Doma zdravlja Dr Ristić – služba Medicine rada za preventivne preglede
Posebno mesto u našoj kući pripada službi Medicine rada koja je od posebnog značaja kompanijama kod
kojih postoje radna mesta koja imaju zakonom propisane lekarske preventivne preglede - «Zakon o
bezbednosti i zdravlju na radu» ( čl. 15, stav 1, tačka 7 ; čl.40 i čl.43).
Služba Medicine rada bavi se psihofiziologijom rada, profesionalnih i drugih oštećenja zdravlja, njihovim
lečenjem, sprečavanjem njihovog nastanka kao i izdavanje lekarskih uverenja o zdravstvenoj sposobnosti
i mnoga druga.
Obavljamo prethodne i periodične preglede za sledeća radna mesta:
1.0. Opšti pregled za radna mesta sa povišenim rizikom (pregled A)
2.0. Administrativni i ostali slični poslovi (bez povišenog rizika)
3.0. Radna mesta sa povišenim rizikom zbog buke
4.0. Radna mesta koja uključuju težak fizički rad
5.0. Radna mesta sa radom na visini
8.0. Radna mesta sa uticajem nejonizijućeg zračenja
9.0. Radna mesta sa uticajem jonizijućeg zračenja
11.0. Radno mesto sa uticajem prašine
12.0.Radno mesto sa uticajem olova
13.0. Radno mesto izloženo uticaju nitroznih gasova( metan, etan, CO2)
14.0. Radno mesto sa uticajem ugljen monoksida
15.0. Radno mesto izloženo uticaju alifatičnih ugljovodonika
16.0. Radno mesto sa uticajem halogenih derivata ugljovodonika
17.0. Radno mesto izloženo uticaju nitro i amino derivata benzena
18.0. Radno mesto izloženo uticaju vinilhlorida
19.0. Radno mesto izloženo uticaju pesticidima
20.0. Radna mesta čuvara sa oružjem i vatrogasaca
21.0. Radna mesta viljuškariste (i sl)
22.0. Pregledi za vozačku dozvolu, amateri (A, B)
23.0. Pregledi za vozačku dozvolu, profesionalni (C,D,E)
Dom zdravlja Dr Ristić
Narodnih heroja br. 38, Novi Beograd
Kontakti (centrala):
+381 11 26 93 287
+381 63 20 57 64.
www.dr-ristic.com
[email protected]
Download

medicina rada