FUDBALSKI SAVEZ MAČVANSKOG OKRUGA
15000 Šabac,M.Obilića 2,P.Fah 156; Tel: 015/352-023;Fax:015/601-008
Маt.br.:07342217 ; PIB: 100085095 ; Račun: 160-18559-77
Web: www.fsmo.rs ; E-mail: [email protected]
Šabac, 23.02.2015.
Broј: 8
T R O Š K O V N I K
FUDBALSKOG SAVEZA MAČVANSKOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U
ŠAPCU ZA TAKMIČARSKU 2014/15.GODINU – PROLEĆNI DEO
1. VISINA ČLANARINE ZA TAKSE NA ŽALBU PO TP i DP FSS
- Članarina za žalbe u I stepenu (kod komesara liga)…………………………… 4.000,oo din.
- Članarina za žalbe u II stepenu (kod Komisije za žalbe)……………………
8.000,oo “
- Članarina za žalbe službenih lica kod KUS-a (I stepen)………………………. 3.000,oo “
- Članarina za žalbe službenih lica kod Izvršnog odbora UFS (II stepen)……… 5.000,oo “
- Vanredno ublažavanje kazne kod Izvršnog odbora FS Mačvanskog okruga….. 15.000,oo “
- Visina novčanih kazni za klubove.................................................................. od 5.000,oo “
do 30.000,oo “
2. VISINA ČLANARINE IZ OSNOVNOG PRAVILNIKA O
STRUČNO-PEDAGOŠKOM RADU U KLUBOVIMA
- Članarina trenera Mačvanske okružne lige …………………………………. 2.000,oo “
- Članarina trenera međuopštinskih fudbalskih liga ………………………….. 1.000,oo “
- Članarina trenera liga mlađih kategorija …………………………………….
500,oo “
3. VISINA DNEVNICE SAVEZA …………………………………………….
VISINA DNEVNICE SAVEZA ½……………………………………………
Prevozni troškovi: - Sopstveno vozilo (25 din./km)
- Javni prevoz (autobuska karta)
1.400,oo “
700,oo “
4. VISINA MESEČNE ČLANARINE KLUBOVA NA IME
VOĐENJA TAKMIČENJA I RADA FS MAČVANSKOG
OKRUGA ZA TAKMIČARSKU 2014/15.GODINU
PROLEĆNI DEO
Mačvanska okružna liga …………………………………………………….. 3.500,oo “
Međuopštinske fudbalske lige ………………………………………………. 2.000,oo “
NAPOMENA: Klubovi, nalogom za prenos, na račun Saveza,
uplaćuju članarinu u tri rate i to:
I rata za JANUAR i FEBRUAR……. ………… do 10.03.2015.godine
II rata za MART i APRIL……………………... do 20.04.2015.godine
III rata za MAJ i JUNI…….……………………do 18.05.2015.godine
Navedene rate (Mačvanska okružna liga – 3 x 7.000,oo din. ; međuopštinske
fudbalske lige – 3 x 4.000,oo din.) uplaćuju se, nalogom za prenos, na račun FS
Mačvanskog okruga broj:. 160-18559-77, uz poziv na broj: 33
5. VISINA TROŠKOVA SLUŽBENIH LICA OKRUŽNOG STEPENA TAKMIČENJA
Mačvanska okružna liga
Sudijska taksa po osobi (sudija utakmice)……. ………………………… .. 2.200,oo din.
Sudijska taksa po osobi (pomoćnici sudije)…... ………………………… .. 1.900,oo din.
(glavni sudija uplaćuje 20% za celu sudijsku trojku – 440,oo + 2 x 400,oo = 1.240,oo din.
na račun Saveza broj160-18559-77, uz poziv na broj: 55.
Delegatska taksa ……………………………………………………… 1.400,oo “
Međuopštinske fudbalske lige
Sudijska taksa po osobi (sudija utakmice)……. ………………………… .. 1.500,oo din.
Sudijska taksa po osobi (pomoćnici sudije)…... ………………………… .. 1.400,oo din.
(glavni sudija uplaćuje 20% za celu sudijsku trojku – 300,oo + 2 x 250,oo = 800,oo din.
na račun Saveza broj: 160-18559-77, uz poziv na broj: 55.
Delegatska taksa ……………………………………………………… 1.100,oo “
Lige mlađih kategorija
Sudijska taksa po osobi………………………………………………
Delegatska taksa …………………………………………….. ……..
800,oo “
800,oo “
NAPOMENA: Putni troškovi se mogu naplatiti za sopstveno vozilo (službena lica iz
istog pravca mogu koristiti samo jedno vozilo) po ceni od 25,oo din/km,
ili u visini cene autobuskog prevoza, od mesta boravka, do mesta
odigravanja utakmice i nazad.
U slučaju neodigravanja utakmice, službena lica (sudije i delegat)
naplaćuju troškove u visini 1/2 dnevnice (700,oo din. po osobi) i
putne troškove.
______________________________
/ Teh.sekretar, Dejan Antonić
/
PREDSEDNIK,
Simeunović Dragan,s.r.
Download

troškovnik