.2
Instalacija na sto
Ako koristite stoni punjač, montirajte punjač na postolje kao što je prikazano ispod.
Otometrics
203
Instalacija MADSEN OTOflex-a 100
Sklapanje i instalacija
1. Koristite imbus ključ za zavrtanje šostougaonih šrafova na mesto.
Telo punjača
Postolje
Šestougaoni šrafovi
Imbus ključ
2. Uverite se da ste stegnuli šrafove i da je punjač stabilan pre nego što stavite
OTOflex 100 na punjač.
Postolje
Imbus ključ
204
Otometrics
Instalacija MADSEN OTOflex-a 100
Sklapanje i instalacija
15.5.3
Instalacija na zid
2 šrafa
2 podloške
130 mm
(5.12 inch)
2 tiple
podloška
podloga za zid
plastična polica
1. Izbušite rupe prečnika 2 x 6 mm odvojene 130 mm (5.12").
2. Ubacite tiple.
3. Ubacite šrafove sa podloškama, kroz podloge za zid.
Otometrics
205
Instalacija MADSEN OTOflex-a 100
Sklapanje i instalacija
1
2
3
206
Otometrics
Instalacija MADSEN OTOflex-a 100
Napajanje
15.6
Napajanje
15.6.1
Napajanje OTOflex-a 100
Ureñaj
• OTOflex 100 se napaja preko baterija.
Videti 15.6.2 Baterije ► 207.
Punjač
• Punjač OTOflex-a 100 je povezan na spoljno električno napajanje.
Preporučuje se da ostavljate OTOflex 100 na punjaču kad se ne koristi. Ovo obezbeñuje da je ureñaj uvek spreman za teastiranje.
Pogledajte sledeće opise o napajanju.
Podešavanja vezana za napajanje
Možete prilagoditi različita podešavanja vezana za napajanje u OTOflex-u 100 za zadovoljavanje Vaših svrha uštedu energije/baterija. Videti 12.2.4 Podešavanja ureñaja ► 145.
15.6.2
Baterije
Napomena · Ne stavljajte poklopav baterija na OTOflex 100 pre nego što stavite baterije. Ako uradite to, poklopac će se zaključati sa unutrašnje strane ureñaja.
Upozorenje · Koristite samo tipove baterija prikazane u Dodatak 6 Tehničke specifikacije - MADSEN OTOflex 100 ► 255.
OTOflex 100 će pokušati da utvrdi tip baterije kad ga upalite ili stavite na punjač, i obavestiće Vas o tipu baterije ako se čini da su pogrešnog tipa.
• NiHM punjive baterije
OTOflex 100 se dostavlja sa punjivim NiHM baterijama. Pre nego što počnete sa
radom sa OTOflex-om 100, stavite baterije u OTOflex 100 i ostavite ih da se pune na OTOflex-ov 100 punjač najmanje 14 sati, poželjno preko noći, pre uključivanja OTOflex-a 100.
Punjive baterije dostižu pun kapacitet kad se dopune nekoliko puta.
• Alkalne baterije
Ako je potrebno, OTOflex 100 se može napajati pomoću nepunjivih Alkalnih baterija.
Otometrics
207
Instalacija MADSEN OTOflex-a 100
Napajanje
Upozorenje · Kad koristite OTOflex 100 sa Alkalnim baterijama, uvek isključite napajanje punjača. Ako to ne radite Alkalne baterije mogu da iscure i oštete OTOflex 100.
Da bi sprečili punjenje Alkalnih baterija, i da bi bili sigurni da OTOflex 100 indikator
baterije prikazuje pravi status kad se koriste Alkalne baterije, izmenite podešavanja
tipa baterija u OTOflex-u 100 da bi potvrdili tip baterija koje koristite:
• Selektujte Menu > Advanced > Device Settings > Battery type i stisnite Select da bi prebacili
na Alka.
Kad koristite Alkalne baterije ikonica za bateriju u gornjem desnom uglu ekrana će
ostati, čak i ako stavite OTOflex 100 na punjač.
15.6.2.1
Stavljanje baterija
1. Baterije i poklopac baterija se dostavljaju u maloj kesici.
Upozorenje · Ne stavljajte poklopac baterija na mesto pre stavljanja baterija!
2. Stavite baterije kao što je prikazano ispod. Ako ste u nedoumici, pogledajte unutar
držača baterija gde će te videti male crvene plus znakove koji označavaju na koji način se stavljaju baterije.
+
+
+
+
3. Za vraćanje poklopca baterije na mesto, stavite poklopac sa zakrivljenom ivicom
nagore prema otvoru. Stisnite poklopac unutra i nadole dok ne klikne na mesto.
208
Otometrics
Instalacija MADSEN OTOflex-a 100
Napajanje
Poklopac baterije
4. Sledeći put kad menjate baterije, stisnite poklopac unutra i nagore dok se ne oslobodi i dok žabice ne izañu s mesta.
5. Proverite podešavanje baterija u OTOflex-u 100: Videti 15.6.2.2 Podešavanje tipa
baterija ► 209.
6. Ako koristite punjive baterije, ostavite OTOflex 100 da se puni najmanje 14 sati, poželjno preko noći, pre nego što počnete da radite s njim (za detalje videti 15.6.3
Punjač ► 210).
15.6.2.2
Podešavanje tipa baterija
OTOflex 100 se dostavlja sa NiHM punjivim baterijama.
1. Ako ste u nedoumici oko podešavanja, ili koristite Alkalne baterije, proverite tip baterije i podešavanje u OTOflex-u 100: Kad je OTOflex 100 spreman za korišćenje, upalite ga: Stisnite i držite On/Off dugme na tastaturi.
2. Stisnete Select da bi pristupili Menu-ju pa Advanced... > Device Settings...
3. Skrolujte na Battery type (Tip baterije).
4. Za izmenu podešavanja, stisnite Select za prebacivanje na ispravan tip baterije. Možete birati izmeñu NiHM (punjive) ili Alka(lne).
Upozorenje · Ako koristite Alkalne baterije i stavite OTOflex 100 na punjač, uverite se
da ste podesili tip baterije na Alka(lne). Ovo će zaštiti OTOflex 100 od pokušavanja
punjenja nepunjivih Alkalnih baterija.
Upozorenje · Kad koristite OTOflex 100 sa Alkalnim baterijama, uvek isključite napajanje sa punjača. Ako to ne uradite, Alkalne baterije mogu iscureti i oštetiti OTOflex
100.
5. Stisnite levi funkcijski taster za izlaz.
6. Ako je potrebno, stisnite i držite On/Off dugme na tastaturi za gašenje OTOflex-a
100.
Otometrics
209
Instalacija MADSEN OTOflex-a 100
Napajanje
15.6.2.3
Status napajanja
OTOflex 100 napajan samo sa baterijama:
Kad se OTOflex 100 napaja samo s baterijama, npr. kad nije na punjaču ili koristite
Alkalne baterije, on prikazuje otprilike preostali kapacitet baterija na gornjem desnom
uglu ekrana.
OTOflex 100 napajan preko punjača:
Kad se OTOflex 100 puni, mala ikonica strujnig priključka je prikazana u gornjem desnom uglu ekrana.
15.6.3
Punjač
15.6.3.1
Napajanje punjača
Oprez · Rad na pogrešnom naponu može uništiti osigurače! Pogledajte nalepnicu na
punjaču za ulazni napon.
Pre nego što povežete kabel napajanja sa punjačem, uverite se da električni napon
mreže se poklapa sa naponom na identifikacionoj nalepnici na punjaču.
1. Uključite kraj (A) kabela za napajanje u utikač napajanja na punjaču (videti ispod).
A
2. Povežite kabel napajanja punjača OTOflex-a 100 sa električnom mrežom.
210
Otometrics
Instalacija MADSEN OTOflex-a 100
Napajanje
15.6.3.2
Prvo punjenje
Punjenje se primenjuje samo kad koristite punjive baterije.
• Ostavite OTOflex 100 da se puni najmanje 14 sati pre nego što počnete da ga koristite.
15.6.3.3
Status punjača
Kad je OTOflex 100 postavljen na punjač, možete pratiti status procesa punjenja na
indikatoru punjenja sa prednje strane punjača.
kad se puni, dioda prikazuje sledeće:
• Stalno zeleno:
OTOflex 100 se ne puni.
Punjenje se nastavlja kad ponovo stavite ureñaj na punjač ili kad se ureñaj uključi.
• Stalno narandžasto:
OTOflex 100 se puni.
Punjenje se automatski prekida na osnovu tajmera. Ovo se radi da bi se obezbedilo da se baterije ne prepune.
• Narandžasto, blica:
Postoji greška u punjaču. Kontaktirajte dobavljača.
15.6.4
Uključivanje OTOflex-a 100
Da bi ste upalili OTOflex 100 stisnite i držite On/Off dugme na tastaturi dok se ne pojavi
početni ekran (otprilike 2-3 sekunde).
15.6.5
Bluetooth
Komunikacija preko Bluetooth-a je fabrički podešena na On.
Za omogućavanje Bluetooth komunikacije:
1. Upalite OTOflex 100.
Otometrics
211
Instalacija MADSEN OTOflex-a 100
Napajanje
2. Stisnite Select za pristup Menu-ju pa Advanced... > Device Settings...
3. Skrolujte na Bluetooth i stisnite Select za prebacivanje na On/Off.
4. Stisnite levi funkcijski taster za izlaz.
Komunikacija preko Bluetooth-a je sad uključena/isključena.
Napomena · OTOflex 100 mora biti upaljen da bi mogao da komunicira sa OTOsuite-om.
Za ostale informacije o komunikaciji sa OTOsuite-om, pogledajte OTOsuite-ovo Uputstvo za upotrebu.
212
Otometrics
16
Konfigurisanje OTOsuite-a
Vodič za konfigurisanje Vas vodi kroz proces prilagoñavanja različitih karakteristika i
funkcija koje su primenjene u OTOsuite-u.
1. Selektujte Tools > Configuration wizard... i kliknite na Configure... pa na Immittance.
Sinhronizacija
Rešavanje konflikta
pri sinhronizaciji.
1. Kliknite na odreñeno dugme koje definiše akciju koju
želite, kad Vam je potrebno da sinhronizujete podatke
OTOflex-a i OTOsuite-a.
2. Kliknite Next za nastavak ili Close da bi izašli iz konfigurisanja Imitanse.
OTOflex
Povežite se sa ureñajem s kojim želite da
testirate.
1. Kliknite na ureñaj koji želite da koristite.
– Ako ureñej nije na listi, proverite polje My device is turned on and ready to be found (Moj ureñaj je uključen i spreman za pronalaženje), i kliknite na Search.
– Selektujte ureñaj i kliknite Next ili Close.
2. Ako se konekcija sa ureñajem prekine, kliknite na Repair.
Nadogradnja sftvera OTOflex-a
Nadogradnja softvera
ureñaja.
Otometrics
Nadograñuje softver Vašeg ureñaja.
213
Konfigurisanje OTOsuite-a
214
Otometrics
Dodatak 1
Standardi i bezbednost - OTOflex 100 i
Modul Imitanse
Ova dokummentacija sadrži informacije i upozorenja, koja se moraju poštovati da
bi se obezbedilo bezbedno korišćenje OTOflex-a 100 Modula Audiometrije. Lokalna pravila i norme, ako su primenjlive, se takoñe moraju poštovati svo vreme.
Dodatak 1.1
Dodatak 1.1.1
Korišćeni simboli
OTOflex 100 simboli
OTOflex 100 je označen sa simbolom koji indicira kompliansu sa tipom
BF standarda bezbednosti EN 60601-1. Videti Tehničke Specifikacije,
Standardi u OTOflex 100 Vodiču.
OTOflex 100 je označen ovim simbolom kad je važno da se korisnici
pridržavaju informacija datih u ovom uputstvu.
xxxx
OTOflex 100 je označen CE znakom na osnovu direktive Medical Devices Directive 93/42/EEC i Radio Equipment and Telecommunications
Terminal Equipment Directive 1999/5/EC.
Instrument je označen ovim simbolom koji označava da je to elektronička oprema pokrivena Direktivom 2002/96/EC kod odlaganja električne i elektroničke opreme (WEEE).
Svrstan s obzirom na električni šok, vatru, mehaničke i druge opasnosti samo u odnosu na UL2601-1 i CAN/CSA- C22.2 NO 601.1-90
OTOflex 100 nosi ovaj simbol koji označava da, u Francuskoj, je dozvoljen samo za korišćenje u zatvorenom prostoru.
Otometrics
215
Dodatak 1 Standardi i bezbednost - OTOflex 100 i Modul Imitanse
Korišćeni simboli
Ovaj ureñaj je usaglašen sa delom 15 FCC pravila. Rad sa ureñajem
je uslovljen sa sledeća dva uslova:
1. Ovaj ureñaj ne proizvodi opasnu interferenciju.
2. Ovaj ureñaj mora prihvatiti svaku interferenciju, uključujući i onu koja može biti uzrok neželjenih pojava.
Pogledati Beleške 5 do 7 u Dodatak 1.2 Stavke upozorenja ► 217
za više detalja.
Termin ”IC”: ide pre sertifikacionog/identifikacionog broja i samo označava da su zadovoljene tehnička specifikacije Industry Canada (IC)
Interferencija se može pojaviti u blizini OTOflex-a 100. Lokalne norme
i mere predostrožnosti za ostalu opremu u okruženju se moraju uvek
poštovati za sprečavanje interferencije.
Razdaljina izmeñu OTOflex-a 100 i ostalih ureñaja koja je deklarisana
u standardu o imunitetu u EN 60601-1-2 je minimum 0.35 m/ 1ft.
Za koiršćenje u izolovanim prostorijama OTOflex 100 može da isključi
ugrañeni Bluetooth modul, npr isključenje Bluetooth radio kominukacije. OTOflex 100 ima ugrañenu memoriju za čuvanje podataka izmerenih u offline modu i ti se podaci mogu kasnije prebaciti na drugo mesto.
Simboli na tasterima za rad sa OTOflex-om 100, videti 3.2 Selektovanje kontrola i menija ► 25 i 7 Testiranje sa MADSEN OTOflex-om 100
► 67.
Dodatak. 1.1.2
Simboli na punjaču
Punjač je označen sa ovim simbolom koji označava kompliansu sa
Class II zahtevima standarda bezbednosti EN 60601-1.
Punjač je označen ovim simbolom kada je važno da se korisnici pridržavaju informacija datih u ovom uputstvu.
xxxx
Punjač je označen CE znakom u skladu sa Medical Devices Directive
93/42/EEC.
Punjač je označen sa ovim simbolom koji označava da je to UL prihvaćena komponenta za Kanadu i Sjedinjenje Američke Države.
Punjač je označen sa ovim simbolom koji označava da se koristi samo
sa naizmeničnom strujom.
216
Otometrics
Dodatak 1 Standardi i bezbednost - OTOflex 100 i Modul Imitanse
Stavke upozorenja
Dodatak 1.1.3
OTOsuite-ov Modul Audiometrije
xxxx
Modul Audiometrije i ova dokumentacija su označene CE znakom
u skladu sa Medical Devices Directive 93/42/EEC.
Koristi se u porukama greške kad program otkaže. Pogledajte detaljnije informacije u dijalog prozorima.
Dodatak 1.2
Dodatak 1.2.1
Stavke upozorenja
OTOflex 100 stavke upozorenja
OTOflex 100 se dostavlja samo sa predefinisanim tipom baterija, videti Tehničke Specifikacije u OTOflex 100 Vodiču.
Stavite baterije kao što je označeno u odeljku za baterije, videti 15.6.2
Batetije ► 207 za više detalja.
Koristite samo punjive baterije kad je OTOflex 100 postavljen na punjač. Ako koristitie alkalne baterije, ne pokušavajte da punite OTOflex
100. Vaše alkalne baterije se mogu oštetiti i iscureti, i to može oštetiti
OTOflex 100.
Baterije se vade napolje kad se ureñaj ne planira koristiti duže vreme.
OTOflex 100 se može povezati samo sa punjačem tipa 1012 od GN
Otometrics A/S.
• Stavka 1:
Nema delova koji se mogu samostalno servisirati u kućištu OTOflex-a 100. Zbog
bezbednosti, i da se ne bi poništila garancija, kućište OTOflex-a se može otvoriti
i servisirati samo od strane ovlašćenog stručnog osoblja. U slučaju otkaza, napravite detaljan opis kvara i kontaktirajte dobavljača. Ne koristite neispravne instrumente.
• Stavka 2:
Držite OTOflex 100 dalje od tečnosti. Ne dozvolite da vlaga dospe unutar instrumenta.
• Stavka 3:
Ne koristiti instrument u prostorijama sa zapaljivim gasovima.
• Stavka 4:
Mogu se pojaviti neželjene smetnje ako se OTOflex 100 izloži jakom radio polju.
Otometrics
217
Dodatak 1 Standardi i bezbednost - OTOflex 100 i Modul Imitanse
Stavke upozorenja
Takve smetnje mogu ugroziti proces snimanja ispravnih podataka. Mnogi tipovi
električnih ureñaja, npr mobilni telefoni, mogu generisati radio polja. Preporučujemo da korišćenje takvih ureñaja u blizini OTOflex-a 100 treba izbegavati što je
više moguće.
•
Stavka 5:
Izmene ili modifikacije koje nisu izričito odobrene od strane proizvoñača mogu
poništiti ovlašćenje korisnika da upravlja opremom.
•
Stavka 6:
Ova oprema je testirana i utvrñeno je da zadovoljava granice u skladu sa Class
B digitalni ureñji, shodno članu 15 FCC Pravila. Ove granice su napravljene da
obezbede razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radio-frekventnu energiju i, ako se ne postavi i koristi u skladu sa instrukcijama, može prouzrokovati štetnu interferenciju
sa radio komunikacijom. Kako god, Ne postoji garancija da se interferencija neće
pojaviti kod delimične instalacije ureñaja. Ako ova oprema prouzrokuje štetnu ininterferenciju sa radio i TV prijemnicima, koja se može utvrditi prilikom paljenja i
gašenja opreme, korisnici se podstiču da probaju da isprave interferenciju sa jednim ili više sledećih merenja:
– Preorjentisati ili premestiti primajuću antenu.
– Povećati razdaljinu izmeñu opreme i prijemnika.
– Povezati opremu sa spoljnim priključkom koji nije na istom vodu na kom je prijemnik.
– Konsultujte prodavca ili radio/TV tehničara za pomoć.
218
•
Stavka 7:
Za korišćenje u Kanadi: Za sprečavanje radio interferencije sa licenciranim servisima, ovaj ureñaj je predviñen za unutrašnju upotrebu i dalje od prozora da bi se
obezbedila maksimalna zaštita. Oprema (ili njena emitujuća antena) koja je instalirana spolja je predmet licenciranja.
•
Stavka 8:
Delovi se ne smeju progutati, udahnuti, ili na bilo koji način koristiti u druge svrhe
osim audiometrije ili podešavanja slušnih pomagala.
•
Stavka 9:
OTOflex 100 se može odlagati kao obični elektronički otpad, u skladu sa lokalnim
normama. Ispitajte lokalna pravila za odlaganje punjivih i alkalnih baterija.
•
Stavka 10:
Iz bezbednosnih razloga, dodaci povezani sa kućištem opreme moraju biti istog
tipa koji je podržan za tu opremu.
•
Stavka 11:
Preporučuje se da se kalibracija dodataka sa pretvaračima vrši jednom godišnje.
Osim toga, preporučuje se da se kalibracija izvrši ako je oprema pretrpela neko
potencijalno oštećenje (npr pretvarači su pali na pod). Zapamtite da se kalibracija vrši samo na podžanim pretvaračima! Ako želite da koristite bilo koje druge
Otometrics
Dodatak 1 Standardi i bezbednost - OTOflex 100 i Modul Imitanse
Proizvoñač
pretvarače za testiranje sa OTOflex-om 100, kontaktirajte Vašeg lokalnog dobavljača.
•
Dodatak 1.2.2
Stavka 12:
U skladu sa EN 60601-1-1 računar i štampaš moraju biti postavljeni van domašaja pacijenata, npr ne bliže od otprilike 1.5 metar/5 ft.
Upozoravajuće stavke punjača
U slučaju isključivanja punjača sa električne mreže, kabel napajanja mora biti izvučen iz utičnice.
• Stavka 1:
Ne postoje delovi u kućištu panjača koji se mogu samostalno popravljati. Iz bezbednosnih razloga, i da se ne bi poništila garancija, kućišta se mogu otvarati i
servisirati samo od strane ovlašćenog stručnog osoblja. U slučaju otkaza, napravite detaljan opis kvara i kontaktirajte Vašeg dobavljača. Ne koristiti neispravan instrument.
• Stavka 2:
Punjač se može odlagati kao običan elektronički otpad, u skladu sa lokalnim normama.
Dodatak 1.3
Proizvoñač
GN Otometrics A/S
2 Dybendalsvaenget, DK-2630 Taastrup, Denmark
T: +45 45 75 55 55, F: +45 45 75 55 59
www.otometrics.com
Dodatak 1.3.1
Odgovornost proizvoñača
Proizvoñač se smatra odgovornim za efekte bezbednosti, pouzdanosti i performansi
opreme SAMO AKO:
• Sve operacije sklapanja, dodavanja, promene, modifikacije ili popravke se izvrše od
strane osoblja koje ima proizvoñačevo ovlašćenje.
• Električna instalacija na koju je povezana oprema je uzemjena i zadovoljava IEC
zahteve.
• I oprema se koristi u skladu sa instrukcijama o korišćenju.
Proizvoñač zadržava pravo da se odrekne svih odgovornosti u vezi bezbednog rada,
pouzdanosti i performansi opreme servisirane ili popravljane od strane drugih lica.
Otometrics
219
Dodatak 1 Standardi i bezbednost - OTOflex 100 i Modul Imitanse
Proizvoñač
220
Otometrics
Dodatak 2
MADSEN OTOflex 100 Imitansa Metodologija i Karakteristike
Dodatak 2.1
Uvod u imitansu
Merenja imitanse se koriste da se odredi sposobnost srednjeg uva da prenosi zvučne
talase u unutrašnje uvo, kao i da se odredi uticaj mehanizma srednjeg uva na promenu te sposobnosti.
Svrha srednjeg uva je da pojača ulazeće zvučne talase da bi pravazišli veće impedanse tečnosti unutrašnjeg uva, tako da omogući vazdušnom zvučnom talasu da se prenese u tečni talas bez skretanja.
Glavni mehanizam korišćen za postizanje transformacije zvučnog talasa je razlika u
površini bubne opne i uzengije.
Takoñe, srednje uvo uključuje i tri slušne koščice, čekić, nakovanj i uzengiju, čije se
oscilovanje dodaje zvučnom pritisku na ovalni prozor. Svaka izmena sistema srednjeg
uva, kao što je povećanje tečnosti ili vazdušnog pritiska u šupljini srednjeg uva ili kočenje pomeranja oscilatornog lanca, će rezultovati neefikasnim prenosom akustične energije kroz srednje uvo. Ovi rezultati u zvučnim talasima se reflektuju nazad kroz spoljašnje uvo.
Dodatak 2.1.1
Testiranje imitanse
Testiranje imitanse koje se koristi u OTOflex-a 100 se karakteriše sledećim:
Ton sonde se dovodi preko pretvarača sonde u uvo. Mikrofon sonde tad meri akustičnu energiju koja ostaje u ušnom kanalu. Pošto vazdušni pritisak ušnog kanala ili aktivnost mišića srednjeg uva menja pokretljivost sistema srednjeg uva, različite količine
preostale akustične energije se mogu izmeriti na sondi, u zavisnosti od količine trenutnog vazdušnog pritiska ili aktivnosti mišića.
Maksimalna admitansa akustične energije (tačka u kojoj najviše akustične energije
ulazi u srednje uvo) se dobija kad je poktretljivost srednjeg uva maksimalna. Ovo se
dešava kad je vazdušni pritisak ušnog kanala jednak na obe strane bubne opne, i
mišići srednjeg uva su u neutralnom stanju.
Otometrics
221
Dodatak 2 MADSEN OTOflex 100 Imitansa - Metodologija i karakteristike
Timpanometrija
Kad koristite ton sonde od 226 Hz, akustična admitansa vazdušne šupljine 1 cc je 1 mmho.
Stoga, u merenjima imitanse od 226 Hz, jedinica admitanse mmho se menja sa jedinicama
zapremine – kubnim centimetrima (cc or cm3) ili mililitrima (ml) kao mera akustične komplianse. Ova ekvivalentnost 1:1, admitansa u odnosu na zapreminu, je primenljiva samo na
ton sonde od 226 Hz. Osim toga, zato što je admitansa srednjeg uva primarno definisana ukočenošću (compliant susceptance) u ovom frekventnom području, kompliansa srednjeg uva se
može smatrati izolovanom samo korišćenjem tonova sonde niskih frekvencija.[1]
U OTOflex-u 100, možete izabrati izmeñu više jedinica za kompliansu ili admitansu cc,cm3,
ili mmho respektivno, kad korisitite ton sonde od 226 Hz. Kad koristite ton sonde većih vrekvencija, sve komponente admitanse se mere, pa je jedinica na osnovu toga uvek mmho.
Za testiranje refleksa sa OTOflex-om 100, zapreminska jedinica µl se takoñe može izabrati za
226 Hz merenja. Kad se koristi µl, korespodentna numerička vrednost se množi sa faktorom
1000.
Dodatak 2.2
Timpanometrija
U timpanometriji možete izmeriti akustičnu admitansu srednjeg uva kao funkciju vazdušnog
pritiska ušnog kanala. Rezultujući timpanogram je pretežno odreñen zapreminom ušne šupljine, pokretljivošću bubne opne i oscilatornog lanca i vazdušnog pritiska srednjeg uva. Vrednosti admitanse su prikazane na vertikalnoj osi timpanograma, a vazdušni pritisak ušnog kanala je
prikazan na horizontalnoj osi.
Timpanometrija se koristi da prikaže, ili, zajedno sa drugim audiološkim testovima, potvrdi
nepravilnosti kao što su diskontinuitet oscilatornog lanca, otoskleroza, mlitava bubna opna,
perforirana bubna opna, opstrukcija ušnog kanala, izlivanje srednjeg uva, ili neispravnost Eustahijeve tube.
Testovi timpanometrije se kontrolišu fabričkim podešavanjima, koja možete ostaviti takva
kakva jesu, ili ih prilagoditi svojim potrebama.
Dodatak 2.2.1
Testiranje timpanometrije kod odojčadi
Strogo se preporučuje da se koristi ton sonde od 1000 Hz kod odojčadi do 4-6 meseci. Ton sonde se preporučuje iz dosta razloga od kojih je jedan da spreči veoma nisku rezonantnu frekven-
[1] For a comprehensive understanding of immittance vector principles, see e.g. Margolis & Hunter (2000), Acoustic Immittance Measurements. In: R.J. Roeser, M. Valente & H. Hosford-Dunn(Eds.) Audiology Diagnosis, or
T.L. Wiley & D.T. Stoppenbach (2002), Basic Principles of Acoustic Immittance Measures. In: J. Katz (Ed.)
Handbook of Clinical Audiology, Fifth Edition.
222
Otometrics
Dodatak 2 MADSEN OTOflex 100 Imitansa - Metodologija i karakteristike
Timpanometrija
ciju koja je karakteristična za uši kod odojčadi.
Neki istraživački aspekti kroz prvih nekoliko meseci života pokazuju da se značajno menjaju
osobine akustičnog odgovora srednjeg uva kod dece, što samim tim utiče i na timpanometriju,
npr.
•
povećava se veličina spoljašnjeg uva, šupljine srednjeg uva i mastiodne kosti
•
menja se orijentacija bubne opne
•
fuzija timpaničnog prstena
•
smanjivanje celokupne mase srednjeg uva zbog promena u gustini kostiju
•
gubitak mesenchyme-a (vezivno tkivo embriona)
•
zaoštravanje oscilatornih zglobova
•
približavanje uzengije prstenastom ligamentu
•
formiranje koštanog zida ušnog kanala
Anatomija uva odojčadi se umnogome razlikuje u odnosu na odraslo uvo. Zbog ovih razlika,
potreban je ton sonde veće frekvencije za dobijanje timpanograma koji će biti korisni u utvrñivanju izlivanja srednjeg uva. Odojčad ispod 4 meseca mogu da pokažu ono što se čini normalnim 226 Hz timpanogramom čak i sa potvrdom izlivanja srednjeg uva. Takoñe je moguće
utvrditi ono što je nenormalan 226 Hz timpanogram u normalnim ušima. Ton sonde od 1000
Hz je dokazano najbolji izbor za merenje imitanse kod odojčadi. Takoñe pogledajte Frekvencije sonde u 12.3 Podešavanja timpanometrije ► 148.
Dodatak 2.2.2
Funkcije timpanometrije
Pritisak Vrha Timpanometrije (Tympanometric Peak Preasure), TPP
Tympanometric Peak Pressure, TPP, označava vrednost vazdušnog pritiska na horizontalnoj
osi, gde se registruje vrh admitanse. Ova vrednost se uzima za aproksimaciju trenutnog pritiska srednjeg uva.
Statička Admitansa, SA
Statička Admitansa, SA, je mera admitanse srednjeg uva izračunata kao razlika izmeñu admitanse na vrhu timpanograma (uključujući i komponente srednjeg uva i ušnog kanala) i admitanse na osnovnoj liniji izmerene na 200 daPa (aproksimira izolovanu komponentu ušnog
kanala). U odnosu na ovo, statička admitansa se često odnosi na "razliku vrh-rep".
SA je prikazana samo kad je omogućena kompenzacija osnovne linije.
Kad je 226 Hz timpanogram prikazan u zapreminskim jedinicama, termin Statička Kompliansa,
SC, se koristi umesto SA.
Otometrics
223
Dodatak 2 MADSEN OTOflex 100 Imitansa - Metodologija i karakteristike
Timpanometrija
Napomena · SA, je isto što i ANSI S3.39-1987 vrh kompenzovane statičke akustične
admitanse, Peak Ytm.
Tympanometric Width (Širina timpanometrije), TW
Širina Timpanometrije, TW, obezbeñuje merenje oštrijih ili strmijih timpanograma. TW je
širina krive na polovini krive SA (SA/2). TW se meri u daPa kao što prikazuje ilustracija ispod.
Širina Timpanometrije
Širina Timpanometrije
Admitansa
(mmho)
SA
SA/2
Pritisak
(daPa)
TW
Equivalent Ear Canal Volume (Ekvivalentna zapremina ušnog kanala), ECV
ECV se meri kao kompliansa na +200 daPa pritiska ušnog kanala. U odnosu na to, ECV se
prikazuje samo kad se koristi ton sonde od 226 Hz.
Kad se koristi ton sonde više frekvencije, Equivalent Baseline Volume (Ekvivalentna zapremina osnovne linije), EBV se prikazuje umesto ECV.
Merna ravan timpanograma
Kompenzacija osnovne linije: OFF
SA
Totalna Admitansa
ECV
TPP
Tympanometry type (Tip timpanometrije), “Type”
“Type” je klasifikacioni metod oblika timpanograma od 226 Hz. Ovo je modifikovan Jerger
klasifikacioni sistem.
224
Otometrics
Dodatak 2 MADSEN OTOflex 100 Imitansa - Metodologija i karakteristike
Timpanometrija
Klasifikacija se sprovodi u dnosu na normirani opseg prikazan kao trougao na grafiku timpanometrije.
Napomena · Ovaj sistem klasifikacije ne prenosi širinu timpanometrije ili gradijent u nalog.
•
Tip A je normalan timpanogram sa jednim SA vrhom bez trougla.
•
Tip Ad je timpanogram sa visokom admitansa koji prelazi preko trougla.
•
Tip As je timpanogram sa niskom admitansa sa vrhom ispod trougla.
•
Tip B je ravan timpanogram bez vrha.
•
Tip C je timpanogram sa SA vrhom koji se pojavljuje levo od trougla, stoga prikazuje
negativni TPP (još negativnije od -100 daPa).
• Pored toga, Tip D se može koristiti za prikaz timpanograma sa više vrhova.
Klasifikacioni sistem 226 Hz timpanometrije za odrasle
OTOflex 100 koristi normu 226 Hz za odrasle koja potiče iz Jerger-a. Utvrñivanje tipova
A, Ad, As, B, i C je bazirano na lokaciji (pritisak i statička admitansa) vrha na timpanogramu kao što je prikazano ispod:
Ad
Ad
Ad
C
A
C
B/
B/
B/
1.7
0.3
-100 +50
daPa
• B se koristi umesto As za krive sa nedefinisanim pikom.
• Granice pritiska: -100 do +50 daPa.
• Granice statičke admitanse: 0.3 do 1.7 mmho.
Dodatak 2.2.3
ETF-I (Funkcija Eustahijeve tube - netaknuta)
ETF-I se radi da se utvrdi kako se srednje uvo ventilira preko Eustahijeve tube, vazduh mora
proći kroz Eustahijevu tubu da bi se izjednačio pritisak srednjeg uva.
Za testiranje funkcije tube kod netaknute bubne opne (ETF-I), više timpanograma se snima sa
različitim manevrima izjednačavanja pritiska srednjeg uva izmeñu merenja. Vrhovi pritisaka
na timpanogramu se uporeñuju da bi se ocenilo da li je izjednačavanje uspešno.
Otometrics
225
Dodatak 2 MADSEN OTOflex 100 Imitansa - Metodologija i karakteristike
Testiranje Akustičnog Refleksa
U osnovi, ljudi imaju blago negativan pritisak srednjeg uva (što je normalno čak i kod potpunog funkcionisanja Eustahijeve tube). Uspešno izjednačavanje negativnog pritiska će pomeriti timpanometrijski vrh u pozitivnu stranu na timpanogramu. Ovo je manje zajedničko sa stalnim pozitivnim pritiskom u srednjem uvu, zbog anatomskih osobina Eustahijeve tube. Tuba
će biti primorana da se otvori zbog vazduha pod pritiskom. Izjednačavanje pozitivnog pritiska će pomeriti timpanometrijski vrh u negativnom smeru na timpanogramu.
Specijalne tehnike izjednačavanja se koriste u mavevrima Valsalva i Toynbee.
Dodatak 2.2.4
Valsalva-in Manevar
Ovo je manevar izjednačavanja pritiska (ili indukovanog pozitivnog pritiska) u srednjem uvu
forsiranjem vazduha kroz tubu u šupljinu srednjeg uva. Ovo je zajednička procedura koja se
koristi za izjednačavanje pritiska kod ronjenja i letenja. U nekim ušima, ovaj manevar može
takoñe indukovati stalan pozitivan pritisak. Kako god, kao što je navedeno iznad, ovo je često
teško za održavanje bez spontanog curenja vazduha nazad kroz tubu. Rezultujući vrh timpanometrije posle ovog manevra se često pojavljuje oko 0 daPa, ± otprilike 15 daPa.
Kako da sprovedete manevar
• Recite pacijentu da blikira nozdrve stiskanjem nosa sa palcem i kažiprstom.
• Recite pacijentu da pažljivo duva vazduh na usta ali sa čvrsto stisnutim usnama.
Dodatak 2.2.5
Toynbee-jev Manevar
Ovaj manevar primarno pravi negativan pritisak dok se vazduh na izbaci iz srednjeg uva kroz
funkcionalnu tubu.
Kako da sprovedete manevar
• Recite pacijentu da blikira nozdrve stiskanjem nosa sa palcem i kažiprstom.
• Recite pacijentu da guta nekoliko puta. Može pomoći ako koristite vodu za piće.
Dodatak 2.3
Testiranje Akustičnog Refleksa
Termin “Akustični Refleks” se odnosi na stapedius refleks, kontrakciju mišića srednjeg uva
koja se normalno izaziva binauralno delimično glasnim zvukovima. Akustični refleks se ocenjuje kroz merenje promene akustične admitanse dak se uvo stimuliše sa različitim glasnim
čistim tonovima ili sa filtriranom bukom. Dok se mišić stapediusa kontrahuje, napetost u oscilatornim lancu reaguje automatski učvršćivanjem srednjeg uva, i tako odreñuje prolaz akusti-
226
Otometrics
Dodatak 2 MADSEN OTOflex 100 Imitansa - Metodologija i karakteristike
Testiranje Akustičnog Refleksa
čne energije kroz srednje uvo. Mikrofon sonde detektuje ovu promenu kao povećanje ostatka
akustične energije u ušnom kanalu. Rezultujući grafik prikazuje promenu admitanse na vertikalnoj osi i vreme na horizontalnoj osi. Osobine refleksa se utvrñuju na osnovu skretanja krive u odnosu na inicijalnu osnovnu liniju. Osnovna linija je totalna admitansa uveta bez ijednog primenjenog stimulusa.
Važno je napomenuti da je promena admitanse, koja nastaje iz funkcionisanja mehanizma refleksa, veoma mala. To se dalje smanjuje ako je bubna opna pod dejstvom statičkog diferencijalnog pritiska izmeñu ušnog kanala i srednjeg uva. Zbog toga, merenja se izvode sa primenjenim
pritiskom u ušnom kanalu, korespodentno sa timpanometrijskim vrhom pritiska.
Videti Pritisak vrha timpanometrije, TPP ► 223.
Uvek uradite timpanometriju pre pokušaja utvrñivanja akustičnog refleksa. Atmosferski pritisak
(0 daPa) se koristi kad nema dostupnih podataka o timpanometrijskom vrhu. Podaci o vrhu su specifični za svaki ton sonde. U slučaju nestabilne osnovne linije zbog premekane bubne opne, može se koristiti pomak pritiska od 20-30 daPa u istom smeru kao i TPP premeštanje. Pomak pritiska
ove veličine može stabilizovati mekanu bubnu opnu bez zamagljivanja refleksa indikovanog propromenom admitansa.
Zbog fiziologije uključenih neuronskih puteva, akustični refleksi se mogu izazvati i stimulacijom ipsilateralnog (uva sa sondom) ili kontralateralnog uva. Ovo znači da je akustični refleks
binaralni fenomen. Ovo se koristi kod dijagnostičkih primena, dok različite konfiguracije intengriteta refleksa, kad se uporeñuju ipsi i kontralateralna merenja, sugerišu različite lokacije i vrste
lezija.
Testovi akustičnog refleksa se koriste za otkrivanje, ili, zajedno sa ostalim audiološkim testovima, za potvrdu nepravilnosti kao što su retrokohlearna patologija, lezije moždanog stabla,
Belova paraliza, konduktivno oštećenje sluha, senzorineuralni gubitak sluha, itd.
Može se proučavati veliki broj funkcija akustičnog refleksa. Klinički, najvažniji je Akustični
Prag Refleksa (videti Dodatak 2.3.2 Akustični Prag Refleksa ► 228) i Akustično Slabljenje
Refleksa (Dodatak 2.3.3 Akustično Slabljenje Refleksa ►228).
Dodatak 2.3.1
Skrining Akustičnog Refleksa
Skrining Akustičnog Refleksa nije traženje pragova, ali pruža korisne informacije o prisutnoati ili odsutnosti refleksa u normalnim nivoima stimulusa.
Osobe sa normalnim sluhom ili sa simetričnim senzorineuralnim oštećenjem sluha, gde nema
sumnji na retrokohlearnu patologiju, se mogu testirati sa sažetim skrining protokolom da bi se
Otometrics
227
Dodatak 2 MADSEN OTOflex 100 Imitansa - Metodologija i karakteristike
Testiranje Akustičnog Refleksa
utvrdilo normalno ponašanje akustičnog refleksa. Pojedinačne frekvencije stimulusa (1000 Hz
se preporučuje) sa 226 Hz tonom sonde se puštaju ipsilateralno. Ako se refleks ne detektuje sa
normalnim nivoima stimulusa u odnosu na audiogram čistih tonova, preporučuje se kompletno
ispitivanje akustičnog refleksa.
Testiranje odojčadi
Testiranje akustičnog refleksa se primenjuje i kod odojčadi. Glavna namena je za potvrdu opšte funkcije srednjeg uva. Za ove namene, test protokol koristi ton sonde od 1000 Hz, ipsilateralnu stimulaciju i preporučuje se stimulus široko-pojasnog šuma.
Dodatak 2.3.2
Prag Akustičnog Refleksa
Prag refleksa je najmanji nivo stimulusa koji izazove refleks. Akustični refleks se tipično smatra
prisutnim kad je skretanje 0.02 mmho ili veće, i može se potvrditi rast refleksa (veća skretanja se
primećuju sa porastom intenziteta stimulusa).
Prag refleksa jako zavisi od stimulusa, npr široko-pojasni šum dokazano izaziva refleks na nivoima stimulusa oko 15-20 dB niže stimulusa čistog tona. Takoñe postoje razlike u detekciji u zavisnosti od frekvencije korišćenog čistog tona.
Testiranje akustičnog refleksa obuhvata visoke nivoe stimulusa, koji se koriste da izazovu refleks.
Ovi visoki nivoi mogu biti neprihvatljivi kod nekih pacijenata.
Dodatak 2.3.3
Slabljenje Akustičnog Refleksa
Test adaptacije slabljenja akustičnog refleksa se koristi za ispitivanje kad se kontrakcija mišića
stapediusa može održati za vreme puštanja stimulacije. Stimulus čistog tona na 500 Hz ili 1000
Hz se pušta 10 dB iznad praga akustičnog refleksa 10 sekundi. Koristi se ton sonde od 226 Hz.
Adaptacija se smatra prisutnom ako je skretanje smanjeno za ≥ 50% od inicijalne veličine. Tačka u vremenu posle stimulusa kad se dostigne 50% kriterijuma se obeležava kao polu-životno
vreme i prikszuje se kao rezultat testa.
Polu-životno vreme manje od ili 5 sec ili 10 sec se tipično uzima za indiciranje retrokohlearne
patologije. Dva različita vremenska kriterijuma se koriste sa različitim istraživačima. Akustični refleks je više sklon adaptaciji sa većim frekvencijama stimulusa.
Prema tome, adaptacija na 500 Hz stimulus se smatra jačim indikatorom abnormalnosti nego
adaptacija na 1000 Hz stimulus.
228
Otometrics
Dodatak 2 MADSEN OTOflex 100 Imitansa - Metodologija i karakteristike
ETF-P (Funkcija Eustahijeve tube - Perforirana)
Dodatak 2.3.4
Praćenje admitanse
Podrazumevani nivo stimulusa se automatski postavlja na Off kad se ne uspostavi prag refleksa.
Ovo olakšava praćenje admitanse u cilju procene rezultujućih fluktacija osnovne linije npr.
mišićne kontrakcije bubne opne ili smetnje od vaskularnog toka ili disfunkcija Eustahijeve tube. Stimulus se takoñe može ručno podesiti na Off, ako se ovaj tip praćenja završi posle već izmerenih pragova refleksa.
Dodatak 2.4
ETF-P (Funkcija Eustahijeve tube - Perforirana)
ETF-P se može izvesti na ušima sa perforiranom bubnom opnom pre rekonstruktivne operacije da se proceni da li se srednje uvo ventilira kroz Eustahijevu tubu posle timpanoplastike.Vazduh mora biti sposoban da proñe kroz Eustahijevu tubu da bi se izjednačio pritisak srednjeg uva
posle rekonstruktivne operacije.
Za testiranje funkcije Eustahijeve tube na ušima sa perforiranom bubnom opnom (ETF-P), koristi se drugačiji metod od merenja imitanse. U ETF-P, pritisak u uvetu se prati kontinualno da
bi se detektovao svaki protok vazduha kroz Eustahijevu tubu.
Inicijalni pozitivni ili negativni pritisak se primenjuje u uvo kroz sondu. Zbog perforacije bubne opne, ovaj pritisak se primenjuje u oba ušna kanala i šupljine srednjeg uva. Pacijentu se tad
kaže da proguta malo vode, što tipično uzrokuje otvaranje Eustahijeve tube. Svako izjednačavanje pritiska kroz tubu se prikazuje kao nagli pad pritiska prema, ali ne i nužno dostizanje atmosferskog pritiska (0 daPa). Ovo se ponavlja dok se pritisak ne izjednači ili dok ne istekne vreme testiranja. Pritisci pri kojima se tuba otvara i zatvara se prikazuju kao test rezultati.
Tipično, inicijalno formiranje pozitivnog pritiska uzrokuje spontano otvaranje Eustahijeve tube. Da bi se izbeglo prerano spontano izjednačavanje pritiska zbog formiranja pozitivnog pritiska, brzina pumpe se drži na maksimalnih 50 daPa/s.
Opseg pritisaka dostupan za pozitivan i negativan pritisak (uključujući 400 daPa i -600 daPa)
se takoñe koristi u ETF-P testiranju.
Dodatak 2.5
Susceptansa i Konduktansa, B/G
Admitansa (Y) uva se sastoji od doprinosa dve komponente, Susceptanse (B) i Konduktanse
(G). Veličina admitanse je dužina vektora izvedenog iz Cartesian-ovog grafika kao što je prikazano ispod.
Otometrics
229
Dodatak 2 MADSEN OTOflex 100 Imitansa - Metodologija i karakteristike
Susceptansa i Konduktansa, B/G
jB (Kompliansa)
Admitansa
Susceptansa
(mmho)
Ugao faze
G
Konduktansa
(mmho)
-jB (Mass)
Dodatak 2.5.1
Susceptansa, B
Susceptansa se definiše lakoćom sa kojom energija teče kroz Compliant elemente uva i lakoćom sa kojom energija teče kroz Mass elemente uva.
• Compliant elementi su bubna opna i memebrana ovalnog prozora, oscilatorni ligamenti, mišići srednjeg uva, i vazduh u ušnom kanalu i srednjem uvu.
• Mass elementi su koščice i puževi vazduha u vazdušnim ćelijama mastoide srednjeg uva
(kreću se kao jedinice bez kompresije ili ekspanzije).
Doprinos Compliant i Mass totalnoj Susceptansi je frekventno zavistan.
• Compliant Susceptansa je veća sa niskim frekvencijama i postepeno opada sa višim frekvencama.
• Mass Susceptasa je veća sa višim frekvencama i postepeno opada sa nižim frekvencama.
Totalna Susceptansa je algebarska suma pozitivnog Compliant i negativnog Mass doprinosa, jB + (-jB).
Pozitivna Susceptansa
Ako glavni deo energije tona sonde proñe kroz Compliant elemente uva, Susceptansa je
pozitivna. Uvo se u ovom slučaju kontroliše ukočenošću.
230
Otometrics
Dodatak 2 MADSEN OTOflex 100 Imitansa - Metodologija i karakteristike
Susceptansa i Konduktansa, B/G
Ovo važi kad je frekvencija tona sonde niža od rezonantne frekvencije uva.
Negativna Susceptansa
Ako glavni deo energije tona sonde protekne kroz Mass elemente, tad je Susceptansa negativna. Uvo je u uvom slučaju Mass kontrolisano.
Ovo važi kad je frekvencija tona sonde viša od rezonantne frekvencije uva.
Nulta Susceptansa
Ako jednake količine energije tona sonde proñu kroz Compliant i Mass elemente, tad je
Susceptansa nula. Uvo u ovom slučaju nije kontrolisano ni ukočenošću ni Mass. Ovo znači da je frekvencija tona sonde ista kao rezonantna frekvencija uva.
Kompenzacija osnovne linije
Da bi se kvantifikovala Susceptansa srednjeg uva, od pomoći je kompenzacija osnovne linije krive Susceptanse. Ovo se postiže oduzimanjem Susceptanse ušnog kanala.
Bubna opna je napeta vazdušnim pritiskom pa se ton sonde reflektuje od nje, i shodno tome je zanemarljiv deo tona sonde primljen u srednje uvo.
Na visokim pritiscima, mi merimo samo Susceptansu vazduha koji se nalazi izmeñu vrha
sonde i bubne opne, što daje Susceptansu ušnog kanala. Ova Susceptansa je većinom
Compliant Susceptanse, pošto je Mass element u ovom zagrañenom vazduhu zanemarljiv.
Vrednost zareza na Susceptance timpanogramu se tad može definisati iz korespodentnih
vrednosti na vertikalnoj osi, i na osnovu odnosa frekvencije tona sonde i rezonantne
frekvencije uva može biti procenjena u skladu sa gore opisanim.
Dodatak 2.5.2
Konduktansa, G
Konduktansa je količina energije koja se gubi kao toplota zbog trenja u ušnom sistemu.
Trenje nastaje kao rezultat kontakta pokretnih molekula u sistemu. Konduktansa se obično povećava kad više energije dospe u strukturu srednjeg uva kad se emitujući pritisak
približe pritisku vrha timpanometrije.
Pošto je element trenja, Konduktansa nikad nemože biti negativna vrednost.
Otometrics
231
Dodatak 2 MADSEN OTOflex 100 Imitansa - Metodologija i karakteristike
Susceptansa i Konduktansa, B/G
Dodatak 2.5.3
B/G pregledi timpanograma
Pregledi timpanograma obe komponente (B/G) je bolje za praćenje veličine admitanse na (Y)
timpanogramima u opsegu viših frekvencija tona sonde.
Ovo je zato što Mass elementi imaju sve više izražen uticaj na timpanogram sa višim frekvencijama.
Kad se frekvencija tona sonde približi opsegu Mass kontrolisanim frekvencijama, povećanje
Mass i smanjenje Compliant uticaja na Susceptansu će oboriti krivu Susceptanse dole i uzrokovati isecanje krive. Isecanje, ako je dovoljno izraženo, će se takoñe prikazati kod krive
totalne Admitanse, i može napraviti krivu teškom za razumevanje, naročito u pogledu normiranih podataka.
Tonovi sonde visokih frekvencija
Pošto je B/G pregled u interesu samo kod visokih frekvencija tona sonde, ovaj metod je klinički dragocen u sprezi sa više frekventnim timpanometrijama gde su normirani podaci bazirani na rezonantnoj frekvenciji. Kakogod, čak i kad merite sa jednim tonom sonde, B/G komponente omogućavaju čistiju sliku stanja srednjeg uva, naročito kad se testiraju odojčad, gde
uvo još uvek prolazi kroz sazrevanje i menja se rezonantna frekvencija.
Dodatak 2.5.4
Kompenzacija komponente
Interpretacija timpanograma u odnosu na visoke frekvencije tona sonde može biti teška, zato što nije dostupan direktan pristup.
Kompenzacija osnovne linije
U cilju pristupa samoj admitansi srednjeg uva, uticaj ušnog kanala se mora eliminisati. Ovo
se zove kompenzacija osnovne linije.
• Korišćenje tona sonde niskih frekvencija
Kompenzacija osnovne linije se postiže jednostavnim oduzimanjem admitanse ušnog kanala od totalne admitanse, ali ovo je validno samo kad se koriste nisko frekventni tonovi
sonde kao što je 226 Hz. Razlog je što se srednje uvo obično kontroliše ukočenošću na
226 Hz, i stoga Mass elementi ne utiču na krivu admitanse. Admitansa se stoga formira samo od uticaja Komplianse i Konduktanse.
Osobine Komplianse i Konduktanse se slično menjaju tokom emitovanja pritiska, što čini
mogućim jednostavno oduzeti Kompliansu i Konduktansu ušnog kanala izmerene u jednoj
krajnjoj tački emitovanja pritiska. Drugim rečima, sama ukočenost i trenje podjednako doprinose svakoj tački krive admitanse za vreme emitovanje pritiska, uključujući svaku tačku gde se detektuje admitansa ušnog kanala.
232
Otometrics
Dodatak 2 MADSEN OTOflex 100 Imitansa - Metodologija i karakteristike
Susceptansa i Konduktansa, B/G
• Korišćenje tonova sonde viših frekvencija
Kovarijacija izmeñu Susceptanse i Konduktanse više ne važi kad se poveća frekvencija
tona sonde, približavajući se Mass kontrolisanoj frekventnoj regiji.
region. Kao što se uticaj Mass elemenata na krivu Susceptanse povećava dok se približava pritisku vrha, veza izmeñu Susceptanse i Konduktanse više ne ostaje ista za vreme emitovanja pritiska. Kad se ovo desi, više nemožete oduzimati admitansu ušnog kanala (merenu u jednoj odreñenoj tači emitovanja) od svake tačke totalne admitanse.
• Kompenzacija osnovne linije za krive Susceptanse i Konduktanse
Kako god, korišćenjem kompenzacije osnovne linije je odgovarajuće za pojedinačne krive
Susceptanse i Konduktanse. Npr. možete oduzeti izolovanu Susceptansu ušnog kanala izmerenu na npr. +200 daPa od svake tačke Susceptanse za vreme emitovanja, uzimajući u
obzir varijacije uticaja Mass i Compliant. Takoñe, možete oduzeti Konduktansu ušnog
kanala od svake tačke krive Konduktanse. Posle ovih odvojenih komponenti kompenzacija, admitansa srednjeg uva se može ispravno odrediti iz dve kompenzovane krive Susceptanse i Konduktanse.
Rezultujući timpanogram admitanse
Svaka tačka rezultujućeg timpanograma admitanse opisuje razliku admitansi samog ušnog
kanala.
Pošto apsolutna razlika nemože biti negativna, vrednosti admitanse u kompenzovanim komponentama krive admitanse će uvek imati pozitivnu vrednost, pa čak i isečeni nekompenzovani timpanogrami admitanse će tipično postati sa jednim vrhom kad se kompenzuju ovom
procedurom. Razlog za ovo, bez obzira da li se admitansa menja zbog promene Mass ili
Compliant uticaja, i dalje je apsolutna promena u odnosu na referentnu tačku admitanse
ušnog kanala.
Otometrics
233
Dodatak 2 MADSEN OTOflex 100 Imitansa - Metodologija i karakteristike
Susceptansa i Konduktansa, B/G
234
Otometrics
Dodatak 3
Spisak pojmova
Dodatak 3.1
Terminologija
Simboli/karakteri
226 Hz timpanometrij- Jedinica koja se koristi za timpanograme merene sa 226 Hz
ska jedinica
tonom sonde.Dostupna je i selekcija zapreminskih jedinica
(cc, cm3, i ml)i mmho. Ne primenjujte merenje sa tonom sonde
od 1000 Hz gde se uvek koristi mmho jedinica.
Absolutna vrednost (Abs)
Otometrics
Admitansa (A)
Admitansa ušnog kanala, bubne opne i sistema srednjeg uva
(totalna (suma) admitansa od 3 komponente).
Alkalna baterija
Tip baterije za odlaganje (nepunjive).
Nadmorska visina
Korisnik unosu visinu u metrima. Koristi se za kompenzaciju
barometarskog pritiska.
Ante meridiam (am)
Pre podne
Zapremine statusa
audiološkog naleganja
Zapremina povratne sprege statusa audiološkog naleganja.
Može biti isključeno (0 volume).
Zapremina statusa
audiološkog testa
Zapremina povratne sprege statusa audiološkog testa.
Može biti isključeno (0 volume).
Automatsko brisanje
testa
Automatski briše rezultate testova kad se oni uspešno učitaju
u PC.
Automatska nova
Pacijentova Fascikla
Startovanje prvog merenja posle izveštaja će izazvati da test
ureñaj sačuva rezultate u novoj pacijentovoj fascikli (N/A
za merenja online (u sprezi sa PC-jem)).
Automatsko nastavljanje pri naleganju
Test ureñaj automatski nastavlja prekinuti test posle uspostavljanja dobrog naleganja.
235
Dodatak 3 Spisak pojmova
Terminologija
Automatska
podešavanja
Podešavanja koja kontrolišu automatski izvršavana merenja.
Automatsko startovanje Ureñaj automatska startuje test kad se supostavi dobro naleganje.
pri naleganju
Automatsko merenje
praga refleksa
Pretraga za pragovima refleksa sa skupom stimulusa.
Automatsko selektova- Povećava broj krive timpanograma pri svakom novom merenju
nje sledećeg broja krive measurement.
pri startovanju (Auto
sledeći)
Osnovna linija
Referencira vrednost admitanse. Za timpanometriju, referentna
admitansa se konvencionalno meri na 200 daPa pritiska ušnog
kanala gde uticaj je uticaj srednjeg uva mali. Za merenje refleksa, osnovna linija je kompliansa bez primenjenog stimulusa.
Kompenzacija osnovne Oduzimanje admitanse osnovne linije od rezultata pre prikazivanja.
linije
236
Indikator baterije
Indikacija preostalog kapaciteta baterije.
Tip baterije
NiHM ili Alkalne
Bluetooth
Tip bežične radio veze dostupne kod PC-ja.
Široko-pojasni šum
(BBN)
Tip stimulusa koji nosi mešavinu frekvencija kroz ceo spektar
stimulusa.
Okvir kabla
Dodatak koji se koristi sa pojasom za rame
Držač kabla
Viljuška za punjač/podlogu stone jedinice u koju se može staviti kabel sonde da bi se sprečio pad na pod.
Kalibracija
Merenje i čuvanje specifičnih frekventnih korekcionih faktora
da bi se postigla linearna karakteristika sonde.
Otometrics
Dodatak 3 Spisak pojmova
Terminologija
Poklopac
Providni plastični deo u koji se može montirati sonda. Omogućava bolje držanje sonde. Može se montirati na ureñaj. Omogućava stavljanje skrining ručice.
Punjač/podloga
Punjač/podloga dizajniran za punjenje ureñaja i rukovanje na
stolu (ili na zidu).
Pritisak zatvaranja
Pritisak pri kome se zatvara Eustahijeva tuba.
Kompliansa (C)
Sinonim za admitansu. Termin kompliansa se koristi kad se admitansa koristi u zapreminskim jedinicama (ne mmho).
Konektovanje
Uspostavljanje radio konekcije preko Bluetooth-a
Kontralateralno (Contra)
Suprotna strana (uvo) od onog gde se izvodi merenje
Upravljačka tabla
Vertikalna tabla sa kontrolama za daljinsko uparavljanje testiranjem sa PC-ja
Decibel (dB)
Jedinica intenziteta
Skretanje
Promena admitanse uzrokovana kontrakcijom mišića stapediusa.
Kontrakcija se izaziva puštanjem stimulusa u istom (ipsilateralnom) ili suprotnom (kontralateralnom) uvu.
Skretajuća skala
Maksimalna vrednost skale admitanse za prikaz skretanja.
Tip skretajuće skale
(linearna/logaritamska)
Otometrics
Definiše se ako skretajuća skala za merenje slabljenja refleksa
mora biti linearna ili logaritamska.
Prag skretanja
Minimalna vrednost skretanja bez obzira da li je dovoljno da se
razlikuje prisutnosz ili odsutnost odgovora refleksa.
Skretajuća jedinica
korišćena za merenja
sa 226 Hz tonom sonde
(226 Hz (skretajuća)
jedinica)
Jedinica korišćena za skretajuće krive izmerene sa 226 Hz tonom
sonde. Dostupna je selekcija zapreminskih jedinica (cc, cm3, ml,
ili mikro-litri) i mmho. Ne primenjujte merenja napravljena sa
1000 Hz tonom sonde gde se uvek koristi mmho jedinica.
237
Dodatak 3 Spisak pojmova
Terminologija
Selekcija uva
Selektovanje pacijentovog uva za pregled ili merenje
Olivica
Odlagajući silikonski deo koji se koristi da bi se napravilo naleizmeñu sonde i pacijentovog uva. Za contra insert slušalicu, olivice se prave od mekane pene (ne zahteva dihtovanje).
Ekvivalentna zapremina Zapremina ušnog kanala (izmerena sa 226 Hz tonom sonde)
ušnog kanala (ECV)
Test funkcije Eustahije- Snima se skup timpanograma. Izmeñu svakog snimanja pacijenve tube sa netaknutom tom se manipuliše da izazove promenu pritiska srednjeg uva
bubnom opnom (ETF-I) omogućavanjem vazduhu da proñe kroz Eustahijevu tubu.
Test funkcije Eustahije- Primenjeni pritisak u ušni kanal prolazi perforiranu bubnu opnu
ve tube sa perforiranom i može proći direktno kroz Eustahijevu tubu. Pritisak se snima
bubnom opnom (ETF-P) kao funkcija vremena.
Fabričke postavke
Fabrički instalirane postavke
Prvo uvo za testiranje
(Prvo uvo)
Primenjuje se kad započinje testiranje novog pacijenta
Učitavanje rezultata
testova sa ureñaja
Prebacivanje rezultata iz memorije ureñaja na PC.
Nivo slušanja (HL)
Skala nivoa intenziteta uzmenjena po profilu normalnog slušanja
Visoko frekventni šum Tip stimulusa koji nosi mešavinu frekvencija u gornjem spektru
stimulusa
(HBN)
238
HIMSA
Proizvoñač NOAH i PAX softvera
Hour (hr)
Sat
Otometrics
Dodatak 3 Spisak pojmova
Terminologija
Immitansa
Stezanje impedanse i admitanse. Termin obuhvata sve tipove
testova.
Olivica za odojčad
Olivica u obliku drveta za sićušne uši.
Inicijalni polaritet
pritiska
Definiše se kad ETF-P test počinje sa testiranjem sa pozitivnim
ili negativnim primenjenim pritiskom.
Isključen bezbedni
intenzitet
Mod gde su bezbedne granice privremeno isključene (prikazuje
se upozorenje na ekranu dok god je aktivan ovaj mod). Ubačen
u svhe istraživanja.
Pauza izmeñu stimulusa Pauza ubačena izmeñu snimanja skretanja
Ipsilateralno (Ipsi)
Označava da se stimulus pušta na istom uvu gde se izvodi
merenje
Slojeviti timpanogrami Do 3 timpanogrma se mogu u isto vreme prikazati na istom
grafiku.
Curenje
Neodgovarajuće dihtovanje izmeñu olivice i ušnog kanala će
prouzrokovati curenje vazduha iz ili u ušni kanal što će učiniti
merenje teškim ili nemogućim.
Indikator curenja
Grafička ili zvučna indikacija curenja na ekranu
Licenca
Dozvola za korišćenje odreñenih funkcija
Informacija o licenci
Prikazuje informacije o trenutno instaliranoj licenci
Nisko frekventni šum
(LBN)
Tip stimulusa koji nosi frekvencije u donjem spektru stimulusa
Održavanje pritiska
(za merenje refleksa)
Test ureñaj aktivno pokušava da održi zadati pritisak (tipično
TPP) u slučaju blagog curenja.
Test ureñaj aktivno pokušava da održi skup pritisaka u slučaju
Održavanje pritiska
(ručna timpanometrija) blagog curenja kad korisnik prestane sa prilagoñavanjem pritiska.
Otometrics
239
Dodatak 3 Spisak pojmova
Terminologija
Ručna timpanometrija Testiranje timpanometrije gde korisnik ručno kontroliše primenjeni pritisak.
240
Maksimalni intenzitet
stimulusa
Najviši primenjeni intenzitet za vreme refleks skrininga ili automatskog traženja praga refleksa.
Maksimalni pozitivni
pritisak
Maksimalni pozitivni pritisak koji se može primeniti kod ETF-P
testa. Pritisak se često ne dostiže zbog spontanog otvaranja Eustahijeve tube koje nastaje na nižem pritisku.
Maksimalni pritisak
Maksimalni primenjeni pritisak (pozitivna vrednost pritiska) kod
timpanometrije. Važi takoñe i kod startovanja pritiska u negativnom smeru.
Meni
Lista selektabilnih stavki
Pritisak srednjeg uva
(MEP)
Pritisak srednjeg uva. Približno odreñen timpanometrijskim
vrhom pritiska (TPP).
Minimalni pritisak
Minimalni primenjeni pritisak (negativna vrednost prtiska) kod
timpanometrije. Važi takoñe i kod startovanja pritiska u pozitivnom smeru.
Minute (min)
Minuta
Modifikovani Jerger
Ime meñunarodno priznate normirane oblasti i klasifikacije
timpanometrije.
Month (mm)
Mesec
Pečurka
Oblik standardne olivice
Negativni odredišni
pritisak
Najviše negativni pritisak koji će se primeniti za vreme ETF-P
testa. Pritisak će se dostići ako nema spontanog otvaranja Eustahijeve tube za negativne pritiske.
NiMH
Punjivi tip baterija
NOAH akcija
Skupljanje rezultata testova jednog uva jednog pacijenta
NOAH sesija
Skupljanje NOAH akcija za jednog klijenta
NOAH Sistem
(NOAH)
Standardizovan softver za PC koji omogućava izvoñenje testova
i čuvanje rezultata iz slušnih ocena i podešavanja slušnih aparata
Otometrics
Dodatak 3 Spisak pojmova
Terminologija
Tip norme
Ime korišćene normirane oblasti/klasifikacionog sistema. Jedina
implementirana norma u prvoj izvedbi je modifikovani Jerger.
Normirana oblast
(Norma)
Uspostavlja referentne opsege za npr. admitansu i timpanometrijski vrh pritiska bazirano na merenju velike grupe normalnih
osoba. Normirana oblast se može vizualizovati kao kvadrat u
grafiku timpanograma.
Pritisak otvaranja
Pritisak na kome se otvara Eustahijeva tuba
Otometrics
Proizvoñač OTOflex-a i OTOdiagnostics Suite-a
OTOsuite
Ime PC paketa softera koji komunicira sa test ureñajem i drugim
dodatnim ureñajima.
Bezbedne granice
izlaznog intenziteta
Skup fiksiranih bezbednih granica intenziteta stimulsa primenjen
na svaki tip testa refleksa i strane stimulusa.
Pacijent
Osoba koja se testira (termin klijent se koristi u NOAH-i)
Pacijentova Fascikla
Skup rezultata testova jednog pacijenta, oba uva (označava se
takoñe i kao NOAH akcija)
Kompenzacija faze
Razlike admitanse (statička kompliansa/statička admitansa/skretanje) rezultati oduzimanja 2 vrednosti admitanse. Admitansa
ima i amplitudu i fazu. Kompenzacija faze uzima razlike faze u
izveštaju za vreme oduzimanja da bi se dobili još tačniji rezultati.
Post meridiam (pm)
Posle podne
Vreme posle stimulusa Kašnjenje od kraja primanjenog stimulusa do kraja snimanja
skretajuće krive za vreme merenja refleksa.
Otometrics
Vreme pre stimulusa
Kašnjenje od početka snimanja skretajuće krive da primene
stimulusa za vreme merenja refleksa.
Pritisak
Vazdušni pritisak (npr. primenjen u ušni kanal)
241
Dodatak 3 Spisak pojmova
Terminologija
Pomak pritiska
Pritisak u odnosu na timpanometrijski vrh pritiska (korišćen za
vreme mernja refleksa).
Opseg pritiska
Spoljne granice primenjenog pritiska za timpanometriju
Oslobañanje pritiska
Nagla promena do atmosferskog pritiska u ušnom kanalu
Smer emitovanja
pritiska
Smer u kom se pritisak menja u toku timpanometrije
Provera sonde
Test koji se izvodi u test šupljini za potvrdu ispravnosti funkcije
sonde i opcionalnog prilagoñavanja očitavanja šupljine.
Ton sonde
Frekvencija stabilnog tona emitovanog sondom za vreme merenja admitanse (226 Hz ili 1000 Hz)
Opcije procedura
Osnovna podešavanja kontrole ponašanja ureñaja u odnosu na
testove
Brzina pumpe
Korišćeni gradijen pritisak za vreme automatske (standardne)
timpanometrije ili za ETF-P test gde se formiranje pritiska kontroliše automatski.
Refleks
Kontrakcija mišića stapediusa izazvana primenom glasnog zvučnog stimulusa. Kontrakcija se meri kao promena admitanse u
srednjem uvu ukočenosti oscilatornog lanca i ostalih struktura
kao što je bubna opna.
Slabljenje refleksa
Adaptacioni fenomen u toku koga izazvani refleks smanjuje vrednost u toku vremena čak i dok se održava izazivani stimulus.
Test Slabljenja Refleksa Test pokazuje koliko brzo (u sekundama) slabi refleks da polovine njegove maksimalne vrednosti.
(RD)
242
Polu-životno vreme
refleksa
Rezutat testa slabljenja refleksa (vreme od početka stimulusa do
podsticaja slabljenja na polovinu njegove maksimalne vrednosti)
Skrining refleksa
(RS)
Brza ocena da li postoji reakcija refleksa u pacijentovom uvu.
Test tipično uključuje tih jak stimulus z akoji se očekuje da će
izazvati refleks kod normalnih pacijenata.
Otometrics
Dodatak 3 Spisak pojmova
Terminologija
Rezultati skrining
refleksa
a) Indikacija da li je refleks detektovan ili ne na jednom intenzitetu stimulusa
b) Indikacija najmanjeg intenziteta na kom je refleks detektovan
(do 3 korišćena intenziteta)
Prag refleksa
Najmanji intenzitet stimulusa koji može izazvati refleks.
Test Praga Refleksa
(RT)
Potraga za pragom refleksa urañena sa primenjenim stimulusom
sa rastućim intenzitetima dok se refleks ne detektuje.
Verifikacija praga
refleksa
Definiše kako se verifikuju rezultati automatskog testa traženja
praga refleksa (Zaustavljanje, Ponavljanje (test na istom intenzitetu), Uključujući sledeći (intenzitet), Uključujući sledeća 2
(intenziteta))
Izveštaj
Štampa koja sadrži sve rezultate pacijenta
Skrining olivica
Olivica u obliku kišobrana koja se pritiska na otvor ušnog kanala dok ne uñe u kanal
Ručica skrininga
Ergonomska ručica koja se može staviti na držač sonde da bi se
poboljšalo držanje (ručica sonde se može postaviti na ureñaj)
Naleganje
Hermetičko zatvaranje izmeñu olivice i zida ušnog kanala
Polu-automatsko merenje praga refleksa
Potraga za pragom refleksa za jedan tip stimulusa
Rameni pojas
Dodatak koji se stavlja preko pacijentovih ramena na koji se
može fiksirati kabel sonde kroz okvir kabela na reljefnu podlogu
Nivo Zvučnog pritiska
(SPL)
Naučna skala nivoa intenziteta
Standardna olivica
Olivica u obliku pečurke za uvo normalne veličine
Startovanje pritiska
Startovanje pritiska za ručnu timpanometriju. Ureñaj će automatski startovati pritisak pre nego što ručna kontrola da efekta.
Startovanje intenziteta Inicijalno korišćen intenzitet u potrazi za pragovima refleksa.
stimulusa
Otometrics
243
Dodatak 3 Spisak pojmova
Terminologija
244
Statička admitansa
(SA)
Slično statičkoj kompliansa. Termin statička admitansa se koristi kad je jedinica admitanse mmho.
Statička kompliansa
(SC)
Razlika izmeñu najviše vrednosti admitanse i vrednosti admitanse na osnovnoj liniji. Ova razlika aproksimira/izjednačava admitansu srednjeg uva. Termin statička kompliansa se koristi kad se
zapreminska jedinica koristi za admitansu.
Stimulus
Zvuk primenjen u uvo da izazove odgovor refleksa.
Intenzitet stimulusa
Intenzitet stimulusa izmeren u odnosu na prag sluha za normalne
osobe (dB HL)
Povećanje intenziteta
stimulusa
Razlika od jednog intenziteta korišćenog stimulusa do sledećeg
za vreme pretrage praga refleksa (izmereno u dB).
Koraci intenziteta
stimulusa
Maksimalni broj intenziteta stimulusa koji se može koristiti za
vreme testa skrining refleksa da bi se izazvao odgovor refleksa
(1, 2, or 3)
Izlazna strana
stimulusa
Strana gde se primenjuje stimulus u odnosu na stranu gde se meri odgovor. Ista strana: Ipsilateral. Suprotna strana: Contralateral
Vreme stimulusa
Trajanje stimulusa za vreme merenja refleksa
Tip stimulusa (Type)
Čist tan na datoj frekvenciji ili na dat filtrirani šum.
Zaustavi na
rezultatima
Kriterijum zaustavljanja kod automatskog merenja timpanometrije. Merenje se zaustavlja kad su dostupne potrebne informacije pre nego čekanje da emitovanje protiska dostigne granice.
Zameni rezultate uva
Zamena trenutno snimljenih rezultata izmeñu ušiju (koristi se
za ispravljanje grešaka)
Informacije o
sistemu
Ispisuje informacije o verzijama softvera i hardvera i zauzetosti
memorije.
T
Timpanomtrija, timpanogram
Test šupljina
Dobro definisana šupljina koja se koristi za testiranje/promenu
očitane zapremine i funkcije sonde
Otometrics
Dodatak 3 Spisak pojmova
Terminologija
Test ureñaj
Fizički aparat kao OTOflex 100 koji se koristi za ocenu slušanja
ili balans stanja pacijenta
Test mod
Mod gde se može kontrolisati trenutno selektovani test ili sekvenca testova.
Test selektor
Mod gde se koristi točkić za skrolovanje za traženje rezultata
od trenutnog pacijenta i za selektovanje testa.
Test sekvenca
Sekvenca 2 ili više različitih tipova testa (npr. timpanometrija
i skrining refleksa)
Test podešavanja
Sva podešavanja koja kontrolišu kako se odvijaju merenja.
Trenutna podešavanja merenja se mogu imenovati i sačuvati.
Sačuvana podešavanja se mogu ponovo pozvati i koristiti kao
trenutna podešavanja.
Vremenska značka
Datum i vreme merenja/pacijentove fascikle
Paleta sa alatima
Skup tastera alata postavljenih na horizontalni traku u najvišem
delu aplikativnog prozora
Tree-tip
Sinonim za olivicu za odojčad
Timpanogram
Kriva koja pokazuje rezultate testa timpanometrije
Automatska skala
timpanometrije
Podešavanje pružanja skale timpanometrije da bi se adaptirala
na aktuelnu visinu timpanograma (vrednost najviše admitanse)
Klasifikacija
timpanometrije
Klasifikacija oblika i pozicije vrha timpanograma bez obzira na
normalne podatke u odnosu na primenjeni standard
Skala
timpanometrije
Maksimalna vrednost skale admitanse za prikaz timpanograma
Broj krive timpanogra- Numeracija timpanograma koji su odvojeno memorisani i mogu
ma(Kriva timpanogra- se preklopiti.
ma/Timpanogram)
Otometrics
Gradijent
timpanograma
(Grad)
Horizontalna linija koja deli krivu timpanograma na visini gde
se TPP ± 50 daPa seče sa timpanogramom. Gradijent je odnos
izmeñu visine vrha od ove horizontalne linije, i totalnog vrha
izmerenog sa pozitivnog kraja.
Širina timpanograma
Širina timpanograma izmerena na polovini visine (na pola puta
izmeñu pozitivnog kraja vrha Y vrednosti). Širina je data u daPa.
245
Dodatak 3 Spisak pojmova
Skraćenice
Pritisak vrha timpano- Pritisak na kome je pronañen vrh timpanometrije. Ako se pojavi
više vrhova, TPP je n/a.
metrije (TPP)
Dodatak 3.2
246
Timpanometrija
Merenje admitnse kao funkcije primenjenog pritiska ušnog kanala. Pritisak se uvek kontroliše automatski u odnosu na podešavanja pritiska (minimalni pritisak, maksimalni pritisak, smer
emitovanja pritiska i brzina pumpe).
Korisnik
Korisnik koji izvodi testiranje
Pregled
Skup grafičkih elemenata koji prikazuju rezultate testova sa fokusom na jedan ili dva tipa testa
Podešavanja pregleda
Sva podešavanja kojim se kontroliše prikaz rezultata. Podešavanja pregleda se nemogu explicitno sačuvati, ali se mogu automatski zapamtiti.
Montažno na zid
Polica dizajnirana za test ureñaj
Year (yy)
Godina
Zodiac
Drugi ureñaj za imitansu od Otometrics-a
Skraćenice
Abs
Absolutna vrednost
A
Admitansa
am
Pre podne
BBN
Široko pojasni šum (buka)
C
Kompliansa
Otometrics
Dodatak 3 Spisak pojmova
Skraćenice
Otometrics
Contra
Contralateralno
dB
Decibel
ECV
Ekvivalentna zapremina ušnog kanala
ETF-I
Testiranje funkcije Eustahijeve tube sa netaknutom bubnom opnom
ETF-P
Testiranje funkcije Eustahijeve tube sa perforiranom bubnom opnom
HL
Nivo slušanja
HBN
Visoko frekventni šum (buka)
hr
čas
Ipsi
Ipsilateralno
LBN
Nisko frekventni šum (buka)
MEP
Pritisak srednjeg uva
NiHM
Tip baterije, punjive
pm
Posle podne
RD
Test slabljenja refleksa
RS
Test skrining refleksa
RT
Test pragova refleksa
SA
Statička admitansa
SC
Statička kompliansa
SPL
Nivo zvučnog pritiska
T
Timpanometrija, timpanogram
TPP
Pritisak vrha timpanometrije
247
Dodatak 3 Spisak pojmova
Skraćenice
248
Otometrics
Dodatak 4
MADSEN OTOflex 100 Ikonice
Sledeće ikonice se koriste u OTOflex-u 100:
Dodatak 4.1
Simboli za navigaciju i izmenu
Strelica levo
Strelica desno
Prekid
Obeleživač krive
Brisanje
Levo uvo
Desno uvo
Ubaci
Markiraj
Demarkiraj
Meni
Mod selektovanja testa ili karaktera
Pacijent
Pusti
Pozitivno formiranje pritiska, ETF-P
Negativno formiranje pritiska, ETF-P
Otometrics
249
Dodatak 4 MADSEN OTOflex 100 Ikonice
Napajanje
Povretak na prethodni meni
Povratak na test ekran
Startovanje polu-automatskog testa
Startovanje automatskog testa
Stimulus
Stopiranje testa
Dodatak 4.2
Napajanje
Status baterije: prazna
Status baterije: dobra
Status baterije: normalna
Napajanje preko punjača
Dodatak 4.3
Komunikacija
Bluetooth komunikacija onemogućena
Bluetooth komunikacija omogućena. OTOflex 100 konektovan na
OTOsuite
OTOflex 100 diskonektovan sa OTOsuite-a
Štampač
Dodatak 4.4
Poruke
Poruka greške
Informaciona poruka
250
Otometrics
Dodatak 4 MADSEN OTOflex 100 Ikonice
Curenje
Poruka upozorenja
Dodatak 4.5
Curenje
Status curenja sonde: blokirana
Status curenja sonde: curenje
Status curenja sonde: nije ubačena
Status curenja sonde: OK
Otometrics
251
Dodatak 4 MADSEN OTOflex 100 Ikonice
Curenje
252
Otometrics
Dodatak 5
Rešavanje problema
Dodatak 5.1
Napajanje
Problem
Mogući uzrok
Rešenje
OTOflex 100 se ne pali iako držim
stisnuto dugme za paljenje.
•
•
Pravilno stavite baterije.
•
Napunite baterije (ako su punjive)
ili stavite nove baterije u OTOflex 100.
•
Nepravilno su stavljene
baterije.
Baterijama treba punjenje
(ako su punjive) ili ih treba
zameniti.
OTOflex 100 se gasi i nemože da
se upali iako držim stisnuto dugme
za paljenje.
Baterijama treba punjenje (ako su
punjive) ili ih treba zameniti.
Napunite baterije (ako su punjive) ili
stavite nove baterije u OTOflex 100.
Indikator punjenja ne svetli kad
stavim OTOflex 100 na punjač.
•
Punjač nije priključen na
električno napajanje.
•
Uključite punjač na električnu mrežu.
•
•
Nema baterija u OTOflex-u
100, ili su baterije nepravilno
stavljene.
Stavite baterije u odeljak za baterije
i uverite se da su pravilno stavljene.
•
Pogrešan tip baterija.
Dodatak 5.2
Testiranje
Problem
Zaboravio sam da namestim pravo
uvo u OTOflex-u 100 pre testiranja.
Otometrics
Mogući uzrok
Rešenje
Vidite 8.2 Prebacivanje rezultata uva ► 101.
253
Dodatak 5 Rešavanje problema
Komunikacija
Dodatak 5.3
Komunikacija
Bluetooth
Problem
Mogući uzrok
Rešenje
Instalacija drajvera na WIN98 PC
Fajl ‘bcbthub.sys’ na Bluetooth
Instalacionom Disku se nemože
pronaći.
Možete dobiti ovu grešku u toku instalacije
IOGEAR Bluetooth drajvera na WIN98 PC.
U polju Copy fields from, napišite
“C:\WINDOWS\SYSTEM” i stisnite
OK za nastavak.
Otkaz Bluetooth komunikacije
Bluetooth komunikacija je otkazala
i nemože se povratiti
Izvadite i ponovo ubacite USB Bluetooth
ureñaj.
Test ureñaj
Problem
Mogući uzrok
Rešenje
Selektovan je pogrešan test ureñaj
Vidite 5.1.1 Selektovanje test ureñaja ► 45.
Test ureñaj ne radi ispravno
Slaba baterija u ureñaju.
Napunite ureñaj.
Problem sa povezivenjem vazdušnog
creva/kabela
Proverite veze. Vidite
6.3 Pripremanje OTOflex-a 100 ► 50.
Dodatak 5.4
Problemi pri nameštanju sonde
Curenje
Problem
Mogući uzrok
Rešenje
Curenje
Curenje se može prouzrokovati
sa nekoliko faktora, kao što su:
• Pneumatski/sondin priključak nije pravilno
uključen.
• Neodgovarajuća veličina olivice (ili premala ili prevelika).
• Ostaci u ušnom kanalu blokiraju dobro
naleganje olivice.
254
Otometrics
Dodatak 6
Tehničke Specifikacije - MADSEN
OTOflex 100
Dodatak 6.1
OTOflex 100
Dodatak 6.1.1
Dodatak 6.1.2
Merni sistem komplianse
Ton sonde:
226Hz @ 85dBspl ± 1.5dB
1000Hz @ 75dBspl ± 1.5dB
THD:
< 3% in 2 cc
Tačnost frekvencije:
±0.5%
Opseg:
0.1 ml do 8.0 ml ± 5% ili 0.1 ml koje god je veće
Akustični Refleks
Kontralateralna Stimulacija
Čisti tonovi:
500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 3000Hz, 4000Hz
Tačnost frekvencije:
± 0.5%
Šum
Beli Šum u skladu sa IEC 1027
Niskopropusni 400 do 1600 Hz.
Visokopropusni 1600 do 4000 Hz.
Nagib >12 dB/Oktavi.
Opseg na:
BBN, LPN od 50 do 100 dB HL ±3 dB
HPN od 50 do 95 dB HL ±3 dB
Veličina koraka dB
1, 2, 5, 10 dB
E-A-RTONE® 3A:
Otometrics
255
Dodatak 6 Tehničke Specifikacije - MADSEN OTOflex 100
OTOflex 100
Opseg na:
500Hz od 50 do 105dB HL ± 3dB
1000Hz od 50 do 120dB HL ± 3dB
2000Hz od 50 do 115dB HL ± 3dB
3000Hz od 50 do 105dB HL ± 3dB
4000Hz od 50 do 110 dB HL ± 3dB
THD:
< 3% u 2 cc (izmereno 5 dB ispod max izlaza)
Sonda imitanse:
Opseg na:
500Hz od 50 do 105dB HL ± 3dB
1000Hz od 50 do 120dB HL ± 3dB
2000Hz od 50 do 115dB HL ± 3dB
3000Hz od 50 do 105dB HL ± 3dB
4000Hz od 50 do 110 dB HL ± 3dB
THD:
< 3% u 2 cc (izmereno 5 dB ispod max izlaza)
Ipsilateralna Stimulacija
Dodatak 6.1.3
Ton:
500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 3000Hz, 4000Hz
Tačnost frekvencije:
± 0.5%
Šum
Beli Šum u skladu sa IEC 1027
Niskopropusni 400 do 1600 Hz
Visokopropusni 1600 do 4000 Hz
Nagib>12 dB/Oktavi
Veličina koraka dB:
1, 2, 5, 10 dB
Opseg na:
500Hz od 50 do 105dB HL ± 3dB
1000Hz od 50 do 120dB HL ± 3dB
2000Hz od 50 do 115dB HL ± 3dB
3000Hz od 50 do 105dB HL ± 3dB
4000Hz od 50 do 110 dB HL ± 3dB
THD:
< 3% u 2 cc (izmereno 5 dB ispod max izlaza)
Sistem vazdušnog pritiska
Opseg:
Normalan +200 do -400 daPa/s,
Prošireni +400 do -600 daPa/s
Brzina formiranja pritiska:
256
50, 100, 200, 400 daPa/s, A.F.A.P
A.F.A.P. počinje sa 500 daPa/s i usporava na 400
daPa, kad se detektuje vrh.
Otometrics
Dodatak 6 Tehničke Specifikacije - MADSEN OTOflex 100
Punjač
Tačnost pritiska:
±10% ili ±10 daPa, koje god je veće
Smer rada pumpe: Pozitivno ka negativnom ili negativno ka pozitivnom
Bezbednost:
Dodatak 6.1.4
Odvojena bezbednost +530 daPa i -730 daPa. ±70 daPa
Softverska bezbednost +450 daPa i -650 daPa. ±70 daPa.
Jedinica grafika admitanse Y-osa
ml, cc, mmho, µl
Dodatak 6.1.5
Jedinica grafika X-osa
daPa, sec
Dodatak 6.1.6
Ekran
Grafički 128x128 tačaka
Dodatak 6.1.7
Interfejs
Bežični Bluetooth transfer podataka na PC
Dodatak 6.1.8
Identifikacioni tip
OTOflex 100 je tip 1012 od GN Otometrics A/S
Dodatak 6.1.9
Napajanje
Tipovi baterija:
Punjive (Ni-MH tip) AA (R6) 1.2V, 4 komada
Koristite samo punjive baterije dostupne u GN Otometrics A/S
Alkalne AA (R6) 1.5V, 4 komada
Napon baterija:
Dodatak 6.2
Punjač
Identifikacioni tip:
Otometrics
Nom. 5V, max. 6.4V, min. 4.0V (napon gašenja instrumenta)
Punjač je tipa 1012 Charger od GN
Otometrics A/S
257
Dodatak 6 Tehničke Specifikacije - MADSEN OTOflex 100
Radno okruženje
Dodatak 6.3
Napon:
100 - 240 VAC ±10%, 50/60 Hz
Potrošnja struje
< 10VA
Radno okruženje
Temperatura:
+15°C do +35°C (59°F do +95°F)
Relativna vlažnost:
30 do 90 %, bez kondenzacije
Vreme zagrevanja:
< 2 min.
Vazdušni pritisak:
600 hPa do 1060 hPa
Rad na temperaturama ispod -20°C ili iznad +60°C može uzrokovati trajno oštećenje.
Dodatak 6.4
Dodatak 6.5
Skladištenje i rukovanje
Temperatura:
-20°C do +60°C (-4°F do +140°F)
Relativna vlažnost:
< 90 %, bez kondenzacije
Vazdušni pritisak:
500 hPa do 1060 hPa
Dimenzije
OTOflex 100 (HxWxD): 20 cm x 4.9 cm x 7.8 cm (7.9” x 1.9” x 3.0”)
Punjač (HxWxD): 8 cm x 4.9 cm x 7.8 cm (6.9” x 1.9” x 3.0”)
Dodatak 6.6
Dodatak 6.7
Težina
OTOflex 100:
0.6 kg/1.3 lb
Punjač:
0.23 kg/0.5 lb
Ostalo
2cc coupler.
258
Otometrics
Dodatak 6 Tehničke Specifikacije - MADSEN OTOflex 100
Kalibracija
Sat i kalendar.
Dodatak 6.8
Kalibracija
Oprema se kalibriše regularno u skladu sa EN 61027 i ANSI S3.39
Dodatak 6.9
Otometrics
Standardi
Bezbednost:
EN 60601-1, UL 2601-1, CAN/CSA -C22.2 NO
601.1-90
OTOflex 100: EN 60601-1, Klasa II, Napajano iznutra,
Tip BF, IPX0
Punjač: EN 60601-1, Klasa II, IPX0
EMC:
EN 60601-1-2, EN 300 328-2, EN 301 489-17
Impedansa/Admitansa:
EN 61027 Tip 1, ANSI S3.39 Tip 1
259
Download

Ovde - Audio BM