U KONTAKTU SA BUDUĆNOŠĆU
KATALOG TELEKOMUNIKACIONIH STUBOVA I MASKIRNIH REŠENJA
KONSING GROUP LTD BELGRADE
KONSING GROUP DOO BEOGRAD, Adresa: Surčinski put 1a, 11070 Novi Beograd, Srbija, T.: + 381 11 7195 871, F.: + 381 11 7195 874,
[email protected]
www.konsing.com
KONSING GROUP LTD BELGRADE
Cevasti stubovi
Cevasti stubovi
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Cevasti stubovi se koriste za potrebe baznih stanica
mobilne telefonije i radio čvorišta, gde antenska oprema
ne uzrokuje velika opterećenja na konstrukciju stuba.
Prednosti ovog tehničkog rešenja su smanjeni uticaji na
prirodnu sredinu, modularnost komponenata stuba,
kraće vreme izgradnje i niža cena u odnosu na
rešetkaste stubove.
PRORAČUN KONSTRUKCIJE
Proračun konstrukcije stuba je urađen prema važećim
srpskim standardima i propisima.
POMERANJE VRHA STUBA
Broj i vrsta antena koje se mogu postaviti na stubove, kao
i maksimalno pomeranje vrha stuba, su dati u Tabeli 1.
OPTEREĆENJE VETROM
Osnovna brzina vetra, za ovaj tip stubova, je 30m/s. Ostale
karakteristike terena, sa kojima je izvršen proračun, su:
debljina ledene naslage 0,02m, klasa hrapavosti terena B
i faktor topografije terena Sz = 1,0.
MATERIJAL
Upotrebljeni materijal zadovoljava evropske propise
(EURONORM).
Noseći elementi:
Zavrtnji i navrtke :
ZAŠTITA OD KOROZIJE
Svi elementi su toplo cinkovani u skladu sa važećim
propisima.
OPŠTI OPIS
NOSEĆA KONSTRUKCIJA se sastoji od montažnih
elemenata, koji se se međusobno spajaju navlačenjem
ili pomoću unutrašnjih prirubnica. Cevasti profili su
poligonalnog ili kružnog oblika. Prvi segment stuba je
preko prirubnice povezan sa anker zavrtnjima.
ANKER ZAVRTNJI se postavljaju u betonski temelj
pomoću šablona koji je sastavni deo konstrukcije stuba.
Slika 1 - Izgled stuba TZK30
PENJALICE se nalaze sa unutrašnje strane stuba i
po želji kupca mogu biti opremljene odgovarajućim
sistemom za zaštitu od pada.
Obrtanja vrha
stuba
Ukupan broj panel
i link antena
(A+MW) *
Broj radnih
platformi
n°
preklop
11.100,00
1.00
9A+3MW
2
poligonalan
poligonalan
preklop
preklop
12.950,00
27.450,00
1.72
1,31
9A+3MW
9A+3MW
2
3
kružni
unutrašnja
prirubnica
25.550,00
1,79
3A+MW(0,3m)
1
n°
m
TTK30
30
3
11.68
poligonalan
TTK36
TTK45
36
45
4
5
10.86
11.68
TTK45+
45
7
9.93
Oblik poprečnog
preseka
m
Veza montažnih
komada
n°
Max dužina
montažnog
komada
°
Montažni komadi
kg
H - visina
Ukupna težina
Slika 2 - Izgled stuba TZK30
Tip stuba
S355JO (JUS EN 10027-1)
S235JRG2 (JUS EN 10027-1)
kvalitet 8.8
* Dimenzija panel antene (A) je 2.5*0.3m a prečnik link antene (MW) je 0.6m
Tabela 1 - Tehnički podaci za cevaste stubove
Šema 1 - Šematski prikaz cevastih stubova
Rešetkasti stubovi
KONSING GROUP DOO BEOGRAD
Rešetkasti stubovi
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
35
36
6
6,0
5
5
kvadratni
kvadratni
14249,31
17358,24
0,306
0,412
* u zagradama je definisan položaj antene na stubu.
Tabela 2 - Tehnički podaci za rešetkaste stubove
6000
ODMORIŠNA
PLATFORMA
6000
6000
6000
ODMORIŠNA
PLATFORMA
ODMORIŠNA
PLATFORMA
6000
1xØ1,8m (28,5m)
4xØ1,2m (26m)
1xØ1,2m (22m)
1xØ1,8m (19,5m)
1xØ1,2m (19,5m)
1xØ2,4m (15m)
1xØ3,0m (14m)
1xØ1,8m (34,5m)
3xØ1,2m (32m)
1xØ1,8m (32m)
2xØ2,4m (28m)
1xØ1,2m (28m)
1xØ1,8 m (28m)
1xØ3,0m (24m)
1xØ1,8m (24m)
2xØ1,2m (24m)
6000
1
6000
2xØ0,6m (29m)
2xØ1,2m (25m)
2xØ2,4m (22m)
6000
0,430
6000
5740,17
ODMORIŠNA
PLATFORMA
1
5100
6000
6,0
n°
ODMORIŠNA
PLATFORMA
9300
9600
1
K 30-19 ST
K 30-35 HD
K 36-35 HD
Šema 2 - Šematski prikaz rešetkastih stubova
1800
5
n°
RADNA
PLATFORMA
1300
30
°
ODMORIŠNA
PLATFORMA
6000
35
trougaoni
kg
ODMORIŠNA
PLATFORMA
ODMORIŠNA
PLATFORMA
ODMORIŠNA
PLATFORMA
RADNA
PLATFORMA
6000
2
2200
1400
6000
6,0
ODMORIŠNA
PLATFORMA
1800
5
2200
1000
30
Broj radnih
platformi
19
Ukupan broj link
antena (h) *
cm
Obrtanja vrha
stuba
Debljina leda
m
ZAŠTITA OD KOROZIJE
Svi elementi su toplo cinkovani u skladu sa važećim propisima.
RADNA
PLATFORMA
Ukupna težina
Max dužina
montažnog
komada
n°
Oblik osnove
stuba
Montažni komadi
LTK30-19 ST
LTK30-35 HD
LTK36-35 HD
H - visina
GROMOBRANSKA ZAŠTITA, UZEMLJENJE I OSVETLJENJE:
Stubovi se opremaju odgovarajućim sistemom gromobranske
zaštite i sistemom uzemljenja, u zavisnosti od tehničkih zahteva
ili zahteva kupca.
Moguće je postaviti i odgovarajuće osvetljenje stuba,
ukoliko se stub koristi u reklamne svrhe.
Osnovna brzina
vetra
NOSEĆA KONSTRUKCIJA se sastoji od montažnih
elemenata, koji se se međusobno spajaju preko prirubnica,
dok je veza pojaseva i ispune ostvarena preko čvornih
limova koji su zavareni za pojaseve. Pojasni štapovi i
dijagonale izrađeni su od čelilnih cevastih profilia dok su
horizontale izrađene od oštroivičnih L profila.
Tip stuba
NOSAČI ANTENA su sastavni deo konstrukcije stuba. Na njih
je moguće postaviti panel i link antene.
m
VV vijci: JUS U E.7.140; k.č. 10.9 – na svim vezama štapova
sa 100% sile prednaprezanja
Varovi: prema tehničkim propisima
PLATFORME su trapezastog kod trougaone, i kvadratnog kod
četvorougaone osnove stuba. Izrađene su od čeličnih
elemenata koji se zavrtnjima vezuju za konstrukciju stuba.
Položaj i broj platformi je dat u Tabeli 2.
OPŠTI OPIS
m/s
MATERIJAL
Upotrebljeni materijal zadovoljava evropske propise (EURONORM).
Noseći elementi: JUS C.B0.500
Č0562 – pojasni štapovi tornja (bešavne cevi),
profili i limovi
6000
NOSAČI KABLOVA su postavljeni na konstrukciju stuba.
OPTEREĆENJE VETROM
Osnovna brzina vetra, za ovaj tip stubova,
data je u Tabeli 2. Ostale karakteristike terena,
sa kojima je izvršen proračun, su:
debljina ledene naslage 0,02m i 0,05m,
klasa hrapavosti terena B i faktor topografije
terena Sz = 1,0.
6000
PENJALICE se nalaze u okviru stuba i mogu biti opremljene
odgovarajućim sistemom za zaštitu od pada.
POMERANJE VRHA STUBA
Položaj, broj i vrsta antena koje se mogu postaviti na stubove,
kao i maksimalno pomeranje vrha stuba, su dati u Tabeli 2.
6000
ANKERNA KONSTRUKCIJA za povezivanje sa konstrukcijom
stuba ubetonirana je u temeljnu konstrukciju koju čine temeljna
ploča (stopa) i stubovi.
PRORAČUN KONSTRUKCIJE
Proračun konstrukcije stuba je urađen prema
važećim srpskim standardima i propisima.
1300
1800
Rešetkasti stubovi predstavljaju slobodnostojeće
rešetkaste konstrukcije konzolnog sistema uklještene
u temelje.
Ovi stubovi su projektovani kao segmentne, prostorne,
četvorougaone ili trougaone čelične rešetke delom
promenljivog, a delom konstantnog poprečnog preseka.
Uklanjanjem pojedinih segmenata sa vrha ili dna stuba,
moguće je dobiti visinu tornja u zavisnosti od
eksploatacione potrebe.
Primena ovih konstrukcija je višestruka. Mogu se koristiti
za radio relejna čvorišta i ostale slučajeve u kojima je
potrebna montaža velikog broja panel i link antena.
Konsing Group
stubova koji se mogu modifikovati prema potrebama
korisnika.
Maskirni stubovi
Maskirni stubovi
POMERANJE VRHA STUBA
Broj i vrsta antena koje se mogu postaviti na stubove, kao i
maksimalno pomeranje vrha stuba, su dati u Tabeli 3.
T
KONSING GROUP DOO BEOGRAD
Maskirni stubovi se koriste za potrebe baznih stanica
mobilne telefonije u urbanim područjima u kojima je
potrebno smanjiti njihov vizuelni uticaj na okolinu.
Konsing Group nudi rešenje u vidu veštačkog drveta
koje ima funkciju telekomunikacionog stuba.
Uklapanje u prirodnu sredinu i modularnost
komponenata, glavne su prednosti ovih stubova.
OPŠTI OPIS
NOSEĆA KONSTRUKCIJA se sastoji od montažnih elemenata,
koji se se međusobno spajaju navlačenjem. Cevasti profili su
poligonalnog ili kružnog oblika obloženi materijalom koji
simulira koru drveta. Prvi segment stuba je preko prirubnice
povezan sa anker zavrtnjima.
ANKER ZAVRTNJI se postavljaju u betonski temelj pomoću
šablona koji je sastavni deo konstrukcije stuba.
PENJALICE su postavljene sa spoljne ili unutrašnje strane
stuba i mogu biti opremljene sistemom za zaštitu od pada.
NOSAČI KABLOVA su postavljeni unutar stuba.
NOSAČI ANTENA su sastavni deo konstrukcije stuba. Na njih
je moguće postaviti panel i link antene. Položaj i broj antena
postoji na sledećoj strani.
20
2
11.41
poligonalan
ATK30
30
3
11.98
poligonalan
kg
°
m
preklop
6060,00
1,32
16,8 / 30,4
6A+2MW
preklop
11900,00
1,41
25,0 / 44,0
6A+2MW
2
ZAŠTITA OD KOROZIJE
Svi elementi su toplo cinkovani u skladu sa
važećim propisima.
Slika 3 – Izgled maskirnog stuba
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
PRORAČUN KONSTRUKCIJE
Proračun konstrukcije stuba je urađen prema važećim
srpskim standardima i propisima.
OPTEREĆENJE VETROM
Osnovna brzina vetra, za ovaj tip stubova, je 30m/s.
Ostale karakteristike terena, sa kojima je izvršen
proračun, su: debljina ledene naslage 0,02m,
klasa hrapavosti terena B i faktor topografije
terena Sz = 1,0.
Ukupan broj panel i link
antena (A+MW) *
ATK20
Ukupna površina krošnje
kamuflažnog drveta/ sa
ledom
m
Obrtanje vrha stuba
Max dužina montažnog
komada
n
Ukupna težina
Montažni komadi
m
Veza montažnih komada
H - visina
Oblik poprečnog preseka
GROMOBRANSKA ZAŠTITA, UZEMLJENJE I OSVETLJENJE:
Stubovi se opremaju odgovarajućim sistemom gromobranske
zaštite i sistemom uzemljenja, u zavisnosti od tehničkih zahteva
ili zahteva kupca.
Moguće je postaviti i odgovarajuće osvetljenje stuba.
Tip stuba
MATERIJAL
Upotrebljeni materijal zadovoljava evropske
propise (EURONORM).
Noseći elementi: S355JO (JUS EN 10027-1)
S235JRG2 (JUS EN 10027-1)
Zavrtnji i navrtke : kvalitet 10.9
n°
* Dimenzija panel antene (A) je 2.5*0.3m a prečnik link antene (MW) je 1,2m.
Opeterećenje od antena je u proračunu stuba tretirano isključivo kao vertikalno opterećenje zbog zaklonjenosti antena krošnjom drveta.
Tabela 3 - Tehnički podaci za maskirne stubove
Šema 3 - Šematski prikaz maskirnih stubova
KONSING GROUP DOO BEOGRAD
Montažni stubovi
Montažni stubovi
sa balastima
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
PRORAČUN KONSTRUKCIJE
Proračun konstrukcije stuba je urađen prema
važećim srpskim standardima i propisima.
Ovo rešenje dozvoljava brzu i laku instalaciju,
kako na zemlji, tako i na postojećim objektima.
Kod montažnih stubova čelična užad i kosnici
učvrščćuju cevasti ili rešetkasti nosač antena.
OPTEREĆENJE VETROM
Osnovna brzina vetra, za ovaj tip stubova,
data je u Tabeli 4. Ostale karakteristike terena,
sa kojima je izvršen proračun, su: debljina
ledene naslage 0,02m, klasa hrapavosti
terena B i faktor topografije terena Sz = 1,0.
OPŠTI OPIS
NOSEĆA KONSTRUKCIJA se sastoji od montažnih
segmenata, koji se se međusobno spajaju preko
prirubnica, dok je veza pojaseva i ispune izvedena
zavarivanjem. Pojasni štapovi izrađeni su od čelilnih
cevastih profila, dok su horizontale i dijagonale izrađene
od savijenih okruglih punih čeličnih preseka.
Glavne noseće stubove (pojaseve) tornja čine čelične
bešavne cevi od konstrukcionog čelika Č0361.
POMERANJE VRHA STUBA
Položaj, broj i vrsta antena koje se mogu postaviti na
stubove, kao i maksimalno pomeranje vrha
stuba, su dati u Tabeli 4.
MATERIJAL
Upotrebljeni materijal zadovoljava evropske
propise (EURONORM).
Noseći elementi: JUS C.B0.500
Č0361 – pojasni štapovi tornja
(bešavne cevi), profili i limovi
OSLONAČKA KONSTRUKCIJA formirana je od platformi
za nošenje kabineta RBS i AB balasta. AB balasti
napravljeni su od prefabrikovanih betonskih elemenata
čiju je montažu i demontažu moguće brzo i lako izvesti
bez upotrebe teške mehanizacije.
Slika 4 - Izgled stuba K 20-19 MR
VV vijci: JUS U E.7.140; k.č. 10.9 – na svim
vezama štapova sa 100% sile prednaprezanja
Varovi: prema tehničkim propisima
PENJALICE su postavljene u okviru stuba i mogu biti
opremljene odgovarajućim sistemom za zaštitu od pada,
po želji kupca.
Max dužina
montažnog
komada
m
19
20
5
4,0
četvorougaoni
prirubnica
Ukupan broj link
antena (h) *
Montažni komadi
n°
Obrtanja vrha
stuba
H - visina
m
Oblik osnove
stuba
Osnovna brzina
vetra
m/s
Ukupna težina
RTK20-19
Tip stuba
NOSAČI ANTENA su sastavni deo konstrukcije stuba. Na njih je
moguće postaviti panel i link antene.
ZAŠTITA OD KOROZIJE
Svi elementi su toplo cinkovani u skladu
sa važećim propisima.
Stubovi se opremaju odgovarajućim sistemom gromobranske
zaštite i sistemom uzemljenja, u zavisnosti od tehničkih zahteva
ili zahteva kupca.
Moguće je postaviti i odgovarajuće osvetljenje stuba.
Veza montažnih
komada
NOSAČI KABLOVA su postavljeni na konstrukciju stuba.
kg
°
n°
0,237
6xA 1,3m (19m)
3xA 2,0m (16m)
2xØ 0,3m (18m)
2xØ 0,3m (10m)
5099,5
* u zagradama je definisan položaj antene na stubu.
Tabela 4 - Tehnički podaci za montažne stubove
Šema 5 - Šematski prikaz montažnog stuba RTK20-19
KONSING GROUP LTD BELGRADE
Reklamni stubovi
Reklamni stubovi
Konstrukciju stuba čini četvorostrana prostorna
rešetka konstantnog poprečnog preseka.
Zahvaljujući oblozi koju je moguće montirati na
konstrukciju, ovaj tip stuba može postati
reklamni pano, deo srednjevekovne tvrđave ili
neki drugi tip građevine.
OPŠTI OPIS
NOSEĆA KONSTRUKCIJA stuba visine 25m se sastoji
od pet montažnih segmenata, koji se se međusobno
spajaju pomoću prirubnica. Prva četiri segmenta imaju
sekundarnu ispunu, dok je poslednji komad projektovan
kao ramovski, odnosno, samo sa pojasnim štapovima i
horizontalama. Pojasni štapovi su cevasti, dok su štapovi
ispune ugaoni profili.
ANKER ZAVRTNJI se postavljaju u betonski temelj
pomoću šablona koji je sastavni deo konstrukcije stuba.
Mobilni stubovi
Mobilni stubovi
PENJALICE su postavljene unutar stuba i mogu biti
opremljene odgovarajućim sistemom za zaštitu od pada,
po želji kupca.
NOSAČI KABLOVA su postavljeni unutar stuba.
Sa vremenom montaže od 2h i visinom do 30m, mobilni
stubovi opremljeni kontejnerom za smeštanje opreme,
idealno su rešenje za sve telekomunikacione mreže
koje imaju potrebu da u kratkom roku obezbede bolji
kvalitet servisa na nekom području.
NOSAČI ANTENA su sastavni deo konstrukcije stuba.
Na njih je moguće postaviti panel antene u dva reda po
visini. Broj antena u jednom redu je uslovljen njihovim
azimutima.
OPŠTI OPIS
Noseća konstrukcija se sastoji od montažnih elemenata
stuba, koji se teleskopski izvlače.Stub je opremljen
mehanizmom za brzu montažu, koji čini sistem užadi sa
manuelnim ili motornim načinom podizanja. Ovaj
jedinstveni sistem omogućava brzu i laku montažu
stuba. Montaža stuba se vrši za 2h.
Oslanjanje je omogućeno vezom za konstrukciju na koju
je postavljen kontejner. Kontejner i čitava konstrukcija
stuba se dodatno stabilizuju balastima. Balaste čine
čelične kutije koje je moguće ispuniti peskom ili zemljom
iz lokalnog iskopa, što dodatno olakšava transport i
montažu, i pojeftinjuje izgradnju.
OBLOGA STUBA je na poslednjem segmentu urađena
od radiotransparentnog fiberglasa, dok su prethodni segmenti
obloženi čeličnim panelima.
Nosači antena su sastavni deo konstrukcije stuba. Na njih
je moguće postaviti panel i link antene.
GROMOBRANSKA ZAŠTITA, UZEMLJENJE I OSVETLJENJE:
Stubovi se opremaju odgovarajućim sistemom gromobranske
zaštite i sistemom uzemljenja, u zavisnosti od tehničkih zahteva
ili zahteva kupca.
Moguće je postaviti i odgovarajuće osvetljenje stuba i reklamne
obloge
Stubovi se opremaju odgovarajućim sistemom
gromobranske zaštite i sistemom uzemljenja, u zavisnosti
od tehničkih zahteva ili zahteva kupca.
Moguće je postaviti i odgovarajuće osvetljenje
stuba.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
U osnovnoj ponudi za sada je stub visine h=24,0m, dok se
prema potrebi mogu isporučiti i slični stubovi do 30,0m visine.
PRORAČUN KONSTRUKCIJE
Proračun konstrukcije stuba je urađen prema važećim
srpskim standardima i propisima.
OPTEREĆENJE VETROM
Osnovna brzina vetra, za ovaj tip stubova, je 35m/s.
Ostale karakteristike terena, sa kojima je izvršen
proračun, su: debljina ledene naslage 0,05m, klasa
hrapavosti terena B i faktor topografije terena Sz = 1,0.
POMERANJE VRHA STUBA
Obrtanje vrha stuba iznosi 0.57°.
MATERIJAL
Upotrebljeni materijal zadovoljava evropske
propise (EURONORM).
Noseći elementi: S355JO (JUS EN 10027-1)
S235JRG2 (JUS EN 10027-1)
Zavrtnji i navrtke : kvalitet 8.8
SLika 5 - Detalj balasta
ZAŠTITA OD KOROZIJE
Svi elementi su toplo cinkovani u skladu sa
važećim propisima.
TEŽINA OSNOVNE KONSTRUKCIJE STUBA iznosi
13061.82 kg, dok je težina čeličnih panoa 1526.40kg.
Šema 4 - Šematski prikaz stuba RES 25m
Šema 6 - Šematski prikaz mobilnog stuba MS24
Slika 6 - Izgled mobilnog stuba MS24
KONSING GROUP DOO BEOGRAD
Smanjivanje negativnog vizuelnog uticaja koji
Smanjivanje
negativnog
telekomunikacioni
objektivizuelnog
imaju na uticaja
okolinukoji
postaje
telekomunikacioni
objekti
imaju
na
okolinu
sve važniji faktor u njihovom projektovanjupostaje
i izgradnji.
sve
faktor
u za
njihovom
projektovanju
i izgradnji.
Ovovažniji
posebno
važi
instalacije
na krovovima
koje se
Ovo
posebno
važi iza
instalacije
na krovovima
koje se
nalaze
u urbanim
istorijski
zaštićenim
područjima.
nalaze u urbanim i istorijski zaštićenim područjima.
Konsing group je razvio tipske i serijske obloge, dok
Konsing
groupinvestitora
je razvio tipske
serijske željene
obloge, figure.
dok
se po zahtevu
mogu inapraviti
se
po
zahtevu
investitora
mogu
napraviti
željene
figure.
Ova rešenja uključuju veštačke dimnjake sa kružnom
Ova
rešenja uključuju
dimnjake
sa kružnom
i kvadratnom
osnovomveštačke
kao i panelne
obloge
koje imaju
iza
kvadratnom
osnovom
kao
i
panelne
obloge
koje imaju
cilj da vizuelno sakriju antene i prateću opremu.
za cilj da vizuelno sakriju antene i prateću opremu.
Koriste se montažno demontažne konstrukcije koje se
Koriste
konstrukcije
koje se
izrađujuseodmontažno
kvalitetnihdemontažne
i čvrstih kompozitnih
materijala.
izrađuju
od
kvalitetnih
i
čvrstih
kompozitnih
materijala.
Ovi materijali su otporni na sve atmosferske uslove,
Ovi
su otporni
na sve atmosferske
a pomaterijali
potrebi mogu
biti presvučeni
reklamnomuslove,
ili
adekorativnom
po potrebi mogu
biti
presvučeni
reklamnom
folijom prema želji investitora. ili
dekorativnom
folijom prema
željirenomiranih
investitora. preduzeća
Proizvodi su testirani
od strane
Proizvodi
su testirani
od straneovakvih
renomiranih
preduzeća
specijalizovanih
za ispitivanje
materijala.
specijalizovanih
za
ispitivanje
ovakvih
materijala.
Rezulati merenja radiotransparentnosti prikazani su na
Rezulati
merenja
dijagramima
1 i 2.radiotransparentnosti prikazani su na
dijagramima 1 i 2.
Kamuflažna rešenja
OPŠTI OPIS
NOSEĆA KONSTRUKCIJA se sastoji od čeličnih montažnih
komada, koji se fiksiraju za noseće elemente postojećeg
objekta. Konstrukciju čine glavna noseća konstrukcija za
montažu antena i pomoćne opreme i sekundarna
konstrukcija za montažu obloga od kompozitnih materijala.
VEZNI MATERIJAL ZA OBLOGE je napravljen od specijalnih
plastičnih masa kako bi se obezbedio nesmetani rad opreme.
PRISTUP I ODRŽAVANJE opreme obezbeđen je višestruko,
kroz revizione otvore koji su predviđeni za manje intervencije
na opremi ili jednostavnom demontažom kompletnog panela
za eventualnu promenu sistema.
Dijagram 2 - Izmerene vrednosti VSWR karakteristike antene K742236,
sa maskirnom oblogom debljine 3.5mm, u opsegu 1.7-2.2GHz
NOSAČI ANTENA I KABLOVA kao i prateće opreme su
sastavni deo konstrukcije i postavljeni su unutar obloge.
Osnovnom geometrijom rešenja obezebeđeno je neophodno
provetravanje i nesmetana cirkulacija vazduha kroz oblogu,
a samim tim i nesmetani rad opreme.
GROMOBRANSKA ZAŠTITA, UZEMLJENJE I OSVETLJENJE :
Obloge se opremaju odgovarajućim sistemom gromobranske
zaštite i sistemom uzemljenja, u zavisnosti od tehničkih zahteva
ili zahteva kupca.
Moguće je postavitii i odgovarajuće osvetljenje obloge ukoliko
se koristi u reklamne svrhe.
Dijagram 3 - Izmerene vrednosti izolacije izmedju antenskih ulaza
antene K742236, bez maskirne obloge u opsegu 1.7-2.2GHz
and all auxiliary equipment.
Dijagram 1 - Izmerene vrednosti VSWR karakteristike antene K742236,
bez maskirne obloge, u opsegu 1.7-2.2GHy
Dijagram 4 - Izmerene vrednosti izolacije izmedju antenskih ulaza
antene K742236, sa maskirnom oblogom debljine 3.5mm u opsegu 1.7-2.2GHz
Kamuflažna rešenja
KONSING GROUP DOO BEOGRAD
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
PRORAČUN KONSTRUKCIJE
Proračun konstrukcije stuba je urađen prema važećim
srpskim standardima i propisima.
OPTEREĆENJE VETROM
Osnovna brzina vetra, za ovaj tip stubova je promenljiva
i proizvod se može upotrebiti nezavisno od kategorizacije
prema zonama vetra.
BROJ I VRSTA ANTENA
Broj i vrsta antena koje se mogu postaviti unutar obloge
uslovljen je minimalnom udaljenošću antene od obloge.
Proizvodi koji se nalaze u serijskoj proizvodnji predviđeni
su za montažu jedne, dve ili tri panel antene sa
neophodnom pratećom opremom.
Prema zahtevu investitora moguća je izrada rešenja sa
većim brojem antena u zavisnosti od nosivosti
postojećeg objekta na kome se vrši instalacija sistema.
Montaža link antena nije predviđena u okviru maskirnih
obloga.
MATERIJAL
Upotrebljeni materijal zadovoljava evropske propise
(EURONORM).
Noseći elementi: Č0361
Tip kamuflaže
Oblik osnove
Broj antena
Polikon K1
Kvadrat
Kvadrat
Krug
1
3
1
Krug
3
4
Polikon K3
Polikon C1
Polikon C3
Polikon M4
Tabela 5 - Tehnički podaci za kamuflažna rešenja
ZAŠTITA OD KOROZIJE
Svi čelični elementi su toplo cinkovani u skladu sa
važećim propisima, po želji kupca.
Slika 7 - Polikon K1
Slika 8 - Polikon C1
Šema 7 - Šematski prikaz osnovnih rešenja
Trougao
Slika 9 - Polikon M4
Download

više - Konsing