International Valuation
Standards Committee (IVSC)
Međunarodni Komitet za
Standarde Procene (IVSC)
Appraisal Associates
IVSC is a Non-Government-Organization member
of the United Nations and works cooperatively with
member States, organisations such as the World
Bank, OECD, International Federation of
Accountants, International Accounting Standards
Board, and others including valuation societies
throughout the world to harmonize and promote
agreement and understanding of valuation standards.
The principal IVSC objective is to formulate and
publish, in the public interest, valuation Standards
and procedural guidance for the valuation of assets
for use in financial statements, and to promote their
worldwide acceptance and observance. The second
objective is to harmonize Standards among the
world’s states, and to make disclosures of
differences in standards statements and/or
applications of Standards as they occur. It is a
particular goal of IVSC that international valuation
Standards be recognised in statements of
international accounting and other reporting
standards, and that Valuers recognise what is needed
from them under the standards of other professional
disciplines.
IVSC je nevladina organizacija članica
Ujedinjenih Nacija koja sarađuje sa zemljama
članicama, organizacijama kao što su Svetska
banka, OECD, Međunarodna
federacija
računovođa,
Odbor
za
Međunarodne
računovodstvene standarde i drugima, uključujući
asocijacije procenitelja širom sveta, radi
usklađivanja i unapređivanja razumevanja
standarda procene.
Prvenstveni cilj IVSC je da formuliše i objavi u
interesu javnosti, standarde procene i proceduralne
smernice za procenu sredstava koja se iskazuju u
finansijskim izveštajima i da utemelji njihovo
prihvatanje i primenu u svetu. Drugi cilj je da
uskladi standarde među državama i da objavi
razlike u standardnim izveštajima i/ili primenama
standarda onako kako se one pojavljuju. Specijalni
cilj IVSC je da međunarodni standardi procene
postanu priznati u izveštajima međunarodnog
računovodstva
i
u
drugim
standardima
izveštavanja i da lica koja vrše procenu prepoznaju
šta se od njih traži na osnovu standarda drugih
profesionalnih disciplina.
The International Valuation Standards Committee is
dedicated to the principle that the valuation
discipline is a profession that evidences a longstanding body of knowledge, identified and accepted
scientific and other methodologies and procedures,
an important public need for services, generally
accepted ethical principles, and potential for harm to
individuals and society at large where
incompetency, misunderstanding, fraud or improper
behavior occurs.
Međunarodni Komitet za Standarde Procene drži
se principa da je disciplina procene profesija koja
zahteva veliko i dugotrajno znanje, prepoznatljive
i prihvaćene naučne i druge metodologije i
procedure, značajnu javnu potrebu za uslugama,
opšte prihvaćen etički princip i pretpostavku da se
nanosi šteta pojedincima i društvu uopšte u slučaju
nekompetentnosti, nesporazuma, prevare ili
nepropisnog ponašanja.
Appraisal Associates (www.asa-appraisalassociates.com) provides independent valuation analysis
utilizing generally accepted international valuation methodology to produce well reasoned,
supportable valuation results.
Appraisal Associates (www.asa-appraisalassociates.com) pruža usluge nezavisne procene
koristeći međunarodnu opšteprihvaćenu metodologiju kako bi se došlo do razumnih i
potkrepljujućih rezultata procene.
International Valuation
Standards Committee (IVSC)
Međunarodni Komitet za
Standarde Procene (IVSC)
Appraisal Associates
Accordingly, these Standards provide international Prema tome, ti standardi su usaglašeni na
accord as a guide for all States of the world, and as a međunarodnom nivou kao vodič za sve države
sveta i sredstvo utvrđivanja odstupanja tamo gde
means of identifying departures where they occur.
se događaju.
Liaison with the International Accounting Standards
Board, International Federation of Accountants,
International Organization of Security Commissions,
and Basel Committee on Banking Supervision is
especially important to IVSC activities.
Veza
sa
Odborom
za
Međunarodne
Računovodstvene Standarde, Međunarodnom
Federacijom
Računovođa,
Međunarodnom
Organizacijom za komisije za hartije od vrednosti i
Bazelskim Komitetom za nadzor bankarstva je od
naročitog značaja za aktivnosti IVSC.
In this regard, other objectives of IVSC are to
provide advice and counsel relating to asset
valuation to the accounting profession, coordinate
Standards and work programs of the related
professional disciplines in the public interest, and
cooperate with these and other international bodies
in the determination and promulgation of new
Standards. These objectives are accomplished
through direct liaison and through participation in
other international organizations such as the United
Nations. IVSC was granted Roster status with the
United Nations Economic and Social Council
(UNESCO) in May 1985.
U tom smislu, drugi ciljevi IVSC su da pruža savet
računovodstvenoj profesiji u vezi procene
sredstava/imovine, da koordinira standarde i
programe rada odnosnih profesionalnih disciplina
u interesu javnosti, i da sarađuje sa ovim i drugim
međunarodnim telima na određivanju i
unapređivanju novih standarda. Ti ciljevi se
postižu kroz direktnu vezu i učešćem u drugim
međunarodnim organizacijama, kao što su
Ujedinjene Nacije. IVSC je u maju 1985. godine
stavljen na listu Saveta Ujedinjenih Nacija za
privredu i društvo (UNESCO).
www.ivsc.org
www.ivsc.org
Appraisal Associates (www.asa-appraisalassociates.com) provides independent valuation analysis
utilizing generally accepted international valuation methodology to produce well reasoned,
supportable valuation results.
Appraisal Associates (www.asa-appraisalassociates.com) pruža usluge nezavisne procene
koristeći međunarodnu opšteprihvaćenu metodologiju kako bi se došlo do razumnih i
potkrepljujućih rezultata procene.
Download

International Valuation Standards Committee (IVSC)