014 Akt o proceni rizika tesara
SADRŽAJ
1. PODACI O POSLODAVCU
2. OPIS TEHNOLOŠKOG I RADNOG PROCESA, OPIS SREDSTAVA
ZA RAD, I NJIHOVO GRUPISANJE, I OPIS SREDSTAVA I
OPREME ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU
3. SNIMANJE ORGANIZACIJE RADA
4. PREPOZNAVANJE I UTVRĐIVANJE OPASNOSTI I ŠTETNOSTI
NA RADNOM MESTU I U RADNOJ OKOLINI
5. PROCENJIVANJE
ŠTETNOSTI
RIZIKA
U
ODNOSU
NA
OPASNOSTI
I
6. UTVRĐIVANJE NAČINA I MERA ZA OTKRIVANJE, SMANJENJE
ILI SPREČAVANJE RIZIKA
7. ZAKLJUČAK
8. IZMENA I DOPUNA AKTA O PROCENI RIZIKA
IZJAVA
Da bi ste preuzeli kompletan rad. Molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
GR” ON GRADNJA PLUS ”
6
014 Akt o proceni rizika tesara
1) OPŠTI PODACI O POSLODAVCU
1.1.
NAZIV, SEDIŠTE I ADRESA POSLODAVCA
Poslovno ime ( naziv ) preduzeća: GR” ON GRADNJA – PLUS ”
Sedište: Loznica, Brezjak
Adresa: Brezjak bb
1.2 DELATNOST PREDUZEĆA:
Radnja se bavi sledećom delatnošću:
• Izvođenje grubih građevinskih radova.
Ukupan broj zaposlenih u preduzeću prema Ugovorima o radu je 9 zaposlena.
1.3 PODACI O LICIMA KOJA VRŠE PROCENU RIZIKA
Poslodavac je Ugovorom o angažovanju, prema čl. 18. Pravilnika o načinu i
postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, o pokretanju
postupka procene rizika (˝Sl. glasnik RS˝ br. 72/2006) angažovao pravno lice sa
licencom br. 164-02-00087/2009-01
Redni
br.
Ime i prezime
Pravno lice preduzetnik
kod koga je zaposlen
U proceni zadužen
1.
Dragoslav Lukić dipl. ing.
„Bresting etno“ doo
Stručno lice za
procenu
2.
Nedeljko Obradović
Vlasnik radnje
Konsultant
Da bi ste preuzeli kompletan rad. Molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
GR” ON GRADNJA PLUS ”
7
014 Akt o proceni rizika tesara
Ugovorom o angažovanju određeno je stručno lice (procenjivač) iz reda
zaposlenih pravnog lica/preduzetnika za vršenje procene rizika:
Odgovorno lice za procenu rizika:
Dragoslav Lukić, dipl. ing, sa položenim stručnim ispitom.
br. 152-02-01565/2007-01
Ispred GR” ON GRADNJA – PLUS ”
Nedeljko Obradović, vlasnik radnje.
1.3 METODOLIGIJA PROCENE RIZIKA
Procena rizika u GR” ON GRADNJA – PLUS ” izvršena je na osnovu
modifikovane AUVA - metode Austrijske, BG (Die gewerblichen Berufs
genossenschaften - metoda Nemačkih stručnih udruženja) metodologije,
KNNYE i LD svoje lične metodologije. Pri utvrđivanju podataka o opasnostima
i štetnostima na radnom mestu i u radnoj okolini korišćeno je grupisanje
opasnosti i štetnosti prema Pravilniku o načinu i postupku procene rizika na
radnom mestu i u radnoj okolini.
Da bi ste preuzeli kompletan rad. Molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
GR” ON GRADNJA PLUS ”
8
014 Akt o proceni rizika tesara
2) OPIS TEHNOLOŠKOG I RADNOG PROCESA, OPIS
SREDSTAVA ZA RAD, NJIHOVO GRUPISANJE, OPIS
SREDSTAVA I OPREME ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU
2.1. OBJEKTI KOJI SE KORISTE KAO RADNI I POMOĆNI
PROSTOR SA SVIM PRIPADAJUĆIM INSTALACIJAMA:
Poslovni deo GR” ON GRADNJA – PLUS ” se nalazi u Brezjaku. U
okviru kuce nalazi se kancelarija vlasnika radnje koja ima površinu od oko 20
m2. Pod kancelarije je laminat i isti je ravan i gladak, bez izbočina i neravnina.
Zidovi su okrečeni svetlom bojom. Osvetljenje kancelarije se vrši
kombinovanim putem ( prirodno – dnevna svetlost + neonska rasveta – preko
fluoroscentnih cevi ).
Pod sanitarne prostorije je obložen keramičkim pločicama koje su klizave
kada su mokre.
2.2. OBJEKTI KOJI SE KORISTE KAO RADNI I POMOĆNI
PROSTOR , UKLJUČUJUĆI OBJEKTE NA OTVORENOM
PROSTORU, SA SVIM PRIPADAJUĆIM INSALACIJAMA:
2.2.1. PROIZVODNI OBJEKTI I RADNI PROSTOR
Poslove koje izvršava GR” ON GRADNJA – PLUS ” su uvek na
gradilištu tako da nemaju neke posebne prostorije. Kancelarija vlasnika radnje
nalazi se u okviru porodične kuce.
Ventilacija kancelarije odnosno produkti koji se stvaraju u procesu rada
regulisani su sistemom prirodne ventilacije.
Osvetljenost svih prostorija prirodnim putem obezbeđena je preko
staklenih površina na prozorima i vratima. Veštačko osvetljenje je izvedeno
preko odgovarajućeg broja rasvetnih fluoroscentnih cevi.
Napajanje objekta električnom energijom obezbeđeno je preko
nezavisnog napojnog voda koji vodi od trafostanice do glavnog razvodnog
elektro ormara koji je smešten na zidu objekta. Zaštite od električne struje
izvedene su sistemom uzemljenih traka sa zadovoljavajućim otporom
uzemljenja.
Gromobranska instalacija na objektu je izvedena tako da zaštita od
atmosferskog pražnjenja zadovoljava date normative.
Da bi ste preuzeli kompletan rad. Molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
GR” ON GRADNJA PLUS ”
9
014 Akt o proceni rizika tesara
2.2.2 POMOĆNE PROSTORIJE
2.2.2.1 Prostorija za uzimanje hrane
Prostorija za uzimanje hrane je posebna prostorija, sa dovoljnim brojem
mesta na broj zaposlenih.
2.2.2.2 Garderoba
Za smeštaj lične radne odeće i obuće koristi se posebni deo privremenopomoćnog objekta koji se postavlja na gradilištu
2.2.2.3 Umivaonici i nužnici
U objektima postoje nužnici ( WC šolje ) i odvojeni su muški od ženskih.
Umivaonici ( hladna i topla voda ) su obloženi keramičkim pločicama
koji se lako čiste i peru sa obezbeđenim oticanjem vode kada je u upotrebi.
2.2.3. INSTALACIJE U OBJEKTIMA
Vrsta instalacije u objektu
Naziv
objekta
Elektroinstalacija
Gromobranska
instalacija
Instalacija
Fluida
Način grejanja
Privremeno
pomoćni objekti
+
-
+
Struja
2.2.4. OPREMA ZA RAD KOJA SE KORISTI U TEHNOLOŠKOM
PROCESU
Poseduje
R.B. Naziv opreme za rad
propisanu
dokumentaciju
Konzolne dizalice
1.
DA
Mešalice za beton
2.
DA
Sitan građevinski alat
3.
PC računar
4.
Telefon
5.
Podleže
pregledu i
ispitivanju
DA
-
Zaključak o
primenjenim
merama
-
Da bi ste preuzeli kompletan rad. Molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
GR” ON GRADNJA PLUS ”
10
Download

BZR 4.1.014. Akt o proceni rizika tesara