Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija
Šabac
ORGANSKA PROIZVODNJA
POVRĆA
dr Vera Rašković
Neka tvoja hrana bude tvoj lek i
neka tvoj lek bude tvoja hrana.
(Hipokrat, 460-370 p.n.e)
• Potrebe za organskom hranom sve više rastu.
• Sertifikacija proizvoda kao organskog je garant
potrošaĉima da je hrana raznovrsna i visoko
kvalitetna.
• Ispitivanja (1991-1992) iz biobašte u zoni subotiĉke
pešĉare su pokazala da je povrće imalo više suve
materije, vitamina C i manje nitrata. Povrće se
odlikovalo prirodnim ukusom mirisom i veoma
dobrim morfološkim kvalitetom (B.Lazić)
U Srbiji se, prema poslednjim
podacima (2012), pod
organskom proizvodnjom
hrane nalazi 11.000 ha, a plan
je da se do 2014. površina
obradivog zemljišta kao
organski sertifikovanog ili u
procesu konverzije poveća do
50.000 ha.
Organsko povrtarstvo, pre
svega treba razvijati na
porodiĉnim farmama.
(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 36/13 од 19. априла
2013. године)
1. Послове контроле и сертификације у органској производњи за
2013. годину обављају следеће контролне организације:
1)„CONTROL UNION DANUBE” д.о.о., Београд, Булевар Михајла
Пупина 21/6;
2) „ECOCERT BALKAN” д.о.о., Београд, Главна 13м/III;
3) „ETKO PANONIJA” д.о.о., Нови Сад, Трг слободе 3/III;
4) „ORGANIC CONTROL SYSTEM” д.о.о., Суботица, Трг цара
Јована Ненада 15/I;
5) „SUOLO E SALUTE BALKAN” д.о.о., Београд, Булевар краља
Александра 98;
6) „TMS CEE” д.о.о., Београд, Рудничка 2.
2. Овај списак објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
Број: 119-01-244/2013-09
У Београду, 17. априла 2013. године
МИНИСТАР Горан Кнежевић
Uslov za zapoĉinjanje organske
povrtarske proizvodnje
• prostorna izolacija
• nezagaĊeno zemljište
• kvalitetna voda za
navodnjavanje
Oblici organskog povrtarstva
Organska proizvodnja obuhvata proizvodnju
povrća na otvorenom (bašti ili njivi),
u zaštićenom prostoru (neposredno
pokrivanje biljaka, plastenici i staklenici) kao i
hobi sistem gajenja.
Plodored
Više kriterijuma:
• odnos prema stajnjaku
I-grupa (vreţaste, kupusnjaĉe,
plodovite solonace, celer)
II-grupa (korenaste vrste,
lukovi, salata, spanać, rotkva i
rotkvica)
III- grupa(leguminoze)
Redukovana obrada zemljišta
Umesto duboke obrade samo
rastresanje zemljišta, ali tek kada
zemljište postane bogato organskom
materijom
Đubrenje u organskoj
proizvodnji mora se vršiti u
skladu sa plodnošću zemljišta i
vrstom organske proizvodnje u
kojoj je dozvoljena upotreba
Ċubriva organskog porekla i
prirodnih mineralnih Ċubriva,
radi odrţavanja i poboljšanja
plodnosti
Po pravilu, Ċubriva bi trebalo da
potiĉu iz sopstvenog
gazdinstva. Zato je osnova
organske proizvodnje u
uravnoteţenom odnosu biljne i
stoĉarske proizvodnje.
Svaki drugi proizvoĊaĉ uzgaja
domaće ţivotinje?!
Reproduktivni materijal
Član.16
Reproduktivni materijal za biljnu i stočarsku
proizvodnju koji se koristi u organskoj
proizvodnji mora da bude proizveden
metodama organske proizvodnje.
Izuzetno
SEME IZ KONVENCIONALNE
PROIZVODNJE KOJE NIJE
TRETIRANO SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU
BILJA MOŢE SE KORISTITI AKO:
•Nema semena na trţištu
•Koristi se za naučno istraţivački rad
•Autohtona sorta
DO 2009. GODINE U SRBIJI NIJE BILO
PROIZVODNJE SERTIFIKOVANOG ORGANSKOG
SEMENA
------------------------------------------------------------------------------PROIZVOĐAČI SU KORISTILI
KONVENCIONALNO HEMIJSKI
NETRETIRANO SEME
SEME IZ LOKALNIH
POPULACIJA
Ako se koristi sopstveno seme, u predhodnoj
godini treba semensku proizvodnju prijaviti
sretifikacionoj kući.
Proizvodnja rasada
• Osnovna pravila
• Dezinfikovan
supstrat
• Dezinfikovane
posude
• Kvalitetno seme
• Optimalna nega
rasada
Nega useva
• Okopavanje
• Medjuredno kultiviranje
• ProreĊivanje useva
• Navodnjavanje
• Pinciranje, zalamanje
• Oprašivanje
• Zaštita od bolesti i štetoĉina
Zastita useva
Akcenat se stavlja na prevenciju
umesto leĉenja
• suzbijanje korova,
• okopavanje,
• kultiviranje
• plodored
• gajenje meĊu useva
•Savremena mehanizacija
Znaĉaj gajenja meĊuuseva
MeĊuusev predstavlja usev koji pored glavne
kulture, gajite u meĊurednom rastojanju vašeg
voćnjaka, povrtnjaka... (npr. detelina, pasulj u
voćnjaku).
Pozitivni efekti saţivota više useva su razliĉiti:
- koristi se raspoloţivi prostor na najbolji mogući
naĉin;
- smanjuju se troškovi Ċubrenja (gajenjem
leguminoznih biljaka koje obogaćuju zemljište);
- ĉuva se zemljišna vlaga i spreĉava se ispiranje
hraniva;
- popravljaju se fiziĉke, hemijske i biološke osobine
zemljišta;
- spreĉava se erozija (gajenjem biljaka sa dubokim
korenovim sistemom kao što je npr. lucerka);
- smanjuje se upotreba pesticida;
- utiĉe na oĉuvanje kvaliteta vode.
Malĉovanje
Zaštita od bolesti
• Gajenje uz potporu
Biljna vrsta
Štiti od
Beli luk
Bakterija i gjiva
Bosiljak
muve
Crni luk
Mrkvine muve
Dragoljub
Lisne vaši i kupusara
Ren
Krompirove zlatice
Kadifica
nematoda
Majčina dušica
Kupusara, puževa
Maslačak
mlečika
Nematoda
rovca
Neven
Nematoda i kupusara
Paprat
Puževa, mrava
paradajz
kupusara
žalfija
Puževa
Izvor: B Lazić,Moja biobašta
Biljke koje su prekrivene agrotekstilom i koje su
pod tunelima ne samo da ranije pristiţu za
berbu već su otpornije na bolesti i štetoĉine, što
omogućava ostvarenje većeg prinosa u odnosu
na kontrolu (Kunicki et al.,1994).
Do sliĉnih rezultata došli su Balaţ i sar. (2006).
Gajili su tolerantne hibride krastavaca uz
prekrivanje agrotekstilom, te je izbegnuta
upotreba fungicida a usevi su ostali zdravi kod
najmanje 12 branja
BERBA I ĈUVANJE POVRĆA
• PRAVILNA BERBA
• SORTIRANJE
• HLAĐENJE
POVRĆE SE KUPUJE OĈIMA
IMA LI DOBRIH PRIMERA?
"BIO FARMA MAMUŽIĆ"
Josip Mamuţić
Organska poljoprivreda na 30 hektara
Porodica Vozar iz Kisača bez finansijske
pomoći države organizovala sertifikovanu
proizvodnju 60 vrsta povrća
HVALA NA PAŢNJI !
Download

ORGANSKA PROIZVODNJA POVRĆA