HD BEN 100IR-PVR
CZ
HDTV digitální satelitní přijímač
SK
HDTV digitálny satelitný prijímač
GB
HD Satellite receiver
www.emos.cz
J5401-manual
0-0-0-K
CZ HDTV digitální satelitní přijímač
Bezpečnostní pokyny
Než začnete používat tento přijímač, pozorně si pročtěte následující pokyny.
Instalace
1.Přijímač musí být instalován vodorovně. Nevyvážená instalace může vést k poškození zařízení.
2.Přijímač instalujte na místo:
• s dobrou ventilací (okolo přijímače ponechte prostor alespoň 10 cm)
• bez zdrojů tepla (hořící svíčky, topná tělesa, ohřívač, krb, zesilovač, apod.)
• s vhodnou teplotou
• bez vlhkosti (zvláště koupelna, kuchyně, apod.)
• bez přímého slunečního světla
• s nízkými vibracemi
Údržba
• Před změnou zapojení mezi jednotkou a jiným připojeným zařízením odpojte zařízení od síťové zásuvky ve zdi.
• Neodpojujte, ani nepřipojujte signální, audio a video kabely, je-li přijímač zapnutý.
• Aby se zamezilo riziku úderu blesku, odpojte při bouřce napájecí kabel vysílače od síťové zásuvky ve zdi.
• Pokud není jednotka delší dobu používána nebo dojde k náhodnému poškození, odpojte kabel od zásuvky ve zdi.
• Pokud jednotku přesouváte z chladného prostředí do tepla, nejprve ji vypněte a zapněte ji teprve po 1 až
2 hodinách.
• Aby se zamezilo riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přijímač dešti, stříkající vodě a
na jednotku neodkládejte objekty s kapalinou.
• Nezakrývejte ventilační otvory přijímače novinami, ubrusem, závěsy, apod.
• Na přijímač nepokládejte těžké předměty.
• Před čištěním odpojte napájecí kabel přijímače. Aby se snížilo poškození, čistěte jednotku pomocí suchého
hadru. Nedopusťte, aby do zařízení vnikla voda nebo vlhkost. Mohlo by dojít k závažnému poškození.
• V pouzdře produktu je nebezpečné napětí. Neodstraňujte kryt (nebo zadní stranu), aby nemohlo vzniknout
riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Napájecí zásuvka a napájecí kabel
• V blízkosti přijímače musí být k dispozici napájecí zásuvka s řádným uzemněním.
• Nezapojujte ani neodpojujte napájecí kabel vlhkýma rukama. Vzniká tak nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• Poškozený napájecí kabel nepoužívejte. Je-li napájecí kabel poškozený, kontaktujte místního technika a
požádejte jej o výměnu. Vzniká totiž nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Neohýbejte příliš napájecí kabel a nestavějte na něj těžké předměty. Mohly by dojít k poškození, úrazu
elektrickým proudem nebo požáru.
Baterie dálkového ovladače
• Baterie je potřeba instalovat v souladu s označením polarity (+/-) v prostoru pro baterie.
• Není-li dálkový ovladač delší dobu používán, vyjměte baterie.
• Pokud již baterie neposkytují dostatek energie, vyměňte je a zlikvidujte v souladu s předpisy na ochranu
životního prostředí.
Jiné
• Hlavní vypínač je umístěn na zadním panelu. Pokud jej přepnete do polohy „I“, bude připojené zařízení připojeno ke zdroji napětí. Pokud jej přepnete do polohy „o“, bude připojené zařízení odpojeno od zdroje napětí.
• Používejte pouze příslušenství specifikované výrobcem, protože jiné nepodporované příslušenství může
způsobit poškození vysílače.
2
EMOS spol. s r. o.
Výstražná značka
Tato značka je na zadním panelu přijímače a je nápadně nakreslena kontrastní barvou
na pozadí. Skládá se ze dvou grafických symbolů a výstražných hlášení. Podrobné
specifikace jsou následující:
Výstraha: Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte kryt (ani
zadní panel). Servis a údržbu zařízení musí provádět kvalifikovaný personál.
Tento symbol varuje uživatele před přítomností neizolovaného „nebezpečného
napětí“ v pouzdře produktu, které je dostatečně velké na to, aby představovalo
riziko pro člověka.
Tento symbol připomíná uživateli přítomnost důležitého pokynu pro obsluhu a údržbu
v literatuře přiložené k přijímači.
Obsah
1. Před použitím přijímače.............................................................................................................................................4
2. Instalace......................................................................................................................................................................9
3. Vyhledávání kanálů................................................................................................................................................. 12
4. Úprava kanálu.......................................................................................................................................................... 14
5. Základní obsluha..................................................................................................................................................... 15
6. Osobní nahrávání videa (PVR).................................................................................................................................17
7. USB aplikace............................................................................................................................................................ 24
8. Správa USB jednotky . ............................................................................................................................................ 24
9. Elektronický průvodce programy (EPG).................................................................................................................. 25
10. Nastavení systému.................................................................................................................................................. 26
11. Aktualizace Over the Air (OTA)................................................................................................................................. 27
12. Informace................................................................................................................................................................. 28
13. Příloha...................................................................................................................................................................... 29
3
J5401-manual
0-0-0-K
1. Před použitím přijímače
1.1
Hlavní funkce
• Podpora PVR
• Podpora časového posunu (timeshift)
• Podpora Dolby 5.1
• Přehrávání MP3 a fotografií
• Podpora teletextu/titulků/legenda
• Podpora EPG
• Skupiny oblíbených kanálů
• Místo v paměti pro více než 5 000 kanálů tv a rádio
• Funkce rychlé úpravy kanálů
• Rodičovský zámek
• PAL/NTSC
• Možnost aktualizace softwaru (OTA)
• Funkce časování
• Výstup HDMI: podpora 1080i/720p
• Výstup YPbPr: podpora 1080i/720p
• Optický digitální výstup S/PDIF
• Rozhraní USB 2.0
• Podpora DiSEqC1.0/1.2
1.2
Čelní panel
Název
Funkce
1.
Přepínač mezi provozním a pohotovostním režimem
2. MENU
Zobrazení/zrušení hlavní nabídky
3. OK
Zobrazení seznamu kanálů nebo potvrzení úkonu
4/5. CH-/+
Přepínání kanálů nebo pohyb kurzoru dolů/nahoru
6/7. VOL-/+
Nastavení hlasitosti nebo pohyb kurzoru vlevo/vpravo
8. DISPLEJ
Status displeje
9. USB slot
Přípojka pro specifické USB zařízení
10. Slot pro Smart kartu
Otevřete kryt pro vložení Smart karty
4
EMOS spol. s r. o.
1.3
Podmíněný přístup
Se Smart kartou můžete sledovat různé programy kódovaných kanálů.
Poznámka: Smart kartu dodá váš místní provozovatel.
Vložení Smart karty
Otevřete kryt čelního panelu na pravé straně.
Vložte Smart kartu elektronickým čipem směrem dolů
a zasuňte ji vodorovně do horního slotu ve směru naznačeném šipkou.
Poznámky:
• Bez Smart karty jsou k dispozici pouze kanály FTA (volné programy).
• Nepokoušejte se odstraňovat nebo vkládat Smart kartu, je-li přijímač zapnutý.
1.4
Zadní panel
Název
Funkce
1. LNB IN
Vstupní konektor signálu satelitního vysílání tuneru
2. LOOP OUT
Smyčkový výstup RF signálu do jiného přijímače
3. HDMI
Výstupní video a audio signál do televize
(podporován výstup s vysokým rozlišením HD)
4/5. R/L-AUDIO
Výstup pravého/levého audio signálu na TV nebo zesilovač
6. Y/Pb/Pr
Výstupní Y/Pb/Pr video signál do televize
(podporován výstup s vysokým rozlišením HD)
7. VIDEO
Výstupní CVBS video signál do TV
8. S/PDIF
Výstupní optický digitální audio signál na zesilovač
9. TV
Výstupní video a audio signál SCART do TV
10. 100-240V~
Střídavý napájecí zdroj
11. ON/OFF
Hlavní vypínač
5
J5401-manual
1.5
0-0-0-K
Dálkový ovladač (RCU)
Název
Funkce
1. Klávesy pro programování
Viz oddíl klávesa pro programování.
2. Klávesy pro přijímač
STB POWER
Přepínač mezi provozním a pohotovostním
režimem
MUTE
Vypnutí/zapnutí zvuku
AUDIO
Zobrazení okna pro výběr audio
0-9
Přepínání kanálů nebo vstupních čísel
P+/-
Stránka dolů/nahoru
LAST
Zpět na předchozí sledovaný kanál
INFO
Zobrazení informační lišty pro kanál

Přepínání kanálů nebo pohyb kurzoru
nahoru/dolů

Nastavení hlasitosti nebo pohyb kurzoru
vlevo/vpravo
OK
Zobrazení seznamu kanálů nebo potvrzení úkonu
MENU
Zobrazení/opuštění hlavní nabídky
EPG
Zobrazení EPG
FAV
Zobrazení seznamu oblíbených kanálů
EXIT
Zpět na předchozí menu nebo opustit operaci
MAIL
Zobrazení nejnovější nepřečtené pošty
TELETEXT
Zobrazení informací teletextu
SUBTITLE
Zobrazení seznamu titulků
CLOSECAPTION
Barevné klávesy
Funkce závisí na konkrétních aplikacích
Další klávesy
Vyhrazeno
6
EMOS spol. s r. o.
3. Klávesy pro PVR
LIST
Zobrazení seznamu nahraných
souborů
PVR
Zobrazení okna pro zkratkovou
klávesu
FIRST
Velký skok zpět při přehrávání
Nastavení záložky na liště přehrávání
Skok na další záložku na liště
přehrávání
Velký skok vpřed při přehrávání
PLAY
Spuštění přehrávání nebo návrat k
přehrávání normální rychlostí
PAUSE
Pozastavit přehrávání
STOP
Zastavit přehrávání nebo nahrávání
RECORD
Nahrávání aktuálního programu nebo
zobrazení informací o nahrávání
REW
Rychle vzad
(rychlost x2, x4, x8, x16, x32)
FF
Rychle vpřed
(rychlost x2, x4, x8, x16, x32)
SLOW
Pomalu vpřed
(rychlost x1/2, x1/4, x1/8)
TIMER RECORD
Zobrazení okna pro časové nahrávání
Poznámky:
• Klávesy uvedené v příručce se mimo zvlášť označené případy vztahují ke klávesám na dálkovém ovladači.
• Řiďte se pokyny pro klávesy na obrazovce.
7
J5401-manual
0-0-0-K
Klávesa pro programování
Dálkový ovladač přijímače má v horní části několik kláves pro programování. Klávesy (mimo klávesu SET) lze použít
k zapamatování odpovídajících klávesových hodnot dálkového ovladače pro TV. Po naučení můžete použít dálkový
ovladač pro přijímač k ovládání TV.
Doporučené klávesy jsou TV POWER, TV/AV,  a  na dálkovém ovladači pro TV. Identifikátor TV/AV se pro různé
typy dálkového ovladače pro TV liší.
Pokyn:
1.Podržte alespoň na 3 sekundy stisknutou klávesu SET na
dálkovém ovladači pro přijímač, stav indikátoru se mění ze
slabého světla na silné světlo. Pak pusťte klávesu SET.
2.Stiskněte klávesu pro programování na dálkovém ovladači pro
přijímač (např. klávesu TV POWER). Kontrolka začne rychle
blikat.
3.Namiřte dálkový ovladač pro televizor na „přijímací okénko“
dálkového ovladače pro přijímač a stiskněte příslušnou klávesu na dálkovém ovladači pro televizor (např. TV POWER) pro
naprogramování. Stav kontrolky se změní z blikání na trvalé
svícení, což znamená, že naprogramování bylo úspěšné.
4.Opakujte kroky 2 a 3 a stejným způsobem nastavte další
klávesy pro programování.
5.Po nastavení stisknutím klávesy SET opusťte programovací
sekci a kontrolka zhasne.
Pokud operace selže, opakujte výše uvedené kroky.
Poznámky:
• Během nastavování položte oba dálkové ovladače na stejný vodorovný povrch, přičemž mezera mezi nimi by
neměla být větší než 5 cm.
• Pokud do 15 sekund neproběhne žádná operace, dálkový ovladač pro přijímač automaticky opustí režim pro
programování.
• Můžete provádět programování opakovaně, ale pouze poslední programování lze uložit.
• Některé dálkové ovladače pro televizor nemusejí tuto funkci podporovat.
8
EMOS spol. s r. o.
2. Instalace
Připojte televizor a další zařízení. Pak můžete připojit přijímač k napájení a vyhledávat kanály.
2.1
Vstup signálu
Připojte koaxiální kabel pomocí F-konektoru z výstupu LNB konvertoru do vstupu LNB IN v přijímači.
2.2. Připojení televizoru
Vyberte jeden z následujících 4 způsobů připojení televizoru.
1. Připojení televizoru pomocí kabelu RCA (CINCH)
1.Propojte port VIDEO (žlutý) na přijímači s odpovídajícím portem na televizoru.
2.Propojte porty R-AUDIO (červený)/L-AUDIO (bílý) na přijímači s odpovídajícími porty na televizoru.
9
J5401-manual
0-0-0-K
2. Připojení televizoru pomocí kabelu YPbPr
1.Propojte porty Y (zelený)/Pb (modrý)/Pr (červený) na přijímači s porty Y/Pb/Pr na televizoru.
2.Propojte porty R-AUDIO (červený)/L-AUDIO (bílý) na přijímači s odpovídajícími porty na televizoru.
3. Připojení televizoru pomocí kabelu SCART
Propojte televizní port na přijímači s odpovídajícím portem na televizoru.
10
EMOS spol. s r. o.
4. Připojení televizoru pomocí kabelu HDMI
Propojte port HDMI na přijímači s portem HDMI na televizoru.
2.3
Připojení dalšího zařízení
Viz následující obrázek pro připojení dalších zařízení:
• Propojte port LOOP OUT na přijímači s portem LNB IN na dalším přijímači pomocí koax.kabelu.
• Propojte port S/P DIF na přijímači s odpovídajícím portem na zesilovači pomocí kabelu S/P DIF nebo propojte
porty R-AUDIO (červený)/L-AUDIO (bílý) na přijímači s odpovídajícími porty na zesilovači.
2.4
Zapnutí napájení
1.Připojte napájecí kabel přijímače do síťové zásuvky ve zdi.
2.Zapněte přijímač. Proběhne inicializace systému a na televizní obrazovce se zobrazí spuštění OSD.
Poznámka: Zapněte televizor a přepněte jej do režimu AV.
2.5
Kanálové vyhledávání
Pokud není v přijímači uložen žádný kanál, začne systém po inicializaci automaticky vyhledávat kanály. Po vyhledání
začne program automaticky hrát a na displeji na čelním panelu se zobrazí číslo kanálu. Více podrobností je uvedeno
v kapitole 3. Vyhledávání kanálů.
Pokud jsou již nějaké kanály uloženy v přijímači, začne po inicializaci automaticky hrát program a číslo kanálu se
zobrazí na displeji čelního panelu.
11
J5401-manual
0-0-0-K
3. Vyhledávání kanálů
Můžete nastavit parametry pro vyhledávání kanálů.
3.1
Nastavení antény
Poznámka: Tuto funkci by měl používat pouze školený personál.
Vyberte položky Hlavní nabídka  Instalace  Instalace a potvrďte stisknutím klávesy OK.
1.Stisknutím kláves  vyberte satelit ze seznamu satelitů a potvrďte stisknutím klávesy OK.
2.Stisknutím klávesy  přesuňte kurzor do seznamu parametrů.
3.Nastavte parametry následujícím způsobem:
Typ LBN: Pomocí kláves  vyberte typ LNB odpovídající
vašemu LNB.
(horní/spodní frekvence): Nastavte frekvenci LNB odpovídající vašemu typu LNB.
22K: Pomocí kláves  vyberte ZAP nebo VYP v závislosti
na připojení spínače 22KHz.
Poznámka: Je-li parametr „LNB type“ nastaven na položku
„universal1/2“, bude spínač 22KHz pracovat automaticky.
DiSEqC: Pomocí kláves  vyberte odpovídající port v závislosti na připojení spínače DiSEqC.
Napájení LNB: Je-li váš přijímač připojen k LNB, vyberte položku ZAPNUTO.
Nastavení pozice: Podrobná obsluha je popsána v kapitole 3.2 DiSEqC1.2.
Nastavení TP: Podrobné informace jsou uvedeny v kapitole 3.4 Nastavení transpondéru (TP).
4.Stisknutím klávesy EXIT uložíte změny a opustíte tuto sekci.
3.2
DiSEqC1.2
Tato nastavení slouží k ovládání motoru satelitní paraboly.
Vyberte položky Hlavní nabídka  Instalace  Instalace  Nastavení pozice a pomocí kláves  můžete přepínat
mezi položkami DiSEqC1.2 a VYP. V případě, že nemáte zařízení pro nastavení polohy, nastavte parametr na VYP.
Poznámka: Nastavení ovládání motoru by měl provádět kvalifikovaný personál. V jiném případě nemusí satelitní
parabola fungovat správně.
1.Vyberte položku „DiSEqC1.2“ a potvrďte stisknutím
klávesy OK.
2.Nastavte parametry následujícím způsobem:
Současná pozice: Zobrazení aktuální pozice.
Otáčení: Stisknutím kláves  aktivujete rychlé
posouvání na západ či na východ. Pohyb zastavíte
stisknutím klávesy OK.
Krokový pohyb: Stisknutím kláves  aktivujete
pomalé otáčení na západ či na východ. Pohyb zastavíte
stisknutím klávesy OK.
Přepočítání: Stisknutím klávesy OK zobrazte okno pro přepočet. Pak vyberte položku „OK“ a stiskněte klávesu OK
pro přepočítání jiné polohy satelitu v závislosti na aktuální poloze satelitu nebo vyberte položku „EXIT“ (OPUŠTĚNÍ)
a stisknutím klávesy OK zrušte operaci.
Limit východ/západ: Stisknutím klávesy OK zobrazíte okno pro limit východ/západ. Pak vyberte položku „OK“ a
stisknutím klávesy OK nastavte aktuální pozici jako limit východ/západ nebo vyberte položku „OK“ a stisknutím
klávesy EXIT zrušte operaci.
Zakázání limitu: Vyberte položku „OK“ a stiskněte klávesu OK pro přechod na poslední uloženou pozici nebo
vyberte položku „EXIT“ a stiskněte klávesu OK pro zrušení operace.
Nulový bod: Stisknutím klávesy OK nastavíte parabolu opět do nulové polohy.
3.Stisknutím klávesy EXIT uložíte změny a opustíte tuto sekci.
12
EMOS spol. s r. o.
3.3
Přejmenování satelitu
Vyberte položky Hlavní nabídka  Instalace  Instalace a potvrďte stisknutím klávesy OK.
1.Pomocí kláves  zvolte satelit.
2.Stisknutím modré klávesy zobrazíte klávesnici.
3.Zadejte název satelitu. Viz následující úkony:
Pomocí šipek vyberte znaky na klávesnici a zadejte je
stisknutím klávesy OK.
Zvolením položky vymazat a stisknutím klávesy OK
smažete všechny znaky na liště pro název.
Zvolením položky Velká písmena a stisknutím klávesy
OK můžete přepínat mezi malými a velkými písmeny.
Zvolením položky Zpět a stisknutím klávesy OK smažete
poslední znak na liště pro název.
Vybráním položky „OK“ a stisknutím klávesy OK potvrdíte přejmenování.
Vybráním položky Zrušit a stisknutím klávesy OK přejmenování zrušíte.
4.Po přejmenování se název satelitu objeví v seznamu satelitů.
3.4
Nastavení frekvencí - transpondéru (TP)
V okně pro nastavení TP je několik přednastavených TP souvisejících parametrů. Můžete přidávat nebo mazat TP
(frekvence).
Vyberte položky Hlavní nabídka  Instalace  Instalace a potvrďte stisknutím klávesy OK.
1.Pomocí kláves  zvolte satelit.
2.Stiskněte žlutou klávesu nebo zvýrazněte položku Nastavení TP a stisknutím klávesy OK zobrazíte okno pro
úpravu TP.
1. Přidání TP (frekvence)
1.Stisknutím zelené klávesy přidáte TP.
2.Nastavte parametry následujícím způsobem:
Frekvence: Pomocí numerických kláves zadejte frekvenci TP.
Přenosová rychlost: Pomocí numerických kláves
zadejte přenosovou rychlost TP.
Polarizace: Stisknutím kláves  vyberte položku VER
nebo HOR.
Norma: Stisknutím kláves  vyberte položky DVB-S
nebo DVB-S2.
FEC: Pomocí kláves  zvolte odpovídající možnost.
Modulace: Stisknutím kláves  vyberte položky QPSK nebo 8PSK.
Pilot: Stisknutím kláves  vyberte zapnuto nebo vypnuto.
3.Stisknutím klávesy EXIT uložíte nový TP (frekvenci).
2. Smazání TP (frekvence)
1.Vyberte TP.
2.Po stisknutí modré klávesy se zobrazí okno s hlášením
pro potvrzení.
3.Vyberte položku „OK“ a stiskněte klávesu OK pro potvrzení nebo vyberte položku „EXIT“ a stiskněte klávesu
OK pro zrušení operace.
13
J5401-manual
3.5
0-0-0-K
Typ vyhledávání
Poznámky:
• Pokud si nejste jisti hodnotami parametrů, můžete postupovat podle výchozích hodnot.
• Během vyhledávání nevypínejte přijímač.
Vyberte položky Hlavní nabídka  Instalace  Instalace a potvrďte stisknutím klávesy OK.
1. Satelitní vyhledávání
Vyhledávání kanálů podle všech přednastavených TP vybraných satelitů.
1.Stisknutím kláves  vyberte jeden nebo více satelitů a potvrďte stisknutím klávesy OK.
2.Stisknutím červené klávesy zobrazíte okno pro výběr režimu vyhledávání.
3.Nastavte parametry následujícím způsobem:
Režim hledání: Stisknutím kláves  vyberte položku
FTA nebo FTA+kódované.
Režim filtru: Pomocí kláves  vyberte položku
VŠECHNO, TV (pouze TV) nebo Radio (pouze rádio).
NIT (vyhledávání sítě): Stisknutím kláves  vyberte
položku ZAPNUTO/VYPNUTO pro vyhledávání kanálu dle
NIT.
4.Stisknutím klávesy OK začnete vyhledávat kanály.
2. Vyhledávání TP (frekvence)
Vyhledávání kanálů podle vybraných TP.
1.Pomocí kláves  zvolte satelit.
2.Stiskněte žlutou klávesu nebo zvýrazněte položku „TP Setup“ (Nastavení TP) a stisknutím klávesy OK zobrazíte
okno pro úpravu TP.
3.Stisknutím kláves  vyberte jeden nebo více TP a potvrďte stisknutím klávesy OK.
4.Stisknutím červené klávesy zobrazíte okno pro režim vyhledávání.
5.Nastavte parametry následujícím způsobem:
Search Mode (Režim vyhledávání): Stisknutím kláves
 vyberte položku FTA nebo FTA+SCR.
Service Filter (Servisní filtr): Pomocí kláves 
vyberte položku ALL (VŠECHNY, TV a rádio), TV (pouze
TV) nebo Radio (pouze rádio).
NIT: Stisknutím kláves  vyberte položku „ON“ (ZAP)
pro vyhledávání kanálu dle NIT.
6.Stisknutím červené klávesy spustíte vyhledávání kanálů.
4. Úprava kanálu
Můžete mazat, zamykat a přesouvat kanály. Navíc můžete nastavit oblíbené kanály.
Vyberte položky Hlavní nabídka  nastavení  Úprava programů a potvrďte stisknutím klávesy OK.
4.1
Úprava oblíbeného
1.Pomocí kláves  zvolte kanál.
2.Stisknutím červené klávesy označíte kanál symbolem
„ “. Chcete-li toto nastavení zrušit, stiskněte znovu
červené tlačítko.
14
EMOS spol. s r. o.
4.2. Smazání kanálu
Poznámka: Smazané kanály nejsou vidět, dokud je
znovu nevyhledáte.
1.Pomocí kláves  zvolte kanál.
2.Stisknutím zelené klávesy tento kanál smažete a
označíte jej symbolem „ “. Chcete-li toto nastavení
zrušit, stiskněte znovu zelené tlačítko.
4.3
Zamčení kanálu
1.Pomocí kláves  zvolte kanál.
2.Pomocí žluté klávesy tento kanál zamkněte a označte
jej symbolem „ “. Chcete-li toto nastavení zrušit,
stiskněte znovu žluté tlačítko.
Poznámka: Pro sledování pořadů na zamčených kanálech
je vyžadováno systémové heslo.
4.4
Přesunutí kanálu
1.Pomocí kláves  zvolte kanál.
2.Stisknutím modré klávesy označíte tento kanál symbolem „ “.
3.Stisknutím kláves  přesuňte kanál na novou pozici
a potvrďte stisknutím modré klávesy.
Po provedení nastavení stiskněte klávesu EXIT (OPUSTIT)
a zobrazí okno s hlášením pro potvrzení. Vyberte položku
„OK“ a stiskněte klávesu OK pro potvrzení nebo vyberte
položku „EXIT“ a stiskněte klávesu OK pro zrušení operace.
5. Základní obsluha
Tato část popisuje obsluhu – např. přepínání kanálů, kontrolu hlasitosti a další základní úkony při přehrávání programu.
5.1
Přepínání kanálů
Kanály můžete přepínat následujícími způsoby:
1. Volba následujícího/předchozího kanálu
Následující/předchozí program zvolíte stisknutím kláves .
2. Volba kanálu pomocí jeho čísla
1.Stisknutím numerických kláves zadejte číslo kanálu.
2.Stiskněte klávesu OK nebo počkejte 3 až 5 sekund, než se program objeví na obrazovce.
3. Volba kanálu ze seznamu kanálů
Podrobná obsluha je popsána v kapitole 5.4 Seznam kanálů.
5.2
Kontrola hlasitosti
Pro nastavení hlasitosti stiskněte klávesy .
Stisknutím klávesy MUTE (ZTLUMIT) vypnete/zapnete zvuk.
15
J5401-manual
5.3
0-0-0-K
Informační lišta pro kanál
Pro zobrazení informační lišty pro kanál stiskněte jednou klávesu INFO, nebo stiskněte klávesy .
Dvojím stisknutím klávesy INFO zobrazíte podrobné informace o aktuálním pořadu.
Stisknutím klávesy EXIT (OPUŠTĚNÍ) informační lištu pro kanál skryjete.
1.Podrobné informace o aktuálním pořadu
2.Číslo a název kanálu
3.Ikona režimu TV/rádio
4.Procesní lišta přehrávání aktuálního pořadu
5.Informace o aktuálním a následujícím pořadu
6.Standard pro dekódování
7.Ikona režimu standardního/vysokého rozlišení
8.Aktuální čas
9.Aktuální režim zvuku
5.4
Seznam kanálů
Máte k dispozici seznam kanálů, který umožňuje snadno a rychle procházet kanály.
1.Stisknutím klávesy OK zobrazíte seznam kanálů pro aktuální servisní režim.
2.Stisknutím kláves  je možné přepínat mezi různými
seznamy kanálů.
3.Stisknutí kláves P+/- umožňuje přepínání stránky dolů/
nahoru.
4.Pomocí kláves  zvolte kanál.
5.Stisknutím klávesy OK zobrazíte kanál na celé obrazovce.
Poznámka: V režimu bez nabídky můžete zobrazit seznam
oblíbených kanálů stisknutím klávesy FAV.
5.5
Nastavení zvuku
1.Stisknutím klávesy AUDIO zobrazte okno výběru zvuku.
2.Stisknutím kláves  vyberte jazyk pro zvuk.
3.Stisknutím kláves  vyberte režim levý, pravý nebo
stereo.
4.Stisknutím klávesy EXIT uložíte změny a opustíte tuto sekci.
Poznámka: Tato funkce vyžaduje podporu příslušného
lokálního operátora.
16
EMOS spol. s r. o.
5.6
Teletext
Elektronické noviny, v nichž můžete procházet spoustu
stránek s informace, jako např. novinky, dopravní situace,
akcie, počasí, apod.
1.Stisknutím klávesy Teletext zobrazíte informace teletextu.
2.Na první stránce se zobrazuje index. Můžete postupovat
podle informací v nápovědě pro obsluhu nebo klíčových
pokynů na obrazovce.
3.Stisknutím klávesy EXIT informace teletextu skryjete.
Poznámka: Tato funkce vyžaduje podporu příslušného lokálního operátora.
5.7
Titulky
1.Stisknutím klávesy Subtitle zobrazíte seznam titulků.
2.Stisknutím kláves  vyberte jazyk pro zvuk a potvrďte jej stisknutím klávesy OK. Titulky se zobrazují ve spodní
části obrazovky.
Chcete-li titulky vypnout, vyberte volbu zrušení titulků.
Poznámka: Tato funkce vyžaduje podporu příslušného lokálního operátora.
5.8
Menu pro klávesové zkratky PVR
Toto menu poskytuje některé funkce klávesových zkratek PVR.
Stisknutím klávesy PVR zobrazíte nabídku pro nahrávání.
Poznámka: Více podrobností o funkcích PVR je uvedeno v
kapitole 6. Osobní nahrávání videa (PVR).
6. Osobní nahrávání videa (PVR)
Na tomto přijímači můžete nahrávat program na USB zařízení. Tento přijímač poskytuje některé funkce PVR – jako
např. rychlé nahrávání, plánování nahrávání, časový posuv, apod.
Poznámky:
• Programy rádia nelze nahrávat.
• USB zařízení by nemělo mít kapacitu menší než 2GB a mělo by umožňovat vysokorychlostní přenos.
• Pokud na USB zařízení nebude dostatek místa, nahrávání se automaticky zastaví.
• Neodpojujte USB zařízení, pokud pracuje.
• Tento přijímač podporuje současné nahrávání pořadů ze dvou kanálů na stejném TP (frekvenci). Druhé nahrávání
je ale možné pouze v režimu rychlého nahrávání.
6.1
Nastavení parametrů nahrávání
Poznámka: Pokud nenastavíte parametry nahrávání, systém nahraje pořad podle výchozího nastavení.
Vyberte položky (Hlavní nabídka  PVR  Nastavení PVR) a potvrďte stisknutím klávesy OK.
Naplánujte odchylku pro čas začátku/konce
Můžete nastavit hodnotu odchylky pro čas začátku/konce.
Pomocí kláves  zvolte čas v rozmezí -10 až +10 minut. Symbol „+“ před časovým údajem znamená začít/ukončit
nahrávání později a „-“ znamená začít/ukončit nahrávání dříve. Pokud je například plánovaný čas začátku „13:00“
a hodnota odchylky je „+2“, bude skutečný čas nahrávání 13:02.
17
J5401-manual
0-0-0-K
Oznámit začátek nahrávání
Nastavte čas připomenutí před začátkem plánovaného
nahrávání.
Stisknutím kláves  vyberte hodnotu 30s, 60s, 90s, 120s
nebo OFF (VYPNUTO).
Rozdělení záznamu podle událostí EPG
Můžete nahrávat pořady do několika souborů podle událostí EPG, např. zprávy, informace o počasí, pod.
Je-li u této položky nastaveno „OFF“ (VYPNUTO), bude pořad nahráván do jednoho souboru; je-li nastaveno „ON“,
bude nahrávání probíhat do několika souborů podle událostí EPG.
Doba zobrazení ikony PVR
Nastavte dobu zobrazení ikony PVR na obrazovce.
Stisknutím kláves  vyberte hodnotu Always (Neustále), 5s, 10s, 30s nebo 60s. Je-li vybrána „Always“ (Neustále),
je ikona PVR zobrazena na obrazovce během celého nahrávání.
Výchozí doba záznamu
Nastavte výchozí dobu nahrávání pro rychlé nahrávání.
Pomocí kláves  zvolte dobu v rozmezí 1 až 24 hodin.
Poznámka: Jakmile se přiblíží čas ukončení, systém se vás zeptá, chcete-li prodloužit dobu nahrávání. Pokud dobu
prodloužíte, bude nahrávání pokračovat.
Po nastavení proveďte uložení a opuštění této sekce stisknutím klávesy OK.
6.2
Rychlé nahrávání
Tuto funkci můžete použít, chcete-li okamžitě nahrávat aktuální program.
1. Spuštění nahrávání
Pokud se díváte na program, spustíte nahrávání pomocí klávesy RECORD (NAHRÁVAT). V levém horním rohu
obrazovky se zobrazí symbol „ “.
Pro nahrávání pořadu z jiného kanálu během nahrávání přepněte kanál a znovu stiskněte klávesu RECORD
(NAHRÁVAT).
Poznámka: Pokud je aktuální nahrávaný program kódovaný nebo vysílá z jiné frekvence nelze spustit další nahrávání.
2. Zastavení nahrávání
1.Je-li během nahrávání stisknuta klávesa STOP, objeví se
na obrazovce seznam nahrávání.
2.Vyberte nahrávání a stisknutím klávesy OK jej zastavte.
Poznámka: Pokud přehráváte pořad během nahrávání, zastavte přehrávání stisknutím klávesy STOP a stiskněte klávesu
STOP ještě jednou pro ukončení nahrávání.
6.3
Plánování nahrávání
Je možné naplánovat nahrávání dalších pořadů a systém pak spustí nahrávání automaticky. Navíc lze upravovat
plány a mazat nežádoucí plány.
Vyberte položky (Hlavní nabídka  PVR  časovač) a stiskněte tlačítko OK pro zadání nebo stiskněte tlačítko TIMER
RECORD (ČASOVÉ NAHRÁVÁNÍ) pro přímé zadání v režimu bez nabídky.
Poznámka: Můžete naplánovat nahrávání přímo v okně EPG. Podrobná obsluha je popsána v kapitole 9.2 Plánování pořadu.
18
EMOS spol. s r. o.
1. Přidání programu pro časové nahrávání
1.Stisknutím zelené klávesy zobrazte okno přidání plánu.
2.Nastavte parametry plánu následujícím způsobem:
Typ plánu: Stisknutím kláves  vyberte položky záznam
nebo přehrávání.
Naplánujte čas začátku: Stisknutím klávesy OK zobrazte
okno kalendáře. Nastavte datum a čas začátku podle
informací na obrazovce.
Naplánujte čas konce: Pomocí numerických kláves zadejte
čas konce.
Režim plánování: Stisknutím kláves  vyberte jednu
z položek Jednou, Denně nebo Týdně. Pokud zvolíte možnost „Weekly“ (Týdně), zobrazí se po stisknutí klávesy OK
vyskakovací okno s názvy dnů v týdnu. Pomocí kláves 
vyberte jeden nebo více dnů a potvrďte volbu stisknutím
klávesy OK. Pak vyberte položku „OK“ a stisknutím klávesy
OK proveďte uložení.
Název kanálu: Stisknutím klávesy OK zobrazte seznam
kanálů, pomocí kláves  vyberte kanál a potvrďte volbu
stisknutím klávesy OK.
3.Přesuňte kurzor na položku „OK“ a stisknutím klávesy OK uložte nový plán.
2. Úprava seznamu časového nahrávání
1.Pomocí kláves  vyberte plán.
2.Pomocí žluté klávesy zobrazte okno pro úpravu plánu. Můžete upravit plánovaný čas začátku, čas konce a režim.
Podrobná obsluha je popsána v kapitole 6.3.1 Přidání plánu.
3. Smazání časovače
1.Pomocí kláves  vyberte plán.
2.Pomocí červené klávesy tento plán smažte a označte jej
symbolem „ “. Chcete-li toto nastavení zrušit, stiskněte
znovu červené tlačítko.
3.Po stisknutí klávesy EXIT (OPUSTIT), se zobrazí okno s
hlášením pro potvrzení.
4.Vyberte položku „OK“ a stiskněte klávesu OK pro potvrzení
nebo vyberte položku „Cancel“ (Zrušit) a stiskněte klávesu
OK pro zrušení operace.
Poznámka: Pomocí modrého tlačítka můžete zrušit všechny plány a dalším stisknutím modrého tlačítka můžete
toto nastavení zrušit.
19
J5401-manual
6.4
0-0-0-K
Obsluha během nahrávání
1. Prohlížení/Úprava informací o nahrávání
V průběhu nahrávání pořadu, můžete prohlížet informace o nahrávání, přejmenovávat soubory a v případě potřeby
upravovat dobu nahrávání.
Vyberte položky Hlavní nabídka  PVR  Informace o nahrávce a stiskněte tlačítko OK pro zadání nebo stiskněte
tlačítko RECORD (NAHRÁVAT) pro přímé zadání, pokud se díváte na nahrávaný pořad.
Index: Stisknutím kláves  vyberte položku R1 nebo R2
(pořadí nahrávaného programu).
Režim: Zobrazení nahrávacího režimu (Quick or Schedule/
Rychlé nebo normální).
Název programu: Zobrazení názvu kanálu.
Jméno souboru: V případě potřeby je možné soubor přejmenovat. Stisknutím klávesy OK zobrazíte klávesnici. Podrobná
obsluha je popsána v kapitole 3.3 Přejmenování satelitu.
Platný čas nahrávky: Zobrazení platného času nahrávání.
Uplynulý čas: Zobrazení uplynulého času.
Délka: Pomocí kláves  zvolte dobu nahrávání. Systém bude nahrávat po upravenou dobu.
Vyberte položku „Pauza“ a stisknutím klávesy OK přerušte nahrávání.
Vyberte položku „Pokračovat“ a stisknutím klávesy OK obnovte platné nahrávání.
Vyberte položku „OK“ a stisknutím klávesy OK uložte nastavení.
Vyberte položku „Zrušení“ a stisknutím klávesy OK zrušte nastavení.
2 Přepínání kanálů
V průběhu nahrávání pořadu se můžete dívat na aktuální pořady pod stejným TP (frekvenci).
Stisknutím klávesy INFO zobrazíte filtr seznamu kanálů pod tímto TP. Podrobná obsluha je popsána v kapitole 5.4
Seznam kanálů.
Poznámka: Chcete-li sledovat pořad na jiné frekvenci, musíte alespoň jedno nahrávání zastavit.
3. Přehrávání pořadu
Během nahrávání je možné přehrávat aktuální pořad. Podrobná obsluha je popsána v kapitole 6.7 Časový posuv.
6.5
Přehrávání nahrávaného souboru
Je možné přehrávat soubory ze seznamu nahrávaných souborů.
Stisknutím klávesy LIST (SEZNAM) zobrazíte seznam nahraných souborů v režimu bez nabídky.
Poznámka: Nelze přehrávat soubory ze seznamu souborů v nabídce PVR.
1.Pomocí kláves  zvolte soubor.
2.Stisknutím klávesy OK jej začněte přehrávat.
Během přehrávání můžete postupovat následovně:
1. Pozastavení
Stisknutím klávesy PAUSE (POZASTAVIT) přerušíte nahrávání.
Stisknutím klávesy PLAY (PŘEHRÁVAT) začnete přehrávat dále od okamžiku přerušení.
2. Rychle vzad/vpřed
Stisknutím kláves REW/FF (VZAD/VPŘED) je možné se posouvat rychle vzad/vpřed.
Stisknutím klávesy PLAY (PŘEHRÁVAT) začnete přehrávat s normální rychlostí.
3. Pomalu vpřed
Stisknutím klávesy SLOW (POMALU) lze pořad posouvat pomalu vpřed.
Stisknutím klávesy PLAY (PŘEHRÁVAT) začnete přehrávat s normální rychlostí.
20
EMOS spol. s r. o.
4. Procesní lišta přehrávání
Pokud stisknete klávesu INFO, zobrazí se procesní lišta přehrávání. Zobrazuje informace o aktuálním souboru,
procesu přehrávání a informace o nápovědě pro obsluhu.
1. Ikona TV
2. Název souboru
3. Název skupiny souborů
4. Standard dekódování
5. Ikona režimu standardního/vysokého rozlišení
6. Čas sledování (hh:mm:ss)/celkový čas (hh:mm:ss)
7. Postup přehrávání
8. Informace o nápovědě pro obsluhu
5. Skok vzad/vpřed
1.Stisknutím klávesy INFO zobrazíte procesní lištu přehrávání.
2.Stiskněte klávesy
/
pro velký skok vzad/vpřed nebo stiskněte klávesy  pro malý skok vzad/vpřed.
3.Stisknutím klávesy PLAY (PŘEHRÁVAT) začnete přehrávat od specifikovaného časového okamžiku.
6. Záložka
V průběhu přehrávání souboru je možné označit časové skoky přímo pomocí funkce záložky.
Poznámka: Funkce záložky je k dispozici pouze pro nahrané soubory.
Přidání záložky
1.Stisknutím klávesy INFO zobrazíte procesní lištu přehrávání.
2.Vyberte časový okamžik.
3.Stisknutím zelené klávesy přidejte do tohoto časového
okamžiku záložku.
Poznámka: V souboru můžete nastavit maximálně 20 záložek.
Přejít na záložku
1.Stisknutím klávesy INFO zobrazíte procesní lištu přehrávání.
2.Stisknutím žluté klávesy přeskočíte na další záložku na procesní liště přehrávání. Soubor bude přehráván od
této záložky.
Smazání záložky
1.Stisknutím klávesy INFO zobrazíte procesní lištu přehrávání.
2.Pomocí žluté klávesy přeskočíte na záložku.
3.Stisknutím zelené klávesy ji smažete.
7. Výřez souboru
Je možné provést výřez některých částí nahrávaného souboru. Tyto části budou během přehrávání souboru přeskočeny.
1.Stisknutím klávesy INFO zobrazíte procesní lištu přehrávání.
2.Stisknutím klávesy OK zadejte režim pro výřez souboru.
3.Vyberte časový okamžik a stiskněte zelenou klávesu pro nastavení počátečního bodu.
4.Vyberte časový okamžik a stiskněte žlutou klávesu pro nastavení koncového bodu.
5.Po stisknutí klávesy OK se zobrazí okno s hlášením pro potvrzení.
6.Vyberte položku „OK“ a stiskněte klávesu OK pro potvrzení nebo vyberte položku „Cancel“ (Zrušit) a stiskněte
klávesu OK pro zrušení operace.
21
J5401-manual
0-0-0-K
Poznámka: Chcete-li všechny vyříznuté části obnovit, stiskněte klávesu FAV.
8. Zastavení přehrávání
Stisknutím klávesy STOP ručně přerušíte přehrávání.
6.6
Úprava nahrávaného souboru
Nahrávané soubory je možné mazat, seskupovat, přejmenovávat a zamykat.
Vyberte položky Hlavní nabídka  PVR  prohlížeč souborů a potvrďte stisknutím klávesy OK.
1. Smazání nahraného souboru
1.Pomocí kláves  zvolte soubor.
2.Pomocí červené klávesy tento soubor smažte a označte jej
symbolem „ “. Chcete-li toto nastavení zrušit, stiskněte
znovu červené tlačítko.
3.Po stisknutí klávesy EXIT (OPUSTIT), se zobrazí okno s
hlášením pro potvrzení.
4.Vyberte položku „OK“ a stiskněte klávesu OK pro potvrzení
nebo vyberte položku Zrušení a stiskněte klávesu OK pro
zrušení operace.
2. Seskupování nahraných souborů
1.Pomocí kláves  zvolte soubor.
2.Stisknutím zelené klávesy zobrazíte okno pro úpravu
skupiny.
3.Vyberte skupinu a stisknutím klávesy OK přidejte vybraný
soubor do skupiny.
4.Stisknutím klávesy EXIT uložíte změny a opustíte tuto sekci.
Navíc lze skupiny vytvářet, mazat a přejmenovávat.
Vytvoření skupiny
Stisknutím zelené klávesy zobrazíte klávesnici. Podrobná obsluha je popsána v kapitole 3.3 Přejmenování satelitu.
Smazání skupiny
1.Pomocí kláves  zvolte skupinu.
2.Stisknutím červené klávesy ji smažete a objeví se okno s
hlášením pro potvrzení.
3.Vyberte položku „OK“ a stiskněte klávesu OK pro potvrzení
nebo vyberte položku „Cancel“ (Zrušit) a stiskněte klávesu
OK pro zrušení operace.
Přejmenování skupiny
1.Pomocí kláves  zvolte skupinu.
2.Stisknutím žluté klávesy zobrazíte klávesnici. Podrobná obsluha je popsána v kapitole 3.3 Přejmenování satelitu.
22
EMOS spol. s r. o.
3. Přejmenování nahraných souborů
1.Pomocí kláves  zvolte soubor.
2.Stisknutím žluté klávesy zobrazíte klávesnici. Podrobná obsluha je popsána v kapitole 3.3 Přejmenování satelitu.
4. Uzamčení nahraného souboru
1.Pomocí kláves  zvolte soubor.
2.Pomocí modré klávesy tento soubor zamkněte a označte
jej symbolem „ “. Chcete-li toto nastavení zrušit, stiskněte
znovu modré tlačítko.
3.Stisknutím klávesy EXIT (OPUŠTĚNÍ) uložíte změny a
opustíte tuto sekci.
Poznámka: Pro odemčení souboru a prohlížení pořadu v
zamčeném souboru je vyžadováno systémové heslo.
6.7
Časový posuv (TIMESHIFT)
Pro využití této funkce musí být v USB vstupu připojen disk.
Stisknutím klávesy PVR zobrazte okno pro zkrácenou volbu, vyberte položku „Začátek timeshift“ a stisknutím klávesy
OK spusťte časový posuv. Přijímač dočasně nahrává na pozadí aktuální pořad na USB zařízení. Můžete jej přehrávat
obdobně jako nahraný soubor.
Tuto funkci lze aktivovat i stisknutím tlačítka pause. Pořad se začne dočasně nahrávat.
1. Operace časového posuvu
Můžete provádět operace pozastavit/přehrávat, rychle vzad/vpřed, pomalu vpřed, apod. Podrobná obsluha je popsána
v kapitole 6.5 Přehrávání nahraného souboru.
Můžete také stisknutím klávesy INFO zobrazit procesní lištu časového posuvu. Zobrazuje informace o aktuálním
kanálu, procesu přehrávání a informace o nápovědě pro obsluhu.
1.Ikona TV
2.Název kanálu
3.Standard pro dekódování
4.Ikona režimu standardního/vysokého rozlišení
5.Čas sledování (hh:mm:ss)/celkový čas (hh:mm:ss)
6.Postup přehrávání
7.Informace o nápovědě pro obsluhu
2. Zastavení časového posuvu
Pro zastavení časového posuvu a návrat k přehrávání živého programu stiskněte klávesu STOP nebo přepněte
na jiný kanál.
23
J5401-manual
0-0-0-K
7. USB aplikace
Můžete přehrávat MP3 a prohlížet fotografie.
Poznámky:
• Před používáním musí být USB zařízení připojeno k USB portu na čelním panelu.
• Během přehrávání neodpojujte USB zařízení.
7.1
MP3
Vyberte položky Hlavní nabídka  fotografie a mp3  mp3 a potvrďte stisknutím klávesy OK.
1.Pomocí kláves  zvolte soubor MP3.
2.Stisknutím klávesy OK soubor přehrajete a můžete provádět
následující úkony:
Klávesa OK: Pozastavit/obnovit přehrávání
Zelená klávesa: Náhodné přehrávání souborů
Červená klávesa: Přehrávání všech souborů neustále
dokola
Modrá klávesa: Opakované přehrávání vybraného souboru
3.Stisknutím klávesy EXIT opustíte tuto sekci.
7.2
Digitální fotografie
Vyberte položky Hlavní nabídka  fotografie a mp3  fotografie a potvrďte stisknutím klávesy OK.
1.Stisknutím zelené klávesy můžete přepínat mezi režimem
seznamu souborů a režimem náhledu na ikonu.
2.Pomocí kláves  zvolte soubor JPG.
3.Stisknutím klávesy OK jej zobrazíte na celé obrazovce nebo
můžete spustit prezentaci pomocí modré klávesy.
4.Stisknutím klávesy EXIT opustíte tuto sekci.
8. Správa USB jednotky
8.1
Mazání USB jednotky
Můžete zkontrolovat volné místo na UBS zařízení a v případě
potřeby mazat nahrané soubory.
Stisknutím klávesy LIST (SEZNAM) zobrazíte okno File List
(Seznam souborů) v režimu bez nabídky.
ikona v levém spodním rohu okna zobrazuje zaplněné volné
místo na USB jednotce. Chcete-li mazat nahrané soubory,
najdete příslušné úkony v kapitole 6.6 Úprava nahraného
souboru.
8.2
Formát USB zařízení
Výstraha: Tato funkce naformátuje vaše USB zařízení a
dojde ke smazání všech souborů.
Vyberte položky Hlavní nabídka  PVR  Formát HDD formát
a potvrďte stisknutím klávesy OK.
1.Chcete-li pokračovat, vyberte položku „OK“ a stiskněte
klávesu OK. Objeví se výstražné okno pro potvrzení.
2.Vyberte položku „OK“ a stiskněte klávesu OK pro potvrzení
nebo vyberte položku „Cancel“ (Zrušit) a stiskněte klávesu
OK pro zrušení operace.
24
EMOS spol. s r. o.
9. Elektronický průvodce programy (EPG)
V tomto průvodci můžete prohlížet programové informace aktuálního servisního režimu na základě data a času.
Navíc lze plánovat přehrávání nebo nahrávání budoucích pořadů.
Vyberte položky Hlavní nabídka  program průvodce a stiskněte klávesu OK pro zadání nebo stiskněte klávesu EPG
pro přímé zadání v režimu bez nabídky.
9.1
Prohlížení informací EPG
Informace EPG se zobrazí následovně:
1.Seznam kanálů
2.Náhled okna
3.Informace o nápovědě pro obsluhu
4.Datová tabuka
5.Seznam pořadů
Červená klávesa: Přepínání mezi seznamem kanálů a seznamem pořadů
V seznamu kanálů:
Zelená klávesa: Přepínání mezi různými seznamy kanálů /TV, rádio/
Klávesy P+/-: Stránka dolů/nahoru
Klávesy : Výběr kanálu
Klávesa OK: Přehrávání aktuálního pořadu z vybraného kanálu na celé obrazovce
V seznamu pořadů:
Klávesy : Výběr dne v týdnu
Klávesy : Výběr pořadu
Klávesa INFO: Zobrazení podrobností o vybraném pořadu
Klávesa OK: Přehrávání aktuálního pořadu na celé obrazovce
nebo plánování budoucího pořadu
Modrá klávesa: Zobrazení okna se seznamem záložek
9.2
Plánování pořadu
1.Pomocí kláves  zvolte budoucí pořad.
2.Stisknutím klávesy OK zobrazíte okno pro plánování EPG.
3.Nastavte typ plánu a režim. Podrobná obsluha je popsána
v kapitole 6.3.1 Přidání plánu.
4.Stisknutím klávesy OK potvrdíte nastavení. Naplánovaný
program je označen symbolem „ “ (Nahrávání) nebo „
“ (Přehrávání). Chcete-li toto nastavení zrušit, stiskněte
znovu klávesu OK.
5.Stisknutím klávesy EXIT uložíte změny a opustíte tuto sekci.
Poznámky:
• S blížícím se časovým rámcem plánovaných programů vyšle systém připomenutí.
• Podrobné informace o plánování nahrávání jsou uvedeny v kapitole 6.3 Nahrávání plánování.
25
J5401-manual
0-0-0-K
10. Nastavení systému
10.1 Společná nastavení
Vyberte položky Hlavní nabídka  nastavení  Společné
nastavení a potvrďte stisknutím klávesy OK.
1.Nastavte parametry následujícím způsobem:
Jazyk menu: Pomocí kláves  vyberte jazyk pro nabídku
(OSD).
Průhlednost menu: Pomocí kláves  zvolte průhlednost
v rozmezí 70 % až 100 %.
Letní čas: Vyberte zapnuté nebo vypnuté pro nastavení
letního času.
Nastavení časové zóny: Pomocí kláves  zvolte místní časové pásmo.
2.Stisknutím klávesy EXIT uložíte změny a opustíte tuto sekci.
10.2 Nastavení videa
Vyberte položky Hlavní nabídka  nastavení  video nastavení a potvrďte stisknutím klávesy OK.
1.Nastavte parametry následujícím způsobem:
TV režim: Stisknutím kláves  vyberte položku PAL, NTSC
nebo Auto.
Poznámka: Pokud se na obrazovce projevuje mozaikový
efekt, stiskněte klávesy  a podržte je, dokud se video
nezobrazuje normálně.
Poměr obrazu: Stisknutím kláves  vyberte položku
Letter Box, Panscan nebo Default (Výchozí).
Poměr stran: Stisknutím kláves  vyberte položku Auto,
4:3 nebo 16:9.
Titulky: Stisknutím kláves  vyberte Zapnuté/Vypnuté.
Rozlišení: Pomocí kláves  zvolte odpovídající rozlišení.
Poznámka: Pokud váš televizor nepodporuje vybrané rozlišení, neobjeví se na obrazovce žádný výstup videa.
V tom případě, stiskněte klávesy  a podržte je, dokud se opět neobjeví video.
Nastavení zvuku: Stisknutím kláves  vyberte režim Stereo, Left (Levý) nebo Right (Pravý).
Zvukový režim: Z přijímače mohou vystupovat dva typy digitálního audio signálu přes port S/P DIF. Pokud má
váš digitální zesilovač digitální dekodér Dolby, nastavte jej na „AC3“ pro výstup kódovaného signálu. Pokud ne,
nastavte jej na „PCM“ pro výstup nekódovaného signálu.
Poznámka: Pokud není v programu možnost digitálního Dolby a vy i přesto nastavíte volbu „AC3“, nelze program
přehrávat se zvukem Dolby.
2.Stisknutím klávesy EXIT uložíte změny a opustíte tuto sekci.
10.3 Obnovení výchozího nastavení
Výstraha: tato funkce obnoví nastavení sys-tému na tovární
nastavení a vymaže všechny kanály.
Vyberte položky Hlavní nabídka  Rozšířená nastavení 
Obnovení výchozích hodnot a stiskněte klávesu OK. Objeví se
výstražné okno pro potvrzení. Vyberte položku „OK“ a stiskněte
klávesu OK pro potvrzení nebo vyberte položku „EXIT“ (OPUŠTĚNÍ) a stiskněte klávesu OK pro zrušení operace. Systém se
po obnovení restartuje.
26
EMOS spol. s r. o.
10.4 Změna systémového hesla
Pro sledování zamčených kanálů nebo pro přístup do některých
nabídek, jako např. Rozšířená nastavení, Úprava kanálu, apod.
je vyžadováno systémové heslo. Výchozí nastavení hesla je
„0000“. Je-li to potřeba, změňte heslo.
Vyberte položky Hlavní nabídka - nastavení  Rozšířená
nastavení  Změnit systémové heslo a potvrďte stisknutím
klávesy OK.
1.Pomocí numerických kláves zadejte nové heslo.
2.Znovu zadejte nové heslo pomocí numerických kláves pro
potvrzení.
3.Stisknutím klávesy EXIT uložíte změny a opustíte tuto sekci.
10.5 Rodičovská kontrola
Můžete nastavit kontrolu rodičů pro vybrané programy.
Úroveň kontroly rodičů nastavíte zvolením položek
Hlavní nabídka – nastavení – rozšířená nastavení – změnit PG
heslo/úroveň zámku a stisknutím kláves .
Po nastavení proveďte uložení a opuštění této sekce stisknutím
klávesy EXIT (OPUŠTĚNÍ).
Poznámka: Pro sledování programů mimo nastavenou úroveň
je vyžadováno systémové heslo.
11. Aktualizace Over the Air (OTA)
Operátor má právo poslat nový software systémem over the air (vysíláním) přes satelitní systém a vy si jej můžete
stáhnout. Aktualizace softwaru je možné provádět za následujících podmínek:
• Přijímač má vhodný software pro načítání.
• Operátor se rozhodne uvolnit nový software pro konkrétní TP (frekvenci).
• Přijímač je naladěn na stejný TP, jaký používá operátor.
• Síla signálu a kvalita signálu jsou dostatečné.
Poznámky:
• Probíhá-li aktualizace softwaru, nevypínejte přijímač.
• V průběhu aktualizace softwaru nelze provádět jiné operace.
Je-li nalezen nový software, bude aktivována položka - OTA aktualizace.
Vyberte položky Hlavní nabídka  nastavení  Informace – OTA aktualizace a stiskněte klávesu OK. Objeví se
okno s hlášením pro potvrzení. Stiskněte klávesu OK pro potvrzení nebo stiskněte klávesu EXIT (OPUŠTĚNÍ) pro
zrušení operace.
27
J5401-manual
0-0-0-K
12. Informace
Je možné prohlížet stav Smart karty, stav služby softcell, stav systému pro načítání, komponenty, apod.
1. Stav Smart karty
Toto okno zobrazuje informace o Smart kartě – číslo karty, typ, verzi, apod.
Vyberte položky Hlavní nabídka  nastavení  Informace  status dekódovací karty a potvrďte stisknutím klávesy OK.
2. Stav služby Softcell
Toto okno zobrazuje informace o službě Softcell.
Vyberte položky Hlavní nabídka  nastavení  Informace  Softcell verze a potvrďte stisknutím klávesy OK.
3. Stav systému pro načítání
Toto okno zobrazuje informace o systému pro načítání – např. stav načítání přístupu Irdeto, stav načítání výrobce, apod.
Vyberte položky Hlavní nabídka  nastavení  Informace  verze zavaděče a potvrďte stisknutím klávesy OK.
4. Informace o zprávách
Všechny zprávy přijaté od místního operátora se zobrazují v
okně pro informace o zprávách.
Vyberte položky Hlavní nabídka  nastavení  Informace 
pošta a potvrďte stisknutím klávesy OK.
Klávesy : Výběr zprávy
Klávesa OK: Číst zprávu
Červená klávesa: Smazat vybranou zprávu
Modrá klávesa: Smazat všechny zprávy
Poznámka: pokud přijímač přijme novou zprávu, objeví se na
obrazovce ikona zprávy.
28
EMOS spol. s r. o.
13. Příloha
13.1 Odstraňování poruch
DISPLEJ na čelním panelu nefunguje
1. Napájecí kabel je odpojen. Ujistěte se, že je napájecí kabel zapojen do správné zásuvky.
2. Přijímač je vypnutý. Zapněte přijímač.
DISPLEJ na čelním panelu funguje, ale neobjevuje se zvuk ani obraz na obrazovce televizoru
Přijímač je v pohotovostním režimu. Stisknutím klávesy STB POWER jej přepněte do provozního režimu.
Žádný signál
1. Signální kabel je odpojen. Zapojte správně signální kabel.
2. Parametry programu jsou špatně nastaveny. Nastavte správné parametry.
3. Žádný signál ze satelitního talíře. Zkuste to znovu, až bude signál dostupný.
4. Satelitní talíř není nastaven na satelit. Nastavte talíř a zkontrolujte úroveň signálu v okně pro nastavení
antény.
Žádný zvuk
1. Zvukový kabel (audio) je odpojen nebo připojen nesprávně. Zapojte správně zvukový kabel (audio).
2. Přijímač je v režimu vypnutého zvuku. Zapněte zvuk stisknutím klávesy MUTE.
3. Hlasitost je nastavena na minimum. Zvyšte hlasitost na požadovanou úroveň.
4. Parametr audio je nastaven špatně. Nastavte správný parametr audio.
Žádný obraz
1. Obrazový kabel (video) je odpojen nebo připojen nesprávně. Zapojte správně obrazový kabel (video).
2. Přijímač je v režimu rádia. Je-li to potřeba, přepněte přijímač do režimu TV.
Neshoda obrazu a zvuku (video&audio) nebo nesmyslný zvuk
Parametr audio je nastaven špatně. Vyberte správný parametr audio.
Špatná kvalita obrazu
1. Satelitní parabola není správně nastavena.
2. Slabý signál. Zapojte řádně signální kabel.
3. Malá velikost satelitní paraboly. Vyměňte za větší průměr.
4. Vysoký faktor šumu LNB. Vyměňte LNB.
5. LNB nefunguje. Vyměňte LNB.
Nelze přehrávat program
1. Smart karta je vložena nesprávně. Vložte Smart kartu správně (čipem dolů).
2. Smart karta nedekóduje tento typ programu.
Dálkový ovladač nepracuje
1. Nedostatečná úroveň nabití baterií. Vyměňte baterie.
2. Dálkový ovladač není namířen na přijímač. Namiřte dálkový ovladač na přijímač.
Nelze nahrávat program
1. V USB zařízení není dostatek místa. Smažte nepotřebné soubory a uvolněte místo pro nové nahrávání.
2. Konflikty s aktuálním nahráváním. Zastavte aktuální nahrávání nebo vyčkejte, dokud nahrávání neskončí.
3. V případě nahrávání pořadů z kódovaného kanálu nejprve vložte Smart kartu.
Nelze nastavit časový posuv
Kapacita USB je menší než 2 GB.
Nelze přehrávat
1. V případě přehrávání nahraných souborů z kódovaného kanálu použijte Smart kartu.
2. Signál je během nahrávání slabý.
3. Nedostatek místa na USB zařízení.
Poznámka: Pokud nějaký problém nemůžete vyřešit ani s pomocí těchto instrukcí, kontaktujte svého místního
operátora.
29
J5401-manual
0-0-0-K
13.2 Specifikace
Kanálový volič
Frekvence
950 ~ 2150MHz
Úroveň
Impedance
-65 ~ -25dBm
75Ω
Napájení LNB
13V/18V, 450mA max.
Dekódování kanálu
Standard
DVB-S EN300421
Demodulace
QPSK, 8PSK
Vzorkovací rychlost
2,0 ~ 45MS/s
Demultiplexer
Standard
ISO/IEC 13818-1
Dekódování zvuku
Standard
ISO/IEC 13818-3
Kanál
Mix, levý, pravý a stereo
Dekódování
Vrstva MPEG-1 a MPEG-2 I a II, AC3 Dolby Digital
Dekódování obrazu
Standard
MPEG-2 [email protected], MPEG-4 [email protected] [email protected]
Formát
PAL, NTSC
Rozlišení
1080i, 720P
Napájecí zdroj
Vstupní napětí
100-240V~ 50/60Hz
Příkon
22W max.
Fyzikální charakteristika
Velikost
280mm (D) × 230mm (Š) × 40mm (V)
Hmotnost
2kg
Provozní teplota
0° ~ 40°
Skladovací teplota
-40° ~ +60°
Skladovací vlhkost
≤93%
30
EMOS spol. s r. o.
13.3 Zkratky
CA
Podmíněný přístup
CVBS
Composite Video Broadcast Signal / kompozitní videosignál
DiSEqC
Digital Satellite Equipment Control / digitální ovládání satelitního příslušenství
DVB
Digitální televizní vysílání
EPG
Elektronický průvodce programy
FTA
Free to Air / příjem volných nekódovaných programů
HDD
Pevný disk
HDMI
Rozhraní pro multimédia vysokého rozlišení
HDTV
High Definition Television / televize s vysokým rozlišením
LCN
Logical Channel Number / logické číslování kanálů
LNB
Low Noise Block
NIT
Network Information Table, tabulka NIT
OSD
On Screen Display / nabídka na obrazovce
OTA
Over the Air / aktualizace softwaru přes satelit
PID
Packet Identifier / označení paketu
PVRPersonal Video Recording / nahrávací zařízení umožňující v digitální podobě kdykoliv nahrát televizní
nebo jiný program
RCA
Radio Corporation of America / Americká rozhlasová společnost
RF
Radio Frequency / rozhlasové frekvence
SDTV
Standard Definition Television / televize se standardním rozlišením
S/P DIF
Sony/Philips Digital Interface Format / formát digitálního rozhraní Sony/Philips
USB
Universal Serial Bus / univerzální sériová sběrnice
VCR
Video Cassette Recorder / kazetový videomagnetofon
31
J5401-manual
0-0-0-K
SK HDTV digitálny satelitný prijímač
Bezpečnostné pokyny
Než začnete používať tento prijímač, pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny.
Inštalácia
1.Prijímač musí byť inštalovaný vodorovne. Nevyvážená inštalácia môže viesť k poškodeniu zariadenia.
2.Prijímač inštalujte na miesto:
• s dobrou ventiláciou (okolo prijímača ponechajte priestor aspoň 10 cm)
• bez zdrojov tepla (horiace sviečky, vykurovacie telesá, ohrievač, krb, zosilňovač, a pod.)
• s vhodnou teplotou
• bez vlhkosti (zvlášť kúpeľňa, kuchyňa, a pod.)
• bez priameho slnečného svetla
• s nízkymi vibráciami
Údržba
• Pred zmenou zapojenia medzi jednotkou a iným pripojeným zariadením odpojte zariadenie od sieťovej
zásuvky v stene.
• Neodpojujte, ani nepripájajte signálne, audio a video kabely, ak je prijímač zapnutý.
• Aby sa zamedzilo riziku úderu blesku, odpojte pri búrke napájací kábel vysielače od sieťové zásuvky v stene.
• Pokiaľ nie je jednotka dlhšiu dobu používaná alebo dôjde k náhodnému poškodenie, odpojte kábel od
zásuvky v stene.
• Pokiaľ jednotku presúvate z chladného prostredia do tepla, najskôr ju vypnite a zapnite ju až po 1 až 2 hodinách.
• Aby sa zamedzilo riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte prijímač dažďu, striekajúcej
vode a na jednotku neodkladajte objekty s kvapalinou.
• Nezakrývajte ventilačné otvory prijímača novinami, obrusom, závesmi, apod.
• Na prijímač nepokladajte ťažké predmety.
• Pred čistením odpojte napájací kábel prijímača. Aby sa znížilo poškodenie, čistite jednotku pomocou suchej
handričky. Nedopusťte, aby do zariadenia vnikla voda alebo vlhkosť. Mohlo by dôjsť k závažnému poškodeniu.
• V puzdre produktu je nebezpečné napätie. Neodstraňujte kryt (alebo zadnú stranu), aby nemohlo vzniknúť
riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Napájacia zásuvka a napájací kábel
• V blízkosti prijímače musí byť k dispozícii napájacia zásuvka s riadnym uzemnením.
• Nezapájajte ani neodpájajte napájací kábel vlhkými rukami. Vzniká tak nebezpečie úrazu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
• Poškodený napájací kábel nepoužívajte. Ak je napájací kábel poškodený, kontaktujte miestneho technika a
požiadajte ho o výmenu. Vzniká totiž nebezpečie požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
• Neohýbajte príliš napájací kábel a nestavajte naň ťažké predmety. Mohli by dôjsť k poškodeniu, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Batérie diaľkového ovládača
• Batérie je potreba inštalovať v súlade s označením polarity (+/-) v priestore pre batérie.
• Ak nie je diaľkový ovládač dlhšiu dobu používaný, vyberte batérie.
• Pokiaľ už batérie neposkytujú dostatok energie, vymeňte ich a zlikvidujte v súlade s predpismi na ochranu
životného prostredia.
Iné
• Hlavný vypínač je umiestený na zadnom paneli. Pokiaľ ho prepnete do polohy „I“, bude pripojené zariadenie
pripojené ku zdroju napätia. Pokiaľ ho prepnete do polohy „o“, bude pripojené zariadenie odpojené od
zdroja napätia.
• Používajte iba príslušenstvo špecifikované výrobcom, pretože iné nepodporované príslušenstvo môže spôsobiť
poškodenie vysielača.
32
EMOS spol. s r. o.
Výstražná značka
Táto značka je na zadnom paneli prijímača a je nápadne nakreslená kontrastnou
farbou na pozadí. Skladá sa z dvoch grafických symbolov a výstražných hlásení.
Podrobné špecifikácie sú nasledujúce:
Výstraha: Aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, neodstraňujte kryt (ani
zadný panel). Servis a údržbu zariadenia musí vykonávať kvalifikovaný personál.
Tento symbol varuje užívateľa pred prítomnosťou neizolovaného „nebezpečného
napätia“ v puzdre produktu, ktoré je dostatočne veľké na to, aby predstavovalo
riziko pre človeka.
Tento symbol pripomína užívateľovi prítomnosť dôležitého pokynu pre obsluhu a
údržbu v literatúre priložené k prijímaču.
Obsah
1. Pred použitím prijímača.......................................................................................................................................... 34
2. Inštalácia.................................................................................................................................................................. 39
3. Vyhľadávanie kanálov............................................................................................................................................. 42
4. Úprava kanálu.......................................................................................................................................................... 44
5. Základná obsluha.................................................................................................................................................... 45
6. Osobné nahrávanie videa (PVR)..............................................................................................................................47
7. USB aplikácia........................................................................................................................................................... 54
8. Správa USB jednotky . ............................................................................................................................................ 54
9. Elektronický sprievodca programami (EPG)........................................................................................................... 55
10. Nastavenie systému................................................................................................................................................ 56
11. Aktualizácia Over the Air (OTA)................................................................................................................................ 57
12. Informácie................................................................................................................................................................ 58
13. Príloha...................................................................................................................................................................... 59
33
J5401-manual
0-0-0-K
1. Pred použitím prijímača
1.1
Hlavné funkcie
• Podpora PVR
• Podpora časového posunu (timeshift)
• Podpora Dolby 5.1
• Prehrávanie MP3 a fotografií
• Podpora teletextu / titulkov / legenda
• Podpora EPG
• Skupiny obľúbených kanálov
• Miesto v pamäti pre viac než 5 000 kanálov tv a rádio
• Funkcia rýchlej úpravy kanálov
• Rodičovský zámok
• PAL/NTSC
• Možnosť aktualizácie softwaru (OTA)
• Funkcia časovania
• Výstup HDMI: podpora 1080i/720p
• Výstup YPbPr: podpora 1080i/720p
• Optický digitálny výstup S/PDIF
• Rozhranie USB 2.0
• Podpora DiSEqC1.0/1.2
1.2
Čelný panel
Názov
Funkcia
1.
Prepínač medzi prevádzkovým a pohotovostným režimom
2. MENU
Zobrazenie / zrušenie hlavnej ponuky
3. OK
Zobrazenie zoznamu kanálov alebo potvrdenie úkonu
4/5. CH-/+
Prepínanie kanálov alebo pohyb kurzoru nadol / nahor
6/7. VOL-/+
Nastavenie hlasitosti alebo pohyb kurzoru vľavo / vpravo
8. DISPLEJ
Status displeja
9. USB slot
Prípojka pre špecifické USB zariadenie
10. Slot pre Smart kartu
Otvorte kryt pre vloženie Smart karty
34
EMOS spol. s r. o.
1.3
Podmienený prístup
So Smart kartou môžete sledovať rôzne programy kódovaných kanálov.
Poznámka: Smart kartu dodá váš miestny prevádzkovateľ.
Vloženie Smart karty
Otvorte kryt čelného panelu na pravej strane.
Vložte Smart kartu elektronickým čipom smerom nadol
a zasuňte ju vodorovne do horného slotu v smere
naznačenom šípkou.
Poznámky:
• Bez Smart karty sú k dispozícií iba kanály FTA (voľné programy).
• Nepokúšajte sa odstraňovať alebo vkladať Smart kartu, ak je prijímač zapnutý.
1.4
Zadný panel
Názov
Funkcia
1. LNB IN
Vstupný konektor signálu satelitného vysielania tuneru
2. LOOP OUT
Slučkový výstup RF signálu do iného prijímača
3. HDMI
Výstupné video a audio signál do televízie
(podporovaný výstup s vysokým rozlíšením HD)
4/5. R/L-AUDIO
Výstup pravého / ľavého audio signálu na TV alebo zosilňovač
6. Y/Pb/Pr
Výstupný Y/Pb/Pr video signál do televízie
(podporovaný výstup s vysokým rozlíšením HD)
7. VIDEO
Výstupný CVBS video signál do TV
8. S/PDIF
Výstupný optický digitálny audio signál na zosilňovač
9. TV
Výstupný video a audio signál SCART do TV
10. 100-240V~
Striedavý napájací zdroj
11. ON/OFF
Hlavný vypínač
35
J5401-manual
1.5
0-0-0-K
Diaľkový ovládač (RCU)
Názov
Funkcia
1. Klávesy pre programovanie
Viď oddiel klávesa pre programovanie.
2. Klávesy pre prijímač
STB POWER
Prepínač medzi prevádzkovým a pohotovostným
režimom
MUTE
Vypnutie / zapnutie zvuku
AUDIO
Zobrazení okna pre výber audio
0-9
Prepínanie kanálov alebo vstupných čísel
P+/-
Stránka nadol / nahor
LAST
Späť na predchodzí sledovaný kanál
INFO
Zobrazenie informačnej lišty pre kanál

Prepínanie kanálov alebo pohyb kurzoru
nahor / nadol

Nastavenie hlasitosti alebo pohyb kurzoru
vľavo / vpravo
OK
Zobrazenie zoznamu kanálov alebo potvrdenie
úkonu
MENU
Zobrazenie / opustenie hlavnej ponuky
EPG
Zobrazenie EPG
FAV
Zobrazenie zoznamu obľúbených kanálov
EXIT
Späť na predchodzie menu alebo opustiť operáciu
MAIL
Zobrazenie najnovšej neprečítanej pošty
TELETEXT
Zobrazenie informácií teletextu
SUBTITLE
Zobrazenie zoznamu titulkov
CLOSECAPTION
Farebné klávesy
Funkcia závisí na konkrétnych aplikáciách
Ďalšie klávesy
Vyhradené
36
EMOS spol. s r. o.
3. Klávesy pre PVR
LIST
Zobrazenie zoznamu nahraných
súborov
PVR
Zobrazenie okna pre skratkovú
klávesu
FIRST
Veľký skok späť pri prehrávaní
Nastavenie záložky na lište prehrávania
Skok na ďalšiu záložku na lište
prehrávania
Veľký skok vpred pri prehrávaní
PLAY
Spustenie prehrávania alebo návrat k
prehrávaniu normálnou rýchlosťou
PAUSE
Pozastaviť prehrávanie
STOP
Zastaviť prehrávanie alebo nahrávanie
RECORD
Nahrávanie aktuálneho programu alebo zobrazenie informácií o nahrávaní
REW
Rýchle vzad
(rýchlosť x2, x4, x8, x16, x32)
FF
Rýchle vpred
(rýchlosť x2, x4, x8, x16, x32)
SLOW
Pomaly vpred
(rýchlosť x1/2, x1/4, x1/8)
TIMER RECORD
Zobrazenie okna pre časové
nahrávanie
Poznámky:
• Klávesy uvedené v príručke sa mimo zvlášť označené prípady vzťahujú ku klávesam na diaľkovom ovládači.
• Riaďte sa pokynmi pre klávesy na obrazovke.
37
J5401-manual
0-0-0-K
Klávesa pre programovanie
Diaľkový ovládač prijímača má v hornej časti niekoľko kláves pre programovanie. Klávesy (mimo klávesu SET) možno
použiť k zapamätaniu odpovedajúcich klávesových hodnôt diaľkového ovládača pre TV. Po naučení môžete použiť
diaľkový ovládač pre prijímač k ovládaniu TV. Doporučené klávesy sú TV POWER, TV/AV,  a  na diaľkovom
ovládači pre TV. Identifikátor TV/AV sa pre rôzne typy diaľkového ovládača pre TV líši.
Pokyn:
1.Podržte aspoň na 3 sekundy stlačenú klávesu SET na diaľkovom ovládači pre prijímač, stav indikátora sa mení zo slabého
svetla na silné svetlo. Potom pusťte klávesu SET.
2.Stlačte klávesu pre programovanie na diaľkovom ovládači pre
prijímač (napr. klávesu TV POWER). Kontrolka začne rýchlo
blikať.
3.Namierte diaľkový ovládač pre televízor na „prijímacie okienko“
diaľkového ovládača pre prijímač a stlačte príslušnú klávesu
na diaľkovom ovládači pre televízor (napr. TV POWER) pre
naprogramovanie. Stav kontrolky sa zmení z blikania na trvalé
svietenie, čo znamená, že naprogramovanie bolo úspešné.
4.Opakujte kroky 2 a 3 a rovnakým spôsobom nastavte ďalšie
klávesy pre programovanie.
5.Po nastavení stlačením klávesy SET opusťte programovaciu
sekciu a kontrolka zhasne.
Pokiaľ operácia zlyhá, opakujte vyššie uvedené kroky.
Poznámky:
• Behom nastavovania položte oba diaľkové ovládače na rovnaký vodorovný povrch, pričom medzera medzi nimi
by nemala byť väčšia než 5 cm.
• Pokiaľ do 15 sekúnd neprebehne žiadna operácia, diaľkový ovládač pre prijímač automaticky opustí režim
pre programovanie.
• Môžete vykonávať programovanie opakovane, ale iba posledné programovanie možno uložiť.
• Niektoré diaľkové ovládače pre televízor nemusia túto funkciu podporovať.
38
EMOS spol. s r. o.
2. Inštalácia
Pripojte televízor a ďalšie zariadenie. Potom môžete pripojiť prijímač k napájaniu a vyhľadávať kanály.
2.1
Vstup signálu
Pripojte koaxiálny kábel pomocou F- konektoru z výstupu LNB konvertoru do vstupu LNB IN v prijímači.
2.2. Pripojenie televízora
Vyberte jeden z nasledujúcich 4 spôsobov pripojenia televízora.
1. Pripojenie televízora pomocou kábla RCA (CINCH)
1.Prepojte port VIDEO (žltý) na prijímači s odpovedajúcim portom na televízore.
2.Prepojte porty R-AUDIO (červený)/L-AUDIO (biely) na prijímači s odpovedajúcimi portami na televízore.
39
J5401-manual
0-0-0-K
2. Pripojenie televízora pomocou kábla YPbPr
1.Prepojte porty Y (zelený)/Pb (modrý)/Pr (červený) na prijímači s portami Y/Pb/Pr na televízore.
2.Prepojte porty R-AUDIO (červený)/L-AUDIO (biely) na prijímači s odpovedajúcimi portami na televízore.
3. Pripojenie televízora pomocou kábla SCART
Prepojte televízny port na prijímači s odpovedajúcim portom na televízore.
40
EMOS spol. s r. o.
4. Pripojenie televízora pomocou kábla HDMI
Prepojte port HDMI na prijímači s portom HDMI na televízore.
2.3
Pripojenie ďalšieho zariadenia
Viď nasledujúci obrázok pre pripojenie ďalších zariadení:
• Prepojte port LOOP OUT na prijímači s portom LNB IN na ďalšom prijímači pomocou koax. kábla.
• Prepojte port S/P DIF na prijímači s odpovedajúcim portom na zosilňovači pomocou kábla S/P DIF alebo prepojte
porty R-AUDIO (červený)/L-AUDIO (biely) na prijímači s odpovedajúcimi portami na zosilňovači.
2.4
Zapnutie napájania
1.Pripojte napájací kábel prijímača do sieťovej zásuvky v stene.
2.Zapnite prijímač. Prebehne inicializácia systému a na televíznej obrazovke sa zobrazí spustenie OSD.
Poznámka: Zapnite televízor a prepnite ho do režimu AV.
2.5
Kanálové vyhľadávanie
Pokiaľ nie je v prijímači uložený žiadny kanál, začne systém po inicializácii automaticky vyhľadávať kanály. Po
vyhľadaní začne program automaticky hrať a na displeji na čelnom paneli sa zobrazí číslo kanálu. Viac podrobností
je uvedené v kapitole 3. Vyhľadávanie kanálov.
Pokiaľ sú už nejaké kanály uložené v prijímači, začne po inicializácií automaticky hrať program a číslo kanálu sa
zobrazí na displeji čelného panelu.
41
J5401-manual
0-0-0-K
3. Vyhľadávanie kanálov
Môžete nastaviť parametre pre vyhľadávanie kanálov.
3.1
Nastavenie antény
Poznámka: Túto funkciu by mal používať iba školený personál.
Vyberte položky Hlavná ponuka  Inštalácia  Inštalácia a potvrďte stlačením klávesy OK.
1.Stlačením kláves  vyberte satelit zo zoznamu satelitov a potvrďte stlačením klávesy OK.
2.Stlačením klávesy  presuňte kurzor do zoznamu parametrov.
3.Nastavte parametre nasledujúcim spôsobom:
Typ LBN: Pomocou kláves  vyberte typ LNB odpovedajúci vášmu LNB.
(horná/spodná frekvencia): Nastavte frekvenciu LNB
odpovedajúcu vášmu typu LNB.
22K: Pomocou kláves  vyberte ZAP alebo VYP
v závislosti na pripojení spínača 22KHz.
Poznámka: Ak je parameter „LNB type“ nastavený na
položku „universal1/2“, bude spínač 22KHz pracovať
automaticky.
DiSEqC: Pomocou kláves  vyberte odpovedajúci port v závislosti na pripojení spínača DiSEqC.
Napájanie LNB: Ak je váš prijímač pripojený k LNB, vyberte položku ZAPNUTO.
Nastavenie pozície: Podrobná obsluha je popísaná v kapitole 3.2 DiSEqC1.2.
Nastavenie TP: Podrobné informácie sú uvedené v kapitole 3.4 Nastavenie transpondéru (TP).
4.Stlačením klávesy EXIT uložíte zmeny a opustíte túto sekciu.
3.2
DiSEqC1.2
Tieto nastavenia slúžia k ovládaniu motora satelitnej paraboly.
Vyberte položky Hlavná ponuka  Inštalácia  Inštalácia  Nastavenie pozície a pomocou kláves  môžete
prepínať medzi položkami DiSEqC1.2 a VYP. V prípade, že nemáte zariadenie pre nastavenie polohy, nastavte
parameter na VYP.
Poznámka: Nastavenie ovládania motora by mal robiť kvalifikovaný personál. V inom prípade nemusí satelitná
parabola fungovať správne.
1.Vyberte položku „DiSEqC1.2“ a potvrďte stlačením
klávesy OK.
2.Nastavte parametre nasledujúcim spôsobom:
Súčasná pozícia: Zobrazenie aktuálnej pozície.
Otáčanie: Stlačením kláves  aktivujete rýchle
posúvanie na západ či na východ. Pohyb zastavíte
stlačením klávesy OK.
Krokový pohyb: Stlačením kláves  aktivujete pomalé otáčanie na západ či na východ. Pohyb zastavíte
stlačením klávesy OK.
Prepočítanie: Stlačením klávesy OK zobrazte okno pre prepočet. Potom vyberte položku „OK“ a stlačte klávesu
OK pre prepočítanie inej polohy satelitu v závislosti na aktuálnej polohe satelitu alebo vyberte položku „EXIT“
(OPUSTENIE) a stlačením klávesy OK zrušte operáciu.
Limit východ/západ: Stlačením klávesy OK zobrazíte okno pre limit východ/západ. Potom vyberte položku „OK“ a
stlačením klávesy OK nastavte aktuálnu pozíciu ako limit východ/západ alebo vyberte položku „OK“ a stlačením
klávesy EXIT zrušte operáciu.
Zakázanie limitu: Vyberte položku „OK“ a stlačte klávesu OK pre prechod na poslednú uloženú pozíciu alebo
vyberte položku „EXIT“ a stlačte klávesu OK pre zrušenie operácie.
Nulový bod: Stlačením klávesy OK nastavíte parabolu opäť do nulovej polohy.
3.Stlačením klávesy EXIT uložíte zmeny a opustíte túto sekciu.
42
EMOS spol. s r. o.
3.3
Premenovanie satelitu
Vyberte položky Hlavná ponuka  Inštalácia  Inštalácia a potvrďte stlačením klávesy OK.
1.Pomocou kláves  zvoľte satelit.
2.Stlačením modrej klávesy zobrazíte klávesnicu
3.Zadajte názov satelitu. Viz nasledujúce úkony:
Pomocou šípiek vyberte znaky na klávesnici a zadajte
ich stlačením klávesy OK.
Zvolením položky vymazať a stlačením klávesy OK
zmažete všetky znaky na lište pre názov.
Zvolením položky Veľké písmena a stlačením klávesy
OK môžete prepínať medzi malými a veľkými písmenami.
Zvolením položky Späť a stlačením klávesy OK zmažete
posledný znak na lište pre názov.
Vybraním položky „OK“ a stlačením klávesy OK potvrdíte premenovanie.
Vybraním položky Zrušiť a stlačením klávesy OK premenovanie zrušíte.
4.Po premenovaní sa názov satelitu objaví v zozname satelitov.
3.4
Nastavenie frekvencií - transpondéru (TP)
V okne pre nastavenie TP je niekoľko prednastavených TP súvisiacich parametrov. Môžete pridávať alebo mazať
TP (frekvencie).
Vyberte položky Hlavná ponuka  Inštalácia  Inštalácia a potvrďte stlačením klávesy OK.
1.Pomocou kláves  zvoľte satelit.
2.Stlačte žltú klávesu nebo zvýraznite položku Nastavenie TP a stlačením klávesy OK zobrazíte okno pre úpravu
TP.
1. Pridanie TP (frekvencie)
1.Stlačením zelenej klávesy pridáte TP.
2.Nastavte parametre nasledujúcim spôsobom:
Frekvencia: Pomocou numerických kláves zadajte
frekvenciu TP.
Prenosová rýchlosť: Pomocou numerických kláves
zadajte prenosovú rýchlosť TP.
Polarizácia: Stlačením kláves  vyberte položku VER
nebo HOR.
Norma: Stlačením kláves  vyberte položky DVB-S
alebo DVB-S2.
FEC: Pomocou kláves  zvoľte zodpovedajúcu možnosť.
Modulácia: Stlačením kláves  vyberte položky QPSK alebo 8PSK.
Pilot: Stlačením kláves  vyberte zapnuté alebo vypnuté.
3.Stlačením klávesy EXIT uložíte nový TP (frekvencie).
2. Zmazanie TP (frekvencie)
1.Vyberte TP.
2.Po stlačení modrej klávesy sa zobrazí okno s hlásením
pre potvrdenie.
3.Vyberte položku „OK“ a stlačte klávesu OK pre potvrdenie alebo vyberte položku „EXIT“ a stlačte klávesu
OK pre zrušenie operácie.
43
J5401-manual
3.5
0-0-0-K
Typ vyhľadávania
Poznámky:
• Pokiaľ si nie ste istí hodnotami parametrov, môžete postupovať podľa počiatočných hodnôt
• Behom vyhľadávania nevypínajte prijímač.
Vyberte položky Hlavná ponuka  Inštalácia  Inštalácia a potvrďte stlačením klávesy OK.
1. Satelitné vyhľadávanie
Vyhľadávanie kanálov podľa všetkých prednastavených TP vybraných satelitov.
1.Stlačením kláves  vyberte jeden alebo viac satelitov a potvrďte stlačením klávesy OK.
2.Stlačením červenej klávesy zobrazíte okno pre výber režimu vyhľadávania.
3.Nastavte parametre nasledujúcim spôsobom:
Režim vyhľadávania: Stlačením kláves  vyberte
položku FTA alebo FTA + kódované.
Režim filtra: Pomocou kláves  vyberte položku
VŠETKO, TV (len TV) alebo Rádio (len rádio).
NIT (vyhľadávanie siete): Stlačením kláves  vyberte
položku ZAPNUTO/VYPNUTO pro vyhledávání kanálu dle
NIT.
4.Stlačením klávesy OK začnite vyhľadávať kanály.
2. Vyhľadávanie TP (frekvencie)
Vyhľadávanie kanálov podľa vybraných TP.
1.Pomocou kláves  zvoľte satelit.
2.Stlačte žltú klávesu alebo zvýraznite položku „TP Setup“ (Nastavenie TP) a stlačením klávesy OK zobrazíte okno
pre úpravu TP.
3.Stlačením kláves  vyberte jeden alebo viac TP a potvrďte stlačením klávesy OK.
4.Stlačením červenej klávesy zobrazíte okno pre režim vyhľadávania.
5.Nastavte parametre nasledujúcim spôsobom:
Search Mode (Režim vyhľadávania): Stlačením kláves
 vyberte položku FTA nebo FTA+SCR.
Service Filter (Servisní filter): Pomocou kláves 
vyberte položku ALL (VŠETKY, TV a rádio), TV (len TV)
nebo Rádio (len rádio).
NIT: Stlačením kláves  vyberte položku „ON“ (ZAP)
pre vyhľadávanie kanálu podla NIT.
6.Stlačením červenej klávesy spustíte vyhľadávanie kanálov.
4. Úprava kanálu
Môžete vymazať, zamykať a presúvať kanály. Naviac môžete nastaviť obľúbené kanály.
Vyberte položky Hlavná ponuka  nastavenie  Úprava programov a potvrďte stlačením klávesy OK.
4.1
Úprava obľúbeného
1.Pomocou kláves  zvoľte kanál.
2.Stlačením červenej klávesy označíte kanál symbolom
„ “. Pokiaľ chcete toto nastavenie zrušiť, stlačte opäť
červené tlačidlo.
44
EMOS spol. s r. o.
4.2. Zmazanie kanálu
Poznámka: Zmazané kanály nie sú viditeľné, pokiaľ ich
opäť nevyhľadáte.
1.Pomocou kláves  zvoľte kanál.
2.Stlačením zelenej klávesy tento zmažete a označíte jej
symbolom „ “. Pokiaľ chcete toto nastavenie zrušiť,
stlačte opäť zelené tlačidlo.
4.3
Zamknutie kanálu
1.Pomocou kláves  zvoľte kanál.
2.Pomocou žltej klávesy tento kanál zamknite a označte
ich symbolom „ “. Pokiaľ chcete toto nastavenie
zrušiť, stlačte znovu žlté tlačidlo.
Poznámka: Pre sledovanie programov na zamknutých
kanáloch je vyžadované systémové heslo.
4.4
Presunutie kanálu
1.Pomoc kláves  zvoľte kanál.
2.Stlačením modrej klávesy označíte tento kanál symbolom „ ”.
3.Stlačením kláves  presuňte kanál na novú pozíciu
a potvrďte stlačením modrej klávesy.
Po uskutočnení nastavenia stlačte klávesu EXIT (OPUSTIŤ)
a zobrazí okno s hlásením pre potvrdenie. Vyberte položku
„OK“ a stlačte klávesu OK pre potvrdenie alebo vyberte
položku „EXIT“ a stlačte klávesu OK pre zrušenie operácie.
5. Základná obsluha
Táto časť popisuje obsluhu – napr. prepínanie kanálov, kontrolu hlasitosti a ďalšie základné úkony pri prehrávaní
programu.
5.1
Prepínanie kanálov
Kanály môžete prepínať nasledujúcimi spôsobmi:
1. Voľba nasledujúceho/predchodzieho kanálu
Nasledujúci / predchodzí program zvolíte stlačením kláves .
2. Voľba kanálu pomocou jeho čísla
1.Stlačením numerických kláves zadajte číslo kanálu.
2.Stlačte klávesu OK alebo počkajte 3 až 5 sekúnd, než sa program objaví na obrazovke.
3. Voľba kanálu zo zoznamu kanálov
Podrobná obsluha je popísaná v kapitole 5.4 Zoznam kanálov.
5.2
Kontrola hlasitosti
Pre nastavenie hlasitosti stlačte klávesy .
Stlačením klávesy MUTE (ZTLUMIT) vypnete / zapnete zvuk.
45
J5401-manual
5.3
0-0-0-K
Informačná lišta pre kanál
Pre zobrazenie informačnej lišty pre kanál stlačte raz klávesu INFO, alebo stlačte klávesy .
Dvojitým stlačením klávesy INFO zobrazíte podrobné informácie o aktuálnom programe.
Stlačením klávesy EXIT (OPUSTENIE) informačnú lištu pre kanál skryjete.
1.Podrobné informácie o aktuálnom programe
2.Číslo a názov kanálu
3.Ikona režimu TV/rádio
4.Procesná lišta prehrávania aktuálneho programu
5.Informácie o aktuálnom a nasledujúcom programe
6.Štandard pre dekódovanie
7.Ikona režimu štandardného/vysokého rozlíšenia
8.Aktuálny čas
9.Aktuálny režim zvuku
5.4
Zoznam kanálov
Máte k dispozícií zoznam kanálov, ktorý umožňuje ľahko a rýchle prechádzať kanály.
1.Stlačením klávesy OK zobrazíte zoznam kanálov pre
aktuálny servisný režim.
2.Stlačením kláves  je možné prepínať medzi rôznymi
zoznamami kanálov.
3.Stlačením kláves P+/- umožňuje prepínanie stránky nadol/
nahor.
4.Pomocou kláves  zvoľte kanál.
5.Stlačením klávesy OK zobrazíte kanál na celej obrazovke.
Poznámka: V režimu bez ponuky môžete zobraziť zoznam
obľúbených kanálov stlačením klávesy FAV.
5.5
Nastavenie zvuku
1.Stlačením klávesy AUDIO zobrazte okno výberu zvuku.
2.Stlačením kláves  vyberte jazyk pre zvuk.
3.Stlačením kláves  vyberte režim ľavý, pravý alebo
stereo.
4.Stlačením klávesy EXIT uložíte zmeny a opustíte túto
sekciu.
Poznámka: Táto funkcia vyžaduje podporu príslušného
lokálneho operátora.
46
EMOS spol. s r. o.
5.6
Teletext
Elektronické noviny, v nich môžete prechádzať mnoho stránok
s informáciami, ako napr. novinky, dopravné situácie, akcie,
počasie, a pod.
1.Stlačením klávesy Teletext zobrazíte informácie teletextu.
2.Na prvej stránke sa zobrazuje index. Môžete postupovať
podľa informácií v nápovede pre obsluhu alebo kľúčových
pokynov na obrazovke.
3.Stlačením klávesy EXIT informácie teletextu skryjete.
Poznámka: Táto funkcia vyžaduje podporu príslušného lokálneho operátora.
5.7
Titulky
1.Stlačením klávesy Subtitle zobrazíte zoznam titulkov.
2.Stlačením kláves  vyberte jazyk pre zvuk a potvrďte ho stlačením klávesy OK. Titulky sa zobrazujú v spodnej
časti obrazovky.
Ak chcete titulky vypnúť, vyberte voľbu zrušenie titulkov.
Poznámka: Táto funkcia vyžaduje podporu príslušného lokálneho operátora.
5.8
Menu pre klávesové skratky PVR
Toto menu poskytuje niektoré funkcie klávesových skratiek
PVR.
Stlačením klávesy PVR zobrazíte ponuku pre nahrávanie.
Poznámka: Viac podrobností o funkciách PVR je uvedené v
kapitole 6. Osobné nahrávanie videa (PVR).
6. Osobné nahrávanie videa (PVR)
Na tomto prijímači môžete nahrávať program na USB zariadení. Tento prijímač poskytuje niektoré funkcie PVR – ako
napr. rýchle nahrávanie, plánovanie nahrávania, časový posuv, apod.
Poznámky:
• Programy rádia nemožno nahrávať.
• USB zariadenie by nemalo mať kapacitu menšiu než 2GB a malo by umožňovať vysokorýchlostný prenos.
• Pokiaľ na USB zariadení nebude dostatok miesta, nahrávanie sa automaticky zastaví.
• Neodpájajte USB zariadenie, pokiaľ pracuje.
• Tento prijímač podporuje súčasné nahrávanie programov z dvoch kanálov na rovnakom TP (frekvencii). Druhé
nahrávanie je ale možné iba v režime rýchleho nahrávania.
6.1
Nastavenie parametrov nahrávanie
Poznámka: Pokiaľ nenastavíte parametre nahrávanie, systém nahrá program podľa východzieho nastavenia.
Vyberte položky (Hlavná ponuka  PVR  Nastavenie PVR) a potvrďte stlačením klávesy OK.
Naplánujte odchýlku pre čas začiatku/konca
Môžete nastaviť hodnotu odchýlky pre čas začiatku/konca.
Pomocou kláves  zvoľte čas v rozmedzí -10 až +10 minút. Symbol „+“ pred časovým údajom znamená začať /
ukončiť nahrávanie neskôr a „-“ znamená začať / ukončiť nahrávanie skôr. Pokiaľ je napríklad plánovaný čas začiatku
„13:00“ a hodnota odchýlky je „+2“, bude skutočný čas nahrávania 13:02.
47
J5401-manual
0-0-0-K
Oznámiť začiatok nahrávanie
Nastavte čas pripomenutia pred začiatkom plánovaného
nahrávania.
Stlačením kláves  vyberte hodnotu 30s, 60s, 90s, 120s
alebo OFF (VYPNUTO).
Rozdelenie záznamu podľa udalostí EPG
Môžete nahrávať programy do niekoľkých súborov podľa udalostí EPG, napr. správy, informácie o počasí, pod.
Ak je u tejto položky nastavené „OFF“ (VYPNUTO), bude program nahrávaný do jedného súboru; ak je nastavené
„ON“, bude nahrávanie prebiehať do niekoľkých súborov podľa udalostí EPG.
Doba zobrazenia ikony PVR
Nastavte dobu zobrazenia ikony PVR na obrazovke.
Stlačením kláves  vyberte hodnotu Always (Neustále), 5s, 10s, 30s nebo 60s. Ak je vybraná „Always“ (Neustále),
je ikona PVR zobrazená na obrazovke behom celého nahrávania.
Východzia doba záznamu
Nastavte východziu dobu nahrávania pre rýchle nahrávanie.
Pomocou kláves  zvoľte dobu v rozmedzí 1 až 24 hodín.
Poznámka: Ako náhle sa priblíži čas ukončenia, systém sa vás opýta, či chcete predĺžiť dobu nahrávania. Pokiaľ
dobu predĺžite, bude nahrávania pokračovať.
Po nastavení vykonajte uloženie a opustenie tejto sekcie stlačením klávesy OK.
6.2
Rýchle nahrávanie
Túto funkciu môžete použiť, ak chcete okamžite nahrávať aktuálny program.
1. Spustenie nahrávania
Pokiaľ sa dívate na program, spustíte nahrávanie pomocou klávesy RECORD (NAHRÁVAŤ). V ľavom hornom rohu
obrazovky sa zobrazí symbol „ “.
Pre nahrávanie programu z iného kanálu behom nahrávania prepnite kanál a znovu stlačte klávesu RECORD
(NAHRÁVAŤ).
Poznámka: Pokiaľ je aktuálne nahrávaný program kódovaný alebo vysiela z inej frekvencie nemožno spustiť
ďalšie nahrávanie.
2. Zastavenie nahrávania
1.Ak je behom nahrávania stlačená klávesa STOP, objaví sa
na obrazovke zoznam nahrávania.
2.Vyberte nahrávanie a stlačením klávesy OK ho zastavte.
Poznámka: Pokiaľ prehrávate program behom nahrávania,
zastavte prehrávanie stlačením klá-vesy STOP a stlačte klávesu STOP ešte raz pre ukončenie nahrávania.
6.3
Plánovanie nahrávania
Je možné naplánovať nahrávanie ďalších programov a systém potom spustí nahrávanie automaticky. Naviac možno
upravovať plány a mazať nežiaduce plány.
Vyberte položky (Hlavná ponuka  PVR  časovač) a stlačte tlačítko OK pre zadanie alebo stlačte tlačítko TIMER
RECORD (ČASOVÉ NAHRÁVANIE) pre priame zadanie v režime bez ponuky.
Poznámka: Môžete naplánovať nahrávanie priamo v okne EPG. Podrobná obsluha je popísaná v kapitole 9.2 Plánovanie programu.
48
EMOS spol. s r. o.
1. Pridanie programu pre časové nahrávanie
1.Stlačením zelenej klávesy zobrazte okno pridania plánu.
2.Nastavte parametre plánu nasledujúcim spôsobom:
Typ plánu: Stlačením kláves  vyberte položky záznam
alebo prehrávanie.
Naplánujte čas začiatku: Stlačením klávesy OK zobrazte
okno kalendára. Nastavte dátum a čas začiatku podľa
informácií na obrazovke.
Naplánujte čas konca: Pomocou numerických kláves
zadajte čas konca.
Režim plánovania: Stlačením kláves  vyberte jednu z
položiek Raz, Denne alebo Týždenne. Pokiaľ zvolíte možnosť „Weekly“ (Týždenne), zobrazí sa po stlačení klávesy
OK vyskakovacie okno s názvami dní v týždni. Pomocou
kláves  vyberte jeden alebo viac dní a potvrďte voľbu
stlačením klávesy OK. Potom vyberte položku „OK“ a
stlačením klávesy OK vykonajte uloženie.
Názov kanálu: Stlačením klávesy OK zobrazte zoznam
kanálov, pomocou kláves  vyberte kanál a potvrďte
voľbu stlačením klávesy OK.
3.Presuňte kurzor na položku „OK“ a stlačením klávesy OK uložte nový plán.
2. Úprava zoznamu časového nahrávania
1.Pomocou kláves  vyberte plán.
2.Pomocou žltej klávesy zobrazte okno pre úpravu plánu. Môžete upraviť plánovaný čas začiatku, čas konca a
režim. Podrobná obsluha je popísaná v kapitole 6.3.1 Pridanie plánu.
3. Zmazanie časovača
1.Pomocou kláves  vyberte plán.
2.Pomocou červenej klávesy tento plán zmažte a označte
ho symbolom „ “. Ak chcete toto nastavení zrušiť, stlačte
znovu červené tlačítko.
3.Po stlačení klávesy EXIT (OPUSTIT), sa zobrazí okno s
hlásením pre potvrdenie.
4.Vyberte položku „OK“ a stlačte klávesu OK pre potvrdenie
alebo vyberte položku „Cancel“ (Zrušiť) a stlačte klávesu
OK pre zrušenie operácie.
Poznámka: Pomocou modrého tlačítka môžete zrušiť všetky plány a ďalším stlačením modrého tlačítka môžete
toto nastavenie zrušiť.
49
J5401-manual
6.4
0-0-0-K
Obsluha behom nahrávania
1. Prehliadanie / Úprava informácií o nahrávaní
V priebehu nahrávania programu, môžete prehliadať informácie o nahrávaní, premenovávať súbory a v prípade
potreby upravovať dobu nahrávania.
Vyberte položky Hlavná ponuka  PVR  Informácie o nahrávke a stlačte tlačítko OK pre zadanie alebo stlačte
tlačítko RECORD (NAHRÁVAŤ) pre priame zadanie, pokiaľ sa dívate na nahrávaný program.
Index: Stlačením kláves  vyberte položku R1 alebo R2
(poradie nahrávaného programu).
Režim: Zobrazenie nahrávacieho režimu (Quick or Schedule/
Rýchle alebo normálne).
Názov programu: Zobrazenie názvu kanálu.
Meno súboru: V prípade potreby je možné súbor premenovať.
Stlačením klávesy OK zobrazíte klávesnicu. Podrobná obsluha
je popísaná v kapitole 3.3 Premenovanie satelitu.
Platný čas nahrávky: Zobrazenie platného času nahrávania.
Uplynutý čas: Zobrazenie uplynutého času.
Dĺžka: Pomocou kláves  zvoľte dobu nahrávania. Systém bude nahrávať po upravenú dobu.
Vyberte položku „Pauza“ a stlačením klávesy OK prerušte nahrávanie.
Vyberte položku „Pokračovať“ a stlačením klávesy OK obnovte platné nahrávanie.
Vyberte položku „OK“ a stlačením klávesy OK uložte nastavenie.
Vyberte položku „Zrušenie“ a stlačením klávesy OK zrušte nastavenie.
2 Prepínanie kanálov
V priebehu nahrávania programu sa môžete pozerať na aktuálne programy pod rovnakou TP (frekvenciou).
Stlačením klávesy INFO zobrazíte filter zoznamu kanálov pod týmto TP. Podrobná obsluha je popísaná v kapitole
5.4 Zoznam kanálov.
Poznámka: Ak chcete sledovať program na inej frekvencii, musíte aspoň jedno nahrávanie zastaviť.
3. Prehrávanie programu
V priebehu nahrávania je možné prehrávať aktuálny program. Podrobná obsluha je popísaná v kapitole 6.7 Časový
posuv.
6.5
Prehrávanie nahrávaného súboru
Je možné prehrávať súbory zo zoznamu nahrávaných súborov.
Stlačením klávesy LIST (ZOZNAM) zobrazíte zoznam nahraných súborov v režime bez ponuky.
Poznámka: Nemožno prehrávať súbory zoznamu súborov v ponuke PVR.
1.Pomocou kláves  zvoľte súbor.
2.Stlačením klávesy OK ho začnete prehrávať.
V priebehu prehrávania môžete postupovať nasledovne:
1. Pozastavenie
Stlačením klávesy PAUSE (POZASTAVIŤ) prerušíte nahrávanie.
Stlačením klávesy PLAY (PREHRÁVAŤ) začnete prehrávať ďalej od okamžiku prerušenia.
2. Rýchlo dozadu/dopredu
Stlačením klávesy REW/FF (DOZADU/DOPREDU) je možné sa rýchlo posúvať dozadu/dopredu.
Stlačením klávesy PLAY (prehrávať) začnete prehrávať s normálnou rýchlosťou.
3. Pomaly dopredu
Stlačením klávesy SLOW (POMALY) je možné program posúvať pomaly dopredu.
Stlačením klávesy PLAY (PREHRÁVAŤ) začnete prehrávať s normálnou rýchlosťou.
50
EMOS spol. s r. o.
4. Procesná lišta prehrávania
Pokiaľ stlačíte klávesu INFO, zobrazí sa procesná lišta prehrávania. Zobrazuje informácie o aktuálnom súbore,
procese prehrávania a informácie o nápovede pre obsluhu.
1. Ikona TV
2. Názov súboru
3. Názov skupiny súborov
4. Štandard dekódovania
5. Ikona režimu štandardného/vysokého rozlíšenia
6. Čas sledovania (hh:mm:ss)/celkový čas (hh:mm:ss)
7. Postup prehrávania
8. Informácie o nápovede pre obsluhu
5. Skok dopredu/dozadu
1.Stlačením klávesy INFO zobrazíte procesnú lištu prehrávania.
2.Stlačením klávesy
/
pre veľký skok dozadu/dopredu alebo stlačte klávesy  pre malý skok dozadu/
dopredu.
3.Stlačením klávesy PLAY (PREHRÁVAŤ) začnete prehrávať od špecifikovaného časového okamžiku.
6. Záložka
V priebehu prehrávania súboru je možné označiť časové skoky priamo pomocou funkcie záložky.
Poznámka: Funkcia záložky je k dispozícií iba pre nahrané súbory.
Pridanie záložky
1.Stlačením klávesy INFO zobrazíte procesnú lištu prehrávania.
2.Vyberte časový okamžik.
3.Stlačením zelenej klávesy pridajte do tohoto časového
okamžiku záložku.
Poznámka: V súbore môžete nastaviť maximálne 20 záložiek.
Prejsť na záložku
1.Stlačením klávesy INFO zobrazíte procesnú lištu prehrávania.
2.Stlačením žltej klávesy preskočíte na ďalšiu záložku na procesnej lište prehrávania. Súbor bude prehraný od
tejto záložky.
Zmazanie záložky
1.Stlačením klávesy INFO zobrazíte procesnú lištu prehrávania.
2.Pomocou žltej klávesy preskočíte na záložku.
3.Stlačením zelenej klávesy ju zmažete.
7. Výrez súboru
Je možné previesť výrez niektorých častí nahrávaného súboru. Tieto časti budú v priebehu prehrávania súboru
preskočené.
1.Stlačením klávesy INFO zobrazíte procesnú lištu prehrávania.
2.Stlačením klávesy OK zadajte režim pre výrez súboru.
3.Vyberte časový okamžik a stlačte zelenú klávesu pre nastavenie počiatočného bodu.
4.Vyberte časový okamžik a stlačte žltú klávesu pre nastavenie koncového bodu.
5.Po stlačení klávesy OK sa zobrazí okno s hlásením pre potvrdenie.
6.Vyberte položku „OK“ a stlačte klávesu OK pre potvrdenie alebo vyberte položku „Cancel“ (Zrušiť) a stlačte
klávesu OK pre zrušenie operácie.
51
J5401-manual
0-0-0-K
Poznámka: Ak chcete všetky vyrezané časti obnoviť, stlačte klávesu FAV.
8. Zastavenie prehrávania
Stlačením klávesy STOP ručne prerušíte prehrávanie.
6.6
Úprava nahrávaného súboru
Nahrávané súbory je možné mazať, zoskupovať, premenovávať a zamykať.
Vyberte položky Hlavná ponuka  PVR  prehliadač súborov a potvrďte stlačením klávesy OK.
1. Zmazanie nahraného súboru
1.Pomocou kláves  zvoľte súbor.
2.Pomocou červenej klávesy tento súbor zmažte a označte
ho symbolom „ “. Ak chcete toto nastavenie zrušiť, stlačte
znovu červené tlačidlo.
3.Po stlačení klávesy EXIT (OPUSTIT), sa zobrazí okno s
hlásením pre potvrdenie.
4.Vyberte položku „OK“ a stlačte klávesu OK pre potvrdenie
alebo vyberte položku Zrušenie a stlačte klávesu OK pre
zrušenie operácie.
2. Zoskupovanie nahraných súborov
1.Pomocou kláves  zvoľte súbor.
2.Stlačením zelenej klávesy zobrazíte okno pre úpravu
skupiny.
3.Vyberte skupinu a stlačením klávesy OK pridajte vybraný
súbor do skupiny.
4.Stlačením klávesy EXIT uložíte zmeny a opustíte túto
sekciu.
Naviac možno skupiny vytvárať, mazať a premenovávať.
Vytvorenie skupiny
Stlačením zelenej klávesy zobrazíte klávesnicu. Podrobná obsluha je popísaná v kapitole 3.3 Premenovanie satelitu.
Zmazanie skupiny
1.Pomocou kláves  zvoľte skupinu.
2.Stlačením červenej klávesy ju zmažete a objaví sa okno s
hlásením pre potvrdenie.
3.Vyberte položku „OK“ a stlačte klávesu OK pre potvrdenie
alebo vyberte položku „Cancel“ (Zrušiť) a stlačte klávesu
OK pre zrušenie operácie.
Premenovanie skupiny
1.Pomocou kláves  zvoľte skupinu.
2.Stlačením žltej klávesy zobrazíte klávesnicu. Podrobná obsluha je popísaná v kapitole 3.3 Premenovanie satelitu.
52
EMOS spol. s r. o.
3. Premenovanie nahraných súborov
1.Pomocou kláves  zvoľte súbor.
2.Stlačením žltej klávesy zobrazíte klávesnicu. Podrobná obsluha je popísaná v kapitole 3.3 Premenovanie satelitu.
4. Uzamknutie nahraného súboru
1.Pomocou kláves  zvoľte súbor.
2.Pomocou modrej klávesy tento súbor zamknite a označte
ho symbolom „ “. Ak chcete toto nastavenie zrušiť, stlačte
znovu modré tlačidlo.
3.Stlačením klávesy EXIT (OPUSTENIE) uložíte zmeny a
opustíte túto sekciu.
Poznámka: Pre odomknutie súboru a prehliadanie programov
v zamknutom súbore je vyžadované systémové heslo.
6.7
Časový posun (TIMESHIFT)
Pre využitie tejto funkcie musí byť v USB vstupe pripojený disk.
Stlačením klávesy PVR zobrazte okno pre skrátenú voľbu, vyberte položku „Začiatok timeshift“ a stlačením klávesy
OK spusťte časový posun. Prijímač dočasne nahráva na pozadie aktuálny program na USB zariadenia. Môžete ich
prehrávať podobne ako nahraný súbor.
Túto funkciu je možné aktivovať aj stlačením tlačidla pause. Program sa začne dočasne nahrávať.
1. Operácia časového posunu
Môžete robiť operáciu pozastaviť/prehrávať, rýchlo dozadu/dopredu, pomaly dopredu a pod. Podrobná obsluha je
popísaná v kapitole 6.5 Prehrávanie nahraného súboru.
Môžete tiež stlačením klávesy INFO zobraziť procesnú lištu časového posuvu. Zobrazuje informácie o aktuálnom
kanále, procese prehrávania a informácie o nápovede pre obsluhu.
1.Ikona TV
2.Názov kanála
3.Štandard pre dekódovanie
4.Ikona režimu štandardného/vysokého rozlíšenia
5.Čas sledovania (hh:mm:ss)/celkový čas (hh:mm:ss)
6.Postup prehrávania
7.Informácie o nápovede pre obsluhu
2. Zastavenie časového posunu
Pre zastavenie časového posunu a návrat k prehrávaniu živého programu stlačte klávesu STOP alebo prepnite
na iný kanál.
53
J5401-manual
0-0-0-K
7. USB aplikácia
Môžete prehrávať MP3 a prehliadať fotografie.
Poznámky:
• Pred používaním musí býť USB zariadenie pripojené k USB portu na čelnom paneli.
• V priebehu prehrávania neodpájajte USB zariadenie.
7.1
MP3
Vyberte položky Hlavná ponuka  fotografie a mp3  mp3 a potvrďte stlačením klávesy OK.
1.Pomocou kláves  zvoľte súbor MP3.
2.Stlačením klávesy OK súbor prehráte a môžete robiť
nasledujúce úkony:
Klávesa OK: Pozastaviť/obnoviť prehrávanie
Zelená klávesa: Náhodné prehrávanie súborov
Červená klávesa: Prehrávanie všetkých súborov neustále
dookola
Modrá klávesa: Opakované prehrávanie vybraného súboru.
3.Stlačením klávesy EXIT opustíte túto sekciu.
7.2
Digitálne fotografie
Vyberte položky Hlavná ponuka  fotografie a mp3  fotografie a potvrďte stlačením klávesy OK.
1.Stlačením zelenej klávesy môžete prepínať medzi režimom
zoznamu súborov a režimom náhľadu na ikonu.
2.Pomocou kláves  zvoľte súbor JPG.
3.Stlačením klávesy OK ho zobrazíte na celej obrazovke alebo
môžete spustiť prezentáciu pomocou modrej klávesy.
4.Stlačením klávesy EXIT opustíte túto sekciu.
8. Správa USB jednotky
8.1
Mazanie USB jednotky
Môžete skontrolovať voľné miesto na UBS zariadení a v prípade
potreby mazať nahrané súbory.
Stlačením klávesy LIST (ZOZNAM) zobrazíte okno File List
(Zoznam súborov) v režime bez ponuky.
ikona v ľavom spodnom rohu okna zobrazuje zaplnené voľné
miesto na USB jednotke. Ak chcete mazať nahrané súbory,
nájdete príslušné úkony v kapitole 6.6 Úprava nahraného
súboru.
8.2
Formát USB zariadenia
Výstraha: Táto funkcia naformátuje vaše USB zariadenie
a dôjde k zmazaniu všetkých súborov.
Vyberte položky Hlavná ponuka  PVR  Formát HDD formát
a potvrďte stlačením klávesy OK.
1.Ak chcete pokračovať, vyberte položku „OK“ a stlačte
klávesu OK. Objaví sa výstražné okno pre potvrdenie.
2.Vyberte položku „OK“ a stlačte klávesu OK pre potvrdenie
alebo vyberte položku „Cancel“ (Zrušiť) a stlačte klávesu
OK pre zrušenie operácie.
54
EMOS spol. s r. o.
9. Elektronický sprievodca programami (EPG)
V tomto sprievodcovi môžete prehliadať programové informácie aktuálneho servisného režimu na základe dátumu
a času. Naviac možno plánovať prehrávanie alebo nahrávanie budúcich programov.
Vyberte položky Hlavná ponuka  program sprievodca a stlačte klávesu OK pre zadanie alebo stlačte klávesu EPG
pre priame zadanie v režime bez ponuky.
9.1
Prehliadanie informácií EPG
Informácie EPG sa zobrazia nasledovne:
1.Zoznam kanálov
2.Náhľad okna
3.Informácie o nápovede pre obsluhu
4.Dátová tabuľka
5.Zoznam programov
Červená klávesa: Prepínanie medzi zoznamom kanálov a zoznamom programov
V zozname kanálov:
Zelená klávesa: Prepínanie medzi rôznymi zoznamami kanálov /TV, rádio/
Klávesy P+/-: Stránka nadol/nahor
Klávesy : Výber kanálu
Klávesa OK: Prehrávanie aktuálneho programu z vybraného kanálu na celej obrazovke
V zozname programov:
Klávesy : Výber dňa v týždni
Klávesy : Výber programov
Klávesa INFO: Zobrazenie podrobností o vybranom programe
Klávesa OK: Prehrávanie aktuálneho programu na celej obrazovke alebo plánovanie budúceho programu
Modrá klávesa: Zobrazenie okna so zoznamom záložiek
9.2
Plánovanie programu
1.Pomocou kláves  zvoľte budúci program.
2.Stlačením klávesy OK zobrazíte okno pre plánovanie EPG.
3.Nastavte typ plánu a režim. Podrobná obsluha je popísaná
v kapitole 6.3.1 Pridanie plánu.
4.Stlačením klávesy OK potvrdíte nastavenie. Naplánovaný
program je označený symbolom „ “ (Prehrávanie). Ak
chcete toto nastavenie zrušiť, stlačte znovu klávesu OK.
5.Stlačením klávesy EXIT uložíte zmeny a opustíte túto
sekciu.
Poznámky:
• S blížiacim sa časovým rámcom plánovaných programov vyšle systém pripomenutie.
• Podrobné informácie o plánovaní nahrávania sú uvedené v kapitole 6.3 Nahrávanie plánovania.
55
J5401-manual
0-0-0-K
10. Nastavenie systému
10.1 Spoločné nastavenia
Vyberte položky Hlavná ponuka  nastavenia  Spoločné
nastavenia a potvrďte stlačením klávesy OK.
1.Nastavte parametre nasledujúcim spôsobom:
Jazyk menu: Pomocou kláves  vyberte jazyk pre ponuku
(OSD).
Priehľadnosť menu: Pomocou kláves  zvoľte priehľadnosť v rozmedzí 70 % až 100 %.
Letný čas: Vyberte zapnuté nebo vypnuté pre nastavenie
letného času.
Nastavenie časovej zóny: Pomocou kláves  zvoľte miestne časové pásmo.
2.Stlačením klávesy EXIT uložíte zmeny a opustíte túto sekciu.
10.2 Nastavenie videa
Vyberte položky Hlavná ponuka  nastavenia  video nastavenia a potvrďte stlačením klávesy OK.
1.Nastavte parametre nasledujúcim spôsobom:
TV režim: Stlačením kláves  vyberte položku PAL, NTSC
alebo Auto.
Poznámka: Pokiaľ sa na obrazovke prejavuje mozaikový
efekt, stlačte klávesy  a podržte ich, pokiaľ sa video
nezobrazuje normálne.
Pomer obrazu: Stlačením kláves  vyberte položku
Letter Box, Panscan alebo Default (Východzia).
Pomer strán: Stlačením kláves  vyberte položku Auto,
4:3 alebo 16:9.
Titulky: Stlačením kláves  vyberte Zapnuté/Vypnuté.
Rozlíšenie: Pomocou kláves  zvoľte zodpovedajúce rozlíšenie.
Poznámka: Pokiaľ váš televízor nepodporuje vybrané rozlíšenie, neobjaví sa na obrazovke žiadny výstup videa.
V tomto prípade stlačte  a podržte ich, pokiaľ sa opäť neobjaví video.
Nastavenie zvuku: Stlačením kláves  vyberte režim Stereo, Left (Ľavý) alebo Right (Pravý).
Zvukový režim: : Z prijímača môžu vystupovať dva typy digitálneho audio signálu cez port S/P DIF. Pokiaľ má
váš digitálny zosilňovač digitálny dekodér Dolby, nastavte ho na „AC3“ pre výstup kódovaného signálu. Pokiaľ
nie, nastavte ho na „PCM“ pre výstup ne-kódovaného signálu.
Poznámka: Pokiaľ nie je v programe možnosť digitálneho Dolby a vy aj napriek tomu nastavíte voľbu „AC3“,
nedá sa v programe prehrávať so zvukom Dolby.
2.Stlačením klávesy EXIT uložíte zmeny a opustíte túto sekciu.
10.3 Obnovenie prvotného nastavenia
Výstraha: táto funkcia obnoví nastavenie systému na
továrne nastavenie a vymaže všetky kanály.
Vyberte položky Hlavná ponuka  Rozšírené nastavenia 
Obnovenie východzích hodnôt a stlačte klávesu OK. Objaví sa
výstražné okno pre potvrdenie. Vyberte položku „OK“ a stlačte
klávesu OK pre potvrdenie alebo vyberte položku „EXIT“ (OPUSTENIE) a stlačte klávesu OK pre zrušenie operácie. Systém sa
po obnovení reštartuje.
56
EMOS spol. s r. o.
10.4 Zmena systémového hesla
Pre sledovanie zamknutých kanálov alebo pre prístup niektorých ponúk, ako napr. Rozšírené nastavenia, Úprava kanálu
a pod. je vyžadované systémové heslo. Východzie nastavenie
hesla je „0000“.Pokiaľ potrebujete, heslo zmeňte.
Vyberte položky Hlavná ponuka - nastavenia  Rozšírené
nastavenia  Zmeniť systémové heslo a potvrďte stlačením
klávesy OK.
1.Pomocou numerických kláves zadajte nové heslo.
2.Znovu zadajte nové heslo pomocou numerických kláves
pre potvrdenie.
3.Stlačením klávesy EXIT uložíte zmeny a opustíte túto sekciu.
10.5 Rodičovská kontrola
Môžete nastaviť kontrolu rodičov pre vybrané programy.
Úroveň kontroly rodičov nastavíte zvolením položiek
Hlavná ponuka – nastavenia – rozšírené nastavenia – zmeniť
PG heslo/úroveň zámku a stlačením kláves .
Po nastavení urobte uloženie a opustenie tejto sekcie stlačením
klávesy EXIT (OPUSTENIE).
Poznámka: Pre sledovanie programov mimo stavenú úroveň
je potrebné systémové heslo.
11. Aktualizácia Over the Air (OTA)
Operátor má právo poslať nový software systémom over the air (vysielaním) cez satelitný systém a vy si ho môžete
stiahnuť. Aktualizáciu softwaru je možné urobiť za nasledujúcich podmienok:
• Prijímač má vhodný software pre načítanie.
• Operátor sa rozhodne uvoľniť nový software pre konkrétnu TP (frekvenciu).
• Prijímač je naladený na rovnaký TP, aký používa operátor.
• Sila signálu a kvalita signálu sú dostatočné.
Poznámky:
• Ak prebieha aktualizácia softwaru, nevypínajte prijímač.
• V priebehu aktualizácie softwaru nemožno previesť iné operácie.
Ak je nájdený nový software, bude aktivovaná položka - OTA aktualizácia.
Vyberte položky Hlavná ponuka  nastavenia Informácie – OTA aktualizácia a stlačte klávesu OK. Objaví sa okno
s hlásením pre potvrdenie. Stačte klávesu OK pre potvrdenie alebo stlačte klávesu EXIT pre zrušenie operácie.
57
J5401-manual
0-0-0-K
12. Informácie
Je možné prehliadať stav Smalt karty, stav služby softcell, stav systému pre načítavanie, komponenty, apod.
1. Stav Smart karty
Toto okno zobrazuje informácie o Smart karte – číslo karty, typ, verziu, apod.
Vyberte položky Hlavná ponuka  nastavenie  Informácie  status dekódovacej karty a potvrďte stlačením
klávesy OK.
2. Stav služby Softcell
Toto okno zobrazuje informácie o službe Softcell.
Vyberte položky Hlavná ponuka  nastavenie  Informácie  Softcell verzia a potvrďte stlačením klávesy OK.
3. Stav systému pre načítanie
Toto okno zobrazuje informácie o systému pre načítanie – napr. stav načítania prístupu Irdeto, stav načítania
výrobcu, apod.
Vyberte položky Hlavná ponuka  nastavenie  Informácie  verzia zavádzača a potvrďte stlačením klávesy OK.
4. Informácie o správach
Všetky správy prijaté od miestneho operátora sa zobrazujú v
okne pre informácie o správach.
Vyberte položky Hlavná ponuka  nastavenia  Informácie
 pošta a potvrďte stlačením klávesy OK.
Klávesy : Výber správy
Klávesa OK: Čítať správu
Červená klávesa: Vymazať vybratú správu
Modrá klávesa: Vymazať všetky správy
Poznámka: ak prijímač prijme novú správu, objaví sa na
obrazovke ikona správy.
58
EMOS spol. s r. o.
13. Príloha
13.1 Odstraňovanie porúch
DISPLEJ na čelnom panely nefunguje
1. Napájací kábel je odpojený. Uistite sa, že je napájací kábel zapojený do správnej zásuvky.
2. Prijímač je vypnutý. Zapnite prijímač.
DISPLEJ na čelnom panely funguje, ale neobjavuje sa zvuk ani obraz na obrazovke televízora
Prijímač je v pohotovostnom režime. Stlačením klávesy STB POWER ho prepnete do prevádzkového režimu.
Žiadny signál
1. Signálny kábel je odpojený. Zapojte správne signálny kábel.
2. Parametre programu sú zle nastavené. Nastavte správne parametre.
3. Žiadny signál zo satelitného taniera. Skúste to znovu, až bude signál dostupný.
4. Satelitný tanier nie je nastavený na satelit. Nastavte tanier a skontrolujte úroveň signálu v okne pre
nastavenie antény.
Žiadny zvuk
1. Zvukový kábel (audio) je odpojený alebo pripojený nesprávne. Zapojte správne zvukový kábel (audio).
2. Prijímač je v režime vypnutého zvuku. Zapnite zvuk stlačením klávesy MUTE.
3. Hlasitosť je nastavená na minimum. Zvýšte hlasitosť na požadovanú úroveň.
4. Parameter audio je nastavený zle. Nastavte správny parameter audio.
Žiadny obraz
1. Obrazový kábel (video) je odpojený alebo pripojený nesprávne. Zapojte správne obrazový kábel (video).
2. Prijímač je v režimu rádia. Ak to treba, prepnite prijímač do režimu TV.
Nezhoda obrazu a zvuku (video & audio) alebo nezmyselný zvuk
Parameter audio je nastavený zle. Vyberte správny parameter audio.
Zlá kvalita obrazu
1. Satelitná parabola nie je správne nastavená.
2. Slabý signál. Zapojte poriadne signálový kábel.
3. Malá veľkosť satelitnej paraboly. Vymeňte za väčší priemer.
4. Vysoký faktor šumu LNB. Vymeňte LNB.
5. LNB nefunguje. Vymeňte LNB.
Nie je možné prehrávať program
1. Smart karta je vložená nesprávne. Vložte Smart kartu správne (čipom dole).
2. Smart karta nedekóduje tento typ programu.
Diaľkový ovládač nepracuje
1. Nedostatočná úroveň nabitia batérií. Vymeňte batérie.
2. Diaľkový ovládač nie je namierený na prijímač. Namierte diaľkový ovládač na prijímač.
Nie je možné nahrávať program
1. V USB zariadení nie je dostatok miesta. Vymažte nepotrebné súbory a uvoľníte miesto pre nové nahrávanie.
2. Konflikty s aktuálnym nahrávaním. Zastavte aktuálne nahrávanie alebo počkajte, pokiaľ nahrávanie neskončí.
3. V prípade nahrávania programov z kódovaného kanálu najskôr vložte Smart kartu.
Nie je možné nastaviť časový posuv
Kapacita USB je menšia než 2 GB.
Nie je možné prehrávať
1. V prípade prehrávania nahratých súborov z kódovaného kanálu použite Smart kartu.
2. Signál je počas nahrávania slabý.
3. Nedostatok miesta na USB zariadení.
Poznámka: Pokiaľ nejaký problém nemôžete vyriešiť ani s pomocou týchto inštrukcií, kontaktujte svojho miestneho operátora.
59
J5401-manual
0-0-0-K
13.2 Špecifikácia
Kanálový volič
Frekvencia
950 ~ 2150MHz
Úroveň
Impedancia
-65 ~ -25dBm
75Ω
Napájanie LNB
13V/18V, 450mA max.
Dekódovanie kanálu
Standard
DVB-S EN300421
Demodulácia
QPSK, 8PSK
Vzorkovacia rýchlosť
2,0 ~ 45MS/s
Demultiplexer
Standard
ISO/IEC 13818-1
Dekódovanie zvuku
Standard
ISO/IEC 13818-3
Kanál
Mix, levý, pravý a stereo
Dekódovanie
Vrstva MPEG-1 a MPEG-2 I a II, AC3 Dolby Digital
Dekódovanie obrazu
Standard
MPEG-2 [email protected], MPEG-4 [email protected] [email protected]
Formát
PAL, NTSC
Rozlíšenie
1080i, 720P
Napájací zdroj
Vstupné napätie
100-240V~ 50/60Hz
Príkon
22W max.
Fyzikálne charakteristika
Velikost
280mm (D) × 230mm (Š) × 40mm (V)
Hmotnost
2kg
Prevádzková teplota
0° ~ 40°
Skladovacia teplota
-40° ~ +60°
Skladovacia vlhkosť
≤93%
60
EMOS spol. s r. o.
13.3 Skratky
CA
Podmienený prístup
CVBS
Composite Video Broadcast Signal / kompozitný videosignál
DiSEqC
Digital Satellite Equipment Control / digitálne ovládanie satelitného príslušenstva
DVB
Digitálné televízne vysielanie
EPG
Elektronický sprievodca programov
FTA
Free to Air / príjem volných nekódovaných programov
HDD
Pevný disk
HDMI
Rozhranie pre multimédia vysokého rozlíšenia
HDTV
High Definition Television / televízia s vysokým rozlíšením
LCN
Logical Channel Number / logické číslovanie kanálovů
LNB
Low Noise Block
NIT
Network Information Table, tabulka NIT
OSD
On Screen Display / ponuka na obrazovke
OTA
Over the Air / aktualizácia softwaru cez satelit
PID
Packet Identifier / označení paketu
PVRPersonal Video Recording / nahrávacie zariadenie umožňujúci v digitálnej podobe kedykoľvek nahrať
televízny alebo iný program
RCA
Radio Corporation of America / Americká rozhlasová spoločnosť
RF
Radio Frequency / rozhlasové frekvencie
SDTV
Standard Definition Television / televízia so štandartným rozlíšením
S/P DIF
Sony/Philips Digital Interface Format / formát digitálneho rozhrania Sony/Philips
USB
Universal Serial Bus / univerzálne sériová zbernice
VCR
Video Cassette Recorder / kazetový videomagnetofón
61
J5401-manual
0-0-0-K
GB HD Satellite receiver
Safety Instruction
Read following items carefully before operating this receiver.
Installation
1.This receiver should be installed horizontally. Unbalanced installation may cause damage.
2.Install the receiver in a place with:
• good ventilation (leave space not less than 10cm around this receiver)
• no heat source (burning candle, radiator, heater, fireplace, amplifier, etc)
• suitable temperature
• against humidity (especially bathroom, kitchen, etc)
• no direct sunlight
• low vibration
Maintenance
• Unplug this receiver from wall outlet before changing connections between this unit and other related
equipments.
• Don’t unplug or insert signal, audio and video cables when this receiver is turned on.
• To avoid the risk of lightning strike, unplug power cord of the receiver from wall outlet in lightning storm.
• Unplug power cord from wall outlet when the unit is not used for a long time or damaged accidentally.
• Turn off this unit first, after 1 to 2 hours turn it on when move this receiver from a cold environment to a hot
environment or vice versa.
• To avoid the risk of fire or electric shock, don’t expose this receiver to rain, splashing and don’t put object
with liquid on this unit.
• Do not cover vents of this receiver with newspaper, table cloth, curtain, etc.
• Don’t put heavy objects on this receiver.
• Unplug power cord of this receiver from wall outlet before cleaning. To reduce damage, clean this unit with
dry cloth. Do not let liquid and spray flow into this device to avoid serious damage.
• There is dangerous voltage in product enclosure. Do not remove the cover (or back) to avoid the risk of fire
or electric shock.
Power Socket and Power Cord
• The power socket should be available near the receiver and well grounded.
• Do not insert or pull out the power cord with wet hands to avoid electric shock or fire.
• Do not use damaged power cord. If power cord is damaged, contact your local operator for replacement to
avoid risk of fire or electric shock.
• Do not excessively bend the power cord, and do not place heavy objects on it, which could cause damage,
electric shock or fire.
RCU Battery
• Batteries should be installed in accordance with the polarity markings (+/-) on battery compartment.
• Remove batteries if RCU is not used for a long time.
• Replace batteries if there is no enough power and dispose battery waste properly for environmental protection.
Others
• The all-pole power switch of this receiver is on rear panel. Switch it to “I”, related equipment will connect with
power supply. Switch it to “o”, related equipment will disconnect with power supply completely.
• Only use accessories specified by the manufacturer, as other unsupported accessories may cause damage
to the receiver.
62
EMOS spol. s r. o.
Warning Mark
This mark appears on rear panel of this receiver, painted prominently in contrasting
color to background. It consists of two graphical symbols and warning messages.
The detailed specifications are as follows:
Warning: To reduce the risk of electric shock, don’t remove the cover (or back).
Equipment service and maintenance should be undertaken by qualified personnel.
This symbol alerts user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” in product
enclosure that sufficient magnitude will constitute risk to person.
This symbol reminds user of presence of important operation and maintenance
instructions in literature accompanying this receiver.
Contents
1. Before Using the Receiver....................................................................................................................................... 64
2. Installation............................................................................................................................................................... 69
3. Channel Search....................................................................................................................................................... 72
4. Edit Channel..............................................................................................................................................................74
5. Basic Operation....................................................................................................................................................... 75
6. Personal Video Recording (PVR)............................................................................................................................. 77
7. USB Application....................................................................................................................................................... 84
8. USB Drive Management.......................................................................................................................................... 84
9. Electronic Program Guide (EPG)............................................................................................................................. 85
10. System Setting......................................................................................................................................................... 86
11. Over the Air (OTA) Upgrade...................................................................................................................................... 87
12. Information............................................................................................................................................................... 87
13. Appendix................................................................................................................................................................... 88
63
J5401-manual
0-0-0-K
1. Before Using the Receiver
1.1
Main Feature
• PVR supported
• Time shift supported
• Dolby 5.1 supported
• MP3 playing and photo browse
• Teletext/Subtitle/Close caption supported
• EPG supported
• Favorite channel groups
• Memory space up to 5000 channels
• Powerful channel editing function
• Parental control supported
• PAL/NTSC supported
• Software upgrade supported
• Timer function supported
• HDMI output: support 1080i/720p
• YPbPr output: support 1080i/720p
• S/P DIF audio supported
• USB 2.0 interface supported
• DiSEqC1.0/1.2 supported
1.2
Front Panel
Name
Function
1.
Switch between operation and standby modes
2. MENU
Display/exit from main menu
3. OK
Display channel list or confirm operation
4/5. CH-/+
Switch channels or move cursor down/up
6/7. VOL-/+
Adjust volume or move cursor left/right
8. DISPLAY
Display status
9. USB slot
Connect to specific USB device
10. Smart card slot
Open the cover to insert smart card
64
EMOS spol. s r. o.
1.3
Conditional Access
With smart card, you can enjoy various programs of scrambled channels.
Note: The smart card is provided by your local operator.
Insert Smart Card
Open the right-hand cover on front panel.
Face the side with electronic chip downwards and
insert the smart card into the upper slot horizontally
according to arrow direction.
Notes:
• Only FTA channels are available without the smart card.
• Don’t attempt to remove or insert the smart card while the receiver is on.
1.4
Rear Panel
Name
Function
1. LNB IN
Connect to satellite dish
2. LOOP OUT
Loop output RF signal to another receiver
3. HDMI
Output video and audio signal to TV (support high definition output)
4/5. R/L-AUDIO
Output right/left audio signal to TV or amplifier
6. Y/Pb/Pr
Output Y/Pb/Pr video signal to TV (support high definition output)
7. VIDEO
Output CVBS video signal to TV
8. S/PDIF
Output digital audio signal to amplifier
9. TV
Output video and audio signal to TV
10. 100-240V~
AC power supply
11. ON/OFF
Power switch
65
J5401-manual
1.5
0-0-0-K
Remote Control Unit (RCU)
Name
Function
1. Learning keys
Please refer to Learning Key.
2. The keys of the receiver
STB POWER
Switch between operation and standby modes
MUTE
Mute/restore sound
AUDIO
Display audio select window
0-9
Switch channels or input numbers
P+/-
Page down/up
LAST
Back to previously viewed channel
INFO
Display channel information bar

Switch channels or move cursor up/down

Adjust volume or move cursor left/right
OK
Display channel list or confirm operation
MENU
Display/exit from main menu
EPG
Display EPG
FAV
Display favorite channel list
EXIT
Back to previous menu or exit from operation
MAIL
Display the latest unread mail
TELETEXT
Display Teletext information
SUBTITLE
Display Subtitle list
CLOSECAPTION
Color keys
Functions depend on specific applications
Other keys
Reserved
66
EMOS spol. s r. o.
3. The keys of PVR
LIST
Display recorded file list
PVR
Display shortcut key window
FIRST
Big jump backward when playback
Set bookmark on playback process
bar
Jump to next bookmark on playback
process bar
Big jump forward when playback
PLAY
Start to playback or return to play at
normal speed
PAUSE
Pause playback
STOP
Stop playback or recording
RECORD
Record current program or display
recording information
REW
Fast backward
(x2, x4, x8, x16, x32 speed)
FF
Fast forward
(x2, x4, x8, x16, x32 speed)
SLOW
Slow forward (x1/2, x1/4, x1/8 speed)
TIMER RECORD
Display schedule window
Notes:
• The keys mentioned in the manual refer to that on RCU except for special explanations.
• Please operate according to key instructions on screen.
67
J5401-manual
0-0-0-K
Learning Key
The receiver RCU has some learning keys at the upper part. The keys (except SET key) can be used to memorize
corresponding key values of TV RCU. After learning, you can realize remote control for TV with the receiver RCU.
The recommended keys are TV POWER, TV/AV,  and  of TV RCU. The TV/AV identifier varies with different
types of TV RCU.
Instruction:
1.Keep pressing SET key on the receiver RCU for 3 seconds or
more, the indicator status changes from low light to high light,
then stop pressing SET key.
2.Press a learning key on the receiver RCU (such as TV POWER
key), indicator flashes quickly.
3.Aim the TV RCU at “receiving window” of the receiver RCU, and
press the corresponding key on the TV RCU (such as TV POWER
key) to learn. The indicator status changes from flashing to
always bright, which means the learning is successful.
4.Repeat steps 2 and 3 to set other learning keys in the same
way.
5.After setting, press SET key to exit, and indicator is off.
If the operation fails, please try again according to above steps.
Notes:
• During setting, put the two RCUs on same horizontal surface and the space between them should be within 5cm.
• If there is no operation in 15 seconds, the receiver RCU will exit from learning mode automatically.
• You can operate the learning for times, but only the last one can be saved.
• Some TV RCUs may not support this function.
68
EMOS spol. s r. o.
2. Installation
Connect TV and other devices, then you can power on the receiver and search channels.
2.1
Signal Input
Connect ANT IN port on the receiver to satellite dish with an RF cable.
2.2. Connect TV
Please choose one of following 4 ways to connect TV.
1. Connect TV Using RCA Cable
1.Connect VIDEO (yellow) port on the receiver to corresponding port on TV.
2.Connect R-AUDIO (red)/L-AUDIO (white) ports on the receiver to corresponding ports on TV.
69
J5401-manual
0-0-0-K
2. Connect TV Using YPbPr Cable
1.Connect Y (green)/Pb (blue)/Pr (red) ports on the receiver to Y/Pb/Pr ports on TV.
2.Connect R-AUDIO (red)/L-AUDIO (white) ports on the receiver to corresponding ports on TV.
3. Connect TV Using SCART Cable
Connect TV port on the receiver to corresponding port on TV.
70
EMOS spol. s r. o.
4. Connect TV Using HDMI Cable
Connect HDMI port on the receiver to HDMI port on TV.
2.3
Connect other Device
For connection of other devices, please refer to following figure:
• Connect LOOP OUT port on the receiver to ANT IN port on another receiver.
• Connect S/P DIF port on the receiver to corresponding port on amplifier with an S/P DIF cable, or connect
R-AUDIO (red)/L-AUDIO (white) ports on the receiver to corresponding ports on amplifier.
2.4
Power on
1.Connect the power cord of the receiver to wall outlet.
2.Turn on the receiver, system initializes and start-up OSD is shown on TV screen.
Note: Please turn on your TV and switch it to AV mode.
2.5
Search Channel
If there is no channel stored in the receiver, after initialization, system will search channels automatically. After
searching, program will be played automatically, and the channel number is shown on front panel DISPLAY. For more
search details, please refer to 3. Channel Search.
If there are some channels stored in the receiver, after initialization, program will be played automatically, and the
channel number is shown on front panel DISPLAY.
71
J5401-manual
0-0-0-K
3. Channel Search
You can set parameters to search channels.
3.1
Antenna Setting
Note: This function should be operated by qualified personnel.
Select Main Menu  Installation  Installation and press OK key to enter.
1.Press  keys to select a satellite in satellite list and press OK key to confirm.
2.Press  key to move cursor to parameter list.
3.Set parameters as follows:
LNB Type: Press  keys to select LNB type according
to your LNB.
Low/High Freq: Set LNB frequency according to your
LNB type.
22K: Press  keys to select ON or OFF according to
connection of 22KHz switch.
Note: If “LNB type” is set to “universal1/2”, 22KHz switch
will operate automatically.
DiSEqC: Press  keys to select a proper port according to connection of DiSEqC switch.
LNB Power: If your receiver is connected to LNB, select “ON”. The default status is “ON”.
Note: Do not change this setting unless your LNB is powered on by other satellite receiver.
Position Set: For detailed operations, please refer to 3.2 DiSEqC1.2.
TP Setup: For more details, please refer to 3.4 Transponder (TP) Setup.
4.Press EXIT key to save and exit.
3.2
DiSEqC1.2
These settings are for motor control of satellite dish.
Select Main Menu  Installation  Installation  Position Set and press  keys to switch between DiSEqC1.2
and OFF. Set it to “OFF” if you have no positioner equipment.
Note: The settings of motor control should be operated by qualified personnel, otherwise the satellite dish may
not work properly.
1.Select “DiSEqC1.2” and press OK key to enter.
2.Set parameters as follows:
Current Position: Display current position.
Movement: Press  keys to move dish westward or
eastward quickly, and press OK key to stop.
Nudge Move: Press  keys to turn dish westward or
eastward slowly, and press OK key to stop.
Recalculation: Press OK key to display recalculation
window. Then select “OK” and press OK key to recalculate other satellite positions according to current
satellite position or select “EXIT” and press OK key to
cancel the operation.
East/West Limit: Press OK key to display east/west limit window. Then select “OK” and press OK key to set
current position as east/west limit or select “OK” and press EXIT key to cancel the operation.
Limit Disable: Select “OK” and press OK key to go to last stored position, or select “EXIT” and press OK key to
cancel the operation.
Go to Reference: Press OK key to restore satellite dish to zero point position.
3.Press EXIT key to save and exit.
72
EMOS spol. s r. o.
3.3
Rename Satellite
Select Main Menu  Installation  Installation and press OK key to enter.
1.Press  keys to select a satellite.
2.Press Blue key to pop up a keyboard.
3.Input the name of satellite. Please refer to following operations:
Select characters on the keyboard with arrow keys and
press OK key to input.
Select “Clear” and press OK key to delete all characters
on title bar.
Select “Caps On” and press OK key to switch between
capital and lowercase.
Select “Back” and press OK key to delete last character
on title bar.
Select “OK” and press OK key to confirm renaming.
Select “Cancel” and press OK key to cancel renaming.
4.After renaming, the new satellite name appears in satellite list.
3.4
Transponder (TP) Setup
In TP setup window, there are some preset TPs and related parameters. You can add and delete TPs.
Select Main Menu  Installation  Installation and press OK key to enter.
1.Press  keys to select a satellite.
2.Press Yellow key or highlight “TP Setup” and press OK key to display TP edit window.
1. Add TP
1.Press Green key to add a TP.
2.Set parameters as follows:
Frequency: Press number keys to input frequency of
TP.
Symbol Rate: Press number keys to input symbol rate
of TP.
Polarity: Press  keys to select VER or HOR.
Transmission: Press  keys to select DVB-S or DVB-S2.
FEC: Press  keys to select a proper option.
Modulation: Press  keys to select QPSK or 8PSK.
Pilot: Press  keys to select ON or OFF.
3.Press EXIT key to save the new TP.
2. Delete TP
1.Select a TP.
2.After pressing Blue key, a message box pops up for
confirmation.
3.Select “OK” and press OK key to confirm or select “EXIT”
and press OK key to cancel the operation.
73
J5401-manual
3.5
0-0-0-K
Search Type
Notes:
• If you are not sure about parameter values, you can search according to defaults.
• Don’t turn off the receiver during searching.
Select Main Menu  Installation  Installation and press OK key to enter.
1. Satellite Search
Search channels according to all preset TPs of the selected satellites.
1.Press  keys to select one or more satellites, and press OK key to confirm.
2.Press Red key to pop up select search mode window.
3.Set parameters as follows:
Search Mode: Press  keys to select FTA or FTA+SCR.
Service Filter: Press  keys to select ALL (TV and
radio), TV (only TV) or Radio (only radio).
NIT: Press  keys to select “ON” to search channels
according to NIT.
4.Press OK key to search channels.
2. TP Search
Search channels according to the selected TPs.
1.Press  keys to select a satellite.
2.Press Yellow key or highlight “TP Setup” and press OK key to display TP edit win-dow.
3.Press  keys to select one or more TPs, and press OK key to confirm.
4.Press Red key to pop up search mode window.
5.Set parameters as follows:
Search Mode: Press  keys to select FTA or FTA+SCR.
Service Filter: Press  keys to select ALL (TV and
radio), TV (only TV) or Radio (only radio).
NIT: Press  keys to select “ON” to search channels
according to NIT.
6.Press Red key to search channels.
4. Edit Channel
You can delete, lock and move channels. In addition, you can set favorite channels.
Select Main Menu  Maintenance  Channel Edit and press OK key to enter.
4.1
Favorite Edit
1.Press  keys to select a channel.
2.Press Red key to mark the channel with „ “. If you
want to cancel this setting, press Red key again.
74
EMOS spol. s r. o.
4.2
Delete Channel
Note: The deleted channels cannot be watched unless
you search them again.
1.Press  keys to select a channel.
2.Press Green key to delete this channel, and mark it with
„ “. If you want to cancel this setting, press Green key
again.
4.3
Lock Channel
1.Press  keys to select a channel.
2.Press Yellow key to lock this channel, and mark it with
„ “. If you want to cancel this setting, press Yellow
key again.
Note: The system password is required to view programs
of the locked channels.
4.4
Move Channel
1.Press  keys to select a channel.
2.Press Blue key to mark this channel with „ “.
3.Press  keys to move it to a new position and press
Blue key to confirm.
After setting, press EXIT key and a message box pops up
for confirmation. Select “OK” and press OK key to confirm
or select “EXIT” and press OK key to cancel the operation.
5. Basic Operation
This part describes operations such as channel switch, volume control and other basic operations when playing
program.
5.1
Channel Switch
You can switch channels using following methods:
1. Select Next/Previous Channel
Press  keys to select next/previous channel.
2. Select Channel by Channel Number
1.Press number keys to input a channel number.
2.Press OK key or wait for 3 to 5 seconds to play it in full screen.
3. Select Channel in Channel List
For detailed operations, please refer to 5.4 Channel List.
5.2
Volume Control
Press  keys to adjust volume.
Press MUTE key to mute/restore sound.
75
J5401-manual
5.3
0-0-0-K
Channel Information Bar
Press INFO key once or press  keys to display channel information bar.
Press INFO key twice to display detailed information of current program.
Press EXIT key to hide channel information bar.
1.Detailed information of current program
2.Channel number and name
3.TV/radio mode icon
4.Current program play process bar
5.Current and next program information
6.Decoding standard
7.Standard/high definition mode icon
8.Current time
9.Current audio mode
5.4
Channel List
Channel list is available for you to browse channels easily and quickly.
1.Press OK key to display channel list of current service mode.
2.Press  keys to switch among different channel lists.
3.Press P+/- keys to page down/up.
4.Press  keys to select a channel.
5.Press OK key to play it in full screen.
Note: In non-menu mode, you can press FAV key to display
favorite channel list.
5.5
Audio Setting
1.Press AUDIO key to display audio selection window.
2.Press  keys to select an audio language.
3.Press  keys to select left, right or stereo.
4.Press EXIT key to save and exit.
Note: This function needs your local operator support.
76
EMOS spol. s r. o.
5.6
Teletext
An electronic newspaper in which you can browse multiple
pages of information, such as news, traffic, stock, weather, etc.
1.Press Teletext key to display Teletext informa-tion.
2.The first page shows the index. You can operate according
to operation help information or key instructions on screen.
3.Press EXIT key to hide the Teletext information.
Note: This function needs your local operator support.
5.7
PVR Shortcut Menu
This menu provides some shortcut PVR functions.
Press PVR key to display shortcut key menu.
Note: For more details about PVR functions, please refer to
6. Personal Video Recording (PVR).
6. Personal Video Recording (PVR)
You can record programs on USB device for entertainment. This receiver provides some PVR functions, such as quick
recording, schedule recording, time shift, etc.
Notes:
• Radio programs can’t be recorded/Radio programs can also be recorded.
• The capacity of USB device should be not less than 2GB and with high speed.
• If space on your USB device is insufficient, recording will stop automatically.
• During operation, do not unplug the USB device.
• This receiver supports recording programs of two channels under the same TP simultaneously. But the second
recording is only available by quick recording.
6.1
Set Recording Parameter
Note: If you don’t set recording parameters, system will record programs according to default settings.
Select Main Menu  PVR  PVR Setting and press OK key to enter.
Schedule Start/Stop Time Offset
You can set schedule start/stop time offset value.
Press  keys to select a time from -10 to +10 minutes. The symbol “+” before time means start/stop recording
later and “-“means start/stop earlier. For example, if schedule start time is “13:00” and offset value is “+2”, the
real recoding time is 13:02.
Schedule Reminding
Set reminding time before starting schedule recording.
Press  keys to select 30s, 60s, 90s, 120s or OFF.
Divide Record by EPG Event
You can record programs in several files according to EPG events, such as news, weather report, etc.
If this item is set to “OFF”, record programs in one file; if set to “ON”, record in several files according to EPG events.
77
J5401-manual
0-0-0-K
PVR Icon Time out
Set on screen duration of PVR icon.
Press  keys to select Always, 5s, 10s, 30s or 60s. If “Always” is selected, PVR icon is displayed on screen all
through the recording.
Default Recording Duration
Set default recording duration of quick recording.
Press  keys to select one from 1 to 24 hours.
Note: Near record end time, system will remind you whether to increase record duration. If you increase duration,
recording will continue.
After setting, press OK key to save and exit.
6.2
Quick Recording
If you want to record current program instantly, you can use this function.
1. Start Recording
When watching program, press RECORD key to start recording and „ “ is displayed in top left corner of screen.
To record program of another channel, switch channels while recording and press RECORD key again.
Note: If current recording program is scrambled, you can’t start another recording.
2. Stop Recording
1.After pressing STOP key when recording, a recording list
pops up on screen.
2.Select a recording and press OK key to stop.
Note: If you playback program while recording, press STOP key
to stop playback, and press STOP key again to stop recording.
6.3
Schedule Recording
You can schedule to record future programs, and system will start recording automatically. In addition, you can
modify schedules and delete unwanted schedules.
Select Main Menu  PVR  Schedule and press OK key to enter, or press TIMER RECORD key to enter directly
in non-menu mode.
Note: You can schedule recording in EPG window directly. For detailed operations, please refer to 9.2 Schedule
Program.
78
EMOS spol. s r. o.
1. Add Schedule
1.Press Green key to display add schedule window.
2.Set schedule parameters as follows:
Schedule Type: Press  keys to select Record or Play.
Schedule Start Time: Press OK key to display calendar
window. Set schedule start date and time according to
screen information.
Schedule End Time: Press number keys to input end time.
Schedule Mode: Press  keys to select Once, Daily or
Weekly. If “Weekly” is selected, press OK key to pop up
weekday group window. Select one or more days with 
keys and press OK key to confirm, the select “OK” and press
OK key to save.
Channel Name: Press OK key to display channel list, select
a channel with  keys and press OK key to confirm.
3.Move cursor to “OK” and press OK key to save the new
schedule.
2. Modify Schedule
1.Press  keys to select a schedule.
2.Press Yellow key to display modify schedule window. You can modify schedule start time, end time and mode.
For detailed operations, please refer to 6.3.1 Add Schedule.
3. Delete Schedule
1.Press  keys to select a schedule.
2.Press Red key to delete this schedule, and mark it with
„ “. If you want to cancel this setting, press Red key again.
3.After pressing EXIT key, a message box pops up for confirmation.
4.Select “OK” and press OK key to confirm or select “Cancel”
and press OK key to cancel the operation.
Note: You can press Blue key to delete all schedules and press Blue key again to cancel the setting.
79
J5401-manual
6.4
0-0-0-K
Operation while Recording
1. View/Modify Recording Information
While recording program, you can view recording information, rename files and modify recording duration if needed.
Select Main Menu  PVR  Recording Info and press OK key to enter, or press RECORD key to enter directly if you
are watching program under recording.
Index: Press  keys to select R1 or R2.
Mode: Display recording mode (Quick or Schedule).
Channel Name: Display channel name.
File Name: You can rename the file if needed. Press OK key
to pop up a keyboard. For detailed operations, please refer to
3.3 Rename Satellite.
Valid Record Time: Display valid record time.
Past Time: Display past time.
Duration: Press  keys to select a recording duration. System
will record according to the modified duration.
Select “Pause” and press OK key to pause recording.
Select “Resume” and press OK key to resume valid recording.
Select “OK” and press OK key to save the setting.
Select “Cancel” and press OK key to cancel the setting.
2 Switch Channel
While recording program, you can watch live programs under the same TP.
Press OK key to display filter channel list under this TP. For detailed operations, please refer to 5.4 Channel List.
Note: You should stop at least one recording to watch program under the third TP.
3. Playback Program
During recording, you can playback current program. For detailed operations, please refer to 6.7 Time Shift.
6.5
Playback Recorded File
You can playback files in recorded file list.
Press LIST key to display recorded file list in non-menu mode.
Note: You cannot playback files in the file list of PVR menu.
1.Press  keys to select a file.
2.Press OK key to playback it.
While playback, you can operate as follows:
1. Pause
Press PAUSE key to pause playing.
Press PLAY key to play from the pause point.
2. Fast backward/forward
Press REW/FF keys to fast backward/forward.
Press PLAY key to play at normal speed.
3. Slow forward
Press SLOW key to slow forward.
Press PLAY key to play at normal speed.
80
EMOS spol. s r. o.
4. Playback Process Bar
If you press INFO key, playback process bar is displayed. It displays current file information, playback process and
operation help information.
1. TV icon
2. File name
3. File group name
4. Decoding standard
5. Standard/high definition mode icon
6. Watching point time (hh:mm:ss)/total time (hh:mm:ss)
7. Playback process
8. Operation help information
5. Jump backward/forward
1.Press INFO key to display playback process bar.
2.Press
/
keys to make a big jump backward/forward, or press  keys to make a small jump backward/
forward.
3.Press PLAY key to play from the specified time point.
6. Bookmark
You can jump to a position directly by bookmark function while playing recorded file.
Note: Bookmark function is only available for recorded files.
Add Bookmark
1.Press INFO key to display playback process bar.
2.Select a time point.
3.Press Green key to add a bookmark at this point.
Note: You can set 20 bookmarks for a file at most.
Go to Bookmark
1.Press INFO key to display playback process bar.
2.Press Yellow key to jump to next bookmark on playback process bar. The file will be played from this bookmark.
Delete Bookmark
1.Press INFO key to display playback process bar.
2.Press Yellow key to jump to a bookmark.
3.Press Green key to delete it.
7. File Cut
You can cut out some parts of recorded files. These parts will be skipped while playback file.
1.Press INFO key to display playback progress bar.
2.Press OK key to enter file cut mode.
3.Select a time point, and press Green key to set start point.
4.Select a time point, and press Yellow key to set end point.
5.After pressing OK key, a message box pops up for confirmation.
6.Select “OK” and press OK key to confirm or select “Cancel” and press OK key to cancel the operation.
81
J5401-manual
0-0-0-K
Note: If you want to resume all cut parts, press FAV key.
8. Stop Playback
Press STOP key to stop playback manually.
6.6
Edit Recorded File
You can delete, group, rename and lock recorded files.
Select Main Menu  PVR  File List and press OK key to enter.
1. Delete Recorded File
1.Press  keys to select a file.
2.Press Red key to delete this file, and mark it with „ “. If
you want to cancel this setting, press Red key again.
3.After pressing EXIT key, a message box pops up for confirmation.
4.Select “OK” and press OK key to confirm or select “Cancel”
and press OK key to cancel the operation.
2. Group Recorded File
1.Press  keys to select a file.
2.Press Green key to pop up group edit window.
3.Select a group and press OK key to add the selected file
to this group.
4.Press EXIT key to save and exit.
In addition, you can create, delete and rename groups.
Create Group
Press Green key to pop up a keyboard. For detailed operations, please refer to 3.3 Rename Satellite.
Delete Group
1.Press  keys to select a group.
2.Press Red key to delete it, and a message box pops up for
confirmation.
3.Select “OK” and press OK key to confirm or select “Cancel”
and press OK key to cancel the operation.
Rename Group
1.Press  keys to select a group.
2.Press Yellow key to pop up a keyboard. For detailed operations, please refer to 3.3 Rename Satellite.
82
EMOS spol. s r. o.
3. Rename Recorded File
1.Press  keys to select a file.
2.Press Yellow key to pop up a keyboard. For detailed operations, please refer to 3.3 Rename Satellite.
4. Lock Recorded File
1.Press  keys to select a file.
2.Press Blue key to lock this file, and mark it with „ “. If you
want to cancel this setting, press Blue key again.
3.Press EXIT key to save and exit.
Note: The system password is required to unlock files and
view programs of the locked files.
6.7
Time Shift
Press PVR key to pop up shortcut key window, select “Start Time Shift” and press OK key to start time shift. The receiver
records current program on USB device in the background temporarily. You can playback it as if playback a recorded file.
1. Time Shift Operation
You can perform pause/play, fast backward/forward, slow forward, etc. For detailed operations, please refer to 6.5
Playback Recorded File.
You can also press INFO key to display time shift process bar. It displays current channel information, playback
process and operation help information.
1.TV icon
2.Channel name
3.Decoding standard
4.Standard/high definition mode icon
5.Watching point time (hh:mm:ss)/total time (hh:mm:ss)
6.Playback process
7.Operation help information
2. Stop Time Shift
Press STOP key or switch to another channel to stop time shift and return to play live program.
83
J5401-manual
0-0-0-K
7. USB Application
You can play MP3 and browse photos.
Notes:
• USB device should be connected to USB port on front panel before operation.
• During operation, do not unplug the USB device.
7.1
MP3
Select Main Menu  Accessory  MP3 and press OK key to enter.
1.Press  keys to select an MP3 file.
2.Press OK key to play it, and you can operate as follows:
OK key: Pause/resume playing
Green key: Play files at random
Red key: Play all files circularly
Blue key: Play the selected file repeatedly
3.Press EXIT key to exit.
7.2
Digital Photo
Select Main Menu  Accessory  Digital photo and press OK key to enter.
1.Press Green key to switch between file list and icon view
modes.
2.Press  keys to select a JPG file.
3.Press OK key to display it in full screen, or press Blue key
for slide show.
4.Press EXIT key to exit.
8. USB Drive Management
8.1
Clear up USB Drive
You can view free space of USB device and delete recorded
files if necessary.
Press LIST key to display File List window in non-menu mode.
The icon in bottom left corner of window displays used and free
space of USB drive. If you want to delete recorded files, please
refer to corresponding operations in 6.6 Edit Recorded File.
8.2
Format USB Device
Warning: This function will format your USB device, and
all files will be deleted.
Select Main Menu  PVR  HDD Format and press OK
key to enter.
1.Select “OK” and press OK key to continue, a warning box
pops up for confirmation.
2.Select “OK” and press OK key to confirm or select “Cancel”
and press OK key to cancel the operation.
84
EMOS spol. s r. o.
9. Electronic Program Guide (EPG)
In this guide, you can view program information of current service mode based on date and time. In addition, you
can schedule to play or record future programs.
Select Main Menu  EPG and press OK key to enter, or press EPG key to enter directly in non-menu mode.
9.1
View EPG Information
EPG information is displayed as follows:
1.Channel list
2.Preview window
3.Operation help infor-mation
4.Date table
5.Program list
Red key: Switch between channel list and program list
In channel list:
Green key: Switch among different channel lists
P+/- keys: Page down/up
 keys: Select channel
OK key: Play current program of the selected channel in full screen
In program list:
 keys: Select date within a week
 keys: Select program
INFO key: Display detailed information of the selected program
OK key: Play current program in full screen or schedule
future program
Blue key: Display book list window
9.2
Schedule Program
1.Press  keys to select a future program.
2.Press OK key to pop up EPG schedule window.
3.Set schedule type and mode. For detailed operations,
please refer to 6.3.1 Add Schedule.
4.Press OK key to confirm the setting. The scheduled program
is marked with „ “ (Record) or „ “ (Play). If you want to
cancel this setting, press OK key again.
5.Press EXIT key to save and exit.
Notes:
• System will remind you near the airtime of the scheduled programs.
• For more details about schedule recording, please refer to 4.3 Schedule Recording.
85
J5401-manual
0-0-0-K
10. System Setting
10.1 Common Setting
Select Main Menu  Maintenance  Common Set and press
OK key to enter.
1.Set parameters as follows:
Menu Language: Press  keys to select a language for
menu (OSD).
Menu Transparence: Press  keys to select a transparency level from 70% to 100%.
Summer Time: Select “On” to set summer time, or select
“Off” to set standard time.
Time Zone Set: Press  keys to select local time zone.
2.Press EXIT key to save and exit.
10.2 Video Setting
Select Main Menu  Maintenance  Video Set and press OK key to enter.
1.Set parameters as follows:
TV Mode: Press  keys to select PAL, NTSC or Auto.
Note: If there is mosaic phenomenon on screen, continue
to press  keys until the video appears normally.
Aspect Ratio: Press  keys to select Letter Box, Panscan
or Default.
Aspect Mode: Press  keys to select Auto, 4:3 or 16:9.
Subtitle: Set CloseCaption key function. Press  keys
to select On or Off.
Resolve: Press  keys to select a proper resolution.
Note: If your TV does not support the selected resolution, there is no video output on screen. In this case,
continue to press  keys until the video appears again.
Audio Set: Press  keys to select Stereo, Left or Right.
Audio Decode: The receiver can output two types of digital audio signal via S/P DIF port. If your digital amplifier
has Dolby digital decoder, set it to “AC3” to output encoded signal. If not, set it to “PCM” to output decoded
signal.
Note: If there is no Dolby digital provided in the program, even though you set it to “AC3”, program cannot be
played with Dolby sound.
2.Press EXIT key to save and exit.
10.3 Resume Default
Warning: This function will restore system settings to
factory defaults and erase all channels.
Select Main Menu  Advance Set  Resume Default and press
OK key, a warning box pops up for confirmation. Select “OK”
and press OK key to confirm or select “EXIT” and press OK
key to cancel the operation. System will reboot after restoring.
86
EMOS spol. s r. o.
10.4 Modify Password
The system password is required to view programs of the locked
channels or enter some menus, such as Advance Set, Channel
Edit, etc. The default password is “0000”. You can modify this
password if necessary.
Select Main Menu  Advance Set  Modify Password and
press OK key to enter.
1.Press number keys to input new password.
2.Press number keys to input new password again for confirmation.
3.Press EXIT key to save and exit.
Note: Don’t forget the password. Once forget it, please ask your local operator for help.
10.5 Parental Control
You can set the parental control for programs.
Select Main Menu – Advance Set – PG Lock Level and press
 keys to select a parental control level.
After setting, press EXIT key to save and exit.
Note: The system password is required to view programs
beyond set level.
11. Over the Air (OTA) Upgrade
The operator has right to send new software over the air via satellite system, and you can download it. This software
upgrade will occur in the following situations:
• The receiver has suitable loader software.
• The operator decides to release new software on a specified TP.
• The receiver is tuned to the same TP that the operator uses.
• Signal strength and signal quality is high.
Notes:
• Don’t turn off your receiver during software upgrade.
• During software upgrade, you cannot do other operations.
If new software is found, “OTA Upgrade” is activated.
Select Main Menu  Maintenance  Information and press OK key, a message box pops up for confirmation. Press
OK key to confirm or press EXIT key to cancel the operation.
87
J5401-manual
0-0-0-K
12. Information
You can view smart card status, softcell service status, loader status, components, etc.
1. Smart Card Status
This window displays information about smart card, such as card number, type, version, etc.
Select Main Menu  Maintenance  Information  smart card status and press OK key to enter.
2. Softcell Service Status
This window displays information about softcell service.
Select Main Menu  Maintenance  Information  softcell service status and press OK key to enter.
3. Loader Status
This window displays information about loader, such as Irdeto access load status, manufacturer load status, etc.
Select Main Menu  Maintenance  Information  Loader status and press OK key to enter.
4. Mail Information
All mails received from your local operator are displayed in
mail information window.
Select Main Menu  Maintenance  Information  Mail
Information and press OK key to enter.
 keys: Select mail
OK key: Read mail
Red key: Delete the selected mail
Blue key: Delete all mails
Note: If the receiver receives a new mail, a mail icon appears
on screen.
88
EMOS spol. s r. o.
13. Appendix
13.1 Trouble Shooting
DISPLAY on front panel is off
1. Power cord is disconnected. Make sure power cord is plugged into a proper power socket.
2. The receiver is turned off. Turn it on.
DISPLAY on front panel is on, but no sound and picture on TV screen
The receiver is in standby mode. Press STB POWER key to switch it to operation mode.
No signal
1. Signal cable is disconnected. Connect signal cable correctly.
2. Program parameters are set wrongly. Set correct parameters.
3. No signal from satellite dish. Try again when signal is available.
4. Satellite dish doesn’t point at the satellite. Adjust dish and check signal level in antenna setting window.
No sound
1. Audio cable is disconnected or incorrectly connected. Connect audio cable correctly.
2. The receiver is in mute mode. Press MUTE key to restore sound.
3. Volume is set to minimum. Increase volume to a proper level.
4. Audio parameter is set wrongly. Set a proper audio parameter.
No picture
1. Video cable is disconnected or incorrectly connected. Connect video cable correctly.
2. The receiver is in radio mode. Switch it to TV mode if you need.
Video and audio mismatch, or absonant sound
Audio parameter is set wrongly. Select a proper audio parameter.
Poor quality picture
1. Satellite dish doesn’t point at the satellite. Adjust dish towards the satellite.
2. Weak signal. Connect signal cable securely.
3. Inappropriate satellite dish size. Replace the satellite dish.
4. High LNB noise factor. Replace the LNB.
5. LNB does not work. Replace the LNB.
Cannot play program
1. Smart card is inserted incorrectly. Insert smart card correctly.
2. Smart card cannot decrypt this kind of program.
RCU doesn’t work
1. No enough power in batteries. Replace the batteries.
2. RCU is not aimed at the receiver. Aim RCU at the receiver.
Cannot record program
1. The space on USB device is insufficient. Delete unnecessary files and make space for new recording.
2. Conflicts with current recording. Stop current recording or wait until the recording is finished.
3. To record programs of scrambled channels, please insert the smart card firstly.
Cannot operate time shift
The capacity of USB device is less than 2GB.
Cannot playback
1. To playback the recorded files of scrambled channels, use the smart card.
2. The signal is weak during recording.
3. No enough free space on USB device.
Note: If you cannot solve the problems after referring to this trouble shooting, please contact your local operator.
89
J5401-manual
0-0-0-K
13.2 Specification
Tuner
Frequency
950 ~ 2150MHz
Level
Impedance
-65 ~ -25dBm
75Ω
LNB Supply
13V/18V, 450mA max.
Channel Decoding
Standard
DVB-S EN300421
Demodulation
QPSK, 8PSK
Symbol Rate
2,0 ~ 45MS/s
Demultiplexer
Standard
ISO/IEC 13818-1
Audio Decoding
Standard
ISO/IEC 13818-3
Channel
Mix, levý, pravý a stereo
Decoding
Vrstva MPEG-1 a MPEG-2 I a II, AC3 Dolby Digital
Video Decoding
Standard
MPEG-2 [email protected], MPEG-4 [email protected] [email protected]
Format
PAL, NTSC
Resolution
1080i, 720P
Power Supply
Input Voltage
100-240V~ 50/60Hz
Power Consumption
22W max.
Physical Characteristics
Size
280mm (D) × 230mm (Š) × 40mm (V)
Weight
2kg
Operation Temperature
0° ~ 40°
Storage Temperature
-40° ~ +60°
Storage Humidity
≤93%
90
EMOS spol. s r. o.
13.3 Acronym
CA
Conditional Access
CVBS
Composite Video Broadcast Signal
DiSEqC
Digital Satellite Equipment Control
DVB
Digital Video Broadcasting
EPG
Electronic Program Guide
FTA
Free to Air
HDD
Hard Disk Drive
HDMI
High Definition Multimedia Interface
HDTV
High Definition Television
LCN
Logical Channel Number
LNB
Low Noise Block
NIT
Network Information Table
OSD
On Screen Display
OTA
Over the Air
PID
Packet Identifier
PVR
Personal Video Recording
RCA
Radio Corporation of America
RF
Radio Frequency
SDTV
Standard Definition Television
S/P DIF
Sony/Philips Digital Interface Format
USB
Universal Serial Bus
VCR
Video Cassette Recorder
91
Firma
Elastra s.r.o.
Martin Šimůnek
Frank Pavel
SATDESIGN s.r.o
Milan Vlk
Novák Martin
Krista-servis TV antén
Bohumír Tomek
Tipo-Miroslav Kocur
Horáček Pavel TELESAT
Jiří Vacek
Petr Hojda
TV plus Elektron
TVA - servis Martin Glončák
ELDO servis Petr Dostalík
David Bártek
TV Čelaský - Šolc
Relaxa a.s.
Milan Chludil MM servis
Václav Bubla
Pacík Roman
Klvaňa Miroslav
Elektra Tibor Čipec
Antény - Libor Zajíček
Kesa s.r.o.
Miroslav Verner
Telestav
AZ Elektronik s.r.o
Avos s.r.o.
Josef Brtník Elektroservis
Jaroslav Šarlingr - antény a satelity
Milan Falcman OMAT
Martin Olšok - Dipro
Miloš Mašek - TEL-TECH
Kučeja
Elektro plus Jiří Nápravník
Satelitní technika - Jaromír Fabián
M-Tronic Jiří Marek
Miroslav Líbal
Tomáš Jiránek
Volek Petr
Václav Vachta – ELVA
Elektronica Radouč
Jiří Baxa - IVOS
Pavel Jablunka
Digital World- Mirek Řezníček
Jakub Surý
Corsat s.r.o.
Antény Dočkal
Ulice + č.p.
Nám. Svobody 13
Vrbová 1478
Blažovice 346
Zavřená 313/21
Hybešova 11
Světlá Hora 327
Jihlavská 2595
Labská 1153/3
Mistřovická 76
Vokolkova 31
Dolní Čermná 334
Chodská 151
Mánesova 569
Masarykova 63
Nový Svět 342
Mládí 20
Horní 3188
Dolní 258
Horní Valy 2
nám.5 května 31
Zadní 143
Komenského 387
Karlova 1
Novoměstská 69
U stadionu 838
Palackého 78
Janov 1279
Jaromírova 54
Lipovská 42
Žižkova 56
Pod kasárny 1048/II
Ervěnická 1146
Haškova 668
Brožíkova 325
Nádražní 36
Benešova 638
Antonína Kaliny 1353
Anenská 5
Revoluční 2564
Liběchov 199
Kaštanová 679
Gen. Svobody 479
Na Radouči 1221
J. Opletala 1751
Náměstí 38
Strnadova 48
Nedašov 31
K nemocnici 18
Sladkovského 916/7
Město
Blansko
Brandýs n. Labem
Brno
Brno
Brno
Bruntál
Česká Lípa
České Budějovice
Český Těšín
Děčín
Dolní Čermná
Domažlice
Domažlice
Fulnek
Harrachov
Havířov-Šumbark
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
Hodonín
Holýšov
Hradec Králové
Hranice
Cheb
Chrudim 2
Chrudim 3
Jablonec nad Nisou
Janov nad Nisou-Liberec
Jaroměř
Jeseník
Jihlava
Jindřichův Hradec
Jirkov
Karviná - Ráj
Kladno
Kobeřice (Opava)
Kolín 2
Kolín 5
Litoměřice
Mělník
Mělník - Liběchov
Milovice
Milevsko
Mladá Boleslav
Most
Morkovice
Náchod
Nedašov
Nový Jičín
Nymburk
EMOS spol. s r. o.
345 62
503 41
753 01
350 02
357 01
537 03
466 01
460 01
551 01
790 01
586 01
377 01
431 11
733 01
272 01
747 27
280 00
280 02
412 01
276 01
277 21
289 24
399 01
239 01
434 01
768 33
547 01
763 32
741 01
288 03
PSČ
678 01
250 01
664 08
634 00
602 00
793 31
470 06
370 11
737 01
405 01
561 53
344 01
344 01
742 45
512 46
736 01
580 01
580 01
556 710 590
325 531 142
382 524 790
326 734 992
476 107 396
573 370 331
491 421 717
416 737 247
321 712 933
491 815 234
584 411 819
567 304 874
384 321 800
474 653 484
596 324 138
312 662 662
483 312 333
581 606 906
354 432 966
469 622 246
188 491 358
558 732 372
412 535 053
465 393 213
379 725 373
379 723 045
556 740 151
481 529 806
596 410 584
569 425 557
569 424 562
547 385 035
541 232 031
554 717 986
487 522 649
Telefon
516 417 421
SEZNAM MONTÁŽNÍCH FIREM NA ÚZEMÍ ČR / seřazeno podle měst /
603 212 680
777 021 308
724 058 228
608 879 560
736 779 786
603 468 369
602 122 332
603 440 564
602 321 587
777 588 818
602 959 626
603 455 530
602 434 664
603 474 140
775 164 466
739 409 921
603 827 982
603 768 181
603 252 629
777 269 005
608 377 947
602 439 717
603 817 438
605 103 127
605 472 497
777 948 449
603 182 856
603 584 625
603 508 891
608 023 272
602 796 388
Mobil
608 220 319
603 348 451
602 710 230
777 552 386
608 711 223
604 552 177
603 374 920
602 932 222
603 769 320
602 462 952
602 662 898
602 336 816
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Email
[email protected]
[email protected]
[email protected]
J5401-manual
0-0-0-K
Švihov - Klatovy
Třebíč
Turnov
Dělnické nám. 847
Zdeněk Klusáček
Teplice - Novosedlice
Velké Meziříčí
Velizská 756
Kostelec 479
Bezděkov 19
U pily 12
Zdeněk Manda - servis TV rozvodů
Petr Holík - SATMONT
Jan Hirsch - Telekomunikace
Martin Švanda - EXAMITE
Fortna 710/1
Mírová 433
Krkonošská 274
Karel Kališ
Zdeněk Cais
Mikulovská 200
Velké Karlovice 906
Miroslav Tabačár - ALFA VALTICE
Vojvodík Roman - VOJVOD
Alsat
Velké Karlovice
Havlíčkova 234/1
Ivan Halfar - TSA
Žďár nad Sázavou
Žatec
Zlín
Zdice
Vrchlabí
Vimperk
Valtice
Valašské Meziříčí
Ústi nad Labem
Pekařova 1706
Masarykova 239/153
Tomáš Hodr
ERCÉ s.r.o - Miroslav Sváda
Trutnov
Sokolská 312/24
M.Gorkého 112/11
Miroslav Kodet - TV SERVIS
Tachov
Tábor
Sušice
SATAN Jan Kolář
nám.TGM 138
Fignerova 854
Zahradní 192
Libor Bláha
R + H ELEKTROSERVIS spol. s r. o.
ELEKTRO BAUER
Svitavy
Havlíčkova 94
R.Kloudy 5
Petr Kalný ELEKTRONIKA
Michal Štefka
Slušovice
Sokolov
Školní 234
Závodu Míru 1914
Cabtel mont Zlín s.r.o
Sedlčany
Rumburk
Rychnov nad Kněžnou
Elektro K
Třída 9.Května 926
Sedlecká 55
ASTECH - Daniel Wenzel
TV SERVIS HES a spol.
Tylova 337
Josef Herman
Rokycany
Příbram
Přerov
Šířava 295/17
Plzeňská 64
Újezd u Sv. Kříže 22
EMOS s.r.o
Praha 9
Prostějov
Drahobejlova 52
Vřesovice 48
BMB - BLAŽEK
Josef Pluháček
Chyba Miloslav - antény
Praha 6
PRAHA 6
Na Dračkách 843/24
Na Kocourkách 9/24
BMB - BLAŽEK
František Brabec - Elektra
Jaroslav Kuncl
Praha 3
Praha 4
Pirinská 3242
Praha 10
AV servis - Šatánek Michal
Volyňská 886/10
Petr Novotný
Praha 9 - Vinoř
Praha 10
Václav Bouda
Mladoboleslavská 486
Přátelství 370
Jaroslav Semecký-AV elektronik
Antonín Hrych-AH Servis
Pelhřimov
Písek
Plzeň
Ondřejov 43
ul. Dobrovského 551/24
Klášterní 3
Valenta Petr
TVA - Antény satelity
Pardubice
Pardubice
ANT-SAT SERVIS
Jana Zajíce 983
Ohrazenická 161
Vladimír Rákos
Miroslav Šima
Pardubice
Ostrava
Stojanovo nám. 2
K Višňovce 1485
Arnošt Schäfer
TELEREX Josef Vrzal
Město
Olomouc
Cyrilská 6
Tomáš Vařeka
591 01
438 01
763 14
267 51
543 01
385 01
594 01
756 06
691 42
757 01
400 01
511 01
674 01
541 01
417 31
347 01
390 02
339 01
568 02
342 01
356 01
763 15
264 01
40801
516 01
338 24
261 01
750 02
798 09
190 00
16900
162 00
143 00
130 00
100 00
104 00
190 17
326 00
397 01
393 01
530 09
530 12
530 02
709 00
779 00
PSČ
556 630 649
311685754
566 523 790
571 444 061
519 352 200
571 623 637
475 603 626
568 851 861
491 618 666
374 723 270
381 251 849
376 520 509
352 621 704
577 146 279
494 534 380
371 785 678
318 630 436
581 261 211
266 317 129
224 321 056
233 343 921
267 713 433
286 854 978
377 446 367
565 397 170
466 261 508
466 633 400
596 622 740
Telefon
SEZNAM MONTÁŽNÍCH FIREM NA ÚZEMÍ ČR / seřazeno podle měst /
Ulice + č.p.
Firma
Mobil
603 793 193
606 377 994
603 268 416
602 838 148
603 533 685
607 747 608
602 402 461
603 320 099
777 588 322
603 953 168
607 528 242
777 830 330
603 495 334
608 456 681
603 861 676
603 505 144
604 341 402
603 424 207
603 319 010
603 242 651
603 206 800
602 716 952
604 286 297
777 152 445
603 828 793
603 259 733
608 304 002
603 447 765
602 262 659
728 876 472
603 410 531
721 485 028
603 700 830
603 254 568
603 421 888
608 442 690
608 879 340
775 665 577
777 137 137
603 419 769
777 104 666
Email
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
J5401-manual
EMOS spol. s r. o.
0-0-0-K
EMOS spol. s r.o.
Šířava 295/17
750 00 PŘEROV
tel.: 581 261 111
ZÁRUČNÍ LIST
HDTV digitální satelitní přijímač
HD BEN 100IR-PVR
VÝROBNÍ ČÍSLO: .................................................................
.................................................
DATUM PRODEJE
............................................................
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
1.ZÁRUČNÍ DOBA
Na tento výrobek poskytuje firma EMOS spol. s r. o. záruku po dobu 24 měsíců od data zakoupení
výrobku spotřebitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě
anebo nemohl být v době trvání záruky používán, jestliže charakter poruchy bránil jeho použití.
Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu!
2.ZÁRUČNÍ LIST
Bezplatný záruční servis je poskytován pouze v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku
(účtenky) a správně vyplněného záručního listu – musí obsahovat výrobní číslo, datum prodeje
a razítko prodejny (montážní firmy). Na kopie a nesprávně vyplněné záruční listy nebude brán zřetel.
3.OPRAVY V ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ DOBĚ
Záruční servis lze uplatňovat u organizace, kde byl výrobek zakoupen nebo u montážní firmy, která
provedla instalaci. Po uplynutí záruční doby je možné se obrátit přímo na servis firmy EMOS spol. s r. o.
Přerov, tel. 581 261 273.
4.ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY
Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (včetně poškození
v průběhu přepravy), nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma),
byl-li výrobek připojen na jiné napájecí napětí než je uvedeno v jeho technické specifikaci, a také
v případě úprav nebo oprav provedených mimo servis firmy EMOS spol. s r. o. Záruka nemůže být
také uplatněna v případě, vyžaduje-li spotřebitel modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí výrobku
(nebo systému sestaveného z několika komponentů) oproti výrobcem standardnímu provedení.
ZÁPIS ZÁRUČNÍCH OPRAV
Datum oznámení
datum provedení
č. montáž. listu
ZÁZNAM O PROVEDENÉ VSTUPNÍ KONTROLE
Datum: kontroloval:
podpis
J5401-manual
EMOS spol. s r. o.
0-0-0-K
Download

HD BEN 100IR-PVR - levneELEKTRO.cz