Spisak pitanja za drugi kolokvijum predmeta Industrijski sistemi i protokoli
Jun 2011
Na drugom kolokvijumu dobijate od sest do osam pitanja u vezi teoriji i vežbi na tabli.
Pitanja u vezi gradiva drzanog na auditornim vezbama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kako je moguće povezati frekventni regulator i PLC 300 preko PROFIBUS-a. Opišite detalje.
Šta su tagovi kod Scade, kako ih povezujete sa PLC-om?
Šta je potrebno uraditi da bi digitalni ulaz sa PLC-a prikazali na Scadi (IO field, tag...). Kako možete uključiti digitalni
izlaz PLC-a sa Scade na računaru? Za šta se koriste trendovi (trends) na Scadi?
Ukratko opisite koja je uloga podsistema alarms i logs kod Scade.
Prilikom testiranja ladder dijagrama na PLC S7 200, potrebno je simulirati da su neki ulazi koji se nalaze daleko u
pogonu uključeni, kao i uključiti izlaze i kada oni nisu uključeni kao posledica samog ladder dijagrama. Kako je to
najlakše realizovati?
Nacrtati detaljno i opisati vezu PLC-a sa frekventnim regulatorom preko digitalnih i analognih linija. Potrebno je
referencu brzine zadavati analogno, i imati start i revers preko digitalnih linija.
Pitanja iz dala teorije u vezi protokola višeg reda (zadnjih 6 ne idu i precrtana su).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Objasniti razlike između Profibus DP i Profibus PA.
Nacrtati i objasniti strukturu dva (proizvoljno odabrati) FDL telegrama kod Profibus protokola.
Koje fizičke medije podržava Profibus protokol?
Kako više master uređaja deli istu Profibus liniju?
Grafički i rečima opišite jedan ciklus razmene podataka na Profibus liniji u kome master (M1) razmenjuje podatke sa
dva slave uređaja (S1, S2) i drugi master (M2 ) razmenjuje podatke sa slave uređajem (S3).
Nacrtati blok dijagram algoritma normalnog i nenormalnog Prifibus master slave ciklusa za razmenu podataka.
Šta znači transparentnost razmene podataka. Kako Profibus master piše, a kako čita podatke iz slave jedinica?
Navesti tipove komunikacionih mreža po području prostiranja.
Navesti LAN komunikacione uređaje.
Objasniti princip komutacije kola. Prednosti/mane.
Objasniti princip komutacije paketa. Prednosti/mane.
Navesti komunikacione uređaje koji rade na internet nivou.
OSI model, ukratko objasniti svrhu pojedinih nivoa.
Detaljnije objasniti rad mrežnog nivoa OSI modela.
Uporediti OSI model i TCP/IP model.
TCP/IP model, ukratko objasniti svrhu pojedinih nivoa.
Grafički nacrtati vezu dve Ethernet mreže koriščenjem TCP/IP modela.
Grafički nacrtati vezu Ethernet i Token ring mreže koriščenjem TCP/IP modela.
Uloga nivoa pristupa mreži kod TCP/IP modela.
Kako se formira paket za prenos kod TCP/IP modela, koja sve zaglavlja taj paket dobija?
Struktura Ethernet rama, objasniti svrhu pojedinih polja.
Čemu služe MAC adrese (source i destination).
Stari i novi način pristupa mreži kod Ethernet protokola.
Načini povezivanja i osnovne osobine mrežnih uređaja: repeater i hub.
Načini povezivanja i osnovne osobine mrežnih uređaja: bridge i switch .
Osnovne razlike u radu četiri osnovna mrežna uređaja: repeater , hub, bridge i switch.
Fizički mediji koji se koriste za Ethernet vezu. Koji su osnovni tipovi, koji se konektori koriste i koje brzine prenosa su
zastupljene.
Tabela prosleđivanja kod Ethernet switch uređaja. Način rada i osvežavanja tabele.
Čemu služe IP nivo TCP/IP modela. Koji uređaji rade na tom nivou.
Struktura IP zaglavlja.
Kako se preko IP adresa rešava problem skalabilnosti kod LAN mreža. Grafički prikazati prosleđivanje paketa između
dve LAN mreže sa grupisanim IP adresama.
Koje su osnovne klase IP adresa. Šta je besklasni sistem IP adresa? Šta je adresa mreže u bezklasnom sistemu.
Objasniti tabelu rutiranja.
Šta je particia tree a šta algoritam linearne pretrage?
Kako se paket prosleđuje do konačnog odredišta, ciljneg računara. Objasniti ARP protokol.
Čemu služe TCP nivo TCP/IP modela. Koja je razlika TCP i UDP protokola ?
Navesti više primera primene UDP protokola .
Kako se vrši uspostavljanje veze kod TCP protokola.
Koji su razlozi za retransmisiju kada se paketi šalju preko TCP protokola?
Šta je RRT i čemu služi?
sa katedre
Download

ISIP pitanja kolokvijum 2