Akt o proceni rizika
1) OPŠTI PODACI
1.1 Naziv radnog mesta: FARBAR
1.2 Broj radnog mesta 03
1.3 Broj izvršilaca:
Jedan izvršilac
1.4 Radno vreme:
Radno vreme je 8 časova, rad u jednoj smeni
1.5 Lokacija:
Loznica, Mitra Bakića 7
2) OPIS RADNOG PROCESA PROSTORIJA I SREDSTAVA ZA RAD
2.1 Opis poslova – redovnih radnih zadataka:
•
•
•
•
Farba predmete od drveta,
Unosi ofarbane predmeteu u prostoriju za sušenje ofarbanih stvari,
Trebuje potrebne sirovine za farbanje,
Obavlja i druge poslove a po nalogu vlasnika radnje.
2.2 Opis prostorija za rad:
Komora za farbanje ima površinu od oko 40 m2 a prostorija za sušenje
ofarbanih stvari ima površinu od približno 25 m2. Osvetljenje ovih prostorija se
vrši kombinovanim putem ( prirodno – dnevna svetlost + veštačka rasveta –
preko sijalice ). Zidovi su okrečeni belom bojom. Pod je beton.
2.3 Oprema za rad koju zaposleni koristi:
Poseduje
R.B. Naziv opreme za rad
propisanu
dokumentaciju
Kompresor
DA
1.
2.
Pneumatski raspršivač
boje ( pištolj )
-
Podleže
pregledu i
ispitivanju
DA
Zaključak o
primenjenim
merama
-
-
-
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
SZR ” STOLARIJA ”
1
Akt o proceni rizika
2.4 Materijali, sirovine i druge materije koje se koriste pri radu:
U poslovima farbanja materijal i sirovine za farbanje spadaju u opasne
materije koje su tabelarno prikazane.
R.B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naziv opasne materije
Količina
(l)
Lista bezbedonosnih
podataka ( SDS – lista )
50
NE
5
30
30
30
10
NE
NE
NE
NE
NE
Uljane, nitro, poliuretanske i eko
boje i lakovi
Uljni razređivač
Nitro razređivač
Poliuretanski razređivač
Učvršćivači boja i lakova
Nitro kit
3) SNIMANJE ORGANIZACIJE RADA NA RADNOM MESTU
3.1 Radno mesto i poslovi na radnom mestu:
Radno mesto
Farbar
Poslovi
Poslovi oko farbanja predmeta od drveta
3.2 Podaci o zaposlenom na radnom mestu u vreme procene rizika:
R.B.
IME I PREZIME
POL
1.
-
M
STAROST
INVALID
RADA
UKUPNI
RADNI
STAŽ
RADNI STAŽ
NA RADNOM
MESTU
NE
3.3 Uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Aktom o sistematizaciji
poslova:
R.B.
NAZIV POSLOVA PO SISTEMATIZACIJI
USLOVI ZA ZASNIVANJE
RADNOG ODNOSA
1.
Farbar
III ili IV stepen stručne
spreme
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
SZR ” STOLARIJA ”
2
Akt o proceni rizika
3.4 Raspored rada i odmora na radnom mestu:
Rad se obavlja u pre podnevnoj smeni u trajanju od osam časova ( od 07
– 15 časova ) sa jednom pauzom od 30 minuta. Rad se obavlja 5 dana u nedelji,
sa pauzom za vikend.
3.5 Odstupanje utvrđene organizacije rada u odnosu na postojeće stanje:
Zbog povremeno povećanog obima posla, moguć je prekovremeni rad.
4) PREPOZNAVANJE OPASNOSTI I ŠTETNOSTI NA RADNOM
MESTU
4.1 ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA
RADU
4.1.1 Radno mesto, sadržaj rada i aktivnosti – faktičko stanje:
Radno mesto
Poslovi – radne aktivnosti
Poslovi farbara se obavljaju pretežno u stojećem
položaju
Farbar
4.1.2 Povrede na radu na radnom mestu:
Povrede na radu na analiziranom radnom mestu u prethodne 3 godine
nisu evidentirane.
Priroda
povrede
Povređeni
deo tela
Izvor
povrede
Način
nastanka
Uzrok
povrede
Broj izgubljenih
radnih dana
-
-
-
-
-
-
Prethodne
provere na
istom
radnom
mestu
Prethodne
povrede istog
radnika
Radno mesto
sa posebim
uslovima
rada ( ranije )
Korišćena
lična zaštitna
sredstva
-
NE
NE
NE
Periodična
provera
Osposobljen
znanja ( za
za bezbedan i
radna mesta
zdrav rad
sa povećanim
rizikom )
DA
DA
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
SZR ” STOLARIJA ”
3
Download

1) OPŠTI PODACI 1.1 Naziv radnog mesta: FARBAR 1.2 Broj