SRPSKI
DVD PLEJER
V I
D E O
DVD-966
UPUTSTVA ZA UPOTREBU
Pre spajanja, upotrebe ili podešavanja uređaja, molimo Vas da pažljivo i detaljno pročitate ovo uputstvo za upotrebu.
Sadržaj
Karakteristike......................................................................................................................................................................................................2
Mere predostrožnosti ........................................................................................................................................................................................3
Pribor..................................................................................................................................................................................................................4
Glavna jedinica...................................................................................................................................................................................................5
Povezivanje.....................................................................................................................................................................................................6-7
Sistemska podešenja....................................................................................................................................................................................8-16
Daljinski upravljač ......................................................................................................................................................................................17-18
Tasteri daljinskog upravljača.......................................................................................................................................................................19-21
Osnovna reprodukcija.. ..............................................................................................................................................................................22-23
Rešavanje problema .......................................................................................................................................................................................24
Specifikacije proizvoda.....................................................................................................................................................................................25
Quadro ne prihvaća nikakvu odgovornost za štete koje bi bile posljedica pogrešne upotrebe uređaja ili njegovih nestručnih popravaka.
Zadržavamo pravo na izmenu uređaja i/ili njegovih karakteristika bez prethodne najave. U pojedinim zemljama nije moguće nabaviti sve
prikazane modele ili opcije.
1
SRPSKI
Karakteristike
Hvala Vam na odabiru Quadro plejera. Molimo Vas da pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu pre korišćenja uređaja i sačuvajte ga za
kasnije potrebe.
Ovaj DVD plejer pripada novoj generaciji uređaja koji mogu da proizvode visokokvalitetan video i audio zvuk. Njegove mogućnosti su puno
veće u usporedbi sa prethodnim uređajima za kućnu video reprodukciju. Uz odgovarajući izvor napajanja, dobićete vrhunsko uživanje!
Karakteristike
•
•
•
•
•
•
•
•
Ugrađeni Dolby AC-3, PCM, MPEG digitalni audio dekoder
Hi-fi, 96kHz/24 bitni digitalni audio procesor
Mogućnost nadogradnje softvera
Komponentan video izlaz visoke rezolucije za spajanje najnovije video opreme (HDMI)
Digitalan koaksijalan audio izlazni priključak
USB ulaz i ulaz za memorijsku karticu
Kompatibilan sa DVD, SVCD, VCD, DVCD, CD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, MP3, MPEG4, JPEG, Kodak Picture CD i
drugim formatima.
Najnovija integrisana servo tehnologija i dekodovanje jednim integriranim krugom, visoka pouzdanost i stabilnost te savršena korekcija
grešaka.
Prijateljski odnos prema okolini
Prema Pravilniku EU Directive: 2002/96/EC za proizvode na kojima je prikazan znak precrtane kante za otpatke, skrećemo
pažnju da taj proizvod ne sme da se tretira kao standardni kućni otpad.
Pravilnim postupanjem, zbrinjavanjem i recikliranjem proizvoda, sprečavate potencijalne negativne posledice na ljudsko
zdravlje i okolinu, koji mogu da nastanu zbog neadekvatnog zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda. Za više informacija o
recikliranju i zbrinjavanju ovog proizvoda, molimo da kontaktirate vaš lokalni centar za zbrinjavanje opasnog otpada ili
prodavaonicu gde ste kupili proizvod.
Stari i istrošeni uređaj ne sme da se baca sa ostalim kućnim smećem. Ovaj proizvod treba da se odbaci u posebno namenjena i
pripremljena reciklažna dvorišta ili mesta za sakupljanje opasnog i električnog i elektronskog otpada.
SRPSKI
2
Mere predostrožnosti
UPOZORENJE
Ne otvarajte uređaj jer postoji
opasnost od strujnog udara.
Popravak poverite ovlašćenom
servisu.
U slučaju da iz uređaja počne
izlaziti dim ili se začuje
neobičan zvuk, isključite ga iz
električne mreže.
UPOZORENJE
UPOZORENJE
Opasno je da dodirujete uređaj
za vreme grmljavine.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CLASS 1
LASER PRODUCT
3
PAŽNJA
Ukoliko uređaj nećete da
koristite duže vreme isključite
ga iz el. utičnice.
UPOZORENJE
Držite uređaj dalje od vaza sa
cvećem i sl. Ukoliko voda ili
neka druga tečnost uđe u
uređaj, može doći do ozbiljnih
oštećenja.
PAŽNJA
Ne blokirajte ventilacione
otvore uređaja.
UPOZORENJE
Zaštitite uređaj od kiše ili
preterane vlage.
PAŽNJA
Pre čišćenja uređaja isključite ga iz
el. mreže. Ukoliko je površina
prljava očistite je mekanom
krpicom navlaženom blagom
otopinom deterdženta, a zatim ga
obrišite suhom mekanom krpicom.
Simbol munje u trouglu upozorava korisnika na postojanje neizolovanih područja u uređaju koji mogu da izazovu strujni
udar opasan po život. Simbol uzvičnika u trouglu upozorava korisnika na postojanje važnih uputstava i objašnjenja u
priloženoj dokumentaciji.
Ne otvarajte poklopac uređaja kako bi izbegli opasnost od strujnog udara. Popravak je dopušten samo u ovlašćenom
servisu.
Simbol označava uređaj klase 1 lasera. Izbegavajte direktno izlaganje zracima jer postoji opasnost od štetne laserske
radijacije.
SRPSKI
Pribor
Molimo uverite se da uz uređaj kutija sadrži sledeći pribor:
Uputstva za upotrebu i garantni list
Proverite da li je garantni list
l
Us er ma nua
uredno overen od strane
prodavača. U suprotnom
garancija ni važi!
Daljinski upravljač
Audio / video kabl
Ukoliko neki deo nedostaje, molimo obratite se vašem prodavaču ili dobavljaču uređaja.
Uređaj može reproducirati slijedeće formate diskova:
Oznaka
Format diska
DVD
Audio + Video
Mp3
Audio
CO
Video-CD (VCD)
Sadržaj
DIGIT
MP
AC
AL VIDE
T
O
VIDEO CD
Audio + Video
CD-DA
Audio
Picture CD
JPEG fotografije
Kodak Picture CD
Digitalne fotografije
MPEG4 (DivX)
Važno:
V I
D E O
Audio + Video
Moguće je da neki od formata koji su kreirani preko računara i različitih Codec-a (algoritama za pretvaranje formata) ponekad se neće
moći reprodukovati zbog nekompatibilnosti uređaja ili softvera.
SRPSKI
4
Glavna jedinica
Prednja strana:
6
7
8
9
1--
MIC
--2
USB
SD/MS/MMC
3
2
1. Fioka diska
2. LED displej
3. Ulaz za 3/1 za memorijsku karticu
SD/MS/MMC standarda
4. USB priključak
5. Priključak za mikrofone (Karaoke)
6. Taster za otvaranje / zatvaranje
fioke diska
Zadnja strana:
7. Taster pauza / reprodukcija
8. Stop taster (zaustavljanje)
9. Standby taster (stanje čekanja /
uključeno stanje)
HDMI
1
2
MIX L
3
U/Pb
V/Pr
MIX R
COAXIAL
S-VIDEO
4
5
FL
SL
SW
FR
SR
CEN
5.1 CH AUDIO OUT
VIDEO
Y
5
5
7 8
SCART
1. SCART izlaz
2. HDMI izlaz
3. Mešani levi/desni audio izlaz
4
6
4. Koaksijalni digitalni audio izlaz
5. S-VIDEO izlaz
6. 5.1 kanalni audio izlaz
7. Komponentni video izlaz
8. Kompozitni video izlaz
SRPSKI
Povezivanje
TV / Monitor Video ulaz
Video povezivanje
Dostupni su sledeći video izlazi:
Komponentni video ulaz
Y U/Pb V/Pr
Kompozitni video signal:
Kompozitni video i
S-Video ulaz
S-VIDEO VIDEO
SCART ulaz HDMI ulaz
Za povezivanje uređaja kompozitnim video signalom, povežite plejer
sa video izlazom na TV-u/monitoru koristeći AV kabl (žuti priključak)
S-Video:
Koristite S-Video kabl kako bi povezali S-video izlaz uređaja sa
S-Video ulazom TV-a/monitora.
SCART:
Pomoću 21-pinskog SCART-a povežite SCART izlaz uređaja sa
SCART ulazom na TV-u/monitoru.
Komponentni video signal:
Koristite Video kabl sa 3 ulaza kao biste povezali izlazne priključke
uređaja sa odgovarajućim ulazom na TV-u/ monitoru.
Y
HDMI:
HDMI signal ima mogućnost prenošenja audio i video signala
pomoću jednog kabla. HDMI izlaz nudi najvišu moguću rezoluciju te
vrhunsku video i audio kvalitetu. Ukoliko vaš televizor raspolaže sa
HDMI ulazom, spojite ga pomoću HDMI kabla.
U/Pb
VIDEO
V/Pr
S-VIDEO
Komponentni video izlaz
Napomena:
• HDMI izlaz prenosi najkvalitetniji video signal, zatim slede
komponentni video izlaz, SCART izlaz, S-Video te standardni
kompozitni video signal. Odaberite signal zavisno od dostupnim
priključcima TV-a/monitora.
• Kako bi pojedini izlazi dali sliku, ponekad je potrebno posebno
podesiti parametre Video izlaza na samom DVD plejeru.
Kompozitni video i SCART izlaz HDMI izlaz
S-Video ulaz
Video izlaz DVD plejera
• Ne koristite sve priključke odjednom jer može da se desi da
slika bude iskrivljena.
• Jedino kada video povezivanje odgovara video sistemu, uređaj
može da proizvodi normalnu sliku (pogledajte Video podešenja
u poglavlju “Sistemska podešavanja”).
SRPSKI
6
Povezivanje
Audio povezivanje
Uređaj poseduje analogni i digitalni audio izlaz. Analogni audio je
dvokanalni stereo izlaz i Dolby AC-3 5.1 kanalni izlaz , dok digitalni
audio prima signal iz koaksijalnog priključka, te daje znatno kvalitetniji
zvuk od analognog.
TV/Monitor/Pojačalo - Audio ulaz
5.1CH Audio ulaz
Stereo Audio
2CH Audio ulaz
L
Digitalni Audio ulaz
R
COAXIAL
MIX R
COAXIAL
Koristite AV kabl sa dva ulaza (crveni ulaz za desni kanal/beli za levi)
kako bi povezali stereo audio izlaz uređaja s TV-om ili stereo ulazom
pojačala.
5.1 CH Audio
Koristite 3 para audio kablova kako bi povezali 5.1CH audio izlaze
uređaja s 5.1CH ulazima spoljnog audio pojačala ili drugog plejera.
Ovaj priključak može da se koristi za dobivanje prostornog Audio
efekta i spajanja Subwoofer-a. Za dobivanje prostornog Audio efekta
potrebno je imati 5.1 kanalno Audio pojačalo i zvučnike.
Koaksijalni Digitalni Audio
Koristite naznačeni koaksijalni kabl kako bi povezali koaksijalni izlaz
uređaja sa koaksijalnim ulazom pojačala.
FL
FR
SL
SW
SR
CEN
5.1 CH AUDIO OUT
Napomena
Povezivanje bi trebalo da bude izvedeno shodno postavkama audio
izlaza ovog uređaja. Molimo Vas proverite poglavlje Audio
podešavanje.
5.1CH Audio izlaz
MIX L
2CH Audio izlaz
Digitalni Audio izlaz
DVD Audio izlaz
7
SRPSKI
Sistemska podešenja
GLAVNI MENI
1. Pritiskom tastera SETUP na daljinskom upravljaču, prikazuje se glavni meni.
2. Nakon ulaska u glavni meni, tasterima
i
možete da odaberete jedan od ponuđenih menija. Podmeni odabranog menija
automatski će se prikazati.
3. Tasterima i odaberite opciju koju želite da podesite, a za ulazak pritisnite ENTER ili taster . Podesite odabranu opciju uz pomoć
tastera / . Nakon podešavanja za potvrdu pritisnite ENTER, a za poništavanje pritisnite .
4. Ukoliko želite da promenite i neku drugu opciju menija, za odabir koristite tastere / .
5. Za povratak na glavni meni pritisnite taster .
6. Za potpuni izlazak iz menija ponovo pritisnite taster SETUP.
1. OSNOVNO PODEŠAVANJE
1.1. TV PRIKAZ (TV DISPLAY)
Možete da izaberete nekoliko različitih prikaza slike na ekranu:
4:3 PANSCAN - Ovu opciju odaberite ukoliko uređaj priključite na normalan 4:3 TV prijemnik. Slika će u potpunosti da prekrije celi ekran.
Pritom je moguće da će deo slike biti odrezan.
4:3 LETTERBOX - Ovu opciju odaberite ukoliko uređaj priključite na normaaln 4:3 TV prijemnik. Prikazana slika je u režimu širokog ekrana.
Na ekranu TV-a biće prikazane crne crte u donjem i gornjem delu.
16:9 - Ovu opciju možete da odaberete ukoliko posedujete TV prijemnik sa 16:9 širokim ekranom. Ukoliko u ovom režimu reprodukujete 4:3
sliku, ona će da bude horizontalno rastegnuta.
(ŠIROKI EKRAN) WIDE SQUEEZE - Prikazana slika je u režimu širokog ekrana i prekriva celi ekran, dok će kod 4: 3 slike biti prikazane
crne crte na levoj i desnoj strani ekrana televizora.
1.2. OZNAKA UGLA (ANGLE MARK)
Kada je funkcija postavljena na ON (uključeno), ako disk koji se reprodukuju podržava ovu fukciju (ista scena snimljena sa više različitih
kamera), pritiskom na taster ANGLE na daljinskom upravljaču moći ćete da birate željene scene. Funkcija nije aktivna ukoliko je
postavljena na OFF (isključeno).
1.3. OSD JEZIK (OSD LANGUAGE)
Koristite opciju za odabir jezika prikaza sadržaja menija i jezika na ekranu. Broj raspoloživih jezika ovisi od serije vašeg uređaja.
SRPSKI
8
Sistemska podešenja
1.4. SPECIJALNE OZNAKE I KOMENTARI (CLOSED CAPTIONS)
Opciju nećete moći da koristite ukoliko disk ne sadrži specijalne oznake (najćešće su to dijalozi i titlovi sa proširenim informacijama, koje su
velika pomoć gluvim osobama i sl.). Ukoliko je opcija Caption postavljena na OFF (Isklj.), pritisnite taster SUBTITLE na daljinskom
upravljaču kako bi aktivisali opciju.
1.5. ČUVAR EKRANA (SCREEN SAVER)
Ukoliko je čuvar ekrana postavljen na ON (Uklj.), a uređaj je uključen i disk se ne reprodukuje neko vreme, na ekranu se pojavljuje čuvar
ekrana. Ako želite da ga ponovo pokrenete, pritisnite bilo koji taster (osim tastera STANDBY). Čuvar ekrana nije aktivan ako je ova opcija
postavljena na OFF (Isklj.).
1.6. MEMORISANJE REPRODUKCIJE (LAST MEMORY)
Nakon prekida reprodukcije, ukoliko je ova opcija uključena, reprodukcija zapisa će se nastaviti tamo gde je prethodno bila stopirana.
1.7. DIVX SUBTITLE (DIVX TITLOVI)
DVD plejer može da učitava DivX titlove u srt, sub ili txt formatu. Kako bi prikaz znakova u titlova bio ispravan, potrebno je da ispravno
podesite kodnu stranicu seta znakova. Moguće je da odaberete opcije Latinica (Latin) i Cyrillic (Ćirilica).
Napomena: Plejer može prikazivati titlove ukoliko je početak imena titlova isti kao i "avi" zapisa. Nakon imena, možete da dodate svoj
komentar (oznaku jezika ili nešto drugo), te ekstenziju titlova (srt, sub, txt).
2. AUDIO PODEŠENJA
2.1. ANALOGNO AUDIO PODEŠAVANJE
2.1.1. DOWNMIX (Analogni audio izlaz)
LT/RT: Format audio izlaza je levi i desni kanal, čak i kada je originalni zvuk u 5.1 CH formatu.
STEREO: Format audio izlaza je stereo, čak i kada je originalni zvuk u 5.1 CH formatu.
3D SURROUND: 3D surround efekat u stereo zvuku ili multi-kanalnom audio sadržaju.
5.1CH: Isključite DOWNMIX mod. Odaberite opciju samo ukoliko reproducirate 5.1CH disk ili ukoliko je uređaj spojen na 5.1CH
pojačalo.
Napomena: Opcija je dostupna samo kod Dolby AC-3 kodiranih 5.1 kanalnih diskova.
9
SRPSKI
Sistemska podešenja
2.1.2 PREDNJI, CENTRALNI, ZADNJI ZVUČNICI i SUBWOOFER (FRONT, CENTER, REAR SPEAKER and
SUBWOOFER)
Ovom opcijom možete da podesite veličinu priključenih zvučnika. Centralni i zadnji zvučnici mogu se aktivisati samo kada je opcija
DOWNMIX isključena (OFF), odnosno podešena na 5.1CH opciju. Prednji zvučnik može da se podesi na vrednost LARGE (Veliki) ili
SMALL (Mali) zvučnici. Centralni i zadnji zvučnici mogu da se postave na vrednost LARGE, SMALL ili OFF, a Subwoofer na ON ili OFF.
LARGE(Veliki) - duboki tonovi se reprodukuju na samom zvučniku;
SMALL (Mali) - duboki tonovi se neće reprodukovati na zvučniku već će reprodukcija dubokih tonova ići preko Subwoofera;
OFF - izlaz za zvučnik je isključen;
2.1.3 Dijalog (DIALOG)
Ovom opcijom možete da podesite jačinu dijaloga. Opcija je dostupna samo ukoliko je opcija DOWNMIX postavljena na LT/RT ili
STEREO. Napomena: prilikom reprodukcije 5.1CH diskova, koristite ovu opciju kako bi podesili jačinu zvučnika.
2.1.4 D.R.C (Ograničavanje dinamike)
Odaberite ovu opciju kako bi ograničili dinamiku tako da glasne scene ne smetaju okolini, a da se tiše scene isto tako dobro čuju. Ova
opcija je korisna ukoliko želite da smanjite razliku u jačini zvuka između glasnih i tiših scena, tj. da dijalog bude dovoljno razumljiv i
glasan, a da glasnije akcijske scene ne budu preglasne. Odaberite između vrednosti ON (uklj.), OFF (isklj.) ili AUTO (automatsko
podešenje).
2.2 DIGITALNO AUDIO PODEŠAVANJE
2.2.1 DIGITAL IZLAZ (DIGITAL OUTPUT):
SPDIF OFF: Opcija digitalnog izlaza je isključena (coaxial Off), aktivan je samo analogni audio izlaz.
SPDIF/RAW: U ovom režimu podešavate opciju RAW, ukoliko je na DIGITAL AUDIO OUT izlaz DVD plejera spojen multi-kanalni
dekoder/prijemnik.
SPDIF/PCM: U ovom režimu podešavate opciju PCM, ukoliko vaš prijemnik nije u mogućnosti da dekodira multi kanalni audio signal.
2.2.2 LPCM Izlaz (LPCM OUT):
Opcija je dostupna ukoliko je digitalni izlaz postavljen na SPDIF/PCM. Odaberite PCM frekvenciju na 48kHz ili 96kHz.
Napomena: Neka pojačala ne podržavaju frekvenciju zvuka od 96kHz, što može rezultirati sa izobličenjem zvuka na vašem pojačalu.
SRPSKI
10
Sistemska podešenja
2.3 KARAOKE FUNKCIJA
2.3.1 PODEŠAVANJE MIKROFONA (MIC SETUP)
2.3.1.1 MIKROFON (MIC)
Odaberite između opcija ON/OFF kako bi uključili ili isključili mikrofonske priključke.
2.3.1.2 JAČINA MIKROFONA (MIC VOL)
Jačinu mikrofona namestite pomoću tastera
/
, a za potvrdu pritisnite taster ENTER.
2.3.1.3 EHO EFEKAT (ECHO LEVEL)
Nivo Eho efekta mikrofona podesite pomoću tastera
/
, a za potvrdu pritisnite taster ENTER.
2.4 KANALNO KAŠNENJE ZVUKA (CHANNEL DELAY)
Podešavanje kašnenja zvuka u odnosu na raspored zvučnika u prostoriji (centralni zvučnik, zadnji zvučnici i subwoofer). Za odabir između
centralnog, levog ili desnog zvučnika i subwoofer-a koristite tastere / , a zatim tasterima
/ podesite rastojanje.
Napomena:
Opcija neće biti podržana ukoliko rastojanje između centralnog ili levog i desnog surround zvučnika i slušatelja je veće od srastojanja
između prednjih zvučnika i slušatelja. Ukoliko kašnenje zvuka ne može da se prilagodi konfiguraciji vaših zvučnika, podesite rastojanje na
0cm, a ako je moguće opciju kašnenje zvuka podesite na prijemniku/pojačalu.
2.5. EQUALIZER
Podešavanje frekvencije zvuka prema predefiranim opcijama zavisno od žanra muzike i vašoj želji.
2.5.1 REŽIM ZVUKA (SOUND MODE)
Ovom opcijom podesite željeni režim zvuka.
2.5.2 BAS POJAČANJE (BASS BOOST)
Ukoliko želite da pojačate niske tonove podesite opciju na ON (uključeno).
11
SRPSKI
Sistemska podešenja
2.5.3 SUPER BAS (SUPER BASS)
Kako bi dobili efekat super bas zvuka, ovu opciju podesite na ON (uključeno).
2.5.4 POJAČANJE VISOKIH (TREBLE BOOST)
Ukoliko želite da pojačate visoke tonove podesite opciju na ON (uključeno).
2.6. 3D PROCESIRANJE (3D PROCESSING)
Ovom funkcijom možete da pretvorate stereo zvuk u višekanalni zvuk ili da ograničite zvuk određenih prostorija ili prostora.
Pro Logic II: podesite Dolby Pro Logic II na način da dvokanalni audio izvor proširite na puni 5.1 kanalni surround zvuk.
Napomena: Pro Logic II biće aktivan samo ako je funkcija DOWNMIX postavljena na 5.1CH, a digitalni izlaz na SPDIF/RAW.
2.6.1 PRO LOGIC II
2.6.1.1 PRO LOGIC II
Koristite opciju za uključenje ili isključenje Pro Logic II obrade.
ON: opcija je uvek uključena.
OFF: opcija je onemogućena.
AUTO: opcija se aktivira automatski prilikom otkrivanja Dolby Pro Logic II sadržaja.
2.6.1.2 REŽIM (MODE)
Koristite za odabir režima Pro Logic II obrade. Funkcija je dostupna samo ako je Pro Logic II podešen na ON (uklj.).
MUZIKA (MUSIC): Zvuk iz svih zvučnika dolazi u isto vreme i bez kašnjenja.
FILM (MOVIE): Zvuk iz levog i desnog surround zvučnika kasni 10ms.
PRO LOGIC: Ranija verzija Dolby Pro Logic obrade.
AUTO: Automatski odabir režima obrade zavisno od ulaznog audio formata.
2.6.1.3 PANORAMA
Funkcija je dostupna ako je prethodna stavka MODE postavljena na opciju MUZIKA. Odaberite između ON (uključeno) ili OFF
(isključeno). Aktiviranjem opcije postiže se prostorniji zvuk, odnosno prednji stereo audio delomično se raspoređuje na levi i
desni surround zvučnik.
SRPSKI
12
Sistemska podešenja
2.6.1.4 DIMENZIJA (DIMENSION)
Funkcija je dostupna ukoliko je stavka MODE ppostavljena na opciju MUSIC. Pomoću nje moguće je postupno prilagođavanje
zvuka prema prednjim ili zadnjim zvučnicima čime se u nekim prostorijama postiže uravnoteženiji zvuk iz svih zvučnika.
2.6.1.5 ŠIRINA CENTRA (CENTER WIDTH)
Funkcija je dostupna ukoliko je stavka MODE podešena na opciju MUSIC, a koristi se za kontrolu širine zvučnog efekta
mešanjem zvuka iz centralnog i zvuka iz levog i desnog zvučnika. Povećanjem broja nivoa zvuk iz centralnog zvučnika se
premešta u smeru levih i desnih zvučnika.
2.6.2 REVERB EFEKAT (REVERB MODE)
Koristite opciju za odabir zvučnog efekta.
3. DOLBY DIGITAL PODEŠAVANJE (DOLBY DIGITAL SETUP)
3.1. DUAL MONO
Stereo: Audio izlaz namestite na stereo izlaz.
L-mono: Levi mono kanal će se slati na levi i desni kanal zvučnika.
R-mono: Desni mono kanal će se slati na levi i desni kanal zvučnika.
Mix-mono: Levi i desni mešani mono zvuk će se slati na levi i desni audio kanal zvučnika.
Napomena: Opcija je dostupna kod Dolby AC-3 kodiranih dvokanalnih diskova.
3.2. DINAMIKA (DYNAMIC)
Odaberite ovu opciju kako bi ograničili dinamiku tako da glasne scene ne smetaju okolini, a da se tiše scene isto tako dobro čuju. Ova
opcija je korisna ukoliko želite da namalite razliku u jačini zvuka između glasnih i tiših scena, tj. da dijalog bude dovoljno razumljiv i glasan,
a da glasnije akcijske scene ne budu preglasne.
13
SRPSKI
Sistemska podešenja
4. VIDEO PODEŠENJA
.
4.1. VIDEO IZLAZ (VIDEO OUTPUT):
OFF: Podesite opciju video izlaz na kompozitni (CVBS) video izlaz ili S-Video, ukoliko koristite S-Video priključak.
YUV: Podesite opciju video izlaz na analogni komponentni video format ukoliko koristite komponentni video izlaz.
RGB: Pri povezivanju na SCART priključak, podesite video izlaz u RGB (crvena/zelena/plava) format.
.
Napomena: Ukoliko se video postavke razlikuju od načina fizičkog povezivanja, moguće je da TV prijemnik ne reprodukuje sliku ili da
opcija nije dostupna. U tom slučaju, možete da ”resetujete” (RESET) uređaj, te pritiscima na taster V_MODE omogućite da se slika ponovo
pojavi. Ukoliko je opcija HDMI uključena, tada nije moguće podešavati opciju Video izlaz.
4.2 REZOLUCIJA (RESOLUTION):
Odaberite jednu od ponuđenih rezolucija za "upscaling" TV ekrana na HDMI režim. Kako bi mogli podesiti rezoluciju za "up scale" na HD
rezoluciju, reproduktor treba da bude spojen putem HDMI kabla i HDMI režim postavljen na Uklj. (On). Svi režimi rezolucije neće prikazati
sliku ili će slika biti iskrivljena što zavisi od rezolucije vašeg TV prijemnika/monitora. Ukoliko izgubite sliku, kako bi vratili sliku prespojite
uređaj preko SCART kabla.
4.3 PODEŠAVANJE BOJE (COLOR SETTINGS):
Sedeće opcije možete da namestite prema vašim željama.
4.3.1 Oštrina (SHARPNESS)
Ovu opciju možete podesiti izborom između 3 vrednosti: HIGH, MEDIUM ili LOW (visoka / srednja / niska).
4.3.2 Svetlina i Kontrast (BRIGHTNESS and CONTRAST)
Odaberite navedene opcije, tasterima
/
podesite vrednosti, a zatim pritisnite taster ENTER za potvrdu.
4.3.3 GAMMA
Moguće su četiri vrednosti: HIGH, MEDIUM, LOW, NONE (visoka / srednja / niska / nijedna).
4.3.4 Luma kašnjenje (LUMA DELAY)
Moguće su dve vrednosti: 0T ili 1T.
4.4. HDMI PODEŠAVANJE (HDMI SETUP):
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je najnoviji je digitalni interfejs za audiovizualnu opremu poput HD televizora i kućnih bioskopa.
S 19 polova spojenih u jedan kabl, HDMI prenosi pojas podataka širine 5 Gbps (gigabita u sekundi). To je više nego dvostruka širina pojasa
potrebna za prenos višekanalne slike i zvuka najviše HD kvalitete, što učvršćava HDMI kao standard za budućnost. Uz nekoliko drugih
faktora, ovo je razlog zbog čega je HDMI popularniji od njegovih prethodnika, komponentnog video interfejsa, S-videa i kompozitnog videa.
SRPSKI
14
Sistemska podešenja
HDMI je nekompresovani, potpuno digitalan signal, dok su prethodno spomenuti interfejsi analogni. Analogni interfejs digitalni izvor
pretvara u manje precizni analogni signal, šalje ga doTV prijemnika, a zatim ga ponovo pretvara u digitalan signal za prikaz na ekranu.
Prilikom svakog konvertovanja, digitalan signal gubi na kvaliteti, što dovodi i do smanjenja kvalitete slike. HDMI čuva izvorni signal,
poništava analognu konverziju te donosi najbolju i najoštriju moguću sliku.
Iako standardan HDMI “tip A” ima 19 polova, “tip B” ima 29 polova. On je namenjen filmskoj industriji i drugim profesionalnim aplikacijama.
Obe verzije predstavljaju “inteligentan HDMI”, što se odnosi na ugrađenu mogućnost komuniciranja kroz interfejs između HDMI
komponenata. Dodatne informacije omogućavaju funkcionalnost na daljinu i slične odlike koje nisu bile moguće u prethodnim interfejsima.
HDMI podržava standardne video formate, nadograđeni (enhanced) video i HD. U protivnom smeru takođe je kompatibilan sa DVI-jem
(Digital Video Interface). Vrhunske grafičke kartice koje poseduju DVI port mogu da se povezuju sa HDMI intefejsom preko DVI/HDMI
kabla. Reč je o kablu sa DVI konektorom na jednom, a HDMI konektorom na drugom kraju. HDMI kablovi po pravilu ne bi smeli biti duži od
5 metara, jer može doći do gubljenja kvalitete signala.
4.4.1 HDMI
Podesite opciju na ON (uključena) ili OFF (isključena), kako bi aktivisali, odnosno deaktivisali HDMI povezivanje.
Napomena: kada je HDMI funkcija aktivna, opcije TV prikaz, Video izlaz i TV tip nisu dostupne.
5. KORISNIČKA PODEŠAVANJA (PREFERENCE PAGE)
Ova opcija je dostupna kada u fioci nema diskova, kada je fioka otvorena ili reprodukcija diska u fioci je prekinuta.
5.1. TV TIP (TV TYPE)
Uređaj podržava NTSC i PAL standarde radiotelevizijskog emitovanja.
PAL: Sistem se koristi u Kini, Europi, Hong Kongu itd.
AUTO: Uređaj se automatski prebacuje na ovu opciju u skladu sa sistemom zapisa na disku.
NTSC: Sistem se koristi u SAD-u, Tajvanu, Kanadi itd.
Napomena: Pri odabiru krivog sistema slia će biti loše kvalitete. U tom slučaju trebate izabrati drugi TV sustav emitiranja.
15
SRPSKI
Sistemska podešenja
5.2. AUDIO, SUBTITLE and DISC MENU LANGUAGE (Audio, Titlovi i Jezik menija diska):
Ovim opcijama podešavate inicijalni jezik reprodukcije zvuka, podnaslova i jezik izbornika na DVD disku. Opcije se mogu mijenjati
pojedinačno pritiskom na odgovarajuću tipku AUDIO ili SUBTITLE za vrijeme reprodukcije.
Napomena: Opcije rade ukoliko ih disk podržava. U suprotnom, disk će se reprodukovati prema zadanim vrednostima ovih opcija.
5.3. RODITELJSKO ZAKLJUČAVANJE (PARENTAL):
Ovom opcijom možete da kontrolišete i zabranjujete gledanje određenih diskova ili scena koji sadže neprikladne sadržaje za decu. Ukoliko
je nivo zaštite na disku viša od podešenog nivoa na uređaju, disk se neće moći reprodukovati bez unošenja tačne šifre. Broj fabrički
podešene šifre je 1 3 6 9 0 0.
Napomena: Funkcija mora biti podržana na reprodukovanom disku.
5.4 ŠIFRA (PASSWORD)
Ovom opcijom možete da promenite postojeću šifru. Najpre u dijaloškom okviru unesite staru šifru, zatim dvaput unesite novu lšifru i za
potvrdu pritisnite taster ENTER.
.
Napomena: Fabrička šifra (136900) vredi u bilo kojem momentu. Ukoliko zaboravite novu šifru, za dekodiranje koristite fabričku lozinku.
5.5. FABRIČKE POSTAVKE (DEFAULT):
Odabirom ove opcije sve funkcije i parametri biće postavljeni na fabričke vrednosti, osim vrednosti opcije PARENTAL (Roditeljsko
zaključavanje) i PASSWORD (Šifra).
SRPSKI
16
Daljinski upravljač
Rukovanje daljinskim upravljačem
•
Postavite baterije u daljinski upravljač. Usmerite daljinski upravljač prema senzoru na prednjoj ploči TV prijemnika. Upravljač radi na
rastojanju do 8m od senzora i unutar ugla od 30 stepena sa leve i desne strane.
Postavljanje baterija
1
Skinite poklopac za baterije na
zadnjem delu daljinskog upravljača.
2
Ubacite dve baterije AAA/1.5V
u odeljak za baterije pazeći
na polaritetu (+/-)
3
Vratite poklopac.
Napomena:
•
•
•
•
•
17
Izvadite baterije ako daljinski upravljač nećete da koristite duže vreme.
Ne mešati stare i nove baterije ili različite vrste baterija.
Slabe baterije mogu da procure i ozbiljno oštete daljinski upravljač.
Ne izlažite baterije sunčevoj svetlosti, vatri i sl.
Čuvajte okolinu na način da istrošene baterije odložite shodno zakonskim regulativama.
SRPSKI
Daljinski upravljač
1
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
11
12
13
14
15
16
1. STANJE ČEKANJA / REŽIM RADA
18. REPRODUKCIJA / PAUZA
2. BROJČANI TASTERI
19. MUTE / UTIŠANJE ZVUKA
3. GOTO / IDI NA
20. V-MODE / VIDEO IZVOR
4. SETUP (ULAZ U MENI SA
POSTAVKAMA)
22. DEFAULT / FABRIČKI POSTAV
5. PBC
23. OSD / MENI NA EKRANU
21. ANGLE / UGAO
6. PROGRAM / PROGRAMISANJE
24. NEXT / SLEDEĆI
7. JAČINA ZVUKA +/-
25. PREVIOUS / PRETHODNI
8. PREMOTAVANJE UNAPRED
26. SUBTITLE / TITLOVI
9. PREMOTAVANJE UNAZAD
27. ENTER / POTVRDA
10. TITLE / NASLOV
28. MENU / MENI
11. NAVIGACIJSKI TASTERI (
)
29. SLOW / USPORENO
12. AUDIO
30. RETURN/ VRAĆANJE
13. L/R/ST (LEVI/DESNI/STEREO)
31. ZOOM
14. STEP / KORAK
32. STOP
28
15. USB
33. A-B PONAVLJANJE
29
16.REPEAT / PONAVLJANJE
30
17.OTVARANJE / ZATVARANJE FIOKE
31
32
33
SRPSKI
18
Tasteri daljinskog upravljača
STANDBY
•
Pritisnite taster za uključenje uređaja. Ponovim pritiskom tastera uređaj prelazi u stanje čekanja. U stanju čekanja
uređaj koristi minimum električne energije, ali i osigurava da sve njegove komponente rade maksimalnom
efikasnošću od momenta uključivanja.
DEFAULT
•
Kada je fioka diska otvorena ili je disk zaustavljen, pritisnite ovaj taster za vraćanje svih postavki na fabrički
podešene vrednosti, osim postavki Šifra (Password) i Roditeljsko zaključavanje (Parental).
•
Taster za otvaranje / zatvaranje fioke diska.
•
Brojčani tasteri mogu da se koriste za unošenje odgovarajućih brojeva ili za odabir zapisa ili poglavlja na disku.
•
Taster za ulazak u opcije menija ili potvrdu operacije.
•
Navigacijski tasteri za kretanje u meniju.
•
Pritisnite za ulazak/izlazak u meni postavki.
GOTO
•
Tekom reprodukcije pritisnite taster za ulaz u meni GOTO. Pomoću navigacijskih tastera / odaberite željenu
opciju te pritisnite taster ENTER, a brojčanim tasterima unesite željeno vreme zapisa, ukoliko želite odabrati tačno
vreme zapisa, poglavlja ili naslova od kojeg želite započeti reprodukciju. Za izlazak iz menija ponovo pritisnite isti
taster.
PROGRAM
•
Pritisnite za ulaz / izlaz u meni programisanja kako bi podesili redosled reprodukcije prema željenom odabiru.
Koristeći navigacijske i brojčane tastere kreirajte listu za reprodukciju, pomerite se do oznake START te pritisnite
ENTER kako bi pokrenuli reprodukciju. Za otkazivanje programisane reprodukcije, pritisnite taster PROG za
ulazak u meni, pomerite se do oznake STOP, a potom pritisnite taster ENTER.
•
Pritisnite za privremeno pauziranje reprodukcije diska. Ponovim pritiskom reprodukcija se nastavlja. Koristite
taster za vraćanje na normalnu reprodukciju ukoliko ste koristili funkcije brzo pretraživanje unapred / unazad,
usporena reprodukcija itd.
OPEN/CLOSE
1
4
7
2
5
3
6
8
9
0/10
10+
ENTER
SETUP
19
SRPSKI
Tasteri daljinskog upravljača
•
Pritisnite taster za pauziranje reprodukcije diska, a za nastavak reprodukcije pritisnite taster
reprodukcije dvaput pritisnite ovaj taster i disk će biti postavljen na početak.
•
Taster za brzo pretraživanje unapred. Dostupne su sledeće brzine: 2X, 4X, 8X, 16X i 32X.
•
Taster za brzo pretraživanje unazad. Dostupne su sledeće brzine: 2X, 4X, 8X, 16X i 32X.
•
Taster za prebacivanje reprodukcije na prethodno poglavlje/zapis.
•
Taster za prebacivanje reprodukcije na sledeće poglavlje/zapis.
•
Pri reprodukciji DVD, VCD, MPEG4 i drugih formata diskova, pritiskom na ovaj taster možete da pregledavate
video korak po korak.
•
Pri reprodukciji DVD, VCD, MPEG4 i drugih formata, pritisnite ovaj taster za usporenu reprodukciju.
Dostupne su sledeće brzine: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 od normalne brzine.
REPEAT
•
Kontinuirano pritišćite taster kako bi ponovili naslov, poglavlje, zapis ili celi disk. Funkcija je podržana kod VCD
2.0, SVCD i dr. formata diskova, no neće biti dostupna ukoliko je aktivisana PBC funkcija.
A-B
•
Ovim tasterom možete da ponavljate reprodukciju željenih delova zapisa na disku. Pri reprodukciji diska pritisnite
taster A-B na početnom delu (A) i završnom delu (B) kako bi odabrali deo koji želite da se ponavlja. Nakon toga,
uređaj će neprestano reproducirati taj deo zapisa. Pritiskom tastera A-B treći put, odustaćete od ponavljanja A-B i
vratićete se na normalnu reprodukciju. Napomena: Početni (A) i završni deo (B) moraju pripadati istom
naslovu/zapisu.
TITLE
•
Taster za isključenje odnosno ponovo vraćanje zvuka.
VOLUME+/-
•
Tekom reprodukcije DVD diska pritisnite za ulaz u meni naslova.
•
Pritisnite taster za povećanje (VOLUME+), odnosno smanjenje jačine zvuka (VOLUME-).
•
Taster za pristup glavnom meniju diska.
STEP
SLOW
MENU
. Za zaustavljanje
SRPSKI
20
Tasteri daljinskog upravljača
PBC
RETURN
SUBTITLE
•
Pritisnite za aktivisanje/ deaktivisanje PBC funkcije (Playback Control Function). Prilikom reprodukcije diska sa
kodiranom PBC funkcijom pritisnite ovaj taster za prikaz PBC menija. Ponovim pritiskom tastera funkcija će biti
onemogućena. Napomena: funkcija je podržana kod diskova formata VCD 2.0. SVCD itd.
DVD, VCD 1.1, CD-DA i MP3 diskovi ne podržavaju ovu funkciju.
•
Povratni taster za vraćanje na prethodni meni diska.
•
Kad reprodukujete disk sa više titlova kontinuirano pritišćite taster za odabir ili isključivanje titlova (funkcija je
aktivna samo ukoliko reprodukovani disk podržava titlove).
OSD
•
Pritišćite taster OSD za pregled podataka o disku na ekranu TV prijemnika.
AUDIO
•
Ukoliko reprodukujete DVD disk sa više od jednog sisitema reprodukcije zvuka, pritisnite AUDIO kako bi odabrali
željeni sisitem.
L/R/ST
• Pri reprodukciji VCD diska uzastopnim pritiscima taster prebacujete se između dostupnim audio kanalima (Levi
Mono, Desni Mono, Mešani mono i Stereo), ukoliko ih disk podržava.
ANGLE
•
Kad reproducirate video snimljen iz više uglova, možete da menjate ugao gledanja (funkcija će biti aktivna samo
ukoliko je disk podržava).
V-MODE
•
Taster za podešenje režima video signala.
ZOOM
•
Pri reprodukciji DVD, VCD, MPEG4 i drugih formaza diskova, pritisnite ZOOM kako bi približili ili smanjili sliku.
Dostupni su sledeći zoom omeri: 2X, 3X, 4X, 1/2X, 1/3X i 1/4X. Kada je slika u zoom-in režimu, pritiskom na
navigacijske tastere moći ćete pomerati sliku u željenom smeru.
•
Kontinuirano pritišćite taster za odabir izvora reprodukacije između USB-a, SD/MS/MMC kartice i DVD-a.
USB
21
SRPSKI
Osnovna reprodukcija
REPRODUKCIJA USB-a i SD/MS/MMC KARTICE
• Postavite USB spoljnu memoriju u ulaz za USB. Želite li reprodukovati datoteke sa USB-a, promenite izvor reprodukcije u USB pritiskom
na taster USB.
• Postavite SD/MS/MMC karticu u otvor za ubacivanje SD/MS/MMC kartice. Želite li reprodukovati datoteke sa SD/MS/MMC kartice,
promenite izvor reprodukcije na SD/MS/MMC pritiskom na taster USB. Za povratak na DVD režim ponovo pritisnite isti taster.
Napomena:
• Ukoliko prilikom postavljanja USB-a ili kartice dođe do prestanka rada plejera, isključite uređaj, izvucite kabl iz utičnice te izvadite USB
spoljnu memoriju ili/i memorijsku karticu iz uređaja. Ponovo uključite uređaj i on će se vratiti na normalan status rada.
Mogući uzrok prestanka rada su neatestirane spoljne memorije, obzirom da ovaj uređaj ne reprodukuje datoteke sa neatestiranij USB-a i
SD/MS/MMC kartica.
• Ukoliko u fioci nije postavljen disk, nakon postavljanja USB-a ili memorijske kartice plejer će se automatski prebaciti na odgovarajući
režim.
• Ukoliko su u plejeru istovremeno postavljeni USB memorija i memorijska kartica, za odabir USB izvora reprodukcije pritisnite taster USB
jednom, a za odabir reprodukcije SD/MS/MMC kartice dvaput pritisnite isti taster. Trećim pritiskom tastera uređaj prelazi u DVD režim.
• Više detalja o reprodukciji MP3/MPEG4 datoteka pogledajte sledeće poglavlje.
• Za reprodukciju slikovnih datoteka, pre odabira DVD, USB ili CARD režima, pritisnite taster MENU ili otvorite fioku diska.
MP3/MPEG4 REPRODUKCIJA
Postavite MP3/MPEG4 disk u fioku diska, na ekranu će se prikazati meni sa sadržajem diska.
• Navigacijskim tasterima / odaberite mapu ili zapis, zatim pritisnite taster ENTER za ulazak u odabranu mapu ili reprodukciju
odabranog zapisa. Za odabir mape ili zapisa možete da koristite i brojčane tastere. Pritiskom na taster
vraćate se u prethodni
menik. Tasterima
/
prelazite na prethodnu/sledeću stranicu menija;
• Pritiskom tastera PROGRAM birate između reprodukcije mapa i reprodukcije datoteka.
• Pritiskom tastera MENU tekom reprodukcije MPEG4 diska vraćate se u meni sadržaja diska.
Napomena:Tekom reprodukcije MP3/MPEG4 diskova dostupne su tasteri
,
,
,
(zaustavljanje reprodukcije), REPEAT, A-B,
VOLUME +/-, MUTE i dr. Za više detalja pogledajte poglavlje sa opisom tastera daljinskog upravljača.
SRPPSKI
22
Osnovna reprodukcija
REPRODUKCIJA FOTOGRAFIJA
• Postavite Kodak CD u fioku i uređaj će ga automatski učitati.
• Pritiskom na taster
ulazite u prikaz menija umanjenih fotografija na CD-u.
U tom meniju navigacijskim tasterima odaberite fotografiju, a zatim pritisnite taster ENTER za početak reprodukcije od odabrane
fotografije.
Koristeći navigacijske tastere i taster ENTER na dnu ekrana možete odabrati Slide Show (sledni prikaz), Menu (Meni), Prev (Prethodna)
ili Next (Sledeća).
• Slide Show: Započni slide show (kontinuisani prikaz fotografija).
• Menu: Uđite u instrukcijski meni za funkcijske tastere. U meniju pritisnite taster ENTER za prelazak na sledeću stranicu menija.
Ponovnim pritiskom na taster ENTER izlazite iz instrukcijskog menija.
•
/
: tekom reprodukcije pritisnite za prelazak na prethodnu/sledeću fotografiju.
Funkcije tastera daljinskog upravljača:
• PROG: odabir prelaznih efekata reprodukcije fotografija.
• : ulaz u prikaz umanjenih fotografija.
•
: taster za pauziranje reprodukcije; ponovim pritiskom reprodukcija se nastavlja.
•
/
: taster za prelaz na sledeću / prethodnu fotografiju.
• ZOOM: Pritisnite taster ZOOM, zatim tastere
/
za povećanje/smanjivanje fotografije. Kada je fotografija uvećana, možete da je
pomerate navigacijskim tasterima. Ponovim pritiskom na taster ZOOM izlazite iz zoom režima.
•
/ : pritisnite za okretanje fotografije obrnuto ili u smeru kazaljke na satu.
•
/ : pritisnite za prikaz vertikalne / horizontalne ogledalne slike.
KARAOKE REPRODUKCIJA
•
•
•
•
Uključite (ON) funkciju MIC (mikrofon), a potom u meniju karaoke postavki utišajte glasnoću mikrofona (MIC VOL) .
Umetnite jedan ili dva mikrofona u priključke za mikrofone na prednoj ploči plejera.
U karaoke meniju podesite jačinu mikrofona, a po želji i razinu eho efekta.
Ubacite karaoke disk u fioku diska. Ukoliko se radi o DVD disku, pritisnite taster AUDIO kako bi uključili ili isključili originalni vokal, a
ukoliko je karaoke disk u VCD formatu, pritisnite taster L/R/ST.
Sada je karaoke funkcija spremna za korišćenje.
23
SRPSKI
Rešavanje problema
Pre pozivanja servisa molimo proverite tabelu i prekontrolisajte je li posredi neki jednostavan problem. Proverite sledeće:
Uzrok
Problem
Rešenje
Nema napajanja
Kabl za napajanje nije priključen
Pravilno priključite kabl za napajanje
Slika
Nema slike ili slika
je izobličena
Video kabl nije spojen dobro
Spojite kabl pravilno
Nepravilno video podešenje uređaja
Pritišćite taster V-MODE dok se slika ponovno ne pojavi
Zvuk
Nema zvuka ili zvuk
nije dobar
Nepravilno video podešenje TV-a
Odaberite odgovarajuće podešenje
Audio kabl nije spojen dobro
Jačina zvuka je podešena na minimum
Spojite kabl pravilno
Zvuk je stišan
U režimu brzog pretraživanja unapred/unazag
Nemoguća
reprodukcija diska
Disk je postavljen naopako
Pravilno postavite disk
Aktivisano je roditeljsko zaključavanje
Uređaj ne podržava format diska
Isključite rodit. zaključavanje ili promenite podešenje
/
Disk nije čist
Očistite disk
Kada se postavi USB ili
memorijska kartica
uređaj prekida sa radom
Spojena USB memorija ili memorijska kartica nije
atestirana.
Kvar tastera
Statičke smetnje
Nisu postavljene baterije
Daljinski upravljač
ne radi
Povećajte jačinu zvuka
Pritisnite taster MUTE na daljinskom upravljaču
Pritisnite taster PLAY/PAUSE
Uređaj ne može da reprodukuje neatestirane USB i CARD memorije.
Ukoliko dođe do prestanka rada, isključite uređaj, izvucite kabl iz
utičnice, izvadite USB / CARD memoriju sa uređaja, a zatim ponovo
uključite uređaj.
Isklj./uklj. napajanje i pokušajte ponovo
Ubacite dve AAA/1.5 baterije
Baterije su potrošene
Zamenite baterije
Daljinski upravljač nije usmeren prema senzoru
Daljinski upravljač je predaleko od DVD plejera
Uređaj je isključen.
Približite daljinski upravljač na rastojanje od najviše 8 m
Usmerite daljinski upravljač prema senzoru
Isključite uređaj sa napajanja, a zatim ga ponovo uključite.
SRPSKI
24
Specifikacije
25
Napajanje
AC~100-240V/50-60Hz
Potrošnja
Manje od 20W
TV sisitem
PAL /NTSC
Branova dužina lasera
650nm, 780nm
Audio frekvencijski raspon
DVD: 4Hz~22kHz (48kHz PCM)
4Hz~ 44kHz (96kHz PCM)
CD: 4Hz~20kHz
S/N omer
90dB
Audio dinamički raspon
90dB
Radni uslovi
temperatura: 0 ~ 40°C
Video izlaz
1.0 V (P-P), 75 ohm
S-video izlaz
(Y) 1.0 V (P-P), 75 ohm
(C) 0.286 V (P-P), 75 ohm
Audio izlaz (analogni)
2.0 V (rms)
SRPSKI
www.quadro-electronics.com
Download

UPUTSTVA ZA UPOTREBU