Priprema
Informatička
Informa
tička pismenost
•
•
Sačuvati dokument Excel2 i otvoriti ga.
•
Pomoću odgovarajuće formule izračunati proseke po
gradovima, brojeve prikazati sa dva decimalna mesta.
Napredni tabelarni prorač
proračuni
Izrada dijagrama
•
Markirati celu tabelu B3:E10
B3:E10, preći na
karticu Insert i pronaći grupu Charts
Charts.
•
Grupa Charts sadrži ikone za dodavanje
osnovnih tipova dijagrama (grafikona):
• Stubičasti dijagram (Column),
• Linijski dijagram (Line),
• Kružni dijagram (Pie),
• Trakasti dijagram (Bar),
• Prostorni dijagram (Area),
•
•
itd.
Klikom na ikonu nekog tipa otvaramo
padajući meni koji sadrži podtipove tog
tipa.
•
Izabrati prvi podtip stubičastog
dijagrama i napraviti grafikon.
•
Kliknuti na dobijen dijagram i pomoću
miša premestiti ga na desnu stranu
radnog lista tako da vidimo sve podatke
Pomoću odgovarajućih formula ispuniti kolone
Ukupno, Min i Max
Ukupno
Max.
Osnovni pojmovi dijagrama
•
•
Dijagram predstavlja grafički prikaz numeričkih podataka.
•
Na dobijenom grafikonu, te serije su gradovi:
Novi Sad,
Sad Sombor
Sombor, Subotica
Subotica.
•
Svaku seriju opisuje niz brojeva – koje zovemo tačkama
tačkama.
Npr. seriju “Novi
Novi Sad”
Sad čine brojevi iz
kolone “Novi
Novi Sad”
Sad označene tabele.
•
Svaki broj serije pripada jednoj kategoriji.
U našem slučaju kategorije su časopisi:
Planeta, Svet kompjutera,
Planeta
kompjutera Ribolov
Ribolov, itd.
•
Grafikon iznad svake kategorije prikazuje
po jedan stub za svaku seriju. Visina stuba
zavisi od vrednosti date serije u toj
kategoriji.
•
Stubovi različitih serija se automatski
crtaju različitim bojama.
Sastoji se od jedne ili više serija podataka koje
se prikazuju grafički.
Izbor serija i premeštanje
•
•
Naslov dijagrama i nazivi osa
Izabrati dijagram i preći na karticu Design u klasi alata Chart Tools.
Tools
•
Pošto želimo videti prodaju po gradovima a ne po časopisima, zamenićemo serije sa
kategorijama: gradovi će postati kategorije a časopisi serije. To radimo klikom na ikonu
Switch Row/Column u grupi Data
Data.
Kliknuti na ikonu Chart Title u grupi Labels na kartici Layout i izabrati opciju Above Chart,
Chart
za naslov napisati “Prodaja
Prodaja po gradovima”.
gradovima
•
Nakon što smo upisali naslov, ne treba pritisnuti Enter za potvrdu, pošto ćemo preći u
novi red, već je potrebno kliknuti bilo gde na radnu površinu.
•
Kliknuti na ikonu Axis Titles u grupi Labels na kartici Layout
Layout, birati stavku Primary
Horizontal Axis Title i opciju Title Below Axis
Axis, za natpis napisati “Gradovi
Gradovi”.
•
Kliknuti na ikonu Axis Titles u grupi Labels na kartici Layout
Layout, birati stavku Primary Vertical
Axis Title i opciju Horizontal Title,
Title za natpis napisati “Broj
Broj prodatih primeraka”.
primeraka
•
Kliknuti na ikonu Axis Titles u grupi Labels na kartici Layout
Layout, birati stavku Primary Vertical
Axis Title i opciju Rotated Text.
Text
•
Kliknuti na ikonu Move Chart u grupi Location i izabrati opciju New Sheet koja će
dijagram postaviti u poseban radni list “Dijagram
Dijagram”.
•
Opcija Objcet in će dijagram ubaciti u neki već postojeći
radni list u obliku posebnog objekta.
Elementi dijagrama - 1
Osa vrednosti
Oblast dijagrama
Elementi dijagrama - 2
•
Razlikujemo sledeće glavne elemente dijagrama:
• Oblast dijagrama (Chart
Chart Area)
Area – ceo dijagram i svi njegovi
elementi
• Oblast crtanja dijagrama (Plot
Plot Area)
Area – predstavlja sam
dijagram, tj. grafički prikaz podataka
• Osa kategorije (Horizontal
Horizontal (Category) Axis ) – prikazuje
kategorije, horizontalna
• Osa vrednosti (Vertical
Vertical (Value) Axis)
Axis – prikazuje vrednosti,
vertikalna
• Serije (Series
Series) – iznad svake kategorije serija se predstavlja
pomoću stuba čija visina zavisi od vrednosti te serije u toj
kategoriji
• Naslov dijagrama (Chart
Chart Title)
Title
• Nazivi osa (Axis
Axis Title)
Title
• Legenda (Legend
Legend) – prikazuje boje pojedinih serija
•
Ako postavimo miš iznad nekog elementa, program će ispisati ime
tog elementa.
•
Svaki elemenat dijagrama možemo posebno formatirati, nakon što
smo ga izabrali.
•
Elemente dijagrama možemo izabrati pomoću miša tako što
kliknemo na njih levim tasterom (poneked je potrebno dva puta
klkinuti, to zavisi od vrste elementa) ili iz padajućeg menija ikone
Chart Elements grupe Current Selection kartice Layout
Layout.
Naslov
Oblast crtanja dijagrama
Legenda
Serije
Nazivi osa
Osa kategorije
Dizajn dijagrama
•
Tip dijagrama možemo promeniti klikom na ikonu Change Chart Type.
Type Istoimeni
prozor sa leve strane sadrži listu mogućih tipova, a desna strana ikone podtipova.
•
Ne možemo koristiti svaki tip dijagrama za sve moguće vrste podataka. Npr. kružni
dijagram može prikazati samo jednu seriju.
•
Izabrati i pogledati nekoliko tipova i podtipova, na kraju birati prvi podtip tipa
Column.
Column
•
Pomoću grupe Chart Layouts možemo izabrati neki od predefinisanih rasporeda
elemenata dijagrama. Pogledati nekoliko i na kraju poništiti promene sa Undo
naredbom.
•
Pomoću grupe Chart Styles možemo izabrati jedan od predefinisanih vizuelnih
stilova prikazivanja podataka. Pogledati nekoliko stilova i izabrati jedan.
Formatiranje elemenata - 2
•
•
Iz padajućeg menija Chart Elements izabrati Legend
Legend.
Vratiti se na karticu Home
Home, promeniti vrstu, veličinu, stil i boju fonta
odnosno boju pozadine.
•
Preći na karticu Format i isprobati predefinisane stilove iz grupe Shape
Styles.
Styles
•
•
U grupi WordArt Styles pogledati predefinisane stilove.
Pomoću ikone Text Fill možemo izabrati ispunu (jednobojna,
gradijentna, slika, tesktura), pomoću ikone Text Outline formatiranje
konture ukrasnih slova a pomoću ikone Text Effects možemo dodati
razne efekte.
Formatiranje elemenata - 1
•
Pomoću Move Chart ikone na kartici Design premestiti
dijagram na radni list Časopisi, povećati veličinu
dijagrama i postaviti na desnu stranu radnog lista tako
da se vide podaci na levoj strani.
•
Izabrati dijagram i otvoriti karticu Format klase Chart
Tools.
Tools
•
•
•
Iz padajućeg menija Chart Elements izabrati Chart Area.
Area
Primeniti 2-3 predefinisanih stilova iz grupe Shape Styles.
Styles
Pomoću Shape Fill ikone izabrati jednobojnu ispunu
pozadine, sliku (Picture
Picture), gradijentnu ispunu (Gradient
Gradient) i
teksturu (Texture
Texture).
•
Pomoću Shape Outline ikone izabrati debljinu okvira
(Weight
Weight), stil okvira (Dashes
Dashes) i boju okvira.
•
Pomoću Shape Effects ikone pregledati različite efekte
prikazivanja.
Formatiranje elemenata - 3
Adresiranje - 1
•
Unutar radnog lista Cenovnik izračunati
cenu Planete koristeći konstantnu vrednost
kao kurs evra, pomoću inteligentnog
kopiranja popuniti tabelu do kraja, promeniti
kurs evra, posmatrati promene i sve izbrisati
•
Kopiranjem formule iz prve ćelije pokvariće
se formatiranje ćelija, ako želimo to ispraviti,
potrebno je da unutar menija koji se otvara
klikom na ikonu Auto Fill Options koji će se
pojaviti ispod markirane oblasti izabrati
stavku Fill Without Formating
•
Adresiranje - 2
•
Izračunati cenu Planete koristeći kurs evra
iz odgovarajuće ćelije i pomoću
inteligentnog kopiranja ispuniti tabelu do
kraja – pogledati formulu unutar prvih
nekoliko ćelija kolone – takav način
korišćenja ćelija se zove relativno
adresiranje
•
Izračunati cenu Planete koristeći sadržaj
odgovarajuće ćelije za kurs evra pomoću
apsolutnog adresiranja (FIKSIRANJE):
(FIKSIRANJE)
•
Ako želimo zabraniti da se menja redni broj reda,
stavljamo $ ispred rednog broja reda u nazivu te ćelije
– FIKSIRANJE REDA
•
Ako želimo zabraniti da se menja ime kolone,
stavljamo $ ispred imena kolone u nazivu te ćelije –
FIKSIRANJE KOLONE
•
Ako želimo zabraniti promenu i reda i kolone,,
stavljamo $ i ispred rednog broja i ispred imena
kolone u nazivu ćelije – FIKSIRANJE ĆELIJE
Pogledati rezultat, promeniti kurs evra i posmatrati
promene
IF
•
IF(
IF(uslov
uslov,, vrednost ako je uslov ispunjen,
ispunjen, vrednost ako uslov nije
ispunjen))
ispunjen
•
•
•
•
•
•
Funkcija IF na osnovu zadovoljenosti datog uslova vraća jednu vrednost
Moguće relacije: <, >, <=
<=,, >=
>=,, =, <>
Logical_test – uslov
Value_if_true – vrednost koja se vraća ako je uslov zadovoljen
Value_if_false – vrednost koja se vraća ako uslov nije zadovoljen
Ispuniti kolone "Da
Da li je cena veća od 1,5€
1,5€ (DA/NE)?"
(DA/NE)? i "Da
Da li je cena manja
od cene Planete (DA/NE)?
(DA/NE)?"
COUNTIF - 1
•
•
COUNTIF(oblast
COUNTIF(
oblast,, uslov
uslov))
•
•
•
•
Moguće relacije: <, >, <=
<=, >=
>=, =, <>
•
Funkcija COUNTIF vraća
broj ćelija čiji sadržaj zadovoljava dati uslov
Range – oblast
Criteria – uslov
Uraditi zadatke
“Broj
Broj časopisa skupljih od 180 Din"
Din i
“Broj
Broj časopisa jeftinijih od 1.5 €"
Uraditi zadatak
“Broj
Broj časopisa skupljih od 1.5 €“
koristeći kolonu
"Da
Da li je cena veća od 1.5€
1.5€ (DA/NE)?"
(DA/NE)?
COUNTIF - 2
•
•
•
•
SUMIF - 1
Uraditi zadatak “Broj
Broj časopisa skupljih od proseka"
proseka za cene u
dinarima
•
•
Ako za uslov želimo iskoristiti sadržaj neke ćelije, po pravilu
moramo to navesti na sledeći način: "relacija"
"relacija"&Ime
&ImeĆelije
Ćelije, na
primer: ">"&C1
">"&C16
6
•
Moguće relacije: <, >, <=, >=, =, <>
•
•
•
Range – oblast uslova
•
Uraditi zadatak
“Ukupna
Ukupna cena časopisa jeftinijih od od 190 Din”
Din
•
Uraditi zadatak
“Ukupna
Ukupna cena ćasopisa skupljih od 1.5 €“
Ispraviti zadatak prethodni zadatak.
Uraditi zadatak “Broj
Broj časopisa jeftinijih od proseka“
proseka
X
SUMIF - 2
•
•
•
Uraditi zadatak “Ukupna
Ukupna cena časopisa skupljih od
proseka"
proseka
Ako za uslov želimo iskoristiti sadržaj neke ćelije, po
pravilu moramo to navesti na sledeći način:
"relacija"&Ime
"relacija"
&ImeĆelije
Ćelije, na primer: ">"&C16
">"&C16
Ispraviti zadatak.
X
SUMIF(oblast
SUMIF(
oblast_uslova
_uslova,, uslov
uslov,, oblast
oblast_sumiranja
_sumiranja))
Funkcija SUM
SUMIF
IF sumira (računa zbir) samo
određenih ćelija iz oblasti sumiranja: sadržaj neke
ćelije iz oblasti sumiranja ulazi u zbir samo ako
odgovarajuća ćelija iz oblasti uslova zadovoljava
dati uslov
Criteria – uslov
Sum_range – oblast sumiranja, može se izostaviti –
u tom slučaju, sumiraju se brojevi iz prve oblasti
Procentualne vrednosti
•
Uraditi zadatak “Cena
Cena u procentima u odnosu na ukupnu cenu",
cenu rezultat
izračunati prvo samo za Planetu
•
•
•
Procente računamo pomoću formule: =deo/celina
•
•
Ispuniti celu kolonu
U slučaju ovog zadatka: =cena planete/ukupna cena
Ako dobijeni rezultat želimo prikazati u obliku procentualnih vrednosti, treba da
kliknemo na ikonu Percent Style
Ispraviti formulu ako nismo fiksirali ćeliju koja sadrži ukupnu cenu i završiti
zadatak
Zadatak
•
Napraviti dijagram u
obliku pite za svaki grad
na radnom listu
Časopisi
•
Kategorije ćemo
ispraviti klikom na ikonu
Select Data u grupi Data
kartice Design
•
Unutar prozora Select
Data Source treba
kliknuti na dugme Edit
ispod stavke
Horizontal (Category)
Axis Labels a zatim
markirati ćelije sa
kategorijama
(nazivima časopisa).
Rezultat
Download

Napredne tabelarne kalkulacije