ALATKA ZA IZRAČUNAVANJE KAPACITETA SKLADIŠTENJA
EKSPLOZIVA – PRIRUČNIK
26. mart 2012.
BELGIAN DEFENCE FORCES
General Directorate Material Resources
Section Ammunition Risk Management
HQ Queen ELISABETH
Rue d'Evere, 1
1140 BRUSSELS
BELGIUM
(BE)AC326(SG5) IWP 2012-01(I)
26. mart 2012.
ALATKA ZA IZRAČUNAVANJE
KAPACITETA SKLADIŠTENJA
EKSPLOZIVA – PRIRUČNIK
Autori:
Belgijski predstavnici AC326(SG5,6)
Gunnar PLOVIE
Johan DE ROOS
Guy MOERAERT
ALATKA ZA IZRAČUNAVANJE KAPACITETA SKLADIŠTENJA
EKSPLOZIVA – PRIRUČNIK
26. mart 2012.
ALATKA ZA IZRAČUNAVANJE KAPACITETA SKLADIŠTENJA EKSPLOZIVA –
PRIRUČNIK
UVOD
Ova alatka vam omogudava da izračunate kapacitete skladištenja eksploziva svih kategorija opasnosti na
lokacijama za potencijalnu eksploziju (Potential Explosive Sites – PES) u skladu sa svim kriterijumima
odnosa količine i udaljenosti (Quantity-Distance – QD) datim u tredem izmenjenom izdanju Savezničke
publikacije o skladištenju i transportu municije 1 (Allied Ammunition Storage and Transport Publication 1
– AASTP-1). Za izračunavanje kapaciteta je potrebno znati udaljenost između PES lokacije i izloženih
lokacija (Exposed Site – ES). Ova alatka primenjuje odgovarajude kriterijume za izračunavanje kapaciteta
skladištenja izraženog u tonama neto količine eksploziva (Net Explosive Quantity – NEQ) na osnovu
unete udaljenosti (u metrima) i izabranih odnosa PES i ES lokacija.
Neophodno je da omogudite upotrebu makroa.
KORAK 1 – Počnite od praznog lista
Pre nego što počnete da koristite ovu alatku, uverite se da u poljima za unos podataka nisu ostali nikakvi
podaci nakon prethodnog korišdenja ove alatke. Da biste počeli od praznog lista, pritisnite dugme
“RESET” u gornjem levom uglu lista. Kliknite na njega i alatka de obrisati sve podatke u poljima.
PRINT
EXPLOSIVE STORAGE CAPACITY CALCULATING TOOL v.09/2011 - AASTP-1 Ch3
RESET
PES DESCRIPTION
IGLO 7 BAR
TYPE OF PES
IGLO 3 BAR
Exposed Sites (ES)
ES N°
SELECT
EARTH COVERED
LIGHT STRUCTURE
HEAVY WALLED WITH PROT ROOF
IGLOO or Earth Covered > 500m³ with < 45000 Kg NEQ
BRICK STRUCTURE PROTECT ROOF
HEAVY WALLED NO PROT ROOF
OTHER
P O T E N T I A L
E X P L O S I ON
S I T E
CAPACITIES (NEQ in TON) / HAZARD DIVISION
1.1
1.21
1.22
1.31
1.32
1.6
3
1
KORAK 2 – Identifikovanje PES lokacije
Polje “PES DESCRIPTION” korisniku omogudava da unese opis PES lokacije (polje za slobodan unos
teksta).
PES DESCRIPTION
AMMO STORAGE MAGAZINE BUILDING N° CE 456/33
IGLO 7 BAR
TYPE OF PES
LIGHT STRUCTURE
HEAVY WALLED WITH PROT ROOF
IGLOO or Earth Covered > 500m³ with < 45000 Kg NEQ
BRICK STRUCTURE WITH PROTECT ROOF
HEAVY WALLED NO PROT ROOF
OTHER
IGLO 3 BAR
EARTH COVERED
ALATKA ZA IZRAČUNAVANJE KAPACITETA SKLADIŠTENJA
EKSPLOZIVA – PRIRUČNIK
26. mart 2012.
Neophodno je precizno identifikovati tip PES lokacije. Na osnovu tog izbora se određuje kriterijum za
izračunavanje NEQ kapaciteta. Izaberite odgovarajudu PES lokaciju tako što dete kliknuti na odgovarajude
radio dugme.
PES DESCRIPTION
AMMO STORAGE MAGAZINE BUILDING N° CE 456/33
IGLO 7 BAR
LIGHT STRUCTURE
HEAVY WALLED WITH PROT ROOF
IGLOO or Earth Covered > 500m³ with < 45000 Kg NEQ
BRICK STRUCTURE WITH PROTECT ROOF
HEAVY WALLED NO PROT ROOF
OTHER
IGLO 3 BAR
TYPE OF PES
EARTH COVERED
Za uzemljena skladišta čija je zapremina veda od 500 m³, a NEQ sadržaj manji od 45.000 kg, važe
specifični NEQ kriterijumi. Stoga, ako PES lokacija odgovara ovom opisu, morate da je identifikujete tako
što dete kliknuti na odgovarajude radio dugme.
PES DESCRIPTION
AMMO STORAGE MAGAZINE BUILDING N° CE 456/33
IGLO 7 BAR
LIGHT STRUCTURE
HEAVY WALLED WITH PROT ROOF
IGLOO or Earth Covered > 500m³ with < 45000 Kg NEQ
BRICK STRUCTURE WITH PROTECT ROOF
HEAVY WALLED NO PROT ROOF
OTHER
IGLO 3 BAR
TYPE OF PES
EARTH COVERED
Alatka za izračunavanje ne prikazuje piktograme građevina čiji su zidovi napravljeni od cigli dužine
215 mm (ili ekvivalentnog materijala), a zaštitni krov od betona debljine 150 mm sa odgovarajudim
osloncem na način na koji su prikazane u QD tabelama publikacije AASTP-1.
Da bi se napravila razlika, morate da izaberete odgovarajudu opciju pomodu radio dugmeta:
PES DESCRIPTION
AMMO STORAGE MAGAZINE BUILDING N° CE 456/33
IGLO 7 BAR
LIGHT STRUCTURE
HEAVY WALLED WITH PROT ROOF
IGLOO or Earth Covered > 500m³ with < 45000 Kg NEQ
BRICK STRUCTURE WITH PROTECT ROOF
HEAVY WALLED NO PROT ROOF
OTHER
IGLO 3 BAR
TYPE OF PES
EARTH COVERED
Po potrebi iskače prozor sa pitanjem u vezi sa tipom ES lokacije.
U zavisnosti od izbora PES lokacije, nevažeda polja postaju precrtana, a važeda postaju plava. Precrtana
polja su blokirana, a plava mogu da se uređuju. Jednostavno unesite brojčanu vrednost udaljenosti. Kada
unesete udaljenost, polje postaje sivo.
Važno je da unesete samo jednu udaljenost u jedno polje u liniji!
P O T E N T I A L
1
26 m
E X P L O S I ON
S I T E
ALATKA ZA IZRAČUNAVANJE KAPACITETA SKLADIŠTENJA
EKSPLOZIVA – PRIRUČNIK
26. mart 2012.
Zadržite pokazivača miša da lebdi iznad gornjeg desnog crvenog ugla delije da bi se pojavio opis strukture
PES ili ES lokacije.
KORAK 3 – Identifikovanje PES–ES parova i unos udaljenosti
Na preseku izabrane strukture PES lokacije (kolona) i ES lokacije (red), korisnik mora da unese udaljenost
između ove dve strukture kako je opisano u prethodnom paragrafu. U donjem primeru su prikazane PES
(igloo 7 bar) i ES lokacije (igloo 7 bar) u konfiguraciji „bočna ka zadnjoj strani“, pri čemu je udaljenost
između dve strukture 26 m.
Ponovite ovaj korak za svaki tip ES lokacije koja je pod uticajem PES lokacije.
Nakon unosa udaljenosti, alatka automatski izračunava NEQ kapacitet za svaki tip ES lokacije prema
eksplozivu određene kategorije opasnosti, izražen u tonama sa preciznošdu od 10 kg.
CAPACITIES (NEQ in TON) / HAZARD DIVISION
1.1
1.21
1.22
1.31
1.32
1.6
140.61
250.00
250.00
250.00
250.00
2
250.00
D3
NO QD
NO QD
NO QD
NO QD
5m
Alatka ne samo da izračunava NEQ kapacitet za eksploziv svih kategorija opasnosti, ved vas i obaveštava
o primenjenom kriterijumu. Npr: HD 1.1 – 140.61 tona NEQ na osnovu QD = D3. QD vrednosti se odnose
ALATKA ZA IZRAČUNAVANJE KAPACITETA SKLADIŠTENJA
EKSPLOZIVA – PRIRUČNIK
26. mart 2012.
na QD tabele publikacije AASTP-1. Ako je važeda QD vrednost fiksna udaljenost, onda se prikazuje ta
udaljenost (vidite npr. HD 1.6)
CAPACITIES (NEQ in TON) / HAZARD DIVISION
1.1
1.21
1.22
1.31
1.32
1.6
140.61
250.00
250.00
250.00
250.00
2
250.00
D3
NO QD
NO QD
NO QD
NO QD
5m
Za određeni broj PES–ES parova potreban je unos više podataka usled više mogudih QD vrednosti
prikazanih u tabelama publikacije AASTP-1. Po potrebi iskače prozor sa zahtevom za dodatnim podacima.
Ako korisnik želi da promeni odluku nakon datog odgovora na pitanje u iskačudem prozoru, mora
ponovo da unese udaljenost nakon čega se ponovo pojavljuje iskačudi prozor.
SPECIFIČAN EKSPLOZIVNI SADRŽAJ KOJI UTIČE NA VAŽEĆE QD VREDNOSTI
Sadržaj u vezi sa određenim ES lokacijama može da utiče na važedu QD vrednost. Kliknite na dugme sa
oznakom upitnika za dodatne informacije o tome kada treba da obeležite zastavicom polje sa desne
strane piktograma za ES lokaciju.
ALATKA ZA IZRAČUNAVANJE KAPACITETA SKLADIŠTENJA
EKSPLOZIVA – PRIRUČNIK
26. mart 2012.
KORAK 4: OČITAVANJE REZULTATA
Na kraju ove alatke se nalazi konačni rezultat. On izražava kapacitet skladištenja analizirane PES lokacije.
Alatka uzima u obzir najmanje kapacitete skladištenja dobijene analizom odnosa svih PES–ES parova.
UPOTREBA BOJA
Ukoliko QD tabele publikacije AASTP-1 sadrže uputstvo, dobijeni stepen zaštite je prikazan bojama. Kada
je kriterijum prikazan sa zelenom pozadinom, on pruža gotovo kompletnu zaštitu. Žuta pozadina ukazuje
na visok nivo zaštite, dok crvena ukazuje na umereni i/ili ograničeni nivo zaštite. Ukoliko ove informacije
nisu date u publikaciji AASTP-1, pozadinske boje se ne primenjuju.
ALATKA ZA IZRAČUNAVANJE KAPACITETA SKLADIŠTENJA
EKSPLOZIVA – PRIRUČNIK
26. mart 2012.
Ukoliko određena udaljenost ne daje nikakav kapacitet, rezultat (0.00) se prikazuje crvenim slovima.
CAPACITIES (NEQ in TON) / HAZARD DIVISION
1.1
1.21
1.22
1.31
1.32
1.6
2
0.00
250.00
250.00
0.00
250.00
0.00
D5
NO QD
NO QD
10m
NO QD
11m
POSTROJENJA I CEVOVODI ZA NAFTU, ULJA I MAZIVA I NADZEMNE ELEKTRIČNE MREŽE
U padajudem meniju možete da izaberete vrstu postrojenja za naftu, ulja i maziva (Petroleum, Oil and
Lubricants – POL):
Postoji isti padajudi meni za izbor tipa nadzemne električne mreže.
ALATKA ZA IZRAČUNAVANJE KAPACITETA SKLADIŠTENJA
EKSPLOZIVA – PRIRUČNIK
TABELARNE FUSNOTE
Po potrebi, u polju za napomene se pojavljuju fusnote.
26. mart 2012.
Download

priručnik