Šema priznatog evropskog procenitelja
ŠEMA PRIZNATOG EVROPSKOG
PROCENITELJA
(REV)
Nacionalno Udruženje Procenitelja Srbije
1
Šema priznatog evropskog procenitelja
Sadržaj
Rečnik korišćenih skraćenica ............................................................................................................... 3
1. UVOD ................................................................................................................................................... 3
2. ZAHTEVI ............................................................................................................................................... 3
3. ADMINISTRACIJA ................................................................................................................................. 5
3.1. Uvod ............................................................................................................................................. 5
3.2. Podnošenje prijave ....................................................................................................................... 5
3.3. Odobravanje TEGOVA-inog statusa REV ...................................................................................... 6
3.4. Obnova REV priznanja .................................................................................................................. 7
4. ULOGE I ODGOVORNOSTI.................................................................................................................... 7
4.1. Uvod ............................................................................................................................................. 7
4.2. Uloga TEGOVA odbora ................................................................................................................. 7
4.3. Uloga TMA .................................................................................................................................... 7
5. KOMISIJA ZA PRIZNAVANJE ................................................................................................................. 8
5.1. Uvod ............................................................................................................................................. 8
5.2.1 Uloga....................................................................................................................................... 8
5.2.2 Zahtevi za članstvo u RC ......................................................................................................... 8
5.3 Amandmani ................................................................................................................................... 9
6. KOMISIJA ZA PRIZNAVANJE ................................................................................................................. 9
6.1. Finansijski aspekt .......................................................................................................................... 9
6.2. Jezik ............................................................................................................................................ 10
7. KORIŠĆENJE OBELEŽJA “Recognised European Valuers” .................................................................. 10
8. KORIŠĆENJE PEČATA I LOGOA REV .................................................................................................... 10
9. LOGO UDRUŽENJA KOJE MOŽE SAMOSTALNO DA ODOBRAVA STATUS REV ................................... 10
10. NOMINOVAN KONTAKT................................................................................................................... 10
11. STATUS POČASNOG ČLANA (HON REV) ........................................................................................... 11
12. INTERPRETACIJA .............................................................................................................................. 11
Apendiks ............................................................................................................................................ 11
Nacionalno Udruženje Procenitelja Srbije
2
Šema priznatog evropskog procenitelja
Rečnik korišćenih skraćenica
TMA, the member association - Organizacija tj udruženje koje je član tegove
RC, Recognition comitee - Komisija za priznavanje
GN, Gudance notes - Smernice
RD, Recognition Document – Sporazum o priznavanju
TEGoVA, The European Group of Valuers' Associations.
REV, Recognised European Valuer - Priznat evropski procenitelj
ŠEMA PRIZNATOG EVROPSKOG PROCENITELJA (REV)
1. UVOD
Šema priznatih evropskih procenitelja (u daljem tekstu REV šema) dizajnirana je da održi,
poboljša i uskladi standarde procena i profesiju procenitelja u Evropi i dobijanjem statusa
“Priznati evropski procenitelj” (REV) I oznake REV™ da omogući vršenje procena pojedinačnih
članova u svakoj zemlji sa dobro definisanim pokazateljem stručnosti i iskustva sa ciljem
obezbeđivanja klijentu vrhunsko znanje. Procenitelj pripravnik nema pravo da postigne priznanje
u ovoj šemi.
Zahtev za priznavanje može biti izvršen jedino od strane pojedinačnog fizičkog lica koje je
procenitelj i član saradnika TEGOVA-e (TMA) koji je dobio saglasnot TEGOVA-e za dodelu
sertifikata i obrazovanje procenitelja, članova kompanije procenjivača koja je i sama član takvog
TMA. TMA mora biti redovan ili vanredan član TEGOVA-e u periodu od najmanje godinu dana pre
nego što dobiju pravo da konkurišu za mogućnost dodeljivanja REV statusa.
Zahtevi za priznavanje vršiće se pri TMA kome procenitelj pripada.
Priznanje će biti odobravano od strane relevantnog TMA u skladu sa rokovima i uslovima
dogovorenim između njih i TEGOVA-e kao što je navedeno u dokumentu o priznavanju (RD).
2. ZAHTEVI
Proces priznavanja nastoji da uspostavi fleksibilan pristup u pogledu znanja i iskustva
potrebnih da se demonstriraju sposobne procene. Iako je prihvaćeno da neophodno znanje i
profesionalno iskustvo može biti stečeno kroz nekoliko različitih pravaca, za održavanje i
unapređenje standarda važno je da se postave odgovarajući kriterijumi. U cilju postizanja
Nacionalno Udruženje Procenitelja Srbije
3
Šema priznatog evropskog procenitelja
priznanja, kandidati će morati da pokažu da ispunjavaju minimalne uslove 2.1 ili 2.2, i 2.3 do 2.6,
kako je dalje navedeno.
2.1. Aktivni procenitelj i punopravan član organizacije sa članstvom u TEGOVAi
Kandidati moraju da zadovolje Komisija za priznavanje ispunjavajući uslove nevedene u
paragrafu 2.3. Ukoliko je potrebno, oni moraju da obezbede nezavisno verifikovanu biografiju o
iskustvu u relevantnim procenama.
2.2. Ukoliko ste aktivni procenitelj u proceniteljskoj kompaniji koja je i sama član jedne TMA
U tom slučaju, kandidati moraju da zadovolje Komitet da ispunjavaju obrazovne uslove kako
je navedeno u paragrafu 2.3. i pored toga, odredbe odelja 4C smernice moraju biti zadovoljene.
2.3. Poseduje znanje i profesionalno iskustvo u teoriji i praksi procene, uključujući i primenu
evropskih standarda procene ili nekih drugih ekvivalentnih standarda procene koju priznaje
TEGOVA a koji je regulisan od strane zakonodavca
U cilju postizanja kandidature podnosilac zahteva se identifikuje kroz jednu od sledeće tri
kategorije:
1) Kandidat koji je dobio priznatu univezitetsku diplomu ili postdiplomsku diplomu ili drugi
sertifikat koji je relevantan za procenu imovine (koji pokriva definiciju priznate univerzitetkse
diplome ili postdiplomske diplome ili drugog stepena vezanog za procenu imovine a koji
pokriva oblasti znanja navedenih u Prilogu 1:
Treba da pokaže TMA da u skladu sa RD, on/ona:
a) Poseduje 2 godine profesionalnog iskustva u proceni imovine; i
b) Je preduzeo/la i može da prikaže najmanje 20 pismenih procena nepokretnosti u
poslednje dve godine. U izuzetnim okolnostima, manji broj procene može biti prihvaćen
u skladu sa stavom 3.2.;
Napomena: Gde je potrebno, podnosilac zahteva ima pravo da podnese procenu koju je
sam napisao ali je usled politike firme potpisana od strane partnera firme.
c) Ispunjava dalje zahateve jer se može smatrati odgovarajućim od strane TMA ili RC
2) Kandidat sa univerzitetskom diplomom, odnosno postdiplomskom diplomom ili
profesionalnim kvalifikacijama, koji se smatraju relevantnim za nekretnine (ali ne pokrivaju
definiciju uključenu u Prilogu 1:
Treba da pokaže TMA da u skladu sa RD, on/ona:
a) Poseduje 5 godina profesionalnog iskustva u poslovanju sa imovinom od kojih tri godine
mora sadržati profesionalno iskustvo u vrednovanju imovine;
b) Je preduzeo/la i može da prikaže najmanje 20 pismenih procena nepokretnosti u
poslednje dve godine. U izuzetnim okolnostima, manji broj procene može biti prihvaćen
u skladu sa stavom 3.2.;
Napomena: Gde je potrebno, podnosilac zahteva ima pravo da podnese procenu koju je
sam napisao ali je usled politike firme potpisana od strane partnera firme.
c) Ispunjava dalje zahateve jer se može smatrati odgovarajućim od strane TMA ili RC
Nacionalno Udruženje Procenitelja Srbije
4
Šema priznatog evropskog procenitelja
3) Kandidat bez univerzitetske diplome, postdiplomske diplome ili sertifikatom relevatnim za
procenu imovine ili drugog odgovarajućeg obrazovanja ili profesionalne kvalifikacije:
Treba da pokaže TMA da u skladu sa RD, on/ona:
a) Poseduje 10 godina profesionalnog iskustva u poslovanju sa imovinom od kojih 3 godine
mora sadržati profesionalno iskustvo u vrednovanju imovine;
b) Je preduzeo/la i može da prikaže najmanje 20 pismenih procena nepokretnosti u
poslednje dve godine. U izuzetnim okolnostima, manji broj procene može biti prihvaćen
u skladu sa stavom 3.2.;
Napomena: Gde je potrebno, podnosilac zahteva ima pravo da podnese procenu koju je
sam napisao ali je usled politike firme potpisana od strane partnera firme.
c) Ispunjava dalje zahateve jer se može smatrati odgovarajućim od strane TMA ili RC
d) Ispunjava zahateve koji se mogu smatrati odgovarajućim od strane TMA ili RC u skladu sa
RD;
2.4. Održavanje doživotnog učenja kroz program kontinuiranog profesionalnog razvoja
Podnosilac zahteva mora izvršiti najmanje 20 sati kontinuiranog profesionalnog razvoja
godišnje a koji je nadgledan i odobravan od strane TMA.
2.5. Pridržavanje kodeksa profesionalne etike.
Procenitelj, podnosilac zahteva mora izjaviti da se u skladu sa RD pridržava etičkog kodeksa i
standarda procene iz TMA jedinice kao i da se pridržava pravila i propisa svoje zemlje u vezi sa
procenom imovine.
2.6. Kada je potrebno, biti zakonski priznat da vrši procenu u svojoj zemlji.
U onim zemljama u kojima se reguliše profesija procenitelja, kandidatu mora da bude
omogućeno vršenje procena u skladu sa nacionalnim propisima.
3. ADMINISTRACIJA
3.1. Uvod
Detaljni zahtevi za dodelu priznanja od strane TMA će biti navedeni u dokumentu RD,
primerak koji je naveden u Prilogu 2. RD će biti u obliku sporazuma između MTA i TEGOVA-e.
Detaljna procedura za podnošenje zahteva od strane TMA je navedena u
napomenama “Vodič za implementaciju REV šeme”. Napomene sadrže odgovarajuću pro
formu za pojedince da naprave prijavu za njihov TMA.
3.2. Podnošenje prijave
Kako bi podneo zahtev za priznavanje od strane TEGOVA-e, svaki pojedinačni
procenitelj mora da podnese prijavu u propisanom obrascu za TMA čiji je član a koji je
podržan neophodnim dokazima da je postigao predviđene uslove. To će uključivati:
Nacionalno Udruženje Procenitelja Srbije
5
Šema priznatog evropskog procenitelja
1. Pismeni dokaz o najmanje 20 sati kontinuiranog profesionalnog razvoja godišnje;
2. Trenutno važeći, potpisan CV;
3. Lista od 20 procena nekretnina koje su preduzete u poslednje dve godine, uključujući dva
uzorka nedavnih izveštaja procene, koji se mogu menjati kako bi se osigurala tajnost kao i
kratku napomenu o vrsti imovine i načinu i svrsi procene. Izveštaji se mogu menjat po
potrebi kako bi se osigurala tajnost. Postoje situacije u kojima može biti da su izveštaji
procene koji su dostavljeni kao dokaz o iskustvu, nisu zvanično potpisani od strane
podnosioca. Napomena za svaki izveštaj mora da sadrži potvrdu da je podnosilac bio
odgovoran za pripremu sadržaja izveštaja. Potvrda treba da bude potpisana i datirana od
strane potpisinika izveštaja procene.
U slučaju procene portfolia koji se sastoji od značajnog broja različitih svojstava,
podnosiocu procenitelju može, po odluci TMA, biti dozvoljeno da podnese manji broj
procene.
U slučajevima u kojima se ne procenjuje portfolio, broj manji od 20 procena biće
dozvoljen samo u izuzetnim okolnostima, nakon razmatranja TMA u konsultaciji sa
Komisija za priznavanje.
Pri svakom podnošenju zahteva svakia od 20 procena mora biti vođena principom da
se obezbedi test o stručnoj osposobljenosti podnosioca zahteva.
3.3. Odobravanje TEGOVA-inog statusa REV
Po prijemu prijave podnosioca zahteva sa dokazima i odgovarajućim
komplementarnim pretplatama i posle ispitivanja, TMA će u skladu sa odredbama sporazuma
potpisanog sa TEGOVA-om biti u mogućnosti:
a) Da dodeli procenitelju REV status a pošto se uverio da podnosilac zahteva ispunio sve
zahteve u skladu sa RD
b) Da zatraži dodatne dokaze ukoliko je to potrebno
c) Da odbije zahtev
Priznanje kompetentnosti se dodeljuje u ime TEGOVA i u skladu sa uslovima RD.
Odgovarajući dokument procenitelju će biti izdat od strane TMA kojem pripadaju. Dokument
će biti potpisan od strane Predsednika TMA kao i predsednika TEGOVA ili propisno
ovlašćenog zamenika.
Podnosiocu prijave kome je odobren REV status je dozvoljeno da koristi titulu sa oznakom
REV™ koju će staviti nakon svog imena.
Priznanje se dodeljuje na period od 5 godina nakon čega procenitelj mora obnoviti status
REV.
Nacionalno Udruženje Procenitelja Srbije
6
Šema priznatog evropskog procenitelja
Ukoliko priznanje ne bude obnovljeno, procenitelj automatski gubi pravo da koristi titulu REV
kao i skraćenicu REV™.
3.4. Obnova REV priznanja
Svakih pet godina procenitelj koji je priznat od strane TEGOVA mora da obnovi svoje
priznanje i dostavi TMA:
a) Pismeni dokaz od najmanje 20 časova kontinuiranog profesionalnog razvoja po godini
tokom poslednjih 5 godina.
b) Dva skorašnja uzorka izveštaja procene, izmenjenih gde je to primereno kako bi se
osigurala poverljivost.
c) Druge relevantnu dokumentaciju kao demonstraciju profesionalne kompetentnosti
procenjivanja u skladu sa RV.
d) Postupak detaljno naveden u 4.B.6. smernice
4. ULOGE I ODGOVORNOSTI
4.1. Uvod
Prema odredbama ovog programa, pravo TMA da dodeli REV status i REV™ zahteva
da TMA bude odgovoran za administrativnu obradu pojedinačnih aplikacija i na plaćanje
određenih komplementarnih pretplati TEGOVA-i. Zauzvrat, TEGOVA će odobriti TMA kao
kompetentno telo za obradu zahteva, nadgledaće TMA i potpisati dokument koji priznaje
individualnu proceniteljovu usklađenost sa zahtevima ove šeme. Detalji o odgovornosti
TEGOVA-e i TMA uključujući i komplementarnu pretplatu biće dole navedeni.
4.2. Uloga TEGOVA odbora
Tegova odbor će imenovati, nadgledati i razrešiti dužnosti članove RC u skladu sa situacijom.
Tegova odbor će potvrditi ili odbaciti preporuke vezane za šemu koju im je predstavio
RC, za ratifikaciju od strane generalne skupštine. RC je omogućeno da izvrši manje izmene
bez obaeštenja Odboru kao što je opisano u stavu 5.3.
Tegova odbor će biti obavešten o bilo kakvoj žalbi TMA protiv odbijanja od strane RC i
delovaće kao arbitri prvog stepena u odnosu na bilo koji spor u vez sa sprovođenjem REV
šeme.
4.3. Uloga TMA
TMA će sprovesti šemu u skladu sa RD. TMA će biti odgovorna za obradu svih
aplikacija, obezbeđujući da kandidati ispunjavaju uslove zahtevane u RD.
Nacionalno Udruženje Procenitelja Srbije
7
Šema priznatog evropskog procenitelja
5. KOMISIJA ZA PRIZNAVANJE
5.1. Uvod
Komisija za priznavanjee je specijalno stvorena grupa ustanovljena da prati i sprovodi
REV šemu. Njen zadatak je da pregledaju aplikacije napravljene od strane TMA da postanu
nagradjena organizacija i da pokušava da složi RD sa TMA. Posle prihvatanja aplikacije RC će
uputiti aplikaciju ka TEGoVA Odbor za ratifikaciju. RC će dodatno nadgledati šemu da osigura
kontinuirano održavanje navedenih standarda od strane TMA. Odgovornost RC-a biće da
osigura da relevantan TMA poseduje i održava potrebne profesionalne standarde i da ima u
mestu zadovoljavajuće administrativne šeme da obezbedi efikasno ispitivanje aplikacionih
procenjivača u skladu sa zahtevima postavljenim u priznatom dokumentu. RC će biti
odgovoran za odobravanje procedura svakog TMA, u skladu sa RD potpisanog izmedju
Komisija za priznavanje i TMA.
Dokument o priznavanju, koji će biti na Engleskom, je odgovornost predsedavajućeg
iz Komisija za priznavanje, koji će konsultovati članove komiteta i aplikanta TMA, i stvar za
odobriti od strane upravnog odbora i skupštine.
5.2.1 Uloga
Članovi RC-a, će postati REV, i demonstriraće proaktivnu posvećenost razvoju šeme
kroz regularan doprinos poslu od strane RC i demonstrirajući razumevanje REV-a i njegove
aplikacije.
Uloga i odgovornosti RC članova će biti:
1. Proceniti aplikacije primljene od TMA radi postizanja nagradnog statusa u skladu sa
principima izloženim u Šemi i da napravi preporuke za isto za TEGoVA upravni odbor.
U procesu iznošenja procena najmanje jedan od procenitelja mora biti REV.
2. Uraditi reviziju nagradjenih TMA-ova, radi osiguranja saglasnosti sa zahtevima šeme i da
se naprave preporuke istog za TEGoVA upravni odbor.
Revizija može biti radjena od strane jednog od članova RC. Revizor(i) će biti na
odgovarajući način kvalifikovani (pogledati paragraf broj 10 iz Smernica) proceniteljski
član(ovi) RC-a izabrani od strane predsedavajućeg u komitetu.
3. Da drže REV šemu pod redovnim pregledom i preporuče unapredjenja i amandmane
istog TEGoVA Odbor-u.
4. Da regularno i proaktivno doprinose diseminaciji REV šeme kroz odredbu članaka i
informaciju za REV Newsletter koja će biti izdata od strane predsedavajućeg iz komiteta
najmanje 2 puta godišnje.
5.2.2 Zahtevi za članstvo u RC
Nominacije za individualno članstvo RC-a se vrše preko TMA koji je član TEGOVE koji
može samostalno da dodeljuje REV status svojim članovima ili preko TEGoVA odbora preko Emaila predsedavajućem u RC-u najmanje 3 nedelje pre jesenje ili prolećne skupštine.
Predsedavajući RC-a će napraviti preporuke TEGoVA odboru.
Nacionalno Udruženje Procenitelja Srbije
8
Šema priznatog evropskog procenitelja
Imenovanja će biti izvršena u roku od 3 godine i mogu biti obnovljena prateći istu
proceduru kao kod prvobitne aplikacije.
Najviše 2 člana biće primljena iz iste zemlje i samo jedan po TMA. Član koji se odrekne
članstva neće imati pravo na isto najmanje 2 godine od trenutka napuštanja komiteta.
Nominacije će biti pregledane od strane predsedavajućeg u komitetu, koji će preporučiti
imenovanja TEGoVA Odbor-u i od njih čekati potvrdu.
Sva imenovanja će biti tema za ratifikaciju od strane generalne skupštine TEGoVA-e.
Ako je jedan od članova RC-a takodje i član podnosioca TMA, on/ona neće imati pravo da
učestvuju u proceniteljskom procesu za tog TMA i izgubiće pravo da glasa o odluci koju će
doneti Komitet.
Preporuke RC-a će biti većinski izglasane zajedno sa predsedavajućom osobom koja će
imati odlučujući glas.
Član komiteta koji za redom propusti 2 RC sastanka bez preke potrebe, po mišljenju
predsedavajućeg i većine u komitetu, ne doprinosi savesno poslu Komiteta i izgubiće mesto u
Komitetu.
5.3 Amandmani
RC će s vremena na vreme preporučiti takve doslednosti TEGoVA Odboru, jer se to
podrazumeva odgovarajućim za bolju administraciju, operaciju i finansiranje šeme priznatog
evropskog procenitelja. TEGoVA odbor će potvrditi ili odbiti preporuke koje se tiču šeme
napravljene za njih od strane skupštine TEGOVA-e koja vrši ratifikaciju RC. RC-u je
omogućeno da pravi manje administrativne ili proceduralne amandmane u šemi bez
preporuke odboru ako, i samo ako, oni ne utiču na osnovne procese i fundamentalno
funkcionisanje šeme.
6. KOMISIJA ZA PRIZNAVANJE
6.1. Finansijski aspekt
Komplementarne pretplate kako je predočeno u Smernicama se plaćaju od strane TMA
TEGoVA-i na sledeći način:
1. Inicijalna nepovratna uplata u trenutku apliciranja
2. Godišnja komplementarna uplata uplativa u roku od mesec dana pred odobrenje TMA i
svake godine posle odobrenja u periodima isplate članskih rata.
3. Za svakog individualnog procenitelja koji je prvobitno priznat, ili ponovno priznat, kao REV
sa pravom da koristi slova REV™, komplementarnu pretplatu za godišnji sertifikat.
4. Legalne cene ili troškovi prevoda nastali u sastavljanju RD-u i bilo kakvi drugi slučajni
troškovi.
5. Bilo koje komplementarne preptlate uplaćene TEGoVA-i su nepovratne i moraju biti
isplaćene u celosti.
6. Razumni troškovi puta i smeštaja za jednu osobu u slučajevima ravizornih poseta.
Nacionalno Udruženje Procenitelja Srbije
9
Šema priznatog evropskog procenitelja
6.2. Jezik
Sva dokumentacija tražena od strane RC-a mora biti dostavljena na Engleskom.
Svo uzorkovanje individualnih proceniteljskih odobrenja od strane TEGoVA-e mora biti na
engleskom.
Svi troškovi prevoda padaju na TMA.
7. KORIŠĆENJE OBELEŽJA “Recognised European Valuers”
Firma procenitelja može bez posledica koristiti oznaku “Recognised European Valuers”
prema uslovima navedenim u paragrafu 5 Smernica.
8. KORIŠĆENJE PEČATA I LOGOA REV
8.1. Upotreba pečata REV od strane pojedinačnog REV procenitelja ili procenitelja REV
zaposlenog u procenjivačkoj firmi
Aktvni procenitelj koji poseduje Recognised European Valuer sertifikat (REV) može koristiti
bez posledica, na osnovu dojava i ostale dokumentacije, pod njegovim/njenim potpisom,
pečat TEGoVA odobrenog dizajna, u skladu sa paragrafima 6.1.1 i Apendiksa E iz smernica.
8.2. Korišćenje logoa REV i pečata od strane firme procenitelja
Firma procenitelja može koristiti bez posledica odobren REV logo na svojim zaglavljima i
javnoj dokumentaciji i dozvoliti partnerima i zaposlenima da koriste pečat TEGoVA
odobrenog dizajna u skladu sa paragrafom 6.1 i 6.2 i Apendiksa E iz Smernica.
9. LOGO UDRUŽENJA KOJE MOŽE SAMOSTALNO DA ODOBRAVA
STATUS REV
TMA sa ostvarenim pravom da dodeljuje REV sertifikate može koristiti logo sa Apendiksa
F početne strane svog vebsajta.
10. NOMINOVAN KONTAKT
U cilju obezbeđenja efikasne i efektivne operacije administracije REV šeme dodeljujući
TMA će odrediti člana osoblja da saradjuje sa TEGoVA sekretarijatom. Određenom će biti
dodeljena šifra za pristup TMA intranet sekciji TEGoVA vebsajta. Ova šifra se predaje na
strogo poverljivim osnovama, i nece se odati bez izričite saglasnosti Sekretarijata.
Nacionalno Udruženje Procenitelja Srbije
10
Šema priznatog evropskog procenitelja
11. STATUS POČASNOG ČLANA (HON REV)
Počasni REV je prestižna nagrada koja odaje priznanje istaknutoj službi razvoju i
napretku trans-Evropskih proceniteljskih poslovanja.
Da bi postao počasni REV, očekuje se da su nominovani značajno doprineli unapredjenju
TEGoVA-e kroz istaknutu službu u proceniteljskom poslu i demonstrirali posvećenost
priznatoj evropskoj proceniteljskoj šemi.
Biti nominovan i uzet u obzir za nagradu počasnog člana REV, članstvo u TEGoVA
organizaciji je obavezno. Nominacije za nagradu počasnog REV-a mogu biti prihvaćene preko
usvajanja od strane odgovarajućeg nacionalne generalne skupštine TEGOVA-e i TEGoVA
odbor može takođe direktno preporučiti kandidate pod istim uslovima kao za TMA.
Preporuke za počasno članstvo će biti upravljene predsedavajućem TEGoVA-e i pod
lupom RC-a koji će raportirati TEGoVA Odbor-u. Aplikanti za počasnog REV-a moraju biti
upoznati sa REV šemom i po mogućstvu biti REV. Preporuke za počasno članstvo će biti
odobrene od strane TEGoVA Odbor-a i biti objekat ratifikacije na jesenjem sastanku TEGoVA
generalne skupštine.
Nominacije će biti u pisanoj formi i predate minimum 6 nedelja pre jesenjeg sastanka
Generalne Skupštine. U slučaju preporuka TMA-ova, svedočenja podrške od strane 3 TMA
procenitelja upućena u korist kandidata TEGoVA-i, trebalo bi biti uključena u formalnu
nominaciju.
Status počasnog člana REV-a biće dodeljen jednom godišnje i biće objavljen od strane
predsedavajućeg TEGoVA-e na jesenjoj Generalnoj Skupštini. Nagrada Počasni Član REV će
biti dizajnirana od strane “Hon REV”.
12. INTERPRETACIJA
Šema izložena iznad uključujući i nivo komplementarnih pretplata se sprovodi u skladu
sa smernicama za implementaciju šeme priznatog evropskog procenitelja (REV šeme).
Apendiks
a) Definicija univerzitetske diplome, post diplomske diplome ili drugog sertifikata
relevantnog za procene imovine, sa ključnim poljima znanja:
Univerzitetska diploma, post diplomska diploma ili drugi sertifikat za vrednovanje može
biti definisan kao priznat od strane TEGoVA-e, ako pomenuti sertifikati dovoljno pripremaju
procenitelja da iznese kvalitetne proceniteljske usluge na osnovu multidisciplinarnog znanja
koje bi trebalo biti bazirano na sledećim oblastima:
a) Principi ekonomske teorije, uključujući i tržište nekretnina
b) Principi procene, praksa i standardi
c) Finansije, ulaganja i statističke analize
Nacionalno Udruženje Procenitelja Srbije
11
Šema priznatog evropskog procenitelja
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Nekretnine, planiranje i zakon o životnoj sredini
Principi ustavnog, ugovornog i ljudskog prava
Oporezivanje prihoda, nekretnine i imovinska prava
Principi računovodstva
Registar zemljišnih i imovinskih prava
Principi izgradnje
Profesionalna etika
Oblasti mogu biti menjane uzimajući u obzir posebnosti svake zemlje na zahtev RC-a.
Nacionalno Udruženje Procenitelja Srbije
12
Download

Šema priznatog evropskog procenitelja