Usavršite svoje znanje !
Dame i gospodo, poštovane koleginice i kolege,
dragi prijatelji,
Magnetna
rezonanca,
kao
jedan
od
najznačajnijih tehnoloških iskoraka u medicini,
poslednjih godina postaje na sreću sve dostupnija
našim građanima i pacijentima, stvarajući potrebu
za širenjem znanja o osnovnim i naprednim
tehnikama i veštinama magnetno rezonantnog
imidžinga u širokoj radiološkoj javnosti.
OSNOVNI KURS
MRI ŠKOLE
Sremska Kamenica
11 – 14. Maja 2011.
Udruženje radiologa Srbije
Otuda je i proistekla namera da se putem
angažmana najistaknutijih stručnjaka, koji se na
našim prostorima, ali i u evropskim i svetskim
okvirima, duže i uspešno bave magnetnom
rezonancom,
tokom
intenzivnih
edukativnih
kurseva svim polaznicima saopšte i prenesu
relevantne i danas dostupne informacije o
osnovnim dijagnostičkim potencijalima MRI uz
puno
korišćenje
sopstvenih
iskustava
na
mnogobrojnim ispitivanim pacijentima.
Tradiciju
nastavljamo
održavanjem
Osnovnog kursa Škole magnetne rezonance u
organizaciji Centra za imidžing dijagnostiku
Instituta za onkologiju Vojvodine, a pod
pokroviteljstvom Udruženja radiologa Srbije,
od 11. do 14. maja 2011. godine,
Kao osnovne ciljeve kursa tim predavača je
postavio postizanje osnovnog znanja iz oblasti MR
imidžinga i upoznavanje sa rutinskim radom na
uređajima
za
magnetnu
rezonancu.
Sve informacije o ovogodišnjem kursu Škole
magnetne rezonance i neophodne detalje za
prijavljivanje možete naći na našoj internet stranici
www.mrischool.org
www.mrischool.org
Miloš A. Lučić
Sremska Kamenica 2011
Voditelj MRI škole
Katarina Koprivšek
Koordinator naučnog
programa MRI škole
Znanjem do CME sertifikata i diplome MRI škole !
Polaznici škole koji uspešno završe osnovni kurs
dobijaju CME sertifikat u vrednosti 6 bodova i diplomu o
završenom osnovnom kursu MRI škole.
Predavači MRI škole
Prof. dr sci. med. Miloš Lučić
Prof. dr sci. med. Duško Kozić
Prof. dr sci. med. Robert Semnic
Prof. dr sci. med. Tatjana Stošić-Opinćal
Prof. dr sci med. Dimitrij Kuhelj
Doc.dr sci. med. Dragana Bogdanović
Doc.dr sci. med. Ivana Miučin Vukadinović
Doc.dr sci. med. Katarina Koprivšek
Doc.dr sci. med. Dragana Đilas Ivanović
Dr sci. Jelena Ostojić,dipl. fiz.
Mr.sci.med.dr Nataša Prvulović
Mr .sci. Olivera Šveljo, dipl. ing.
Mr .sci.med. Ivana Marković
Mr .sci. med. dr Oto Ađić
Mr.sci med.dr Sneţana Marić
Dr Aleksandar Bojanović
Dr Saša Popović
Dr Milena Spirovski
Dr Dejan Kozarski
PROGRAM OSNOVNOG KURSA
1. DAN (11.05.2011.)
 Uvodno predavanje: MRI juče, danas i sutra
 Opšti principi MR angiografije
 MRI u dijagnostici moţdanog udara
 MRI u dijagnostici vaskularnih malformacija
 MRI u dijagnozi endokranijalnih hemoragija
 MRI u dijagnostici tumora mozga 1
 MRI u dijagnostici tumora mozga 2
 MRI u dijagnostici tumora selarne regije
 MRI u dijagnostici spinalnih tumora
 Radionica 1: Moţdani udar
 Radionica 2: Tumori mozga
 Radionica 3: Spinalni tumori
 Napredne tehnike neuroradiološke MR dg.(fMRI)
2. DAN (12.05.2011.)
 MRI protokoli u netumorskim bolestima CNS
 MRI u dijagnostici neurodegenerativnih bolesti
 MRI u dijagnostici multiple skleroze i demijelinacije
 MRI u dijagnostici endokranijalnih infekcija
 MRI u dijagnostici poremećaja protoka likvora
 MRI u dijagnostici kongenitalnih poremećaja mozga 1
 MRI u dijagnostici kongenitalnih poremećaja mozga 2
 MRI u dg. degenerativne bolesti IV diskova
 MRI u dijagnostici spinalnih infekcija i inflamacija
 Radionica 1: Degener.i demijelinacione bolesti mozga
 Radionica 2: Kongenitalne bolesti
 Radionica 3: Patologija kičmenog stuba
 Napredne tehnike u neuroradiološkoj MR dg. (MRS)
3.DAN (13.05.2011.)
 MRI protokoli u dijagnostici abdomena
 MRI u dijagnostici oboljenja jetre
 MRI u dijagnostici oboljenja pankreasa
 MRI u dg.oboljenja bubrega i nadbubreţnih ţlezda
 MRI u dijagnostici srčanih oboljenja
 MRI u dijagnostici oboljenja tumora rektuma
 MRI u dg. oboljenja prostate i mokraćne bešike
 MRI u dg. oboljenja ţenskog reproduktivnog sistema
 MRI u dijagnostici oboljenja dojke
 Radionica 1: MRI dijagnostika abdomena
 Radionica 2: MRI dg.rektuma, prostate i m.bešike
 Radionica 3: MRI karlice i ţenskog reprodukt.sistema
 Komparativne MRA tehnike u dg.vaskularnih oboljenja
4. DAN (14.05.2011.)
 MRI protokoli juče, danas i sutra
 MRI u dijagnostici patologije kolena
 MRI u dijagnostici ostalih zglobova
 MRI u dijagnostici tumora mekih tkiva
 MRI u dijagnostici tumora kostiju
 Radionica 1: MRI zglobova
 Radionica 2: MRI tumora mekih tkiva
 Radionica 3: MRI tumora kostiju
 Završni test
www.mrischool.org
Prijave za Školu magnetne rezonance 2011 moţete
poslati elektronski na zvanični e-mail škole:
[email protected]
Prijava mora da sadrži sledeće podatke:
1. Ime i prezime,
2. Titula (lekar, specijalizant),
3. naziv i adresa institucije u kojoj ste zaposleni,
4. podaci o dosadašnjem iskustvu/radu sa MRI,
5. kontakt telefoni (poslovni, lični, mobilni),
6. e-mail
U slučaju uspešno obavljene prijave dobićete potvrdni
e-mail od organizatora.
Kotizacija za Osnovni kurs Škole magnetne rezonance
iznosi: 40.000,00 dinara ( PDV uključen )
Uplata na ime: Institut za onkologiju Vojvodine
Ţiro račun: 840 - 524667- 49 Poziv na broj: 07-001
Svrha uplate:
Kotizacija za Školu magnetne rezonance 2011
Voditelj Škole za magnetnu rezonancu:
Prof. dr sci.med. Miloš Lučić
Koordinator naučnog programa:
Doc.dr sci.med. Katarina Koprivšek
Organizacioni sekretarijat:
Dr Snežana Marić
Dr Milena Spirovski
Dr Dejan Kozarski
Dr Jasmina Konstantinović
Tel: +381 21 48 05 605
Fax: +381 21 48 05 602
Adresa:
Centar za imaging dijagnostiku (CID),
Institut za onkologiju Vojvodine,
Institutski put 4,
21204 Sremska Kamenica,
Srbija
Kontakt osobe za uplatu:
Ljiljana Mitričević +381 21 48 05 566
Ružica Kovčić +381 21 48 05 565
Kotizacija uključuje:
1. Prisustvovanje nastavi
2. Publikovane materijale škole
3. Kafe pauze
4. Koktel MRI škole
Kontakt osoba u Sekretarijatu Škole za magnetnu
rezonancu za sve dodatne informacije, kao i lično
prijavljivanje:
Mr.sci.med.dr Snežana Marić +381 64 143 62 49
www.mrischool.org
e-mail: [email protected]
Sve dodatne informacije možete naći
na našoj internet prezentaciji
www.mrischool.org
Sremska Kamenica 2011
Download

MRI ŠKOLE 11 – 14. Maja 2011.