Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
I . Atak protiv adutskog kontrakta
1
I. ATAK PROTIV ADUTSKOG KONTRAKTA
^esto atak uslovljava sudbinu kontrakta. Igra~ koji atakuje mora
uvek biti na oprezi od licitacije i mora posebno paziti na
signalizaciju.
Neki va`ni polo`aji za razmatranje su:
1. Postoji li mogu}nost duge, jake spoljne boje kod statiste?
Ako licitacija ukazuje da takva mogu}nost postoji, ataker mora
napraviti takav atak, u drugoj boji, obi~no od (ispod) kralja, ili
mo`da od kombinacije kralj-d`ek. Adutski atak ili vrh ni iz ~ega ne
poga|aju cilj. Naravno, ne treba igrati protiv jake duga~ke boje
stola.
2. Imaju li oponenti za{titu u spoljnoj boji?
Ako oponenti imaju licitirane tri boje i na kraju postave kontrakt u
minoru, jake su {anse da nijedan od njih nema stopera u
nelicitiranoj boji. Tako vi obi~no treba da atakujete boju uvek ako
imate kombinaciju as-dama! Zapamtite, ako je kralj sa va{e desne
strane bezadutna licitacija bi bila licitirana.
3. Da li je va{ partner imao šanse da overkolira na jednom nivou i
propustio je da to u~ini?
Budite oprezni u vezi ataka licitirane boje partnera, partner mo`e
imati overkol na jednom nivou, ali i ne mora. On verovatno nije
mnogo jak u toj boji, ili bojama, naro~ito ako imate njegovu
markira`u sa nekim visokim kartama.
4. Postoji li mogu}nost se~enja kod statiste (na stolu)?
Drugim re~ima, mo`e li se predpostaviti (ra~unati) da statista ima
adutsku podr{ku ili je kratka boja? To je obi~no slu~aj kada
odigrava~ licitira dve boje i statista se opredeljuje za drugu. Statista
treba da je kratak u prvoj boji i naro~ito ako ataker ima du`inu u toj
boji, adutski atak ~esto nije najbolji.
5. Da li postoji drugi trenutak kada adutska boja treba biti atakovana?
Da, kada je to ispravno! (To je ekspert Lew Mathe rekao njegovom
partneru). Me|utim, ima dva slu~aja kada je adutski atak obavezan.
Prvi je kada va{ partner pasira va{u take out kontru na prvom ili
drugom nivou. Opravdano je da njegovo pasiranje zna~i dr`anje u
adutu i predpostavlja da je ono super (jako) i atak u toj boji obi~no
ima efekat u odbacivanju odigrava~evih aduta. Druga situacija
poziva na adutski atak je kada vi ili partner imate snagu u visokim
kartama ili su se oponenti o~igledno `rtvovali (u licitaciji). ^esto
njihov rezon za `rtvu je da oni imaju neku drugu distribuciju, tako
da je adutski atak obi~no efikasan.
6. Da li je va{ partner licitirao?
Obi~no je ispravno atakovati partnerovu liciitiranu boju (izuzev
ukoliko imate jaku sopstvenu sekvencu). Me|utim, tu je veoma
va`no atakovati podesnom kartom, da partner mo`e znati {ta vi
imate. Generalna pravila za atakovanje u partnerovoj boji su:
a) Sa bilo koje dve karte, atakovati visokom.
b) Ako dr`ite asa, bezobzira na du`inu atakujte asom.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
I . Atak protiv adutskog kontrakta
2
c) Sa tri karte od kojih je jedna honer (10 ili vi{a) atakujte najmanjom.
d) Sa tri karte ili ~etiri male (9 ili manje) atakujte najni`om ako niste
dali podr{ku u boji; atakujte najvi{om ako ste dali podr{ku u boji.
e) Sa dva susedna honera (sa izuzetkom kombinacije as-kralj)
atakujte visokim honerom, bezobzira na du`inu.
Sa ~etiri ili vi{e karata na ~elu sa bilo kojim honerom osim asa,
atakujte četvrtom najvišom.
g) Eksperti neki put atakuju kraljem kada dr`e Kxxx ili Kxxxx u
partnerovoj boji ili nekom drugom sna`nom (jakom) visokom
kartom. Rezon za to je da statista mo`e imati singl u toj boji i to
mo`e biti va`no za dr`anje ataka u odre|ivanju igre kroz statistinu
snagu u spoljnoj boji. Me|utim, to je veoma retko i pravilo
“Atakovanje najvi{e karte u partnerovoj boji” je strogo za dame u
~aj partijama.
7. Kako atakovati u kratkoj boji?
Atak u kratkoj boji mo`e biti veoma efikasan, naro~ito kada dr`ite siguran
adutski ulaz kao Ax, Axx, ili Kxx i ~ini atak u kratkoj boji atraktivnim.
Opravdanje za to je da imate visokog adutskog honera i da odigrava~ ne}e
mo}i dobro skupljati {tihove bez propu{tanja u toj boji. Nadaju}i se, vi
mo`ete o~ekivati va{eg partnera na ataku i da dobijete se~enje. U drugoj
prilici pravilno je atakovati iz kratke boje kada imate veoma slabu ruku i
imate rezon da verujete da je jedini put obaranja kontrakta ba{ se~enjem
bilo kog dobrog oponentovog {tiha. Neki put vi mo`ete otkriti u licitaciji da
li je va{ partner kratak u boji. Na primer, ako oba va{a oponenta licitiraju
karo a eventualni kontrakt je u piku i ako vi imate 4 ili 5 malih karata u
karonu trebalo bi da posumnjate da va{ partner ima singl ili je {iken u toj
boji. Atak u karonu mo`e dobro do}i u tom slu~aju, naro~ito ako vi imate
ulaz u adutu koji }e vam omogu}iti igru u drugoj rundi karonom.
8. Mo`e li biti pogre{an atak u kratkoj boji?
Bolje je da verujete u to. Naro~ito ako su oponenti licitirali boju a vi imate
spoljnu du`inu boje ali ne adutsku kontrolu. Odigrava~ mo`e da baca
adute i onda da krene sa njegovom spoljnom bojom odbacuju}i luzere, a vi
i va{ partner ste mogli da realizujete va{ atak atakuju}i nelicitirane boje.
Tako|e je pogre{no atakovati kratku boju sa osobito jakim dr`anjem u
adutu kao J10xx, QJ10x, A10xx. Sa takvim dr`anjem vi gubite prirodni
adutski {tih uvek ako vi dobijete se~enje. Pored toga atakovanje kratke
boje ~esto finesira partnera izbacuju}i damu ili d`eka, ili oboje.
Ustvari, obi~no, ali ne uvek, r|avo je atakovati kratku boju kada dr`ite
~etiri aduta (ukoliko vi imate rezon da verujete da odigrava~ ima sedam ili
osam aduta). U najve}em broju slu~ajeva kada dr`ite ~etiri aduta, ili
veruju}i da ih ima partner, isplativo je da atakujete va{u [email protected]
BOJU. To ima efekta forsiranjem odigrava~a da se~e.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
I . Atak protiv adutskog kontrakta
3
Eventualno igra~ sa ~etiri aduta }e imati mnogo ili vi{e aduta nego
odigrava~ i ruka }e eksplodirati u siroma{no drugarstvo (vi znate
kako se ose}ate kada igrate sa rukom i nalazite da jedan odbranbeni
igra~ ima mnogo ili vi{e aduta nego vi).
9. [ta je najbolje atakovati protiv kontrakta u boji?
Verovatno je najbolje kraljem iz kombinacije as-kralj (neki ameri~ki
i mnogi evropski eksperti atakuju asom iz sekvence as-kralj
izbegavaju}i konfuziju sa atakom iz sekvence kralj-dama). Taj atak
daje vama {anse da pogledate kako izgleda sto i da vidite partnerov
signal u isto vreme. Vrh karte od honerske sekvence kao {to su KQJ,
QJ10 ili J109, je tako|e jak atak. ^ak i slabo malodu{no dr`anje kao
KQx, QJx, J10x (x) daju rezona za atak, opet startuju}i sa najvi{om
kartom. Primetite da ako vi atakujete od dr`anja kao {to su J10xx(x)
ili QJxx i boja je bila licitirana od desnog ili levog (mada je
neverovatno da bi vi trebalo da atakujete licitiranu boju sa va{e
desne strane) oponenta, vi treba da atakujete ~etvrtom najve}om a
ne vrhom honera; postoje velike {anse da bilo partner ili odigrava~
imaju singlton honera i va{a visoka karta bi bila prosto tro{enje
ataka. Eksperti dr`e}i KQxxx skoro bi uvek atakovali malom
kartom radije nego da otkriju kralja ako je boja bila licitirana
sa leve strane. Odigrava~ verovatno ima singlton, i ako statista ima
asa to }e sigurno biti odigrano, dok vi ~uvate va{eg visokog honera.
Atak iz sekvence kralj ili dama, verovali ili ne, obi~no ne radi bolje
nego atak od d`eka ili vrha ni~ega. Kada atakujete kraljem ili
damom, vi treba da na|ete va{eg partnera samo sa jednim honerom
da napravite atak efektnim; kada atakujete d`ekom od d`eka ili vrh
ni~ega, vi skoro uvek morate na}i partnera sa dva honera da
napravite atak efektnim (prirodno to je uz predpostavku da
atakujete nelicitiranu boju). Kada ste pred izborom ataka od bilo
koje dve nelicitirane boje, to je obi~no sa desne strane atakera,
atakujte iz boje koja nema asa. Vi mo`ete verovatno upotrebiti va{eg
asa kasnije da pokrije visokog honera u odigrava~evoj ruci. Ako
nijedna nelicitirana boja nema asa, atakujte od ja~e boje.
10. [ta sa atakom asom ili ispod asa?
Napravljene su studije oko ataka asom. Protiv slem kontrakta to je
obi~no korisno, naro~ito u turnirskom brid`u gde vi mo`ete izgubiti
va{eg asa ako ne atakujete njime.
Tako|e, ako su oponenti licitirali tri boje jako vi morate razmotriti
atakovanje asom u nelicitiranoj boji. Atak ispod asa je opasan u
praksi i trebalo bi ga razmotriti samo kada je jaka ruka sa leve
strane ili vrlo slaba sa va{e desne strane (mo`da statista koji je
otvorio sa 1 bezaduta i desni oponent pokazao slabost markiranjem
sign off u dva u majoru).
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
I . Atak protiv adutskog kontrakta
4
11. Koja je ispravna karta za atak od tri male u nelicitiranoj boji?
Ima razli~itih razmatranja u opcijama oko toga. Razmotrite atak od
862 u nelicitiranoj boji. Neki eksperti atakuju 8, drugi 2, a ostali 6!
Atak 6 je konvencija koja se zove MUD (Middle, Up, Down). Bilo
koju kartu da atakujete rezultat je naklonjen konfuziji. Ako
atakujete 8 partner mo`e misliti da ste dubl ili najmanje on zna da
nemate honera. Ako atakujete 2 mnogi partneri }e misliti da imate
honera ili najmanje {to zna to je da niste dubl. Ako atakujete 6, Bog
samo zna {ta }e partner misliti. Te`nja me|u brojnim ekspertima je
da od tri male karte treba atakovati vi{om spot kartom definitivno
obe}avaju}i kratku boju. Bilo {ta vi da mislite {ta je bolje, budite
sigurni da to ranije raspravavite sa partnerom. Tako|e, ako ste
odlu~ili da atakujete 8, budite sigurni da u drugom krugu igrate 6.
Ako igrate 2 vi pokazujete da ste dubl.
12. Ima li nekih novih pogleda koju kartu atakovati kada je odabrana
boja? Definitivno da. Jedno {to ste uhvatili (upotrebite naro~ito
protiv bezadutskog kontrakta samo lako prilagodljivo protiv boje)
da je:
a) Atak d`ekom odbite kao visokim honerom.
b) Atak 10 pokazuje ma koju sekvencu AJ10, KJ10, vrh sekvence ili
kra}e (protiv kontrakta u boji atak iz AJ10 za praksu namerno, ne
postoji).
c) Atak 9 pokazuje ma koju sekvencu A109, K109, Q109, vrh sekvence
ili kra}e. Obi~no je lako razumeti (~itati).
d) Atak damom iz sekvence AKQ je upotrebljiv.
1. pokazuje jaku boju.
2. pokazuje jaku ruku, atakuju}i u jednoj slaboj. Dobar partner
ne}e imati problema da razume atak, naro~ito ako je d`ek vidljiv, i
on treba na to da ra~una. Ataker }e onda znati ta~no koliko mnogo
{tihova mo`e uzeti u boji. Ove ideje, naro~ito atak 9, 10 ili J bi}e
prodiskutovane vi{e u celokupnom delu “Atak protiv bezadutskog
kontrakta”.
Ovi ataci su svi preporu~ljivi i bi}e upotrebljeni skroz u knjizi. Ali
ne dama sekvence AKQ - Ja ne `elim rizikovati da izgubim bilo
kog ~itaoca posle samo jednog dela.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
I . Atak protiv adutskog kontrakta
5
PRIMERI ZA U^ENJE
KQ10
♠
64
♥
432
♥
KJ5
♦
76
♦
9832
♣
AQJ98
♣
AKJ
♠
♠
♥
♦
♣
32
A765
K1052
764
W
N
E
S
♠
AJ9876
♥
K10
♦
AJ4
♣
103
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣
54
QJ98
Q983
K52
Q8
Q87632
10
10854
W
N
S
E
♠
953
♥
A10
♦
AKQJ84
♣
Q7
♠
♥
♦
♣
AKJ1072
9
75
9632
II. Niko u zoni Delilac South
Atak West: Q♠.
I. Niko u zoni Delilac North
Atak West: 2♦.
Licitacija: North East South West
1♠
pas 1♠ pas
2♠
pas 4♠ pas
svi pas.
Licitacija: South West North East
1♦ pas
1♦ pas
3♦ pas 4♦ pas
5♦ svi pas.
Obja{njenje igre
I. West atakuje karonom jer je obi~no najbolje atakovati iz nelicitirane
boje koja ne sadr`i asa. South uzima, baca dve rudne aduta, polazi
sa 10 tref do East-ovog kralja. East vra}a damu herc (ako partner
nema asa u hercu odigrava~ se ne mo`e oboriti) i odbrana uzima
~etiri {tiha: dva herca, karo i tref. Primetite kako bi bilo jadno za
odbranu da je tref u ataku (atak kroz snagu) i kako bi odigrava~ev
tref proradio. Ovako partner na atak (S) 10 tref uzima kraljem, ne
da odigrava~u da u~vrsti tref i da odbaci karone luzere na trefa.
Generalno re~eno, lo{ je atak na statistinu du`inu ukoliko nema
poku{aja za se~enje ili poku{aj davanja partneru na se~u. Atakuju}i
kroz snagu uputno je to u~initi na kratku boju protivnika kao AQx,
KJx, ili Kxx.
II. West normalno atakuje damom u piku i East razume da je on singl
ili dubl (sa sjajnom du`inom West bi atakovao malom). East prebija
damu (obavezno u slu~aju ataka u singlu) i igra u drugoj i tre}oj
rundi pika, uvide}i da West overkolira adut (ima ja~i adut) od
statiste.(East zna da South ima previ{e-jo{ jednog pika ve} kod ataka
West-a dama pa mala, tj. da West ima dva pika). Ne bi bilo korektno
za East da promeni boju na singl herc u tre}om {tihu. Ako West ima
asa (neverovatno s obzirom na licitaciju), odigrava~ }e uvek biti
oboren. Bolje su {anse, za dalju igru, i nadati se da West mo`e
overkolirati aduta statiste.
0
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
I . Atak protiv adutskog kontrakta
6
PRIMERI ZA U^ENJE
♠
♥
♦
♣
A652
KJ932
84
72
♠
J108
♠
Q75
♥
875
♥
Q2
♦
AK10
♦
AKJ1098
♣
QJ98
♣
73
N
W
S
E
♠
♥
♦
♣
7
AQ10
97632
10654
♠
♥
♦
♣
864
95
763
AJ865
N
W
E
S
♠
KQ943
♠
32
♥
640
♥
AKJ108743
♦
QJ5
♦
4
♣
AK3
♣
K10
III .E-W u zoni Delilac East
Atak West: 3♥.
IV .E-W u zoni Delilac East
Atak West: 4♠.
Licitacija: East South West North
Licitacija: East South West North
1♠
4♥
svi pas.
pas
pas
pas
1♠
3♣
4♠
pas 2♣
pas 3♠
svi pas .
♠
♥
♦
♣
AKJ109
6
Q52
Q942
Obja{njenje igre
III. West atakuje herca jer ima ~etiri aduta i nada se da odigrava~ treba
da se~e. Odbrana igra tri runde herca, forsiraju}i South. Kada
odigrava~ baca i realizuje adute, West mora propustiti prve dve
runde. Ako odigrava~ istrajava sa adutom u tre}oj rundi, West
uzima i ponovo forsira South-a sa hercom. South mora se}i sa
poslednjim adutom i odigrava~ (ruka) je oboren za dva {tiha, za
West-ov preostali dug adut i dobar herc. Ako South vrati bilo koji
minor boju posle West-ovih propu{ta dva adutska ataka, West se~e u
tre}oj rundi bilo kog minora i odigrava~ (ruka) je oboren za jedan
{tih. Primetite da je West atakovao izvorno u karonu odigrava~ bi
lako odigrao kontrakt.
IV. East uzima dva pika, prime}uju}i da West prvo igra ~etvorku
(njegov atak) i zatim {esticu, pokazuju}i da ima tri pika. Karo boja
North-a je tako prete}a da East uklju~uje (otvara) trefa u tre}em
{tihu, jer odigrava~ev tref mo`e biti odba~en na statistinog karona.
Ta promena obara kontrakt za jedan {tih. Ruka bez ~etiri karte bi
koristila za atak malu kartu od tri male u partnerovoj boji kada
nema podr{ku; to mu omogu}ava da zna koliko {tihova mo`e uzeti u
boji.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
I . Atak protiv adutskog kontrakta
7
ATAK PROTIV ADUTSKOG KONTRAKTA
PROBLEMI i REŠENJA
I. Vi
ste West i licitacija je
imala slede}i tok:
South
North
2♣
1♠
2♥
2♣
4♠
3♠
pas
Kojom kartom }ete
atakovati iz svake svake
slede}e ruke?
a) ♠ 1085 b) ♠ A65
♥ AJ96
♥ Q87
♦ Q975
♦ 1087653
♣ 64
♣ 10
c) ♠ A764 d) ♠ Q43
♥ 108
♥ J9
♦ K8754
♦ K108
♣ 85
♣ QJ1094
I.b)
I.c)
I.d)
I.a) 5 pik. Va{i her~evi su jaki i figure (karte)
sigurno su kratke u hercu. Odmah atak u adutu
treba da skrati statistu (sto) se~enjem snage (va{e
u hercu). Atak malim karonom bi bio drugi
izbor (kada atakujete adutom, to je skoro uvek
ispravno, atakujete malom od tri male jer
mo`ete dobiti {ansu da overkolirate bilo
odigrava~a ili statistu sa va{im visokim adutom).
Mnogi eksperti atakuju srednjim adutom od tri
male karte i kasnije igraju ni`om kartom, i tom
konvencijom pokazuju da imaju tri karte. Atak
malim adutom i zatim igranje vi{om kartom oni
pokazuju dve ili ~etiri karte kada upotreblja
vaju ovu konvenciju.
10 tref. Va{a bolja {ansa da oborite kontrakt je da poku{ate se~u
trefova. Vi imate asa u adutu, koji mo`e skra}enu boju u~initi
atraktivnom
5 karo. Kada dr`ite ~etiri aduta atak iz duge (druge) boje je obi~no
najbolji.
Q tref. Uvek pomislite na protivnikovu licitaciju, va{a jaka
sekvenca treba da atakuje.
II. Vi ste West i dr`ite u ruci:
♠ Q874 ♥J65 ♦43 ♣AQ86
Licitacija je imala slede}i tok:
South North
1♦
1♥
3♦
3♠
4♦
4♠
pas. Koji je va{ atak?
II. A tref. Protivnici su prikazivali boje i vi ste zaklju~ili
da oni nemaju stopera u trefu. Sigurno bi South da ima
kralja u trefu licitirao 3 bezaduta posle licitacije partnera
North-a 3 pika.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
I . Atak protiv adutskog kontrakta
8
III. Vi ste West i dr`ite u ruci:
♠ AQ108 ♥ J1032 ♦ K108 ♣ Q4
Licitacija je bila: South North
1♠ 1NT
pas.
2♥
[ta atakujete?
IV. Vi ste West i dr`ite u ruci
♠ A432 ♥ 65 ♦ Q10765 ♣ 97
Licitacija je bila: South North
2♣*
2♦**
[ta atakujete?
2♠
3♥
4♠
2NT
3♠
pas.
V. Vi ste West i dr`ite u ruci:
♠ 8762 ♥ 64 ♦ J74 ♣ QJ103
Licitacija je bila:
East South West Notrh
pas 4♥ svi pas
1♠ 2♥
Koji je va{ atak?
VI. Vi ste West i dr`ite u ruci:
♠A5 ♥ QJ72 ♦ 8643 ♣ 1075
Licitacija je bila: North South
1♦
2♠
2NT 3♦
3♠
4NT
6♠ svi pas
[ta atakujete? 5♦
VII.Va{ partner je licitirao herca, i
vi niste dali podr{ku u boji.
Predpostavite da svaka od
slede}ih kombinacija su herc, i vi
imate na izbor podesnu kartu.
Kojom kartom atakujete?
a)85 b) 864 c) J984 d) A96 e) K84 f)
J103 g) J1032 h) Q105 i)8532 j)KQ6
k)K106 l)Q7
VIII. Da li bi izmenili neku od ovih
kombinacija da ste dali podr{ku u
boji?
III. 2 herc. Va{e jako dr`anje u piku pored o~igledno kratkog
pika na stolu pozivaju vas da odmah “atakujete herca”. Malom
atak u adutu J10x ili J 10xx je generalno govore}i bolje upravo
u slu~aju da va{ partner ima singl honera.
IV.6 karo. Sa 4 aduta normalno je atakovati iz
duge boje.
* Jako i ve{ta~ki
** Negativan odgovor
V. Q tref. Atak iz sekvence je vi{e atraktivan nego ~etvrtom
malom iz partnerove boje. Jednom kad do|e vreme vi }ete
predvoditi atakom u partnerovoj boji. (Imajte spremljeno
izvinjenje u tom slu~aju).
VI. Mali karo. Partner ima malo figura ili singl u kari i vi
mo`ete razmatrati davanje karte njemu na se~u i zaradu
kasnijim atakom kada preuzmete {tih asom u adutu.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
8. Vrh dubla.
4. Malom od tri male kada nemate podr{ku.
4. ^etvrta najvi{a.
A. Asom u boji partnera sa bilo kojom du`inom
protiv kontrakta u boji.
4. Malom kartom iz tri sa honerom.
J. Visokom od dva honera.
J. Isto kao pod f).
5. Malom od dva honera koji se ne dodiruju.
2. Malom od ~etiri male kada niste dobili podršku.
K. Isto kao pod f).
6. Isto kao pod h).
Q. Isto kao pod a).
VIII. Da. Sa “b” atakujte 8.
Sa “i” atakujte 8.
Svi drugi preostali ataci su isti.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
II. Atak protiv bezadutskog kontrakta
9
II. ATAK PROTIV BEZADUTSKOG KONTRAKTA
Kada se igra protiv bezadutskog kontrakta, treba da se zna mnogo vi{e
nego “~etvrtom najvi{om iz va{e duga~ke ili jake boje”. Neki put protivnici
su licitirali va{u najbolju boju, neki put vi imate dve boje ralativno
pribli`ne du`ine ili ja~ine, neki put va{ partner ili va{i protivnici licitira}e i
taknuti va{ odgovaraju}i (nameravani) atak.
1. Tendencija je da atakujete bilo koju partnerovu boju kojom je overkolirao,
sem ako nemate jaku sopstvenu boju i spoljni ulaz.
2. Jaka sekvenca se atakuje iz ~etiri karte u boji (KQJx, KQ10x, QJ10x)
radije nego dr`anje pet karata u boji (Jxxxx, Qxxxx) koje nisu zgusnute.
3. Razmatraju}i izbor ataka kod nelicitirane majorske boje ili nelicitirane
minorske boje, opredelite se za atak u majorskoj boji (protivnici retko
kriju du`inu majorske boje za vreme licitacije, ve} ~esto taje du`inu
minorske boje).
4.Ako statista upotrebi Stayman konvenciju kao odgovor bilo na jedan ili dva
bezaduta, prihvatite da ima najmanje ~etiri karte u majoru. To je u~estala
mogu}nost uslovljena jednom bojom. Napr. desni protivnik otvara jedan
bez aduta, levi oponent licitira dva trefa (Stayman), desni oponent
odgovara dva pika i levi oponent zaklju~uje sa tri bezaduta, to ukazuje da
statista (levi oponent) ima ~etiri herca, ina~e za{to bi on dosa|ivao sa
Stayman-om. Izbegnite da atakujete herca u takvoj licitaciji, osim ako
imate jaku sekvencu.
5. Neki put va{a ruka }e biti beznade`no slaba pa }ete vi poku{ati da udarite
u partnerovu dugu boju iako je on nije licitirao. Zapamtite ako je on imao
{anse da overkolira na prvom nivou i to nije u~inio, va{e {anse da udarite u
jednu njegovu boju su siroma{ne.
6.Ako se zna da statista ima dugu jaku boju, neodlo`no treba u~initi- pogoditi
atak. AKx, KQx ili QJx su u prednosti ispred slabe du`e boje.
7. Neodlo`no je da va{ partner zna da li ili ne vi imate jakog honera u boji
koju atakujete, za brzu mogu}u promenu koja bi bila bitna.
Pratite preporuku:
a) Atakujte malom kartom u nelicitiranoj boji obe}avaju}i honera.
Svi u
zoni
Delilac
South
♠ AQJ4
♥ 10843
♦ 73
♣ 865
Atak
West
8♥.
♠ 863
♥ 65
♦ AJ106
♣ AQ107
N
♠10972
W E ♥QJ9
S
♦ K52
♣ 942
♠ K5
♥ AK72
♦ Q984
♣ KJ3
Sa slabim dr`anjem kao 8632
atakujte sa 8. Neki put najvi{a
karta mo`e biti suvi{e vredna za
atak. Na primer;
od 9732 vi poku{ajte sa 7. Puni nade vi
ne `elite atakovati iz boje koja bi bila
uobi~ajena za atak; ali ako atakujete
malom kartom iz druge boje partner
mo`e neozbiljno da vrati boju
o~ekuju}i snagu koja kod vas ne
postoji. Licitacija:
South West North East
1NT pas 3NT pas.
Iskustvo pokazuje da atak iz ~etiri karte kao {to su AQ10x AQJx, AJ10x ili
AK10x ~esto ko{ta {tih. Ako odigrava~ ima kralja u prva tri slu~aja i damu
u slede}em slu~aju izgubi}ete {tih. Dalje razmatraju}i, kada atakujete od
~etiri karte, vi mo`ete da u~vrstite samo tri. Ovako, pored partnerovog
o~ekivanog nadanja za ulaz, jo{ samo ~etiri {tiha, te{ko da su dovoljni da
oborite 3 bezaduta. Alternativa, ako obe od kombinacija su da je atak iz 5
karata u boji, to je izvrsno atakovanje: ~etiri {tiha mogu biti u~vr{}ena
posle jednog predatog.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
II. Atak protiv bezadutskog kontrakta
10
Imaju}i sve to na umu, West ne atakuje pikom. Ra~unaju}i na drugu ruku
(na partnera) on igra pasivan atak `ele}i da njegov partner atakuje jednom
kad u|e u ruku-dobije priliku za atak. Kroz naredbu da osigura promenu
boje, West atakuje 8 herc, namerno navode}i East da pomisli da je atakovao
vrhom ni iz ~ega. Kako se igra razvijala, South je uzeo prvi {tih i otvorio 9
karo do East-ovog kralja. Za obaranje kontrakta East mora promeniti boju
na pika pre nego da nastavi herca. Nije to samo kod razlike za East-a da
promeni posle ataka 8 herca; ve} da je West atakova malom herc, promena
boje u slede}em {tihu ne bi bila mogu}a.
b) Atak d`ekom skriva visokog honera. To je u vrednosnoj konvenciji koja
omogu}ava partneru atakera da odmah proceni stanje honera na stolu i
uslove da li ili nema budu}nosti u toj boji. U “zlatnim vremenima”, to je bilo
te{ko re}i da li je d`ek bio iz vrha sekvence ili od prekinute sekvence na ~elu
KJ10 ili AJ10.
c) Atak 10 pokazuje bilo dva visoka honera (AJ10 ili KJ10), vrh sekvence, ili
kratko}u. [ta }e partner re}i? Ako je d`ek vidljiv, atak mora biti iz vrha
sekvence. Ako je 9 vidljiva, atak mora biti iz sna`ne boje. Ako ni{ta nije
vidljivo, predpostavite da je atak iz prekinute sekvence.
d) Atak sa 9 pokazuje bilo dva visoka honera ili najvi{u kartu. Ako je 10-ka
vidljiva, 9 mora biti najvi{a karta. Ako 10-ka nije vidljiva, predpostavite dva
visoka honera. Posle svega, atak u boji na ~elu sa 9 je redak (izuzetan) u igri
bezaduta.
Slu~ajno (uzgredno), ti ataci mogu biti upotrebljeni skroz u toku igre ili samo
u ataku (prvi {tih). Ako vi ne upotrebljavate ovu vrstu ataka, poku{ajte
atakovati njima da bar vidite {ta }ete dobiti.
e) Atak damom pokazuje ili vrh sekvence (QJ10, QJ9) ili kombinaciju na ~elu sa
KQ109. Partner predpostavljeno treba da odbaci d`eka (ako ga ima) ispod
ataka damom u bezadutskoj igri.
f) Atak kraljem je iz sekvence (KQJ, KQ10) ili iz kratke boje (AKx, KQx).
Primetite damom se ne atakuje iz KQ10 ukoliko ataker nema bilo 9-tku ili 5
ili 6 karata u boji.
g) Atak asom pokazuje punu snagu dr`anja i on je redak. On najobi~nije sadr`i
boju na ~elu kao {to su: AKQ, AKJ10, AKJ , ili nekiput AQJ sa spoljnim
ulazom. Taj atak }e biti prodiskutovan detaljno u delu “Signali protiv
bezadutskog kontrakta”.
8. Sa svim drugim dr`anjima, atakujte ~etvrtom najvi{om, ako nemate
sekvencu. Sekvenca za bezaduta uspe{na je u boji sa tri karte u redu na ~elu
boje (QJ1054), ili sa tri karte u sekvenci kojoj nedostaje jedna spot karta
(QJ954). Ako je tre}a karta manja, vi{e od jednog stepa (manja od 9 u
predhodnom primeru) napr. QJ854 atakujte ~etvrtom najvi{om. Ako je
sekvenca u sredini boje ili na ~elu sa 9 ili ni`om kartom (Q9874), neobazirite
se (ignori{ite) na to i u~inite atak ~etvrtom najvi{om.
9. Uvek (~esto) kada dr`ite pet karata u boji na ~elu kod perfektne tri karte u
sekvenci kao KQJ54 ili QJ1054, prirodno vi }ete normalno atakovati
najvi{om kartom. Ali, ako je boja na nesre}u bila licitirana, bolje je
odustanite u navaljivanju da atakujete ~etvrtom najvi{om izbegavaju}i
blokiranje boje. Partner mo`e imati dubl honera ili protivnik ili partner su sa
singl honerom. Ta ideja mo`e izgledati mahnito, ali teoretski je ispravna.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
II. Atak protiv bezadutskog kontrakta
11
ATAK PROTIV BEZADUTSKOG KONTRAKTA
PRIMERI ZA U^ENJE
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣
K9743
93
4
K9743
♠
♥
♦
♣
52
K76
QJ98
A1652
N
W
E
S
♠
♥
♦
♣
A86
A854
76532
10
♠
♥
♦
♣
J65
J432
J65
832
Q742
AQ105
Q4
J65
N
W
E
S
♠
♥
♦
♣
1083
K6
A972
KQ107
♠ QJ10
♥ QJ102
♦ AK10
♣
QJ8
I. Niko u zoni. Delilac South
Atak West 4♠.
♠
AK9
♥
987
♦ K1083
♣
A94
II. Niko u zoni. Delilac South
Atak West 8♣.
Licitacija: South West North East
1NT pas 3NT pas
Licitacija:South West North East
1♦
pas 1♥ pas
1NT pas 2NT pas
3NT svi pas.
Obja{njenje igre
I. West atakuje pikom radije nego trefom, dr`e}i se teoretskog gledi{ta
da je sa dve jednake boje bolje atakovati u majoru nego u minoru.
East uzima asom i vra}a 8 pik. West dopu{ta da South uzme drugog
pika i kada East eventualno dobije {tih sa asom u hercu i vrati njegov
poslednji pik, to obara kontrakt za jedan {tih dole.
II.West atakuje vrhom u trefu jer on mo`e zaklju~iti iz licitacije
protivnika da East mora imati prili~no dobru ruku, bez obzira {to nije
licitirao. Za{to? Verovatno {to nije imao boju za overkoliranje na
prvom nivou (pik) i bojao se da overkolira na drugom nivou izme|u
dva protivnika koji su licitirali. Sigurno ima mnogo razloga za atak u
trefu nego u piku koji je (tako|e) prihvatljiv. Sa atakom u trefu,
odigrava~eve figure izlaze (padaju) i on pada najmanje za jedan {tih.
Sa atakom u piku odigrava~ hladno pravi kontarkt (uzima pika asom i
pravi atak u hercu dvostrukim impasom), uzimaju}i ~etiri pika, tri
herca, jednog karona i jednog trefa.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
II. Atak protiv bezadutskog kontrakta
12
ATAK PROTIV BEZADUTSKOG KONTRAKTA
PRIMERI ZA U^ENJE
♠
♥
♦
♣
KJ432
76
KJ432
2
♠
Q1085
♠
♥
J32
♥
Q8
♦
85
♦
8
♣
AKJ6
♣
N
W
S
E
♠
♥
♦
♣
96
Q1098
Q76
9874
♠
♥
♦
♣
KQ6
J432
J65
832
549
AQJ10982
N
W
S
E
♠
A7
♠
J107
♥
AK54
♥
A74
♦
A109
♦
AK643
♠
♥
♦
♣
♣ Q1053
III. E-W u zoni. Delilac South
Atak West 3♦.
♣
K6
IV. Svi u zoni. Delilac North
Atak West 8♣.
Licitacija: South West North East
1NT pas 2♣
pas
2♥ pas 3NT pas
pas pas.
Licitacija: North East South West
3♣ pas 3NT pas
pas pas.
A9832
K65
Q1095
5
Obja{njenje igre
III. Ovoga puta West atakuje u karonu jer zna da statista ima ~etiri pika
{to opravdava
Stayman-ov odgovor. Atak u karonu dokazuje
~vrstinu (`ilavost) i mogao bi sigurno najvi{e odigrava~a ugroziti da
padne. Ako South uzme tre}eg karona, on nema du`inu u ruci; ali ako
uzme drugog i realizuje ~etiri trefa i dva herca i iza|e sa karonom,
West }e eventualno biti end play u piku. Ako je South dovoljno dobar
da napravi igru, osigurajte igru odmah - kroz va{e vo}stvo.
IV. U stvari zna se da statista ima sedam rezonskih karata i njegova dobra
boja u trefu inicira da West atakuje kao {to je uradio. Normalniji atak
d`ekom iz herca bio bi podesniji ako nijedan od protivnika ne bi znao
da ima dugu, jaku boju. Na sre}u trebalo bi (ja sam postavio ruku,
glupo), da atak u piku obori kontrakt za jedan {tih.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
II. Atak protiv bezadutskog kontrakta
13
ATACI PROTIV BEZADUTSKIH KONTRAKATA
PROBLEMI I RE[ENJA
I. Sede}i na West poziciji, vi ste ~uli slede}u licitaciju:
South
North
1NT
2NT
3NT
svi pas. [ta bi atakovali iz svake od slede}ih ruku?
a)
♠ Q1084
♥ Q975
♦ Q4
♣ J87
I. a)
b)
c)
d)
e)
f)
c)
d)
e)
f)
♠ QJ108
♥ Q9743
♦ Q5
♣ 103
d)
♠ J654
♥ A2
♦ Q1098
♣ J43
e)
♠ A765
♥ J1032
♦ 876
♣ Q6
f)
♠ KJ6
♥ 1098
♦ AQ102
♣ Q76
II. Ponovo ste West, ali ovoga puta licitacija je imala slede}i proces:
South
North
1♣
1♥
1NT
2NT
3NT
svi pas. [ta bi atakovali iz svake od slede}ih ruku?
♠ A5
♥ J10982
♦ J86
♣ Q76
b)
♥ K5
♦ 543
♣ 1097
c)
4♠ Va{ pik je ja~i od va{eg herca.
10♠ Pokazuje ni{ta ili dva visoka honera.
Q♠ Solidna ~etvorokaratna sekvenca treba da ima
prednost od 5-karatne {uplje boje.
9♦ Va{i karoni su mnogo bolji nego va{i pikovi da bi oni
bili u prednosti uvek u odnosu na boju u minoru.
Zapamtite, 9-ka pokazuje ni{ta ili dva visoka
honera, jedan od njih mora biti 10.
2♥ ^etiri karte sa J10 su atraktivnije od ~etvrtog asa
(praznog).
Boja koja ima dve honerske karte obi~no je bolja za
atakovanje od boje koja ima samo jednog honera.
10♥ Jedno vreme pravio se pasivan atak protiv
bezadutskog kontrakta. Vi imate najve}u du`inu
tako da le`anje karata ne dopu{taju odigrava~u
da uzme sve finesiranjem kroz vas.
a)
II.a)
b)
♠ AJ1085
b)
♠ A43
♥ J8
♦ J76
♣ QJ1032
c)
♠ A543
♥ 543
♦ Q1072
♣ K3
d)
♠ J76
♥ Q432
♦ 1093
♣ 543
e)
♠ 1097
♥ KJ76
♦ K65
♣ AJ3
f)
♠ J76
♥ 543
♦ AKJ10
♣ 765
J♥ Uvek, mada je licitirana boja, va{a jaka sekvenca
dovoljna je za atak.
3♣ Normalan atak je damom, ali kada je boja licitirana
bolje je atakovati malom izbegavaju}i blokiranje,
u slu~aju da partner ima 9x, Kx, ili Ax.
2♦ Opet, boja sa dve karte u honeru treba da ima
prioritet u odnosu na boju sa jednim honerom,
naro~ito kada je honer (jedan) ili d`ek ili as.
10♦ Partner ima otvor, ali je bio miran (}utao je).Sigurno
nije imao pika, ali mogu}e je da ima karona.
10♠ Igrajte ~ekaju}i razvoj igre kada imate visoke jake
karte ali ne 5 karata u boji za atak.
A♦. Iz dr`anja na ~elu sa AKJ10, pravilan (podesan) je atak asom
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
II. Atak protiv bezadutskog kontrakta
14
ATACI PROTIV BEZADUTSKIH KONTRAKATA
PROBLEMI I RE[ENJA
III.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Upotrebljavaju}i atak konvencije koje ste prethodno
prodiskutovali, kojom kartom bi atakovali iz svake od slede}ih
kombinacija.
KJ1085
A10975
Q9874
KQ53
J107542
K10975
QJ965
AKQ104 (trebalo bi biti lako)
1042
842
III.a)
k) AKJ98
l) 8643
m) 972
n) Q10965
o) AK1093
p) AQ1093
q) AK842
r) KQ1094
s) J9872
t) A75
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
10. Pokazuje ni{ta ili dva visoka honera (jedan od dva
mora biti d`ek).
9 Pokazuje ni{ta ili dva vi{a honera.
7 ^etvrta najvi{a - upravo kao u stara dobra vremena.
3 Isto kao “c”.
5 Isto kao “c”.
9 Isto kao “b”.
Q Vrh sekvence.
A Pokazuje veoma jako dr`anje.
2 Malom iz tri sa jednim honerom.(10 se smatra kao honer)
j)
8
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
Vrh ni iz ~ega protiv bezaduta pokazuju}i partneru da
`elite da na|ete njegovu snagu.
A Isto kao “h”.
8 Isto kao “j”.
9 Isto kao “j”.
9 Isto kao “b”.
9 Bez spoljnog ulaza, 9 je podesan atak. Sa sigurnim
spoljnim ulazom, atakovati asom. Atakovanje sa 9
iz ove kombinacije je izuzetan slu~aj.
10 Mada u dobrom slu~aju mo`e biti napravljen atak
asom kada se dr`i siguran spoljni ulaz. Ako imate
razloga da verujete da je kralj na stolu, atakujte
damom. Atak sa 9 iz ovakvog dr`anja je drugi
poseban slu~aj.
4 Isto kao “c”.
Q Zahtev partneru da baci d`eka ako ga ima, a niti su
d`ek ni as vidljivi na stolu.
7 Isto kao “c”.
5 Isto kao “i”.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
III. Kaznena kontra
15
III. KAZNENA KONTRA
Ima mnogo slu~ajeva povoljnih prilika za pravljenje ataka u direktnoj
“stvarnoj” kontri. Atak u direktnoj kontri koja je kaznena kontra
retko se pasira od izvornog licitera ili njegovog partnera jer proizilazi
iz su{tine licitacije. I pored toga, medjutim, partner koji je kontrirao i
alertovao sa najboljim atakom i partner koji je sli~no atakom direktno
kontrirao ima ogromnu (dovoljnu) prednost da pre|e preko kontre i
ne prihvati je.
I. Sve kontre na ve{ta~kelicitacije
(Stayman, Jacoby transfer,
Blackwod ili Gerber odgovori, kju bid, ve{ta~ka 2 trefa, itd.) su
stvarne kontre (kaznene) - nikad nisu takeout.
A. Stayman ili Jacoby transfer
South West North East
East kontrira North-ovih ve{ta~kih 2
1NT pas 2 kontra
trefa Stayman pokazuju}i dobru boju
u trefu, tipi~no sa 5 ili 6 karata u boji sa tri honera, i preporu~uje
partneru atak u trefu ako South postane odigrava~. East ne bi trebalo
da kontrira 2 trefa ako ima dugu ali ne jaku boju. Ako North-South
upotrebljavaju slabo u bezadutu (12-14 poena), kontru je dobro
upotrebiti da bi se pokazalo uop{te visoke jake karte nego boja tref,
mada je to izuzetno (da se poka`e boja).
Ako North-South upotrebljavaju dva na~ina Stayman-a, 2 karo kao
ve{ta~ki odgovor, kontra na takav odgovor tako|e pokazuje dobru
boju u karonu.
Ako North-South upotrebljavaju Jacoby transfer licitaciju, odgovor 2
karo, 2 herca ili 2 pika, su svi ve{ta~ki i sve kontre na takve odgovore su direktne (stvarne) kaznene kontre.
B. Blackwood odgovori
South West North East
Kontre na Blackwood odgovore su
1
pas 3 pas
direktne stvarne) jer su odgovori
4NT pas 5 kontra respondera ve{ta~ki.
East kontrira 5 karo tra`e}i da West atakuje karoprotiv eventualnog
kontrakta protivnika u piku. Ponovo, East ne bi trebalo da kontrira da
poka`e du`inu u karonu, ve} da poka`e snagu u visokim kartama u toj
boji. U ovom primeru East mo`e imati kao KQx u karonu za njegovu
licitaciju (kontru). East ima i druge {anse da u~ini direktnu kontru ako
South licitira 5 NT, pitaju}i za kraljeve. East-ov propust da da kontru
na Blackwood odovore ozna~ava da on ima malo ili nikakav interes u
boji koja je po~etno licitirana.
South
1
4NT
5NT
6
West North East
pas
3 pas
pas 5 pas
pas 6 pas
pas.
West mo`e zaklju~iti da East nije
zainteresoan ni za jednu crvenu boju,
tako da sa neizvesnim se~enjem ataka
(sekvence) on treba da razmatra atak u
trefu.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
III. Kaznena kontra
16
C. Gerber odgovori
Mnogi igra~i sada upotrebljavaju Gerber konvenciju ~ime ska~u na
~etiri trefa iznad, prethodno ne licitiraju}i bezaduta, pitaju}i za aseve
prate}i vi{om licitacijom pet trefa pitaju}e za kraljeve. Kontre na sve te
odgovore su direktne (kaznene).
South West North East
North je pokazao jednog asa i East je
1
pas 2NT pas
kontrirao za atak u hercu u slu~aju da se
4
pas 4 kontra eventualno igra kontrakt u piku.
Negativni zaklju~ci su prilagodljivi
kada partner ne prepoznaje
odgovor na Gerbera.
D. Kju bid.
U modernoj igri, kju bid obilatno se igra. Najvi{e kontri su na kju bid,
naro~ito na visokom nivou, i one su sve direktne-stvarne kontre.
Posle slaganja u piku, South poku{ava
igru na slem kjubidiraju}i licitaciju
kontrolom u trefu a North kontrolom u
hercu. East kontrira tra`e}i da se atakuje
herc ukoliko se eventualno igra
kontrakt u piku. East-ovo propu{tanje da kontrira ~etiri herca
pokazuje nezainteresovanost za tu boju (herca). Neke kju bid licitacije
ne pokazuju kontrole, ve} pre dve boje u ruci. Kontre na takve kju bid
licitacije nisu stvarne-kaznene.
South West North
Predpostavimo za momenat da East-West
1
2 kontra
upotrebljavaju}i direktne kontre na kju bid
licitacije pokazuju dve boje u rukama - za razlog(argument) pik ili tref
boju (“vrh ili dno” kju bida). North-ova kontra jednostavno pokazuje
dobru ruku i ona je najvi{e uporediva sa rekontrom da prijavi bilo
kakav specifi~an atak. Budite pa`ljivi kod kontriranja kju bid licitacija
ako ste onaj koji treba da bude na ataku. Zapamtite, vi ne morate da
potsetite sebe {ta da atakujete.
South West North East
Predpostavimo da East ima dobru boju
1
pas 1 pas
tref, mo`da KQJx; on ne}e kontrirati jer
3
pas 4
?
}e on biti na ataku protiv kontrakta u
hercu. Kontra u tom momentu je vi{e orijentacija nego direktna kontra
u ovim izuzetnim doga|ajima.
South
1
1
4
West North East
pas 1 pas
pas 3 pas
pas 4 kontra
E. @rtvuju}e (bara`ne) licitacije
Danas, mnogi brid` sistemi imaju osobine `rtvuju}ih licitacija kao i
jedan tref koji pokazuje 17 ili vi{e poena u visokim kartama. [ta zna~i
kontra na `rtvuju}u licitaciju jedan tref. Mnogi eksperti upotrebljavaju
kontru na `rtvuju}u licitaciju jedan tref da poka`u da imaju oba
majora; kontra zato nije direktna, tj. stvarna. Upotrebljavaju}i ovaj
metod overkol na jedan bezaduta je za minorsku boju prirodno
overkolirana boja.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
III. Kaznena kontra
17
U mnogim standardnim sistemima, “slabo dva” licitacija ima dopuniti
jako dva u licitiranju. U tim sistemima licitiranja jedan tref je prirodno
otvaranje, a strogo `rtvuju}e ili forsing licitacija kao dva trefa. Mnogi
eksperti igraju kontru na dva trefa kao direktnu - stvarnu (kaznenu)
kontru pokazuju}i tref boju, mada ima onih koji takvom kontrom
pokazuju dve boje u ruci.
Ve}ina sistema upotrebljavaju `rtvuju}e odgovore na `rtvuju}e
licitacije. Na primer:
South West North East
Odgovor jedan karo pokazuje
1
pas 1 kontra
slabu ruku na otvor 1 tref. East
kontrira pokazuju}i karona. Isti stav je u obi~noj sekvenci:
South West North East
2
pas 2 kontra
Ponovo, East pokazuje dobru boju
karo i to je govor kontra za take out.
F. Kontra ~etvrte boje
Ovde imamo jednostavnu licitiraju}u sekvencu.
South West North East
East kontrira pokazuju}i dobru boju
1 pas 2
pas
tref i ako se dogodi da South igra tri
2 pas 3 kontra
bezaduta, West }e atakovati u trefu.
II. Kontre na slemu
Slemovske kontre mogu biti lako podeljene u dve kategorije: igra
bezaduta i u boji. Kontra na bezadutni slem jednostavno poziva da se
atakuje prvolicitirana boja statiste.
Kontra dobrovoljno licitiranih slemova u boji (kao suprotno
`rtvuju}im) su vi{e obuhvatnije. U osnovi zna~enje je ovo: ako kontrer
obara kontrakt sopstvenom rukom, bez obzira ko atakuje, on
kontrira. Ipak najvi{e vremena uzima specifi~nost ataka da bi se
oborio kontrakt slem u boji; zato kontre slemova su direktne, tra`e}i
neobi~ni ili neo~ekivani atak, i ataker mora biti na oprezi svestan
pravila.
Ovde je ono “{to se ne sme”:
1. Ne atakujte u adutskoj boji.
2 Ne atakujte u boji koju ste vi ili partner licitirali.
3. Ako ima samo jedna nelicitirana boja, ne atakujte u njoj. To je
o~ekivan atak, i ako partner `eli takav atak, on bi pasirao.
Ovo je “{to se sme”:
1. Ako su protivnici licitirali samo jednu boju (izuzima se adutska
boja), atakujte u toj boji.
2. Ako je partner bara`irao (`rtvuju}a licitacija) i onda kontrirao
kontrirao na slemu, onda je obi~no {iken.
Veliki igra~i kao vi gledaju}i u svoj list zna}e gde je partner {iken
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
III. Kaznena kontra
18
3. Kada ste u sumnji (dilemi) atakujte u prvolicitiranu boju statiste.
4. Jo{ jedan rezon za kontriranje, druga~iji nego imati {iken, je imati
AKx na strani suprotnoj onoj koja je spomenula tu boju.
Ako ste ~uli licitaciju koja pokazuje da je malo verovatno da je
partner {iken, atakujte licitiranu boju nadaju}i se najboljem.
III. Kontre na bezadutske kontrakte
A.
Kontre na jedan bezaduta - su obi~no u dva slu~aja:
1. South West North East
1
pas 1NT pas
pas kontra.
West ima u vidu licitaciju jedan
herc. Kontra nije za takeout i
atak u hercu se o~ekuje ali nije
obavezan.
2. South West North East
1
pas
1 pas
1NT pas pas kontra.
East ima u vidu licitaciju u piku
i ako su ostali pasirali, West bi
obi~no trebalo da atakuje u
piku.
B. Kontre na dva bezaduta.
1. South West North East
2NT pas pas kontra.
East ima solidnu boju i West bi
trebalo da atakuje njegovu
najkra}u boju, prvenstveno u
majoru, osim odre|ene boje koja nema honersku kartu.
2. South West North East
East zahteva atak u hercu, u
1
pas
1♥ pas
prvolicitiranu boju statiste.
2NT pas
pas kontra.
C. Kontre na tri bezaduta.
1. Kada boja nije licitirana.
East ima solidnu boju ili mo`da
KQJ10x u boji i jednog spoljneg
asa.
West predpostavljeno iz svoje ruke predvi|a koju boju ima East.
Ako West dr`i: xx  Qxx  x  Q10xxxx, on }e atakovati
karonom, partnerovu najverovatniju boju.
South West North East
1NT pas 3NT kontra.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
III. Kaznena kontra
19
2. Kada su dve boje licitirane od strane oponenata.
South West North East East zahteva atak u hercu, u
1
pas
1♥ pas
prvolicitiranu boju statiste.
1NT pas 2NT pas
3NT pas pas kontra.
3. Kada statista krije dve boje.
South West North East
West mora odlu~iti na osnovu
1
pas 1
pas
svog lista East `eli da se atakuje
1NT pas 2NT pas
u hercu ili karonu (neki igraju da
3NT pas pas kontra
kontra nedvosmisleno poziva da
se atakuje herc, iako je to ograni~enje). Jedna je stvar sigurna.
East ne `eli ”o~igledno” atak u piku.
4. Kada je kontrer licitirao boju.
South West North East
1
pas 1♥
2♦
2NT pas 3NT kontra.
East zahteva da se atakuje u
karonu.
5. Kada je kontrerov partner licitirao boju.
South West North East
Kontra definitivno pokazuje
1
1♥
1
2♦
snagu u statistinoj prvoliciti
1NT pas 2NT pas
ranoj boji, tako da ataker mora
3NT pas
pas kontra.
imati jaku sekvencu u sopstvenoj boji da bi je atakovao daju}i joj prednost u odnosu na
prvolicitiranu boju statiste.
6. Kada su kontrer i njegov partner licitirali boju.
South West North East
1 1♥
1
2♦
2NT pas 3NT kontra.
svi pas..
Ovde je ataker pozvan da
upotrebi posebno rasu|ivanje.
Ako:
a) njegova sopstvena boja ima sekvencu, atakova}e iz sekvence.
b) ima visokog honera u partnerovoj boji i slabu sopstvenu
boju, atakova}e u partnerovoj boji.
c) je njegova sopstvena boja slaba{na a ima ravnodu{no dr`anje
u partnerovoj boji, atakova}e u statistinoj boji za partnera
koji obe}ava da je jak u toj boji.
Najobi~niji atak u toj situaciji, me|utim, je atak u partnerovoj
boji.
Ako West dr`i:
1  654  KQJ84  2  K932 on atakuje K.
2  654  K5432  K5  A103 on atakuje K.
3  942  K10432  8  AQ92 on atakuje 9.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
III. Kaznena kontra
20
ATAK KOD KAZNENIH KONTRI - PRIMERI ZA
U^ENJE
♠
♥
♦
♣
4
J7652
QJ107
863
♠
AJ103
♠
Q3
♥
108
♥
K7632
♦
K2
♦
AKQJ
♣
AQJ109
♣
105
N
W
S
E
♠
♥
♦
♣
62
KQ43
9543
K42
♠
♥
♦
♣
K9854
J
10984
742
N
W
S
E
♠
KQ9875
♠
AJ10
♥
A9
♥
54
♦
A86
♦
765
♠
♥
♦
♣
♣
75
I. Svi u zoni. Delilac North
Atak: West 5♥.
♣ KQJ98
II. Niko u zoni. Delilac North
Atak: West J♥.
Licitacija: North East
1
pas
3
pas
5 kontra
6 pas
Licitacija: North East South West
1
pas 2
pas
2
pas 2NT pas
3NT kontra svi pas
South West
1
pas
4NT pas
5NT pas
6 svi pas.
762
AQ1098
32
A63
Obja{njenje igre
I. West atakuje hercom umesto damom karo jer je partner dao
direktnu (kaznenu) kontru. South uzima asom herc, pola`e adute,
igra kralja, asa i se~e karona, i atakuje 10 herc sa stola. East mora
igrati malom kartom i dozvoljava West-u da uzme d`ekom ili }e
East biti end play. Ako West nema d`eka herca, odigrava~ ne
mo`e biti oboren. [est pikova je hladno odigrati sa bilo kojim
drugim atakom.
II. East-ovo kontriranje je poziv za atakovanje jedne statistine boje.
West rezonuje da East ima dugu boju herc i atakuje d`ekom.
Statista igra malom kartom i East stavlja ve}u i nastavlja sa
bojom. Eventualno East dobija sa asom u trefu i njegove
preostale karte u hercu obaraju kontrakt odigrava~a za jedan
{tih. Bez kontre, West bi atakovao pika i South uzima 10 {tihova
bez napora zara|uju}i bez znojenja.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
III. Kaznena kontra
21
ATAK KOD KAZNENIH KONTRI - PRIMERI ZA U^ENJE
♠
♥
♦
♣
63
1096542
84
KQ9
♠
10
♠
AJ32
♥
J973
♥
K65
♦
76
♦
QJ109
♣
J108752
♣
54
N
W
S
E
♠
♥
♦
♣
752
AQJ10932
643
♠
♥
♦
♣
109876
J98
K4
872
N
W
S
E
♠
AKQJ984
♠
KQ5
♥
AKQ
♥
A42
♦
K5
♦
A763
♣
A
III. Svi u zoni. Delilac North
Atak: West 2♥.
Licitacija: North East South West
2
pas 2
3
4NT pas 5 pas
6
pas pas kontra
pas pas pas
♠
♥
♦
♣
4
Q1073
852
AQJ93
♣ K106
IV. Niko u zoni. Delilac North
Atak West 2♣.
Licitacija: North East South West
1NT pas 2 kontra
pas pas 3NT
svi pas.
Obja{njenje igre
III. East-ova kontra ne dopu{ta da West atakuje karona, boju koju
je on licitirao. Po{to je East verovatno {iken, West atakuje 2 herc
pokazuju}i snagu u trefu. East se~e herca i mora ra~unati da li da
realizuje asa u karonu. Sa bilo kojim drugim atakom (osim as
karo) odigrava~ }e lako napraviti kontrakt u piku. Da je South
licitirao (izabrao) 6NT, West bi atakovao kralja trefa.
IV. East-ova kontra zahteva atak u trefu. South-ovo pasiranje
ukazuje na stopera u trefu i da nema ~etiri karte u majoru. Bez
stopera u trefu i bez ~etiri karte u majoru, South bi licitirao 2
karona. Sa ~etiri ili pet dobrih karata u trefu, South bi dao
rekontru. West atakuje malom kartom u boji koju mu je zatra`io
partner (tref) i to malom kartom ako ima 3 ili ~etiri karte trefa,
odnosno visokom ako ima dubl. Napomena: atakom 2 West je
pokazao da ima vi{e trefova (tri ili vi{e) i East igra J (ohrabruju}i
West da nastavi sa trefom) tako da kad West u|e u ruku i nastavi
sa trefom East uzima 4 {tiha u trefu i obara kontrakt. U slu~aju da
South ne prekrije J East-a, on nastavlja sa Q isteruju}i K
South-a, sa istom idejom (igrom).
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
III. Kaznena kontra
22
ATAK KOD KAZNENIH KONTRI - PROBLEMI i RE[ENJA
I. Sede}i na poziciji West-a vi dr`ite:  KJ65  54  J1076  Q43
Kojom kartom }ete atakovati u svakoj od slede}ih licitiranih
sekvenci:
a)
South West North East
1NT pas pas
pas
3NT pas pas kontra
I. a) 5. Predpostavljate da
partner ima slolidnu boju i
pogledom u va{ list pomislite
da je to herc.
b)
South West
1♣
pas
1NT pas
3NT pas
pas pas
b) 5. Atakujte statistinu
prvolicitiranu boju ako niste
ni vi ni vaš partner licitirali.
c)
South West North East
1
pas 1NT pas
pas kontra svi pas.
North East
1♥
pas
2NT pas
pas kontra
pas
c) 5 Partnerova kontra
ukazuje da on dr`i otvorenu
herc boju. Pomognite mu u
tome atakuju}i tu boju.
II. Ponovo ste na poziciji West i dr`ite
slede}i list: 5 J1094 J1096  7652
Licitacija je tekla:
North East South West
1
pas 2
pas
3
pas 4NT pas
5
pas 5NT pas
6
pas 6 svi pas.
[ta }ete atakovati?
izabrali atak u hercu.
II. D`ek herca. Partner je imao
dve {anse da kontrira karo, ali to
nije uradio. On je mogao kontrirati
6 pika ako je `eleo da se atakuje u
trefu (statistina prvolicitirana
boja), ali ni to nije u~inio. Prema
tome procesom eliminacije, vi ste
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
III. Kaznena kontra
23
III. Licitacija je tekla:
South West North East
1NT* pas 2** ?
* jako u bez adutu
** Stayman
[ta bi East trebalo da licitira sa
slede}im listovima?
a) A5 765 Q8 Q87654
b) A5 654 J5 KQ10943
c)  54 A43 - KQJ108765
III.
a) Pas. Va{ tref nije dovoljno
jak.
b) Kontra. @elite atak u trefu
protiv eventualnog kontrakta parcijalca u bezadutu.
c) 4. Vi ste mogli kontrirati,
ali kada dr`ite jaku 7-karatnu
ili 8-karatnu boju, bara`ni
skok je obi~no najefikasniji.
IV. Licitacija je tekla:
South West North East
2NT pas 3NT kontra
[ta bi West trebalo da atakuje sa
sa listom u slede}im rukama?
a) 1098652 A76 654 3
b) 54 54 QJ843 J876
V.
IV. a) 3 Partner verovatno
ima solidnu boju ili jednog
luzera u boji i iz va{eg lista
(ruke) se vidi da je to tref.
b) Ovde treba biti pobo`an.
Partner bi da atakujete bilo
herca bilo pika, i vi morate
poga|ati.
Sede}i na East poziciji vi dr`ite:  64  AKQJ864  J1098  -
Licitacija je tekla:
South West North
2
pas
2
4NT pas
5
6
pas
pas
[ta vi govorite?
East
4
pas
?
V.
Kontra. Va{a kontra izuzima
(ne dozvoljava)
da va{
partner atakuje u hercu (u
va{oj boji) ili u adutskoj boji.
Nadajte se da }e on na}i
(shvatiti) da ste vi {iken u
trefu i da }e atakovati u toj
boji.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
III. Kaznena kontra
24
VI. Sede}i na West poziciji vi dr`ite slede}i list: 542 QJ109 J76 6532
Licitacija je tekla:
VI.
South West North East
Tref. Kada su oponenti licitirali
1
pas 2
pas
samo jednu spoljnu boju
4
pas 4
pas
partnerova kontra zahteva od
4NT pas 5
pas
vas da atakujete tu boju. On
6
pas pas kontra
(kontra{) je skoro sigurno {iken
svi pas. [ta vi atakujete?
u toj boji i ima asa sa strane.
VII. Sede}i na East poziciji vi dr`ite slede}i list: AKJ8 6543 A2 654
Licitacija je bila:
VII.
North East South West
Pass!
Kontrom bi bilo
1
1
5
pas
zabranjeno da se atakuje u
6
?
piku, atak koji bi vi `eleli.
[ta vam valja da uradite?
Ovako }ete vi udariti sa rukom
(mo`da) bez kontriranja.
Setite se, vi imate samo 50 posto ekstra {anse da tu~ete kontrom
kontrakt van zone za jedan {tih, tako da je isplatljiviji direktan
atak.Vi `elite da se atakuje u va{oj boji, zato recite pas.
VIII. Ovde je jedna stvarna podela koju sam imao na jednom
va`nom turniru. Pogledajte i ako mo`ete shvatiti {ta bi ja trebalo
da atakujem.
Sede}i na poziciji West ja sam dr`ao:
 J987642  103  J65  2
Licitacija je tekla: South West North East
3
pas
4NT 5
5* pas
6 kontra
svi pas.
* Prikazuje jednog asa.
[ta bi vi atakovali?
Da li bi atakovali pikom kada naredba va{eg partnera ukazuje na
se~u? Naravno da bi. Tako bi u~inio, ali {ta bi bilo sa ovakvom
podelom:
 J987642
 103
 J65
2
 AK3
 KJ987
A
 Q983
N
 Q5
W E  AQ42
S
 KQ10974
4
 10
 65
 832
 AKJ10765
Kao {to vidite, atak u piku ne bi
bio jasan. Partner zna da kralj herc
mora biti kod statiste i `elja mu je da
me upozori da ne atakujem u karonu.
Zapazite da ruka mo`e biti sa atakom
u karonu, ali ja nisam bio toliko
pametan da shvatim atak u hercu.
Ja sam rekao mom partneru,
poslednje {to bi `eleo je atak u hercu,
on bi se tukao u prsa da sam
napravio direktnu kontru. Ja }u
postati br`i.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
IV. Signalizacija protiv kontrakta u boji
25
IV. SIGNALIZACIJA PROTIV KONTRAKTA U BOJI
Ako pitate prose~nog igra~a {ta zna o signalizaciji on }e vam obi~no
re}i da visoka-niska karta zna~i dubl, odba~ena dvojka tra`i da
promenite boju na tref, bilo {ta iznad {estice je signal, bilo {ta ispod
sedmice to nije ili da je to obeshrabrivanje partnera. Ne treba se ~uditi da
imamo mnogo saobra}ajnih incidenata - i niko ne zna kakav je signal!
I. Visoka-niska karta sa dublom
Verovatno najobi~niji signal je visoka-niska karta da poka`e
dubl. Najlak{e prepoznavanje je u slede}em primeru:
a
West atakuje kraljem protiv
a
 Q86
adutskog
kontrakta i vi po~injete igranje
N
visoka-mala bacaju}i 10. Kada pratite sa
 AK953 W E  102
dvojkom ispod asa, va{ partner zna da
S (Vi)
ste {iken i mo`e odigrati u toj boji tri
runde. U ovom slu~aju igra visoka niska
 J72
karta je obavezna za stranu koja
odbacuje prvu kartu, to je 10. Da li je nekad neispravno prikazati
visoka-niska da se ima dubl. Da. Ima nekoliko situacija u kojima igra
visoka-niska nisu korektna igranja.
b Ponovo va{ partner atakuje kraljem
b
 A109
i statista uzima asom. Ako bi odigrali u
N
po~etku d`eka po pravilu visoka-niska,
 KQ765 W E  J2
vi bi odigrava~u dali drugi {tih jer on
S (Vi)
ima 10-9 u piku. Neki put mo`ete to
 832
namerno u~initi sa asom u adutu ili brzim adutskim ulazom. U ovom
slu~aju vi znate da bi vra}anje malom kartom u~vrstilo statistinu 10.
Zaklju~ak: kada partner atakuje kraljem, daleko bezbednije je
igrati visoka-niska sa Jx kada je dama na stolu nego kada je as na
stolu.
Drugi slu~aj gde igranje visoka-niska nije dobro je slede}i:
c
 974
c
Partner atakuje kraljem a vi imate
N
dubl damu. Kao {to }ete videti, odbacivanje
 AK83 W E  Q6
dame ispod kralja garantuje da imate
S (Vi)
d`eka. Zato, ukoliko d`ek nije vidljiv na
 J1052
stolu, vi jednostavno ne mo`ete igrati
visoka-niska sa dubl damom. Ako odbacite damu partner }e ~esto
atakovati malom do vas predpostavljaju}i da vi imate d`eka {to }e biti
propast.
U slede}em slu}aju vi pratite odbacivanjem dame:
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
IV. Signalizacija protiv kontrakta u boji
26
 J74
N
 AK932 W E  Q5
S
(Vi)
 1096
d
U ovom slu~aju d`ek je vidljiv na stolu
tako da partner ne mo`e proma{iti svrhu.
Vi morate imati bilo singl ili dubl damu,
kada se javi kralj na stolu kod statiste
 KQ102
N
 AJ8763 W E  94
S
(Vi)
5
e
West atakuje asom i vi igrate 9 West
sada mora odlu~iti ko je propustio kartu.
Ako vi odigrate 4 i odigrava~ 5, West
ra~una da ste singl jer ste propustili da
startujete sa visoko-nisko.
d
e
II. Odbacivanje dame ispod kralja pokazuje da imate d`eka
Nekoliko primera }e ilustrovati va`nost ovog signala.
E-W u
zoni
Delilac
West
 876
 93
AK104
 AQ65
Atak
West
K.
 AJ102
 A876
 76
 J108
N
 Q94
W E  J102
S
QJ532
 93
 K53
 KQ54
 98
 K742
Licitacija:West North East South
1 pas
2 pas
pas kontra pas 2
pas pas pas
Ispod kralja karo East odbacuje damu i
garantuje d`eka. West sada mo`e
bezbedno igrati malom kartom karo za
East-a koji uzima i vra}a 9 tref. West
uzima dva {tiha u trefu i vra}a tre}eg
trefa kojeg East se~e. Sada East izlazi sa
adutom i South mora proceniti lokaciju
dame pik od ~ega zavisi da li }e napraviti kontrakt. Evo drugog slu~aja:
E-W
u zoni
Delilac
North
 KJ1084
 32
 64
 AK74
 A2
 AQ109
 AQJ107
 53
N
 976
W E  54
S
 K983
 QJ62
 Q53
 KJ876
 52
 1098
Licitacija:North East South West
1 pas 1
pas
4 pas pas pas.
East igra damu tref u prvom {tihu,
obe}avaju}i d`eka. West mo`e videti dva
tref {tiha i da bi oborio kontrakt
odbrana mora dobiti jedan {tih u piku, a
Atak
partner mora imati jednog kralja u
West
crvenoj boji. Igranje pika mo`e biti
K.
opasno ako South ima damu, tako da West igra mali tref do Eastovog
d`eka i East vra}a pika kroz South-ovu damu. Odigrava~ je bespomo}an protiv
ovakve odbrane. Posle polaganja aduta, poku{aj finese u karonu propada a
odbrana uzima i {tih u piku. Nema druge odbrane da bi se oborio ovaj kontrakt.
Zapazite kako bi uzaludno bilo da je u drugom {tihu West promenio na karo.
Uvek ako South impasira karo u~vrstio bi tu boju i na karona bi odbacio luzere u
piku i odbrana bi uzela samo tri {tiha. Zbog takvog dobrog rezona dobri igra~i
retko atakuju kroz statistinu dugu boju na stolu u ranoj fazi igre. Takvim bi
~injenjem odbrana u~vrstila statistinu boju i vrlo ~esto }e izgubit i {tih u drugoj
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
IV. Signalizacija protiv kontrakta u boji
27
boji - pa treba atakovati u toj drugoj boji pre nego {to boja na stolu mo`e biti
u~vr{}ena od odigrava~a.
Povremeno, kratke boje trebalo bi atakovati od pojedinih odbrana kao {to su
dva poslednja primera. Dama iz sekvence dama - d`ek koristan je signal
odbrani da odlu~i sa koje strane atakovati bilo koju posebnu boju. Zapazite da
igranje dame ispod kralja nije naredba za atakera da atakuje do partnerovog
d`eka. Ta~nije, to mu daje opciju da u~ini ono {to `eli.
III. Dodirni honer signal
Drugi jednostavan signal je dodirni honer signal, koji obi~no
povremeno izaziva konfuziju sa visoka-niska karta za dubl signal. Ovaj
signal se upotrebljava kada partner atakuje honerskom kartom a vi
imate honera pribli`ne vrednost (dodirnog honera).
 QJ109
a West atakuje asom i vi imate dodirnog
N
honera kralja. O~igledno da je partner
 A2 W E  K843 (ataker) kratak u boji. Atak asom nije ~est
S
(Vi)
protiv igre - man{e ili parcijalnog
 765
kontrakta ukoliko ataker nije kratak u
boji ili ima rezona da veruje iz njegovog prostranog sopstvenog lista u
du`ini da partner jeste, tako da East-ov signal 8 tra`i od partnera da
nastavi sa atakovanom bojom.
Najo~iglednija upotreba dodirnog honer signala nastaje kada partner
atakuje kraljem.
b
 J73
b
West atakuje kraljem, i vi po~injete
N
visoka-niska sa 6 pokazuju}i da imate
 AK94 W E  Q62
dodirnog honera. Ako partner nastavi sa
S
(Vi)
asom, vi igrate 2 kompletiraju}i eho
 1085
(odjek) signal. Ukoliko ste dali podr{ku
u boji ili licitirali i obelodanili, West ne mo`e uvek biti siguran da li
imate tre}u damu ili ste dubl; ali on je obi~no bezbedan u planiranju
boje i u tre}oj rundi va{a dama }e biti obezbe|ena.
a
Jednom re~ju iskazana je pa`nja. East mora biti oprezan oko upotrebe
dodirnog honer signala kada postoji opasnost u~vr{}ivanja {tihova kod statiste
ili ako on `eli atak u drugoj boji (Vidi “Jednostavi ose}aj signala”).
c
 J1094
c Kada partner atrakuje kraljem igrajte 2.
N
Ako vi igrate 8 partner }e nastaviti sa asom i
 AK73 W E  Q82
kada to pratite sa 2 on }e predpostaviti da ste
S
(Vi)
dubl. Kada West odigra
boju u tre}oj
 65
rundi otvara~ }e prese}i va{u damu i džek
kod statiste postaje visoka karta (ako ste dali podr{ku u boji vi bezbedno
mo`ete igrati 8 pokazuju}i da imate dodirni honer).
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
IV. Signalizacija protiv kontrakta u boji
28
Kada statista ima zna~ajnu (prili~nu) du`inu, visoka-niska karta je
generalno gledano rezervisano za dubl da izbegne u~vr{}ivanje statistine
duge boje. Naravno to nije blanko pravilo, vi mo`ete imati isti broj
karata kao statista na stolu mo`da i bolje.
d West atakuje kraljem i vi mo`ete
d
 J754
u~initi napor da bacite 8 jer je va{a spot
N
 AK2 W E  Q1083 karta bolja od statistine. Dalje, partner
}e nastaviti sa bojom ne boje}i se
S
(Vi)
statistine du`ine u piku. S druge strane
 96
West mora verovati signalu da imate ~etiri karte kao statista. On
zna da vi ne bi startovali signalom koji ukazuje na dodirni honer
ukoliko statista ima bolje spot karte od vas koje bi pokrile va{u kartu i
da ima du`inu u boji koja mo`e biti u~vr{}ena.
Druga neprijatna situacija pojavljuje se kada partner atakuje kraljem
a statista ima asa.
e
Ako je odigrana mala karta sa stola,
e
 A32
East signalizira sa 7 da poka`e da ima
N
dodirnog honera. U situaciji kada statista
 KQ98 W E  J74
igra malom, obi~no je neispravno za East
S
(Vi)
da igra visoka-mala sa dublom. Signal
 1065
da poka`e d`eka je najva`niji za West, koji treba da zna da li je
bezbedan da nastavi u boji ako sam ne dr`i d`eka. Ali ako je as
odigran sa stola, East signalizira sa dublom (predpostavka je da ako je
as odigran, odigrava~ nema d`eka ili bi ina~e odigrao malu kartu sa
stola prvobitno da ima d`eka), ne time {to }e odbaciti d`eka pa malu.
Ne mo`e se re}i da su neke situacije mnogo jasnije kada su u~injene
male licitacije. Na primer; ako je East ikada dao podr{ku u piku ne bi
bilo konfuzije kao kod zna~enja signala.
Kada je atakovan kralj i vi imate asa,
signalizirate obi~no
(standardno visokom spot kartom) sem ako je as dubl.
f
 1086
f
West atakuje kraljem i East igra 9
N
pokazu ju}i dodirnog honera (asa).
 KQ73 W E  A92
S
(Vi)
 J54
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
IV. Signalizacija protiv kontrakta u boji
29
g
U ovom slu~aju East
 1086
“prebija” nadigrava kralja asom
N
i vra}a 4 pik. West uzima i u
 KQ732 W E  A4
tre}oj rundi vra}a pika koji biva
S
(Vi)
se~en od East-a adutom. Na ovaj
 J95
na~in o 4 pik, boja bi bila blokirana i odigrava~ bi mogao da se
oslobo dbrana realizuje tri {tiha. Ako bi East prvobitno odigrao malu
kartu di ({kartira) njegovog tre}eg pika kao luzera. S druge strane,
ako East dr`i dobru boju u adutu QJ10, on ne}e nadse}i jer u tre}oj
rundi to bi ga prirodno moglo ko{tati {tiha.
h
 1043
h
Kada je atakovana dama,
N
kralj se smatra dodirnim
 QJ92 W E  K75
honerom.West atakuje damom i
S
(Vi)
East signalizira sa 7 i pokazuje
 A86
da ima dodirnog honera.
Predpostavimo da South uzme {tih asom, West zna da East ima kralja
i da South ima 8! Kako West zna sve to?Prvo, East ne bi signalizirao
sa dublom kada je partner atakovao damom ukoliko su as ili kralj na
stolu ili ukoliko odigrava~eva strana o~igledno dr`i oba top honera. S
druge strane ataker ne bi mogao razlikovati da li je signal bio za dubl
ili za dodirni honer. U dvosmislenom slu~aju, kada je atakovano
damom, prete`no se signalizira dodirni honer. Drugo, kod signalizacije
dodirnog honera se odigrava najvi{a spot karta. Zato East igra 7 pik u
ovom slu~aju pori~u}i da ima 8 pik (ne ka`e ni{ta o 6 pik).
i
 A54
i
West atakuje kraljem, statista igra
N
asom a East signalizira sa 10. Signal 10
 K2 W E  Q10983 ukazuje na interes u toj boji (dodirni
S
(Vi)
honer), ali pori~e posedovanje d`eka.
 J76
Zato West zna da East ima damu ali ne
d`eka (ako East ima QJ109, on bi igrao najvi{om kartom-damom,
pokazuju}i dodirnog honera).
Vratimo se ataku damom.
j
 A92
j
U ovom slu~aju ako je dvojka
N
odigrana sa stola, East mo`e bezbedno
 QJ1063 W E  85
signalizirati sa 8 jer East zna da je South
S
(Vi)
krenuo da uzme {tih i da partner ne}e
 K74
propustiti signal. S druge strane ako je as
odigran sa stola, East obi~no igra 5 jer bi igranje 8 bila
indikacija da ima dodirnog honera.
g
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
IV. Signalizacija protiv kontrakta u boji
30
 863
N
 QJ1052 W E  K4
S
(Vi)
 A97
k
k
West atakuje damom i East se
deblokira sa kraljem. Ovim je East
omogu}io West-u da uzme slede}a dva
{tiha sa J-10. Me|utim, ako je 10 na stolu,
East ne mo`e dozvoli ti sebi luksuz da
nadigra damu kraljem.
l
East mora igrati malom ispod dame.
 1063
Ako East nadigra “prebije” damu sa
N
kraljem, statistina 10 u tre}oj rundi
 QJ975 W E  K4
donosi {tih. Isti princip signalizacije sa
S
(Vi)
dodirnim honerom (bacanjem visoke spot
 A82
karte) va`i i kada je atak sa d`ekom. Signal pokazuje damu, a ukoliko
je to nemogu}e za vas jer dr`ite damu, u tom slu~aju signal pokazuje
dubl.
m
West atkuje d`ekom, i kada statista
m
 AK3
uzme {tih East sa 7 signalizira pokazuju}i
N
 J1092 W E  Q754 damu.
S
(Vi)
 86
l
n Ponovo West atakuje d`ekom i statista
 KQ5
igra malom. East mo`e bezbedno
N
signalizirati sa 7 pokazuju}i dubl a ne
 J10982 W E  74
dodirnog honera damu, jer je dama na
S
(Vi)
stolu i partner ( ataker) ne mo`e biti
 A63
doveden u zabludu. Uvek kada statista igra damom East mo`e
signalizirati sa 7, jer ako bi East imao asa on bi normalno uzeo {tih, tj.
pokrio damu svojim asom. Tako ponovo signal 7 (sedmicom) ozna~ava
dubl. Ali, kada je napravljen atak d`ekom a dama je na stolu, razmatra
se da su kralj ili as dodirni honeri i signaliziranje se zadr`ava da
poka`e jedno ili drugo.
n
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
IV. Signalizacija protiv kontrakta u boji
31
o
 Q63
N
 J1092 W E  K74
S
(Vi)
 A85
o West atakuje d`ekom i ako statista igra
malom East signalizira sa 7 pokazuju}i
bilo kralja bilo asa. Ali ako East dr`i 74
dubl i statista igra malom, East bi tako|e
trebalo da igra malom pori~u}i da ima
dodirnog honera.
p
Me|utim, ako statista igra damom
 Q63
East signalizira 7 da poka`e dubl jer on ne
N
mo`e imati asa ili kralja jer nije pokrio
 J1092 W E 74
damu. Primetite da u svim ovim
S
(Vi)
slu~aje~ajevima signal atakerovog partera
 AK65
pokazuje ili dodirni honer ili dubl, sa prete`nim (rasprostranjenim)
prikazom dodirnog honera u sumnjivim slu~ajevima.
Na kraju, zaista nemogu}a situacija.
p
West atakuje kraljem i East signalizira sa
 8642
9 pokazuju}i West-u bilo dubl bilo
N
dodirnog honera. To je onaj od nekoliko
 KQ103 W E  95
S
(Vi) slu~ajeva kada ataker ne mo`e biti siguran
kakav je signal dat (da li se radi o
 AJ7
dodirnom honeru ili dublu). Ako South dr`i njegove visoke karte a
odigra malu kartu, West }e obi}no nastaviti omogu}uju}i South-u da
jeftino dobije {tih d`ekom. Nema realne solucije (re{enja) za ovu
dilemu jer East ne zna da li je West atakovao iz sekvence as-kralj ili
kralj-dama, a West ne zna da li je East pokazao dubl ili asa (bez date
re~i da li je East dao podr{ku u piku za vreme licitacije, igranje 9 bi
ukazivalo da ima dodirnog honera).
Zato, u situaciji kao {to je ova, mnogi igra~i, naro~ito evropski,
atakuju asom iz sekvence as-kralj, a kraljem iz sekvence kralj-dama da
elimini{u mogu}u konfuziju.
Me|utim, to re{enje nije uvek lek za sve. Kada je atakovan as iz
sekvence as-kralj, za partnera atakera je te{ko da razume (pro~ita)
atak asom; tj. da li je as potpomognut kraljem.
q
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
IV. Signalizacija protiv kontrakta u boji
32
IV. Signalizacija za boju-prioritetna boja (Suit Preference signal)
To je jednostavan i elegantan signal u boji, i jedan koji stvarno na~ini
razaranje-pusto{
me|u
prose~nim igra~ima jer oni nastoje
(insistiraju) na upotrebi toga kada to nije tra`eno za primenu!
Primer ovog signala u akciji }e pomo}i
E-W u
 Q75
Licitacija: South West North East
zoni
 K107
1
1
2
pas
Delilac
 AKQ102
2
3
4
South
 42
svi pas.
 AKJ62
N
 104
 532
W E  64
West atkuje kraljem pik i East igra
S
 J9753
10, i o~igledno je da je dubl ili singl,
 QJ1087
 9653
jer je dodirni honer dama na stolu.
 983
Atak
 AQJ98
West nastavlja sa asom i u tre}oj
West
 864
rundi igra pika do East-a koji se~e
K.
 AK
adutom. Ali kojeg pika?
Kada daje partneru kartu u boji na se~u upotrebljavate prioritetno
preferance signal za boju.
Mala karta tra`i od partnera da vrati boju ni`eg ranga od dve
preostale boje (isklju~uju}i adutsku boju, razume se). Neobi~no visoka
karta zahteva od partnera da vrati boju vi{eg ranga od dve preostle
boje (opet, razume se, adutska boja se ne ra~una).
U ovom slu~aju West `eli da mu se vrati karo posle East-ovog
se~enja pika, tako da u tre}oj rundi West atakuje d`ekom u piku
tra`e}i od partnera da vrati vi{e rangiranu boju od preostale dve
spoljne boje a to su karo i tref (adutska boja se ne ra~una, razume se).
Da je West `eleo da mu se vrati tref on bi dao malu kartu u piku da je
partner se~e. Do nesporazuma kod ovih signala dolazi jer mnogi igra~i
misle da bilo kada njihov partner igra 2 (dvojku) oni zahtevaju da se
vrati ni`e rangirana boja, obi~no tref, ali neki put njihovi partneri daju
im visoku kartu, tra`e}i da promene na boju vi{eg ranga.
Iznad izneto tvr|enje je ta~no, tj. istinito, kada je karta atakovana u
po~etku do partnerovog aduta, ne u generalnom smislu naravno u igri.
West atakuje kraljem pik protiv kontrakta
 QJ7
u hercu i East igra 2. On ne tra`i promenu
N
On jednostavno saop{tava
 AK103 W E  8642 u trefu.
nedostatak - nezainteresovanost da se
S
nastavi u pik boji i verovatno ima nekog
 95
spoljneg honera van boje pik, ali to nije obavezno tref. East-ova
honerska snaga mo`e upravo biti i karonu. Kao generalno pravilo,
odigrana mala karta ispod partnerovog asa ili kralja jednostavno
zahteva promenu, ali nije re~eno promenu u kojoj boji.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
IV. Signalizacija protiv kontrakta u boji
33
Niko
u zoni
Delilac
North
 J982
 43
 A1083
 A82
 104
 KJ2
 KQJ97
 KQ9
N
 Q7653
W E  A76
S
2
 10765
 AK
 Q10985
 654
 J43
Licitacija: South West North East
1 pas 1 pas
2 pas 3 pas
4 svi pas.
East igra damom, a South uzima {tih
asom. Adut je odigran do North-ovog
d`eka i asa i East menja i igra singl karo.
Atak
West uzima asom i mora biti pa`ljiv da
West
vrati 3 karo na se~u East-u tra`e}i od
2.
East-a da vrati ni`e rangiranu boju od
preostale dve spoljne boje trefa i pika. East se~e, vra}a tref i kada West uzme
trefa asom i ponovo vrati karo East se~e i kontrakt je oboren za dva {tiha.
Pre napu{tanja ovog deljenja, predpostavimo za momenat da West prvobitno
atakuje od (ispod) kralja u piku i da nema asa trefa (tada South nema kralja
pika ve} malu kartu). U tom slu~aju West bi vratio 10 karo tra`e}i od East-a
da vrati vi{e rangiranu boju od preostale dve boje posle se~enja karona. Pik
do kralja i drugi karo se se~e od strane East-a i ponovo je kontrakt oboren za
dva {tiha. Mo`da se vi ~udite {ta da vrati partner uzimaju}i se~om a vi
nemate velike `elje {ta da vam partner vrati od dve preostale boje. U tom
slu~aju, dajte partneru srednju kartu na se~enje gledaju}i njegovo
preznojavanje poku{avaju}i da pronikne da li je to visoka ili mala karta.
Kada on kona~no do|e do zaklju~ka da ne mo`e re}i {ta je u pitanju,
on }e sam doneti sopstvenu presudu. Kod upotrebe ovog signala vi morate
verovati partneru. Kona~no, ako odigrava~ ili statista atakuju spoljnu
boju koja je se~ena u prvoj rundi od strane druge ruke, ~etvrta ruka daje
signal za boju upravo kao {to bi on dao njegov signal kod davanje na se~u.
Svi
u zoni
Delilac
South
2
 842
 K7642
 J1093
 KQJ
 KQ76
 QJ103
 76
N
 A10963
W E 5
S
 A98
 Q542
 8754
 AJ1093
5
 AK8
Licitacija: South West North East
1 pas 3
pas
4 pas pas pas
East prepoznaje da je atak iz singla, ali
mora biti veoma pa`ljiv {ta da vrati. U
ovom slu~aju East vra}a 10 pik da West
se~e, predla`u}i mu da vrati karo, vi{e
Atak
rangiranu boju od dve preostale boje.
West
Posle se~enja,West mora verovati East-u
2.
i atakuje u karonu od njegovog kralja
(ispod kralja) mada vidi na stolu da
statista ima QJ10. Ovde nije na West -u da rezonuje za{to, za West je to
moranje da u~ini - to je pitanje `ivota ili smrti! Vra}anje karona pra}eno je
vra}anjem pika po drugi put od strane East-a, {to West se~e i obara kontrakt
za jedan {tih. Zapazite, iz ove nazna~ene ({aljive) zagonetke, raspravu o
signaliziranju }e tra`iti uglavnom napredni igra~i. (vi, ne va{ partner).
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
IV. Signalizacija protiv kontrakta u boji
34
Pre napu{tanja ovog dela o signalu za boju, vredno je spomenuti
mogu}e tri situacije u kojima ova vrsta signala mo`e biti upotrebljena,
ali one su retke i moraju biti kompletno razumljivi za oba igra~a.
Niko
u zoni
Delilac
West
Q
A97653
 KJ3
 Q105
Atak
West
A.
 J76
 KQ8
 765
 8732
N
 54
W E  J102
S
 A1092
 J964
 AK109832
4
 Q84
 AK
Licitacija:West North East South
1 pas
2 4
pas pas pas
U ovoj ruci, to je o~evidno, kada je
atakovan as herc logi~no je da je za
East nemogu}e da `eli da se nastavi
sa hercom. Zato, kada je za partnera
atakera nemogu}e da tra`i da se
nastavi atakovana boja, a licitacija je
bila jasna da on ima tri ili vi{e karata u toj (atakovanoj) boji, strana
(partner atakera) sa dr`e}im kartama mo`e da da konstruktivan signal
- signal za boju. Ako East ho}e da njegovim prstom uka`e na boju, on
}e igrati d`eka herca tra`e}i od atakera da nastavi atak promenom na
korona. West atakuje malim karonom u drugom {tihu, East uzima i
vra}a karo (bez uticaja je da li je to 10 ili 2) i kontrakt je oboren za
jedan {tih.
Upamtite, vi }ete igrati sa najvi{om kartom ako `elite da partner od
njegovih preostalih karata odigra kartu u spoljnoj boji vi{eg ranga ili
}ete uvek igrati malu kartu ako tra`ite da vam se vrati spoljna boja
ni`eg ranga. Trebalo bi da tako igrate i ako nikada niste ~uli za ovaj
signal.
Devedeset pet puta od sto slu~ajeva visoka karta tra`i da se nastavi
sa atakovanom kartom a mala karta tra`i promenu boje, ali to se ne
mo`e re}i (ne va`i) za atakera koji boju menja. To je samo kada se
pojave karte na stolu, plus licitacija, da se obavezno mora promeniti
boja ako je dat signal za boju (kao u ovom slu~aju kada je jasno da
East ne mo`e tra`iti da se nastavi sa atakovanom bojom).
Na primeru, napred iznetom ako East nije dao podr{ku u hercu,
opasno je za njega da igra d`ekom u prvom {tihu jer }e partner
(ataker) razumeti da je on singl. Pametnije je jednostavno igrati malom
kartom nadaju}i se da }e partner (ataker) na}i pravu promenu boje.
Me|utim, posle podr{ke u hercu bezbedno je da se igra d`ekom, jer
partner zna za va{u du`inu i nije logi~no da `elite da nastavi u toj boji.
Velike dileme i konfuzija postoji kada statista ima singl a partner
atakera daje `estok signal. Je li on signalizirao da se nastavi sa bojom
ili je to signal za boju (preference signal), tra`e}i od vas da igrate u boji
vi{eg ranga od preostale dve boje sa strane.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
IV. Signalizacija protiv kontrakta u boji
35
E-W u
zoni
Delilac
North
7
 AKJ87
 1097
 J874
 AKQ
3
 AQJ42
 KQ62
N
 J95
W E  10652
S
 865
 1093
Licitacija: North East South West
1
pas 1 pas
3
pas 3 pas
4NT pas 5 pas
6
pas pas pas.
U prvom {tihu East igra 10 herc. [ta to
treba da zna~i? Normalno zna~enje kada
 1086432
se baci visoka karta ispod kralja ili asa
Atak
 Q94
da treba nastaviti sa atakovanom bojom.
West
 K3
West mora biti siguran kako je tretirana
K.
 A5
boja pre nego pro~ita (razume se) bilo
{ta drugo. U ovom slu~aju East bukvalno umiru}i nare|uje nastavak
ataka u hercu da bi forsirao statistu da uzme adutom i time promovi{e
sopstvenog d`eka u piku u {tih. West igra asom u drugom {tihu.
Po{to visoka spot karta ne mo`e biti pozivni signal (u ovom slu~aju
ne ukazuje ni na dodirni honer {to je besmisleno jer North se~e), onda
to mora biti apsolutna {ansa za promociju u adutu..
Drugim re~ima, kada statista ima singl partner atakera mo`e `eleti
nastavak u atakovanoj boji da promovi{e svoj {tih u adutu. Odnosno,
ako licitacija i izlo`eni sto ~ine kompletno nemogu}im (nelogi~nim) da
se tra`i {tih u atakovanoj boji, onda bi igra visokom spot kartom u
atakovanoj boji trebalo da zna~i `estok signal i da se jedino protuma}i
kao prioritet igre u napadnutoj boji radi promocije {tiha u adutu.
Drugi zahtev za prioritetnu boju proizilazi u situaciji kada je
partner pokazao {est karata u boji ili vi{e i njegov partner atakuje
visokog honera u toj boji. Igra~ sa 6 karata ili vi{e u boji ima veliki
izbor za igru, od srednje do visoke spot karte koje zahtevaju nastavak
igre u napadnutoj boji, vrlo mala karta tra`i promenu na ni`e
rangiranu boju, a vrlo visoka karta (obi~no honer) tra`i promenu na
vi{e rangiranu boju. Mora biti ponovljeno da se ovaj signal tra`i samo
kada je igra~ pokazao najmanje 6 karata u boji za vreme licitacije.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
IV. Signalizacija protiv kontrakta u boji
36
E-W u
zoni
Delilac
North
 652
 A86
 76432
 65
Atak
West
A.
 AQ7
7
 AK85
 A9743
N
3
W E QJ109432
S
 KQJ108
 KJ10984
 K5
 QJ109
2
Licit: North East South West
1
4
4
pas
4NT pas 5
pas
6
pas pas
pas
Predpostavimo da je West atakovao
asom herc i da je East odbacio
damu. [ta to zna~i? U ovom slu~aju
East je pokazao 6 her~eva (mo`da 7
ili 8) tako da odba~ena dama zna~i
signal za boju zahtevajući od atake-
ra da promeni atak u drugom {tihu u boji vi{eg ranga od dve preostale
boje (karo). West uklju~uje karo i u drugom {tihu kontrakt biva oboren.
East je mogao da izbegne mnoga ovakva pogor{anja da je kontrirao 6
pika tra`e}i neobi~an atak (vidi atak u direktnim kontrama na slemu).
Zaklju~ak: druga~iji nego o~igledni (razumljivi) primeri davanja
partneru na se~u su kada se primenjuje zathev za tra`enu boju (suit
preference) i oni se mogu primeniti u tri druge situacije: 1. Ataker je
nepa`ljivo zasnovao broj odbacivanja na odigrava~evo otvaranje.
Partnerov neobi~no visoki ili niski signal u datoj boji mo`e biti tuma~en
i kao molba, tra`enje za promenu boje za vi{u ili ni`u boju od dveju
preostalih boja (ali partner mo`e dati i markira`u da je sa tri ili vi{e
karata u boji ili sa visokom kartom `eli pokazati singl ili dubl). 2.
Postoji li singl na stolu, ili je o~igledno da odigrava~ ima solidnu boju u
adutu. U tom slu~aju (obi~no u igri protiv slema), neobi~no visoka ili
niska karta mo`e biti tuma~ena kao zahtev za boju (preference signal).
3. Ako je igra~ za vreme licitacije pokazao 6 ili vi{e karata u boji i
njegov partner atakuje visokim honerom u toj boji, srednja spot karta
zahteva nastavak u toj boji, mala spot karta tra`i promenu na ni`e
rangiranu boju, a neobi~no visoka spot (skoro uvek honer) karta
zahteva promenu na vi{e rangiranu boju sa strane. U svim ostalim
slu~ajevima visoka karta zna~i nastaviti sa atakovanom bojom a mala
karta se tuma}i kao zahtev za promenu, ali to nije diktiranje neke
konkretne boje.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
IV. Signalizacija protiv kontrakta u boji
37
V. Obi~no zna~enje (po zdravom razumu) signala (jednostavan ose}aj za
signal)
Od daleko najva`nijih i najvi{e ra{irenih upotreba signala je
jednostavan ose}aj za signal. Tu su slu~ajevi konflikta sa dodirnim
honerom, ali uzmimo prednja~enje iznag toga!
E-W
u zoni
Delilac
North
 J42
 KQ8
 972
 K865
Atak
West
K.
 965
 J92
 K105
 AQ103
N
 87
W E  A7543
S
 AQJ3
 72
 AKQ103
 106
 864
 J94
Licitacija: North East South West
pas
1
1
2
2
pas pas
pas
West
atakuje i East ima dodirni honer asa. Rezon
za signaliziranje nije da poka`e da poseduje
dodirnog honera ve} je mnogo va`nije da je
to tra`enje da se nastavi u toj boji. Ako za
bilo koji rezon partner atakera `eli da se
promeni druga boja, on }e igrati malom
kartom (izuzev za tri napred spomenute
situacije) Ataker mora. prema tome prosuditi
koju boju partner želi.
U ovom slu~aju, East igra 3 herc, jer `eli promenu. West sra~unava
(vizualizuje) gledaju}i u sto i u sopstvenu ruku da je najlogi~nije da
nastavi sa karonom. On menja atak sa 9 karo. Odigrana je 10 od Northa i East uzima sa d`ekom i atakuje mali herc do West-ove dame, koji
zatim igra drugog karona. Posle uzimanja dva {tiha u karonu East igra
poslednjeg karona, kojeg South mora se}i visokim pikom i West ima
u~vr{}enog d`eka u piku za uzimanje obaraju}eg {tiha. Jasno zapa`ate
da je East igrao mali herc u prvom {tihu ne da tra`i trefa. To je
jednostavan zahtev da partner izra~una i predstavi koju drugu boju da
igra. Prirodno, ako East `eli nastavavljanje ataka u hercu on }e dati
signal time {to }e igrati 7 herc.
Drugi primer mo`e biti u ovakvom slu~aju:
Niko u
 103
Licit: North East South West
zoni
 84
1 4
4 pas
Delilac
 QJ10
pas pas.
North
 AKJ987
East uzima drugog atakovanog herca.
 Q4
N
2
 J5
W E AKQ10732
U tre}em {tihu East igra asa
 K98643
S
 A75
karo.Kojeg karona bi trebalo da
 1052
 64
odigra West i za{to?
West igra
 AKJ98765
Atak
 96
njegovog najmanjeg karona. West ne
West
2
`eli da se dalje igra karo, on `eli da se
J.
 Q3
igra herc i da posle se~e odigrava~a
osigura svoju duplu damu u adutu (piku) koja mu donosi {tih. Ponovo je signal
zdravog razuma prednja~io u odnosu signalizacije za dodirnog honera. Ako bi
West imao samo malog pika (umesto dame), njegov signal sa 9 karo, na atak
East-a sa asom u tre}em {tihu, bi zna~io da East nastavi sa karonom. Ceo trik
(ve{tina) za ovu signalizaciju u poslu sa dodirnim honerima je jednostavno
postavljanje pitanja samom sebi: da li `elim da moj partner nastavi sa bojom
koju je atakovao ili ne? Ako `elim odigra}u visoku kartu. Ako je odgovor ne,
odigra}u malu kartu.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
IV. Signalizacija protiv kontrakta u boji
38
Za{to mala karta ba~ena ispod atakovanog asa ili kralja obi~no zna~i
posedovanje ja~ine u nekoj drugoj boji. To je zato da bi spre~ili partnera da
napravi neki nesre}ni potez kada bi ga odigravanjem neke druge vi{e karte
ohrabrili da nastavi u atakovanoj boji {to bi vodilo u propast. Ili drugim
re~ima ovo se mora igrati da bi slu~ajno neta~nim ohrabrenjem u atakovanoj
boji spre~ili
partnera da napravi neku nesre}nu promenu (kada ga
obeshrabrite on zna da napravi pravu promenu).
E-W u
 QJ10
Licitacija: North East South West
zoni
 953
1NT pas 4 pas
Delilac
 AQJ10
pas
pas.
North
 AQ
Atak West-a kralj pik. East mo`e odmah
 AK54
N
 9732
videti da odbrana nema {tiha u minoru i da
 A2
W E K
bi spre~io partnera da napravi bilo kakvu
 765
S
 9432
promenu u jednom ili drugom minoru East
 J872
 96543
startuje fal{ kartom-signalom igraju}i 7 pik
 86
tra`e}i da West nastavi u piku. To ohrabruje
Atak

West-a da polo`i i asa da uzme {tih, a
West
QJ108764
~injenica je da odbrana uzima asa i kralja u
 K8
K.
 K10
hercu i to obara kontrakt..
Ako East neobazrivo igra malom kartom u prvom {tihu, mogu}e je da West
promeni u minorsku boju atak u drugom {tihu smatraju}i da je East obe}ao
visokog honera u jednom od minora kada je tra`io promenu boje.
Neposredna promena bi rezultirala gubitkom {tiha u piku jer bi
odigrava~ {kartirao luzera u piku u ruci odbacuju}i ga posle tri runde
igranja u karonu.
Ideja o fal{ signalu kada ataker ne mo`e zastati-mirovati u
promeni za bilo koju drugu boju bila mi je do{la u glavu potpuno
nekoliko godina ranije kad je jedno deljenje ko{talo mog partnera i
mene na nacionalnom {ampionatu.
Niko u
 J85
Licitacija: South West North East
zoni
 AQJ109
1
pas 2
pas
Delilac
 Q54
2
pas
4
pas
North
 K3
pas
pas.
 A2
N
 K43
 876
W E  543
Sede}i na East poziciji u prvom {tihu
 AK10
S
 J8732
sam non{alantno odigrao 2. Moj partner
 98642
 75
je pravilno rezonovao da imam honera u
 Q10976
Atak
 K3
nekoj drugoj boji {to bi trebalo da se
West
 96
igra. Najlogi~nija visoka karta, s
K.
 AQ10
obzirom na tok licitacije, bi bila kralj u
hercu, tako da je on promenio u drugom {tihu atakom u hercu pre nego
da u~vrsti statistinu damu u karonu i mogu}e {kartiranje herca u ruci
na tu damu. [ta se dalje desilo to je tako|e krvavo za raspravu.
Odigrava~ je napravio tri runde herca, odbacio iz ruke luzera u karonu
i prepustio dva {tiha u piku prave}i svoj kontrakt. Za neupu}ene,
izgleda kao da je moj partner unesre}io sopstvenu ruku kada nije uzeo
svoj {tih sa asom karo. Me|utim, bilo koji ekspert }e vam re}i da je bila
moja gre{ka za{to nisam dao fal{ ohrabrenje u karonu spre~avaju}i mog
partnera da napravi nesre}nu promenu. Ja poru~ujem mom partneru
da prestane da tako mnogo veruje mojim signalima.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
IV. Signalizacija protiv kontrakta u boji
39
VI. Adutski eho signal
Adutski eho signal je odigravanje visoke-niske karte u adutskoj boji i
upotrebljava se bilo za se~enje ili `eljom za se~enje. On ukazuje dr`anje
tre}eg aduta. Ovaj signal se upotrebljava tipi~no u ~etiri slede}e
situacije:
1.
Neki igra~i upotrebljavaju adutski eho signal kod atakovanja adutom
omogu}avaju}i partneru (ili odigrava~u) brojanje u boji adutskih
karata; oni atakuju (igraju) srednjom kartom kada dr`e tri ili malom
kartom kada dr`e dve ili ~etiri karte u adutu. Na primer mnogi eksperti
atakuju peticom u adutu kod dr`anja 654, i onda igraju ~etvorkom,
pokazuju}i da dr`e tri karte.
2. Ovi isti eksperti tako|e igraju peticom kada odigrava~ ima 4 karte i
kada on pola`e adute, pokazuju}i partneru da dr`e tri karte; visokamala karta ovde nije indikator sa `eljom za se~enje bilo kada, to je
jednostavno pru`anje namere za brojanjem aduta.
3. Drugi eksperti upotrebljavaju visoku-malu kartu u adutskoj boji
isklju~ivo kao upozorenje partneru da su kratki u boji i da `ele se~enje.
4. Kona~no, obe grupe upotrebljavaju adutski eho signal kod aktuelnog
(stvarnog) se~enja, u naredbi da poka`u dr`anje sa ta~no tri karte. To je
glavna namera konvencije kao indikativno pra}enje ruke.
Svi u
zoni
Delilac
North
J
 432
 AQ84
 108532
 KQ109
8
 KJ1096
 Q76
N
 A6432
W E  A7
S
 7532
 94
 875
 KQJ10965
 AKJ
Licitacija: North East South West
pas pas 4 pas
pas pas.
East uzima asom i vra}a srednju kartu u
piku (ne `ele}i za bilo kakvo naro~ito
vra}anje) po{to West se~e sa 3 herc.
West zna da kod South-a postoji as i igra
Atak
trefa do njegovog asa.South zatim igra
West
kralja herca, a West 2. East sa asom
J.
uzima herca i igra tre}i put pika jer zna
da obezbe|uje West-u da drugi put pose~e adutom. Ako West prvi put
se~e sa 2 herc i zatim igra 3, on je najavio da nema vi{e aduta, i za East
je bolje da savetuje da mu vrati karona po{to uzme asom hercom pla{e}i
se da odigrava~ mo`e {kartirati luzer u karonu na pika. Posle svega, sa
East-ove ta~ke gledanja otvara~ mo`e imati: xxx  QJ10xxxxx  x 
A u kom slu~aju pori~e tre}eg pika.
VII. Signal za brojanje (ra~unaju}i signal ili du`inski signal)
Signal za brojanje }e biti obja{njen kod du`ine karata u tre}em delu ove
knjige. Najjednostavnija upotreba signala za brojanje primenjuje se
kada odigrava~ atakuje spoljnu boju i odbranbeni igra~i ho}e re}i jedan
drugom koliko karata svaki od njih ima u toj boji. To se ~ini igranjem
visoke-male karte kod dubla, malom kartom sa posedovanjem tri ili pet
karata ili drugim visokim pra}enjem od tre}e visoke karte sa ~etiri
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
IV. Signalizacija protiv kontrakta u boji
40
karte u ruci (ako }e druga najvi{a karta biti veoma va`na-dragocena,
igrajte tre}u najvi{u pra}enu ~etvrtom najvi{om kartom). Mada signal
brojanja mo`e pomo}i odbrani kod prebrojavanje ruke odigrava~a,
signal funkcioni{e kao ma~ sa dve o{trice.
Odigrava~ dobija mogu}nost lakog prebrojavanja koliko karata
odbrana dr`i u rukama. Na primer, igraju}i protiv pobo`nog (vernog)
brojanja signala dobijamo ovu situaciju koja postaje jasna na slede}em
dijagramu:
 Q1054
Ako South, igraju}i protiv ra~unaju}eg signala,
N
odigra kraljem pa asom u piku i prime}uje da
 J963 W E  82
S
(Vi) su East i West bacali visoku-malu kartu svaki
 AK7
od njih pokazuje da ima paran broj karata.
Kada South atakuje sa 7 u tre}oj rundi on }e mo}i bezbedno da
impasira (finesira) na 10 pik na stolu. Dobri igra~i znaju kada treba dati
signal za brojanje a kada ne. Ima slu~ajeva kada je obavezno uzeti {tih
kada odigrava~ atakuje sa jakom bojom na stolu, a obi~no nedostaje as,
tj. ako statista nema o~evidan spoljni ulaz, igra~ sa asom uze}e {tih na
vreme da odigrava~ ne prese}e kartom sa stola.
E-W u
 J64
Licitacija: South West North East
zoni
 KQJ
1
pas 2 pas
Delilac
 42
4
svi
pas.
South
 86432
South uzima atakovanu kartu, zatim
8
N
 Q109
 10853
W E  A972
uzima dva visoka pika i atakuje iz
 QJ10987
S
 653
ruke herca. [ta on zna? West igra 8
 K10
 QJ9
herc na prvi atak u toj boji. East }e
 AK7532
Atak
 64
ra~unati da ako West ima dva herca
West
 AK
South ima ~etiri, i nema razlike kada
Q.
 A75
}e (koji) herc da uzme. Ali ako West
ima ~etiri herca onda South ima dva, u kom slu~aju pravilno je da East
uzme drugog herca. Odigrava~ }e pasti protiv ovakve odbrane jer nema
vi{e ulaza na sto da bi iskoristio herca. Ako West bezbri`no odigra 3 herc
u prvom ataku herc boje, East mo`e rezonovati ovako: ako West ima tri
herca South tako|e ima tri herca i nije va`no kada (koji) }e herc uzeti. Ali
ako West ima pet her~eva, South onda ima jednog, tako da mora biti
ispravno da East uzme odmah prvog herca.
Ra~unaju}i signal se tako|e daje kada partner atakuje kraljem, a
na stolu se nalazi dama, u slu~aju: 1) igra se kontrakt na petom nivou ili
vi{em, ili 2) tre}a ruka je dala podr{ku u boji.
 Q65
N
 AKJ10 W E  9732
S (Vi)
 84
Ako South igra kontrakt na petom ili vi{em nivou
i West atakuje kraljem u piku, East igra 7 pik.
West mora razmotriti da li ruka Easta ima dve ili
~etiri karte, uzimaju }i u obzir prethodnu njegovu
licitaciju kao vodi~.O~igledno protiv slemovskog kontrakta bitno je za
West da zna da li da realizuje pika u drugom {tihu.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
IV. Signalizacija protiv kontrakta u boji
41
Tako|e, ako je East podr`ao pika ili je West atakovao kraljem
protiv kontrakta na malom nivou, East obi~no igra 2 pik ukoliko
gledaju}i njegove sopstvene karte i karte sa stola ne oceni da }e bilo koja
promena od strane partnera biti skupa. U tom strahu od davanja fal{
signala partneru igranje 7 pik dovodi do toga da partner (ataker) pomisli
da East ima dubl (pogledajte poslednje deljenje u V poglavlju).
Druga upotreba ra~unaju}eg signala, obja{njena je ranije u delu
kada partner podi`e licitaciju u boji, atakuje asom a kralj se pojavi na
stolu (Vidi deo I-E).
Kona~no, ra~unaju}i signal mogao bi biti dat u bilo koje vreme ne
pokazuju}i partneru va{e dr`anje u boji kojim bi upoznali i odigrava~a.
Pustite da to bude tajna i za partnera tako|e.
 KJ104
N
 - W E  9862
S
(Vi)
 AQ753
South atakuje malim karonom do kralja na stolu
(bilo da se igra boja ili bezadut) i West nema boju.
East bi trebalo da igra 8 karo (druga visoka od
~etiri karte) da bi West znao kako dalje igrati neku
boju. Ako East igra 2 karo West }e predpostaviti da je East po~eo sa
neparnim brojem karata u karonu.
SIGNALI PROTIV KONTRAKTA U BOJI
PRIMERI ZA U^ENJE
♠
♥
♦
♣
86
AK87
765
7654
♠
KJ9
♠
QJ104
♥
1063
♥
7
♦
KJ2
♦
QJ98
♣
J1098
♣
K52
W
N
E
S
♠
♥
♦
♣
543
Q92
AQ108
Q32
♠
♥
♦
♣
3
Q95
7643
J8764
W
N
E
S
♠
AQ1072
♠
K5
♥
J54
♥
AKJ10863
♦
943
♦
2
♣
AK
I. E-W u zoni Delilac West
Atak West K♥.
Licit: West North East South
pas pas pas 1
pas 2
pas pas
♠
♥
♦
♣
♣
A103
II Svi u zoni Delilac North
Atak West 3♠.
Licit: South West North East
1 pas 2 2
4 pas pas pas
A98762
42
A105
Q9
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
IV. Signalizacija protiv kontrakta u boji
42
Obja{njenje igre
I. East igra 2 herc nadajući se promeni u karonu (zapazite da 2 hercne znači, ponavljamo ne znači, promenu na tref). West menja na karo(logična boja gledajući njegov
list u ruci i šuplju karo boju na stolu, dok je tref stola kompaktan i East uzima.
East vraća herca do West-a koji uzima i vraća karo i tako odbrana uzima prvih 6
štihova obarajući kontrakt.
II. East uzima prvi štih, dok South odbacuje obmanjujuću kartu kralja. East vraća 9 pik
koju West seče i vraća karona do East-ovog asa East ponovo odigrava pika i time
promovi{e West-ovu damu u štih, jer South mora se}i ili asom ili kraljem herc, pa dubl
dama herc West-a dodnosi {tih, ~ime i kontrakt biva oboren za jedan {tih.
♠
♥
♦
♣
AKJ
103
6543
Q983
♠
987
♠
♥
J976
♥
♦
AQJ10
♦
87
♣
65
♣
43
N
W
S
E
♠
♥
♦
♣
10432
52
987
A1042
♠
♥
♦
♣
76
432
AK2
AQJ109
K985
985
N
W
S
♠
Q62
♠
♥
AKQ84
♥
K7
♦
K2
♦
109
♣
KJ7
III. E-W u zoni Delilac South
Atak West K♠.
Licit: South West North East
1 pas 2 pas
2NT pas 4 pas
pas pas.
E
♠
♥
♦
♣
4
J106
QJ6543
K76
AQJ1032
♣
K52
IV Svi u zoni Delilac North
AtakWest K♦.
Licit: North East South West
pas pas 1 2
3 pas 4 pas
Obja{njenje igre
III. East igra 3 pik na atak Vest-a, South obmanjuje sa 6 pik, i Vest s obzirom
na licitaciju South-a zaklju~uje da on ima damu pik. Zato West u drugom {tihu
pravi promenu u trefu, jer je North (statista) suvi{e jak u karonu. Ako East
ima kralja karo on }e u svakom slu~aju dobiti svoj {tih. East uzima tref asom i
vra}a pika (kroz damu South-a) i kontrakt biva oboren za jedan {tih.
IV. Na atak West-a East odbacuje damu, garantuju}i da ima d`eka karo i u
drugom {tihu West igra 2 karo do East-ovog d`eka. East uzima {tih i vra}a
trefa i ruka (odigrava~) biva oborena za jedan {tih. Veoma je opasno igratinapadati dugu boju, stola i to se ~ini kao poslednje uto~i{te kada ste sigurni da
va{ partner ima veliku snagu u toj boji.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
IV. Signalizacija protiv kontrakta u boji
43
SIGNALI PROTIV KONTRAKTA U BOJI - PROBLEMI i REŠENJA
I
Predpostavite za nameru u ovom kvizu da sedite na poziciji East-a. Partnerovo
atakovanje vam daje mogu}nost da odlu~ite na osnovu atakovane karte i karte
odigrane sa stola koju kartu bi vi trebalo da odigrate. Partner atakuje kraljem. Koju
kartu vi igrate?
PROBLEMI
RE[ENJA
A.
North
(statista)
West
764
East (vi)
I.A.
K
a. 102
a)10.
Pokazujete dubl. Ovde je razumljivo
b. QJ103
b) Q.
c. Q5
d.A983
c) 5.
d) 9.
e. AJ3
e) A.
B.
North
(statista)
West
K
J72
East (vi)
a. Q103
b. Q3
I.B.
a)10.
b) Q
c. A5
c) A.
d.A43
d) 4.
e.9864
e) 4.
(statista)
East (vi)
a.Q642
I.C.
a) 2.
b.Q1075
b) 7.
C.
West
K
North
J983
da }e partner igrati na va{eg asa, a
ako je atako vao iz KQ tu ne mo`e
biti pomo}i.
Obe}avate da imate d`eka i partner }e
igra ti ispod honera ako on to `eli.
Damom bi obe}ali d`eka.
Signal sa visokom spot kartom
obe}ava do dirnog honera. Me|utim,
ako imate neki rezon i `elite da se
promeni boja i ne nasta vi sa pikom,
igrajte 3.
Igranje d`ekom bi izgledalo kao Jx i
mogu}e je da partner ne bi nastavio.
Naravno ako ste ”prebili” atakovanu
kartu i kasnije saznali da je partner
atakovao iz Kx, vi }ete dobro
zaboraviti za{to ste se rodili!
Pokazujete dodirnog honera.
Sa vidljivim d`ekom na stolu vi ~inite
na por da igrate iz Qx bez obmane
partnera.
Deblokirate atakovanu boju u tre}oj
rundi
Sa najve}om kartom pokazujete
dodirnog honera.
Sa tri ili vi{e malih karata obi~no
izbegava te bilo koju vrstu signala.
Va{a mala karta nije dovoljno dobra
za si gnal i vi ne `elite da u~vrstite
statistinog d`eka. Da ste dali podr{ku
u boji mogli ste da igrate 6 i partner
bi mogao znati da je to znak za dodirni
honer. Bez date podr{ke on }e predpo
staviti da je 6 iz dubla i mo`e nastaviti
sa bojom.
Zapazite da ovoga puta vi imate spot
kartu koja je po snazi ja~a od statistine
i odigrava~ ne}e mo}i da u~vrsti {tih
u boji ukoliko partner nastavi sa asom.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
IV. Signalizacija protiv kontrakta u boji
44
SIGNALI PROTIV KONTRAKTA U BOJI - PROBLEMI i REŠENJA
C.
West
K
North
J983
(statista)
East (vi)
c  Q72
d  72
e  Q5
I.C.
c) 2
d) 7
e) 5
Isti rezon kao pod a) na prethodnoj strani
Pokazuje dubl.
Obi~no. Me|utim, vi bi mogli igrati damu
pokazuju}i dubl ako pomislite da
odigrava~ ima vi{e od tri karte u boji u
kom slu~aju bi vi igrali adutom u tre}oj
rundi (sekli bi). Ako, me|utim, odigrava~
ima singl ili dubl vi ne igrate damom ne
`ele}i da on dobije medalju.
II Ovo je drugi deo problema. Predpostavite, kada statista igra asom,
kojom kartom }ete vi igrati sede}i na poziciji East-a; ili ako statista
igra malom kartom koju kartu vi igrate?
A
West
Q
North
A65
(statista)
East (vi)
a)  K92
b)  83
II.A
c)  742
c)
d)  K3
d)
a)
b)
U bilo okom slu~aju trebalo bi igrati 9
Ako je as odigran, igrajte malom pori}u}i
da imate kralja. Ako je odigrana mala
kar ta sa stola signalizirajte sa 8, jer vi
znate da }e odigrava~ uzeti kraljem a va{
partner ne}e proma{iti da pro~ita va{
signal.
U bilo kom slu~aju igrajte 2.
Ako je as odigran trebalo bi deblokirati
kralja ili pak drugi na~in je da uzmete kra
ljem Partner zna da imate kralja kada
dama drži.
e)  K982
e)
9 u bilo kom slu~aju. Signal sa visokom
spot kartom pokazuje da imate dodirni ho
ner (me|utim, ako `elite da partner prome
ni boju, odigrajte malu kartu).
Druga dva problema. Kojom kartom }ete igrati ako statista odigra
kralja, a kojom kartom ako statista igra malom?
B.
West
J
North
K64
(statista)
East (vi)
a)  Q93
b)  73
II.B
c)  A73
c)
d)  9732
e) AQ98
d)
e)
a)
b)
9 u bilo kom slu~aju.
3 u bilo kom slu~aju. Partner }e predposta
viti da bi signaliizirali da imate damu.
Prirodno vi uzimate asom ako je odigran
kralj ili igrate 7 ako kralj nije odigran.
2 u svakom slu~aju.
Uzeti asom ako je odigran kralj ili igrati
9 ako nije odigran kralj.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
IV. Signalizacija protiv kontrakta u boji
45
SIGNALI PROTIV KONTRAKTA U BOJI PROBLEMI i REŠENJA
III. Niko
u zoni
Delilac
South
 AK98
 53
 975
 AQJ3
Atak
West
K.
IV.N-S
u zoni
Delilac
West
 1052
 432
 AJ9
 AKJ5
Atak
West
K.
 76 (statista)
 KQ7
 AKQ1042
 82
N
 QJ43
W E 6
S
 863
 109654
 1052
 AJ109842
J
 K7
Licitacija:
South West North East
3 DB 4 svi pas.
 KQJ97
(statista)
 AK109
 76
 82
N
 843
W E 6
S
 Q532
 Q10943
 A6
 QJ875
 K1084
 76
Licit:West North East South
V.N-S
u zoni
Delilac
South
 A10
 KJ1098754
5
 96
Atak
West
A.
 QJ
 AQ6
 K109832
 Q2
N
 K85432
W E S
 76
 K8543
 976
 32
 AQJ4
 AJ107
Partner igra damu, odigrava~ 2.
Koji je va{ slede}i potez?
Mali pik. Partner je obe}ao d`eka
i vi `elite atak u trefu kroz
verovatnog otvara~evog kralja.
1 DB
3 4 svi pas.
Partner igra 10 a odigrava~ 6.
[ta vi igrate?
Partner je sa 10 tref obe}ao dodirnog
honera i to mora biti dama (to obavezno
ne mora biti dama dubl).Vi `elite da
partner atakuje u karonu kroz odigrava~e
vog mogu}eg kralja pre nego se on
{kartira u toj boji na pikovima. Zato vi
igrate 5 tref i partner vra}a karo.
Licitacija:
South West North East
1 4 5 svi pas
Partner igra 2, a odigrava~ 6. [ta
vi igrate dalje?
Na osnovu signala, partner je igrao 2
pik, on je ili {iken u hercu ili ima asa
ili kralja u trefu. Neverovatno je da
partner ima as (kralj) u trefu, jer na
osnovu ~ega bi onda otvorio South.
Promena na herca mora biti ispravna.Zapazite da partner East nije
ohrabrio atakera sa 8 pik zahtevaju}i od njega da nastavi u piku da bi
mu pokazao dodirnog honera. Umesto toga on je rekao:”Ja bih voleo da
promeni{ boju, da vidimo da li mo`e{ otkriti {ta mi je na umu”.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
IV. Signalizacija protiv kontrakta u boji
46
SIGNALI PROTIV KONTRAKTA U BOJI
PROBLEMI i RE[ENJA
VI. E-W
u zoni
Delilac
South
 - (vi)
 AK1043
 7632
 J987
Atak
West
K.
 Q5
(statista)
7
 AQJ84
 AQ1032
N
 J842
W E  J9862
S
 K109
5
 AK109763
 Q5
J
 K64
Licitacija:South East North East
1
pas
2
pas
3
pas 4NT pas
5
pas
6
svi pas.
Partner igra 9 a odigrava~ damu. [ta igrate?
Sa va{im {ikenom u piku vi treba da tuma~ite
partnerovu visoku kartu kao zahtev da se
nastavi sa atakova nom bojom. To je konstruktivno i pravilno ako partner ima bilo
 KQJ
(statista)
 A1082
 Q532
 Q4
N
 A98643
W E  53
S
 AJ7
 K2
 1075
 KQJ97
 K10
 AJ3
Licitacija: East South West North
1 2 pas
4
svi pas.
Partner uzima asom i vra}a 9,odigrava~
igra 5 ili 7. Vi se~ete; {ta }ete vratiti?
Partner je vratio visoku pik kartu vama
na se~enje, tako da vam je jasan rezon
da igrate boju vi{eg ranga od dveju
preostalih.
To je za vas pitanje `ivota ili smrti.
Kxxx ili Jxxx u piku.
Ako je partner `eleo promenu boje on bi odigrao malog herca daju}i
vam opciju. Primetite da je primarno u shvatanju visoke karte
prepoznavanje kod ataka sa kraljem ili asom da se nastavi sa bojom,
makar na stolu stajao i singl!
VII. Svi
u zoni
Delilac
East
 2 (vi)
 64
 9864
 1098765
Atak
West
2.
Igrajte 9 karo (pori~u}i da imate honera) i uzmite prirodni kurs. U tom
slu~aju partner uzima karo asom i vra}a drugi pik vama na se~u.
Kontrakt je oboren jer je East uzeo dva {tiha sa asovima i vi (West) dva
{tiha sa dve se~e.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
V. Signalizacija protiv bezadutskog kontrakta
47
V. SIGNALIZACIJA PROTIV BEZADUTSKO KONTRAKTA
Kao sa kontraktima u boji, najva`niji defanzivni signali u bezadutu
po~inju u prvom {tihu. Tre}a ruka mora biti pripravna da partneru
da pravilan signal i maksimalno iznese punu informaciju.
I. Atak asom.
Ukoliko je u~injena bara`na licitacija ili jasna indikacija da bilo
statista ili odigrava~ imaju dugu vuku}u boju, atak asom pokazuje
veliku snagu. Asom se najvi{e (najuobi~ajenije) atakuje u bezadutskim
kontraktima, kada ataker dr`i ~etiri karte u boji, koje u listu imaju
visoke honere kao napr. AKQ10, AQJ10, AKJ10, AKJxx (u slu~aju
AQJ10 obi~no se atakuje damom kada ataker nema spoljni ulaz u
drugoj boji).
Zbog toga je ataker zainteresovan za dve stvari:
1. da li partner propu{ta visokog honera?
2. ako ne, koliko malih karata ima partner?
U prepoznavanju kod ataka asom tre}a ruka:odbacuje bilo kog
visokog honera (d`eka ili vi{eg) koji mogu}e dr`i; ili, izuzimaju}i
posedovanje
(dr`anje)
vi{eg
honera,
daju}i
mogu}nost
distribucionalnog brojanja. Ra~unanje kao pravilo kod igranja je da
visoka karta pokazuje dubl, polo`ena mala karta je iz tri karte, ili
druga po visini je iz ~etiri karte.
 76 (statista)
West atakuje asom i East signalizira sa 9.
N
West zna da East nema d`eka jer ga nije
AKQ102 W E  94
odigrao u prvom {tihu. Zato 9 mora biti
S
(Vi) po~etak
signalizacije visoka - niska
 J853
pokazuju}i dubl. South mora imati ~etiri
karte sa d`ekom i obi~no je za West najbolje da promi{ljeno prome
ni boju i sa~eka da partner bude na ataku i napadne boju u piku razbi
jaju}i gard (dr`anje) sa d`ekom.
Promenimo karte:
 76 (statista)
West atakuje asom i East igra 3. West
N
zna da South dr`i d`eka i da East ima
AKQ102 W E  943 ta~no tri karte pika jer East nije po~eo
S
(Vi)
visokom-niskom. West zna da mo`e
 J85
uzeti pet {tihova u piku. Neke knjige o
brid`u jo{ govore (u~e) da tre}a ruka mora igrati najvi{om kartom
ispod atakovanog asa. Te knjige su neaktuelne. Treba ih spaliti.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
V. Signalizacija protiv bezadutskog kontrakta
48
Niko
u zoni
Delilac
South
 AKJ54
 76
 J109
 975
Atak
West
A.
 987 (statista)
 K84
 AQ3
 J432
N
 1032
W E  J10952
S
 7652
K
 Q6
 AQ3
 K84
 AQ1086
Licitacija:South West North East
1NT pas 3NT pas
pas pas.
East igra 2 pik u prvom {tihu (malu
kartu od tri kada partner atakuje
asom) i West rezonuje da bilo da
East ima singl, u kom slu~aju
neverovatno je da ruka (odigrava~)
mo`e biti oborena, ili East ima tri
male karte a odigrava~eva dama }e
pasti pod njegovim kraljem.
Da je kralj odigran u drugom {tihu West bi uzeo pet {tihova u
piku.Oni igra~i koji bace desetku u prvom {tihu pokazuju}i njihovu
najvi{u kartu ostavljaju partnere u nedoumici da poga|aju {ta da
igraju u drugom {tihu. Ako je desetka odigrana iz 10x West mora
promeniti boju, ali ako je desetka ba~ena iz 10xx kralj mora biti
odigran. Brid` je dovoljno ~vrsta (ozbiljna) igra i ne treba partneru
praviti dodatne nevolje.
II. Atak kraljem
Mada se atak kraljem obi~no pravi iz kratko dr`e}e boje kao {to je
AKx ili KQx, ~e{}e je da }e ataker napadati iz kombinacije (sekvence)
KQJ ili KQ10 (sa sekvencom KQ9x (x) ili manje igra}e ~etvrtom
najvi{om kartom).
Ako ataker ima sekvencu KQJ, uvek ako partner igra malom kartom
a kralj je pra}en dr`anjem, skoro uvek je ispravno nastaviti sa drugim
visokim honerom. Ali ovde se mogu pojaviti te{ko}e.
 32 (statista) West atakuje kraljem i damom, oba igra~a
N
prate statista i East; partner (East)
 KQJ98 W E  65
odbacuje 5 pa 6. Sada kako West da zna da
S
(Vi) li East ima 10 ili ne? Kao {to }emo uskoro
 A1074
videti, East je trebalo da igra 5 pa 6 iz
sekvence 1065, a ako ima dubl onda treba da igra 6 pa 5. Odgovor je
prilagodljiv i prihvatljiv ali nema mnogo igra~a koji su bliski tome.
Ako West `eli da partner igra njegovom najvi{om preostalom
kartom on }e odigrati d`eka posle odigranog kralja pokazuju}i
dr`anje. Ako ne `eli da tako igra, igra}e damom.
U oba napred izneta slu~aja West mo`e napraviti napor da njegov partner
odigra 10 ako nastavi sa d`ekom. Ako East ne odigra 10, po{to je West u
drugom {tihu nastavio sa d`ekom, West zna da od preostalih karata South
ima asa i 10.
Drugim re~ima, ako East izvorno dr`i 1065, on treba da igra 5 ispod kralja a
10 ispod d`eka. Ali ako West insistira i nastavi sa damom posle kralja koji je
pra}en dr`anjem (ima i d`eka), East }e pratiti 6. Ova mala konvencija mo`e
biti dragocena u pra}enju obi~nih podjednako poreme}enih pozicija:
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
V. Signalizacija protiv bezadutskog kontrakta
49
 32 (statista)
N
 QJ1087 W E  954
S
(Vi)
 AK6
West atakuje damom pik, East igra 4, a
South uzima kraljem. Kasnije West
uzima {tih i igra honerom koji je
podr`an drugim, East igra 5. West
mora poga|ati da li od preostalih karata
South ima asa ili 9.
da poga|a, ali to nije za vas. Ako vi dr`ite West-ove karte, va{a igra u
drugom {tihu }e biti da odigrate 10, zahtevaju}i od partnera da igra
najvi{om spot kartom od preostalih karata. East igra 9 i West zna
kako da nastavi igru. Primetite da nastavljanje igre sa ni`im honerom
izvorno u sekvenci od tri karte vi morate pripremiti partnera da igra
njegovom najvi{om preostalom spot kartom. Ako vi ne mo`ete to
dozvoliti sebi tako da parner igra (najvi{om spot kartom), atakujte
odmah dodirnog honera.
West atakuje kraljem, {to dr`i, a East
 32 (statista)
igra 4. West nastavlja sa atakom damom,
N
 KQJ8 W E  1054 govore}i partneru da ne treba da se
deblokira sa njegovom najvi{om spot
S
(Vi)
kartom. Kada East odigra 5 u drugoj
 A987
rundi istina je da West ne mo`e biti siguran kakva je pozicija, ali na
kraju {tih nije nestao. Kada ataker napada iz sekvence KQ10 i kralj
dr`i, stvari nisu uvek ~iste.
Broj izgubljenih {tihova za odbranu u
 62 (statista)
ovoj obi~noj situaciji mogao bi zahtevati
N
100 puta vra}anja na 24 ~asovni rad
 KQ1074 W E  983
S
(Vi) dnevno za procenu. Mnogi eksperti
atakuju damom iz sekvence KQ10 i
 AJ5
o~ekuju da partner odigra džeka ukoliko ga ima. Kao West atakuju
kraljem ako je pra}eno dr`anjem. Svi, vrlo ~esto, kao West nastavi}e
sa bojom, daju}i odigrava~u ne`eljen {tih koji }e uzeti d`ek. Mnoge
gre{ke bi mogle da se izbegnu od strane East-a i ne bi zbunio
partnera igraju}i “drugom visokom” ispod partnerovog ataka
kraljem. Kada partner atakuje kraljem on `eli da zna da li vi imate
visokog honera - d`eka, damu ili asa. Ako ga imate, signalizirajte to
igraju}i va{u slede}u najvi{u kartu; ako nemate igrajte malom
kartom. U datom primeru, East igra 3, pori~u}i visokog honera, i
West pravi promenu. Ovakve nesre}ne du{e koje igraju 8 u prvom
{tihu su ti koji prave propast.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
V. Signalizacija protiv bezadutskog kontrakta
50
Va`an izuzetak nastaje u slu~aju dubl d`eka. U tom slu~aju d`ek,
generalno gledaju}i, odbacuje se ispod kralja ako statista ima dve ili
tri male karte. Ako statista ima 10xx ili 9xxx, tre}a ruka jednostavno
igra malom kartom. Sa dubl asom, tre}a ruka obi~no “prebija” kralja,
a sa dubl damom igra malom kartom; ako ataker `eli da vidi damu on
}e atakovati asom.
Niko
u zoni
Delilac
 43 (statista)
 1065
 AKJ98
 764
N
 987
W E  Q9872
S
 Q53
 108
 AJ5
 AK4
 64
 AQ532
Licitacija:
North East South West
pas
pas 1
1
 KQ1062
2
pas 3NT svi pas.
 J3
East odbacuje 7 a South 5. West
 1072
mo`e definitivno shvatiti East-ovu 7
 KJ9
kao kartu bez signala, jer to mora
Atak
biti East-ov najmanji pik. West
West
mo`e videti 2,3,4,5 i 6 pik izme|u
K.
karata koje dr`i u ruci i koje se nalaze na stolu igrom u prvom {tihu.
Setite se, to je relativna veli~ina, ne apsolutna veli~ina, karta koja
uslovljava da li je to signal ili nije. Mada, broj malih karata koje nisu
vidljive uslovljavaju da li je ili ne partner signalizirao.
Treba zastati i razmisliti za momenat. Ako mo`ete videti svaku
manju kartu onda vi sa sigurno{}u znate da karta koju je odigrao
partner ne mo`e biti signaliziranje.
Ako zapazite samo jednu kartu propu{tenu ispod parnerove karte,
on mo`e, ali i ne, da signalizira. Me|utim, ako ima dve ili vi{e ni`ih
karata propu{tenih vrlo lako je kladiti se da je on (partner)
signalizirao.
Ali kada bilo statista ili odigrava~ obele`e du`inu u boji vi morate
prihvatiti ~injenicu da partner uvek ne mo`e signalizirati ohrabruju}e
(visokom spot kartom) zbog straha da ne u~vrsti {tih odigrava~u.
 Q1082 (statista) Predpostavimo u momentu kada je West
N
na potezu da je inspirisan da napravi
 K4 W E  AJ93
promenu igraju}i kraljem pik. Uvek
S
(Vi)
pomislite da bi East voleo svaki atak i da
 765
mo`e igrati 3, njegovom najni`om kartom
jer bilo koja vi{a karta poma`e kasnije u~vr{}ivanje {tiha South-u.
Zato, kada se ~etiri ili pet karata pojave na stolu ili je to obele`eno u
ruci odigrava~a, vi morate dopustiti partneru sigurno zna~enje
(vrednost) za{tite u njegovom signaliziranju. Mo`da sada vi mo`ete
videti za{to su mogu}a tri signala ako je 2 propu{tena i za{to 7 ili 8 ne
mogu biti signal ako su sve ni`e karte vidljive.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
V. Signalizacija protiv bezadutskog kontrakta
51
Niko
u zoni
Delilac
 KQ1062
 J3
 1072
 KJ9
 43 (statista)
 1065
 AKJ98
 764
N
 987
W E  Q9872
S
 Q53
 108
 AJ5
 AK4
 64
 AQ532
Licitacija:North East South West
pas
pas 1
1
2
pas 3NT
svi pas.
Vratimo se ruci, bordu sa prethodne
strane kako je izgledao (vidi levo). West
menja boju igraju}i d`eka herc i East
daje signal sa 9 i odigrava~ uzima herca
Atak
kraljem. Karo je atakovan od South-a do
West
d`eka North-a i dame East-a i East vra}a
K.
9 pik.
Jedini
put odigrava~a da napravi igru je da uzme asom, da realizuje
preostale karone, da se vrati u ruku asom herc i bacaju}i West-u d`eka u
piku forsira njegov atak kraljem u trefu. Nije lako igrati. Me|utim, ako West
nastavi sa pikom u drugom {tihu, uvek }e tetka Emmy nositi to ku}i (uze}e
dva pika, dva herca, ~etiri karona i jednog trefa, ili u prethodnoj varijanti
kada West u drugom {tihu promeni na d`ek herc uze}e jedan pik, dva herca,
~etiri karona i dva trefa).
III. Atak damom
Atak damom mo`e biti lako rukovo|en. To }e biti u situacijama
atakom damom iz sekvence QJ10 ili QJ9, sa ili bez produ`ene du`ine
(ili iz sekvence KQ10 sa du`inom ako vi i va{ partner upotrebljavate tu
konvenciju). Mnogo puta pravilno je atakovati ~etvrtom najboljom
kartom kada se ima dr`anje kao {to je QJ10x (x) ili QJ9x, naro~ito
kada je boja licitirana od strane oponenata. Vi se nadate da partner
ima 10, kralja ili asa i za vas }e biti bolje da odustanete atakom malom
ako on to ima. Svi partneri `ele da znaju kada atakuju damom da li
imate ili ne visokog honera. U tom slu~aju signalizacioni honeri su as,
kralj ili 10. Generalno pravilo zato je signalizirajte jednom od tih
karata ili igrajte malom kartom ako nemate pomenute honere. Sa
dubl 10, kraljem ili asom, honer }e obi~no biti odigran odmah.
Sa svakim dr`anjem tri karte ili vi{e,
 752 (statista)
East igra 8 pik, Sa dr`anjem dubl on
N
igra njegovog honera. Me|utim, ako
 Q W E  1083,103
East ima samo male karte on igra
S  K83,K3
malom kartom pori~u}i honera.
 A83
IV. Atak d`ekom
O ovom ataku je raspravljano u delu knjige “Ataci protiv adutskih
kontrakata”. Atak d`ekom pori~e postojanje vi{eg honera, i tre}a ruka
igra saglasno toj postavci. Tipi~no, tre}a ruka bi signalizirala da
poseduje honera sa dr`anjem Q83, K74 igraju}i 8 u prvom slu~aju,
odnosno 7 u drugom. Sa dr`anjem asa, tre}a ruka mora odlu~iti
(presuditi) kako da se brani i da li ili ne treba uzeti prvi {tih. Njegova
odluka }e se zasnivati na osnovu toga da li se na stolu pojavio odre|eni
broj stvarnih {tihova prilagodljivih za odigrava~a.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
V. Signalizacija protiv bezadutskog kontrakta
52
E-W u
zoni
Delilac
South
 J10942
 AQJ2
 42
 64
 73 (statista)
 53
 AQJ986
 A103
N
 A86
W E  10974
S
 107
 QJ87
 KQ5
 K86
 K53
 K952
Licitacija:South West North East
1 pas 1
pas
1NT pas 3NT svi pas.
East odmah zna da South ima
kralja i damu u piku, tj. dva {tiha,
du`inu u karonu koji mu donosi 6
{tihova i najmanje jedan {tih u
Atak
trefu. Zbog toga, odbrana ima samo
West
{ansu u preostaloj boji- hercu. East
J.
uzima asom pik prvi {tih i pravi promenu igraju}i 10 herc. Uzeti {tih
u piku i ~etiri {tiha u hercu su dovoljni da odbrana bude zadovoljna.
Me|utim, East je rezonovao na napred opisan na~in bez konvencije
kao vodi}a za njega (da vrati pika). Dakle, da je East vratio pika u
drugom {tihu odigrava~ bi uzeo jedan {tih u piku, 6 {tihova u karonu i
2 u trefu i mogao bi biti zadovoljan jer je napravio igru.
V. Atak desetkom
Ovaj atak pokazuje sekvencu bilo AJ10, KJ10, ili vrh sekvence. Ako je
d`ek vidljiv onda je o~igledno da je atak iz vrha sekvence. Ako je
devetka vidljiva onda je jasno da je atak iz sekvence AJ10 ili KJ10.
Mo`e nastupiti mala konfuzija oko zapam}enja kada postoji sumnja
predpostavci jakog dr`anja.
 543 (statista) West atakuje 10 i East ne mo`e videti
N
d`eka ili 9 da bi razjasnio boju, on uvek
 KJ1072 W E  A6
optimisti~ki treba da predpostavi da
S
(Vi)
njegov partner ima jako dr`anje, u
 Q98
ovom slu~aju KJ10. Prema tome East
uzima prvi {tih asom i vra}a istu boju. Ako je d`ek pao, na primer,
ispod East-ovog asa, East mora preispitati njegovu koncepciju u
poziciji, znaju}i da je West atakovao vrhom iz sekvence i da odigrava~
po~inje `ivot sa KQJ.
VI. Atak devetkom
Atak devetkom mo`e biti iz dr`anja A109, K109, Q109 ili vrh
sekvence. Ako je 10 vidljiva, onda je jasno da je atakovana devetka iz
vrha sekvence. Ako 10 nije vidljiva predpostavlja se da je atak iz jakog
dr`anja.
 654 (statista)
West atakuje 9, i uvek kada East ne mo`e
N
videti 10 on treba da predpostavi da je
 Q10982 W E  A7 West atakovao iz unutra{nje ja~ine. Ako
S
statista ima10 East zna da South ima KQJ.
 KJ3
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
V. Signalizacija protiv bezadutskog kontrakta
53
VII. Signaliziranje kada partner atakuje spot kartom
Atak malom spot kartom je obi~no iz ~etvrte najvi{e. Obi~no problem
ne}e biti u signalizaciji, jer tre}a ruka jednostavno mora za{tititi
partnera (atakera) igraju}i na tre}oj poziciji najvi{om kartom.
Me|utim, kada statista uzme {tih, tre}a ruka mo`e napraviti
inteligentan signal.
Ima dve mogu}nosti kada statista uzme prvi {tih:
1) [tih je uzet asom ili kraljem.
2) [tih je uzet malom kartom.
U prvom slu~aju, samo se signalizira ako imate visokog honera damu
ili kralja.
West atakuje 3 pik. Ako statista igra asa,
 A7 (statista)
East igra 9 indiciraju}i da poseduje bilo
N
 J10432 W E  Q96 kralja ili damu (najverovatnije damu jer
bi bilo normalno da odigrava~ propusti
S
atak ako on dr`i damu).
 K85
Ako statista uzme {tih kartom ni`om od kralja, tre}a ruka daje
du`inski signal (signal za brojanje).
 QJ10 (statista) West atakuje 4 pik i statista igra 10. East
koji ne mo`e da tu~e 10 (da je prekrije
N
ve}om kartom), daje du`inski signal.
 K8743 W E  962
Igraju}i visoka-nista pokazuje dubl, mala
S
karta zna~i posedovanje tri ili pet karata,
 A5
ili druga visoka zna~i iz ~etiri karte (ba{ kao da je ataker atakovao
asom ili ako je odigrava~ atakovao dugom bojom sa stola).
U momentu kada West vidi 2 pik kod East-a on zna da East ima tri
karte u piku (ukoliko se ne dogodi da je 2 singl), ali ako West do|e
rano do novog ataka on mo`e biti siguran da }e mala karta da izbaci
asa. Jedan izuzetak:
Ako je licitacija pokazala distribuciju boje, tre}a ruka mo`e
signalizirati poziciju d`eka ako je dama odigrana sa stola.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
V. Signalizacija protiv bezadutskog kontrakta
54
 Q4 (statista)
N
 K1093 W E  J82
S
 A765
Niko
u zoni
Delilac
South
 AQ843
 K76
 1093
 96
 J109
 J109
 K84
 A1084
N
 75
W E  854
S
 J765
 K752
 K62
 AQ32
 AQJ2
 QJ3
E-W
u zoni
Delilac
South
 AQ843
 K76
 1095
 96
 J109
 J109
 K83
 A1084
N
 752
W E  854
S
 764
 KQ72
 K6
 AQ32
 AQJ2
 J53
Predpostavimo da je licitacija pokazala da
South ima ta~no ~etiri pika i da West
atakuje 3 pik protiv bilo kontrakta u boji
ili u bezadutu. Kada dama statistina
odigra sa stola, East igra 8 pokazuju}i da
ima d`eka.
Licitacija:
South West North East
1NT pas 3NT svi pas
Ne treba robovati poenima Sa devet
poena i dve ili tri desetke treba
povisiti na 3NT. Osim toga vi ne}ete
da se igra iz va{e ruke nego da igra
Atak
ruka va{eg partnera. Statista uzima
West
sa 9 i East koji nema ja~u kartu od
4.
statistine daje du`inski signal sa 7 pokazuju}i dubl.North igra d`eka
herca finesiraju}i ali West uzima kraljem {to sada zna i South. West
pravi promenu i atakuje u karonu sa 10 i odigrava~ ne mo`e do}i
(dobiti) do devetog {tiha bez finesiranja u trefu. Kada impas u trefu
propadne, jer East kraljem trefom uzima {tih i potom vrati pika
odigrava~ biva oboren.
Prethodni bord mo`e izgledati lak za
odigravanje odbrani, ali izmenimo
neznatno polo`aj karata i pogledajmo
ovaj bord:
Sada ako West ne polo`i njegovog asa
pika preko South-ovog kralja (setite
se da je West atakovao 4 pik i da je
Atak
East igrao 2 pik pokazuju}i tri karte)
West
posti}i}e dobit kada uzme kraljem
4.
herc i dobije svoja ~etiri {tiha u piku. Zato West propu{ta da South
uzme {tih u piku kraljem. Ako bi West u prvom {tihu pokrio kralja
pik asom odigrava~ bi napravio igru, tj. svojih 9 {tihova jer bi
odigrava~ na North-u imao dr`anje u piku. Drugim re~ima, West zna
da East ima tri karte pika i mo`e udobno da propusti South-ovog
kralja pika.
Mi smo do sada videli {ta se doga|a sa relativnom u~estalo{}u signala
protiv bezadutskih kontrakata u srednjim igrama. Sada dolazi na red
na{ stari prijatelj signal za brojanje (count signal).
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
V. Signalizacija protiv bezadutskog kontrakta
55
VIII. Signal za brojanje (ra~unanje)
Signal za brojanje ima velike sli~nosti sa signalom o kojem smo upravo
raspravljali. Naime, signaliziranje kada statista uzme u prvom {tihu
kartom manjom od kralja, dolazi svremena na vreme ponovo kada
statista ima dugu boju.
 KQJ104 (statista) South atakuje pikom i West mora dati
East-u signal za svoju distribuciju;tada }e
N
East znati koliko karata u piku South
732 W E  A98
izvorno ima i da li }e pika uzeti ili
S
“za}utati” da bi izbacio South-a i onemo 65
gu}io ga da razvije pikove. Kod davanja signalizacije o svojoj
distribuciji (skoro uvek se daje od strane odbrane koja je slaba u boji
a statista ima dugu boju), treba igrati visoko-nisko pokazuju}i dubl,
najni`om kartrom od tri ili pet karata ili drugom visokom od ~etiri
karte.
U nekim slu~ajevima druga visoka karta }e biti tako|e vredna da bi se
odbacila, jer bi mogla biti dosti`na da uzme {tih. U tom slu~aju igrajte
tre}om najvi{om. U primeru koji smo napred dali West igra 2, i East
ceni da West dr`i tri karte (moglo bi biti da ima i pet, ali bi onda South
bio {iken) i uzima tek drugi pik svojim asom i odigrava~ ne mo`e da
razvije pikove sem ako ima ulaz na sto preko neke druge boje.
 QJ109 (statista) South atakuje kraljem pik i West igra 7
N
(drugom najvi{om kartom od ~etiri). East
 8765 W E  A32
razmatra da li je 7 vrh dubla, u kom slu~aju
S
South ima ~etiri karte u piku, ili je 7 druga
 K4
visoka karta od ~etiri karte, u kom slučaju
odigrava~ (South) ima dubl u piku. U devedeset devet slu~ajeva od sto
licitacija }e dovoljno da uka`e {ta je {ta, ali u ovom slu~aju East treba
da predpostavi da je odigrava~ sa dve karte i da uzme pika tek u
drugoj rundi. Ako odigrava~ ima ~etiri karte pika svejedno je kada }e
East uzeti pika.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
V. Signalizacija protiv bezadutskog kontrakta
56
E-W
u zoni
Delilac
South
 J1096
 108
 J987
 973
 74
 Q32
 65
 AQJ842
N
 Q85
W E  K9764
S
 Q102
 K6
 AK32
 AJ5
 AK43
 105
Licitacija:South West North East
1 pas
2 pas
3NT svi pas.
East signalizira sa 8 i odigrava~ uzima
kraljem. U drugom {tihu odigrava~
igra 10 tref i West daje signal za
brojanje igraju}i 3. Statista igra
Atak
malom i East, koji je student visoke
West
matematike, ra~una da je odigravač
J.
(South) dubl i non{alantno igra malu kartu (primedba: igra na
prevaru). East zna da pik boja ne mo`e biti boja koju }e da razvije
odigrava~ jer atak d`ekom pori~e postojanje vi{eg honera, setite se?
Odigrava~ ponavlja finesu (impas) u trefu i East uzima trefa i vra}a
damu pik.
Slede}i ovakvu najbolju odbranu (sa prevarom od strane East-a)
odigrava~ ne mo`e napraviti igru, tj. odigrati tri bezaduta. Ali
poku{ajte da tu~ete ruku odigrava~a ako bi East uzeo {tih i trefu
kraljem (na atak South-a 10 tref). Molim vas nemojte re}i da je South
kao odigrava~ mogao da odigra asa tref u drugoj rundi (u ovoj boji, tj.
u tre}em {tihu). Bilo koji odigrava~ koji bi sa~inio takav plan igre ma
koji daje ili je tako r|av da vi ne bi trebalo da tro{ite va{e vreme u
istoj igri sa njim ili je on vidovit - njegovo oko je tako o{tro (dobro) da
vi tako|e ne bi trebalo da igrate istu igru sa njim. Ukratko, signal za
brojanje daje se u tri jednostavne situacije kada odbrana igra protiv
protivni~kog kontrakta tri bezaduta:
1. Kada partner atakuje asom a tre}a ruka nema honera (d`eka ili
vi{eg) da se zablokira.
2. Kada partner atakuje boju i statista uzme {tih sa damom ili manjom
kartom.
3. Kada odigrava~ atakuje prema dugoj boji na stolu ili razumljivo
kada odigrava~ poku{ava da u~vrsti dugu boju u sopstvenoj ruci.
Signal je dragocen (neprocenjiv): sa dve karte igra se visoka-niska, sa
tri ili pet karata igrate va{u najni`u kartu a sa ~etiri karte igrate
drugu najvi{u a ukoliko }e to ko{tati {tih (obi~no u okolnostima iz tri
karte) onda igrate tre}u najvi{u. U slu~ajevima pod 2 i 3 postupati
isto kao u kontraktima u boji je dobro.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
V. Signalizacija protiv bezadutskog kontrakta
57
PREGLED ATAKA I PRAVILAN SIGNAL TRE]E RUKE
Atak asom
Deblokirati bilo kog visokog honera (d`eka ili vi{eg) ili u nedostatku
honera dati signal za brojanje (du`inski signal za distribuciju).
Atak kraljem
Signal sa visokom spot kartom mo`ete dati ako dr`ite asa, damu ili
d`eka. Prebite kralja asom ako ste dubl; deblokirajte se odbacuju}i
d`eka ako ste dubl; igrajte malom kartom u svim drugim dr`anjima.
Atak damom
Signal sa visokom spot kartom mo`ete dati ako dr`ite asa, kralja ili
desetku; prebite damu sa dubl asom ili dubl kraljem; deblokirajte se
sa dubl desetkom; igrajte malu kartu sa svim drugim dr`anjima. Ako
ste se sa partnerom dogovorili da atakujete damom iz sekvence KQ10
onda je obavezno da tre}a ruka odbaci d`eka, bez obzira na du`inu, tj.
da se odbaci d`ek ispod dame.
Atak d`ekom
Pori~e postojanje vi{eg honera. Signalizirajte ako dr`ite damu ili
kralja, a presudite sami ako }ete upotrebiti asa. Igrajte malom kartom
u svim ostalim dr`anjima.
Atak desetkom
Pokazuje dr`anje sekvence AJ10, KJ10 ili vrh sekvence. Ako statista
ima malu kartu prebite desetku sa asom ili kraljem. Ako statista ili
tre}a ruka imaju d`eka zna se da je atak desetkom iz vrha sekvence.
Tre}a ruka onda mora presuditi gde se nalazi as. Ako je d`ek vidljiv
kod statiste tre}a ruka ne bi trebalo da igra kraljem ako je d`ek
odigran jer se odigrava~ obele`io da ima asa i damu. Ako je devetka
vidljiva ataker se obele`io da dr`i sekvencu AJ10 ili KJ10 i tre}a ruka
bi trebalo da igra prema tome prilagodljivo. Igrati asom, kraljem ili
damom na desetku.
Atak devetkom
Pokazuje bilo dva visoka honera A109, K109, ili Q109, ili vrh
sekvence. Ako statista ili tre}a ruka imaju 10 atak devetkom mora da
je iz vrha sekvence. Ako desetka nije vidljiva predpostavite da je atak
iz unutra{nje sekvence. Ako statista nema honersku kartu, tre}a ruka
igra vi{om kartom od devetke. Pogledajte deo u ovoj knjizi “Igra tre}e
ruke”.
Atak malom spot kartom
Ovaj atak svi predpostavljaju da je odigran iz ~etvrte najvi{e karte, ali
mora vas brinuti da li je uzimanje sigurno. Ako je atakovao visokom
spot kartom partner mo`e imati ne{to kao 9732 ili 8752 a mo`e se
podvaliti da je igrana visoka spot karta pre nego da je to njegova
~etvrta najvi{a.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
V. Signalizacija protiv bezadutskog kontrakta
58
SIGNALIZACIJA PROTIV BEZADUTSKOG KONTRAKTA
PRIMERI ZA U^ENJE
♠
♥
♦
♣
K10654
10985
AQ
53
♠
QJ9
♠
K5
♥
K72
♥
83
♦
987
♦
63
♣
A976
♣
KQJ10987
N
W
E
S
♠
♥
♦
♣
♠
A7
♥
AJ6
♦ KJ103
♣
K842
I. Svi u zoni. Delilac South
Atak West 5♠.
Licitacija: South West North East
1NT pas 3NT pas
pas pas.
832
Q43
6542
QJ10
♠
♥
♦
♣
QJ964
AKJ94
108
2
N
W
E
S
♠
A1087
♥
Q107
♦
KJ54
♠
♥
♦
♣
32
652
AQ972
654
♣
A3
II. E-W u zoni. Delilac West
Atak West A♥.
Licitacija: West North East South
1 3* pas 3NT
svi pas.
* slab skok u overkoliranju.
Obja{njenje igre
I. Kada statista uzme prvi {tih honerom, East igra 2 da poka`e da ima tri
pika. Kada West dobije drugi {tih u karonu damom on mora pa`ljivo
nastaviti sa malim pikom znaju}i da }e South-ov as pasti (West je izra~unao
da je distribucija North-South 3-2 u piku i kada do|e ponovo do {tiha sa
asom karo uzima preostale pikove).
II. Kada East igra 2 herca u prvom {tihu, on pori~e da ima damu i pokazuje
neparan broj malih karata u hercu (signal za ra~unanje). West mora
predpostaviti da odigrava~ ima asa u trefu i piku. Kada West u drugom {tihu
promeni na karo (ne atakuje dakle pika niti trefa da ne izgubi tempo) East
asom uzima i dobija priliku da atakuje u hercu (~ime kontakt biva oboren za
dva {tiha, jer West uzima ukupno 5 her~eva plus as karo koji je uzeo East).
Licitacija tri bezaduta je locirala gde se nalazi as u piku i nema {anse da
odigrava~ uzme devet {tihova u crnim bojama, sem ako odbrana (West)
pogre{i i promeni atak u drugom {tihu sa pikom.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
V. Signalizacija protiv bezadutskog kontrakta
59
♠
♥
♦
♣
3
J1097
J987
9842
♠
K74
♠
A2
♥
832
♥
AK2
♦
432
♦
KQJ1064
♣
QJ103
♣
Q4
N
W
E
S
♠
♥
♦
♣
A109652
64
Q10
A76
♠
♥
♦
♣
J10965
98
92
KJ95
N
W
E
S
♠
QJ8
♠
KQ7
♥
AKQ5
♥
Q107
♦
AK65
♦
853
♠
♥
♦
♣
♣
K5
III. E-W u zoni. Delilac South
Atak West J.
♣
10762
IV. Svi u zoni. Delilac North
Atak West J.
Licitacija: South West North East
2NT pas 3NT pas
pas pas.
Licitacija: North East South West
1 pas 1NT pas
3NT svi pas.
843
J6543
A7
A83
Obja{njenje igre
III. South uzima prvi herc i igra kraljem tref. West igra 8 (druga
visoka karta pokazuju}i ~etiri karte) i East propu{ta South-ovog
kralja, jer je izra~unao da West ima ~etiri trefa i da South ima dubl
kralja i zato uzima tek drugog trefa. Kasnije East ne dozvoljava
odigrava~u da sa kraljem pik pre|e na sto i razvije trefove, pa ruka
odigrava~a biva oborena za jedan {tih.
IV. Statista uzima asom pik i igra kralja karona do East-ovog asa.
East mo`e izra~unati da odigrava~ ima tri {tiha u piku (partner-ataker
je sa atakom d`ek pik porekao da ima vi{eg honera), pet {tiha u
karonu i najmanje dva {tiha u hercu, {to ~ini deset {tihova. Stoga je
o~igledno da East posle uzimanja asom karo mora napraviti promenu
sa trefom i on igra mali tref. West uzima kraljem, vra}a mali tref do
East-ovog asa i slede}e vra}anje trefa od strane East-a sahranjuje
kontrakt odigrava~a.
SIGNALIZACIJA PROTIV BEZADUTSKOG KONTRAKTA
PROBLEMI I RE[ENJA
Predpostavimo da se branite protiv kontrakta tri bezaduta i da se nalazite na
pozicije East-a, a da je licitacija protivnika tekla 1NT-3NT. U svakom od slu~ajeva vi
treba va{em partneru-atakeru da date odgovor, tj. sa kojom kartom bi trebalo
normalno da igrate.
Problem
I. A.  73 (statista)
N
A W E (vi a)  Q82
b)  1073
c)  9752
d)  86
e)  J96
f)  K95
S
I.A
Re{enje
a) Q. Partner tra`i da odbacite
va{eg jedinog honera i to
u~inite.
b) 3. Igrajte malom od tri karte
kada partner atakuje asom.
Time mu pru`ate mogu}nost
da mo`e ra~unati.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
V. Signalizacija protiv bezadutskog kontrakta
60
???
c) 7. Igrajte drugom najvi{om
kada imate ~etiri karte i kada
je partner atakovao asom.
d) 8. Vrh iz dubla kada je
atakovan as.
e) J. ili vi{i honer s obzirom da je
partner atakovao asom protiv
bezadutskog kontrakta.
f)) K. Tu se ne rezonuje za{to, to
je pitanje `ivota ili smrti. Ako
igrate 9, uvek to u~inite sa
osmehom, va{ partner }e igrati
kao da imate dubl.
Problem
I . B.  73 (statista)
N
K W E (vi) a)  J82
b)  A8
c)  J6
d)  Q62
e)  952
f)  82
S
???
Problem
I . C.  73 (statista)
N
Q W E(vi) a)  K5
b)  K862
c)  A4
d)  102
e)  854
f)  A82
S
???
I.B
I.C
Re{enje
a) 8. Pokazuju}i honera…bilo
d`eka, damu ili asa.
b) A. Deblokirati se da bi partner
mogao razviti njegovu boju.
c) J. Sa dubl d`ekom
deblokiranje je obi~no
ispravno.
d) 6. Pokazuje da poseduje
honera.
e) 2. Pori}e posedovanje honera.
f) 8. Setite se vi dajete signal za
brojanje kada partner atakuje
asom, ali ne kada atakuje bilo
kojim drugim honerom.
Re{enje
a)
b)
c)
d)
K. Deblokirate boju za
partnera.
8. Signal koji pokazuje bilo
asa, kralja ili 10.
A. Za deblokiranje.
10. Partner mora imati
najmanje QJ9 da bi atakovao
damom, tako da odbacivanje
10 ne ko{ta {tih. Ako East ima
tri ili vi{e karata na ~elu sa 10
on
bi
trebalo
da
da
jednostavan
signal
sa
njegovom drugom najvi{om
kartom 10752.
e) 4. Pori~e posedovanje honera.
f) 8. Obi~no bolje je igrati ovako
nego asom dok se jo{
odigrava~ mo`e opirati dr`e}i
tri karte u kom slu~aju nije
preporu~ljivo igrati asa.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
V. Signalizacija protiv bezadutskog kontrakta
61
Problem
I . D.  73 (statista)
N
10 W E(vi) a)  KJ5
b)  KQ5
c)  A82
d)  K6
e)  Q865
f)  AQJ82
S
???
I.D
Re{enje
a) K.
b)
c)
d)
e)
f)
Po~etak deblokiranja.
Odigrava~ ima asa i damu, ali
vi
morate
po~eti
sa
deblokiranjem radi partnera
koji verovatno ima ne{to kao
1098xx.
Q.
Ovako igrate bilo da
odigrava~ ima AJ ili partner
to tako|e. Uskoro }e se videti.
A. Partner vrlo verovatno
dr`i KJ10 ili pak odigrava~
dr`i KQJ, a ako on dr`i druge
karte u boji, vrlo je verovatno
da mora biti tu~en.
K. U slu~aju kada partner
ima AJ10. Ako kralj izgubi od
protivni~kog asa vi znate da
odigrava~ ima AQJ (ah!).
Q. Ako partner ima KJ10
ni{ta vas ne ko{ta, ali ako
partner ima AJ10 vi }ete imati
razja{njenu poziciju.
8.
Partner je napravio
neobi~no dobar atak i vi bi
trebalo da mu to stavite do
znanja. Ustvari, ako se pojavi
9 okrenite se statisti i vi
mo`ete dozvoliti sebi da igrate
d`eka.
Sada vi{e prakti~niji tekst za vas ponovo za sticanje novog znanja.
Prate}i raber brid` probleme vi }ete dati sve potrebne informacije da
stignete do ubita~ne odbrane. Pogledajmo slede}a 4 primera pod II
A.B.C.D.
II. A
 1043
 AQ5
 75
 KQJ104
N
 A9872
W E  984
S
 94
 652
 KQJ
 KJ106
 Q108
 A98
Licitacija:South West North East
1NT pas 3NT svi pas
Partnerova igra 9 karo (na atak
 65
asom) u prvom {tihu jo{ jednom
 732 (vi)
odbija posedovanje dame i pokazuje
 AKJ632
dubl. Jasno je da bi trebalo da na
 73
najbolji na~in realizujete kralja i
uzdrmate
odigrava~evu
damu.
Atak
Umesno
je
poku{ati
prona}i
West
A.
partnerov (East-ov) ulaz tako da on
mo`e atakovati
kroz odigrava~evu
dr`e}u damu u karonu.
Gledaju}i u karte stola prosu|ujete koja je najbolja {ansa da prona|ete
da partner ima asa pika (ako partner ima asa trefa on je u prilici da
atakuje u hercu ranije da li vi atakovali ili ne boju pik), jer odigrava~
mora razviti {tihove bilo u hercu ili u trefu. Podesna promena u drugom
{tihu je 6 pik. Partner uzima asom i vra}a karo obaraju}i kontrakt tri
bezaduta za tri {tiha.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
V. Signalizacija protiv bezadutskog kontrakta
62
II. B
 Q109
Licitacija:South West North East
 K2
1NT pas 3NT svi pas
 J1094
Na atak 6 pik statista igra 9, partner 2 pokazuju}i da ima
 A876
 AJ765
N
 832
tri male karte, a odigrava~ 4. Statista atakuje J karo u
 J103 (vi)
W E  Q9876
drugom {tihu, partner igra 2 i vi uzimate kraljem. [ta
 K5
S
 832
sada? Najbolja {ansa za obaranje kontrakta je da se
 932
 K5
 K4
nadate da partner ima {tih u trefu i ponovo vra}ate
 A54
malog pika, tako da preostali pik kod partnera mu
Atak
 AQ76
omogu}ava da vam vrati pika u slu~aju da ima ulaz
West
 QJ104
6.
u ruku {tihom kraljem u trefu Sa ovakvim. polo`ajem
karata odigrava~ bi forsirao uzimanje trefova impasom, a slede}e vra}anje na pik moglo bi da obori
kontrakt za jedan {tih. Zapazite koliko je va`no da znate koliko
pikova ima va{ partner.
Ako je partner igrao visokog honera u prvom {tihu, pokazuju}i dubl, vi morate promeniti taktiku i poku{ati
da oborite kontrakt u herc boji, jer je za vas pik boja mrtva ako partner ima dubl.
II. C
 J10963
 987
 AQJ4
Q
Atak
West
J.
 74
 A3
 763
 AKJ973
N
 A82
W E  QJ106
S
 1085
 1052
 KQ5
 K542
 K92
 864
Licitacija:South West North East
pas
2NT
pas
pas
1
pas
3NT svi pas.
Plan va{e odbrane? Iz partnerovog ataka d`ekom pik vi
znate da odigrava~ ima kralja i damu u piku (d`ek
pori~e posedovanje vi{eg honera). Vi tako|e znate da
odigrava~ ima {est {tihova u trefu u po~etku
i vi
gledate kako dobro da koristite asa u hercu. Drugim
re~ima, spoljna odigrava~eva boja karo donosi mu
najmanje 9 - ti {tih ako to mo`ete da vidite. Zato,
jedino ~emu mo`ete da se nadate je da uzmete 4 {tiha u karonu pre nego odigrava~ dobije {ansu da
atakuje. U nameri da uzmete 4 {tiha u karonu partner (West) treba da ima bilo AKJx ili AQJx. U bilo
kom slu~aju bezbedno je da atakujete 10 karo i to je u aktuelnoj ruci imperativ. Ako atakujete bilo kojim
drugim karonom odigrava~ jednostavo propu{ta stavljaju}i 9 karo i partner ulazi u ruku i nemo}an je da
razvije boju karo. Primetite koliko je va`no da znate {ta je partner imao u piku. Igraju}i na stari na~in,
East bi morao poga|ati da li da vrati pika ili karona. Svi veliki igra~i kao vi ponekad lo{e poga|aju kad ne
znate {ta partner ima
Licitacija: South West North East
II. D
 32
 J1097
 864
 Q62
Atak
West
J.
 Q6
 863
 KJ1093
 853
N
 K1098
W E  42
S
 A72
 J1097
 AJ54
 AKQ5
 Q5
 AK4
2NT
pas
3NT svi pas.
Va{ partner (West) atakuje d`eka herca, vi igrate 2 i
odigrava~ uzima {tih kraljem. South igra damom karo,
partner 4 a statista kralja. Da li treba da uzmete ovaj
{tih? Koji karo planirate da uzmete ako boja bude
nastavljena? [ta }ete vratiti posle uzimanja
asom
karo? Partnerova igra 4 karo (njegova najni`a karta)
je pokazala da on ima ta~no tri karte u karonu;
prema tome odigrava~ ima dva karona- Planirajte
da uzmete karo tek u drugoj rundi. U tom trenutku
promenite sa d`ekom tref (herc je tako|e dobro). Vi znate da herc boja nema budu}nosti, odigrava~ mora
imati AKQ (atak partnera d`ekom pori~e da ima vi{eg honera). Odigrava~ je u velikoj nevolji i ne mo`e
napraviti igru ako odbrana igra ispravno. Njegovo najbolje kla|enje je da izabere drugi na~in, a kako
karte le`e to je da uzme asom tref i da odigra d`eka pika, nadaju}i se da u~vrsti damu pik na stolu radi
ulaza i da razvije karona. Me|utim, ako ste vi dovoljno pametni vi }ete (na East-u) odbiti da pokrijete
d`eka i upotrebiti signal za brojanje kao kada odigrava~ atakuje sa stola u boji koja mu je duga, a vi ste
sigurno dovoljno pametni da odigrava~a spre~ite da u~vrsti karo boju. Jo{ jednom,d`ek karo se propu{ta i
odigrava~ ispada sa posla. Zapazite kako je lako odigrava~u da napravi igru ako vi prvo bilo uzmete{tih u
karonu ili dopustite odigrava~u da ukrade dva {tiha u karonu. U 1 slu~aju on ima 11 {tihova u 2 ima 9.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Bo`idar \ura{evi}
VI [kartiranje
63
VI.
[KARTIRANJE
Literalno govore}i milioni poena su ba~eni od strane odbrane koja se
lo{e {kartirala. Svi znamo kako je neprijatno {kartati se na dugu boju,
ali u najve}em broju ruku postoje znaci koji vam poma`u da znate {ta
da bacite
I. Poku{ajte da odr`ite paritet sa statistom {to je du`e mogu}e.
N-S
u zoni
Delilac
South
 J3
 KQJ1052
 A82
 84
Atak
West
K.
 AQ93
 764
 54
 KQJ10
N
 10752
W E  93
S
 J1097
 765
 K64
 A8
 KQ63
 A932
Licitacija:South West North East
1NT 2 3* pas
3NT svi pas.
 Stayman
South uzima drugog herca i igra tri
kruga tref. Na tre}eg trefa West
{karta osmicu karo - visoku kartu
koja ozna~ava snagu. Kada se sada
tref odigra ~etvrti put, East mo`e
lagodno da baci karona.
On rezonuje ovako: {kartanje karona ko{ta ukoliko odigrava~ ima AKQx ili
KQxx. Me|utim, u tom slu~aju odigrava~ ionako ima devet {tihova. Ali
{kartanje pika }e da ko{ta svaki put kada odigrava~ ima Kx ili Kxx a partner
ima asa karo, jer tada odigrava~ ima samo osam {tihova, ukoliko ne mo`e da
uzme ~etiri {tiha. Stoga je pravilno {kartanje karona.
Ako sva ova rezonovanja izgledaju suvi{e sofisticirano za vas u ovom
trenutku, opustite se. Jednostavno poku{ajte da zapamtite da ako vidite
~etvorokaratnu boju kod statiste a vi tako|e imate ~etiri karte u toj boji,
budite nevoljni da se {kartate u njoj, osim ako: 1) sve statistine karte su vi{e
od va{ih; 2) imate razloga da verujete da partner tako|e ima ~etiri karte u toj
boji; 3) jednostavno morate da sa~uvate ne{to drugo, jo{ vrednije (nije
verovatno).Isto rezonovanje se primenjuje i kada imate razloga da verujete
(mo`da iz licitacije ili ataka) da zatvorena ruka ima ~etvorokaratnu boju u
kojoj vi tako|e imate ~etiri karte. Ponovo, zadr`ite je ako mo`ete.
II. Kada ste suo~eni sa izborom {kartanja visoke karte u boji koju
ste `eleli da igrate, ili male karte u boji koju niste, skoro uvek je
pravilno (posebno u bezadutu) da se negativno {kartate, tako da
zadr`ite prvobitnu du`inu u va{oj jakoj boji. Ovo ne treba da se pobrka
sa prethodnim primerom u kome je jaka boja ve} promovisana. West je
tada signalizirao visokim karonom da poka`e East-u svoj ulaz,
istovremeno informi{u}i East-a da bezbedno mo`e da {karta karone.
Svi
u zoni
Delilac
South
 98
 K93
 J8632
 A32
Atak
West
3.
 Q107
 765
 74
 J10954
N
 65432
W E  AQ84
S
 105
 86
 AKJ
 J102
 AKQ9
 KQ7
Licitacija:South West North East
2 pas
2
pas
2NT pas 3NT svi pas.
South uzima atak kraljem (ali iz
partnerovog igranja desetkom West zna da
South ima AKQ9) i igra kralja tref, {to West
propu{ta. East zapo~inje signal du`ine
igraju}i osmicu. West uzima tre}eg trefa a
East mora da se {karta. On mo`e da da
obeshrabruju}i signal {kartanjem malog
pika, ili ohrabrujući {kartanjem visokog
herca.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Bo`idar \ura{evi}
VI [kartiranje
64
Mali pik je bez sumnje najbolji. Ako East {karta osmicu herc ({to je
karta koja ru{i) a West po du`nosti vrati herca, odbrana }e da uzme tri
{tiha u boji, ali }e odigrava~ uzeti ostalo. Ako East {karta malog pika
({to je ekvivalentno {kartanju visokog herca), on zadr`ava svoju du`inu
u hercu i odbrana je u mogu}nosti da uzme 4 herca i jedanput obori
kontrakt.
III. Kada se {karta iz kompletne honerske sekvence (J1098, QJ109,
KQJ10. AKQJ), {kartanje NAJVI[EG honera garantuje posedovanje
ni`ih. ^esto taj slikoviti opis va{eg dr`anja otklanja partnerove
probleme kod {kartanja.
N-S
 K76
South igra 7NT (lo{e licitiranje se u
u zoni
 K4
ovoj knjizi ne}e pokazivati) a West
Delilac
 KQJ106
atakira d`eka pik, {to odigrava~
South
 732
 J1094
N
 532
uzima asom. Zatim dolazi pet
 10932 W E  J76
krugova karona. Kod {kartanja West
 875
S
 32
mo`e da ima probleme (imajte na
 K4
 QJ1098
 AQ8
umu da sa njegove ta~ke gledi{ta
 AQ85
odigrava~ mo`e da ima AQxx u piku,
Atak
 A94
{to bi u~inilo neophodnim da West
West
 A65
J.
pa`ljivo ~uva svakog svog pika). Ali
East spasava stvar! Njegovo prvo {kartanje je
dama
tref,
pokazuju}i posedovanje ni`ih honera u trefu i omogu}avaju}i Westu da {karta oba njegova trefa ako to `eli. On to `eli. U svoja slede}a dva
{kartanja East baca pikove, daju}i West-u signal du`ine. Ako je West
prisutan za stolom on }e ~uvati ~etiri herca, {to ~ini razliku izme|u
napravljenog i oborenog velikog slema. Nema vi{e onih kukumav~enja
iz starih dana: "Ali partner kako sam mogao da ti javim?"
IV. Kada se {kartirate iz boje za koju o~igledno ne `elite da bude
igrana dajte signal du`ine.
E-W
u zoni
Delilac
North
 8532
 952
 A3
 QJ84
 104
 83
 KQJ965
 932
N
 J7
W E  QJ764
S
 10872
 K10
 AKQ96
 AK10
4
 A765
Licitacija:North East South West
2* pas 2
pas
3
pas 3NT svi pas.
 Slabo dva (veoma slabo!)
Protiv South-ovih 3NT West atakuje
trefa. East uzima kralja i vra}a desetku.
South propu{ta i West preuzima. Kada
West vrati damu tref East mora da
Atak
prona|e {kartanje. East zna da je njegov
West
4.
karo beskoristan ako South ima Ax ili
ako West ima singl asa.Jedini kriti~an slu~aj nastaje kada West dr`i Ax
i ne zna da li da uzme prvi ili drugi krug karona. Zato East {karta
osmicu karo pokazuju}i partneru du`inu. West tuma~i da je {kartanje
iz ~etvorokaratne boje (ako je iz dubla propu{tanje je uzaludno po{to
tada odigrava~ ima tri karona), i uzima prvog karona. South tada mora
da izgubi pet {tihova.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Bo`idar \ura{evi}
VI [kartiranje
65
Kada South sada u ~etvrtom {tihu atakira karona West pretpostavlja
da je South singl i uzima asa. Ako je East-ovo {kartanje iz dubla, tada
ih South ima tri i propu{tanje ne donosi ni{ta dobro. Osim toga, na
osnovu licitacije nemogu}e je da South ima tri karona (pogledajte
poglavlje "Prebrojavanje odigrava~eve distribucije").
West uzima svoga trefa i izlazi sa majorskom kartom, i South mora
da izgubi herca (ako West iza|e sa pikom East mora da bude pa`ljiv da
ne dozvoli desetki da postane ulaz ukoliko odigrava~ igra malu).
V. Kada umirete od `elje da partner atakira odre|enu boju, boju iz
koje se ne mo`ete {kartati (mo`da ste {iken i `elite da se~ete), {kartajte
se negativno u boji koju je partner najskloniji da atakira.
Svi u
zoni
Delilac
East
 J42
 102
 953
 K7642
 985
 986
 AQ104
 Q108
N
3
W E  AKQJ7
S
 J762
 J95
Licitacija:East South West North
1
DB
pas
2
pas 2
pas 3
pas 4
svi pas.
East preuzima i baca tri herca. [ta
West treba da {karta na tre}eg
herca? West `eli da njegov partner
 AKQ1076
nastavi boju da bi promovisao svog
 543
d`eka pik. Kako }e da po{alje
Atak
 K8
West
 A3
poruku? Pa, on se zapita koju }e
10.
boju partner najverovatnije da vrati
gledaju}i sto. Verovatno trefa. Zbog toga West {karta dvojku tref
da obeshrabri"o~igledan"prelaz (stru~njak na West-u }e {kartati
kralja tref, negiraju}i asa i vape}i za ~etvrtog herca; me|utim dvojka
tref tako|e vapi za herca i ne}e isterati jadnog partnera iz njegove
ko`e).
VI. Odbrana ~esto mo`e da koristi pravilo jedanaest da im pomogne
da se informativno {kartaju.
 AQ4
 532
 85
 K8765
N
 97532
W E  K876
S
 J103
4
 KJ10
 AQ4
 Q62
 AJ32
Licitacija:South West North East
1NT pas 3NT svi pas.
East koristi pravilo jedanaest i
otkriva da South ima samo jednu
kartu vi{u od sedmice. Kada njegova
desetka padne na odigrava~evu
damu, East zna da je njegov partner
atakirao iz kombinacije sa AK9 i da
Atak
su sve preostale West-ove karte
West
7.
dobre. West me|utim ne zna da su
svi njegovi karoni dobri. Sa njegove ta~ke gledi{ta South je mo`da
zapo~eo sa QJxx.Kada South atakira trefa ka kralju i trefa nazad ka
svojoj ruci, East ima {ansu da informativno {karta d`eka karo. To
West-u razja{njava poziciju i ~ini odbranu jednostavnom. Da je East
zapo~eo sa 10x ili 10xx u karonu i asom herc on bi {kartao visokog
herca da ka`e partneru kako da ga ubaci za igranje karona kroz
odigrava~a.
Svi u
zoni
Delilac
South
 86
 J109
 AK974
 Q109
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Bo`idar \ura{evi}
VI [kartiranje
66
VII. Kada se {kartate iz boje koju je partner atakirao, {kartajte
istu kartu koju bi ste vratili.
 74 (statista)
Pretpostavite da South igra bezadutski
N
kontrakt i da je West atakirao peticu pik
 A10853 W
E  Q962 ka dami i kralju. West zna da je South
S
(Vi)
ostao sa d`ekom ali ne zna da }e on
 KJ
pasti. Ako East ima priliku da se rado
{karta, on baca dvojku pik da poka`e prvobitno dr`anje od dve ili
~etiri karte. Ali po{to dobar igra~ retko baca jedinu preostalu kartu u
partnerovoj boji, West mo`e mirno da pretpostavi da je East zapo~eo
sa ~etiri karte. Ako je West dovoljno sre}an da kasnije u|e u ruku, on
mo`e pouzdano da ispuca asa pik znaju}i da }e d`ek pasti.
 74 (statista)
Ponovo West protiv kontrakta u
N
bezadutu atakira peticu a East-ova
 A10853 W E  Q92
dama pada na South-ovog kralja. Ako
S
(Vi)
East rano u|e u ruku on vra}a devetku
 KJ6
pik, vi{u od njegove dve preostale karte.
Ako umesto toga tokom igranja ruke East mora da se {karta,on baca
devetku pik, istu kartu koju bi vratio da je u{ao u ruku, da bi pokazao
trokaratno dr`anje.Ako se desi da East ima pet karata u boji koju je
partner atakirao on baca svoju prvobitno ~etvrtu po redu, istu kartu
koju bi vratio.
 105 (statista)
Pretpostavite da South igra kontrakt u
N
hercu a da je West atakirao trojku pik
 Q983 W E  KJ762
ka kralju i asu. Ako East kasnije u|e u
S
(Vi)
ruku njegova pravilna igra je {estica,
 A4
njegova prvobitno ~etvrta po redu. Ako
umesto toga East dobije priliku za {kartanjem, on {karta {esticu. Ako
dobije drugu priliku on {karta dvojku, pokazuju}i prvobitnih tri ili pet
karata (zapamtite, licitacija obi~no obezbe|uje neophodnu informaciju
o partnerovoj i odigrava~evoj distribuciji).
VIII. [kartanje za obezbe|ivanje ulaza
Ni{ta nije toliko frustriraju}e za odbranu kao posedovanje dobrih,
promovisanih {tihova, ali bez na~ina da se iskoriste. U poglavlju
"Igranje na tre}oj poziciji" vide}ete kako odbrana zadr`ava
komunikaciju izme|u ruku koriste}i tehniku propu{tanja {tihova.
Jo{ jedna tehnika za obezbe|ivanje promovisanih {tihova je deblokiraju}e {kartanje, koje ponekad mo`e biti spektakularno.
E-W
u zoni
Delilac
North
 J32
 KQJ109
 1092
 Q6
Atak
West
K.
 KQ9
 743
 AQ6
 9543
N
 10876
W E  52
S
 J8754
 K2
 A54
 A86
 K3
 AJ1087
Licit:South West North East
1NT pas 3NT svi pas
South uzima tre}eg herca a East mora da
prona|e {ta da {karta. East treba da
razmi{lja o stvaranju ulaza u partnerovu
ruku. Brojanje poena mu ka`e da West ne
mo`e imati asa, ve} najvi{e kralja ili damu i
d`eka. Ako je West-ova visoka karta kralj
karo to mu ne}e mnogo pomo}i, ali ako
West ima damu tref {kartanje kralja }e
promovisati ulaz u West-ovu ruku! Uo~ite
da škartanje ne može da košta.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Bo`idar \ura{evi}
VI [kartiranje
67
Ako South ima AQ, tref impas u svakom slu~aju radi. U konkretnom
slu~aju kada East jednom {karta kralja tref odigrava~ je bespomo}an.
Ako na pika East tupo baci karo, odigrava~ ulazi na sto pikom i igra
malog trefa. Ako East igra kralja dopu{ta mu se da uzme {tih, a ako
igra malu South uzima asom i igra drugog trefa. U svakom slu~aju
West ne ulazi u ruku.
NAREDBE I ZABRANE KOD [KARTIRANJA
NAREDBE
1. U~inite {kartanje jasnim. Vi{a-ni`a pokazuje: 1) da imate
snagu u boji u kojoj ste se {kartali ili; 2) nameravate da zadr`ite tu
boju a partner tokom promovisanja odigrava~eve duga~ke boje treba
da zadr`i drugu.
2. Za vreme {kartanja zadr`ite istu du`inu boje kao i statista.
Posebno kada statista ima ~etiri karte treba da se trudite da i vi
zadr`ite ~etiri.
3. Iz honerske sekvence {kartajte visoku kartu. Na primer iz
QJ109 za potpunu jasno}u {kartajte damu.
4. Ako je va{em partneru jasno da nemate interesa u boji i da se
jedino trudite da mu pomognete signalizirajte du`inu, obi~no onda
kada statista ima duga~ku jaku boju, a slabija ruka {karta male karte
iz te boje.
5. [kartajte se iz boje koju odigrava~ zna da imate. Na primer,
ako imate duga~ku boju a partner je tokom igre pokazao da je vi{e
nema, odigrava~ zna va{u ta~nu du`inu, tako da je va{a prednost da se
{kartate iz te boje, radije nego da odigrava~u dajete informaciju o
svojoj ruci.
6. [kartajte istu kartu koju bi ste vratili da je partner atakirao
boju. Naprimer, ako imate Q94 a ve} ste igrali damom, {kartajte
devetku, istu kartu koju bi ste vratili. Sli~no, sa Q942 ako ste ve} igrali
damom {kartajte dvojku.
ZABRANE
1. Ne {kartajte poslednju kartu u boji koju je partner atakirao
osim ako apsolutno nemate na~ina da ikada u|ete u ruku.
2. Protiv bezadutskih kontrakata, kao pravilo, ne {kartajte se iz
boje koju bi ste `eleli da vam partner igra. Mnogo je podesnije {kartati
se iz boje koju ne `elite da partner igra, ~uvaju}i na taj na~in dobre
karte u boji koju `elite. Varijacija ovoga nastaje kada se {kartate iz
boje koju ste igrali, one za koju je verovatno da }e je partner vratiti. U
op{tem slu~aju, ako se {kartate iz sopstvene boje to zna~i da `elite da
partner igra neku drugu.
3. Nemojte tra}iti visoke ili honerske karte da bi ste signalizirali
partneru ako to sebi ne mo`ete priu{titi. To je uobi~ajena gre{ka koju
~ine neiskusni igra~i.
4. Ne {kartajte se do singla ili {ikena osim ako se branite protiv
kontrakta u boji, a postoji mogu}nost za se~u. Kada jednom ostanete
bez boje odigrava~ zna ta~no partnerovo dr`anje (druga gre{ka koju
~ine neiskusni igra~i).
5. Ako imate jaku ruku ne trudite se da partneru ka`ete svaku
klju~nu kartu koju imate. Partner ne}e biti isuvi{e uklju~en u odbranu
i vi }ete prosto pomagati odigrava~u. Sa druge strane, ako imate slabije
od va{a dva dr`anja, treba da dajete jasne signale.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Bo`idar \ura{evi}
VI [kartiranje
68
PRIMERI ZA U^ENJE
♠
♥
♦
♣
A9854
84
765
854
♠
J1032
♠
1054
♥
Q65
♥
K9
♦
KJ8
♦
J
♣
KJ0
♣
KJ86432
W
N
S
♠
♥
♦
♣
E
AKJ10
109432
7632
♠
♥
♦
♣
8
J105
10986542
AQ
N
W
E
S
♠
KQ76
♠
J73
♥
9732
♥
AQ87542
♦
AQ
♦
AKQ
♣
AQ9
♣
-
I. Svi u zoni Delilac South
Atak West 5.
♠
♥
♦
♣
AKQ962
3
73
10975
II. Svi u zoni Delilac South
Atak West 8.
Licitacija: South West North East
1NT pas 3NT
svi pas.
Obja{njenje igre
Licitacija: East South West North
2* 4 svi pas.
* slabo dva.
I. East {karta dvojku karo a zatim dvojku tref da bi pokazao nezainteresovanost u tim bojama. Ako West prati {ta se de{ava
on }e posle uzimanja asa pik pre}i na herca.
II. East baca svoja tri najvi{a pika a West {karta damu i asa tref! To obezbe|uje pad po{to vra}anje trefa od strane East-a
promovi{e West-u adutski {tih. Ako West zadr`i svoje trefove, on se mora nadati da South ima jednoga. Ali {kartanje oba
trefa ne daje nikakvu {ansu.
♠
♥
♦
♣
32
Q987
AKQ5
K65
♠
Q98
♠
98
♥
KJ
♥
KQ6
♦
J743
♦
Q543
♣
J1073
♣
K843
W
N
S
E
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣
A10764
843
62
Q72
W
N
S
♠
AKJ10
♠
K52
♥
A32
♥
AJ10
♦
962
♦
A8
♣
Q84
♣
AJ1095
III. Svi u zoni Delilac North
Atak West K.
Licitacija: North East South West
pas pas 1 DB
2 svi pas.
Obja{njenje igre
III.
7654
10654
108
A92
E
♠
♥
♦
♣
QJ3
9752
KJ1097
6
IV. E-W u zoni Delilac West
Atak West 6♣.
Licitacija: West North East South
pas pas pas 1NT
pas 3NT svi pas.
Posle pa`ljivog igranja vi{a-ni`a East na tre}eg karona {karta devetku tref. West prelazi na malog trefa. East uzima asom
i vra}a boju, dobijaju}i se~u tref za obaranje kontrakta.
IV. South uzima atak pik i poku{ava d`ek tref. West pu{ta (ako je pametan). Statista uzima kralja i vra}a trefa. East {karta
damu pik. Na osnovu pravila jedanaest on mo`e da ka`e da South vi{e nema visokih pikova. Ali bez ovog otkrivaju}eg
{kartanja West-u ne bi bilo mogu}e da na osnovu igre zna ko ima damu. Kada West u|e sa damom tref on kupi svoje pikove,
obaraju}i kontrakt.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Bo`idar \ura{evi}
VI [kartiranje
69
PROBLEMI I RE[ENJA
I . Pretpostavite da ste East i da je
protiv bezadutskog kontrakta va{
partner atakirao peticu pik.
 76 (statista)
N
 5 W E (vi) a.  Q83
(Vi) S
b.  Q832
c.  1042
d.  K9432
U svim slu~ajevima igrate najvi{eg
pika koji pada na South-ovog asa.
Kasnije u toku igre vi ose}ate da treba
da{kartirate pika. Koga pika
{kartate da bi ste partneru pokazali
du`inu u boji?
II . Niko
u zoni
Delilac
East
 1043
 93
 864
 109742
Atak
West
9.
 985 (statista)
 752
 AKQ10
 865
N
J
W E  AKQ84
S
 J932
 QJ3
 AKQ762
 J106
 95
 AK
 J876
(statista)
 754
 Q765
 102
 Q10
N
 95
 93
W E AKQ1082
 KJ1098
S
 43
 J876
 543
 AK432
Atak
 J6
West
 A2
9.
 AKQ9
Licitacija: South West North East
2* pas 2 pas
3
pas 4 pas
pas
pas.
* Jako i ve{ta~ki.
III. N-S
u zoni
Delilac
South
I.
a) 8.
b) 2.
c) 4.
d) 3.
U svim slu~ajevima {kartate istu kartu
koju biste i
vratili.
Licitacija:
East South West North
1 DB pas
2
pas 2
pas
3
pas 4 svi pas.
Dvojku tref, boju koju bi va{ partner
najverovatnije atakirao. Vi `elite igranje
herca, i va{e {kartanje malog trefa to
izrazito sugeri{e. Ako partner igra
~etvrtog herca, odigrava~ mora da da pik
{tih.
 KJ
(statista)
 K43
 J1094
AJ322
 876
N
 AQ109
 J107
W E  9852
 K62
S
 875
 10987
 64
 5432
Atak
 AQ6
West
 AQ3
10.
 KQ5
Licitacija:South West North East
1NT pas 3NT pas
pas
pas.
IV. Svi
u zoni
Delilac
South
III. Partner igra tri najvi{a herca a odigrava~ u tre}em krugu {karta dvojku
karo. [ta {kartate? Ovoga puta vi o~ajni~ki `elite herca (da bi ste promovisali
damu pik) stoga {kartate kralja karo. Ovo spektakularno {kartanje negira asa
i partnera upozorava da je ne{to ~udno u vazduhu. Dobar partner }e igrati
~etvrtog herca. Lo{ }e vratiti karona (ali lo{ bi vratio karona bez obzira {ta
{kartate).
IV.Odigrava~ uzima damu i kralja tref i igra trefa do d`eka, zatim do
desetke. [ta {kartate na tre}eg trefa?[kartajte malog herca i malog karona u
pomenutom redosledu. Ako posmatra va{u igru, partner }e kada uzme kralja
karo vratiti pika. Naravno, odigrava~ je odigrao ruku kao idiot. On je trebao
da uzme atak tref asom na stolu i da odmah impasira karona, ne daju}i vam
{ansu da na~inite svoja veli~anstvena negativna {kartanja.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
VII. Igranje na drugoj poziciji
70
VII. IGRANJE NA DRUGOJ POZICIJI
I. KADA JE ODIGRAN HONER, PREBITI ILI NE?
Igra~i na drugoj poziciji su u stalnoj brizi zbog starih odigrava~a
koji neprestano sa stola ili iz ruke igraju honere, primoravaju}i igra~a
na drugoj poziciji da se odlu~i da li da prebije ili ne. Na `alost, ne
postoji jedinstveno pravilo koje bi razre{ilo ovu dilemu, ali }e se sa
malo razumevanja daleko dospeti.
A. KADA JE STATISTA S LEVA
Kada vam je statista sleva bi}ete u stanju da vidite ruku koja }e da
igra tre}a. U osnovi, razlog za prebijanje honera honerom je
PROMOVISANJE NEKE DRUGE KARTE ILI KARATA BILO KOD
VAS ILI KOD VA[EG PARTNERA. Ako je to nemogu}e NE
PREBIJAJTE (u primerima na dijagramima pretpostavi}emo da je
predmet diskusije tref, proizvoljno izabrana druga boja koja retko
dobija {ansu da se poka`e)!
♣ AK109 (statista) Kada South iz zatvorene ruke igra d`ek
N
tref (bilo u boji ili u bezadutu) za West-a
♣ Q32 W (Vi)
nema razloga da prebije. On kod sebe
S
o~igledno nema {ta da promovi{e, a
♣J
statistine karte su takve da ne postoji
mogu}nost za neko promovisanje ni kod partnera. Ali promenite
kartu:
♣ AK108 (statista)
Sada West prebija po{to postoji {ansa za
N
promovisanje. Partner mo`e da ima 9xxx.
♣ Q32 W (Vi)
Ako odigrava~ ima devetku West u svakom
S
slu~aju damom ne}e uzeti {tih (ako je
♣J
me|utim licitacija ozna~ila odigravača sa
najmanje ~etiri trefa, nema svrhe u prebijanju).
♣ AK1087 (statista)
Treba li West da prebije? Samo ako je
N
mazohista. ^ak iako partner mo`e lako da
♣ Q432 W (Vi)
ima devetku, on nema dovoljnu du`inu da
S
ta devetka dr`i (on ne mo`e imati vi{e od
♣J
tri trefa).
Kao {to }emo vi{e puta videti, kada se poku{ava promovisanje karata
kod partnera, njegova du`ina u boji je klju~na (ovo je dvostruko ta~no
u adutskoj boji).
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
VII. Igranje na drugoj poziciji
71
Ponekad va{a sopstvena du`ina odvra}a od prebijanja.
♣ A54 (statista) Pretpostavite da je South licitirao trefa i
N
igrao damu. West ne treba da prebije. On
♣ K762 W (Vi)
mo`e da vidi da }e as pasti u tre}em krugu i
S
da }e njegov kralj biti {tih u ~etvrtom. Ako
♣Q
prebije sklon je tome da ne dobije ni{ta.
Me|utim, ako je South obele`en sa ne vi{e od dva trefa West-u ne
mo`e {tetiti da pokrije (uo~ite ponovo kako se faktor du`ine pojavljuje
u kadru).
Ne treba ni govoriti da je sa kraljem u duga~koj boji za West-a jo{
lu|e da prebije ukoliko statista ima Ax. Me|utim, ako West ima dubl
kralja a statista dubl asa on obi~no prebija.
♣ A5 (statista)
West treba da prebije damu da bi spre~io
N
da njegov kralj u drugom {tihu padne na
♣ K6 W (Vi)
malu kartu. South mo`e imati ne{to kao
S
QJ10xx, u kom slu~aju prebijanje partneru
♣Q
sa 98xx pravi {tih (izuzetak: ako odigravač
nema siguran ulaz u ruku West mo`e da pusti da bi blokirao boju).
Slede}a ruka je tipi~na:
♣ A108 (statista) Treba li West da prebije? Du`inski faktor je
N
ponovo klju~an. Ako South ima pet ili {est
♣ Q74 W (Vi)
trefova (na osnovu licitacije) partner je ili
S
dubl ili singl i od prebijanja nema vajde. Sa
♣J
druge strane, ako South nema K9x(x) tada
prebijanje promovi{e partneru dodatni {tih. Me|utim ako South ne
mo`e da u|e u ruku da bi ponovio impas tref, West definitivno treba da
igra malu. A vi ste mislili da je brid` zabavna igra!
U najve}em broju prethodnih primera odigrava~ je igrao honera a
statista je imao honera odmah ispod tog odigranog. Ako statista nema
dodirnog honera, igra~ na drugoj poziciji MORA DA PRETPOSTAVI
DA KADA JE ODIGRAVA^ IGRAO [email protected] IMA I DESETKU, A
KADA JE IGRAO DAMOM DA IMA I [email protected]
a. North (statista)
Treba li West da prebije? Do sada su u
♣ A32
protekloj godini izbrojana 4.875.432
♣ K54 West (Vi)
izgubljena {tiha jer je West u ovoj situaciji
South
prebio. U oba slu~aja West je trebao da
♣Q
predpostavi da South najmanje ima honera
b. North (statista)
ispod onog koga je igrao i treba da sledi
♣ A32
op{te pravilo PREBIJANJA DRUGOG
♣ Q54 West (Vi)
JEDNAKOG HONERA KOJI DOLAZI
South
OD ODIGRAVAČA ILI POSLEDNJEG
♣J
JEDNAKOG HONERA KOJI JE IGRAN
SA STOLA.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
VII. Igranje na drugoj poziciji
72
Niko
u zoni
Delilac
South
♠ AKQJ
♥ 1087
♦ J987
♣ 32
♠ 742
♥ QJ92
♦ A53
Licitacija:
South West North East
1NT pas 3NT svi pas.
♣ K76
N
♠ 86
West uzima prva ~etiri {tiha, statista
W E ♥ K65
{karta herca a East dva trefa. West
S
♦ 1042
prelazi na trefa i odigrava~ uzima tri
♣ 109854
♠ 10953
trefa, zavr{avaju}i na stolu, West
Atak
♥ A43
{karta karona (nadajmo se). Sada je
West
♦ KQ6
sa stola igrana dama herc. East vidi
A♠.
♣ AQJ
damu i d`eka, stoga on sledi pravilo prebijanja POSLEDNJEG
honera koga mo`e da vidi i igra malu. Ako se zatim igra d`ek East
prebija i West-ova desetka postaje visoka. Uo~ite da ako East prebije
damu, South uzima i impasira statistinu devetku, i bez izgubljenog
herca pravi kontrakt.
Drugim re~ima, glavni razlog da se ne prebije dama je {to igra~
sa damom mo`e da ima QJ9, i preranim prebijanjem vi izla`ete
partnera impasiranju. Vratimo se sada na{oj osnovnoj poziciji:
♣ A32 (statista) Sada mo`da mo`ete da vidite za{to West ne
N
treba da prebije damu. South mo`e lako da
♣ K54 W (Vi)
ima QJ9 a East desetku. Me|utim, ako West
S
ima K10x ili ~ak K9x, on mo`e da prebije,
♣Q
po{to odigrava~ ne mo`e da ima dr`anje koga
se on pla{i, naime QJ9 sa ili bez du`ine.
Sada o najzastra{uju}im od svih:
♣ A32 (statista) Treba li West da prebije? Samo ako `eli da do
N
kraja `ivota ostane `igosan kao po~etnik!
♣ Q54 W (Vi)
Zna se da South ima desetku (ako zna da igra
S
brid`) i u bar pedeset posto slu~ajeva on
♣J
tako|e ima i kralja.
Razmotrimo svaki slu~aj posebno.
♣ A32 (statista)
Ako West prebije d`eka, statista uzima i
N
tref se igra ka zatvorenoj ruci. East ne
♣ Q54 W (Vi) E ♣ K96
mo`e da uzme vi{e od svog kralja, i South
S
gubi ta~no jednog trefa. Me|utim, ako u
♣ J1087
prvom {tihu West igra malu East uzima
kraljem. Kasnije, ako South igra desetku, West prebija, i East-ova
devetka je promovisana u drugi {tih. [tavi{e, South je mogao da
zapo~ne sa J1098 i momentalno prebijanje mu olak{ava da promovi{e
boju. Sa druge strane, ako West pusti South mora da na|e put da se
vrati u ruku da ponovi impas. A ako West proceni da South ne mo`e da
se vrati u ruku po drugi put, on se ne}e truditi da prebije ~ak ni
desetku, onemogu}avaju}i tako South-a da realizuje svog ~etvrtog
trefa. Mogu}nosti za ulaz u ruku moraju biti razmotrene ~ak i kada
odigrava~ igra drugog visokog honera.
Ako igra~ na drugoj poziciji proceni da je odigrava~ zapo~eo sa tri ili
~etiri jednaka honera on mora da odbije da prebije ~ak i drugo igranje
boje. Ali opustite se, poslednji na~in igre je samo za eksperte. Va{e je
da jednostavno ne prebijete d`eka.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
VII. Igranje na drugoj poziciji
73
♣ A32 (statista)
Pogledajte kako bi ste ovde bedno izgledali
N
South atakira d`eka da testira va{e nerve.
♣ Q54 W (Vi)
Ako oklevate da prebijete vi ste mrtva
S
patka. Ali ako ste shvatili da skoro nikad
♣ KJ1098
nije ispravno prebiti prvoga honera, i glatko
odigrate
malu, {anse
da }e South uzeti asom i impasirati
East-a su odli~ne. ^ak i sa Qx skoro uvek je u ovoj poziciji pravilno
pustiti. Iznenadi}ete se koliko mnogo igra~a (koji nisu pro~itali ovu
knjigu) prebija d`eka.
Prebijanje honera u adutu
Kod prebijanja honera u adutu na drugoj poziciji se mora biti izuzetno
oprezan, zbog toga {to je partner u najve}em broju slu~ajeva obele`en
sa kratko}om i promocija je nemogu}a.
♣ A54 (statista)
South je dva puta licitirao trefa i igrao
N
d`eka. Nijedan West zdrave pameti ne}e
♣ Q32 W (Vi)
prebiti. Partner lako mo`e imati singl
S
kralja! Pretpostavite za trenutak da ste
♣J
pustili i da je d`ek pao na kralja. Kasnije
South ulazi u ruku i igra desetku. Treba li da prebijete?
Ponovo neka zdrav razum presudi. Koliko trefova ima va{ partner u
tom trenutku? Najvi{e jednog, stoga nema svrhe prebijati. Jedini razlog
za prebijanje drugog honera iz zatvorene ruke je u nadi da partner ima
tre}u jednaku. Kada je to o~igledno nemogu}e ne prebijajte.
Jo{ jedan na~in gledanja na ovaj problem.
♣ A54 (statista)
Pretpostavite za trenutak da je South
N
statista i da igra d`eka. Vi svakako ne
♣ Q32 W (Vi) E ♣ K
prebijate sve te jednake honere koji bulje u
S
vas. East uzima kraljem i kasnije je sa stola
♣ J109876
igrana desetka. Ponovo nema svrhe u prebijanju, stoga jo{ jedanput igrate malu.
Promenite sada poziciju i pretpostavite da je North statista. Ako West
predstavi sebi dr`anje u trefu, mo`da iz licitacije, on nema problema da
pusti dva puta.
♣ AK97 (statista)
South atakira d`eka. Treba li West da
N
prebije? U adutskoj boji to je nezamislivo
♣ Q32 W (Vi)
Istina, South mo`e da ima Jxxx i da igra
S
neku umi{ljenu igru, i prebijanjem va{
♣J
partner }e verovatno uzeti svoju 10x , ali
ve}e da South ima J10xx ili J10xxx i prosto poku{ava da vas namami.
Me|utim, u drugoj boji prebijte sa nadom promovisanja mogu}e 10xx
ili ~ak 108xx u partnerovoj boji. Faktor du`ine se kod odlu~ivanja
ponovo pojavljuje.
Zaklju~imo svoju diskusiju o igranju u drugoj poziciji kada statista
igra posle vas ovim tipi~nim primerom:
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
VII. Igranje na drugoj poziciji
74
Svi
u zoni
Delilac
 1072
 AK32
 AKQ2
 109
N
 A85
W E  764
S
 9876
 Q76
 Q64
 J1098
 J5
 AKJ8
Licitacija:
South West North East
1♣
pas 1♦
pas
1♥
pas
4♥
svi pas.
 KJ93
 Q5
West atakira nelicitiranu boju i udara u
 1043
zlato. East uzima asa i vra}a boju, i
 5432
odbrana uzima prva tri pik {tiha. U
Atak
~etvrtom {tihu West prelazi na malog
West
karona. Odigrava~ uzima d`ekom i igra
3.
d`eka herc. Ako West nije spreman za
ovakvu igru odbrana se ru{i. O~igledno je za West-a pravilno da igra
peticu. South }e verovatno uzeti asom i impasirati desetku (ispravna igra
sa stanovi{ta verovatno}e). Uo~ite kako se East-u slo`ilo kada je West
prebio. Spre~ite perut, nau~ite kada da ne prebijate!
B. KADA JE STATISTA S DESNA
Ovo je malo te`e. Kada statista igra honera treba li na drugoj poziciji
prebiti? Ponovo se primenjuje isto rezonovanje:
1. Samo ako postoji mogu}nost promovisanja {tiha kod vas ili kod va{eg
partnera; i uobi~ajeno RAZMATRANJE [email protected] je vitalno.
2. Ako kod statiste ima dva ili vi{e jednakih honera na drugoj poziciji se prebija
POSLEDNJA jednaka; ne druga jednaka kako se ponekad radi kada se honeri
igraju iz sakrivene ruke.
North (statista)
♣ J104
East (Vi) ♣ Q76
Sa stola je igran d`ek. Treba li East da prebije?
Ne. Prebijte poslednjeg jednakog ako uop{te
nameravate da prebijate.Ponovo, ako South nije
licitirao boju East pu{ta d`eka i prebija desetku,
cene}i da South ima AK8x. Ako je to slu~aj, South mo`e da odlu~i da impasira
osmicu, dopu{taju}i partneru da uzme {tih sa 9xx. Me|utim, ako d`ek padne na
kralja a zatim se igra desetka, prebijte ukoliko sumnjate da partner ima jo{ dve
karte, u protivnom igrajte malu. Ali ako d`ek padne na asa vi ste ozna~eni sa
damom, tako da mo`ete da prebijete desetku u nadi da je partner zapo~eo sa
A9x (ako d`ek padne na kralja odigrava~ i dalje ne zna ko ima damu).
Ako na stolu ima samo jedan honer, obi~no je pravilno prebiti, osim ako
va{a sopstvena du`ina ili partnerov nedostatak du`ine spre~ava
mogu}nost promovisanja.
North (statista) Ako je sa stola igran d`ek u boji sa strane obi~no
♣ J4
je za East-a pravilno da prebije. Ali ako East
East (Vi) ♣ Q52
ima Kxxx on sebi mo`e da osigura {tih ako ne
prebije. Ako je South bara`irao boju bila bi krajnja ludost za East-a
da prebije, jer je West ozna~en sa kratko}om.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
VII. Igranje na drugoj poziciji
75
Svi
u zoni
Delilac
♠ J4
♥ AQ
♦ A8765
Licitacija:
South West North East
3♠ pas 6♠ svi pas.
♣ AK86
♠K
N
♠ Q52
Statista uzima i igra d`eka pik. Ako
♥ J982
W E ♥ K10653
East prebije, i partner i odbrana se
♦ Q109
S
♦ 42
ru{e. Ali ako East i South igraju
♣ QJ1043
♣ 972
QJ1043
♠ A1098763
malu, West uzima; i ako pre|e na
Atak
♥ 74
herca ruka je oborena. Jednom
West
♦ KJ3
kada je South oglasio najmanje
Q♣.
♣5
East ne treba da prebije d`eka nisedam
sa Qx.karata
South je mo`da zapo~eo sa
K109xxxx i odlu~io da igra kralja kada d`ek nije bio prebijen (me|utim,
{anse kod takve igre su male). Jedna od najte`ih situacija za igra~a na
drugoj poziciji je ona kroz koju smo svi pro{li.
♣ A10987 (statista)
Pretpostavite da je herc adut, a boja na
N
dijagramu je kao i obi~no tref. South
♣ 62 W E (Vi) ♣ Q543
igra kralja, d`eka ka asu, i kona~no
S
desetku sa stola.
♣ KJ
Treba li East da prebije?
Da, ako: 1. Statista nema ulaza sa strane.
2. Odigrava~ namerava da baci luzera sa strane koji je ve}
spreman za uzimanje (u stvari, ako odigrava~ se~e, a
partner nadse~e, on mo`e da uzme {tih).
Ne, ako: 1. Statista ima ulaz sa strane, a aduti su pobacani (ovo je
naj~e{}a situacija).
2. Partner ima bezvredne adute.
3. Nema brzih {tihova koje bi odbrana uzela, ~ak iako je
desetka prebijena, pose~ena i nadse~ena od partnera.
Svi
u zoni
Delilac
♠Q
♥ AKJ103
♦ KQJ4
♠ J10832
♥ 54
♦ 52
W
♣ K653
Atak
West
J♣.
♣ QJ4
N
S
E
♠ A9764
♥ Q876
♦7
♣ 872
♠ K5
♥ 92
♦ A109863
♣ A109
Licitacija:North East South West
1♦ pas 2♦ pas
4♦ pas 4NT pas
5♦
pas
6♦ svi pas.
East uzima i prelazi na trefa. South
procenjuje da treba da uzme asom,
nadaju}i se {kartanju tref luzera na
statistine her~eve. Odigrana su dva
kruga aduta, i igrani su as, kralj i
d`ek herc. Ovde je jasno da je za East-a ispravno da igra malu.West
vi{e nema aduta a postoji i ulaz na sto. Ako East prebije, South mo`e da
poka`e karte (on se~e, u|e sa adutom na sto, i {karta dva trefa na
her~eve). Ako East glatko odigra malu South mora da poga|a poziciju
herca. U adutskoj boji igra~ na drugoj poziciji mora pre nego {to
potro{i honera na honera da razmotri mogu}nost nadsecanja statiste.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
VII. Igranje na drugoj poziciji
76
Svi
u zoni
Delilac
South
♠ J32
♥ 10432
♦ 65
♣ Q972
♠ 654
♥ KQ876
♦ Q1098
Licitacija:
South West North East
1♣
pas 1♥
1♠
♣3
N
♠ A10987
2♦
pas 3♦
pas
W E ♥ AJ9
4♣
pas 4♦
pas
S
♦ K32
5♦
svi
pas.
♣ J4
♠ KQ
East uzima asa i vra}a boju. U
Atak
♥5
tre}em i ~etvrtom {tihu South igra
West
♦ AJ74
asa tref i se~e trefa. U petom {tihu sa
2♠.
♣ AK10865
stola je igrana dama karo. East ne sme da prebije zato {to `eli da
zadr`i svog kralja da nadse~e statistu kada slede}i put bude igran tref.
Ako East prebije, South uzima, se~e jo{ jednog trefa i gubi samo jo{
jedan herc {tih. Ako East odbije da prebije, odigrava~ mora da se~e jo{
jednog trefa na stolu pre nego {to pobaca adute. East nadseca i obara
kontrakt jedanput.
I kona~no ove uobi~ajene pozicije.
North (statista)
Statista igra d`eka. [ta East treba da uradi? U
♣ J4
ovakvim slu~ajevima skoro je uvek ispravno
East (Vi) ♣ AQ 3
igrati asa. Ovo primorava odigrava~a da se
vrati na sto da ponovi impas. Ako East igra malu i d`ek dr`i, atak
ostaje na stolu i East }e odigrava~u napraviti `ivot lagodnim. Me|utim,
~ak i ovo pravilo ima izuzetak (siguran sam da vam je drago da to
~ujete).
♣ J4 (statista)
Pretpostavite da South poku{ava da
N
promovi{e svog trefa i da nema ulaza sa
♣ 76 W E (Vi) ♣ AQ3
strane U SVOJU VLASTITU RUKU. Ako
S
East uzme prvog trefa, odigrava~ kasnije
♣ K109852
mo`e da sa stola igra ~etvorku impasira
desetku i uzme pet tref {tihova. Me|utim, ako East prvi put ili igra
malu ili damu a drugog puta uzme asa, South nema na~ina da se vrati po
preostale trefove.
Ako East ima AQxx, ukoliko se igra d`ek, as je verovatno najbolje (ali
mala a onda as je bolje ako odigrava~ nema ulaze).
Hiljade {tihova je bilo izgubljeno naivnom odbranom u ovoj situaciji.
♣ J2 (statista)
Statista igra d`eka. Ako East igra malu
N
(on ne treba da misli da South impasira
♣ 8643 W E (Vi) ♣ A109
zato {to on sam ima desetku), South mo`e
S
da uzme tri {tiha ponovnim igranjem
boje. Ako East ponovo pusti, odigravač
♣ KQ65
mo`e da uzme i da iz ruke igra malog trefa. Ako East na d`eka igra
asa, kao ~ovek, tada West mora da uzme {tih u ~etvrtom krugu.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
VII. Igranje na drugoj poziciji
77
Me|utim, mo`e biti ispravno igrati malu.
Ako se zna da je South-ova ruka slaba
♣ J2 (statista)
za East-a mo`e biti ispravno da pusti
N
d`eka i uzme u drugom krugu. Ako
♣ 763 W E (Vi) ♣ A109
South nema ulaza on nema vi{e od
S
jednog tref {tiha, pretpostavljaju}i
♣ KQ854
naravno da je to kontrakt u boji. Slede}a pozicija je mnogo jasnija, pa
ipak mnogi koji se brane ne mogu sebe da nateraju da odigraju
pravilno. East treba da igra asa, dr`e}i odigrava~a na dva {tiha pre
nego da ovaj uzme tri ako East pusti i boja se jo{ dvaput bude igrala sa
stola. Licitacija i odigrava~evi ulazi u ruku se prilikom odlu~ivanja da
li prebijati ili ne o~igledno moraju uzeti u obzir. Ipak, ove kombinacije
treba razumeti.
Imajte na umu da su u svakom primeru do sada ili odigrava~ ili
statista igrali honera. Mi treba jo{ da prodiskutujemo problem na
drugoj poziciji kada je mala karta odigrana sa stola ka odigrava~u, ili
obratno.
II. TREBA LI NA DRUGOJ POZICIJI UZETI AKO SE [email protected]
KADA ODIGRAVA^ IGRA MALU KARTU PREMA STATISTI?
1. Ako je to obaraju}i {tih ili ako sa druge pozicije mo`e videti da }e
taj {tih zajedno sa ve} promovisanim {tihovima oboriti kontrakt onda
se prirodno uzima. 2. Ako je na stolu kombinacija nedodiruju}ih
honera, za igra~a na drugoj poziciji je skoro uvek pravilno da igra
malu i pusti odigrava~a da poga|a kog honera da igra sa stola.
Naj~e{}e je to:
a.
KJx (statista)
U svakom od ova ~etiri slu~aja obi~no je za
Axx West (Vi)
igra~a na drugoj poziciji ispravno da prvi
x (odigrava~) put kada se boja igra ka stolu stavi malu.
b.
Q10x (statista) U slu~aju a. partner ~esto ima damu i vi
Kxxx West (Vi)
mo`ete uzeti asa slede}i put.
x (odigrava~)
U slu~aju b. partner mora da ima ili asa ili
c. KQ10 (statista)
d`eka ili oboje, stoga ga pustite da uzme
Axxx West (Vi)
prvi {tih, osim ako nemate neki razlog
x (odigrava~)
koji vas tera da u|ete u ruku (da
d. AJ9 (statista)
odigrava~ ima i asa i d`eka, on bi igrao
KQxx West (Vi)
odmah boju sa stola).
x (odigrava~)
U slu~aju c. ~esto je korektno pustiti dva
puta. Ako odigrava~ ima dve, tri ili ~etiri
male karte on ~esto igra kralja prvi a desetku drugi put (misle}i da
imate d`eka a va{ partner asa), i va{ partner uzima d`ekom.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
VII. Igranje na drugoj poziciji
78
U slu~aju d. ukoliko igrate malom odigrava~ }e obi~no staviti devetku
i partner }e obi~no uzeti {tih svojom desetkom. Iako izgleda ~udno, kada
odigrava~ igra ka kombinaciji KQ na stolu, ~ak iako nema poga|anja,
obi~no je za igra~a na drugoj poziciji ispravno da igra malu
zadr`avaju}i asa ~ak iako sumjna da je igrano iz singla.
♠ KQ6
Pretpostavite da je South oti{ao u stra{no
♥ QJ1052
optimisti~kih 6♥ i da je West atakirao
♦A
kralja karo. Odigran je adut ka
♣ 7652
odigrava~u, i u tre}em {tihu South igra
singl pika. Ako West uzme asom, South
S
{karta dva trefa na dva pika i pravi svoj
♣ KQ8
♣ J43
slem. Me|utim, ako West igra malu South
♠2
ne gubi pik {tih; ali umesto toga gubi dva
Atak
♥ AK9873
tref {tiha. Prirodno, ako West igra kralja
West
♦ J98
K♦.
♣ A109
tref umesto kralja karo on uzima asom
zato {to u sopstvenoj ruci ima obaraju}i.
♠ A10843
♥4
♦ KQ102
W
N
E
♠ J975
♥ 6
♦ 76543
III. KADA ODIGRAVA^ IGRA MALU KARTU KA STOLU
A NA DRUGOJ POZICIJI SE NE [email protected] UZETI [TIH.
1. U devet od deset slu~ajeva igra~ na drugoj poziciji igra jednostavno
malom, pamte}i da ako je neophodno treba dati signal du`ine kad
god odigrava~ igra u jaku ili umereno jaku honersku kombinaciju,
posebno kada igra~ na drugoj poziciji ima dosta malih karata.
KQJ104
Kada odigrava~ igra u ovako jaku boju za West(statista)
a je u svakom slu~aju prakti~no automatski da
83 West (Vi)
igra markiranom kartom. To poma`e partneru
875
da zna kada da uzme asa i kakva je
9753
distribuciona situacija u boji. Uo~ite: kada
87532
odigrava~ igra u snagu na stolu samo za
6 (odigrava~)
SLABIJU od dve ruke u odbrani je va`no da
daje signal du`ine.
2. Igra~ na drugoj poziciji ne (treba da) forsira honere sa stola (sa par
izuzetaka).
♠ K105 (statista)
N
♠ Q876 W (Vi)
S
♠ 2 (odigrava~)
Pod pretpostavkom da u ovom dijagramu
odigrava~ igra dvojku, na drugoj poziciji ne
treba igrati damu da bi se na stolu isforsirao
kralj. Ta igra je striktno za krajnje po~etnike.
U devet od deset slu~ajeva, karta koju
igra~ na drugoj poziciji `eli da isforsira bi}e
ionako odigrana; ili ako statista umetne niskog honera partner je tamo
da uzme {tih. Ako partner ne mo`e da uzme {tih, tada je `rtvovanje
va{e visoke karte bilo uzalud.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
VII. Igranje na drugoj poziciji
79
3. Ako igra~ na drugoj poziciji ima dva jednaka honera a statista
samo jednog, mo`e se staviti honer, da se osigura uzimanje jednog
{tiha. Ali ~ak i tada je ponekad bolje ne stavljati ga.
♠ K105 (statista) Ako South igra trojku ka statisti West mora
N
da proceni da li da stavi honera. To osigurava
♠ QJ76 W (Vi)
najmanje jedan {tih ~ak iako odigrava~ ima
S
asa. Sa druge strane, ako mislite da je
♠3
odigrava~eva namera da igra kralja bolje je
da igrate malu, posebno ako partner ima asa. Ali:
♣ AK104 (statista)
U ovoj poziciji stavljanje honera ne}e pomo}i.
N
Statista pokriva va{e honere. Igrajte malu.
♣ QJ62 W (Vi)
Odigrava~ retko stavlja desetku, a ako to u~ini
S
ni{ta niste izgubili ( ako stavite honera
♣3
kvarite predstavu; odigrava~ uzima, vra}a se
u svoju ruku u svoju ruku i slede}i put impasira desetku).
Ali ako odigrava~ zbog prethodnog uspe{nog impasa zna {ta imate,
stavite honera, da mu stvari u~inite te`im.
♣ AQ93 (statista) South igra osmicu, vi igrate malu, statista
N
igra malu, i osmica dr`i. Kada slede}i put
♣ KJ52 W E (Vi) ♣ 76 South igra desetku, prebijte d`ekom. South
S
zna da imate najmanje d`eka (a verovatno i
♣ 1084
kralja), i prebijaju}i vi ga primoravate da se
vrati u svoju ruku da bi ponovio impas.
Ako igrate malu desetka }e da dr`i, a odigrava~ }e i dalje biti u ruci
da odigra boju po tre}i put.
4. Kada statista ima boju na ~elu sa AJ10, i bez ulaza sa strane, obi~no je
za igra~a na drugoj poziciji ispravno da sa Qx, Qxx, Kx ili Kxx na igranje
boje od strane odigrava~a igra velikom (posebno protiv bezaduta).
♣ AJ1032
South isuvi{e ~esto igra malu ka desetci,
N
gube}i na dami, a kasnije malu na d`eka,
♣ K54 W E (Vi) ♣ Q98 uzimaju}i ~etiri preostala {tiha. Me|utim,
S
ako West igra kralja prvi put
South
♣ 76
ostaje na jednom {tihu!
Gledajte. Odigrava~ uzima kralja asom i igra d`eka da istera damu.
East uzima, ali sada siroti South ne mo`e da se vrati na sto da u`iva u
svojim promovisanim {tihovima (ponekad }e se East pla{iti da uzme
drugi {tih iz straha da je South zapo~eo sa tri male a ne sa dve). Ako
South propusti kralja (nadaju}i se da je West KQx) i kasnije impasira
d`eka on ne uzima ni {tiha!
Uo~ite da se u svakoj od ovih situacija sto vidi, ~ine}i igra~u na
drugoj poziciji igranje lak{im. Kada odigrava~ igra malu ka zatvorenoj
ruci igra~ na drugoj poziciji poku{ava da igra sli~no.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
VII. Igranje na drugoj poziciji
80
♣ 874 (statista)
Ako je ovo boja sa strane koja je igrana sa
N
stola East igra malu zato {to iz svega {to on
E (Vi) ♣ QJ5 zna odigrava~ ima AK10. Me|utim, ako
S
statista na primer ima A84 East mirno mo`e
???
da stavi honera da osigura jedan {tih.
AKO IGRA^ NA DRUGOJ POZICIJI U SLU^AJU KADA STATISTA
NEMA HONERA IGRA HONERA, TADA ON IMA TRI DODIRNA
HONERA, NE DVA (NAJVE]I BROJ STRU^NJAKA U TOJ
SITUACIJI IGRA NAJVI[U DA UPOZORI PARTNERA NA
SVOJU SNAGU).
♣ 874 (statista)
N
E(Vi) ♣ QJ102
ima QJ10.
IV.
1.
Ako statista igra boju East stavlja damu.
West zna da East verovatno ne bi igrao
honera sa samo dva jednaka (iako East
mo`e da ima KQ), i predpostavlja da ovaj
NEKE DRUGE SITUACIJE U KOJIMA IGRA^ NA
DRUGOJ POZICIJI IGRA VISOKOM
Kada igra~ na drugoj poziciji vidi obaraju}i {tih.
Svi
u zoni
Delilac
South
♠ Q10842
♥ J43
♦ 86
♣ Q42
Atak
West
4♠.
♠ J76
♥ K109
♦ KQ74
♣ J103
W
N
S
E
♠ K9
♥ AQ7
♦ AJ95
♣ K985
♠ A53
♥ 8652
♦ 1032
♣ A76
Licitacija:
South West North East
1NT pas 3NT svi pas.
East uzima asa i vra}a peticu ka
South-ovom kralju, uo~avaju}i pad
West-ove dvojke koja pokazuje
petokaratnu boju. Kada odigrava~
crvenom bojom pre|e na sto i igra
d`eka tref, East uzima asom da bi se
pokupili obaraju}i {tihovi u piku.South nema nameru da impasira d`eka
tref. On zna da protivnici imaju obaraju}i {tih u piku i on
jednostavno poku{ava da ukrade tref {tih od East-a. South mo`e da ima
KQ tref i da u tu svrhu igra na isti na~in.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
VII. Igranje na drugoj poziciji
81
2. Kada odigrava~ poku{ava da ukrade {tih.
Svi
♠ AQ3
Licitacija:
u zoni
♥ 32
South West North East
Delilac
♦ AKQ109
pas
pas 1♦ pas
South
♣ 876
♠ J1086
N
♠ 975
2NT pas 3NT svi pas.
♥ A1054
W E ♥ QJ97
Statististina dama uzima prvi {tih a u
♦ J3
S
♦ 852
drugom je sa stola non{alantno odigran
♣ J53
♣ A94
♠ K62
mali tref. Ako je ~ovek ikada krao deveti
Atak
♥ K86
{tih to je sada! East iz ataka zna da South
West
♦ 764
ima tri pik {tiha i mo`e da vidi pet karo
J♠.
♣ KQ107
{tiha kako mu bulje u lice, za osam. Osim ako partner nema A10 u
hercu nema odbrane (ako odigrava~ ima asa herc on ima deveti {tih i
odbrana je ionako samo za trenjiranje). East mora da uzme asom tref i da
pre|e na damu herc, ako `eli da sam sa sobom `ivi slede}e nedelje.
3. Kada partner igra iz snage protiv bezaduta. ^esto je imperativ da
vratite partnerovu boju {to je pre mogu}e dok on jo{ uvek ima ulaz sa
strane.
Svi van
♠ 72
Licitacija:
zone
♥ AQJ
South West North East
Delilac
♦ J10987
1NT pas 3NT svi pas.
South
♣ A43
♠ QJ1098
N
♠ 643
South uzima drugog pika, igra herca ka
♥ 9853
W E ♥ 1072
stolu, a zatim karona. East mora da
♦ A2
S
♦ K3
uzme, nadaju}i se da partner ima asa.
♣ 105
♣ J9876
♠ AK5
Ako East uzme PRVI karo {tih on mo`e
Atak
♥ K64
da vrati preostalog pika, izbacuju}i
West
♦ Q654
odigrava~evog asa, tako da kada West
Q♠.
♣ KQ2
uzme DRUGOG karona mo`e da pokupi pikove. Ali ako West uzme prvog
karona i o~isti pika, East ne}e vi{e imati pikova da vrati, kada bude uzeo
drugog karona. Posledica ovakve igre (zadr`avanje ulaza u ruci koja ima
duga~ku boju sve dok se ona ne promovi{e) se mo`e videti u slede}oj ruci.
Svi
u zoni
Delilac
♠ 873
♥ 62
♦ A97
♣ QJ762
Atak
West
Q♣.
♠ J1065
♥ KQJ3
♦ 543
♣ K4
W
N
S
E
♠ Q942
♥ A987
♦ J8
♣ 1093
♠ AK
♥ 1054
♦ KQ1062
Licitacija:
South West North East
1NT pas
2♣ pas
2♦
pas
3NT svi pas.
Odigrava~ pu{ta prvog trefa i uzima
drugog na stolu. U tre}em {tihu igran je
karo ka kralju. Ako West uzme ovaj {tih,
uklanjaju}i svoj poslednji ulaz pre nego
{to su njegovi trefovi promovisani,
♣ A85
odbrana vi{e nema {anse. Me|utim, ako West glatko propusti, South je taj
koji je u problemima. Ako u ~etvrtom {tihu igra herca da bi u{ao u sto i igrao
drugog karona, kontrakt mu se ru{i pred o~ima.East uzima prvog herca (va`no
je za East-a da SADA iskoristi svoj ulaz, ~ak i na ra~un toga da statisti da ekstra
{tih, {to bi se moglo spre~iti pu{taju}i dva puta) i vra}a svog poslednjeg trefa,
promovi{u}i partnerovu boju dok jo{ uvek ima asa karo. Odigrava~ ne mo`e da
uzme vi{e od osam {tihova. Uporedite ovo sa deset {tihova koje odigrava~ uzima
ako West uzme prvog karona.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
VII. Igranje na drugoj poziciji
82
4. Kada je odigrava~ ogolio ruku (prvenstveno protiv kontrakta u boji)
i `eli da propusti {tih do va{eg partnera koji sada mora da iza|e (end
play).
Svi
♠ 762
Licitacija:
u zoni
♥ A43
South West North East
Delilac
♦ 105432
1♦
pas
2♦
2♥
South
♣ K6
♠ AQ103
N
♠ J85
4♦
4♥
5♦ svi pas.
♥ J98
W E ♥ KQ10765
South uzima asa, se~e herca,
♦J
S
♦6
uzima asa karo, ulazi na sto
♣ J8743
♣ Q109
♠ K94
kraljem tref, se~e poslednjeg
Atak
♥2
herca i igra asa i jo{ jednog trefa,
West
♦ AKQ987
se~u}i na stolu. U ovom trenutku
8 ♥.
♣ A52
ruka je potpuno ogoljena, i ako South mo`e da propusti pika do Westa stavljaju}i devetku) on mo`e da osigura kontrakt. Me|utim, East je
jo{ uvek sa nama (nadajmo se). On mo`e da vidi da je za obaranje
kontrakta potrebno uzeti tri pik {tiha, stoga mora da se nada da
partner ima AQ10. Kada je pik odigran sa stola, East mora da igra
d`eka, i South gubi tri pik {tiha.
5. Kada odigrava~ o~igledno poku{ava da u|e u sopstvenu ruku da
baci luzera na {tih u svojoj ruci.
Svi
♠K
Licitacija:
u zoni
♥ 9742
East South West North
Delilac
♦ 62
pas 1♥
1♠
2♥
East
♣ KJ10752
♠ Q10432
N
♠ 9765
2♠
4♥ svi pas.
♥6
W E ♥ A3
Statista uzima kralja (pokazuju}i asa
♦ AQJ8
ES
♦ 7543
kod South-a) i igra aduta. East mora
♣ 983
♣ A64
♠ AJ8
da bude na oprezu. On mora da
Atak
♥ KQJ1085
uzme i pre|e na karona da bi spre~io
West
♦ K109
South-a da na asa pik baci luzera
3♠.
♣Q
karo. Jo{ jedan kontrakt ode niz vodu.
6. Kada se odigrava~ mo`e nasamariti a da se partner ne zaludi postoje
izvesne kombinacije karata koje visprenom igra~u odbrane na drugoj
poziciji nude priliku da od odigrava~a napravi do`ivotnog neprijatelja
(niko ne voli da od njega prave budalu). Evo nekoliko najuobi~ajenijih:
♠ 1082 (statista)
Ovo mo`e da bude adutska boja ili jo{ bolje
N
boja sa strane u bezadutu. U svakom slu~aju
♠ 765 W E (Vi) ♠ AJ9 statista igra dvojku. Sede}i na East-u morate
S
igrati d`eka! Ako odigrava~ ima kralja a
♠ KQ54
partner damu ni{ta niste izgubili.
I ako odigrava~ ima damu a partner kralja tako|e ni{ta niste izgubili.
Ali ako odigrava~ ima KQ mo`ete ra~unati da }ete sa 9-kom uzeti {tih.
Pretpostavite da ste igrali d`eka a odigrava~ev kralj dr`i. [ta }e on
misliti? On }e misliti da imate ili dubl AJ ili singl d`eka. U oba slu~aja
za njega je najbolje da igra malu ka osmici... misli on! Igra }e biti
jednako efektna ako odigrava~ ima petokaratnu boju na ~elu sa KQ.
Evo jedne veoma sli~ne.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
VII. Igranje na drugoj poziciji
83
♠ 1082 (statista)
Kada se sa stola bude igrala dvojka vi
N
ponovo treba da igrate d`eka. Vi
♠ A43 W E (Vi) ♠ J9
prakti~no ponovo mo`ete da ra~unate da
S
uzmete devetku po{to }e odigrava~
♠ KQ54
sigurno da igra na va{eg singl d`eka
nakon {to West uzme asa. Dajte South-u AQ765 a va{em partneru
kralja i vi }ete ponovo uzeti va{u devetku kada protiv dobrog
odigrava~a boja bude drugi put igrana.
♠ 1082 ili J82 (statista)
N
♠ A43 W E (Vi) ♠ Q9
S
♠ KJ765 ili K10765
Kada statista igra malu East mora da igra
damu! Ne brinite, uze}ete devetku kada
boja bude drugi put igrana i to }e biti
jedan {tih vi{e nego {to bi ste uzeli da
ste prvoga puta igrali devetku.
PRIMERI ZA U^ENJE
♠
♥
♦
♣
10832
KJ10765
A62
-
♠
Q5
♠
Q4
♥
Q93
♥
A72
♦
10954
♦
KQ1075
♣
J765
♣
K64
♠
N
W
S
E
♥
♦
♣
K976
82
K3
109432
♠
♥
♦
♣
QJ84
A642
QJ1072
♠
N
W
E
S
♥
♦
♣
♠
AJ4
♠
AJ10987653
♥
A4
♥
10
♦
QJ87
♦
3
K2
K9653
J86
A83
♣ AKQ8
♣
95
I. E-W u zoni Delilac South
II. Svi u zoni Delilac South
Atak West 10♥.
Atak West Q♣.
Licitacija: South West North East
Licitacija:South West North East
2NT pas 3NT pas
4♠ svi pas.
pas pas.
Obja{njenje igre
I. Atak je uzet na stolu i odigran je mali karo. East mora da uzme kraljem da bi
vratio svog preostalog herca. Ako to ne uradi kontrakt se mo`e napraviti. Ako West
uzme prvoga karona odbrana se ru{i. A ako ni East ni West ne uzmu prvi karo {tih
South mo`e da svoju pa`nju obrati na pika i pokupi devet {tihova.
II. Bilo da posle uzimanja dva trefa odbrana pre|e na herca ili da igra tre}i krug
trefa, odigrava~ treba da poku{a da ukrade karona pre kasnijeg igranja dame pik sa
stola, poku{avaju}i da namami East-a da prebije. Ako East glatko odigra malu (kod
ove licitacije nema svrhe prebijati) South, sa jedanaest pikova u dve ruke }e
verovatno da uzme asom. ALI SOUTH MORA DA EAST-U DA [ANSU DA
POGRE[I.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
VII. Igranje na drugoj poziciji
84
PRIMERI ZA U^ENJE
♠
♥
♦
♣
K9865
109
K92
J96
♠
432
♠
752
♥
43
♥
AQJ95
♦
AJ1086
♦
1087
♣
Q72
♣
86
♠
N
W
S
E
♥
♦
♣
107
Q9765
Q75
K104
♠
♥
♦
♣
QJ1043
104
J97532
♠
N
W
E
S
♥
♦
♣
♠
AQJ
♠
AK
♥
AKJ2
♥
6
♦
43
♦
KJ96432
986
K8732
AQ5
104
A853
III. Svi u zoni Delilac East
Atak West 6♠.
AKQ
IV. E-W u zoni Delilac South
Atak West Q♠.
Licitacija: East South West North
pas 1♣
pas 1♦
pas 2NT pas 3NT
svi pas.
Licitacija:South West North East
2♣ pas 2♥ pas
3♦ pas 4♦ pas
4NT pas 5♦ pas
6♦ svi pas.
♣
♣
Obja{njenje igre
III. South uzima prvog pika damom (tako da West ne zna ko ima
d`eka) i igra karona. West mora da igra kralja. Ako je stvorio pravilnu
sliku South mo`e da prebrodi ovakvo igranje (on kasnije mo`e
ubacivanjem preko herca da natera East-a da igra ispod kralja tref), ali
se nemojte kladiti na to. Me|utim, ako West u drugom {tihu tupo igra
malog karona odbrana se ru{i, sem ako East nije dovoljno pametan da
ne uzme damom (nemojte se ni na to kladiti).
IV. Odigrava~ uzima pika, pomo}u herca ulazi na sto i igra karona.
East mora da uzme asom. East mo`e da vidi da ako uzme asa karo i
iza|e sa bilo ~ime osim herca, za South-a }e biti nemogu}e da u|e na sto
da ponovi impas karo ~ak iako zna da East ima damu. East vidi da
mo`e da nadse~e tre}i krug trefa, {to je South-ov jedini mogu}i na~in
da u|e na sto. Ako East pusti karona, a South uradi to tako|e, igra se i
dalje sa stola i South mo`e da igra drugog karona da napravi svoj slem.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
VII. Igranje na drugoj poziciji
85
PROBLEMI
I. Svi
♠ KQ10
u zoni
♥ J108543
Delilac
♦ 76
East
♣ K4
♠ A65 (vi)
N
♥2
W E
♦ 9853
S
♣ J10987
Atak West: J♣.
Licit: South West North East
1♥ pas 4♥ pas
pas pas.
RE[ENJA
♠ A65
♥2
♦ 953
♣ J10987
♠ 653
W
N
S
E
N
S
E
♠ 742
♠ J983
♥6
♦ QJ102
♣ AQ65
♣ 32
West treba da planira da pusti oba
pika i da se nada da }e South da
proma{i. O~igledno je jedini na~in
da se ovaj kontrakt obori da se
poku{aju uzeti dva pika, a
propu{tanje dva puta vam daje
najbolju {ansu. To je u slu~aju
da odigrava~ pomisli da West ima
d`eka a East asa pa da u drugom
krugu igra impas pika na Northovu desetku. Ako stavi damu
napravio je kontrakt. Ako stavi 10
pao je.
♦ Q52
♣ 953
W
♦ AK4
II.
♥ AKQ2
♣ K4
♥ AKQ97
Partner uzima asa i damu tref, a
zatim prelazi na damu karo,
koju odigrava~ uzima asom.
Odigrava~ uzima asa herc,
partner odgovara, a zatim kralja
karo i tre}eg karona, koga se~e
na stolu, dok partner igra
dvojku i desetku.
Prema stolu je odigran pik.
Planirajte odbranu. Da li
uzimate {tih? Ako pustite, kralj
uzima; ako zatim odigrava~ u|e
u ruku adutom (partner se
{karta) i igra drugog pika, {ta
radite?
II. Svi u
zoni
Delilac
East
♠ KQ10
♥ J108543
♦ 76
I.
♠ 653
♥ AKQ2
♦ Q52
♠ 82 (vi)
♠ KJ974
♦ K987
♦ 1063
♥ J987
♣ A64
Atak
West
7♠.
Licitacija: East South West North
1♣ pas 1♥ pas
1NT pas 2NT pas
3NT svi pas.
♥ 1063
♣ K2
♣ 953
W
N
S
E
♠ AQ10
♥ 54
♦ AJ4
♠ 82
♥ J987
♦ K987
♣ A64
♣ QJ1087
Odigrava~ uzima desetkom, ulazi na
sto sa hercom, (West igra trojku) i
North igra malog trefa.
Planirajte odbranu.
East mora da uzme asa tref i vrati pika. Ovo ima dvostruki efekat da se
ras~isti pik i da se zadr`i partnerov ulaz. Nadajmo se da }e biti u
stanju da uzme drugi tref i da pokupi sve svoje sada promovisane
pikove.Ako partner nema ulaz sa strane kontrakt se ne mo`e oboriti,
osim ako njegov pik nije AQ974.
Odbrana u brid`u:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Bo`idar \ura{evi}
VII. Igranje na drugoj poziciji
86
III. Svi
van zone
Delilac
East
PROBLEMI
♠ 74
♥ A5
♦ AKQ1098
III.
♣ Q32
W
N
S
E
♣ Q32
♠ 65 (vi)
♥ J876
♦ 6532
♠ KQJ832
♥ Q109
♦7
♣ K65
♣ 874
Atak
West
K♠.
W
N
S
♠ 65
♥ J876
♦ 6532
E
♠ A109
♥ K432
♦ J4
♣ K65
♣ AJ109
Licitacija:West North East South
2♠* 3♦ pas 3NT
* (slabo) svi pas.
Partnerov kralj uzima i on
nastavlja d`ekom, koga odigrava~
uzima asom. Ka stolu je odigran
karo, a zatim dama tref. Da li
prebijate?
IV. Svi
u zoni
Delilac
East
RE[ENJA
♠ 74
♥ A5
♦ AKQ1098
Ne prebijajte. ^ak iako prebijanje mo`e
da kasnije promovi{e desetku u
partnerovoj ruci, vi znate da odigrava~ ne
mo`e sebi da priu{ti da impasira ka ruci
koja ima jo{ ~etiri dobra pika! Ako
odigrava~ ima asa tref ({to on o~igledno
ima) on nema ve}u nameru da pravi
impas nego ~ovek sa meseca. On
jednostavno poku{ava od vas da ukrade
iber {tih. Igrajte malu i posmatrajte ga
kako ulazi sa asom.
♠ 876
♥7
♦ J964
IV.
♠ KQ4 (vi)
W E ♥ J983
S
♦ Q1085
♠ 105
♥ 10765
♦ AK7
♣ AQ632
N
♣ J9
Atak
West
K♦ .
♣ 10874
♠ 876
♥7
♦ J964
♣ AQ632
W
N
S
E
♠ AJ932
♥ AKQ4
♦ 32
♠ KQ4
♥ J983
♦ Q1085
♣ J9
♣ K5
Licitacija: SouthWest North East
1♠ pas 2♠
3♥ pas 3♠
4♠ svi pas.
pas
pas
West nastavlja asom karo, a
South se~e tre}i krug. South
baca asa herc i igra ~etvorku
herc (West igra sedmicu i
{esticu), se~u}i na stolu. Sa
stola je igran pik. Kog pika
igrate?
Igrajte malu. South o~igledno vi{e
nema gubitnih her~eva da se~e, ina~e
ne bi adutirao. Njegovo adutsko
dr`anje mo`e biti onakvo kakvo vidite
na dijagramu, u kom slu~aju on
planira da igra malu, i va{ partner }e
uzeti desetkom. Va{ preostali KQ }e
predstavljati obaraju}i {tih. Osim toga,
izgledali bi prili~no glupo ako bi ste
stavili onera a ispostavilo se da va{
partner ima singl d`eka!
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
VIII Igranje na trećoj poziciji
87
VIII. IGRANJE NA TRECOJ POZICIJI
U principu igranje na tre}oj poziciji u prvom {tihu (ili {tihovima) je
to {to uobli~ava na~in odbrane. Igra~ na tre}oj poziciji mora da bude
familijaran sa onim {to se od njega o~ekuje, a ataker mora da bude
familijaran sa mogu}nostima koje su njegovom partneru na
raspolaganju.
U PRINCIPU IGRA^ NA TRE]OJ POZICIJI IGRA VISOKO KADA
PARTNER IGRA NISKO, I KADA NA STOLU NEMA HONERA. SA DVE
ILI TRI KARTE ISTOGA RANGA IGRA SE [email protected] ILI [email protected]
JEDNAKA.
Pretpostavite
da
protiv
bezadutskog
 943 (statista)
kontrakta West atakira dvojku pik. East igra
N
KRALJA, ne d`eka. Ako igra kralja i vrati
 A1082 W E  KJ6
d`eka, South ne mo`e uzeti pik {tih. Ako East
S (III.poz.)
prvobitno igra d`eka on od South-a pravi
 Q75
do`ivotnog prijatelja. Ako je East-ovo dr`anje KQ6 on prvi put igra
DAMU, ni`u od jednakih.
KADA RAZMATRA IGRANJE IZ ISTIH HONERA IGRA^ NA TRE]OJ POZICIJI
MORA DA VODI RA^UNA O STATISTINIM KARTAMA.
U slu~aju a. u prvom {tihu East igra desetku
 943
(ni`u jednaku).
N
U slu~aju b. East igra osmicu, zato {to sa
 2 W E  a) J106
devetkom na stolu osmica je jednaka sa
b) J108
desetkom (ako East igra desetku on negira
(III.poz.)
posedovanje osmice).Ako igra~ na tre}oj poziciji sledi ova pravila, ataker ~esto
mo`e da zaklju~i svaku nevi|enu kartu jednostavnim studiranjem prvog {tiha!
West atakira trojku pik, a partnerova devetka
 1075
pada na odigrava~evog kralja. [ta se de{ava?
N
South o~igledno ima asa jer bi ga East igrao
 Q6432 W E  9
da ga ima. East tako|e mora da ima i d`eka
S
(jednaku sa devetkom zbog desetke na stolu
K
zbog toga {to bi South uzeo {tih d`ekom da ima AKJ. South tako|e mora da
ima osmicu zato {to bi sa J98 East igrao osmicu (najni`u jednaku).
Prema tome, potpuna konfiguracija je kao na ni`em dijagramu:
 1075
N
 Q6432 W E  J9
S
 AK8
Vidite da li mo`ete da iza|ete na kraj sa
slede}im dijagramom:
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
VIII Igranje na trećoj poziciji
88
 1075
N
 Q6432 W E  8
S
A
West ponovo atakira trojku, a East-ova
osmica isteruje asa. Gde su sve nedostaju}e
karte?
Evo {ta je trebalo da ispadne:
 1075
IGRA^ NA TRE]OJ POZICIJI MORA
N
DA RAZMOTRI IGRU PRE NEGO
 Q6432 W E  J98 [TO AUTOMATSKI IGRA VISOKU,
S
ILI VRATI PARTNEROVU BOJU.
 AK
 843
West-ov atak devetke obele`ava odigrava~a
N
sa AQJ. U ovom slu~aju nepravilno je da
 9 W E  K10652
East igra kralja. On treba da igra malu,
S
(III.poz.) primoravaju}i odigrava~a da koristi statistine ulaze da bi ponovio impas. Kada partner protiv bezadutskog
kontrakta
igra svoju najni`u kartu pretpostavlja se da ima
~etvorokaratnu boju. Igra~ na tre}oj poziciji koristi ovu informaciju da
bi usmerio odbranu.
Svi
 QJ95
Licitacija:
u zoni
 Q106
South West North East
Delilac
 76
2NT pas
3 pas
South
 8432
 872
N
 1064
3
pas
3NT svi pas.
 542
W E  J983
East uzima prvog karona i shvata da
 K982
S
 A3
odigrava~ ima petokaratnog karona,
 KJ9
 Q1065
 AK3
po{to je partner obele`en sa ~etiri.
Atak
 AK7
Radije nego da promo vi{e South-ovu
West
 QJ1054
duga~ku boju, East u drugom štihu
2.
 A7
prelazi na trefa. South igra malu a West uzima devetku i vra}a kralja
da deblokira boju. Kada West kraljem karo u|e u ruku on igra d`eka
tref i obara kontrakt jedanputa. West zna da South ima samo dva trefa
zato {to je East-ov prvi tref bio petica, njegova najni`a, pokazuju}i
~etvorokaratnu boju. Eto za{to West mo`e u tre}em {tihu da mirno
spusti svog kralja tref.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
VIII Igranje na trećoj poziciji
89
IGRA^ NA TRE]OJ POZICIJI [email protected] DA UPOTREBI PRAVILO JEDANAEST U
SVOJU KORIST.
Svi
 98
Licitacija:
u zoni
 J1092
South West North East
Delilac
 AKJ2
1NT pas 2 pas
Soutn
 Q65
 AJ763
N
 Q105
2
pas 3NT svi pas.
 854
W E  A76
East
igra
damu a South kralja. U
 875
S
 43
drugom {tihu South prelazi visokim
 74
 J10932
 K42
karonom na sto i igra d`eka herc,
Atak
 KQ3
poku{avaju}i da ukrade deveti {tih.
West
 Q1096
6.
 AK8
Ako je East `iv i zdrav on uzima asom i vra}a desetku pik, omogu}a
vaju}i West-u da pokupi {tihove.
Kako je East znao da su partnerovi pikovi dobri? Pravilo jedanaest mu
to ka`e. East oduzima kartu koju je partner atakirao ({esticu) od
jedanaest, daju}i mu odgovor pet. To zna~i da ima pet karata iznad
{estice u tri PREOSTALE ruke (isklju~uju}i atakerovu). East mo`e da
vidi dve od njih na stolu i dve u svojoj ruci, ostavljaju}i South-a sa samo
jednom kartom vi{om od {estice. Kada je South kraljem uzeo prvi {tih
East zna da su West-ovi preostali pikovi spremni za promociju. Ali kako
East zna da West ima pet pikova? Zato {to je South negirao ~etiri pika
kada je na North-ovog Staymana 2 odgovorio 2.
Drugi na~in da se gleda na ~etvrtu po redu je ovaj: poznato je da West
ima tri karte vi{e od {estice (zato {to je atakirao ~etvrtu po visini). East
posle prvog {tiha mo`e da vidi 8, 9, 10, Q, K, {to zna~i da West mora da
ima AJ7, po{to su to jedine tri karte vi{e od {estice koje nisu vi|ene.
Kori{}enje pravila jedanaest mo`e ~esto da odbrani re{i situaciju u
ovoj izuzetno uobi~ajenoj situaciji:
Svi
 1054
Licitacija:
u zoni
 A832
South West North East
Delilac
 KQ6
1NT pas 3NT svi pas.
South
 Q43
 AQ962
N
 J87
Statista igra malu a East koristi
 K954
W E  J10
pravilo jedanaest da odredi da South
 32
S
 J1054
ima ta~no jednu kartu vi{u od {estice.
 76
 J1092
 K3
To o~igledno ne mo`e biti devetka jer
Atak
 Q76
bi to partneru dalo AKQ i on bi te{ko
West
 A987
mogao da iz toga atakira 6-ticom.
6.
 AK85
Stoga South ima asa, kralja, ili damu pik i za East-a ni u kom slu~aju
nije pravilno da igra d`eka. U stvari, ako East igra d`eka South pravi
kontrakt. South testira obe minorske boje zavr{avaju}i u svojoj ruci, i
kada nijedna od njih nije jednako raspodeljena izlazi sa pikom. West je
prinu|en da uzme, baca ~etiri pika, ali u dvanaestom {tihu mora da igra
ispod kralja herc, omogu}avaju}i South-u da napravi igru.
Me|utim, da je East zadr`ao d`eka pik u kriti~nom trenutku kada je
South iza{ao sa pikom, East, ne West, mo`e da uzme {tih, uzme
minorske {tihove, a zatim vrati preostalog pika ka West-u da obori
kontrakt dva puta.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
VIII Igranje na trećoj poziciji
90
IGRA^ NA TRE]OJ POZICIJI MORA DA SHVATI ZNAČAJ
[email protected] KOMUNIKACIJE SA PARTNEROVOM RUKOM.
Svi van
zone
Delilac
 KJ2
 AQ5
 76
 QJ1094
N
 743
W E  76
S
 AKJ1054
 82
 AQ10
 KJ10
 Q93
 A763
Licitacija:
East South West North
2* 2NT pas 3NT
 9865
svi pas. * (slabo)
 98432
Da bi kasnije upotrebio svoje
 82
karone, East u prvom {tihu mora da
 K5
igra desetku, predaju}i {tih SouthAtak
ovoj poznatoj dami i
West
[email protected]]I KARONA U
8.
PARTNEROVOJ RUCI.
Kada West uzme trefa on vra}a karo i obara kontrakt.
Sa East-ove ta~ke gledi{ta, West mora da ima dva karona da bi oborio
kontrakt, stoga EAST PRETPOSTAVLJA DA WEST IMA DRUGOG
KARONA. Uo~ite da ako East ima siguran ulaz sa strane (asa, ili kralja
iza le|a duga~ke boje na ~elu sa asom), on mo`e sebi da dopusti da na
tre}oj poziciji igra visoko i nastavi sa bojom, isteruju}i damu. On
kasnije ulazi u ruku sa ulazom sa strane i uzima svoje karone. Me|utim,
bez SIGURNOG ulaza sa strane East mora da zadr`i komunikaciju sa
partnerovom rukom.
Ova vrsta igre je izuzetno ~esta u bezadutu. Evo za igra~a na tre}oj
poziciji nekoliko sli~nih kombinacija da ih prepozna (pretpostavite da
on nema ulaz sa strane).
 765 (statista)
West atakira devetku a East igra
N
10.
Ako i East i West imaju jedan
 94 W E  AQJ1032
ulaz sa strane a West iskoristi prvi on
S
(III.pozicija)
mo`e da vrati preostalog herca
 K8
omogu}avaju}i East-u da promovi{e
boju (pogledaj poglavlje "Igranje na drugoj poziciji"). Kasnije kada
East sa svojim ulazom u|e u ruku, on uzima svoje her~eve. Igra~ na
tre}oj poziciji mora da bude familijaran sa ovom pozicijom koja
predstavlja izuzetak:
Svi
u zoni
Delilac
 103
 K82
 AQJ74
 K43
N
 AQ6
W E  Q106
S
 K92
 J1076
 K92
 A74
 1053
 AQ52
Licitacija:
South West North East
1
pas 1 pas
1NT pas 3NT svi pas.
 J8754
 J953
U prvom {tihu East mora da igra
 86
DAMOM. Ako West ima kralja ni{ta se ne
 98
gubi, ali ako South ima kralja to ga
spre~ava da pusti prvi {tih. Pratite igru.
Atak
East igra damu i South uzima kraljem (on
West
5.
se ne usu|uje da pusti iz straha da West
ima AJ, u kom slučaju on uop{te ne}e uzeti kralja). Impas karo gubi i
East igra asa i jo{ jednog pika. East-West uzimaju ~etiri pika i karona,
~ime jedanput obaraju kontrakt.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
VIII Igranje na trećoj poziciji
91
Pogledajmo sada {ta se de{ava ako East u prvom {tihu uzme asa pik.
East vra}a damu a South uzima TRE]EG pika. Kada impas karo izgubi
East vi{e nema pikova da vrati, i South lako pravi svoj kontrakt.
Sli~na situacija nastaje kada partner, jednom u `ivotu atakuje va{u
boju pre nego svoju:
 104 (statista)
Mo`da je pik jedina nelicitirana boja ili je
N
mo`da partner primio va{e vibracije. U
 J32 W E  AQ763 svakom slu~aju, kada je partner atakirao
S (vi,III poz.) dvojku pik vi treba da igrate damom.
 K95
Odigrava~ }e te{ko biti u mogu}nosti da
pusti (partner je mo`da atakirao iz neke kombinacije na ~elu sa AJ), i
ako partner ima ulaz i shvata sopstvenu brilijantnost on }e staviti d`eka
a zatim igrati preostalu kartu ka vama i va{em zra~e}em osmehu.
Igrajte asa prvi put i odigrava~ jednostavno pusti do tre}eg kruga, i
brilijantnost va{eg partnera i va{ osmeh su uzaludni.
KADA STATISTA IMA JEDNOG HONERA A IGRA^ NA TRE]OJ
POZICIJI VI[EG HONERA ON GA PRIRODNO ^UVA SVE DOK SE
SA STOLA NE ODIGRA HONER. ME\UTIM, IGRA^ NA TRE]OJ
POZICIJI MORA DA IMA KARTU VISOKU BAR KAO DEVETKA
DA IGRA NJOME AKO SE SA STOLA NE IGRA HONER.
 J76 (statista)
N
 Q832 W E  K105
S (III poz.)
 A94
West atakira dvojku tref, statista igra malu
a East igra desetku. East ima vi{eg honera
nego statista (kralja) i dovoljno visoku
kartu da njome igra (desetka).
 J76 (statista)
N
 AQ43 W E  K82
S (III poz.)
 1095
West atakira trojku, statista igra malu a
East igra kralja, zato {to nema dovoljno
visoku kartu da njome igra.
BITAN IZUZETAK OD OVOG PRAVILA: KADA IGRA^ NA
TRE]OJ POZICIJI IMA ASA A STATISTA [email protected] ILI DESETKU,
ONDA ON IGRA ASA.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
VIII Igranje na trećoj poziciji
92
U ovoj uobi~ajenoj poziciji, ukoliko se brani od kontrakta u BOJI, igra~
na tre}oj poziciji mora malo da poga|a:
Protiv kontrakta u boji West je
 Q43 (statista)
atakirao peticu a statista igrao malu.
N
[ta East treba da uradi? Pravilo ka`e
 5 W E  A106 (III.poz.)
da igrate desetku (najbolje protiv
S
bezaduta po{to ne marite da izgubite
 ???
na dubl d`eka), ali pravilo nije ~ulo licitaciju ili videlo ostale karte na
stolu.
Ako je West atakirao iz KJ desetka }e uzeti {tih {to je sigurno
najbolje. Me|utim, ako je West atakirao iz petog kralja a odigrava~
ima dubl d`eka tada je o~igledno ispravno igrati asa. Ali West mo`e da
atakira iz tre}eg ili ~etvrtog d`eka sa devetkom u ovoj poziciji:
Tada je East-u bolje da igra desetku i
 Q43 (statista)
~eka da West ponovo u|e u ruku.
N
 J975 W E A106 (III.poz) Kada West kasnije odigra d`eka
kroz statistinu damu, South ukupno
S
uzima samo jedan {tih.
 K82
Ako East prerano odigra asa South uzima dva {tiha.
Mo`e se dodati da igra u tre}oj poziciji tako|e varira u zavisnosti da li
se radi o kontraktu u boji ili bezadutu:
U bezadutu, ako statista igra malu East
 Q43 (statista)
igra devetku. Ali protiv kontrakta u boji
N
 5 W E  A96 (III.p.) East igra asa, iako je devetka pravilna
ukoliko je West atakirao iz J10.
KADA STATISTA IMA A10 ILI K10 IGRA^ NA TRE]OJ POZICIJI
MORA DA BUDE [email protected] SA IGRANJEM [email protected] (POSEBNO
PROTIV KONTRAKTA U BOJI).
Brane}i se protiv kontrakta u boji West
 A104 (statista)
atakira dvojku a North igra malu. East
N
treba da igra osmicu. West ne mo`e da
 Q952 W E  J83
ima KQ a da igra malu, stoga South
S (III poz.)
mora da ima honera. Ako je taj honer
 K76
kralj osmica ga isteruje. Ako je honer
dama East spa{ava {tih ~ak iako osmica padne na devetku!
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
VIII Igranje na trećoj poziciji
93
 A104 (statista)
Brane}i se protiv kontrakta u boji West
N
atakira dvojku, statista igra ~etvorku a
 K752 W E  J83
East osmicu. South uzima devetku ali
S (III.poz.)
kasnije mo`e da uzme samo asa ako
 Q96
odbrana ne dira boju.
Protiv bezaduta nikada nije sasvim jasno da li treba igrati d`eka ili
osmicu. Ako je partner atakirao ispod KQ d`ek je o~igledno najbolji,
ali ako je atakirao ispod samo jednog honera tada je osmica najbolja.
Vi pla}ate...
Donekle sli~na situacija nastaje kada je na tre}oj poziciji Q9x ili Q8x a
statista ima K10x ili A10x.
North (statista) K104 Protiv kontrakta u boji ukoliko statista
West
East
igra malom jasno je da treba igrati
(III.poz.)
osmicom ili devetkom, po{to nije verovatno
5
 Q9
da je partner igrao ispod asa. Me|utim,
 Q8
ako iz licitacije smatrate da partner ima
 Q93
asa, igrajte damom. Protiv bezadutskog
 Q83
kontrakta igrajte damu osim ako nemate
 Q953
ta~no Q9, u kom slu~aju devetka
 Q853
obi~no bolje radi (me|utim, ako
ste
sigurni da partner ima asa, igrajte damu).
North (statista) A104 Protiv kontrakta u boji igrajte osmicu ili
West
East
devetku ako odigrava~ ne mo`e da se
(III.poz.)
{karta u nekoj boji. Ako postoji strah od
5
 Q9
duga~ke boje na stolu, igrajte damu.
 Q8
Protiv bezadutskog kontrakta igrajte damu
 Q93
iz kombinacija sa Q8, ali devetku iz
 Q83
kombinacija sa Q9.
 Q953
 Q853
Umesto da pamtite gomilu pravila o Q9 poku{ajte da celu ruku uzmete
u razmatranje. Ako nema duga~kih boja na koje odigrava~ mo`e da
pobaca luzere, igrajte devetku. Ako su duga~ke boje prisutne igrajte
damom (nadaju}i se da je partner atakirao ispod kralja). Tako|e
imajte na umu da {to je va{ partner bolji to je verovatnije da je igrao
ispod kralja pre nego ispod d`eka (ako je igrao ispod oba igra je
irelevantna).
Kona~no, pre nego {to zauvek napustimo Q9 kombinacij nemojte
zaboraviti ovu:
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
VIII Igranje na trećoj poziciji
94
 103 (statista)
Protiv kontrakta u bezadutu West
N
atakira malu. Ako je West igrao
 A862 W E (Vi)  Q95(4)
ispod AK dama je pravilna igra, ali
S
ako je West igrao ispod asa devetka
 KJ7
spa{ava {tih. Izmenite osmicu i
devetku u rukama East-a i West-a i osmica je ovde najbolja ali
mnogo riskantnija. Ako je odigrava~ zapo~eo sa A9x i vi igrate
osmicu bolje da ovu knjigu imate negde u blizini da imate ~ime da
se branite.
Tako|e, ako su desetka i d`ek zamenjeni u rukama North-a i South-a
East-ova igra devetke spasava jedan {tih ali gubi jednog partnera ako
odigrava~ ima 10xx. Protiv kontrakrta u boji uvek igrajte damu.
Ako }e to da u~ini da se neko ose}a bolje, ovo mi se desilo dok sam
pisao ovo poglavlje:
 J82 (statista)
Na 1NT od South-a svi su
N
pasirali, a moj partner je
 AK543 W E  Q9
atakirao ~etvorku tref. Statista je
S (autor, kada nije
igrao malu i pogodite {ta sam ja
 1076 mogao da vidi
odigrao? Ta~no! Ja sam igrao
sve ~etiri ruke)
devetku, {to je ispravno ako je
partner atakirao iz A10 ili K10, ali pogre{no ako je atakirao iz AK.
Niko nije savr{en a uprkos tome ja dovr{avam ovo poglavlje.
RAZMATRANJE ULAZA PONEKAD SPRE^AVA IGRA^A NA
TRE]OJ POZICIJI DA IGRA VISOKU.
 1093
 KQJ9
 654
 764
N
 J75
W E  A84
S
 1032
 10932
 AKQ86
 102
 AKQ
 AKJ
Licitacija:
South West North East
2 pas 2
pas
2 pas 3
pas
 42
 7653
4 pas 4
pas
 J987
4NT pas 5
pas
 Q85
6 svi pas.
Statista
igra devetku i ako East igra
Atak
d`eka South pravi slem. South uzima
West
2 .
drugog visokog honera u ruci a zatim
izbacuje asa herc. Statistin preostali pik je ulaz za promovisanog
herca. Sa druge strane, ako East, koji zna da ima kontrolu statistine
du`ine, u prvom {tihu igra malu i uzme drugi krug her~eva (West
naravno daje signal du`ine), odigrava~ mora da izgubi trefa kao i
herca.
Svi
u zoni
Delilac
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
VIII Igranje na trećoj poziciji
95
Jo{ jedan slu~aj:
Svi
u zoni
Delilac
 983
 763
 A87
 10432
N
 K104
W E  K1054
S
 J932
 85
 AQJ65
 AQ9
 KQ
 AKQ
Svi
u zoni
Delilac
 A764
 AJ75
4
 J1097
N
 KJ32
W E  Q986
S
 72
 Q54
 95
4
 AK10653
 AK86
Licitacija nije prikazana zato {to je
finalni kontrakt 6. Ne `elim da
budem povezan sa njenim tokom.
 72
Bilo kako bilo, ako West atakira aduta
 J82
a statista igra osmicu East mora da
 10654
igra desetku ina~e South pravi slem.
 J976
South-u sada nedostaju ulazi da
Atak
impasira va{e majorske kraljeve iako
West
ne izgleda da va{ partner mari i ako to
6.
u~ini. Igrajte (kao East) bilo kog drugog pika i odigrava~ }e vama i
va{em partneru prika~iti medalju za najkooperativniju odbranu veka.
Igra~ na tre}oj poziciji mora tako|e da bude pa`ljiv da ne potro{i
visokog aduta u prvom {tihu ako mo`e da predvidi kori{}enje tog aduta
za nadvisivanje statistinih aduta kasnije u toku igre.
Licitacija:
South West North East
1
pas 1
pas
 Q108
2
pas 2
pas
 K1032
3
pas
5
pas
 QJ98
6
svi pas.
 32
Kada ste jednom prevazi{li gr~ mr`nje
Atak
vide}i adutski atak va{eg partnera
West
morate se dovoljno ohladiti da u prvom
2.
{tihu odigrate malu. Ako odigrate damu, odigrava~ putem se~e dva
karona na stolu sa lako}om mo`e da napravi kontrakt. Me|utim, ako
pustite atak bi}ete u mogu}nosti da iskoristite adutsku damu da
nadse~ete statistu u tre}em krugu karona. Odbrana kasnije mora da
uzme i pika i tako }e slem biti oboren uprkos va{em gr~enju.
IGRA^ U TRE]OJ POZICIJI MORA BITI SVESTAN
MOGU]NOSTI RAZNIH PREUZIMANJA I DEBLOKADA (NEKE
OD TIH IGARA SU PRODISKUTOVANE U POGLAVLJIMA O
SIGNALIZIRANJU).
 753 (statista) Pretpostavite da South igra 3NT a West
N
atakira kralja pik. East mora da preuzme
 KQ1086 W E  A4
i da vrati ~etvorku da bi odbrana pokupila
S (III.poz) svoje {tihove. East treba da odigra na isti
 J92
na~in i protiv kontrakta u boji. Zna se
da West ima damu, tako da }e East biti u stanju da pose~e krug ako
je neophodno. Igra~ na tre}oj poziciji prirodno preuzima atak dame
asom, ako d`ek nije vidljiv.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
VIII Igranje na trećoj poziciji
96
 654 (statista)
N
 Q W E  A872
S
(III.poz.)
 ???
Brane}i se protiv kontrakta u boji East
prirodno preuzima prvi {tih, da bi spre~io
South-a da uzme singl kralja. Brane}i se
protiv
bezaduta
East
jednostavno
signalizira
osmicom
da
izrazi
zadovoljstvo.
 654 (statista)
N
 Q W E  AJ82
S (III poz.)
 ???
U ovom slu~aju East ne preuzima damu. U
bezadutu to je trenutno ludilo, a brane}i se
protiv kontrakta u boji verovatno je da West
ima Qx a odigrava~ K109x. Ako East
preuzme i vrati boju odigrava~ mo`e da
umetne desetku i da izgubi samo jedan {tih.
Ako East jednostavno signalizira osmicom on dolazi do najmanje dva
{tiha (prirodno, ako je atak iz singla i postoji mogu}nost {kartanja,
tada je prihvatljivo uzeti asa i vratiti boju).
I protiv kontrakta u boji i protiv bezaduta igra~ na tre}oj poziciji sa
dubl kraljem prirodno preuzima damu.
 7652
(statista)
N
 QJ108 W E  K4
S (III poz.)
 A93
 QJ10
 Q543
 QJ4
 954
N
 8765
W E  98
S
 83
 J10876
 A2
 AK762
 10765
 A2
West atakira damu, i ako East `eli da
nastavi igraju}i sa West-om on ne`no stavi
kralja na damu (dame vole da se sa njima
postupa ne`no).Pronicljiv branilac mora
tako|e biti spreman na
mogu}nost
deblokade da bi se izbegao endplay.
Licitacija:
South West North East
1 Dbl. 2
pas
pas
Dbl.
pas
2
 K943
 J10
3 svi pas.
 AK92
West zapo~inje sa tri karona, a East
 KQ3
se~e tre}eg. U ~etvrtom {tihu East
prelazi na d`eka tref, do South-ovog
Atak
asa. West treba da vidi da dolazi
West
K.
endpley. On zna da South ima desetku
karo na koju se mo`e odbaciti jedan od statistinih trefova i
pretpostavlja da South ima pet her~eva. Ako South ima distribuciju
kao na dijagramu on mo`e uzeti asa tref, pobacati adute, baciti trefa
na desetku karo, i iza}i sa trefom. Ako West bude primoran da uzme
ovaj {tih on }e morati da igra ispod kralja pik ili da igra u dvostruki
{iken. Ali Ako East uzme trefa on mo`e da igra pik kroz South-a. Stoga
je jasno u West-ovom interesu da na asa tref baci honera (kralj je
odgovaraju}a karta).
Svi
u zoni
Delilac
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
VIII Igranje na trećoj poziciji
97
IGRA^ U TRE]OJ POZICIJI SE MORA KORISTITI TEHNIKOM LOGIKE
KADA POKU[AVA DA PROTUMA^I DVOSMISLENE ATAKE.
Kako igra~ na tre}oj poziciji mo`e da ka`e da li je atak dvojkom
singl ili ~etvrta odozgo?
Kako igra~ na tre}oj poziciji mo`e da ka`e, kada partner igra trojku
a potom dvojku, da li ima dubl ili petokaratnu boju?
Kako igra~ na tre}oj poziciji mo`e da ka`e, kada partner atakira
damu, da li atakira iz vrha sekvence ili iz dubl dame?
Kako igra~ na tre}oj poziciji mo`e da ka`e, kada partner igra
srednju kartu, da li je to top iz dubla ili ~etvrta odozgo (naprimer,
sedmica se igra i iz 74 kao i iz KJ973, da ne pominjemo Q97 ili
povremeno ~ak 752).
Na skoro svako od ovih pitanja se mo`e odgovoriti vra}aju}i se na
licitaciju, gledaju}i dobro u svoje sopstvene, statistine i odigrava~eve
karte koje su odigrane u prvom {tihu, i pitaju}i se koji tip ataka je
partner najskloniji da u~ini na osnovu date licitacije. Drugim re~ima,
retko }ete do}i do odgovora gledaju}i samo u karte.
Razmotrimo par primera i vide}ete kako je to lako (posle pet godina
prakse). Pretpostavite da je South licitirao tri boje, pokazuju}i kratko}u u
karonu. Partner atakira dvojku karo a i vi i statista ih imate po ~etiri. Partner
o~igledno nije atakirao singl zato {to bi to odigrava~u dalo ~etiri karona, {to
znamo da nije mogu}e. Stoga je najverovatnije da je odigrava~ singl a da
partner ima ~etvorokaratnu boju.
Odigrava~ je otvorio 1 i na partnerov odgovor 2 licitirao 2. To
je podignuto u man{u i partner atakira trojku herc.
 J105 (statista) Uzimate kralja i asa a partner odgovara
N
dvojkom. Da li partner ima dubl? Ako ima,
 3 W E  AK7
koliko her~eva bi to dalo odigrava~u? To bi
S
mu dalo pet her~eva, {to je nekoizisten tno sa
 ???
licitacijom. Stoga pretpostavljate da partner
ima pet karata a odigrava~ dubl. Kada partner
atakira honera on ili ima sekvencu ili kratku boju. O~igledno, ako je licitirao
boju on atakira iz sekvence. Ako ste vi licitirali boju verovatnije je da atakira
iz singla ili dubla. Ali ako je on podr`ao boju atakiranje dame na primer mo`e
biti iz QJx. Ako pak mo`ete da vidite honera odmah ispod onog koga je
partner atakirao, vi znate da je partner atakirao iz kratko}e.
Na primer, atakiranje d`eka mo`e biti iz J109x, J108xx, J10x, Jx ili
J. Ako mo`ete da vidite desetku bilo u svojoj ruci bilo na stolu vi znate
da partner mora da je atakirao iz kratko}e.
Atakiranje srednje karte nije uvek lako pro~itati. Protiv bezaduta to
ima tendenciju da bude ~etvrta odozgo. Me|utim, ako vam pravilo
jedanaest ka`e da to ne mo`e biti slu~aj, morate razmotriti ostale
mogu}nosti.
 AQ7 (statista) Protiv bezadutskog kontrakta va{ partner je
N
atakirao {esticu herc a statista odigrao malu.
 6 W E  K102 Koriste}i pravilo jedanaest vi otkrivate da South
S
nema karte vi{e od {estice i igrate desetku.
South uzima d`ekom! [ta se desilo? Desilo se to da {estica u ataku va{eg
partnera nije bio ~etvrtom odozgo iz nekog dr`anja kao J986, ve} atak iz
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
VIII Igranje na trećoj poziciji
98
ne~ega kao 654 ili 6543. Da ste imali K109 pre nego K102 vi bi ste iz pravila
jedanaest momentano znali da partnerov atak nije iz ~etvrte odozgo.
DRUGA RAZMATRANJA KOJA POMAŽU IGRA^U NA
TRE]OJ POZICIJI DA PRO^ITA PARTNEROV ATAK
1. Protiv kontrakata u boji partner igra ispod asa obi~no samo onda
kada se zna da statista ima ja~u ruku, obi~no posle licitiranja bezaduta.
Tada je verovatnije da je kralj na stolu nego u odigrava~evoj ruci.
2. Ako je statista licitirao bezaduta, a vi ste overkolirali boju, partner
je sklon da atakira damu ili d`eka iz Qxx ili Jxx, nadaju}i se da kod
statiste uhvati kralja. Prema tome, to je slu~aj kada ne mo`ete biti
sigurni da je atak honera iz kratko}e ~ak iako mo`ete da vidite honera
direktno ispod onog koga je partner atakirao.
3. Kada se zna da ste vi ili partner duga~ki u adutu, partner je
skloniji tome da atakira duga~ku boju nego kratku.
4. Kada ste i partner i vi licitirali istu boju a partner atakirao drugu,
to je obi~no iz jednog od dva razloga; 1) on ima asa u va{oj licitiranoj
boji i pla{i se da odobri kralja u odigrava~evoj ruci; 2) on ima kratku
boju i adutsku kontrolu. O~igledno je da ako vi imate asa u va{oj boji
da je (2) veoma verovatno. Kada nije atakirao boju koju je va{a strana
licitirala, ataker tako|e mo`e imati jaku sekvencu u nelicitiranoj boji
5. Kada se zna da statista ima duga~ku boju partner }e te`iti
agresivnom ataku. Ako partner atakira pasivno on jednom za svagda
ogla{ava da se ne pla{i statistine du`ine.
IGRA^ NA TRE]OJ POZICIJI MORA DA TRENIRA SEBE DA
PREUZME KADA GOD IMA NEOPHODNE KARTE I @ELI DA SE BOJA
NASTAVI
 832 (statista)
N
 J W E  KQ1094
S
(III.poz.)
 A765
West atakira d`eka, za koga East zna da
je ili singl ili dubl (zbog toga {to gleda u
desetku). East preuzima damom da
osigura nastavak boje u slu~aju da
South pusti.
KADA STATISTA UZME [TIH SA Ax, Kx, ILI Qx, IGRA^ NA TRE]OJ
POZICIJI MORA DA SE SETI DA SE DEBLOKIRA IZ Qx, Jx ILI 10x.
Svi
 63
Licitacija:
u zoni
 Q7
South West North East
Delilac
 Q1054
1NT pas 3NT svi pas.
 KQJ32
Ili za one koji su nalju}eni
7
N
 KQ1082
 A108532
W E  J4
Southovim
otvorom 1NT sa 5 632
S
 A98
karatnim majorom.
 987
 1065
South West North East
 AJ954
1 pas 2 pas
Atak
 K96
2NT pas 3NT svi pas
West
 KJ7
5.
 A4
Pretpostavite da je statista odigrao
damu, pravilna igra svaki put kada West ima asa karo, i gubitni~ka
svaki put kada West ima ta~no {est her~eva i nema asa karo. Igra~ na
tre}oj poziciji mora da baci [email protected]!
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
VIII Igranje na trećoj poziciji
99
Kada East sada uzme asa karo on mo`e da vrati ~etvorku herc,
omogu}avaju}i West-u da promovi{e boju. Da je igra~ na tre}oj poziciji
u prvom {tihu igrao ~etvorku, ~uvaju}i d`eka, tada kada uzme asa karo
i vrati d`eka herc, odigrava~ mo`e da pusti i napravi}e kontrakt. Sli~ne
kombinacije su:
 J4 (statista)
Protiv bezadutskog kontrakta West
N
atakira sedmicu. Ako statista igra d`eka
 AK973 W E  102
East mora da deblokira desetku. Ako
S (III.poz.) East to ne uradi, i kasnije u|e u ruku,
 Q865
njegova desetka }e blokirati promovisanje partnerove boje.
 A4 (statista)
West atakira trojku a statista igra asa.
N
East treba da baci damu. Ako to ne
 KJ932 W E  Q5
u~ini, kada kasnije u|e u ruku njegova
S (III.poz) dama }e spre~iti partnera da pokupi
 10876
dobre pik {tihove. Igra~ na tre}oj
poziciji treba tako|e da bude familijaran sa ovom deblokiraju}om
pozicijom (obi~no protiv kontrakta u boji).
 A762 (statista)
West atakira trojku a statista igra asa.
N
East treba da shvati da je partner veliki
 3 W E  K5
favorit za posedovanje dame (ako
S
(III.poz.)
odigrava~ ima damu on prirodno igra
???
malu sa stola). U ovoj situaciji je za
East-a ~esto korektno da deblokira kralja, vidi pod "Zaklju~ivanje".
TRE]A RUKA BI U SLI^NOJ POZICIJI NAPRAVILA VARLJIV
MANEVAR.
 32 (statista)
Protiv bezadutskog kontrakta West
N
atakira {esticu. Igra~ na tre}oj poziciji
 J986 W E  AK54
zna da je to ~etvorokaratna boja zato {to
S (III.poz.)
mo`e da vidi sve ni`e karte. On treba da
 Q107
igra kralja (ili asa) i da vrati četvorku.
Ako South igra desetku odbrana uzima sva ~etiri {tiha. Uo~ite da East
mo`e mirno da igra ispod svog AK zato {to je siguran da South ima
najmanje tri karte. Nemojte to pobrkati sa ovom situacijom:
 32 (statista)
N
 J10754 W E  AK96
S (III.poz.)
 Q8
West atakira peticu. East uzima,
uo~avaju}i da nedostaje ~etvorka. Ako
je ima West, odigrava~ mora da je dubl,
stoga je East-ov najbolji nastavak bez
sumnje preostali honer.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
VIII Igranje na trećoj poziciji
100
Protiv kontrakta u boji West atakira
 7653 (statista)
~etvorku pik. East tuma~i atak kao singl
N
ili mala iz tri ili ~etiri male (licitacija
 4 W E  AKQ102
obi~no razja{njava {ta je u pitanju).
(III.poz.)
East-ova prirodna igra je da uzme damom (najni`om jednakom). Ali
ako East planira nastavak boje u svakom slu~aju ne}e {koditi da uzme
asom (iako }e West privremeno m isliti da South ima kralja). Za{to?
Ako South prese~e atak West }e znati East-ovo dr`anje, ali South
ne}e znati da East ima sve te visoke honere (on }e misliti da ako je East
igrao asa West ima kralja, i mo`e u daljem toku igre pretpostavi
pogre{an polo`aj ostalih visokih karata). Ako South ne prese~e East
nastavlja damom. Ako South prese~e, West ponovo zna situaciju. Ako
South odgovori na drugog pika, iz odigrava~evog propu{tanja da igra
kralja West treba da je svestan da je njegov partner ostao sa kraljem.
U svakom slu~aju on }e u slede}em {tihu videti kralja.
Ova vrsta obmanjivanja (poku{avanje da odigrava~ pogre{no
pretpostavi polo`aj visokih honera) se radi uglavnom sa
kombinacijama sa AK ili AKQ.
Svi van
 75
Licitacija:
zone
 K643
East South West North
Delilac
 QJ
pas 1
pas 2
 AKJ87
 106432
N
 AKQJ8
2 3 pas 4
 Q98
W E 7
pas 4NT pas 5
 762
S
 8543
pas 6 svi pas.
 94
 1065
9
Kao {to se vidi, 6 uvek ima, dok je
Atak
 AJ1052
za 6 potrebno ne{to sre}e u adutskoj
West
 AK109
boji. Me|utim, to nije poenta.
3.
 Q102
Poenta je da ako East uzme prvog pika d`ekom, pokazuju}i da ima
sva ~etiri honera u piku (West nikada ne bi protiv slema igrao ispod
asa), South }e iz East-ovog prvobitnog pasiranja znati da West mora
da ima damu herc (sa ~etiri najvi{a honera u piku i damom herc East bi
otvorio).
Dakle, da bi prikrio svoju izuzetnu snagu u piku East treba da uzme
prvi {tih asom i da vrati damu, isto kao {to bi igrao da je zapo~eo sa
AQJxx(x). Kada South pose~e drugog pika West ne}e da bude
prevaren, ali South ho}e. On mo`e da pretpostavi da je West zapo~eo sa
kraljem pik, i mo`da East damom herc, ili }e mo`da igrati na 2-2 herc.
U svakom slu~aju, branilac koji prvobitno pasira a onda se ispostavi
da ima monolitnu boju kao da je rekao odigrava~u da nema honere sa
strane.
Igra~ na tre}oj poziciji tako|e ima obaveze kada do|e do igranja
dubl AK, KQ, ili QJ.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
VIII Igranje na trećoj poziciji
101
Ako je igra~ na tre}oj poziciji siguran da }e uzeti {tih i planira da
nastavi boju, on treba prvo da igra vi{om. Kada zatim vrati preostalog
honera partner }e ga zbog nenormalnog redosleda igranja prepoznati
kao dubl. Sa dubl AK as se o~igledno prvi uzima, ali sa druge dve
kombinacije mora se biti obazriv.
 864 (statista)
N
 J9732 W E  KQ
S
 A105
Bilo protiv kontrakta u boji ili u bezadutu
West atakira trojku herc. East zna,
posebno protiv kontrakta u boji, da South
ima asa, i da stoga ne mo`e da uzme {tih.
Zato je njegova pravilna igra dama, da
ne bi negirao asa.
Me|utim, ako je as na stolu a ovo pozicija:
 A105
Ako statista igra malu a East planira da
N
nastavi sa bojom on treba da uzme kralja i
 J9732 W E  KQ
da zatim nastavi sa damom, da bi pokazao
S
dubl. To }e pomo}i West-u da prebroji ruku
 864
i mo`e rezultirati da East u odre|enim situacijama protiv kontrakta u boji dobije se~u. Na primer:
Svi van
 A75
Licitacija:
zone
 K753
North East South West
Delilac
 84
1 pas 1
pas
North
 KQ85
 96432
N
 KQ
2 pas 4 svi pas.
 A6
W E  42
Statista igra malu a East uzima
 1052
S
 QJ97
kraljem. Kada nastavi sa damom ceo
 J97
 A10432
 J108
svet i nadajmo se West }e znati da je
Atak
 QJ1098
East zapo~eo iz dubla. Ako odigrava~
West
 AK63
pre|e u ruku asom karo i zmijski
3.
6
odigra džeka herc West ne sme da bude prevaren, ve} da uzme asom i
vrati pika partneru na se~u. As tref kona~no obara kontrakt. Ako East
igra pikove obrnutim redosledom, a South u drugom krugu la`ira
d`ekom, West }e pretpostaviti da East ima desetku i mo`e da pusti
d`eka herc (pretpostavljaju}i da odigrava~ igra na isti na~in) nadaju}i
se da partner ima damu, po{to se~a pik nije na raspolaganju. Sa
dr`anjem dubl KQ, QJ ili J10 a statista uzme prvi {tih, treba igrati vi{u
kartu.
 AK65
West atakira dvojku a statista uzima kralja
N
ili asa. East treba da baci damu. U ovoj
 10932 W E  QJ situaciji igranje dame ne obe}ava d`eka ali
S
igranje d`eka negira damu.
 874
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
VIII Igranje na trećoj poziciji
102
KADA PARTNER ATAKIRA POGRE[NU BOJU (I [TA JO[
IMA NOVO) ?
Ponekad }ete pomenuti slabu boju a partner }e napraviti gre{ku da
vam poveruje i atakirati je. Ako iz ataka mo`ete da zaklju~ite da je
partner tako|e slab, morate igrati neobi~no za tre}u poziciju... malom.
 Q107
Protiv bezadutskog kontrakta West atakira
N
devetku karo, koga ste vi, East, licitirali.
 95 W E  J432 Statista igra desetku a vi treba da igrate
S
dvojku! Ne postoji dr`anje u partnerovoj
 AK86
ruci koje omogu}ava atakiranje devetkom
a gde }e prebijanje d`ekom pomo}i. [ta vi{e, ako prebijete, va{
partner }e misliti da imate jo{ jednog visokog honera i mo`e
nastaviti boju. Sli~no:
 654
Sa East-om koji je otvorio licitaciju sa 1
N
South je otperjao u kontrakt u piku, i West
 107 W E  Q9832 igra desetku karo. U East-ovoj stolici vi
S
treba da igrate malu iz dva razloga:
 AKJ
1).
Iz ataka mo`ete da zaklju~ite da
odigrava~ ima AKJ, i ako se dogodi da ima sedmicu igranjem damom
}ete dati {tih. 2). Ako igrate damom a odigrava~ uzme asom partner }e
misliti da imate KQ i mo`e kasnije da pogre{i u odbrani. U ovoj
situaciji dama obe}ava kralja. I kona~no:
 A32
West atakira devetku tref a statista igra
N
malu. Ako u ovoj situaciji East igra d`eka,
 94 W E  J8765 on obe}ava damu, jer nema svrhe da igra
S
d`eka ako nema i damu. O~igledno je da
 KQ10
East treba da igra malu. Me|utim, ako
East `eli da namerno zbuni West da bi nastavio boju, on u prvom
{tihu treba da igra d`eka.
Odgovornost igra~a na tre}oj poziciji da vrati odgovaraju}u kartu u
boji koju je partner atakirao se ne mo`e minimizirati. Pravilo je prosto,
pa ipak mnogi igra~i igraju celog `ivota a da ga ne znaju.
KADA SE VRA]A PARTNEROVA BOJA, SA DVE PREOSTALE
KARTE IGRAJTE VI[U; SA TRI ILI VI[E PREOSTALIH KARATA
IGRAJTE PRVOBITNO ^ETVRTU PO REDU.
 75 (statista)
West atakira {esticu pik (bilo u bezadutu ili
N
u boji) a East uzima asom. Ako East odlu~i
 6 W E (III.poz)
da vrati pika on vra}a: desetku u prvom
 A103
slu~aju, dvojku u drugom, a trojku u
 A1032
tre}em. U odeljku za kviz }emo videti kako
 A10432
se East pouzdava u ovakvu igru da bi
odredio honersko dr`anje i distribuciju. Vra}anje pravilne karte je
odbranbeno oru`je neprocenjive vrednosti. Ono ~esto deluje kao
efektivno deblokiraju}e sredstvo,
omogu}avaju}i odbrani da
promovi{e boju:
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
VIII Igranje na trećoj poziciji
103
 76 (statista)
N
 A9832 W E KQ5
S (III poz)
 J104
Protiv bezadutskog kontrakta West atakira
trojku pik. East uzima damom i pa`ljivo
vra}a kralja. East-West sada nemaju muke
da uzmu prvih pet {tihova. Poku{ajte da ih
uzmete ako East vrati peticu umesto kralja.
 864 (statista)
West atakira trojku pik a East uzima
N
damom. U drugom {tihu on vra}a dvojku,
 A93 W E KQ72 svoju prvobitno ~etvrtu po redu. West
S (III.poz.) uzima asa i vra}a devetku, omogu}avaju}i
 J105
East-u da sa kraljem i sedmicom uzme
slede}a dva {tiha.^ak i sa dr`anjem bezvrednih karata, od igra~a u
tre}oj poziciji se o~ekuje da vrati odgovaraju}u kartu.
 64 (statista)
Protiv bezaduta West atakira kralja, East
N
igra dvojku a odigrava~ peticu. West menja
 K W E (III poz) boju, i kasnije East ulazi u ruku. U prvom
 932
slu~aju, sa preostalih 93 East-ovo pravilno
 8732
vra}anje je devetka, vi{a od dve preostale
S
karte. U drugom slu~aju, po{to je ve} igrao
5
najni`u kartu East-ovo pravilno vra}anje je
trojka, najni`a preostala karta. Ako konzistentno sledite ova pravila
partner }e uvek znati sa koliko malih karata ste zapo~eli `ivot.
Kona~no, igra~ na tre}oj poziciji (kasnije u toku igre) mo`e igrati pre
statiste, umesto posle njega. On }e slediti ista op{ta pravila, ali mora da
bude dvostruko oprezan kod gledanja partnerovih karti.
 Q54 (statista)
U nekom trenutku u toku igre East prelazi na
N
devetku pik a South igra malu. [ta treba West da
 AJ107 W E  963
uradi? Po{to je devetka ozna~ila kralja u
S (III.poz.)
odigrava~evoj ruci, West igra sedmicu i ~eka da
 K82
uzme kralja sa asom. To je ista igr a koju bi
igrao da je South statista a East atakirao devetku. Zapamtite, kada igra~ na
tre}oj poziciji ima honera vi{eg nego na stolu on ne tra}i svog honera ako ima devetku
ili ne{to vi{e da sa njom igra.
Razmotrite sada ovu donekle sli~nu situaciju:
 Q5 (statista)
U toku igre East prelazi na trojku pik. Odigrava~
N
igra malu. [ta West treba da uradi? Ovoga puta
 AJ102 W E  3
East je svojim igranjem trojke ozna~en sa honerom.
S
Po{to je jedini nedosta ju}i honer kralj East
???
mora da ga ima. Stoga West treba da igra asa i da
vrati d`eka (jednom u nekolko puta prvobitno ~etvrta po redu se ne vra}a).Da bi ovo
u~inili jasnijim, okrenimo ruku i pretpostavimo da je South statista:
 Q54 (odigrava~)
N
 AJ102 W E  K873
S
 96
Sada, gledaju}i dve male karte na stolu
i kada je njegov partner atakirao
trojku West ne okleva da igra visoku u
tre}oj poziciji.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
VIII Igranje na trećoj poziciji
104
PRIMERI ZA U^ENJE
♠
♥
♦
♣
J862
52
9643
A43
♠
K53
♠
J74
♥
QJ7
♥
KQ109
♦
AQJ82
♦
732
♣
102
♣
653
N
W
E
S
♠
♥
♦
♣
A109
643
K5
98765
♠
♥
♦
♣
Q863
82
864
J974
N
W
E
S
♠
Q74
♠
♥
AK1098
♥
J54
♦
107
♦
AK5
♣
KQJ
I. Svi u zoni Delilac North
Atak West 2.
Licitacija: North East South West
1
pas 1
pas
2
pas 4 svi pas
♠
♥
♦
♣
K102
A763
QJ109
102
A95
♣
AKQ8
II. Niko u zoni Delilac South
Atak West 3.
Licitacija:South West North East
2NT pas 3NT pas
pas
pas
Obja{njenje igre
I. U prvom {tihu East igra DEVETKU pik, koja pada na damu. South baca adute i igra desetku karo do East-ovog
kralja. East vra}a DEVETKU tref (ne pokazuju}i zainteresovanost), West uzima i vra}a d`eka pik. East-West uzimaju
dva pika, karona i trefa.
II. U prvom {tihu East igra DESETKU pik. West kasnije daje East-u signal du`ine u hercu (igraju}i prvo East osmicu) i
uzima TRE]EG herca. Odigrava~ ne mo`e da uzme vi{e od osam {tihova.
♠
AKQ
♠
♥
♦
♣
432
Q9432
AK
865
♠
1065
♥
75
♥
974
♦
87654
♦
AKQJ9
♣
KJ9
♣
73
N
W
E
S
♠
♥
♦
♣
8765
J86
32
A432
♠
♥
♦
♣
32
KQ108
1065
Q842
N
W
E
S
♠
J109
♠
AKJ987
♥
AK10
♥
J632
♦
QJ109
♦
-
♣
Q107
III Svi u zoni Delilac North
Atak West 3.
Licitacija: North East South West
1 pas 2NT pas
3NT svi pas.
♠
♥
♦
♣
Q4
A5
87432
10965
♣
AKJ
IV. N-S u zoni Delilac West
Atak West K.
Licitacija: West North East South
pas pas
pas 1
pas 2
pas 3
pas 4
svi pas.
Obja{njenje igre
III. South uzima prvog herca i igra karona do West-a (ili pika do statiste a onda karona do West-a). Iz East-ovog
igranja d`eka u prvom {tihu West mo`e da zna da je South-ovo prvobitno dr`anje bilo AK10. Po{to West ne mo`e
bezbedno da nastavi herca, on prelazi na OSMICU tref (ne pokazuju}i zainteresovanost). East uzima i vra}a OSMICU
herc (vi{u od dve preostale karte). West ra{~i{}ava herca i ~eka da preko karona u|e u ruku da pokupi her~eve, obarajukontrakt dva puta.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
VIII Igranje na trećoj poziciji
105
IV. East preuzima atak i vra}a boju. West uzima desetku i damu, a East {karta MALOG TREFA (ne
pokazuju}i zainteresovanost). West nastavlja sa ~etvrtim hercom, omogu}avaju}i East-u da nadse~e
statistu.
Igra tre}e ruke PROBLEMI
I. Vi ste East i branite se protiv
bezadutskog kontrakta. Partner
atakira trojku herc. Koju kartu
igrate sa svakim od slede}ih
dr`anja (statista igra peticu)?
North (statista)
 975
West
East (Vi)
3
a  KJ2
b AJ84
c  KQ8
d  K108
e  1084
f  AQ2
g  QJ8
h  QJ102
i  QJ108
j  KJ108
k  842
l  KQJ6
m  QJ
II. II. Vi ste East i branite se protiv
I
RE[ENJA
I a. Kralja Na tre}oj poziciji visoko kada
na stolu nema honera.
b. Asa Isto kao pod ”a”.
c. Damu Sa kartama jednake visine na
tre}oj poziciji se igra najni`a ili najni`a
jednaka.
d. Kralja Isto kao pod “a”.
e. Osmicu Sa devetkom na stolu
osmica je i tako dobra kao i desetka.
f. Damu Da spe~ite odigrava~a da
pusti. Jedan od nekoliko izuzetaka
onome pod “a”.
g. D`eka Isto kao pod “c”.
h. Desetku Isto kao pod “c”.
i. Osmicu Isto kao pod “c” i “e “
j. Kralja Isto kao pod “a”.
k. Dvojku. Sa tri male karte (manje od
devetke) igra~ na tre}oj poziciji ne igra
visoko.
l. D`eka. Isto kao pod “c”.
m. D`eka. Isto kao pod “c”.
II. a. D`eka Kada igra~ na tre}oj
kontrakta u boji a va{ partner je
poziciji ima honera vi{eg nego statista
atakirao trojku herc (adut je pik). on obi~no igra slede}u kartu po visini,
Koju kartu bi ste igrali sa svakim ako je to devetka ili vi{a.
od slede}ih dr`anja (statista igra
b. Damu Kada igra~ na tre}oj poziciji
malu)?
nema honera vi{eg nego statista, on
North (Statista)
igra kao da su na stolu samo male
 K84
karte.
West
East (Vi)
c. Asa Bez druge visoke karte bar kao
3
a.  AJ9
{to je devetka, ~ak iako ima vi{eg
b.  Q107
honera od statistinog.
c.  A5
d. D`eka Isto kao pod “b”.
d.  QJ62
e. D`eka U odbrani uvek uzmite {tih
e.  AQJ
sa ni`om ili najni`om jednakom (osim
f.  752
ako namerno ne `elite da prevarite
g.  A1097
partnera ili odigrava~a). Ako igrate
h.  A72
damu, partner pretpostavlja da
i.  J10
odigrava~ ima d`eka.
j.  J106
f. Dvojku Sa tri male karte (manje od
k  AQ102
devetke) igra~ na tre}oj poziciji igra
l.  1097
malu.
m.  J95
g. Sedmicu Zadr`avaju}i asa iza kralja. Kada je osmica na stolu
sedmica j jednaka devetki i desetki.
h. Asa
Isto kao pod “c”.
i. Desetku Sa dublom ni`u jednaku.
j. Desetku Isto kao pod “b”.
k. Damu
Partner verovatno ima d`eka, ali nema razloga da se rizikuje.
Ako partner ima d`eka ni{ta nije izgubljeno.
l. Sedmicu Sa osmicom na stolu jednako devetki ili desetki.
m. D`eka
Isto kao pod “b
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
VIII Igranje na trećoj poziciji
106
Igra tre}e ruke PROBLEMI I RE[ENJA
III. Vi ste East i branite se protiv
bezadutskog
kontrakta.
Va{
partner je atakirao trojku herc. U
svim slu~ajevima ste u prvom
{tihu korektno odigrali i uzeli prvi
{tih. Pod pretpostavkom da
planirate da vratite partnerovu
boju, koju kartu vra}ate?
North (statista)
 975
West
East (Vi)
3
a.  A106
b.  AK82
c.  AJ82
d.  KQ2
e.  AJ8
f.  KQJ
g.  QJ108
III.
a. Desetku Sa dve preostale karte
vratite vi{u.
b. Asa Odigrava~ je verovatno dubl,
zato {to izgleda da partner ima
~etvorokaratnu boju (on je atakirao
svoju najni`u kartu). Odigrava~ lako
mo`e da ima Qx.
c. Dvojku Sa ~etiri ili vi{e karata
prvobitno ~etvrtu po redu.
d. Kralja Isto kao pod a.
e. D`eka Isto kao pod a.
f. Kralja Po{to ste odigrali najni`u
kartu u sekvenci, slede}u igrajte
najvi{u.
g. Damu Isto kao pod f (u prvom
{tihu ste trebali da igrate osmicu).
Koriste}i metode koje smo prodiskutovali za igru na tre}oj poziciji, stavite se u
West-ovu poziciju i poku{ajte da odgovorite na pitanja ispod svakog dijagrama.
IV.
North (statista)
 86
 J7532 West (vi) East  10
South
K
Protiv kontrakta u boji atakirali
ste trojku pik. Partner je igrao
desetku a odigrava~ kralja.
a Ko ima asa?
b Ko ima damu?
c Ko ima devetku?
IV. a Odigrava~
b Odigrava~
c Odigrava~. Na tre}oj poziciji
se nikada ne nalazi karta odmah
ispod one kojom je odigrano.
V.
V. a Odigrava~
b Partner. Da odigrava~ ima,
on bi tom kartom uzeo {tih.
North (statista)
 765
 Q8432 West (Vi) East  10
South
K
Protiv bezadutskog kontrakta
atakirali ste 3 pik.Partner je igrao
10 a odigrava~ kralja.
a Ko ima asa?
b Ko ima d`eka?
c Ko ima devetku?
c Odigrava~
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
VIII Igranje na trećoj poziciji
107
Igra tre}e ruke PROBLEMI I RE[ENJA
VI.
North (statista)
 862
 A943 West (Vi) East  J
South
K
Protiv
bezadutskog
kontrakta atakirali ste trojku
herc. Partner je igrao d`eka a
odigrava~ kralja.
a. Ko ima damu?
b. Ko ima desetku?
VI.
VII.
North (statista)
 76
 AQ832 West (Vi) East  10
South
J
Ponovo protiv bezaduta
atakirate trojku herc. Partner
igra desetku a odigrava~ d`eka.
a. Ko ima kralja?
b. Ko ima devetku?
VII.
a. Odigrava~
VIII.
North (statista)
 765
 K1042 West (Vi) East  9
South
Q
Ovoga
puta
protiv
bezaduta atakirate dvojku karo.
Partnerova devetka pada na
odigrava~evu damu.
a. Ko ima asa?
b. Ko ima d`eka?
c. Ko ima osmicu?
VIII.
a. Odigrava~
IX.
IX.
a. Odigrava~
North (statista)
 1062
 Q7543 West (Vi) East  9
South
A
Vi atakujete 4 karo protiv
bezadutnog kontrakta. Statista
igra malu, partner 9 a odigrava~
asa.
a. Ko ima kralja?
b. Ko ima d`eka?
c. Ko ima osmicu?
a. Ne mo`e se re}i Odigrava~
mo`da poku{ava da vas sa KQ prevari,
ili partner mo`da ima damu.
b. Odigrava~
b. Odigrava~
b. Odigrava~
c. Odigrava~
b. Partner Isto kao pod V.b. (ako
odigrava~ ima d`eka on bi tom kartom
uzeo {tih).
c. Odigrava~
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
VIII Igranje na trećoj poziciji
108
Igra tre}e ruke PROBLEMI I RE[ENJA
X.
North (statista)
 1054
 K832 West (Vi) East  J
South
A
Protiv kontrakta u boji
atakirate dvojku tref. Partner
igra d`eka a odigrava~ asa.
a. Ko ima damu?
b. Ko ima devetku?
XI.
North (statista)
 95
 J8632 West (Vi) East  Q
South
K
Protiv bezadutskog kontrakta
atakirate 3 tref. Partner igra
damu a odigrava~ kralja.
a. Ko ima asa?
b. Ko ima desetku?
c. Da je odigrava~ uzeo
{tih asom na koga bi posumnjali
da ima kralja?
XII.
X.
a. Partner
b. Odigrava~ Sa desetkom na stolu
partner bi igrao devetku da je ima.
XI.
a. Ne mo`e se biti siguran Oba igra~a
mogu da imaju asa, jer bi iz AQ protiv
bezaduta partner verovatno igrao
damu.
b. Ne mo`e se znati (Ovo je bilo trik
pitanje.)
c. Verovatno odigrava~ Zato {to bi
on verovatno pustio u slu~aju da je as
njegov jedini stoper.
North (statista)
 Q82
 J763 West (Vi) East  10
South
A
Protiv kontrakta u boji
atakirate trojku pik. Statista igra
malu,
partner
desetku,
a
odigrava~ asa.
a. Ko ima kralja?
b. Ko ima devetku?
XII.
a. Ne mo`e se re}i Iz K10 partner
bi igrao desetku, isto kao i iz 10x ili
10xx.
XIII.
XIII.
a. Ne mo`e se re}i Iz AJ partner bi
igrao d`eka, isto kao i iz dr`anja koje
nema asa.
North (statista)
 K75
 10862 West (Vi) East  J
South
Q
Protiv kontrakta u boji
atakirali ste dvojku pik. Statista
igra malu, partner d`eka, a
odigrava~ damu.
a. Ko ima asa?
b. Ko ima devetku?
b. Odigrava~
b. Ne mo`e se re}i.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
VIII Igranje na trećoj poziciji
109
Igra tre}e ruke PROBLEMI I RE[ENJA
XIV.
North (statista)
 Q75
 96 West (Vi) East  J
South
A
Protiv kontrakta u boji
atakirali ste devetku herc. Statista
igra malu, partner d`eka, a
odigrava~ asa.
a. Ko ima kralja?
b. Ko ima desetku?
XIV.
a. Partner Iz va{eg ataka on mo`e
da zaklju~i da u boji nemate ni{ta. Iz
dr`anja sa d`ekom na vrhu on treba da
igra malu.
b. Odigrava~
Na svakom od slede}ih dijagrama mo}i }ete da vidite DVE karte koje je va{
partner (na va{ atak ~etvrte odozgo), na tre}oj poziciji, odigrao: kartu koja je
odigrana u prvom {tihu (obele`enu masnom bojom) i kartu koju je vratio (druga
na dijagramu). Posle svakog problema odgovorite na pitanja da vidimo koliko ste
pametni.
XV.
North (statista)
 65
 Q10742 West (Vi) East  A3
South
 98
a. Ko ima kralja?
b. Ko ima d`eka?
XVI.
North (statista)
 42
 A10765 West (Vi) East  K9
South
 Q8
a. Ko ima d`eka?
b. Ko ima trojku?
XVII.
North (statista)
 76
 AJ82 West (Vi) East  K3
South
 105
a. Ko ima damu?
b. Koliko pikova je East
imao na po~etku?
XV.
a. Odigrava~ Ako partner ima asa
ili kralja on igra kralja izvorno.
b. Odigrava~ Ako partner ima
AJx on }e vratiti.
XVI.
a. Odigrava~ Ako partner ima
KJ9 on vra}a d`eka.
b. Partner Ako odigrava~ ima
QJ83 on sebi ne mo`e priu{titi
da igra osmicu.
XVII.
a. Odigrava~ Partnerovo igranje
kralja je negiralo damu.
b. Dva ili ~etiri Verovatno ~etiri,
osim ako odgovara~ nije licitirao boju.
Ako partner ima dva odigrava~ ih ima
~etiri.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog: Božidar Đurašević
VIII Igranje na trećoj poziciji
110
Igra tre}e ruke PROBLEMI I RE[ENJA
XVIII.
North (statista)
 76
 KJ82 West (Vi) East  A9
South
 103
a. Ko ima damu?
b. Koliko je pikova East imao
na po~etku?
XVIII.
a. Odigrava~ Iz dva razloga: 1) iz
kombinacije sa AQ na tre}oj poziciji se
obi~no igra dama; 2) ako East ima AQ9
on vra}a damu da deblokira boju.
b. Dva ili tri Verovatno tri. Ako
East ima dva odigrava~ ih ima pet i
licitacija bi to mogla da otkrije.
XIX.
North (statista)
 J7
 K1043 West (Vi) East  A8
South
 65
a. Ko ima damu?
b. Ko ima devetku?
c. Koliko je trefova East imao
na po~etku?
XIX.
a. Odigrava~
b. Odigrava~ Ako partner ima A98
on vra}a devetku. Ako partner ima
AQ98 on prvobitno igra damu.
c. Veoma verovatno tri.
XX.
XX.
a. Partner. Ina~e bi odigrava~ uzeo
{tih.
b. Odigrava~ Partnerovo igranje
dame negira d`eka.
c. ^etiri. On je vratio svoju
najni`u kartu pokazuju}i ili dve ili
~etiri, ali mora biti ~etiri zato {to znate
da on jo{ uvek ima damu.
d. Apsolutno sigurno.
North (statista)
 64
 A1082 West (Vi) East  Q3
South
 95
a. Ko ima kralja?
b. Ko ima d`eka?
c. Koliko je karona East imao
na po~etku?
d. Da li smatrate da ste
odgovorili na dovoljno pitanja?
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog Božidar Đurašević
IX. Zaključivanje
111
IX. ZAKLJU^IVANJE
Vi vozite, sun~an je dan i vi prilazite prometnoj raskrsnici koja ima semafor.
Jedini problem je {to vam sunce sija u o~i i vi ne vidite signal, ali vidite da sva
druga kola ispred vas i sa strane prolaze kroz raskrsnicu. Koja je boja na
semaforu? Naravno, mora biti zelena.Pod pretpostavkom da niste poginuli
prolaze}i kroz raskrsnicu, vi ste upravo izvr{ili zaklju~ivanje, ili logi~nu
pretpostavku da je svetlo moralo biti zeleno, baziranu na tome {ta drugi
automobili rade.
To je ista vrsta rezonovanja koja se primenjuje za brid` stolom u svakoj
ruci, naro~ito u odbrani. Va{e zaklju~ivanje se neophodno bazira na ~injenici da
odigrava~ igra logi~no. I sli~no, odigrava~ zaklju~uje na osnovu toga {ta odbrana
radi. Ne treba ni govoriti da ako se branite a odigrava~ ne zna {ta radi on vas
mo`e poslati kroz raskrsnicu kada je crveno! Po~nimo sa nekim prostim
primerima zaklju~ivanja da bi smo do{li do te`ih.
Recimo da se branite protiv kontrakta u piku, i da u va{oj ruci i na stolu
vidite ukupno deset karona. Vi atakirate kralja herc i partner preuzima.
O~igledno da on nije {iken u karonu, ina~e bi vam dozvolio da uzmete {tih.
Pik je ponovo adut, a statista u karonu ima AQ10xx. Po{to ste atakirali
pla{ite se da odigrava~ ima kralja karo, i da }e uskoro na promovisane karone
odigrava~ {kartati luzere. Ali ~ekajte! Va{ partner uzima atak i prelazi na aduta.
On se o~igledno ne pla{i karona, tako da je zaklju~ak da va{ partner ima jakog
karona.
Drugo veoma ~esto zaklju~ivanje u odbrani je kada se na osnovu toga {ta nije
atakirano na tre}oj poziciji prosu|uje o stanju u boji koja nije vi|ena. Svi mi
znamo da je mo`da najatraktivniji atak kralj iz AK (neki igra~i konvencionalno
igraju asa).
Pretpostavite da je adut pik i da je partner atakirao karona. Na stolu se
pojavljuju tri mala herca, a vi, East, imate ~etvrtu damu herc. Vi mo`ete odmah
da zaklju~ite da va{ partner nema AK herc. Ili ih odigrava~ ima oba ili su
podeljeni. Ako je va{ partner licitirao, honeri su verovatno podeljeni.
Donekle na isti na~in mo`ete da zaklju~ujete i kada nedostaju KQ u boji sa
strane. Ako va{ partner atakira drugu boju sigurno je re}i da ne dr`i i kralja i
damu u toj boji.
Jo{ jedno zaklju~ivanje na tre}oj poziciji je kada partner atakira aduta ~ak
iako je statista reklamirao duga~ku ili umereno duga~ku boju sa strane. Ovde je
zaklju~ak da je partner dobro opremljen u toj boji.
Slede}e je kada je va{ partner licitirao boju a ipak atakirao neku drugu.
Razlog je obi~no taj {to u svojoj boji ima ne{to kao AQ i nevoljan je da je atakira.
Me|utim, ako ste i vi i va{ partner licitirali istu boju a on je ipak atakirao drugu,
verovatno se de{ava jedna od tri stvari: ili ima asa u boji i pla{i se da promovi{e kralja u
odigrava~evoj ruci, ili verovatnije, ima ili sekvencu u drugoj boji ili atakira kratku boju,
sa adutskom kontrolom. Sada neki drugi primeri.Zapo~e}emo sa pretpostavkom da se
branite protiv kontrakta u hercu i da ste odlu~ili da atakirate ispod kralja pik.
 AQ5 (statista)
Recimo da statista igra asa. Koliko pikova o~ekujete da odigrava~
N
ima? Ta~no, jednog, ina~e bi impasirao. Recimo da je sada
 K10732 W (vi) odigrava~ odigrao damu. Ko ima d`eka? Odgovor je da va vaš
partner ima d`eka, jer da ga ima odigrava~ on bi sa stola igrao malu. Po{to sada imate
sliku o čemu se radi, probajte ovu:
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog Božidar Đurašević
IX. Zaključivanje
112
 QJ10 (statista)
N
 K765 W (vi)
Her~evi su jo{ uvek aduti i na po~etku ruke odigrava~ igra
malog pika ka stolu. Ko ima asa? Za{to? Partner mora da
ima asa, ina~e bi odigrava~ prebio pika igraju}i damu sa
stola.
 Q105 (statista)
N
 J3 W (vi)
Vi atakirate d`eka pik, odigrava~ igra malu sa stola i
uzima {tih asom. Ko ima kralja? Ovoga puta treba da
zaklju~ite da odigrava~ ima kralja, ina~e bi damom
prebio d`eka.
A {ta je sa ovom:
 1065 (statista) I dalje se brane}i od herca atakirate kralja pik, partner igra
N
dvojku, a odigrava~ vam dopu{ta da uzmete {tih. [ta se
 KQ83 W (vi)
ovde de{ava? Da li odigrava~ ima AJ? Odgovor na ovo
je da odigrava~ nema zato
{to bi sa desetkom na stolu uzeo kralja,
osiguravaju}i sebi drugi {tih sa d`ekom i desetkom. Najverovatnija mogu}nost je
da va{ partner ima Jxx a odigrava~ Axx. U svakom slu~aju, znate da va{ partner
mora da ima jednog visokog honera u piku. A sada ovo (herc je jo{ uvek adut):
 53 (statista)
U ranoj fazi igre odigrava~ igra pika sa stola i igra
N
devetku,koju vi uzimate desetkom. [ta se ovde de{ava? Da li
 Q106 W (vi)
odigrava~ ima i asa i kralja? Naravno ne, ina~e bi igrao
AK i po~eo da se~e pika. Da li partner ima AK? Nije verovatno, po{to sa tim
dr`anjem ne bi pustio prvog pika. Stoga as i kralj moraju biti podeljeni. Da li
odigrava~ ima kralja a partner asa? Te{ko. Da odigrava~ ima kralja, on bi sa
dublom na stolu igrao kralja. Stoga partner ima kralja a odigrava~ asa.
Odigrava~ verovatno ima tri ili ~etiri pika na ~elu sa asom i jednostavno
pripremno pu{ta prvi krug pikova spremaju}i se da na stolu pose~e jednog ili
dva. Kada se govori o se~i na stolu: stavite se u West-ovu poziciju brane}i se
protiv 6, nakon {to je odigrava~ otvorio ve{ta~ki 2 a zatim jako licitirao herca.
North
Vi atakirate kralja tref koga odigrava~ uzima. Odigrava~
3
odigrava dva visoka aduta, partner {karta dva pika, i
 J1054
sada igra asa pik i se~e pika. Tre}i adut se igra ka
 6543
odigrava~evoj ruci i on nastavlja da igra sve svoje adute i
 6543
AK karo, teraju}i vas da ostanete sa jednom kartom. Da
 KJ98 West (vi)
li ~uvate kralja pik ili damu tref? Mo`da mislite da bi ste
 32
u ovoj igri `eleli da vidite partnerove signale. Pa, to nije
 872
neophodno. Odigrava~ mora da ima trefa a ne pika. Ako
 KQ102
ima preostalog pika on je ludak jer je mogao da pose~e
pika na stolu pre nego {to je pobacao sve adute. Branilac uvek mora da
pretpostavi da kada odigrava~ ne se~e luzere na stolu kada postoji kratka boja i
dovoljno aduta, to je jednostavno zbog toga {to nema luzere u toj boji.
Odigrava~eva ruka je bila:  Ax  AKQxxxx  AK  A. Istina, vi niste oborili
kontrakt pravilnim ~uvanjem, ali u turnirskom brid`u zaradili bi ste ne{to poena
od igra~a koji nisu pro~itali ovo poglavlje. Osim toga, slede}i put to mo`e biti
obaraju}i {tih.
Pre|imo sada na bezaduta, ali vi jo{ uvek atakirate pika:
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog Božidar Đurašević
IX. Zaključivanje
113
 Q6 (statista) Vi atakirate trojku pik, statista igra damu, partner
N
kralja a odigrava~ asa. Ko ima desetku? Skoro sigurno
 J9432 W (vi)
va{ partner.
Ako odigrava~ ima A10x ili A10xx
pravilna igra sa stola je mala, da bi se osigurala dva {tiha. Me|utim, odigrava~ mo`e da ima dubl A10. Bacimo sada pogled sa druge strane stola na
ne{to sli~no:
 Q6 (statista)
Protiv bezaduta partner atakira trojku pik i statista
N
igra malu. [ta se de{ava? Pa, da odigrava~ ima Ax ili
E (vi)  K1074 Axx on bi sa stola igrao damu. Stoga odigrava~ nema
asa ali mora imati d`eka. Va{a pravilna igra je kralj, po{to odigrava~ mo`e da
ima Jx.
 A105 (statista) [ta je sa ovim? Ovoga puta nije va`no da li je adut herc
N
ili je u pitanju bezadut. U ranoj fazi igre odigrava~
 K763 W (vi)
atakira malog pika do svoje dame i va{eg kralja. Ko
ima d`eka? Va{ partner mora da ima d`eka, jer da odigrava~ ima QJ on bi
impasirao pika igraju}i honera iz svoje ruke. [ta je sa ovim?
KQJ105 (statista) Odigrava~ igra bezadutski kontrakt i ima obilje ulaza na
N
sto, a ipak odigrava~ nikada nije dotakao pika. Ko ima
763 W (vi)
asa?
Odigrava~ treba da ima asa ina~e bi ranije
promovisao boju. Kao branilac treba da pretpostavite da odigrava~ ima pet pik
{tihova. Isto bi va`ilo i da statista ima jaku boju kojoj nedostaje kralj, kao na
primer: AQJ10x ili AQJxxx. Ako odigrava~ ne igra tu boju to je skoro uvek
zato {to ima kralja i trudi se da prikrije svoju snagu. Evo ne~eg uobi~ajenog, {to
se pojavljuje uglavnom protiv kontrakata u boji.
 A76 (statista) Vi atakirate malog pika a odigrava~ uzima asa. Ko ima
N
damu? Skoro sigurno va{ partner, ina~e za{to odigrava~
 K10432 W (vi)
nije dopustio da atak do|e donjegove dame?
Ako vam je kasnije u toku igre potrebno da je va{ partner u ruci, trebalo bi da
je sigurno da drugi put igrate ispod kralja. Odbrana tako|e mo`e da pravi
zaklju~ke o distribuciji iz onoga {to nije licitirano. Na primer, pretpostavite
kompetitivnu licitaciju u kojoj pik nije pomenut. Nakon ataka na stolu se
pojavljuju dva pika, a vi ih u tre}oj poziciji imate tri. Osam preostalih pikova je
gotovo sigurno podeljeno 4-4. Da je bilo ko imao pet pikova boja bi sigurno bila
licitirana.
Evo jo{ jednog sli~nog zaklju~ivanja. Posle licitacije 1NT-3NT partner je
atakirao dvojku herc, pokazuju}i ~etvorokaratnu boju. Na stolu se pojavljuje
dubl pik a i vi imate dubl pika. Kako je podeljeno devet preostalih pikova?
Odigrava~ mora da ima pet, partner ~etiri. Da je partner imao pet on ne bi
atakirao iz ~etvorokaratnog herca.
Slede}i. Posle iste licitacije partner atakira dvojku herc, a zatim se poka`e
da je singl u karonu. Koja je partnerova distribucija? Mora biti 4-4-1-4. Razlog
je taj {to je atakirao iz ~etvorokaratne boje i razumno je pretpostaviti da nema
petokaratnu.
Mo`da je najvrednije zaklju~ivanje koje je odbrani na raspolaganju na~in
na koji odigrava~ igra. Da li baca adute? Da li poku{ava da se~e adute na stolu?
Da li poku{ava da promovi{e boju sa strane? Sve {to odigrava~ odigra pokazuje
ne{to o njegovoj ruci. [to ste bolji u zaklju~ivanju, br`e }ete shvatiti {ta se nalazi
u sakrivenoj ruci.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog Božidar Đurašević
IX. Zaključivanje
114
Odbrana tako|e mo`e da na osnovu licitacije odigrava~a i statiste donese
zaklju~ke o distribuciji, kao {to su du`ina u adutu, mogu}i singlovi i sl.
Na primer, ako ste ~uli slede}u licitaciju:
North South Vi bi ste morali da pretpostavite da osim ako je North
1
1NT
neiskusan igra~ on ima {estokaratnog herca, po{to je na
2
odgovor 1NT glupo ponovo licitirati petokaratnog majora.
Slede}a licitacija je ~ak eksplicitnija:
North South
[ta mo`ete da zaklju~ite o ovoj licitaciji? Treba da
1
2
zaklju~ite da statista ima singl karona, jer igra~ koji je
2
2NT
licitirao dve boje a onda podr`ao (nije preferirao) tre}u
3
3NT
treba da ima singl u ~etvrtoj boji. [ta je sa South-ovom
svi pas.
rukom? South je verovatno svestan North-ove distribucije
a ipak istrajava na bezadutu. Jasno je da South mora da ima odli~nog karona,
jer mu je poznato da je suo~en sa singlom. Pretpostavimo da ste West i da posle
ove licitacije morate da atakirate, a da je ovo va{a ruka:  763  J10  A542
 J1065. Koju kartu bi ste izabrali? Va{e rezonovanje treba da ide ovom
linijom. Uobi~ajeni atak tref se odbacuje, jer partner mora da je kratak u trefu.
Atak karo nije privla~an zbog neposedovanja srednjih karata (odlu~uju}i faktor
kada se atakira u snagu). Treba da odaberete d`eka herc zbog toga {to va{
partner mora da ih ima najmanje ~etiri, a verovatnije pet. Kako to znate?
Odbrana uvek treba da pretpostavi da bi protivnici na{li osmokaratni majorski
fit da ga imaju. Zato je nemogu}e da je kod North-a i South-a osam her~eva,
stoga ih imaju sedam ili manje. Ako imaju sedam her~eva partner ih ima ~etiri,
ako imaju {est, partner ih ima pet. Brid` je ustvari veoma prosta igra!
Otkrivanje partnerove distribucije na osnovu protivni~ke licitacije mo`e da
dovede do veoma uspe{nih odbrana. Pretpostavite na primer da kao West imate
slede}u ruku:  A4  10875  9764  QJ10 Licitacija je i{la ovako:
North South [ta treba da atakirate? Va{ prirodan atak je dama tref... ali
1
2
ne na ovu licitaciju. Obojica su licitirala karona i sva je
2NT
3
prilika da je va{ partner singl. Sa adutskim asom kao
3
4NT
sigurnim ulazom treba da atakirate karona. Ponekada
5
6
okretanje stola da se vidi kako je odigrava~ zaklju~ivao
svi pas
poma`e da se jo{ bolje shvati na~in odbrane. Prvi nagove{taj
odigravačevog dr`anja ne dolazi samo od ataka ve} i od vremena koje je bilo
potrebno da se atakira. Na primer, stavite atakera protiv bezadutskog
kontrakta sa ovim:
a)  QJ1093
I dama }e prakti~no da probu{i rupu na b)  8643
 A43
stolnjaku.
 KQ3
 65
 J10
 Q82
 10432
Ali dajte atakeru ovu ruku pod b) i atak }e do}i mnogo sporije. Mo`ete biti
sigurni da on nema jasan atak i da on mo`e biti i iz kratke boje. Atakiranje
dvojke mo`e da otkriva najvi{e:
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog Božidar Đurašević
IX. Zaključivanje
115
North
 1093
 653
 Q1054
 QJ3
South
 A74
 AKQ10
 AK6
 987
South igra 3NT a West atakira dvojku pik, verovatno iz 4-karatne boje. South uzima tre}eg pika i
igra asa i kralja herc, na koga West {karta trefa. [ta sada? West je atakirao iz ~etvorokaratne boje
i ispostavilo se da ima singl herca. To zna~i da ima osam minorskih karata. Pretpostavka je da
West ima po ~etiri karte u svakom minoru zato {to bi sa petokaratnom bojom verovatno atakirao iz
nje, preferiraju}i je ~etvorokaratnoj boji. Stoga South treba da igra asa, kralja, i da impasira
desetku karo, da bi u{ao na sto i impasirao herca. Atak protiv kontrakta u boji nosi u sebi izvesne
informacije. Obzirom da je opasno atakirati aduta ako postoji mogu}nost druge duga~ke boje na
stolu, zaklju~ak je da ataker ima tu boju pod kontrolom.
Na primer:
South North
Ako posle ove licitacije West atakira aduta mo`ete se kladiti u poslednji dolar da West ima
1
2
dobre trefove i da se ne pla{i da }e ih odigrava~ iskoristiti za {kartanje. Slede}i zaklju~ak koji
2
4
se mo`e izvesti kada je atakiran adut je da je ataker jak u odigrava~evoj drugoj boji.
South North
Adutski atak posle ove licitacije indicira jako dr`anje pika. Atakiranje kratke boje tako|e nosi
1
1NT
informaciju. Kada igra~ ima ~etiri aduta on prirodno ne poku{ava se~u, ve} umesto toga
2
3
atakira svoju duga~ku boju. Stoga, ako je atakirana kratka boja, zaklju~ak je da aduti
4 svi pas.
nisu lo{a raspore|eni, ve} je prava opasnost se~a odbrane.
Ovo je posebno ta~no kod kontriranih kontrakata gde se odigrava~ pla{i podmukle raspodele u adutu. Slede}i zaklju~ak
koji se mo`e izvesti je da kada va{a najslabija boja nije atakirana, ataker mora da ima veoma neprivla~an atak u toj
boji. Na primer:
statista
Ako je West licitirao ovu boju a atakirao ne{to drugo sva je prilika da West ima AQ a East kralja.
xxx
Kada vam nedostaju AKQ u boji koja nije atakirana pretpostavka je da ataker nema ni AK ni
Vi
KQ. Ako je vama s leva bila ja~a licitacija mo`ete se kladiti da su as i kralj podeljeni.
Jxx
[to je odbrana jaća (što logi~nije igraju) to odigrava~ mo`e da napravi vi{e zaklju~aka. Naprimer, razmotrite ovaj sto:
North
 J10x
x
 9xxx
 AQ108x
Licitacija je
tekla:
South North
1 2
3 4
West atakira damu herc ka East-ovom asu a ovaj vra}a aduta, ne karona.
Pretpostavka je da East mora da bude jak u trefu, ina~e ne bi rizikovao da
odigrava~ pobaca sve svoje karo luzere na trefa.
statista
Slede}e zaklju~ivanje koje se sa prili~nom sigurno{}u mo`e izvesti je da }e igra~ ako ima singl u
 AQ94
nelicitiranoj boji njega i atakirati. Stoga, ako ste suo~eni sa ovom kombinacijom karata u nelicitiranoj
Vi
boji: ako neko uop{te ima singl onda je to East, zato {to West nije atakirao pika.
 K1032
Stoga treba da igrate asa a zatim malu do kralja, da se osigurate od Jxxx u West-ovoj ruci. Jo{ jedan zaklju~ak je
da protiv kontrakata u boji najve}i broj igra~a ne}e igrati ispod asa, posebno ako je od dve ruke ja~a odigrava~eva.
Na primer ovo je va{e dr`anje u boji sa strane:
statista
Ako je atakiran mali pik najbolje je igrati malu sa stola, po{to je as verovatno kod East-a. Ovo
 K4
zaklju~ivanje nije tako jasno ako je statista licitirao bezaduta, i manje vi{e je ozna~eno da je
Vi
kralj na stolu, {to ~ini atakiranje ispod asa atraktivnijim. Odigrava~ treba tako|e da izvede
 J105
zaklju~ak o distribuciji iz toga {ta je odbrana licitirala a {ta nije. Na primer, ako je jedan od
igra~a odbrane licitirao boju a drugi je podr`ao a vi ste postali odigrava~ i imate ukupno {est karata u toj
boji, treba da pretpostavite da prvobitni liciter te boje ima ~etiri a drugi partner tri karte.
[tavi{e, ako su protivnici licitirali a nisu pomenuli majosku boju, a vi ste kasnije postali odigrava~ i vidite da
imate samo ukupno pet karata u toj majorskoj boji, treba da pretpostavite da su njihove karte podeljene 4-4. Razlog za
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog Božidar Đurašević
IX. Zaključivanje
116
to je {to bi protivnik sigurno pomenuo majora u kome ima pet karata. Ovo nas vodi u slede}e deljenje, koje ste mo`da
ranije ve} videli, zato {to ga ja ~esto koristim da ilustrujem dve stvari:
E-W
 Kxx
Licitacija West North East South
u zoni
 xxx
1
pas 1
2
Delilac
 Q10xx
2
3
svi pas.
West
 K9x
N
West nastavlja asom karo na koga East {karta pika.Igran je tre}i karon, vi ste
W E
umetnuli desetku, a East posekao i vratio damu herc. Kako igrate trefa? West je
S
zapo~eo sa pet karona zato {to u drugom {tihu East nije odgovorio. Herc mora da
 Ax
Atak
 Axx
je 4-3 zato ga je East licitirao, a West podr`ao. Pik mora da je 4-4 zato
West
 xxx
{to su protivnici u~estvovali u licitaciji a nisu ga pomenuli. West je stoga zapo~eo
K.
 AJ108x
sa ~etiri pika, tri herca, pet karona, i singl trefom. Odigrava~ treba da uzme asa herc, igra trefa do kralja i
impasira d`eka tref. As tref }e izbaciti poslednjeg aduta i jedan od luzera u hercu se mo`e {kartati na damu karo.
Na~in na koji se odbrana slu`i svojom snagom tako|e indicira njihovo dr`anje u boji.
Na primer, razmotrite ovog tipi~no bezadutskog stopera:
statista
Ako je atakirana dama a East signalizira, pretpostavka je da je East zapo~eo sa Kxx. Ali ako East
 xxx
preuzme damu kraljem, tada se zaklju~uje da se East deblokirao sa Kx. Ovo mo`e biti
zna~ajno. Razmotrite sledeće deljenje:
Vi
veoma
 Axx
North (statista)
 xxx
 KQx
 A109xx
 Kx
South
 Axx
 Axx
 QJxx
 AQx
Licitacija: South North
1NT
3NT svi pas.
West atakira damu pik a East igra kralja. Planirajte igru. Treba da pretpostavite da East
ima Kx pik, i da pusti jedan krug. Ako sada impas karo izgubi East ne}e imati vi{e pikova
i vi }ete napraviti pet bez aduta. Ako pustite drugi krug, izgubi}ete dva pika i karona,
prave}i samo ~etiri bezaduta. Bez konsekvenci za rober, ali za turnirskog igra~a pitanje
`ivota i smrti. Name}e se razmi{ljanje da bi za East-a bilo dobro da sa Kxx na damu igra
kralja, da bi naveo odigrava~a da misli da East ima dubl i da umesto dva pusti samo jedan
krug. Moj odgovor je da sam godinama sa minimalnim uspehom preklinjao igra~e da
iz dubl kralja kada njihov partner stavi damu. Stoga, ako je neko odigrava~ a kralj je
stavljen na damu ne treba brinuti o Kxx! Naprvimo na trenutak digresiju sa zaklju~ivanja na pu{tanje u bezadutu.
Razmotrite ovo deljenje: ako na turniru South igra 3NT i atakiran je pik, South ne treba da pusti ni jedan krug!
North
 xx
 AJ109
 QJx
 Axx
South
 Axx
 KQ
 A1098xx
 Kx
Kada god kontrakt zavisi od impasa, i taj impas ide u atakerovu ruku nema svrhe pu{tati.
[tavi{e, ako impas karo radi South pravi sedam i pu{tanje }e ko{tati par {tihova. Uporedite ovo
sa tim kako bi ruku trebalo igrati na roberu. Ne samo da South treba da pusti dva puta, ve}
impas karo ne bi trebalo ni poku{ati. South treba da igra asa karo za slu~aj da West ima singl
kralja i prvobitnih pet pikova (ako je pik 4-4 ni{ta ne mo`e da sru{i kontrakt). Na kraju jo{
jedno bezadutsko zaklju~ivanje. Kada igra~ odbrane ima promovisanu boju a onda Kada
igra~ odbrane ima promovisanu boju a onda zapo~ne da se iz nje {karta, sigurno je
da
nema ulaz sa strane. Stoga, ako ste odigrava~ i fali vam as i dama u nekoj drugoj boji, mo`ete
se kladiti u poslednji cent da branilac koji se {karta iz promovisane boje {titi damu i da nema asa. Mnogo je
lak{e {kartati se iz boje sa asom nego sa damom. Stoga, kada vam nedostaju as i dama u odre|enoj boji i izgleda
da jedan branilac nema problema sa {kartanjem u toj boji, to je zbog toga {to ima asa.
Kao zaklju~ak, neka se uo~i da stru~njaci jesu stru~njaci zbog toga {to su u stanju da donesu vi{e zaklju~aka. Dok se
boje licitiraju i odigravaju treba da budete pripravni da pravite zaklju~ke koji su prodiskutovani u ovom poglavlju.
Mo`da }ete ~ak otkriti jo{ neke. Nastojte samo da ne pro|ete kroz neko crveno svetlo!
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog Božidar Đurašević
IX. Zaključivanje
117
PRIMERI ZA U^ENJE
♠
♥
♦
♣
♠
10
♠
AQ104
♥
10976
♥
53
♦
5432
♦
Q7654
♣
6543
♣
76
KJ8743
2
76
J1097
♠
N
W
♥
E
♦
S
♣
Q9652
43
J1098
Q8
♠
♥
♦
♣
76
AQ64
K10
A9853
W
E
S
A
♠
KJ985
♥
AKQJ85
♥
K72
♦
AKQ
♦
A83
♠
32
J1098
J92
QJ42
♠
♥
♦
♣
N
♣
K10
II. E-W u zoni Delilac North
Atak West 6.
Licitacija: North East South West
pas
pas 1 pas
4 svi pas.
♣
AK2
I. E-W u zoni Delilac South
Atak West J.
Licitacija: South West North East
2
pas
2 pas
2
pas
4 pas
7 svi pas.
Obja{njenje igre
I. Po{to je South pobacao adute i testirao karona on nema drugu alternativu nego da uzme sve svoje {tihove i nada se
da }e odbrana da {karta trefa. West treba da uo~i da kada bi South imao ijednog luzera pika on bi ga sekao na
stolu, stoga treba da {karta pikove i ~uva trefove. II. Ako odigrava~ pobaca adute i igra asa karo (mali karon
je bolje) West mora da se deblokira kraljem, po{to treba da zaklju~i da bi odigrava~ impasirao da ima d`eka.
West ne `eli da bude uba~en u ruku preko svog dubl kralja karo pa da mora da iza|e iz herca ili trefa. Ako se
deblokira, East uzima tre}eg karona, i igra oba trefa i herca kroz odigrava~eve kraljeve i obara kontrakt.
♠
♥
♦
♣
1084
Q1062
AQ32
73
♠
J32
♠
983
♥
10976
♥
K2
♦
64
♦
Q7654
♣
AQ1098
♣
1098
♠
N
W
E
S
♥
♦
♣
Q976
K73
109
6542
♠
♥
♦
♣
AQ10
QJ10765
98
52
N
W
E
S
AK5
♠
K4
♥
J95
♥
8
♦
KJ875
♦
AJ1032
♠
♣
KJ
III. Svi u zoni Delilac South
Atak West 2.
Licitacija: South West North East
2
pas
2 pas
2
pas
4 pas
7 svi pas.
♠
♥
♦
♣
J7652
A943
K
763
♣ AKQJ4
IV. Svi van zone Delilac South
Atak West Q.
Licitacija: North East South West
pas
pas 1 pas
4 svi pas.
Objašnjenje igre
III. East uzima prvog herca i vra}a boju. Iako se mo`e do}i u isku{enje da se pre|e na karona, East mora da
uo~i da nedostaje devet karona, i da ih partner ima pet on bi ga verovatno atakirao pre nego ~etvorokaratnog
majora. O~igledno da odigrava~ ima pet karona i East treba da nastavi herca.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog Božidar Đurašević
IX. Zaključivanje
118
IV. Odigrava~ treba da pusti atak da bi izbegao mogu}e igranje pika kroz kralja. East treba da iz licitacije
uo~i da je odigrava~ 5-5, sa jednim hercom i dva pika (partner treba da ima {estokaratnu boju za svoj overkol
sa skokom). Stoga East mora da preuzme damu asom i da momentalno vrati pika pre nego {to odigrava~ mo`e
da na svoje trefove pobaca pikove sa stola.
PROBLEMI I RE[ENJA
Slede}e situacije se za brid` stolom ~esto de{avaju. Pogledajte da li na osnovu onoga {to vidite mo`ete da
zaklju~ite {ta se de{ava (setite se da pretpostavljate da odigrava~ igra logi~no).
PROBLEMI
North (statista)
 J74
 KQ102 West (Vi) East  5
South
6
Brane}i se protiv kontrakta u boji atakirate kralja pik.
Partner igra peticu, a odigrava~ {esticu.
a. Ko ima asa?
b. Za{to?
II.
North (statista)
 KJ9
 A1043 West (Vi)
U sredini ruke, sa hercom kao adutom, odigrava~
sa stola igra kralja pik, a i partner i odigrava~ igraju malu.
a. Ko ima damu?
b. Za{to?
III.
North (statista)
 AJ2
 10863 West (Vi) East  Q
South
K
Brane}i se protiv bezaduta atakirate trojku pik. Statista igra
d`eka partner damu, a odigrava~ kralja.
a.
Ko ima devetku?
b. Za{to?
I.
IV.
North (statista)
 Q1062
 K97 West (Vi) East  3
South
A
Adut je pik, South je igrao asa a partner trojku.
a. Ko ima d`eka?
b. Za{to?
V.
North (statista)
 J7654
 Q103 West (Vi)
South
2
Igraju}i bezadutski kontrakt South u ranoj fazi igre igra
malog pika ka stolu.
a.
Da li bi ste prirodno igrali malu ili damu?
b. Za{to?
RE[ENJA
I.
a. East
b. Sa d`ekom na stolu South bi
uzeo asa (ako ga ima), i kasnije igrao
prema d`eku za dodatni {tih.
II.
a. South
b. Da South nema damu on bi
zapo~eo pika igraju}i ka stolu.
III.
a. East
b.Da South ima kombinaciju
uklju~uju}i K9 njegova normalna igra
bi bila mala sa stola, {to dobija svaki
put kada je ataker atakirao ispod
desetke, dame, ili oboje. Ako South
ima K9x i igra malu sa stola, i ako
East igra desetku, South uvek mo`e da
kasnije finesira d`eka.
IV.
a. East
b. Da South ima d`eka, on bi
zapo~eo boju sa stola, sa namerom da
impasira.
V.
a. Malu
b. Igranje male gubi samo ako
South ima AK, {to nije verovatno.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog Božidar Đurašević
IX. Zaključivanje
119
PROBLEMI
North (statista)
 10983
 KQJ4 West (Vi) East  2
South
5
Brane{i se protiv bezaduta atakirate kralja pik. Partner igra
dvojku a odigrava~ peticu.
a. Ko ima asa?
b. Za{to?
VI.
VII.
RE[ENJA
VI.
a. East
b. Da South ima asa on bi uzeo
{tih, jer statistovih 1098 obezbe|uju
drugog stopera (East o~igledno ima A2
i ne mo`e sebi da priu{ti da preuzme).
North (statista)
 K4
 Q9863 West (Vi) East  2
South
5
Brane}i se protiv
kontrakta u boji, atakirate {esticu pik. Statista igra kralja,
partner dvojku, a odigrava~ peticu.
a.
Ko ima d`eka?
b. Za{to?
VII.
VIII.
Po{to je za vreme licitacije South pokazao jaku ruku i herc
postao adut, West atakira {esticu pik. Statista igra kralja.
a.
Ko verovatno ima damu?
b. Za{to?
VIII.
a. South
b. Dobri igra~i u principu ne
atakiraju ispod asa kada je ja~a ruka
njima s desna. Dobri odigrava~i to
znaju. Stoga, svaki put kada je South
za vreme licitacije pokazao snagu, a
atak do{ao kroz kombinaciju sa KJ
skoro uvek je pravilno igrati d`eka.
^injenica da je South sa stola igrao
kralja je indikacija da on ima damu
(ili nije veoma dobar odigrava~).
IX.
North (statista)
 K4
 J9832 West (Vi) East  5
South
6
Brane}i se protiv bezaduta atakirate trojku pik. Statista igra
kralja, partner peticu, a odigrava~ {esticu.
a. Ko ima damu?
b. Za{to?
IX.
X.
X.
North (statista)
 KJ
 6 West East (Vi)  A95
North (statista)
 A65
 Q West East (Vi)  K10732
Po{to ste licitirali pika koga partner nije podr`ao, on protiv
kontrakta u boji atakira damu pika. Statista igra malu.
a. Ko ima d`eka?
b. Za{to
c. Da li bi ste odgovorili druga~ije da se radi o bezadutu?
a. East
b. Da South ima AJx on bi sa
stola igrao malu.
a. South
b. Da partner ima damu on bi
signalizirao vi{om kartom. Naprimer,
da ima Q75 njegova igra u prvom
{tihu bi bila sedmica. Sa Qx on bi
deblokirao damu.
a. West
b. Da odigrava~ ima d`eka on bi
uzeo asa na stolu, da bi mogao da
kasnije igra ka d`eku.
c. Ne. Iz istog razloga.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog Božidar Đurašević
IX. Zaključivanje
120
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
X. Brojanje otvaračeve distribucije
120
X. BROJANJE OTVARA^EVE DISTRIBUCIJE
Ima najmanje pet na~ina za prebrojavanje otvara~eve distribucije.
1. Licitacija
2. Partnerov atak
3. Partnerova signalizacija
4. Odbacivanje karata
5. Jednostavno osećanje (zdrav razum)
Licitacija najvi{e govori o sadr`aju otvara~eve ruke. Vi morate slu{ati, vi
morate zaklju~iti, i vi morate znati mali komadi} o sopstvenom licitiranju da
do|ete na podesan odgovaraju}i zaklju~ak. Za ilustraciju, uzmimo neke lake
sekvence ili neke te`e od njih.
Predpostavimo da ste West i da slu{ate South-ovu licitaciju. South je otvorio
aukciju sa 3 pika. Koliko pikova on ima. Naravno, South verovatno ima sedam
pikova. Zapamtite da na to ra~unate kada po~injete sa odbranom. [ta ako South
otvori sa 4 pika? South verovatno ima 7 ili 8 pikova. [ta ako South otvori sa
slabo dva u piku? South skoro sigurno ima 6 karata u piku. [ta ako South otvori
sa 1 pik?
Kada protivnik otvori jedan u majoru, predpostavite da ima 5 karata u boji
~ak iako partneri otvaraju sa ~etiri karte u majoru! Rezon za to je da u ve}ina
slu~ajeva biva da se ima 5 karata u boji. Ako se ima samo 4 karte, kasnija
licitacija obi~no to pokazuje. Osim toga, ve}ina igra~a ne}e otvoriti sa 4 karte u
majoru, tako da je predpostavljanje 5 karata za vreme igranja korisno.
Jo{ jednom predpostavite otvor jedan herc ili jedan pik kao osnov sa 5
karata u boji, a vi iz iskustva znate da je druga boja skoro uvek sa 4 karte i vi ste
na pravom putu. Slu{ajte jo{ jednom:
South North
Vi treba da predpostavite da South ima 5 karata pika i 4
1
1NT
karte herca dok niste ~uli druga~ije (od protivni ka).Bez
2
pas.
takvih predpostavki nemogu}e je igrati inteligentnu
defanzivnu igru. South mo`e razjasniti njegovu ruku ~ak i vi{e, prilikom
daljeg licitiranja od dva puta. Osim toga, ve}ina igra~a ne}e otvoriti sa 4 karte
u majoru, tako da predposta vljanje 5 karata za vreme igranja je korisno.
South North
Verovatno je South pokazao 5 karata pika i 4 karte herca.
1
2
Njegovo odlaganje podr{ke u trefu indicira da dr`i 3 karte u
2
2NT
trefu, tako da ceo list za koji se zna da je South startovao je
3
3
sa distribucijom 5-4-1-3. Dalje, treba da svako razume da
4
pas.
Southigra sa fitom 4-3 u hercu.
Odgovara~ o~igledno nema 4 karte u hercu (jer bi on povisio herca odmah),
tako da vi jednostavno znate gledaju}i u va{ list (ruku) koliko aduta ima va{
partner, u momentu kada statista polo`i karte i vi znate sva~iju distribuciju.
Kada otvara~ rebidira njegovu boju nije uvek jasno da li ima 5 ili 6 karata
u boji, ali znaju}i protivnikov sistem i ono {to ste ~uli u otvaranju (licitaciji)
poma`e vam pa`ljivim razmatranjem.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
X. Brojanje otvaračeve distribucije
121
A.South North
1
1NT
2
B.South North
1
2
2
U primeru ”A” South se rukovodi u rebidu sopstvenom
bojom (ponavljaju}i je) ~ime nagove{tva 6 karata u boji
(predpostavlja se da South zna kako se licitira). U
primeru “B” South nije povisio preko jedne (pik) boje to
zna~i da on mo`e dr`ati bili 5 ili 6 karata u piku.
Ovo je pravilo:
AKO OTVARA^ U REBIDU POVISI NJEGOVU IZVORNU (PRVOLICITIRANU)
BOJU VE]A JE VEROVATNO]A DA ON IMA 6 KARATA U TOJ BOJI.
Razlog za to pravilo je jednostavno da dobri licitatori ne skaku}u u drugoj
rundi u boju sa 4 karte nego rebidiraju njihovu izvornu boju ukoliko je ona
sa 6 karata, ili ako je po njihovom izboru toj boji jednaka (mo`e biti jako
dobra sa 5 karata). Sada razmotrimo ovu sekvencu:
South North Kakva je South-ova najverovatnija distribucija? Setite se,
1
2
odgovara~ tako|e predpostavlja da je izvorno majorsko
2
2NT
otvaranje sa 5 karata u boji, tako da otvara~ nije u rebidu
3
4
sa 5 karata, ukoliko on nema druge opcije ili boju koja
nije jaka i mo`e igrati protiv malog dubla (ta je istina jednaka i ako vi igrate
~etvorokaratni major). U ovoj sekvenci South jasno ima 6 pikova i 4 herca.
Naravno mi smo gledali sve bliske sekvence u kojima je otvara~ rebidirao
njegovu drugu boju. Ali jednako mo`e biti licitirano lukavo ako vi imate vosak
u va{im u{ima.
A. South North B. South North
1
1
1
1
2
2NT
2
2NT
3
3
U “A” primeru” South je po~eo sa vi{e rangiranom bojom i rebidirao je
ni`u boju dva puta. South }e normalno imati 5 karata u hercu i 5 karata u
karonu, mada je mogu}e da ima i 6 karata u hercu i 5 karata u karonu ili ~ak 5
karata u hercu i 6 karata u karonu, ali mu ruka nije dovoljno jaka za revers.
Predpostavimo 5 karata herca i 5 karata karona.
U drugom slu~aju “B” South je po~eo sa bojom ni`eg ranga i u rebidu je
licitirao vi{u rangiranu boju dva puta. South ne mo`e imati distribuciju 5-5, jer
bi tada otvorio jedan herc. South mora imati 6 karata u karonu i 5 karata u
hercu. Skok u rebidu obe}ava 6 ili 7 karata u boji - nikad 5.
South North
1
1
3
South ima najmanje 6 karata herca i ako je sko~io direktno u 4
herc on verovatno ima 7 karata. Rebid u bezaduta posle otvora
u majoru ne odri~e 5 karata u majoru
South North
1
2
2NT 3NT
pas.
Odbrana treba da predpostavi da South ima 5 karata herca i
verovatno distribuciju 3-5-3-2.
Me|utim ako je licitacija tekla:
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
X. Brojanje otvaračeve distribucije
122
Razlika je da South ima samo 4 karte herca dok je North
pokazao podr{ku sa 3 karte u hercu skra~uju}i vrednost u
podr{ci (na 3 karte), ina~e bi licitirao odmah 4 herca da ima
4 karte i South je odbio (povinovao se), pozivu za igru u
hercu.
Uvek kada otvara~ napravi skok (pove}anje) promenom boje odbrana treba
predpostaviti 5-4 raspodelu ukoliko nisu nau~ili (~uli) druga~ije.
South North
South predpostavljeno dr`i 5 karata pika i 4 karte herca.
1
1NT
Kakav zaklju~ak o otvara~evoj distribuciji mo`e doneti
3
4
odbrana posle otvora u minoru? Prirodno da je ta licitacija
otpornija za veli~inu otvara~eve distribucije u minorskoj boji, naro~ito jedan
tref, jer postoji mogu}nost licitacije sa tri karte. Sada postaje veoma va`no
znati ne{to o protivni~kom sistemu. Da li primenjuju ili ne ve{ta~ke sisteme ili
pripremni tref? Ho}e li ili ne}e otvoriti sa ~etiri karte u majoru? Ho}e li
otvoriti sa tri karte u karonu. Vi }ete nastojati da saznate te stvari ranije.
Ispitajte.
Generalno, predpostavite da otvor u minoru sadr`i ~etiri karte u
boji. Dalje, ako u rebidu dobrog igra~a, on sigurno sadr`i 6 karata, dok Mr. I
Mrs. John Average }e rebidovati 5 karata u minoru brzo kao mogu}e da
partner zna da to nije kratak tref ili kratak karo. Vi morate znati va{e
mu{terije kada dolaze sa pravljenjem predpostavki licitiranja.
Kada otvara~ rebidira jedan bezaduta, posle otvora jedan tref u ovoj sekvenci:
South North zaklju~ak je da South nema ~etiri karte u majoru. Zaista
1
1
mnogi igra~i ne bi sanjali i preskakali 4 karte u majoru sa
1NT
South-ovom rukom u ovoj sekvenci. U drugoj ruci, neki
igra~i će presko~iti preko (zanemariti) ~etiri karte u majoru i rebidira}e 1
bezaduta ako je njihova distribucija precizno odre|ena 4-3-3-3 ili 3-4-3-3. Ja
bih. Poenta je u tome ako vi stvarno ozbiljno i smelo rezonujete oko
distribucionih predpostavki vi morate znati ne{to o osobenosti uklju~enih
igra~a. Ne bi trebalo uzeti sekvencu kao ovu:
South North
South nije pokazo kratak tref! South mora imati 5 pikova i
1
1
prema tome bilo 5 ili 6 trefova. U stvari South licitira
1
1NT
njegovu drugu boju dva puta prosto (samo toliko) da bi
2
naglasio du`inu u njegovoj prvoj boji. Zaista vi{e licitiraju}i
boju otvara~ vi{e pokazuje distribuciju njegove ruke i
verovatno}a o kratkom trefu je prakti~no nula.
South North
Ako South inteligentno licitira, njegova najverovatnija
1
1
distribucija je 4 pika, 3 herca, 1 karo i 5 trefa. Druga
1
1NT
mogu}nost je 4 pika, 3 herca, 2 karona i 4 trefa. Primetite
2
2
da 3 karte u trefu nije vredno razmatranja kada South
licitira 3 boje.
Dva va`na izuzetka za to su:
1. Neki igra~i dr`e}i u ruci slede}i list:  K10xx  AJx  xxx AQx
će licitirati:
Otvara~ Partner
1
1
1
1NT
2
South North
1
2
2NT 3
3NT pas
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
X. Brojanje otvaračeve distribucije
123
2. Drugi sa listom kao ovaj:  AQxx  KQxx  xx  Kxx
}e licitirati:
Otvara~ Partner
U oba slu~aja, naro~ito (1)
imamo
majstorski
1
1
izvedeno
priznanje njihove distribucije. Mnoge
1
1
licitacione sekvence obe}avaju balansne raspodele; na
2
primer otvaranja 1, 2 ili 3 bezaduta, ili direktni
odgovori bilo 2 ili 3 bezaduta.
Distribucije bezadutske ruke }e biti nepromenjene bilo (a) 4-3-3-3 (b) 4-4-3-2
ili (c) 5-3-3-2. Neki put licitacija i/ili partnerov atak daju dovoljno podataka
za procenu ta~ne distribucije.
Otvara~ Partner
Otvara~ je pokazao 4 pika i pori~e 3 herca. Zato njegova
1NT
2
podela mora biti 4-2 u majoru i 4-3 u minoru.
2
3
3NT
Otvara~ Partner
Neki put atak }e odmah ta~no odrediti distribuciju u
1NT
2
minoru. Otvara~ je pokazao 5 karata u piku, tako da
3
3NT
njegova distribucija mora biti 5-3-3-2.
pas.
Partnerov atak mo`e mnogo {ta obelodaniti. Recimo partner atakuje dvojkom
protiv bezadutnog kontrakta. Kasnije on preokrene sa singlom u boji sa strane.
Ova raspodela je obavezno 4-4-4-1 ina~e bi on nastavio da atakuje iz njegove 5karatne boje. Nekada vi znate partnerovu distribuciju kao {to znate
distribuciju odigrava~a.
Otvara~ Partner
Otvara~ je porekao 4 karte u majoru a nema ni 3
1NT
2
karte podr{ke u piku. Zato, on mora imati dve
2
2
karte u piku i tri karte u hercu. Sada prepostavite da
2NT
3NT
partner atakuje 2 tref; vi dr`ite A9 i na stolu 84. Partner
ima 4 trefa vi i statista imate po dubl, a odigrava~ je sa
5 karata trefa. Tako njegova distribucija, po~ev sa pikom mora biti ili 2-3-35, ili:
Otvara~ Partner
Predpostavimo otvara~ je rano preokrenuo ruku sa
1NT
2
dublom u karonu. Vi treba da shvatite da on ima 5
2
3NT
karata i 3 karte u svakom majoru. On je porekao 4
pas.
karte u majoru i nije otvorio bezaduta sa dva dubla.
Tako|e imajte na umu razliku izme|u slede}e dve sli~ne sekvence:
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
X. Brojanje otvaračeve distribucije
124
A. Otvara~ Partner
1
2NT
B. Otvara~ Partner
1
2
2
2NT
U primeru “A” odgovara~ (partner) mora imati balansnu kartu i verovatno 1315 poena u visokim kartama, mada ima igra~a koji dr`e i 12 poena.
U primeru “B” odgovara~ ima manje visokih karata u poenima (10-12) i nije
mu potrebna balansna distribucija. On sasvim verovatno, na primer, ima
singl u piku.
Isti razlozi se tra`e ako odgovara~ u drugoj rundi licitira 3 bezaduta. Ovakav
odgovor odmah ide ka vrhu ili pokazuje snagu 16-17 poena i obe}ava balansnu
distribuciju; 3 bezaduta u rebidu pokazuje 13-15 poena, ali mo`e sadr`ati singl u
licitiranoj boji.
Ako odgovara~ postane odigrava~, kakvi novi distribucioni zahtevi su
prilagodljivi: A.Otvara~ Partner
B. Otvara~ Partner
1
1
1
1
2
pas
2
4
[ta mo`emo znati o otvara~evoj du`ini u hercu?
U primeru “A” mi ne mo`emo sa sigurno{}u re}i koliko her~eva otvara~ ima (3
ili 4), ali znamo da otvara~ ima slabu ruku.
U primeru “B” mi znamo da partner-odgovara~ ima najmanje 5 karata u hercu,
jer bi bilo jednostrano obavezivati partnera da igra kontrakt u majoru sa manje
od 8 karata u adutu.
Ako otvara~ povisi boju odgovara~a garantuje 4 herca (u nekim sistemima
je tako), kada odgovara~ ima 4 karte u herc boji. Druga va`na stvar je da vi
morate znati o sistemu koji upotrebljavaju protivnici.
Otvara~ Partner
Kada partner u odgovoru povisi licitiranu majorsku
1
1
boju i onda se sve razgrana u bezaduta, ima jakih
2
2NT
razloga za zaklju~ak da je taj major sa po ~etiri karte.
3NT
Odgovara~ (partner) ima 4 herca a otvara~ 3. Ako
otvara~ odgovori sa tri karte u hercu i odgovara~ bilo pasira ili licitira 4 herca
vi mo`ete biti sigurni da protivnici igraju sa fitom 4-4.
NAJVE]I ZNA^AJ JE DA ZNATE KOLIKO ADUTSKIH KARATA
IMAJU PROTIVNICI ME\USOBNO KADA SE BRANITE PROTIV
KONTRAKTA U BOJI.
Kada odgovara~ licitira dve boje, predpostavite da je prva sa 5 a druga sa 4
karte. Ako odgovara~ sko~i u njegovoj sopstvenoj boji bez podr{ke,
predpostavite da ima 6 ili 7 karata. Vi{e licitirana boja odgovara~a ~ini vi{e
distribucija u njegovoj ruci.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
X. Brojanje otvaračeve distribucije
125
A. Otvara~ Partner B. Otvara~ Partner
C. Otvara~ Partner
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3 ili 4
2
2
2NT
3
3
4
U primeru “A” partner-odgovara~ verovatno ima 5 karata pika i 4 karte herca,
mada je mogu}e i 5 karata pika i 5 karata herca. Setite se, sa dve petokaratne
boje odgovara~ licitira prvo vi{e rangiranu boju.
U primeru “B” partner-odgovara~ ima bilo 6 ili 7 karata pika.
U primeru “C” partner-odgovara~ ima 5 karata pika, 4 karte herca, 3 karte
trefa i 1 kartu karo. Zato je tako|e vrlo verovatno da protivnici igraju fit sa 5-2.
Otvara~ bi sigurno ranije dao podr{ku da je imao 3 karte u piku (ne bi licitirao
2NT).
Otvara~ Partner
SA DVE ILI VI[E KARATA OD 4 U BOJI ODGOVORA^
1
1
NORMALNO PRVI PUT LICITIRA JEVTINIJU, ILI [email protected]
2
2NT
RANGIRANU BOJU. Zaklju~ak koji je napred pomenut je
3NT
pas.
da odgovara~ ima 4 karte u hercu.
Tako|e, {to je malo verovatno, da odgovara~ ima 4 karte karo, mada je
mogu}e da ima 4 karte pika.
Otvara~ Partner
1
1
2
2NT
3NT
pas.
Partner-odgovara~ ima 4 karte pika a nema 4 karte
herca, jer bi normalno bilo da je prvo licitirao herca ako
bi imao po 4 karte u oba majora.
Otvara~ Partner
Partner-odgovara~ ima 5 karata u hercu. ODGOVOR NA
1
2
DRUGOM NIVOU U HERCU GARANTUJE 5 KARATA
2
2NT
HERCA. ODGOVOR NA DRUGOM NIVOU U MINORU
3NT
pas.
[email protected] BITI SA ^ETIRI KARTE U BOJI.
Na kraju ako je izvorni (prvi) odgovor 2 ili 3 bezaduta vi znate da odgovara~
ima balansni list u ruci. Otvara~ ima 5 pikova i 4 herca, a odgovara~ dubl pika,
jer bi ina~e dao podr{ku sa 3 karte pika u licitaciji.
Otvara~ Partner
1
2NT
3
3NT
pas.
Zato je predpostavka da partner-odgovara~ ima 2 pika i
jasno je da ima 3 karte herca, jer njegov odgovor 2
bezaduta ne bi bio mogu} da ima dubl u dve boje, a
izvesno je da nema 4 karte herca. Pogledajmo slede}i
primer:
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
X. Brojanje otvaračeve distribucije
126
Otvara~ Partner
1
1NT
pas
Odgovara~ (partner) mo`e imati bilo kakvu prostornu
kartu od balansnog lista u ruci do {ikena u partnerovoj
boji i slabih 6 karata sa strane.
Mora se biti veoma pa`liv kada se branite u ovoj
sekvenci, ako odgovara~ ~esto menja odgovor sa neo~ekivanom du`inom.
Jednom otkrivena distribucija od dve otvara~eve boje, u ataku mo`e pokazati
sve i o tre}oj. Nekada znate tri a nekada ~etiri boje:
Licitacija:South West North East
1
pas
2NT pas
3
pas
4
pas
pas pas.
East i West predpostavljaju od po~etka da
odigrava~ ima 5 pikova i 4 herca, mada je
mogu}a i druga raspodela u igri. Kada East vidi
Atak
atak West-a malom kartom, on predpostavlja da
West
West ima 4 karte u boji na ~elu sa 1 honerom, i
3.
njegova
pomisao
je da
odigrava~ ima raspodelu 5-4-1-3.
U prva
svakom
slu~aju,
East dobija prvi {tih sa
d`ekom i vra}a 2 karo, njegovu 4-tu kartu u izvornoj boji. Kako otvara~ prati,
obojica East i West su izbrojali odigrava~evu ruku. East zna da je West
atakovao karo iz 3 karte sa honerom, i West zna da je East po~eo sa 4 karte u
karonu. Tako je odigrava~ otkriven sa distribucijom 5-4-2-2. West dobija drugi
{tih i odmah menja boju u trefu pre nego otvara~ mo`e odbaciti trefa sa stola na
dobrog pika. Ovakva odbrana obara kontrakt za jedan {tih. Partnerov signal u
prvom {tihu, sa dugom licitacijom je ~esto dovoljan da odbrana potpuno
predvidi raspodelu u otvara~evoj ruci.
E-W
u zoni
Delilac
South
 10432
 J6
 K53
 J853
 Q7
 K432
 Q876
 AQ7
N
 65
W E  Q75
S
 AJ92
 K942
 AKJ98
 A1098
 104
 105
Licitacija: South West North East
1
pas 2NT pas
3
pas
3
pas
4 svi pas.
East-West su po~eli sa predpostavkom da
odigrava~ ima 5 herca i 4 karte karo. Kada West
vidi East-ov 2 tref u prvom {tihu, on je shvatio
Atak
da je to mala karta od 3 u boji koju otvara~
West
mo`e pratiti. To odaje otvara~evu izvornu
K.
raspodelu
3-5-4-1 napada
i
promena na pika je pozivna pre
odigrava~evog
damom u trefu sa stola
na koju on mo`e odbaciti jednog pika, i onda upotrebiti 10 tref da odbaci
drugog pika. Zato u drugom {tihu West menja i igra 10 pik. Ako statista odigra
damu East dobija {tih i vra}a pika (ili aduta), a ne trefa. Ako bi tref bio vra}en
South bi odbacio pika i kasnije dva vi{a karona na stolu u~vr{}uju trefa. U
pomo}! Brojanje putem signala u odbrani je velika pomo} u brojanju
(predvi|anju) raspodele lista u protivnikovim rukama.
E-W
u zoni
Delilac
South
 1094
 76
 865
 AK875
 AQ3
 A105
 J74
 Q1063
N
 KJ82
W E  984
S
 Q109
 942
 765
 KQJ32
 AK32
J
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
X. Brojanje otvaračeve distribucije
127
Pregled tih signala u zadnje vreme je: kada odigrava~ ili statista atakuju boju u
prvom trenutku odbrana mo`e, ako `eli dati svaki drugi signal u brojanju
karata u odigranoj boji visoka-niska sa dublom, mala od neparnih (3 ili 5
karata) ili druga visoka karta od ~etiri ako je to mogu}e dozvoliti sebi, ina~e na
drugi na~in tre}a visoka.
Na primer, predpostavimo da odigrava~ igra kontrakt 4 herca; boja u piku le`i
kako je izlo`eno, a ima aduta na stolu:
 63 (statista)
Predpostavimo da South planira da adutom sa stola
N
uzme njegovu 10 pik, i odigra asa i kralja. West prati
 J542 W E  Q987 sa 5 i 4 a East sa 9 i 8 u piku (prvoodigrana tre}a
S
visoka posle odigrane druge visoke bi pokazivalo
 AK10
4 karte u boji, mada mnogi igra~i to ne ~ine). Sada,
kada South-ov pik 10 bude prese~en i oba odbranbena igra~a vide pra}enje karata oni znaju da svaki od njih ima po ~etiri karte u
boji (piku) i da odigrava~ nema vi{e pika. East, na primer, mo`e kasnije
odbaciti iz njegove ruke pika damu znaju}i da odigrava~ nema d`eka u piku.
To mo`e zvu~ati dosta lako, ali odbrana mora znati da ne zaboravi kada
odigrava~ ili statista daju inicijativu u boji samo signalom mogu dati du`inski
(brojni) signal. U tom nastojanju da se poka`e snaga oni ~esto zavedu (obmane)
partnera u prebrojavanju.
 43 (statista)
Ponovo je pik spoljna boja i odigrava~ atakuje 4 pik
N
sa stola. East bi trebalo da odigra 2 pik (najmanju od
 86 W E  KJ972 svojih 5 karata). Pik 2 ne zna~i da je East slab u piku,
S
to jednostavno zna~i da ima nepa ran broj karata.
 AQ105
Ako se East, na primer, uspani~i i igra 7 i 2 (sa
`eljom da sa 7 poka`e snagu u boji) on pokazuje paran broj karata u piku,
~ime izaziva konfuziju kod West-a. West, u drugoj ruci, igra 8 i 6 pokazuju}i
dubl u piku. Pre daljeg prikazivanja procesa u brojanju raspodele putem
signala, ima nekoliko va`nih stvari koje treba imati na umu.
1. Igraju}i protiv slabe (nevidljive ruke) odigrava~a, treba sve znati kakav se
sve signal mo`e dati. On sigurno nije pribele`en, tako da vi i partner mo`ete
veselo re}i jedan drugom tajnu o va{oj distribuciji bez brige o prislu{kivanju.
2. Protiv sna`nog odigrava~a (kakav je va{) treba biti vi{e oprezan i mudar.
^uvajte signal na vreme kada odigrava~ atakuje sa stola du`inu ili kada vi
imate delimi~no slabu ruku ali mo`ete pomo}i partneru (koji ima odsutnu
ja~inu) koja mu daje mogu}nost da broji. On, sa drugom rukom, ne mora
brinuti o va{em brojanju jer vi }ete retko uzeti {tih ako vam je ruka slaba. Evo
jednog primera:
 KQJ10 (statista)
South atakuje pikom prema statisti u kontraktu
N
karo. West igra 7. East shvata da on ima bilo 2 ili 4
 8743 W E  A92
karte u piku. No, sigurno mo`e re}i, prate}i
S
licitaciju da South nema 4 karte u piku (kada vidi
 65
da su na stolu 4 pika zaklju~uje da South ima
dubl), i predpostavlja da West ima 4 karte u piku. Sa tim na umu East uzima
pika u drugom krugu i ne dozvoljava da South do|e na sto po preostale pikove.
Isto se de{ava (isti zaklju~ak je), ako West rano odbaci pika u igri 7-cu, ako boja
pik bude napadnuta od nekog drugog. Ova igra visoka-niska karta u
odbacivanju kada dr`ite vredne karte je uspe{na kada statista ima ja~inu.
Obi~no visoka karta u odbacivanju na atak va{eg partnera ukazuje na va{u
snagu pre nego distribuciju.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
X. Brojanje otvaračeve distribucije
128
Ovde je druga tipi~na situacija u kojoj se defanzivni igra~ mora osloniti na
licitaciju kao na izvor, kao i na partnerovo cenjenje signala:
 KQJ10 (statista)
South atakuje sa 3 u piku prema statisti i West igra
N
2, pokazuju}i bilo 3 ili 5 (neparan broj karata). [ta
 2 W E  A76
mo`e zaklju~iti East? Ako je South pokazao
S
balansnu ruku za vreme licitacije neverovatno je da
3
ima singl u piku, tako da West-ova 2 ne mo`e biti
iz 5 karata; to mora biti iz tri karte, {to zna~i da South ima 3 karte u piku.
East-u je najbolje da dobije {tih tek u tre}oj rundi, naro~ito u bezadutskoj igri
~ime onemogu}ava ulaz odigrava~a na sto.
Sa druge ruke (strane), ako je, za vreme licitacije South pokazao dve crvene
boje on je verovatno kratak u piku. U tom slu~aju, u stvari, ima singl pika. East
}e obi~no promi{ljeno uzeti prvog pika, naro~ito u kontraktu u boji gde on
mo`e izgubiti svoga asa ako odigrava~ preokrene neku boju a ima samo singl u
piku.
Drugi pogled:neki igraju, mi smo to videli u poglavlju “Igra tre}e ruke” koliko
zbilja poma`e prebrojavanje karata u ruci.
 76 (statista)
South igra kontrakt u trefu i West atakuje 3 pik do
N
East-ove dame i South-ove 8. East vra}a 2 pik,
 KJ43 W E  Q1052 njegovu izvornu ~etvrtu najbolju kartu West-u da
S
prebrojava (karte u toj boji). Da je East imao
 A98
Q92, on bi vratio 9 da poka`e da ima 3 karte.
Podsetite se ako bi South izabrao da uzme prvi {tih, i ako bi se East kasnije
odbacivao iz ruke, NJEGOVO ODBACIVANJE U PIKU BI BILO ISTO KAO
[TO JE ODIGRANO U IGRI. To bi davalo mogu}nost West-u da pravilno
prebroji raspodelu karata u piku.
(ZA OZBILJNE PROMI[LJENE IGRA^E SAMO)
Eksperti za odbranu razvijali su slede}e metode da pomognu partneru u
prebrojavanju karata u ruci.
 Q4 (statista)
East je licitirao pika i West atakuje 2 pik do
N
dame, kralja i asa. Kasnije u ruci East je `eleo
 1052 W E  KJ9873
da odbaci pika; koju kartu bi trebalo odbaciti?
S
Tradicionalno gledano East bi trebalo da
 A6
odbaci njegovu 8 pik, tj. njegovu 4 visoku
izvornu kartu. Me|utim, to izaziva konfuziju kao kada bi tako|e
odbacio 8 u izvornoj boji (piku) u kojoj dr`i KJ986. Predpostavimo da
West zna da East ima du`inu u toj boji, ali on jo{ ne zna da li je East
startovao sa 5 ili 6 karata pika posle odigrane 8 pik.
Bolji metod je da odbaci 3 pik, najni`u kartu. Za sporazum
(razumevanje) da poka`e njegovo izvorno (po~etno) dr`anje bilo 4, 6 ili 8
(retko) karata. Stru~njak (iskusan, ve{t) West }e znati celu (potpunu)
distribuciju odmah po odba~aju 3 pik. Zato ako se odbaci najmanja preostala
karta POSLE BOJE KOJA JE BILA ODIGRANA pokazuje izvorno dr`anje
parnog broja karata, odbacivanje visoke spot karte POSLE BOJE KOJA JE
BILA ODIGRANA pokazuje neparan broj karata - 3 ili 5 (ili 7).
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
X. Brojanje otvaračeve distribucije
129
 Q4 (statista)
Predpostavimo da je adut karo, pik nikad nije
N
bio pomenut, i West napada atakom 2 pik do
 1052 W E  KJ983
dame, kralja i asa. Kasnije u ruci East je `eleo
S
da odbaci pika. On bi trebalo da odbaci 9 pik
 A76
da poka`e izvorno držan je neparan broj
karata u piku. Ako nije ekspert West bi mogao smatrati da je East sa 5
karata pre nego sa 3. Ako East ima 3 pika, onda South ima 5 i sigurno bi
spomenuo boju. Taj signal mo`e biti dragocen u situaciji kada partner
bara`ira u otvoru ali to je te{ko za odlu~ivanje o njegovoj ta~noj du`ini.
 J10 (statista)
Predpostavimo da je East otvorio sa 4 pika i
N
South odigrava iz ruke. West atakuje 7 pik do
 72 W E  KQ986543 10, dame i asa. U tom momentu, sa West-ovog
S
polo`aja gledaju}i, East je mogao startovati sa
A
bilo 7 ili 8 karata u piku. Ali predpostavimo
da East odbaci 3 pik u prvoj njegovoj povoljnoj prilici. Sada West zna da je
East startovao sa parnim brojem karata, vi{e je verovatno sa osam, jer u
izvornom bara`iranju na ~etvrtom nivou nije obi~aj imati 6 karata u boji.
U svakom od ovih primera odigrava~ je dobio prvi {tih a odbrana sa
du`inom u boji odbacuje iz njihove duge boje da pru`i mogu}nost partneru
da izvr{i prebrojavanje karata u boji. [ta ako igra~ sa dugom bojom dobije
prvi {tih i po`eli da vrati boju?
Sada mogu nastati pote{ko}e zbog sukobljavanja signala. U kontraktu u
boji odbrana igra~a sa du`inom ne daje uvek du`inski signal pri njegovom
vra}anju. Ako on sumnja (zazire) singl njegovo vra}anje (odgovor) je boja
koja se predpostavlja (u`iva prednost), tako da partner zna koju boju da vrati
posle se~enja. Me|utim, ako odbranben igra~ sa du`inom zna da njegov
partner nije sa adutom, on mo`e dati du`inski signal u istom stilu (podesiti)
kao kad se odbacuje.
 105 (statista)
East je licitirao pika, a West dao podr{ku, ali
N
je South postao odigrava~. West atakuje 2 pik
 Q82 W E  AJ9743
do asa i odigrava~ odbacuje 6. Uobi~ajeno je,
S
da East vrati 7 pik (4-ta karta njegove izvorne
 K6
boje) i West je oti{ao u mrak u izvornoj boji.
(East je mogao imati AJ974 a.South K63).
Me|utim, prema modernom stilu (shvatanju) East vra}a 3 pik, pokazuju}i
da u izvornoj boji ima paran broj karata. West bi trebalo da odbaci dilemu u
licitaciji da li je East startovao sa 4 ili 6 pikova.
Lep{a je metoda mada je skoro nemogu}e za otvara~a da baci fal{ kartu da
spre}i odbranu od davanja signala za brojanje.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
X. Brojanje otvaračeve distribucije
130
East je licitirao pika, West dao podr{ku i South
 74 (statista)
N
igra kontrakt u hercu u ~emu odbrana mora
 K103 W E  AJ865
prihvatiti pasivnu odbranu (ne razbijaju}i
S
novu boju). West atakuje 3pik do East-ovog asa
 Q92
i South-ve 9. East vra}a 8 pik (pokazuju}i
neparan broj karata po modernom shvatanju) do dame i kralja. U tom
položaju West zna da South ima drugog pika a on mo`e bezbedno nastaviti
boju, znaju}i da se~enje ne mo`e biti u~injeno.
Igraju}i starim metodom East je mogao vratiti 6 pik; ako South odbaci
fal{ kartu 9 pik rano i onda odigra damu bilo bi nemogu}e za West da ima
pregled izvorne pik boje East-a, jer je East mogao startovati sa AJ8652 i tre}i
pik mogao bi imati South, da lukavo (prepredeno) |avolski, se~e.
West atakuje kraljem pik u adutskom
 72 (statista)
N
kontraktu do South-ovog asa. Rano u ruci
 KQ10863 W E  954
West odbacuje 3 pik da poka`e da u izvornoj
S
boji ima paran broj karata. East mo`e iz
 AJ
licitacije da ne shvati da li je West startovao
sa 4 ili 6 karata u piku.
Ovo je sli~na situacija kada West atakuje
 1042 (statista)
N
kraljem pik do South-ovog asa. Ponovo
 KQ987 W E  653
West mora rano da se odbacuje. Ovoga puta
S
West odbacuje 9 pik (ne 8, ~ime bi mogao
 AJ
imati KQ98) da poka`e da u izvornoj boji
(piku) ima neparan broj karata.
Videli smo da iz druge boje na stolu (kada East dr`i dugu boju) prvo
odbacivanje mo`e ukazivati du`inu u bara`nim situacijama.
West je bara`irao pika pokazuju}i bilo 7 ili
J10 (statista)
N
8 karata, i atakuje kraljem. Kasnije on
 KQ986543 W E  72
odbacuje 3 pik pokazuju}i da u izvornoj
S
boji piku ima paran broj karata. Ako u
A
piku West dr`i KQ98654, on bi prvo trebalo da odbaci 9 pokazuju}i da u izvornoj boji dr`i neparan broj karata.
Imajte na umu da ova osobita forma prikazivanja du`inskog signala je
pravljena od igra~a koji atakuju bilo honerom ili igraju honerom kada
njihov partner atakuje boju.
Vi ste skoro spremni za igranje sa velikim “de~acima”. Sada sve to
stavite zajedno.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
X. Brojanje otvaračeve distribucije
131
Licitacija:North East South West
pas
pas 1
pas
3
pas
4 svi pas.
Pratimo igru sa East-ve pozicije. Statista
uzima prvi {tih i dama herc od statiste dolazi
do West kralja. U tom trenutku vi ne mo`ete
prebrojati bilo koju boju. Partner je vratio 10
Atak
karo do odigrava~evog asa, tako da vi jo{
West
ne znate da li odigrava~ ima neki karo vi{e.
Q.
Zadr`ite hladnokrvnost; va{e vreme dolazi. Odigrava~ atakuje aduta do
statiste i va{ partner igra 9, propu{taju}i visokom spot kartom, pokazuju}i
da vi{e nema her~eva. Sada South se~e karo u ruci, tako da vi znate da je on
startovao sa dva karona. Otvara~ igra 3 runde trefa, odbacuju}i pika iz ruke.
Sad je brojanje mogu}e kompletno. Otvara~ je startovao sa 4-5-2-2
distribucijom i preostala su mu tri pika. Kada pik bude odigran od statiste vi
morate igrati malom kartom, nadaju}i se da partner ima Jx (a odigrava~ sa
prepostavkom Q109 bez poga|anja) ili da partner ima Qx, u kom slu~aju bi vi
blokirali boju ukoliko bi uzeli prvi {tih. Vidite kako je va`no ostati (zadr`ati)
sa ovakvom rukom? Ako to ne u~inite, na kraju va{a ruka kao {to je ova, vi
}ete u odbrani kao ovca izgubiti.
Svi
u zoni
Delilac
North
 Q8
 K9
 QJ1043
 9832
 432
 QJ102
 K65
 KQ4
N
 AK76
W E  53
S
 982
 J1075
 J1095
 A8764
 A7
 A6
BROJANJE OTVARA^EVE DISTRIBUCIJE - PRIMERI ZA U^ENJE
♠
♥
♦
♣
AKQJ654
J986
Q
♠
1032
♠
9
♥
AK107
♥
AJ7
♦
AQ4
♦
Q984
♣
962
♣
KJ532
♠
N
W
E
S
♥
♦
♣
98
432
532
A10753
♠
♥
♦
♣
QJ654
54
AKJ7
Q7
♠
N
W
E
S
♠
7
♠
AK873
Q5
♥
KQ1098
♦
KJ109876
♦
652
♣
KJ8
♣
-
Licitacija: South West North East
3
4 5 svi pas.
♦
♣
♥
I. Niko u zoni Delilac South
Atak West K♠.
♥
102
632
103
A109864
II. E-W u zoni Delilac South
Atak West K♦.
Licitacija:South
1
2
3
West North East
pas
2
pas
pas
2NT pas
pas
4 svi pas.
Obja{njenje igre
I. Posle se~enja drugog pika, eliminisanja aduta u tri kruga, i tri runde herca sa zavr{etkom kod statiste, na tre}eg
herca South odbacuje trefa, odigrava~ igra trefa sa stola prema kralju i d`eku. Ako je East brojao karte on zna da u
tom momentu odigrava~ ima dva trefa, i igra malom ne oklevaju}i. Ako odigrava~ proma{i poziciju trefa (odigra
d`eka) on je izgubio. Ako bi East odigrao asa, South-ov kralj tref je visok i on je napravio igru. II. East signalizira sa
10 karo i West igra asa i karo. U tre}oj rundi karoa East adutom uzima 9 karo sa stola. East iz licitacije zna da
odigrava~ ima raspodelu 5-5 u majorima a video je i 3 South-ova karona. O~igledno South je {iken u trefu. Promena
na aduta se name}e i East to ~ini {to slama igru odigrava~a, jer mu skra}uje adute za se~u i on mora pasti za jedan {tih
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
X. Brojanje otvaračeve distribucije
132
♠
♥
♦
♣
93
K42
A7642
942
♠
1042
♠
QJ65
♥
10653
♥
A43
♦
K3
♦
A2
♣
AJ86
♣
AJ43
W
N
S
E
♠
♥
♦
♣
A865
7
J983
Q1075
♠
♥
♦
♣
32
QJ109
J8764
72
W
N
E
S
♠
KQJ7
♠
AK1098
♥
AQJ98
♥
K76
♦
Q10
♦
J
K3
III Svi u zoni Delilac South
♠
♥
♦
♣
74
852
KQ1095
Q98
♣
K1065
IV. Svi u zoni Delilac South
Atak West Q
♣
Atak West 9.
Licitacija: East South West North
pas 1 pas 2
pas 4 svi pas.
Licitacija: East South West
1
pas 3
4
pas 4
4NT pas 5
5NT pas 6
6 svi pas.
North
pas
pas
pas
pas
Obja{njenje igre
III.
East zna iz licitacije da South ima najmanje 5 her~eva i zato nema 5 pikova.
Drugim re~ima, 9 pik nije signal i zato u ruci West-a mora biti dubl u piku. East
signalizira sa 8 pik, i kada kasnije West uzme kraljem u hercu on vra}a pika do Eastovog asa, koji uzima i odigrava pika kojeg West se~e. As u karonu koji ima odbrana je
obaraju}i {tih.
IV. South baca adute zavr{avaju}i kod statiste, zatim igra asa karo, pa ponovo karo kojeg
se~e u ruci i zatim dve runde herca i tre}eg herca kojeg uzima West koji biva na ataku. West
je brojao {tihove i vidi 4 trefa na stolu i zna da South-u ne}e pomo}i se~enja. Vest vra}a
(atakuje) kartu u crvenoj boji i South (odigrava~) posle uzimanja {tiha jo{ mora loviti
(tra`iti) damu u trefu da bi pro{ao (napravio igru). BROJANJE JE JEDINA ODBRANA PROTIV
O^I[]ENIH BOJA I AND PLAY IGRE.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
X. Brojanje otvaračeve distribucije
133
BROJANJE OTVARA^EVE DISTRIBUCIJE
PROBLEMI I RE[ENJA
I.
[ta predpostavljate, kakvu distribuciju u majoru ima South posle
slede}e licitacije:
PROBLEMI
a . South
1NT
2
3NT
b . South
2NT
3
3NT
c . South
1
2
3
pas.
d . South
1
2
3
pas.
e . South
1
2NT
pas.
f . South
1
2
3
pas.
g .South
1
2
3
pas.
h . South
1
1
2
pas.
i) South
1
2
3NT
RE[ENJA
North
2
3
pas.
North
3
3
pas.
North
2
2NT
4
a) ^etiri pika i dva herca. Da je dr`ao tri
herca, South bi povisio na ~etiri
herca (ne bi zaklju~io 3NT).
North
2
3
4
d) [est pika i ~etiri herca. Razlika izme|u
c) i d) je da je u c) South pokazao
slabu ruku.
North
2
3NT
e)
Pet pika i dva herca. Sa tri herca
South bi obi~no povisio odmah. South
moguce ima singlu hercu, ali nikad
nije siken.
f)
[est herca i pet pika. South je pokazao
5 pika u rebidu, a ako dr`i samo 5
herca on bi otvorio licitaciju sa jedan
pik.
North
1NT
2NT
4
North
1NT
2NT
4
North
1
1
4
North
2
3
pas.
b) Tri pika i dva herca. Sa tri herca South
bi povisio na }etiri herca.
c)
[est pika i ~etiri herca. Sa pet pikova i
~etiri herca, herc bi u rebidu bio
odmah prijavljen.
g) [est her~eva i ~etiri pika. South je ve}
obe}ao {est herca i ~etiri pika tako da
nema poziciju u rebidu herca bez 6
karata u boji.
h) ^etiri herca i ~etiri pika i verovatno 4
trefa. Mada igraju}i petokaratni major
u otvaranju, South mo`e imati 4-4-2-3.
i)
^etiri pika i ~etiri herca. Me|utim, ako
North-South igraju petokaratni major
South mo`e imati pet pikova i ~etiri
herca.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
X. Brojanje otvaračeve distribucije
134
PROBLEMI
RE[ENJA
II. Igraju}i kontrakt u
boji, otvara~ atakuje
boju sa strane prema
stolu. North
 KQJ8
West (vi)
a )  752
b )  10763
c )  97652
d )  10953
e )  102
Kojeg herca igrate u svakom od
slu~ajeva?
a)
b)
c)
d)
2. Mala od neparnog broja karata.
7. Druga velika od ~etiri karte.
2. Mala od neparnog broja karata.
5. Tre}a visoka od ~etiri ako ne
mo`ete dozvoliti sebi da odbacite
drugu visoku kartu herc.
e) 10.Visoka-ni`a pokazuje dubl ako
to mo`ete dozvoliti sebi da u~inite.
 54 (statista)
N
 1087 W E KJ632
S
 AQ9
III. South igra kontrakt u hercu i atakuje
pikom od statiste igraju}i impas na damu
koji uspeva. Zatim igra asa pik i onda 9 pik
prema stolu. Kako linija East-West igra
njihovog pika ako su odlu~ili da jedan
drugom daju du`inski signal?
West igra 7-8-10 a East 2-3-6. Me|utim, East mo`e dobro odigrati
fal{ kartu kralja pika (ispod South-ovog asa), da poka`e da ima
dr`anje u piku.
III.
IV. Svi
u zoni
Delilac
South
 763
 A1072
 QJ98
 Q10 (Vi)
 52
 KQ54
 A76
 7654
N
W E
S
IV.
West (Vi)
 763
 A1072
 QJ98
 Q10
Atak
West
Q.
Licitja: South West North East
1 pas 1NT pas
4 svi pas.
Na atak Q♦ statista igra malu,
partner 2 i odigrava~ 3. Vi
nastavljate sa 8 karo do
statistinog asa, partner baca
kralja, a odigrava~ 4. Odigrava~
baca tri runde pika, partner
odbacuje 9 herc u tre}oj rundi.
a) Kakvu distribuciju ima
odigrava~?
b) Ako odigrava~ atakuje malog
herca u jednom momentu
}ete vi u~ini ti?
 52 (statista)
 KQ54
 A76
 7654
N
 94
W E  J983
S
 K2
 J9832
 AKQJ108
6
 10543
 AK
a) Odigrava~ je licitom markirao 6 pikova, a ima i
4 karona (to vidite kad je partner-East dao kralja
u drugom {tihu), a partnerovo odbacivanja u
hercu je signal da on-East ima 4 karte herca
Zapazite da East kockaju}i se odbacivanjem 9
herc daje West-u da broji herc boju, mada to
ko{ta {tih ako odbrana ima asa. Razlog da to nije
neozbiljno je da ako odigrava~ ima asa u hercu on
ima najmanje 10 {tihova u svakom slu~aju.
b) West treba da uzme herca, i vrati trefa, i da
~eka na njegova dva {tiha u karonu. South je
mogao napraviti igru da je uzeo njegova dva
visoka trefa pre ataka u hercu.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
X. Brojanje otvaračeve distribucije
135
PROBLEMI I RE[ENJA
V.E-W
u zoni
Delilac
North
 A72
 J1065
 KQ1086
9
East (Vi)
N
 J954
W E  AQ82
S
4
 Q865
V.
 KQ1086
 K7
J
 J10732
Atak
West
K.
 A72
 J1065
 KQ1086
9
East (Vi)
N
 J954
W E  AQ82
S
4
 Q865
3
 943
 A97532
 AK4
Licit: North East South West
a) Odigrava~ se obele`io sa raspodelom 1-3-6pas pas 1 1
3 na na~in igre njegove ruke, kao i iz dobrog
3 4 5 svi pas.
West atakuje kraljem pik. partnerovog du`inskog signala u trefu.
Statistauzima {tih i se~e pika u b) Vi bi trebalo da igrate malim hercom
drugom
{tihu.
Odigrava~ nadaju}i se da partner ima kralja, u kom
atakuje karo do statiste, slu~aju vi mo`eteuzeti tri {tiha. Ako odigrate
partner stavlja d`eka, i drugi asa ili damu vi ste blokirali boju. Dosta je
pik biva se~en u zatvorenoj
ruci. Odigrava~ sada igra neobi~no, ako se branite od 6 karona ili igre
kralja, asa i 4 tref, se~e na stolu, sli~ne ovoj, vi bi trebalo da pokrije d`eka
a partner igra 2-3-7 pri tom.
damom, ra~unaju}i da partner ima 9x u
a) Kakva je otvara~eva
hercu. Naravno on mora deblokirati 9
izvorna raspodela?
bacaju}i istu ispod protivni~kog kralja, ali to
b) Kojeg herca vi igrate kada
nije va{ problem.
je atakovan d`ek sa stola
VI. Svi
u zoni
Delilac
North
 1065
 643
 A2
East
 KQ1098 (Vi)
N
 AJ983
W E  J752
S
 QJ9
J
VI.
 KQ74
 K109
 109763
4
Atak
West
K.
Licitacija: North East South West
pas pas 1
pas
3
pas 5 svi pas.
Odigrava~ se~e drugog pika, ulazi
na sto sa trefom, partner igra 4, se~e
drugog pika i onda igra asa, kralja i se~e
karo, a partner igra 3-6-7.
a) Kakva je South-ova distribucija?
b) Kada je odigran mali herc sa stola koji
herc }ete odigrati?
 1065
 643
 A2
 KQ1098 East (Vi)
N
 AJ983
W E  J752
S
 QJ9
J
2
 AQ8
 K54
 A76532
a) Otvara~ bi trebalo da ima distribuciju 1-3-3-6
(Vi treba da predpostavite ako partner ima malo
drugih karata-aduta odigrava~ bi bio povu}en
pre propu{tanja rundi u drugim bojama).
b)Vi morate igrati d`eka! Vama su potrebna 2
{tiha u hercu, i ako odigrava~ ima AQx vi ne
smete dozvoliti njemu da propusti {tih i stavite
partnera u and-play poziciju, imaju}i atak bilo
kraljem u hercu ili davanjem odigrava~u se~u.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
X. Brojanje otvaračeve distribucije
136
PROBLEMI I RE[ENJA
VII.Niko
u zoni
Delilac
West
 87
 J72
 A965
 KJ94
N
W E
S
VII.
East (Vi)
 KJ9643
 53
2
 AQ103
 AQ1052
 64
 Q87
 872
Atak
West
A.
Licitacija: West North East South
pas pas 1 4
4
5 svi pas.
Odigrava~ se~e, igra asa pa 10 herc
do statistinog d`eka, partner prati i
se~e preostalog pika. Sada odigra
va~ igra mali tref do statistinog
d`eka i va{e dame, a partner igra 2.
a) Kakva je odigrava~eva
distribucija?
b) [ta vi igrate u ovom polo`aju?
 87
 J72
 A965
 KJ94
N
W E
S
East (Vi)
 KJ9643
 53
2
 AQ103
 AKQ1098
 KJ1043
 65
a) Odigrava~ bi trebalo da ima
raspodelu 0-6-5-2 sude}i po
partnerovoj igri u trefu.
b) Vi treba da uzmete asa u trefu
i da napadnete sa pikom (ili
trefom), daju }i odigrava~u
se~u koja mu ne}e pomo}i.
Pustite odigrava~a da iza|e
sam u karo boji. Vama je
potreban samo jedan {tuh da
oborite kontrakt.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
X. Brojanje otvaračeve distribucije
137
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XI. Brojanje otvaračevih poena
137
XI. BROJANJE OTVARA^EVIH POENA
Analiza bezadutskih sekvenci za brojanje-razvrstavanje poena
Lako je od nule do daljeg brojati otvara~eve poene ako je u nekom
trenutku za vreme licitacije on licitirao bezaduta. Imajte na umu da su
mnogi bezadutni liciti limitirani, koji zna~e da }e oni imati uzanu
razvrstanost-raspon obi~no tri poena. U po~etku pogledajmo neke sekvence
kod otvara~a koji postaje odigrava~ posle licitacije bezaduta u aukciji.
Prosta sekvenca od svih su za po~etak bilo da je licitirano jedan ili dva
bezaduta. Glavna stvar za prise}anje je svuda upotreba istih razvrstavanja.
Razvrstavanje 16-18 nije sasvim obi~no kod upotrebe. Postepeno postaje
popularnije 15-17 ili 15,5-17,5. Naravno, ako va{i protivnici upotrebljavaju
slab bezadut, njihovo razvrstavanje je 12-14. Preciznije rangiranje je 13-15.
Otvaranje sa dva bezaduta nije uvek obi~an-stalan 22-24. Mnogi eksperti
sada upotrebljavaju 20-22 ili 20-21, a sa ve{ta~kim otvaranjem 2 trefa
upotrebljavaju}i kao rebid 2 bezaduta, pokazuju ruku sa 22-24 ili 23-24
poena. Jednostavno je da morate znati kako va{i protivnici rangiraju poene
u bezadutu. Na turnirima, naravno, ta rangiranja su zapisana u
konvencionalnim kartama, ali je iznena|enje koliko mnogo igra~a nije briga
da provere to pre po~etka odbrane.
Razmotrimo ove obi~ne sekvence u kojima otvara~ licitira bezaduta i
postaje odigrava~.
1. Otvara~ Partner
Igraju}i moderan brid`, otvara~ ima 18-19 poena,
1
1
retko 20. On mo`e imati i 16-17 poena sa 6
2NT
3NT
karata u boji.
pas.
2. Otvara~ Partner
Skok u 3 bezaduta iznad (preko) drugog nivoa
1
2
partnera je odgovaraju}i (pribli`no snage) za 2
3NT
pas.
bezaduta u otvoru, dakle preko prvog nivoa
govora. To nije sign off, ve} ruka koja prema{a (prvi nivo govora) i
suvi{e je jaka za otvor 1 bezaduta.
3. Otvara~ Partner
1
1
1NT
pas.
Ovo je tako mnogo u upotrebi. Otvara~ ima 12-14
poena u visokim kartama, mogu}e 15 poena i
zavisan je u razvrstavanju da bi otvorio 1
bezaduta.
4. Otvara~ Partner
Ovo je jedna od rasprava o razli~itim gledi{tima
1
2
brid` eksperata. Neki upotrebljavaju ovo da bi
2NT
3NT
pokazali isto razvrstavanje kao u rebidu na jedan
pas.
bez aduta; drugi upotrebljavaju da poka`u ekstra
snagu, tipi~no 15-17 poena. Vi se jednostavno morate raspitati. Tako|e,
to nije r|ava ideja da pitate sopstvenog partnera (ako je on nov partner)
kako on igra ovu sekvencu.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XI. Brojanje otvaračevih poena
138
5. Otvara~ Partner Bilo kada da odgovara~ (partner) licitira ~etvrtu
1
2
novu boju on mora imati prili~no razloga u ruci
2
2
(iznad 10 poena u visokim kartama) i to je pitanje
2NT
3NT
otvara~u da da vi{e informacija. Kada onda
pas.
otvara~ minimalno licitira u bezadutu on
pokazuje minimalnu ruku, sa tipi~nom raspodelom 5 karata u piku i 4
karata u karonu.
6. Otvara~ Partner
1
2
2
2
3NT
pas.
U ovom slu~aju otvara~ ima mnogo vi{e od
minimuma - tipi~no 15-17 poena u visokim
kartama, i ponovo 5 karata pika i 4 karte u
karonu.
Zatim
ima sekvenci u kojima je
neophodno znati da li je poslednja odgovara~eva
licitacija forsing ili poziv (da bolje opi{ete list u ruci).
7. Otvara~ Partner Skok u 3 karo je forsing gde je te{ko znati da li je
1
1
otvara~ na minimumu ili ima ekstra vrednosti. Ako
1
3
se skok ne smatra forsingom, a otvara~ nema dve
3NT
pas.
karo karte, ali ima sliku u karonu i ima minimum
poena, mo`e dozvoliti da se igra karo. U stvarnosti mnogi igra~i
automatski rebidiraju 3NT na ovakvu sekvencu jer im to zvu~i kao
forsing za igru.
8. Otvara~ Partner Ponovo zavisi da li skok u 3 karo treba
1
1
smatrati forsingom ili ne. Otvrara~ mo`e da ima
1
3
siroma{an minimum; ili otvara~ mo`e da ima
3NT
pas.
malo ekstra poena. Sada pogledajmo nekoliko
sekvenci u kojima odgovara~ postaje odigrava~ i da vidimo kako mo`ete
izbrojati-proceniti njegove poene. Jedan od o~iglednih primera.
1. Otvara~ Partner Odgovara~ dr`i 6-9 poena u visokim kartama,
1
1NT
retko 10. [ta vi{e ako je bezadutni odgovor dat na
pas.
majorski otvor u licitaciji, ima dobrih {ansi da
odgovara~ ima nebalansiranu raspodelu u ruci. On mo`e nekad imati
{iken u partnerovoj boji! Me|utim odgovor 1NT na otvor 1 tref pokazuje
balansnu ruku. Neki upotre -bljavaju odgovor pokazuju}i 6-9, drugi 8-10,
ili neki jo{ 8/9-11! Saznajte.
2. Otvara~ Partner Odgovara~ ima 13-15 poena u visokim kartama
1
2NT
i, naravno, balansni list u ruci. O sekvenci
3NT
kao {to je ova, saznajte ako odgovara~ mo`e
imati ~etiri karte u majoru, ili je to u sistemu zabranjeno.
3. Otvara~ Partner Odgovara~ (partner) ima balansnu kartu bilo 161
3NT
17 ili 16-18 poena. Ponovo, saznajte da li je
pas.
mogu}e dr`ati ~etiri karte u majoru.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XI. Brojanje otvaračevih poena
139
4. Otvara~ Partner Najvi{e eksperata upotrebljava rebid 2NT kojim
1
1
odgovara~ pokazuje 11-12 poena u visokim
2
2NT
kartama, mo`da 10 sa dobrom 5 - karatnom
pas.
bojom. To nije forsing i ovde otvara~ sa minimumom mo`e da pasira. Ako va{i protivnici upotrebljavaju ovaj rebid
razli~ito trebalo bi da alertuju.
5. Otvara~ Partner Rebid 2NT od strane odgovara~a, po{to je
1
2
otvara~ pokazao istu snagu posle prvog i
2
2NT
drugog govora, pokazuje da on ima 10/11-12
pas.
poena u visokim kartama, mo`e se shvatiti da
ima singl u hercu.
6. Otvara~ Partner
--pas
1
2NT
pas.
Skok u 2 bezaduta posle pasa partnera u prvoj
rundi pokazuje da ruka partnera ima 11-12
poena u visokim kartama, sa balansnim listom i
to nije forsing.
7. Otvara~ Partner Skok u 3 bezaduta u drugoj rundi jednak je
1
1
izvornom skoku sa 2 bezaduta. Drugim re~ima,
1
3NT
odgovara~ ima 13-15 poena sa balans listom.
pas.
Mo`da ima 5 karata u herc boji, ali mali
dubl u piku, pa stoga u prvoj rundi nije odmah sko~io u 2 bezaduta.
Samo siroma{ni duhom izgubili bi ovaj raspored a imaju 16-18 poena.
Kada otvara~ u rebidu poka`e ekstra snagu on mo`e dobiti malu
predstavu (sliku) o “zgusnutom” rasporedu odgovara~evih poena.
8. Otvara~ Partner Otvara~ je naklonjen (sposoban) za licit 3
1
1
bezaduta na mig partnera i igra~ se nada da
3
3NT
donese {tihove u karonu i vi{e poena za neki vi{i
pas
zalogaj. Stoga ponovo on mo`e imati rezona u
ruci - vi{e od 12-13 poena u visokim kartama - ili prosto taktizirati sa
pesimisti~kim pogledom na slem, mo`da dr`e}i singl u kari.
9. Otvara~ Partner Ovoga puta otvara~ je forsirao za igru. Otvara~
1
1
ima u ruci 20 poena, a raspon je odgovara~a 6-10
3
3NT
poena ili razumljivih 11 poena u visokim
pas.
kartama. Me|utim,
kada odbrana ne zna
kvantitet, osobito u raber brid`u, predpostavite
da je odgovara~ (partner) na minimumu i igra mo`e biti oborena svakog
trenutka. Na `alost u turnirskoj igri vi ne mo`ete sebi dopustiti luksuz
predpostavci, za preventivni over {tih koji je upravo vitalan za ru{enje
kontrakta.
10 .Otvara~ Partner Otvara~ nije mogao licitirati slabije. Odgovara~
1
1
koji to zna ipak licitira za igru. On je jak.
2
3
Verovatno 13-16 poena.
3
3NT
pas.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XI. Brojanje otvaračevih poena
140
Analiti~ko brojanje poena u kontraktima u boji
Najlak{i put da to u~inite je da klasifikujete ruku otvara~a u jednu
od ~etiri grupa sa visokim kartama:
Minimum u otvoru ima: 11/12-15 poena u viskokim kartama.
Srednji otvor ima: 15/16-18 poena u visokim kartama
Jak optvor ima: 18-21 poen u visokim kartama.
Izuzetno jak otvor ima jo{ vi{e poena.
U najve}em broju slu~ajeva otvara~i u rebidu }e pokazati
njihovu snagu (ili distribuciju). Strpljivo pogledajte.
1 .Otvara~
1
2
Partner
1
pas.
Otvara~ ima minimum 6 karata u hercu. On
rukovodi u njegovoj izvornoj boji.
2 .Otvara~
1
2
pas.
Partner
1
2
3. Otvara~
1
2
3NT
Partner
1
3
pas.
Otvara~ je ili srednje ili jake snage. On ima
verovatno 5 karona, 4 herca i 3 grozni~ava
pika.
4 .Otvara~
1
3
4
Partner
1NT
3
pas.
Ovoga puta otvara~ definitivno ima jaku kartu.
On tako|e ima 5 pikova i 5 her~eva. Odgovara~
ima verovatno dva pika i tri herca.
Kada otvara~ licitira dve boje (bez reversiranja)
on mo`e imati minimum poena ili je srednje
ja~ine. Cekaju}i tre}i poziv sazna}e se {ta
ima. U ovom slu~aju on je na minimumu. Ako
odgovara~ pasira
2 trefa vi ste u mraku pri odbrani.
Odgovara~eva raspodela poena u licitaciji u boji
Skala odgovara~evih (partnerovih) poena je slede}a:
Minimum ruka ima: 6-9 poena u visokim kartama.
Srednja ruka ima: 10-12 poena u visokim kartama.
Ruka za forsing za igru: 12-15/16 poena u visokim kartama.
Ruka za licit za slem: 15/16-18 poena u visokim kartama.
“Zaboravite” ruku sa 19 ili vi{e poena u visokim kartama.
Ako je odgovara~eva prva licitacija u novoj boji nemogu}e je prosuditi
ta~nu snagu. Bilo kada, momenat otvaraju}e licitacije limitira njegovu
ruku. On mora da se u{an~i.
1 .Otvara~ Partner
Odgovara~ ima minimum sa 6 karata u piku (ili
1
1
5 vrlo dobrih pikova).
2
2
pas.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XI. Brojanje otvaračevih poena
141
2 . Otvara~ Partner
1
1
2
3
4
pas.
Odgovara~ je sa srednjom snagom sa najmanje
6 karata u piku. Neki igraju ovu sekvencu kao
forsing za igru, u kom slu~aju odgovara~eva
ruka ima bilo srednju ja~inu ili ja~inu za igru
na man{u.
3 . Otvara~ Partner
1
1
1NT
4
pas.
Odgovara~ je jak za igru
najmanje 6 karata u hercu.
na
man{u,
sa
4 . Otvara~ Partner Logi~no, da odgovara~ ima kartu ja~ine da
1
2
krene na slem. Me|utim mnogi igra~i u ulozi
3
3NT
partnera jo{ ovu sekvencu upotrebljavaju da
pas.
poka`u kao da su “zaboravili to”.
Njima izgleda da ako su oni “zaboravili na to”, njihova ruka treba da
poka`e snagu za slem i ne daju {ansu otvara~u da pasira.
VI[E OBJA[NJENJA ZA PREBROJAVANJE ODIGRAVA^EVIH POENA
1. U dragocenom vodi~u za odlu~ivanje za najbolju odbranu stoji:
Kada se karte polo`e na sto, saberite va{e poene u visokim kartama sa
poenima na stolu i onda razmotrite u totalu koliko odigrava~ pribli`no
mo`e imati poena (setite se odigrava~ }e obi~no pokazati domet poenske
snage za vreme licitacije). Sada to odbite od totalnih 40 poena i vi }ete znati
sa koliko poena raspola`e va{ partner (kolika je njegova ja~ina). Ustvari to
je mnogo lak{e nego {to izgleda.
Licitacija:
Svi
 KQ93 (statista)
South West North East
u zoni
 42
1NT pas 2 pas
Delilac
 KQJ10
2 pas
6 pas
pas pas.
South
 K52
Istina, North je licitirao
N
 72
 J54
zlo~esto (okrutno). Sigurno on
zna
da partneru mogu
W E 3
Q1098765
nedostajati
dva asa, ali to je
S
8
 A753
istorija. Ideja je boriti se da se
 763
 QJ1098
obori kontrakt 6 pika.
Gledaju}i na dijagram to je
 A1086
lako.
East dobija {tih sa
Atak
 AKJ
asom karo i vra}a karo kojeg
West
 9642
West se~e. [ta je problem?
Problem je da mnogi igrači na
8.
 A4
East-u (koji nisu ~itali ovaj deo) promene u drugom {tihu na herc boju,
ili su na isku{enju da odigraju damu tref, pla{e}i se da atak Westa nije
iz singla. Oni se nadaju kada uklju~e boju da njihov partner u prvom
{tihu ima boju.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XI. Brojanje otvaračevih poena
142
Pre pravljena plana za igru East bi trebalo da doda njegovim poenima
poene statiste, koji mu daju ra~unicu da on i statista imaju 22 poena.
Odigrava~ mo`e imati oko 16 poena, {to ukupno ~ini do 38 poena. To zna~i
da najvi{e {to mo`e imati partner je da ima damu. Uzimaju}i to kao bazu za
njegovu odbranu, East vidi da je najbolja {ansa da u drugom {tihu polo`i
karo na se~u pre nego da dostigne nemogu}e zvezde.
Dobri odbranbeni igra~i uvek dr`e trag (tragaju) o broju poena u visokim
kartama otvara~a kako bi otkrili {ta otvara~ ima. Na primer, ako je
odigrava~ za vreme licitacije pokazao 13-15 poena a ima stvarno za vreme
igre 12, tu je o~igledno da ne dr`i nekog odsutnog asa. Istina to je skoro
nemogu}e za odbranu da ta~no spolja to prosudi.
E-W
Licitacija:
 KJ987 (statista)
North East South West
u zoni
 AK3
1 pas 1NT svi pas.
 98
Delilac
West atakuje 6 karo, partner
 Q109
North
stavlja kralja, a South asa. West je
N
 A105
 432
ve} znao da je South startovao sa 6
W
E  1076
 Q98
poena u visokim kartama u karonu
S
 J10765
K
ne ostavljaju}i prostora za mnogo
 K5
 AJ6432
vi{e (East je igrao kralja karo ~ime
 Q6
je porekao da ima damu).
U
Atak
 5432
drugom {tihu South je iza{ao sa
West
 AQ432
damom pik. Sada West zna da
South ima 8 poena u visokim
6.
 87
kartama a to ostavlja traga da je as trefkartama,
kod East-a.
a to a to ostavlja traga da je
as tref kod East-a.
Predpostavimo da je West propustio prvog pika i uzeo pika u drugoj rundi.
On mo`e izbrojati sigurnih osam {tihova kod odigrava~a: 2 u kari, 2 u hercu
i 4 u piku. O~igledno, ako ima neke nade da se obori kontrakt njegov
partner (East) morao bi da ima asa i d`eka u trefu i potrebnu du`inu. Ni{ta
ne smeta da se to poku{a. U ~etvrtom {tihu West pravi promenu (po{to je u
tre}em uzeo pika) i igra kralja trefa-nije bilo potrebe biti hrabar i misliti o
tome, i to je ozezbedilo 6 karata u trefu (ohrabruju}e je to da su tri niske
karte pro{le, tj. da North ima samo 3 trefa), tako da nastavljanje sa trefom
donosi odbrani 6 {tihova u trefu, ~ime je kontrakt oboren za jedan {tih.
Samo te{ko}e u odbrani su kad partner ne licitira boju, a kod isticanja boje
vi znate {ta on ima u svakom slu~aju!
U prethodnom primeru ataker je mogao re}i njegovom partneru da mu je
prvi {tih pomogao u prebrojavanju poena koje ima otvara~ i {ta ima u tojtref boji. ^esto, ataker napada boju u kojoj odigrava~ dr`i visoke karte u
toj boji, osobito kad se atakuje honerom.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XI. Brojanje otvaračevih poena
143
Licitacija:
 43 (statista)
North East South West
 AKJ2
1NT pas 2
pas
 AQJ10
3 pas 4 svi pas
West atakuje damom pik. Mo`da
 Q98
se vi ne bi slo`ili sa North-ovom
N
 QJ107
 9862
licitacijom, ali to nije problem
ovde. Kada je West napao damom
W
E  Q63
5
East je znao da South ima A-K u
S
 986
 K75
piku, a zato nema asa u trefu, jer
 A10432
 KJ6
je njegova licitacija slaba. (East
igra 2 pik u prvom {tihu i ostavlja
 AK5
West-a u tajnosti. Nemojte dati
Atak
 109874
signal u ovoj situaciji. Tu mora
West
 432
biti daleko va`nije re}i partneru
kada nemate honera u piku.
Q.
 75
U drugom {tihu ide karo do dame i kralja. Igra~ koji nema briga {ta }e
uraditi, u ovom momentu vra}a pika. Me|utim, vi }ete vratiti trefa (6), jer
znate da va{ partner ima asa (zapazite, da ako ne vratite trefa odigrava~
mo`e iz ruke odbaciti luzera u trefu na stitistinog ~etvrtog karona posle
uzimanja dva visoka aduta).
Svi
u zoni
Delilac
BROJANJE OTVARA^EVIH POENA
♠
♥
♦
♣
10987
K92
K5
10854
PRIMERI ZA U^ENJE
♠
Q6
♠
KQJ
♥
J854
♥
AJ3
♦
QJ42
♦
K852
♣
AKJ
♣
763
N
W
S
E
(statista)
♠
♥
♦
♣
J542
7
A983
Q962
♠
♥
♦
♣
A5
KQ10942
Q64
K5
N
W
E
S
♠
AK3
♠
109876
♥
AQ1063
♥
5
♦
1076
♦
AJ3
(statista)
♠
♥
♦
♣
73
I. Niko u zoni Delilac South
Atak West 10♣.
♣
AQ84
II. N-S u zoni Delilac South
Atak West K♣.
Licitacija: North East South West
1♦
pas 1♥ pas
2♥ pas 4♥ svi pas
Licitacija: North East South West
1 ♥ pas 1♠
pas
2♠
pas 4♠
svi pas.
♣
432
876
1097
J1092
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XI. Brojanje otvaračevih poena
144
Obja{njenje igre
I. Posle statistinog uzimanja damom pik, i odigranog d`eka herca do Westovog kralja, West, ako je u dru{tvu (skupu) razumeo da odigrava~ ima A-K
u piku i A-Q u hercu, West-ov slede}i korak je da shvati ako South tako|e
ima asa u kari: (1) ruka (odigrava~) nikad ne}e biti oborena i (2) South je
mogao licitirati agresivnije sa 17 poena i jakih 5 karata u boji (South mora
imati 5 karata u hercu jer on ne bi sko~io bez saznanja da North ima 4
herca). West menja napadaju}i kraljem karo i obara kontrakt.
II. West je prebrojao 28 poena izme|u njegove ruke i karata na stolu, i zna
da South ima jaku ruku (tipi~no 11 ili vi{e poena da bi sko~io posle
jednostavnog povi{enja). Zato je uzaludno da tra`i asa ili kralja u
partnerovoj ruci. Bolji plan za odbranu je pasivnost. On uzima asa u piku i
vra}a pika. Kasnije, bilo da se finesira karo ili tref ima ulaz u ruku i izlaz sa
istom bojom, odbijaju}i da otvori (razbije) bilo koju novu boju za
odigrava~a, koji, vi znate, ima sve ostale jake visoke karte. Igraju}i na taj
na~in, odigrava~ }e morati da poga|a da li vi imate dubl kralja u trefu a na
igru asa pa mala u trefu bi}e nateran.
PRIMERI ZA U^ENJE
Licitacija:
J104
South West North East
♥
J104
1 pas 2 pas
(statista)
♦
2 pas 3 pas
KQ
4 svi pas.
♣ AKJ84
Obja{njenje igre
♠
♠ A986
KQ2
III. Posle uzimanja odbrane tri pika,
N
♥
♥
Q
6532
W
E
zavr{avaju}i kod East-a, on vidi da
♦
♦
10842
953
S
South nema honera u crnim bojama
♣ 109653
♣
Q7
i mora imati najmanje asa u karonu
♠
753
karonu i asa- kralja u hercu da bi
♥ AK987
otvorio licitaciju. East-ova najbolja
♦
{ansa je da vrati ~etvrtog pika,
AJ76
nadaju}i se da partner ima singl
♣
2
damu u hercu. On ima!
III. Niko u zoni Delilac South
Atak West K♠.
Odigrava~ mo`e jo{ uvek u~initi to da se~e visoko (i zveknuti dole) jer
njegovi preostali aduti visoki, ali ako to u~ini, ma ko vi ili va{ partner
zasedate suvi{e blisko (u adutima) do stola (imate ih vi{e nego sto).
♠
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XI. Brojanje otvaračevih poena
145
632
♥
Q84
(statista)
♦
A75
♣ KQJ10
♠ J1098
♠
754
N
♥
♥ KJ75
A96
W
E
♦
♦ K102
863
S
♣
♣
982
765
♠
AKQ
♥
1032
♦
QJ84
♣
A43
IV. Svi u zoni Delilac South
Atak West J.
♠
Licitacija:
South West North East
1NT pas 3NT pas
pas pas.
Obja{njenje igre
IV.Odigrava~ uzima atakovanu kartu i igra damu karo. Tako je dao sve
informacije East-u koje su mu potrebne. On mo`e iz ataka South-a
zaklju~iti da ima 9 poena u visokim kartama u piku i ako odigrava~
ignori{e tref boju on o~evidno ima asa. Tako dolazi do 13 poena sa
damom u karonu ~ini 15 poena. Zato West mora imati asa u hercu
(ukoliko je South propustio poene). Dakle, posle uzimanja kraljem u
karonu East menja boju i igra mali herc i odbranbeni skor je: uzeta ~etiri
herca i karo, koji obara kontrakt za jedan {tih.
BROJANJE OTVARA^EVIH POENA - PROBLEMI I RE[ENJA
U rangiranju triju položaja i ocene otvaračevih visokih jakih karata
pogledajmo sekvence na sledećim stranama. Takođe, šta znate o otvara
čevoj distribuciji?
1.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XI. Brojanje otvaračevih poena
146
Problemi
a) Otvara~ Partner
1
1
2
4
pas.
b) Otvara~ Partner
1
1
3
4
c) Otvara~ Partner
1
1
2
3
pas
d) Otvara~ Partner
1
1
2NT
3
3NT
pas
e) Otvara~ Partner
2*
2
2NT
3NT
pas * ve{ta~ki otvor i
forsing.
f) Otvara~ Partner
2*
4
pas

slabo 2 u piku.
g) Otvara~ Partner
1
1
2
2
3NT
pas.
h) Otvara~ Partner
pas
1
2
pas
i) Otvara~ Partner
pas
1
1
2
2NT
pas.
j) Otvara~ Partner
1
1
1
2
2NT
pas.
k) Otvara~ Partner
1
1
3NT
pas .
l) Otvara~
Partner
1
2
3
3
4
pas.
m) Otvara~ Partner
1
1
1NT
4
pas.
Rešenja
U rangiranju truju položaja i ocene otvaračevih visokih
jakih karata pogledajmo sekvence u levoj koloni. Takođe,
šta znate o otvaračevoj distribuciji?
a) 11/12-14 Najmanje 6 karata u hercu.
b) 14/15-17 Najmanje 6 karata u hercu.
c)
12-14. Tri pika i najmanje 4 trefa. Neki igraju ovu
sekvencu kao forsing, drugi ne.
d)
18-19 Otvara~ ima manje od 3 pika.
e)
22-24 Balansna karta.
f)
7/8-10 Najmanje 6 pikova. Neki otvaraju i sa manje ali
to nije preporu~ljivo.
g)
Najmanje 5 karona i 4 herca i 3 pika. Sa 17-18 poena
otvara~ bi verovatno rebidirao 2NT.
h)
9-11 Ovde je partner otvara~; vi mo`ete imati 4 trefa,
obi~no vi{e.
i)
15-17 Na partnerov otvor vi obi~no imate ~etiri herca.
17-18 Bilo drugi herc fit, ili dobra sopstvena boja
(verovatno karo).
j)
k)
l)
15-17 Duga solidna tref boja. Neki ovo igraju da
poka`u 20-21 poen, i da imaju jednu zapa`enu snagu.
15-17/18 Najmanje 5 karata u piku. Sa vi{e poena
otvara~ mo`e poku{ati da ide na slem.
m) 12-14/15 Partner ima najmanje 6 karata u piku.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XI. Brojanje otvaračevih poena
147
Problemi
n) Otvara~ Partner
1
2NT
3NT
pas
o) Otvara~ Partner
1
1
1
2NT
3NT
pas.
p) Otvara~ Partner
1
2
3
4
pas.
q) Otvara~ Partner
1
2
2
3
pas.
r) Otvara~ Partner
1
1
2
3
pas.
s) Otvara~ Partner
1NT
4NT
pas
t) Otvara~ Partner
1
1
3
3
3NT
pas.
u) Otvara~ Partner
1
1
4
pas.
v) Otvara~ Partner
2NT
3
3
4
pas.
w) Otvara~ Partner
1
2
3
3
pas.
x) Otvara~ Partner
1
2
2
3NT
pas.
y) Otvara~ Partner
1
1NT
2
2NT
pas.
z) Otvara~ Partner
1
1
2
2
2NT
3
svi pas.
Rešenja
n) 13-15 Balansna karta. Ispitati ako odgovara~ ima 4
karte u majoru. To bi odbrani olak{alo posao.
o) 10-12 Balansna karta sa samo 10
poena i 5 karata u boji verovatno.
p) 15-17 Jasna upadljivo skokovita promena, sa najmanje
5
karata u hercu.
q) 8-10. Najmanje 6 trefa, ~esto 7.
r)
9-11 Najmanje 6 pikova. Neki igraju ovu sekvencu kao
forsing, drugi ne.
15-16 Balansna karta. Sa vi{e honera otvara~ ide na
slem.
t) 18-20 Otvara~ nema mnogo u piku. Najmanje
5 karona i 4 trefa.
s)
16-18/19 Najmanje 6 ili 7 her~eva.
Vi{e her~eva manje poena.
v) 20-22 Najmanje 4 herca. Neki igraju 22-24, drugi 2122, a neki 21-23. Saznajte.
u)
15-17 Najmanje 5 pikova. Otvara~ je poku{ao igru, ali
odgovora~ ~ini sign off. Ako je otvara~ bio ja~i on
bi licitirao 4 pika.
x) 13-15 Partner ima manje nego 3 herca.
w)
y)
9-10 Tipi~ni dubl stoper u nelicitiranoj boji.
z)
5-7 Najmanje 6 ili 7 karata u piku, ali vrlo slaba ruka.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XII. Brojanje odigravačevih {tihova
148
XII. BROJANJE ODIGRAVA^EVIH [TIHOVA
Postoje ~etiri faktora za razmatranje pri brojanju odigrava~evih {tihova:
1 Licitacija
2 Atak
3 Karte na stolu
4 Partnerova signalizacija i odbacivanje.
I.
Licitacija
Uporedimo ove dve sekvence:
a) South North b) South North
Vi dr`ite slede}e karte:
1NT 2NT
1
1
 KQ6  K10432  Q52  73.
3NT pas
3
3
[ta }ete atakovati?
Protiv sekvece “a” atakujte 3. Za{to?
Zato {to nema duge boje bilo u rukama odigrava~a koji se obi~no mora boriti
za 9 {tihova, normalno prepu{taju}i atak u drugoj, tre}oj ili ~etvrtoj rundi.
Zato vi morate u~vrstiti va{u boju herc pre nego odigrava~ u~vrsti njegove
{tihove u drugim bojama.
Me|utim kod sekvence “b” nije ispravno atakovati 3 herc. Ovde ruke oba
igra~a (protivnika) imaju duge boje, i ako je tako, vi dobijate {ansu samo
jednom. Jasno je da vi morate {tihove uzeti brzo, i najbolja {ansa je da
atakujete kraljem iz pika. Ovaj na~in rezonovanja je upotrebljiv u svako
vreme bilo da se zna da statista ili odigrava~ imaju dugu jaku boju. Atak!
Kada nijedan igra~ nema dugu boju, u~inite vi{e pasivan atak - mo`da
~etvrtom najvi{om iz va{e najdu`e boje.
II. Atak
Partnerov atak, naro~ito ako je to honerska karta, jasan je za vas na
tre}oj poziciji i vi mo`ete izbrojati odigrava~eve {tihove u toj boji.
Predpostavimo da se branite u bezadutskom kontraktu i pratite dva
slede}a dijagrama:
 75 (statista)
West atakuje damu pik i East odmah zna da
N
odigrava~ ta~no dolazi do jednog {tiha.
 Q W E  A82
 75 (statista)
Ovog puta West atakuje d`eka pika. Predposta
N
vimo da vi igrate atak d`ekom pori}u}i visokog
 J W E  A82
honera, vi znate da otvara~ ima dva {tiha u piku.
Ako vi ne upotreblavate ovu konvenciju vi ne bi mogli izbrojati otvara~eve
{tihove, zbog partnerove mogu}nosti da atakuje iz KJ10 (videti “Atak protiv
bez aduta).
 82 (statista) West atakuje 6; East uzima asom i vra}a 9 do SouthN
ovog kralja. Koju kartu bi trebalo da odigra West?
 J1076 W E  A94 West treba da odigra d`eka pori}u}i da ima damu
S
~ime daje mogu}nost East-u da prebroji odigrava
 KQ53
~eve {tihove. Ako West igra 7, istina on daje East-u
mogu}nost da broji, ali je mnogo va`nije za East-a da zna ko ima damu.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XII. Brojanje odigravačevih {tihova
149
 54 (statista)
N
 Q9873 W E  1062
S
 AKJ
West atakuje 7, a East 10 koju uzima South sa
d`ekom. U tom momentu West zna da South u su{tini
ima tri {tiha. East, me|utim, ne mo`e pro~itati
poziciju.
Predpostavimo da East dobija atak i da vra}a 6 i
West igra damu.
KADA ATAKER IGRA HONEROM ISPOD ODIGRAVA^EVOG HONERA,
U BOJI KOJU JE ATAKER VE] NAPAO, ON PORI^E VI[EG HONERA.
TO DAJE PARTNERU MOGU]NOST DA PREBROJI ODIGRAVA^EVE
[TIHOVE U TOJ BOJI.
Dalje, {ta vi{e, ako West ima {anse da se ranije odbaci i odabere za
odbacivanje pika, on damom pokazuje partneru njegovu izvornu boju koju
dr`i. Primetite da ova na izgled fal{ odbacivanja nikada ne ko{taju {tih. Pored
jednostavnog odbacivanja najvi{e karte u preostaloj sekvenci vi dajete
partneru punu informaciju.
U poslednjem primeru, ako West jednostavno prati sa 3, slede}i put igraju}i u
boji (predpostavite da je odigrava~ igrao kralja), East mo`e igrati (smatrati)
kao da West ima A9873. Iz prethodnog primera mi vidimo kako ataker
poma`e njegovom partneru. Tre}a ruka mo`e vratiti dobrotom.
 763 (statista) West atakuje d`ekom u piku i East odmah zna da
N
odigrava~ ima tri {tiha u piku. East igra 2 da
 J1094 W E  852 porekne da ima honera. Sada West zna da South
S
ima tri top karte u piku. Neki igra~i tvrdoglavo
 AKQ
igraju 5 (drugu kartu po visini) u ovim situacijama,
daju}i Westu razlog da veruje da East ima, mo`da, Q52 ili K52. U delu
“Signali protiv bezadutskih kontrakata” bilo je spomenuto da kada ataker igra
malom kartom i statista dobije {tih sa damom ili manjom kartom partner
atakera (koji obavezno zna da nema visokog honera ili ina~e bi bio odigran)
daje du`inski signal. Ovo omogu}ava atakeru da odmeri distribuciju u boji
plus broj raspolo`ivih {tihova odigrava~a.
.
 KJ10 (statista)
West atakuje 3, statista igra 10, a East 2, pokazu
N
ju}i neparan broj karata. West odmah zna da je
 A983 W E  762
raspodela 4-3-3-3 i da ima {anse da razvije njegovu
S
dugu boju u piku.
 Q54
Uporedite prethodni dijagram sa ovim:
 KJ10 (statista)
N
 A983 W E  72
S
 Q654
Protiv West-ovog ataka sa 3 statista igra 10, ali,
ovoga puta East igra 7. Po{to se 7 mo`e razumeti
da je to East-ova najvi{a spot karta, West zna da
je East dubl i da je odigrava~ startovao sa
~etiri karte sa damom.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XII. Brojanje odigravačevih {tihova
150
III. Karte statiste na stolu
Okretanje va{eg vrata uglovima stola osvrtanjem na levo ili desno
omogu}ava da pogledate ka stolu (statisti). Gledaju}i na sto (statistine karte) i
pa`ljivim razmatranjem va{ih rezonskih ideja mo`ete dobiti zalogaj za
izuzetnu odbranu od kontrakta. Na primer: ako statista povisi jedan
bezaduta na tri sa:
 Q543  AQ5  Q65 J65 {anse u odbrani nisu svetle.
Odigrava~ }e verovatno igrati kontrakt sa ukupno 27 ili 28 poena.
Me|utim, ako vi sedite iza statiste (stola) dr`e}i list:
 KJ9x  KJx  xx  xxxx vi imate d obre {anse da oborite kontrakt
po{to su oba majora u boji dame na stolu mrtve, jer vi dr`ite te boje. Drugim
re~ima, to je kao da statista ima 7 poena umesto 11.
Preokre}u}i (da vi sedite ispred statiste), 7 poena (ranije razmatranje)
statista sada igra kao sa 11 poena jer svi impasi uspevaju. Su{tina je da vi
morate shvatiti razmatranje va{e ruke u relaciji sa statistom. [tihovi su
tako|e ubrojani u ovom modalitetu (pode{avanju).
Mi smo ve} videli kako se broje {tihovii kada partner atakuje u boji.
Kako poku{ati brojati {tihove u spoljnoj boji.
a ) North (statista)
Kada statista ima dugu boju va`no je da odbrana
 AQJ10xx
brzo sazna koliko je mogu}e {tihova uzeti u toj boji.
East (vi)
U ovom slu~aju, ukoliko je South singl ili {iken
 xxx
({to vi morate usloviti okolnostima tokom licitacije),
brojte odigravačeve {tihove kao 6 {tihova u trefu.
b ) North (statista)
Ovde }e biti razlike za odigrava~a u realizaciji vi{e
 AQ1054 East (vi) od jednog {tiha u trefu, mo`da dva ako on ima
 KJ92 dovoljno ulaza na sto i vremena da razvije boju.
Su{tina je, East zna da je statista dug u boji i ho}e li prinos (dobit) biti mali ili
nikakav - ali {ta je sa West-om?
Dosta neobi~no, East-ova odbrana kazuje mu! Ako East prihvati pasivnu
liniju odbrane i neuspani~i se atakom u novoj boji, West }e dobiti poruku da
ni{ta ne brine oko podru~ja (boje) u trefu. U drugoj ruci, ako East ima tri
mala trefa a izgleda da isto trefova dr`i statista, on (West) prebroji
otvara~eva pet {tiha u trefu i njegova odbrana mora postati agresivnija u
promeni boje, ~ime upozorava partnera da se pla{i du`ine u trefu.
c ) North (statista)
Kad bilo kada odbrana ugleda jaku boju na stolu,
 KQJ10x East (vi) propu{taju}i asa, ona ne mo`e biti sigurna ko
 xxx dr`i asa. Me|utim, kako se igra razvija, to postaje
o~igledno. Ako odigrava~, na primer, izbegava boju, on mora imati asa. Ako
nema asa on bi sigurno atakovao boju koliko br`e je to mogu}e da u~vrsti
{tihove u toj boji. Tako East broji odigrava~eve {tihove da ima ~etiri ili pet
{tihova u trefu, zavisno od toga da li je ili nije atakovana boja. Isti rezon
postoji u slu~aju kada u dugoj boji nedostaje kralj na stolu.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XII. Brojanje odigravačevih {tihova
151
d ) North (statista)
U po~etku West ne mo`e biti siguran ko ima
 AQJ10x
kralja tref. Ako odigrava~ atakuje boju odmah
West (vi)
East skoro sigurno ima kralja. Ako odigrava~ sam
 xxx
Propusti boju(ne atakuje istu) onda je verovatno
da odigrava~ ima kralja. Pogledajte deo “Zaklju~ak”.Razli~it problem
nastaje u proceni odigrava~evih {tihova kada statista ima kratku boju.
Zavisno od licitacije, odigrava~ mo`e imati bilo od
e ) North (statista)
dva do sedam {tihova u trefu.
 AQ2
East (vi)
 J65
f ) North (statista)
Ovo je jedan od lak{ih slu~ajeva. Odigrava~ ima
 KQ5 East (vi)
bilo dva ili tri {tiha u trefu zavisno od toga ko
 J10762 ima asa.
Te`e je izbrojati sve {tihove u boji u kojoj statista ima nekoliko malih
karata.
g ) North (statista)
Predpostavimo da je odigrava~ licitirao trefa i tu je
 654
te{ko prosuditi poziciju u trefu. Me|utim, bolje je
East (vi)
imati kratko}u, koja zna~i da partner ima du`inu
3
(a nadati se snagu) iza idigrava~a, nego imati, na
primer Qxx ispred licitatora.
IV.
Partnerovi signali i odbacivanje
Brojanje {tihova mo`e biti olak{ano gledaju}i pa`ljivo partnerove
karte.
Svi
 J43 (statista)
Licitacija:North East South West
u zoni
 AJ8
1
pas 1 pas
Delilac
 76
2
pas 4 svi pas
 AKJ108
East dobija prva dva {tiha u piku,
prime}uju}i da je partner u drugoj rundi
108752
N
 AKQ
bacio 2 pik. Visoka - niska karta indicira 2
4
W E  32
ili 5 karata (po modernom shvatanju o
 Q8532
S
 A94
~emu je ranije bilo re}i za promi{ljene
 Q6
 97432
igra~e), i partner ataker misli da to ne}e
 96
i}i na osnovu licitacije. U ovom slu~aju,
Atak
 KQ109765
West mora imati 5 karata u piku, ili inače
West
 KJ10
ako je atakovao iz dubla, South bi star5.
5
tovao sa 5 karata pika, {to bi bilo nespojivo sa licitacijom.
Ako je East pravi (realan) igra~ on }e promeniti boju u tre}em {tihu igraju}i
malog karona. South je spreman da finesira d`ekom (South je video da East
ima visokog honera u piku tako da }e probati da na|e asa karo kod West-a)
{to rezultira jednim {tihom pada posle West-ovog uzimanja damom karo i
vra}anjem karona do partnerovog (East-ovog) asa.
Re{enje ove odbrane je bilo da je East znao da uzme dva {tiha u piku. Da je
West igrao vi{om kartom u piku u drugom {tihu, East bi jednostavno
probao da uzme tri {tiha u piku i jedan karo, znaju}i da je West startovao
sa samo 3 ili 4 pika i zaklju~io bi da otvara~ dr`i najmanje tri pika ({to nije
ta~no).
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XII. Brojanje odigravačevih {tihova
152
Drugi problem da odigravanje odbrane napreduje godinama se vidi iz slede}eg
dijagrama:
Svi
 75 (statista)
Licitacija:North East South West
u zoni
 AKQ
1♣ pas 2NT pas
Delilac
 94
3NT svi pas.
North
 QJ10964
South uzima prvi {tih sa kraljem karo. U
 K1082
N
 AJ63
igri bezaduta je daleko varljivije - lukavije
 32
W E  10987
(da
prevari protivnike) za odigrava~a kada
 Q8753
S
 J62
dr`i A-K u boji da uzme {tih sa kraljem,
 K2
 75
naro~ito kada ima bezna~ajni stoper u drugoj
 Q94
boji konkretno u piku.Ako odigrava~ uzme asom
Atak
 J643
to probudi sumnju, jer bi on verovatn o dr`ao
West
 AK10
5.
 A83
vi{e ako bi imao samo stopera u asu.
U drugom {tihu South prelazi na visokog herca i
ga, gube}i
probajući
impas
u trefu. Gledaju}i sa West-ovog uzima
polo`aja
odigrava~
ima najmanje
10 {tihova
u ostalim bojama van pikovske boje (on zna partnerovu poziciju u karonu
kada je odigrao d`eka;on mo`e videti tri {tiha odigrava~a u hercu i pet
{tihova u trefu).
O~igledno West mora promeniti na pika nadaju}i se da uzmu ~etiri {tiha u
piku. Tako West menja boju igraju}i 2 pik, East dobija {tih asom i vra}a
karo, West-ovu prvobitnu boju!! Odigrava~ uzima 11 {tihova.
Kakva je gre{ka? Vi ka`ete da je East napravio gre{ku onda kada je
vratitio karo da bi obori kontrakt. Poenta je: kako da East zna da li da
vrati partnerovu izvornu boju (karo) ili njegovu drugu boju? Opustite se,
ima pravilo koje pokriva to te{ko pitanje (taj zadatak).
KADA PARTNER NAPRAVI PROMENU MALOM KARTOM U NOVOJ BOJI
(MALA OD HONERA) ON @ELI DA MU SE VRATI DRUGA BOJA; KADA
PARTNER PROMENI VISOKOM KARTOM U NOVOJ BOJI (VRH NI^EGA)
ON @ELI DA MU SE VRATI PRVOBITNA BOJA.
Da je West startovao sa ne~im kao A10xxx u karonu i Q7xx ili 107xx u piku
on bi promenio na 7 u piku, pokazuju}i da nije zainteresovan u toj boji.
Teorija pored ovog pravila je sli~na (istovetna) jednoj diskusiji u delu knjige
“Atak protiv bezaduta”. Tu je bilo spomenuto da dr`e}i kao: AQJ9
10873  953  76 i atakuju}i protiv licitacije 1NT-3NT podesan je atak 8
herc. Time se ka`e partneru da ste slabi u toj boji za atakovanje i imate jaku
boju (obi~no 4 karte) i da protiv volje ne `elite atakovati izvornu (dobru)
boju jer se bojite da date nepotrebno {tih protivniku.
Treba primetiti ovde da je mnogo lak{e brojanje otvara~evih {tihova u
bezadutu nego brojati njegove {tihove u kontraktu u boji - jer postoji
mogu}nost se~enja.
Ni{ta manje, to mora biti u~injeno u ovde jednom na~inu brojanja {tihova u
kontraktu u boji - tj. {tihova koji se ti~u aduta u boji:
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XII. Brojanje odigravačevih {tihova
153
 432 (statista)
South ovla{}eno mo`e imati pet {tihova u adutu
N
(piku) ako izbaci adute. Ako odbrana uspe da ga
 106 W E  J75
prinudi da se~e iz duge ruke (South-ove ruke),
S
on ne posti`e cilj jer bi mogao napraviti manje
 AKQ98
{tihova u adutu u svakom slu~aju.
Me|utim South mo`e podesiti da se~enje pravi iz kratke ruke (statistine)
pre bacanja aduta i time napravi ekstra {tih.
ZATO, ODBRANA PREDUZIMA PREVENTIVU DA SPRE^I DA
ODIGRAVA^ SE^E IZ KRATKE RUKE. POSTI]I DA ODIGRAVA^ SE^E
IZ RUKE SA DUGOM BOJOM JE OBI^NO DOBRA DEFANZIVNA IGRA,
NARO^ITO KADA JEDAN ODBRAMBENI IGRA^ IMA ^ETIRI ADUTA.
Adutski atak je vrlo efektan ako odbrana poku{a da zaustavi se~enja
odigrava~a iz kratke ruke. Adutski ataci su tako|e veoma efikasni kada
odigrava~ planira igru se~enja (cross-ruff) sa jedne i sa druge strane.
 AQ109 (statista)
Ako odigrava~ ima kratku boju u njegovoj ruci i
N
jednu kod statiste on mo`e razumljivo (dosti`no)
 65 W E  432
uzeti osam {tihova ako uspe adutima se~i ~etiri
S
puta u jednoj ruci. U momentu kada odbrana
 KJ87
atakuje aduta oni presecaju odigrava~ev
potencijalni {tih na sedam {tihova. Dva adutska polaza odbrane donose
odigrava~u {est {tihova, a tri adutska polaza odbrane donose odigrava~u
samo pet {tihova.
Tako|e, kada odigrava~ planira da utvrdi duga~ku boju kod statiste i
ima ulaz samo kod statiste i samo preko adutske boje, igra odbrane
adutiranjem onemogu}ava se~enja kod statiste i u~vr{}ivanje njegove
duge boje.
Zapazite na primeru:
 A105 (statista)
 AK765
 J4
 632
N
 43
W E  QJ10
S
 109876
 QJ10
 KQJ98
 32
 A52
 K54
Licitacija:North East South West
1
pas 1
pas
2
pas 4 svi pas
Predpostavimo da je atakovana karta
propu{tena i da je West nastavio sa
damom karo. South uzima asom ali gubi
ruku (igru) ako se~e karona na stolu!
Jednom prese~eni karo(na stolu) odigra
Atak
va~u zna~i da mo`e poljubiti herc boju stola
West
K.
i re}i joj zbogom. Da bi napravio igru on
(South) mora umesto pomenutog igrati as, kralj i se~a herca, jednom da
prekine boju u adutu tako {to }e tri puta adutirati zavr{avaju}i kod statiste i
upotrebiti her~eve sa stola (koji su visoki) da odbaci trefove iz ruke.
Odbrana koja je na oprezi u principu }e forsirati statistu da se~e da bi
oborila pra}enje ruke, samo ako biste mogli izbrojati {tihove na prstima
va{e leve noge.
Svi
u zoni
Delilac
North
 762
 984
 KQ3
 A987
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XII. Brojanje odigravačevih {tihova
154
 63 (statista)
 72
 AK87543
 A104
N
 1098
W E  J98543
S
 J102
J
 J54
 A6
 76
 KQJ982
Licitacija:South West North East
1
pas 2
pas
3
pas 5 svi pas.
Mnogi odbranbeni igra~i, istina ako bi
znali, uzeli bi dva pika i promenili sa
kraljem u hercu. Odigrava~ uzima, i igra
visokog aduta, asa i kralja u karonu
itre}eg karona se~e visoko, i onda dva
Atak
puta adutira zavr{avajući kod statiste.
West
K.
Dobri karoni statiste obezbeđuju mesto
za odbacivanje luzera u hercu i u drugoj ruci. Ova ruka (odigrava~) mo`e
biti oborena ako West igra tri runde pika. Statista mora se}i i kasnije mora
u}i na sto za karone. Odigrava~ na kraju gubi herca. Poznavanje kako
odigrava~ upotrebljava statistinu du`inu je va`no za odbranu zbog dva
o~igledna rezona: (1) Ako oni mogu spre~iti nameru ulaza kod statiste, t.j.
forsirati odigrava~a da se~e kod statiste; (2) Ako bilo koji odbranbeni igra~
ima vi{e aduta nego statista o~igledno je da odigrava~ ne mo`e polagati
adute zavr{avaju}i kod statiste. U takvim slu~ajevima adutski ataci su
bezbedni (pod uslovom da je dugu boju potrebno se}enjem u~vrstiti ako nije
dovoljno dobra). Drugi primer brojanja {tihova pokazuje kako mo`ete
spasiti `ivot!
Svi
 A32 (statista)
Licitacija:North East South West
u zoni
 A1094
1
pas 1 pas
Delilac
 AQJ106
3
pas 4 pas
 10
4 kontra pas pas
 J54
N
 KQ97
 632
W E  87
6 svi pas.
 875
S
 932
Statista uzima asom i igra tri runde aduta.
 Q972
 A653
U toj situaciji East zna da South ne mo`e
 1086
uzeti vi{e nego pet {tihova u adutu (tri su
Atak
 KQJ5
ve} uzeta plus po jedan sa strane).
West
 K4
4.
 KJ84
Sada dolazi 5 {tihova u karonu, South
odbacuje dva pika i trefa. Na kraju singl tref atakuje statista. East mora
igrati malom!
On zna da odigrava~ ima 10 {tihova u crvenim bojama plus asa pika Ako
odigrava~ ima kralja trefa nema nade, izuzev ako dr`i d`eka i proma{i. U
aktuelnoj ruci, ako South proma{i i propusti 10 tref sa stola on }e biti
potu~en. Ali ako se East uspani~i i 10 tref uzme sa asom (nikad ispravno)
odigrava~ pravi kontrakt. Brojanje {tihova je odgovor.
Svi
u zoni
Delilac
South
 AKQ72
 KQ10
 Q9
 765
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XII. Brojanje odigravačevih {tihova
155
BROJANJE OTVARA^EVIH [TIHOVA PRIMERI ZA U^ENJE
♠
♥
♦
♣
K42
J10
A64
J9432
♠
653
♠
♥
AKQ92
♥
65
♦
QJ10
♦
AQ4
♣
76
♣
AKQ1086
N
W
E
S
(statista)
♠
♥
♦
♣
AQ97
876
975
1085
♠
♥
♦
♣
76
KJ94
109762
J4
Q3
(statista)
N
W
E
S
♠
J108
♠
K854
♥
543
♥
Q1082
♦
K832
♦
KJ3
♣
AKQ
I. E-W u zoni Delilac North
Atak West 3♣.
Licitacija: North East South West
1♥ pas 2NT pas
3NT svi pas.
♠
♥
♦
♣
AJ1092
A73
85
732
♣
95
II. Niko u zoni Delilac North
Atak West 7♠.
Licitacija: North East South West
1♣ 1♠ 1NT pas
3NT svi pas
Obja{njenje igre
I. South uzima prvog trefa sa kraljem (sa tri dodirne karte odlu~ite se da uzmete srednjom) i atakujte mali karo,
poku{avaju}i da “ukradete” 9 {tihova ranije. West mo`e videti pet {tiha u hercu kod odigrava~a, s obzirom na
njegovo slabo dr`anje u hercu i zna da partner ima tri trefa sa 10, tako da realizacija njegove ruke ne mo`e
oboriti, ve} samo je to mogu}e ako partner ima dobrog pika. West uzima prvi {tih u karonu asom, i pravi
promenu na pika igraju}i mali pik (ili kralja). Ako je mali pik atakovan East mora verovati West-u da ima
visokog honera u piku i mora razmotriti to pre nego da vrati trefa. Ako je West atakovao srednjom kartom u
piku East uzima pika asom i vra}a malog pika do West-ovog kralja, koji opet atakuje pika do East-ove dame i
kada East uzme poslednjeg pika onda tek vra}a trefa (kontrakt je oboren jer je odbrana uzela 4 pika i 1 karo).
II. East mora uzeti prvi {tih u piku (statista treba da igra malom da navede East-a da odigra malu) i East
menja igraju}i mali herc. East mo`e videti kod odigrava~a 6 {tihova u trefu, 2 u karonu i 1 u piku, zato je
spreman da ide, a to i mora, da promeni na herc na vreme. Odbrana uzima 4 {tiha u hercu i 1 pika,
~ime je kontrakt oboren.
♠
♥
♦
♣
J10983
AQ98
32
76
Licitacija: North East South West
1 pas 2NT pas
Svi pas.
♠
76
♥
432
♦
KQJ98
♣
AK10
N
W
E
S
♠
AK4
♥
K75
♦
7654
♣
QJ4
III. Svi u zoni Delilac South
Atak West J ♠
(statista)
♠
♥
♦
♣
Q52
J106
A10
98532
III. South uzima prvi {tih u piku sa kraljem
i upravlja tako da izbaci asa karo. East mo`e
prebrojati 9 brzih {tihova za odigrava~a
van her~eve boje: 4 karona, 2 pika i najmanje
3 trefa sa AK10 na stolu.
East vr{i promenu sa d`ekom u hercu i odbra
na bez oklevanja uzima 4 herca i 1 karo i
potapa protivni~ki kontrakt.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XII. Brojanje odigravačevih {tihova
156
BROJANJE OTVARA^EVIH [TIHOVA PRIMERI ZA U^ENJE
IV. Svi
u zoni
Delilac
South
 J10983
 A975
7
 652
 764
 43
 KQJ98
 AQ10
N
 Q52
W E  J106
S
 A1065
 987
 AK
 KQ82
 432
 KJ43
IV. Ovoga puta East i ma karo boju pod
kontrolom i odigrava~ uzima samo dva brza
karona, dva pika i nadaju}i se ne vi{e od 4
trefa. U tom slu~aju East vra}a pika sa
nadom da partner ima asa herca. Vra}anje
pika je pravilno zbog dva rezona: karo
jo{ nije u~vr{}en, i nemogu}e je da partner
Atak
dr`i asa i damu u hercu. East ima 7 poena u
West
visokim kartama, statista 12 i odigrava~
J.
najmanje 15-16, dopu{taju}i partneru
apsolutni maksimum od 6 poena u visokim
Licit :South West North East
kartama. Kako je on ve} pokazao d`eka
1NT pas 3NT svi pas
u piku, nemogu}e je da ima 6 poena u
hercu. Kao o~ekivano, vra}anje u piku (damom da bi se deblokirao)
obara kontrakt za jedan {tih (va{a igra je prelepa).
BROJANJE OTVARA^EVIH [TIHOVA PROBLEMI I RE[ENJA
U svim ovim zadacima predpostavite da atak d`ekom odri}e visokog
honera i da atak sa 9 ili 10 pokazuje ni{ta ili dva visoka honera.
I. E-W
u zoni
Delilac
South
 J10984
 AQ108
 J52
 10
Atak
West
J.
 32 (statista)
 432
 AQ1076
 Q64
N
 A76
W E  J76
 984
S
 7532
 KQ5
 K95
 K3
 AKJ98
Licitacija: South West North East
1 pas 1 pas
2NT pas 3NT pas
pas pas.
Ako je karo boja na stolu iz ruke oja~ana,
vi{e dama tref i sve to ~ini fit ovih odigra
va~evih boja, on }e napraviti igru uz
dobijanje {tiha u piku, u kojoj odigrava~
ima dva stopera. Zato East uzima prvi {tih u
i pravi promenu sa d`ekom upiku
hercu. Samo nada u herc boju postoji i zato
je potrebno igrati d`ekom da spre~i odigrava~a da propusti i da da atak
partneru. Ovo je jedna od retkih okolnosti kada odbranbeni igra~ atakuje
d`ekom a da nema uz njega 10. Odbrani su potrebna ~etiri {tiha u hercu i
East mora igrati kao da West ima AQ10x (mogu}e da bi mudriji odigrava~
bacio damu pik u prvom {tihu ispod asa East-a da bi ga ohrabrio da
nastavi sa pikom i mo`da da izbegne (omete) East-a da uklju~i herc boju).
uu
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XII. Brojanje odigravačevih {tihova
157
II. Svi
u zoni
Delilac
South
 AJ109
 8763
 76
 865
 764 (statista)
 QJ
 K843
 AQJ9
N
 Q84
W E  1095
S
 AJ102
 743
 K52
 AK42
 Q95
 K102
Licitacija: South West North East
1NT pas 3NT pas
pas pas.
Statistin d`ek uzima, odigrava~ igra 2 i
zatim atakuje karona sastola. Plan va{e
odbrane?
Ovo je donekle sli~no prvom problemu.
Atak
Odigrani atak znak je za odigrava~a koji sa
West
asom i kraljem u hercu ima ja~inu da
8.
odigrava~ ima ~etiri {tiha u hercu. Ta ~etiri {tiha sa ~etiri {tiha u trefu
koja se mogu videti na stolu, daju odigrava~u dovoljno {tihova. Atak
(odigrava~a sa stola) karonom je o~igledan poku{aj da ugrabi 9-ti {tih rano,
pre nego bi pao. East treba uzeti karona asom i vratiti damu pik, ~ime
odbrana odmah uzima potrebna ~etiri {tiha u piku. Zapazite kako je va`no
za West-a da atakuje 8 herc (pokazuju}i da nije zainteresovan za tu boju) i
protivno nije atakovao ~etvrtom najvi{om (u piku), ~ime bi nepotrebno
napravio konfuziju u odbrani.
III. Svi
 65 (statista)
Licitacija: West North East South
u zoni
 AK10
1 2 pas 2NT
Delilac
 84
pas 3NT svi pas.
West
 KQJ987
 KJ932
N
 1087
Va{a 10 pik gubi od otvara~eve dame. Atakuje
 963
W E  874
se mali tref do partnerovog (West-ovog) asa.
 KJ92
S
 A103
A
 5432
1.Partner menja boju i igra 2 karo u
tre}em {tihu. Va{ plan odbrane?
 2.Partner menja boju i igra 9 karo
 u tre}em {tihu. Va{ plan odbrane?
1. Partner promenom malim karonom tra`i da vratite tu boju. East uzima
asom karo i vra}a 10 karo.
2. Ako partner menja visokom kartom u tre}em {tihu uzmite asom i vratite
8 pik. Njegovo (West-ovo) vra}anje visokom kartom pokazuje da nije
zainteresovan za tu boju i da mu je `elja da mu se vrati njegova originalna
(izvorna boja, u ovom slu~aju pik). Da njegovo vra}anje 9 karo, zna~i da
partner (West) ima izvornu boju u ruci kao:  AJ932  963  Q952  A.
IV. E-W
 J5 (statista)
Licitacija: South West North East
u zoni
 Q7
1NT pas 3NT pas
Delilac
 QJ10963
pas
pas.
South
 A109
 Q10872
N
 943
Statistin d`ek pik dobija, partner igra 3 i
 KJ94
W E  A32
odigrava~ 6. U drugom {tihu odigrava~
 A4
S
 872
atakuje 3 karo do njegovog kralja, partner
 82
 7643
 AK6
igra 2. Kakav je va{ plan odbrane?
Atak
 10865
Odigrava~
je ozna~en sa 9 sigurnih {tihova
West
 K5
van herc boje:3 pika, 5 karona i 1 tref.
7.
 KQJ5
Jasno je da se kontrakt može oboriti samo ako se dobiju 4 {tiha u hercu.
Najbolja igra je kralj herc! Ovo je snabdevanje partnera koji dr`i tri herca
sa asom i otvara~ 4 herca sa 10-kom. Ako vi vratite mali herc umesto kralja
vi imate samo 3 brza {tiha u hercu. Sramota, sramota.
Atak
West
3.
 AQ4
 QJ65
 Q765
 106
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XII. Brojanje odigravačevih {tihova
158
V. Svi
u zoni
Delilac
North
 J10987
 A65
 842
 K6
 A62 (statista)
 Q7
 KQJ10
 QJ103
N
 43
W E  KJ109
S
 963
 7542
 KQ5
 8432
 A75
 A98
Licitacija:North East South West
1 pas 2NT pas
3NT svi pas.
Statista uzima asom, partner igra 3 i
odigrava~ 5. U drugom {tihu dama tref je
atakovana,partner stavlja 5 i odigrava~ 8.
Va{ plan odbrane?
Atak
Sude}i prema partnerovoj (East) igri u
West
prvom {tihu odigrava~ ima tri {tiha u piku.
J.
Posle finesiranja trefa koji }e izgubiti, odigrava~ }e u~vrstiti tri {tiha u trefu.
Ako odigrava~ ima asa u karonu on ima deset brzih {tihova. Ako partner
ima asa u karonu, a odigrava~ kralja u hercu, nema na~ina da se obori
kontrakt ukoliko partner (East) ima 6 her~eva a odigrava~ Kx. U svakom
slu~aju promena na herca u ovom trenutku je obavezna. To zna~i bilo da se
odigra as ili mala u hercu od strane West-a, dovoljno je duga~ak herc da se
uzmu {tihovi u hercu koji obaraju kontrakt. Zato u tre}em {tihu posle
uzimanja kraljem tref West vr{i promenu boje igraju}i herca.
VI. Svi
 AJ9(statista)
Licitacija:North East South West
u zoni
 54
1 pas 2NT pas
Delilac
 76
pas pas.
North
 AQ10652
 Q109
N
 762
1.Kako }ete se braniti ako va{
 K10987 W E  AJ3
partner atakuje 9 herc?
 K432
S
 J1098
2.Kako
}ete se braniti ako va{
J
 987
 K543
partner atakuje 10 herc?
Atak
 Q62
1) Sa atakom 9 herc East ne mo`e 100%
West
 AQ5
biti siguran da li je atak iz sekvenci K109,
9(10).
 K43
Q109 ili vrh ni iz~ega , ali najprostija odbrana obi~no je najbolja. Uzeti
asom i vratiti d`eka, nadaju}i se da partner (ataker) ima u ruci K109xx.
2). Ako je atakovana 10 u hercu East zna da South ima kralja i
damu; gledaju}i herc na stolu vrati}e visokog herca u budu}e. Dakle, East
uzima asom herc i vra}a d`ek karo, nadaju}i se da partner ima: Q109
109876 AQ32  J.
VII. N-S
 AK652 (statista)
Licitacija: North East South West
 95
u zoni
pas
pas 1 pas
 765
Delilac
2
pas
4 pas
 K62
North
pas
pas.
 J7
N
 10984
 K43
W E  62
Statista kraljem dobija, partner igra 5 a
 KJ8
S
 A432
otvara~ 4. U drugom {tihu North igra 9
 QJ1093
 875
herc, partner pola`e 2 a odigrava~ 7.
 Q3
Kakav je plan va{e odbrane?
Atak
 AQJ1087
Otvara~ je licitacijom indicirao najmanje
West
 Q109
Q.
 A4
6 karata u herc boji, tako da to zna~i da
ima pet adutskih {tihova posle uzimanja va{im kraljem. Vi znate otvara~
ima asa i kralja u obe crne boje, i u totalu 9 {tihova, tako da ne mo`e biti
oboren ako ima i asa u karonu. Vi morate predpostaviti da partner ima tu
kartu (asa karo) i promeniti boju igraju}i 8 karo (po{to ste prethodno uzeli
kralja herca) Ako partner prihvati loptu (karo) i dobije asom i vrati tu
boju kontrakt je oboren za jedan {tih. Ako ste vi proma{ili u karonu,
odigrava~ }e {kartirati jedan karo na pika i napraviti kontrakt.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XII. Brojanje odigravačevih {tihova
159
VIII. Svi
u zoni
Delilac
South
 A43
 QJ1087
 432
 76
 9876
 54
 AKJ76
 Q9
N
 QJ102
W E  A93
S
 10985
 43
 K5
 K62
Q
 AKJ10852
Licitacija: South West North East
1♣ pas 1♦
pas
3NT* svi pas.

Duga slaba boja ili polu -forsing u
minoru. 15-17 poena.Licitacija je pokazala
da otvara~ ima najmanje sedam {tihova
u trefu za realizaciju. Vi znate da ima
Atak
kralja herca i vi mo`ete videti karo boju
West
(licitirana je od North-a), tako da morate
Q.
atakovati u piku. Vi znate koja boja nije uvek dovoljna za igru!
Odbrana mora sebe zapitati koliko {tihova je potrebno u toj boji. U ovom
slu~aju odgovor je ~etiri. Zato partner mora imati asa, mada podjednak
(ravan) broj karata nije dovoljno. Ako je atakovana dama (kao {to jeste)
odigrava~ stavlja malog herca sa stola i kada East pokrije damu asom
odigrava~ na stolu ima ~etvrtu devetku pika kao stopera. Odbrani su
potrebna ~etiri {tiha u piku (da obori kontrakt) i East mora razmotriti da
odigrava~ ima Kx i mora igrati mali pik! Malo odigrava~a su vidoviti da
odigraju malu spot kartu u ovom slu~aju, i ako odigrava~ normalno odigra
kralja pika vi imate va{ih ~etiri {tiha u piku (~ime ste oborili kontrakt).
IX. Svi
 AKQ2 (statista)
Licitacija:South West North East
 974
u zoni
1 pas 1 pas
 986
Delilac
1NT pas 3NT pas
 QJ5
South
 J7
N
 109643
pas pas.
 AJ63
W E  K85
West-ova
dama
pada pod odigrava~evog
 QJ732
S
 104
kralja. U drugom {tihu 5 pik iz ruke
 K9
 742
 85
odigrava~a je atakovana prema dami,
 Q102
Atak
partner igra 3 pik i dama tref se atakuje.
 AK5
West
Q.
1.
2.
 A10863
sa stola.
Ako partner igra 2 a odigrava~
3, kako se branite?
Ako partner igra 7 a odigrava~ 3, kako se branite?
Razmatranje signala postaje veoma va`no u ovoj ruci.
1. Partner igra 3 pika (njegova najni`a) pokazuju}i neparan broj karata, očigledno
5, ograni~avajući odigrava~a na 3 {thiha u piku. Partner igra 2 tref (tako|e najni`a
karta) pokazuju}i neparan broj karata, verovatno 3, i sa va{eg stanovi{ta vi dajete
odigrava~u ~etiri {tiha u trefu, po{to ste uzeli kralja trefa. Ovo, pored saznanja da
odigrava~ ima dva {tiha u karonu, zna~i da odigrava~ ima spremnih 9 {tihova da
realizuje, tako da je va{a jedina {ansa da promenite sa malim hercom nadaju}i se da
partner ima kralja (setite se vi ste promenili sa malim hercom tra`e}i da partner
vrati herca radije nego karona).
2 Ako partner igra 7 tref u tre}em {tihu vi imate kosku problem. Ako je 7 iz
sekvence 1087 vi se morate braniti kao malopre i poku{avati da oborite ruku sa
~etiri herc {tiha, kao da odigrava~ ima 5 karata u trefu. Ali ako je 7 iz sekvence
8743 onda odigrava~ ima ~etiri karte u trefu (3 {tiha u trefu) i vama nije potrebno
da promenite u boju herc u tom slu~aju. Jednostavno uzmite tref {tih i vratite
nazad visoki karo, u~vr{}uju}i va{u boju, znaju}i da odigrava~ ne mo`e dobiti 9
{tihova. Brojanje posle partnerovog signala vam je pokazalo da odigrava~ ima
samo 8 {tihova.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
13. Prepoznavanje tipova stola
160
XIII. PREPOZNAVANJE TIPOVA STOLA
U ovome delu knjige mi }emo ograni~iti na{u raspravu sa kartama koje se
nalaze na stolu koje su dale podr{ku u adutu - jer ve}ina ovih ruku (sa stola i u
skrivenoj ruci) ima najmanje 8 karata u adutu kao fitom, po{to vi u svakom
slu~aju ne igrate sa mazohistima.
Prva naredba (zapovest) u poslu (zadatku) je da imate na umu osnovni put
kojim se mo`e dobiti ekstra {tih u adutskom kontraktu.
1. Postavljena duga boja za {kartiranje.
2. Se~enja iz kratke ruke (gde ima manji broj karata sa nekoliko aduta, skoro
uvek na statistinoj strani).
3. Endplay igra, preokret (preina~enje) stola, mogu}a se~enja na obe
strane itd.
Iz iskustva mi znamo da su prva dva metoda dominantna u igri u boji,
tako da odbrana mora znati kako da se suprotstavi tome.
O~igledno, ako otvara~ ide na realizaciju duge boje za {kartovanje luzera, vi
morate bilo da ubijete ulaze u ruci koja ima dugu boju ili da uzmete brzo
{tihove u drugim bojama pre nego duga boja odigrava~a mo`e biti u~vr{}ena.
Ako odigrava~ planira bilo da se~e u ruci sa manjim brojem karata ili se~u sa
jedne i druge strane, onda je najbolje adutirati. Me|utim, jedna pomisao
ostaje za sve vreme: AKO ODIGRAVA^ NE [email protected] ODBACITI NJEGOVE
LUZERE NA DUGOJ BOJI ILI SE]I LUZERE NA STOLU (GDE IMA MANJI
BROJ ADUTA) ON ]E EVENTUALNO MORATI IGRATI BOJU U KOJOJ
IMA LUZERE. Imaju}i to na umu, vi }ete postaviti najbolju odbranu protiv
ruke u kojoj nema duge upotrebljive boje sa strane na stolu na pasivan na~in.
Drugim re~ima, nema potrebe da otvarate novu boju - pustite odigrava~a da to
on sam u~ini. Me|utim (u me|uvremenu), odigrava~ }e poku{ati da forsira
vas da otvorite novu boju za njega - i ta bitka nikad nije zavr{ena.
Sada izdvojmo tipove stola (statistine karte):
Tip I. Balansna ruka
Kada se sto poka`e sa balansnom kartom, i ta ruka stola ima jednake karte, sa
~etiri karte u spoljnoj boji (ili ako to nije slu~aj), tu je ve} o~igledno iz licitacije
da jedan od odbranbenih igra~a ima ~etiri odgovaraju}e karte u boji, i to ~ini
nemogu}im za odigrava~a da u~vrsti tu boju. Odbrana ide u njihov
(odigrava~ev) oklop i igra pasivnu igru. [ta je to upravo pasivna igra? Pasivna
igra je atakovanje boje ili u boji koja sa malo verovatno}e ko{ta {tih. Na
primer, ako sto (statista) ima ~etiri male karte u boji i odigrava~ krene sa
singlom, se~enje odigrava~a adutom u ruci ne mo`e ko{tati.
Adutski atak, ima puni uspeh kada partner nema damu i to je tako|e pasivna
igra.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
13. Prepoznavanje tipova stola
161
E-W
u zoni
Delilac
South
 73
 KQ105
 A854
 Q72
West (Vi)
Atak
West
K.
 A965 (statista)
 A64
 J72
 1054
N
W E
S
E-W
u zoni
Delilac
South
 73
 KQ105
 A854
 Q72
West (Vi)
Atak
West
K.
 A965 (statista)
 A64
 J72
 1054
N
 K10
W E  982
S
 Q1093
 K986
 QJ842
 J7
 K6
 AJ32
E-W
u zoni
Delilac
South
3
 KJ95
 QJ109
 Q1082
West
(Vi)
Atak
West
Q.
 A54 (statista)
 82
 6543
 K765
N
 K62
W E  AQ107
S
 872
 J43
 QJ10987
 643
 AK
 A9
Licitacija:South West North East
1
pas 2
pas
pas pas.
Na va{ atak hercom partner igra 2. U toj situaciji
partner pori~e da ima d`eka, tako da postoji
opasnost ako nastavite herc boju. Vi odmah vidite
da je ovaj sto TIP-a I., tj. da je balansni. Vi dakle
gledate da igrate pasivnu igru.
Ovde
uklju~ivanje aduta izgleda bezbedno, tako da vi
igrate 3 pik (setite se visoka-niska u adutu pokazuje tri karte). Kako izgledaju
sve ruke:
Prvo, blisko razmotrite kombinacije sopstve nih
karata u bojama sa strane (vanadutskim)
Opomena South-u poluautomatsko propu- {tanje
ataka i naro~ito zapa`anje kako je va`no da
odbrana ne atakuje minorsku boju! Ako odbrana
atakuje karo ona je u su{tini izgubila {tih u
karonu; ako bi bio atakovan tref bio bi izgubljen
{tih u trefu. Me|utim, ako bilo kada odbrana
atakuje karona odigrava~ }e napraviti {tih u toj
boji; tako odigrava~ dolazi do dva {tiha u trefu i karonu ako East ili West
atakuju te boje.
Ako bilo kada imate ruku koja vas upu}uje na pasivnu odbranu u~inite to! Ali
odigrava~ }e forsirati odbranu da otvori najmanje jednu minorsku boju.
Predpostavimo da je pik propu{ten (uzeo ga East) i da je East vratio herca.
Statista uzima herca (asom), preostale adute (pika) uklanja, i West baca
herca. Kada odigrava~ polo`i sa stola svog tre}eg herca a South odbaci 2♣
luzera, West mora to uzeti. Sada West bilo {ta da razmotri mora otvoriti
jednu minorsku boju u kom slu~aju je South (odigrava~) napravio svoj
kontrakt.
Tip II. Sto (statista) ima mogu}nost se~enja, ali ipak male.
Licit:South West North East
1
pas 2
pas
4 svi pas.
Vi atakujete damom karo, partner igra 2, a
odigrava~ asa. U drugom {tihu odigrava~
atakuje 3 herc, vi uzimate sa 9, partner igra
7. [ta sad? O~evidno odigrava~ poku{a va da
napravi {tih se~om u kratkoj ruci. On ne
mo`e iskoristiti stati stinu du`inu jer vi imate
obe boje u dr`anju. Va{a najbolja odbrana je
i nadate se da niste zakucali nada
prazne
statistine
adute pre nego odigrava~
promenite
na aduta
se~e herca na stolu. Va{a genijalna analiza odigrava~evih motiva naplatila se.
Uvrteti ili previjati se kakogod on ho}e, odigrava~ mora izgubiti tri herca i
pika. Posle uklju~ivanja aduta sa va{e strane, adutiranje nastavlja East.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
13. Prepoznavanje tipova stola
162
Tip III. Sto (statista) ima dugu spoljnu boju
To je verovatno najobi~niji tip stola u kontraktima u boji. Neki put je o~igledno
da oba igra~a imaju solidnu spoljnu boju - ma ko od njih, jer ste atakom upali u
solidnu boju ili je odigrava~ imao podr{ku u boji. I pored toga, taj tip mora biti
podeljen kako sledi:
a) duga, upotrebljiva spoljna boja.
b) duga, neupotrebljiva spoljna boja.
Strategija odbrane razli~ita je sa upotrebljivom spoljnom bojom stola. Ako je boja na
stolu solidna ili }e biti kratka, odbrana mora `uriti da uzme svoje {tihove. U drugoj
prilici, ako spoljna boja nije upotrebljiva odbrana se mo`e okrenuti nazad i braniti se
kao u tipovima stola - Tip I. ili Tip II. Drugim re~ima, bilo da odbrana igra pasivno ili
da atakuje adut i da prese~ete mogu}nost (snagu) stola da se~e.
Potsetite se, u svakom trenutku ako sto ima dugu boju sa adutskom podr{kom ona
}e biti u slaganju sa kratkom bojom. Ako odigrava~ ne mo`e upotrebiti dugu boju on
mora da se vrati igri na se~enje u kratkoj ruci. Tada bi va{a najbolja odbrana mogla
biti da adutirate.
Premestite se na mesto East-a i pogledajte Tip III. stola:
Obe strane Q7 statista
Licitacija: South West North East
u zoni
 74
1
pas
2 pas
Delilac  8632
2
pas
3 pas
South
 AKJ94
1 ) East
4 svi pas.
 1093
 A85
 J105
 8763
2 ) East
 1093
 A85
 J105
 Q1083
Predpostavimo da je va{ partner atakovao 3 herc i vi
uzimate na East-u asom, odigrava~ odbacuje 6. Sa svakom
od East-ovih ruku {ta }ete igrati u drugom {tihu? U
primeru (1) promenite sa d`ekom karo odmah; tref boja
je tako prete}a da vi morate uzeti {tihove u spoljnoj boji
{to je br`e mogu}e. U primeru (2) promenite igrajući adut!
Vi znate da odigrava~ ne mo`e postaviti (razviti) trefa,
i odigravanjem aduta vi ste to rekli va{em partneru, a odigrava~ ako je
razborit isto tako misli. U stvari, uklju~ivanjem aduta vi ste garantovali
kontrolu tref boje! Odigrava~ mo`e imati list kao u primeru: 1)  AKJxxx
 Q10x  Kx  xx, a u primeru
2)  AJxxxx  Q10x  AK  xx gde promena-atakom aduta u drugom {tihu
odbrana obara kontrakt, jer odigrava~ ne mo`e du`e praviti se~u herca.
Eksperti za odbranu mogu zavisno od okolnosti Tip III. stola okrenuti u Tip I.
stola pored ubijanja odbacivanjem.
Niko
 A107
Licitacija:
u zoni
 AK3
North East South West
Delilac
 Q10872
1
pas 1
pas
 65
2
pas
4
pas
 62
N
 43
 Q104
W E  J976
pas pas.
 AKJ96
 1092
3
 KQ8743
 KQJ985
 852
 54
 AJ
S
Kada East igra 3 karo West prepoznaje da je on
singl. Za East je obavezno da odigra visokaniska karta, ako ima dubl, kada je dama na
Atak
stolu a partner atakuje kraljem. Ako West
West
promeni boju bilo u hercu ili u trefu u
K.
drugom {tihu, odigrava~ }e odigrati adute i
potom
sa igra
stolamali
atakovati
damom
karo za svoj 10-ti {tih. Me|utim, ako
West
karo u
drugom {tihu, pra}en
se~enjem od strane East-a, South ne mo`e upotrebiti damu karo kao poslednji {tih
(da napravi igru) i mora pasti jednom.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
13. Prepoznavanje tipova stola
163
Tip IV. Skrivene dve boje
Me|utim, odigrava~ mo`e da igra adutski kontrakt sa dozvoljenom drugom
bojom gde on ima neverovatnu prednost. Ovaj rezon eksperti preziru da
poka`u dve boje kada su jednom na{li majorski fit ukoliko nisu
zainteresovani da poku{aju da naprave igru za slem.
Razmotrimo ovu ruku:
Svi
 Q32
Kao razlog za argumentaciju ka`u da
u zoni
 A765
South igra pet herca posle East-West
Delilac
 765
licitacije ~etiri pika. West atakuje d`ekom
North
 654
u piku. Dobro, ako je bilo kada bio Tip I.
 J109654
N
 AK7
 832
W E 9
stola to je to. Ali {ta ako nije! Ako odbrana
8
S
 10943
igra pika pa pika, South se~e, izbacuje
 AQ7
 J10983
adute i {kartira dva trefa sa stola na njegov
8
~etvrti i peti karo. Ako vi mo`ete videti,
Atak
 KQJ104
odbrana je samo za East-a da uzme prvi
West
 AKQJ2
J.
 K2
{tih u piku bilo da statista igra u trefu.
ili neigru?
damu
pik sa jestola)i
promeni
na
Kako East mo`e znati da u~ini takvu
Odgovor
da se da
vi morate
vratiti
džeka Ako je South pokazao snagu u dve
nazad na licitaciju koja je bila u~injena.
crvene boje, onda bi East trebalo biti osetljiv na to. Ako South ima nekako (na
neki na~in) potrebu da krije karo boju odbrana }e imati te{ko}a u obaranju
pet her~eva.
Zapazite da za bilo kakav strah od dve boje u odigrava~evim rukama nema
razloga, jer najmanje jedan adut mora preostati na stolu posle bacanja
aduta da bi odigrava~ postigao cilj pravljenja ekstra {tiha. Na primer, ako bi
ovaj sto imao tri aduta i pokazao ~etiri pika, odigrava~ nije mogao bacati
adute i jo{ `iveti sa jednim na stolu za se~enje trefa. U stvari, kada sto ima tri
aduta, otvara~ zna za dve boje i da jedan iz odbrane ima ~etiri aduta.
Najbolja odbrana je skoro uvek forsiranje igre (napadnite odigrava~a
adutom).
Svi
 J43
Licitacija:
u zoni
 K742
South West North East
Delilac
 765
1 pas 1NT pas
South
 Q109
3 pas 3
pas
 Q862
N
9
 J1098
W E  A65
4 pas 4
pas
 J4
S
 983
pas pas.
 A76
 KJ8432
East uzima asom (South mo`e imati solo
 AK1075
damu), a ako dama ne padne on zna da
Atak
 Q3
otvara~ ima kod sebe jednog trefa. East
West
 AKQ102
J.
5
tako|e iz licitacije zna da West ima
~etiri aduta i pravi promenu igraju}i 4 tref. West dobija trefa i vra}a isto
trefa, forsiraju}i South-a da se~e.Mo`e se uvrtati i previjati ali za South nema
puta da napravi ovu ruku kada odbranbeni igra~i forsiraju igru tako da ga
adutiraju. Ako on dobije aduta, drugi tref koji forsira na se~u ponovo i sada
West ima vi{e aduta nego South. Ako South igra as-kralj u piku i onda karo,
West se~e. Druga neobi~na situacija, koja je te{ka za dijagnosticiranje, je
kada sto ima vi{e aduta nego odigrava~. U tom slu~aju vi morate pogledati ka
stolu i ako ta ruka (sto) zagospodari morate se pitati {ta otvara~ (odigrava~)
sa kratkom bojom u ruci namerava da u~ini sa njegovim luzerima.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
13. Prepoznavanje tipova stola
164
 AK
8
 QJ986
 109832
N
 Q86
W E  AKQ104
S
5
 QJ54
 75
 J96532
 K1074
A
Licitacija: East South West North
1 pas 1 2NT
3 5 kontra pas
pas pas.
Posle dobijenog prvog {tiha {ta treba da
igra East? East treba da razmotri kojom
bojom ovladava sto i treba samo da ne
dopusti da se realizuje u spoljnoj bojiAtak
trefu se~a u ruci. [ta namerava South da
West
7.
u~ini sa North-ovim trefovima. Se~u
{ta{tihu
drugo?
Ako East uklju~i (napadne)aduta adutom,
u drugom
i West nastavi sa drugim
adutom ruka odigrava~a je oborena za jedan {tih. Bilo koja druga odbrana
zna~ila bi “gud baj ^arli”.
Svi
 J642
Licitacija: South West North East
u zoni
 AQJ3
1
pas 1
pas
Delilac
 65
3
pas
3
pas
East
 1052
4NT pas 5 pas
 Q7
N
 K853
 109872 W E  65
pas
pas.
 92
S
 A7
Drugi defanzivni koncept je da “ubijete
 AJ93
 Q8764
sto”. South-ov kralj pada i West vr{i
 A109
promenu sa 10 herc do South-ovog kralja.
Atak
 K4
South igra kralja karo. Kako treba East da
West
 KQJ10843
A.
K
se brani? Prvo, o otvara~evoj distribuciji.
On obavezno ima 1 tref i neverovatno je da ima 3 herca s obzirom na
licitaciju. On ne mo`e imati 1 herca, jer bi odmah nastojao da {kartita pika.
Tako odigrava~ mora imati dva herca sa sedam karona i tri pika. Ako je to
slu~aj, vra}anje herca forsiralo bi odigrava~a da se {kartira ali dok vi jo{ imate
aduta, to mora biti najbolje (jer }ete tre}i herc sa stola prese}i a time i
mogu}nost da odigrava~ na herca odbaci luzera u piku). Dakle, uzmite karo
asom i vratite herca. Zna~i, da ugu{ite odigrava~a dovoljno je i vra}anje
herca. Odbrana mirno obara kontrakt.
Niko
u zoni
Delilac
East
 J109432
7
 A32
 K76
Odigrava~ mo`e samo da {kartira jednog pika pre va{eg se~enja. Naravno, ako West
promeni na pika u drugom {tihu uzeli bi u piku obaraju}i {tih.
Svaki primer u svim raspravama u ovom delu knjige po~injao je sa postavljanjem
odbrane i njegovim atakom i pogledom na sto da se vidi kome tipu pripada. Eksperti
za odbranu poku{avaju da vizuelno zamisle kako sto izgleda pre nego ga vide, tako da
oni mogu u samom startu planirati njihovu odbranu. Oni nisu uvek u pravu, ali ni{ta
ne ko{ta da razmislite o ovim uslovima:
I. Ako se ne pojavi duga boja sa figurama na stolu pasivna odbrana je obi~no
najbolja, ali ataker mora biti prili~no siguran u sebe pre pravljenja predpostavki.
II. Ako su figure na stolu duge upotrebljive u spoljnoj boji, onda je aktivan atak u
odbrani sigurno najbolji.
III. Ako figure stola imaju snagu za se~enja ili odbrani izgleda da ima prednost u
visokim kartama, onda adutski ataci su obi~no najbolji.
IV. Ako je poznato (zna se) da odigrava~ ima dve boje forsiranje igre (odmah
uzimanje “svojih “ {tihova) je najbolje, naro~ito kada jedan igra~ odbrane ima
~etiri aduta.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
13. Prepoznavanje tipova stola
165
PREPOZNAVANJE TIPOVA STOLA - PRIMERI ZA U^ENJE
♠
♥
♦
♣
♠
102
♠
108
♥
6
♥
105
♦
AQ8753
♦
432
♣
J543
♣
97632
Q74
KQJ109
102
Q109
♠
W
N
E
S
♥
♦
♣
85
A753
KJ94
876
♠
♥
♦
♣
A65
76
QJ976
Q54
♠
N
W
E
S
♦
♣
♠
AKJ963
♠
KQJ97
♥
842
♥
AK432
♦
6
♦
K
♣
AK2
♣
AK
I N-S u zoni Delila East
Atak West K♥.
Licitacija: East South West North
pas 1 2 pas
3 3 pas 4
svi pas.
♥
432
QJ98
A108
J109
II. Niko u zoni Delilac West
Atak West Q♦.
Licitacija: West North East South
pas pas pas 2
pas 2 pas 2
pas 2NT pas 3
pas 4 svi pas.
Obja{njenje igre
I . East, koji mo`e videti karte na stolu da su u karo boji nekorisne, pokriva asom atakovanu kartu i vra}a aduta.
Odigrava~ nema du`inu u adutima na stolu da se~e her~eve iz ruke i dva luzera u hercu su mu oduvana, kao i tref i
jedan adut (West ne mo`e bezbedno atakovati adut sa njegove strane).
II. West, koji je mogao atakovati aduta, izabrao je za atak karo. East uzima sa asom i pravi promenu adutiraju}i.
O~igledno, odigrava~ mo`e upotrebiti sto samo da se~e her~eve iz ruke. Adutsko paljenje (atak East-a) nastavlja da
obara ruku (igru) odigrava~a, jer odigrava~ mora da izgubi dva herca, jedan karo i jedan adut.
♠
♥
♦
♣
AK102
983
975
K74
♠
643
♠
♥
K106
♥
J7
♦
AJ10
♦
KQ9762
♣
J632
♣
A2
♠
W
N
S
E
♥
♦
♣
J75
J5
Q862
A1098
♠
♥
♦
♣
3
Q1064
1084
QJ985
KJ5
♠
N
W
E
S
♠
Q98
♠
AQ109876
♥
AQ742
♥
K82
♦
K43
♦
J
♣
Q5
♣
43
IV Svi u zoni Delilac West
Atak West Q♣.
Licitacija: South West North East
Licitacija: South West North East
pas
2♥ svi pas
3♠
♦
♣
III E-W u zoni Delila South
Atak West K♠.
1♥
♥
pas
4♠
42
A953
A53
K1076
svi pas.
Obja{njenje igre
III. East igra 5 pik u prvom {tihu pori~u}i bilo da ima damu (dodirnog honera) ili da je dubl u piku. Gledaju}i u
balansni list stola West je u drugom {tihu adutirao. Ako odbrana igra pravilno oni mogu eventualno forsirati South
da poga|a kakva je situacija u karonu. Ako South igra pravilno on }e igrati sve druge boje nadaju}i se da }e neko od
protivnika uklju~iti (otvoriti) karo boju. Eventualno, on }e videti da je West otvorio sa 10 poena u kartama i treba
procentualno da proceni da se dama karo nalazi kod East-a (mogu}e je da West ima i12 poena u visokim kartama.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
13. Prepoznavanje tipova stola
166
IV. Statista uzima atakovanu kartu i odigrava~ poku{ava da se u{unja (prikrade) sa malim
karonom u drugom {tihu. East uzima sa asom (nije poenta propustiti), uzima trefa i pravi
promenu sa malim hercom. East vidi da su odbrani potrebna dva {tiha u hercu. Ako partner
ima kralja nije va`no kojim hercom }e East igrati prvo, ali ako partner ima damu
neophodno je da promeni igraju}i sa malim hercom i da pusti da odigrava~ poga|a gde je
dama.
PREPOZNAVANJE TIPOVA STOLA - PROBLEMI i RE[ENJA
I. N-S
u zoni
Delilac
South
 107
 K2
 K1074
 QJ1074
 KQJ98 (sto)
 1095
 862
 K8
N
 A5432
W E  63
S
 Q53
 9652
 62
 AQJ874
 AJ9
 A3
II. Niko
u zoni
Delilac
South
 62
 KJ4
 QJ1098
 987
 AK103 (sto)
 Q76
 53
 AKQJ
N
 84
W E  A1032
S
 A76
 10653
 QJ975
 985
 K42
 42
Licitacija:
South West North East
1 pas 1 pas
3 pas 4 pas
pas pas.
Statistin kralj uzima, partner igra 2,
a
odigrava~ 3. U drugom {tihu 10 herc (sa stola)
dolazi do va{eg kralja. [ta sada?
Atak
Vi treba da promenite sa malim karonom. Ako
West
Q.
odigrava~ ima asa pika vi morate prikupiti
štihove u karonu pre nego odigrava~ {kartira njegove luzere u karonu na
pikovima. Ako partner ima asa pika vi morate razviti (ugrabiti) dva karo {tiha pre
nego as u piku bude isteran.
Atak
West
Q.
Licitacija:
South West North East
pas pas 1 pas
1
pas 4 pas
pas pas.
Plan va{e odbrane?
Vi treba da uzmete asom karo i promenite sa
malim hercom. Odigrava~ ima 10 lakih {tihova
bez kralja herca, tako da nema nade ukoliko
partner nema tu kartu (kralja herca). Njemu (West-partneru) d`ek u hercu je dobrodo{ao

samo mo`da je to va{ sre}an dan.
III. Svi
u zoni
Delilac
North
 A43
4
 Q1064
 K9654
Atak
West
4.
 Q75 (sto)
 A107532
 32
 32
N
2
W E  KJ986
S
 K75
 QJ108
 KJ10876
Q
 AJ96
 A7
Licitacija:
North East South West
pas pas 1 pas
2 pas 4 pas
pas pas.
Statista uzima asom,
partner
igra 9, a
odigrava~ damu sa~iniv{i prvi {tih. U drugom
{tihu odigrava~ sa stola atakuje mali karo do
South 9 i West uzima sa 10 (partner-East
odigrao je 5). Kako dalje igrate?
Ovde je velika opasnost da South po~ne se}i karone na stolu. Herc boja
nije pretnja {to West zna iz obe licitacije protivnika i igre u prvom {tihu.
West mora igrati asom u piku, pa pik, da bi oborio kontrakt, odustaju}i
od bilo kakve nepostoje}e se~e herca o kojoj bi mogao samo da sanja.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
13. Prepoznavanje tipova stola
167
 K32 (sto)
 QJ53
 K102
 J82
Licitacija: North East South West
pas pas 1
pas
3 svi pas.
Statistin kralj uzima, parner
igra 4, a
N
 764
odigrava~ 5. Dama herc sa stola gubi od
W E  102
va{eg kralja u drugom {tihu. Kakva je dalja
S
 AJ43
igra?
 Q754
Vi treba da vratite preostali herc. Partnerova
 A105
igra u prvom {tihu pori~e posedovanje 10 pik
Atak
 A9874
West
 Q9
(njegov signal sa vi{im pikom ako ima 10) i
Q.
 A93
pogled na sto ~ini prili~no jasnim da
trebaako napusti njegove sopstvene
nove boje.Odigrava~ mo`e odbrana
ustvari pasti
odbrana
treba
izbegne
otvaranje
planove. Na primer, on mo`e dobiti herca
kada da
se vrati
na sto
(preostalabilo
4
koje
herca) i atakovati karo do dame ka South-u i karo do 10 i d`eka. Ako East
vrati pika, South mora uzeti, u}i na sto adutom, pa se}i karona (kada na
kralja East stavi asa). Sada South izlazi sa 10 pik forsiraju}i West da
napadne trefom. Ako West atakuje kraljem tref, South mo`e igrati protiv
njega kao da ima damu i odigrati malog trefa, odnosno ako East stavi
damu da uzme asom i napravi atak malom do d`eka. U svakom slu~aju
trebalo bi imati iskusnog (ve{tog) South-a da se suprotstavi pasivnoj
odbrani vra}anjem aduta.
IV.
Niko
u zoni
Delilac
North
 QJ98
 K6
 8765
 K106
V. Svi
u zoni
Delilac
North
 63
 Q97
 K8432
 432
Atak
West
3.
 KQ2 (sto)
 654
 76
 AKJ109
N
 54
W E  A1032
S
 AJ109
 765
 AJ10987
 KJ8
 Q5
 Q8
Licitacija: North East South West
1
pas 1
pas
2
pas 4
pas
pas pas.
Vi uzimate asom, odigrava~ igra 5. Koja je va{a
slede}a igra?
Ovaj sto je definitno jedan od kojih se treba
pla{iti. Gledaju}i sa polo`aja East-a ~etiri
{tiha u crvenim bojama moraju biti uzeta. Ako
je nemogu}e da se uzme vi{e nego dva karo
{tiha, podjednako ako partner ima kralja (a vi ne mo`ete biti sigurni da on
ima) vi morate poku{ati uzeti dva ili tri {tiha u hercu. Igrajte mali herc u
drugom {tihu, forsiraju}i odigrava~a da poga|a polo`aj karata, ako se desi
da ima kralja-d`eka u hercu. Ako vi vratite u drugom {tihu karo, partner
uzima kraljem i mora igrati herca sa njegove strane ~ime pravi ugodan `ivot
odigrava~u.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
13. Prepoznavanje tipova stola
168
VI.E-W
u zoni
Delilac
North
 K653
7
 8765
 9543
Atak
West
3.
 10 (sto)
 Q863
 QJ1092
 AQ8
W
N
S
E
 A98742
 52
 AK
 KJ10
 QJ
 AKJ1094
 43
 762
Licitacija: East South West North
1
2 pas 4
svi pas.
Vi uzimate prvi {tih i odigrava~ igra d`eka.
Kakva je va{a dalja igra?
Ovde neki put ide lo{e. East-West mogu
napraviti 5 pika brane}i se od licitacije 4
herca, ali treba biti veoma sposoban i
napraviti takav kontrakt ukoliko East atakuje
u terfu u kombinaciji A-Q! East mo`e videti
dva {tiha u karonu, uz {tih u piku. On mora izgraditi poziciju za {tih u trefu
pre nego njegovi ulazi u karonu budu uklonjeni. Stalna tref igra od East-a }e
oboriti ovaj kontrakt za jedan {tih.
Zapazite tako|e da West, sa r|avom rukom, bez figura mo`e biti na ataku
samo jednom. Trebalo je da prekine pravilo i da atakuje sa kraljem pikom!
To }e omogu}iti njemu da igra kroz statistinu snagu ako je potrebno. East
igra malom na atak West-a kraljem tra`e}i da promeni boju, i sada uklju~iti
tref u drugom {tihu (od strane West-a) nije te{ko prona}i kao na~in igre.
West atakuju}i sa malim pikom prisiljava Easta da napravi blistavo vra}anje
trefa. Do toga ste do{li zbog va{eg “bumbar” partnera?
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XIV.
Razvijanje ekstra {tiha u adutskoj igri
169
IV. RAZVIJANJE EKSTRA [TIHA U ADUTSKOJ IGRI
Odbrana ima mnogo tehnika za u~vr{}ivanje ekstra adutskog {tiha. Naj~e{}e
je, naravno, uzimanje bilo odigrava~evog ili statistinog {tiha.
Dobiti (posti}i) se~u
O~igledno najbolji na~in da dobijete se~u je atak iz va{e kratke boje. Ti ataci
su posebno dobri kada dr`ite adutsku kontrolu i kada partner ima ulaz.
♠2
♥ K965
♦ AQ103
♣ A876
N
♠ AJ97
W E ♥ 42
S
♦ 864
♣ Q954
♠5
♥ QJ1087
♦ KJ952
♣ KJ
Licitacija: West North East South
3♠ DB 4♠ 5♥
svi pas.
West, sa adutskom kontrolom, atakuje
njegovim singlom u karonu radije nego iz
sekvence u piku. South uzima {tih i pravi
varljivu igru d`ekom herca, predstavljaju}i
(pretvaraju}i se) kao da finesira, da
Atak
izbegne se~enje. West pravi pametan
West
7 ♦.
korak i posle uzimanja asom herc pikom
atakuje do partnerovog asa, daju}i prednost dami (atakuje damu) da bi
bio siguran da }e partner “prebiti” damu i na taj na~in signalizira
partneru da vrati vi{u boju od dve preostale - karona, kojeg on se~e i
obara kontrakt. Poenta u zapa`anju je upravo da West vr{i promenu u
piku na izlo`en na~in jer je bio nemo}an da druga~ije saop{ti East-u da vrati
karona na se~u.
Kada ataker obavezno atakuju}i iz singla (mo`da oba oponenta su licitirali
boju, ili mo`da vi i partner ste licitirali i dali podr{ku u jednoj boji, ipak
atakujte iz neke druge boje) tre}a ruka treba da signalizira gde je njegova
spoljnja jaka boja (odnosno da je jaka karta la`na i da je to samo signal za
ulaz u drugu boju), pre nego da dr`i tu boju i tra`i atak u njoj. Na taj na~in
ataker }e shvatiti i znati kako da stavi partnera u poziciju za se~u.
Svi
u zoni
Delilac
West
♠ KQ108543
♥ A3
♦7
♣ 1032
♠ KQ76
♥ J1054
♦ Q73
♣ 72
N
♠ J53
W E ♥2
S
♦ AJ1065
♣ Q986
♠ A10984
♥ KQ9876
♦9
♣A
Licitacija:South West North East
1♥
2♣ 2♥ 5♣
5♥ DB svi pas.
West je dao sumnjivu ({pekulativnu)
kontru sa pred postavkom da }e dobiti
priliku da se~e pika. Kada West atakuje
pika pre nego trefa (koji su on i partner
licitirali) naro~ito posle kontre, East miri{e
Atak
glupost.Pred postavimo da statista uzima
West
2♠.
prvi {tih, East igra d`eka da poka`e
gde je njegov ulaz u ovom slu~aju, u vi{e rangiranoj boji-karonu.
Kada West uzme asom herc on atakuje karona, ne trefa, da bi dobio pika na
se~u. Ako je East imao tri mala pika i asa trefa, on bi trebalo da igra mali pik
u prvom {tihu bez obzira koji pik je odigran sa stola. Neki put tre}a ruka
mora se napregnuti (oceniti) u odbrani i narediti da dobije se~u.
N-S
u zoni
Delilac
South
♠2
♥ A3
♦ K842
♣ KJ10543
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XIV.
Razvijanje ekstra {tiha u adutskoj igri
170
Svi
u zoni
Delilac
North
♠5
♥ 1086
♦ 97654
♣ J1082
Atak
West
J♣.
♠ J4
♥ AJ32
♦ AKQ108
♣ 65
N
♠ A976
W E ♥ Q75
S
♦J
♣ AKQ93
♠ KQ10832
♥ K94
♦ 32
♣ 74
Licitacija:North East South West
1♦ DB 2♠ pas
3♠ pas 4♠ pas
pas pas.
East mora “prebiti” atakovanu kartu i vratiti
promenom sa d`ekom karo. Najbolje {to
odigrava~ mo`e da u~ini je da poku{a da vu}e
adute. East uzima asom pik, ispod njegovih
honera u trefu igra trefa do partnerove 10
tref (ovaj je atakovao d`ekom) i ponovo obezbe-
|uje se~u karona (kada mu partner vrati tu boji i kontrakt je oboren.
Zapazite da East ima asa u adutu da obezbedi povratni atak. Adutska
kontrola je veoma va`na kada poku{avate se~u u duga~koj boji protivnika koji
nemaju potpunu adutsku kontrolu.
Dati (pru`iti) na se~u
Neki put odbrana nema kratku boju ali licitacija mo`e pokazati gde partner
mora biti kratak. Na primer, ako protivnici licitiraju i povise karo i eventualno
igraju herc, a vi atakujete sa 4 ili 5 malih karona u rukama vi unapred mo`ete
predpostaviti da je va{ partner singl ili {iken u toj boji (karonu). Atak u
karonu naro~ito mo`e biti atraktivan ako se desi da imate asa ili kralja u
adutskoj boji.
Drugi na~in odbrane mo`e biti sa pogledom na sto plus licitacija partnera da je
partner veoma kratak u spoljnoj boji mo`da ~ak {iken!
♠ 853
♥ 874
♦ AJ10
♣ Q943
N
♠ A42
W E ♥ A1065
S
♦9
♣ J8762
♠ KQJ107
♥K
♦ KQ2
♣ AK105
Licitacija:South West North East
1♠
pas 1NT pas
3♣
pas 3♠ pas
4♠ svi pas.
East uzima atakovanu kartu asom i,
rezonuji}i posle osmo trena 4 trefa na stolu,
siguran je da je partner {iken u trefu. East
tako|e zna iz licitacije da partner ima samo
Atak
dva aduta (to je va`no da zna koliko aduta
West
Q♥.
partner ima kada razmatra mogu}nosti
za se~u). Drugim re~ima, East mo`e dati West-u samo jedan tref na se~u
(kada East dobije sa asom u adutu, West ne}e imati vi{e aduta). East ima
{ansu da napravi ve{tu igru jer zna da mo`e uvek dati West-u trefa na se~u
po{to zara|uje asom u ruci (ima ulaz u ruku). East mora uklju~iti obavezno
njegov sopstveni singl pre davanja partneru trefa na se~u. Zapazite efekat
ovakve njegove igre. Statista uzima karo i atakuje aduta. East uzima asom,
daje njegovom partneru trefa na se~u i kada mu partner West vrati karona
se~om obara kontrakt. East je zaradio {tih ali nije dao partneru preuranjenu
se~u! Umesto da se postavi u situaciju da da kartu odmah na se~u on mo`e
tako|e adutom posti}i ne{to vi{e posle partnerovog davanja njemu na se~u.
Jo{ jedan primer ovakve igre:
E-W
u zoni
Delilac
North
♠ 96
♥ QJ932
♦ 876543
♣-
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XIV.
Razvijanje ekstra {tiha u adutskoj igri
171
Svi
u zoni
Delilac
East
♠ 98542
♥ AJ98
♦ 93
♣ 64
♠ AJ76
♥ K5
♦ KJ108
♣ K72
N
♠ 10
W E ♥ Q10763
S
♦ AQ62
♣ A53
Licitacija:
East South West North
1♥ pas 2♥ pas
pas 3♣ svi pas.
West, sa slabim izgledima u defanzivnoj ruci,
poku{ava igranje na se~u sa atakom u karonu.
Statista pola`e malu i East uzima sa damom
Prose~an igra~ u ovom momentu igrao bi asa
Atak
♠ KQ3
karo i bio bi razdragan kada partner se~e
West
♥ 42
9♦.
♦ 754
slede}eg karona. West uzima sa asom u
♣ QJ1098
hercu i kasnije East uzima asom u adutu pa je
kontrakt oboren, i East-West se vesele, misle}i da znaju {ta ~ine.
Pogledajmo {ta se de{ava ako East, dr`e}i adutskog asa, promeni sa 10 u piku u
drugom {tihu. Odigrava~ uzima i igra aduta. East uzima i igra asa karo pa ponovo
karo, West se~e, daje East-u pika na se~u, i East pravi West-u situaciju da uzme
herca i da vrati njemu (East-u) drugog pika na se~u. Tri pada za odigrava~a. Sada
East-West stvarno imaju ne{to razloga da budu sre}ni.
Kada dr`ite asa u adutu i nalazite se u poziciji (po~injete) da dajete partneru da
se~e, tako|e razmotrite uklju~ivanje dubla pre davanja na se~u, sa istom pomisli na
umu - mogu}e je dobiti se~u posle davanja na se~u.
♠ Q82
♥ J1064
♦ KQJ
♣ 8765
N
♠ 73
W E ♥ A32
S
♦ A108653
♣ QJ
♠ A94
♥ KQ987
♦ 974
♣ AK
Licitacija:
East South West North
1♦ 1♥ 1♠ 2♥
pas 3♥ svi pas.
Ne{to je oti{lo pogre{no u licitaciji jer
linija North-South mo`e napraviti 3
bezaduta, ali to nije problem odbrane.
Oni moraju sra~unati na~in da obore
Atak
kontrakt 3 herca. Mo`ete li videti kako?
West
2♦.
East mora uzeti atakovanu kartu i piku.
promeniti sa 7 u.South ~ini najbolje propu{taju}i, tako da West uzima i
vra}a boju. Potom kada East ugrabi u prvoj rundi herca, vrati }e njegovom
partneru karo da se~e, a u povratu dobija pika na se~u. Da je East dao Westu odmah na se~u karona on nikad ne bi dobio da se~e pika.
Neka druga razmatranja pre davanja partneru na se~u su mogu}a kada
statista ima dugu boju za razvijanje sa strane, odnosno uzimanja {tiha i
davanja na se~u kasnije.
♠1098
Svi
Licitacija:
♥1098
u zoni
South West North East
♦ KQ10987
Delilac
1♠ pas 2♠ pas
♣Q
North
4♠ svi pas.
♠ 62
N
♠ A43
♥ K432
W
♥ 765
Ponovo East ima asa u adutu, boja partnera
♦2
S
♦ A65
mo`e biti se~ena i saznanje da partner nema
♣ J65432
♣ K987
vi{e od dva aduta (ako East ima, na primer
♠ KQJ75
Ax u adutu on bi mogao sumnjati 3 aduta u
Atak
♥ AQJ
ruci njegovog partnera i mogao bi dati
West
♦ J43
2♦.
♣ A10
West-u dva karona na se~u, jedan pri
prvom {tihu i drugi kada uzme asom u
adutu). East mora prihvatiti~injenicu da on mo`e West-u dati na se~u samo
jedan karo i da }e boja kada bude u~vr{}ena omogu}iti odbacivanje herca.
Najbolja odbrana za East-a je da uzme asa karo i da promeni na herca
grade}i {tih u toj boji.
Svi
u zoni
Delilac
North
♠ KJ1065
♥ 65
♦2
♣ 109432
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XIV.
Razvijanje ekstra {tiha u adutskoj igri
172
Sada East mo`e jo{ dati West-u njegov karo da se~e, i u~vr{}eni {tih u hercu
obara kontrakt. Ako East da West-u odmah da se~e, West ne}e mo}i
atakovati herca i odigrava~ je napravio igru.
Uvek kada dajete partneru kartu na se~u vi mu morate re}i koju kartu
`elite od njega da vam vrati (mi smo to videli u delu knjige “signalizacija
protiv adutskog kontrakta”).
♠ 74
N-S
Licitacija:
♥ 9753
u zoni
West
North East South
♦ K762
Delilac
pas
pas 3♣ 4♠
♣ KJ3
West
svi pas.
♠ Q92
N
♠6
♥ AQJ62
W E ♥ K108
East uzima asom tref i vra}a 10
♦ 10843
S
♦ J9
partneru za se~u. Vra}anjem visoke
♣2
♣ A1097654
karte tra`i od partnera da vrati vi{e
♠ AKJ10853
rangiranu boju od dve preostale spoljne
Atak
♥4
boje posle se~enja. Ako je West
West
♦ AQ5
2♣.
♣ Q8
poverljiva osoba, on }e vratiti malog
(ako je herca East imao singl on bi promenio na herc u drugom {tihu da se
postavi u defanzivnu odbranu se~e sa obe strane) za East-ovog kralja. Tre}i
tref East-a uzdi`e damu pika u West-ovoj ruci za dobijanje {tiha.
Drugi problem kada dajete partneru kartu na se~u je odlu~ivanje da li
partner atakuje iz singla ili iz dubla. Ta dilema ~esto dolazi kada vi dr`ite asa
u partnerovoj boji koji nema ulaz sa strane.
♠ KQJ
Svi
Licitacija:
♥ Q109
u zoni
North
East South West
♦ KQJ32
Delilac
1♦
pas 1♥
pas
♣ 54
North
2♥ pas 4♥ svi pas
♠ 93
N
♠ A8642
♥ K54
W E ♥ 32
Sudbina kontrakta zavisi od East-ove igre u
♦ A965
S
♦ 1087
prvom {tihu. Ako East uzme asom i vrati pika
♣ Q763
♣ J98
(uzimanje ako je West atakovao iz singla)
♠ 1075
ruka (odigrava~) ne mo`e biti oborena jer
Atak
♥ AJ876
West nikada ne}e se}i pika. S druge strane
West
♦4
9♠.
♣ AK102
ako East igra kao da West ima dubl u piku
i ohrabri ga bacanjem 8 pik, onda West cilja da atakuje bilo da uzme u hercu
ili karonu i mo`e vratiti 3 pik i dobija njegovu voljenu se~u.
[ta mo`e East re}i? Mnogo puta kada nema spoljnjeg ulaza East mora uzeti
da obrazovano traga upotrebljenu licitaciju kao vodi~ za njega. Ali, ako East
ima spoljni ulaz on ne mora da poga|a (istra`uje)! Predpostavimo East ima
asa u karonu umesto West-a i da je atak isti. East uzima asom i vra}a 8 pik,
pokazuju}i ulaz u vi{e rangiranoj boji sa strane. Ako je atak, u stvari, singl
West se~e, vra}a karona i dobija drugog pika na se~u. Ako je atak iz dubla,
kada West dobije polaz posle uzimanja kraljem herc on vra}a karona i
dobija pika na se~u. Zaklju~ak: kada partner atakuje o~igledno iz kratke
boje i vi imate asa plus spoljni ulaz, uzmite asom i dajte partneru povla{}enu
boju nazad. Ako nemate spoljni ulaz poku{ajte iskoristiti licitiranje kao
vodi~ za vas.
Ako mislite da je atak iz singla uzmite va{im asom i vratite boju; ako mislite
da je atak iz dubla ohrabrite va{eg partnera sa visokom spot kartom. Ako ne
mislite ni{ta, va{e odigravanje je pogre{no!
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XIV.
Razvijanje ekstra {tiha u adutskoj igri
173
Nadsecanje
Drugi jednostavan metod promovisanja ekstra {tiha u adutskoj boji je
stavljanje partnera u poziciju u kojoj on mo`e nadse}i bilo odigrava~a
bilo statistu.
♠ 1095
E-W
Licitacija:
♥ 1094
u zoni
West
North East South
♦ KJ9
Delilac
pas pas 1♥ pas
♣ AQ108
West
2♥ 2♠ svi pas.
♠ J43
N
♠ 62
♥ KQ6
♦ 743
♣ K432
Atak
West
K♥.
♥ AJ832
♦ AQ106
♣ 75
♠ AKQ87
♥ 75
♦ 852
♣ J96
W
S
E
East igra 2 herc u prvom {tihu obeshrabruju}i
da West nastavi sa hercom. West menja sa
karonom i statista stavlja 9 i East pravidobavlja {tih stavljaju}i 10. East vra}a mali
herc do West-ove dame i slede}a, dva karo
{tiha su East-ova po{to je West vratio karo.
U tom momentu, Eas igra ~etvrti krug karona promovi{u~i West-ovog tre}eg
d`eka u adutu u {tih. U ovom delimi~nom primeru niko za stolom nije imao karona
kada je East igrao karo u ~etvrtoj rundi. ^e{}e nego {to se misli statista }e imati
boju da je po~ne atakovati ali obe strane odigrava~ i odbrana igraju}i posle
odigrava~a }e biti {iken; to dozvoljava odbrani povoljnu priliku da nadse~e
odigrava~a, a blizu su i druge ideje za odbranu; naime odbijanje da se nadse~e.
Svi
u zoni
Delilac
West
♠ Q962
♥ 86
♦ 10987
♣ 1065
♠ 54
♥ 10973
♦ KJ53
♣ KJ2
N
♠3
W E ♥ AKQJ2
S
♦ 64
♣ Q9873
♠ AKJ1087
♥ 54
♦ AQ2
♣A4
Licitacija:
West North East South
pas pas 1♥ DB
pas 2♦ pas 3♠
pas 4♠ svi pas.
East uzima prva dva herca i igra herca u
tre}em krugu, South se~e sa d`ekom u piku.
Ako West nadse~e, South ima laku ravnote`u
Atak
da uzme ostale adute. Ako West odbaci neku
West
8♥.
drugu kartu, njegova sekvenca Q962 sada
postaje vredna i mo`e doneti dva {tiha. Ima i drugih sli~nih situacija putem kojih
odbrana koja ima povoljnije prilike da nadseca mora odbiti da to u~ini tako u
naredbi za promociju dodatnog (naknadnog) adutskog {tiha za njih.
Pozicija je najlak{a za prepoznavanje kada odigrava~ zna da ima dugu boju u adutu
i odbrana koja ima {anse da nadse~e ima tri ili ~etiri karte sa jednim honerom
pored 10, 9 ili 8 u adutskoj boji. To je za~u|uju}e kako ~esto niska karta postaje
dodatni {tih ako odbrana ne nadse~e aduta.
♠2
Zamislite East igra neku boju (naravno ne pika)
N
a da je South ni West nemaju. South se~e sa 10
♠ J843 W E ♠ Q
adutom. Ako West nadse~e, East-West ne mogu
S
vi{e uzeti adutski {tih. Ako West odbaci neku
♠ AK109765
kartu iz druge boje on }e kasnije uzeti sa
njegovim d`ekom i 8-com dva {tiha u piku adutu). Isti princip va`i kada se
uka`e povoljna prilika da nadse~ete statistu. Razmislite koliko {tihova
mo`ete uzeti ako nadse~ete aduta, a koliko mo`ete dobiti ako to odbijete.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XIV.
Razvijanje ekstra {tiha u adutskoj igri
174
♠ K109
♥ J3
♦ AK765
♣ K32
N
♠ QJ75
W E ♥ 84
S
♦ 83
♣ QJ876
♠ A86432
♥ 972
♦ QJ
♣ A10
Licitacija:
South West North East
1♠ 2♥ 3♦ pas
3♠ pas 4♠ pas
pas pas.
West igra tri runde herca, i tre}eg herca
uzima statista 9 adut. Najve}i broj igra~a
na East-u bi nadsekli adutom ne uzimaju}i
Atak
u obzir druge mogu}nosti. Ali kada mnogi
West
K♥.
igra~i ponovo pro~itaju ovaj deo knjige
East treba da vidi da ako odbaci karona, umesto nadsecanja, on mo`e uzeti
dva {tiha u adutu, dok nadsecanjem uzima samo jedan. Sedmica pik u adutu
kod East-a je veoma velika karta u njegovoj ruci.
Svi
u zoni
Delilac
North
♠♥ AK1065
♦ 10942
♣ 954
Aperkat
Nekada princip odbijanja da se nadse~e je u sre|ivanju da se promovi{e
dodatni adutski {tih. Za razumeti je kada princip aperkat (iza odigrava~a
ili statiste) profunkcioni{e jer drugi adut partnera promovi{e va{eg aduta i
to se mo`e lako uporediti.
Aperkat je jednak odbijanju nadse~enja. [ta je to ponovo? Pogledajmo.
N
Bilo je prime}eno da ako East atakuje boju sa
♠ J843 W E ♠ Q
strane (ne pika aduta) i South se~e sa 10 pik West
S
bi najbolje u~inio da odbije da nadse~e 10 sa
♠ AK109765
svojim d`ekom. Isti efekat mo`e se dosti}i ako
West igra spoljnu boju (koju East i South nemaju) i East se~e svojom
damom pik. Sada kada South nadse~e West pravi dva {tiha u adutu, mada
na izgled on mo`e ra~unati na samo jedan.
♠ 32
Ponovo, kada East atakuje spoljnu boju i South
N
se~e visokim adutom, ako West odbije da nadse~e
♠ A98 W E ♠ 105
on mo`e do}i do dva {tiha u adutu. Analogno S
ako West atakuje boju sa strane i East se~e 10 pik
♠ KQJ764
(adutom) South mora izgubiti dva {tiha u adutu
bilo da nadseće ili to ne u~ini.
♠ Q95
N-Su zoni
Licitacija:
♥ A63
Delilac
North East South West
♦ K86
North
1♣
2♦* 2♥ 2♠
♣ AJ104
North
2NT pas 3♣ pas
♠ AK8643
N
♠ 107
♥ 1084
W E ♥ Q7
3♥
pas 4♥
pas
♦ 94
S
♦ QJ10732
pas pas.
♣ 82
♣ K95
* slab skok u overkolu.
West po~inje sa tri runde pika forsiraju}i
Atak
♠ J2
East-a da se~e. Ako East se~e 7 herc South
West
♥ KJ952
K♠.
♦ A5
nadseca, ne gube}i adutski {tih i sa svoj
♣ Q763
davanjem jednog {tiha u trefu on pravi
kontrakt. Ako East se~e sa damom herc aperkatira South-a, koji
nadsecaju}i damu kraljem mora izgubiti {tih u adutu, jer West-ova tre}a 10
je dodatni {tih, i kontrakt je oboren (odbrana je uzela 2 pika, jedan {tih u
adutu i kralj tref).
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XIV.
Razvijanje ekstra {tiha u adutskoj igri
175
U prethodnim primerima tre}a ruka (va{ partner u odbrani) aperkatira
odigrava~eve dr`e}e adute. Tako|e je mogu}e aparkatirati statistine dr`e}e
adute.
♠ QJ107
Svi
Licitacija:
♥ KQ109
u zoni
South West North East
♦ QJ
Delilac
1NT pas 2♣
pas
♣ 954
South
2♠
pas 4♠
pas
♠ 84
N
♠ K95
♥ 8632
W E ♥ 75
svi pas.
♦ 76542
♣ 106
Atak
West
10♣.
S
♠ A632
♥ AJ4
♦ AK3
♣ J32
♦ 1098
♣ AKQ87
East uzima tri trefa i West odbacuje 2 karo.
East posle tri kruga trefa uvi|a da West nema
vi{e trefa i da odigrava~ nema dodatne poene,
kao i da statista nema 8 pik i nema {anse
ako odigrava~ ima dr`anje 8 u piku, ili
West ima 8 pik? Zato East igra ~etvrti krug trefa West se~e aperkatira
statistu sa 8 pik (adutom), i statista nadseca sa 10, ali East ima prirodni
adutski {tih koji dolazi kada jednom statista krene sa adutskim honerom
(kada statista krene Q pik, East pokriva K i South mora asom i dupla 9 Esta
dr`i iza statiste J-7, a ako statista krene sa 7 pik East stavlja 9 i izbija asa i
ostaje mu visoki kralj).
Sna`na (forsirana) igra
Ranije smo videli kako se~enje u odbrani mo`e biti izplanirano kad se dr`i as
u adutu. Ima tako|e ve{tine u razumevanju kada treba uzeti adutskim asom
i kada se forsira igra.
Niko
u zoni
Delilac
South
♠ 43
♥ 10972
♦ 952
♣ KQ105
Atak
West
K♣.
♠ J7
♥ Q65
♦ AK1086
♣ 843
N
♠ A652
W E ♥ 93
S
♦ J74
♣ AJ96
♠ KQ1098
♥ AKJ4
♦ Q3
♣ 72
Licitacija:
South West North East
1♠ pas 2♦ pas
2♥ pas 2♠ pas
4♠ svi pas.
South se~e tre}eg trefa i igra kralja pika. East
bi trebalo da zna iz licitacije da je u tom
trenutku vrlo verovatno da sada dr`i isti broj
aduta kao South - ~etiri. Ako East mo`e
forsirati South-a da adutom uzme trefovsku
kontrolu odbrane bio bi to cilj njegove igre po{to }e on (East) dr`ati vi{e
aduta od odigrava~a.
O~igledno, ako East uzme prvog pika i igra ~etvrtog trefa, South ne}e igrati
aduta iz njegove ruke, skra}uju}i je, ve} radije }e odigrati statistinog aduta, i
jo{ }e imati tri njegova preostala aduta da uzme East-ova preostala tri aduta.
Koja je poenta u ovoj ruci. KADA POKU[AVATE DA FORSIRATE DA
RUKA SA [email protected] ADUTIMA SE^E BOJU KOJU OBOJICA
ODIGRAVA^ I STATISTA NEMAJU VI MORATE UZETI ADUTA
ISCRPLJENOG STATISTE, u ovom slu~aju u drugoj rundi. Ako East uzme
u drugoj rundi aduta i igra ~etvrtog trefa odigrava~ }e biti oboren.
Posle prou~avanja ove ruke, to bi trebalo biti lako razumljivo:
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XIV.
Razvijanje ekstra {tiha u adutskoj igri
176
♠ Q1083
♥ 82
♦ Q102
♣ KQ72
N
♠5
W E ♥ AKJ10
S
♦ 9843
♣ J1085
♠ KJ97
♥ 653
♦ AKJ6
♣ A4
Licitacija:
South West North East
1NT pas 2♣ pas
2♠ pas 4♠ pas
pas pas.
West, dr`e}i ~etiri aduta atakuje iz njegove
najdu`e spoljne boje i to je obi~no najbolja
strategija. Ako East uzme njegova dva
Atak
vrhunska herca i igra u tre}em krugu herca,
West
4♥.
forsira}e statistu da seče (East zna iz njegovog sopstvenog jedinog aduta da West ima ~etiri aduta). Odigrava~
po~inje.da baca adute. West zna da mora forsirati South da se~e druge
her~eve, ali da to ne mo`e uraditi dok ne ukloni statistine adute. Ako West
propusti prva dva aduta koji su atakovani i uzme tek tre}eg aduta on mo`e
igrati ~etvrtog herca forsiraju}i South-a da se~e sa njegovim poslednjim
adutom; to unapre|uje West-ovu 6-ticu adut kao obaraju}i {tih (odbrana je
uzela 2 herca, asa pika i 6 pik).
Ako se odigrava~ uzdr`i od igre u tre}oj rundi aduta i igra minorsku boju,
West se~e tre}eg karona sa blagoslovenom 6 pik i ponovo je ruka odigrava~a
oborena.
Zapazite da ova propu{tanja sa asom (ili kraljem) u adutu nisu potrebna ako
statista nije {iken u “forsiraju}oj” boji. U tom slu~aju odigrava~ nema izbora
ve} mora da se~e iz njegove sopstvene ruke. Ovo va`i samo kada su obojica
odigrava~ i statista {iken. Odbrana mora uzeti njen adutski {tih u pravom
momentu.
Svi
u zoni
Delilac
South
♠ A642
♥ Q974
♦ 75
♣ 963
Se~a - odbaciti kartu
O se~i-odbacivanju karte svaki po~etnik zna da je to te{ka odbranbena igra.
To dozvoljava odigrava~u da odbaci luzere u jednoj ruci i da ih se~e u
drugoj ruci. Zaista se~a-odbacivanje karata mo`e biti vrlo skupa kada
odigrava~ ima luzere za odbacivanje. Me|utim, ima jedan (neki) broj ruku
na koje orlovski pogled odbrane mo`e videti da odigrava~ nema mogu}nosti,
tj. da ima neku spoljnu boju sa luzerima, i da atakovanje u boji u kojoj
odigrava~ i statista su {iken mogu biti promovisani dodatnom adutskom
{tihu za odbranu.
♠ AKQ
Niko
Licitacija:
♥ 1087
u zoni
North East South West
♦ AKJ53
Delilac
2NT pas 3♠
pas
♣ A10
North
4♦* pas 4♠
pas
♠ 63
N
♠ J42
♥ AKQJ5
W E ♥ 93
pas pas.
♦ Q94
S
♦ 1082
Poku{aj slema sa podr{kom u piku.
♣ J98
♣ 76532
West uzima prva tri herca. East odbac
♠ 109875
uje 2 tref. O~igledno, East nije zainte
Atak
♥ 642
resovan za tref, a karo finesa }e
West
♦ 76
K♥.
♣ KQ
proraditi ako je odigrava~u to potrebno.
[ta uraditi? Najbolja {ansa le`i u adutskoj boji. Partner mo`da ima d`eka u
adutu. West igra ~etrvti herc i East mora dobiti d`eka pika i oboriti
kontrakt. Dovoljno neobi~no; jednako je ako West ima Jxx u piku on
treba da atakuje herca. Partner mo`e imati 10 pik; ili odigrava~ mo`e imati
6 pikova ali mora se}i visokom kartom statiste, o~ekuju}i da East ima dubl
d`eka. U tom slu~aju se~a-odbacivanje karte dozvoljava odbrani da
nadse~e statistu. Jednostavnija je situacija se~e - odbacivanje karte
dozvoljavaju}i partneru da nadse~e odigrava~a.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XIV.
Razvijanje ekstra {tiha u adutskoj igri
177
Niko
u zoni
Delilac
North
♠ J73
♥ J92
♦ 1092
♣ 8765
Atak
West
2♥.
♠ 10642
♥ Q5
♦ AKQJ
♣ AQ10
N
♠A
W E ♥ AK10743
S
♦ 865
♣ 942
♠ KQ985
♥ 86
♦ 743
♣ KJ3
Licitacija:
East South West North
1♥ 1♠ pas 4♠
pas pas pas.
East uzima dva herca i gleda ima li {tiha koji
bi do{ao u spoljnoj boji. Tako on okre}e
pa`nju na adutsku boju. On se nada da bi
igranje tre}eg herca oslobodilo d`eka pika
(aduta) njegovog partnera i on bi mogao
igrati ~etvrti put herca kada do|e na atak
uzimaju}i asom u piku. Onda, ako partner ima Jxx ili Qx u piku samo takva
odbrana }e slomiti kontrakt. Sigurno da je to dovoljno!
Za aparekat bi}e efektnije da odbrana igra da jedan partner mora se}i sa
njegovim najvi{im adutom forsiraju}i statistu ili odigrava~a da nadseku
takvu kartu. Ovde je obrnuto, nada u sopstvenu
promociju zbog
partnerovog adutskog dr`anja. Mnogo vremena, se~i-odbaciti ({kartiranju)
kartu, je potrebno za jedan uspe{an aperkat.
♠ KQ
Niko
Licitacija:
♥ Q4
u zoni
South
West North East
♦ AKQ76
Delilac
1♣
3♥ 4♦
pas
♣ K842
North
4♠ pas 5♣ pas
♠8
N
♠ 976542
♥ AKJ10876 W E ♥ 53
pas pas.
♦ 102
S
♦ 9863
Prose~an igra~ u dve runde uze}e
♣ J96
♣ 10
her~eve i promeniti sa singlom u piku,
♠ AJ103
misle}i ushi}eno na vreme (rok) za
Atak
♥ 92
se~enje pika. Naravno, odigra va~ nema
West
♦ J4
K♥.
♣ AQ753
pote{ko}a protiv ovakve odbrane.
Napredniji igra~i vide}e da je samo {ansa u obaranju ruke da se nada da
partner ima 10 tref (o~igledno on nema asa u piku, South je otvorio
licitaciju). Tako on igra tre}i krug herca. East se~e sa 10 tref i West ima
promociju adutskog {tiha sa njegovim J96.
Se~a-odbacivanje karte je na~in da uni{tite odigrava~a koji igra fit sa
raspodelom 4-3, naro~ito kada jedan odbranbeni igra~ ima ~etiri aduta.
♠ A32
Svi
Licitacija:
♥ AKQ74
u zoni
North
East South West
♦ AK
Delilac
1♥
pas
1♠ pas
♣ 1076
North
3♦ pas 4♦ pas
♠ 64
N
♠ Q987
♥ J5
W E ♥ 10862
4♠ svi pas.
♦ 98543
S
♦ 106
Tri bezaduta ima lako, a ~etiri pika se brani
♣ KQJ9
♣ A82
sa (nadom) osmehom. West atakuje kraljem
♠ KJ105
tref, East signalizira sa 8. AKO WEST @ELI
Atak
♥ 93
West
K♣.
♦ QJ72
♣ 543
[email protected] DRUGI [TIH U TREFU ON ]E
NASTAVITI DAMOM: AKO @ELI
DA
“PREBIJE” (nadigra) ON ]E NASTAVITI SA [email protected]
U ovom delimi~nom primeru izdaleka vi|enom West bi nastavio sa d`ekom
tref forsiraju}i partnera da nadigra. East vra}a tre}eg trefa i sada je West u
poziciji da igra ~etvrti krug trefa. S bilo koje strane odigrava~ uzima se~om,
East odbacuje karona i ne mo`e da izgubi {tih u adutu.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XIV.
Razvijanje ekstra {tiha u adutskoj igri
178
Da East (odbrana) nije odbacio karo kartu u ~etvrtom {tihu, otvara~ jednostavno
uzima procent igre u piku (as i mali do d`eka), uzima dva visoka karona, hercom se
vra}a na sto, ponavlja finesu u piku i pola`e pravo-uspostavlja balansa. Uvek kada
je ugodna raspodela 4-4 u fitu mo`e biti atakovano sa se~om-odbacivanjem karte za
preimu}stvo, naro~ito kada jedan odbranbeni igra~ ima 4 aduta.
♠ KJ98
♥ AKJ10
♦ Q4
♣ J52
N
♠4
W E ♥ 986
S
♦ 7532
♣ 97643
♠ Q1075
♥ Q43
♦ J6
♣ AKQ10
Svi
u zoni
Delilac
North
♠ A632
♥ 752
♦ AK1098
♣8
Atak
West
K♦.
Licitacija:
South West North East
1♣ 1♦ 1♥ pas
1♠ pas 4♠ pas
pas
pas.
West uzima prva dva karo {tiha i ne vodi brigu
ako odigrava~ ima neki luzer u boji sa strane.
On zna da mo`e razviti dva adutska {tiha za
njega igraju}i tre}i karo. Kako on to zna?
U redu, bilo North ili South moraju se}i tre}i karo i onda West, koji je pro~itao ovaj deo knjige, zna
dovoljno da dobija tre}u rundu aduta sa asom i igra ~etvri put karona forsiraju}i bilo odigrava~a ili
statistu da koriste njihov poslednji adut. Takva odbrana je aktuelna da obori ruku odigrava~a za dva
{tiha. Pametan odigrava~ }e dati (dopustiti) igraju}i tre}u rundu aduta i jednostavno poku{ati da
realizuje tref {tih (imaju}i verovatno {kartiranje trefa i se~enje u njegovoj ruci na prvo se~enjeodbacivanje) posle igre as-kralj u hercu. Ovaj rezultat u West-ovom se~enju drugog trefa ima za
posledicu obaranje ruke za jedan {tih. Primetite da ako West ima 2-2 u skidanju boje odigrava~ mo`e
jo{ sti}i njegovu `estoku odbranu preporukom linije igre: dva herca i onda tref posle samo dve runde
aduta.
RAZVIJANJE EKSTRA [TIHA U ADUTSKOM KONTRAKTU
PRIMERI ZA U^ENJE
643
♠
4
♥
J102
♥
1083
♦
AK98
♦
KJ9
♣
J103
♣
AKQ965
♠
♠
♥
♦
♣
QJ5
6
1065432
752
N
W
E
S
♠
♥
♦
♣
AK1097
A543
Q7
96
♠
♥
♦
♣
K102
AKQ764
63
43
N
W
E
S
♠
82
♠
♥
KQ987
♥
J5
♦
J
♦
AQ10
♣
2
II. Niko u zoni Delilac South
Atak West K♥.
Licitacija: South West North East
Licitacija: South West North East
pas
pas
2♥
4♥
pas
pas
1♣
4♣
2♥
3♣
svi pas.
93
92
76542
J1087
AQJ8765
♣
AKQ84
I. E-W u zoni Delilac South
Atak West Q♣.
1♥
3♣
♠
♥
♦
♣
pas
Obja{njenje igre
I South se~e tre}eg pika i poku{ava da izbaci asa herca. East mora uzeti u tre}oj rundi herca i forsirati Seće pika. Ako South ne
igra tri aduta ({to je najbolje) East }e se}i u tre}oj rundi trefa.
II West uzima dva visoka herca i onda igra malog herca u tre}em {tihu, forsiraju}i partnera da se~e. Dobar igra~ na East-u }e
se}i sa 9 pre nego sa3, promovi{u}i dodatni adutski{tih West-u kada South nadse~e sa honerom.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XIV.
Razvijanje ekstra {tiha u adutskoj igri
179
RAZVIJANJE EKSTRA [TIHA U ADUTSKOM KONTRAKTU
PRIMERI ZA U^ENJE
Q985
♠
♥
643
♥
852
♦
AKQJ4
♦
9643
♣
7
♣
KQJ10
♠
♠
♥
♦
♣
76
2
109765
Q6543
N
W
E
S
♠
♥
♦
♣
A4
AJ10987
3
J1092
♠
♥
♦
♣
Q865
764
85
9873
73
N
W
E
S
♠
KJ1032
♠
AKJ104
♥
KQ5
♥
AKQJ
♦
92
♦
72
♠
♥
♦
♣
♣
AK8
III. N-S u zoni Delilac South
Atak West 2♥.
♣
A4
IV. Svi u zoni Delilac South
Atak West 8♦.
Licitacija: South West North East
1♠
pas
2♦
2♥
2NT pas 4♠
pas
pas pas.
Licitacija: South West North East
2♣* pas
2♦** DB
2♠
pas
3♠
pas
* jak otvor
4♠
92
1093
AKQJ10
652
svi pas
** negativan odgovor
Obja{njenje igre
III. East uzima atakovanog herca i pravi promenu sa njegovim singlom karo u drugom
{tihu. East zatim uzima prvog atakovanog aduta, daje partneru herca na se~u i u povratu
prima karo na se~u ~ime je kontrakt oboren.
IV. East igra tri runde karo i South se~e sa d`ekom (ili 10). West ne mora nadse}i sa
damom. Ako West odbije da nadse~e on kasnije mo`e dobiti dva {tiha sa Q8, koji stoje iza
odigrava~evih J4.
0
RAZVIJANJE EKSTRA [TIHA U ADUTSKOM KONTRAKTU
PROBLEMI I RE[ENJA
I. Niko
♠ AKQ5 (sto)
Licitacija:
♥ AK87
u zoni
West North East South
♦ J4
Delilac
2♦* DB 3♦ 4♣
♣ 943
West
svi pas.
♠ 432
N
♠ 1076
♥ 109
W E ♥ QJ65
*slabo dva
♦ KQ10732
S
♦ A96
Vi uzimate kraljem i damom, svi prate. Kako dalje
♣ A10
♣ J2
igrate?
Po{to nema {ansi da se uzme {tih u
West (vi)
♠ 98
majorskim bojama West treba da poku{a da
Atak
♥ 432
promovi{e njegovu 10 u trefu. Prvi korak ka tom
West
♦ 85
K♦.
♣ KQ8765
tom cilju je da odigra tre}i put karo do
partnerovog asa. Posle, kada West uzme aduta asom, igra ~etvrti put karo, dopu{taju}i
East-u da aperkatira odigrava~a stavljaju}i adutskog d`eka koji promovi{e West-ovu 10
tref u dobitni~ki {tih.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XIV.
Razvijanje ekstra {tiha u adutskoj igri
180
RAZVIJANJE EKSTRA [TIHA U ADUTSKOM KONTRAKTU
PROBLEMI I RE[ENJA
Atak
West
2♣.
♠ KJ106 (sto)
♥ KQJ5
♦ K4
♣ 984
N
♠ Q94
W E ♥ 1063
S
♦ J32
♣ AKQJ
♠ A752 East (vi)
♥ A72
♦ AQ6
♣1076
III. Niko
u zoni
Delilac
South
♠ 1032
♥ 75
♦ 962
♣ J10987
West (vi)
Atak
West
J♣.
♠ K984 (sto)
♥ 1032
♦ K1075
♣ Q5
N
♠ 75
W E ♥ J9864
S
♦ Q8
♣ K642
♠ AQJ6
♥ AKQ
♦ AJ43
♣ A3
II. N-S
u zoni
Delilac
East
♠ 83
♥ 984
♦ 109875
♣ 532
Licitacija:
East South West North
1♣ DB pas 2♣
pas 2♠ pas 4♠
svi pas.
Vi uzimate tri runde trefa, i svi pra te. Kako
dalje igrate? ^etvrti tref. Va{a dama u piku
je te{ka tajna jer snaga stola pokazuje sve
nedostaju}e visoke karte u va{oj ruci.
Zato, za vas je najbolje da igrate tref
~etvrti put nadaju}i se da partner ima 8 pik. Ako on ima tu 8 pik, on mo`e
aperkatirati sto jer North mora staviti 10 pik {to vama osigurava {tih u adutu
(tre}a dama dobija, jer ako North atakuje d`ekom East stavlja damu koju
pokriva South-ov as pa East-u ostaje 9-4 iza North-ovog K-6, u kom slu~aju 9
donosi {tih u adutu i kontrakt biva oboren).
Licitacija:
South West North East
3NT* pas 4♣** pas
4♠ pas 6♠
pas
pas pas.
*balans
**Sayman
Statista igra damom, partner kraljem, i
odigrava~ uzima {tih. Sada odigrava~ igra tri
runde aduta, partner odbacuje u tre}oj
2 tref. Potom odigrava~ igra tri top herca, vi na tre}eg herca odbacujete
trefa, a partner (East) i dalje prati. Odigrava~ sada igra 3 tref koji vi
uzimate a partner prati . [ta dalje vi igrate?
Trefa. Pale su tri karte. Kako je partner odbacio 2 tref i pokazao 4 karte vi
mo`ete kompletno prebrojati odigrava~evu ruku. Ako se zna da odigrava~ ima
4 karona, tref igra ne mo`e njemu pomo}i u igri na seci-odbaci. On jo{ mora tra`iti
gde se nalazi dama karo. Ako bi vi igrali karo vi bi mu pomogli da otkrije damu.
Ovo je drugo mesto gde se se~a-odbacivanje mogu izuzeti danas.
IV. N-S
u zoni
Delilac
North
♠ K53
♥ K1064
♦ 92
♣ A643
Atak
West
9♦.
♠ 9864 (sto)
♥J
♦ KJ7
♣ KQ1092
N
♠ 72
W E ♥ 9732
S
♦ A1086
♣ J85
♠ AQJ10 East (vi)
♥ AQ85
♦ Q543
♣7
Licitacija:
North East South West
pas pas 1♠ pas
4♠ svi pas.
Statista igra kraljem. Kakav je va{ plan
odbrane?
Najverovatnije je, ali nije sigurno, da je
partner atakovao iz dubla pre nego iz
singla (ako je atak iz singla, odigrava~ ima
5 karona i najmanje 5 pika.
Nekada vi odlu~ite da je to dubl pa sa 10, signalizirate, nadaju}i se da
partner ima ulaz u adutu. Ako je tako onda on (West) mo`e vratiti
njegov preostali karo do va{eg asa i vi mu mo`ete dati va{eg karona na
se~u. Ima li West siguran spoljni ulaz vi mo`ete dozvoliti sebi da uzmete
prvi {tih u karonu u da vratite boju (karo).
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XIV.
Razvijanje ekstra {tiha u adutskoj igri
181
RAZVIJANJE EKSTRA [TIHA U ADUTSKOM KONTRAKTU
PROBLEMI I RE[ENJA
V. Niko
u zoni
Delilac
North
♠ K98762
♥ 43
♦2
♣ Q1053
♠ AQJ (sto)
♥ J765
♦ KQ84
♣ 42
N
♠5
W E ♥ A2
S
♦ A109763
♣ J986
♠ 1043 East (vi)
♥ KQ1098
♦ J5
♣ AK7
VI. N-S
u zoni
Delilac
North
♠ K862
♥ AKQ75
♦ 32
♣ 52
West (vi)
Atak
West
K♥.
♠ 93 (sto)
♥ J106
♦ AQ4
♣ KQJ109
N
♠ 75
W E
♥ 432
S
♦ J9865
♣ 876
♠ AQJ104
♥ 98
♦ K107
♣ A43
Licitacija:
North East South West
1♦ pas 1♥
pas
2♥ pas 4♥
pas
pas pas.
Statista igra malom. Kakav je plan
va{e odbrane? Uzmite atkovani karo
(jasno je da je 2 singl) i vratite va{
Atak
singl pik. U prvoj prilici uzmite va{im
West
2♦.
asom herc i vratite karo partner na
se~u i to 10 karo i presecite pika koji }e vam biti vra}en. Ako vam va{
partner ne da pika na se~u, okrenite mu le|a.
Licitacija:
North East South West
1♣ pas 1♠ 2♥
pas pas 3♥ pas
4♣ pas 4♠ pas
pas pas.
Vi igrate tri runde herca, a odigrava~ se~e
tre}eg herca sa 4 pik. Odigrava~ atakuje 7
karo do asa, partner igra 5 i onda North
atakuje malog pika.
Partner igra 5 a odigrava~ damu. Kakav je plan va{e odbrane? Propustite
ovaj {tih! Va{ plan je da forsirate odigrava~a u pravo vreme da uzme
(prese~e po drugi put) herca. Vi ne mo`ete to u~initi dok statista ima
du`inu, tj. drugog pika. Ako odigrava~ ponovi finesu u piku vi uzimate i
onda igrate herca, obaraju}i ruku za dva {tiha.
Ako odigrava~ oseti va{ plan i odigra asa pika i po~ne igrati minorsku boju
vi istu se~ete i obarate ruku za jedan {tih. Ako vi uzmete pika odmah,
nema na~ina da uzmete drugi {tih u piku.
VII. Svi
♠ QJ10
Licitacija:
u zoni
♥ Q963
South West North East
Delilac
♦ AK98
1NT pas 2♣ pas
South
♣ 75
2♥* pas 4♥ pas
♠9
N
♠ A8652
♥ 1075
W E ♥ 84
pas pas.
♦ J76
S
♦ 1043
Plan va{e odbrane?
♣ Q98432
♣ AJ6
* North-South licitiraju jak major ako
♠ K743 East (vi)
obojica imaju majora. Ovoga puta vi ne
♥ AKJ2
Atak
morate brinuti ako je atak iz singla ili
♦ Q52
West
♣ K10
9♠.
dubla po{to vi imate siguran spoljni ulaz
sa asom terf. Uzmite asom pik i vratite 2 pik,pokazuju}i gde imate ulaz (u
terfu). Ako partner ima singl pika kontrakt je odmah oboren; ako je
partner dubl ima jo{ uvek {anse za njega da dobije se~u ako ima brz
adutski {tih (asa ili kralja).
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
XIV.
Razvijanje ekstra {tiha u adutskoj igri
182
RAZVIJANJE EKSTRA [TIHA U ADUTSKOM KONTRAKTU
PROBLEMI I RE[ENJA
VIII.Niko
u zoni
Delilac
North
♠3
♥ A82
♦ Q9642
♣ 10873
Atak
West
3♠.
♠ KQ7 (sto)
♥ J754
♦ AJ10
♣ A94
W
N
S
E
♠ A108542
♥♦ K73
♣ Q652
♠ J96
♥ KQ10963
♦ 85
♣ KJ
Licitacija:
North East South West
1NT 2♣ 4♥
pas
pas pas.
Statista igra damom. Plan va{e odbrane?
Uzmite asom pik i vratite 10 pik pokazuju}i
da imate ulaz u spoljnoj jakoj boji (karo).
Najbolja {ansa da oborite kontrakt je nada
da je partner atakovao iz singla pre nego
da ima 3 karte u atak boji.
Aktuelna partnerova ruka se~e pika kojeg ste vratili i vra}a vam karo.
Odigrava~ mora da izgubi {tih u svakoj od crvenih boja, pored prva dva
{tiha koja je ve} izgubio. Ako West vrati bilo {ta drugo u tre}em {tihu,
odigrava~ mo`e praviti finesu na d`eka trefa i na utvr|enog asa trefa
odbaciti karo. Hitar atak u karonu uni{tava otvara~a da napravi igru.
IX. Niko
u zoni
Delilac
West
♠ A93
♥ AK8762
♦ 93
♣ 43
Atak
West
K♥.
♠♥ QJ4
♦ AK10742
♣ A952
N
♠ 872
W E ♥ 93
S
♦ QJ865
♣ 876
♠ KQJ10654
♥ 105
♦♣ KQJ10
Izlicitirano je 4♠ igra South.
Mo`ete li videti bilo koji regularan na~in za
East-West da obore kontrakt 4 pika sa
atakom West-a?
West igra tri runde herca i East se~e tre}eg
herca sa 7 pik izbacuju}i jednog honera iz
ruke odigrava~a (10). West dobija prvog
pika sa asom (predpostavi mo da je kralj adut
atakovan) i igra ~etvrtog herca. East se~e
sa njegovom 8 pik, forsiraju}i South da
se~e sa jo{ jednim honerom i tako 9 pik u rukama West-a postaje visoka i
to je obaraju}i {tih. Dvostruki aperkat od East-a!
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
15. Kombinacije karata
183
XV. KOMBINACIJE KARATA
Cilj ovog dela knjige je da se bli`e upoznate sa osnovnim kombinacijama u
kartama. Najve}i broj kombinacija se lako prepozna za odbranu.
I Okolna igra
Posle u~injenog ataka, statista pola`e karte i odigrava~ po~inje da igra i
mo`e postati o~igledno da niti jedan ili oba odbranbena igra~a nisu atakovali
sigurnu boju.
Obi~no, vrlo ~esto, zna~ajno je da se atakakuje u boji sa podesnom
kartom. Imajte na umu da se standardan atak kao vrh sekvence, mala ispod
honera, i ~etvrta najvi{a primenjuju pre polaganja karata na sto.
Nekada po{to je sto vidljiv atakovana karta ~esto je varljiva. To je stalan
izvor frustracija da partner nije blizak sa kombinacijama karata.
Svi
u zoni
Delilac
East
 J9
 863
 A862
 7653
Atak
West
3.
 AQ108
Q
 1075
 AKJ104
N
 42
W E  AJ109752
S
 KJ9
2
 K7653
 K4
 Q43
 Q98
Licitacija:East South West North
3 pas pas DB
pas 4 svi pas.
East uzima asom herc i brzo gledaju}i vidi da
odmah mora atakovati karona, jer postoji
opasnost da posle odigranih aduta odigrava~
odbaci karone (luzere) na trefove. Normalno
bi bilo da East atakuje malom iz sekvence
KJx. Me|utim, sada kada se ima pun pogled
na statistine karte i da je vidljiva 10 karo
East mora atakovati sa d`ekom. To se zove “okolna igra” (opkoljavanje) jer je
East 10 karo opkolio sa J9 plus visoki honer. Zapazite da ako East atakuje
karo sa bilo kojom drugom kartom odigrava~ uvek mo`e uzeti jedan {tih u
karonu, ali atak d`ekom razbija odigrava~evu odbranu u karonu.
Kako East zna da treba da igra d`ekom? On zna da je njegovom partneru
potreban as da bi postojala {ansa (on zna da su mu potrebna tri {tiha u
karonu), i on je blizak toj kombinaciji. East treba da igra istom kartom
(d`ekom) i ako dr`i AJ9.
Sada mo`emo prou~iti i drugu “okolnu igru” upotrebom dijagrama donekle
bez potpunog deljenja. Kao jednostavan primer, predpostavimo da je North
statista, da East atakuje i da je boja devoja~ka (karo) najbolji prijatelj.
1043 (statista)
N
 A95 W E  KJ82
S
 Q76
Ovoga puta East nema perfektnu “okolnu igru”
kombinaciju (bilo KJ9 ili AJ9), {to zna~i da mora
na}i vi{e u partnerovoj ruci. Pri svemu tome,
najbolja karta za atakovanje East-a (najvi{e zbog
vremena) je d`ek.
Ovo je “najbolje vreme” za njegovu odbranu (za{titu). Ima situacija kada
atak d`ekom mo`e da dovede do propasti.
 1043 (statista)
U ovom slu~aju atak d`ekom eventualno
N
u~vr{}uje 10 i South se }udi za{to on nije igrao
 A765 W E  KJ82
protiv East-a ~e{}e. Kada statista ima 9 i nema
S
drugih honera East obi~no atakuje sa 10 ako ima
 Q9
Q108, K108 ili A108,ili sa spoljnom dodatnom malom kartom.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
15. Kombinacije karata
184
 943 (statista)
N
 K75 W E  Q1086
S
 AJ2
Ako East želi da ograniči South-a da uzme jedan
štih, najbolje je da atakuje sa 10. Ako East
atakuje sa 6 South stavlja malu kartu 2 i kasnije
pravi dva štiha kada od statiste 2 štiha kada od
statiste krene malom kroz Q-10.
Ponovo je za East najbolje da atakuje sa 10. To bi
 943 (statista)
trebalo da ograni~i bilo kog na South poziciji da ne
N
 Q2 W E  A1087 mo`e upotrebiti obrazac za dobijanje vi{e od
jednog {tiha u karonu. Ako East atakuje sa 7 karo
S
konvencionalno, South mo`e propustiti forsirajući
 KJ65
da West uzme damom; kasnije polaze}i sa stola odigrava~ ide prema K-J i
ima dva {tiha.
Jedan od slede}ih izlo`enih primera, kada }e partner misliti da ste genije ako
to bilo kada do|e je:
 A84 (statista)
N
 J32 W E Q976
S
 K104
To je jedna od situacija kada odbrana mo`e okru`iti 8
spot kartu! East atakuje sa 9 karo, ograni~avaju}i
odigrava~a South-a na dva {tiha. Ako East atakuje sa 6
South-u je najbolje da propusti i kada West pokrije
d`ekom statistin as uzima {tih i u povratu odigrava~ ima poziciju finesiranja
(impasa) prema South-ovom K-10 kroz East-ovu Q-9.
Presudna kombinacija za na{ atak je na slede}em dijagramu:
 A84 (statista)
N
 932 W E QJ76
S
 K105
Ovde je najbolje za East-a da atakuje malim karonom.
South normalno igra malom kartom nadaju}i se da }e se
u West-ovoj ruci pojaviti honer. U ovom slu~aju 9 karo
se pojavila (a ne honer) i odigrava~ pravi samo dva
{tiha. Da je East atakovao honerom South dobija tri {tiha. East pravi istu igru sa
QJxx ako 8 karo nije na stolu. Mo`da otvara~ ima K108 a statista A54. Princip je
isti i da odigrava~ normalno igra sa ovom kombinacijom sa 8 spot kartom. Sva ova
odigravanja su identi~na kada se boja startuje iz pozicije Westa.
Vratimo se na{em izvornom okru`enju igre kombinacije, samo ovoga
puta mi dajemo West-u KJ9 a statisti Q43.
 Q43 (statista)
Predpostavimo da je West odlu~io da je neophodno
N
da atakuje u karonu. Ovoga puta on vidi sa njegove
 KJ9 W E  A862
leve strane damu, kao i East u na{oj prvoj ruci, 10
S
karo je sa njegove desne strane. On mora "vizirati"
 1075
(predpostaviti) polo`aj 10 karo i napraviti igru (potez) igraju}i d`ekom karo.
 AJ2 (statista)
Kasnije kada u|e u ruku West odlu~uje da atakuje u
N
karonu. On zna da ako odigrava~ ima kralja nema nade,
 Q1086 W E  K75
ali ako partner ima kralja odbrana }e napraviti “posao”
S
obezbe|enim atakom West-a sa 10 karo “viziraju}i”
 943
(predvi|aju}i) da se 9 nalazi u odigrava~evoj ruci (ako partner ima obe karte
kralja i 9 ni{ta ne mo`e biti izgubljeno. Nekoliko drugih kombinacija za rezervni
put. Vratimo se East-ovom atakiranju.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
15. Kombinacije karata
185
 943 (statista)
N
 1086 W E  KQ75
S
 AJ2
Ako, East gledaju}i da uzme vi{e od jednog {tiha u
karonu, on atakuje malom (9 karo na stolu je vrlo va`na
karta). South normalno propu{ta, nadaju}i se da je East
atakovao od honera-10, i prema tome da dr`i (jedan)
{tih (naravno igra je ista iako bi karte bile obrnute da su AJ2 na stolu i
da West atakuje iz KQ75).
A sada igra varanja (obmane):
 1064 (statista)
N
 J83 W E  AQ92
S
 K75
East atakuje sa damom. South misli da je mogu}e da East
ima QJ9 u kom slu~aju podesna igra je da propusti,
prave}i neugodnost East-u da nastavi sa bojom a da ne
ustupi {tih. Tako South propu{ta damu. Sada East
 1065 (statista)
N
 AJ98 W E  Q43
S
 K72
East-u su potrebna ~etiri {tiha u karonu da bi oborio
kontrakt tako da mora predpostaviti da partner ima bilo
AK ili AJ. Ako partner ima AK nema problema; ali ako
partner ima AJ10 karo na stolu }e biti uzrok te{ko}a
 654 (statista)
N
 J92 W E  AK73
S
 Q108
Iz iskustva East zna da South ima vi{e od dva karona i on
je bezbedan ako ne igra malom kartom. Zato East igra
malu i South }e obi~no finesirati igraju}i 10 karo i
odbrana uzima tri {tiha protiv adutskog kontrakta i
atakuje 2 karo. Ako South zadr`i njegovo prethodno uverenje i propusti
ponovo, predpostavite da }e as East-a forsirano dobiti. Kada d`ek West-a
uzme {tih on zna {ta se zbilo.
Vrlo sli~na kombinacija je za pra}enje:
jer South mo`e jednostavno propustiti bilo koju malu kartu do 10. Tako East
atakuje damom!
Sada, gledaju}i dijagram lako je videti da South pokrivaju}i damu u~vr{}uje
10 na stolu. Ali South se boji da je East atakovao kao na pr. iz QJ93 i da
West ima A84. U tom slu~aju pokrivanjem dame South gubi ~etiri {tiha.
South mora poga|ati. Ako South ne pogodi odbrana }e uzeti ~etiri {tiha (East
igra na isti na~in i da dr`i Jxx).
Druga obi~na obmana:
~etiri {tiha protiv bezadutskog. Ponovo, u svim ovim igrama isto je kada West
atakuje a karte South-a i North-a su obrnuto postavljene. Posle ovih
dijagrama trebalo bi lako razumeti slede}u ruku.
Svi
u zoni
Delilac
South
 76
 KQ872
 AJ10
 1062
Atak
West
K.
II Atakovanje neza{ti}enih honera
Licitacija:South West North East
3 pas 4 pas
pas pas.
 AJ3
9
 7632
 AKQ96
N
5
W E  AJ653
S
 Q84
 J843
 KQ109842
 104
 K95
7
East mora ceniti statistu. South se predstavio sa
sedam pikova i sigurno solidnom bojom i
statistini pikovi ~ine solidnu boju. To zna~i
sedam {tihova u piku. Statatista ima tri
vrhunska honera, za deset, plus dugi tref koji
mo`e biti u~vr{}en se~enjemu zatvorenoj ruci.
Dalje, South mo`e napraviti dodatni štih
se~enjem herca kod statiste. O~igledno da South ima vi{e nego dovoljno
{tihova ako levi od njega ne poseduje vraga (|avola). Jasno je da odbrana
mora atakovati karona-odmah! Obi~no u ovakvom slu~aju, samo dobar
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
15. Kombinacije karata
186
odbranbeni atak u boji profitira jer sigurno honer bilo kod statatiste ili
odigrava~a mora biti atakovan kroz njih. U ovom slu~aju East vidi da su tri
karo {tihova neophodni. On zna da njegov partner nema asa i kralja jer bi
atakovao u toj boji. On treba da predpostavi da West dr`i AJ10 u karonu da
bi dobio tri {tiha i zato “prebija” atakovanog kralja u hercu asom i atakuje
damom karo u drugom {tihu. Sre}a je da partner dr`i karte koje obaraju
kontrakt. Da je East propustio atakovanu kartu ili atakovao u drugom {tihu
malim karonom odigrava~ bi napravio kontrakt.
Re{enje, naravno, za ovakvu odbranu je u dobrom prebrojavanju potrebnih
{tihova. Na primer, ako bi kontrakt bio pet pikova (mo`da North suvi{e
licitira) East bi mislio u uslovima dva {tiha u karonu.
Ponovo njemu je potrebno da partner ima asa, ali sada partneru treba
manje. Na primer AJ bez 10 }e dobro do}i, ili jednako tome as samo ako
otvara~ ima KJ i proma{i. Tako obaranje kontrakta pet pikova East ~ini
overkoliranjem ataka i uklju~ivanjem malog karona.
III Izbegavanje end play-a
U osnovi odbrana ima dve tehnike u njihovom raspolaganju da se bori
protiv end play-a. Kombinacija karata ulaza kod svakog.
Niko
u zoni
Delilac
South
 32
 QJ9
 KJ873
 J75
Atak
West
Q.
 J864
 632
 62
 K842
N
5
W E  10754
S
 10954
 Q1096
 AKQ1097
 AK8
 AQ
 A3
Licitacija: South West North East
2* pas 2* pas
2 pas 3 pas
4 pas 5 pas
5 pas 5 pas
6 pas 6 pas
pas pas.
*jako **slab odgovor
Siroma South ~ini tri kjubid licitacije
poku{avaju}i da igra kontrakt na sedmom
nivou a jedva je stigao do {estog!
South uzima atakovanu kartu, East signalizira sa 7 da poka`e da ima
dodirnog honera (10). South sada zapo~inje proces odigravanja: jedan visoki
adut, as, kralj tref i se~a trefa, vra}anje na sto sa adutom, i ponovna se~a
poslednjeg trefa. Sada odigrava~ pola`e drugog visokog herca. Ako West
igra malim (9) hercom u slede}em {tihu kada odigrava~ odigra 8 herc West
mora uzeti d`ekom i iza}i iz karona prema odigrava~evom A-Q. Me|utim
ako se West deblokira i na visokog herca (kralja) South-a odbaci d`eka, East
}e uzeti tre}eg herca i mo`e atakovati karona kroz South-ov A-Q (kontrakt
biva oboren). Pametni odigrava~ bi uzeo njegovog drugog herca {to pre,
prave}i end play intenciju, ali signalizaciju East-a West je zapazio ve} u
prvom {tihu i West }e se deblokirati u svakom slu~aju. Nekiput je nemogu}e
izbe}i po~etak bacanja u prinudi, da ma koju igru u boji igra, odigrava~ `eli
da vi igrate ili da mu date mogu}nost za se~enje - odbacivanje. U takvoj
situaciji kao ovoj odre|eno se pla}a ako ne znate va{e kombinacije.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
15. Kombinacije karata
187
 1065
 K1092
 K3
 KQ87
N
 9742
W E  J83
S
 10765
 53
 A3
 A65
 AQ2
 AJ1094
Licitacija: South West North East
1
pas 1
pas
2NT pas 3
pas
3
pas 3NT pas
6 svi pas.
Ima samo jedan na~in za igru ove ruke.
Uzmite atakovanu kartu, izbacite adute,
igrajte tri puta karo i odbacite pika sa stola i
Atak
atakujte pika asa pa malog. U tom momentu
West
K.
West ima atak i mo`e da broji. On zna da
South ima tri herca na čelu sa najmanje
asom. Ako South ima AJ nema nade za odbranu. Se~enje-odbacivanje je
pravo za odigrava~a koji }e se~enjem odbaciti luzera u hercu. Zato herc
mora biti atakovan. Ali koji herc? West mora igrati na East-ovog d`eka i
atakovati damom. Ako West igra mali herc, South nema druge opcije do da
igra na podeljene honere. On pola`e 10 herc sa stola, uzima East-ovog d`eka
sa asom i kasnije igra impas na 9 herc.
Niko
u zoni
Delilac
South
 KQJ8
 Q74
 J984
 63
Ali ako West atakuje damom South mora odlu~iti da li su honeri podeljeni
(u kom slu~aju mora uzeti kraljem i igrati 10 herc sa stola kroz East-a) ili da
proceni da li West ima oba honera damu i d`eka (u kom slu~aju on mora
uzeti asom i igrati impas na 10 herc).
IV. Igraju}i kartama vi znate {ta dr`ite
Odbrana mora imati na umu sve o prebrojavaju otvara~evih ruku i gledaju}i
njegove karte u visokim poenima ne propu{taju da odigrava~ (otvara~) ~ini
to isto sa kartama (poenima) koje dr`i odbrana. Zalu|uju}e zar ne?
Odbrana, zato ima da dr`i nekoliko tajni. Najbolji na~in za to je re}i
otvara~u, kadgod je mogu}e, ne{to {to on ve} zna. Mi svi znamo, dosadno je
re}i i pri~ati istu pri~u: dobro kako treba da radi strategija u odbrani. Za
primer, uzmimo ovu jednostavnu poziciju:
 QJ10 (statista)
N
 AK8765 W E  92
(vi)
S
 43
Predpostavimo da je herc adut. West atakuje kraljem,
asom i tre}i put pikom, partner se~e a odigrava~
nadseca. U pokazivanju va{eg partnera se~om tre}eg
pika, odigrava~ zna da ste vi startovali sa 6 pikova u
ruci. Zato, kod odbacivanja (daljeg u toku igre) odbacujte piko ve ne daju}i
odigrava~u informacije koje on ve} nema.
 654 (statista)
N
 K972 W E  AQ1083
(vi)
S
J
Her~evi su aduti, a vi i va{ partner ste licitirali pika. Vi
atakujete 2 do partnerovog asa (odigrava~ zna da vi
imate kralja), i partner vra}a pika, kojeg odigrava~
se~e. Vi ne treba da igrate kraljem ovog puta
(jer odigrava~ zna da imate vi{e od dva pika), ali slede}i put kada se igra pik
vi treba to da u~inite (odbacite kralja). Ako vi zadr`ite va{eg kralja to je
upravo jedna karta vi{e o kojoj }e odigrava~ znati u va{oj ruci, tj. zna}e da
imate 4 karte pika, a onako mo`e pomisliti da imate 3.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
15. Kombinacije karata
188
 654 (statista)
N
 QJ93 W E  AK102
(vi)
S
 87
Her~evi su aduti i vi atakujete damom, pa malom do
kralja. Kada East odigra asa u tre}oj rundi i odigrava~
prese~e vi morate igrati d`eka, kartu za koju znate da
dr`i, ako vi ne `elite da ostavite utisak sa koliko karata
 1074 (statista)
N
 KJ5 W E  AQ632
(vi)
S
 98
Pikovi nisu bili licitirani i West atakuje sa 5. Vi uzimate
asom (u tom momentu odigrava~ o~ekuje da va{
partner ima kralja a vi damu; mogu}e je da bi vi
dobili {tih sa kraljem da dr`ite asa- kralja, a par-
ste ostali u toj boji. Isti princip se mo`e primeniti kada sedite na East-u.
tner atakovao kraljem dr`e}i kralja-damu). Vi vra}ate 3 pik. Partner uzima
sa d`ekom i igra kraljem. Vi znate da }e odigrava~ da se~e i vi znate da
odigrava~ zna da vi imate damu. Tako i igrajte! Primetite da ovakvom igrom
ni{ta ne ko{ta {tiha ili obmanjivanje partnera, ali sve to mo`e da napravi
te{ko}u odigrava~u da prebroji karte u va{oj ruci.
Slede}e {to dolazi je:
 AJ2 (statista)
N
 Q106 W E  843
(vi)
S
 K975
South igra bezadutski kontrakt i rano u ruci
atakuje malim pikom do d`eka na stolu, koji dr`i.
Vi znate da South ima kralja i South zna da vi imate
damu. As sa stola je odigran. Va{a dama i 10 su
podjednako izgubljeni jer je d`ek ve} bio odigran i uzeo {tih, tako da vi
morate baciti damu. Vi to morate! Ako vi igrate 10 pik (beznade`no)
odigrava~, znaju}i da imate damu jednostavno }e igrati malog pika sa stola
do kralja… i va{a dama pada a South-ova 9 biva u~vr{}ena. Ako, me|utim vi
odbacite damu, odigrava~ mo`e biti naklonjen da igra malu sa stola prave}i
impas na 9 u ruci (misle}i da je 10 pik kod East-a), dopu{taju}i vam da
uzmete {tih sa 10 pik.
 AQ65 (statista)
N
 K1043 W E  J987
(vi)
S
2
South igra kontrakt u hercu i rano iz ruke atakuje pika
ka dami na stolu, {to dr`i. South sada zna da imate
kralja. On igra asa na kojeg {kartira kartu. Vi morate
odbaciti kralja! Ako igrate malom bi}e lako za South
da se~e pika sa malim adutom znaju}i da vi jo{ uvek imate kralja. Me|utim,
ako vi odbacite kralja odigrava~ }e uvek zabrinuto sumnjati oko se~enja da li
da se~e malim ili visokim hercom.
Pravilo: u odbrani igra~ uvek igra kartom koja dr`i kada zna da takva igra
ne ko{ta {tiha; drugim re~ima, ako partner igra~a (koji ima kartu koja dr`i)
ima dodirnu kartu, jednu za koju se zna da dr`i, igra~ treba da odigra {to je
pre mogu}e svoju dr`e}u kartu.
 AQ32 (statista)
N
 K76 W E  1098
(vi)
S
 J54
South atakuje pikom do dame i onda igra asa pika.
^ak iako znate da dr`ite kralja vi ga ne morate
baciti ispod asa jer nema na~ina da saznate ko dr`i
d`eka. Ako bi odigrava~ {kartirao ne{to na asa
pika vi bi prirodno odbacili kralja.
Sada uporedite predhodnu poziciju sa ovom:
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
15. Kombinacije karata
189
 AQ32 (statista)
N
 K65 W E  J987
(vi)
S
 104
Branite se od adutskog kontrakta. South atakuje pikom do
dame i onda igra asa pika odbacuju}i 10. Mo`ete li vi,
West, dozvoliti sebi da igrate kralja, kartu za koju znate
da dr`i. Da. Zato {to ovog puta vi ste videli 10 i vi znate
 102 (statista)
N
 653 W E  KJ98
S
(vi)
 AQ74
Her~evi su aduti i rano odigrava~ atakuje pika sa stola
impasiraju}i prema dami. Slede}e {to dolazi je as pik. Ako
vi (kao East ) igrate malim pikom odigrava~ }e mo}i da
se~e pika malom kartom sa stola znaju}i da vi jo{ imate
1. 1098432 (statista)
N
 Q W E  AKJ5
S
(vi)
 76
West atakuje njegovom singl damom u piku ~ije dr`anje
imate. Kasnije kada po|ete iz ruke i odlu~ite da nastavite
pikom, kojim pikom bi trebalo da igrate? Vi bi trebalo da
igrate d`ekom tako da West mo`e planirati njegovo
(zaklju~ili ste) da ako odigrava~ ima d`eka on ne bi odigrao boju kao {to je
u~inio. On bi atakovao d`ekom ili 10 i dopustio da plovi. Zato partner mora
imati d`eka i bezbedno je da igrate kralja. Kada odigrava~ se~e luzera na
stolu odbrana mora tra`iti maksimalnu proceduru.
imate kralja. Ako vi igrate kralja ispod asa odigrava~ }e dva puta promisliti
da li da se~e malom.
Imajte na umu da su svi poznati eksperti sa koncepcijom “igranje svakom
kartom kada znate da dr`i”. Prose~an igra~ retko }e tako igrati. Zato, kada
se branite protiv igra~a koji nisu eksperti vi }ete se prepla{iti, smrknu}e vam
se u devet od deset slu~ajeva kada igra fal{ kartu. Pored toga, za sve u
odbrani, bilo da su eksperti ili ne, vi morate igrati po{tenu igru.
Sada tri ne{to razli~ite pozicije u kojima odigrava~ zna situaciju tako da vi
morate obavestiti partnera.
{kartiranje kasnije. Ako vi igrate asom ili kraljem West }e misliti da South
ima d`eka i mogu}e je da pogre{no prosudi u odbrani.
Zapazite da jednostavom igrom vi znate za dr`anje (kada je West pokazao
ni{ta, South }e znati ta~no koliko pikova dr`ite), u isto vreme rekli ste
partneru ne{to {to odigrava~ zna.
 K7 (statista)
N
 A10 W E  QJ8642
S
(vi)
 953
2.
Vi ste licitirali pika a her~evi su aduti. West atakuje sa
asom i potom drugim pikom do kralja na stolu. Kasnije
kada u|e u ruku odigrava~ igra 9 pik i West se
{kartira. Kada South vidi {ta je West odbacio on zna
izvornu distribuciju u pikovskoj boji, ali West ne zna da li ili ne South ima
jo{ neki pik. U situaciji kao {to je ova, kada je odigrava~ presekao njegovu
poslednju preostalu kartu u boji, vi mo`ete dopustiti va{em partneru da zna
kako dalje da nastavi sa igrom tako {to }ete igrati najvi{u kartu u boji, u
ovom slu~aju bacite damu.
 654 (statista)
N
 A10 W E  J9832
S
(vi)
 KQ7
3.
Vi ste licitirali pika, a her~evi su aduti. West atakuje
asom i zatim drugim pikom do South-ovog kralja. U tom
momentu vi znate da South ima damu pik, ali West
mogu}e to ne zna. Ako dobijete {ansu vi bi trebalo
da {kartirate d`eka pika ({kartiranje honera pokazuje da imate ni`u dodirnu
kartu ne pori~u}i (direktno iznad) u naredbi da West u|e u tajnu.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
15. Kombinacije karata
190
V. Namerno igranje la`nom (neta~nom) kartom
U nameri da se razumeju principi i za efikasno igranje fal{ kartom vi se
morate staviti u odigrava~evu stolicu u isto vreme.
 AJ32 (statista)
N
 K4 W E  1095
S
(vi)
 Q876
Aduti su pikovi i South atakuje 6 do d`eka na stolu.
Predpostavimo da oba igra~a u odbrani igraju malom,
South nema opciju osim da polo`i asa i da se nada da }e
kralj pasti sa leve strane. Samo ako East igra 9 ispod
 AK32 (statista)
N
 Q4 W E  1095
S
(vi)
 J876
Kada je as sa stola odigran East mora igrati 9. Sada
South mora odlu~iti da li da u|e u njegovu ruku i da igra
d`eka ili jednostavno da igra kralja (igranje kraljem gubi
{tih ako je 9 singl ili 10-9 dubl kod East-a).
d`eka, South ima opciju bilo da igra asa nadaju}i se da padne kralj, ili
ponovo u}i u ruku preko druge spoljne boje i igrati damom nadaju}i se da ne
pokvari mogu}nost 10-9 dubla kod East-a. Ali igranje devetkom ispod d`eka
East daje South-u dva na~ina igre, jedan koji mo`e da padne. Igranje
peticom East ne daje {anse South-u da napravi gre{ku u igri. Naravno, da
napravite ovakvu defanzivnu igru fal{ kartom vi morate biti bliski nekim
novim kombinacijama. Kombinacije sa 10-9 ~esto obe}avaju.
Ako East igra 5 South nema izbora osim da igra kraljem.
 2 (statista)
N
 J106 W E  A5
S
(vi)
 KQ98743
Pikovi su aduti i South atakuje 2 sa stola do kralja u ruci.
Ako West igra 6, South nema izbora osim da igra malom iz
njegove ruke nadaju}i se da je as dubl. Me|utim, ako
West igra 10 ili d`eka South ima ekstra opciju.
 Q832 (statista)
N
 4 W E  J965
S
(vi)
 AK107
Pikovi su aduti i South atakuje asom. Ako East, koji je
video West-ovu pratnju, i koji zna ta~no koliko odigrava~
dr`i pikova (~etiri), igra malom kartom odigrava~ nema
opcije da igra malom d o dame, igraju}i protiv East-ove
On mo`e poku{ati da ne ubrlja mogu}nost J-10 dubl igraju}i damom.
postave J9xx (ako West ima dr`anje boje ne mo`e je pokupiti). Me|utim,
ako East igra 9 odigrava~ ima dodatnu opciju. Ako je 9 singl onda West
mo`e biti finesiran u Jxxx i odigrava~ dobija igru jer posle uzimanja asom
trebalo bi da igra kralja (me|utim kako je ~etvrti d`ek kod East-a South je
napravio pogre{nu finesu-impas i izgubio {tih, prevarila ga je 9 East-a).
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
15. Kombinacije karata
191
KOMBINACIJE KARATA
♠
♥
♦
♣
1095
AJ10
876
J1065
♠
J32
♠
KJ2
♥
2
♥
QJ103
♦
KJ92
♦
K763
♣
AK432
♣
97
♠
W
N
E
S
♥
♦
♣
K4
76543
543
987
♠
♥
♦
♣
9753
9875
54
K52
♠
N
W
E
S
♦
10864
A2
A8
Q10863
AQ
AQ876
♠
♥
KQ98
♥
K64
♦
AQ10
♦
QJ1092
♣
Q
♣
AJ4
pas 2
pas 3
pas 5
svi pas.
♥
♣
♠
2. Svi u zoni Delilac East
Atak West 9.
1. Niko u zoni Delilac South
Atak West 8.
Licitacija: South West North East
1
2
4NT
6
PRIMERI ZA U^ENJE
Licitacija: East South West North
pas
pas
pas
pas 1NT
svi pas.
pas
3NT
Objašnjenje igre
1. Statista uzima atakovanu kartu, i kada atakuje pikom do dame West mora odbaciti 9! To daje South-u
opciju u igri u adutskoj boji. Ako on poveruje da je igra iz dubla 10-9 on }e se vratiti na sto sa trefom i igrati
d`eka pika. To }e imati za rezultat da }e izgubiti jedan {tih. Ako West odigra 5 ispod dame South nema
izbora ve} da polo`i asa i da uhvati East-ovog kralja (West mora u~initi istu igru u odbrani protiv {est
bezaduta, kao alternativi ovom kontraktu). 2. East uzima atakovanu kartu i ne vidi budu}nost u atakovanoj
boji. Zato on odlu~i da menja na trefa jer njegov as u karonu mu omogu}ava povratak u ruku. Me|utim, on
mora promeniti sa 10 tref da bi oborio kontrakt.
♠
♥
♦
♣
KQ8753
6
AQ10
752
♠
A106
♠
1084
♥
AQ5
♥
AJ2
♦
764
♦
KQJ10
♣
AQJ9
♣
543
♠
W
N
E
S
♥
♦
♣
J94
93
J852
K843
♠
♥
♦
♣
AJ6
73
842
J10987
♠
W
N
S
E
♦
♣
♠
2
♠
K72
♥
KJ108742
♥
KQ10986
♦
K93
♦
5
♣
106
♣
AKQ
3. E-W u zoni Delilac South
Atak West K.
Licitacija: South West North East
3
3
4
pas
pas
pas.
♥
4. N-S u zoni Delilac South
Atak West J.
Licitacija: South West North East
1
pas 2
pas
3
pas 4
pas
.
pas pas.
Q953
AJ2
A9763
62
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
15. Kombinacije karata
192
Obja{njenje igre
3. Odigrava~ uzima atakovanu kartu, baca adute zavr{avaju}i u ruci i baca trefa prave}i impas koji
gubi od East-a. East mora vratiti d`eka karo. On zna da su njihovoj strani potrebna tri {tiha u karonu
(njegov partner verovatno ima {est pikova da bi overkolirao na tre}em nivou a nedostaju mu AJ10),
tako da East mora igrati da West ima AQ10 u karonu. I pogodio je?
4. Ovoga puta East mora uzeti prvi {tih u karonu i krenuti napolje sa sva tri {tiha u piku. Njegova
jedina igra je dama pik! Ako South propusti predpostavljaju}i da East ima QJ9, odigrava~ je odmah
oboren. Ako South pokrije damu, West mora uzeti i vratiti mali pik, stavljaju}i South-a da jednom vi{e
razmisli.
KOMBINACIJE KARATA PROBLEMI
I. E-W
u zoni
Delilac
South
 J3
 J975
 QJ1097
 92
Atak
West
Q.
 Q76
 843
 65
 KQJ103
N
 82
W E  AK6
S
 8432
 A765
 AK10954
 Q102
 AK
 84
I RE[ENJA
Licitacija:South West North East
1 pas 2 pas
4 svi pas.
Odigrava~ uzima asa, igra as-kralj u piku, West
prati sa 3 i J i onda South igra 8 tref. Plan va{e
odbrane?
Vi mo`ete uzeti drugog trefa
ako
`elite
promeniti malim hercom. Vama su potrebna tri
{tiha u hercu da bi oborili ovaj kontrakt.
Ako partner ima Q nije va`no koji herc }ete
odigrati, ali ako patner ima d`eka vi morate atakovati malom. Ako partner
poka`e da nema trefa posle druge runde (neverovatno, jer bi verovatno
atakovao iz singla), jednostavno uzmite as-kralj herc. Odigrava~ ne mo`e po
mogu}stvu imati vi{e od dva herca i jednom }e krenuti sa tri trefa ({est pika,
dva karona vi znate {ta vam treba).
Primedba prevodioca:da je East izvukao A i K herc odbrana bi uzela samo tri {tiha i
ne mo`e da obori kontrakt. Igrom na prevaru posle uzimanja asa trefa i vra}anjem
malog herca (6) East je naveo odigrava~a da pomisli da su honeri podeljeni i da je
East atakovao ispod A ili K, pa se ne usu|uje da stavi Q herc.
II. Svi
u zoni
Delilac
South
 KJ62
 Q85
2
 QJ874
Atak
West
7.
8
 A63
 KQ10865
 K102
N
 A1073
W E  J1097
S
 A974
9
 Q954
 K42
 J3
 A653
Licitacija:North East South West
1 pas 1
pas
2 pas 2NT pas
3NT svi pas.
Statista uzima sa 10 a odigrava~ igra 5. Mali karo
je atakovan do d`eka i vra}en karo do statistinog
kralja, West odbacuje damu tref. Kakav je plan
va{e odbrane?
Partnerovo odbacivane dame tref ove}ava manje
preostale tref spot karte ali ne ve}e.
Zato odigrava~ ima asa trefa. To je jedno {to znate. Vi znate da odigrava~
ima devet sigurnih {tihova van pikova; 5 karona, 2 trefa i 2 herca. Tako vi
morate atakovati pika za ~etvrti {tih. Va{a jedina igra je 10 pik.
Ako vi igrate odigrajte bilo koji drugi pik ,a odigrava~ ima Q9xx (jedino
kriti~no dr`anje) vi ne mo`ete uzeti ~etiri {tiha.
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
15. Kombinacije karata
193
III. Svi
u zoni
Delilac
West
 96
 982
 A82
 J10987
Atak
West
J.
 J14
 AJ103
 1043
 Q53
N
 8732
W E  7654
S
 KJ95
A
 AKQ5
 KQ
 Q76
 K642
Licitacija: West North
pas pas
pas 1
pas 3NT
East South
pas 1
pas 2NT
svi pas.
Statista igra malom; vi uzimate asom odigrava~
igra 2 tref. Kakav je plan va{e odbrane?
Name}e se da promenite u boju karo i izvesno je
da }e igra~ va{eg kalibra promeniti sa d`ekom
pre nego malom kartom.
To }e okru`iti 10 karo na stolu i zaraditi va{a ~etiri {tiha ako partner ima
~etiri karona sa asom a odigrava~ damu. Atak d`ekom tako|e ~uva {tih ako
odigrava~ ima AQx jer on ne mo`e propustiti kartu do njegove 10.
IV. Niko
u zoni
Delilac
East
 Q63
 76
 873
 109876
Atak
West
3.
 K754
 QJ98
 1092
 AK
N
 A92
W E  105
S
 KQJ4
 QJ32
 J108
 AK432
 A65
 54
Licitacija:East South West North
1 1 pas 3
svi pas.
Statista igra 9, partner d`eka a odigrava~ asa.
Slede}i potezi su as herc pa mali herc do
statiste, partner igra 5 i 10. Vrhunski trefovi
su krenuli sa stola, partner igra 3 i 2. Sada je
mali karo sa stola atakovan do partnerove dame
i on uzima kraljem karo, svi prate. U 8-om
{tihu partner menja 2 u piku a odigrava~ igra
d`eka. Da li }ete pokriti? Za{to ili za{to ne?
Vi treba da propustite. Vama su potrebna 2 pik {tiha da oborite kontrakt. Ako
partner ima A10 preostalih pikova nije va`no da li }ete pokriti. Ako je odigrava~
startovao sa J109 tada tako|e nije va`no da li }ete pokriti. Ali ako partner ima
preostale pikove A9, samo dr`anje je va`no, vi morate propustiti. Ako pokrijete
d`eka damom a statista va{u damu kraljem i atakuje nazad prema 10 pik kod
South-a izgubili ste {tih u piku. Ako propustite, i kasnije pokrijete 10, ako je ona
atakovana od South-a vi morate dobiti dva {tiha u piku. Zapazite da je odigrava~
mogao staviti 8 pik kada je partner atakovao 2 pik. Interesantna kombinacija karata.
V. Svi
u zoni
Delilac
South
 A752
 109863
5
 Q76
 943
 72
 AQJ1043
 K4
N
 K1086
W E  AJ5
S
 762
 1098
 QJ
 KQ4
 K98
 AJ532
Licitacija: South West North East
1NT pas 3NT pas
pas pas.
Plan va{e odbrane?
Ovo je dodatak da nau~ite ne{to o va{oj poni
znosti! Vi ste verovatno pomislili da bi trebalo
da promenite sa 10 pik u drugom {tihu. Gre{ka!
Mada je ispravna promena na pika, odigrava~ se
Atak
kraljem i damom kod ataka, prestavio u hercu
West
vi morate promeniti jednom malom kartom!
10.
Za{to? Zato {to su vam potrebna četiri štiha u
piku, a ne tri (partner ne mo`e imati vi{e od sedam poena u visokim kartama, {to
zna~i da odigrava~ ima jednog crnog asa za ukupno devet {tihova ako se dozvoli da
dobije atak). Za potrebna ~etiri {tih pika, vi morate igrati kao da partner ima bilo
Axxx ili AJx, i u bilo kom slu~aju uklju~iti mali pik je korektno (ako ste dobili to
jedno pravo vi ste otporni).
Odbrana u bridžu:Edwin Kantar Preveo sa engleskog:Božidar Đurašević
15. Kombinacije karata
194
 J32 (statista)
N
 1095 W E  Q4
S
 AK876
VI.
Pikovi su aduti i South atakuje. Mo`e te li videti neki na~in
da East-West dobiju {tih u piku. Kada South atakuje asom
ili kraljem, West mora da igra 9 ili 10. Taj na~in navodi
South na pomisao da West ima 10-9, tj. da je dubl, u kom
slu~aju on }e pre}i na sto da bi atakovao d`ekom!
VII.  - (statista)
Pikovi su aduti i South atakuje. Mo`e li nekim na~inom da
N
odbrana dobije dva {tiha u piku? Kada South atakuje
 J105 W E  K4
West mora igrati honera. Ako to ne u~ini South nema
S
druge opcije nego da igra malog pika nadaju}i se da je
 AQ987652
kralj dubl Ako, me|utim, West igra honerom, South mo`e poku{ati da ne zabrlja
mogu}nost da West ima dubl J-10 i da igra damom. U svakom slu~aju ovakvo
igranje odbrane ne ko{ta {tiha a mo`e dovesti do cilja da se dobiju dva {tiha.
VIII.  J92 (statista)
N
 543 W E  Q10
S
 AK876
Pikovi su aduti i statista atakuje. Mo`ete li videti neki na~in
da East-West mogu dobiti {tih u piku? Kada statista
atakuje malom East igra damom! Ako South poveruje toj
igri on }e uzeti i napraviti finesu prema devetki na stolu
prilikom vra}anja. East je korektno igrao startuju}i kao da je singl dama.
 J92 (statista)
N
 543 W E  K10(Vi)
S
 AQ876
IX.
Pikovi su aduti i statista atakuje. Mo`ete li videti neki
na~in da East-West dobiju {tih u piku? Kada statista
atakuje malom igrajte kraljem. Ponovo ako South
poveruje ovoj igri on }e uzeti asom i napraviti finesu ka
devetki na stolu…i vi onda mo`ete biti zadovoljni.
Prevod posvećen mojim unucima
Dejanu i Kiri Đurašević
ODBRANA U BRIDŽU
Defensive Bridge Play
Complete
Edwin B. Kantar
Sa engleskog preveo i tehnički knjigu uredio:
Božidar Đurašević
Prevedeno 1997 g.
Izdanje Beograd 30 januar 2012 g.
Times New Roman Bold
PREDGOVOR
Spreman sam da se kladim da se više štihova izgubi u odbrani nego u
licitaciji i odigravanju zajedno.
Prosečan igrač čak i ne uoči koliko šrtihova isklizne pogrešnim
signaliziranjem ili škartiranjem, "nesrećnim atacima i propuštanjem da se
broje poeni i raspodela. Moje je iskustvo da je dobar igrač odbrane uvek
pobednik na duge staze i da je nejpoželjniji partner.
Iz jednog ili drugog razloga najveći deo literature je posvećen
licitiranju ili igri odigravača, a na igru u odbrani se zaboravlja.
Stoga, pošto sam tokom godina u odbrani napravio parktično svaku
moguću grešku, odlučio sam da napišem knjigu posvećenu isključivo igri
u odbrani. Zbog učenja knjigu sam podelio u 15 poglavlja, od kojih
je svako za sebe.
Ako ova knjiga može dapomogne u učenju "vašeg partnera" kako da
izbegne neke od grešaka koje pravi, i vas nauči da"defanzivno mislite",
poslužiti svojoj svrsi.
Edwin Kantar
PREDGOVOR
PREVODIOCA
I
TEHNIČKOG UREDNIKA
Kada sam završio profesionalni rad u pravosuđuju na sudijskoadvokatskim poslovima, godine 1992. Sveta Anđelković, velemajstor u
bridzu, "nagovorio" me da u slobodno vreme posetim bridz klub u poslovnoj
zgradi na Ušću u Beogradu i da se aktiviram u bridzu. Gospodina
Anđelkovića sam znao dugi niz godina, tj. više decenija u šahovskoj
organizaciji, gde sam bio aktivan takmičar, a on šahovski radnik.
Već pri prvim susretima u bridz klubu sam sreo Aleksandra Bauera,
Dragana Antića, Zorana Sibinovića, Miloša Magaraševića i druge koji su bili
ljubitelji i igrači šaha. Krug prijatelja u bridzu se proširivao, pa sam od njih
dobijao bridz knjige iz kojih sam mogao da se bolje upoznam sa raznim
sistemima, načinima odigravanja i odbrane u bridzu. Pored već pomenutog
Aleksandra Bauera, bridz velemajstora, knjige sam dobijao i od Nenada
Miškovića, takođe bridz velemajstora i naročito od kolege u struci advokata
Gradimira Žižića, bridz majstora, koji mi je velikodušno davao potrebnu bridz
literaturu. Tako sam između ostalog od njega dobio na proučavanje knjigu
Edvina B. Kantara "Defensive bridge play" na engleskom jeziku ("Odbrana u
bridzu"), za koju mi je advokat Žižić rekao da je jedna od najinteresantijih i
najboljih knjiga koje su izašle u vezi bridza.
Godine 1997 sa velikim entuzijazmom sam počeo i završio prevod
ove knjige, shvatajući da je ona zaista jedno od značajnih ostvarenja, jer
većina bridzista zna da je odbrana najteži deo igre u bridzu. Izvorni materijal
nije bila knjiga u klasičnom smislu reči (kao kada bi je kupili u knjižari), već
je to bila više skripta formata a4. U odnosu na tehničko rešenje izvorne
"knjige" izvršio sam sasvim drugačije uređivanje i prelamanje stranica, tako
da čitalac može naći dijagrame (bordove) sa rešenjima na istoj strani, čime je
znatno unapređena preglednost, samim tim i lako razumevanje. Nema
mukotrpnog prevrtanja stranica da bi se rešenje na dijagramu postavljenog
zadatka pročitalo mnogo stranica kasnije.
Dok sam prevodio poslednja neprevedena poglavlja (ostali su mi bili
još neki delovi poglavlja VI. VII. VIII. i IX. sreo sam u klubu kolegu Gorana
Živkovića koji mi je rekao da je i on prevodio Kantara i da ima prevedena
pomenuta poglavlja i ponudio mi taj materijal koji sam rado prihvatio i na
čemu mu mnogo zahvaljujem. Kako je njegov stil prevoda bio veoma sličan
mom, to sam delove pomenutih poglavlja inkorporirao u celinu prevoda cele
knjige, tehnički uskladjujući ih sa svim ostalim delovima.
Kasnije radeći na usavršavanju prevoda otklonio sam neke greške u
prevodu i poboljšao tehnička rešenja i konačno preradio tekst sa formata a4 na
format b5. Uzged da napomenem da je tekst pisan u koloru, plavom bojom a
simboli ♠,♥,♦,♣ u odgovarajućoj crvenoj, odnosno crnoj boji (što je
iziskivalo jako mnogo vremena), tako da bi prilikom štampe u koloru knjiga
dobila atraktivniji-lepši izgled.
Prve verzije prevoda sam na formatu "a4" odštampao i dao nekim
svojim prijateljima radi ocene, među kojima posebno izdvajam advokata
Žižića. Takođe sam prevod knjige dao i bridž velemajstoru Dimitrakiu
Zipovskom i svi oni su pozitivno ocenili moj rad na prevodu i tehničkom
uređenju knjige. Tako je nastalo ovo vredno delo autora Edvina Kantara na
našem jeziku, koje će svakako bridžistima pomoći u njihovom daljem
usavršavanju u ovoj, posle šaha, najfascinantnijoj društvenoj igri.
Božidar Đurašević
Kira i Dejan Đurašević
Prevodilac Božidar Đurašević
SADRŽAJ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Predgovor autora
Predgovor prevodioca i tehni~kog urednika knjige
ATAK PROTIV ADUTSKOG KONTRAKTA
Primeri za u~enje
Atak protiv adutskog kontrakta - Problemi i re{enja
ATAK PROTIV BEZADUTSKOG KONTRAKTA
Primeri za u~enje
Atak protiv bezadutskog kontrakta - problemi i re{enja
KAZNENA KONTRA
I .Sve kontre na ve{ta~ke licitacije
II. Kontre na slemu
III. Kontre na bezadutske kontrakte
Atak kod kaznenih kontri - primeri za u~enje
Atak kod direktnih kontri - problemi i re{enja
SIGNALIZACIJA PROTIV KOTRAKTA U BOJI
I. Visoka - niska karta sa dublom
II. Odbacivanje dame ispod kralja pokazuje d`eka
III. Dodirni honer signal
IV. Signalizacija za boju - prioritetna boja
V. Obi~no zna~enje signala - ose}aj za signal
VI. Adutski eho signal
VII. Signal za brojanje - ra~unanje (du`inski signal)
Signali protiv kontrakta u boji - primeri za u~enje
Signali protiv kontrakta u boji - problemi i re{enja
SIGNALIZACIJA PROTIV BEZADUTSKOG KOTRAKTA
I. Atak asom
II. Atak kraljem
III. Atak damom
IV. Atak d`ekom
V. Atak desetkom
VI. Atak devetkom
VII. Signaliziranje kada partner atakuje spot kartom
VIII. Signal za brojanje (ra~unanje)
Pregled ataka i pravilan signal tre}e ruke
Signalizacija bezadutskih kontrakata - primeri za u~enje
Signalizacija bezadutskih kontrakata - problemi i re{enja
[KARTIRANJE
I. Odr`ati paritet sa statistom
II. Izbor {kartiranja visoka ili mala karte
III. [kartiranje iz honerske sekvence
IV. [kartiranje iz boje koju ne `elite da bude igrana
V. Kako {kartati kad `elite da partner atakuje odre|enu boju
VI. Pravilo 11 (jedanaest)
VII. [kartanje iz boje koju je partner atakovao
VIII. [kartanje za obezbe|ivanje ulaza
Naredbe i zabrane kod {kartiranja
Primeri za u~enje
Problemi i re{enja
strana
1
5
7
9
11
13
15
15
17
18
20
22
25
25
26
27
32
38
40
40
42
42
47
47
48
51
51
52
52
53
55
57
58
59
63
63
63
64
64
65
65
66
66
67
68
69
VII.
VIII
IX.
X.
XI.
IGRANJE NA DRUGOJ POZICIJI
I. Kada je odigran honer - prebiti ili ne
A. Kada je statiste s leva
B. Kada je statista s desna
II. Treba li na drugoj poziciji ako mo`e kada odigrava~ igra malu kartu
III. Kada odigrava~ igra malu ka stolu a na drugoj poziciji se ne mo`e.. uzeti
IV. Neke druge situacije u kojima igra~ na drugoj poziciji igra visoko
Primeri za u~enje
Problemi i re{enja
IGRANJE NA TRE]OJ POZICIJI
Na trećoj igrati visoko kada partner atakuje nisko i kada nema honera na stolu
Razmotriti igru ruke pre nego se automatski igra visoka i vrati partnerova boja
Upotrebiti pravilo 11 (jedanaest) u svoju korist
Shvatiti zna~aj komunikacije sa partnerovom rukom
Kad statista ima jednog honera a igra~ na tre}oj poziciji vi{eg
Kad statista ima A10 ili K10 igra~ na tre}oj poziciji oprezno sa d`ekom
Razmatranje ulaza
Razmatranje deblokada
Tuma}enje dvosmislenih ataka
Druga razmatranja da se pro~ita partnerov atak
Razmatranje kada treba preuzeti
Tre}a ruka pravi varljivi manevar
Kako igrati kada partner atakuje pogre{nu boju
Kako vratiti partnerovu boju
Primeri za u~enje
Problemi i re{enja
ZAKLJU^IVANJE
Primeri za u~enje
Problemi i re{enja
BROJANJE OTVARA^EVE DISTRIBUCIJE
Kada otvara~ u rebidu povisi prvobitno licitiranu boju
Najve}i zna~aj je da znate koliko adutskih karata imaju me|usobno protivnici
Za ozbiljne (promi{ljene) igra~e
Primeri za u~enje
Problemi i re{enja
BROJANJE OTVARA^EVIH POENA
Analiti~ko brojanje poena u kontraktima u boji
Odgovara~eva raspodela poena u licitaciji u boji
Vi{e obja{njenja za prebrojavanje odigrava~evih poena
Primeri za u~enje
Brojanje otvara~evih poena - problemi i re{enja
strana
70
70
70
74
77
78
80
83
85
87
87
88
89
90
91
92
94
95
97
98
98
99
102
102
104
106
111
117
117
120
121
125
129
132
133
137
140
141
142
144
146
XII.
XIII.
XIV.
XV.
BROJANJE ODIGRAVA^EVIH [TIHOVA
I. Licitacija
II. Atak
III. Karte statiste na stolu
IV. Partnerovi signali i odbacivanje
Kada partner napravi promenu malom kartom u novoj boji i
kada partner pravi promenu visokom kartom u novoj boji(vrh ni~ega)
Primeri za u~enje
Problemi i re{enja
PREPOZNAVANJE TIPOVA STOLA
Tip I. Balansna ruka
Tip II. Statista ima mogu}nost se~enja ( ali ipak male)
Tip III. Statista ima dugu spoljnu boju
Tip IV. Skrivene dve boje
Primeri za u~enje
Problemi i re{enja
RAZVIJANJE EKSTRA [TIHA U ADUTSKOJ IGRI
Dobiti se~u
Dati na se~u
Nadsecanje
Aperkat
Sna`na (forsirana) igra
Se~a - odbaciti kartu
Razvijanje ekstra štiha u adutskom kontraktu - primeri za u~enje
Razvijanje ekstra štiha u adutskom kontraktu - problemi i re{enja
KOMBINACIJE KARATA
I. Okolna igra
II. Atakovanje naza{ti}enih honera
III. Izbegavanje end play-a
IV. Igraju}i kartama vi znate {ta dr`ite
V. Namerno igranje la`nom (neta~nom) kartom
Primeri za u~enje
Problemi i re{enja
strana
148
148
148
150
152
153
155
156
160
160
161
162
163
165
166
169
169
170
173
174
175
176
178
179
183
183
185
186
187
190
191
192
Download

File:KantarOd1(b5)or (najbolji tekst I deo knjige, format "b5")