Radimpex Software - Tower 7 - druga informacija - april 2012.
Tower 7 - novine u odnosu na verziju 6
Ovo je lista novina ugradjenih u verziju 7 (izuzetak je par ranije najavljenih stavki koje još
nisu završene ali su u fazi da budu uvedeni u prvom ili drugom narednom Build-u). Takođe,
lista sadrži i nekoliko naknadno uvrštenih stavki koje nisu bile pomenute u prvom spisku.
Listu čine samo značajnije novine i izostavljene su male i manje bitne izmene koje će
takođe biti sastavni deo nove verzije.
Takođe, kao i obično, i nakon objavljivanja nove verzije nastavićemo da je unapređujemo i
poboljšavamo pa smo i za tu fazu razvoja programa predvideli nekoliko važnih tema.
1. Modeliranje
•
Modeliranje elasto-plastičnog ponašanja elemenata konstrukcije sa zadavanjem
granice plastifikacije - elasto-plastični (E-P) granični uslovi u ploči, E-P zglobovi u
gredama/stubovima, E-P ponašanje oslonaca, E-P link elementi
•
Mogućnost modeliranje tla u vidu elastičnog poluprostora. Mogucnost definisanja
slojeva različitih svojstava i topologije u preko proizvoljnog broja bušotina.
[programiranje zavrseno, u fazi je testiranja i bice objavljeno u jednom od narednih
build-ova]
•
Značajno unapređenje u modeliranju i analizi zidanih konstrukcija ili konstrukcija sa
zidovima od opeke - uveden je novi materijal, omogućeno je automatizovano
generisanje odgovarajućih graničnih uslova na konturama tih zidova i omogućeno je
definisanje linija sa elasto-plastičnim ponašanjem sa unapred definisanom nosivošću.
2. Opterećenje
•
Površinsko opterećenje po grednom roštilju - u vidu standardnog entiteta površinskog
opterećenja ali takvog da u sebi sadrži podatak o gredama na koje se primenjuje.
Ovo je zamena za konvertor opterećenja koji je trajno konvertovao površinsko
opterećenje u niz koncentrisanih sila ili niz linijskih sila, kod kojeg se javljao
problem naknadne promene jednom zadatog intenziteta opterećenja. (Stari alat
"konvertor opterećenja" i ostaje i dalje dostupan)
•
Linijsko opterećenje "po projekciji" - za lakše zadavanje opterećenja od snega na
kose i lučne nosače.
www.radimpex.rs
- strana 1/7 -
[email protected]
Radimpex Software - Tower 7 - druga informacija - april 2012.
•
Mogućnost da se nekom "običnom" slučaju opterećenja pre proračuna dodeli status
"seizmički" kako bi se proračun uticaja za taj slučaj opterećenja izvršio sa seizmičkim
modelom
•
Omogućeno da tačkasto opterećenje bude definisano tako da istovremeno sadrži tri
komponente sile i tri komponente momenta.
•
Omogućeno da pokretno opterećenje sadrži momenat savijanja - i linijski i tačkasti
•
Putanja kabla prednaprezanja može biti zadata na još jedan način, putem splajna,
glatke krive linije treceg stepena. Novi način zadavanja parametara, proračun dužine
elastičnog skraćenja kabla.
•
Opterećenje od tla u wizard-u za opterećenje može biti definisano kao aktivni,
pasivni ili pritisak u stanju mirovanja.
3. Seizmička analiza
•
Mogućnost zadavanje proizvoljnog pravca seizmičkog delovanja za multimodalne
seizmičke slučajeve opterećenja.
•
Mogućnost uzimanja u obzir efekata slučajne torzije u multimodalnoj seizmičkoj
analizi
•
Pomoć pri određivanju parametara za proračun faktora ponašanja za proračun po EC8
•
Mogućnost zadavanja faktora participacije i spektralne krive za svaki seizmički slučaj
(pravac) opterećenja posebno.
•
Mogućnost modeliranja programiranog ponašanja konstrukcije pri seizmičkim
dejstvima definisanjem elasto-plastičnih zglobova sa zadatom granicom
plastifikacije.
•
Dijagnostika tonova oscilovanja - procena faktora angažovanja mase svakog tona pre
seizmičkog proračuna i otkrivanje tonova koje čine lokalna oscilovanja kao i mesta
gde su se javila lokalna oscilovanja [u spisak je ubačeno naknadno]
www.radimpex.rs
- strana 2/7 -
[email protected]
Radimpex Software - Tower 7 - druga informacija - april 2012.
4. Korisnički interfejs
•
Prozor sa 2D pogledom sadrži tabove poslednje posećenih nivoa/ramova-pomoćnih
pogleda koji omogućavaju trenutnu promenu trenutno aktivnog 2D pogleda.
•
Grupe selektovanja - mogućnost definisanja do 64 grupe entiteta koje se mogu
selektovati jednim potezom. Uvedena je i brza, takozvana "prethodna selekcija" ponovna selekcija prethodno selektovane grupe entiteta.
•
Izmena u načinu prikaza modela u 3D pogledu - "Tekući 2D pogled" osim tekućeg 2D
pogleda prikazuje i bledi ostatak modela.
•
Prikaz karakteristika i svojstava entiteta iznad kojih se nalazi kursor miša. Mogućnost
uticanja na sadržaj i količinu prikazanih informacija
•
Povećanje maksimalnog broja grupa sakrivanja sa 32 na 64. [u spisak je ubačeno
naknadno]
•
Ograničeni Orbit - jednostavniji za upotrebu i sa prirodnijim ponašanjem [u spisak je
ubačeno naknadno]
•
Višestruka selekcija u dijalozima za setove greda i ploča omogućava masovnu dodelu
materijala
5. Obrada rezultata
•
Alat za proračun relativnog ugiba greda.
•
Prikaz numeričkih vrednosti dijagrama i izolinija u 3D pogledu, reljefni prikaz
izolinija u 3D pogledu
•
Eksport dela proračunatog modela uz mogućnost da se unutrašnje sile u
gredama/stubovima i pločama/zidovima koje se ne eksportuju a u vezi su sa onim
delom konstrukcije koji se eksportuje, pretvaraju u spoljašnje opterećenje.
•
Prikaz rezultante (položaja i intenziteta) reakcije površinskog oslonca uz mogućnost
www.radimpex.rs
- strana 3/7 -
[email protected]
Radimpex Software - Tower 7 - druga informacija - april 2012.
da korisnik sam definiše tačku u odnosu na koju će se izvršiti redukcija uticaja i
određivanje rezultante.
•
Uvoz kombinacija opterećenja iz drugog modela Spremište za kombinacije - snimanje
trenutno definisanih kombinacija sa mogucnoscu da se upotrebe kasnije, nakon
izmena i ponovnih proracuna
•
Prikaz opisa entiteta, setova i oznaka pozicija, intenzitete opterecenja i u 3D
prozoru
•
Prikaz numeričkih vrednosti izolinija uticaja u površinskim entitetima i u 3D pogledu.
•
Omogućena je promena tona u dijalogu za animaciju forme oscilovanja.
•
Generisanje tekstualnih izveštaja za tekući slučaj opterećenja kada je tekući slučaj
opterećenja anvelopa sada omogućava da korisnik sam izabere za koje slučajeve
opterećenja će izveštaj biti generisan.
•
Filtriranje kombinacija opterećenja - izbacivanje duplih, sortiranje prema broju
uključenih opterećenja, poništavanje svih koeficijenata i mogućnost njihove
višestruke dodele.
•
Dodatno kotiranje dijagrama uticaja omogućeno je i za preseke u ploci
6. Dimenzionisanje betona
•
Automatizacija analize seizmičkih zidova - dimenzioner seizmičkih zidova automatski
dimenzionise proizvoljan broj zidova po visini (za više spratova odjednom) ,
automatski odredjujući najmerodavnije preseke za koje treba prikazati izveštaj
(korisnik pri tome ima mogućnost i da sam po svojoj želji ubaci dodatne preseke u
izveštaj). Vodi se računa i o otvorima u zidovima. Dimenzioner seizmičkih zidova se
snima u fajl sa rezultatima betona i ne mora se svaki put nanovo definisati.
•
Proširenje funkcionalnosti pri dimenzionisanju seizmičkih zidova omogućen je način
dimenzionisanja "dominantni momenat" kao i proračun armature za prijem smičućih
sila po pravilima za grede čime se omogućava upotreba ove komande i za
nesimetrično dimenzionisanje pri zimenzionisanju zidnih nosača. [u spisak je
ubačeno naknadno]
•
Položaj preseka i parametri za definisanje seizmičkih zidova ne gube se nakon izlaska
iz programa i snimaju se zajedno sa rezultatima dimenzionisanja betona.
www.radimpex.rs
- strana 4/7 -
[email protected]
Radimpex Software - Tower 7 - druga informacija - april 2012.
•
Generisanje interakcionog dijagrama i kontrola nosivosti armirano-betonskog
stuba/grede
•
Kontrola proboja ploča po TPBK propisima
•
Kontrola proboja ploča po SNIP propisima [programiranje zavrseno, u fazi je
testiranja i bice objavljeno u jednom od narednih build-ova]
•
Kontrola ploča na proboj se može sprovoditi i u 2D modelima (na mestima tačkastih
oslonaca) i može se sprovoditi na mestima kratkih zidova (zidova sa dimenzijama
stubova)
•
Pri usvajanje armature u gredama omogućeno je dodavanje računski nepotrebne
iteracije armature. Olakšan rad sa iteracijama armature ubacivanjem liste iteracija
u dijalog.
•
U kalkulatoru za dimenzionisanje betonskog preseka omogućeno je zadavanje niza
uticaja za koje će se dimenzionisanje sprovesti - proračun armature za anvelopu
uticaja.
•
Omogućeno podešavanje gustine tačaka greda/stubova u kojima će se vršiti
dimenzionisanje
•
Multiselekcija u dijalogu za šemu kombinovanja radi lakšeg zadavanja vrste
opterećenja, trajnosti, alternativnosti i medjusobnog kombinovanja-isključivanja
•
Omogućena je dodela istih podataka svim štapovima ili pločama istog seta pri
zadavanju lokalnih ulaznih podataka
•
Kontrola stanja napona u zidanim zidovima [u spisak je ubačeno naknadno]
•
Eksport armature ploca u ArmCAD - spajanje oblasti armiranja u slucajevima kapitela
(oblast unutar oblasti) u zoni gde su ivice ploce poravnate a armatura usaglasena [u
spisak je ubačeno naknadno]
•
Opcija da se inicijalno dimenzionisanje ploca vrsi prema zadatom lokalnom
koordinatnom sistemu svake ploce (do sada je inicijalni pravac opstavljanja armature
bio odredjen koordinatnim sistemom u kojem se ploca vidi u 2D pogledu).Ovime se
omogucava da se i bez zadavanja oblasti armiranja dobije prikaz racunski potrebne
armature postavljene u zeljenom pravcu. [u spisak je ubačeno naknadno]
www.radimpex.rs
- strana 5/7 -
[email protected]
Radimpex Software - Tower 7 - druga informacija - april 2012.
7. Dimenzionisanje čelika i drveta
•
Filter za prikaz dimenzionisanih štapova sa iskorišćenjem u zadatom opsegu ili samo
onih sa najekstremnijim iskorišćenjem - po svakom setu štapa zasebno.
•
Omogućena je dodela istih podataka svim štapovima istog seta pri zadavanju lokalnih
ulaznih podataka
•
dimenzionisanje Z, C, Omega, Sigma profila [programiranje u toku i bice objavljeno
u jednom od narednih build-ova]
•
Mogućnost preimenovanja familija profila u bazi profila [u spisak je ubačeno
naknadno]
8. Editor hartije i izveštaji
•
Ubacivanje novih tekstova u grafičke blokove - proizvoljni tekstovi na proizvoljnom
mestu.
•
Naknadno menjanje sadržaja tekstualnih izveštaja - izmena vrednosti, opisa...
•
Olakšana promena karakteristika blokova time što će panel sa podacima
karakteristika bloka biti stalno prisutan i vidljiv (usidren ispod drveta koji prikazuje
strukturu izveštaja) omogućavajući direktnu izmenu i primenu novih karakteristika na
jedan ili više selektovanih blokova.
•
Olakšano kopiranje i premeštanje blokova, višestruka selekcija ubacivanje blokova
ispred ili iza određenog bloka ili na početak ili kraj fascikle.
•
Omogućeno iscrtavanje okvira na stranici izvestaja-celog ili samo pojedinih linija
9. Razno
•
Mogućnost prebacivanja konfiguracionih fajlova sa jednog na drugi računar izvedeno je u vidu "pakovanja" konfiguracionih fajlova u jedinstvenu arhivu iz koje je
nakon toga moguće uvesti sve ili samo odabrane konfiguracionih fajlove.
•
Zaključavanje Tower-ovog ulaznog fajla šifrom. Zaključani fajl će se moći otvoriti i
gledati ali se eventualne izmene neće moći snimiti.
www.radimpex.rs
- strana 6/7 -
[email protected]
Radimpex Software - Tower 7 - druga informacija - april 2012.
•
Kompaktnaost instalacije - cela instalacija programa se sastoji od samo jednog
jedinog izvršnog fajla - odnosi se kako na lokalnu i mrežnu tako i na klijentsku
instalaciju
•
Mogućnost prilagođavanja veličina radnih prozora dimenzijama monitora - 4:3 ili 16:9
Još jednom, Radimpex Software koristi priliku da se zahvali svim korisnicima programa koji
su svojim predlozima, sugestijama i kritikama doprineli da program bude bolji i kvalitetniji.
www.radimpex.rs
- strana 7/7 -
[email protected]
Download

Tower 7 - novine u odnosu na verziju 6