Chartr 200 VNG/ENG
Korisničko uputstvo
Dok br. 7-60-0810_05
Deo br. 7-60-08100
0459
Autorska prava
Nijedan deo ove dokumentacije ili programa se ne sme reprodukovati, čuvati u nesigurnim sistemima, ili
prenositi,u bilo kojoj formi ili značenju, elektronski, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem ili slično, bez
pismene saglasnosti od strane GN Otometrics A/S.
Copyright© 2011, GN Otometrics A/S
Objavljeno u Danskoj od strane GN Otometrics A/S, Danska
Sve informacije, ilustracije i specifikacije u ovom uputstvu su bazirane na poslednjim informacijama o
proizvodu dostupnim u vreme publikacije. GN Otometrics A/S zadržava pravo izmene bez prethodne najave.
Datum izdavanja verzije
13. septembar 2011.
Zaštitni znak
GN Otometrics logo je zaštitni znak GN Otometrics-a
Chartr 200 je zaštitni znak GN Otometrics-a
Windows je registrovani zaštitni znak Microsoft Corporation-a
Tehnička podrška
Kontaktirajte Vašeg dobavljača.
FM template version: 01-02-2010
Sadržaj
Odeljak 1
Uvog u VNG Sistem ...................................................................................... 1
1.0 Uvod........... ...................................................................................... 1
1.1 Namena........ ..................................................................................... 1
1.2 Instalacija/Reinstalacija ICS Chartr 200 VNG/ENG softvera ......... 2
1.2.1 Instalacija ICS Chartr 200 VNG/ENG softvera .................... 2
1.2.2 Deinstalacija ICS Chartr 200 VNG/ENG softvera ............. 14
1.2.3 Reinstalacija ICS Chartr 200 VNG/ENG softvera .............. 15
1.2.4 Demo baza podataka............................................................ 15
1.3 Razmatranja u vezi radne stanice i mreže ...................................... 16
Odeljak 2
Početak rada sa VNG ............................................................................. 17
2.1 Izbor pacijenta... ............................................................................. 17
2.2 Glavni prozor VNG-a .................................................................... 19
2.2.1 Kartica New Test ................................................................ 22
2.2.2 Kartica Review ................................................................... 23
2.2.3 Dugmad na traci sa alatima................................................. 24
2.3 Komande menija ................................................................................... 26
2.3.1 File Meni. ............................................................................ 26
2.3.2 Database Meni ..................................................................... 27
2.3.3 Edit Meni............................................................................. 28
2.3.4 Test Meni............................................................................ 29
2.3.5 Waveform Meni. ................................................................. 30
2.3.6 Video Meni............................................................................31
2.3.7 Diagnostics Meni................................................................ 32
2.3.8 Analysis Meni...................................................................... 33
2.3.9 Signal Meni......................................................................... 35
2.3.10 Interpreter Meni................................................................... 35
2.3.11 Help Meni............................................................................ 36
2.4 Funkcijski tasteri............................................................................. 36
Odeljak 3
Kreiranje i čuvanje zapisa ..................................................................... 37
3.1 Informacije o pacijentu................................................................... 37
3.1.1 Izbor pacijenta Dialog Box ................................................ 37
3.1.2 Informacije o pacijentu Dialog Box.................................. 39
3.1.3 Kreiranje zapisa o novom pacijentu................................... 44
3.1.4 Uređivanje informacija o pacijentu.................................... 45
3.1.5 Izbor postojećeg pacijenta... ............................................... 46
3.1.6 Brisanje zapisa o pacijentu................................................. 46
ICS Chartr 200 VNG/ENG Korisničko Uputstvo
i
Sadržaj
3.2 Informacije o lekaru........................................................................ 47
3.2.1 Referring Physician Information prozor........ ..................... 47
3.2.2 Kreiranje novog lekara ....................................................... 49
3.2.3 Izbor postojećeg lekara....................................................... 50
3.2.4 Uređivanje informacija o lekaru ........................................ 50
3.3 Informacije o ustanovi................................................................... 51
3.3.1 Referring Facility Information prozor....... ......................... 51
3.3.2 Kreiranje nove ustanove..................................................... 52
3.3.3 Izbor postojeće ustanove.................................................... 53
3.3.4 Uređivanje informacija o ustanovi..................................... 53
3.4 Informacije o korisniku ................................................................. 54
3.4.1 Edit Operators prozor....... .................................................. 54
3.4.2 Kreiranje novog korisnika.................................................. 56
3.4.3 Izbor postojećeg korisnika................................................. 57
3.4.4 Uređivanje informacija o postojećem korisniku................ 58
Odeljak 4
Postavke i sistemske opcije.................................................................... 59
4.1 Pregled... ........................................................................................ 59
4.2 Kartica za sistemske opcije, Opcije za operatora.......................... 60
4.2.1 Kartica postavki za operatora/bateriju testova................... 60
4.2.2 Kreiranje baterije testova za operatora............................... 63
4.3 Kartica Workstation Settings ......................................................... 65
4.3.1 Postavke za radnu stanicu................................................... 65
4.3.2 Video postavke.................................................................... 66
4.3.3 Informacije o ustanovi........................................................ 67
4.3.4 Pokretanje aplikacije - Izbor hardverskog upozorenja....... 68
4.4 System Options, Peak Frequency / GDT Interface kartica............. 70
4.5 Izbor operatora................................................................................ 73
4.6 Lekar................................................................................................ 74
4.7 Ustanova.............. ............................................................................ 75
4.8 Štampač........................................................................................... 76
Odeljak 5
Priprema testa i snimanje podataka... ..................................................... 77
5.1 Pregled............................................................................................. 77
5.2 New Test Kartica............................................................................ 77
5.3 Nalozi lekara i test sesije................................................................ 79
5.3.1 Određivanje novog naloga lekara....................................... 79
5.3.2 Test sesije............................................................................ 80
5.4 Provera rastojanja........................................................................... 80
5.5 Electrode. ....................................................................................... 82
5.5.1 Postavljanje elektroda......................................................... 82
5.5.2 Testiranje elektroda............................................................ 83
5.5.3 Provera elektroda................................................................ 84
ii
GN Otometrics
Sadržaj
5.6 VNG režim ..................................................................................... 85
5.6.1 Podeđavanje VNG ............................................................... 85
5.6.2 Video naočare..................................................................... 86
5.6.3 Kontrole video slike ........................................................... 88
5.6.4 Video podešavanja za monokularno testiranje................... 90
5.6.5 Čišćenje naočara ................................................................. 91
5.7 Kalibracija pacijenta....................................................................... 93
5.8 Sprovođenje testa/snimanje rezultata............................................ 96
5.8.1 Izbor oka koje se testira...................................................... 98
5.8.2 Sprovođenje testa i skupljanje podataka............................. 99
5.9 Snimanje video slike..................................................................... 100
5.10 Upotreba papučice.... .................................................................... 102
5.10.1 Operacije sa papučicom..................................................... 102
5.10.2 Snimanje videa koristeći papučicu.. .................................. 102
5.11 Upotreba daljinskog upravljača.................................................... 103
Odeljak 6
Pregled/Analiza rezultata testa...... ....................................................... 105
6.1 Pregled.... ...................................................................................... 105
6.2 Pregled kartica............................................................................... 106
6.3 Rad sa razultatima više sprovedenih testova................................ 107
6.4 Rad sa talasnim signalima ............................................................ 108
6.4.1 Rukovanje talasnim signalima.......................................... 108
6.4.2 Tekst talasnih signala......................................................... 109
6.4.3 Štampanje talasnih signala................................................. 109
6.5 Pregled rezultata testa.................................................................... 110
6.6 Pregled kalibracije ......................................................................... 112
6.6.1 Pregled kalibracije, nekalibrisano ..................................... 112
6.6.2 Pregled kalibracije, kalibrisano ......................................... 113
6.6.3 Štampanje kalibracije ........................................................ 113
6.7 Analiza spore faze brzine merenja ................................................ 114
6.7.1 Pronalaženje / Izbor vrha SPV........................................... 115
6.7.2 Merenje SPV...................................................................... 116
6.7.3 Analiza vrha frekvencije.................................................... 119
6.7.4 Analiza rezultata kalorijskih testova.................................. 120
6.7.6 Index fiksacije ................................................................... 122
6.8 Tumač asistent ............................................................................... 123
6.8.1 Tumačenje kalorijskih testova........................................... 124
6.8.2 Tumačenje statične pozicije testa...................................... 134
6.8.3 Nemogućnost dodavanja tumačenja u izveštaj pacijenta. 139
6.9 Analiza sakada .............................................................................. 141
6.10 Analiza sinusoidnog praćenja.. .................................................... 144
6.11 Preimenovanje protokola.............................................................. 146
ICS Chartr 200 VNG/ENG Korisničko Uputstvo
iii
Sadržaj
Odeljak 7
Rad sa izveštajima................................................................................ 147
7.1 Pregled .......................................................................................... 147
7.2 Pristup obradi teksta................ ..................................................... 148
7.2.1 Fukcije obrade teksta ......................................................... 148
7.2.2 Meni programa za obradu teksta ....................................... 149
7.2.3 Traka sa alatima procesora za obradu teksta..................... 152
7.2.4 Upravljač procesora za obradu teksta................................ 153
7.3 Upotreba Find i Replace ................................................................ 154
7.3.1 Opcija Nađi. ....................................................................... 154
7.3.2 Opcija Zameni .................................................................... 155
7.4 Rad sa tekstom.............................................................................. 156
7.4.1 Izmena fonta....................................................................... 156
7.4.2 Formatiranje pasusa..... ...................................................... 157
7.5 Upotreba provere pravopisa procesora za obradu teksta.............. 158
7.5.1 Rečnici provere pravopisa.................................................. 158
7.5.2 Provera pravopisa dokumenta............................................ 158
7.6 Upotreba Macros(Makroa)............................................................ 161
7.6.1 Definisanje Makroa............................................................ 161
7.6.2 Ubacivanje Makroa............................................................ 162
7.7 Postavke izveštaja.......................................................................... 164
7.7.1 Prozor dijalog postavki izveštaja........................................ 164
7.7.2 Prozor dijalog postavki stranice izveštaja.......................... 165
7.7.3 Postavke templejta izveštaja... ........................................... 166
7.8 Štampanje izveštaja....................................................................... 167
7.9 Kreiranje uobičajenih izveštaja..................................................... 171
7.9.1 Prozor Custom Page.......................................................... 171
7.9.2 Kreiranje uobičajenih izveštaja talasnih oblika................. 173
7.10 Štampanje talasnih oblika.............................................................. 175
7.11 Štampanje analize......................................................................... 175
7.12 Štampanje kalibracije................................................................... 176
Odeljak 8
Uvoz, izvoz i arhiviranje zapisa............................................................ 177
8.1 Pregled .......................................................................................... 177
8.2 Izvoz zapisa o pacijentu.... ............................................................ 178
8.3 Pregled izvezenog zapisa o pacijentu............................................ 179
8.4 Uvoz zapisa o pacijentu................................................................. 180
8.5 Arhiviranje čitave baze podataka................................................... 181
8.6 Rad sa arhiviranim zapisima o pacijentima................................... 184
Odeljak 9
Rešavanje problema............................................................................... 185
9.1 Pregled..... ...................................................................................... 185
9.2 Dijagnostički testovi...................................................................... 186
9.2.1 Samotestiranje.................................................................... 186
9.2.2 ENG provera ploče............................................................ 188
9.2.3 USB dijagnostika i unutrašnji " Loopback" ...................... 190
iv
GN Otometrics
Sadržaj
9.3
9.4
9.5
9.6
Svetlosna šipka............................................................................... 191
Daljinomer..................................................................................... 193
Irigator............................................................................................ 195
Video ............................................................................................. 197
9.6.1 Video dijagnostika ............................................................. 197
9.6.2 Problemi sa povezivanjem video opreme.......................... 199
9.7 Alat za oporavak baze podataka.................................................... 200
Odeljak 10
Bezbednost............................................................................................. 201
10.1 Korišćeni simboli........................................................................... 201
10.2 Upozorenja...... .............................................................................. 202
10.3 Proizvođač..................................................................................... 204
10.3.1 Odgovornost proizvođača.............. .................................. 204
Odeljak 11
Tehničke specifikacije... ........................................................................ 205
ICS Chartr ENG ..................................................................................... 205
ICS Chartr 200 ....................................................................................... 205
Dodaci.................................................................................................... 208
Odeljak 1
Uvod u VNG sistem
Ovaj odeljak predstavlja upoznavanje sa ICS Chartr 200 VNG/ENG sistemom i
osnove korišćenja softvera za ovaj sistem.
1.0 Uvod
ICS VNG (vestibulonistagmografija), ENG (elektronistagmografija) i M-VNG (monokularna
vestibulonistagmografija) sistemi testova na bazi praćenja pokreta oka, pružaju sofisticirane,
ali ipak jednostavne za korišćenje dijagnostičke alate u okruženju Windows operativnog
sistema. Ova verzija VNG-a uključuje mogućnost sprovođenja Videonistagmografskog
testiranja uz upotrebu posebne opreme.
Napomena: Kroz ceo tekst ovog uputstva VNG ima značenje ili VNG-a ili ENG-a
osim ako nije eksplicitno drugačije navedeno u tekstu.
Iako je korišćenje sistema jednostavno, poznavanje Windows operativnog okruženja i ICS
VNG softvera je važno. GN Otometrics preporučuje da korisnici sistema pročitaju ovo
uputstvo pre bilo kakvog izvođenja testiranja.
Napomena: U skladu sa HIPAA propisima, Windows XP sistem pruža mogućnost zaštite sa lozinkom.
1.1 Namena
ICS Chartr 200 VNG/ENG je nistagmograf koji je namenjen za merenje, snimanje i prikazivanje
nehotičnog pomeraja oka (nistagmus).
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
1
Odeljak 1
Uvod u VNG sistem
1.2 Instalacija/Reinstalacija ICS Chartr 200 VNG/ENG softvera
1.2.1 Instalacija ICS Chartr 200 VNG/ENG softvera
Koristite sledeću procedure ako imate potrebu da reinstalirate ICS Chartr 200 VNG/ENG softver.
Instalacija ICS VNG softvera:
1. Pristupite Windows radnoj površini (tzv. desktop-u).
2. Ubacite ICS Chartr 200 VNG/ENG CD u CD čitač računara (PC).
Instalacija programa će započeti automatski. Idite na tačku 5.
Ako instalacija programa ne započne automatski u roku od oko 30 sekundi, idite na
tačke 3 i 4.
3. Kliknite na dugme Start u donjem levom uglu ekrana računara i odaberite opciju Run
radi prikaza Run prozora za dijalog.
Slika 1.1 Run prozor za dijalog za ICS VNG/ENG instalaciju
4. Ukucajte D:\Setup (gde je D = CD čitač) u belom polju prozora sa slike 1.1 i kliknite na OK.
5. Pratite instrukcije sa ekrana.
2
GN Otometrics
Odeljak 1
Uvod u VNG sistem
a. Dobrodošli
Uvod u instalacioni program. Pročitajte instrukcije i klinite na Next da nastavite dalje.
Slika 1.2 Prozor dobrodošlice vodiča kroz instalaciju softvera
b. Odaberite opcije instalacije
Odaberite ICS CHARTR 200 (USB) ili MCU-90 XP (tower). Uverite se da je
odabrana ispravna opcija. Kao sledeće odaberite aplikaciju(je) koju želite da
instalirate (VNG ili ENG). Kliknite na Next za nastavak.
Slika 1.3
Select Install prozor za dijalog (vodič kroz instalaciju softvera)
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
3
Odeljak 1
Uvod u VNG sistem
c. Prva informacija o softveru
Informišite se o poboljšanjima i karakteristikama koje su dostupne u ovoj
verziji softvera. Kliknite na Next za nastavak.
Slika 1.4 Prva informacija o softveru (vodič kroz instalaciju softvera)
d. Odaberite destinaciju instalacije softvera
Po definiciji aplikacija će se instalirati na hard disk na lokaciju
(npr.: C:\...\CHARTR ENG for Windows), sem ukoliko vi ne odaberete drugu
lokaciju na hard disku. Kliknite na Next za nastavak.
Napomena: Zbog jednostavnije tehničke podrške u slučaju potrebe, najbolje da
instalirate softver na lokaciju koja se nudi po definiciji.
Slika 1.5 Prozor za odabir lokacije za instalaciju (vodič kroz instalaciju softvera)
4
GN Otometrics
Odeljak 1
Uvod u VNG sistem
e. Odaberite opciju instalacije
Kliknite na tip instalacije (umrežena ili samostalna radna jedinica) da je označite,
a zatim kliknite na Next za nastavak. Samostalna DEMO jedinica je označena kao
podrazumevani tip instalacije.
Slika 1.6 Prozor za opciju instalacije (vodič kroz instalaciju softvera)
Napomena: Ako odaberete DEMO verziju instalacije, DEMO baza podataka će
postati aktivna baza podataka i demo podaci su dostupni za svrhe obuke.
Bilo koji novi pacijent ili prikupljeni podatak biće sačuvani u ovoj bazi
podataka. Pacijenti iz demo baze podataka se mogu kasnije obrisati, ako
je to potrebno.
f. Odabir jezika nam kom će softver raditi
Izaberite jezik na kome će sistem da radi. Kada instalirate softver na računar gde je
engleki jezik osnovni jezik, tada je automatski ponuđen engleski jezik. Ako se
instalacija vrši na sistemu sa nemačkim jezikom, tada se automatski nudi nemački
jezik. Kliknite na Next za nastavak.
Slika 1.7
Odabir jezika pri instalaciji (vodič kroz instalaciju softvera)
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
5
Odeljak 1
Uvod u VNG sistem
g. Odabir destinacije za bazu podataka
Za destinaciju odaberite onu koja Vam se nudi pri instalaciji softvera (C:\CHARTR\DATA)
osim ukoliko ne želite da promenite direktorijum. Kliknite na Next za nastavak.
Napomena:
Da biste olakšali posao tehničkoj podršci pri asistenciji, instalirajte softver na
destinaciju koju nudi instalacioni softver.
Slika 1.8 Odabir destinacije (vodič kroz instalaciju softvera)
h. Odabir lokacije za video zapis
Smestite video komponente u destinaciju koju instalacioni softver nudi, osim
ukoliko ne želite da promenite direktorijum. Kliknite na Next za nastavak.
Slika 1.9 Odabir lokacije za video zapis (vodič kroz instalaciju softvera)
6
GN Otometrics
Odeljak 1
Uvod u VNG sistem
i. Odabir direktorijuma za program
Smestite programske ikonice u direktorijum ponuđen od strane instalacionog
softvera (GN Otometrics) osim ukoliko ne želite da promenite direktorijum.
Kliknite na Next da biste otpočeli instalacioni postupak.
Napomena: Da biste olašali posao tehničkoj podršci pri asistenciji, instalirajte
softver na lokaciju koju nudi instalacioni softver.
Slika 1.10 Odabir grupe programa za instalaciju (vodič kroz instalaciju softvera)
j. Pokretanje instalacije
Kliknite na Next da započnete proces instalacije ICS Chartr VNG/ENG uređaja.
Slika 1.11 Prozor za otpočinjanje instalacije (vodič kroz instalaciju softvera)
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
7
Odeljak 1
Uvod u VNG sistem
k. Instalacija softverske aplikacije
Pri započinjanju instalacije prikazaće Vam se prozor ispod. On prikazuje koji fajl se
trenutno upisuje na hard disk uz istovremeno prikazivanje preostalog vremena za
instalaciju.
Slika 1.12 Instalacija softvera (vodič kroz instalaciju softvera)
l. Instalacija drajvera za hardver
U zavisnosti od aplikacije koju ste odabrali, vodič kroz instalaciju će Vam tražiti
potvrdu za instalaciju odgovarajućih drajvera. Kliknite na Next za početak
instalacije.
Slika 1.13 Prozor sa obaveštenjem o instalaciji hardvera (vodič kroz instalaciju softvera)
8
GN Otometrics
Odeljak 1
Uvod u VNG sistem
m. Završetak instalacije
Nakon što su se sve aplikacije i drajveri za hardver instalirali, kliknite na
Finish da završite ovu fazu instalacionog procesa.
Slika 1.14 Prozor sa porukom o završenoj instalaciji (vodič kroz instalaciju softvera)
n. Započinjanje konverzije baze podataka
Sistem je sada spreman za konvertovanje baze podataka. Sistem će locirati bilo koju
raniju bazu podataka na Vašem računaru (sistemu), prvo će napraviti kopiju te baze
podataka, a potom će istu konvertovati u formu koja je upotrebljiva sa ovom
verzijom softvera. Kliknite na Next za nastavak.
Slika 1.15 Prozor sa porukom o otpočinjanju konverzije baze podataka (vodič kroz instalaciju softvera)
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
9
Odeljak 1
Uvod u VNG sistem
o. Konverzija baze podataka u toku
Kada sistem locira postojeću bazu podataka, kliknite na Convert za nastavak.
Slika 1.16 Prozor za konverziju baze podataka (vodič kroz instalaciju softvera)
p. Završetak konverzije baze podataka
Tok svake konverzije baze podataka se prikazuje na ekranu. Kada se konverzija
završi, klinite na Next i nastavite proces.
Slika 1.17 Poruka o završetku konverzije baze podataka (vodič kroz instalaciju softvera)
10
GN Otometrics
Odeljak 1
Uvod u VNG sistem
q. Završetak instalacije
Nakon što su softver i drajveri instalirani i postojeće baze podataka su
konvertovane, kliknite na Finish da završite instalacionu proceduru.
Slika 1.18 Prozor sa informacijom o završetku instalacije (vodič kroz instalaciju softvera)
6. Kliknite na OK da biste restartovali Windows kada to bude traženo od Vas.
Napomena: Uverite se da je hardver Chartr sistema povezan i uključen.
Slika 1.19 Poruka da morate restartovati Windows klikom na OK
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
11
Odeljak 1
Uvod u VNG sistem
7. Koristite prozor Found New Hardware Wizard da instalirate drajvere za bilo koji novi
hardver koji će se identifikovati restartovanjem Windowsa. Ako identifikovan hardver ima
instalacioni disk, ubacite ga u CD čitač. Izaberite instalacionu opciju i kliknite na Next
za nastavak.
Slika 1.20 Prozor za instalaciju novog hardvera
8. Kliknite na Finish kada je instalacija hardvera završena.
Slika 1.21 Poruka da je instaliranje novog hardvera završena
12
GN Otometrics
Odeljak 1
Uvod u VNG sistem
9. Kliknite na ICS CHARTR VNG ili na ICS CHARTR ENG ikonicu za početak
radne sesije.
Slika 1.22 ICS Chartr VNG i ENG ikonice na ekranu računara
Prozor ispod će Vam se pojaviti pri prvom startovanju programa.
Slika 1.23 Prozor za registraciju radne jedinice (stanice)
10. Ukucajte opisno ime koje najbolje opisuje vašu radnu stanicu u belo polje na slici iznad
i kliknite na OK. Ako sistem radi kao umrežen sistem, opisno ime koje dajete mora biti
jedinstveno. Softver je sada instaliran i spreman za upotrebu.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
13
Odeljak 1
Uvod u VNG sistem
1.2.2 Deinstalacija ICS Chartr 200 VNG/ENG softvera
Koristite sledeću proceduru ukoliko je neophodno da deinstalirate postojeći ICS VNG/ENG softver
sa Vašeg hard diska. Ova procedura koristi tzv. “Windows Uninstall Wizard” (Vodič za
deinstalaciju) koji je lociran u Windows Control Panel -u.
Napomena: Ova procedura uklanja samo ICS VNG/ENG softverske programske fajlove. Neće
ukloniti bazu podataka pacijenta (chartrENG.mdb), video fajlove ili demo fajlove baze
podataka (C:\Chartr\Data\Demo) ako su prethodno instalirani. Kada reinstalirate
ICS VNG/ENG, baza podataka Vaših pacijenata će biti dostupna. Ako želite da uklonite
bazu podataka pacijenata i video fajlove, to morate uraditi manuelno.
Deinstalacija ICS VNG/ENG softvera:
1. Kliknite na Start u donjem levom uglu ekrana, da biste prikazali listu opcija.
2. Odaberite Settings, Control Panel za prikaz prozora Control Panel.
3. Izaberite karticu Install/Uninstall za prikaz tog prozora.
4. Kliknite dva puta mišem na Add/Remove Programs ikonicu za prikaz Add/Remove
Program Properties prozora.
5. Skrolujte po listi softvera koji Windows može automatski da ukloni i odaberite ICS
Chartr 200 ENG/VNG.
6. Kliknite na Add/Remove dugme i sistem će Vas upozoriti sa: “Are you sure you want
to completely remove ICS ENG/VNG for Windows and all of its components?”
(Da li ste sigurni da želite kompletno da uklonite ICS ENG/VNG za Windows i sve
njegove komponente?)
7. Kliknite na Yes da bi Windows uklonio postojeću verziju ICS VNG/ENG sa Vašeg hard
diska. Sistem Vas može upozoriti u vezi brisanja fajlova koje mogu koristiti drugi
programi. Kliknite na Yes ukoliko neka druga aplikacija ne koristi fajl. Ukoliko niste
sigurni kliknite na No.
8. Ponovite gore navedene korake da uklonite sledeće programe (ukoliko postoje na računaru):



Keyspan Remove
Sapera LT (samo Chartr XP tower)
ICS Chartr 200 VNG Driver (Chartr 200 hardver samo)
9. Kliknite na OK da zatvorite Add/Remove Properties prozor.
Napomena: Ova procedura će ukloniti samo softverske programske fajlove. Neće
ukloniti bazu podataka pacijenata ili video zapise.
14
GN Otometrics
Odeljak 1
Uvod u VNG sistem
1.2.3 Reinstalacija ICS Chartr 200 VNG/ENG softvera
Ako je potrebno da reinstalirate ICS VNG/ENG softver, morate da deinstalirate verziju
softvera koja je trenutno na Vašem hard disku. Deinstalacijom ICS VNG for Windows biće
uklonjeni svi softverski programi sa hard diska. Neće se ukloniti postojeća baza podataka
pacijenata!
Kada reinstalirate softver, Vaša baza podataka pacijenata neće biti zamenjena. Ako želite da
zamenite i bazu podataka pacijenata, morate manuelno ukloniti postojeću bazu podataka pre
reinstalacije ICS Chartr 200 VNG/ENG for Windows.
1.2.4 Demo baza podataka
Demo ICS CHARTR baza podataka je instalirana na Vašem sistemu u Demo direktorijumu.
Ovaj direktorijum se nalazi u direktorijumu koji sadrži ICS CHARTR bazu podataka
(npr., C:\CHARTR\DATA\DEMO).
Napomena: Demo CHARTR baza podataka se koristi za učenje. Ako treba da vidite neki demo
podatak, pratite korake ispod. Pogledajte Odeljak 8 za informaciju kako da importujete
podatke pacijenta radi analize.
Za uvid u DEMO bazu podataka (ako nije instalirana u početku):
1. Odaberite Database, Open Archive/Export Database iz menija.
2. Prođite kroz listu direktorijuma i fajlova i pronađite Demo direktorijum.
Podrazumevana lokacija je C:\CHARTR\DATA\DEMO.
3. Izaberite fajl pod imenom chartrdemo.mdb.
4. Kliknite na OK da otvorite DEMO bazu podataka i pogledate demo zapise.
5. Izaberite Database, Open Archive/Export Database da zatvorite DEMO bazu podataka
i otvorite standardnu bazu podataka pacijenata.
6. Ovo će vam omogućiti da se DEMO baza podataka pogleda ali ne i da se ponovo
analizira. Za ponovnu analizu podataka, pacijent mora biti importovan.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
15
Odeljak 1
Uvod u VNG sistem
1.3 Razmatranja u vezi radne stanice i mreže
Instalacija ICS Chartr 200 VNG/ENG uređaja na umreženu radnu stanicu (računar)
zahteva da se razmotri sledeće:


Dodeljivanje jedinstvenog naziva svakoj radnoj stanici.
Korišćenje fiber optičke mrežne konekcije za instalaciju radne stanice koja
prikuplja podatke sa mreže. Ovo će održati električnu izolaciju.
Fiber optička konekcija nije zahtev kada se na mreži instalira radna stanica samo za
preglede (ne postoji hardver za prikupljanje podataka). Predostrožnosti u vezi izolacije nisu
neophodne pošto neće biti fizičkog kontakta između pacijenta i radne stanice.
16
GN Otometrics
Odeljak 2
Početak rada sa VNG
Ovaj odeljak je projektovan tako da Vas usmeri na sam program ICS Chartr 200 VNG/ENG
uređaja. Odeljak sadrži detaljan opis glavnog prozora i linije sa komandama, uz informacije o
korišćenju funkcijskih tastera i prozora za dijalog.
2.1 Izbor pacijenta
Kada se ICS Chartr 200 VNG/ENG otvori, prikazuje se Patient Selection (Izbor pacijenta)
prozor, povrh glavnog prozora. Ovaj prozor se takođe prikazuje kada korisnik otvara postojeći
zapis određenog pacijenta.
Slika 2.1 Prozor za izbor pacijenta
Prozor za izbor pacijenta sadrži listu imena pacijenata sa podatkom o datumu poslednjeg
testiranja pacijenata koji se nalaze u VNG/ENG bazi podataka.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
17
Odeljak 2
Početak rada sa VNG
U prozoru za izbor pacijenta:




Pristupite postojećem zapisu o pacijentu, uključujući i rezultate testiranja,
dvostrukim klikom na ime pacijenta ili označavanjem imena pacijenta i klikom
na Open.
Kliknite na Delete da uklonite zapis o pacijentu iz baze podataka.
Kliknite na New da započnete unos novog pacijenta u bazu podataka i da
pripremite podatke o pacijentu pre započinjanja samog testiranja.
Klinite na Close da zatvorite odabrani zapis o pacijentu.
Napomena: Za više informacija pogledajte proceduru opisanu u Odeljku 3.1.3, Kreiranje
zapisa o novom pacijentu.
Kada završite rad u ICS Chartr 200 VNG/ENG, veoma je bitno da ispravno zatvorite aplikaciju.
Kada zatvorite aplikaciju, sistem će automatski zapamtiti podatke o pacijentu.
Da završite radnu sesiju, izaberite File, Exit iz menija ili kliknite na Close u naslovnoj liniji.
18
GN Otometrics
Odeljak 2
Početak rada sa VNG
2.2 Glavni prozor VNG - a
Chartr 200 VNG/ENG glavni prozor je primarni radni prostor. On se prikazuje kada je
program otvoren. Testiranje i aktivnosti u vezi analiza testova se rade direktno iz glavnog
prozora. Ostale aktivnosti, kao unos i prepravljanje podataka pacijenta, rade se u prozorima
za dijalog koji “sede” na vrhu glavnog prozora.
Glavni prozor sadrži izvršene testove na pacijentu i informacije o analizi testa kada su
podaci određenog pacijenta otvoreni. Kada je glavni prozor prazan što se tiče informacija o
pacijentu, tada je on Prazan glavni prozor (Empty Main Window). Praznom glavnom
prozoru se pristupa izborom Cancel ili Close Patient opcije u prozoru za izbor pacijenta ili
preko File, Close Patient iz glavnog prozora.
Naslovna linija
Meni
Traka sa alatima
Raširi/Spusti/Zatvori
dugme
Funkcijski tasteri
Slika 2.2 VNG/ENG prazan glavni prozor
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
19
Odeljak 2
Početak rada sa VNG
Glavni prozor pruža korisne informacije i može se videti da imamo nekoliko ključnih
oblasti, koje ili pružaju takozvane “on-screen” informacije, prikazuju rezultate testiranja, ili
omogućavaju operatoru da pristupi dodatnim mogućnostima i informacijama.
New Test/Review
kartice
(Novi test/Pregled)
Radni prostor za Test/Pregled
Novi test / Pregled
lista
Prostor za
video sliku
oka
Prostor za
informacije
Tekstualni komentari
Funkcijski tasteri
Statusna linija
Slika 2.3 Glavni prozor sa prikazanim podacima pacijenta
Osnovne komponente glavnog prozora su:
20
Title bar (naslovna linija)
Prikazuje informacije o programu, pacijentu i korisniku.
Menu bar (meni)
Prikazuje dostupne menije po kategorijama.
Toolbar (traka sa alatima)
Sadrži dugmad sa prečicama.
New Test/Review kartice
(Novi test/Pregled)
Prebacivanje između modova testiranja i pregleda.
Lista Novog testa/Pregleda
Prikazuje raspoložive (New Test kartica) ili izvršene test
procedure (Review kartica).
Radni prostor za Test/Pregled
Prikazuje podatke o testu za izabrani protokol. Naziv
procedure se prikazuje direktno iznad ovog radnog
prostora.
Prostor za informacije
Objavljuje trenutni status ili informacije o testu.
GN Otometrics
Odeljak 2
Početak rada sa VNG
Tekstualni komentari
Prostor za unos do dve linije teksta koji se odnosi
na izabrani protokol.
Prostor za praćenje pomeraja oka
Prikazuje se slika levog i/ili desnog oka tokom
testa.
Funkcijski tasteri
Aktiviraju VNG/ENG pacijenta, testiranje i
aktivnosti u vezi analize. Dostupni funkcijski tasteri
zavise od aktivnosti.
Statusna linija
Prikazuje uputstva na ekranu..
Napomena: Opis procedura za sprovođenje testova i analizu rezultata testa počinje u
Odeljku 5 ovog uputstva.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
21
Odeljak 2
Početak rada sa VNG
2.2.1 Kartica Novi test ("New Test")
Kliknite na New Test karticu za prikaz liste test procedura i protokola koji su na raspolaganju
korisniku u listi Novi test/Pregled u glavnom prozoru.
Kartica Novi Test
Slika 2.4
22
Kartica Novi test
GN Otometrics
Odeljak 2
Početak rada sa VNG
2.2.2 Kartica za pregled ("Review")
Klinite na Review karticu za prikaz liste završenih procedura i protokola na listi Novog testa/Pregleda u
glavnom prozoru.
Kada koristite listu iz Review kartice:
Izaberite datum naloga lekara iz padajuće liste za prikaz
liste sesija ispitivanja sprovedenih pod tim nalogom.
Kliknite na + ispred datuma sesije da vidite proširenu listu sa
listom procedura koje su bile uključene u toj sesiji.
Kliknite na + ispred procedure za prikaz liste protokola testova.
Boldovan tekst označava protokol koji je određen kao primaran.
Pogledajte Odeljak 6 za više informacija.
Izaberite test protokol za prikaz rezultata u radnom prostoru za
Test/Pregled.
Slika 2.5 Kartica za pregled
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
23
Odeljak 2
Početak rada sa VNG
2.2.3 Dugmad na traci sa alatima (Toolbar)
Koristite dugmad na traci sa alatima kao alternativu komandama iz menija (pogledajte Odeljak 2.3).
Slika 2.6 Dugmad na traci sa alatima
Omogućava korisniku da postavi osnovni font za pisanje
Prikazuje prozor za podešavanje štampača
Prikazuje opcije za štampanje izveštaja
Štampa trenutni talas, analizu ili kalibraciju
Prikazuje informacije o pacijentu.
Prikazuje izveštaj sa obrađenim tekstom
Obeležava fajl pacijenta kada je izveštaj završen
Prikazuje ekran sa informacijama o novom pacijentu
Prikazuje ekran za izbor postojećeg pacijenta
Snima trenutni talasni oblik
Otkazuje tekući test ili kalibraciju
Ide na prethodnu stavku (test, kanal,...)
Ide na narednu stavku (test, kanal,...)
Prikazuje prozor za video podešavanja
Prikazuje prozor sa lenjirom
Prikazuje prozor za kalibraciju
Pokreće test ili kalibraciju
Prihvata tekuću kalibraciju ili osnovnu liniju
24
GN Otometrics
Odeljak 2
Početak rada sa VNG
Zaustavlja ili zatvara tekući test, kalibraciju ili analizu
Analizira test
Locira pikove SPV
Prikazuje tzv. Caloric PODS i Butterfly prozor za analizu
Pokreće asistenta za prevođenje.
Prikazuje oba oka ili jedno (levo ili desno) koje se trenutno
procenjuje. Izaberite oko ili oči za ispitivanje.
Centrira talase na stranici
Razdvaja talase
Preklapa talase
Prikazuje opcije kopiranja talasa
Označava događaj (E) na talasu.
Primenjuje niskopropusni filter na talas.
Prikazuje prozor za sistemske opcije
Prikazuje korisničko uputstvo
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
25
Odeljak 2
Početak rada sa VNG
2.3 Komande menija
Ovaj odeljak opisuje komande i funkcije svih padajućih lista iz menija. Broj i tip menija i
stavki menija varira u zavisnosti od trenutnog statusa VNG/ENG. Na primer, File meni
stavke dostupne tokom testiranja mogu biti drugačije nego File meni stavke koje su dostupne
tokom analize ili kalibracije.
Postoji više načina za pristup nekim komandama i funkcijama. Uz menije, mnogim
funkcijama može se pristupiti ili se mogu aktivirati upotrebom funkcijskih tastera, preko trake
sa alatima ili preko tastature. Na primer, za prikaz File menija, kliknite na File u meniju ili
pritisnite Alt+F na tastaturi.
Napomena: Ako ne vidite podvučena slova ili opcija sa tastaturom ne radi, možda treba da
aktivirate ovu funkciju.
2.3.1 File meni
Za prikaz File menija kliknite na File u meniju ili pritisnite Alt+F na tastaturi. Zatim
kliknite na željenu stavku iz menija da pristupite prozoru za dijalog ili da inicirate neku
akciju. Za pristup preko tastature, pritisnite podvučeno slovo željene stavke.
Slika 2.7 File meni iz glavnog prozora; File meni za pregled kalibracije
New Patient (Nov pacijent)
Prikazuje prozor sa informacijama o pacijentu, Kartica sa
informacijama o pacijentu.
Existing Patient (Postojeći pacijent) Prikazuje prozor za izbor pacijenta.
Close Patient (Zatvori pacijenta)
Zatvara otvoreni zapis o pacijentu.
Report Layout (Izgled izveštaja)
Prikazuje prozor za podešavanje izgleda
izveštaja, gde korisnik može da promeni izgled
izveštaja.
Print Setup (Podešavanje štampe)
Prikazuje prozor za podešavanje štampe. Šalje
podatke o podešavanjima štampe direktno u
štampač.
Print Report (Štampanje izveštaja) Prikazuje prozor za štampanje izveštaja
da bi se započelo štampanje samog
izveštaja.
26
GN Otometrics
Odeljak 2
Početak rada sa VNG
Print Waveform (Štampanje talasa) Šalje prikazani talasni oblik iz aktivnog zapisa
o pacijentu direktno štampaču (dostupno tek
kada se neki test analizira/pregleda).
Print Analysis (Štampanje analize) Šalje podatke o analizi direktno štampaču (dostupno samo
u režimu rada za analizu).
Print Calibration
Šalje kalibracione rezultate direktno štampaču (dostupno
(Štampanje kalibracionih rezultata) samo u režimu analize kalibracije). Izaberite F8 Pregled
kalibracije (Review Calibration), a potom kliknite na File.
Close Analysis (Zatvaranje analize) Zatvara trenutnu analizu i vraća se na pregled/Review
(dostupno samo pod Pregled/Analiza).
Exit (Izlaz)
Zatvara i izlazi iz ICS Chartr 200 VNG/ENG.
2.3.2 Database meni - meni za rad sa bazom podataka
Database meni Vam omogućava da izvršite funkcije vezane za pacijentovu bazu podataka.
Korišćenjem ovog menija, možete arhivirati bazu podataka, izvesti datoteku vezanu za
pacijenta i otvoriti arhivirane datoteke.
Slika 2.8 Database meni
Open Main Database
Otvara aktivnu bazu podataka i pruža uvid
u zapise o pacijentu.
Open Archive/Export Database
Otvara arhivirani fajl baze podataka ili
prikazuje prethodno izvezene zapise o
pacijentu.
Open Floppy Disk Patient
Otvara fajl baze podataka, koji je sačuvan na
flopi disku i prikazuje arhivirane zapise o
pacijentu.
Export Patient to Database
Kopira tekući zapis o pacijentu u bazu podataka
na Vašem hard disku.
Import Patients from Database
Kopira zapise o jednom ili više pacijenata iz
fajla baze podataka sa Vašeg hard diska ili CDROM-a u Vašu glavnu bazu podataka.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
27
Odeljak 2
Početak rada sa VNG
Export Patient to Floppy Disk
Kopira trenutno izabranog pacijenta sa njegovim
podacima na flopi disk.
Import Patients from Floppy Disk
Kopira zapise o jednom ili više pacijenata
sačuvane na flopi disku u Vašu glavnu bazu
podataka.
Archive and Start New Database
Kreira fajl za arhiviranje tekuće baze podataka
i priprema sistem za pokretanje nove baze
podataka.
Convert Database to Latest Version
Unapređuje bazu podataka na Vašem hard
disku u trenutno dostupnu verziju baze
podataka.
2.3.3 Edit meni
Edit meni se koristi da se kreiraju i/ili konfigurišu hardverska i softverska podešavanja i izgledi
izveštaja.
Slika 2.9 Edit meni
28
Patient Info
Prikazuje prozor sa informacijama o izabranom pacijentu.
Patient Report
Prikazuje promenljivu kopiju izveštaja rezultata testa
za izabranog pacijenta.
Mark Report Complete
Označava da pacijentov fajl ima kompletiran izveštaj.
Operator Info
Prikazuje Edit Operators prozor za unos ili promenu
podataka o korisniku.
Switch Operator
Prikazuje Operator Select prozor. Izaberite korisnika iz liste
dostupnih korisnika (dostupno je samo kada je zapis o
pacijentu otvoren).
Referring Physicians
Prikazuje Referring Physician Selection prozor za izmenu ili
dodavanje novog lekara.
Referring Facilities
Prikazuje Referring Facility Selection prozor za izmenu ili
dodavanje nove ustanove.
GN Otometrics
Odeljak 2
Početak rada sa VNG
Prikazuje opcije sistema za izbor i promenu korisnika,
radne stanice i GDT interfejs opcija.
System Options
Update Maximum Test Duration
Unos maksimalnog vremenskog trajanja testa za odabrani test.
2.3.4 Test meni
Test meni stavke su dostupne u test režimu rada, kao i u režimu pregleda. Stavke menija
zavise od trenutnih aktivnosti.
Slika 2.10 Test meni
Calibrate
Prikazuje prozor za kalibraciju i započinje postupak kalibracije.
Review Calibration
Prikazuje sačuvanu kalibraciju.
Analysis
Prikazuje analizu trenutno izabranog testa (dostupno samo u režimu
pregleda).
Start
Započinje sesiju testa za izabrani test (dostupno samo u režimu
testiranja).
Stop
Zaustavlja tekuće prikupljanje.
Save
Snima prikupljene podatke testiranja.
Cancel
Prekida prikupljanje i odbacuje prikupljene podatke.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
29
Odeljak 2
Početak rada sa VNG
Fixation
Kod VNG-a, upali se svetlo za fiksiranje u naočarima i označi
početak fiksacije. Kod ENG-a, samo se označi kada fiksacija
započne.
Next Test
Pristupa sledećem protokolu na listi novih testova (dostupno
samo u režimu testiranja).
Previous Test
Vraća se prethodnom testu iz liste novih testova ili se vraća
prethodnom testu u listi pregleda (Review) testova.
Assign Primary
Menja status trenutno odabranog protokola na primarni (bold).
Primarni protokol je uključen u izveštaju rezultata testiranja
(dostupno samo u režimu pregleda/Review režim).
Rename Test
Prikazuje prozor za preimenovanje protokola (Protocol Rename
prozor) koji se koristi za izmenu imena testa (dostupno samo u
režimu pregleda/Review režim).
Move to Session
Pomera test iz jedne sesije u drugu.
Delete Test
Briše trenutno izabrani test. Ova opcija trajno briše sve
prikupljene podatke i analize za izabrani test iz baze podataka.
Electrode Test
Prikazuje prozor za testiranje elektrode (Electrode Test)
(dostupno samo kod ENG testiranja i u kalibracionom režimu
rada).
Range
Prikazuje Light Bar Range Sensor prozor koji prikazuje
udaljenost pacijenta od svetlosne šipke (dostupno samo u
režimima testiranja i kalibracije).
Video Adjust
Prikazuje prozor za video podešavanja (Video Adjustments)
(dostupno samo kod VNG-a u režimima testiranja i kalibracije).
2.3.5 Waveform meni
Waveform meni (meni talasnih oblika) je jedino dostupan u režimu pregleda/Review režim.
Ovaj meni daje mogućnost korisniku da koristi tastaturu ili miš za manipulaciju putanjama ili
talasnim oblicima. Alternativa preko tastature je prikazana kada je dostupna.
Slika 2.11 Waveform meni
30
GN Otometrics
Odeljak 2
Početak rada sa VNG
Event
Dodaje marker E na snimljeni talas kada želi da se označi neki
događaj (dostupno samo u režimu prikupljanja podataka Collection).
Event – Eyes Open
Dodaje marker EO (otvorene oči) na snimljeni talas (dostupno
samo u režimu prikupljanja podataka - Collection).
Event – Vision Denied
Dodaje marker VD (lišiti gledanja) na snimljeni talas (dostupno
samo u režimu prikupljanja podataka - Collection).
Filter/Unfilter
Uključuje ili isključuje filter za sve snimljene talasne oblike u
tekućem testu (dostupno samo u režimu pregleda - Review).
Overlap
Preklapa sve snimljene talase u radnom prostoru za Test/Pregled
(Ctrl + O).
Spread
Podjednako širi sve snimljene talase u radnom prostoru
Test/Pregled (Ctrl + S).
Hide Waveform
Sakriva aktivni talas (barata trenutno izabranim signalom kao
što je prikazano poljem u boji, koje je pridruženo talasu, skroz
desno na radnom prostoru) iz radnog prostora za Test/Pregled.
Show Waveform
Prikazuje aktivni talas u radnom prostoru za Test/Pregled.
Copy Waveform
Prikazuje Custom Page prozor (Ctrl + C) za kreiranje željenog
izveštaja analize talasa. Ponavljati po potrebi tokom pregleda
da bi se dodali talasni oblici u željeni izveštaj.
Wave Text
Prikazuje Edit Wave Text prozor (Ctrl + W) za unos komentara
koji su specifični za dati talasni oblik. Komentari će se prikazati
sa talasnim oblikom, kojem komentar pripada.
2.3.6 Video meni
Video meni se koristi za pomoć u radu sa video funkcijama.
Slika 2.12 Video meni
Video Adjust
Prikazuje Video Adjustments prozor (dostupno samo za VNG u
režimima testiranja i kalibracije).
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
31
Odeljak 2
Početak rada sa VNG
Record
Započinje video snimanje tokom prikupljanja podataka.
Stop Recording
Zaustavlja video snimanje tokom prikupljanja podataka.
Restart Recording Ponovo pokreće video snimanje tokom prikupljanja podataka.
Play
Reprodukuje video snimak za test koji je u toku (dostupno samo u
režimu pregleda - Review režim).
Export
Prikazuje Export Video prozor (dostupno samo u režimu
pregleda - Review režim). Unesite pacijenta/fajl i kliknite na
OK da snimite samo video na disk.
Delete
Prikazuje poruku za potvrdu brisanja dotičnog video klipa
(dostupno samo u režimu pregleda - Review režim).
Show All Clips
Prikazuje sve video snimke za ovu sesiju testiranja (dostupno samo u
režimu pregleda - Review režim).
Hide All Clips
Sakriva video klipove za ovu sesiju testiranja (dostupno samo u
režimu pregleda - Review režim).
Close All Clips
Zatvara sve otvorene video klipove (dostupno samo u režimu pregleda
- Review režim).
2.3.7 Dijagnostički meni
Dijagnostički meni (Diagnostics Menu) je jedino dostupan kada nijedan pacijent nije odabran.
Dijagnostički meni se koristi za pomoć u rešavanju problema u sistemskom hardveru i u
proceni performansi sistema.
Slika 2.13 Dijagnostički meni
32
Compact
Ne odnosi se na ICS Chartr 200 VNG/ENG.
A2D
Ne odnosi se na ICS Chartr 200 VNG/ENG.
Video
Prikazuje Video Diagnostics prozor (VNG sistem).
USB Unit
Prikazuje USB Unit prozor (za Chartr 200 ENG).
GN Otometrics
Odeljak 2
Početak rada sa VNG
A2D Internal Loopback
Ne odnosi se na ICS Chartr 200 VNG/ENG.
USB Loopback and HW Diagnostics
Prikazuje prozor sa podešavanjima rezultata dijagnostike USB
hardvera i povratne petlje ("loopback") (za Chartr 200 VNG/ENG).
Light Bar
Prikazuje Light Bar (Svetlosna šipka) prozor.
Ranger
Prikazuje Ranger (Daljinomer) prozor.
Irrigator
Prikazuje Irrigator (Irigator) prozor.
2.3.8 Meni za analizu - Analysis Menu
Meni za analizu je dostupan samo iz Review/Analysis (Pregled/Analiza) režima nakon pristupa
analizi sa F12. Dostupne stavke u meniju za analizu zavise od vrste testa koji se analizira. Opis
akcije za svaku stavku i opcija u vidu funkcijskih tastera, prikazani su dole.
Slika 2.14 Meni za analizu i meni za analizu kaloričnih testova
Begin
Započinje analizu podataka.
Set Baseline
Podešava pomeraj osnovne linije (dostupno samo u kalorijskoj PODS SPV
analizi).
Save
Čuva rezultate analize u bazi podataka.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
33
Odeljak 2
Početak rada sa VNG
Cancel
Zatvara analizu bez snimanja podataka i vraća se na ekran za pregled.
Display SPV Graph Prikazuje prozor sa SPV merenjima (dostupno samo u kalorijskoj PODS
SPV analizi).
34
Display PODS
Prikazuje prozor SPV PODS (dostupno samo u kalorijskoj PODS
SPV analizi).
Locate Peak SPV
Automatski locira SPV pikove (dostupno samo pri analizi SPV-a).
Set Peak SPV
Next Saccade
Postavlja maksimalnu SPV vrednost na osnovu srednje vrednosti tokom
10 sekundi i to oko SPV vrednosti koju je korisnik odabrao.
Bira narednu sekadu (dostupno samo u analizi sekade).
Previous Saccade
Bira prethodnu sekadu (dostupno samo u analizi sekade).
Insert Beat
Unosi takt nistagmusa (dostupno u SPV analizi).
Delete Saccade
Briše sekadu (dostupno samo u analizi sekade).
Baseline Down
Pomera osnovnu liniju na dole (dostupno samo u analizi sekade).
Baseline Up
Pomera osnovnu liniju na gore (dostupno samo u kalorijskoj analizi).
Next Beat
Bira sledeći takt u SPV analizi (dostupno samo u SPV analizi).
Previous Beat
Bira prethodni takt u SPV analizi (dostupno samo u SPV analizi).
Reanalyze
Ponovo analizira tekući test nakon podešavanja.
Remove all Beats
Briše sve taktove u SPV analizi.
Delete Analysis
Trajno briše analizu tekućeg testa. Analiza će biti izbrisana iz
baze podataka.
Next Cycle
Bira sledeći ciklus u praćenju testiranja (dostupno samo u
praćenju analize).
Previous Cycle
Bira prethodni ciklus u praćenju testiranja (dostupno samo u
praćenju analize).
Averaged
Ako je izabrano, prikazuje samo prosečne tačke podataka
(dostupno samo tokom analize sekade i pri analizi praćenja).
Raw
Ako je izabrano, prikazuje individualne tačke podataka
(dostupno samo tokom analize sekade i pri analizi praćenja).
Averaged & Raw
Ako je izabrano, prikazuje individualne i prosečne tačke podataka
(dostupno samo tokom analize sekade i pri analizi praćenja).
GN Otometrics
Odeljak 2
Početak rada sa VNG
2.3.9 Signal meni
Signal meni je jedino dostupan u režimu Pregleda/Analize nakon što se pristupi analizi preko F12
tokom sekade i pri analizi praćenja. Koristite Adjust (Podešavanje) meni za modifikaciju prikaza
talasa. Opis akcije za svaku stavku i njihovih ekvivalentnih funkcijskih tastera su prikazani
ispod.
Slika 2.15 Signal meni
Enlarge
Povećava veličinu talasa.
Shrink
Smanjuje veličinu talasa.
Up
Pomera talas na gore na koordinatnoj mreži.
Down
Pomera talas na dole na koordinatnoj mreži.
2.3.10 Interpreter meni - meni za interpretaciju
Interpreter meni je dostupan samo za kalorijske testove i za testove pozicioniranja. Za
kalorijske testove, ovaj meni je dostupan u SPV/Pods prozoru za dijalog. Za testove
pozicioniranja, ovaj meni je dostupan u SPV/Initial i u SPV Measurement prozorima.
Interpreter meni aktivira opciju Interpretation Assistant (Asistent za interpretaciju), koji
vrši validaciju i analizu rezultata kalorijskih testova. Pogledajte Odeljak 6.8 kako se koristi
Interpretation Assistant.
Slika 2.16 Interpreter meni
Cutoff Values
Prikazuje Cutoff Values (Granične vrednosti) prozor
za izbor vrednosti parametara koji se koriste u
Interpretation Assistant-u.
Interpret Tests
Vrši interpretiranje rezultata testiranja.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
35
Odeljak 2
Početak rada sa VNG
2.3.11 Help meni - meni za pomoć
Help meniju se može pristupiti klikom na Help iz menija ili izborom F1 Help mišem ili preko
tastature.
Slika 2.17 Help meni
Contents
Otvara korisničko uputstvo.
About
Prikazuje prozor sa osnovnim informacijama o ICS Chartr
VNG -u (npr. verzija softvera).
2.4 Funkcijski tasteri
Funkcijski tasteri se često koriste u ICS VNG/ENG za brzi pristup putem tastature i kontrolu
tokom testiranja i analize. Funkcijski tasteri rade više stvari u zavisnosti od režima rada u kom
radi uređaj ili u zavisnosti od aktivnosti koja se izvršava.
Za korišćenje funkcijskih tastera, pritisnite odgovarajući taster na tastaturi ili postavite kursor
na funkcijski taster na ekranu i kliknite mišem.
36
GN Otometrics
Odeljak 3
Kreiranje i čuvanje zapisa
Ovaj odeljak pruža informacije i procedure koje se koriste da se kreiraju i čuvaju zapisi
o pacijentima.
3.1 Informacije o pacijentu
3.1.1 Patient Selection (Izbor pacijenta) prozor za dijalog
Patient Selection prozor za dijalog se koristi da bi se odabrao neki od postojećih zapisa o
pacijentu ili da se otvori nov zapis (“karton”) za novog pacijenta. Prozor se prikazuje kada
se program otvori. Može takođe da mu se pristupi iz glavnog prozora preko File Meni,
Existing Patient (Postojeći pacijent) ili putem funkcijskog tastera F3 Existing Patient.
Postojeći pacijent se može odabrati direktno iz liste imena pacijenata. Ikonica u vidu kamere
se vidi pored imena pacijenta kome je rađen VNG i ima snimljen video zapis.
Pogledajte Odeljak 3.1.3, Kreiranje novog zapisa o pacijentu, za dodatne informacije.
Slika 3.1 Prozor za izbor pacijenta - Patient Selection
Napomena: Kliknite na zaglavlje Patient Name kolone sa imenima pacijenata da sortirate imena
pacijenata po abecednom redu. Kliknite na zaglavlje Last Tested kolone da hronološki
sortirate listu. Ponovnim klikom na zaglavlja ovih kolona dobija se lista sortirana po
rastućem ili opadajućem redosledu.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
37
Odeljak 3
Kreiranje i čuvanje zapisa
Prostor sa informacijama
Patient Name
Sadrži listu svih pacijenata u bazi podataka. Izaberite željenog
pacijenta iz liste postojećih pacijenata.
Last Tested
Zapisi o pacijentima se čuvaju i sortiraju po datumu poslednjeg testiranja.
Data
Ukazuje na tip podataka (ENG/VNG, samo EP).
Birthdate
Prikazuje datum rođenja (mesec/dan/godina) za svakog pacijenta.
DB#
Prikazuje broj koji je dodeljen zapisu o pacijentu u bazi podataka.
Dugmad
38
OK
Otvara zapis o izabranom pacijentu.
New
Pristupa prozoru Patient Information (Informacije o pacijentu) da
se započne sa zapisom podataka o novom pacijentu. Pogledajte
Odeljak 3.1.3, Kreiranje zapisa o novom pacijentu, za dodatne
informacije.
Delete Patient
Briše sve zapise o izabranom pacijentu iz VNG/ENG baze podataka.
Close Patient
Zatvara zapis o izabranom pacijentu.
Cancel
Izlazi iz ovog prozora za dijalog.
Help
Otvara korisničko uputstvo.
GN Otometrics
Odeljak 3
Kreiranje i čuvanje zapisa
3.1.2 Patient Information (Informacije o pacijentu) prozor
Patient Information prozor skladište sa svim podacima o pacijentu, uključujući i
njegovog lekara, ustanovu koja ga je uputula i kliničke informacije.
Napomena: Ovom prozoru se takođe može pristupiti izborom Edit, Patient Info.
Prozor sa informacijama o pacijentu ima tri kartice koje se nalaze odmah ispod naslovne linije:
Informacije
o pacijentu
 Nalog lekara
 Kliničke informacije
Tri dugmeta (OK, Cancel i Help) se nalaze na dnu prozora bez obzira kojoj ste kartici
pristupili.
Slika 3.2 Prozor sa informacijama o pacijentu
Kartica - Informacije o pacijentu
Informacije unete u prozoru sa informacijama o pacijentu koriste se za praćenje pacijenta, za
pomoć u analizi rezultata testiranja, kao i za generisanje izveštaja. Prozor sa informacijama o
pacijentu sadrži sledeće:
Last Name
Mora se uneti. Ukucajte prezime pacijenta.
First Name
Mora se uneti. Ukucajte ime pacijenta.
Birth (datum rođenja)
Month
Mora se uneti. Unesite jednocifreni ili dvocifreni broj za mesec rođenja
pacijenta.
Day
Mora se uneti. Unesite jednocifreni ili dvocifreni broj za dan rođenja
pacijenta.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
39
Odeljak 3
Kreiranje i čuvanje zapisa
Year
Mora se uneti. Unesite četvorocifreni broj za godinu rođenja dotičnog
pacijenta.
Gender
Mora se uneti. Izaberite pol pacijenta: male (muški) ili female (ženski).
Address
Unesite adresu pacijenta - ulicu i broj.
City
Unesite ime grada.
State
Unesite državu ili dvocifrenu šifru države.
Zip Code
Unesite poštanski broj do 15 cifara.
Country
Unesite ime pokrajine.
Phone Number
Unesite telefonski broj pacijenta.
Identification
Unesite identifikaciju npr. broj socijalnog osiguranja.
Operator
Izaberite ime korisnika koji izvodi test iz liste dostupnih korisnika.
Dugmad
40
New Patient
Briše polje za unos i priprema sistem za unos novih podataka
o pacijentu.
OK
Prihvata informacije sa sve tri kartice ovog prozora i snima ih u
bazu podataka.
Cancel
Zatvara prozor bez snimanja novounesenih podataka.
Help
Otvara korisničko uputstvo.
GN Otometrics
Odeljak 3
Kreiranje i čuvanje zapisa
Kartica naloga lekara
Izaberite Physician’s Order karticu radi prikaza sledećeg ekrana:
Slika 3.3 Physician’s Order prozor
Referring Physician
Izaberite željenog lekara sa liste dostupnih lekara.
Referring Facility
Izaberite željenu ustanovu sa liste dostupnih ustanova.
Referring Notes
Unesite napomenu od strane lekara ili ustanove za dotičnog
pacijenta.
Dugmad
Info (Referring Physician)
Pristupa Referring Physician (Lekar) prozoru za dijalog.
Info (Referring Facility)
Pristupa Referring Facility (Ustanova) prozoru za dijalog.
New Order
Otvara nalog lekara. Pojavljuje se upozorenje da se otvara
novi nalog lekara i da će tekući nalog biti zatvoren. Tekući
datum se koristi kao datum naloga lekara.
OK
Prihvata informacije sa sve tri kartice ovog prozora za dijalog
i snima ih u bazu podataka.
Cancel
Zatvara prozor za dijalog bez snimanja informacija sa sve
tri kartice ovog prozora za dijalog.
Help
Otvara korisničko uputstvo.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
41
Odeljak 3
Kreiranje i čuvanje zapisa
Kartica kliničkih informacija
Clinical Information kartica sadrži tri polja koja prikazuju niz prozora za dijalog gde ćete
odgovarati na pitanja i davati kliničke informacije u vezi pacijenta.
Napomena: Ovom prozoru za dijalog se može pristupiti klikom na New Patient (Novi pacijent)
dugme ili izborom Edit, Patient Info.
Slika 3.4 Clinical Information prozor
Za korišćenje Clinical Information kartice:
1. Kliknite na General (Opšte) dugme i odgovorite na sva pitanja. Kliknite na Finish da završite
ovaj deo.
2. Kliknite na Eye Movement Examination (Ispitivanje pokreta oka) dugme i odgovorite na
sva pitanja. Kliknite na Finish da završite ovaj deo.
3. Kliknite na Ear Examination (Ispitivanje uva) dugme i odgovorite na sva pitanja.
Kliknite na Finish da završite ovaj deo.
4. Kliknite na OK da zatvorite prozor i sačuvate informacije za sve 3 kartice Patient
Information prozora za dijalog.
Napomena: Dugme je podignuto ako je odgovoreno na klinička pitanja i korisnik klikne na Finish.
Ovo se dešava pri kreiranju zapisa o novom pacijentu i kada se uređuje zapis o
postojećem pacijentu.
42
GN Otometrics
Odeljak 3
Kreiranje i čuvanje zapisa
Tri kategorije kliničkih informacija (Clinical Information) su:
General
Pitanja u vezi uopštenih informacija.
Eye Movement Examination
Pitanja u vezi informacija o pokretima oka dotičnog pacijenta.
Ear Examination
Pitanja u vezi informacija o nalazima pregleda uva dotičnog
pacijenta.
Datum aktivnog važećeg naloga lekara (Physician Order) nalazi se ispod oblasti sa
dugmadima u ovom prozoru za dijalog.
Dugmad
OK
Prihvata informacije sa sve tri kartice ovog prozora i snima ih u
bazu podataka.
Cancel
Zatvara prozor za dijalog bez snimanja informacija.
Help
Otvara korisničko uputstvo.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
43
Odeljak 3
Kreiranje i čuvanje zapisa
3.1.3 Kreiranje zapisa o novom pacijentu
Zapis o pacijentu treba da se unese za svakog novog pacijenta. Zapis o pacijentu može sadržati
više naloga lekara i više sesija. VNG/ENG sistem dodeljuje datum naloga lekara (Physician
Order) kada je zapis o pacijentu kreiran. Zapisi ispitivanja i rezultati se organizuju prema
datumu naloga lekara i datumu sesije ispitivanja. Sesija ispitivanja podrazumeva neprekidni
niz testova ili protokola za testiranje pacijenta.
Za kreiranje zapisa o novom pacijentu:
1. Pristupite Patient Selection (Izbor pacijenta) prozoru za dijalog.
a. U Patient Selection prozoru za dijalog kliknite na New (Novi), ili
b. Iz glavnog prozora izaberite File, New Patient iz menija, ako je dostupno, ili
c. Izaberite F2 New Patient (Novi pacijent), ako je dostupno.
2. Postavite kursor na Last Name polje za unos i ukucajte prezime pacijenta.
Napomena: Alternativa preko tastature, pritisnite Tab za pomeranje kursora sa jednog
polja na sledeće. Pritisnite Shift + Tab da pomerite kursor na prethodno polje.
3. Postavite kursor na First Name polje za unos i ukucajte ime pacijenta. Prezime (Last name)
i Ime (First name), Datum rođenja (Birthdate) i Pol (Gender) su obavezni podaci. Ostalo je
opciono.
4. Nastavite da se pomerate sa jednog polja za unos na sledeće dok ne unesete sve
tražene ili dostupne informacije o pacijentu.
5. Kliknite na Operator (Korisnik) strelicu za padajuću listu radi prikaza liste dostupnih
korisnika. Izaberite korisnika koji će sprovesti test.
Napomena 1: Za više informacija pogledajte Odeljak 3.4.2, Kreiranje novog korisnika.
Napomena 2: Podrazumevani korisnik (Default Operator) je opcija koja se može koristiti
ukoliko se neće unositi specifične opcije za korisnika.
6. Kliknite na Physician’s Order (Nalog lekara) karticu za prikaz Physician’s Order prozora za
dijalog.
7. Kliknite na Referring Physician (Lekar) strelicu za padajuću listu radi prikaza liste
dostupnih lekara i izaberite željenog lekara.
Napomena: Ukoliko lekar nije na listi, kliknite na Referring Physician Info dugme da
pristupite Physician Information (Informacije o lekaru) prozoru za dijalog. Za
više informacija, pogledajte Odeljak 3.2.2, Kreiranje novog lekara.
8. Kliknite na Referring Facility (Ustanova) strelicu za padajuću listu radi prikaza liste
dostupnih ustanova i izaberite željenu ustanovu.
Napomena: Ukoliko ustanova nije na listi, pritisnite Referring Facility Info polje da
pristupite Referring Facility Information (Informacije o ustanovi) prozoru za
dijalog. Za više informacija, pogledajte Odeljak 3.3.2, Kreiranje nove ustanove.
44
GN Otometrics
Odeljak 3
Kreiranje i čuvanje zapisa
9. Kliknite na Clinical Information (Kliničke informacije) karticu radi prikaza Clinical
Information prozora za dijalog.
10. Kliknite na General dugme i odgovorite na sva pitanja. Kliknite na Next da pređete
na sledeći prozor za dijalog. Kliknite na Finish kada odgovorite na sva pitanja.
11. Ponovite korak 10 za Eye Movement Examination (Pregled pokreta oka) i Ear Examination
(Pregled uva) dugmad.
12. Kliknite na OK na dnu prozora za dijalog da prihvatite i sačuvate sve informacije
unete u sva tri Patient Information (Informacije o pacijentu) prozora za dijalog.
3.1.4 Uređivanje informacija o pacijentu
Procedura uređivanja informacija o pacijentu (Editing Patient Information) daje instrukcije za
uređivanje (pregled, unos ili izmenu) podataka o pacijentu u Patient Information (Informacije o
pacijentu) prozoru za dijalog.
Za uređivanje informacija o postojećem pacijentu:
1. Izaberite Edit, Patient Info radi prikaza Patient Information prozora za dijalog sa
podacima trenutno izabranog pacijenta. Izaberite Patient Information karticu.
2. Pregledajte lične podatke pacijenta i napravite potrebne promene u poljima za unos.
3. Kliknite na Physician’s Order (Nalog lekara) karticu radi prikaza Physician’s Order prozora
za dijalog.
4. Pregledajte informacije o nalogu lekara i napravite potrebne promene.
5. Kliknite na Referring Physician Info (Podaci o lekaru) dugme radi prikaza Referring
Physician Information (Informacije o lekaru) prozora za dijalog.
6. Pregledajte informacije o lekaru i napravite potrebne promene u poljima za unos.
Kliknite na OK za povratak u Physician’s Order prozor za dijalog.
7. Kliknite na Referring Facility Info (Podaci o ustanovi) dugme radi prikaza Referring Facility
Information (Informacije o ustanovi) prozora za dijalog.
8. Pregledajte informacije o ustanovi i napravite potrebne promene u poljima za unos. Kliknite na
OK za povratak na Physician’s Order prozor za dijalog.
9. Kliknite na Clinical Information (Kliničke informacije) karticu radi prikaza Clinical
Information prozora za dijalog.
10. Kliknite na svako dugme u kliničkim informacijama i pregledajte odgovore. Napravite
potrebne promene.
11. Kliknite na Finish da zatvorite sesiju sa kliničkim informacijama i da se vratite na Clinical
Information prozor za dijalog.
12. Kliknite na OK kada završite sa promenama svih informacija o pacijentu u tri Patient
Information prozora za dijalog.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
45
Odeljak 3
Kreiranje i čuvanje zapisa
3.1.5 Izbor postojećeg pacijenta
Ovaj odeljak daje instrukcije za izbor i otvaranje zapisa o postojećem pacijentu.
Za otvaranje zapisa o postojećem pacijentu iz glavnog prozora:
1. Izaberite File, Existing Patient iz menija ili pritisnite F3 Existing Patient, ako je
dostupno, radi prikaza Patient Selection (Izbor pacijenta) prozora za dijalog.
2. Izaberite ime pacijenta iz liste dostupnih pacijenata u Patient Selection prozoru za dijalog.
3. Kliknite na OK da pristupite zapisima izabranog pacijenta i da se prikaže Patient Information
(Informacije o pacijentu) prozor za dijalog.
4. Pregledajte informacije o pacijentu u sva tri Patient Information prozora za dijalog i
napravite potrebne promene. Za više informacija pogledajte Odeljak 3.1.4, Uređivanje
informacija o pacijentu.
5. Kliknite na OK da počnete novu sesiju ispitivanja za pacijenta. Ako su dostupni zapisi
iz prethodnih sesija ispitivanja, lista zapisa će biti prikazana u Review Test (Pregled
testa) oblasti glavnog prozora (Main Window).
3.1.6 Brisanje zapisa o pacijentu
Koristite ovu proceduru za brisanje zapisa o pacijentu iz VNG/ENG baze podataka.
Napomena: Svi video zapisi za pacijenta biće obrisani bez dodatne potvrde.
Brisanje pacijenta u Chartr EP uređaju ne briše video zapise za tog pacijenta.
Chartr EP nikada ne briše bilo kakve VNG/ENG podatke ispitivanja.
Za brisanje zapisa o pacijentu iz baze podataka:
1. Pristupite Patient Selection prozoru za dijalog.
2. Izaberite pacijenta čiji zapis želite da obrišete i budite sigurni da je ime pacijenta
označeno.
3. Kliknite na Delete dugme radi prikaza prozora za dijalog sa upitom: Are you sure you
want to delete patient [Last Name, First Name].(Da li ste sigurni da želite da obrišete
pacijenta [Prezime, Ime])
4. Kliknite na OK da obrišete zapis o pacijentu ili kliknite na Cancel da otkažete brisanje.
46
GN Otometrics
Odeljak 3
Kreiranje i čuvanje zapisa
3.2 Informacije o lekaru
Referring Physician information (Informacije o lekaru) se nalaze u VNG/ENG bazi podataka.
Ime, adresa i kontakt podaci se unose u Referring Physician prozoru za dijalog.
Datum naloga lekara i datum sesije ispitivanja su osnova za dobijanje informacija o
višestrukim zapisima za istog pacijenta.
Ovaj odeljak sadrži opis Physician Information prozora za dijalog i procedura za:

Kreiranje novog lekara

Izbor postojećeg lekara

Uređivanje informacija o lekaru
3.2.1 Referring Physician Information prozor za dijalog
Referring Physician Information prozoru za dijalog pristupa se iz Patient Information,
Physician’s Order kartice prozora za dijalog klikom na Referring Physician Info dugme ili
izborom Setup, Referring Physicians iz praznog glavnog prozora.
Slika 3.5 Referring Physician Information prozor
Last Name
Ukucajte prezime i titulu, po želji, lekara.
First Name
Ukucajte ime lekara.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
47
Odeljak 3
Kreiranje i čuvanje zapisa
Address
Ukucajte adresu lekara.
City
Ukucajte naziv grada.
State
Ukucajte državu ili dvocifrenu šifru države.
Zip Code
Ukucajte poštanski broj, do 15 cifara.
Country
Ukucajte naziv pokrajine.
Identification
Ukucajte bilo kakvu informaciju za identifikaciju.
Phone #1
Ukucajte primarni broj telefona.
Phone #2
Ukucajte drugi broj telefona, ako postoji.
Phone #3
Ukucajte treći broj telefona, ako postoji.
Phone #4
Ukucajte četvrti broj telefona, ako postoji.
Phone #5
Ukucajte peti broj telefona, ako postoji.
Fax
Ukucajte broj faksa, ako postoji.
Email
Ukucajte mejl adresu, ako postoji.
Dugmad
48
OK
Prihvata informacije iz ovog prozora za dijalog i snima ih
u bazu podataka.
New
Briše sadržaj polja za unos i priprema sistem za informacije o
novom lekaru.
Delete
Briše lekara iz baze podataka. Lekar ne može biti obrisan ako
je povezan sa zapisom o postojećem pacijentu.
Cancel
Zatvara prozor za dijalog bez snimanja informacija.
Help
Otvara korisničko uputstvo.
GN Otometrics
Odeljak 3
Kreiranje i čuvanje zapisa
3.2.2 Kreiranje novog lekara
Koristite sledeću proceduru za unos informacija o lekaru u Referring Physician Information prozoru
za dijalog.
Za unos novog lekara:
1. Pristupite Patient Information prozoru za dijalog.
2. Kliknite na Physician’s Order karticu na vrhu prozora za dijalog.
3. Kliknite na Info dugme pored strelice Referring Physician padajuće liste za prikaz
Referring Physician Information prozora za dijalog.
4. Kliknite na New dugme da obrišete sadržaj polja za unos i pripremite sistem za unos novog lekara.
5. Postavite kursor na Last Name polje za unos i ukucajte prezime i titulu lekara.
Napomena: Alternativa preko tastature: pritisnite Tab da pomerite kursor sa
jednog polja na sledeće; pritisnite Shift + Tab za povratak na prethodno
polje za unos.
6. Postavite kursor na First Name polje za unos i ukucajte ime lekara.
7. Nastavite da se krećete sa jednog polja za unos na sledeće dok ne unesete sve
potrebne informacije za lekara.
8. Kliknite na OK da sačuvate informacije o lekaru u bazi podataka.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
49
Odeljak 3
Kreiranje i čuvanje zapisa
3.2.3 Izbor postojećeg lekara
Koristite ovu proceduru da izaberete lekara iz postojeće liste lekara.
Za izbor postojećeg lekara:
1. Pristupite Patient Information prozoru za dijalog.
2. Kliknite na Physician’s Order karticu na vrhu Patient Information prozora za dijalog.
3. Kliknite na strelicu u Referring Physician padajućoj listi radi prikaza liste lekara.
4. Izaberite pacijentovog lekara iz liste dostupnih lekara. Budite sigurni da je ime lekara
prikazano u Referring Physician polju za unos.
Napomena: Ukoliko se lekar ne nalazi na listi dostupnih lekara, pogledajte Odeljak 3.2.2, Kreiranje
novog lekara, za dodatne informacije.
5. Kliknite na OK na dnu Patient Information prozora za dijalog da prihvatite izabranog
lekara.
3.2.4 Uređivanje informacija o lekaru
Koristite ovu proceduru za uređivanje prethodno unetih informacija o lekaru.
Za uređivanje postojećih informacija o lekaru:
1. Pristupite Patient Information prozoru za dijalog.
2. Kliknite na Physician’s Order karticu na vrhu Patient Information prozora za dijalog.
3. Kliknite na Info dugme pored strelice Referring Physician padajuće liste za prikaz
Referring Physician Information prozora za dijalog.
4. Postavite kursor na polje za unos gde treba da promenite informaciju i izvršite
promenu.
Napomena: Alternativa preko tastature: pritisnite Tab da pomerite kursor sa jednog polja
na sledeće; pritisnite Shift + Tab za povratak na prethodno polje za unos.
5. Nastavite da se krećete sa jednog polja za unos na sledeće dok ne ažurirate sve postojeće
informacije za lekara.
6. Kliknite na OK da sačuvate promenjene informacije o lekaru u bazi podataka.
50
GN Otometrics
Odeljak 3
Kreiranje i čuvanje zapisa
3.3 Informacije o ustanovi
Naziv, adresa i kontakt podaci za ustanovu se unose preko Referring Facility Information
(Informacije o ustanovi) prozora za dijalog.
Ovaj odeljak daje opis Referring Facility prozora za dijalog i procedura vezanih za
ustanovu, uključujući:

Kreiranje nove ustanove

Izbor postojeće ustanove

Uređivanje informacija o postojećoj ustanovi
3.3.1 Referring Facility Information prozor za dijalog
Referring Facility Information prozoru za dijalog se obično pristupa sa Patient Information
Physician’s Order kartice klikom na Referring Facility Info dugme. Ovom prozoru se takođe
može pristupiti izborom Setup, Referring Facilities iz praznog glavnog prozora.
Slika 3.6 Referring Facility Information prozor za dijalog
Name
Ukucajte naziv ustanove.
Address
Ukucajte adresu ustanove. Moguće je uneti više linija u ovo
polje za unos.
City
Ukucajte naziv grada.
State
Ukucajte državu ili dvocifrenu šifru države.
Zip Code
Ukucajte poštanski broj, do 15 cifara.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
51
Odeljak 3
Kreiranje i čuvanje zapisa
Country
Ukucajte naziv pokrajine.
Phone Number
Ukucajte broj telefona ustanove.
Contact Person
Ukucajte ime kontakt osobe ustanove.
Dugmad
OK
Prihvata informacije iz ovog prozora za dijalog i snima ih
u bazu podataka.
New
Briše sadržaj polja za unos i priprema sistem za informacije o
novoj ustanovi.
Delete
Briše ustanovu iz baze podataka. Ustanova ne može biti obrisana
ako je povezana sa zapisom o postojećem pacijentu.
Cancel
Zatvara prozor za dijalog bez snimanja informacija.
Help
Otvara korisničko uputstvo.
3.3.2 Kreiranje nove ustanove
Koristite sledeću proceduru za unos informacija o ustanovi u Referring Facility prozoru za
dijalog.
Za kreiranje nove ustanove:
1. Pristupite Patient Information prozoru za dijalog.
2. Kliknite na Physician’s Order karticu na vrhu Patient Information prozora za dijalog.
3. Kliknite na Info dugme pored strelice Referring Facility padajuće liste za prikaz Referring
Facility Information prozora za dijalog.
4. Kliknite na New dugme da obrišete sadržaj polja za unos i pripremite sistem za unos nove ustanove.
5. Postavite kursor na Name polje za unos i ukucajte naziv ustanove.
Napomena: Alternativa preko tastature: pritisnite Tab da pomerite kursor sa jednog
polja na sledeće; pritisnite Shift + Tab za povratak na prethodno polje za
unos.
6. Nastavite da se krećete sa jednog polja za unos na sledeće dok ne unesete sve potrebne
informacije o ustanovi.
7. Kliknite na OK da sačuvate informacije o ustanovi u bazi podataka.
52
GN Otometrics
Odeljak 3
Kreiranje i čuvanje zapisa
3.3.3 Izbor postojeće ustanove
Koristite ovu proceduru da identifikujete ustanovu i da prikačite informacije o ustanovi
zapisu za određenog pacijenta.
Za izbor postojeće ustanove:
1. Pristupite Patient Information prozoru za dijalog.
2. Kliknite na Physician’s Order karticu na vrhu Patient Information prozora za dijalog.
3. Kliknite na strelicu Referring Facility padajuće liste radi prikaza liste ustanova.
4. Izaberite naziv ustanove iz liste dostupnih ustanova.
Budite sigurni da je naziv ustanove prikazan u Referring Facility polju za unos.
Napomena: Ukoliko ustanova nije na listi dostupnih ustanova, pogledajte Odeljak
3.3.2, Kreiranje nove ustanove.
5. Kliknite na OK na dnu Patient Information prozora za dijalog da prihvatite izabranu
ustanovu.
3.3.4 Uređivanje informacija o ustanovi
Koristite ovu proceduru radi uređivanja prethodno unetih informacija o ustanovi.
Za uređivanje informacija o ustanovi:
1. Pristupite Patient Information prozoru za dijalog.
2. Kliknite na Physician’s Order karticu na vrhu Patient Information prozora za dijalog.
3. Kliknite na Info dugme pored strelice Referring Facility padajuće liste za prikaz Referring
Facility Information prozora za dijalog.
4. Postavite kursor na polje za unos gde treba da promenite informaciju i izvršite
promenu.
Napomena: Alternativa preko tastature: pritisnite Tab da pomerite kursor sa
jednog polja na sledeće; pritisnite Shift + Tab za povratak na prethodno
polje za unos.
5. Nastavite da se krećete sa jednog polja za unos na sledeće dok ne ažurirate sve postojeće
informacije o ustanovi.
6. Kliknite na OK da sačuvate promenjene informacije o ustanovi u bazi podataka.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
53
Odeljak 3
Kreiranje i čuvanje zapisa
3.4 Informacije o korisniku
Proces unošenja korisnika podrazumeva više od unosa imena, adrese i sličnih informacija
u prozoru za dijalog. Svaki korisnik može postaviti jedinstvenu test bateriju, opcije
ispitivanja i formate izveštaja.
Napomena: Primenjivaće se podrazumevane postavke korisnika (Default Operator) ukoliko
korisnik odluči da ne podešava postavke za test bateriju, opcije ispitivanja i formate
izveštaja.
Ovaj odeljak uključuje opis Edit Operators (Uređivanje korisnika) prozora za dijalog i
procedura za kreiranje novog korisnika u sistemu.
Pogledajte informacije iz Odeljka 4.2 kako da izaberete korisnika i postavite opcije za
njega uključujući i test bateriju. Pogledajte Odeljak 7.7 za informacije kako da se
formatira izveštaj.
3.4.1 Edit Operators prozor za dijalog
Edit Operators prozoru za dijalog se pristupa izborom Edit, Operator Info.
Unesite informacije u Edit Operators prozor za dijalog kako biste informacije specifične za
dotičnog korisnika sačuvali u VNG/ENG bazi podataka.
Slika 3.7 Edit Operators prozor
54
Select Operator
Izaberite korisnika sa liste. Biće prikazane informacije iz
baze podataka vezane za izabranog korisnika.
Last Name
Ukucajte prezime i titulu korisnika.
First Name
Ukucajte ime korisnika.
GN Otometrics
Odeljak 3
Kreiranje i čuvanje zapisa
Address
Ukucajte adresu korisnika. Moguće je uneti više linija.
City
Ukucajte naziv grada.
State
Ukucajte državu ili dvocifrenu šifru države.
Zip Code
Ukucajte poštanski broj, do 15 cifara.
Country
Ukucajte naziv pokrajine.
Phone Number
Ukucajte broj telefona korisnika.
Identification
Ukucajte bilo koju informaciju o identitetu.
Dugmad
New
Briše sadržaj polja za unos i priprema sistem za informacije
o novom korisniku.
Delete
Briše korisnika iz baze podataka. Korisnik ne može biti obrisan
ako je povezan sa zapisom o postojećem pacijentu.
OK
Prihvata informacije iz ovog prozora za dijalog i snima ih
u bazu podataka.
Cancel
Zatvara prozor za dijalog bez snimanja informacija.
Help
Otvara korisničko uputstvo.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
55
Odeljak 3
Kreiranje i čuvanje zapisa
3.4.2 Kreiranje novog korisnika
Koristite sledeću proceduru za unos informacija o korisniku u Edit Operator prozoru za dijalog.
Pogledajte Odeljak 4.2 za kreiranje opcija za sprovođenje testova i opcija za test bateriju.
Za kreiranje novog korisnika:
1. Izaberite Edit, Operator Info radi prikaza Edit Operators prozora za dijalog.
2. Kliknite na New dugme da obrišete sadržaj polja za unos i pripremite sistem za novog korisnika.
3. Postavite kursor na Last Name polje za unos i ukucajte prezime korisnika.
Napomena: Alternativa preko tastature: pritisnite Tab da pomerite kursor sa
jednog polja na sledeće; pritisnite Shift + Tab za povratak na prethodno
polje za unos.
4. Postavite kursor na First Name polje za unos i ukucajte ime korisnika.
5. Nastavite da se krećete sa jednog polja za unos na sledeće dok ne unesete sve potrebne
informacije o korisniku.
6. Kliknite na OK da sačuvate informacije o korisniku u bazi podataka.
7. Idite na System Options da postavite test bateriju i druge opcije vezane za korisnika.
56
GN Otometrics
Odeljak 3
Kreiranje i čuvanje zapisa
3.4.3 Izbor postojećeg korisnika
Postoji više načina za izbor korisnika u zavisnosti od toga gde se nalazite u VNG/ENG
programu. Obično se korisnik bira kada se otvara zapis o novom pacijentu ili novi nalog lekara
ili kada je pokrenuta sesija ispitivanja. Ipak, više korisnika takođe može da gleda, analizira i
priprema izveštaje za isti set podataka ispitivanja.
Sledeće procedure opisuju proces izbor korisnika pre sprovođenja testova i tokom sesije
ispitivanja.
Za izbor korisnika pre ispitivanja:
1. Pristupite Patient Information prozoru za dijalog.
2. Kliknite na strelicu padajuće liste pored Operator polja za unos radi prikaza liste
dostupnih korisnika.
3. Izaberite željenog korisnika i uverite se da se ime pojavilo u polju za unos.
4. Kliknite na OK za izbor korisnika i početak sesije ispitivanja.
Za izbor korisnika tokom sesije ispitivanja:
1. Izaberite Edit, Switch Operator u meniju radi prikaza Operator Select prozora za dijalog.
Slika 3.8 Operator Select prozor za dijalog
2. Izaberite korisnika iz liste dostupnih korisnika. Ime izabranog korisnika treba da bude
prikazano u polju za unos.
3. Kliknite na OK da zatvorite prozor za dijalog. Ime izabranog korisnika će biti
prikazano u zagradama pored imena pacijenta na Naslovnoj liniji.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
57
Odeljak 3
Kreiranje i čuvanje zapisa
3.4.4 Uređivanje informacija o postojećem korisniku
Koristite ovu proceduru za promenu prethodno unetih informacija o korisniku, uključujući opcije za
test bateriju i korisnika.
Za uređivanje informacija o postojećem korisniku:
1. Izaberite Edit, Operator Info radi prikaza Edit Operators prozora za dijalog.
2. Izaberite željenog korisnika i uverite se da je ime korisnika prikazano u polju za unos.
3. Postavite kursor na polje za unos gde treba promeniti informacije i izvršite
promene.
Napomena: Alternativa preko tastature: pritisnite Tab da pomerite kursor sa jednog polja
na sledeće; pritisnite Shift + Tab za povratak na prethodno polje za unos.
4. Nastavite da se krećete sa jednog polja za unos na sledeće dok ne ažurirate sve
informacije o postojećem korisniku.
5. Kliknite na OK da sačuvate promenjene informacije o korisniku u bazi podataka.
6. Idite na Odeljak 4.2 za informacije kako da se promene opcije vezane za korisnika.
58
GN Otometrics
Odeljak 4
Postavke i sistemske opcije
4.1 Pregled
Mnoge od postavki i sistemskih opcija su dostupne kroz Edit meni na traci menija. Edit meni
je dostupan kako iz Empty Main prozora tako i iz New Test/Review režima; međutim,
aktivne opcije menija se menjaju. Opcije Print postavki su dostupne kroz File meni. Ovo
odeljak pokriva opcije koje su dostupne u Empty Main prozoru i sve opcije New Test/Review
režima osim Report.
Napomena: Vidi Odeljak 7.7 za izlaganje o Report Setup opcijama.
Slika 4.1 Edit meni
ICS Chartr 200 VNG/ENG Korisničko uputstvo
59
Odeljak 4
Postavke i sistemske opcije
4.2 Kartica za sistemske opcije, opcije za operatora
Postavke za operatora i opcije za bateriju testova nalaze se u tri tabele u okviru za dijalog sistemskih
opcija:

Postavke operatora / Baterija testova

Postavke radne stanice (vidi Odeljak 4.3)

Peak Frequency / GDT interfejs (vidi Odeljak 4.4)
4.2.1 Kartica Postavki z a operatora / Bateriju testova
Svaki operator je u mogućnosti da koristi fabrička podešavanja i protokol ili da izabere
postavke za operatora i bateriju testova koja će biti jedinstvena za tog operatora.
Baterija testova je lista test protokola poređanih u redosled kojim operator želi da se ovi testovi
izvršavaju. Baterija testova je jedinstvena za svakog operatora. Jednom kreirana, baterija
testova ostaje ista za sve testirane pacijente sve dok se ta baterija ne promeni od strane
operatora.
Kartica Operator Settings / Test Battery se koristi za uspostavljanje operatorove specifične
sekvence testova. Izaberite i prebacite testove između lista raspoloživih test protokola i
izabranih test protokola.
Pristupite ovom dijalog prozoru tako što ćete izabrati Edit, System Options ili klikom na
System Options
ikonu u traci za alate.
Slika 4.2 Kartica za System Options, Operator Settings / Test Battery
60
GN Otometrics
Odeljak 4
Postavke i sistemske opcije
Operator
Izaberite postojećeg operatora.
Postavke zajedničke za sve operatore
Otkucaji usrednjeni u proračunu vršne SPV (3-10)
Izaberite broj SPV otkucaja koji će biti usrednjeni u SPV
kako bi se izračunala vršna brzina spore faze. Izaberite sa
liste dostupnih mogućnosti: 3 do 10 otkucaja.
Automatsko snimanje
Izaberite ako želite da se podaci automatski snime kada se
test zaustavi.
Automatska analiza
Izaberite ako želite da se podaci automatski analiziraju kada se
test zaustavi. Podaci se uvek mogu ponovo analizirati.
Prikaz automatske analize
Izaberite ako želite da se podaci automatski prikažu u ekranu za
analizu nakon što su analizirani. Ova opcija zahteva da Auto
Analiza takođe bude izabrana.
Automatsko filtriranje talasnih oblika
Izaberite ako želite upotrebu automatskog filtriranja tokom
pregleda. Ako je izabrano, niskopropusni digitalni filtar je
primenjen na krive tokom pregleda. Ovo eliminiše
visokofrekventni šum i pruža jasniji prikaz podataka.
Maksimalna latencija sakada
Izaberite vrednost za Maksimalnu Latenciju za sakadu koja će
biti prihvaćena iz liste mogućih vrednosti: 600 do 900
millisekundi (odnosi se na merenja latencije sakada).
Brojčanik za odbrojavanje tokom kalorijskog testa
Izaberite ako želite da se pojavljuje brojčanik za odbrojavanje
između kalorijskih testova. Imajte na umu da ne možete pristupiti
analizi ili drugim funkcijama u softveru dok je brojčanik aktivan.
Izostavljanje GN loga iz štampanog izveštaja
Izaberite ovu opciju da izostavite GN Otometrics logo na
štampanom izveštaju za pacijenta.
Postavke specifične za svakog operatora
Obavezna kalibracija pre merenja
Izaberite ovu opciju da zahtevate ručnu kalibraciju pre
testiranja pacijenta.
Centriranje krivih svakih x sekundi
Izaberite ovu opciju ako želite da sistem autocentrira ENG ili
VNG krive talasnih oblika svakih “x” sekundi tokom testa.
Naznačite interval, u sekundama, između akcije autocentriranja.
Postavljajući ovu vrednost suviše nisko može dovesti do
isprekidanih krivih.
Napomena: Talasni oblici za testove gejz, sakade,i praćenja NEĆE
biti automatski centrirani ako je ova opcija izabrana.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Korisničko uputstvo
61
Odeljak 4
Postavke i sistemske opcije
Papučica/Dugme Irigatora – Centriranje talasnih oblika tokom
merenja (samo VNG)
Izaberite ako želite da 2-go pritiskanje papučice ili dugmeta
irigatora centrira krivu. Ako ova opcija nije izabrana, 2-go
pritiskanje na papučicu ili dugme irigatora će pokrenuti video
snimanje.
Prikaz svetla za fiksiranje centra na svetlosnoj šipki
Izaberite ako želite da koristite svetlo za fiksiranje tokom
testiranja. Ako je izabrano, uključuje centralno svetlo na
svetlosnoj šipki ukoliko se već ne koristi za druge forme optičke
stimulacije.
Omogućavanje merača razdaljine
Izaberite ako želite da koristite funkciju svetlosne šipke za
određivanje razdaljine tokom testiranja.
Osvetljaj svetlosne šipke
Izaberite željeni osvetljaj svetlosne šipke sa liste mogućih
vrednosti: Nizak, Srednji, Visok.
Prikaz prosečne vrednosti sakade i praćenja
Izaberite da uključite/isključite prikaz sledećih “prosečnih”
vrednosti za udesno i ulevo, za testove:
- Sakada: Preciznost, Latencija, i Vršna brzina
- Praćenje: Pojačanje
Postavke vezane samo za kalorijski test
Automatsko uklj/isklj svetla za fiksaciju (sek) (samo VNG)
Izaberite ako želite da se uključi svetlo za fiksaciju u naočarima.
izaberite vreme na krivoj u kome će svetlo za fiksaciju da se
uključi i isključi.
Prikaz Caloric Directional Preponderance
Izabreite ako želite da prikažete directional preponderance
measurements in the caloric pods review screen.
Prikaz desnog uva u crvenoj boji
Izaberite ako želite da prikažete irigaciju za desno uvo u crvenoj
boji a levo uvo u plavoj boji na kalorijskom grafikonu.
Napomena: Podrazumevano, Chartr VNG prikazuje sve
grafikone za topli kal. test u crvenoj, a hladni kal. test u plavoj
boji
Baterija testova
Dostupni test protokoli
Sadrži listu svih dostupnih VNG test procedura i protokola za
određenu hardversku konfiguraciju.
Izabrani test protokoli
Sadrži listu svih VNG test protokola izabranih od strane operatora.
Tasteri
Fabričke postavke
62
Primenjuje standardne test opcije (kako je definisano u zapisu
korisnika). Standardne sistemske opcije se primenjuju ako je
standardni zapis korisnika modifikovan.
GN Otometrics
Odeljak 4
Postavke i sistemske opcije
Insert >>
Premešta izabrani test protokol iz liste Mogućih test
protokola ispod označene procedure ili protokola u polju sa
listom Izabranih protokola. Ako je čitava procedura
označena, procedura i svi njeni protokoli se premeštaju u
prozor sa listom Izabranih test protokola.
<< Remove
Uklanja označene test protokole (ili čitavu proceduru)
iz liste prozora za Izabrane test protokole.
Remove All
Uklanja sve test procedure i protokole iz liste prozora za
Izabrane test protokole.
Default Battery
Primenjuje standardnu preporučenu (podrazumevanu, kako je
definisano u standardnom korisničkom zapisu) bateriju testova
u listi prozora za Izabrane testove. Sistemske vrednosti se
primenjuju ako je standardni korsinički zapis modifikovan.
Print
Štampa kopiju izabranih test protokola za tekućeg
operatora.
OK
Cancel
Privata i snima bateriju testova koja je prikazana u listi
prozora Izabranih test protokola.
Zatvara prozor bez snimanja i vraća se na karticu
Operator Information.
4.2.2 Kreiranje baterije testova za operatora
Svi Chartr VNG/ENG sistemi imaju listu dostupnih protokola. Ovi protokoli se razlikuju za
2-kanaln i 4-kanalni ENG, VNG, i monokularni VNG sistem. Na primer, Individualni test
oka nije dostupan na 2 kanalnom ENG i monokularnom VNG sistemu.
Svaki sistem ima određenu podrazumevanu bateriju testova, koja predstavlja listu najčešće
korišćenih protokola.
Napomena: Kada prvi put instalirate sistem i ako vaša ustanova ima različiti protokol od onog
kreiranog u podrazumevanoj bateriji testova, preporučuje se da prvo kreirate
podrazumevanu bateriju testova za operatora. Zatim dodajte sve ostale operatore, i oni
će naslediti podrazumevanu bateriju testova. Po potrebi, baterija testova za svakog
operatora se može dalje prilagođavati.
Ako se želi, svaka ustanova može kreirati bateriju testova jedinstvenu za tu ustanovu koja se
sastoji od liste sa sekvencom protokola koji se najčešće koriste u toj ustanovi. Baterija
testova podrazumevana za tu ustanovu će biti aktivna kada se sistem pokrene. Dodatno,
operator može kreirati svoju specifičnu bateriju testova.
Proces kreiranja postavki za operatora i opcija u VNG/ENG sistemu uključuje:

Unos imena i prezimena, adrese, i kontakt informacija za operatora
(Odeljak 3.4)

Izbor opcija za sprovođenje testova jedinstvenih za svakog operatoa.

Određivanje sekvence u baterije testova
Koristite sledeću proceduru za kreiranje opcija operatora i baterije testova
ICS Chartr 200 VNG/ENG Korisničko uputstvo
63
Odeljak 4
Postavke i sistemske opcije
Da kreirate opcije operatora i bateriju testova:
1. Izaberite Edit, System Options da prikažete System Options prozor za dijalog.
2. Izaberite Operator Options/Test Battery karticu.
3. Izaberite operatora sa liste. Ako ime nije navedeno na listi vidi Odeljak 3.4.
4. Izaberite željene Settings Shared by Operator opcije.
Napomena: Kliknite na Default Settings dugme da se vratite postavke operatora na
originalne sistemske postavke.
5. Izaberite željene postavke u Operator Specific Settings.
6. Izeberite željene Caloric Test Only opcije.
7. Upotrebite miša da izaberete test proceduru ili protokol u listi Available test protocol
prozora i kliknite na Insert dugme da prebacite proceduru ili protokol u listu Selected
test protocol prozora. Označite proceduru ili protokol u listi Selected test protocol
prozora ispod koje želite da umetnete novu stavku.
Napomena: Kliknite na Remove dugme da uklonite izabrani protokol iz liste Selected
test protocols prozora. Kliknite na Remove All dugme da uklonite sve test
protokole iz liste Selected test protocols prozora. Kliknite na Default dugme
da koristite samo podrazumevanu bateriju testova ili opcije, kreiranu pod
specijalnim operatorom, nazvanim Podrazumevani operator. Ako se izmena
vrši u nalogu za podrazumevanog korisnika, dugme Default će doneti
podrazumevane sistemske vrednosti.
8. Nastavite sa biranjem i premeštanjem test protokola sve dok niste zadovoljni sa izborom.
9. Kliknite na OK da snimite unos u karticu Operator Settings / Test Battery.
64
GN Otometrics
Odeljak 4
Postavke i sistemske opcije
4.3 Kartica Workstation Settings
ICS Chartr 200 VNG/ENG ime radne stanice se koristi kao pomoć u identifikaciji izvora test
informacija. Ime radne stanice se kreira u toku instalacije sistema. Ime radne stanice i druge
postavke mogu se menjati koristeći karticu Workstation Settings (Edit,
System Options/Workstation Settings kartica).
Slika 4.3 System Options, Workstation Settings kartica
4.3.1 Postavke za radnu stanicu
Postavke specifične za radnu stanicu uključuju:
Ime radne stanice
Ime dodeljeno ovoj radnoj stanici. Dodeljeno ime mora
odgovarati vašoj konvenciji dodeljivanja imena u mreži ako
je ova radna stanica povezana na mrežu.
Veličina Chartr prozora
Izaberite veličinu prozora za prikaz za ovu aplikaciju na ovoj
radnoj stanici (zasenčene opcije nisu dostupne na ovoj radnoj
stanici: 1024 x 768 (pri normalnoj DPI), 1280 x 960 (pri
normalnoj DPI), ili 1280 x 960 (samo velika DPI)
Prikaz upozorenja za veličinu baze kod pokretanja (75 i 512 MB)
Izaberite ako želite da sistem prikaže upozorenje kada je
veličina baze dostigla 75 i 512 MB.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Korisničko uputstvo
65
Odeljak 4
Postavke i sistemske opcije
Redosled testova u kartici Review po datumu/vremenu testiranja
Izaberite da prikažete redosled testova u kartici za pregled
sortiranih po vremenu/datumu kada su napravljeni iz liste prvi
napravljeni do poslednje napravljeni.
Da preimenujete radnu stanicu:
1. Izaberite Menu, System Options iz trake sa menijima da prikažete System Options
prozor za dijalog.
2. Izaberite karticu Workstation Settings.
3. Promenite ime u polju Workstation Name.
4. Kliknite na OK da snimite novo ime u bazu i zatvorite prozor za dijalog.
4.3.2 Video postavke
Video postavke, uključujući i model video naočara korišćenih na ovoj radnoj stanici, trebalo
bi odrediti u procesu postavke sistema. Nekoliko modela video naočara su dostupni za
upotrebu sa ICS Chartr 200 VNG/ENG sistemom.
Napomena: Broj modela video naočara za ICS Chartr 200 VNG sistem je naveden na nalepnici
samih naočara. Vidi primer prikazan u delu Video Settings kartice za Workstation
Settings
Model naočara
Kliknite na padajući menii za prikaz liste sa modelima naočara.
Izaberite model koji ste pronašli na nalepnici video naočara koje
će biti korišćene sa vašim sistem.
Svetlo za fiksaciju (samo VG-40)
Izaberite levo ili desno oko.
Maksimalno vreme video snimanja (u sekundama)
Ukucajte maksimalno vreme, od 10 do 300 sekundi, za
svaku sesiju video snimanja na ovoj radnoj stanici.
66
GN Otometrics
Odeljak 4
Postavke i sistemske opcije
4.3.3 Informacije o ustanovi
Opcija informacija o ustanovi se koristi da se unesu i čuvaju informacije o mestu testiranjaustanovi u kojoj se nalazi ICS Chartr 200 VNG/ENG radna stanica. To je takođe informacija o
adresi koja se pojavljuje na izveštaju. Izaberite Edit, System Options, Workstation Settings
karticu za prikaz Facility Information prozora za dijalog.
Popunite informacije u Facility Information prozoru za dijalog kao što sledi:
Practice Name
Unesite ime ustanove, koje će biti prikazano na izveštajima.
Address
Unestite adresu ustanove.
City
Unestite ime grada u kome se nalazi ustanova.
State
Unesite ime ili skraćenicu države u kojoj se ustanova nalazi.
Postal/Zip Code
Unesite poštanski kod ustanove u dužini od 15 karaktera.
Country
Unesite ime zemlje u kojoj se nalazi ustanova.
Phone Number
Unesite broj telefona ustanove.
Fax
Unesite broj telefaksa ustanove.
Email
Unesite e-mail adresu ustanove.
Report Header
Unesite informacije koje će se pojaviti na vrhu izveštaja. Prve dve
linije ovog polja se pojavljuju na izveštaju.
OK
Snimanje postavki i izlazak iz prozora za dijalog.
Cancel
Izlazak iz prozora za dijalog bez snimanja postavki.
Help
Otvara uputstvo za upotrebu.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Korisničko uputstvo
67
Odeljak 4
Postavke i sistemske opcije
4.3.4 Pokretanje aplikacije – Izbor hardverskog upozorenja
Opcija pokretanje aplikacije – Izbor hardverskog upozorenja se koristi za izbor opcije poruke
upozorenja u režimu pokretanja. Izaberite opciju hardverske poruke koja će biti aktivirana
svaki put kada se pokrene softver ICS Chartr 200 VNG/ENG.
Normal – Prikaz upozorenja tokom starta ako nema pristupa CHARTR hardveru
(Preporučeno) Izaberite ovu opciju za prikaz Hardware Startup
Warning prozora za dijalog (vidi Sliku 4.2) svaki put kada
CHARTR hardver nije dostupan dok se ICS Chartr 200
VNG/ENG softver pokreće. Ovo je podrazumevana postavka.
Suppress – Ne prikazuj upozorenja tokom starta
Izaberite ovu opciju da preskočite Hardware Startup Warning
svaki put kada se ICS Chartr 200 VNG/ENG softver pokreće.
Ova postavka se ne preporučuje kod normalne upotrebe. Ova
opcija se može izabrati kod sistema u “Demo-Read Only” režimu
koji ne zahtevaju sav hardver neophodan za vršenje VNG/ENG
testa.
Diagnostic Mode – Prikaži listu dostupnog hardvera svaki put kada se aplikacija pokrene
(za upotrebu od strane GN Otometrics podrške)
Izaberite ovu opciju da prikažete Hardware Startup Warning
prozor za dijalog svaki put kada se softver ICS Chartr 200
VNG/ENG pokrene. Prikazuje se spisak svog hardvera koji je
prisutan ili odsutan na vašem sistemu a potreban je za pokretanje
VNG/ENG testa. Možda će od vas biti zatraženo da izaberete
ovaj režim u slučaju kada tehničar GN Otometricsa pokušava da
sprovede dijagnostikovanje problema.
Hardware Startup Warning prozor za dijalog
Hardware Startup Warning prozor za dijalog prikazuje da li je izabrana opcija u System
Options / Workstation Settings kartici i sistem ne može da nađe sav Chartr hardver kada
se sistem startuje.
Slika 4.4 Hardware Startup Warning prozor za dijalog
68
GN Otometrics
Odeljak 4
Postavke i sistemske opcije
Lista hardverskih problema
Pregled liste nedostajućeg hardvera i/ili problema sa hardverom.
Sav zahtevani hardver mora biti instaliran i raditi ispravno kako
bi se snimali VNG/ENG podaci.
Do Not Display This Warning Next Time
Ne označavajte ovu opciju kako bi omogućili da sistem prikaže
ovaj prozor za dijalog jedino u slučaju kada se detektuje
hardverski problem u toku pokretanja ICS Chartr 200 VNG/ENG
softvera. Označite ovu opciju ako ne želite da vidite listu
nedostajućeg hardvera sledeći put kada se ICS Chartr 200
VNG/ENG pokrene.
OK
ICS Chartr 200 VNG/ENG Korisničko uputstvo
Snimanje izabrane opcije i zatvaranje prozora za dijalog.
69
Odeljak 4
Postavke i sistemske opcije
4.4 System Options, Peak Frequency / GDT Interface kartica
System Options, Peak Frequency /GDT Interface kartica se koristi za izbor jezika programa,
opcija računjanja vršne frekvencije, i postavki nemačkog GDT interfejsa. Da promenite ove
postavke, izaberite Edit, System Options, Peak Frequency / GDT Interface karticu.
Slika 4.5 System Options / Peak Frequency / GDT Interface kartica
Program Language
Kliknite na padajući meni za prikaz liste jezika. Kliknite na
jezik da ga izaberete. (engleski ili nemački)
Peak Frequency Calculation
Calculate Peak Frequency per 30 seconds
Izaberite da izračunate vršnu vrednost (kao dodatak SPVu) kada se
analizira SPV. Prvih 140 sekundi testa se analizira i 30 sekundi
velik prozor sa najvećom frekvencijom nistagmusa se identifikuje.
U režimu analize, kliknite na Begin dugme da pokrenete 140
sekundi velik prozor.
Napomena: Ako ova opcija nije bila izabrana pre nego što je
test analiziran i snimljen, vršna frekvencija neće biti prikazana.
Da uključite vršnu frekvenciju u analizu, izaberite ovu opciju, i
zatim kliknite na Reanalyze dugme da reintegrišete SPV i
Frekventnu analizu.
70
GN Otometrics
Odeljak 4
Postavke i sistemske opcije
Show Peak Frequency for Non-caloric Tests (Dostupno jedino
ako je Calculate Peak Frequency per 30 seconds opcija izabrana)
Izaberite da prikažete izračunatu vrednost za vršnu frekvenciju za
sve SPV testove osim kaloričnih (npr., gaze, spontani, pozicioni,
optokinetički, dix-hallpike).
Subtract Spontaneous Nystagmus from Frequency (Dostupno
jedino ako je Calculate Peak Frequency per 30 seconds opcija
izabrana)
Izaberite da omogućite oduzimanje frekvencijski-baziranih
spontanih nistagmusa od vrednosti kalorijskog testa.
Napomena: Sistem očekuje da operator prvo izvrši test spontanog
nistagmusa, nakon čega sledi četiri kalorijska testa. Test
spontanog nistagmusa mora biti analiziran pre kalorijskih testova
kako bi se izračunala vrednost frekventno-baziranog spontanog
nistagmusa. Zatim, kada su kalorijksi testovi analizirani,sistem će
locirati tekući test spontanog nistagmusa (primarni test će biti
identifikovan ako se pronađe više od jednog testa spontanog
nistagmusa). Vršna frekvencija za identifikovani test spontanog
nistagmusa će biti oduzeta za svaki kalorijski test, uzimajući u
obzir ispravan + / – znak za leve ili desne otkucaje.
Minimum Spontaneous Frequency
Izaberite da definišete minimalnu vrednost frekvencije spontanog
nistagmusa koja će se smatrati primenljivom. Ako su rezultati
vršne frekvencije spontanog nistagmusa jednaki ili veći od gore
naznačenog minimuma, vrednost će biti oduzeta od kalorijskih
testova. Ako spontani nistagmus rezultuje u vršnoj frekvenciji
koja je ispod naznačenog minimuma, vrednost NEĆE biti
oduzimana od kalorijskih testova.
Caloric Frequency Butterfly
Izaberite vrstu kalorijskog leptir dijagrama koji će se prikazati na
PODS kalorijskom ekranu za pregled. Četiri dijagrama bazirana
na vršnoj frekvenciji (Claussen, Stoll, Haid, i Freyss) i jedan
SPV-baziran dijagram (Freyss) su dostupni. Dijagrami bazirani na
vršnoj vrednosti frekvencije su dostupni jedino ako je opcija
računjanja vršne frekvencije izabrana.
German GDT Interface Settings (za upotrebu samo u Nemačkoj)
Enable German Interface to Practice Management System
Izaberite da omogućite fajl-baziran interfejs za „German Practice
Management System“ (PMS). Interfejs se zasniva na standardu
za dokumente GDT. Kada je izabran, eksterni PMS se može
koristiti za pokretanje Chartr VNG i otvaranje (ili kreiranje)
pacijenta. Kada je VNG test završen, izveštaj se vraća to the
PMS sistemu, i Chartr VNG se zatvara.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Korisničko uputstvo
71
Odeljak 4
Postavke i sistemske opcije
Chartr VNG System Name
Unesite kratko (4 karaktera) ime koje se koristi u GDT interfejs
fajlovima za identifikaciju Chartr VNG ssstema.
PMS System Name
Unesite kratko (4 karaktera) ime koje se koristi u GDT interfejs
fajlovima za identifikaciju PMS sistema.
File Transfer Timeout (secs)
Indikuje dužinu tajmauta u sekundama koji će se primeniti kada
se obrađuju poruke putem GDT interfejsa.
Character Set
Izaberite set karaktera koji će se primeniti kada se obrašuju
poruke putem GDT interfejsa.
GDT Local File Transfer Directories
Incoming Messages (PMS -> CHARTR VNG)
Označava lokaciju foldera za dolazne GDT poruke. Chartr VNG
će kupiti poruke iz tog foldera. Naznačen folder mora postojati.
Koristite dugme brausera da izaberete folder.
Outgoing Messages (CHARTR VNG -> PMS)
Označava lokaciju direktorijuma za odalzne GDT poruke. Chartr
VNG će ostavljati odlazne poruke u ovaj folder koje će kupiti
PMS sistem. Naznačeni folder mora postojati. Koristite dugme
brazera da izaberete folder.
72
OK
Snima izabrane opcije i zatvara prozor za dijalog.
Cancel
Izlazak iz prozora za dijalog bez snimanja opcija.
Help
Otvara uputstvo za upotrebu.
GN Otometrics
Odeljak 4
Postavke i sistemske opcije
4.5 Izbor operatora (Select an Operator)
Opcija Operator Select se koristi za izbor podrazumevanog operatora ili operatora sa liste
operatora. Izaberite Edit, Switch Operator da prikažete Operator Select prozor za dijalog.
Napomena: Da promenite informacije operatora, izaberite Edit, System Options, Operator Settings karticu.
Slika 4.6 Operator Select prozor za dijalog
Please select an operator
Kliknite na padajući listu operatora za prikaz liste operatora
koji već postoje u sistemu. Ako ne postoji nijedan operator,
izaberite opciju Default, Operator.
OK
Snima izabranog operatora i prikazuje Operator Information
prozor za dijalog za izabranog operatora. Vidi Odeljak 3.4 za
informacije o popunjavanju Operator Information prozora za
dijalog.
Cancel
Izlaz iz prozora za dijalog bez izbora operatora.
Help
Otvara upotstvo za upotrebu.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Korisničko uputstvo
73
Odeljak 4
Postavke i sistemske opcije
4.6 Lekar (Referring Physician)
Opcija Referring Physician se koristi za dopunu informacija of lekarima. Izaberite Edit,
Reffering Physicians za prikaz Referring Physician Selection prozora za dijalog.
Slika 4.7 Referring Physician Selection prozor za dijalog
Molim Vas odaberite lekara
Kliknite na padajuću listu lekara da prikažete sve lekare koje
postoje u sistemu. Ako je izabrana opcija None, nov lekar se
može kreirati. Ako je izabran postojeći lekar, informacije za
ovog lekara se mogu menjati.
74
OK
Snima izabranog lekara i prikazuje Referring Physician Information prozor za dijalog za izabranog lekara. Vidi Odeljak
3.2.2 za informacije o popunjavanju Referring Physician
Information prozora za dijalog.
Cancel
Izlaz iz prozora za dijalog bez izbora lekara.
Help
Otvara uputstvo za upotrebu.
GN Otometrics
Odeljak 4
Postavke i sistemske opcije
4.7 Ustanova za upućivanje (Referring Facility)
Opcija Referring Facility Setup se koristi za dopunu informacija o ustanovi za upućivanje.
Možete izabrati podrazumevanu ustanovu za upućivanje sa liste svih dostupnih ustanova.
Izaberite Edit, Referring Facilities za prikaz Referring Facility Selection prozora za dijalog.
Slika 4.8 Referring Facility Selection prozor za dijalog
Please select a referring facility
Kliknite na padajuću listu ustanova za prikaz ustanova koje
postoje u sistemu. Ako je opcija None izabrana, nova ustanova se
može kreirati. Ako je izabrana postojeća ustanova, informacije za
ovu ustanovu se mogu menjati.
OK
Snima izabranu ustanovu i prikazuje Referring Facility
Information prozor za dijalog za izabranu ustanovu. Vidi Odeljak
3.3.3 za informacije o popunjavanju Referring Facility
Information prozora za dijalog.
Cancel
Izlazak iz prozora za dijalog bez izbora ustanove.
Help
Otvara uputstvo za upotrebu.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Korisničko uputstvo
75
Odeljak 4
Postavke i sistemske opcije
4.8 Štampač (Printer)
Opcija Print Setup se koristi za podešavanje podrazumevanog štampača za radnu stanicu.
Izabravši File, Print Setup prikazuje Print Setup prozor za dijalog.
Slika 4.9 Print Setup prozor za dijalog
Ovaj prozor za dijalog omogućava operatoru da podesi podrazumevane vrednosti za štampač.
Name
Izaberite štampač iz padajuće liste postojećih štampača.
Properties
Kliknite za prikaz prozora za dijalog koji pruža informacije o
karakteristikama izabranog štampača, ako su dostupne.
Status
Pokazuje status spremnosti izabranog štampača.
Type
Pokazuje ime podrazumevanog štampača.
Where
Pokazuje podrazumevani port štampača.
Comment
Daje dodatne informacije o štampaču, ako su dostupne.
Size
Iz padajuće liste dostupnih veličina papira izaberite podrazumevanu
veličinu papira za izveštaje koji se štampaju na ovom štampaču.
Source
Iz padajuće liste sa raspoloživim izvorima papira izaberite
podrazumevani izvor papira za ovaj štampač.
Orientation
Izaberite podrazumevanu orijentaciju papira - portret ili položeno.
VNG uvek štampa na Letter ili A4 veličini papira u portret orijentaciji.
OK
Kliknite na OK da snimite postavke štampača i izađete iz Print Setup
prozora za dijalog.
Cancel
Izlazak iz prozora za dijalog bez snimanja postavki.
Napomena: Ako vaš štampač podržava i raster i vektor grafiku, izaberite opciju raster grafike.
Izveštaj se neće odštampati ispravno ako je štampač podešen za vektor grafiku.
76
GN Otometrics
Odeljak 5
Priprema testa i snimanje podataka
Ovo odeljak pruža informacije o radnjama pre testa i snimanju podataka tokom testa.
5.1 Pregled
Ovo odeljak pruža informacije o procesu pripreme pacijenta za testiranje i snimanje
rezultata. Procedure u ovom poglavlju podrazumevaju da su sve informacije koje se
odnose na pacijenta unesene kao što je opisano u Poglavlju 3.
5.2 New Test kartica
New Test kartica sadrži listu test procedura u korisničkoj bateriji testova po redosledu
kako ih je korisnik izabrao.
Napomena: Specifični testovi se sastoje od procedure (npr., Saccade, Caloric, itd.) i protokola
(npr., Right Ear/Cool).
Napomena: Za dodatne informacije vidi Odeljak 3.4, Korisničke informacije and
Odeljak 4.2, sistemske opcije, kartica podešavanja korisnika.
Znak + ispred liste ukazuje da se lista može proširiti kako bi se prikazali individualni test
protokoli. Znak – ukazuje da je lista potpuno proširena.

Kliknite direktno na + znak da prikažete ime za svaki protokol unutar
procedure.

Kliknite na – znak da skupite individualne protokole nazad na nivo
procedure.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Korisničko uputstvo
77
Odeljak 5
Priprema testa i snjimanje podataka
Slika 5.1 New Test kartica
Koristite trake za scroll da bi ste videli čitavo ime procedure ili protokola ukoliko je deliično
sakriveno, ili postavite kursor miša direktno iznad imena protokola za prikaz čitavog imena.
Da izaberete određeni protokol i aktivirate test režim:
Koristeći miš
Kliknite direktno na ime protokola.
Koristeći tastaturu
Mišem postavite kursor u područje New Test Menu, a
zatim koristite  tastere da se krećete kroz procedure i
protokole.
U okviru test sesije, protokol se može ponoviti birajući ga više puta ili izostaviti tako što ga
nećete izabrati.
78
GN Otometrics
Priprema testa i snjimanje podataka
Odeljak 5
5.3 Nalozi lekara i test sesije
Nalozi lekara i test sesije se koriste za organizaciju test informacija o pacijentu u sistemu. Nalog
lekara vezuje zajedno podatke o pacijentu, izveštaj, i informacije za identifikacuiju u bazi
podataka. Datum naloga lekara se dodeljuje kada se popuni karica Nalog Lekara u prozoru za
dijalog Informacije pacijenta i nov zapis pacijenta se uspostavi u bazi podataka. Vidi Odeljak
3.1.2, Patient Information Dialog Box, za dodatne informacije.
Test sesije se sprovode pod postojećim Nalogom Lekara sve dok se ne uspostavi nov Nalog
Lekara.
Vidi Odeljak 6 za dodatne informacije o upotrebi Naloga Lekara i Test sesija tokoma sesije
analize testa.
5.3.1 Određivanje novog naloga lekara
Kada je potrebno, nov Nalog Lekara se može uspostaviti i testovi se mogu sprovoditi i održavati
pod novim nalogom. Novi nalog se automatski startuje kad se kreira novi zapis o pacijentu. Kad
se pacijent ponovo testira, operator mora startovati novi nalog.
Da bi uspostavili lekarski nalog:
1. Pristupite Patient Selection dialog prozoru.
2. Odaberite postojećeg pacijenta i kliknite OK za prikaz Patient Information dialog
prozora za tog pacijenta.
3. Kliknite na Physician’s Order karticu za prikaz Physician’s Order dialog prozora.
4. Kliknite na New Order za pravljenje novog naloga za selektovanog pacijenta. Sistem
obaveštava operatora da je napravljen novi nalog i da će se tekući zatvoriti. Sistem
automatski dodeljuje tekući datum novom nalogu.
5. Unesite sve potrebne informacije u Referral Reason text polje.
6. Odaberite lekara i ustanovu za ovaj nalog.
7. Kliknite na Clinical Information karticu i dovršite General, Eye Movement
Examination, i Ear Examination upitnike.
8. Kliknite na OK za izlaz iz Patient Information dialog prozora i povratak na Main Window
sa otvorenim nalogom selektovanog pacijenta.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Korisničko uputstvo
79
Priprema testa i snjimanje podataka
Odeljak 5
5.3.2 Test sesije
Rezultati testiranja su prema datumu naloga lekara i datumu test sesije. Test sesija je
neprekidan niz testova i protokola izvršenih na pacijentu. Višestruke test sesije se mogu vršiti
pod jednim nalogom lekara. Dodatno, test se može izvršiti više puta u okviru jedne test sesije.
Vidi Odeljak 5 za dodatne informacije o radu sa datumima sesija.
5.4 Provera rastojanja
Senzor rastojanja pruža kontinuiran prikaz rastojanja pacijent-svetlosna šipka. Senzor
pokazuje da li je pacijent na udaljenosti 121.9 cm (4 stope) neohodnoj kod testiranja.
Napomena: Funkcija merenja rastojanja se aktivira jedino tokom testova gde se koristi
stimulacija svetlosnom šipkom. Funkcija merenja rastojanja nije dostupna kod svih
sistema sa svetlosnom šipkom.
Kada je senzor rastojanja aktiviran, prozor za dijalog se prikazuje i daje jednu od
sledećih oznaka statusa:
Over Range (Predaleko)
Under Range (Preblizu)
x’xx” xx cm (rastojanje u stopama i inčima i centimetrima)
Slika 5.2 Prozor dijaloga za rastojanje
Senzor rastojanja konstantno meri rastojanje pacijent-šipka dok se testiranje odvija. Vrednost
rastojanja se prikazuje tokom testa u području informacija (Information Area) glavnog prozora
(Main Window). Ova vrednost rastojanja se ažurira svakih 3 sekundi. Ako se pacijent pomeri
izvan prihvatljivog rastojanja od 111.8 cm do 132.1 cm (od 3 stope 8 inča do 4 stope 4 inča),
prikazana vrednost će se promenuti u Over Range (Predaleko) ili Under Range (Preblizu)
čime se skreće pažnja operatoru da izvrši podešavanja.
Ako je testiranje izvršeno sa pacijentom koji je “out of range” za više od 10% testiranja,
poruka se prikazuje po završetku testiranja, označavajući status izvan-rastojanja.
Napomena: Netačno rastojanje pacijent-šipka može iskriviti rezultate jer je pacijent kalibrisan na
rastojanje od 121.9 cm (4 stope) od svetlosne šipke.
80
GN Otometrics
Priprema testa i snjimanje podataka
Odeljak 5
Koristite sledeću proceduru da proverite rastojanje. Ponovite ovu proceduru onoliko često
koliko je potrebno tokom testiranja.
Da proverite rastojanje:
1. Kliknite na New Test karticu za pristup Test režimu.
2. Kliknite na + znak ispred test procedure za prikaz kompletne liste individualnih
protokola.
3. Izaberite željeni test.
4. Postavite pacijenta ispred svetlosne šipke za testiranje.
5. Kliknite F6 Range za prikaz Range prozora za dijalog i aktivirajte Range Sensor na
svetlosnoj šipki.
6. Kliknite OK da zatvorite prozor za dijalog za merenje rastojanja.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Korisničko uputstvo
81
Priprema testa i snjimanje podataka
Odeljak 5
5.5 Elektrode
5.5.1 Postavljanje elektroda
GN Otometrics ICS ENG sistem je sposoban da istovremeno beleži 2 ili 4 kanala informacija
o pokretima oka u zavisnosti koji se model koristi. Oznake kanala su opisane ispod i odnose
se na raspored elektroda prikazan na slici 5.3.
Kanal
Povezivanje kablova
elektroda
Horizontalno oba (HB)
Vertikalno desno (VR)
Vertikalno levo (VL)
Horizontalno desno (HR)
Horizontalno levo (HL)
crvena – plava
narandžasta – bela
zelena – braon
crvena – crna
plava – crna
Crna
Narandžasta (+)
Zelena (+)
Crvena (+)
Plava (–)
Bela (–)
Braon (–)
Slika 5.3 Normalan raspored elektroda (4 kanala)
82
GN Otometrics
Odeljak 5
Priprema testa i snimanje podataka
5.5.2 Testiranje elektroda
ICS ENG sistemi mere ofset potencijala između para elektroda. U Electrode Test prozoru za
dijalog prikazuje se upitnik pored svih sumnjivih elektroda, koje su deo para testiranog da je
izvan opsega prihvatljivih ofset potencijala.
Tabela na dnu prozora za dijalog pruža izveštaj o statusu ofset vrednosti koji se kontinuirano
osvežava, u millivoltima, za četiri para elektroda. Vrednosti koje premašuju ±19 millivolti su
neprihvatljive.
Da odredite tačno mesto za elektrode, pogledajte kombinacije sa znakom upitnika. Na
primer, ako su HB i HR očitavanja visoka, proverite desnut elektrodu.
Slika 5.4 Electrode Test prozor za dijalog (2 kanalni i 4 kanalni sistemi)
Očitavanja u millivoltima su korisna za praćenje drifta. Brzi driftovi, za više od 2.0 millivolti u
5 sekundi, čini sakupljanje podataka otežanim. Oči pacijenta bi trebalo da su fiksirane kada se
vrše očitavanja tokom testiranja elektroda.
Korisnik može podesiti da koristi 2-kanala (do 5 elektroda) ili 4-kanala (do 7 elektroda)
snimanja. Kanali koji se ne nokriste se očitavaju kao loši (upitnik) ili kao vrednosti u
milivoltima koje se brzo menjaju. Ako se koristi samo jedan vertikalni kanal, važno je da
spojite zeleni i braon (levo oko) ulaz na kablu za elektrode, jer se ovaj vertikalni kanal očitava
od strane softvera.
Za većinu snimanja, oba horizontalna i vertikalni za levo oko kanali se koriste.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Korisničko uputstvo
83
Odeljak 5
Priprema testa i snimanje podataka
5.5.3 Provera elektroda
Da testirate elektrode:
1. Kliknite na karticu New Test da pristupite Test režimu.
2. Izaberite test protokol.
3. Kliknite na F7 Electrode Test za prika Electrode Test prozora za dijalog.
4. Proverite status povezanosti elektroda. Ponovo aplicirajte bilo koju elektrodu ako je
označena upitnikom.
5. Kliknite na OK da izađete Electrode Test prozor za dijalog kada ste zadovoljni rezultatima.
84
GN Otometrics
Odeljak 5
Priprema testa i snimanje podataka
5.6 VNG režim
ICS Chartr 200 VNG sistem koristi video naočare, umesto elektroda, za prikupljanje
informacija o pokretima oka. Dodatna mogućnost VNG-a je da se tokom testa, mogu načiniti
opcioni video snimci za buduću upotrebu. Oču pacijenta se mogu pratiti u realnom vremenu
na Video Eye ekranu ili na dva monohromatska monitora povezana na sistem.
5.6.1 Podešavanje VNG
The VNG setup requirements for systems using ICS Chartr 200 are as follows.
Napomena: Vidi poglavlja 5.6.2 i 5.6.3 za dodatne informacije.

Dva opciona 23 cm (9 inča) crno-bela monitora povežite na“Video Output,
left” i“Video Output, right” portove na Chartr 200.

Opcioni mikrofon povežite na“Audio, Input” port na Chartr 200.

VG-40 Video naočare povežite preko video kabla na“Video Goggles” port na
Chartr 200 hardveru. Naočare imaju ručne kontrole koje se koriste za sva
podešavanja koja su neophodna da bi se pravilno poravnale sa očima pacijenta
pre testiranja. Korisnik pristupa VNG Video Adjustments dijalog prozoru u
softveru da promeni podešavanja za osvetljaj i kontrast slike za svakog
pacijenta.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Korisničko uputstvo
85
Odeljak 5
Priprema testa i snimanje podataka
5.6.2 Video naočare
VNG video naočare se postavljaju na pacijenta kao što je prikazano na Slici 5.5. Video
naočare sadrže sočiva video kamere i ogledala. Video slika se prikazuje na monitor.
Podešavanja se obavljaju pomoću kontrolnih točkića koji se nalaze na video naočarima i
pomoću softvera. Korisnik posmatra proces podešavanja gledajući svako oko na video slici
koja se prikazuje u Video Adjustments prozoru za dijalog (Slika 5.6) i opciono na
monohromatskim monitorima.
5.6.2.1
Pravilno postavljanje VG-40 naočara na pacijenta
Molimo vas da sledite ove instrukcije kako bi postigli kvalitetno snimanje rezultata i
smanjili rizik od oštećenja naočara.
Razmotrite nabavku sledećeg:

Sredstvo za uklanjanje šminke – Krstići traže najtamnije područje oka.
Tamna šminka, kao što su pisači očiju i maskara, mogu proizvesti
sekundarno tamno područje koje će se takmičiti sa zenicama i dovesti do
toga da krstići preskaču između područja. To će rezultirati u rezultatima
punim smetnji. Neka pacijent ukloni šminku.

Bela olovka za šminkanje – Vidi gore. Neka pacijenti prekriju bilo
kakvu trajnu šminku sa belom šminkom.

Eyelash curler – Debele, duge trepavice mogusmetati kod praćenja zenica, što
void ka podacima sa smetnjama i/ili čak odsustvu bilo kakvog odziva.
Zakrivite trepavice na gore.
Da postavite naočare:
1. Otpustite zadnje i gornje zatezače na naočarima.
2. Proverite da li je ogledalo čisto. Ako je potrebno, očistite ga sa posebnom VG-40 krpicom.
3. Kliknite na Video Adjust ili pritisnite F7 da pratite postavljanje na ekranu.
4. Držite naočare jednom rukom, držeći pritom zadnji zatezač drugom rukom. Vodite
računa da ne dotaknete ogledalo. Postavite naočare na most pacijentovog nosa, pritom
omogućivši pacijentu da nesmetano diše.
5. Navucite zadnji zatezač na glavu pacijenta ispod izbočine na donjem delu poglavine.
6. Pomerite naočare na glavu pacijenta da centrirate i poravnate zenice. Koristite
prozor za podešavanje videa da proverite da su zenice unutar kvadrata, što je
moguće bliže centru. Obe zenice bi trebalo da budu u istoj horizontalnoj ravni.
7. Zatežite zadnji zatezač sve dok naočare čvrsto ne naležu na glavu. Naočare ne bi
trebalo da izazivaju bol, ali mogu ostaviti crveni trag od jastuka nakon skidanja. Dobro
prijanjanje naočara je neophodno da bi se obezbedilo da naočare ne spadnu tokom
pozicionog testiranja.
86
GN Otometrics
Odeljak 5
Priprema testa i snimanje podataka
8. Ispravite gornji zatezač I zategnite ga. Podešavanje gornjeg zatezača takođe može pomoći
u pozicioniranju zenica u kvadrat. Gornji zatezač će podići ili spustiti naočare na lice
pacijenta.
9, Fino podešavanje se može izvršiti koristeći 3 točkića (H, F,V) na naočarima.
Oprez:
Zatezanje točkića na maksimum može dovesti do oštećenja delova za
podešavanje koji drže ogledalo. Ako su zenice izvan video kvadrata, fizički
pomerite naočare na glavi pacijenta a zatim fino podesite sa točkićima ako je
neophodno.
Horizontalno
Fokus
Vertikalno
Slika 5.5 VNG Video naočare
a. Horizontalni točkić
Podešava rastojanje između očiju pacijenta. Horizontalno rastojanje se mora
podešavati ako pacijent ima široko ili usko postavljene oči.
b. Fokus točkić
Podešava rastojanje između kamera i zenica pacijenta. Fokus may se mora
podešavati ako pacijent ima upale ili ispupčene oči.
c. Vertikalni točkić
Podešava kamere gore i dole. Vertikalno rastojanje je najčešće podešavanje
kako bi se zenice fino postavile u kvadrat.
10. Kliknite na Auto Adjust u prozoru za video podešavanja. Ručno podesite prag, osvetljaj
i kontrast, ako je potrebno, da poboljšate kvalitet praćenja. Zenica treba da bude jedina
površina obojena plavom.
Napomena: Ako u sobi ima previše svetla, izvršite auto i ručno podešavanje sa
naočarima na koje je postavljen zastor.
12. Pitajte pacijenta da pomera oči levo-desno i gore-dole. Proverite da končanice (krstići)
prate zenice sa što manje džitera.
Za više detalja o funkcionalnom i sigurnosnom aspektu vidi Korisničko uputstvo za VG-40
naočare na priloženom CD-u.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Korisničko uputstvo
87
Odeljak 5
Priprema testa i snimanje podataka
5.6.3 Kontrole Video slike
Za ispravan rad ICS Chartr 200 VNG, ogledala i sočiva video kamera u naočarima moraju biti
pravilno poravnati sa očima pacijenta, a slike moraju biti fokusirane. U Video Adjustments
prozoru za dijalog, oči pacijenta su pravilno poravnate u VNG kada su slike oba oka u
kvadratnoj regiji od interesa i fokusirane dok pacijent gleda pravo napred u centar svetlosne
šipke postavljene na rastojanju od 1.2 m (4 stope).
Sva video podešavanja se vide u područijima za Desno oko i Levo oko u Video Adjustments
prozoru za dijalog u aplikaciji. Ovaj prozor za dijalog, koji se aktivira kada se pritisne
F7 Video Adjust, pruža korisniku mogućnost da nezavisno podešava prikazanu sliku I
podešavanja za svako oko.
VNG pruža dva tipa kontrola za video podešavanje:

Ručne kontrole koje se nalaze na video naočarima omogućavaju korisniku da
prikaže slike oba oka, centrira obe zenice u region od interesa, i fokusira sleke
oba oka.

Softverske kontrole koje se nalaze u Video Adjustments prozoru za dijalog
omogućavaju korisniku da fino podesi video sliku za oba oka.
Slika 5.6 Video Adjustments prozor za dijalog
88
GN Otometrics
Odeljak 5
Priprema testa i snimanje podataka
Za prikaz Video Adjustments prozora za dijalog, pristupite New Test režimu i pritisnite
F7 Video Adjust.
Right Eye
Video slika desnog oka.
Left Eye
Video slika levog oka.
Threshold
Pomerajte klizače da fino podesite pragove za oba oka.
Polako pomerajte klizače za pragove sve dok boja zenica
na ekranu ne postane plava.
Brightness (desno i levo oko)
Pomerajte svaku od kontrola da fino podesite
osvetljaj slike za desno i levo oko.
Contrast (desno i levo oko)
Pomerajte kontrole da fino podesite contrast slike na
ekranu za desno i levo oko.
Adjust Both Eyes
Štriklirajte ovu opciju da promenite osvetljaj ili kontrast
slike oba oka u tandemu. Nemojte izabrati ovu opciju ako
želite da izvršite podešavanja za svako oko posebno.
Auto Adjust
Kliknite da automatski podesite sistem da prati zenice
pomeranjem kontrola za prag, osvetljaj i kontrast.
OK
Prihvatite video podešavanja i izađite iz prozora za dijalog.
Help
Otvara korisničko uputstvo za upotrebu.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Korisničko uputstvo
89
Odeljak 5
Priprema testa i snimanje podataka
5.6.4 Video podešavanja za monokularno testiranje
Podešavanje video slike na monokularnim VNG sistemima koristeći Video Adjustments
prozor za dijalog je slično sa VNG sistemima uz ove izuzetke:

Adjust Both Eyes (Podesi oba oka) opcija nije dostupna.

Prikazuje se samo video za testirano oko. Područje za prikaz oka koje se ne testira je sivo.

Klizači kontrola za oko koje se ne testira je onemogućeno.
Slika 5.7 Dijalog za video podešavanja, Monokularni VNG sistemi
90
GN Otometrics
Odeljak 5
Priprema testa i snimanje podataka
5.6.5 Čišćenje naočara
Pravilna briga i održavanje video naočara uključuje dezinfekciju delova naočara koji dolaze u
kontakt sa kožom pacijenta i čišćenje komponenti naočara. Čišćenje i dezinfenkcija bi
trebalo da se uradi pre postavljanja naočara na glavu pacijenta.
Napomena: Sledite sve procedure za čišćenje u ovom odeljku da bi ste izbegli oštećenje naočara.

Jastuče za lice
Čistite i dezinfikujte koristeći vlažne, bezalkoholne maramice (npr.,
AudioWipe) ili nanesite rastvor na meku krpu ili maramicu, pre nego što
naočare koristite na sledećem pacijentu.
Napomena: Jastuče za lice na VG-40 naočarima se može zameniti na licu
mesta. Ovo treba raditi svakih 6 meseci ili onda kada jastuče za lice pokaže
znake značajnog oštećenja. Vidi uputstvo za upotrebu VG-40 naočara.

Površine dihromatičnih ogledala
Koristite krpicu za čišćenje sočiva koja se isporučuje sa naočarima.
Nepravilno čišćenje može dovesti do ogrebotina na površini ogledala.

Sočiva video kamera
Sočiva na kamerama retko zahtevaju čišćenje pošto su zaštićenja kućištem
naočara. Koristite samo vatu natopljenu odgovarajućim sredstvom za
čišćenje sočiva. Nikad ne čistite na suvo optičku površinu jer se premaz
može lako ogrebati ako se nepravilno čisti. Izbegavajte upotrebu preteranih
količina sredstava za čišćenje; može da dospe između komponenti sočiva.

Kućište naočara
Kućište je napravljeno od livenog PVC materijala koji se može čistiti
mekom krpom navlaženom blagim deterdžentom i vodenim rastvorom.
Komponente naočara nemojte prskati ili ih potapati u sredstva za čišćenje. To
može dovesti do kontaminacije elektronike i/ili optike.
Da očistite jastuče naočara:
1. Koristite vlažne bezalkoholne maramice (npr., Audiowipes) ili nanesite rastvor na meku
krpu.
2. Koristeći maramicu ili krpu blago brišite jastuče za lice, i sve površine naočara
koje dolaze u kontakt sa pacijentom, dok ne budu čisti. Ovo se radi kako bi se
uklonila prljavština i dezinfikovale naočare.
3. Pravilno odložite maramicu ili krpicu nakon svake upotrebe.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Korisničko uputstvo
91
Odeljak 5
Priprema testa i snimanje podataka
Da očistite površine dihromatičnih ogledala:
1. Obrišite površinu nežno sa krpicom koja se isporučuje sa naočarima koristeći
kružne pokrete sve dok površina ne bude čista.
2. Ponovite korak 1 za drugu stranu ogledala.
Da očistite sočiva video kamera:
1. Nanesite kap sredstva za čišćenje sočiva na vatu.
2. Nežno vatom obrišite površinu koristeći kružne pokrete sve dok površina ne
bude čista.
Napomena: Sredstvo za čišćenje sočiva je dostupno u fotografskim radnjama.
Da očistite kućište naočara:
1. Navlažite krpu sa rastvorom blagog deterdženta i vode.
2. Nežno obrišite zaprljane površine sa vlažnom krpom dok ne budu čiste.
3. Obrišite naočare sa čistom krpom navlaženom sa vodom.
4. Osušite naočare koristeći suvu krpu.
92
GN Otometrics
Odeljak 5
Priprema testa i snimanje podataka
5.7 Kalibracija pacijenta
Kalibracija sinusnim talasom koju koristi ICS Chartr 200 VNG je skoro potpuno automatski
proces. U realnom vremenu, dok pacijent prati svetlosni stimulus, sistem automatski podešava
pojačanje i ofset signala koji se kalibriše kako bi se podudarao sa stimulusima.
Kalibracioni signal je svetlosna meta koja se kreće na sinusni način. Kalibracija se obavlja
automatski odmah po pritiskanju F12 Start. U ovoj fazi kalibracije, program podešava
pojačanje i ofset signala oka da odgovara meti. Pritisnite F7 Center da centrirate talasni
oblik tokom kalibracije.
Kada postoji dobro poklapanje između amplituda signala oka i mete tokom punog ciklusa,
pritisnite ili kliknite na F12 Accept da prihvatite kalibraciju. Kada je F12 Accept pritisnut,
‘A’ marker događaja se automatski postavlja u niz rezultata i vidi se na ekranu.
Nastavite proces kalibracije još dva do tri ciklusa kako bi verifikovali prihvaćenu
kalibraciju. Pritisnite F12 Stop da sačuvate kalibraciju tekućeg kanala i pređite na sledeći
kanal (ili završite kalibraciju ako su svi kanali kalibrisani).
Pre vršenja kalibracije, uzmite u obzir sledeće:

Opcija za kalibraciju je dostupna samo na početku novog testa a ne
tokom snimanja podataka .

Dve brzine stimulacije su dostupne, brza (0.30 Hz) i spora (0.20 Hz). Brza je
podrazumevano podešavanje. Korisnik može menjati brzinu tokom
kalibracije, međutim, brzina stimulusa tokom kalibracije će se promenuti
jedino na vrhu ili tokom prolaza kroz nulu.

Postoje dva dela kalibracionog procesa; faza kalibracije tokom koje sistem
podešava pojačanje na osnovu signala očiju, nakon koga sledi faza
verifikacije tokom koje sistem prikazuje pojačanje za određenu kalibraciju.
Verifikacija je odgovornost korisnika.

Svaki put kada stimulus prođe kroz nulu na silaznom delu, sistem podešava
pojačanje i ofset. Sistem prati „peak-to peak“ vrednosti amplituda stimulusa i
pacijenta. Ove amplitude se koriste za automatsko podešavanje pojačanja
pokreta očiju pacijenta da odgovaraju stimulusu. Ofset osnovne linije se
zasniva na sredini „peak-to- peak“ vrednosti amplitude pacijenta.

Kada korisnik pritisne F12 Accept, Event Marker (Marker Događaja) se
automatski postavlja i rezultat i kalibracija se suspenduje, iako se snimanje
rezultata nastavlja.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Korisničko uputstvo
93
Odeljak 5
Priprema testa i snimanje podataka

Kada je kalibracije prihvaćena, vrši se softverko poređenje između pozicija
mete i oka. Ako se prihvaćena „peak-to-peak“ vrednost amplitude oka pacijenta
razlikuje za više od 10% u odnosu na peak-to-peak vrednost amplitude mete,
the calibration technical comment dialog box (Slika 5.9) will display and
prompt for a recalibration or adjustment of the current
calibration.
Slika 5.8 Tehnički komentar za kalibraciju

F12 Stop, zaustavlja snimanje rezultata. Ako je kalibracija sačuvana,
poslednjih 10 sekundi je sačuvano u dokumentu za validnost
kalibracije. Marker događaja (Event Marker) označava tačku
prihvatanja. Ako se F12 Stop dogodi nakon više od 10 sekundi posle
F12 Accept, marker događaja i aktueni prihvaćeni ciklus neće biti
prikazani u kalibraciji ili u pregledu kalibracije.
Napomena zakalibraciju monokularnog VNG:
Kalibracija kod monokularnih VNG sistema je ista kao i kod VNG sistema osim da se
samo jedno oko može kalibrisati u datom trenutku. Kalibracija za jedno oko poništava
kalibraciju za drugo oko. Stoga, morate ponovo kalibrisati svaki put kada promenite
oko koje se testira. Sistem će od vas zatražiti da kalibrišete ako pokušate da pokrenete
test koristeći oko koje nije kalibrisano.
Koristite sledeću proceduru da kalibrišete pacijenta pre test sesije.
Da kalibrišete pacijenta:
1. Izaberite karticu New Test da pristupite test režimu.
2. Izaberite određeni test iz liste svih testova.
3. Proverite da je svetlosna šipka postavljena pravilno (horizontalno ili vertikalno).
4. Postavite pacijenta licem prema svetlosnojšipki na rastojanju od 1.2 m (4 stope) od šipke.
5. Pritisnite F5 Calibrate za ulazak u režim kalibracije.
Napomena: Ako koristite monokularni sistem, kliknite F9 Switch Eye da izaberete
oko koje se testira, oko koje je posivljeno je ono koje je trenutno izabrano.
6. Objasnite pacijentu da sledi svetlosnu tačku na šipki bez da okreće glavu.
94
GN Otometrics
Odeljak 5
Priprema testa i snimanje podataka
7. Pritisnite F12 Start za početak kalibracije. Sistem će početi da pomera metu na svetlosnoj
šipki. Na osnovu pridruženih pokreta oka, sistem će podesiti poziciju i pojačanje.
8. Tokom kalibracije, pritisnite F5 Faster/Slower da podesite brzinu, ako je potrebno.
Pritisnite F7 Center (samo kod ENG sistema) da centrirate talasni oblik tokom kalibracije.
9. Pritisnite F12 Accept da postavite marker događaja na tašku prihvatanja i zaključate
pojačanje. Pojačanje kalibracije se bazira na punom ciklusu koji prethodi markeru
događaja.
10. Nastavite da vršite kalibraciju još nekoliko ciklusa da verifikujete prihvatljivu
kalibraciju.
11. Pritisnite F12 Stop da završite i verifikujete. Sistem analizira kalibraciju i ako je
prihvaćeni signal oka izvan prihvatljivog opsega tolerancije, tehnički komentar se
prikayuje sugerišući ponavljanje kalibracije ili podešavanje prihvaćene kalibracije.
12. Pritisnite F4 Resume ako kalibracije nije prihvatljiva i da nastavite proces
kalibracije. Ponovite korake 9-11.
13. Pritisnite F5 Enlarge i F6 Shrink da podesite kalibraciju. „Uvećaj“ će povećati veličinu
talasnog oblika a „Umanji“ će ga smanjiti. Pritisnite F7 Up i F8 Down da pomerite talas
gore ili dole. Pritisnite F10 Overlap i F11 Spread da preklopite ili rasporedite talase.
Napomena: Pojačanje i ofset kalibracije se prikazuje u informacionom području (Information Area)
glavnog prozora (Main Window) (samo ENG).
Napomena:Upotrebite standardnu kalibraciju ako se pacijent ne može kalibrisati.
Pritisnite F3 Default da podesite osetljivost na 150 mikrovolti / 10 stepeni za
zajednički horizontalni kanal. Individualni horizontalni levi i desni kanal je
podešen na 75 mikrovolti I 10 stepeni, a vertikalni levi i desni kanal je podešen
na 100 mikrovolti / 10 stepeni.
14. Pritisnite F12 Save kada ste zadovoljni sa kalibracijom da sačuvate rezultate
kalibracije i pripremite za kalibraciju sledećeg kanala.
Napomena: Kada su svi kanali kalibrisani, pritisnite F12 Save za povratak u test režim.
15. Pritisnite F9 Done da se momentalno vratite u test režim.
16. Pritisnite F10 Next Channel ili F11 Previous Channel da kalibrišete sledeći ili
prethodni kanal.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Korisničko uputstvo
95
Odeljak 5
Priprema testa i snimanje podataka
5.8 Sprovođenje testa/snimanje rezultata
Pre nego što počnete sa snimanjem, razmotrite sledeće:

Možete zaustaviti i pokrenuti snimanje u bilo kom trenutku tokom snimanja
rezultata.

Sugerisano minimalno vreme kako bi se sakupilo dovoljno rezultata za analizu je
1 minut i 30 sekundi za testove sakada (Saccade tests) i 2 minuta za testove
praćenja. Ostale testove sprovodite u trajanju od 20 sekundi ili duže, ako je
potrebno.
Napomena: Testovi imaju granicu za maksimalno vreme i, kada se ta granica dostigne,
snimanje se zaustavlja. Testovi sakada (Saccade) i praćenja (Tracking) mogu
da traju do 200 sekundi; svi ostali testovi do 400 sekundi.

VNG/ENG oba oka i monokularni VNG protokoli snimaju sa dva kanala—
Horizontalni (H) i Vertikalni (V). VNG/ENG (4 kanalni) individualno oko
protokoli snimaju četiri signala—Horizontalno desno (HR), Horizontalno
levo (HL), Vertikalno desno (VR), i Vertikalno levo (VL).

Pokrenite snimanje za kalorijske testove po započinjanju stimulacije. Ovo
omogućava posmatranje spontanog nistagmusa tokom stimulacije. Sistem
podešava temperaturu irigatora. Ako je ICS kalorijski stimulator pravilno
povezan sa ICS Chartr 200 PC, pokretanje testa sa ručice kalorijskog
irigatora ili papučice će inicirati obe jedinice istovremeno. (Ova funkcija
je takođe moguća i za ne-kalorijske testove dokle god je kalorijski
stimulator uključen na napajanje.)
ENG Napomena: Nakon što se test pokrene, pritisnite ručicu ili papučicu da
daljinski centrirate ispis.
VNG Napomena: Nakon što se test pokrene, pritisnite ručicu, papučicu, ili daljinski
upravljač da daljinski pokrenete ili ponovo pokrenete video snimanje.
Možete takođe koristiti daljinski upravljač da centrirate ispis.
96

Birajući kalorijski test iz kartice New Test automatski se bira ispravna
temperatura (toplo ili hladno) na kalorijskom stimulatoru.

An Interpretation Assistant for reviewing ICS static positional and caloric
VNG/ENG tests je dostupan u VNG i ENG. Svi povezani testovi koji se
interpretiraju (LW/RW/LC/RC kalorijski, ili statički pozicioni) moraju biti
izvršeni tokom iste test sesije. Vidi Odeljak 6.8 za informacije o upotrebi
ove mogućnosti. Vidi Odeljak 2.3.4 za informacije o premeštanju testa iz
jedne sesije u drugu.
GN Otometrics
Odeljak 5
Priprema testa i snimanje podataka

Ako sistem ima instaliran senzor za određivanje rastojanja, on se aktivira
tokom testova kada se koristi svetlosna šipka. Senzor pokazuje da li se
pacijent na razdaljini od 1.2 m (4-stope) tokom testiranja. Ako se test izvršio
sa pacijentom “out-of- range (izvan dometa)” za više od 10% trajanja testa,
tehnički komentar sličan navedenom se prikazuje na kraju testa. Funkcija
određivanja rastojanja se aktivira ili deaktivira kroz sistemske opcije (System
Options), Operator Settings/Test Battery kartica u prozoru za dijalog.
Slika 5.9 Tehnički komentar za daljinomer

Iako je svetlosna šipka normalno isključena između testova, opcija fiksacije
svetlom je dostupna kroz System Option (sistemske opcije), Operator
Settings/Test Battery kartica u prozoru za dijalog. Ako je opcija za fiksaciju
svetlom izabrana, svetlo u sredini svetlosne šipke ostaje uključeno između
testova.

Tokom testiranja, Pause (pauza) i Resume (nastavak) opcije su dostupne.
Resume (nastavak) je takođe dostupno ako je snimanje rezultata bilo
zaustavljeno. Talasni oblici se mogu podešavati (Spread/Overlap,
Hide/Show, move handles) tokom snimanja rezultata.

Više testova može biti pokrenuto tokom test sesije sa pacijentom. Prvi test
koji se pokrene se zove primarni; ostali su sekundarni. Primarni test je
naveden masnim slovima u kartici Review. Da sekundarni test učinite
primarnim testom (tekući primarni postaje sekundarni), izaberite Test, Assign
Primary opciju na Menu traci. Jedino rezultati primarnog testa se štampaju
kada se koristi Print Report opcija. Dodatno, primarni test za kalorijsko
testiranje sačinjavaju četiri testa u PODS prikazu.

Da odbacite rezultate snimanja, pritisnite F9 Cancel. Ne pritiskajte F12
Save; rezultati snimanja se ne mogu više obrisati kada su sačuvani.

Nakon što je test sačuvan, F12 Save, VNG prelazi na sledeći protokol.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Korisničko uputstvo
97
Odeljak 5
Priprema testa i snimanje podataka
5.8.1 Izbor oka koje se testira
Kada koristite monokularni VNG sistem, izaberite oko koje se testira koristeći R (desno) ili L (levo)
dugme na traci za alate ili F9 Switch Eye funkcijski taster.
Dugmad za izbor oka na traci sa alatima
Kada koristite dugme na traci za alate, pritisnuto dugme na traci za alate predstavlja oko
koje se trenutno izabrano za testiranje.
Slika 5.10 Traka sa alatima za dugmadima za izbor oka, izabrano desno oko
Oko koje se testira se ne može menjati (klik na traku sa alatima neće imati efekat i pritisnuto
dugme se neće promeniti):

Tokom kalibracije

Kada se podaci sakupljaju

Nakon kalibracije/sakupljanja ali pre nego što su sakušljeni rezultati sačuvani
F9 Switch Eye funkcijski taster
Kada je F9 funkcijski taster označen “Switch Eye” („Izbor oka“), pritisnite F9 taster na
tastaturi ili kliknite na F9 funkcijski taster na ekranu da promenite oko koje se testira.
Odgovarajuće dugme na traci sa alatima će biti pritisnuto da ukaže na izabrano oko.
98
GN Otometrics
Odeljak 5
Priprema testa i snimanje podataka
5.8.2 Sprovođenje testa i skupljanje podataka
Koristite ovu proceduru da sprovedete test i sakupite podatke:
1. Izaberite karticu New Test.
2. Kliknite na + znak ispred test procedure da prikažete listu test protokola. Kliknite na
specifičan protokol da ga izaberete.
3. Kliknite na F12 Start za pristup režimu testa za izabrani test.
4. Tokom sakupljanja podataka, korisnik može:
a. Pritisnuti F5 Center, ako je neophodno, da centrira grafik.
b. Pritisnuti F2 Event da postavi strelicu događaja sa oznakom “E” na grafik.
c. Pritisnuti F3 Eyes Open da postavi “eyes open (otvorene oči)” (EO) oznaku na grafik.
d. Pritisnuti F4 Vision Denied da postavi “eyes open in the dark (oči otvorene u
mraku)” (VD) oznaku na grafik.
e. Pritisne F11 Fixation Light (trenutno dostupno samo tokom kalorijskih testova)
da uključi Fixation Light (svetlo za fiksaciju) i postavi a “fixation index” (FI)
oznaku na grafik (omogućeno tokom kalorijskih testova kada se koriste VG-40
naočare).
Napomena 1: Takođe možete koristiti dugme fiksacija na daljinskom upravljaču (ICS Chartr
200 sistemi) da postavite fixation index (indeks fiksacije) (FI) oznaku na grafik.
Napomena 2: Funkcija svetla za fiksaciju je omogućena jedino tokom kalorijskih
testova kada koristite VG-40 naočare i ICS Chartr 200 sistem.
f. Pritisnuti F7 Hide Wave ili F8 Show Wave da sakrije ili prikaže izabrani talas
tokom testa.
g. Pritisnuti F10 Overlap Waves ili F11 Spread Waves da preklopi ili rasporedi talase.
Kliknite na a waveform handle i držite pritisnutim levi taster miša da
pomerite krivu gore ili dole direktno na grafikonu.
h. Pritisnuti F9 Cancel da zaustavi sakupljanje podataka ili kada je zaustavljeno, izađe
iz režima testiranja bez snimanja rezultata testa.
i. Pritisnuti F12 Stop da zaustavi sakupljanje podataka i prikaže grafik.
5. Pritisnite F12 Save da sačuvate rezultate testa i pređete na sledeći protokol.
6. Ponovite korake 3 do 5 ove procedure za svaki protokol testa u bateriji testova.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Korisničko uputstvo
99
Odeljak 5
Priprema testa i snimanje podataka
5.9 Snimanje video slike
ICS VNG beleži video pokreta oka za svaki test i čuva snimak u datoteci pacijenta.
Mala ikonica kamere
pored imena pacijenta u dijalogu za izbor pacijenta ili
protokola na kartici Review označava postojanje video snimka.
Video snimanje može biti pokrenuto u bilo kom trenutku tokom prikupljanja podataka.
Video kontrole su u Video Recording Control prozoru za dijalog.
Da snimite video sa pokretima oka:
1. Kliknite na New Test karticu i izaberite protokol.
2. Kliknite na F12 Start da započnete prikupljanje podataka i prikaz Video Recording Control
prozora za dijalog.
Slika 5.11 Video Recording Control prozor za dijalog, oba oka
Slika 5.12 Video Recording Control prozor za dijalog, jedno oko
3. Kliknite na Record
dugme da pokrenete opciju video snimanja. Sistem stavlja marker
događaja (V) na krivu u tački gde počinje video snimanje. Note the available
recording time at the bottom of the Video Recording Control dialog box.
Napomena: Takođe možete koristiti opcionu papučicu da pokrenete ili ponovo pokrenete video
snimanje.
100
GN Otometrics
Odeljak 5
Priprema testa i snimanje podataka
4. Pratite aktivnost prikupljanja videa i pokrete desnog i levog oka.
a. Pratite preostalo vreme snimanja.
b. Kliknite na Restart
novo video snimanje.
c. Kliknite na Stop
dugme da odbacite snimljeni video i da započnete
dugme da zaustavite video snimanje.
d. Kliknite na Cancel Test da zaustavite snimanje i odbacite snimljeni video i krive.
Figure 5.13 Video Recording Control Dialog Box (Recording)
5. Kliknite Stop Video.
6. Kliknite F12 Save da sačuvate sakupljene podatke i snimljeni video.
Da otvorite dijalog za puštanje videa i pustite video:
1. Pristupite Review kartici i izaberite ili dvostrukim klikom kliknite na željeni test.
2. Izaberite Video, Play da pokrenete video.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Korisničko uputstvo
101
Odeljak 5
Priprema testa i snimanje podataka
5.10 Upotreba papučice
Sistemi sa papučicom pružaju korisniku alternativan način da iniciraju neke specifične akcije
bez upotrebe miša ili tastature.
Napomena: Ako je papučica povezana sa kalorijskim stimulatorom, kalorijski stimulator se
mora prvo uključiti pre nego što se koristi papučica.
5.10.1 Operacije sa papučicom
Koristite papučicu da pokrenete ove specifične akcije:


Pritisnite papučicu da započnete test. Ako test uključuje kaloričnu stimulaciju,
pritiskanjem papučice ćete započeti i test i kalorijski stimulator. Primetite da
dugme na ručici kalorijskog stimulatora ima istu funkciju kao i papučica.
Tokom snimanja, pritisnite papučicu ponovo da centrirate talasni oblik
(VNG/ENG) ili da pokrenete video (VNG).
Napomena: VNG opcija centriranja talasnih oblika ili pokretanja videa se podešava u
sistemskim opcijama (System Options).
5.10.2 Snimanje videa koristeći papučicu
Papučica (ili prekidač na ručici irigatora) ima dve različite funkcije u VNG-u. Može se
koristiti za pokretanje testa, ili da se započne ili ponovo pokrene video snimanje.
Kada je test u toku, VNG vezuje papučicu sa dugmetom Record Video / Restart Video u
dijalogu Video Recording Control. Pritiskajući papučicu ili prekidač na ručici irigatora
tokom VNG testa će prouzorkovati da se video snimanje to pokrene ili ponovo pokrene.
Papučica se ne može koristiti za zaustavljanje ili otkazivanje video snimanja. Snimanje će se
zaustaviti automatski nakon što je proteklo maksimalno vreme snimanja, ili možete pritisnuti
Stop Video ili Cancel u dijalogu za Video Recording Control.
Da sprovedete test i snimite video:
1. Izaberite New Test karticu na Main Window (glavnom prozoru).
2. Kliknite na + znak pre procedure da prikažete listu sa test protokolima i kliknite na
protokol da ga izaberete.
3. Kliknite F12 Start ili pritisnite papučicu da započnete izabrani protokol.
4. Pritisnite papučicu da pokrenete video snimanje.
Napomena: Ako želite da zamenite snimljeni video drugim segmentom kasnije u testu,
pritisnite papučicu da ponovo pokrenete video snimanje.
5. Pritisnite F12 Save da sačuvate rezultate testa i snimljeni video.
102
GN Otometrics
Odeljak 5
Priprema testa i snimanje podataka
5.11 Upotreba daljinskog upravljača
Bežični daljinski upravljač se može koristiti da pokrenete neke od specifičnih video radnji
bez korišćenja miša ili tastature.
Slika 5.14 Daljinski upravljač sa postoljem
Upotrebite daljinski upravljač da pokrenete ove radnje:

Start, pauza, restart, i stop video snimanja.

Uključivanje i isključivanje svetla za fiksaciju (samo za kalorijske testove).

Start i stop prikupljanja podataka.

Snimanje rezultata testa.

Kalibracija ili centriranje talasnog oblika.

Prihvatanje i snimanje rezultata testa.

Pristup New Test i Review karticama na Main Window (glavnom prozoru).

Prelazak sa jednog na drugi test u New Test i Review karticama.

Provera impedansi elektroda i podešavanje video i auto opcija.

Postavljanje Event (E), Eyes Open (EO), and Vision Denied (VD) markera
na talasni oblik.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Korisničko uputstvo
103
Odeljak 5
Priprema testa i snimanje podataka
Da snimite video koristeći daljinski upravljač:
1. Pokrenite snimanje u VNG-u.
2. Pritisnite gornje Start dugme na daljinskom da započnete video snimanje.
Napomena: Dok se video snima, pritisnite ponovo Start dugme da ponovo
pokrenete video snimanje.
3. Pritisnite gornje Stop dugme na daljinskom da zaustavite video snimanje koje je u toku.
Kada ne koristite daljinski upravljač, odložite ga u postolje.
104
GN Otometrics
Odeljak 6
Pregled /Analiza rezultata testa
Ovaj odeljak pruža informacije o tome kako se pregledaju i analiziraju rezultati testa.
6.1 Pregled
Sofisticirani pregled i analiza rezultata je deo ICS CHART 200 VNG/ENG sistema. Ovaj odeljak pruža
informacije o pregledu i analizi testova sprovedenih tokom sesije.
Svi testovi sprovedeni i sačuvani tokom sesije su dostupni za pregled i analizu u modulu
razmatranje/analiza. Pored rezultata testiranja, sve kalibracije se čuvaju i dostupne se na uvid.
Rezultati testa se mogu odmah pregledati nakon što je sproveden test i sačuvan, ili kasnije možemo da
uradimo pregled i analizu.
Tokom pregleda i analize, korisnik je u stanju da izračuna brzinu spore faze nistagmusa, analizira sakade,
prati i analizira rezultate testova.
Napomena: Sve analize su specifične za svakog korisnika sa različitim mišljenjima i tumačenjima istih
rezultata. Videti sekciju 3 za uputstva o tome kako da korisnik dobije drugačiji pogled na rezultate testova.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
105
Odeljak 6
Pregled/ Analiza rezultata testa
6.2 Pregled kartica
Pregled kartica sadrži spisak svih testova pacijenta u bazi pacijenata izlistanih po datumu
zakazivanja i održavanja pregleda. Organizacija je slična imeniku u Novoj Test kartici..
Napomena: Posebni testovi se sastoje od postupka (na primer, Sakade, Kalorijska, itd) i Protokol (npr. Na
desnom uhu/cool).
Napomena: Za dodatne informacije videti sekciju 5.2 , Novi test kartice, i Odeljak 4.2, Operator Opcije,
baterija testa.
Znak + ispred pokazuje da se spisak može proširiti da
pokaže pojedinačne protokole testa. Znak A pokazuje da je
lista u potpunosti proširena.
Kliknite direktno na + da pokaže ime svakog protokola u
postupku ili pregledu. Kliknite na – da sakrije pojedinačne
protokole nazad na proceduru ili na pregled.
Ako je sprovedeno više ispitivanja u istom protokolu
tokom pregleda , svaki test i njegovo vreme održavanja
se prikazuje ispod pregleda.
Figure 6.1 Review Tab
106
Markirani tekst pokazuje da je test određen kao primarni.
Samo primarni rezultati testa će biti uključeni u izveštaj
pacijenta.
GN Otometrics
Odeljak 6
Pregled/ Analiza rezultata testa
6.3 Rad sa rezultatima više sprovedenih testova
Ako su više testova pokrenuti tokom pregleda jedan set rezultata testa mora biti određen kao
primarni. Rezultati primarnog testa su uključeni u izveštaj pacijentu. Za kalorijske
protokole primarni test određuje koji test se koristi za analizu rezultata kalorijskih testova.
Sistem automatski dodeljuje primarni status, međutim korisnik može da promeni primarni
zadatak testa u bilo kom trenutku.
Da promenite status test protokola u primarni:
1. O t v o r i t e p o s t o j e ć i z a p i s p a c i j e n t a i p r i s t u p g l a v n o m m e n i j u ,
2. I z a b e r i t e k a r t i c u P r e g l e d d a b i s t e p r i k a z a l i l i s t u p r o c e d u r a / p r o t o k o l a . .
3. P r o š i r i t e l i s t u p r o c e d u r a d a p r i k a ž e t e ž e l j e n i p r o k o k o l i
k lik n it e na p ro to ko l da b is te ga iz ab ra li.
4. I z a b e r i t e t e s t dodeli primarni iz menija. Dobijeni protokol se prikazuje
zadebljanim slovima.
Napomena: Ova stavka se primenjuje samo kada je sekundarni (ne boldovani) protokol izabran.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
107
Pregled/ Analiza rezultata testa
Odeljak 6
6.4 Rad sa talasnim signalima
Tokom sesije pregled/analiza praćenje talasa za svaki testirani kanal se prikazuje u glavnom meniju.
6.4.1 Rukovanje talasnim signalima
Svaki talasni signal ima ručicu na krajnjoj desnoj strani talasa koji se mogu menjati
od strane korisnika.
Ručke izabranih talasa
Slika 6.2 Rukovanje talasnim signalima
Ručke su kutije kvadrata sa slovima koje prikazuju kanal. Ručka izabranih signala je
obojena kutija.
Za pokretanje talasnih oblika:
108

Koristite miš da izaberete ručku s ignala talasa i taj s ignal
prevucite na željenu lokaciju.U režimu Preg leda strelice  se
korist e da se p omeraju aktivni talasi gore ili dole.

Koristite funkcijske tastere da p rek lopite, raširite, prikažete ili
sakrijete talasa ili iz glavnog men ija izaberite t alase,
preklap anje, š iren je, sakrivanje ili prikazivanje talasnih oblika.

Pritistnite Ctrl + O ili Ctrl + S da preklopite i proširite prikazane talasne oblike.
GN Otometrics
Pregled/ Analiza rezultata testa
Odeljak 6
6.4.2 Tekst talasnih signala
Tokom sesije pregled/analiza korisnik može upisivati beleške specifične za talasne signale u dijalogu
za uređivanje teksta.
Slika 6.3 Dijalog za uređivanje teksta
Zabeleške se mogu videti i prikazivati od strane operatora i uključeni su u izveštaj pacijenta.
Da kreirate ili prikažete zabeleške u režimu pregleda:
1. D u p l i k l i k n a i z a b r a n u r u č k u t a l a s a i l i i z a b e r i t e T a l a s n i
o b l i k t e k s t d a p r i k a ž e t e Edit WaveText d i j a l o g .
2. K u c a j t e d i r e k t n o u o k v i r z a t e k s t .
3. Kliknite OK da sačuvate tekst talasnih oblika i napustite dijalog.
Napomena: K o r i s n i k m o ž e d a u k u c a d o 2 r e d a t e k s t a u o k v i r
za tekst (o d mah isp o d Test/p r eg l ed ra dn i p ro sto r) u
g l a v n o j m e n i j u . V i d e t i Sekciju 2.2, VNG glavni meni.
6.4.3 Štampanje talasni h signala
Tokom radu u sesiji pregled/analiza može po potrebi da odštampa rezultate talasnih signala.
Izaberite dokument , opciju štampaj da pošaljete talasne signale direktno na štampmu.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
109
Pregled/ Analiza rezultata testa
Odeljak 6
6.5 Pregled rezultata testa
Rezultati testa mogu biti pregledani pre i posle analize rezultata. Izaberite taster pregled u
glavnom meniju da pristupite režimu pregled.
U režimu Pregled:

Korisnik može da v idi ceo p roces praćenja da izabere i rukuje
talasnim oblicima, pristupu rezultatima kalibracije i da započne
proces analize.

Ako je zapis pacijenta promen jen ili zatvoren, ili ako je neki
drugi test izabran za pregled, ICS VNG automatski čuva trenutnu
poziciju talasn ih oblika.Takođ e čuva poziciju i konfiguraciju
talasnih oblika, sačuvanih ili prikazanih, i poziciju ručkica
talasnih s ignala.

Opcija filtriranja, F7 Filter/Unfilter, je dostupna. Tokom prikupljanja
podataka prikazuju se podaci koji nisu filtrirani. Ako je izabrana automatska filter
opcija u opcijama sistema- System Options, Operator Settings/Test Battery tab
dialog box , sistem prikazuje filtrirane podatke u podrazumevanom režimu za
pregled. Upotrebom tastera F7, korisnik može da prebacuje filtrirane i
nefiltrirane preglede. Ova funkcija je samo za pregled neanaliziranih
rezultata kako analiza obuhvata automatsko filtriranje koje nije pod
kontrolom korisnika.
Napomena: Procedure za analizu glanih testova:spora faza brzine, sakade i
praćenje će biti razmatrani kasnije u ovom odeljku.
Datum zakazivanja pregledaPhysician Order Date
Datum zakazivanja pregleda je onaj datum sistemski dodeljen prvi put kad je pacijent testiran.
Više rezultata odrađenih testova se može snimiti pod jednim datumom zakazanog pregleda.
Datum zakazanog pregleda će ostati aktivan u izveštaju pacijenta dok korisnik ne promeni
novi datum pregleda. Tahnički novi datum pregleda se mora ukucati i izveštaj pacijenta svaki
put kada se pacijent testira.
Monocular VNG Pregled test taster
Kada je aktivan Pregled test taster, pregled radni prostor prikaz talasa će biti označen sa
okom koji je korišćen za prikupljanje za izabrani test. Svaki protokol u pregled test tasteru je
označen sa okom koje je izabrano kada je test pokrenut.
110
GN Otometrics
Odeljak 6
Pregled/ Analiza rezultata testa
Da pregledate rezultate testova:
1. Kliknite taster Pregled u režimu Pregled.
2. Izaberite datum zakazanog pregleda i onda izaberite sesiju u okviru datuma zakazanog
pregleda.
3. Kliknite znak + na početku procedure da bi se prikazali protokoli testa u okviru procedure.
4. Izaberite protokol da bi se prikazali rezultati testova.
5. Kada se prikaže, korisnik može:
a. Da upotrebi ručke talasnih signala da pomeri talasne signale ili da kreira/prikaže tekst
talasnih signala.
b. Da upotrebi tastere ili strelice za levo ili desno za kretanje kroz prikazane talasne signale.
c. Da upotrebi funkcionalne tastere za pristup i pregled kalibracije, za pristup sledećih ili
prethodnim rezultatima testa, započne proces analize i sl.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
111
Pregled/ Analiza rezultata testa
Odeljak 6
6.6 Pregled kalibracije
Kada je test sačuvan, postojeća kalibracija je sačuvana sa tim testom. Iz režima Pregled
kada se pregleda test, sačuvana kalibracija se takođe može pregledati. Kalibracija je
specifičan signal. Kalibracija za aktivan signal se preispituje.
Da pregledate kalibraciju:
1. P r i s t u p i t e t a s t e r u P r e g l e d i i z a b e r i t e o d r e đ e n i p r o t o k o l d a b i s e
prikazali rezultat i testa za taj protokol.
2 . P r i t i s n i t e F8 Review Calib, da bi se prikazala koja je kalibracija bila aktivna na
početku izabranog testa.
Svaki zapis kalibracije sadrži poslednjih 10 sekundi kalibracije. Period kalibracije se
prikazuje u informacionom delu - Information Area. Period kalibracije se računa od kraja
procesa kalibracije do vremena kada je prikazani test sačuvan. Oznaka A pokazuje tačku gde je
korisnik pritisnuo F12 Accept tokom procesa kalibracije.
Napomena: P o g l e d a j t e Odeljak 5.7 za dodatne informacije za sprovođenja procesa kalibracije.
6.6.1 Pregled kalibracije, nekalibrisano
Nekalibrisani pokreti očiju ili gde je izvršena standardna kalibracija je prikazana u ravni
pokreta očiju i stimulusa sakade kao što je prikazano na slici 6.4.
Slika 6.4 Nekalibrisani prikaz
U režimu Pregled testa status kalibracije aktivnog signla je prikazan u infromacionom deluInformation Area. Ako nije kalibrisan piše Aktivni signal: H (nekalibrisan).
U režimu Pregled kalibracije status kalibracije je prikazan u naslovu radnog prostoraWorkspace title. Ako nije kalibrisan naslov glasi Pregled kalibracije - H [standard].
112
GN Otometrics
Pregled/ Analiza rezultata testa
Odeljak 6
6.6.2 Pregled kalibracije, kalibrisano
Tokom pregleda testa, kalibracija za aktivni signal može biti pregledana i modifikovana.
Upotrebi F5 Enlarge-Povećaj i F6 Shrink-skupi da povećate ili smanjite dobitak signala u
odnosu na cilj. Use F7 Up-Gore i F8 Down-Dole da pomerite signal u odnosu na cilj. Čuvanje
ove promene će uticati samo na pridruženi test.
Napomena: Podešavanje kalibracije (upotrebom opcije Povećaj i skupi) se može uraditi
kada korisnik nije u mogućnosti da zapamti kalibraciju a hoće da analizira sakade ili
praćenje. Ako je kalibracija podešena to će biti samo za taj test. Najbolje je da se
zapamti kalibracija i podaci testa ako je došlo do neispravne kalibracije.
Izaberite F3 Original Calib. da pogledate signal kalibracije pre podešavanja. Kalibrisan
signal je prikazan sličan onome na slici 6.5.
Oznaka A pokazuje tačku gde je korisnik pritisnuo F12 Accept tokom procesa kalibracije.
Slika 6.5 Prikaz kalibracije
U režimu Pregled testa, status kalibracije aktivnog signala je prikazan u informacionom deluInformation Area, npr. Aktivni signal : H.
U režimu Pregled kalibracije, naslov radnog mesta prikazuje npr. Pregled kalibracije – H i
informacioni deo prikazuje trenutne vrednosti kalibracije.
Period kalibracije je vreme proteklo od kalibracije do vremena kada je prikazani test sačuvan.
6.6.3 Štampanje kalibracije
Opcija štampanje kalibracije je dostupna samo u pregledu kalibracije. Ova opcija generiše
jednu štampanu stranu koja sadrži izabrani kalibrisani talasni oblik sa dobitkom, offset i informacije o
peridou kalibracije.
Da koristite opciju Štampanje kalibracije izaberit File, Print Calibration iz glavnog menija.
Napomena: Ove informacije se takođe prikazuju u informacionom delu u donjem levom uglu glavnog menija
kada su prikazani podaci o pacijentu.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
113
Pregled/ Analiza rezultata testa
Odeljak 6
6.7 Analiza spore faze brzine merenja
Svrha ovog postupka analize je da obezbedi kvantifikovane zapise jačine nistagmusa. 140sekundni odeljak se prati i prikazuje za svaku sekundu spora faza pojedinačnih otkucaja se
meri. Jednom izmerena svaka brzina je prikazana grafički u 140 sekundnom vremeneskom okviru da
se prikaže vreme odgovora.
Spora faza obrta (SPV) pokazuje prilagođavanje veličini talasa na sledeći način:

Skala merenja upotrebljena u sp oroj fazi obrta varira od 0 do 20,
od 0 do 4 0, od 0 do 80 ili od 0 do 160 u zavisnosti od veličine
najvećeg otkucaja SPV.

Ako s istem d etektuje otkucaje SPV veće od 80 deg/sek talas i se
prikazuju zumirano. U režimu zumiranja mreža koja ob ično
predstavlja 1 sekundu , sada predstavlja 5 00ms. Ova promena se
prikazuje na displeju.
Postoji nekoliko načina da izaberete pojedinačni otkucaj u prikazu talasa i stavite ga
direktno ispod vertikalnog kursora:


Krežite se kroz pretragu ili upotrebite strelice  da pomerite pretragu
dok izmereni otkucaj ne bude ispod vertikalnog kursora.
Upotrebite F10 Previous Beat i F11 Next Beat da se krećete kroz pretragu.

Pritisnite na pojed inačni otkucaj u SPV (nižem) grafikonu da
pomerite na taj deo pretrage. Vertikalni ku rsor u nižem grafikonu
se p omera ka tom otkucaju. Nag ib lin ije i vert ikalni kursor u
gornjem delu grafikona su poravnati sa trenutnim SPV i SPV
vrednost između grafikona p redstavlja ovu vrednost.

Pritisnite na deonicu talasa u gornjem grafikonu da p remest ite
pretragu na taj deo. Stvarni SPV otkucaja is pod kursora nnije
zastupljen i mora biti verifikovan od st rane ko risnika ručno.
Napomena: S v a k i p u t p o l o ž a j n a g i b a k u r s o r a s e m e n j a ,
p r i t i s n i t e F8 Insert da sistem prihvati novi položaj pokazivača nagiba.
114
GN Otometrics
Odeljak 6
Pregled/ Analiza rezultata testa
6.7.1 Pronalaženje / Izbor vrha SPV
Kada izaberete F5 Locate Peak, sistem prolazi kroz niz proračuna da pronađe vrhunsku
vrednost. Pretražuje sve poznate SPV u vremenskom okviru od 140 sekundi. Svake sekunde
(pomerajući se s leva na desno u 140 sekundi) izračunava vrednost za tu sekundu i za vrednosti 5
sekundi na levo i 4 sekunde na desno. Zatim sortira vrednosti od najvećih ka najmanjim za okvir od
10 sekundi i izbacuje prosek za 3 najbrže brzine.
Napomena: P o d r a z u m e v a n a v r e d n o s t z a u z o r a k j e t r i . K o r i s n i k m o ž e p r o m e n i t i
u z o r k e S P V u k o r i s n i č k i m i n f o r m a c i j a m a o p c i j a tab dialog box.
Dalje, sistem identifikuje najpozitivniji od 140 proseka (udesno spore faze npr. Desno
hladno i levo toplo) ili najnegativniji (ulevo spore faze npr. Desno hladno i levo toplo).
Drugi koji ima najveću prosečnu vrednost postaje vrh i predstavlja kvadrat na SPV
grafikonu. Pošto je vrh prosečna vrednost, možda neće biti podataka u kvadratu.
Korisnik može izabrati da preskoči vrh sistemski određen. Da biste izabrali novi vrh pritisnitie
na SPV da ga pomerite ispod vertikalnog kursora i pritisnite F6 Set Peak. Sistem izračunava
prosek najviših SPV u vremenskom okviru od 10 sekundi oko izabrane SPV. Ovaj prosek postaje
novi vrh.
Napomena: Zapamtite da broj SPV upotrebljen da odredi vrh je postavljen u opcijam sistema-System Options,
Operator Settings/Test Battery tab dialog box.
Za nekalorijske testove (npr. Pozicione), SPV algoritam određuje da li ima više pozitivnih ili
negativnih SPV. Prateći istu proceduru sistem izračunava prosek najbržih pozitivnih ili
negativnih SPV i postavlja kutiju u istoj sekundi.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
115
Pregled/ Analiza rezultata testa
Odeljak 6
6.7.2 Merenje SPV
Ova analiza se koristi za pregled rezultata testova koji sadrže nistagmus za određenog
pacijenta.
Za analizu otkucaja nistagmusa:
1. P r i t i s n i t e P r e g l e d da prikažete testove koji su izvršeni na određenom pacijentu.
2. P r i t i s n i t e z n a k + i s p r e d ž e l j e n o g d a t u m a z a k a z i v a n j a Physician Order/Test
Session.
3. P r i t i s n i t e z n a k + ispred procedure testa da se prikaže lista protokola.
4. P r i t i s n i t e n a o d r e đ e n i protokol da izaberete i prikažete rezultate testova.
5. P r i t i s n i t e na ručku talasa analizirajući izabrani oblik talasa.
6. Pritisnite F12 Analysis da analizirate izabrani test.
7. K o r i s t i t e pokretne tastere za pomeranje praćenja i kursora da izaberete
početnu tačku za analizu.
Napomena: za kalorijske testove najbolje je da se počne sa merenje na početku
stimulacije. To će obezbediti zajedničku referencu za sva 4 testa.
8. P o m e r i t e zelenu kursor liniju da označite mesto gde ćete početi analizu i pritisnite F12
Begin da aktivirate proces analize za izabrani test.
Slika 6.6 SPV Analiza
Sistem automatski meri onoliko otkucaja koliko je u mogućnosti da identifikuje i smešta
otkucaje na donjem delu SPV grafikona, jedan otkucaj po jednoj sekundi je prikazan. Kad
završi, sistem se vraća na tačku označenu kao početak. Broj identifikovanih otkucaja
prikazuje u informacionom delu glavnog menija.
Sistemsk a analiza pojedinačnih otkucaja se može preskočiti ili merenje dodatnih
otkucaja koja nisu identifikovana od strane sistema, mogu se ručno dodati.
Napomena: Vertikalnl kursor u sredini gornjeg grafikona i pokretni vertikalni
kursor u donjem grafikonu uvek pokazuju istu tačku u vremenu.
116
GN Otometrics
Pregled/ Analiza rezultata testa
Odeljak 6
9. D a izmerite nagib otkucaja i unesete novo merenje:
a. Krećite se kroz traženje ili pritisnite strelice  da pomerite traženje levo ili
desno sve dok otkucaji za merenje ne dođu ispod vertiklanog kursora; ili pritisnite
F10 Previous Beat i F11 Next Beat da se krećete kroz traženje; ili izaberite i
pritisnite na određeni otkucaj u donjem SPV grafikonu da pomerite izabrani otkucaj
ispod vertikalnog kursora ili izaberite i pritisnite na traženje u gornjem grafikonu da se
pomeri u taj odeljak
Napomena: Držanje pritisnuto leve ili desne strelice ubrzava pretragu u tom pravcu.
b. Pritisnite strelice  da povećate ili smanjite liniju brzine merenja ukoliko je potrebno.
c. Pritisnite Ctrl +  i/ili Ctrl +  da promenite ugao linije brzine merenje dok ne bude
paralelna sa sporom fazom otkucaja.
d. Pritisnite F8 Insert da prihvatite novu SPV vrednost otkucaja.
Vertikalni kursor
Linija brzine merenja (nagib)
Slika 6.7 Merenje SPV pojedinačnog otkucaja
Slika 6.8 Kalorijska vrh vrednosti u informacionoj oblasti- Information Area
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
117
Pregled/ Analiza rezultata testa
Odeljak 6
10. Tokom pregleda nekoliko opcija su na raspolaganju:
a. Pritisnite F2 Reanalyze-nova analiza da izbrišete analize i započnete sa novom
analizom izabranog testa.
b. Pritisnite F3 Interpret Tests –tumač testa(dostupno samo u PODS – leptir pogled).
c. Pritisnite F4 SPV Graph da vidite prikazanu kalorijsku vrednost na ekranu
(dostupno samo za kalorijske testove horizontalnih kanala).
d. Pritisnite F5 Locate Peak da kompjuter izračuna i pomeri u sektor sa najvećim
prosečnim SPV.
e. Pritisnite drugo SPV merenjei pritisnite F6 Set Peak da postavite vrh trenutnog
otkucaja ispod vertikalnog kursora.
f. Pritisnite F8 Insert ili F7 Delete da dodate ili uklonite otkucaje iz analize. Pritisnite F8
Insert da ubacite merenje otkucaja u donji grafikon ili da ubacite novu vrednost
SPV posle promene nagiba otkucaja.Broj otkucaja u informacionom delu se
povećava svaki put kada se ubacuju otkucaji (ukoliko se unose novi otkucaji) i
smanjuju kada upotrebite F7 Delete da obrišete otkucaje.
g. Pritisnite F10 Previous Beat ili F11 Next Beat za pomeranje između otkucaja.
h. Pritisnite F9 Close da završite pregled.
i. Pritisnite F12 Save da sačuvate rezultate analize i izađete iz režima Analiza
izabranog testa.
Napomena: Pritiskom F12 Save sačuvaćete rezultate analize u bazu podataka i
izbrisati sve prethodne analize tog korisnika. Pritiskom F9 Canceloizaćete
iz režima Analize bez čuvanja rezultata analize..
11. Ponovite ovu proceduru za svaki test u kojem je merenje spore faze nistagmusa poželjno.
118
GN Otometrics
Pregled/ Analiza rezultata testa
Odeljak 6
6.7.3 Analiz a vrha frekvencije
Da biste izabrali vrh frekvencije, izaberite opciju izračuvanje vrha frekvencije na 30 sekundi u
System Options, Operator Settings/Test Battery tab dialog box.
Kada analiziramo vrh frekvencije, sistem gleda u vremenski prozor od 30 sekundi koji sadrži
najviše otkucaja (1-30, 2-31, 3-32 sekundi SPV merenja). Na primer:
Vrh frekvencije = -11 at 15s
Gde je: – (levi otkucaji) + (desni otkucaji)
11 = broj otkucaja u prozoru od 30 sekundi
15 = vreme u sekundama u centru prozora
Kalorijski – Frekvencija/30 sek
Gde je:
f(30s) = broj otkucaja u prozoru od 30 sekundi
– (levi otkucaji) + (desni otkucaji)
t(s) = vreme u sekundama u centru prozora
U System Options dialog box, opcija Izračuvanja vrha frekvencije na 30 sekundi- Calculate
peak frequency per 30 seconds mora biti izabrana programski da obezbedi ovo merenje. Da
izračunate vrh frekvencije za druge testove (spontane), prikazivanje vrha frekvencije za
nekalorijske testove mora biti izabrana.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
119
Pregled/ Analiza rezultata testa
Odeljak 6
6.7.4 Analiza rezultata kalorijskih testova
Za kalorijske testove, odgovori vrha su prepoznati i sačuvani za upotrebu u sistemskom
izračunavanju kalorijske (jednostrane) slabosti i asimetrijski dobitak/usmerene prevage.
Kada su sva četri kalorijska testa urađena, rutinski će se izračunati i prikazati kalorijska
slabost i asimetrijski dobitak. Usmerena prevaga se može izabrati u opcijama sistema System Options, Operator Settings/Test Battery tab dialog box.
Formule za izračunavanje jednostrane slabosti, asimetrijski dobitak i usmerene
prevage su:
Za jednostranu slabost i asimetrični dobitak, kalorijski VRH = VRH – Osnovni Shift
(Imajte na umu da osnovni shift nije prilagođen u usmerenoj prevagi)
i
RC = desno uvo hladno
RW = desno uvo toplo
LC = levo uvo hladno
LW = levo uvo toplo
(RC - RW) - (LW - LC)
Jednostrana slabost (UW) =
x 100
(RC - RW + LW - LC)
(RC + LW) + (RW + LC)
Asimetrijski dobitak(GA) =
x (-100)
(RC - RW + LW - LC)
(RC + LW) + (RW + LC)
Usmerena prevaga (DP) =
x (-100)
(RC - RW + LW – LC)
Napomena: S i s t e m o d r e đ u j e v r e d n o s t i p o z i t i v n e i l i n e g a t i v n e u
za v isn o sti o d sm era sp o re f a z e a n e z vu ka . Ta čna vr ed n o st s e
o d ređ u je p o fo rm u la ma .
Rutinska analiza ne može izmeriti otkucaje sa vrednošću nula ili gde različite spore i brze
faze nisu identifikovane. Zbog toga se neki delovi se pojavljuju bez izmerenih otkucaja.
Ukoliko algoritam ne pronađe otkucaje u celoj pretrazi, smešta otkucaje sa nultom
stepenom u sekundi u vremenu od jedne sekunde da iskaže nultu vrednost za taj test.
Ponekad u pretrazi nekoliko smetnji će biti izmereno. Ukoliko ih ne prevaziđete ili izbrišete
analiza će biti netačna.
120
GN Otometrics
Pregled/ Analiza rezultata testa
Odeljak 6
Rezultati kalorijskih testova se mogu prikazati u “PODS - Butterfly” pregledu. Pritisnite F4
PODS - Butterfly za prikazivanje rezultata kalorijskih testova.
Slika 6.9 Analiza kalorijskih testova, Pods butterfly pregled
Napomena: U PODS, Kalorijska slabost i asimetrijski dobitak se prikazuju u informacionom
delu glavnog menija VNG u donjem levom delu prozora. Usmerena prevaga je opcija za
korisnika i informacija se prikazuje jedino ukoliko je opcija izabrana u Operator
Settings/Test Battery Tab.
Leptir grafikon je nomograf kalorijskih testova- dve ukrštene linije , jedna predstavlja hladne
stimuluse a druga tople stimuluse. Vertikalna osa grafikona predstavlja brzinu spore faze ,
horizontalna osa je prosečna kalorijska slabost. Kutija u centru grafikona predstavlja normalne
vrednosti. Standardno ove vrednosti su plus-minus 25%kalorijske slabosti, plus-minus 6
stepeni u sekundi za implicitnu asimetriju.
Linije na grafikonu su veze između najvišeg odgovora desnog uva kalorijske stimulacije
prikazane na levoj ivici grafikona i odgovora levog uva prikazanog na desnoj ivici grafikona.
Normalna reakcija predstavlja tačku preseka u normalnom polju.
Kalorijska slabost veća od 25% ima raskrsnicu na levo ili na desno od normalnog polja,
implicirajući kalorijsku slabost desnog ili levog uva. Nenormalan prosek predstavlja asimetriju
(nenormalan dobitak asimetrije ili spontani nistagmus) predstavlja presek ispod ili iznad normalnog polja.
Desna asimetrija je iznad normalnog polja a leva asimetrija je ispod normalnog polja.
Tabela numeričkih rezultata sa desne strane prikazuje vrednosti koje se koriste za grafiku
i rezultat kalorijske vrednosti. Asimetrija u ovoj tabeli je izračunata kao prosek desno
hladno, levo hladno, desno toplo i levo toplo vrednosti.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
121
Pregled/ Analiza rezultata testa
Odeljak 6
6.7.6 Indeks fiksacije
VG40 maske i dolaze opremljeni sa ugrađenim fiksirajućim svetlom koje može biti pokrenuto
softverski u sistemu sa USB jedinicom hardvera. Svi protokoli podržavaju funkciju fiksirajućeg svetla.
6.7.6.1
Podešavanje fiksirajućeg svetla da uključite u levom ili desnom oku
Fiksirajuća svetlost može biti uključena u levom ili u desnom oku. U jednostranoj verziji
softvera fiksirajuća svetlost će se uvek uključiti u oku koje se testira. U punoj verziji softvera
izbor oka se može uraditi pritiskom na taster. Da izaberete oko za fiksirajuću svetlost uđite u
System Options, Workstation Settings, Fixation Light. Izbor oka se ne može vršiti u toku
testiranja.
6.7.6.2
Pozivanja fiksirajuće svetlosti
Da uključite fiksirajuću svetlost tokom prikupljanja pozovite F11 (Fixation Light). Ponovno
pozivanje F11 će ugasiti svetlost ili upotrebite dugme za podešavanje na daljinskom
upravljaču.
Kada je fiksirajuće svetlo uključeno FI oznaka će biti stavljena na traženje. Kada je fiksirajuće
svetlo ugašeno tokom prikupljanja, traženje će biti označeno za FO oznakom.
6.7.6.3
Izračunavanje indeksa fiksacije
Indeks fiksacija se računa u tački kada je fiksirajuće svetlo uključeno. Ako je fiksirajuća
svetlost uključeno više od jednog puta u toku jednog testa, tačka u kojoj je fiksirajuća
svetlost uključeno poslednji put će biti upotrebljena da se izračuna indeks fiksacije. Formula
za izračunavanje indeksa fiksacije je FI = SPVfix / SPVnofix, gde je SPV fix prosek najvećih
otkucaja SPV u 5 sekundi nakon što je fiksirajuća svetlost uključena, i SPV nofix, isje prosek
najvećih otkucaja SPV u 5 sekundi neposredno pre nego što je fiksirajuće svetlo uključeno.
Sekunda u kojoj se dogodio događaj fiksacije se ne koristi u obračunu.
Index fiksacije će biti izračunat kada je vrh SPV postavljen ili lociran. Indeks fiksacije će biti
prikazan u istom prozoru kao i vrh SPV vrednosti. Ako se događaj fiksacije dogodi u 5 sekundi
od početka ili kraja analize, indeks fiksacije neće biti izračunat.
5 sekundi podataka mora biti raspoloživo na svakoj strani događaja fiksacije za izračuvanje
indeksa fiksacije.
Indeks fiksacije se može izračunati za ENG takođe. Međutim, veoma je važno da se pacijent
fiksira odmah čim je fiksacija (F11 ili daljinski upravljač) je izabrana. Čim je indeks fiksacije
izračunat 5 sekundi odmah pre nego što je softver označio F1, indeks fiksacije će biti tačan samo
ukoliko je pacijent započeo fiksaciju u tački gde je lekar izabrao (ukucan u softver za početak
fiksacije).
122
GN Otometrics
Pregled/ Analiza rezultata testa
Odeljak 6
6.8 Tumač asistent
Tumač asistent vlasnički instrument dobijen sa Chartr 200 pomaže korisnicima u tumačenju
rezultata kalorijskih i statičnih VNG/ENG testova. Tumač asistent prvo vrednuje rezultate
testa. Ako su rezultati ispravni asistent nastavlja sa analizom tokom koje se rezultati
upoređuju sa prethodno uvrđenim vredstima. Dobijeni rezultat analize se može odmah
pregledati i može biti uključen u izveštaj pacijenta.
VAŽNO!
Tumač asistent ne predlaže dijagnozu. Dijagnozu može da utvrdi jedino doktor kada uključi
rezultate VNG/ENG sa rezultatima kao što su audiometrijski nalazi, MRI, CT sken, rezultat
krvi itd.
Tumačenje sugestije koje daje Chartr VNG/ENG se zasniva na mnogo studija koje su urađene u
proteklih 50 godina. Sledeće knjige i pregledi su rezultat ovih studija:
1. Baloh, RW, Honrubia, V. K l i n i č k a N e u r o p s i h o l o g i j a
V e s t i b u l a r n o g s i s t e m a . C - linical Neurophysiology of the Vestibular
System. F A Davis, Philadelphia, 1990.
2. Barber, HO, Stockwell, CW. P r i r u č n i k z a
E l e k t r o n i s t a g m o g r a f i j u . C V Mosby, St. Louis, 1980.
3. Barin, K. and Stockwell, C.W. “Directional Preponderance Revisited,” Insights
in Practice, February 2002, pp. 1-6.
4. Halmagyi, G.M., Cremer, P.D., Anderson, J., Murofushi, T, and Curthoys, I.S.,
(2000). Isolated Directional Preponderance of Caloric Nystagmus. I. Clinical
Significance. Am J Otol 21: pp. 559-567.
5. Jacobson, GP, Shepard, NT, Balance Function Assessment and Management.
Plural Publishing, San Diego, 2008.
6. Stockwell, CW. ENG Workbook. Mosby Year Book, St. Louis, 1983.
Za kalorijske testove, kada su sva 4 kalorijska testa analizirana, ovaj alat može da interpretira
rezultate i obezbedi informacije kao što su validnost testa i da li da se ponovi irigacija.
Za pozicioni testove, odvojena interpretacija je obezbeđena za horizontalne i vertikalne
nistagmuse. Čak i jedan analiziran položaj testa može da se tumači.
Ako su rezultati ispravni korisnik će moći da prilepi tumačenje u izveštaj pacijenta.
Tumačenje može biti uređeno ukoliko je potrebno.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
123
Pregled/ Analiza rezultata testa
Odeljak 6
6.8.1 Tumačenje kalorijskih testova
6.8.1.1 Sprovođenje i tumačenje kalorijskih testova
Da upotrebite tumač asistent za kalorijske testove:
1. I z a b e r i t e sva četri kalorijska testa (Desno uvo – Toplo, Desno uvo – Hladno, Levouvo –
toplo, Levo uvo – hladno).
2. Izaberite Review tab, zatim pregledajte i analizirajte svaki kalorijski test.
3. Pritisnite F5 Move Baseline Up ili F6 Move Baseline Down ili koristite strelice da
izravnate osnovu liniju ukoliko je neophodno. Pritistnite F7 Set Baseline Shift da
prihvatite i sačuvate novu osnovnu liniju.
4. Pritisnite F4 PODS-Butterfly da prikažete Pods/Butterfly pregled rezultata kalorijskih testova.
5. Izaberite F3 Interpret ili Interpreter, Interpret Tests da pregledate rezultate
validacije tumač asistenta i analizu u Caloric Test Interpretation dialog box.
Napomena: U k o l i k o su sva 4 kalorijska testa nedostupna sistem će izbaciti sledeću poruku:
Slika 6.10 P o r u k a t u m a č a s i s t e n t
K alorijskih testova
6. Ako sva 4 ispiranja analizirana i rezultati su u okviru referentnih sledeći dijalog
pokazuje. Idite na korak 7. Ukoliko rezultati nisu u okviru referentnih vrednosti idite na
korak 8.
Slika 6.11 Tumač kalorijskih testova- ispravan
124
GN Otometrics
Pregled/ Analiza rezultata testa
Odeljak 6
7. Z a v r š i t e t u m a č e n j e k a l o r i j s k i h t e s t o v a .
a. Pritisnite OK da zatvorite dialog box.
b. Izaberite Paste to Report da smestite tumač rezultata u izveštaj pacijenta na
mestu gde se može tekst ubaciti i ukoliko je potrebno sačuvajte u bazi
podataka.
Slika 6.12 Tumač rezultata kalorijskih testova i izveštaju pacijenta
8. U k o l i k o rezultate kalorijskih testova ne može ob jasniti bilo koji poznati fiziolog ili
patofiziolog vestibularnog sistema, prikazaće se sledeća poruka sa tehničkom greškom
da očistite PODS. Izravnate osnovnu liniju, i da ponovite loše ispiranje.
Slika 6.13 Tumač asistent kalorijskih testova tehnička greška- neispravni rezultati
a. Izaberite More Info da otvorite Uputstvo za upotrebu.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
125
Pregled/ Analiza rezultata testa
Odeljak 6
b. Izaberite Ignore da nastavite sa tumačenjem i prikazeće se dijalog sa
upozorenjem sličan ovom:
Slika 6.14 Tumač kalorijskih testova dijalog – Tehnicka greška
Ako i vi smatrate da je u pitanju tehnička greška, sledite sugestiju i ponovite
proceduru.
c. Izaberite Abort da zatvorite dijalog tehnička greška i završite tumačenje.
126
GN Otometrics
Pregled/ Analiza rezultata testa
Odeljak 6
6.8.1.2
Tumačenje rezultata kalorijskih testova
Po završetku tumačenja kalorijskih testova, rezultati se prvo prikazuju u Caloric
Tests Interpretation dialog box.
Napomena: Rezultati testa u ovom polju se ne mogu menjati. Međutim kada rezultate nalepite
u izveštaj pacijenta onda tekst možete menjati po potrebi.
Slika 6.15 Caloric Test Interpretation Dialog BoxTumač kalorijskih testova
Paste To Report
Kopirajte i zalepite tumačenje rezultata u tekstualni
izveštaj. Ovo dugme je onemogućeno ukoliko postoji
tehnička greška prilikom tumačenja.
Help
Otvorite uputstvo za upotrebu.
OK
Zatvorite polje bez čuvanja rezultata.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
127
Pregled/ Analiza rezultata testa
Odeljak 6
6.8.1.3 Ispravljanje tehničke greške kalorijskog testa
Rezultati kalorijskog testa su verovatno neispravni ukoliko in ne može rastumačiti bilo koji
poznati fiziolog ili patofiziolog vestibularnog sistema. Predlažemo da uradite sledeće.
Prvo, proverite podatke. Kalorijski odgovori se razlikuju po snazi i smeru, ali uvek imaju isti
oblik. Oni počinju 20 sekundi po otpočinjanju irigacije (ukoliko je bubna opna očuvana)
dostize vrh 60 – 90 sekundi po otpočinjanju irigacije, i zatim se spušta na početnu liniju.
Ukoliko kalorijski odgovori ne izgledaju ovako predlažemo da obrišete podatke. Ukoliko bilo
koji odgovori ne sadrže dovoljno podataka da radite sa njima, tada ponovite irigaciju. Kada
ste zadovoljni sa podacima ponovite analizu.
Ukoliko podaci izgledaju dobro ali su rezultati i dalje neispravni, proverite test poziciju u
ležećem položaju bez fiksacije i započnite irigaciju za svaki test. Ako posmatrate nistagmuse
prilagodite promenu osnovne linije. Ukoliko su podaci i dalje neispravni verovatno imate
jedan ili više loših odgovora zbog loše irigacije ili niske budnosti pacijenta. Predlažemo da
ponovite one irigacije i zatim ponovite analize. Ukoliko niste u mogućnosti da ponovite bilo
koju irigaciju u ovom momentu, predlažemo da pacijent ponovo dođe kasnije i ponovite sve
kalorijske testove.
Jedna vrsta tehničke greške, dole prikazana se pojavljuje kada je jedana kalorijski odgovor
značajno slabiji od preostala tri odgovora.
Slika 6.16 Kalorijski Test tehnička greška-jedan slab odgovor
128
GN Otometrics
Pregled/ Analiza rezultata testa
Odeljak 6
Druga vrsta tehničke greške se pojavljuje kada je jedan kalorijski odgovor značajno jači od
preostala tri odgovora.
Slika 6.17 Kalorijski Test Tehnička greška- jedan jači odgovor
6.8.1.4
Efekat temperature
Jedna druga vrsta tehničke greške se pojavljuje kada je jedan kalorijski odgovor na
određenoj temperaturi značajno drugačiji u odnosu na odgovor za drugu temperaturu. Ovaj
efekat temperature je prikazan dole.
Slika 6.18 Kalorijski Test Tehnička greška- efekat temperature
Izolovani efekat temperature ne utiče negativno u izračunavanju parametara kao što su UW i
DP. Međutim, druge vrste tehničkih grešaka je jako teško uočiti ukoliko imate efekat
temperature. Ako se efekat temperature često posmatra irigator se mora proveriti i ukoliko je
neophodno da se kalibriše. Takođe, korisnik mora da pregleda procedure testa i da obezbedi da
nisu različite za različite irigacije. Na primer, potpuno isti postupak treba primeniti ukoliko su
pokreti oka rekalibrisani između promena temperature.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
129
Pregled/ Analiza rezultata testa
Odeljak 6
6.8.1.5 Promena početne linije
Neki pacijenti imaju već postojeće nistagmuse sa zatvorenim očima u poziciji kalorijskih
testova. Najbolje vreme za posmatranje nistagmusa je odmah posle početka kalorijske
irigacije zato što irigacija obaveštava pacijenta. Kada je bubna opna netaknuta, kalorijski
odgovor ne počinje odmah već posle 20 sekundi od početka irigacije.
Ako pacijent već ima postojeće nistagmuse, početna linija za kalorijski odgovor više nije
nula; to je spora faza brzine SPV postojećeg nistagmusa. U ovom primeru, pacijent ima leve
otkucaje spontanih nistagmusa sa sporom fazom brzine- SPV udesno od 10 deg/sek.
Početna linija kalorijskih odgovora je pomerena naviše za taj iznos.
Slika 6.19 Primer promene početne linije
Za svaki kalorijski test, morate odrediti da li je pacijent ima već postojeće nistagmuse sa
zatvorenim očima u poziciji kalorijskog testa. Ukoliko ima, morate pomeriti početnu liniju za
iznos jednak sporoj fazi brzine-SPV postojećeg nistagmusa. Ukoliko to ne uradite, vaš
obračun asimetrijskog dobitka će biti netačan.
130
GN Otometrics
Pregled/ Analiza rezultata testa
Odeljak 6
6.8.1.6
Asimetrijski dobitak
Ponekad vrhunac intenziteta kalorijskih odgovora u jednom smeru je značajno jači nego
vrhunac intenziteta odgovora u drugom smeru. Ovo se zove usmerena prevaga (DP). Ima
dve komponente. Prva komponenta je promena početne linije, koja je jednaka postojećem
nistagmusu sa zatvorenim očima u poziciji kalorijskih testova. Kalorijski odgovori su ustvari
jednako jaki u oba smera, ali početna linija je pomerena za iznos spore faze brzine SPV
postojećeg nistagmusa, tako da je vrhunac intenziteta odgovora u pravcu pomeranja veći od
vrhunca intenziteta u drugom smeru. Druga komponenta je asimetrijski dobitak u kojem su
odgovori zaista jači u jednom smeru nego u drugom smeru. Promena početne linije je
zajednička i asimetrijski dobitak je redak.
Slika 6.20 Primer asimetrijskog dobitka
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
131
Pregled/ Analiza rezultata testa
Odeljak 6
6.8.1.7 Granične vrednosti kalorijskih testova
Tumač asistent upoređuje rezultate kalorijskih testova sa postojećim graničnim vrednostima.
Pre nego što se pokrene tumač granične vrednosti mogu biti pregledane i korigovane
ukoliko je potrebno. Izaberite tumač, zatim granične vrednosti iz menija da prikaže Cutoff
Values dialog box.
Napomena: Standardne (sistemski isporučen) granične vrednosti su istraživane i izabrane
od tima stručnjaka. Mora se posvetiti posebna pažnja pre nego što podesite ove
vrednosti.
Slika 6.21 Granične vrednosti Dialog Box
Bilateral Weakness-obostrana slabost
Obostrana slabost je prisutna kada su ukupni odgovori levog i desnog uva manji od
graničnih vrednosti. (Standard = 12 deg/sek)
Hyperactivity-hiperaktivnost
Kalorijski odgovori su hiperaktivni kada ukupni odgovori bilo sa levog ili sa desnog uva
prelaze granične vrednosti. (Standard = 140 deg/sek)
Abnormal Baseline Shift-nenormalna promena početne linije
Promena početne linije je nenormalna kada prelazi granične vrednosti. (Standard = 6
deg/sek)
Unilateral Weakness-jednostrana slabost
Jednostrana slabost je prisutna kada razlika između odgovora levog i desnog uva prelazi
granične vrednosti. (Standard = 25%)
Gain Asymmetry-asimetrijski dobitak
Asimetrijski dobitak je prisutan kada normalna razlika između odgovora desnog i levog
otkucaja prelazi granične vrednosti. (Standard = 25%)
Ice Water Caloric-kalorijski test sa hladnom vodom
Kalorijski test sa hladnom vodom se radi na svakom uvu sa očuvanom bubnom opnom koje
ne reaguje na standardne bitermalne kalorijske stimuluse. Svrha ovog testa je da potvrdi
rezultate bitermalnog kalorijskog testa. Kalorijski testa sa hladnom vodom se preporučuje
kada su odgovori sa toplom plus hladnom vodom jednog uva manji od granične vrednosti.
(Standard = 6 deg/sek)
132
GN Otometrics
Pregled/ Analiza rezultata testa
Odeljak 6
Help-pomoć
Otvorite uputstvo za upotrebu.
Default-standard
Postavlja klizače graničnih vrednosti na podrazumevan mesta označena centralni
tikerima.
Cancel-odustani
Otkazuje postojeće promene i vraća prethodne vrednosti.
OK
Dozvoljava tekuće promene i odbija dijalog. Dugme OK je nedostupno ukoliko radite sa bazama
koja su samo za čitanje.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
133
Odeljak 6
Pregled/ Analiza rezultata testa
6.8.2 Tumačenje statične pozicije testa
Tumač asistent statične pozicije testa je Chartr VNG/ENG funkcija koja obezbeđuje sugestije
korisniku o ispravnosti i kliničkom značaju VNG/ENG rezultata testa. U režimu Pregled- Review,
izaberite tumač- Interpreter, Interpret Tests ili pritisnite F3 Interpret Tests da otvorite tumač
asistent. Najmanje jedna pozicija testa sa oznakom sa vizijom ili bez vizije mora biti analizirana da
biste dobili pojedinačno tumačenje.
Tumač asistent za testiranje statične pozicije trenutno obezbeđuje tumačenje samo za pozicije
glave koje su testirane i analizirane. Kompletna statična pozicija testa zahteva testiranje u
najmanje 4 pozicije glave ( sedenje, ležanje, glava desno, glava levo) sa i bez vizije. Za
nekompletnu statičnu poziciju testa, tumač asistent daje samo delimično tumačenje.
Tumač asistent za testiranje statične pozicije pretpostavlja da vrh SPV za svaku poziciju
glave predstavlja intenzitet otkucaja normalnog nistagmusa za tu poziciju glave. Korisnik
mora da obezbedi da je pretraga spore faze brzine čista i da vrh odgovora predstavlja
intenzitet otkucaja normalnog nistagmusa.
Tumač asistent ne registruje nistagmuse koji su promenili pravac u jednostavnoj poziciji
glave. Ovo je retko ali značajno otkriće. Korisnik mora prepoznati ovaj tip nistagmusa i
protumačiti ga postepeno.
Tumač asistent ne pravi razliku između tranzietnih nistagmusa koji se pojavljuju usled
pomeranja glave i BPPV i stady-state nistagmusa tipični za testiranje statične pozicije.
Korisnik mora obezbediti da vrh odgovora ne uključuje tranzietne delove nistagmusa.
Korisnik mora preduzeti odgovorajuću akciju za testiranje i tumačenje tranzietnih odgovora.
134
GN Otometrics
Pregled/ Analiza rezultata testa
Odeljak 6
6.8.2.1 Sprovođenje tumačenja statične pozicije
Da aktivirate tumač asistent statične pozicije testa:
1. S a k u p i t e j e d n u ili više statičnih pozicija testova.
Napomena: Da biste koristili tumač asistent za statičnu poziciju testova, testovi sa ili bez
vizije moraju biti urađeni odvojeno. Ne možete sakupljati jednu pretragu sa oba
sprovedena testa.
2. Izaberite Review , da pregledate i analizirate svaki test statične pozicije.
3. Izaberite F3 Interpret Tests da pregledate validnost rezultata tumač asistenta i
analizirate ih u Static Positional Test Interpretation dialog box.
Napomena: Ukoliko najmanje jedna pozicija testa sa oznakom sa ili vez vizije nije
dostupna sistem će automatski izbaciti sledeću poruku.
Slika 6.22 Poruka pozicije testa
a. Rezultat tumača za test poziciju sa tehničkom greškom je prikazan dole
Slika 6.23 Tumač testa statične pozicije – Horizontalni Nistagmus
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
135
Pregled/ Analiza rezultata testa
Odeljak 6
b. P r i t i s n i t e Technical comment hyperlink da generišete poruku upozorenja.
Slika 6.24 Tumač asistent Technical Comment
4. Završite tumačenje.
a. Izaberite Verticalni Nistagmus radio dugme da generišete tumačenje vertikalnog
kanala. Izaberite Horizontalni Nistagmus dugme generišete tumačenje
horizontalnog kanala.
Napomena: Ukoliko podaci testa još uvek nisu analizirani tumač asistent će
generisati sledeću poruku:“ Pretraga za ovaj kanal još nije analizirana.
Tumačenje nije moguću.“
Slika 6.25 Tumač Asistent – Pretraga zahtevanog kanala još nije analizirana
b. Rešite i prepoznajte sva tehnička pitanja.
136
GN Otometrics
Pregled/ Analiza rezultata testa
Odeljak 6
4. Završite poziciono tumačenje.
a. Ukoliko nisu evidentirane tehničke greške, pritisnite Paste to Report da smestite
tumačenje rezultata u izvešta pacijenta gde se tekst može napisati, i ukoliko je
potrebno sačuvajte u bazi podataka.
b. Pritisnite OK da zatvorite dialog box.
6.8.2.2 Test statične pozicije -Static Position Test Interpretation Dialog Box
Kada je završeno tumačenje kalorijskog testa, rezultati se prvo pojavljuju u polju Static
Position Test Interpretation dialog box.
Napomena: R ezultati testa se ne mogu prikazati u ovom polju. Međutim, kada su rezultati
ubačeni u tekstualni izveštaj pacijenta tekst se uvek može menjati po potrebi.
Slika 6.26 P o l j e Static Position Test Interpretation Dialog Box
Horizontal Nystagmus
Vertical Nystagmus
Prikazuje tumačenje horizontalnog kanala.
Prikazuje tumačenje vertikalnog kanala.
Paste To Report
Kopira i dodaje tumačenje u tekstualni izveštaj pacijenta.
Ova opcija nije moguća ukoliko postoji tehnička greška.
Help
Otvorite uputstvo za upotrebu.
OK
Zatvorite dijalog box polje.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
137
Pregled/ Analiza rezultata testa
Odeljak 6
6.8.2.3 Granične vrednosti testa statične pozicije
Tumač asistent upoređuje rezultate testa statične pozicije sa unapred utvrđenim graničnim
vrednostima. BeforePre nego što se pokrene tumačenje, granične vrednosti se mogu pregledati i
promeniti ukoliko je potrebno. Izaberit tumač, granične vrednosti da bi se prikazalo polje Cutoff
Values – Static Position Tests dialog box.
Slika 6.27 Granična vrednost – Static Position Tests Dialog Box
Note: Standardne (sistemski isporučen) granične vrednosti su istraživane i izabrane od tima
stručnjaka. Mora se posvetiti posebna pažnja pre nego što podesite ove vrednosti.
138
Horizontal Vision
Normalna granica horizontalnih nistagmusa sa vizijom. (Standard =
0 deg/sek)
Horizontal No Vision
Normalna granica horizontalnih nistagmusa bez vizije. (Standard =
6 deg/sek)
Vertical Vision
Normalna granica vertikalnih nistagmusa sa vizijom. (Default = 0
deg/sek)
Vertical No Vision
Normalna granica vertikalnih nistagmusa bez vizije. (Default = 7
deg/sek)
Horizontal Ratio
Normalna granica za odnos sa/bez vizije za horizontalni
nistagmus. (Standard = 50%)
Vertical Ratio
Normalna granica za odnos sa/bez vizije za vertikalni
nistagmus. (Standard = 50%)
Neck Effect
Granica kada efekat rotacije vrata utiče na horizontalni
nistagmus. (trenutno nije dostupna). (Standard= 6 deg/sek)
Help
Otvorite uputstvo za upotrebu.
Default
Postavlja klizače graničnih vrednosti na podrazumevane
lokacije obeležene centar tikerima.
Cancel
Otkazuje postojeće promene i vraća prethodne vrednosti.
OK
Primenjuje postojeće promene i odbija dijalog. OK dugme je
nedostupno ukoliko radite sa bazom podataka za čitanje.
GN Otometrics
Pregled/ Analiza rezultata testa
Odeljak 6
6.8.3 Nemogućnost dodavanja tumačenja u izveštaj pacijenta
Postoji nekoliko situacija koje će Vam onemogućiti da dodate rezultate tumačenja u izveštaj
pacijenta.
6.8.3.1
Paste to Report dugme isključeno (sivo)

Da li koristite glavnu bazu podataka?
Kopiranje tumačenja u programu za obradu teksta znači da će izveštaj biti
modifikovan i sačuvan u bazi podataka. Da bi sačuvali izveštaje u bazi
podataka treba upotrebiti „pisajući softver“ od strane VNG sotvera. Arhivirana
baza podataka, eksportovani podaci pacijenta i podaci na flopi disku se ne smatraju
„pisajući softver“ od strane VNG softvera. Mada kada se izabere da dobijete
informacije testa iz arhivirane, eksportovane ili baze podataka sa flopi diska, ovo
tumačenje se ne može dodati u program za obradu teksta. Samo se glavna baza
podataka smatra pisajućom i tumačenje testa se može dodati u procesor za obradu
podataka samo kada se radi sa glavnom bazom podataka. Međutim, ukoliko ne
koristite glavnu bazu podataka, dugme ‘Paste To Report’ će biti nedostupno u
polju tumač- interpretation dialog.

Da li su testovi pogrešni?
Kada rezultate testa ne može objasniti nijedan poznati fiziolog ili patofiziolog
vestibularnog sistema, test se smatra pogrešnim. Ukoliko tumač asistent utvdi
da su rezultati testa neispravni (zasnovano na postojećoj postavci graničnih
vrednosti) dugme the ‘Paste To Report’ će biti isključeno i tumačenje se ne
može kopirati u program za obradu teksta.
6.8.3.2

Tumačenje Text Token <IA_RESULTS> nisu sadržani u predloženom izveštaju
Da li su <IA_RESULTS> u šablonu programa za obradu teksta?
Izveštaj za obradu teksta je generisan zamenljivim držačima u ENG/VNG
šablonu programa za obradu teksta sa informacijama o imenu pacijenta,
ustanovi itd. Ovi žetoni se mogu pomerati oko šablonskih podataka da biste
prilagodili izveštaj za obradu teksta. Tokom nadogradnje softvera, šablonski
podaci nisu obrisani ni zamenjeni zato što ustanova može izabrati da prilagodi
izveštaj za obradu teksta.
Kada pritisnete dugme Paste to Report, tumač asistent pronalazi rezultate
IA_RESULTS> i zamenjuje ih sa tumačenjem. Ukoliko tumačenje nije dodato u izveštaj
za obradu teksta, to znači da rezultati <IA_RESULTS> nisu sadržani u predloženom
izveštaju.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
139
Odeljak 6
Pregled/ Analiza rezultata testa
Da dodate rezultate <IA_RESULTS> u podatke predloženih izveštaja:
1. Otvorite ENG/VNG template files template.rtf i vngtemplate.rtf. Ovi podaci se
nalaze u istom folderu gde se nalaze izvršne aplikacije. Standardna izvršna aplikacija je
C:\Program Files\ICS Medical .
2. Otvorite folder predloženih uzoraka InterpretationAssistantTemplate.rtf koji se
takođe nalazi u istom folderu kao i izvršen aplikacije.
3. Potražite rezultate <IA_RESULTS> u InterpretationAssistantTemplate.rtf i korirajte ih
koristeći komandu Kopiraj.
4. Dodajte rezultate koristeći komandu Dodaj- Nalepi u ENG/VNG predloženim podacima
gde biste voleli da se tumačenje teksta pojavi. Ukolik niste sigurni gde biste da dodate,
koristite folder InterpretationAssistantTemplate.rtf kao referencu za lokaciju rezultata
<IA_RESULTS>.
5. Sačuvajte sve foldera koji su bili promenjeni i zatvorite sve foldere.
6. Pokušajte koristeći tumač asistent ponovo da vidite da li je problem rešen. Ukoliko
problem i dalje postoji kontaktirajte korisničku podršku GN Otometrics.
140
GN Otometrics
Pregled/ Analiza rezultata testa
Odeljak 6
6.9 Analiza sakada
Ukupno moguće vreme trajanja snimanja za različite testove sakada je 200 sekundi (3 minuta i 20
sekundi).
Sakade pokreta oka su analizirane u pogledu amplitude, vrha brzine, ubrzanja i kašnjenja.
Rezultati se tada porede sa normalnim vrednostima.
Izrazi analize sakada su definisani kao:
Amplituda
Analiza pokreta očiju između inicijalne pozicije i prvog
zaustavljanja većeg od 75 milisekundi u stepenima.
Vrh brzine
Maksimalna brzina pokreta sakade izmerena preko 18,75
milisekundi u određenom vremenu.
Preciznost
Amplituda sakade pacijenta podeljana amplitudom ciljnog
kretanja izražena u procentima.
Kašnjenje
Vreme između pokreta stimulusa i prvog pokreta očiju za više od
108 stepeni u sekundi.
Drugi stimulus je svetlo na svetlosnoj traci krećući se pseudo-nasumično. Opseg
ciljne amplitude je od 5 do 30 stepeni i merenje se može uraditi od 1 do 160
identifikovanih sakada. Rezultati se sumiraju u formi grafika.
Algoritam odbaciju kao artefakte pokrete očiju koji se pojavljuju prerano (250 ms pre do 75 ms
posle ciljnog kretanja), kasno (standard je preko 600 ms posle ciljnog kretanja) ili u pogrešnom
pravcu.
Napomena: Korisnik može odrediti kada su sakade previše kasno u opcijama System Options, Operator
Settings/Test Battery tab dialog box, kao što je opisano u Odeljku 4.2.
Svaka analizirana sakada generiše tačku podataka za svaki grafik analize- Vrh brzine,
preciznost i Kašnjenje.
Tačka podataka za određenu sakadu koja se pojavljuje u vremenu prikazano zelenom
vertikalnom linijom u prikazanoj pretrazi , pojavljuje se sa malim kvadratom u svakom od
grafikona. Numerička vrednost sakade u prikazanoj dimenziji je prikazana je u gornjem
desnom uglu svakog grafikona.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
141
Pregled/ Analiza rezultata testa
Odeljak 6
Da analizirate protokol sakade:
1. Pritisnite Pregled- Review da se prikaže izvedeni test za izabranog pacijenta.
2. Pritisnite znak + ispred zakazanog pregleda Physician’s Order/Test Session.
3 Pritisnite znak + ispred procedure testa da se prikaže lista pojedinačnih protokola.
4. Pritisnite na protokol pojedinačne sakada da izaberete i pritisnite na ručku forme
talasa za analizu. Zatim pritisnite F12 Analysis za pristupite analizi za izabrani
test i formu talasa.
Slika 6.28 Analiza sakade prikazuje sveže i prosečne vrednosti
5. T okom analize broj opcija na raspolaganju:
a. Pritisnite F2 Reanalyze da ponovo analizirate test posle podešavanja podataka.
b. Pritisnite F3 Delete Saccade da izbrišete navedene sakade.
c. Pritisnite F4 Left/Right Eye Gain da prikažete kalibracioni dobitak za svako oko u
informacionom polju (ovo se pojavljuje samo za pojedinačni test očiju).
d. Pritisnite F5 Enlarge i F6 Shrink da podesite dobitak pretrage u odnosu na cilj. U
stvari ovo podešava kalibraciju i promene vrha brzine i tačnosti vrednosti.
e. Pritisnite F7 Up i F8 Down da pomerite pretragu gore ili dole.
142
GN Otometrics
Pregled/ Analiza rezultata testa
Odeljak 6
f. Pritisnite F9 Cancel da završite analizu izabranog testa bez čuvanja rezultata.
g. Pritisnite F10 Previous Saccade i F11 Next Saccade da pomerite iz jedne ka
drugoj sakadi.
h. Ukoliko je izabran pojedinačni test sakade pritisnite na kašnjenje, tačnost i vrh brzine na
grafiku da se prikazu analize posebno za desno i levo oko(ovo se odnosi samo na
pojedinačne testove očiju).
Slika 6.29 Sakade kašnjenja, preciznost i vrh brzine – Pojedinačni test očiju
i. Izaberite Analysis, Raw; Averaged; ili Raw and Averaged iz glavnog menija
za prikazivanja različitih prikaza podataka.
j. Pritisnite direktno na tačku podataka da se pomeri pretrage za komunikaciju sa
rezultatima analize.
6. Pritisnite F12 Save da sačuvate rezultate analize i napustite režim analize izabranog testa.
Napomena: Pritisnite F12 Save da sačuvate analize u bazi podataka i
obrišete bilo koju prethodnu analizu sprovedenog testa od tog
korisnika.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputsvo za upotrebu
143
Pregled/ Analiza rezultata testa
Odeljak 6
6.10 Analiza sinusoidnog praćenja
Svrha ove procedure je da proceni pokrete očiju kao odgovor na stimulus sinusoidnog
kretanja u pogledu brzine dobitka i da ih uporedi sa normalnim vrednostima.
Stimulus za test je pokretni svetleći cilj sinusoidnog obrasca koji uključuje 3 ciklusa na svakoj
od sledećih frekvencija: 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 Hz. Amplituda pokreta je 16,7 stepeni. Kada
je gotov redosled sinusoidnih talasa se ponavlja dok se test ne prekine. Maksimalna dužina
trajanja testa je 200 sekundi (3 minuta, 20 sekundi).
Tokom analize, stimulus i izmamljeni pokret oka se upoređuju. Faza fundamentalne
frekvencije pokreta oka se obračunava od Discrete Fourier Transform i upoređuje sa fazom
stimulusa. Ako je fazna osnova veća od 3 stepena vode ili više od 20 stepeni kašnjenja ciklus je
odbijen kao artefakta. Ovo je zasnovano na empirijskim posmatranjima efekata
neusklađenosti pacijenta sa uputstvima. Za dobitak brzina stimulusa preko najbržih 250
milisekundi je upoređena sa pokretom oka u istom periodu. Sakade definisane kao pokrete za
više od 15 stepeni/sekundi brže od stimulusa su eliminisane iz obračuna.
Prosečne vrednosti dobitaka prihvaćenih ciklusa su iscrtani i upoređeni sa normalnim
vrednostima uzrasta i pola pacijenta.
Da analizirate protokol sinusoidnog praćenja::
1. Pritisnite Review dugme da se prikaže test baterija za izabranog pacijenta.
2. Pritisnite znak + ispred zakazanog pregleda -Physician’s Order/Test Session.
3. Pritisnite znak + ispred procedure testa da se prikaže lista pojedinačnih test protokola.
4. Pritisnite na izabrani test i pritisnite ručicu forme talasa da je izaberete. Zatim pritisnite
F12 Analysis da pristupite režimu Analize za izabrani test i oblik talasa.
Slika 6.30 Analiza sinusoidnog praćenja
144
GN Otometrics
Pregled/ Analiza rezultata testa
Odeljak 6
5. T okom analize broj raspoloživih opcija:
a. Pritisnite F2 Reanalyze da ponovo analizirate test posle podešavanja podataka.
b. Pritisnite F3 Delete Cycle da izbrišete navedeni ciklus.
c. Pritisnite F5 Enlarge i F6 Shrink da podesite dobitak pretrage u odnosu na cilj.
d. Pritisnite F7 Up i F8 Down da pomerate talase gore ili dole u pretrazi.
e. Pritisnite F9 Cancel da završite analizu za izabrani test bez čuvanja rezultata.
f.
Pritisnite F10 Previous Cycle i F11 Next Cycle da se pomerate iz jednog
ciklusa u sledeći.
g. Izaberite Analysis, Raw; Averaged; ili Raw and Averaged iz glavnog menija
da se prikažu različiti prikazi podataka.
h. Pritisnite direktno na tačku podataka da se pomeri pretrage za komunikaciju sa
rezultatima analize.
6. Pritisnite F12 Save da sačuvate rezultate analize i izađete iz režima pregled za izabrani test.
Napomena: Pritisnite F12 Save da sačuvate analizu u bazi podataka i izbrišete bilo
koju prethodnu analizu testa. Pritisnite F9 Cancel da izađete iz režima
Analiza bez čuvanja rezultata analize.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
145
Pregled/ Analiza rezultata testa
Odeljak 6
6.11 Pr eimenovan je Protokola
VNG/ENG softver omogućuje opciju preimenovanje. Test može da se preimenuje i analiza na
odgovorajaću način ukoliko je pogrešno imenovan. Bilo koji test protokola koji ne zahteva
upotrebu svetlosnog stimulusa može biti preimenovan.
Preimenovanje kao opcija protokola je dostupna u režimu Pregled.
Da preimenujete test:
1. Izaberite test iz direktorijuma da ga osenčite.
2. Pritisnite F5 Rename-Preimenovanje ili izaberite Test, Rename Test iz glavnog menija da se
prikaže polje Protocol Rename dialog box.
Slika 6.31 Protokol preimenovanje Dialog Box
3. Izaberite ime protokola iz liste raspoloživih da osenčite.
4. Pritisnite OK da preimenujete izabrani protokol u direktorijumu. Sistem će odmah
potvrditi preimenovanje.
Slika 6.32 P r o t o k o l p r e i m e n o v a n j e o d g o v o r
5. Pritisnite OK da preimenujete protokol.
146
GN Otometrics
Odeljak 7
Rad sa izveštajima
Ovaj odeljak obezbeđuje informacije kako raditi sa izveštajima koji su na raspolaganju u
ICS Chartr 200 VNG/ENG. Ugrađeni procesor za obradu teksta omogućava korisniku da
prilagođava izveštaje i podrazumeva opciju za pravopis.
7.1 Pregled
Napisani izveštaji u ICS Chartr 200 VNG/ENG su obimni. Izveštaji se mogu podesiti da
uključuju informacije o pacijentu i rezultate testa.
Postoje dva elementa u svakom izveštaju:

Deo informacija o pacijentu koji je sistemski generisan. Korisnik može prikazati ili
modifikovati informacije o pacijentu koristeći I CS VNG/ENG procesor za obradu teksta.

Deo izveštaja rezultata testova koji se sistemski generišu prema formatu
koji mu je zadao korisnik.
Druga vrsta izveštaja koja može biti generisana je stranica izveštaja privremeno prilagođenih
talasnih oblika. Ovaj izveštaj sadrži do 8 segmenata talasnih oblika za izabranog pacijenta i
kreiran je upotrebom opcije Copy Waveform (dostupne u režimu Review ). Korisnik izabira
pojedine talasne oblika i kopira/dodaje u prilagođenu stranicu izveštaja. Prilagođeni se može
štampati i sačuvan u štampanom obliku. Međutim, sistem ne čuva izveštaj u elektronskom
obliku.
Pored postojećih izveštaja, korisnik je u mogućnosti da štampa pojedinačne talasne oblike,
analize, ili kalibraciju tokom ili posle sesije testa upotrebom sledećih komandi.
Ovaj odeljak obezbeđuje informacije kako pristupiti i koristiti program za obradu teksta;
procedure za generisanje, prikazivanje i formatiranje izveštaja; procedure za generisanje
prilagođenih izveštaja talasnih formi; i procedure za štampanje talasnih oblika, analize i
kalibraciju.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
147
Odeljak 7
Rad sa izveštajima
7.2 Pristup obradi teksta
Program za obradu teksta uključen u ICS VNG priprema inicijalni izveštaj unoseći podatke iz
izveštaja pacijenta u bazu podataka. Korisnik može koristiti obradu teksta da podešava informacije
pacijenta i dodaje informacije rezultata testa u izveštaj.
Da pristupite obradi teksta:

Pritisnite F6 Report ukoliko ste u režimu Pregled Review ili,
Izaberite Edit, Patient Report –Uređivanje, izveštaj pacijenta iz glavnog menija bilo da je u
pitanju novi test ili režim pregled -Review.

Naslov
Polje izveštaja
Meni
Traka
sa
alatima
Ruler (Lenjir 9/Tabs
Status bar
Slika 7.1 Izveštaj u obradi teksta
7.2.1 Funkcije obrade tek sta
Obrada teksta uključuje sledeće:
148

Osnovne opcije prikaza teksta kao što su odseci, dodaj i kopiraj.

Oblikovanje teksta po fontu i pasusu.

Alatke (programirane).

Provera pravopisa.

Kreiranje i primena makroa.
GN Otometrics
Odeljak 7
Rad sa izveštajima
7.2.2 Meni programa za obradu teksta
Meni programa za obradu teksta sadrži sledeće menije:

File- Datoteka

Edit-Uređivanje

Format-Format

Tools-Alati

Help- Pomoć
File (Datoteka) Meni
File(datoteka) meni za obradu teksta omogućava korisniku da kreira novi dokument, sačuva
izveštaj dadoteke, sačuva izveštaj kao rich text format (.rtf) datoteka, i napusti režim
izveštaja. Datoteke mogu biti sačuvane u podrazumevanom folderu ili u folderu izabranom od
strane korisnika.
Napomena: Rich text format datoteke se može otvoriti u većini Windows programa za obradu
teksta i Internet pretraživač aplikacija.Ove datoteke zadržavaju svoj font i svoje
atribute bez obzira na aplikaciju koju koristite za pregled datoteke.
Slika 7.2 Procesor za obradu teksta- File (datoteka) Menu
New
Upotrebite šablon izveštaja datoteke da kreirate novi izveštaj.
Save
Sačuvajte izveštaj u bazi podataka.
Save As
Sačuvajte izveštaj kao RTF datoteka. Upotrebite ovu komandu da
primenite specijalno formatiranje izveštaja kroz procesor za obradu teksta
po Vašem izboru. Zapamtite da specijalno formatiranje neće biti sačuvano
u bazi podataka.
Print Report
Prikazuje prozor Print Report (štampanje izveštaja) da bi započeo
proces štampanja izveštaja.
Print Setup
Prikazuje prozor Print Setup (postavke štampe).
Exit
Izađite iz procesora za obradu teksta, traži da sačuvate promene.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
149
Odeljak 7
Rad sa izveštajima
Edit Meni
Edit (uređivanje) meni procesora za obradu teksta dozvoljava korisniku da izvodi sledeće
funkcije: Undo, Cut, Copy, Paste, Clear, Find, i Replace.
Slika 7.3 Edit (prikaz) Meni programa za obradu teksta
Undo
Opoziva poslednju izvedenu akciju.
Cut
Kopira izabrani tekst u clipboard (za privremeno skladištenje) i briše iz
izveštaja.
Copy
Smešta izabrani tekst u clipboard za privremen skladištenje. Ova akcija ne
briše izabrani tekst iz izveštaja.
Paste
Dodaje informacije clipboard u dokument.
Clear
Briše izabrani tekst.
Find
Prikazuje prozor Find(Nađi).
Replace
Prikazuje prozor Replace (Zameni).
Format Meni
Format Meni procesora za obradu teksta omogućava korisniku da izabere font ili pasus
izabranog teksta.
Slika 7.4 Format Meni procesora za obradu teksta
150
Font
Prikazuje prozor Font .
Paragraph
.
Prikazuje prozor paragraph (pasus)
GN Otometrics
Odeljak 7
Rad sa izveštajima
Tools (Alati) Meni
Tools (Alati) Meni omogućava korisniku da uradi proveru pravopisa, da izabere rečnik
koji će koristiti za proveru pravopisa, da definiše i upotrebi makroe.
Slika 7.5 Tools(Alati) Meni procesora za obradu teksta
Spell Check
Sprovodi proveru pravopisa.
Dictionary Options
Prikazuje prozor sa opcijama rečnika. Izaberite rečnik koji ćete
koristiti (American English, British English, French, German,
Spanish).
Define Macro
Prikazuje prozor definisanja macroa.
Get Macro
Prikazuje prozor koristite macro.
Help (Pomoć) Meni
Pristupite informacijama za pomoć kako da koristite procesor za obradu teksta i prečice na tastaturi.
Slika 7.6 Help (pomoć) Meni procesora za obradu teksta
Using Word Processor
Prikazuje informacije kako da koristite procesor za obradu teksta.
Keyboard Shortcuts
Prikazuje informacije o prečicama na tastaturi koje se koriste u
okruženju procesora za obradu teksta.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
151
Odeljak 7
Rad sa izveštajima
7.2.3 Traka sa alatima procesora za obradu teksta
Trake sa alatima procesora za obradu teksta omogućavaju korisniku da koristi komponente
trake sa alatima da izvodi većinu funkcija uređivanja i formatiranja dostupne u meniju.
Slika 7.7 Traka sa alatima procesora za obradu teksta
Upotrebite elemente traka sa alatima da:
Dodelite font izabranog teksta.
Dodelite veličine fonta izabranog teksta.
Dodelite bold (B)-(markirano), italic (I), ili underline (U)(podvučeno linijom) stil izabranog teksta.
Dodelite poravnanje pasusa izabranog teksta.
Dodelite tačke ili numerisane liste stil pasusa.
152
GN Otometrics
Odeljak 7
Rad sa izveštajima
7.2.4 Upravljač procesora z a obradu teksta
Upravljač procesora za obradu teksta omogućava korisniku da podesi jezičke i prilagodi margine
stranice.
Izaberite numerisane liste ili tačke
Izaberite stil pasusa
Izaberite stil fonta
Leva margina pasusa prvi red
Izaberite tip jezička (levi, desni, decimal, centar)
Postavk
a
jezička
Desna margina
Slika 7.8 Upravljač procesora za obradu teksta
Prvo pritisnite bilo gde u tekstu izveštaja da se prikaže leva/desna margina trougla. Dva mala
trougla na levoj strani upravljača pokazuju levu marginu pasusa. Pritisnite i prevucite trougao
da podesite levu marginu. Pritisnite i prevucite vrh trougla da uvučete samo prvi red pasusa. Veći
jedini trougao na desnoj strani upravljača prikazuje desnu marginu pasusa. Pritisnite i prevucite ovaj
trougao da podesite desnu marginu.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
153
Odeljak 7
Rad sa izveštajima
7.3 Upotreba Find (nađi) i Replace (zameni)
Opcija nađi omogućava korisniku da istraži izveštaj i pronađe izabranu reč, broj ili izraz.
Zameni opcija omogućava korisniku da pronaše reč, broj ili izraz i zameni sa drugom (izabran
od strane korisnika) rečju, brojem ili izrazom. Obema opcijama se pristupa iz Edit menija
procesora za obradu teksta.
7.3.1 Opcija nađi
Da upotrebite opciju nađi:
1. Izaberite Edit, Find-nađi (iz Edit menija procesora za obradu teksta) da pristupite prozoru
Find.
Slika 7.9 P r o z o r Find (nađi)
2. Ukucajte traženu reč(i) i/ili broj(eve) u polju Find what-nađi šta.
3. Izaberite Match case- ukoliko se pretraga odnosi na mala i velika slova. Znak 
pokazuje da je opcija izabrana.
4. Izaberite Up(gore) ili Down(dole) da postavite pravac pretrage u dokumentu. Tačka
pokazuje izabranu opciju.
5. Pritisnite Find Next(nađi sledeće) da pomerite kursor na narednu pojavu Find what (nađi
šta) teksta.
6. Pritisnite X ili Cancel da zatvorite polje Find (nađi).
154
GN Otometrics
Odeljak 7
Rad sa izveštajima
7.3.2 Opcija zameni
Da upotrebite opciju zameni:
1. Izaberite Edit, Replace (iz edit menija procesora za obradu teksta) da pristupite prozoru
Replace (zameni).
Slika 7.10 P r o z o r Replace(zameni)
2. Ukucajte reč(i) i/ili broj(eve)koja treba da se zamene u polju Find what-nađi šta.
3. Ukucajte reč(i) i/ili broj(eve)koja treba da zamene tekst u polju Replace with (zameni sa).
4. Pritisnite Find Next(nađi sledeće) da pomerite kursor na narednu pojavu Find what (nađi
šta) teksta.
5. Pritisnite Replace(zameni) da zameni tekst sa tekstom ukucanim u polju
Replace with (zameni sa). Pritisnite Replace All(zameni sve) da zamenite sve
pojave koje se pojavu u polju Find what(nađi šta) teksta sa tekstom iz polja
Replace with (zameni sa).
6. Pritisnite X ili Cancel da zatvorite ovo polje.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
155
Odeljak 7
Rad sa izveštajima
7.4 Rad sa Tekstom
ICS VNG procesor za obradu teksta je dizajniran tako da omogućava korisniku veoma lak
radi sa njim i da veoma lako menja karakteristike fonta i pasusa.
7.4.1 Izmena Fonta
Izmenom tipa fonta, stila i veličine izveštaji proizvedeni u sistemu ICS VNG mogu se
prilagoditi vašim zahtevima. system can be customized to meet your requirements. Fontove se
menjaju i modifikuju upotrebom prozora Fonts u bilo koje vreme unutar dokumenta.
Izaberite Format, Font da se prikaže sledeći prozor.
Slika 7.11 P r o z o r Fonts
156
Fonts
Menja tip fonta izabranog teksta. Izaberite iz liste raspoloživih
fontova u sistemu.
Sizes
Izaberite veličinu fonta izabranog teksta. Izaberite ili pritisnite veličinu.
Attributes
Izaberite sve atribute fonta koji će se primeniti na izabrani tekst. Znak 
pokazuje da je opcija izabrana.
Position
Izaberite jednu od sledećih pozicija za postavljanje fonta na liniji:
Normalno, superscript (iznad linije), ili Subscript (ispod linije).
OK
Sačuvajte postavke fonta i vratite se na izveštaj.
Cancel
Izađite iz prozora Font bez čuvanja promena.
GN Otometrics
Odeljak 7
Rad sa izveštajima
7.4.2 Formatiranje pasusa
Karakteristike koje se primenjuju na pasusu u izveštaju mogu se menjati upotrebom prozora
formatiranje pasusa -Paragraph Format. Izaberite Format, Paragraph da bi se prikazao sledeći
prozor:
Slika 7.12 Prozor Formatiranje pasusa
Line spacing
Izaberite jednu od raspoloživih opcija da podesite razmak između
linija u izveštaju: Jedna linija, jedna i po linija, dve linije.
Free
Ukucajte broj linija koje se neće koristiti, 1.0 je inicijalna.
In inches
Ukucajte razmak u inčima za levu i desnu marginu.
Alignment
Izaberite jednu od sledećih opcija poravnanja pasusa: levo, desno
centralno ili poravnato.
Indents
Ukucajte razmak u inčima, po kojem će sve linije u pasusu biti
uvučene na levu ili desnu stranu stranice. Ukucajte razmak na koji
će prva linija biti uvučena u odnosu na ostale linije pasusa.
Distances
Ukucajte razmak u inčima koji će se koristititi za gornji i donju
marginu svake stranice izveštaja.
OK
Sačuvajte opciju formatiranja pasusa i vratite se na izveštaj.
Cancel
Izađite iz prozora Paragraph Format –Formatiranje pasusa bez čuvanja
promena.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
157
Odeljak 7
Rad sa izveštajima
7.5 Upotreba provere pravopisa procesora za obradu teksta
Provera pravopisa je opcija procesora za obradu teksta koja proverava izveštaje i ispravlja greške.
7.5.1 Rečnici provere pravopi sa
Provera pravopisa koristi postojeći ili standardni rečnik. Na raspolaganju je nekoliko
rečnika uključujući:





Američi Engleski
Britanski Engleski
Francuski
Nemački
Španski
Da promenite postojeći rečnik:
1. Izaberite Tools, Dictionary Options (Alati, opcije rečnika) da se prikaže polje Dictionary
Options (opcije rečnika).
2. Pritisnite strelicu padajućeg menija da se prikaže lista raspoloživih rečnika.
3. Izaberite željeni rečnik da ga označite.
4. (opciono) Pritisnite Set Default (inicijalna postavka) da promenite izabrani rečnik u inicijalni.
5. Pritisnite OK da aktivirate izabrani rečnik i zatvorite prozor za dijalog.
7.5.2 Provera pravopisa dokumenta
Da pristupite opcije provere pravopisa izaberite Tools(alati), izaberite Tools, Spell
Check... da se prikaže sledeći prozor za dijalog.
Slika 7.13 Prozor dijaloga provere pravopisa dokumenta
158
GN Otometrics
Odeljak 7
Rad sa izveštajima
Syntax-Sintaksa
Prikazuje moguće pogrešno napisanu reč u izveštaju teksta.
Suggestions-Predlozi
Prikazuje predloge ispravnog pravopisa za reč(i) u području Sintakse.
Undo Edit-Prethodna
Menja pretodno ispravljenu reč u izveštaju u reč u izvornom
obliku.
Ignore-Ignoriši
Preskače trenutno označenu reč u izveštaju (prikazano crvenim u
području sintakse) i pomera se na sledeću reč koja nije
pronađena.
Ignore All-Ignoriši sve
Preskače trenutno označenu reč u izveštaju (prikazano crvenim u
području sintakse) svaki put kad je pronađe u izveštaju.
Add-Dodaj
Dodaje trenutno označenu reč u izveštaju (prikazano crvenim u
području sintakse) u postojeći rečnik.
Change-Promeni
Zamenjuje trenutno označenu reč u izveštaju (prikazano crvenim u
području sintakse) sa iznačenim rečima iz područja Predlozi.
Change All-Promeni sve
Zamenjuje trenutno označenu reč svaki put kada se pojavi u
izveštaju (prikazano crvenim u području sintakse) sa označenim
rečima iz područja Predlozi.
AutoCorrect-Automatsko (Onemogućava) Zamenjuje sve sistemski pronađene greške pravopisa
sa sistemski izabranim rečima trenutno izabranog rečnika.
ispravljanje
Quit-Napusti
zatvori i izađi iz opcije provera pravopisa.
Da biste proverili pravopis u izveštaju:
1. Izaberite Tools, Spell Checker (Alati, Provera pravopisa)... iz menija da se prikaže prozor
Spell Checking Document (provera pravopisa dokumenta).
2. Pogledajte reči u crvenom tekstu u području Sintakse i odlučite da li su potrebne
promene u izveštaju.
Napomena: Pritisnite Ignore ili Ignore All da preskočite reči u području Sintakse da ne
izvršite promenu u izveštaju. .
Pritisnite Add da dodate reč u crvenom u području Sintakse trenutno izabranom
rečniku. Kada je reč dodata Provera pravopisa se neće raditi.
3. Pogledajte reči navedenih u području Predlozi i pritisnite na reč da ga označite.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
159
Odeljak 7
Rad sa izveštajima
4. Pritisnite Change(promeni) da promenite postojeće reči u izveštaju sa predloženom
reči ili pritisnite Change All(promeni sve) da promenite sve pogrešno napisane reči u
izveštaju sa predloženim rečima.
5. Ponovite korake od 1 do 4 za svaku reč koja se pojavljuje u crvenom u području
Sintakse. Kada je završena provera pravopisa celog izveštaja, tasteri postaju sivi i Quit
(Napusti) dugme se menja u Done (završeno).
6. Pritisnite Done(završeno) ili Quit (Napusti) da zatvorite proveru pravopisa i vratite
se na izveštaj i prikazaće se sledeća poruka. Pritisnite OK.
Slika 7.14 Poruka završene provere pravopisa
160
GN Otometrics
Odeljak 7
Rad sa izveštajima
7.6 Upotreba Macros(makroa)
Makroi procesora za obradu teksta su sistemski definisane prečice koje se koriste za unos
niza teksta u izveštaj pacijenta ili za unos teksta iz jednog izveštaja u drugi.
Bilo koji makroi definisani za inicijalnog korisnika su kopirani u postavke izveštaja za
svakog novog korisnika. Korisnici treba da provere dostupne makroe i da naprave
promene na osnovu potreba.
7.6.1 Definisanje Makroa
Makroi su postavljeni u prozoru dijaloga Define Macro (definisanje makroa).
Slika 7.15 P r o z o r d i j a l o g a Definisanje Makroa
Drop-down list-Lista padajućeg menija
Ukucajte naziv novog makroa do 12-karaktera ili izaberite
postojeći makro iz liste.
Text box-Polje teksta
Ukucajte tekst makroa ili uredite tekst postojećeg makroa.
Done-Završeno
Izađite iz prozora i sačuvajte promene.
Save-Sačuvaj
Sačuvajte trenutno prikazane makroe.
Delete-Obriši
Obriši trenutno prikazane makroe.
Default-Podrazumevano
Zamenite makroe trenutnog korisnika makroima definisanim za
podrazumevanog korisnika.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
161
Odeljak 7
Rad sa izveštajima
Da definišete makroe procesora za obradu teksta:
1. Izaberite Tools, Define Macro(Alati, definisanje makroa) da se prikaže prozor dijaloga
Define Macro ( definisanje makroa).
2. Ukucajte naziv makroa do 12 alfanumeričkih karaktera.
3. Ukucajte tekst u polje teksta. Pritisnite Enter da započnete novi red.
Napomena: Dodajte novi makro prekucavanjem bilo koje reči već unešene u
polje i sačuvajte.
4. Pritisnite Save (Sačuvaj) da sačuvate naziv makroa i tekst.
5. Pritisnite Done (Završeno) da napustite polje dijaloga.
7.6.2 Ubacivanje Makroa
Kada je makro definisan, korisnik može da ubaci tekst makroa u bilo koji deo programa
za obradu teksta izveštaja pacijenta. Makroi su ubačeni iz prozor dijaloga Get Macro.
Slika 7.16 P r o z o r d i j a l o g Get Macro
Drop-down list-Lista padajućeg menija
Prikazuje listu postojećih makro imena.
Text box-polje teksta
Prikazuje priložen tekst izabranog imena makroa.
Insert-ubacite
Postavite makro tekst na poziciju kursora u izveštaju pacijenta.
Cancel-Otkaži
Zatvorite polje dijaloga bez ubacivanja makroa u izveštaj
pacijenta.
162
GN Otometrics
Odeljak 7
Rad sa izveštajima
Da ubacite makro u izveštaj pacijenta:
1. Postavite kursor na mesto gde hoćete da ubacite tekst u izveštaj pacijenta.
2. Izaberite Tools, Get Macro ili pritisnite Ctrl + M da se prikaže prozor dijalog Get Macro.
3. Izaberite makro iz liste raspoloživih makroa iz liste padajućeg menija. Proverite tekst
makroa i uverite se da je izabran ispravan makro.
4. Pritisnite Insert da postavite makro tekst u izveštaj pacijenta.
Napomena: Tekstu makroa će biti dodeljeni atributi fonta i pasusa koji su aktivni na
mestu postavljanja. Na primer, ukoliko je kursor na liniji gde je Times, bold, 12
pt. Centrirano. Kada je makro ubačen u izveštaj, korisnik može menjati atribute
fonta i pasusa.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
163
Odeljak 7
Rad sa izveštajima
7.7 Postavke izveštaja
Opcija postavke izveštaja omogućava korisniku da planira i odredi redosled po kojem će se
rezultati testova (talasni oblici) pojavljivati u štampanom izveštaju. Svaki korisnik treba da
kreira i uspostavi postavke koje će se koristiti za sve izveštaje od tog korisnika. Ukoliko
korisnik ne definiše set postavki izveštaja, set inicijalnih postavki će se koristiti. Inicijalne
postavke su definisane u Default Operator.
Svi ili samo neki rezultati testova mogu biti uključeni izveštaj. Talasni oblik za svaki
uključeni test se prikazuje u izveštaju po redosledu određenom trenutnom postavkom.
Napomena: Deo izveštaja informacija o pacijentu je formatiran u programu za obradu teksta.
7.7.1 Proz or dijalog postavki iz veštaja
Izaberite File, Report Layout (datoteka, izgled izveštaja) iz glavnog prozora Main Window da se
prikaže prozor dijalog postavki izveštaja.
Slika 7.17 Prozor Diajlog postavki izveštaja
Select a procedure-Izaberite proceduru
Prikazuje listu procedura.
Edit-Uredite
Otvorite prozor dijalog Report Page Setup – postavke stranice
izveštaja [ime procedure].
Done-Završeno
Sačuvajte promene i napustite prozor dijalog.
Help-Pomoć
Otvorite uputstvo za upotrebu.
Available on This workstation-dostupno za ovu radnu stanicu
Lista procedura dostupna hardveru ove radne stanice.
Available on All workstations- dostupne za sve radne stanice
Lista procedura dostupna na svim umreženim sistemima.
164
GN Otometrics
Odeljak 7
Rad sa izveštajima
7.7.2 Proz or dijalog postavki stranice izveštaja
Prozor dijalog postavki stranica izveštaja se koristi da bi se primenile postavke gde će se
smestiti rezultati svakog protokola na stranici izveštaja. Korisnik smešta protokole i signale
u različita polja za tekst.
Slika 7.18 Prozor postavki stranice izveštaja Page Setup - [naziv procedure]
Napomena: Sakade, praćenje i kalorijski testovi koriste stranice izveštaja postavljene od strane GN
Otometrics. Korisnik ne može definisati postavke izveštaja za ove procedure. .
Procedure Directory-Procedure direktorijuma
Lista svaku proceduru.
Select- Izaberi
Pomera izabrani test protokol i signal na označeno polje
teksta.
Deselect-Poništi
Uklonite test protokol i signal iz označenog polja teksta.
New Page-Nova stranica
Dodaje novu stranicu u izveštaj za ovaj protokol.
Clear Page-Obriši stranicu
Uklanja sve protokole i signale sa stranice izveštaja. Ukoliko
pritisnete Clear Page(obriši stranicu) na poslednjoj stranici
izveštaja sa više strana, poslednja stranica će biti izbrisana.
Defaults-Podrazumevano
Postavlja podrazumevani oblik stranice za ovu proceduru.
Next Page-Sledeća stranica
Pristupa sledećoj stranici izveštaja za ovu proceduru.
Previous Page-Prethodna stranica
Pristupa prethodnoj stranici izveštaja za ovu proceduru.
OK-OK
Sačuvajte format i napustite prozor dijalog.
Cancel -Otkaži
Napustite prozor dijalog bez čuvanja promena.
Help- Pomoć
Otvorite Uputstvo za upotrebu.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
165
Odeljak 7
Rad sa izveštajima
7.7.3 Postavke templejta izveštaja
Pratite sledeće korake da bi postavili templejt koji će definisati format strane za svaku
proceduru uključenu u izveštaj.
Da bi postavili templejt izveštaja:
1. Selektujte File, Report Layout iz Menu Bar za prikaz Report Setup dialog prozora
(Videti Sliku 7.17).
2. Selektujte proceduru iz liste dostupnih procedura i kliknite na Edit za prikaz
Report Page Setup - [ime procedure] dialog prozora (Videti Sliku 7.18).
3. Kliknite na + znak ispred protokola za proširenje liste.
4. Kliknite na tekstualno polje u desnom uglu prozora da bi ga selektovali.
5. Kliknite na određeni protokol i signal i označite ih, potom kliknite na Select taster za
postavku imena selektovanog protokola i signala u Selected text polju. Alternativa:
Dupli klik na signal za postavljanje u Selected Test polje. Ovo predstavlja lokaciju na
strani izveštaja gde će se rezultati selektovanog protokola i signala prikazati.
6. Kliknite na New Page taster za dodavanje nove strane u izveštaj.
7. Nastavite selekciju testova i postavku testova dok ne napravite zadovoljavajuće podešavanje.
8. Kliknite na OK da sačuvate format i za povratak na Report Setup dijalog.
9. Kliknite na Done za izlaz iz Report Setup moda ponovite korake 2 - 8 dok ne
odradite proceduru za sve protokole koji će biti uključeni u izveštaj.
166
GN Otometrics
Odeljak 7
Rad sa izveštajima
7.8 Štampanje izveštaja
Izveštaji se mogu podesiti da uključuju stranice izveštaja programa za obradu teksta;
izveštaje kliničkih informacija; rezultate testa; ili da izaberu kombinaciju navedenih.
Izbori pojedinačnih rezultata testa za stranice rezultate testa uključuju: dijagram leptir za
kalorijski test i/ili Pods(mahuna) pregled i kombinaciju stranica sakade i praćenja.
Napomena: Obe pozicije horizontalno nasumice izabrana i horizontalni protokol praćenja moraju biti
pokrenuti da se odštampa kombinacija stranica sakade/praćenje.
Ostale opcije pregleda se mogu izabrati uključujući opciju da upotrebite sirove, prosečne ili
sirove i prosečne podatke iz analize Sakade i Praćenja; ili da uključe rezultate prethodnih
sesija pacijenta.
Brojevi stranica mogu biti uključeni ili isključeni za svaku stranicu. Svaka stranica izveštaja
se može pregledati pre štampanja.
Izveštaji se mogu štampati u formatu Letter (pismo) ili A4. Veličina papira za štampu je
izabrana tokom postavki štampača, najčešće iz prozora dijaloga Printer Properties (svojstava
štampača). Izveštaji se uvek štampaju u režimu Portrait veličine Letter ili A4 papir, čak i
kada je druga opcija podešena tokom podešavanja štampača.
Napomena: Štampanje izveštaja je dodatno osetljivo na aktivne naloge doktora/sesije.Sive
procedure pokazuju da je test završen, ali format izveštaja nije izabran za ovaj test. Za
više informacija kako da formatirate svaku stranicu izveštaja pogledajte Odeljak 7.7,
Report Setup(postavke izveštaja).
Slika 7.19 Prozor štampanje izveštaja
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
167
Odeljak 7
Rad sa izveštajima
Report Pages-Stranice izveštaja
Stranice programa za obradu tekstaIzaberite da ubacite deo teksta u izveštaj pacijenta.
Stranica kliničkih informacija
Izaberite da uključite pitanja kliničkih informacija u
izveštaj. .
Stranica Test Procedura
(postavljeni po nazivu procedure)
Izaberite bilo koju test proceduru da je uključite i izveštaj.
Štampanje sesija
Trenutna sesija
Izaberite da se prikaže test procedura postojeće sesije.
Sve sesije
Izaberite da se prikaže lista svih test procedura od svih sesija
postojećeg naloga za ovog pacijenta u bazi podataka.
Opcija - Sakade i praćenje analize podataka
Sirovo
Izaberite da štampate analizu podataka Sakada i praćenje
u izveštaju u sirovom prikazu samo.
Prosečno
Izaberite da štampate analizu podataka Sakada i praćenje
u izveštaju u prosečnom prikazu samo.
Sirovo i prosečno
Izaberite da štampate analizu podataka u izveštaju i u
sirovom i prosečnom prikazu.
Štampanje brojeva stranica
Izaberite da uključite brojeve stranica na svaku stranicau izveštaja.
Dugmad
Izaberite sve stranice
Postavite znak potvde ispred svih navedenih stranica
izveštaja. .
Obrišite sve strane
Uklonite znak potvrde ispred svih navedenih stranica
Izveštaja.
Štampa
Pošaljite izveštaj direktno na štampač.
Pregled
Prikazuje režim Pregleda za štamču. Prikazuje svaku
stranicu izveštaja kako će biti odštampana.
168
GN Otometrics
Odeljak 7
Rad sa izveštajima
Postavke štampača
Prikazuje prozor Windows podešavanje štampača.
Otkaži
Napustite prozor dijalog bez štampanja izveštaja.
Pomoć
Otvorite uputstvo za upotrebu.
Da odštampate izveštaj pacijenta:
1. Izaberite File, Print Report(Datoteka, štampanje izveštaja) iz Menu Bar da se prikaže
prozor Print Report (štampanje izveštaja).
2. Pritisnite Word Processor Page(stranica programa za obradu teksta) da izaberete i
uključite informacije pacijenta u izveštaj. Znak  označava da je opcija izabrana.
3. Pritisnite Clinical Information Page(Stranica kliničkih informacija ) da izaberete i
uključite osnovne informacije u izveštaj. Znak  označava da je opcija izabrana.
4. Pritisnite na test procedure da izaberete i uključite rezultate testa u izveštaj. Znak  označava da je
opcija izabrana.
Napomena: Ukoliko je više protokola pokrenuto u okviru procedure npr. Sakade.
Horizontalan položaj i Sakade: Horizontalan 10º, tada će svi protokoli te
procedure biti odštampani.
Napomena: Ukoliko se štampa deo pretrage, biće izabran onaj deo u sredini
prozora protokola poslednjeg pregledanog.
5. Pritisnite Current Session(Trenutna sesija) da uključite samo rezultate trenutne
sesije ili pritinite All Sessions(Sve sesije) da uključite rezultate svih sesija
postojećeg naloga za pacijenta. Tačka pokazuje da je opcija izabrana.
6. Pritisnite na Raw, Averaged, (Sirov, Prosečan) ili Raw and Averaged (Sirov i
Prosečan) da prikaže onaj prikaz podataka za sve analize sakada i praćenja koji su
uključeni u izveštaj.
7. Izaberite opciju Print page numbers(Štampaj brojeve stranica ) ukoliko je potrebno
da brojevi stranica budu uključeni na svaku stranicu izveštaja. Brojevi stranica će biti
centrirani na dnu izveštaja u formatu : x of x. Znak  pokazuje da je opcija izabrana.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
169
Odeljak 7
Rad sa izveštajima
8. Pritisnite Preview(Prikaz) da se prikaže režim Print Preview (Prikaz za štampe).
Slika 7.20 R ežim prikaz za štampu, stranica rezultata testa
Dok se nalazi u režimu Print Preview (Prikaz za štampu) korisnik može:
a. Pritisni Print (Štampaj) da pošalje izveštaj na štampu.
b. Pritisni Previous Page(prethodna stranica) i Next Page(sledeća stranica) da pregledate
svaku stranicu izveštaja.
c. Pritisni Exclude Page/Include Page(isključi stranicu/uključi stranicu) da
isključite ili uključite pojedinačne stranice izveštaja. Isključene stranice nisu deo
broja stranica štampanog izveštaja i „Isključeno“ se prikazuje umesto broja stranice
na prethodnoj stranici. Isključene stranice su važeće jedino kada se štampa iz režima
Print Preview(Prikaz štampe).
d. Pritisnite Close(Zatvori) da izađete iz režima Print Preview (Prikaz štampe) i da se
vratite u prozor dijalog Print Report(izveštaj štampe).
9. Pritisnite Printer Setup(Postavke Štampača) da se prikaže prozor Printer .
10. Izaberite štampač sa kojeg će se štampati izveštaj i veličinu papira (Letter ili A4). Svi
VNG izveštaji su štampani u režimu Portrait.
11. Pritisnite Print da štampate izveštaj.
170
GN Otometrics
Odeljak 7
Rad sa izveštajima
7.9 Kreiranje uobičajenih izveštaja
U režimu Pregled, pojedinačni talasni oblici se mogu kopirati i dodati u uobičajene izveštaje
talasnih oblika. Iako rezultat izveštaja može da se štampa, sistem ne čuva elektronsku
verziju. Izveštaj talasnih oblika se briše kada zatvorite izveštaj pacijenta, izaberete drugog
pacijenta ili je nalog trenutne sesije promenjen.
7.9.1 Proz or Custom Page (uobičajena stranica)
Da se prikaže prozor dijalog Custom Page (uobičajena stranica) izaberite pacijenta, pristupite režimu
Pregled i pritisnite F9 Copy Waveform(kopiraj talasne oblike).
Clipboard Area
Display Area
Slika 7.21 Prozor dijalog prilagođene stranice
Clipboard Area- Ostava
Prikazuje talasne oblike dostupne za kopiranje na
površinu ekrana.
Report Title-Naslov izveštaja Prikazuje naslov koji će se pojaviti na štampanom izveštaju.
Uobičajeni naslov je naziv prvog kopiranog talasnog oblika.
Pritisnite dugme Naslov stranice da se prikaže Prozor dijalog
Uobičajeni naslov stranice i ukucajte novo ime izveštaja.
Display Area-ekran
Prikazuje pojedinačne talasne oblike onako kako će biti
odštampani u uobičajenom izveštaju. Pritisnite na područje ekrana
da izaberete ili upotrebite strelice da se krećete kroz i izaberete
ekran. Tada pritisnite taster Paste (nalepi) da kopirate talasne
oblike iz Clipboard Area-ostava na izabrani ekran.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
171
Odeljak 7
Rad sa izveštajima
Tasteri
Paste -Nalepi
Kopira talasni oblik koji se nalazi u ostavi na izabranu površinu ekrana.
UnPaste-Odlepi
Kopira talasne oblike iz izabrane ostave nazad u ostavu i
uklanja talasne oblike iz izabrane površine ekrana.
Page Title-Naslovna stranica
Prikazuje prozor dijalog Prilagođena naslovna stranica. Ukucajte
novi prilagođeni naslov izveštaja u polju teksta i pritisnite OK
da smestite naslov u izveštaj.
New Page-Nova stranica
Dodaje drugu stranicu u prilagođeni izveštaj.
Clear Page-Briše stranicu Uklanja sve talasne oblike iz površine ekrana postojeće
stranice.
Remove Page-Ukloni stranicu
Ukloni postojeću stranicu iz prilagođenih izveštaja.
Previous Page-Prethodna stranica
Prikazuje prethodnu stranicu prilagođenog izveštaja.
Next Page-Sledeća stranica
Prikazuje sledeću stranicu prilagođenog izveštaja.
Done-završeno
Zatvori prozor dijalog Custom Page (Uobičajena stranica) i vrati se u režim
Pregled. Ovo ne briše uobičajeni izveštaj. Izveštaj se briše samo kada se
zatvori izabrani izveštaj pacijenta; kada je izabran novi pacijent; kada je novi
nalog izabran; kada je nova sesija izabrana; ili kada se aplikacija ICS Chartr
200 VNG/ENG zatvori.
Print-štampa
Šalje uobičajeni izveštaj direktno na štampač i štampa papirnu kopiju.
Help-pomoć
Otvorite uputstvo za upotrebu.
172
GN Otometrics
Odeljak 7
Rad sa izveštajima
7.9.2 Kreiranje uobičajenih izveštaja talasnih oblika
Sledeća procedura daje uputstva za korišćenje prozor dijaloga uobičajene stranice za kreiranje
uobičajenih izveštaja talasnih oblika za izabranog pacijenta. Ova vrsta izveštaja može da se
kreira samo kad ste u režimu Pregled. Izveštaj je privremen i sistem neće sačuvati
elektronsku kopiju kada se izabrani izveštaj pacijenta zatvori.
Da kreirate uobičajeni izveštaj talasnih oblika:
1. Otvorite izveštaj pacijenta i izaberite taster Review (pregled).
2. Pronađite segment talasnih oblika koje hoćete da odštampate.
3. Pritisnite F9 Copy Waveform(kopiraj talasne oblike) da se prikaže prozor dijalog
Custom Page (uobičejena stranica) sa postojećim talasnim oblicima prikazanim u
ostavi.
4. Pritisnite na Display Area(površinu ekrana) ili upotrebite stralice da ga
izaberete. Crna granica se pojavljuje oko izabranog polja.
5. Pritisnite Paste da kopirate talasne oblike iz ostave- Clipboard Area na izabranu površinu
ekrana-Display Area.
Napomena: Možete nastaviti da birate, dodajete i uklanjate talasne oblike u
uobičajenom izveštaju dokle god je otvoren izveštaj izabranog pacijenta.
6. Pritisnite Done(Završeno) da zatvorite prozor dijalog Custom Page (Uobičajena stranica) i
vratite se u režim Pregled.
7. Ponovite korake od 2 do 6 dok ne iskopirate sve talasne oblike koji će biti uključeni u
prilogođeni izveštaj u prozor dijalog Custom Page(Uobičajena stranica).
8. Da promenite redosled talasnih oblika u uobičajenom izveštaju:
a. Izaberi talasni oblik i pritisni Unpaste(odlepi) da pomerite izabrani talasni
oblik u Clipboard Area(ostava). Izaberite željenu površinu ekrana i
pritisnite Paste (nalepi) da kopirate talasni oblik na izabranu površinu ekrana.
b. Pritisni New Page (nova stranica) da dodate drugu stranicu u izveštaj. Pritisni
Delete Page(obriši stranicu) da uklonite postojeću stranicu iz uobičajenog
izveštaja.
c. Pritisni Page Title(naslov stranice) da prikažete prozor dijalog Custom Page
Title (uobičajeni naslov stranice). Ukucajte novi naslov i pritisnite OK da
smestite naslov na vrh prve stranice izveštaja.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
173
Odeljak 7
Rad sa izveštajima
Slika 7.22 prozor dijalog uobičajenog naslova stranice
Napomena: Ime pacijenta, njegov ID broj, i datum naloga će se uvek štampati
na vrhu linije izveštaja. Naslov će biti odštampan u velikom fontu iznad
talasnih oblika. Informacije oko svakog talasnog oblika, uključujući
naziv talasnog oblika i vreme će se štampati iznad ili iznad
pojedinačnih talasnih oblika.
d. Pritisni Previous Page(prethodna stranica) ili Next Page(sledeća
stranica) da pregledate svaku stranicu izveštaja.
e. Pritisni Clear Page(briši stranicu) da uklonite sve talasne oblike iz površine
ekrana postojeće stranice.
9. Pritisni Print(štampa) da pošaljete uobičajeni izveštaj na štampu.
10. Pritisni Done(završeno) da zatvorite Prozor dijalog Custom Page(uobičajena stranica) i
vratite se u režim Pregled.
Napomena: Trenutni izveštaj uobičajenih talasnih oblika će biti dostupan dok ne
promenite nalog sesije, zatvorite izabranog pacijenta , izaberete drugog
pacijenta ili zatvorite aplikaciju ICS Chartr 200 VNG/ENG.
174
GN Otometrics
Odeljak 7
Rad sa izveštajima
7.10 Štampanje talasnih oblika
Prikazani talasni oblici se mogu direktno poslati na štampač i odmah štampaju. Ovaj izveštaj
počinje od trenutne pozicije do kraja talasnih oblika. Taj signal će se štampati na onoliko
stranica na koliko je potrebno. Preostalo vreme za svaki segment talasnih oblika je takođe
štampan.
Da štampate talasne oblike:
1. Izaberite File, Print Waveform (Datoteka, Štampa talasnih oblika) iz Menu Bar(Meni).
2. Na liniji se odmah prikazuje ime talasnog oblika i štampača na koji se šalje.
Napomena: Redosled štampanja je određen i štampa će se obaviti čim je sistem
raspoloživ, tako da neće poremetiti test pacijenta ukoliko je u toku.
3. Talasni oblici će se odštampati na definisanom štampaču. Pritisnite
Cancel(otkaži) da stopirate štampanje.
7.11 Štampanje analize
U režimu Analiza, rezultati analize mogu direktno da se šalju na štampu.
Da odštampate analizu:
1. Pritisni taster Review(pregled) da pristupite režimu Review/Analysis(Pregled/Analiza).
2. Izaberi File, Print Analysis(Datoteka, Štampa Analize) iz menija da odmah prikaže
štampač na koji je analiza poslata na štampu. Talasni oblici će se odštampati na
prikazanom štampaču.
3. Pritisni Cancel(otkaži) da zaustavite štampanje ukolik želite.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
175
Odeljak 7
Rad sa izveštajima
7.12 Štampanje kalibracije
Kalibracioni talasni oblici se mogu direktno poslati na štampač i odmah štampati.
Napomena: Ova procedura se jedino može uraditi iz režima Kalibracija kada je
kalibracija završena, ili kada se kalibracija pregleda.
Da štampate kalibraciju:
1. Izaberite File, Print Calibration (Datoteka, štampanje kalibracije) iz Menu Bar(Meni).
2. Na linije će se odmah prikazati naziv kalibracije i štampača na koji je poslat.
Note: Redosled štampanja je određen i štampa će se obaviti čim je sistem
raspoloživ, tako da neće poremetiti test pacijenta ukoliko je u toku.
3. Talasni oblici će se štampati na prikazanom štampaču. Pritisni Cancel (otkaži)
ukoliko želite da stopirate štampanje.
176
GN Otometrics
Odeljak 8
Izvoz, uvoz i arhiviranje zapisa
Ovaj deo pruža informacije i procedure za izvoz , uvoz i arhiviranje pacijenata i baze
podataka u ICS Chartr VNG/ENG .
8.1 Pregled
ICS Chartr 200 VNG/ENG čuva sve zapise o pacijentima u bazi podataka. Baza podataka se
obično nalazi na hard disku radne stanice. Ona takođe može da se nalazi na serveru u
mrežnom okruženju.
Kada broj zapisa o pacijenatima dostigne 75 MB, zapise o pacijentima treba arhivirati i
prebaciti na medije za van mrežno skladištenje, kao što su CD - ROM ili drugi hard disk.
Arhivirani zapisi o pacijentima mogu se kasnije vratiti sa van mrežnih skladišta.
Neke ustanove možda žele da periodično arhiviraju zapise. Bez obzira na razlog arhiviranja,
proces koji se koristi za arhiviranje zapisa je isti.
Ovaj odeljak pruža informacije o tome kako da prenesete pojedinačne zapise o pacijenata na
druge radne stanice i kako da arhivirate, čuvate i preuzimate zapise baze podataka. Odeljak je
organizovan na sledeći način:

Izvoz zapisa o pacijentu

Pregled izvezenog zapisa o pacijentu

Uvoz zapisa o pacijentu

Arhiviranje čitave ICS baze podataka

Rad sa arhiviranim bazama podataka
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
177
Odeljak 8
Izvoz, uvoz i arhiviranje zapisa
8.2 Izvoz zapisa o pacijentu
Pojedinačni zapisi o pacijentu mogu se preneti sa jednog sistema na drugi preko diskete,
USB memorije i CD-ROM-a radi pregleda i analize.
Napomena: Stariji sistemi koriste diskete ili trakaste diskove. Noviji sistemi obično koriste hard
diskove, CD-ROM diskove ili USB memorije za prenos podataka. Primeri u ovom odeljku
će koristiti hard disk datoteku.
Da biste izvezli zapis o pacijentu na hard disk ili USB memoriju:
1. Pristupite prozoru Izbor pacijenta (Patient Selection) i označite pacijenta čiji će
zapis biti prebačen.
2. Kliknite OK da biste pristupili prozoru Informacije o pacijentu (Patient
Information) i kliknite OK da otvorite zapis o pacijentu.
3. Izaberite Bazu podataka, Izvoz pacijenta u bazu podataka (Database, Export
Patient to Database). Prozor Sačuvati izvoz (Save Export As) će zatražiti da izaberete
datoteku baze podataka u koju će biti izvršen izvoz. Izaberite postojeću datoteku baze
podataka ili novi (prazan) fajl.
Slika 8.1 Sačuvati izvoz (Save Export As) prozor
Napomena: Ako odaberete postojeću ICS datoteku baze podataka, pojaviće se sledeći prozor.
Slika 8.2 Sadrži poruku zapisa o pacijentu
Kliknite na Da (Yes) da biste dodali zapis o pacijentu u postojeću bazu podataka ili na
Ne (No) da zamenite već postojeći zapis o pacijentu sa trenutnim zapisom o pacijentu.
4. Kliknite na Sačuvaj (Save) da biste sačuvali zapis o pacijentu u odabranoj bazi podataka.
178
GN Otometrics
Odeljak 8
8.3
Izvoz, uvoz i arhiviranje zapisa
Pregled izvezenog zapisa o pacijentu
Zapisi o pacijentima koji su izvezeni u datoteku baze podataka mogu se pregledati i analizirati
na bilo kojoj drugoj radnoj stanici.
Da biste pregledali zapis o pacijentu u izvezenoj bazi podataka:
1. Odaberite Bazu podataka, Otvorite arhiviranu bazu podataka ili izvezenog pacijenta
(Database, Open Archived Database or Exported Patient). Open File prozor će vam
omogućiti da izaberete arhiviranu bazu podataka ili izvezenu bazu podataka.
2. Odaberite željenu bazu podataka, kliknite na OK i pojaviće se Izbor pacijenta
(Patient Selection) prozor koji sadrži listu zapisa o pacijentima na disketi.
3. Odaberite željeni zapis o pacijentu koji želite da vidite.
4. Odaberite Fajl, Zatvori pacijenta (File, Close Patient) da biste zatvorili aktivan zapis o
pacijentu kad ste završili.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
179
Odeljak 8
Izvoz, uvoz i arhiviranje zapisa
8.4 Uvoz zapisa o pacijentu
Podaci u arhiviranoj bazi podataka ili izvezenoj bazi podataka mogu biti vraćeni u
originalnu bazu podataka radi skladištenja ili pregleda.
Da bi ste uvezli zapis o pacijentu iz datoteke baze podataka:
1. Odaberite Bazu podataka, Uvoz pacijenta iz baze podataka (Database, Import Patients
from Database). Open File prozor će vam omogućiti da izaberete arhivirane baze
podataka ili izvezene baze podataka koje sadrže zapise o pacijentu koje želite da uvezete.
Slika 8.3 Otvaranje arhive/Izvoz baze podataka (Open
Archive/Export Database) prozor
2. Kliknite OK i prikazaće se Import Patient Selection prozor koji sadrži listu zapisa o
pacijentima u arhiviranoj/izvezenoj bazi podataka.
3. Odaberite željeni zapis o pacijentu za uvoz. Kliknite OK da uvezete zapis(e) o
pacijentu.
Da uvezete zapise o pacijentima u Chartr 200 sisteme:
1. Odaberite Bazu podataka, Uvoz pacijenta iz baze podataka (Database, Import Patients
from Database).
2. Izaberite bazu podataka (*.mdb) i kliknite na Otvori (Open). Upit: "korisnikove
specifične informacije neće biti uvezene..." (“operator specific information will not be
imported…”) će se prikazati. Kliknite na OK.
3. Obeležite sve pacijente (izaberite prvu stavku sa liste, držite taster Shift i levi klik na
poslednju stavku na dnu liste) i kliknite na Uvoz (Import).
4. Kliknite OK. Uvoz može da potraje nekoliko minuta, ako postoje video fajlovi.
180
GN Otometrics
Odeljak 8
Izvoz, uvoz i arhiviranje zapisa
8.5 Arhiviranje čitave baze podataka
ICS VNG sistem uključuje opciju arhiviranja koja omogućava korisniku da arhivira sve
zapise o pacijenatima u glavnu bazu podataka. Arhivirani zapisi se mogu ponovo uvesti
lako.
Napomena: Korisnikovi, lekarovi i drugi zapisi nevezani za pacijente arhiviraju se sa
zapisima o pacijentima i takođe se mogu čuvati u novoj praznoj glavnoj bazi
podataka.
Tipični razlozi za arhiviranje zapisa obuhvataju:

Sistemski zahtevi. Kada je kapacitet baze podataka popunjen, sistemski resursi su
na udaru. To utiče na sposobnost sistema da uspešno sprovede, pregleda i analizira
testove.

Periodično skladištenje. Neke ustanove mogu da odrede periodično arhiviranje zapisa
o pacijentima, na primer, mesečno arhiviranje, tromesečno ili godišnje.
Postoje upozorenja koja će se pojaviti kada baza podataka dostigne 75 i 512 MB. Ova opcija se
nalazi u Sistemskim opcijama (System Option), pod opcijom Postavke radne stanice
(Workstation Settings).

Arhiviranje zapisa o pacijentima:
1. Otvorite Meni Baze podataka.
Slika 8.4 Meni Baze podataka
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
181
Odeljak 8
Izvoz, uvoz i arhiviranje zapisa
2. Izaberite Database, Archive i Start New Database da bi se prikazao Select Archive
Destination (Izbor lokacije za arhiviranje) prozor.
Ime lokacije
Ime datoteke
Slika 8.5 Select Archive Destination prozor
3. Izaberite direktorijum za arhiviranje.
4. Izaberite podrazumevano ime ili ukucajte novo ime arhive u Archive Destination Save
As prozoru. Ako
Napomena 1: Sistem automatski dodeljuje ime, na osnovu godine, meseca, dana,
arhiviranja. (Primer: chartr_2006_Mar_23_arachive.mdb je arhiva kreirana
23. marta, 2006). Ekstenzija arhiviranog fajla je uvek .mdb.
Radi doslednosti i preciznosti, mi preporučujemo da koristite standardni
direktorijum i standardno dodeljivanje naziva. Kako god, vi možete odabrati
naziv i sačuvati arhivu u direktorijumu po vašem izboru.
Napomena 2: Ako izaberete postojeću ICS datoteku baze podataka, prikazaće se sledeći prozor.
Slike 8.6 Save Export As poruka
Kliknite Yes da biste zamenili staru datoteku baze podataka sa tekućom.
Kliknite No da biste se vratili na Select Archive Destination prozor bez
čuvanja tekuće datoteke baze podataka.
182
GN Otometrics
Odeljak 8
Izvoz, uvoz i arhiviranje zapisa
5. Kliknite na Save da biste sačuvali datoteku arhive u izabranom direktorijumu. Pojaviće
se poruka koja objavljuje da je baza podataka uspešno arhivirana, a arhivirana baza
podataka i video datoteke se sada mogu premeštati na druge medije za skladištenje, kao
što su CD/DVD-ROM diskovi.
Arhivirane baze podataka i video snimci se sada mogu premeštati na van mrežna skladišta,
kao što su CD/DVD-ROM diskovi. Jednom kopirane na novu lokaciju, arhivirane baze
podataka na hard disku treba izbrisati kako bi oslobodili prostor na disku.

Koristite Windows Explorer za kopiranje arhivirane baze podataka i video klipova na
drugu lokaciju ili koristite CD/DVD-ROM softvere za narezivanje baze podataka i
video zapisa na CD/DVD-ROM.

Koristite uputstva koja ste dobili od proizvođača da kopirate arhivirane baze
podataka na druga skladišta.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
183
Odeljak 8
Izvoz, uvoz i arhiviranje zapisa
8.6 Rad sa arhiviranim zapisima o pacijentima
Arhiviranim zapisima se može pristupiti direktno sa ICS VNG sistema i mogu biti
pregledani u bilo kom trenutku.
Da biste videli arhiviranu bazu podataka:
1. Izaberite Database, Open Archive/Export Database da bi vam se prikazao Select Archive
Source prozor.
Slika 8.7 Select Archive Source prozor
2. Izaberite arhiviranu datoteku koju želite da otvorite. Izabrana datoteka treba da se pojavi u File
name polju prozora.
3. Kliknite Open da bi se pojavio Patient Selection (Izbor pacijenta) prozor.
4. Izaberite pacijenta sa liste dostupnih pacijenata i kliknite OK da biste videli
izabrani zapis o pacijentu.
5. Izaberite File, Close Patient da biste zatvorili zapis o pacijentu.
6. Izaberite Database, Open Main Database da izađete iz arhivirane baze podataka i da
se vratite u glavnu bazu podataka.
Napomena: Pogledajte Izvoz zapisa o pacijentu za uputstva kako da ponovo
premestite arhiviranu bazu podataka.
184
GN Otometrics
Odeljak 9
Rešavanje problema
Ovaj odeljak pruža informacije kako raditi sa ugrađenim sistemskim softverom i
hardverskim dijagnostičkim opcijama za rešavanje problema sistema.
9.1 Pregled
Dijagnostičke opcije u ICS Chartr 200 VNG/ENG se koriste kako bi se osiguralo pravilno
funkcionisanje komponenti sistema. Korisniku ove opcije služe kao pomoć u rešavanju
problema sistema.
Ovaj odeljak pokriva onlajn dijagnostiku za ICS Chartr 200 VNG/ENG hardver i ICS
CHARTR sisteme i sisteme koji sadrže video.
Dijagnostičke informacije dobijene od testova se koriste u kombinaciji sa rešavanjem
problema i porukama o greškama koje se nalaze u ovom odeljku kao pomoć u rešavanju
sistemskih problema.
Ovaj odeljak takođe sadrži informacije o pokušajima da se popravi oštećena baza podataka.
Koristite postupak oporavka baze samo ako sistem izbaci poruku o grešci, dok pokušava da
pristupi bazi ili sačuva informacije u bazu podataka.
Kontaktirajte GN Otometrics korisničku podršku vezano za tehničku pomoć.
Napomena: Stavke omogućene u dijagnostičkom meniju se odnose na specifičan
hardverski sistem koji se koristi.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
185
Odeljak 9
Rešavanje problema
9.2 Dijagnostički testovi
Dijagnostički testovi potvrđuju status komponenata sistema. Ovi testovi se izvode na
hardverskim komponentama sistema i koriste se kako bi izdvojili neispravne komponente
sistema.
9.2.1 Samotestiranje
Samotestirajući dijagnostički test se koristi da se uverite da sistem radi ispravno i da je
sposoban za prikupljanje podataka.
Sprovođenje samotestiranja:
1. Pokrenite ENG softver.
2. Priključite „loopback“ test uređaj u zadnju stranu Chartr 200 kutije na mesto označeno ovim
simbolom
.
3. Priključite ENG kabel za pacijenta u „loopback“ test uređaj.
4. U ENG softveru, kliknite na Diagnostics, USB Unit Loopback and HW Diagnostics.
Slika 9.1 Diagnostics Menu (Dijagnostički meni)
5. Izaberite External (spoljni) i kliknite OK.
Slika 9.2 USB Unit Hardware Diagnostic Results and Loopback Settings Dialog Box (Dijalog prozor rezultata
USB hardverske dijagnostičke jedinice i „loopback“ postavki)
186
GN Otometrics
Odeljak 9
Rešavanje problema
6. Otvorite postojeću datoteku pacijenta, izaberite protokol i pritisnite F5 Calibrate (Kalibracija)
za pristup režimu kalibracije.
7. Pritisnite F12 Start da pokrenete kalibraciju. Nemojte kliknuti na Accept (Prihvatiti).
8. Proverite krivu na ekranu. Ciljni i signalni talasni oblici treba da se preklapaju. Ovo
može da potraje 5 do 10 sekundi pre nego što se preklope. Možete da proširite talasne
oblike da se uverite da su oba signala prikazana.
9. Proverite da li svetli signalna lampica.
10. Pritisnite F9 Cancel (Otkaži) da biste zaustavili trenutnu kalibraciju. Zatim pritisnite F3
Default (Podrazumevano) da biste prešli na sledeći kanal.
Slika 9.3 Test Dialog Box (Test prozor za dijalog)
11. Ponovite postupak za sve kanale.
12. VAŽNO: Da bi se počelo prikupljanje podataka o pacijentu, kliknite Diagnostics, USB Unit
Loopback and HW Diagnostics (Dijagnostika, USB jedinica „loopback“ i HV dijagnostika).
Promenite „loopback“ postavku na None.
13. Kontaktirajte GN Otometrics za tehničku podršku ako se ciljni i signalni talasni oblici
ne poklapaju.
Napomena: Ako i dalje budete imali problema, a sistem prolazi dijagnostičku procenu,
problem može da bude sa električnim kablovima, elektrodama ili spojevima
elektroda.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
187
Odeljak 9
Rešavanje problema
9.2.2 ENG provera ploče
Dijagnostička opcija provere ploče se koristi za proveru operativnog statusa pojačala ploče u
Chartr 200 uređaju.
Napomena: Ovaj dijagnostički test treba koristiti samo po uputstvima GN Otometrics osoblja.
Izaberite Diagnostics, USB (Dijagnostika, USB) da bi se prikazao dijalog prozor sličan ovom
prikazanom na slici 9.4 .
Slika 9.4 USB Unit (USB jedinica) dijalog prozor
Na dijalog prozoru USB jedinice, status je prikazan u gornjem delu prozora. Tokom
prikupljanja, heksadecimalne i decimalne vrednosti od dva ili četiri kanala prikazane su u
donjem delu prozora. Brojevi se ažuriraju po brzini prikaza (Display Rate).
Dijalog prozor USB jedinice pruža sledeće podatke.
Version (Verzija)
Prikazuje trenutnu verziju.
Num Ports (Broj portova) Prikazuje broj aktivnih portova.
Bus Type (Tip magistrale) Prikazuje tip magistrale ploče.
IRQ Num (IRQ broj)
188
Prikazuje IRQ broj dodeljen ploči.
GN Otometrics
Odeljak 9
Rešavanje problema
Base Port (Glavni port)
Obezbeđuje I/O adresu glavnog porta.
Channels (Kanali)
Prikazuje broj aktivnih, dostupnih kanala.
Sample Rate
Prikazuje brzinu uzorkovanja u Hz.
Display Rate
Prikazuje brzinu prikaza u Hz.
Max Sample Rate
Prikazuje maksimalnu brzinu uzorkovanja u Hz.
Display Count
Prikazuje koliko se puta prikaz ažurirao. Broj se
povećava tokom dijagnostičkog testa.
Channel (Kanal)
Prikazuje broj kanala.
Hex (Heksadecimalno)
Obezbeđuje heksadecimalno očitavanje za svaki
kanal.
Decimal (Decimalno)
Obezbeđuje decimalno očitavanje za svaki kanal.
Tasteri
Start (Početak)
Početak dijagnostičke sesije.
Stop (Zaustavljanje)
Zaustavljanje započete dijagnostičke sesije.
Pause (Pauza)
Pauziranje aktivne dijagnostičke sesije dok se zaustavlja broj
prikaza (Display Count).
Resume (Nastavak)
Nastavak dijagnostičke sesije i nastavak povećavanja broja prikaza
(Display Count).
Help (Pomoć)
Otvara uputstvo za upotrebu.
OK
Izlaz iz dijalog prozora.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
189
Odeljak 9
Rešavanje problema
9.2.3 USB dijagnostika i unutrašnji „Loopback“
USB i USB unutrašnji „Loopback“ i USB dijagnostičke opcije se koriste za proveru
radnog statusa USB hardvera.
Napomena: Ovaj dijagnostički test treba koristiti samo po uputstvima GN Otometrics osoblja.
Izaberite Diagnostics, USB ili Diagnostics, USB Loopback and HW Diagnostics za prikazivanje
dijalog prozora USB hardverskih rezultata dijagnostike i "Loopback“ postavki.
Slika 9.5 Dijalog prozor dijagnostičkih rezultata USB hardvera i „Loopback“ postavki
Dijalog prozor dijagnostičkih rezultata USB hardvera i „Loopback“ postavki pruža
sledeće informacije.
„Loopback“ postavke
Omogućavanje "loopback" kola u svrhe rešavanja hardverskih
problema. Opcije su: None (Nijedna) (za normalan rad) i
External (spoljni) i Internal (unutrašnji) za dijagnostičko
rešavanje problema.
Dijagnostički rezultati
Prikazivanje rezultata dijagnostičkog testa za CPLD pristup,
FX2 RAM pristup i FPGA pristup. Rezultati mogu biti:
Passed (Uspešno)
Hardver ispravno radi.
Failed (Neuspešno)
Hardver neispravno radi.
Unknown (Nepoznato) Sistem ne uspeva da pokrene testove.
Napomena: Za pomoć kontaktirajte GN Otometrics korisničku podršku, ako je bilo
koji od ovih testova bio neuspešan ili nije mogao da se pokrene.
190
GN Otometrics
Odeljak 9
Rešavanje problema
9.3 Svetlosna šipka
Dijagnostička opcija svetlosne šipke se koristi da potvrdi rad hardvera svetlosne šipke.
Napomena: Ovaj dijagnostički test treba koristiti samo po uputstvima GN Otometrics osoblja.
Svetlosna šipka sadrži niz LED svetala. Svetla su raspoređena po određenom obrascu, a
aktiviraju se prema zahtevima testa koji se sprovodi. Manualni dijagnostički test proverava
da li sva LED svetla rade ispravno za svaku vrstu testa.
Da biste prikazali dijalog prozor svetlosne šipke, zatvorite sve otvorene zapise o
pacijenatima, ostavite prazan glavni prozor. Izaberite Diagnostics (Dijagnostika), Lightbar
(Svetlosna šipka) da biste prikazali dijalog prozor sličan ovom prikazanom na slici 9.6.
Slika 9.6 Dijalog prozor svetlosne šipke
Statusne informacije se prikazuju u gornjem delu prozora. Manualne i automatske
operacije su prikazane u donjem delu prozora.
Dijalog prozor svetlosne šipke pruža sledeće informacije:
Version
Prikazuje trenutnu verziju svetlosne šipke.
Num Ports
Prikazuje broj aktivnih protova.
Bus Type
Prikazuje tip magistrale koju koristi svetlosna šipka.
IRQ Num
Prikazuje IRQ broj dodeljen svetlosnoj šipki.
Base Port
Prikazuje I/O adresu glavnog porta.
Interrupt Rate
Prikazuje brzinu prekida za svetlosnu šipku.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
191
Odeljak 9
Rešavanje problema
Manualne operacije
Data Port Value
Koristi samo GN Otometrics tehnička podrška.
Gaze Left
Pomera svetlo svetlosne šipke na levu poziciju fiksiranog
pogleda (-30º).
Left Side
Pomera svetlo svetlosne šipke na levu (približno 16.7º)
poziciju.
Center
Pomera svetlo svetlosne šipke u centar.
Right Side
Pomera svetlo svetlosne šipke na desnu (približno 16.7º)
poziciju.
Gaze Right
Pomera svetlo svetlosne šipke na desnu poziciju fiksiranog
pogleda (+30º).
Gaze Up
Pomera svetlo svetlosne šipke na gornju poziciju
fiksiranog pogleda (+30º) (svetlosna šipka se rotira
vertikalno).
Gaze Down
Pomera svetlo svetlosne šipke na donju poziciju
fiksiranog pogleda (-30º) (svetlosna šipka se rotira
vertikalno).
Brightness
Izaberite jednu od opcija osvetljenja:
Off
Svetlo isključeno.
Low
Najniža postavka.
Medium
Srednja postavka.
High
Najviša postavka.
Calibration Lights
Koristi samo GN Otometrics tehnička podrška.
Automatic Operations
Koristi samo GN Otometrics tehnička podrška.
OK
Izlaz iz dijalog prozora.
Korisničke informacije dijagnostičke svetlosne šipke
Tasteri sa strelicama i miš se mogu koristiti za ručno pomeranje klizača, a svetlo svetlosne
šipke će pratiti. Tasteri se mogu koristiti za izbor svetla kod fiksiranog pogleda, leve/desne
strane svetlosne šipke i isključivanje svetlosne šipke.
192
GN Otometrics
Odeljak 9
Rešavanje problema
9.4 Daljinomer
Daljinomer dijagnostička funkcija se koristi za testiranje funkcije raspona svetlosne šipke.
Tokom testiranja pacijenta, Status daljinomera saopštava korisniku da li je unutar opsega, u
tačnom opsegu ili izvan opsega. Osim toga, čuje se zvuk kada daljinomer radi.
Napomena:Ovaj dijagnostički test treba koristiti samo po uputstvima GN Otometrics osoblja.
Dijagnostička test funkcija, opisana u ovom odeljku, podrazumeva dinamički test tačnosti
daljinomera. Kada je test počeo, opseg vrednosti se menja i softver objedinjuje koliko su
uzorci bili u i van „cilja“ opsega. Ciljni opseg je 44 do 52 inča (111,76 do 132,08 cm).
Na kraju testa, rezultati uzorka "u" i "van" su prikazani kao procenti. Ove vrednosti se koriste
za usmeravanje tehničkog komentara koji se prikazuje na kraju testiranja pacijenta - "Izvan
opsega" preko "xx%" ciljnog opsega tokom testa.
Sa praznog glavnog prozora, izaberite Diagnostics (Dijagnostika), Ranger (Daljinomer)
radi prikaza dijalog prozora sličnog ovom prikazanom na slici 9.7 .
Slika 9.7 Dijalog prozor daljinomera
Status je prikazan u gornjem delu prozora.
Kliknite na Start da biste započeli daljinomer dijagnostički test. Vrednosti se prikazuju na
ekranu. Kliknite na Stop da prekinete test i vidite rezultat testa koji je prikaz broja uzoraka
(uzorkovanje se vrši svake 3 sekunde) izmerenih u i van opsega. Pored toga, vrednosti
unutar opsega će biti prikazane u procentima.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
193
Odeljak 9
Rešavanje problema
Dijalog prozor daljinomera pruža sledeće informacije:
194
Version
Prikazuje verziju daljinomera.
Num Ports
Prikazuje broj portova za daljinomer.
Bus Type
Prikazuje aktivan tip magistrale za daljinomer.
IRQ Number
Prikazuje IRQ broj dodeljen daljinomeru.
Base Port
Prikazuje I/O adresu glavnog porta za daljinomer.
Not Ranging
Ukazuje da je daljinomer zaustavljen.
In Range
Ukazuje da daljinomer radi. Takođe ukazuje na udaljenost od
cilja.
Out Of Range
Ukazuje da udaljenost do cilja nije u prihvatljivom dometu.
In Range Percent
Ukazuje na procenat aktivnog vremena kada je meta bila u
okviru prihvaćenog opsega.
Goal Range
Ukazuje na rastojanje između pacijenta i svetlosne šipke
koje se koristi kao standard ili cilj.
Start
Započinjanje dijagnostičke sesije.
Stop
Zaustavljanje započete dijagnostičke sesije.
OK
Izlaz iz dijalog prozora.
GN Otometrics
Odeljak 9
Rešavanje problema
9.5 Irigator
Irigator dijagnostički test procenjuje kontrolu nad GN Otometrics NCA-200 (vazduh) ili NCI-480
(voda) kalorijskim stimulatorima. Test ispituje komunikaciju između softvera i izbora toplih i
hladnih temperatura na stimulatoru.
Napomena: Ovaj dijagnostički test treba koristiti samo po uputstvima GN Otometrics osoblja.
Računar i irigator razmenjuju informacije o radnom statusu i temperaturi putem
interkonekcijskog kabla (vidi Odeljak 1.3 za dodatne informacije). Kada korisnik odabere
kalorijski test u softveru, sistem automatski postavlja odgovarajuću kadicu ili temperaturu na
stimulatoru. Za uzvrat, prvo pritiskanje glave irigatora ili pedale pokreće snimanje i irigaciju.
Naredna pritiskanja dugmeta na glavi irigatora ili pedale centriraju trag. Za nekalorijske
testove, pedala se može koristiti za daljinsko pokretanje i centriranje traga ako je napajanje
irigatora uključeno.
Iz praznog glavnog prozora, izaberite Diagnostics (Dijagnostika), Irrigator (Irigator) radi
prikaza dijalog prozora irigatora sličnog ovom prikazanom na slici 9.8.
Slika 9.8 Dijalog prozor irigatora
Statusne informacije se prikazuju u gornjem delu prozora. Rezultati testa se prikazuju u
donjem delu prozora.
Dijalog prozor irigatora pruža sledeće informacije:
Version
Prikazuje verziju za ovu komponentu.
Num Ports
Prikazuje broj portova za ovu komponentu.
Bus Type
Prikazuje aktivan tip magistrale za ovu komponentu.
IRQ Number
Prikazuje IRQ broj dodeljen irigatoru.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
195
Odeljak 9
196
Rešavanje problema
Base Port
Prikazuje I/O adresu glavnog porta za irigator.
Footswitch
Prikazuje trenutan status pedale. Piše “pressed” (pritisnuto)
ukoliko su pedala ili dugme na glavi irigatora pritisnuti.
Temperature
Izaberite Cool (hladno) ili Warm (toplo) da biste promenili
temperaturu stimulusa na irigatoru.
Start
Početak odbrojavanja na meraču vremena oba stimulatora.
OK
Izlaz iz dijalog prozora.
GN Otometrics
Odeljak 9
Rešavanje problema
9.6 Video
9.6.1 Video dijagnostika
Opcija Video dijagnostike se koristi da potvrdi rad video opreme kada se radi sa VNGom po uputstvima tehničke podrške GN Otometrics-a.
Video dijagnostički režim se koristi za testiranje video opreme i da utvrdi da li svi kanali
rade.
Da biste prikazali dijalog prozor za video dijagnostiku, zatvorite sve otvorene zapise o
pacijenatima dok se ne prikaže prazan glavni prozor. Izaberite Diagnostics, Video
(Dijagnostika, Video) radi prikaza dijalog prozora sličnog ovom prikazanom na slici 9.9.
Slika 9.9 Dijalog prozor za video dijagnostiku
Statusne informacije prikazane su u gornjem delu prozora. Rezultati testa prikazani su u
donjem delu prozora. Tokom rada, heksadecimalne i decimalne vrednosti iz svih šest kanala
prikazane su u donjem delu prozora. Brojevi se ažuriraju po brzini prikaza (Display Rate).
Dijalog prozor za video dijagnostiku pruža sledeće informacije:
Version
Prikazuje verziju Digitalizatora slika.
Num Ports
Prikazuje broj portova za Digitalizator slika.
Bus Type
Prikazuje aktivan tip magistrale za Digitalizator slika.
IRQ Number
Prikazuje IRQ broj dodeljen Digitalizatoru slika.
Base Port
Prikazuje I/O adresu glavnog porta za Digitalizator slika.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
197
Odeljak 9
Rešavanje problema
Channels
Prikazuje broj aktivnih, slobodnih kanala.
Sample Rate
Prikazuje brzinu uzorkovanja u Hz.
Display Rate
Prikazuje brzinu prikaza u Hz.
Max Sample Rate Prikazuje maksimalnu brzinu uzorkovanja u Hz.
198
Display Count
Prikazuje broj ažuriranja ekrana. Broj se povećava tokom
dijagnostičkog testa.
Channel
Prikazuje svaki od šest aktivnih kanala po vrsti i broju (H =
horizontalno, V = vertikalno i T = torzionalno). Torzionalni kanali
nisu aktivni u ovoj verziji VNG-a i biće prikazani kao ravna linija.
Hex
Obezbeđuje heksadecimalna očitavanja za svaki kanal.
Decimal
Obezbeđuje decimalna očitavanja za svaki kanal.
Start
Započinjanje dijagnostičke sesije.
Stop
Stopiranje aktivne dijagnostičke sesije.
Pause
Pauziranje aktivne dijagnostičke sesije sa zadržavanjem broja ažuriranja
ekrana (Display Count).
Resume
Nastavak dijagnostičke sesije i nastavak povećavanja broja ažuriranja ekrana
(Display Count).
Help
Otvara uputstvo za upotrebu.
OK
Izlaz iz dijalog prozora.
GN Otometrics
Odeljak 9
Rešavanje problema
9.6.2 Problemi sa povezivanjem video opreme
Ukoliko sistem primeti problem sa kablovskim vezama između naočara, video pojačala, ICS
Chartr 200 uređaja ili neke slične video opreme, prikazaće se sledeća poruka o grešci.
Slika 9.10 Poruka o grešci u video povezivanju
Ukoliko se pojavi ova poruka:

Uverite se da je Chartr 200 uključen i da komunicira sa računarom (zeleno
svetlo). Ako se ICS Chartr 200 napaja, a povezuje se sa računarom, svetlo će
biti plavo.

Proverite da li su kablovi između naočara i video porta na poleđini ICS
Chartr-a 200 čvrsto na mestu i povezani prema slikama D.1 i D.2 .

Zatvorite i izađite iz VNG aplikacije.
Zatim, sa Windows radne površine, ponovo pokrenite VNG aplikaciju. Ovo će omugućiti da
program oseti prisustvo video opreme i da podesi neophodne komponente sistema potrebne za
rad sa VNG aplikacijom.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
199
Odeljak 9
Rešavanje problema
9.7 Alat za oporavak baze podataka
Alat za oporavak baze podataka, instaliran na sistemski hard disk, pokušava da
ispravi probleme sa bazom podataka u ICS Chartr 200 VNG/ENG uređaju. Koristite
ovaj alat samo kada dobijete poruku o grešci dok pokušavate da pristupite bazi ili da
snimite informacije u bazu podataka.
Upozorenje!
Startujte ovaj alat samo ako je to neophodno. Pokretanje programa oporavka
baze podataka kod koje ne postoje problemi može zapravo oštetiti bazu
podataka.
Da pokrenete Alat za oporavak baze:
1. Izaberite File, Exit da zatvorite ICS VNG/ENG za Windows primenu.
2. Kliknite Start i izaberite GN Otometrics, CHARTR Database Repair radi pristupa
Alatu za oporavak baze podataka, nakon čega se pojavljuje sledeći prozor.
Slika 9.11 CHARTR Database Repair (CHARTR Oporavak baze podataka) upit
3. Kliknite Yes da izvršite oporavak baze ili kliknite No da zatvorite Alat za oporavak baze
podataka bez oporavljanja baze. Od korisnika se dalje ništa više ne zahteva.
4. Kliknite Start i izaberite GN Otometrics, ICS VNG/ENG da ponovo pokrenete
aplikaciju nakon što je oporavak baze podataka završen.
Napomena: Ako i dalje imate problema sa bazom podataka, kontaktirajte GN Otometrics korisničku
podršku za pomoć.
200
GN Otometrics
Odeljak 10
Bezbednost
Ovo uputstvo za upotrebu sadrži informacije i upozorenja koja se moraju poštovati kako bi
se osigurao bezbedan rad ICS Chartr 200 VNG/ENG uređaja. Lokalna pravila i propisi, ako su
primenljivi, treba takođe da se poštuju u svakom trenutku.
10.1 Korišćeni simboli
ICS Chartr 200 simboli
ICS Chartr 200 VNG/ENG je označen ovim simbolom da ukaže na usaglašenost sa Tipom BF standarda
bezbednosti EN 60601-1.
ICS Chartr 200 VNG/ENG je označen ovim simbolom kada je bitno da se korisnik uputi na infor macije
date u ovom uputstvu.
ICS Chartr 200 VNG/ENG ima CE znak prema Direktivi za medicinska sredstva 93/42/EEC.
Prekidač se koristi za dva režima - Uključeno i Stanje pripravnosti (Stand-by). Zeleno – prekidač je u
režimu Uključeno (utisnut) i USB konekcija je spremna. Plavo - prekidač je u Stand-by režimu
(utisnut) bez USB konekcije. Čisto - prekidač je isključen (istisnut).
Uređaj je onačen ovim simbolom da ukaže da je u pitanju elektronska oprema pokrivena Direktivom
200296/EC za otpad električne i elektronske opreme (WEEE).
ICS Chartr 200 VNG/ENG je označen ovim simbolom da ukaže da je pogodan za jednosmernu struju.
Simboli na zadnjem delu ICS Chartr 200 VNG/ENG uređaja, pogledajte Odeljak D.2.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
201
Odeljak 10
Bezbednost
10.2 Upozorenja
Oprema priključena na prikazane konektore mora biti sertifikovana prema
relevantnim EN/IEC bezbednosnim standardima, npr., EN/IEC 60950. Oprema
povezana na mrežu – izuzev EN/IEC 60601-1 sertifikovane opreme – mora da
se napaja iz Powertronix izolacione stanice.
Oprema priključena na prikazane konektore mora biti sertifikovana prema
relevantnim EN/IEC bezbednosnim standardima, npr., EN/IEC 60950. Oprema
povezana na mrežu – izuzev EN/IEC 60601-1 sertifikovane opreme – mora da
se napaja iz Powertronix izolacione stanice.
Chartr 200 treba isključivo da se priključuje sa adapterom tipa FW73623M/15
od kompanije Friwo. Za kontinuiranu zaštitu od požara, zamenite osigurač isključivo
istim tipom.
Napomena 1: Unutar ICS Chartr 200 uređaja nema delova koje korisnik može da
popravi. Radi bezbednosti, kao i da se ne bi poništila garancija, uređaj se može
otvoriti i servisirati samo od strane ovlašćenog servisa. U slučaju kvarova, molimo
Vas da detaljno opišete kvar(ove) i da kontaktirate Vašeg dobavljača. Nemojte
koristiti neispravan uređaj.
Napomena 2: Držite ICS Chartr 200 VNG/ENG uređaj podalje od tečnosti. Ne dozvolite
da vlaga uđe u uređaj.
Napomena 3: Nemojte koristiti uređaj u prisustvu zapaljivih anestetika (gasova).
Napomena 4: Neželjen šum se može javiti ukoliko je ICS Chartr 200 VNG/ENG
izložen jakom radio polju. Takav šum može smetati procesu snimanja
ispravnih merenja. Mnogi tipovi električnih uređaja, npr. mobilni telefoni,
mogu generisati radio polja. Preporučuje se ograničena upotreba takvih uređaja
u blizini ICS Chartr 200 VNG/ENG uređaja.
Napomena 5: Delovi se ne smeju jesti, paliti ili na bilo koji način koristiti u druge
svrhe osim videonistagmografije i elektronistagmografije.
Napomena 6: ICS Chartr VNG/ENG može se odlagati kao normalni elektronski otpad,
prema lokalnim propisima.
Napomena 7: Iz bezbednosnih razloga, dodaci povezani na izlaz opreme moraju biti
identični tipu dodataka dobijenih sa sistemom..
Napomena 8: Radi usaglašenosti sa EN 60601-1-1, računar, štampač, itd. moraju biti
povezani sa izolovanim transformatorom.
202
GN Otometrics
Odeljak 10
Bezbednost
Napomena 9: Provodni delovi koji su u vezi sa pacijentom nikada ne smeju biti u
kontaktu sa drugim provodnim delovima. Defibrilatori ili visokofrekventna
hirurška oprema nikada se ne smeju koristiti na pacijentima dok su povezani sa
ICS Chartr 200 VNG/ENG uređajem.
Napomena 10: Priključak na mrežu ili komponente modema može ugroziti bezbednost ili
efikasnost sistema. Koristite optičke mrežne priključke za instalaciju računara
na mrežu.
Napomena 11: Instalacija bilo kakvog softvera (aplikacije, programi ili alati) koji nije
određen od strane GN Otometrics-a može ugroziti bezbednost ili efikasnost
ovog sistema.
Napomena 12: Uređaj se isključuje sa mrežnog napajanja izvlačenjem utikača iz
zidne utičnice.
Napomena 13: Izbegavajte slučajan kontakt između povezanih delova koji nisu u upotrebi
(VG-40 video naočare i elektrode uključujući i veze) i drugih provodnih
delova.
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
203
Odeljak 10
Bezbednost
10.3 Proizvođač
GN Otometrics A/S
9 Hoerskaetten, DK-2630 Taastrup, Denmark
Tel.: +45 45 75 55 55, Fax: +45 45 75 55 59
www.otometrics.com
10.3.1 Odgovornost proizvođača
Proizvođač je odgovoran za bezbednost, pouzdanost i rad opreme SAMO
UKOLIKO:
204

Sva sklapanja, prilagođavanja, promene ili popravke se sprovode od strane
proizvođača opreme ili osoblja ovlašćenog od strane proizvođača.

Električna instalacija na koju se oprema povezuje je u skladu sa EN/IEC zahtevima.

Oprema se koristi prema uputstvu za upotrebu.

Proizvođač zadržava pravo da se odrekne svih odgovornosti za bezbednost,
pouzdanost i rad opreme servisirane ili popravljene od strane trećih lica.
GN Otometrics
Odeljak 11
Tehničke specifikacije
ICS Chartr ENG
CMR odnos
>100 dB na 50/60 Hz
Frekventni odziv kanala
12dB po oktavi, niskopropusni filter sa graničnom frekvencijom od 35 Hz
Ulazna otpornost
Kanal 1
> 5.5 Mohm
Kanal 2, 3, 4
> 8 Mohm
Napomena: Ulaz eleltrode Kanala 1 se zapravo spaja između dva kanala i ima vezu sa
uzemljenjem koje smanjuje njegovu ulaznu otpornost.
Ulazna osetljivost
Merenje pokreta oka od 10 µV može se posmatrati na ekranu personalnog računara.
Tipično merenje napona iz ljudskog oka je između 100 i 400 µV.
Dobitak od 500 se koristi za pojačanje ulaznog signala. Stoga, pokret oka koji se vidi na ekranu
računara obično je između 50 mV i 200 mV.
ICS Chartr 200
Interfejs
USB na PC
Identifikacioni tip
ICS Chartr 200 je tip 1068 iz firme GN Otometrics A/S
Napajanje
AC/DC adapter:
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
Tip:
FW7362M/15 firme Friwo
Ulaz:
100-240 VAC / 50-60 Hz / 700 mA
Izlaz:
15V DC / 2A
205
Odeljak 11
Tehničke specifikacije
Izolovani transformator
Izolovani transformator
Powertronix izolaciona stanica firme GN Otometrics A/S
Mogućnosti sistema
Ulazi:
2 oka/4 kanala; potpuno binokularno testiranje (istovremeno
prikupljanje signala levog i desnog oka)
Spoj:
DC odziv
Rezolucija:
0.1 tipično (horizontalno i vertikalno)
Linearnost:
1% pune horizontalne skale; 1.2% pune vertikalne skale
Brzina uzorkovanja:
Punih 60 Hz za sve testove
Praćeni opseg oka:
± 30
Softver:
Windows grafički korisnički interfejs; softver za analizu; skladištenje
podataka ispitivanja u bazu podataka; sofisticirane dodatne
mogućnosti upravljanja pacijentom i podacima ispitivanja:
pogled za eksterne ciljeve; testiranje u potpunom mraku;
skladištenje podataka ispitivanja u bazu podataka

Optimalni stimulans
(uklj. Svetlosnu šipku)
Udaljenost pacijenta od šipke: 1.2 m (ultrazvučni senzori)
Položaj cilja:
Ciljevi fiksiranog pogleda ± 30
Praćenje i sakade:
± 16 računarski kontrolisano
Veličina mete:
Manje od 1/2 abnormalne

retinalne korespondencije
Osvetljenje:
Softverski kontrolisano
Optokinetički:
6 ciljeva
Rotacija:
90 (horizontalna ili vertikalna)
Ostali stimulatori:
Projektovani za povezivanje na kalorijske stimulatore.
Težine:
Chartr 200 uređaj: 2.7 kg
Svetlosna šipka: 7 kg
Video naočare:
0.4 kg
Režim rada
206
Vreme zagrevanja:
<2 min
Režim rada:
Neprekidan
GN Otometrics
Odeljak 11
Tehničke specifikacije
Radno okruženje
Temperatura:
+15 C do +35 C (59 F do +95F)
Relativna vlažnost:
30 do 90%, bez kondenzacije
Vreme zagrevanja:
<2 min
Vazdušni pritisak:
600 hPa do 1060 hPa
Rad na temperaturama ispod –20 C (-4 F) ili iznad +60 C (140 F) može izazvati
trajno oštećenje.
Skladištenje i rukovanje
Temperatura:
-20 C do +60 C (-4 F do +140F)
Relativna vlažnost:
<90%, bez kondenzacije
Vazdušni pritisak:
500 hPa do 1060 hPa
Dimenzije
ICS Chartr 200
(VxŠxD)
4.9 cm x 34.2 cm x 28.7 cm
Težina
2.7 kg
Kalibracija
Nije potrebna
Standardi
Bezbednost:
EN 60601-1, UL2601-1, CAN/CSA-C22.2 NO 601.1-90
ICS Chartr 200: EN 60601-1, klasa II, tip BF, IPXO
Napajanje:
Sistem:
EN 60601-1-1
EMC:
EN 60601-1-2
ICS Chartr 200 VNG/ENG Uputstvo za upotrebu
EN 60601-1, klasa II, IPXO
207
Odeljak 11
Tehničke specifikacije
Dodaci
Chartr 200 Starter Kit:
Nuprep gel za pripremu kože, tuba od
113,40 g (1 tuba u starter kitu)
Pakovanje od pet kablova za elektrode,
24” dužina (2-kanalni ENG)
7590318-24-5
Pakovanje od sedam kablova za
elektrode, 24” dužina (4-kanalni ENG)
7590318-24-7
Elektrode za jednokratnu upotr., 20 kom
Krpa za čišćenje VNG optike
Maramice za čišćenje
208
7590030-3
8-64-21602
7590527
8-62-43002
GN Otometrics
Download

ovde - Audio BM