brozura imunactiv final_SERBIA.indd 1
26.10.2011 10:39:52
Uvodni parametri:
Radnici koji su odgovorni za tok studije:
MUDr. Zuzana Abaffyová - imunolog, pedijatar
Alžbeta Stopková, Tatiana Mihálová - medicinske sestre
Pacijenti i roditelji praćene dece - bili su detaljno upoznati sa studijom i potpisali su informativnu saglasnost za tretman preparatom i propratne analize.
Timing:
Početak studije: jun 2010.
Uključivanje pacijenata: jun, jul, avgust 2010.
Završetak studije: decembar 2010.
60 %
15
12
Muži
Ženy
40 %
Profil studije:
12
18
9
6
Pacijenti sa recidivirajućim infekcijama gornjih i donjih disajnih puteva, mokraćnih puteva,
ginekološkim infekcijama, herpesnim infekcijama – tokom 3 meseca koristili su imunomodulatorni
preparat ImunEffect® u dozi 1 x dnevno po 1 tableta.
3
0
Pratili smo:
1.
2.
Kliničko stanje pacijenata, broj infekcija i broj datih antibiotika (ATB), 6 meseci pre tretmana,
3 meseca za vreme i 1 mesec posle tretmana preparatom ImunEffect®. Subjektivnu procenu
rezultata lečenja od strane pacijenata, odnosno roditelja dece-pacijenata.
10
10 preparata, neželjene efekte i odabrane imunološke parametre pre početka
Podnošljivost
8 završetka studije.
i posle
Urađene6 analize pre početka uzimanja ImunEffect® -a:
5
5
Krvna slika 4+ leukocitna formula.
Biohemija.
2
Specifični humoralni imunitet: IgG, A, M, E.1
0
Nespecifični humoralni
faringitisi imunitet:
rinitisiC3, C4. otitisi
2
2
sinuzitisi
laringitisi
3
2
bronhitisi
recidivirajući
infekcije
labijalni mokraćnih puteva
20 pacijenataCD3,
sa recidivirajućim
infekcijama
gornjih
disajnih
Specifični ćelijski imunitet:
CD4, CD8,
CD4/CD8,
CD19
– Bputeva
limfociti – procentualne i herpesi
apsolutne i kolpitisi
vrednosti.
Nespecifični ćelijski imunitet: NK ćelije.
10
www.imunactiv.sk
www.imuneffect.rs
8
brozura imunactiv final_SERBIA.indd 2
6
8
9
26.10.2011 10:39:53
Struktura pacijenata ambulantno tretiranih
ImunEffect® -om
1. Po uzrastu i polu:
Grupu je sačinjavalo 30 pacijenata, od toga 12 muškaraca i 18 žena starosti od 6 do 45 godina.
Iz ove grupe 5 pacijenata je bilo starosti od 6 do 10 godina, 14 pacijenata starosti od 10 do 20
godina, 9 pacijenata od 20 do 40 godina i 2 pacijenta iznad 40 godina.
15
14
12
9
15
9
6
12
5
0
do 10 godina
Muži
Ženy
40 %
60 %
3
10 – 20 godina
20 – 40 godina
12
18
9
2
iznad 40 godina
6
12 muškaraca i 18 žena
3
2. Na osnovu zdravstvenog stanja:
0
do
Iz grupe koja je brojala 30, pacijenata 20 ih je imalo recidivirajuće infekcije gornjih disajnih puteva.
Od toga 10 pacijenata je imalo recidivirajuće faringitise, 5 pacijenata recidivirajuće purulentne
rinitise, 1 pacijent recidivirajuće otitise, 2 pacijenta sinuzitise, 2 pacijenta laringitise, 5 pacijenata
je imalo recidivirajuće infekcije donjih disajnih puteva – bronhitise, 3 pacijenta recidivirajuće
labijalne herpese i 2 pacijenta recidivirajuće infekcije mokraćnih puteva i kolpitise.
30 %
10
10
8
2
infekcije
mokraćnih puteva
i kolpitisi
40 %
30 %
6
5
4
2
1
0
30 % vírusové infekcie
30 % bakteriálne ifekcie
40 % zmiešané
faringitisi
rinitisi
otitisi
5
2
2
sinuzitisi
laringitisi
20 pacijenata sa recidivirajućim infekcijama gornjih disajnih puteva
8
7
6
brozura imunactiv final_SERBIA.indd 3
10
4
3
bronhitisi
2
recidivirajući
infekcije
labijalni mokraćnih puteva
herpesi
i kolpitisi
7
6
5
9
9
12
5
6
26.10.2011 10:39:53
8
7
0
faringitisi
rinitisi
otitisi
8
sinuzitisi
laringitisi
6
20 pacijenata sa recidivirajućim infekcijama gornjih disajnih puteva
bronhitisi
5
recidivirajući
infekcije
labijalni mokraćnih puteva
herpesi
i kolpitisi
4
3
4
2
2
10
0
bronchiálna astma
6
8bronhijalnu astmu, 2 pacijenta su imali kombinaciju rinitisa i brohnijalne astme, 25pacijenta autoimuno
4
1
0
0
alergická rinitída
bronchiálna astma
alergická rinitída
+ astma
Sjogrenov
syndróm
Za vreme i posle 3-mesečnog tretmana preparatom ImunEffect®
70 % pacijenata nije pokazivalo prisustvo bakterijske niti virusne infekcije.
20 %
20
Imunor
Ribomunyl
67 %
5
10
10
9
pacientov
s infekcije
0%
5
330 %
pre tretmana
za vreme i posle tretmana
0%
9
6
bakterijske
infekcije
67 %
9
1
6
Bronchovaxon
Imunogluk
3
21
70 % bez infekcije
6
3
21
33 %
pacientov
15
0
Isoprinosine
1 - 3 krát ATB
počas 6 mesiacov
3 - 6 krát ATB
počas 6 mesiacov
0 % viac ako 6 krát ATB
počas 6 mesiacov
67 %
Počas a mesiac po 3-mesačnej liečbe ImunActiv®:
70 % pacientov neudávalo výskyt bakteriálneho ani vírusového infektu,
33 %
6 pacijenata je imalo bakterijsku infekciju uz neophodno uzimanje antibiotika,
a 3 pacijenta su imala virusnu infekciju.
30
15
5
20 % bakterijske infekcije
10 % virusne infekcije
70 % bez infekcije
10 %
70 %
25
2
20 % za vreme
2 pre,
2
Kliničko stanje pacijenata
20 % bakterijske infekcije
10 % virusne infekcije
10 %
i posle tretmana proizvodom
ImunEffect®:
70 %
2
Isop
6
oboljenje ,,Sjögrenov sindrom“, 23 pacijenta pre uključivanja u studiju je u prošlosti već bilo
5 podvrgnuto
4
drugoj vrsti imunomodulacionog lečenja: 5 pacijenata je dobijalo preparat Isoprinosine, 6 pacijenata
Imunor, 6 pacijenata Ribomunyl, 1 pacijent Bronchovaxon, 2 pacijenta Imunoglukan,
2 pacijenta Hlivu,
3
1 pacijent Candivac. 7 pacijenata nije imunomodulaciono lečeno.
2
6
30
0
7
alergická rinitída
Sjogrenov
Iz grupe praćenih pacijenata 8 pacijenata je imalo sezonski alergijski rinitis,
96 pacijenata je syndróm
imalo
+
astma
9
8
alergická rinitída
1
2
28
14 pacientov
7 pacientov
0 pacientov
12
3
67 % 1 - 3 krát ATB
0 14 pacientov
počas 6 mesiacov
1 až 3 krát ATB počas 6 mesiacov
virusne
6 krát ATB počas 6 mesiacov
33 % 3 - 6 krát ATBmešovite3 7ažpacientov
infekcije
infekcije
viac
ako 6 krát ATB počas 6 mesiacov
počas 6 mesiacov
0 % viac ako 6 krát ATB 0 pacientov
20
počas 6 mesiacov
Potrošnja antibiotika pre, za vreme i posle
tretmana proizvodom ImunEffect®:
28,6 %
2
7
71,4 %
15
U grupi od 21 pacijenta sa kliničkim manifestacijama bakterijskih i mešovitih infekcija nalazilo se
14 pacijenata koji su u poslednjih 6 meseci lečeni antibioticima (ATB) i primili od 1 – 3 antibiotika,
1 až 3 krát ATB počas 6 mesiacov
10
dok je 7 pacijenata primilo
– 6počas
antibiotika.
3 až 6 krát3ATB
6 mesiacov
viac ako 6 krát ATB počas 6 mesiacov
20
5
www.imunactiv.sk
www.imuneffect.rs
15
brozura imunactiv final_SERBIA.indd 4
10
0
1
2
26.10.2011 10:39:54
pre liečbou
po liečbe
1
0%
5%
3
2
0%
14 %
4
3
5%
7%
2
5
3
2
0
bou
e
2
1
Isoprinosine
Imunor
1
Ribomunyl Bronchovaxon Imunoglukán
Hliva
20
Candivac
bez liečby
pre tretmana
za vreme i posle tretmana
15
14
10
ekcije
ije
cov
t ATB
cov
2
1
nov
óm
cov
5
4
6
3
21
6
5
0
1 – 3 puta ATB
7
0
3 – 6 puta ATB
pred liečbou
po POSLE
liečbe TRETMANA,
ZA VREME STUDIJE, TOKOM TROMESEČNOG TRETMANA
IMUNEFFECT®– OM, I MESEC DANA
IZRAZITO
OPALA POTREBA ZA ANTIBIOTSKOM
TERAPIJOM.
1 - 3 krátJEATB
14 pacientov
6 pacientov
SAMO
PACIJENATA
UZIMALO JE ANTIBIOTIKE7ZBOG
KLINIČKIH TEGOBA.
3 - 6 6krát
ATB
pacientov
0 pacientov
28,6 %
14 pacientov
7 pacientov
71,4 %
0 pacientov
28,6 % pacijenti na ATB terapiji
71,4 % pacijenti bez ATB terapije
Rezultati izraženi u imunološkim parametrima:
Specifični humoralni imunitet – laboratorijski parametri: 7 od 30 pacijenata je imalo smanjene
vrednosti IgM antitela, lečenje nije uticalo na njihovo povećanje, ostali su na istom nivou. Ni jedan
pacijent nije imao smanjene vrednosti IgG antitela, 2 pacijentkinje sa autoimunim oboljenjem su imale
povećane vrednosti IgG, što je u vezi sa osnovnim oboljenjem.
Specifični ćelijski imunitet: 15 pacijenata je imalo smanjen broj citotoksičnih T limfocita, 1 pacijent
je imao smanjen broj pomoćnih T limfocita. Kod 3 pacijenta je došlo do korekcije broja citotoksičnih
T limfocita. 2 pacijenta je imalo granične smanjene vrednosti B limfocita, dok je kod 1 pacijenta posle
lečenja došlo do korekcije broja B limfocita.
Nespecifični ćelijski imunitet: 6 pacijenata je imalo smanjen broj NK ćelija, 6 pacijenata je imalo
povećanu aktivnost NK ćelija, 18 pacijenata je imalo normalne vrednosti NK ćelija. Kod 3 pacijenta sa
smanjenim vrednostima NK ćelija je posle lečenja došlo do korekcije njihovog broja.
2
1
0%
5%
3
4
5
brozura imunactiv final_SERBIA.indd 5
2
0%
14 %
3
5%
7%
4
20 %
2%
5
5%
2%
26.10.2011 10:39:55
Subjektivna procena kvaliteta života pre, za vreme
i posle tretmana proizvodom ImunEffect®:
Kvalitet života pre i posle lečenja pacijenti su procenjivali na skali od 1 do 5, pri čemu je najbolja
ocena bila 1, a najgora 5.
20
pre tretmana
za vreme i posle tretmana
20
15
14
10
7
5
0
0
5
5
5
2
0
1. najbolji
2. bolji
3. dobar
4. gori
5. najgori
najlepšia
0
5
lepšia
0
14
dobrá
5
7
horšia
20
2
najhoršia
5
2
Procena parametara i neželjenih
efekata proizvoda ImunEffect®:
pred liečbou
po liečbe
2
Ukus tablete ImunEffect® je svih 30 pacijenata ocenilo pozitivno, 1 pacijent je komentarisao veličinu
tablete kao „prilično veliku“, 1 pacijentkinja je prekinula lečenje zbog bolova u želucu (ova pacijentkinja
je loše podnosila i prethodno imunomodulaciono lečenje u smislu gastroenteroloških tegoba).
NIKAKVI DRUGI NEŽELJENI EFEKTI NISU SE POJAVILI ZA VREME TRETMANA IMUNEFFECT® – OM
www.imunactiv.sk
www.imuneffect.rs
brozura imunactiv final_SERBIA.indd 6
26.10.2011 10:39:55
Zaključak lekara:
Na kraju je moguće konstatovati da se posle tromesečnog tretmana dodatkom ishrani
ImunEffect® trenutno zdravstveno stanje pacijenata izrazito popravilo. Smanjio se broj
virusnih, kao i bakterijskih infekcija disajnih puteva, značajno je opala potreba za antibiotskim
lečenjem. Lečenje nije imalo nikakve neželjene efekte, a sami pacijenti pozitivno su ga ocenili.
Sa aspekta statistike praćena je mala grupa pacijenata, a u budućnosti bi bilo potrebno
uraditi studiju na većem uzorku.
Što se tiče laboratorijskih i imunoloških parametara nije došlo do značajnijih kvantitativnih
promena. S obzirom na poboljšano zdravstveno stanje pacijenata kod njih možemo pretpostaviti
poboljšanje funkcije imuniteta, iako to nije dokazano posredstvom laboratorijskih testova.
MUDr. Zuzana Abaffyová
brozura imunactiv final_SERBIA.indd 7
26.10.2011 10:39:55
www.imuneffect.rs
brozura imunactiv final_SERBIA.indd 8
26.10.2011 10:39:55
Download

Studija