„Vanjska komunikacijska procedura“
1.Načela istupanja
1.1. Istupanje u ime Mreže
U ime Mreže mogu istupati/zastupati u javnosti kopredsjedavajući i predstavnici Koordinacionog
odbora, tepredstavnik /ca članice – organizacije koje imenuje Koordinacioni odbor (KO).
Kopredsjedavajući i predstavnici Koordinacioni odbor imaju mandat da zastupaju
stavove/mišljenja/misiju/ciljeve i reakcije Mreže pravde BiH u javnosti tokom trajanja svog mandata,
a članica u vremenskom periodu i po pitanju/predmetu kojeg odredi Koordinacioni odbor.
Odluka o zastupanju mora biti dostavljena članici pismenim putem.
1.2.Načela istupanja kao član/ica Mreže
Po potrebi i ako je zastupani projekat/aktivnost...članice u skladu sa ciljevima i misijom Mreže pravde
BiH, te bi isticanje pripadnosti ovoj Mreži doprinjelo naporima zagovaranja organizacije, članica se
ohrabruje da istakne svoje članstvo u Mreži putem:
-potpisa pod sliku ( „organizacija NN je članica Mreže pravde BiH)
-tokom govora/izjava
-apliciranjem logoa Mreže pravde BiH na generalnom promotivnom i informativnom
materijalu organizacije sa potpisom „organizacija xx je članica Mreže pravde BiH“ i web
stranici.
1.3. Mandat istupanja
Ukoliko članica Mreže javno zastupa neki svoj projekat, koji je srodnih ciljeva i oblasti rada kao i
Mreža pravde BiH, ali nema pismeno odobren mandat Koordinacionog odbora da govori u ime
Mreže, tada članica ne može davati izjave/komentare/mišljenja u ime Mreže/ispred Mreže, već samo
u ime svoje organizacije.
Ukoliko se članica jednom ogluši o ovo pravilo te nakon upozorenja od strane KO izjavi da je
nastupala u dobroj vjeri, te da razumije potrebu da idući put zatraži i dobije mandat, nećebiti
sankcija.
1
U slučaju da se situacija ponovi, članica će dobiti UKOR pred isključenje. Mjeru Ukora preporučuje KO
i/ili druga članica ostalim članicama, te po odlučivanju KO odluku dostavlja pismenim putem članici.
KO će obezbijediti minimalno 72 sata da upozorena/ukorena članica dostavi pismeno svoj
odgovor/razloge takvog postupka prije konačne odluke o ukoru. Odgovor članice mora biti
diseminiran svim članicama.
Ako se članica ogluši i treći put, KO i/ili članica predlaže isključenje iz članstva drugim članicama –
odluka se donosi sa 51% i više glasova ZA.
Odluka o isključenju šalje se svim članicamaputem e maila najkasnije 24h nakon stupanja na snagu.
Gorenavedeni postupak primjenit će se i u slučajevima kad članica istupa u javnosti „kao članica
Mreže Pravde BiH“ ali govori / postupa suprotno prihvaćenim i važećim vrijednostima i principima
Mreže pravde BiH čime dovodi u pitanje njenu vjerodostojnost i integritet.
2. NAČIN KOMUNIKACIJE SA MEDIJIMA
2.1.VRSTE KOMUNIKACIJE
Članice Mreže/Koordinacioni odbor službeno komuniciraju sa medijima proaktivno i reaktivno
putem:
-razgovora na sastancima, telefonskog poziva, e mail porukom i dopisima.
U slučajevima službene komunikacije koja uključuje:
-pozive na zajedničko djelovanje, davanje izjava/mišljenja, davanje informacija, gostovanja...
a tiče se Mreže pravde BiH, članica koja je inicirala komunikaciju s medijem/novinarom obavezna je
da dostavi informaciji o realizaciji te komunikacije Koordinacionom odboru.
U slučaju da se objavi izjava/intervju/prilog u kojem članica govori/promovira na bilo koji način
Mrežu, članica će pokušati obezbijediti kopiju tog medijskog priloga/natpisa i dostaviti ga KO za
arhivu.
2.2. KOORDINACIONI ODBOR
U slučaju da KO je pozvan da da izjavu/gostuje u medijima, o realizaciji te komunikacije obavijestit će
članice putem e maila ili najkasnije na prvom narednom sastanku.
Predstavnik/ica KO koja je dala izjavu/učestvovala u emisiji i dr. Pokušat će obezbijediti kopiju tog
medijskog priloga/natpisa i arhivirati ga.
2.3.JEZIK KOMUNIKACIJE
Tokom komunikacije sa medijima i u javnosti članice Mreže će uvažavati pravo na različita mišljenja, a
diskusije će biti vođene na demokratski i parlamentaran način, bez korištenja jezika mržnje i/ili riječi
koje se u uvriježenoj komunikaciji smatraju uvredljivim.
2
U slučaju da jedna od strana u komunikaciji opetovano ponavlja uvredljive riječi/jezik mržnje taj
slučaj će biti dokumentovan i dostavljen koordinacionom odboru sa zahtjevom za reakciju.
Koordinacioni odbor je dužan da istraži taj događaj/slučaj i da donese odluku o primjerenoj reakciji.
Najstrožija mjera jeste isključenje iz članstva koje se ne može potvrditi bez glasanja članica Mreže i
najmanje 51% glasova za.
U slučaju da je članica bila predmetom govora mržnje/ ugrožavanju integriteta, KO je dužan da u
najkraćem roku zatraži službeno izvinjenje od medija/novinara i po potrebi poduzme i ostale zakonski
dozvoljene mjere, osim u slučaju kad to članica izričito zabranjuje.
3. FORMAT I IZGLED PISANE KOMUNIKACIJE
3.1. MEMORANDUM
Ukoliko KO/članica sa mandatom pišu službeni dopis/saopštenje za medije o Mreži pravde BiH
vanjskoj javnosti/medijima o aktivnostima/namjerama Mreže, mora koristiti Memorandum Mreže.
Takav dopis/saoštenje medijima mora biti odobren od KO najmanje 24h prije slanja dopisa.
U slučajevima neophodnosti za hitnim postupkom traži se saglasnost samo od KO. Kad je u pitanju
zahtjev za zajedničkim djelovanjem/saopštenjem Mreže traži se saglasnost od 51% i više članica
pismenim putem.
3.2. KORIŠTENJE LOGOA
Svako korištenje logoa Mreže mora biti odobreno od strane KO kao i pozicija logoa.
Članica mora poslati zahtjev za odobrenje i primjer pozicioniranja 48 h prije slanja u štampu. Ako KO
ne odgovori u tom roku zahtjev se smatra prihvaćenim.
3
Download

„Vanjska komunikacijska procedura“