jednoru~ne slavine
"BIT SVIH STVARI JE VODA,
JER VODA JE SVE,
I SVE SE U VODU VRA]A"
(Tales iz Mileta, 625-574. g. pre Hrista)
Radoznalost je ~udna ljudska pojava. To je ne{to {to nas tera da stalno tragamo za ne~im novim, lep{im,
ne~im {to }e nam `ivot u~initi boljim i sadr`ajnijim. Taj unutra{nji glas koji nam ne da mira i tera nas stalno
napred, u~inio je da kupatilo postane potpuno ravnopravan deo stana, nekada va`niji i od sobe ili kuhinje.
Dana{nje kupatilo je prostor iz koga se ne "be`i" ve} naprotiv prostor u kome se boravi sve vi{e i du`e posle
napornog dana, prostor u kome se u`iva i relaksira. Ure|enje i opremanje kupatila postaje potpuno ravnopravno sa ure|enjem dnevne sobe. Posve}uje mu se posebna pa`nja a zahvaljuju}i izuzetno velikoj
ponudi kvalitetne i dizajnerski najraznovrsnije kupatilske sanitarije, opremanje kupatila postaje pravi izazov.
U zavisnosti od unutra{njeg li~nog afiniteta, kupatilo mo`e biti ure|eno u stilu starih pro{lih vremena ili pak
potpuno moderno sa izrazito o{trim i ravnm linijama. U svakom slu~aju kupatilo }e vam biti kao va{ san
ali samo kada se u njemu OPUSTITE I [email protected]
Zbog toga Vam preporu~ujemo da nas posetite i izaberete Va{ stil KUPATILA.
www.minotti.rs
UNA 2
PRIMA 6
STANDARD 10
AQUA 16
NUOVA 20
BELLA 26
VENETO 30
TUBO 34
N O VA L I N I J A
UNA
Novi model koji u sebi sadr`i
najnovija saznanja u tehnologiji
izrade slavina upotpunjen
kreativno{}u vrhunskih dizajnera.
Slavina za prostore
sa posebnim ose}ajem,
mesta gde misli postaju dela.
2
UNA
Harmonija oblika prefinjene
elegancije. Bogatstvo estetike
minimalizma.
5111
5115
Jednoru~na slavina
za kadu
Jednoru~na slavina
zidna
4
5114
5114-3
Jednoru~na slavina
za sudoperu
(model sa 2 ili 3 cevi)
5113
5112
5116
Jednoru~na slavina
za tu{ kabinu
Jednoru~na slavina
za lavabo STH
Jednoru~na slavina
za bide
N O VA L I N I J A
PRIMA
Dizajn ultimativne
~isto}e forme i vrhunski kvalitet
za presti`no okru`enje u svetu
modernih kupatila.
Primarna i beskompromisna
u svakom pogledu.
Jasne i elegantne linije
isti~u specifi~nu estetiku.
6
PRIMA
Novi model je prvi kako u
pogledu dizajna tako i
odnosa kvaliteta i cene.
4111
4115
Jednoru~na slavina
za kadu
Jednoru~na slavina
zidna
8
4114
4114-3
Jednoru~na slavina
za sudoperu
(model sa 2 ili 3 cevi)
4113
4112
4116
Jednoru~na slavina
za tu{ kabinu
Jednoru~na slavina
za lavabo STH
Jednoru~na slavina
za bide
STANDARD
Model koji predstavlja oli~enje
savr{enstva za sve potrebe i
namene. Odjek klasi~nog dizajna
jednoru~ne slavine prepunog
{arma i uspomena.
Svedene forme i vanvremenski
dizajn sa prizvukom tradicije.
10
STANDARD
Proveren kvalitet materijala
omogu}ava pouzdanost u radu bez
obzira na dugogodi{nju upotrebu.
6881
6882
6882 - 30
Jednoru~na slavina
za kadu
Jednoru~na slavina
zidna
Jednoru~na slavina
zidna
(model sa {vedskom lulom)
12
6884
8884
6883
Jednoru~na slavina
za sudoperu
(model sa 2 cevi)
Jednoru~na slavina
za sudoperu
(model sa 3 cevi)
Jednoru~na slavina
za tu{ kabinu
STANDARD
Standardna ponuda velikog broja
modela za sve namene.
6888
8888
6910
Jednoru~na slavina
za sudoperu - labud
(model sa 2 cevi)
Jednoru~na slavina
za sudoperu - labud
(model sa 3 cevi)
Jednoru~na slavina
sa tu{ ru~icom
frizerska
14
6885
6889
7833
Jednoru~na slavina
za lavabo STH
Jednoru~na slavina
za bide
Jednoru~na slavina
za mali proto~ni bojler
AQUA
Atraktivan program koji
predstavlja kombinaciju starog i
novog, sjajnog i mat, svetla i
tame, robusnog i elegantnog.
Vrhunske performanse
i savr{ena funkcionalnost.
16
AQUA
Kombinacija sjajnog i matiranog
metala podse}a na kombinaciju
mirne i uzburkane vode.
8031
8035
Jednoru~na slavina
za kadu
Jednoru~na slavina
zidna
18
8034
8034 - 3
Jednoru~na slavina
za sudoperu
(model sa 2 ili 3 cevi)
8033
8032
8036
Jednoru~na slavina
za tu{ kabinu
Jednoru~na slavina
za lavabo STH
Jednoru~na slavina
za bide
NUOVA
Robustan, sna`an, ~vrst i
prvenstveno elegantan model.
Vrhunski dizajn i performanse
za one koji su uvek korak ispred.
Sofisticirana estetika za one
koji umeju da je prepoznaju.
20
NUOVA
Slavina koja se svojom ~vrstinom i
robusno{}u mo`e suprotstaviti
vodi i vremenu.
8041
8045
8044
Jednoru~na slavina
za kadu
Jednoru~na slavina
zidna
Jednoru~na slavina
za sudoperu
(model sa 2 cevi)
22
8044-3
8043
8042
Jednoru~na slavina
za sudoperu
(model sa 3 cevi)
Jednoru~na slavina
za tu{ kabinu
Jednoru~na slavina
za lavabo STH
24
NUOVA
Pravu vrednost slavine oli~ava
robustan izgled i rafinirani dizajn.
8046
8048
Jednoru~na slavina
za bide
Jednoru~na slavina
za mali proto~ni bojler
BELLA
Ekstravagantan model, sa
detaljima koji iznena|uju i
osvajaju. Samouverenost
sa toplinom.
[arm i sigurnost koji o~ekuju
da im se prepustite.
26
BELLA
Idealna slavina za prostor koji
namerava da iznenadi i osvoji.
8381
8385
Jednoru~na slavina
za kadu
Jednoru~na slavina
zidna
28
8387
8387-3
Jednoru~na slavina
za sudoperu
(model sa 2 ili 3 cevi)
8383
8382
8386
Jednoru~na slavina
za tu{ kabinu
Jednoru~na slavina
za lavabo STH
Jednoru~na slavina
za bide
VENETO
Skromnih dimenzija, estetski
funkcionalan i kvalitetan
model za maksimalnu
organizaciju prostora.
Stilizovana elegancija
i savr{ena funkcionalnost.
30
VENETO
Rafinirana estetika i male dimenzije
pru`aju idealno re{enje za kupatila
sa ograni~enim prostorom.
8111
8115
8114
Jednoru~na slavina
za kadu
Jednoru~na slavina
zidna
Jednoru~na slavina
za sudoperu
(2 cevi)
32
8113
8112
8116
Jednoru~na slavina
za tu{ kabinu
Jednoru~na slavina
za lavabo STH
Jednoru~na slavina
za bide
TUBO
Cevaste slavine namenjene
kako za staklene i kamene,
tako i za sve vrste porcelanskih
lavaboa. Svojom jedinstvenom
formom doprinose skladnom
izgledu kupatila.
6890
7830
7832
Jednoru~na slavina
za lavabo
(visoki izliv)
Jednoru~na slavina
za lavabo
(ravni izliv)
Jednoru~na slavina
za lavabo
(kosi izliv)
34
Robna marka Minotti za{ti}ena je
u Zavodu za intelektualnu svojinu.
Sanitarne armature Minotti se mogu
primeniti u sistemu pija}e vode bez
opasnosti po ljudsko zdravlje.
Sastav materijala svake serije Minotti slavina kontroli{e se u na{im renomiranim tehnolo{kim ustanovama. U svaku na{u slavinu ugra|uje se kvalitetan me{a~ vode u svetu poznate kompanije Sedal iz [panije.
Kvalitet u izradi, ekolo{ke norme, rafinirana estetika, pristupa~na
cena... Ovo su osnovne premise koje nas razlikuju od konkurencije i koje omogu}avaju vi{egodi{nju garanciju na proizvodni program Minotti slavina.
Design & Prepress: Jadranka Ra{i}, Photo: Bojan Ra{i}, Print: DMD {tamparija
MINOTTI d.o.o.
Radiofar, 11 Nova br. 12, 11077 Beograd, Srbija
Tel: +381 (0)11 314 8778, Fax: +381 (0)11 314 8760
E-mail: [email protected]
www.minotti.rs
Download

Jednorucne slavine