SUDIJSKI PRAVILNIK ZA
UMETNIČKO KLIZANJE
OPŠTA PRAVILA
Č LAN 1.
Rad svih sudija i drugih zvaničnika prema klasifikaciji ISU tokom sezone usklađuje i
vodi Sudijska komisija, kojom predsedava predsednik Sudijske komisije.
Č LAN 2.
U oblasti klizačkih sportova, pod zvaničnicima za umetničko klizanje a prema
klasifikaciji ISU, podrazumevaju se:
a. vrhovne sudije
b. bodovne sudije
c. tehnički kontrolori
d. tehnički specijalisti
e. operateri za unos podataka i ponovljeni snimak (data i video operateri)
U Klizačkom savezu Srbije (u daljem tekstu: KSS) registruju se svi zvaničnici u oblasti
umetničkog klizanja na području Republike Srbije s položenim odgovarajućim ispitom,
koji polažu na osnovu Statuta i ostalih normativnih akata KSS-a.
Č LAN 3.
Vrhovni ili bodovni sudija umetničkog klizanja može biti onaj koji zadovoljava sledeće
kriterijume:
• državljanin Republike Srbije
• navršio 18 godina starosti
• amater na području klizačkog sporta
• uspešno položio odgovarajući Sudijski ispit
• aktivno klizao i najmanje se dve godine takmičio na juniorskom ili
seniorskom državnom prvenstvu ili međunarodnim takmičenjima.
• aktivno klizao i tokom najmanje dve godine se takmičio četiri (4) puta na
prvenstvima ili međunarodnim takmičenjima u kategoriji interpretacije.
Sudija ne može suditi ukoliko:
• se bavi trenerskim poslom, osim u slučaju obuke u školi klizanja
• na takmičenju kategorije u kojoj nastupa član porodice do III kolena
• je profesionalno vezan za bilo koju klizačku organizaciju ili klub.
Č LAN 4.
Sva takmičenja na području Republike Srbije mogu voditi i suditi na njima samo sudije
s položenim odgovarajućim Sudijskim ispitom. Svoju dužnost sudije moraju obavljati u
skladu s Sudijskim pravilnikom i Pravilnikom ISU.
Č LAN 5.
Zvaničnici umetničkog klizanja imaju sledeća zvanja:
1. Vrhovne sudije:
• za ISU takmičenja
• međunarodni
• nacionalni
2. Bodovne sudije:
• za ISU takmičenja
• međunarodni
1
• nacionalni
• pripravnici
3. Tehnički kontrolori:
• za ISU takmičenja
• međunarodni
• nacionalni
• pripravnici
4. Tehnički specijalisti:
• za ISU takmičenja
• međunarodni
• nacionalni
• pripravnici
5. Operateri:
• za ISU takmičenja
• međunarodni
• nacionalni
• pripravnici
Počasne sudije imenuje ISU.
Tehnički kontrolori i tehnički specijalisti su sudije tehničkog žirija.
Sudija (vrhovni, bodovni, sudija tehničkog žirija) je aktivan ako je sudio najmanje na
jednom nacionalnom prvenstvu u 36 meseci i prisustvovao nacionalnom seminaru
najmanje jednom u 24 meseca.
Operater je aktivan ako je radio najmanje na jednom prvenstvu u 24 meseca i
prisustvovao nacionalnom seminaru najmanje jednom u 24 meseca.
Č LAN 6.
Imenovanja i napredovanja zvaničnika u oblasti umetničkog klizanja na zahtev
zainteresovanih predlaže Sudijska komisija Upravnom odboru KSS-a, a na osnovu
ovog pravilnika i Pravilnika ISU. Rok za prijave je do 01. aprila svake tekuće godine.
Č LAN 7.
ISU sudije i međunarodne sudije imenuje ISU. Molbu za prijavljuje KSS na osnovu
predloga Sudijske komisije KSS-a.
Č LAN 8.
Predlaganje za ISU sudije i međunarodne sudije sprovodi se u skladu sa Pravilnikom
ISU.
Zvanje nacionalnog bodovnog sudije i sudije tehničkog žirija stiče se uspešnim
suđenjem najmanje 24 meseca kao sudija prirpavnik na najmanje pet (5) takmičenja
na međuklubskom nivou.
Operater za državno prvenstvo može postati svaki operater pripravnik, koji obavi
funkciju na nekom prvenstvu. Tehnički kontrolor tog prvenstva preprouku upućuje
sudijskoj komisiji koja donosi odluku o ovom zvanju.
Č LAN 9.
Vrhovni sudija za državna prvenstva može postati svaki bodovni sudija za državna
prvenstva koji je uspešno sudio najmanje tri (3) puta na takmičenju u poslednjih 36
meseci na takmičenju juniorske ili seniorske kategorije.
Č LAN 10.
Naziv sudije prestaje:
• sa starosnom granicom navedenom u Pravilniku ISU;
• ukoliko se sudija pismenim putem odrekne titule;
• ukoliko sudija izgubi državljanstvo;
• ukoliko sudija počne da se bavi trenerskim radom;
2
•
ukoliko je protiv njega pokrenut krivični postupak za krivično delo za koje je
predviđena kazna zatvora do 3 meseca i više ili za krivično delo koje ga čini
nedostojnim za vršenje sudijske funkcije, u zemlji i u inostranstvu.
Č LAN 11.
Tehnički specijalista i pomoćnik tehničkog specijaliste mogu biti treneri, sudije ili bivši
klizači, prema pravilniku ISU-a. Oni ne mogu raditi na takmičenju u kategoriji u kojoj
se takmiče takmičari kojima su treneri, ili članovi porodice. Tehnički kontrolor može
biti sudija prema pravilima ISU-a.
Tehnički specijalista, pomoćnik tehničkog specijaliste i tehnički kontrolor moraju
zadovoljavati sledeće kriterijume:
• državljanin Republike Srbije
• navršio 18 godina starosti
• aktivno klizao i najmanje se dve godine takmičio na juniorskom ili
seniorskom državnom ili međunarodnom takmičenju
• uspešno položio ispit za sudiju tehničkog žirija
Operateri za unos podataka (data operater) i operateri ponovljenog snimka (video
operateri) mogu biti osobe koje zadovoljavaju sledeće kriterijume:
• državljanin Republike Srbije
• navršio 18 godina starosti
• završio nacionalnu ili obuku ISU-a za operatera
ORGANIZACIJA I DUŽNOSTI SUDIJSKE
KOMISIJE
Č LAN 12.
Predsednika Sudijske komisije imenuje Predsednik KSS-a na predlog Sudijske komisije.
Predsednik Sudijske komisije mora imati zvanje najmanje međunarodnog sudije.
Č LAN 13.
Sudijska komisija predlaže do 01. aprila tekuće godine predlog liste zvaničnika za
narednu sezonu, a po prijemu Sudijske liste ISU-a, utvrđuje i dostavlja konačnu listu
zvaničnika koja važi tokom naredne sezone.
Lista uključuje sve zvaničnike s njihovim imenima, adresama i telefonskim brojevima
koji će u sledećoj sezoni aktivno suditi, i koji ispunjavaju sve kriteriijume ovog
pravilnika i Pravilnika ISU.
U listu se automatski uključuju svi aktivni zvaničnici sa prethodne liste i sudije sa
položenim odgovarajućim Sudijskim ispitom na osnovu njihove pismene molbe, sa
izuzetkom onih koji su pisanim putem, a prema pravilniku Sekretarujata KSS, razrešeni
svoje funkcije. Sudija može raditi u školi klizanja, sa klizačima koji nemaju status
takmičara.
Č LAN 14.
Sekretarijat KSS za Sudijsku komisiju vodi registar svih zvaničnika u kojoj svaki
zvaničnik ima svoj karton sa svim registrovanim aktivnostima.
Č LAN 15.
Dužnosti Sudijske komisije su:
• da učestvuje u radu KSS-a u smislu razvoja klizačkog sporta i sprovodi sve
aktivnosti koje iz toga proizilaze
• da organizuje praktične i teoretske seminare za sudije i operatere najmanje
jednom godišnje a prema potrebi i više puta
• da organizuje seminar posle svakog učešća bilo kog predstavnika na
međunarodnom seminaru
• da brine o napredovanju sudija i operatera, te organizuje ispite za
pripravnike.
3
•
•
•
•
•
•
da imenuje zvaničnike za obavezne ISU seminare i ISU ispite prema pravilniku
ISU-a
da savetuje i daje uputstva za upotrebu pravila pri organizaciji takmičenja
da prati suđenje, protokole svih zvaničnika, te izveštaje vrhovnih sudija s
takmičenja
da priprema stručna mišljenja i obrazloženja pravila umetničkog klizanja
da obaveštava sve zvaničnike o izmenama i dopunama pravila umetničkog
klizanja
određuje sudije za sva takmičenja na kojima se takmiče klizači registrovani u
KSS-u, osim za međuklubska takmičenja gde sudije prijavljuju klubovi, ali uz
prethodno odobrenje Sudijske komisije.
PRAVA I DUŽNOSTI SUDIJA
Č LAN 16.
Ispit za pripravnike raspisuje se jednom godišnje najkasnije do 15. septembra tekuće
godine. Kandidati podnose pisane prijave Sekretarijatu KSS. Sudijska komisija mora
kandidata pismeno obavestiti o ispitnim rokovima najkasnije 15 dana pre ispitnog
roka. Poslednji ispitni rok može biti najkasnije 30. maja sledeće godine.
Č LAN 17.
Pod Sudijskim ispitom podrazumeva se ispit za sudije pripravnike koji može biti:
• ispit za bodovne sudije pripravnike
• ispit za pripravnike - sudije tehničkog žirija
Ispit za sudije je teoretski i praktičan:
• teoretski deo ispita obuhvata davanje odgovora na upitnik sa najmanje 25
pitanja iz Sudijskog pravilnika, Pravilnika ISU (opšteg i posebnog),
Takmičarskog pravilnika KSS-a, Statuta KSS-a i iz oblasti obrađene na
poslednjem seminaru. Prvi dan kada se ispit iz teoretskog dela može održati
je dan po završetku seminara.
• praktični deo ispita sprovodi se na takmičenju u kratkom programu i
slobodnom sastavu, i to na takmičenju i u obimu kako ga odredi Sudijska
komisija.
Ispit za operatere je praktičan i održava se na nekom od takmičenja.
Č LAN 18.
Kandidat može dobiti naziv bodovni sudija pripravnik, tehnički specijalista pripravnik
ili tehnički kontrolor pripravnik ukoliko je uspešno položio teoretski i praktičan deo
ispita. Polaganjem praktičnog ispita kadnidat za operatera dobija zvanje operatera
pripravnika.
Č LAN 19.
Ispitna komisija sastoji se od Predsednika Sudijske komisije i dva člana od kojih jedan
mora biti ISU sudija, a jedan najmanje sudija za međunarodna takmičenja.
Ispitna komisija pravi izveštaj za svakog kandidata. Novoimenovanom nacionalnom
sudiji ili operateru izdaje pisanu potvrdu o uspešno položenom ispitu i upisuje ga u
registar zvaničnika.
Č LAN 20.
Dužnost sudija je redovno usavršavanje i praćenje novosti u umetničkom klizanju.
Sudije moraju obavezno pohađati seminare u organizaciji KSS-a ili ISU-a najmanje
jednom u dve godine.
Sudija koji tokom 24 meseca ne prisustvuje ni jednom seminaru gubi pravo suđenja
sve dok ne prisustvuje seminaru.
Dužnost sudija je i redovno suđenje prema kalendaru takmičenja KSS-a.
Ostale dužnosti vrhovnog sudije i bodovnih sudija, kao i opšta pravila posebno su
propisana Pravilnikom ISU.
4
DELEGIRANJE SUDIJA ZA TAKMIČENJA
Č LAN 21.
Sudijska komisija na osnovu Pravilnika ISU određuje sudije za međunarodna
takmičenja, ISU prvenstva i Olimpijske igre.
Č LAN 22.
Sudijska komisija određuje vrhovne i bodovne sudije i članove tehničkog panela za sve
aktivnosti KSS-a.
Organizatori takmičenja Sudijsku komisiju moraju obavestiti o terminu takmičenja
najmanje 15 dana pre početka takmičenja, a o tačnom rasporedu (po grupama)
najmanje 7 dana pre početka takmičenja.
Sudije moraju o delegiranju za međunarodna takmičenja biti obavešteni najmanje 30
dana pre takmičenja, a za takmičenja na području Srbije 10 dana pre početka
takmičenja.
Č LAN 23.
Za državna prvenstva Sudijska komisija imenuje vrhovnog i najmanje troje bodovnih
sudija, i članove tehničkog panela.
Č LAN 24.
Zamenu sudije koji je delegiran za određeno takmičenje:
• može zahtevati sam sudija koji je delegiran za određeno takmičenje, ukoliko
iz opravdanih razloga ne može suditi. O opravdanim razlozima mora
obavestiti Sudijsku komisiju najmanje 7 dana pre početka takmičenja.
Zamenu može izvršiti vrhovni sudija na osnovu Pravilnika ISU
• Ostale organizacije ili osobe ne mogu zahtevati niti izvoditi zamenu sudija.
Iznenadni otkaz iz zdravstvenih razloga mora biti dokumentovan pisano s
potpisom odgovarajućeg lekara. Izuzetno, ukoliko se radi o razlozima koji
predstavljaju višu silu (bolest, smrt bližih članova uže porodice), o istima
može obavestiti kada se ti razlozi dogode pa čak i dan uoči takmičenja.
Č LAN 25.
Sudija koji je delegiran za određeno takmičenje mora prisustvovati takmičenju od
početka Sudijske sednice (vrhovni sudija od početka Takmičarske komisije) do
završnog Sudijskog sastanka na kraju takmičenja.
Č LAN 26.
Svaki međunarodni sudija mora predati izveštaj s međunarodnog takmičenja Sudijskoj
komisiji, s posebnim komentarom nastupa reprezentativaca Republike Srbije. Rok
predaje izveštaja je 14 dana od dana završetka takmičenja.
Č LAN 27.
Vrhovni sudija na svim domaćim takmičenjima mora u roku od 2 nedelje od završetka
takmičenja predati izveštaj o takmičenju i suđenju na takmičenju Sudijskoj komisiji.
Vrhovni sudija priprema izveštaj o kvalitetu takmičenja, koji obuhvata sledeće:
• kvalitet organizacije takmičenja;
• kvalitet klizanja u svakom segmentu;
• kvalitet suđenja i sposobnost svakog bodovnog sudije da saopšti kako je
razumeo pravila i njihovu primenu;
• merenje vremena manifestacije;
• napomene za bodovne sudije, u vezi sa njihovom sposobnošću da sprovode
sistem suđenja ISU-a;
• dodatne napomene (ako je potrebno);
• predloge za poboljšanje.
Vrhovni sudija šalje izveštaj bez odlaganja (tj. u roku od 14 dana nakon takmičenja)
Sekretarijatu ISU-a.
5
Tehnički kontrolor priprema izveštaj o kvalitetu takmičenja u roku od 14 dana od
završetka takmičenja, koji obuhvata sledeće:
• ocena rada tehničkog specijaliste;
• ocena rada pomoćnika tehničkog specijaliste;
• ocena rada operatera za unos podataka;
• ocena rada operatera za ponovljeni snimak;
• dodatne napomene (ako je potrebno);
• predloge za poboljšanje.
ČLAN 28
•
•
Zvaničnici za rad na takmičenjima imaju pravo na naknadu troškova prema
odluci Upravnog odbora KSS.
Sudija za rad na takmičenjima ima pravo na sudijsku taksu. Sudijska taksa se
obračunava prema broju takmičara i nju utvrđuje UO KSS na predlog sudijske
komisije
DISCIPLINSKE ODREDBE
ČLAN 29.
Na rad i ponašanje sudija se primenjuju odredbe svih Pravilnika iSU-a, svih Objava
ISU-a, Etičkog kodeksa ISU-a i Disciplinskog pravilnika KSS-a.
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Č LAN 30.
Sve žalbe u drugom stepenu rešava Upravni odbor KSS-a na prvom narednom
sastanku, a u trećem stepenu Skupština KSS-a.
ČLAN 31.
Pravilnik se primjenjuje od od 16.10.2013.
U Beogradu, 16. oktobra 2013.
Vojislava Vasović, predesednik KSS
6
Download

Sudijski pravilnik - Klizački Savez Srbije