FOODinfo
Broj 08 / Maj 2010.
77. međunarodni ­
poljoprivredni sajam
15. - 22. maj 2010.
POZIVNICA
Poštovane koleginice i kolege,
Zadovoljstvo nam je da Vas i ove godine pozovemo na
77. MEĐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM, koji se
održava u periodu od 15.-22. maja 2010. godine u
Novom Sadu.
Kao i svake godine SUPERLAB će izložiti najsavremeniju
laboratorijsku opremu za kontrolu kvaliteta namirnica na
­otvorenom štandu kod hale 10.
I ove godine kolege iz sektora VETLAB pridružiće nam
se sa opremom iz oblasti veterinarske medicine, sa
zajedničkim štandom.
Sadržaj:
oprema za kontrolu kvaliteta:
• mleka i mlečnih proizvoda..........2-5
• mesa i mesnih prerađevina.........6-11
• u žito-mlinskoj industriji........ 12-19
• HRANE ZA ŽIVOTINJE......................... 20-23
• u industriji alkohola................. 24-27
• OTPADNIH VODA.................................. 28-33
• NAMIRNICA............................................. 34-43
OPŠTA LABORATORIJSKA OPREMA....... 44-49
servicelab...........................................................50
metrolab.............................................................51
laboratorijski nameštaj..........................52
U želji da budete naši gosti, srdačno Vas pozdravljamo !
fontana
hala 1
specijalan gost
na sajmu
ulica
GLAVNI
ULAZ
SUPERLAB
je zbog učešća,
Vlade Mađarske,
prebačen na
susednu lokaciju
hala 8
hala
9
INSPIRISAN KVALITETOM
R
ulica
mechatronics
hala 10
metal
detektori
MASTER
hala
FOOD
Srbija
kontrolne
vage
dokument je publikovan u PDF formatu - www.super-lab.com
Prodajni tim FOODLAB
FOOD
FOODinfo
oprema za kontrolu kvaliteta
mleka i mlečnih proizvoda
strana 2
Prvi kombinovani test za beta-laktame
i tetracikline za samo 3 minuta!!!
C
Negativno
C
C
BL TE
BL TE
Pozitivno
C
C
C
C BL TE
Kontrolna linija
Linija Beta-laktama
BL TE
BL TE
BL TE
Linija Tetraciklina
harm Sciences je lansirala na tržište prvi test na a
­ ntibiotske rezidue u
mleku za samo 3 minuta.
Skoro jednu deceniju SUPERLAB zastupa i distribuira CHARM-ov test
na antibiotike iz grupe beta-laktama MRLBL koji danas u svetu i kod nas
­zauzima vodeće mesto.
Prednost najnovijeg kombinovanog testa je što pored beta-laktama
otkriva i tetra­cikline, a test se izvodi u samo jednom koraku i to za samo
3 minuta.
Izvođenje testa se zasniva na pipetiranju 0,3 ml mleka na tračicu posta­
vljenu u inkubatoru. Inkubatori poseduju tajmer, lampicu i alarm koji Vas
obaveštava da je vreme inku­biranja isteklo, a dostupni su sa 2 i 4 mesta.
Samim tim, CHARM-ov test ne zahteva prisutnost osobe tokom izvođenja
testa. Test može da se koristi i na terenu uz upotrebu adaptera za vozilo.
Očitavanje testa može da bude vizuelno (kvalitativno) ili uz pomoć novog
Rosa Pearl čitača (kvantitativno) koji može da očitava sve vrste testova za
otkrivanje antibiotskih rezi­dua u mleku kako od 8 minuta tako i testove
od 3 minuta. Kvantitati­vno očitavanje testa se ogleda u jednostavnom
poređenju inteziteta BL i TE linija sa kontro­lnom C linijom.
Što je najvažnije kod testova za otkrivanje antibiotskih rezidua je njihova
­OSETLJIVOST, po kojoj CHARM-ov test može da se izdvoji u odnosu na
druge testove.
Negativan uzorak:
¾¾Obe linije BL i TE su iste ili tamnije od kontrolne C linije.
Pozitivan uzorak:
¾¾Ukoliko su obe (BL/TE) ili pojedinačno svetlije od kontrolne C
linije, ili se neka od BL ili TE linije nije pojavila, ili je delimično ili
neujednačeno obojena.
Kombinovani test je selektivan što znači da se može posebno očitati
prisu­stvo antibiotika iz grupe beta-laktama tj. tetraciklina.
Ovim najbržim testom može da se detektuje niz antibiotika kao što su:
­Amoxicillin, Ampicillin, Benzylpenicillin, Penicillin G, ­Cefazolin,
­Cefoperazone, Ceftiofur, Cephapirin, Cephacitrile, ­Cefalexin,
­Cefalonium, Cefquinome, Cloxacillin, Dicloxacillin, Nafcillin,
­Oxacilline, Chlortetracycline, Oxytetracycline i Tetracycline.
CHARM-ov test je u velikoj prednosti u odnosu na druge testove na našem
tržištu zbog:
¾¾ najbolje osetljivosti
¾¾ najveće pouzdanosti rezultata (nema lažno pozitivnih rezultata)
¾¾ niže cene po testu
¾¾ jednostavnije upotrebe (test u jednom koraku, zvučna i svetlosna
signalizacija)
¾¾ za veće korisnike obezbeđeni besplatni inkubatori
¾¾ najkraćeg vremena izvođenja, NAJBRŽI TEST (SAMO 3 MINUTA)
FOOD
strana 3
FOOD info
oprema za kontrolu kvaliteta
mleka i mlečnih proizvoda
BLUE YELLOW II
I­nhibi­to­rni Test za detekciju a
­ ntibiotskih
rezidua u mleku
Z
adovoljstvo nam je da Vam
­predstavimo novi inhibitorni test
­BLUE-YELLOW TEST, koji je najosetljiviji
test na sve poznate antibiotske rezidue
kao što su beta-laktami, sulfonamidi,
­tetraciklini, aminoglikozidi, makrolidi i
linkozamini u svežem mleku.
Rezultate testa možete
dobiti za samo 3 sata!!!
Blue Yellow II Sensitivity Levels
Koncentracija Beta-lactama detektovanih u mleku
(ppb)
Beta-lactam Drug Positive Concentration
(ppb)
Penicillin
2-3
4
Ampicillin
2-3
4
Amoxicillin
2-3
4
50-100*
100
Cephapirin
4-6
60
Cloxacillin
10-20
30
Dicloxacillin
10-20
30
Oxacillin
8-10
30
Sulphadiazine
80-100
100
Sulphamethazine
75-125
100
Sulfadimethoxine
50-75
100
Tetracycline
75-100
100
Oxytetracycline
75-100
100
Tylosin
20-30
50
Spiramycin
400-500
200
Erythromycin
100-150
40
Trimethoprim
200-300
50
1-2
0
Gentamycin
75-100
100
Neomycin
75-150
500
Ceftiofur
NEGATIVNO
UPOZORENJE
POZITIVNO
EU MRL
(PPb)
Dapsone
FOOD
PRINCIP RADA BLUE-YELLOW
­TESTA
Test je zasnovan na inhibitornom
­dejstvu antibiotika na rast bakte­
rija, koje se nalaze u bunarčićima,
koji se detektuje promenom boje
sa promenom pH vrednosti u
agru. Ako su antibiotici prisu­
tni, rast mikroorga­ni­zama je
onemogućen tako da će boja
agra u bunarčiću ostati neprome­
njena tj. ljubičasto/plava - pozitivna reakcija. Međutim, ukoliko
nema antibiotika, bakterije u
podlozi će se neometano razvijati
usled čega dolazi do promene
boje u žutu - negativna reakcija.
FOOD
FOODinfo
oprema za kontrolu kvaliteta
mleka i mlečnih proizvoda
strana 4
333
DOBRA RAZLOGA
DA KUPITE KRIOSKOP
A
dvanced Instruments je prepoznatljiv po svojim krioskopima širom sveta.
Najnoviji model krioskopa 4250 radi na ­principu određivanja tačke mržnjenja za definisanje sadržaja
dodate vode u mleku. Krioskop pruža brzo, tačno merenje dodate vode u mleku. Nema preračunavanja,
­dugotrajnih kali­bra­cija već samo rukovanje pritiskom na jedno dugme.
Problemi sa održavanjem koji nastaju sa tečnim komorama za hlađenje se eliminišu jer čvrsti blok za
hlađenje ovog modela krioskopa hladi uzorak brže izbegavajući formiranje leda u području v­ isoke vlažnosti.
1
O
pšte je poznato da dodata voda u sirovom mleku narušava
Bolji hemijski
složenu strukturu i međusoban odnos sastojaka mleka. Takvo
kvalitet mleka i
mleko predstavlja lošu sirovinu za proizvodnju bilo da se radi o
proizvoda
produženoj i nepotpunoj fermentaciji ili o slabijem randmanu.
2
Bolji
mikrobiološki
­kvalitet
­proizvoda
3
Ogromna
ušteda za
­mlekaru
Lj
udi koji falsifikuju mleko sigurno ne sipaju čistu, sterilnu vodu
već česmensku, bunarsku ili neku drugu vodu i to verovatno i
iz posuda za koje se ne može reći da su čiste. To za posledicu ima
veću ili manju kontaminaciju različitim vrstama bakterija, plesni i
najdirektnije utiče na zdravstvenu ispravnost i tehnološke parametre kao što su fermentacija i rok trajanja proizvoda. Falsifikatori
mleka odlično znaju da se prosto dodavanje vode može lako otkriti
laktodenzime­trom prema smanjenoj specifičnoj težini mleka. Zbog
toga oni dodaju različite grupe hemijskih neorganskih jedinjenja kao
što su: natrijum-hlorid, kalijum-metabisulfit (vinobran), kalcinisanu
sodu, natrijum-bikarbonat (soda bikarbona) i drugo. Koliko to sve
može da utiče na kvalitet proizvoda i bezbednost potrošača možemo
samo da naslućujemo. Krioskop efikasno otkriva bilo koju pomenutu neorgansku supstancu koja je dodata u cilju falsifikovanja mleka.
R
ačunica je jednostavna. Ukoliko Vam je otkup 5.000 litara
sirovog mleka, a imate samo 10% dodate vode, što je prema
našem iskustvu veoma čest slučaj, Vama će se krioskop isplaltiti za
manje od 4 meseca tj. količina novca koju dajete za “mleko” (vodu)
za dvomesečni otkup od 5.000 litara na dan jednaka je ceni novog
Advanced-ovog krioskopa, model 4250.
Zašto baš krioskop 4250, Advanced I­nstruments?
¾¾ Zato što je najbolji instrument na svetu i pokriva 80% svetskog tržišta krioskopa za mlekarstvo
¾¾ IDF standard broj 108 je ustanovljen upravo sa Advanced-ovim krioskopom.
¾¾ Niski troškovi održavanja
¾¾ Obuka osoblja za rukovanje instrumentom i otkrivanje falsifikata mleka
¾¾ Garantni rok od 12 meseci
¾¾ Ovlašćeni servis
¾¾ Povoljni uslovi plaćanja
¾¾ Na našem tržištu je prodato nekoliko krioskopa drugih proizvođača sa
­katastrofalnim rezultatima i posledicama po kupca.
FOOD
strana 5
oprema za kontrolu kvaliteta
mleka i mlečnih proizvoda
FOOD info
P
roizvodni program kompanije Delta Instruments obuhvata hemijske analizatore za mleko, mlečne proizvode, analizatore somatskih ćelija kao i kombina­ciju ovih analizatora koji se sjedinjuju u jedinstven sistem.
LactoScope Filter C3+ / C4+
Brzi hemijski IR analizator mleka i proizvoda kao što
su pavlaka i surutka. Aparat određuje sadržaj masti,
proteina, laktoze i ukupnu suvu materiju. Poseduje
sistem za zagrevanje uzorka, automatsko čišćenje i
određivanje nule.
LactoScope Filter – model Auto 200/400
Efektivan IR analizator sirovog mleka. Mleko, ovčije i
kozje mleko može da se analizira sa ovim modelom
LactoScopa koji određuje sadržaj masti, proteina,
laktoze i ukupnu suvu materiju. Kapacitet je maksi­
mum 200 uzoraka/h za model Auto 200, a za
model Auto 400 je maksimalno 450 uzoraka/h.
LactoScope FTIR Advanced
Brzi analizator sirovog mleka, kiselo-mlečnih proizvoda, pavlake, sladoleda i drugih mlečnih proizvoda, koji se zasniva na Fourier-ovoj transformansi.
Poseduje sistem za zagrevanje uzorka, automatsko
čišćenje i određivanje nule. Analizator je snabdeven
sa softverskim paketom (FTIR Scope Advanced) koji
Vas vodi kroz analize i procedure laboratorije. Na
taj način se smanjuju troškovi kalibracije uzoraka,
novi softver pruža jedinstvenu mogućnost kalibracije
sinhronizacijom.
FOOD
SomaScope Smart/MK II Auto
Brojač somatskih ćelija zasnovan je na protočnoj
citome­triji sa LED tehnologijom priznatom od IDF-a.
Tačno odre­đi­vanje somatskih ćelija u sirovom mleku
pou­zda­no se ostvaruje od 0 do 107 ćelija/ml. Analizator poseduje jedinicu za pripremu uzorka, automatski
sistem za či­šćenje i kompjuter sa softverom za čuvanje
podataka.
Brzina analize je 200
uzoraka/h za model
MK II Auto 200, a za
model MK II Auto 400
je 400 uzoraka/h.
CombiScope
Sistem se sastoji od hemijskog analizatora mleka
LactoScope, analizatora somatskih ćelija SomaScope
sa jedinicom za pripremu uzorka i električnim konve­
je­rom koga prati softver. U sirovom mleku određuje se
sadržaj masti, proteina, laktoze, ukupne suve materije
kao i broj somatskih ćelija. Opcionalno automatski
bar-kod čitač omogućuje identifikaciju uzoraka.
U ponudi su
analizatori sa
brzinom ana­lize
od 200 i 400
uzoraka/h.
LactoScope sa analizatorom za sir
Analizator sira omogućuje analizu karakteristika sira
odmah nakon završenog procesa p
­ roizvodnje. Sazna­
nje karakteristika sira u ranoj fazi omogućuje opti­mi­­
za­­ciju procesa proizvodnje. Ovaj metod je jeftiniji i
kraći u odnosu na klasične hemijske metode. Troškovi
se snižavaju i uko­liko se analiza sira kombinuje sa
analizom mleka pomoću LactoScope-a.
Masti, protein, so, vlaga
i pH vrednost mogu da
se određuju u širokom
opsegu.
FOOD
FOODinfo
oprema za kontrolu kvaliteta
MESA i MESNIH PRERAĐEVINA
strana 6
Antibiotske rezidue u mesu?
Analiza bez muke!
Tridesetak godina unazad naša zemlja je bila prisutna na evropskom tržištu sa različitim vrstama pre­
hrambenih proizvoda. Harmonizacija propisa u oblasti kontrole rezidua antibiotika predstavlja obavezu koja nam omogućava ne samo da učestvujemo u međunarodnoj trgovini, već i da štitimo zdra­
vlje potrošača u zemlji, sprečavajući konzumiranje hrane sa većim količinama rezidua od dozvoljenih.
Strategija monitoringa rezidua je od velike važnosti i razvija se poslednjih nekolilo decenija.
Sredinom prošlog veka, u mlečnoj industriji pojavio se problem inhibicije kultura u proizvodnji
jogurta ili sira, upravo zbog prisustva antibiotika. Korišćenjem inhibitornih testova, otkriveno je prisu­
stvo antimikrobne aktivnosti i u mesu.
Vremenom, razvijeni su brojni inhibitorni testovi za skrining antibiotika u
mleku, mesu, bubrezima, jajima i ribi. Nažalost, mnogi od njih su otkriveni
pre nego je ustanovljen MRL (Maximum Rezidue Limit).
Profesor Charm sa Bostonskog Univerziteta, osmislio je najprecizniji inhi­botorni test za otkrivanje antibiotika u mesu, KIS Test, Charm
­Sciences inc.
Charm KIS Test, otkriva prisustvo antibiotika koji su obuhvaćeni MRL i
US Kidney Tolerance.
Antibiotici
Koncetracija za
pozitivne (ppb)
US Kidney
­Tolerance (ppb)
Kidney MRL
(ppb)
Penicilin G
30-40
50
50
Oxytetracycline
3000
12000
600
Tylosin
400
200
100
Gentamycin
750
400
750
Sulfadimethoxine
250
100
100
Sukfamethazine
500
100
100
Neomycin
4000
7200
5000
Tulathromycin
1000
21000
3000
KIS Test (The Kidney Inhibition Swab) je inhibitorni test za detekciju antibiotika u svežem ili odmrznutom bubregu ili urinu govečeta i svinja, namenjen najpre za upotrebu u klaničnoj industriji. Osetljivost i jednostavnost
izvođenja testa su glavne prednosti korišćenja KIS Testa, sa kojim za samo
tri sata u tri koraka dobijate rezultate bez predhodne pripreme uzorka.
Princip KIS Testa je zasnovan na inhibitornom dejstvu antibiotika na rast
bakterija, koji se detektuje promenom boje sa promenom pH vrednosti u
agru. Ako su antibiotici prisutni, rast mikroorganizama je onemogućen
tako da će boja agra u epruvetici ostati nepromenjena tj. ljubičasto/
plava - pozitivna reakcija. Međutim, ukoliko nema antibiotika, bakterije
u podlozi će se neometano razvijati usled čega dolazi do promene boje u
žutu - negativna reakcija. (slika sa karticom).
KIS test je neophodan u klaničnoj industriji kao deo HACCP kontrole.
4 MESTA
8 MESTA
12 MESTA
KIS Test:
¾¾ Detektuje širok spektar antibiotika na nivou bubrežne tolerancije i MRL nivoa
¾¾ Štedi vreme i radnu snagu
¾¾ Savršen za HACCP kontrolu
PRVI KUPAC KIS TESTA JE
¾¾ Inkubatori sa opcijom od 4,8 ili 12 mesta
INDUSTRIJA MESA CARNEX!
¾¾ Laboratorijska i farmska upotreba
FOOD
strana 7
oprema za kontrolu kvaliteta
MESA i MESNIH PRERAĐEVINA
FOOD info
NASCO - Kese za uzorkovanje
U
zorci mesa i proizvoda od mesa koji se uzimaju za laboratorijsko ispitivanje
se stavljaju u čiste i suve plastične kesice nepropustljive za vlagu i vazduh.
Upakovani uzorci moraju da imaju deklaraciju koja sadrži detaljne podatke o
uzorku, mestu i načinu uzorkovanja i licu koje je vršilo uzorkovanje. Standardne
kese za uzorkovanje renomiranog SAD proizvođača Nasco-a, su zapremine
385ml i 710ml. Sve kese za uzorkovanje su sterilne, sa poljem za pisanje proi­
zvedene i napravljene su od najkvalitetnije plastične mase. Radi obezbeđenja
čuvanja celokupne zapremine uzorka bez curenja i rasipanja, koriste se valjkasti
klip zatvarači. Ako se određuje vlaga proizvoda, preporučuje se da se koriste
dve kese čime se postiže apsolutna hermetičnost.
LABORATORIJSKI BLENDER model 8010ES, WARING, SAD
Laboratorijski blender, idealan za pripremu uzorka za analize u laboratoriji.
¾¾ Poseduje dve brzine - 14.000 i 18.000 obrtaja u minuti
¾¾ Ima i automatski tajmer sa isključivanjem
¾¾ zapremina čaše je 1 litar
¾¾ čaša od nerđajućeg čelika (postoji mogućnost izbora čaše od termootpornog stakla sa
poklopcem)
¾¾ snaga 320W je dovoljna da potpuno homogenizuje kako mekše tako i tvrđe uzorke
Laboratorijski homogenizator,
AES Chemunex
easyMIX je svetski poznata linija blendera koja obezbeđuje brzo i sterilno
homogenizovanje uzoraka (meso, iznutrice, proizvodi od mesa).
¾¾ Ne oštećuje uzorak kao rotirajuća sečiva
¾¾ Nečujan, lak za upotrebu, lako se čisti i održava
¾¾ Nema kontakta uzorka i mašine i tako se uređaj ne prlja
¾¾ Kućište i vrata od nerđajućeg čelika
¾¾ Automatski tajmer za početak i kraj rada
¾¾ Značajno skraćuje vreme pripreme
REFRAKTOMETAR ZA NaCl S-28E
Refraktometar sa specijalnom skalom za određivanje koncentracije soli u salamuri.
¾¾ opseg merenja je 0-28% NaCl
¾¾ podeok na 0,2%
¾¾ dimenzije: 4x4x17 cm
¾¾ težina: 170 g
FOOD
FOOD
FOODinfo
oprema za kontrolu kvaliteta
MESA i MESNIH PRERAĐEVINA
strana 8
KVALITET, POUZDANOST
PRECIZNOST,
GERHARDT
Kompanija Gerhardt proizvodi analitičke uređaje za
određivanje azota i proteina, ukupnih masti i celuloze.
Kompanija je osnovana 1846. godine u Bonu i jedan je od najstarijih
proizvođača laboratorijske opreme.
U 19. veku kompanija Gerhardt se bavila i proizvodnjom i prodajom laboratorijske opreme. 1914.
godine katalog Gerhardt-a imao je 600 strana i 10.000 proizvoda. Danas je Gerhardt, isključivo
proizvođač laboratorijske opreme.
Inovativni pristup, praćenje potreba kupaca i poštovanje važećih propisa i standarda za rezultat ima
­jedinstvenu ponudu, najsavremenijih aparata koji su po koncepciji i performansama jedinstveni.
¾¾ VAP 50s je jedina automatska destilaciona jedinica koja može biti opremljena potenciometrijskim ili
kolorimetrijskim titratorom i sopstvenim upravljanjem.
¾¾ Dumatherm - aparat za određivanje azota po
Dumasu, sa prosečnim trajanjem analize do
2 minuta
¾¾ Soxterm, potpuno automatski ekstracioni sistem
kontrolisan sa PC-a
¾¾ Hydrothemm - potpuno automatski sistem za
hidrolizu
¾¾ Fibertherm, automatski sistem za određivanje
celuloze sa 12 mesta i zaštićenom FibreBag
­tehnologijom.
Komletna ponuda Gerhardt-a:
Grejnih tela
Šejkera velikih kapaciteta
Sistema za određivanje azota i proteina po
­Kjeldahlu
Sistema za određivanje azota i proteina po
Dumasu
Sistem za hidrolizu i ekstrakciju masti
Uređaja za određivanje celuloze
FOOD
strana 9
oprema za kontrolu kvaliteta
MESA i MESNIH PRERAĐEVINA
FOOD info
Sistemi određivanja proteina
(azota) po Kjeldahl-u
TURBOTHERM aparati za digestiju sa IC
grejačima za brzu digestiju. Poseduju integrisan
kontroler za jednostavno i pouzdano programiranje sistema. Podržavaju rad sa kivetama od
100 ml do 800 ml. Sa 4 do 12 mesta.
KB aparati za digestiju sa termo-blokom i preciznom kontrolom temperature sa 8 do 40
mesta. Svi modeli dostupni su i u verziji sa automatskim
liftom.
VAP destilacioni sistemi vrhu­nskih performansi sa tipičnim
trajanjem destilacije 2 do 4 minuta. U ponudi se nalazi
šest modela od osnovnog VAP 10 sa elektro-mehaničkim
komandama do VAP 50s sa integrisanim titratorom i
softverom Vapodest Manager za kontrolu i upravljanje,
uključujući i model VAP 50s carusel sa automatskim
­autosemplerom.
Automatski sistemi za brzu ekstrakciju
masti-SOXTERM
SOXTERM je potpuno automatski
sistem za ekstrakciju. Kontrola i
upravljanje vrši se pomoću eksternog kontrolera ili softvera Soxtherm
Manager. Soxterm je sa jednim
kontrolerom dostupan u konfiguracijama sa 2 do 24 mesta.
HYDROTHERM je automatski
­sistem za hidrolizu uzoraka pre
ekstrakcije i trenutno je jedini aparat
ovog tipa na tržištu.
FOOD
FOOD
FOODinfo
oprema za kontrolu kvaliteta
MESA i MESNIH PRERAĐEVINA
strana 10
Laboratorijski vlagomer, Ohaus, SAD
¾¾Namenjen je merenju vlage u mesu i mesnim prerađevinama
¾¾Vlagomer sa halogenim grejačem, brži u odnosu na vlagomer sa IR grejačima,
ima mogućnost potpunog programiranja
¾¾ Prednosti halogenog grejača u odnosu na IR grejač: ne dolazi do destrukcije materijala, preciznije
održava zadatu temperaturu, ravnomernije zagreva površinu uzorka...
¾¾ Robusna i hemijski otporna konstrukcija, veliki LCD displej, poseduje programe za manuelno i
automatsko podešavanje vremena sušenja, podešavanje nivoa zagrevanja u zavisnosti od vrste uzorka
¾¾ Poseduje RS232 interfejs, priključak za štampač ili računar
¾¾ Vlagomer je tipski odobren od Saveznog zavoda za mere i dragocene materijale.
MB35
kapacitet
35g
rezolucija
0,005g/0,05%
Standardna devijacija
0,18% (3g uzorka)
0,05% (10g uzorka)
45g
0,001g/0,01%
MB45
0,05% (3g uzorka)
0,015% (10g uzorka)
Prečnik tacne za uzorke 90mm
90mm
Temperaturni opseg
50 - 160°C (na podeoke po 5°C)
50 - 200°C (na podeoke po 1°C)
Prikazuje
% vlage, vreme, temperatura, masa
% vlage, vreme, temperatura, masa
Dimenzije
19 x 15,2 x 36cm
19 x 15 x 35cm
Stvaran prikaz kvaliteta mesa!
Opto-STAR - za kontrolu boje mesa
Princip rada: OPTO-STAR aparat se usmeri ka
površini mesa, čiju boju želimo da odredimo.
Šalje se infra-crveni svetlosni zrak, pri čemu
aparat prepoznaje kvalitet kroz sopstvenu refle­
ksiju, tako da rezultate očitavamo na displeju.
Ukoliko se radi o PSE mesu, reflektuje se
veći deo svetlosti, dok DFD meso zadržava
­OPTO-STAR svetlosnu energiju.
LF-STAR - za kontrolu
­elektro­provodlji­vo­sti mesa
LF-STAR je aparat koji sa dve nerđajuće čelične elektrode pokazuje kvalitet mesa na osnovu njegove
elektroprovodljivosti.
Princip rada LF-STAR-a se zasniva na elektropro­
vo­dljivosti mesa u koji se ubadaju elektrode aparata.
Rezultati se očitavaju sa velikog displeja.
PSE meso pokazuje visoku vrednost elektroprovo­
dljivosti, dok DFD meso pokazuje manju elektroprovodljivost, zbog njegove suve konzistencije.
MATTHAUS
COMPANY
FOOD
strana 11
FOOD info
oprema za kontrolu kvaliteta
MESA i MESNIH PRERAĐEVINA
TRICHINELA SPIRALIS
SVETLOSNA TRIHINELOSKOPIJA
¾¾ binokularni mikroskop sa podešavanjem međuokularnog rastojanja između
51mm i 75mm i dioptrijskom kompenzacijom,
¾¾ poseduje okulare sa širokim vidnim poljem, model WF10x / 20mm,
¾¾ objektiv uvećanja 20x do 40x, mogućnost kontinualnog podešavanja
uvećanja,
¾¾ binokularna glava se može rotirati za 360 stepeni,
¾¾ fokusiranje pomoću mikrometarskog zavrtnja koji se nalazi sa obe strane
mikroskopa,
¾¾ radno postolje sa klemama za fiksiranje uzorka i izmenjivim diskovima na koje
se stavljaju uzorci, koji mogu biti crni, beli ili od mlečnog stakla,
¾¾ kombinacija upadnog i transmitovanog svetla,
¾¾ mogućnost izbora izvora svetla, odozgo, odozgo i odozdo ili samo odozdo,
¾¾ sa dodatnim okularima uvećanja 20x, postiže se ukupno uvećanje do 80x.
DIGITALNA TRIHINELOSKOPIJA - do sada najefikasnija metoda detekcije
larvi T.Spiralis u mesu. Aparatura koja Vam je potrebna je:
¾¾ Personalni računar
¾¾ Digitalna kamera, model Moticam 1000, ­­­­Motic, Nemačka
¾¾ Stereo mikroskop model LAB 1, OPTIKA – Italija
Digitalna kamera se montira na okular mikroskopa, a preko usb kabla proje­
ktuje sliku na Vaš računar. U kompletu dobijate i softver koji vrši obradu slike.
Ovom metodom dobijate mogućnost dokumentovanja nalaza, slanja e-mailom ili kod preopterećenosti možete snimiti nalaz i naknadno ga pregledati.
Optika je izrađena po ZEISS licenci!
Pregled uzorka mesa na T. Spiralis metodom veštačke d
­ igestije
zbirnih uzoraka pomoću magnetne mešalice
10g
PEPSIN
2L
VODA 10000NF
46-480
CRURA
DIAPHRAGMATIS
USITNJAVANJE
100 UZORAKA
100g UZORAKA
STEREOMIKROSKOP
UVEĆANJE 15X
PREGLED 8min.
DIGESTIJA
30min.
1cm2 GRAVIRANA
PETRIJEVA ŠOLJA
SITO
Ø 0,18mm
FILTRACIJA
SEDIMENTACIJA
30min.
LEVAK
ZA
ODVAJANJE
PO
SQUIBB-u
OD 2L
30ml
SEDIMENTACIJA
10min.
10ml VODE
FOOD
16ml
HCl
25%
10ml
KIVETA
50ml
FOOD
FOODinfo
oprema za kontrolu kvaliteta
U ŽITO-MLINSKOJ INDUSTRIJI
strana 12
WILE 55
Portabl vlagomer model WILE-55,
Farmcomp, Finska
N
ajprodavaniji portabl vlagomer Wile-55, finskog
proizvođača Farmcomp!
¾¾ Namenjen je za merenje sadržaja vlage u žitaricama
¾¾ Digitalni displej za 13 različitih kultura kao što su:
pšenica, ječam, zob, raž, repica, kukuruz, grašak, mak,
kumin, suncokret, tritikale, gorušica i soja
¾¾ Poseduje automatsku temperaturnu kompenzaciju
¾¾ Radni opseg: 8-35% vlage, za uljana semena ­
6-25%
¾¾ Meri sadržaj vlage sa tačnošću od ±0,5%
¾¾ Težina 1,5kg
¾¾ Temperatura skladištenja: -15ºC do +55 ºC
¾¾ Vlagomer je tipski odobren od Saveznog zavoda
za mere i dragocene metale.
Napomena: baždarenje vlagomera se dodatno
naplaćuje
SINAR 6060
Portabl vlagomer SINAR AP 6060, Engleska
S
INAR AP 6060 je portabl vlagomer koji meri sadržaj vlage, hektolitarsku masu i
temperaturu.
¾¾ Vrlo je jednostavan za upotrebu – posle punjenja ćelije i izbora odgovarajućeg
programa, vrednost se očitava za 6 sekundi
¾¾ Tehnologija dozvoljava korišćenje celog zrna bez mlevenja odnosno
pripreme uzorka
¾¾ Precizan na 0,1%, radi na principu kapacitivnosti
¾¾ Ima mogućnost analize do 7 vrsta uzoraka kao što su: kukuruz, ječam,
ovas, raž, seme uljane repice i suncokret
¾¾ Sa težinom manjom od 2kg i mogućnošću korišćenja baterija, može da se
koristi za merenje u polju, skladištima, silosima i laboratorijama
¾¾ Vlagomer je tipski odobren od Saveznog zavoda za mere i dragocene metale.
Neki od najpoznatijih korisnika:
Nestle
BOCM Paul’s
Mars
Kraft Jacob
Zeneca
Quacker Oats
FOOD
Cargill
Western Australia Grain Board
Cadbury Schweppes
CP Mills
British Seed House
Nairobi Tea&Coffe
strana 13
oprema za kontrolu kvaliteta
U ŽITO-MLINSKOJ INDUSTRIJI
FOOD info
POTPUNO AUTOMATSKI LABORATORIJSKI
VLAGOMER ZA CELO ZRNO, GRANOMAT,
PFEUFFER, Nemačka
Princip
­merenja:
Granomat meri kapacitet (dielektričnu konstantu) celog zrna uzorka. Određuje vlagu proi­
zvoda i hektolitarsku masu; nije potrebna priprema uzorka. Granomat može da testira sve
žitarice, mahunarke, uljarice, kukuruz i slad. Memorija čuva do 100 različitih kalibracija.
Zapremina uzorka je 600 ml.
Merenje je potpuno automatsko. Uzorak se sipa u levak Granomata, odabere se željeni
Potpuno
automatsko proizvod i pritisne dugme za merenje. Granomat automatski puni mernu ćeliju; opremljen
je uređajem koji uklanja zrna koja nisu neophodna za merenje i na taj način obezbeđuje
merenje:
konstantnu zapreminu. Merenje kapaciteta, mase i temperature uzorka traje nekoliko
sekundi. Merna ćelija se isprazni, uzorak pada u fioku i može da se koristi za dalje analize što obezbeđuje kontinuitet u merenju. Granomat pokazuje sadržaj vlage, hektolitarsku
masu (izraženu u kg/hl) i temperaturu uzorka. R
­ ezultate štampa na ugrađenom štampaču.
Primena:
Granomat može da se koristi za široku lepezu proizvoda od kojih izdvajamo:
Žitarice: pšenica, raž, ječam, ovas, tritikale, durum pšenica, kukuruz, pirinač
Uljarice: seme suncokreta, uljana repica , seme lana, kikiriki
Mahunarke: grašak, soja, pasulj
Ostalo: konoplja, bundevine semenke, susam,
grahorica
Vlagomer je tipski odobren od strane
Saveznog zavoda za mere i dragocene metale
i isporučuje se žigosan
Tehnički
podaci:
115/230V, 50/60 Hz
Dimenzije (LxHxW): 420 x 360 x 390 mm
Masa: oko 18 kg
Garantni rok iznosi 12 meseci od instalacije
Servis u garantnom i vangarantnom roku obavljavu sertifikovani inženjeri SUPERLAB-a
obučeni u trening centrima ino-partnera. SUPERLAB je autorizovani distributer nemačke
kompanije PFEUFFER za teritoriju Srbije i Crne Gore, kao i za BIH, sa svim pravima i
obavezama koje iz toga proizilaze.
• Nema mlevenja
• Potpuno automatski
• Ugrađen štampač
• Visoka preciznost
• Lako rukovanje
• Velika zapremina uzorka (600 ml)
FOOD
FOOD
FOODinfo
oprema za kontrolu kvaliteta
U ŽITO-MLINSKOJ INDUSTRIJI
strana 14
LM 120
LABORATORIJSKI MLIN ­MODEL 120
¾¾ Mlin čekićar
¾¾ Projektovan za mlevenje zrna žita sa procentom vlage do 25%
¾¾ Uzorak prolazi kroz sito tako da se dobija fini, homogenizovani uzorak
pripremljen za npr. određivanje broja padanja, kvaliteta glutena, NIR analize
(određivanje proteina, masti, ­celuloze, pepela, vlage...)
¾¾ Uzorak se skuplja u filter kesi
¾¾ Kapacitet je 300 g za 30-50 sekundi u zavisnosti od sadržaja vlage
¾¾ 16.800 obrtaja u minuti
LM 3303
LABORATORIJSKI MLIN MODEL 3303
¾¾ Mlin sa diskovima
¾¾ mlevenje bez gubitka vlage – dizajn diskova i brzina mlevenja minimalizuju
razvijanje toplote
¾¾ mogućnost podešavanja diskova radi podešavanja veličine čestica uzorka
¾¾ količina uzorka je 5-50 g za standardne analize i 10-15 g za određivanje vlage
¾¾ mlin ima AACC standard br. 55-30
¾¾ uzorak se sakuplja u čašu od 250 ml
¾¾ prečnik diska 75 mm
LM 3100
LABORATORIJSKI MLIN, MODEL 3100
¾¾ Mlin čekićar
¾¾ Samo-čišćenje: aparat je dizajniran tako da ciklon smanjuje potrebu za
čišćenjem između uzoraka - filter vrećica na izlazu i ciklonski tok strujanja
uslovljavaju minimizovanje oslobađanje prašine
¾¾ Zvučno neprobojna obloga smanjuje nivo bučnosti
¾¾ Veliki kapacitet uzorka smanjuje grešku uzorkovanja
¾¾ Dobija se homogena veličina čestica potrebna za rad aparata: Falling
Number, NIR, Glutomatic.
¾¾ Mlevenje uzorka do 25% vlažnosti adekvatnim izborom brzine protoka
¾¾ Sigurnosno isključivanje motora u slučaju da su vrata otvorena
FOOD
strana 15
oprema za kontrolu kvaliteta
U ŽITO-MLINSKOJ INDUSTRIJI
NIR ANALIZATOR INFRAMATIC
8600, PERTEN, Švedska
S
pecijalno dizajniran analizator poseduje ­osnovne
kalibracije za određivanje vlage, proteina i pepela
u pšeničnom brašnu i vlage i proteina u pšenici
¾¾ Rezultati više analiza se dobijaju za 30-ak sekundi što omogućava da se brzo dobije uvid u više
informacija o proizvodu
¾¾ Brzi analizator sa 7 filtera
¾¾ Ugrađen štampač
¾¾ Kućište otporno na prašinu tako da je pogodan za
upotrebu u samom mlinu
¾¾ Ne koristi hemikalije niti potrošni materijal – nema
posuda za uzorak koje se lako slome, ogrebu i
skupe su
¾¾ Jednostavan za upotrebu i za netehničko ­osoblje –
operacije sa 2 dugmeta
¾¾ Ugrađen industrijski računar u njega, može da
radi i u uslovima nepogodnim za kompjuter i ne
zavisi od podrške kompjutera
FOOD info
Flour Analyzer
BRZI ANALIZATOR ŽITARICA I ULJARICA
(CELO ZRNO), INFRAMATIC 9200, PERTEN,
Švedska
Opis - Prednosti:
¾¾ Precizna, brza analiza: merenje za 40 sekundi pokriva čak 100 pod uzoraka, čiji se rezultati uprosečuju.
Dobijeni rezultat je izuzetno tačan, ponovljiv, a pre svega brzo dobijen.
¾¾ Parametri koji se ispituju: proteini, vlaga, ulje, specifična težina, skrob, vlakna ...
¾¾ Potpuna mrežna povezanost: sa integrisanim modemom i menijem za mrežnu podršku,
aktivan je u svakom delu sveta.
¾¾ Integrisana specifična težina: prati zavisnost specifične težine i NIR parametara.
¾¾ Sve žitarice i uljarice: Perten nudi spremnu kalibraciju za široku lepezu žitarica i uljarica
svih geografskih područja, uključujući uzorke koji sadrže visok procenat vlage.
¾¾ Odgovara internacionalnim standardima kao što su AACC 39-25, OIML RI 59
¾¾ Standardizacija instrumenta: Osigurava da sve jedinice daju iste rezultate
za iste uzorke, nezavisno od temperature uzorka i ambijenta.
Karakteristike:
Vreme analiziranja: 40 sekundi
Opseg talasnih dužina: 1100 do 1400 nm
Integrisan štampač
Port: USB i serijski
Proizvodi: sva zrna, semenke zrna, uljarice, slad, grašak, pasulj,
FOOD
FOOD
FOODinfo
Benefits:
World Standard
Low Operation Costs
Blend Optimization
Officially Approved
oprema za kontrolu kvaliteta
U ŽITO-MLINSKOJ INDUSTRIJI
strana 16
M
etod broja padanja je brz i jednostavan
test određivanja aktivnosti alfa-amilaze.
Metod broja padanja švedske firme Perten Instruments je
svetski standard za merenje aktivnosti alfa-amilaze u brašnu i
krupici pšenice, durum pšenice, raži, ječma, ostalih žitarica i
sladovanih žitarica. SUPERLAB je generalni zastupnik švedske
firme Perten Instruments.
FALLING NUMBER 1500 – jedno radno
mesto
Detekcija oštećenih zrna
¾¾ Kontrola obrade kako bi se dobio što kvalitetniji finalni
proizvod
¾¾ Prikaz rezultata na displeju i štampaču
¾¾ Unapređena pouzdanost analize pomoću automatske
kontrole nivoa vode
¾¾ RS-priključak
¾¾ Zvanično odobrenje: Međunarodni standardi i preporuka
kao što je AACC, ICC, ISO/DIS
Falling Number 1500
FALLING NUMBER 1700 – dva radna mesta
Dupliran kapacitet merenja
¾¾ jednostavna i brza procedura
¾¾ manji troškovi eksploatacije
¾¾ automatska rekalkulacija rezultata Broja Padanja
¾¾ kontrola sistema mikroprocesorom za dvojne analize sa automatskim
početkom i displejem rezultata
¾¾ dimenzije: 570x 370x 210 mm
¾¾
težina: 17,5 kg
¾¾
Zvanično
odobrenje:
Međunarodni standardi
i preporuka kao što je
AACC, ICC, ISO/DIS
Falling Number 1700
FOOD
strana 17
oprema za kontrolu kvaliteta
U ŽITO-MLINSKOJ INDUSTRIJI
FOOD info
Glutomatic System, Perten
ODREĐIVANJE SADRŽAJA GLUTENA
G
luten predstavlja u vodi nerastvorljive proteine pšenice, odnosno brašna i čini njihovu
osnovnu komponentu.
Kvalitet pšenice se zasniva na fizičkim osobinama lepka (glutena) tj. na njegovoj
elastičnosti, rastegljivosti i moći proizvodnje i zadržavanja gasa. Njegova svojstva određuju
karakteristike testa i utiču na kvalitet krajnjeg proizvoda. Kvalitet i kvant­i­tet glutena utiču na
elastičnost testa, zadržavanje gasa, širenje i na krajnji kvalitet pečenja. Takođe, sposobnost
da se formira nelepljivo testo, da se održi željena čvrstina testa i da se postignu konstantne
karakteristike kuvane paste su pod uticajem karakteristika glutena.
Osnovu glutena čine nerastvorljive u vodi, složene belančevinaste materije - glijadin i glutenin. Među ovim proteinima postoji čvrsta fizičko-hemijska veza, a promenom odnosa među
njima menjaju se i svojstva lepka. Sa povećanjem sadržaja glijadina povećava se rastegljivost
lepka i obrnuto. Ispiranjem testa i mehaničkim pritiskom testo se oslobađa rastvorljivih sastojaka i skroba, a zaostaje gumasta masa glutena.
Glutomatic test meri Gluten Index koji karakteriše snagu glutena, sadržaj vlažnog i suvog
glutena i moć vezivanja vode.
Pertenova metoda Gluten Index je svetski standardni test za određivanje kvaliteta i kvantiteta glutena u brašnu, pšenici, durumu i krupici. Poseduje zvanična odobrenja: AACC br.3812, ICC br.137/1,155 i 158, ISO 7495.
Glutomatic System se sastoji od :
ÂÂ Glutomatic 2200
ÂÂ Centrifuge 2015
ÂÂ Glutork 2020
GLUTOMATIC 2200 – sistem sa dva
radna mesta
ÂÂ Prilagodnjiva metoda: meri kako mlevene žitarice tako i brašno
ÂÂ Laka priprema uzorka: nije potrebno
kondicioniranje uzorka
Glutomatic 2200
ÂÂ Brza analiza: kompletan test traje manje od
i Centrifuga 2015
10 minuta
ÂÂ Jednostavan za rukovanje, automatizovan
ÂÂ Robustan dizajn aparata obezbeđuje upotrebu u silosima ili na otkupnim mestima
ÂÂ dimenzije: 330x350x320 mm
ÂÂ težina: 24 kg
ÂÂ Zvanična odobrenja: AACC br.38-12, ICC br.137/1,155 i 158,
ISO 7495
GLUTORK 2020
ÂÂ Određivanje sadržaja suvog glutena za 4 min
ÂÂ Jednostavan za rad
ÂÂ Minimalna priprema uzorka
ÂÂ Brz i automatski
ÂÂ Simultano određivanje kvantiteta i kvaliteta glutena
ÂÂ dimenzije: 190 x 250 x 100 mm
Glutork 2020
ÂÂ težina: 2 kg
FOOD
FOOD
FOODinfo
oprema za kontrolu kvaliteta
U ŽITO-MLINSKOJ INDUSTRIJI
strana 18
Brzi analizator viskoznosti
(RapidVisco Analyser) RVA-Super 4
R
apidVisco Analyser RVA-Super4 je instrument kojim se određuje
viskoznost skroba, žitarica, brašna i hrane. Koristeći internacionalne
standardne metode za analizu je dovoljno 2-3 grama uzorka.
Kombinacija brzine, preciznosti, fleksibilnosti i automatizacije, RVA
je jedi­nstveno sredstvo za razvoj, k­ ontrolu kvaliteta, kontrolu procesa i
pouzdanosti.
RVA-Super4, prilagođen za visoku osetljivost i stabilnost za istraživače
i nove proizvode. Ciklično zagre­vanje i hlađenje doprinosi boljoj proceni
reoloških osobina i viskoznosti proizvoda.
Karakteristike:
¾¾ Velika osetljivost: Kontrolni sistem prilagođen uzorcima sa malom viskoznošću
¾¾ Brza analiza: Standardna analiza traje 13 minuta
¾¾ Lak za upotrebu: Automatizovano rukovanje smanjuje obuku
¾¾ Kalibracija se proverava sa standardima za sigurnost ISO9000 i zahtevima sistema kvaliteta
¾¾ Bez stakla: Bezbedan za proizvodnju prehrambenih proizvoda
¾¾ Preciznost: Tačnost brzine mešanja, grejanja i hlađenja, ­osigurava ponovljivost
¾¾ Standard: Internacionalna standardna metoda potvrđena od ICC i AACC
Aplikacije:
Pouzdan za istraživanje i razvoj, proizvodnju, kontrolu kvaliteta, testiranje svežih uzoraka i
­kontrolu procesa proizvodnje.
Skrob: Ako ste ozbiljni u analizi skroba, tu je onda samo Rapid Visko Analyser. Potpuno testiranje
­nativnog i modifikovanog skroba za 13 minuta .
Proteini: Gluten pšenice, obrano mleko u prahu, proteinski koncetrat surutke, proteini soje
Lepljivost: Čvrstoća i lepljivost hidrokoloida
Mlevenje i pečenje: Kvalitet skroba, kvalitet glutena, aktivnost amilaze
Mlečni proizvodi: sir i topljeni sir, sladoled i jogurt
Hrana: Grickalice, pahuljice, paste, rezanci
doughLAB /
doughLab je instrument koji omogućava reološko ispitivanje testa pšeničnog brašna za
hleb i druge primene, kao što su mlevenje, pečenje i ispitivanje drugih žitarica (pirinač, tritikale, durum).
doughLab može izvesti AACC i RACI standardne testove koji obezbeđuju rezultate koji se mogu dobiti pomoću farinografa. Određuje apsorbovanu vodu, profil mešanja testa, vreme razvoja, stabilnost
i mekoću testa od pšenice, pirinča i duruma za mlevenje, pečenje i laboratorije za ispitivanje hrane
koristeći uobičajene konfiguracione testove.
Karakteristike:
¾¾ U skladu sa ISO9000 i i zahtevima sistema kvaliteta
¾¾ Integrisano: dispenzor za kapanje, kontrola temperature i
­
kompjuterizacija
¾¾ Automatski: Rukovanje i podaci analize se čuvaju u softveru
¾¾ Programiranje brzine mešanja: služi za brzo testiranje, ispitivanje reakcije testa na promenu brzine mešanja, sastojaka i
ispitivanje gustine testa
¾¾ Programiranje temperature: Merenje zagrevanja i karakteristike želiranja testa.
¾¾ Softver za mešanje: Opcionalno doughMAP softver koji simulira rezultate uobičajenog mešanja
brašna
FOOD
FOOD info
oprema za kontrolu kvaliteta
U ŽITO-MLINSKOJ INDUSTRIJI
strana 19
Jednostavna analiza mikotoksina u žitaricama
Odobrenje GIPSA :
ROSA Aflatoksin
Kukuruz
Kukuruzno brašno
Kukuruzna krupica
Mešavina kukuruza i soje
Oštećen kukuruz
Kukuruzni griz
Suve žitarice za destilaciju
Mleven pirinač
Ovas
Kukuruz kokičar
Pirinač
Raž
Sirak
Soja
Pšenica
ROSA DON
Ječam
Kukuruz
Ječam za slad
Mleven pirinač
Ovas
Pirinač
Sirak
Pšenica
Pšenično brašno
ROSA Fumonizin
Kukuruz
ROSA Ohratoksin
Ječam
Ječam za slad
Pšenica
ROSA Zearalenon
Ječam
Kukuruz
Kukuruzni griz
Suve žitarice za destilaciju
Mleven pirinač
Ovas
Pirinač
Sirak
Pšenica
Pšenično brašno
VICAM
CHARM-ovi testovi za mikotoksine su na bazi inovativne ROSA (Rapid One Step As­
says- brza analiza u jednom koraku) tehnologije, lake za korišćenje, brze i tačne. Princip
izvođenja testa se zasniva na pipetiranju ekstrakta uzorka na ROSA tračicu, inkubiranju i
očitavanju u ROSA-M čitaču.
CHARM-ov kvantitativan aflatoksin test je prvi dobio GIPSA (Grain Inspection, P­ ackers
& Stockyards Administration) odobrenje za kvantitativno merenje nivoa aflatoksina u
žitaricama. Od tada, CHARM je proširio detekciju mikotoksina od A do Z, uključujući:
• Trominutni kvantitativan test za aflatoksine u kukuruzu
• Trominutni kvalitativan test za aflatoksine u kukuruzu i za DON u pšenici i ječmu
• Desetominutni kvantitativni testovi za aflatoksine, DON, fumonizin, ohratoksine,
T-2/HT-2 i zearalenon u različitim uzorcima
Jednostavna priprema uzorka (ekstrakcija)
CHARM obezbeđuje etanol i metanol u razblaženoj konce­ntraciji koji su spremni za
upotrebu. Dodatne prednosti su sledeće:
• Jednostavna priprema uzorka i ušteda vremena
• Eliminisanje pripreme rastvora određene koncentracije
Zašto je CHARM-ova tehnologija bolja ?
33 Analiza u jednom koraku
33 Tračica za kvantitativno očitavanje
33 Prikaz rezultata na Rosa-M čitaču u ppb i/ili ppm
33 Tračice su zaštićene plastificiranim koricama koje ih štite od
spoljašnjih uticaja
33 Nije potrebna kalibracija instrumenta
33 Minimalno mesta i potrošnog materijala potrebno za rad
33 2 u 1 test na aflatoksine: ekstrakt uzorka može da se koristi za
kvalitativan i kvantitativan test
33 Štampanje ili čuvanje rezultata uz pomoć MYCOsoft softvera
Kontrola temperature
Ravna
površina
Definisana
zapremina uzorka
Tajmer
Tračica sa plastifi­ci­ranim
koricama, zaštita od
spoljašnjih uticaja
Razvoj linije
Nalepnica za obele­
žavanje broja uzorka
Sunđer/obezbeđuje
ravnomeran prolazak
uzorka kroz tračicu
Očitavanje
rezultata u
ppb/ppm
FLUOROMETRIJSKA ANALIZA MIKOTOKSINA
ÂÂ Jedna od najsavremenijih metoda analize mikotoksina obuhvata ekstrakciju uzorka i
prečišćavanje sa Vicam-ovim imunoafinitetnim k­ olonicama (SAD) koje dalje idu na tečnu
hromatografiju HPLC ili se mogu koristiti za kvantitativno određivanje prisutnih mikotoksina
upotrebom fluorometra.
ÂÂ Metoda je jednostavna i brza (analiza traje manje od 30 minuta). Jedno­stavnost testa
je jedna od prednosti – pritiskom na taster fluorometra podešava se koji će mikotoksin da
se određuje. Posle izolovanja mikotoksina primenom imunoafinitetne kolonice, uzorak se
stavi u fluorometar. Fluoro­me­tar očitava fluoroscenciju direktno proporcionalnu količini
prisutnog mikoto­ksina i daje vrednost izraženu u ppb ili ppm. Rezultat se štampa na ugrađenom štampaču.
Instrument može da određuje Aflatoksin, DON, Zearalenon, Fumonizin, Ohratoksin, T-2 toksin.
ÂÂ Vicam-ov sistem je odobren od Američkog ministarstva za poljoprivredu (USDA) i Udruženje analitičkih
hemičara (AOAC).
FOOD
FOOD
FOODinfo
oprema za kontrolu kvaliteta
HRANE ZA ŽIVOTINJE
strana 20
UZIMANJE UZORAKA
U
zorkovanje je bitna faza u procesu određivanja kvaliteta sirovine. Na
pravilno uzetom uzorku se vrši niz laboratorijskih analiza na osnovu
kojih će se odrediti način njenog skladištenja i prerade što će omogućiti da
gotov proizvod bude ujednačenog kvaliteta.
Glavni problem uzorkovanja je neujednačen kvalitet žitarica u celoku­
pnoj količini. Cilj sakupljanja uzoraka je da se uzme reprezentativni deo
od celo­kupne količine žitarica što se obično radi prikupljanjem što većeg
broja pojedinačnih uzoraka. Na ovaj način je veća šansa da će se sakupiti žitarice različitog kvaliteta. Pravilno
uzorkovanje je posebno važno za niz analiza kontrole kvaliteta – određivanje procenta zaraženih žitarica plesnima, određivanje sadržaja vlage, proteina, masti itd. Ukoliko uzorkovanje nije pravilno urađeno, nećemo
dobiti realnu sliku kvaliteta dopremljenih žitarica. Najbolje je uzeti male uzorke sa što više različitih mesta u
silosu, iz kamiona i iz različitih skladišnih prostora. Sondama se mogu uzimati uzorci duboko u žitaricama.
Glavna preporuka je da se veći broj uzoraka pomeša u jednoj kofi, a zatim iz nje uzme jedan uzorak koji će se
odneti u laboratoriju na analizu. Cilj pripreme uzorka je da se napravi jedan uzorak koji će u što većoj meri biti
ujednačen u pogledu kvaliteta.
Za uzorkovanje se koristi veliki broj različitih šila i sondi koje su deo standardne ponude SUPERLAB-a.
Pojedinačne uzorke proizvoda treba uzimati po celoj dubini sloja (iz sredine i iz svakog ugla) ili iz tri sloja
ako se uzorak uzima iz vreće (sa vrha, iz sredine i sa dna). Broj uzetih pojedinačnih uzoraka zavisi od vrste
­proizvoda, njegove mase, veličine ambalažne jedinice i proizvedene količine.
ŠILA
Pri uzorkovanju praškaste i sitnozrnaste robe se koriste šila. Potrebno je zabosti
šilo u džak pod uglom od 35-40º tako da roba sama ističe kroz šilo u unapred
postavljenu vrećicu. Blagi konus na vrhu omogućava da šilo pri uzorkovanju ne
cepa džak. Šila se proizvode prečnika od 10 do 28 mm, a dužine do 500 mm ili
u zavisnosti od potreba potrošača.
SONDE
Sonda za uzorkovanje se koristi za zrnastu robu
do veličine kukuruza i lešnika, kao i sve vrste
praškaste robe. Postavljanjem pregrada unutar otvora cevi možemo da dobijemo poprečne
uzorke po slojevima džaka ili kontejnera što je
prednost ovog uzorkivača. Kada nema pregrada, dobijamo prosečan uzorak.
Standardne dimenzije sonde su: prečnik 38 mm, a dužina 1300 mm, a proizvode se u mnogim drugim dimenzijama i sa različitim brojem otvora u zavisnosti od toga da li se radi o praškastom, sitnozrnastom ili krupnozrnastom materijalu.
KESE ZA UZORKOVANJE
Uzorci sirovine i gotovog proizvoda koje smo uzeli za laboratorijsko ispitivanje se stavljaju u čiste i suve plastične vrećice koje su nepropustljive za
vlagu i vazduh. Upakovani uzorci moraju da imaju dekla­raciju koja sadrži
detaljne podatke o uzorku, mestu i načinu uzorkovanja i licu koje je vršilo
uzorkovanje. Standardne kese za uzorkovanje su zapremine 385ml i 710ml
proizvođača NASCO. Sve kese za uzorkovanje su sterilne, proizvedene od
naj­kvalitetnije plastične mase. Zatvaraju se uz pomoć klip zatvarača koji
obezbeđuje čuvanje celokupne zapremine uzorka bez curenja i rasipanja.
Kese se postavljaju u stalak sa jednim ili deset mesta koji je vrlo praktičan i
omogućava držanje kesa na jednom mestu. Ako se određuje vlaga proizvoda, preporučuje se da se koriste dve
kese čime se postiže apsolutna hermetičnost.
FOOD
strana 21
oprema za kontrolu kvaliteta
HRANE ZA ŽIVOTINJE
FOOD info
NOVA TEHNOLOGIJA ZA
UTVRĐIVANJE ADF, NDF I SIROVIH
VLAKANA
F
ibertherm je namenjen za određivanje ADF, NDF i ukupnih nesvarljivih vlakana i koristi
zaštićenu Gerhardt-ovu tehnologiju ’’FiberBag’’.
Fibertherm – prednosti
• Istovremeni rad na, čak i do 12 uzoraka
• Brza filtracija bez teškoća
• Kratko vreme zagrevanja
Potpuno smanjenje troškova
• Automatizacija procedure
• Ušteda hemikalija
• Voda za hlađenje - kontrola energije
Unapređenje kvaliteta analize
• Konstantni i automatski uslovi analize
• Konstantan kvalitet filtracije FibreBag-ova
Više bezbednosti u laboratoriji
• Nije potreban digestor
• Korisnik nije izložen opasnim hemikalijama
Gerhardt je razvio Fibretherm automatski
sistem i FiberBag manuelni sistem.
Razlika između
ovih sistema je u
fazama ključanja
i filtracije. Kod
automatskog
sistema je sve
potpuno automatizovano, dok kod
manuelnog siste­
ma korisnik treba
ručno da izvrši
korake ključanja i
­filtracije.
BRZI ANALIZATOR DA 7200,
PERTEN, Švedska
U
ređaj najnovije generacije, najbrži i sa najvećim opse­gom NIR
analizator predviđen za analizu svih vrsta uzoraka – gotovog
proizvoda, poluproizvoda kao i sirovine za isti. Uređaj radi na
principu osvetljavanja uzorka pri čemu uzorak apsorbuje deo sve­
tlosti (u zavisnosti od sastava uzorka), a ostatak se reflektuje i meri
talasna dužina.
¾¾ Rezultati za 6 sekundi što omogućava analizu nekoliko uzoraka u minutu
¾¾ Nema pripreme uzorka
¾¾ Mogućnost određivanja vlage, proteina, masti/ulja, ­celuloze,
energije, aminokiselina, skroba...
¾¾ Proizvodi u kojima se vrše analize: sve vrste žitarica, ­uljarice,
ostali sirovi materijali, sačma
¾¾ Uzorak se stavlja u petri šolju koja rotira u toku analize da bi
se skenirala što veća površina uzorka tako da se uzorak snima
u potpunosti
¾¾ Broj skeniranja: oko 100 spektrova u sekundi
¾¾ Rad na uređaju dodirom ekrana rukom (touch-screen)
FOOD
FOOD
FOODinfo
oprema za kontrolu kvaliteta
HRANE ZA ŽIVOTINJE
strana 22
MAKROELEMENTI BEZ MUKE
Plameni fotometar, m
­ odel
PFP7, Jenway, Engleska
Vrhunski digitalni plameni fotometar najviše klase
namenjen za merenje koncentracije Na+, K+, Ca2+,
Li+ i Ba2+.
¾¾ Detekcioni limit za Na+ i K+ ≤ 0,2ppm
¾¾ Detekcioni limit za Ca2+ ≤ 15ppm
¾¾ Detekcioni limit za Li+ ≤ 0,25ppm
¾¾ Detekcioni limit za Ba2+ ≤ 30ppm
¾¾ Izvor energije je propan/butan gas iz boce
ili prirodan gas iz mreže
Zagrevanje: da bi se postigla specifikacija
željenog stanja, plamen mora da gori najmanje 15
minuta sa početkom usisavanja
Zahtevi uzorka: zavisi od aplikacije. Ipak, uzorci ne bi trebalo da budu visoko-viskozni ili ­nehomo­geni.
Uzorak se ubacuje u nebulizer iz posude za uzorke, test-tube ili ostalih pogodnih posuda. Maksi­malna
količina uzorka koja je potrebna za 20 sekundi usisavanja je 2ml.
Komplet sadrži:
a)
b)
c)
d)
Plameni fotometar PFP7/C
Specijalno dizajnirani vazdušni kompresor M 8515
Filteri za Na+, K+, Ca2+, Li+ i Ba2+
Standardni rastvori 1000ppm za Na+, K+, Ca2+, Li+ i Ba2+
Dimenzije instrumenta:
420x360x300mm
Masa: 8kg
Spektrofotometar VIS, model 6305
VIS spektrofotometar koji ima široku primenu u kontroli kvaliteta, ekologiji i mnogim istraživačkim
analizama. Unapređeni korisnički meni je specijalno prilagođen analitičkim i fotometrijskim zahtevima većine ­laboratorija.
Radni opseg: 190-1100nm
Fotometrijska merenja absorbance, transmitanse i koncentracije
Opseg %T: 0 do 199,9%
Opseg Abs: -0,300 do 1,999
Kalibracija: slepa proba sa jednim standardom ili faktorom
Širina optičkog puta 6nm
Opseg koncentracija: -300 do 9999 (1/ 0,1/ 0,01/ 0,001)
Jedinice po izboru ppb, ppm, µg/l, mg/l, M, %
Faktor 0-999/1000-9999
Broj kalibracionih tačaka za koncentraciju:
slepa proba + jedan standard (faktor)
Poseduje multifunkcionalni LCD displej
Izvor svetla Tungsten/Deuterijum
Poseduje RS232 interfejs
Dimenzije: 365x272x160mm
Masa: 6kg
* Uz aparat se isporučuje 100 plastičnih kiveta (10x10mm).
FOOD
oprema za kontrolu kvaliteta
HRANE ZA ŽIVOTINJE
strana 23
UREAZA
S
FOOD info
oja je nezamenljiva u ishrani domaćih životinja zbog visokog sadržaja proteina, ulja, esencijalnih
aminokiselina i dr. Međutim, soja sadrži biološki aktivne antihranljive supstance, kao što su tripsin
inhibitori, ureaza, hemaglutenin, lipoksidaza i dr., koje usporavaju apsorpciju belančevina u organizmu životinje, snižavaju efikasnost usvajanja hrane i imaju toksično dejstvo. Te supstance pripadaju
belančevinama, koje se prilikom određene temperaturne obrade podvrgavaju denaturizaciji, to jest
njihova aktivnost se snižava do nivoa koji nije toksičan. Iz tog razloga soja se mora termički obraditi.
Ureaza test nam omogućava otkrivanje neadekvatno termički tretirane soje.
Princip metode se zasniva na određivanju aktivnosti ureaze koja predstavlja količinu oslobođenog
amonijaka u minuti.
Aparati i pribor koji se koriste kod ureaza testa su sledeći:
Mlin za mlevenje (pogledati na stranici br.6 mlinove koji su na popustu)
Sito, veličine čestica 200µm.
U ponudi su sita renomirane engleske firme Endecotts; svako sito poseduje ISO
sertifikat.
Analitička vaga
SUPERLAB je generalni zastupnik američke kuće OHAUS
(OHAUS je deo Mettler-a od 1989.godine). Standardni modeli su Adventurer
210 ili 65 grama sa tačnošću od 0,0001 grama. Vaga je digitalna, poseduje sve
važeće svetske sertifikate, automatsku kalibraciju, dvosmerni RS232 priključak za
štampač ili računar i, što je najvažnije, vaga je tipski odobrena od Saveznog zavoda za mere i dragocene metale.
Vodeno kupatilo
Vodena kupatila GFL sa mešalicom i šejkerom ili standardna izrađuju se sa
svim sistemima zaštite, u zapreminama od 7,14, 21, i 40 litara i sva su
opremljena poklopcem.
Radni opseg je od sobne temperature do 99,90 C sa t­eperaturnom
stabilnošću od 0,10 C.
Kupatila za uparavanje, sa prstenovima proizvode se u varijanti sa jednim,
4, 6 ili 8 mesta.
pH metar
Laboratorijski pH-metar model CyberScan pH
510, ­holandske firme ­Eutech Instruments, je
­multiparametarski aparat kojim se mogu meriti pH vrednost, mV i
­temperatura u rastvo­rima. Za sve dodatne informacije biće Vam na
raspolaganju stručni tim SUPERLAB-a.
Štoperica i potrošni materijal
Postupak analize
U epruvetu se prenese samleveni uzorak za ispitivanje izmerenog sa
tačnošću od 0,1mg, a zatim se doda puferni rastvor uree. Epruveta za
ispitivanje se postavi u vodeno kupatilo na 30ºC, zatim se doda hlorovodonična kiselina i sadržaj
kvantitativno prenese u bocu za titraciju. Titriše se sa natrijum-hidroksidom do pH 4,70 koristeći pH
metar.
FOOD
FOOD
FOODinfo
oprema za kontrolu kvaliteta
U INDUSTRIJI ALKOHOLA
strana 24
Refrakrometri
Denzitometri
Polarimetri
A
reometri svojim dimenzijama i podelom skale moraju ogovarati ISO standardima. Imaju cilindričnu
kuglu i cevčicu promera najmanje 3mm.
Graduisani su tako da se može vršiti očitavanje na vrhu meniskusa.
GECO Areometri - Odlikuje ih preciznost i pouzdanost i kvalitet izrade.
Nemački proizvođač radi od 1910. godine i sada je već
peta generacija naslednika nosilac posla i nasleđene
tradicije. O kvalitetu proizvoda ne treba ni govoriti jer
se neprekidno radilo na moderni­zaciji opreme, izboru
sirovina najboljeg kvaliteta i angažmanu inventivnog
stručnog kadra. U takvoj nastaloj i razvijenoj ponudi
možemo izdvojiti sledeće:
™™ Areometri po Baume-u
™™ Areometri za šećer u stepenima Briksa
™™ Saharimetri za industriju piva
™™ Alkoholometri prema E.E: 76/765
™™ Alkoholometri sa prikazom sadržaja alkohola u zapreminskim procentima
™™ Areometri za specijalne namene
Laboratories Dujardin-Salleron
su specijalizovane za podmirivanje potreba vinske industrije u celini, tako da ovom
prilikom izdvajamo iz njhove bogate ponude areometre za širu i za vino.
Za industriju jakih alkoholnih pića nude se alkoholometri koji su name­njeni za laboratorijska ispitivanja i za
inspekcijske svrhe, koji se pojedinačno poručuju ili se potražuju u koferu koji sadrži pet do deset alkoholo­
metara sa etaloniranim termometrom i sertifikatom.
Destilator – Ekstraktor
Stakleni aparati za destilaciju odnosno ekstrakciju isparljivih komponeti iz vina,
odnosno jakih alkoholnih pića su razvijani i unapređivani tokom godina u laboratorijama Dujardin Sallerona . Dizajnirani su tako da
omogućavaju brzu i jednostavnu ekstrakciju osnovnih sastojaka iz rastvora, destilaciju alkohola, do čistog ekstrakta i
destilata, kao i za daleko precizniju titraciju i analize.
Metode destilacije:
Duclaux-Gayon tip: Jednostavna destilacija, sa direktnim
grejanjem balona plamenom. Vreme trajanja procesa je oko
20 minuta i koristi se kada je potrebno raditi do 10 analiza
nedeljno.
Mothe tip: Destilaciona metoda uz korišćenje vodene pare.
Vreme trajanja procesa je od 7 do 12 minuta i koristi se kada
se radi do 10 analiza dnevno.
FOOD
strana 25
oprema za kontrolu kvaliteta
U INDUSTRIJI ALKOHOLA
FOOD info
Ebuliometar
Brzo određivanje alkohola sa ebuliometrom
Sa elektronski regulisanim električnim grejačem i kontinuiranim hlađenjem, ebuliometar
omogućuje direktno i precizno određivanje sadržaja alkohola u suvim vinima za manje
od 6 minuta.
New generation
Prednosti:
•
•
•
•
•
•
•
Brzo podešavanje i rukovanje
Originalni i ergonomski dizajn
Pouzdanost metode
Analiza traje samo 6 minuta
Savremena elektronska tabla sa regulacijom grejanja
Univerzalno napajanje
Hlađenje je obezbeđeno
Pomoćni pribor:
•
•
•
•
Merna cev za vodu i vino
Disk za ebuliometar
Standard vina
Creva za vodu i izlazni tok
Metoda:
Ebuliometar
>> Napuniti bojler
do linije i uključiti
grejanje
>> Temperatura raste
do tačke ključanja –
oko 6 minuta kasnije
>> Pročitati sadržaj
alkohola u stepenima na
disku za ebuliometar
Princip:
Temperatura ključanja suvih vina zavisi od sadržaja alkohola i
vazdušnog pritiska.
Temperatura ključanja vode i vina se evidentira i na osnovu nje direktno
očitava sadržaj alkohola sa preciznošću od 0,1% vol.
FOOD
FOOD
FOODinfo
www.hach-lange.com
oprema za kontrolu kvaliteta
U INDUSTRIJI ALKOHOLA
strana 26
Excellence in
ORBISPHERE
K
ompanija HACH LANGE je proizvođač analizatora za merenje kiseonika, ugljen dioksida, azota,
vodonika i ozona u proizvodnji osvežavajućih pića. Više od pola veka postojanja i razvoja tehnološke
linije uz servis i vodeći brend ORBISPHERE čini ovu kompaniju nezamenljivom u industriji
alkoholnih, bezalkoholnih pića i flaširane vode. Njihovi instrumenti su većinom instalirani u vodećim pivarama, vinarijama, industriji sokova, fabrikama mineralne vode širom sveta. ORBISPHERE imaju široku
primenu kako u laboratorijskim merenjima kao portabl instrumenti tako i u proizvodnim procesima (u liniji, na
liniji,
van linije).
ivari
znaju da
sadržaj rastvo­
re­nih gasova utiče kako na
stabilnost piva tako i na doživljaj
konzumenata. Sadržaj kiseonika
se prati kako bi se osi­gurao kasniji svež ukus i stabilnost proizvoda, dok se sadržaj CO2 održava
u definisanim granicama, tako da je
izgled i ukus u ustima konzistentan.
industriji napitaka koji su karbonizirani prisustvo ugljen dioksida daje reskost i prepoznatljivost piću i
jasno definisan ukus za potrošače. Kroz proces snabdevanja vodom, vazduh se akumulira u različitim
zapreminama u karbo-kulerima, ali sa analizatorima kompanije HACH LANGE
omogućeno je direktno merenje rastvorenog ugljendioksida, na koje ne utiče
prisustvo vazduha.
ACH LANGE pruža vinarima mogućnost boljeg razumevanja značaja
merenja kiseonika, jer se time smanjuje potreba za SO2 i povećava stabilnost ukusa.Portabl analizatore kiseonika koriste u laboratoriji za merenje TPO i
za proveru nivoa kiseonika u tankovima radi redovnog praćenja kao i za specijalne projekte u koje se ubrajaju i mikro oksigenacije.
P
U
H
Za detekciju ozona u industriji flaširanih (ozon ne ostavlja nikakav rezi­
du­alni ukus, boju i miris), analizatori HACH LANGE se ističu svojom
osetljivošću. Njihovi aparati imaju izvaredan nizak nivo odgovora na prisustvo
ozona (ispod 5ppb), visoku preciznost i minimalne zahteve za održavanje. Kao
takvi, analizatori ozona se korsite u industriji flaširanih voda i fabrikama za
proizvo­dnju vode i sličnim aplikativnim režimima širom sveta.
Većina modela je dostupna i za rad u prostorima sa EX zaštitom.
FOOD
strana 27
oprema za kontrolu kvaliteta
U INDUSTRIJI ALKOHOLA
FOOD info
Process Analytics
oxygen
ozone
carbon dioxide
hydrogen and nitrogen
Portabl sistem za merenje CO2 - ORBISPHERE 3658:
CO2
¾¾ Idealan je za laboratorijske analize ili za analize u proizvodnoj liniji
¾¾ Merenje sadržaja ugljen dioksida u vinima, penušavim i slabo gaziranim
pićima
¾¾ Kratko vreme analize
¾¾ Nije potrebna priprema uzorka
¾¾ Lak za održavanje; jednogodišnja zamena membrane i kalibracija
­instrumenta (u zavisnosti koliko se instrument koristi)
¾¾ Jednostavna kalibracija i validacija instrumenta sa High Precision
­Calibration Kitom
¾¾ Mogućnost čuvanja do 500 rezultata merenja
¾¾ Podaci (rezultati merenja) se lako mogu prebaciti na PC
Analizator pakovanja
¾¾ Kontrola punjenja: određivanje sadržaja 02, CO2 u bocama i konzervama
nakon punjenja - meri stvarni sadržaj CO2 a ne ukupni pritisak gasova.
¾¾ Merenje sadržaja ukupnog kiseonika u pakovanju (TPO) - redo­vno praćenje
TPO osigurava kvalitet proizvoda, smanjuje penjenje i povećava brzinu
­punjenja.
¾¾ Zato što je podesan za primenu kod napitaka (bilo da su kabronizirani ili ne)
koji sadrže materije koje su osetljive na kiseonik, kao što su arome, bojeni
agensi i vitamini (A,C,E).
¾¾ Ispitivanje ambalaže: propustljivost ambalaže (migracija gasa)
¾¾ Identifikuje ulazak vazduha i probleme na ­punjenju
¾¾ Idealan za Razvojno-istraživačke studije
CO2 O2N2
O2
Portabl sistem za merenje O2 -Orbisphere 3650:
¾¾ Poseduje visoko kvalitetan senzor pomoću kojeg je omogućeno merenje
rastvorenog i gasovitog kiseonika
¾¾ Oksigenometar visoke tačnosti i preciznosti (preciznost merenja 1ppb)
¾¾ Merenje koncentracije O2 do 0,1ppb
¾¾ Dizajniran je tako da može se koristiti i u toku proizvodnje i pri
­laboratorijskim merenjima
¾¾ Nije potrebna priprema uzorka
¾¾ Mogućnost čuvanja do 500 rezultata merenja
¾¾ Podaci (rezultati merenja) se lako mogu prebaciti na PC
FOOD
FOOD
FOODinfo
UZORKIVAČI
ORI
P
oluautomatski i automatski uzorkivači namenjeni su uzima­nju uzoraka iz vodozahvata,
rečnih tokova, tankova, bunara itd. Kontro­lisani su
mikroprocesorom i mogu se podešavati parametri
vremena, zapremine i
ciklusa. Ovim možete
uzimati solo i ­miksne
uzorke i time ­dobiti
najrepre­zentativnije
uzorke. Unutar ­komore
su boce od 500ml ili
1000ml a njihov broj
zavisi od modela. Mogu
biti sa hlađenjem ili bez,
prenosni ili stacionarni. Svi imaju ugrađenu
pumpu visokog učinka,
akumulator za napajanje
i zaštićeni su od vlage.
oprema za kontrolu kvaliteta
OTPADNIH VODA
WINDAUS
M
anuelni uzorkivači predstavljaju
jeftin sistem za uzorkovanje.
Mogu biti name­njeni uzimanju uzoraka sudovima sa površine pomoću
teleskopskog ruko­hvata, dubljih
uzoraka pomoću različitih nastavaka,
mrežicama za uzorkovanje planktona i
algi.
Posebno je značajna inovirana boca
po Ruttner-u zapremina 700ml ili 1,7lit. Sistem otva­
ranja komore za uzorke je
sada jednostavan za aktiviranje. Svaka boca poseduje
kalem dužine 25 ili 50 metara sa markacijom na svakom metru kao i termometar
u komori za uzorkovanje.
Eckman bager je nezame­
njiv u uzimanju uzoraka sedimenta. Takođe je inoviran,
izra­đen od najkvali­tetnijeg
čelika sa kalemom ­velike
izdržljivosti.
POSUDE ZA UZORKE:
1. Staklene (borosilikatne) SCHOTT, HIRSCHMANN-Nemačka
Koriste se transport i čuvanje uzoraka. Imaju mat polje za
označavanje. Mogu biti tamne i svetle.
2. Plastične (PP; PMP; PTFE) KARTELL-Italija
Vrlo praktične i jeftine. Pogodne za veliki broj uzoraka. Mogu
biti svetle i tamne. Proizvode se u više oblika i naj različitijim
zapreminama
3. Viali stakleni za volatilne organske komponente, SCHOTT-Nemačka
Kvalitetne vial bočice omogućuju pouzdanu ­analitiku i
olakšavaju rad. Različitih su zapremina u zavisnosti od vrste
analize.
4. Kese za opasne uzorke sa sistemom za bezbedno i pouzdano zatvaranje PBI-Italija
Pouzdan transport sumnjivih ili poznato
kontaminiranih uzoraka je imperativ u analitici. Proizvode se
u različitim zapreminama i različitim mehanizmom zatvaranja.
Mogu se autoklavirati.
FOOD
strana 28
strana 29
oprema za kontrolu kvaliteta
OTPADNIH VODA
FOOD info
Jar test & Leaching test
JAR testeri
K
ompanija VELP već duži
niz godina snabdeva
korisnike širom sveta svojim
mešalicama, magnetnim
i stubnim, g
­ rejnim telima,
analizatorima azota (automatizovani Kjeldahl) i mnogim
drugim a
­ paratima.
JAR tersteri – Flokulatori su po svojoj konstrukciji,
kvalitetu i ceni apsolutni hit.
Mogu biti sa 4 ili 6 mesta,
prenosni ili laboratorijski, sa
preciznom regulacijom broja
obrtaja.
APARAT ZA DETEKCIJU CURENJA RASHLADNIH
­FLUIDA Model 316-4, TESTO, Nemačka
B
rz i pouzdan detektor ispuštanja svih
uobičajenih rashladnih sredstava.
Senzor permanentno očitava i prikazuje disfunkciju ili kontaminaciju na
displeju. Senzor se lako čisti i momentalno je spreman za upotrebu. Kada detektuje propuštanje fluida, boja displeja se
menja iz zelene u crvenu, a dodatno se
oglašava i a
­ udio alarm.
Jednostavnom zamenom senzora,
od strane korisnika, Testo 316-4 se
transformiše u detektor amonijaka.
Prednosti:
¾¾ Izuzetno dugačak vek senzora
¾¾ Optički i zvučni alarm
¾¾ Permanentna provera senzora
¾¾ Laka zamena senzora
¾¾ Priključak za slušalicu radi sigurne
lokalizacije curenja i u bučnoj sredini
FOOD
Mereni parametar
g/a
Detektuje
R134a, R22, R404a, H2 i druge
uobičajene rashladne fluide kao što
su CFC, HCFC, HFC, NH3 (odvojen
senzor)
Reakciono vreme
<1s
Donji prag osetljivosti
3 g/a
Alarm
Optički i zvučni
U skladu sa
1 g/god. senzitivnost prema EN
14624 i E 35-422-SAEJ1627
Kabl
370 mm
Startno vreme
< 50 s (0 do +50 °C) < 80 s (-20
do 0 °C)
Radna temperatura
-20 do +50 °C
Radna vlažnost
20 do 80 % RV
Temperatura skladištenja
-25 do +70 °C
Napajanje
1 battery block (6 ćelija NiMh)
Vek baterije
8h (kontinualno)
Dimenzije
190x57x42 mm
Masa
348 g
FOOD
FOODinfo
oprema za kontrolu kvaliteta
OTPADNIH VODA
strana 30
SVET ­
ELEKTRO – HEMIJE
EUTECH,
Holandija predstavlja model relativno mlade ali inovativne kompanije.
Nagrađena je mnogim priznanjima za nove patente ali i za dizajn.
Ponudu čine:
•• Prenosni merači pH, kondu­kti­viteta i rastvo­
renog k­ iseonika su instru­menti laboratorijskih
karakteri­stika za rad na terenu i laboratoriji. Mogu
biti i kombinovani za više pa­ra­metara. Odlikuje ih
jednosta­van i pouzdan rad. Mogu biti sa velikom
memorijom ili sa RS232 interfejsom. Potpuno su
vodootporni i isporučuju se u prikladnim koferima
sa p
­ riborom.
•• Serija 6000 laboratorijskih merača pH, konduktiviteta
i rastvorenog kiseonika, predstavljaju jedi­nstvene instrumente u svetu. Rade na Windows platformi i u sebi imaju
integrisan Microsoft Outlook Express i Web Browser što
omogučuje da rezultate internetom
pošaljete u bilo koji deo sveta ili da
sa takvog uređaja učitate rezultate
bilo gde da se nalazite. ­
Mogu imati istovremeni prikaz za
2,3 ili 4 para­metra. Na raspolaganju Vam je i veliki broj sondi za različite
namene.
•• Laboratorijski merači pH, konduktiviteta i rastvo­
re­nog kiseonika, kao i kombinovani instru­menti za
više parametara prema zahtevima korisnika mogu biti
u različitim konfiguracijama i u više nivoa složenosti.
­Odlikuje ih velika preciznost, dug radni vek i povoljna
cena.
FOOD
strana 31
FOOD info
oprema za kontrolu kvaliteta
OTPADNIH VODA
SINONIM ZA
PRECIZNO MERENJE
pH elektrode
IoLine
Inovativni Jod/Jodidni
referentni sistem.
Trokomorni sistem - jedinstvena
stabilnost.
Referentni sistem bez metala
Izmenjivi elektrolit.
Široka aplikativna primena.
Različiti konektori za različite
tipove aparata.
BlueLine
Serija poznata i kao
SenTix WTW.
Kompaktna, osnovna linija.
Staklene i plastične elektrode.
Jednostavna upotreba.
Izmenjivi tečni elektrolit.
Platinska membrana.
Različiti konektori za različite
tipove aparata.
Titratori
TitroLine easy titratori su osnovna klasa titratora namenjena
za kiselo-bazne titracije i titracije po Karl-Fischer-u.
TitroLine alpha plus - multifunkcionalni titratori
Izmenjive birete
Izmenjive boce za
titraciono sredstvo
Različiti tipovi
­elektroda
Opciono
­autosempler
Povezivanje sa
­elektronskim biretama
Povezivanje na PC
ScienceLine
Vrhunske elektrode za najzahte­
vnije aplikacije.
Silamidni referentni sistem - brza i
stabilna merenja.
Elektrode poseduju sertifikat.
Različiti konektori za različite
tipove aparata.
Referentne, kombinovane,
­jon-selektivne elektrode i
­konduktometrijski senzori.
Tipične aplikacije
Opšte aplikacije
Kiselo-Bazne, Taložne, Red-Ox.,
­Kompleksometrijske titracije.
Analiza vode
Hloridi, Tvrdoća, Alkalitet, Utrošak
KmnO4, HPK.
Prehrambena industrija i industrija
pića
Sadržaj soli u siru, kečapu, začinima...,
peroksidni, jodni i kiselinski broj, Kalcijum
u mleku, Vitamin C.
Petrohemija
TAN, TAB, Bromni indeks, Karl Fišer.
Farmacija
Karl Fišer, Hloridi.
ProLab3000
ProLab 3000 je pH metar za pecizna i diferencija­lna merenja pH. Merenjem sa dve elektrode u
­nezavisnim galvanskim kolima potpuno eliminiše moguće greške.
¾¾ Automatsko prepoznavanje ­elektrode, nezavisna kalibracija za svaku ­elektrodu.
¾¾ Automatska identifikacija korisnika, ID kartica
i automat. prepoznavanje pristupne šifre.
¾¾ Dvokanalno merenje.
¾¾ Diferencijalno merenje.
¾¾ Tastatura i miš.
¾¾ Interfejs i softver za povezivanje na PC.
FOOD
FOOD
FOODinfo
oprema za kontrolu kvaliteta
OTPADNIH VODA
LOVIBOND –
Sinonim za analizu vode
V
odeći svetski proizvođač aparata i instrumenata za analizu voda i SUPERLAB Vam nude:
strana 32
Lovibond® CHECKIT®
•• Testeri MINI TEST i CHECKIT za brzo kolorimetrijsko određivanje na tenu različitih parametara (hlor,
gvožđe, nitrati, pH, kiseonik, ­fosfati.....). Jednostavno rukovanje: Uzorak + tablet reagens = rezultat
Komparatori LOVIBOND su podeljeni u dve kategorije:
••
ChecKit komparatori, namenjeni osnovnoj kontroli većeg
broja parametara u vodi. Snabdeveni su komparatorom, kolor diskom (mogu se dokupljivati samo dodatni diskovi za druge analize),
tablet reagensima, kivetama i uputstvom za rad.
Komparator serije 2000 predstavlja instrument koji koristi individulano sertifikovane kolor diskove (šajbne) i može se koristiti u
akreditovanim laboratorijama ali i onima kojima je to jedini instrument. Prestankom postojanja firme HELLIGE, LOVIBOND je postao
vodeći svetski instrument u komparatorskoj kolori­metriji. Na raspolaganju Vam je preko 60 kolor diskova za različite analize u različitim
koncentracionim opse­zima. Za sve ove analize možete koristiti
vrhunske LOVIBOND tabletirane reagense ili svoje reagense, prema
metodi.
•• Fotometri ­LOVIBOND, omogućavaju jednostavan i
pouzdan rad na terenu i u laboratoriji. Mogu biti namenjeni
­merenju jednog, 2, 3 ili više parametara.
•• Fotometri serije CHECKit za jedan, 2 ili 3 parametra su
brzi, veoma jednostavni za rad i precizni.
Isporučuju se u ­koferu sa tablet reagensima, kivetama i priborom. Posebno
bi istakli CHECKit fotometar za
boju vode.
•• MultiDirect je multi­
parametarski fotometar
name­njen analizi svih
vrsta voda. Sve
PCCHECKIT® Photometer
analize su u memo­riji
i njihovim kodom sa tastature se ispisuje parametar, opseg,
metoda a sam instrumet Vas vodi kroz analizu. Namenjem je
i terenskom i laboratorijskom radu. Isporučuje se u koferu sa
kompletnim priborom i konekcijom za PC, etaloniran od strane
«Zavoda za mere i dragocene metale».
FOOD
strana 33
oprema za kontrolu kvaliteta
OTPADNIH VODA
FOOD info
•• SpectroDirect – VIS spektrofotometar za ana­lizu voda sa preprogramiranim
metodama za 40 parametara i 5 programa za definisanje od
strane korisnika. Poseduje univerzalni držač kiveta od 10, 20
i 50mm kao i okruglih od 16 i 24mm. Skeniranje spektra i
grafički prikaz sa stampom omogućava Vam i naprednije analize. Softverski najjaci instrument u klasi. Svi merni parametri se
mogu odštampati u GLP protokolu. Tokom rada, SpectroDirect
Vam nudi pomoć tokom svakog koraka anal­ize čak i u pravlje­
nju razblaženja, izboru metode, korekcionim fakto­rima itd..
Spectrofotometer SpectroDirect
SISTEM ZA ODREĐIVANJE
COD (HPK), L
­ OVIBOND
O
vaj kompaktan i jedinstven sistem prilagođen je brzoj i
pouzdanoj analizi Hemijske Potrošnje Kiseo­nika i time je
nezamenjiv u kontroli kvaliteta otpadnih voda.
Sistem se sastoji od:
•• Fotometra PCChecKit COD
•• Termoreaktora sa 8 mesta
•• Stalka za kivete
••
Seta kiveta: 0-150mg/l, 0-1500 mg/l i 0-15000mg/l
SISTEM ZA ODREĐIVANJE
BOD (BPK), LOVIBOND
R
azvojem novih rešenja kompanija Tintometar je
tržištu ponudila najpouzdaniji sistem za kontrolu
Biološke Potrošnje Kiseonika u otpadnim vodama.
­Sistem počiva na manometarskoj metodi ali za razliku
od sličnih sistema ima daleko veću funkcionalnost, vrlo
je jednostavan za rad i korisniku u svakom trenutku
pruža informacije o trenutnom statusu merne glave,
trenutnoj vrednosti i vrednosti u prethodnom periodu.
Sistem može biti sa 6 ili 12 mesta i dopunjuje ga izbor
od 4 termostata sa hlađenjem različite veličine, u zavi­
snosti od broja mernih sistema u njemu.
FOOD
FOOD
FOODinfo
oprema za kontrolu kvaliteta
NAMIRNICA
strana 34
ATP
MONITORING
NAJVIŠEG STEPENA
OSETLJIVOSTI
A
merička kompanija Charm Sciences je svetski lider u prehrambenoj industriji
sa dijagnostičkim testovima koji su ekološki bezbedni i portfoliom koji uključuje
test ­kitove i sisteme za određivanje antibiotika, pesticida, alkalne fosfataze,
mikrobiloškog nalaza gotovog proizvoda, kontrole alergena i ATP-a. Charm Sciences
radi neprekidno već 31 godinu obezbeđujući inovativna rešenja u cilju zaštite brenda,
kvaliteta, uz korist proizvođača i kupaca.
Na tržištu se mogu naći razni proizvođači instrumenata za kontrolu higijene ruku radnika, opreme, vode i svega što dolazi u direktan kontakt sa prehrambenim proizvodima.
Ovom prilikom ćemo dati uporedni prikaz instrumenata, briseva i predstaviti prednosti i
mane istih.
Proizvođač
Charm
3-M/Biotrace
Biocontrol
Neogen
Instrument
novaLUM
Firefly-2
Unilite NG
Lightning
MVP
Accu point System
Sure
Hy-Lite
Težina
0.45 Kg
0.4 Kg
0.73 Kg
0.5 Kg
0.3 Kg
1.1 Kg
Vreme
očitavanja
5 sec
15 sek
10 sek
30 sek
15 sek
15 sek
Tastatura
Da
Ne
Da
Ne
Ne
Ne
Alfanumeričko
biranje brisa
Da
Da
Da
Ne
Ne
Ne
Broj lokacija
1024
1200
1000
99
100
50
Softver
novaLINK
FireLINK
Biotrack
Lightning
Trax
Accudata
DataSure
Trend 2
Kompatibilan sa Da
Excel-om
Da
Da
Ne
Da
Ne
Memorija
5000
10,000
99
500
2000
6000
Hygiena
Merck
Charm-ov instrument FireFly, u odnosu na druge proizvođače, ima direktan ulaz
brisa bez poklopca ili reze koji su podložni lomljenju.
Vreme očitavanja je samo 5 sekundi što omogućava korektivne mere u realnom
­vremenu, pre početka proizvodnje.
Tumačenje rezultata kod FireFly-a je prolazi/ne prolazi test, ne postoji među­
rezultat koji se tumači kao upozorenje što može da zbuni korisnika.
Tastatura na samom aparatu omogućava direktno rukovanje, bez priključivanja na
kompjuter.
Memorija FireFly-a je 6000 rezultata.
FOOD
FOOD info
oprema za kontrolu kvaliteta
NAMIRNICA
strana 35
Proizvođač
Bris
Charm
Biotrace
Pocketswab Plus Clean-Trace
Neogen
AccuClean
Hygiena
Ultrasnap
Merck
Hy-Lite
10-20 fmola
6 - 9 meseci
Da
Biocontrol
Lightning MVP
Swab
10-20 fmola
12 meseci
Da
Osetljivost
Rok upotrebe
Jednokratna
upotreba
Čuvanje na
hladnom
Luciferin
Luciferase
Nalepnica za
pisanje
1-3 fmola
12 meseci
Da
30-50 fmola
6 - 9 meseci
Da
30-50 fmola
12 meseci
Da
20 fmoles
12 meseci
Ne
Ne
Da
Ne
Da
Da
Da
Suvo
Tečno
Tečno
Suvo
Tečno
Suvo
Da
Da
Da
Ne
Da
Ne
FireFly očitava bris za suve i vlažne površine (PocketSwab) i bris za vodu (WaterGiene).
Najvažnija prednost Charm-ovog aparata, u odnosu na druge proizvođače, je vrlo velika osetljivost
koja iznosi 1- 3 fmola. Ovakva osetljivost se ogleda u postojanosti osnove aparata koja je fotomultipli­
kator i sadrži fotokatodu, praćenu elektron multiplikatorom i elektron kolektorom, koja daje 100 puta veću
­osetljivost od fotodiode koju imaju aparati drugih proizvođača.
Rok trajanja Charm-ovog PocketSwab-a je 12 meseci na sobnoj temperaturi. Na ovaj način olakšano
je čuvanje briseva, a i ne zahteva hladni transport.
PocketSwab se može konzervisati i tada na sobnoj temperaturi ostaje stabilan 6 sati. Pomoću konzervi­
sanja brisa, korisnik ne mora da nosi aparat sa sobom u proizvodnju, već jednostavno, kada uzme briseve
u roku od 6 sati treba da ih aktivira i očita rezultate.
Bris poseduje nalepnicu na koju se mogu uneti sve neophodne informacije važne za korisnika.
Briga o čovekovoj sredini
NOVO !
Proizvodnjom popularnih PocketSwab
ATP briseva, koji se uobičajeno koriste za
potrebe bezbednosti hrane i programa za
kontrolu kontaminacije, Charm Sciences
svojim kupcima olakšava zadovoljavanje rastućih zahteva za trajnijim rešenjima
upotrebom reciklirajućih komponenata.
Reciklirajuće komponente i kodovi karakterišu novo pakovanje, koje je već u prodaji.
Charm-ovi ekološki usklađeni brisevi ostavljaju samo rezidue koji su neškodljivi po kriterijumu GRAS-a.
Za razliku od konkurentskih proizvoda koji sadrže karcinogen, natrijum azid, Charm-ovi brisevi ne sadrže
štetne hemikalije.
Važan ekološki parametar predstavlja trajnost brisa, a ono iznosi godinu dana na sobnoj temperaturi.
Upravo ova karakteristika Charm-ovog PocketSwab-a, za razliku od drugih briseva koji zahtevaju čuvanje
u frižideru i hladan transport, čuva energiju i smanjuje troškove transporta.
ATP test se upotrebljava u prehrambenoj industriji, industriji bezalkoholnih pića, medicini i mnogim drugim industrijama, u kojima je, u realnom vremenu, neophodno mere­
nje čistoće površina i procena efikasnosti sanitarnog programa. Budući napravljeni od
reciklirajućih komponenti, uz pomoć Charm-ovih briseva proizvođači mogu povećati
iskoristivost svojih proizvoda, uz povećanje sigurnosnih zahteva i smanjenje nerazgradivog
otpada.
FOOD
FOOD
FOODinfo
CHARM II
oprema za kontrolu kvaliteta
NAMIRNICA
strana 36
PRVI I JEDINI BRZI, KVANTITATIVAN SISTEM
REZIDUA U NAMIRNICAMA
Charm II sistem predstavlja kompletan sistem za testiranje različitih prehrambenih proizvoda
kao što su: mleko i mlečni proizvodi, meso, žitarice i hrana za životinje, med, voće i povrće.
Određivanje antibiotskih rezidua
Charm II tehnologija ima mogućnost detekcije rezidua veterinarskih lekova u okviru MRL
nivoa. Test obezbeđuje selektivnost i osetljivost, kao i karakterizaciju lekova.
Grupe antibiotika koje se mogu određivati su: Beta-laktami, Tetraciklini, Sulfonamidi,
Amfenikoli Makrolidi/Linkosamidi, Aminoglikozidi, Novobiocin.
Antibiotici mogu da se testiraju u mleku i mlečnim proizvodima, mesu, jetri, bubregu,
serumu, urinu, jajima, medu i hrani za životinje.
Princip određivanja je RIA metod (radio immunoassay). RIA je vrlo osetljiva tehnika
koja se koristi za merenje koncentracije antigena (u našem slučaju su to: antibiotik, pesticidi, mikotoksini...). Antitelo je obeleženo gama radioaktivnim izotopima i prilikom dodavanja takvog antitela u uzorak, on će se vezati sa antigenom i aparat će ga detektovati.
Priprema uzorka: Za sirovo mleko i mlečne proizvode tečne konzistencije nije potre­bna
predhodna priprema uzorka. Razblaživanje i/ili ekstrakcija potrebni su ukoliko se ispituju
uzorci kondenzovanog mleka, mleka u prahu, meda, jaja, ribe i hrane za životinje.
Određivanje pesticida
Cide Lite test (ime brenda za analizu pe­sti­cida)
je brza skrining analiza za detekciju svih organofosfata, N-metilkarbamata i njihovih metabolita
u hrani i bezalkoholnim pićima.
Analiza koristi specifične enzime/receptore koji su osetljivi na prisustvo organofosfata i
metilkarbamata. Charm II analizator meri enzimsku reakciju.
Priprema uzorka: Nije potrebna ukoliko se ispituje voda. Razblaživanje/zagrevanje su
potrebni prilikom ispitivanja mleka. Voće, povrće i sokovi zahtevaju jednostavnu e­ kstra­kciju.
Određivanje ­aflatoksina
Ukoliko se ispituje sirovo mleko ili mlečni proizvodi tečne konzistencije, potrebno je predho­
dno centrifugiranje uzorka. Ekstrakcioni postupci potrebni su ukoliko se ispituje hrana za
životinje, koštunjavo voće i mahunasto povrće.
TEST U 3 JEDNOSTAVNA KORAKA
1
2
3
PRIPREMA
UZORKA
INKUBACIJA
Intronic II
­inkubator/
centrifuga
BROJANJE
­ 600-7600
6
Analizator
FOOD
Razrediti uzorke
Usitniti tvrde uzorke sa odgovarajućim puferom
Centrifugirati uzorak da bi se eliminisale tvrde materije
Procedura testa je posebna za svaku vrstu uzorka
Podešena temperatura
Dupli inkubator sa 24 mesta
Ugrađen tajmer
Digitalni temperaturni senzor
Isti inkubator za sve grupe antibiotika
Automatski prikaz datuma, vremena, tipa analize,
uzorka i broja operatera, lot broja i ­rezultata analize
Kompjuter memoriše podatke uz pomoć C2 Soft softvera
Pogodan za sve CHARM II aplikacije
strana 37
oprema za kontrolu kvaliteta
NAMIRNICA
FOOD info
AKTIVNOST VODE
V
oda u namirnicama može da
bude vezana u različitim oblicima dok se aktivnost vode definiše
kao slobodna ili dostu­pna voda u strukturi. Mnogi
postupci konzervisanja eliminišu kvarenje smanjenjem dostupne vode mikroorganizmima. Smanjenje
količine slobodne ili nevezane vode minimalizuje
nepoželjne hemijske promene koje se odvijaju u
toku čuvanja nami­rnica. Procesi kojima se smanjuje količina slobodne vode uključuju postupke
koncentrovanja, dehidratacije i smrzavanja.
Aktivnost vode, a ne sadržaj vode, određuje
donju granicu slobodne vode za rast mikroorganizama i ima uticaja na aktivnost enzima i vitamina
u hrani, kao i na boju, ukus i miris.
Aktivnost vode ne može da se meri direktno već
preko relativne vlažnosti vazduha koji okružuje
uzorak kada su vazduh i uzorak u ravnoteži. Kada
se uspostavi ravnoteža, aktivnost vode uzorka i
relativna vlažnost vazduha su jednake.
Većina bakterija ne može da se razmnožava
ako je aktivnost vode ispod 0,91, a većina
gljivica u
­ sporava rast ako je aktivnost vode ispod
0,80. Merenjem aktivnosti vode moguće je da se
­predvidi koji mikroorganizmi će ili neće biti pote­
ncijalni uzroci kvarenja.
Aw-metar model 650,Testo,
Nemačka
• Preciznost merenja: ± 0,1 aw
• Ponovljivost: ± 0,003 aw
• Displej aw-metra automatski pokazuje kada
se ravnotežna vlaga dostigne i merenje je
završeno tako da nije potrebno stalno praćenje
merenja
• Dugotrajna stabilnost merenja tj.ponovna
podešavanja više nisu potrebna
• Merni sistem podleže nacionalnim standardima. Na zahtev se obezbeđuje DKD kalibracioni
sertifikat
Preporučeni set se sastoji iz:
• Mernog instrumenta
• Aw set: sonda sa sertifikatom, merna
ćelija i 5 plastičnih mernih posuda
• Printer sa rolnom termalnog papira i
baterijama
• Kofer za čuvanje instrumenta
• Kofer za printer koji ga čuva od
prljanja i oštećivanja.
Uobičajeni mikroorganizmi koji uzrokuju kvarenje i njihova
Grupa mikroorganizama Primer
aw
Bakterije
Salmonella species
0,91
Clostridium botulinum
Kvasci
Torulopsis species
0,88
Plesni
Aspergillus flavus
0,80
Halofilne bakterije
Wallemia sebi
0,75
Kserofine plesni
Aspergillus echinulatas
0,65
Osmofilni kvasci
Saccharomyces bisporus 0,60
FOOD
granična aw vrednost za rast
Proizvodi na koje utiču
Sveže meso, mleko
Koncentrovani voćni sok
Džem, žele
Med
Brašno
Suvo voće
FOOD
FOODinfo
oprema za kontrolu kvaliteta
NAMIRNICA
strana 38
R
Rudolph Research Analytical serving its customers with Integrity, Quality and Innovation for over fifty years.
UDOLPH RESEARCH ­ANALYTICAL
­CORPORATION – osnovana još 1930.
godine sa osnovnim prodajnim programom
koju su činili refraktometri, polarimetri, sahari­
metri i drugi instrumenti, koji za osnovni merni
medijum koriste svetlost.
U godinama koje su usledile, intenzivirana je
proizvodnja, uveden je u program automatski denzitometar. Posebna pažnja posvećena je dizajniranju i ergonomiji aparata, kako bi se što više pojednostavila njihova upotreba i olakšao rad operatera.
Automatski polarimetri, refraktometri i denzitometri, koriste se u istraživanju i procesnoj kontroli u
farmaceutskoj, hemijskoj, petrohemijskoj, prehrambenoj i industriji osvežavajućih pića.
Automatski saharimetri se koriste u rutinskim ispi­
ti­vanjima u proizvodnji, preradi i rafinaciji šećera,
kao i u radu zvaničnih državnih organizacija koje
Povećanje kapaciteta uzorkovanja
Refraktometar
J157
Saharimetar
Autopol® 880
regulišu domaću i medjunarodnu trgovinu šećera.
Nezavisna korporacija Rudoplph Research
Analytical je u potpunosti odgovorna za sve aspe­
kte proizvodnje, servisa i prodaje aparata i prateće
opreme.
Kvarcna kontro­lna cev predstavlja kalibracioni
standard za automatske polarimetre i saharimetre i
urađena je po specifikacijama NIST – a (National
Institute of Standards and Technology) i ICUMSA
(International Commision for Uniform Methods
of Sugar Analysis).
Povećanje operativne brzine rada je moguće
uz korišćenje protočnog levka. Sipanjem nove
količine tečnosti kroz levak sadržaj u polarime­
trijskoj cevi biva zamenjen i spreman za novo
merenje. Ovim se smanjuje gubitak vremena koji
nastaje usled otvaranja i zatvaranja polarimetra,
kao i usled zamene polarimetrijske
cevi. Merenje je toliko brzo koliko i
dinamika sipanja uzorka kroz levak.
Rudolph Research Analytical DDM 2911
Denzitometar:
Obuka operatera je minimalna za rad sa aparatom, jer se
učestale greške sada lako detektuju i jednostavno uklanjaju.
Merenje sadržaja alkohola zahteva veliku preciznost, pa će
se i prisustvo čak i veoma malih mehurića odraziti na preciznost rezultata. Zahvaljujući eksluzivnosti Video­Wiew™
(detekcija mehura na ekranu uz uvećanje
od 10X) omogućeno je da uzorci koji ulaze
u denzitometar DDM 2911 budu potpuno
oslobodjeni prisustva mehura.
FOOD
strana 39
FOOD info
oprema za kontrolu kvaliteta
NAMIRNICA
KONTROLA hrane
i osvežavajućih
napitaka
• Uljarice
• Sokovi
• Čajevi
• Sojino ulje
• Nektari
• Soda
• Kandirano voće
• Voćni proizvodi
• Sosovi
• Sirupi
• Slatkiši
• Supe
• Mlečni proizvodi
• Skrob
• Džemovi
• Jestivo ulje
• Mleko
• Želei
• Ekstrakt kafe
• Hidrolizati
• Pulpe
• HFCS
• Proizvodi od povrća
Osnovne Karakteristike:
Ravna, laka za čišćenje prizma: Bez obzira kako je dobar refraktometar,
rezultati merenja će biti ispravni samo ako je instrument dobro očišćen.
Prizma refraktometra je ravna, tako da je čišćenje jednostavno i lako,
čak i kad je reč o lepljivim sirupima. Ravni, niskoprofilni prostor za
uzorkovanje koji prima zapreminu uzorka manju od 1ml se lako čisti
brisanjem sa univerzalnim papirnim ubrusom. Safirna prizma je otporna na ogrebotine, kod modela J57,
zbog čega je taj model široko primenjen u laboratorijama prehrambene tehnologije.
Model
J57HA
Specifikacija
Karakteristike
Merni opseg: 1.33 – 1.53 RI;
0-95% Brix
Preciznost: 0.00004 RI, 0,03
Brix
Elektronska temperaturna
kontrola: Fiksna temperatura na
20°C ili 25 °C
Samo ukoliko je površina za uzorkovanje
dobro očišćena može se govoriti o preciznom
merenju stepena Briksa. Dizajn prizme je
osmišljen tako da nema uglova i ivica na kojim
bi se prihvatio lepljivi uzorak, čime je izbegnuta
kros kontaminacija različitih uzoraka. Jednostavan korisnički interfejs sa krupnim tasterima
i mogućim zaključavanjem, čini da se ovaj
model široko primenjuje u laboratorijama.
Ovaj model uz bez kontaktni prekrivač (CC)
i opcijom auto merenja (AM) je pravi izbor
za aplikacije u prehrambenoj industriji gde
uzorak mora biti zaštićen od okolnog uticaja
– zagađenja i gde se zahteva korisnička skala.
Auto merenje je jednostavna opcija koju pozivate pritiskom na komandu uključi odnosno
isključi, tako što podižete ili spuštate poklopac
presera za obustavu ili početak merenja
Najbolji izbor za aplikacije u prehrambenoj
industriji u kojima su prisutne visoke temperature, na kojima su uzorci znatno stabilniji.
Gledano tako, temperaturni kontrolni sistem je
setovan na 70° C dok je temperaturna korekcija na 20°C. Kod ovog modela refraktometra
je omogućeno da je uzorak i dalje na temperaturi od 70°C dok je na displeju korigovan
rezultat merenja prilagođen temperaturi uzorka
na 20°C.
J157-CC-AM
Merni opseg: 1.33 – 1.53 RI;
0-95% Brix
Preciznost: 0.00004 RI, 0,03
Brix
Elektronska temperaturna
kontrola: Selekcija temperature
između 15°C i 50 °C
J357-CC-AM
Merni opseg: 1.26– 1.70 RI;
0-95% Brix
Preciznost: 0.00004 RI, 0,03
Brix
Elektronska temperaturna
kontrola: Selekcija temperature
između 15°C i 100 °C
TB opcija omogućava prelaz sa
15°C na 110 °C sa jedno satnim
porastom temperature na 120 °C
FOOD
TESTO
FOOD
FOODinfo
oprema za kontrolu kvaliteta
namirnica
strana 40
TESTO – MERNA TEHNOLOGIJA
K
ontrola temperature prilikom proizvo­
dnje hrane, određuje njen kvalitet i podjednako je bitna kao higijena i ambijentalni
uslovi držanja i čuvanja proizvoda. TESTO
nudi ­najmodernije i najpraktičnije aparate
za svakodnevno merenje i kako je u skladu
sa zakonima o proizvodnji hrane, u poziciji
smo da Vam predočimo važnost interne
kontrole temperature vazduha, tečnosti, kao
i pH.
Praktični, robusni i higijenski, tačni i
efikasni kao i lakoća korišćenja su atributi
TESTO-vih proizvoda.
Pomoću TESTO-vih data logera, zadaci
dokumentacije podataka, temperature i
relativne vlažnosti, mogu biti lako ispunjeni.
Tempera­tura i relativna vlažnost mogu biti
zabeleženi iz časa u čas, sačuvani u data collector-u i prebačeni na PC. Takođe se mogu očitati i
pomoću programa za snimanje podataka na kompjuteru.
Ali to nije sve što TESTO nudi! TopSafe sigurnosni omotač, štiti merne instrumente od prašine,
prljavštine kao i od lomljenja pri padu. Takođe može se prati što pruža još veći nivo higijene.
SUPERLAB, zajedno sa TESTO-om , nudi kompletne i konkretne konsultacije u vezi sa svim pita­­nj­
i­ma merne tehnologije. Posle prodaje mi garantujemo korisniku brzu pomoć.
Kombinacija znanja i iskustva garantuju da Vaš TESTO aparat prolazi svako upoređenje, i već
danas znamo šta će biti zahtevi potrošača u budućnosti i spremni smo da se suočimo sa njima.
TESTO SAVERIS
SAVERIS sistem za kontinualno praćenje vrednosti relativne vlažnosti i temperature vazduha
uz dokumentaciju podataka ujedno pruža i
mogućnost alarmiranja ukoliko parametri pređu
zadate granične vrednosti. Idealan je za ­kontrolu
kvaliteta u proizvodnim uslovima i uslovima
skladištenja, za kontinualan monitoring klime u
­pogonima fabrika, u farmaceutskoj industriji,
­razvojnim i istraživačkim laboratorijama,
a poseban značaj ima u p
­ rehra­mbenoj
industriji jer
obezbeđuje
visok kvalitet
hrane i njenu
svežinu čime
se postiže
i odlično
održavanje
higijene.
FOOD
FOOD info
TESTO SAVERIS daje mogućnost postavljanja do 150 radio i eternet sondi u jednom siste­
mu, sa preko 200 mernih kanala. Sada više nema potrebe za komplikovanim umrežavanjem i
postavljanjem kablova, a sama lokacija sonde se slobodno bira prema zahtevima korisnika. Srce ovog
sistema je SAVERIS baza koja čuva 40.000 vrednosti po jednom kanalu, nezavisno od kompjutera, što
je ekvivalentno mernom ciklusu na 15 minuta tokom cele godine. U slučaju nužde, rezervna baterija
osigurava prenos alarma i onemogućava gubitak bilo kog podatka u slučaju nestanka struje. Čak i bez
uključenog kompjutera, alarm je vidljiv na displeju baze, a opciono se šalje putem SMS-a ili releja na
koji se priključuje transmiter za alarm.
TESTO SAVERIS radio sonde čuvaju podatke i šalju ih u centralnu bazu u jedna­
kim vremenskim interva­lima. Baza i sonda su povezane dvosmernom transmisijom,
čime se osigurava beleženje podataka i omogućava interferencija sa drugim radio
sistemima. U slučaju prekoračenja graničnih vrednosti, momentalno se uspostavlja radio
link između sonde i baze. Alarm se oglašava i ukoliko se pojave prepreke, ali podaci ostaju sigurno smešteni u memoriji same sonde. Podaci se prebacuju iz baze na kompjuter
pomoću posebnog programa koji konfigurišu sistem i čuva ih u svojoj bazi podataka, odakle se mogu povezati u bilo kom momentu u obliku tabele ili grafika.
Poseban značaj ovakvog sistema se nalazi u tome što pored sigurnog
­monitoringa temperature i relativne vlažnosti, pruža mogućnost brzog
i ­efikasnog reago­vanja kako bi se bezbe­dnosne mere i procedure
izvršile bez odlaganja. Šteta se mora izbeći, a ne korigovati uz
­velike troškove.
FOOD
TESTO SAVERIS
strana 41
oprema za kontrolu kvaliteta
namirnica
FOOD
FOODinfo
oprema za kontrolu kvaliteta
NAMIRNICA
Ubodni termometri
Testo 926 – idealan partner u kuhinjama, hotelima,
restoranima ili u prehrambenoj industriji
¾¾
Merni opseg: -50ºC do +400ºC
¾¾
Multifunkcionalni displej
¾¾
Memorija minimum/maximum vrednosti
¾¾
Audio alarm
Opciono: Top Safe kućište
Opciono: radio sonda za bežično merenje
Opciono: površinske, imerzione/penetracione sonde
za hranu i vazduh
Mini infrared termometar
Testo 805 – brzo meri temperaturu pristigle robe i
efikasnost prilikom distribucije hrane
¾¾
Merni opseg: -25ºC do +250ºC
¾¾
Visoka tačnost
¾¾
Prikaz minimum/maximum vrednosti
Opciono: Top Safe kućište
Testo 265
Ulje za prženje tokom kuvanja konstantno podleže
hemijskim reakcijama degradacije, tokom kojih nastaju
različita jedinjenja (Totalne Polarne Materije - TPM) koja
utiču ne samo na izgled, ukus i kvalitet hrane već i na
zdravlje potrošača.
Elektronski tester jestivog ulja posebno izdvajamo,
jer obezbeđuje za nekoliko sekundi pouzdane
informacije o stepenu iskorišćenja ulja.
¾¾
Merni opseg temperature: -40ºC do +210ºC
¾¾
Merni opseg TPM : 0,5% do 40%
¾¾
Dve slobodne izabrane granične vrednosti kvaliteta
¾¾
Funkcije alarma: 3 boje LED (zelena, žuta,crvena)
¾¾
LCD displej, 2 linije
¾¾
Zaštitna kutija sa mogućnošću pranja
FOOD
strana 42
oprema za kontrolu kvaliteta
NAMIRNICA
strana 43
FOOD info
Data logeri
Pomoću TESTO-vih data logera, zadaci dokumentacije podataka, temperature i relativne
vlažnosti, mogu biti lako ispunjeni. Temperatura i relativna vlažnost mogu biti zabeleženi iz časa
u čas, sačuvani u data collector-u i prebačeni na PC. Takođe se mogu očitati i pomoću programa za snimanje podataka na kompjuteru.
Temperaturni data loger Testo 175-T2: (unutrašnji ºC + spoljni ºC)
¾¾
Monitor prati 2 temperature simultano
¾¾
Daje brz pregled trenutnih mernih vrednosti
¾¾
Čuva zadnju vrednost, max/min vrednost, broj gornjih
i donjih prekoračenja graničnih vrednosti
¾¾
Robusna sonda 1,5 m za zemljište, kompost, seno,
silažu, žito i sl.
¾¾
Sakuplja podatke na licu mesta, očitava
i evaluira na PC-u
Data loger temperatura i relativne vlage Testo 175-H2
¾¾
Merni opseg : - 20 ºC do +70 ºC
¾¾
0 do 100% RH
¾¾
Operativna temperatura: - 20 ºC do + 70 ºC
¾¾
Kapacitet memorije 16000 očitavanja
¾¾
Multifunkcionalni LCD displej vidljiv sa velike udaljenosti
¾¾
Mogućnost prenosa podataka na kompjuter
Opciono: Softver sa USB-om ili printer Testo 575 daju
brz dokaz o propisanim uslovima skladištenja
ili uslovima proizvodnje.
Testo 174 - mini data loger set za temperaturu
Set se sastoji iz mini data logera,
ComSoft 3 Basic softvera, držača za zid, bravice,
interfejsa sa konekcionim kablom i baterije.
¾¾
Merni opseg: -30ºC do +70ºC
¾¾
LCD displej
¾¾
Memorija 3900 očitavanja
¾¾
Mogućnost prenosa podataka na kompjuter
¾¾
Idealan za nadzor transporta robe
TESTO
1.
2.
3.
4.
Merna
Merna
Merna
Merna
PROIZVODNI PROGRAM
tehnologija za prehrambenu industriju
tehnologija za ambijentalne uslove i ventilaciju
rešenja za tehnologije rashlađenja
tehnologija za grejanje i grejne instalacije
5. Merna rešenja za emisije gasova, termoprocese i servise
6. Procesna merna rešenja za industrijsku primenu
7. Stacionarna merna tehnologija za kontrolu uslova u procesima
FOOD
FOOD
FOODinfo
OPŠTA LABORATORIJSKA OPREMA
strana 44
Serija mikroskopa BA210 predstavlja
mikroskop namenjen rutinskom radu
u medicinskim i mikrobiološkim laboratorijama, ali, koji kvalitetom svoje
optike može zadovoljiti i neke zahte­
vnije korisnike. Ergonomski i moderan dizajn, „infinity”
optika, 20mm širina vidnog polja, 6V / 30W halogeno osvetljenje, revolver sa četiri mesta, izbor među 4x, 10x, 20x,
40x, 60x ili 100x N-Plan objektivima ili 10x i 40x N-Plan
fazno-kontrastnim objektivima, binokularni ili trinokularni
tubus, jednostavni fazni kontrast, jednostavna polarizacija,
čine ovaj mikroskop jedinstvenim i neprevaziđenim u svojoj
klasi, nadovezujući se na veliki uspeh koji je BA200 serija
ostvarila na našem tržištu.
BA210
Funkcionalan dizajn u
­najelegantnijoj formi
Prodajni program Memmert-a čine: peći za žarenje, inkubatori, inkubatori
sa hlađenjem, CO2 inkubatori, klima komore, sušnice-sterilizatori , vodena
kupatila, uljana kupatila.
Inkubatori poseduju elektronsku kontrolnu jedinicu, izrađen od nerđajućeg
čelika sa unutrašnjim staklenim vratima. Inkubatori imaju sistem za prirodno
strujanje vazduha, kontinualno podešavanje količine predgrejanog vazduha i ventilacioni izvod sa
regulatorom protoka. Na raspolaganju su zapremine od 32 do 749 litara. Temperaturni opseg je
od 30°C do 70°C sa rezolucijom displeja 0.5°C. Sušnice sa prirodnim strujanjem vazduha dostupne su u zapremini od 14 do 749 litara. U slučaju pregrevanja usled kvara, grejanje se isključuje
na ~10°C iznad maksimalne temperature sušnice. Opseg temperature: od 30°C do 200°C.
TUTTNAUER – sinonim za autoklav
P
roizvodni asortiman obuhvata stone auto­klave od 7,5 litara do 85 litara i
horizont­alne autoklave od 120 do 17000 litara!
Svi proizvodi Tuttnaurer su sertifikovani prema vodećim svetskim standar­d­ima: FDA, CE 0123, TUV,
ISO9002 kao i nacionalnim ASME, UL i ­drugim.
Proizvodni program kompanije Tuttnauer obuhvata sledeće grupe a
­ utoklava:
1. Stone autoklave zapremina 7,5 lit. do 85 lit.:
Sa mehaničkom kontrolom (serija M, MK, MT)
Sa elektronskom kontrolom sa ili bez vakuuma (serije E, EK i EV, EVB)
2. Laboratorijske stone i vertikalne autoklave 23 lit. do 160 lit.
Sa mehaničkom kontrolom (serija ML i MLV)
Sa elektronskom kontrolom sa ili bez vakuuma (serije EL i ELV, ELVC)
3. Horizontalni autoklavi zapremina 120 do 17.000
litara
Potpuno automatizovani mikroprocesorski auto­klavi sa
jednim ili dvoje vrata, prolazni ili izrađeni po posebnom
zahtevu korisnika.
FOOD
OPŠTA LABORATORIJSKA OPREMA
strana 45
FOOD info
BROJAČI
­KOLONIJA
B
rojači kolonija su neophodni u kvalitetnoj kvantifikaciji
u mikrobiologiji voda. Jednostavni za rukovanje, sa
odličnim pozadinskim svetlom, adapterima za sve Petri
­posude i automatskim digitalnim brojačem na markeru već
godinama su sastavni deo svake savremene mikrobiološke
laboratorije.
KONTEJNER ZA STVARANJE ANAEROBNIH
USLOVA, model AB 10003
Dinkelberg Analytics, Nemačka
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
Za uzgajanje mikroorganizama pod anaerobnim uslovima.
Tanak zid komore napravljen je od PVC-a.
Unutrašnje dimenzije: 148 x 290 mm.
Spoljašnje dimenzije: 160 x 350 mm.
Težina: 1.9 kg.
Kapacitet: 4,2 l.
U kompletu sa držačem za 16 Petri šolja Ø 100 mm ili 54
Petri šolje Ø 60 mm
SUPERLAB je distributer nemačke firme Dinkelberg Analytics,
za teritoriju Srbije i Crne Gore, kao i BiH, sa svim pravima i
­obavezama koje iz toga proizilaze.
GFL – KVALITET
IZGRAĐEN NA
TRADICIJI
DESTILACIONI APARATI
D
estilatori GFL izrađeni su od najkvalitetnijih čelika. ­Kvalitet
vode koji daju je u skladu sa Pharmacopoea Europea i
iznosi 2,3µS/cm.
Proizvode se sa kapacitetom proizvodnje vode od 2 i 4 litara
na čas, bez rezervoara i 4, 8 i 12 litara na čas sa rezervoarom.
U ponudi su i dva bi-destilaciona sistema kapaciteta 2 i 4
litara na čas.
FOOD
FOOD
FOODinfo
mikrobiologija
strana 46
THE GATEWAY TO MICROBIOLOGY™
LabM
je specijalista u proizvodnji različitih tipova hranljivih podloga. Ova kompanija razvija,
proizvodi i distribuira svoje proizvode iz sedišta u Bury-u, Lancashire, UK. Mreža distributera širom sveta omogućava lokalnu prodaju i podršku.
Osnovan 1971., LabM već duže vreme uživa internacionalnu reputaciju zbog visokog kvaliteta svojih
suvih hranljivih podloga, posebno podloga za izolaciju i gajenje anaeroba.
LabM je sertifikovan u skladu sa ISO 9001:2000 i ISO 13485 standardima kvaliteta; proizvodi koji
se prave za kliničko tržište se isporučuju u skladu sa Evropskom IVD direktivom i nose CE znak.
LabM karakteriše veliki izbor suvih hranljivih podloga u pakovanjima od 100g, 500g,
2.5kg, 4,5kg,10kg i 25 kg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hranljivi agar
Hranljivi bujon
Endo agar
Mac Conkey agar
Sabouraud maltozni agar
Simmons citratni agar
Brilijant zeleni agar
Selenit bujon
Sulfitni agar
BRZI TESTOVI ZA ­MIKROBIOLOGIJU
Microgen Bioproducts Ltd. je privatna
Microgen® Listeria - ID
kompanija sa sedištem u Engleskoj i bavi se
razvojem, proizvodnjom i prodajom testova
na polju kliničke, prehrambene i veterinarMicrogen® GN - ID
ske dijagnostike.
Sopstvenim istraživačkim ­radom ­Microgen
­Bioproducts Ltd. je r­azvio širok ­dija­pazon
dijagnostičkih test­ova za identifikaciju bakte­rija
Microgen® Staph - ID
izolovanih iz širokog spektra
­uzoraka.
Nudimo Vam dva tipa testa:
¾¾biohemijske identifikacione sisteme
(Microgen TM ID)
¾¾lateks aglutinacione testove
(Microgen TM Latex)
U ponudi ove renomirane Engleske firme mogu se
naći i testovi za serološku dijagnozu fungalnih infekcija,
identifikaciju virusa i širok izbor hromogenih podloga.
FOOD
FOOD info
Monitoring higijene
u ­radnom okruženju
Princip testiranja
Pomoću vlažnih sterilnih briseva, uzima se
uzorak sa površine i unosi u epruvetu sa
specifičnim hromogenim bujonom, zatim se
Osnovne karakteristike testa
Testovi se karakterišu velikom senzitivnošću,
detekcija manje od 1CFU na 10 cm² i
visokim stepenom specifičnosti.
Path-Chek Hygiene Pathogen System
postoji za tri vrste mikro­organizama:
Listeria, Coliformi i Salmonella.
Princip testiranja je isti za sva tri sistema.
Path-Chek Hygiene Pathogen System
NEGATIVAN
POZITIVAN
Coliforms
POZITIVAN
inkubira na odgovarajućoj t­emperaturi.
Bakterije koje smo pokupili sa radne
površine ili opreme u proizvodnji hrane
vlažnim sterilnim brisom, unosi se u
specifičnu podlogu za mikroorganizme.
Tako pripremljena epruveta se inkubira
18 do 24 sata na 35-37°C. Ukoliko su u
uzorku prisutni mikroorganizmi, umnožavaju
se što dovodi do promene boje podloge.
Salmonella
POZITIVAN
Kako su proizvođači hrane shvatili važnost monitoringa higijene u radnom okruženju kao deo dobre
proizvođačke prakse, potreba za ekonomski isplativom, jedno­stavnom za upotrebu
i brzom kontrolom, poslednjih godina
postaje sve veća.
Microgen Bioproducts Ltd, ­Engleska
je izašao u susret ovim potrebama i razvio
novi sistem za detekciju ­patogenih mikroorganizama u proizvo­dnom okruženju, PathChek Hygiene P
­ athogen System. Ovaj
sistem je u skladu sa svim ISO standardima
za ko­ntrolu kvaliteta proizvodnje hrane
(ISO 18593:2004(E)).
Listeria
NEGATIVAN
strana 47
NEGATIVAN
mikrobiologija
Bacteria Tracer, BacTrac 4300, brzo i automatski detektuje rast velikog broja
mikro-organizama. Poslednjih godina, metod merenja impedansom, na kome
se zasniva rad i ovog aparata, pokazao se kao višenamenski i snažan, zbog čega je postao neprikosnoveni
lider na tržištu. Njegov inovativni metod merenja omogućava BacTrac-u široku upotrebljivost. Meri dve impe­
danse po uzorku - M
­ -vrednost koja se odnosi na promene u medijumu i E-vrednost koja se odnosi na
elektroprovodljivost, koje se mogu koristiti odvojeno ili zajedno, kako bi prikazali profil kontaminacije uzorka.
­Elektronika i merna tehnika BacTrac-a 4300 omogućavaju visoku senzitivnost na mikrobne metabolite i
­dozvoljavaju merenja čak i u visoko selektivnim sredinama.
Mikroorganizmi koji se mogu d
­ etektovati:
Primena:
 Aerobni mezofilni mikroorganizmi  Psihrotrofni
mikroorganizmi  T­ ermofilni mikroorganizmi
 Gram negativne bakterije  Enterobacteria
 ­Enterococci, Lactobacilli  Coliforms  E.coli
 ­Salmonella  Listeria  Staphylococcus aureus
 Izazivači kvara piva  Clostridia  Aerobic spore
forms  Bacillus cereus  Kvasac i plesan.
 Ukupan broj bakterija  Skrining patogena  Testovi sterilnosti
 Identifikacija i nabrajanje indeksa – i indikatora ­organizama
 Praćenje okoline  Testiranje efikasnosti konzervisanja
 Inhibitorski testovi i mikrobiološki test  Procena sterilizacije
 Inaktivacija  Skrining antimikrobnih agenasa i karakterizacija
 Toksikološki i mutageni testovi  Testovi aktivnosti i vitalnosti
Prednosti na prvi pogled:
 Efikasan skrining metod  Automatizacija tradicionalne kultivacije  Brza
detekcija  ­Jednostavno pripremanje
uzorka  Visok prolaz uzorka  Kompletna dokumentacija i automatski
izveštaj
FOOD
FOOD
FOODinfo
MIKROBIOLOGIJA
strana 48
Laminarne komore - zaštita, sigurnost,
pouzdanost i mnogo više...
• preko 20.000 prodatih komora širom sveta od 1984. god.
• preko 20 različitih modela
• preko 50 distributivnih centara širom sveta
FASTER, Italija od svog osnivanja 1984, pa do danas zauzeo je vodeće
mesto među proizvođačima laminarnih komora. Svi proizvodi pripadaju
­poslednjoj generaciji laminarnih komora koje su izrađene od materijala koji
su u skladu sa najstrožim standardima sigurnosti
FASTER laminarne komore se mogu naći u raznim laboratorijama, bolnicama, istraživačkim i dijagnostičkim centrima, u veterinarstvu, kao i u laboratorijama za ispitivanje namirnica.
U cilju zadovoljenja potreba i najzahtevnijih kupaca, SUPERLAB je odabrao
FASTER laminarne komore koje su dizajnirane u skladu sa preporukama
najnovijih Evropskih standarda (EN-12469:2000) i poseduje prestižne sertifikate kao što su TUV Nemačka i LNE Francuska.
Fuego SCS - novi standard među
­laboratorijskim gasnim plamenicima
Moderan dizajn Njegov dizajn omogućava neometan rad u laminarnim komorama jer
­minimalno utiče na laminarni protok.
Više se ne morate brinuti da će se otvor plamenika zapušiti jer ovaj model poseduje specifičan
odvod kojim se može odstraniti tečnost koju ste slučajno prosuli. Glava plamenika se može skinuti kako bi se plamenik
detaljnije očistio.
Prvoklasna zaštita Poseduje Safety Control System (SCS)
koji vrši stalnu analizu potencijalnih opasnosti i ako je neophodno inicira prekid dotoka gasa.
Kao dodatak kontroli paljenja, kontroli plamena i zaštiti od
pregrejavanja ovaj plamenik poseduje i kontinualnu kontrolu
glave plamenika (Burner Head Control, BHC). BHC detektuje i
upozorava na zapušenje glave plamenika tečnostima ili čvrstim
supstancama i pri sklapanju plamenika daje informaciju da li
je glava plamenika korektno postavljena. Takođe, nakon duge
upotrebe signalizira da je glava plamenika još uvek topla i na
taj način štiti korisnika od opekotina.
Jednostavan i siguran za rukovanje Ovim plamenikom
se može rukovati uz pomoć touch-free IR senzora, dugmeta ili
nožne pedale. Za sve ove opcije postoje razni programi koji su
razvijeni iz praktičnog iskustva u laboratorijama: jednostavna
start-stop funkcija, kontinualna aplikacija do čak 2 sata ili programi za kratku sterilizaciju plamenom.
Robustan U celosti je napravljen od nerđajućeg čelika,
poseduje kontrole koje su otporne na plamen i displej koji je
zaštićen vatrostalnim staklom.
FOOD
POTROŠNI MATERIJAL I HEMIKALIJE
strana 49
FOOD info
Laboratorijski reagensi i hemikalije
VWR P
rolabo obuhvata opseg laboratorijskih reagenasa i hemikalija koje zadovo­ljavaju i Vaše
najzahtevnije potrebe. Da bismo Vam pomogli da pronađete pravi izbor stepena čistoće
klasifikovali smo sve proizvodne karakteristike po kategorijama, gde je svaka predstavljena specijalnom
bojom – ljubičastom, plavom, zelenom i žutom.
Različite boje su kopirane i na etikete svih naših proizvoda, tako da obezbeđuju lakši i precizniji izbor
proizvoda, naročito njihovog stepena koji treba da bude u skladu sa tipom primene.
Tabele ispod, prikazuju opšte i specijalizovane brendove koje ćete susresti u novom katalogu i daju
kratak opis namene njihove upotrebe.
ŽUTA
Primena
Tehnička upotreba
Primena
ZELENA
Specifične metode i farmakopeja/
Naziv brenda RECTAPUR
Primena
PLAVA
Analitička upotreba i organska sinteza/Specifikacije – Nečistoće u mg/kg;
Takođe za ISO, ACS metode/
Naziv brenda NORMAPUR, NORMADOSE, TITRINORM
Primena
LJUBIČASTA
Analitička upotreba i organska sinteza/Specifikacije – Nečistoće u mg/kg;
Takođe za ISO, ACS metode/
Naziv brenda NORMAPUR, NORMADOSE, TITRINORM
Vaš partner u laboratoriji
Svoju reputaciju BRAND je izgradio na kvali­tetu i vrednostima prvoklasne opreme
za ruko­vanje tečnostima, kao što su Dispensette® i Transferpette®, zatim na svom
čuvenom ­BLAUBRAND® volumetrijskom staklu i na P
­ LASTIBRAND® potrošnoj plastici,
koja se može ponovo ­upotrebljavati.
Dispensette® dispenzer je veoma
popularan zbog svojih sigurnosnih karakteristika i širokog spektra
primene:
¾¾ Dispensette® III
¾¾ Dispensette® Organic
¾¾ Dispensette® HF
Digitalne birete III premošćuju
jaz između teških
staklenih bireta i
skupih titracionih
uređaja. Njegove
male dimenzije i
dugotrajne baterije, omogućavaju
mu da se koriste u
ograničenom prostoru i na mestima
daleko od električnih
izlaza. LCD ekran eliminiše greške
očitavanja površine tečnosti u cevi.
Safety-PrimeTM ventil smanjuje reagensni otpad, a bezbednosti sistem
pražnjenja sistema smanjuje rizik od
nehotičnog pražnjenja.
FOOD
Karakteristika laganih Transferpette® i Transferpette® -8 /-12
su jedinstveno hvatanje, koje
omogućava pipeti da suspendira
slobodno, iz ruke. Palac prirodno
stoji na dugmetu za pipetiranje
sa strane instrumenta, a položaj
držanja ruke je opušten.
Uz ­pipete
­nudimo i
­originalne
BRAND-ove
­nastavke
svih vrsta.
FOOD
FOODinfo
servis i tehnička podrška
SERVICELAB
Sektor servisnog održavanja
i tehničke podrške
SERVICELAB je poseban deo u
sistemu kompanije SUPERLAB
i zadatak ovog sektora je da
pruži punu tehničku i servisnu
podršku svim prodajnim sekto­
rima. Da bi ovaj zada­tak što
bolje ispunili posebna pažnja
se poklanja na edukaciju kadra
(obuke u ino­stranstvu), naba­
vka kvalitetne merne tehnike i
godišnje obnavljanje sertifikata
kako bi našim kupcima pružili
što kvalitetnije usluge u oblasti
kontrole i održavanja laboratorijske opreme.
­Danas je SERVICELAB u mogućnosti da Vam pomogne i odgovori na
izazove s­ avre­mene t­ehnologije.
Inženjeri SERVICELAB-a su na raspolaganju da Vam pruže svu neophodnu pomoć od samog početka i to:
¾¾ kod pravilnog odabira i konfiguri­sanja instrumenata shodno Vašim
potrebama,
¾¾ u procesu instalacije instrumenata,
¾¾ prilikom puštanja instrumenata u rad,
¾¾ pri rešavanju problema koji se mogu javiti u toku rada
¾¾ pri redovnom održavanju i servisiranju instrumenata.
strana 50
INSTALACIONO
SERVISNI
ASORTIMAN
pH metri
termometri
data logeri
vage
vlagomeri
mikroskopi
refraktometri
polarimetri
oksimetri
konduktometri
turbidimetri
saltmetri
fotometri
spektrofotometri
NIR
analizatori
atomski
apsorberi
gasni analizatori
mikrobiološki
analizatori
ELISA procesori
sušnice
inkubatori
sterilizatori
klima komore
autoklavi
centrifuge
laminarne komore
destilatori
HPLC
GC
Kjeldahl sistem
krioskopi
laktoskopi
FOOD
strana 51
akreditaovana laboratorija
za etaloniranje
FOOD info
METROLAB
Laboratorija za etaloniranje merila mase
¾¾ Laboratorija METROLAB je od strane ATS-a akreditovana po SRPS/
ISO17025:2006 za merila mase sa neautomatskim merenjem.
¾¾ Laboratorija je odgovorna za izdavanje Uve­renja o etaloniranju
(­Calibration certificate) u kome je izveštaj o mernoj nesigurnosti.
accredited laboratory
¾¾ Postupak po kome se izvodi etaloniranje je opisan u priručniku
EURAMET/cg-18/v0.1 koji je izdat od strane EURAMETA
(Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta).
¾¾ Svi etaloni su sledljivi do nacionalnog i/ili ­inostranog refrentnog standarda.
¾¾ Opseg akreditacije u kome se vrši etaloniranje vaga je do 150kg.
¾¾ Uverenje o etaloniranju su u skladu sa ISO, GLP i GMP standardima.
ISO 17025
Laboratorija za etaloniranje
merila zapremine
automatske pipete, ­pipetori, digitalne birete i ­merno
­laboratorijsko posuđe (pipete, birete, odmerne tikvice).
2008. godine laboratorija Metrolab akreditovala se prema standa­rdu
ISO 17025:2006 za etaloniranje vaga sa neautomatskim
­funkcionisanjem.
Laboratorija za etaloniranje
optičkih veličina
(apsorbancija/propustljivost, talasna dužina) za etaloniranje spektrofotometara, fotometara, kolorimetara, elisa čitača, biohemijskih
­analizatora i kolorimetara.
Laboratorija za etaloniranje
termodinamičkih veličina - 1
Laboratorija za etaloniranje ­temperaturnih komora sa
­kontrolom t­emperature, temperaturnih komora sa kontrolom temperature i relativne vlažnosti.
Laboratorija za etaloniranje
termodinamičkih veličina - 2
Laboratorija za etaloniranje digitalnih termometara, staklenih termometara,
­indikatora, termoparova, otpornih termometara, bimetalnih termo­metara,
­kalibracionih kupatila, električnih simulatora temperature.
Laboratorija za etaloniranje
analitičkih instrumenata
Laboratorija za etaloniranje pH metara, konduktometara
i turbidimetara.
FOOD
FOOD
FOODinfo
laboratorijski nameštaj
strana 52
INGLAB
Laboratorijski nameštaj
INSPIRISAN KVALITETOM
R
Sigurnosni ormani
Skladištenje
opasnih materija
3.000
Projektovanje
OBNOVA - Pivnice proizvođač laboratorijskog
nameštaja sa tradicijom proizvodnje od pola veka, može
da ponudi sledeće proizvode i usluge:
1. Radne stolove (jednostruke ili dvostruke - centralne)
sa radnim pločama od ultrapasa ukupne debljine
ploče od 4 cm ili od keramičkih kiselootpornih
pločica sa ukupnom debljinom ploče od 6 cm.
2. Specijalne stolove u koje spadaju digestori, sto za
vagu, pokretni sto, napa za laboratorijski sto, sto sa
kadicama.
3. Instalacije koje se koriste za dovod vode, komprimovanog vazduha, tehničkih gasova i električne energije.
4. Police za reagense kao i police za sušenje laboratorijskog posuđa.
5. Sudopere sa keramičkim kadicama domaće proizvo­
dnje ili sa kadicama od INOX lima.
6. Ormane sa punim, staklenim ili ustakljenim vratima
kao i stalaže.
7. Kancelarijski nameštaj.
8. Školski nameštaj.
9. Reparaciju laboratorijskog nameštaja, staro za novo.
10.Izvođenje kiselootpornih ventilacionih vodova za
digestore po sistemu ključ u ruke.
R
INSPIRISAN KVALITETOM
M. Milankovića 25 11070 Novi Beograd
Tel./Fax 011 22 22 222
E-mail: [email protected]
www.super-lab.com
Download

77. međunarodni poljoprivredni sajam 15. - 22. maj 2010.