MEDICINSKA PROCEDURA
I MERE PREDOSTROŽNOSTI
ZA EMI
za implantabilne kardioverter defibrilatore i defibrilatore
za terapiju srčane resinhronizacije
Priručnik za zdravstvene radnike
Uvod
Ovaj priručnik je namenjen lekarima i drugim zdravstvenim radnicima koji leče pacijente sa implantiranim
kardioverter defibrilatorima (ICD) i defibrilatorima za terapiju srčane resinhronizacije (CRT-D) posle
implantacije uređaja.
Da biste videli ovaj priručnik na mreži, da biste ga preuzeli ili da biste videli najnoviju listu modela uređaja na
koje se ovaj priručnik odnosi, pogledajte lokaciju Medtronic Manual Library (Medtronic biblioteka priručnika)
(http://manuals.medtronic.com).
1. deo ovog dokumenta koristan je za zdravstvene radnike koji obavljaju medicinske procedure nad pacijentima
sa implantiranim Medtronic sistemom kardio-uređaja i koji se u vezi s tim savetuju sa kardiolozima pacijenata.
1. deo sadrži upozorenja, mere predostrožnosti i uputstva u vezi sa medicinskim terapijama i dijagnostičkim
procedurama koje mogu da izazovu ozbiljne povrede pacijenta, ometaju implantirani Medtronic sistem kardiouređaja ili trajno oštete sistem. Navedene su i neke uobičajene medicinske procedure koje ne predstavljaju
rizik.
2. deo, čiji je početak stranica 6, navodi mere predostrožnosti i druge informacije vezane za elektromagnetne
smetnje (EMI) koje mogu da pomognu pacijentima u svakodnevnom životu. Zdravstveni radnici mogu da
pregledaju informacije sa pacijentima i da ih koriste kao referencu tokom pregleda posle implantacije.
Da biste dobili uputstvo o neuobičajenim ili novim medicinskim procedurama ili potencijalnim EMI scenarijima
koji vas zabrinjavaju, a nisu obuhvaćeni ovim priručnikom, obratite se Medtronic predstavniku.
1. deo: upozorenja, mere predostrožnosti i uputstva za lekare koji obavljaju
medicinske procedure nad pacijentima sa kardio-uređajima
Ablacija (RF ablacija ili mikrotalasna ablacija)
Ablacija je hirurška tehnika u kojoj se energija radiofrekvencije (RF) ili mikrotalasa koristi za uništavanje ćelija
stvaranjem toplote. Kad se primenjuje na pacijente sa kardio-uređajima, ablacija može da izazove indukovane
ventrikularne tahiaritmije, prekomerni sensing, nenamerno oštećenje tkiva, oštećenje uređaja ili neispravan
rad uređaja, ali nije ograničena samo na ovo. Sistemi ablacije modulisane pomoću impulsa mogu da predstavljaju
veći rizik od indukovane ventrikularne tahiaritmije. Medtronic kardio-uređaji dizajnirani su da izdrže izloženost
energiji ablacije. Da biste smanjili rizik, primenite sledeće mere predostrožnosti:
Proverite da li je dostupna oprema za privremeni pejsing i defibrilaciju.
Izbegavajte direktni kontakt između katetera za ablaciju i implantiranog sistema.
Pozicionirajte „peč“ povratne elektrode tako da putanja električne struje ne prolazi kroz uređaj i elektrode
ili blizu njih.
Uvek nadgledajte pacijenta tokom ablacije pomoću najmanje dva zasebna metoda, na primer prikaza
arterijskog pritiska, EKG-a, ručne provere ritma pacijenta (merenja pulsa) ili na neki drugi način kao što
je pulsna oksimetrija za uho ili prst ili otkrivanje pulsa pomoću doplera.
■
■
■
■
Da biste izbegli ili ublažili efekte prekomernog sensinga, uzmite u obzir sledeće mere predostrožnosti:
Zaustavite otkrivanje tahiaritmije pomoću magneta ili programatora. Ako pri korišćenju programatora
ablacija izazove resetovanje uređaja, kardio-uređaj nastavlja otkrivanje. Posle procedure ablacije uklonite
magnet ili vratite parametre uređaja u prethodno stanje.
■
■
Ako je to u skladu sa stanjem pacijenta, programirajte uređaj na režim asinhronog pejsinga (na primer DOO).
Posle procedure ablacije vratite parametre uređaja u prethodno stanje.
Kapsularna endoskopija, procedure sa pH kapsulom
Kapsularna endoskopija predstavlja proceduru u kojoj pacijent proguta kapsulu sa malom kamerom koja pravi
snimke digestivnog trakta pacijenta. Kapsularna endoskopija i procedure sa pH kapsulom ne bi trebalo da
predstavljaju rizik od elektromagnetnih smetnji.
2
Stomatološke procedure
Stomatološka oprema kao što su ultrazvučni skidači kamenca, burgije i testeri pulpe ne predstavlja rizik
od elektromagnetnih smetnji. Držite kardio-uređaj na udaljenosti od najmanje 15 cm (6 inča) od magneta,
na primer magneta koji se nalaze u naslonima za glavu u stomatološkim ordinacijama.
Dijagnostička radiologija (CT skeniranja, fluoroskopija, mamogrami, rendgenski snimci)
Dijagnostička radiologija se odnosi na sledeće medicinske procedure:
kompjuterizovana aksijalna tomografija (CT ili CAT skeniranje)
■
■
■
■
fluoroskopija (procedura rendgenskog snimanja koja omogućava da se unutrašnji organi vide u pokretu
tako što se proizvodi video slika)
mamografi
rendgenski snimci (radiografija kao što je rendgen grudnog koša)
Akumulirana doza u okviru dijagnostičke radiologije obično nije dovoljna da bi oštetila uređaj. Ako uređaj nije
direktno izložen zraku radijacije, nema rizika od smetnji u radu uređaja. Međutim, ako je uređaj direktno pod
zrakom CT skeniranja, pogledajte sledeće mere predostrožnosti u odeljku „CT skeniranje“. Do sličnih smetnji
može doći u nekim oblicima fluoroskopije visokog intenziteta.
CT skeniranje – CT skeniranje je kompjuterizovani proces u kojem se dvodimenzionalne rendgenske slike
koriste za stvaranje trodimenzionalne rendgenske slike. Ako uređaj nije direktno pod zrakom CT skeniranja,
zračenje ne utiče na uređaj. Ako je uređaj direktno pod zrakom CT skeniranja, tokom perioda koji uređaj provede
pod zrakom može doći do prekomernog sensinga. Ako će uređaj provesti pod zrakom duže od 4 s, uzmite
u obzir sledeće mere predostrožnosti kako biste izbegli ili ublažili efekte prekomernog sensinga:
Zaustavite otkrivanje tahiaritmije pomoću magneta ili programatora. Kada dovršite CT skeniranje, uklonite
magnet ili vratite parametre uređaja u prethodno stanje.
Ako je to u skladu sa stanjem pacijenta, programirajte uređaj na režim asinhronog pejsinga
(na primer DOO). Kada dovršite CT skeniranje, vratite parametre uređaja u prethodno stanje.
■
■
Dijagnostički ultrazvuk
Dijagnostički ultrazvuk je tehnika snimanja koja se koristi za vizuelizaciju mišića i unutrašnjih organa, njihove
veličine, strukture i pokreta, kao i potencijalnih patoloških lezija. Takođe se koristi za fetalno nadgledanje
i otkrivanje i merenje krvnog toka. Dijagnostički ultrazvuk, kao što je ehokardiogram, ne predstavlja rizik od
elektromagnetnih smetnji. Mere predostrožnosti vezane za terapeutski ultrazvuk potražite u odeljku „Lečenje
dijatermijom“.
Lečenje dijatermijom (uključujući terapeutski ultrazvuk)
Dijatermija je tretman koji podrazumeva terapeutsko zagrevanje tkiva. Tretmani dijatermijom uključuju
visokofrekventni, kratkotalasni, mikrotalasni i terapeutski ultrazvuk. Osim terapeutskog ultrazvuka, svi tipovi
dijatermije su kontraindikovani. Tretmani dijatermijom mogu da dovedu do ozbiljnih povreda ili trajnog
oštećenja implantiranog uređaja. Terapeutski ultrazvuk, koji predstavlja korišćenje ultrazvuka uz više energije
nego kod dijagnostičkog ultrazvuka kako bi se do tela sprovela toplota ili trzaji, prihvatljiv je ako se tretman
obavlja na udaljenosti od najmanje 15 cm (6 inča) između aplikatora i implantiranog uređaja i elektroda.
Elektroliza
Elektroliza je trajno uklanjanje dlake pomoću igle pod električnim nabojem (naizmeničnom ili jednosmernom
strujom) koja se ubacuje u folikul dlake. Elektroliza uvodi u telo električnu struju, što može dovesti do prekomernog
sensinga. Procenite potencijalni rizik vezan za prekomerni sensing u odnosu na zdravstveno stanje pacijenta.
Da biste izbegli ili ublažili efekte prekomernog sensinga, uzmite u obzir sledeće mere predostrožnosti:
Zaustavite otkrivanje tahiaritmije pomoću magneta ili programatora. Kada dovršite elektrolizu, uklonite
magnet ili vratite parametre uređaja u prethodno stanje.
Ako je to u skladu sa stanjem pacijenta, programirajte uređaj na režim asinhronog pejsinga
(na primer DOO). Kada dovršite elektrolizu, vratite parametre uređaja u prethodno stanje.
■
■
3
Elektrohirurgija
Elektrohirurgija (uključujući elektrokauter, elektrohirurški kauter i Medtronic Advanced Energy tehnologiju
hirurškog reza) predstavlja proces u kojem se električna sonda koristi za kontrolu krvarenja, sečenje tkiva
ili uklanjanje neželjenog tkiva. Kad se primenjuje na pacijente sa kardio-uređajima, elektrohirurgija može da
izazove prekomerni sensing, nenamerno oštećenje tkiva, tahiaritmije, oštećenje uređaja ili neispravan rad
uređaja, ali nije ograničena samo na ovo. Ako nije moguće izbeći elektrohirurgiju, uzmite u obzir sledeće mere
predostrožnosti:
Proverite da li je dostupna oprema za privremeni pejsing i defibrilaciju.
■
■
■
■
Ako je moguće, koristite sistem za bipolarnu elektrohirurgiju ili Medtronic Advanced Energy tehnologiju
hirurškog reza. Ako se koristi sistem za unipolarnu elektrohirurgiju, pozicionirajte „peč“ povratne elektrode
tako da putanja električne struje ne prolazi kroz uređaj i elektrode ili na manje od 15 cm (6 inča) od njih.
Ne primenjujte unipolarnu elektrohirurgiju na udaljenosti manjoj od 15 cm (6 inča) od uređaja i elektroda.
Koristite kratke, isprekidane i neredovne burstove pri najnižim nivoima energije koji su klinički adekvatni.
Uvek nadgledajte pacijenta tokom elektrohirurgije. Ako EKG trag nije jasan usled smetnji, ručno
proveravajte ritam pacijenta (izmerite puls). Druga mogućnost jeste da ga nadgledate na neki drugi način,
na primer pomoću pulsne oksimetrije za uho ili prst, otkrivanjem pulsa pomoću doplera ili prikazom
arterijskog pritiska.
Da biste izbegli ili ublažili efekte prekomernog sensinga, uzmite u obzir sledeće mere predostrožnosti:
Zaustavite otkrivanje tahiaritmije pomoću magneta ili programatora. Ako pri korišćenju programatora
elektrohirurgija izazove resetovanje uređaja, kardio-uređaj nastavlja otkrivanje. Kada dovršite
elektrohirurgiju, uklonite magnet ili vratite parametre uređaja u prethodno stanje.
Ako je to u skladu sa stanjem pacijenta, programirajte uređaj na režim asinhronog pejsinga (na primer DOO).
Kada dovršite elektrohirurgiju, vratite parametre uređaja u prethodno stanje.
■
■
■
Spoljna defibrilacija i kardioverzija
Spoljna defibrilacija i kardioverzija su terapije tokom kojih se na srce primenjuje elektrošok kako bi se
nepravilni srčani ritam pretvorio u pravilni. Medtronic kardio-uređaji su dizajnirani da izdrže izloženost spoljnoj
defibrilaciji i kardioverziji. Iako je oštećenje implantiranog uređaja usled spoljnog elektrošoka retka pojava,
njegova verovatnoća raste sa povećanim nivoima energije. Ove procedure takođe mogu privremeno ili trajno
da podignu pragove pejsinga odnosno privremeno ili trajno da oštete miokard. Ako su spoljna defibrilacija
ili kardioverzija neophodne, uzmite u obzir sledeće mere predostrožnosti:
koristite najmanji klinički adekvatan nivo energije
pozicionirajte pečeve ili ploče na udaljenost od najmanje 15 cm (6 inča) od uređaja
postavite pečeve ili papuče vertikalno u odnosu na uređaj i elektrode
ako se spoljna defibrilacija ili kardioverzija primenjuju u opsegu od 15 cm (6 inča) od uređaja, koristite
Medtronic programator da biste procenili uređaj i elektrode
■
■
■
■
Hiperbarična terapija (uključujući hiperbaričnu terapiju kiseonikom odnosno HBOT)
Hiperbarična terapija predstavlja medicinsko korišćenje vazduha ili 100% kiseonika pri pritisku većem
od atmosferskog. Hiperbarične terapije sa pritiskom koji premašuje 2,5 ATA (približno 15 m ili 50 stopa
nadmorske visine) mogu da utiču na rad uređaja ili da izazovu njegovo oštećenje. Da biste izbegli ili
smanjili rizik, nemojte izlagati implantirane uređaje pritisku koji premašuje 2,5 ATA.
4
Litotripsija
Litotripsija je medicinska procedura koja koristi mehaničke udarne talase za razbijanje kamenja u bubrezima
ili žučnoj kesi. Ako se uređaj nalazi u tački fokusa zraka litotriptera, litotripsija može trajno da ošteti uređaj.
Ako je litotripsija neophodna, obezbedite da tačka fokusa litotriptera bude na udaljenosti od najmanje 2,5 cm
(1 inč) od uređaja. Da biste izbegli ili ublažili efekte prekomernog sensinga, uzmite u obzir sledeće mere
predostrožnosti:
Zaustavite otkrivanje tahiaritmije pomoću magneta ili programatora. Kada dovršite tretman litotripsije,
uklonite magnet ili vratite parametre uređaja u prethodno stanje.
■
■
Ako je to u skladu sa stanjem pacijenta, programirajte uređaj na režim asinhronog pejsinga (na primer DOO).
Kada dovršite tretman litotripsije, vratite parametre uređaja u prethodno stanje.
Snimanje magnetnom rezonancom (MR)
Magnetna rezonanca je tip medicinskog snimanja koji koristi magnetna polja za stvaranje unutrašnjeg prikaza
tela. Skeniranje magnetnom rezonancom kontraindikovano je za uređaje na koje se odnosi ovaj priručnik. Ova
skeniranja mogu da izazovu ozbiljne povrede ili oštećenje implantiranog uređaja.
Radioterapija
Radioterapija je tretman raka koji koristi radijaciju za kontrolu rasta ćelija. Pri obavljanju radioterapije preduzmite
mere predostrožnosti da biste izbegli prekomerni sensing, oštećenje uređaja i greške u radu uređaja, kao što
je opisano u sledećim odeljcima:
Prekomerni sensing – Ako se pacijent podvrgne tretmanu radioterapije i prosečna brzina doze u uređaju
premaši 1 cGy/min, uređaj će možda neispravno očitati direktno ili rasuto zračenje kao srčanu aktivnost tokom
trajanja procedure. Da biste izbegli ili ublažili efekte prekomernog sensinga, uzmite u obzir ove mere
predostrožnosti:
Zaustavite otkrivanje tahiaritmije pomoću magneta ili programatora. Kada dovršite tretman radioterapije,
uklonite magnet ili vratite parametre uređaja u prethodno stanje.
Ako je to u skladu sa stanjem pacijenta, programirajte uređaj na režim asinhronog pejsinga (na primer DOO).
Kada dovršite tretman radioterapije, vratite parametre uređaja u prethodno stanje.
Oštećenje uređaja – Izlaganje uređaja velikim dozama direktnog ili rasutog zračenja iz bilo kog izvora koje
dovodi do akumulirane doze veće od 500 cGy može da ošteti uređaj. Oštećenje ne mora da bude očigledno
odmah. Ako pacijent zahteva terapiju zračenja iz bilo kog izvora, nemojte izlagati uređaj zračenju koje
premašuje akumuliranu dozu od 500 cGy. Da biste ograničili izloženost uređaja, koristite odgovarajuću zaštitu
ili neke druge mere. Za pacijente koji se podvrgavaju većem broju tretmana zračenjem uzmite u obzir dozu
koja se u uređaju akumulirala od prethodnih izlaganja.
Napomena: Akumulirana doza u okviru dijagnostičke radiologije obično nije dovoljna da bi oštetila uređaj.
Mere predostrožnosti potražite u odeljku „Dijagnostička radiologija“.
■
■
Greške u radu uređaja – Izlaganje uređaja rasutim neutronima može da dovede do električnog resetovanja
uređaja, grešaka u funkcionalnosti uređaja, grešaka u dijagnostičkim podacima ili do gubitka dijagnostičkih
podataka. Da biste smanjili verovatnoću električnog resetovanja uređaja usled izloženosti neutronima, primenite
tretman radioterapije tako što ćete koristiti energiju fotonskog zraka od 10 MV ili manje. Upotreba konvencionalne
rendgenske zaštite tokom radioterapije ne štiti uređaj od uticaja neutrona. Ako energija fotonskog zraka
premašuje 10 MV, Medtronic preporučuje ispitivanje uređaja neposredno posle tretmana radioterapije. Električno
resetovanje zahteva ponovno programiranje parametara uređaja. Tretmani elektronskim zrakom koji ne
proizvode neutrone ne dovode do električnog resetovanja uređaja.
Stereotaksija
Stereotaksija je platforma za navigaciju katetera koja omogućava lekarima da navode kateterske
dijagnostičke i terapeutske uređaje kroz telo pomoću magnetske navigacije. Tokom procedure stereotaksije
magnetno polje može da aktivira senzor za otkrivanje magneta u implantiranom uređaju, čime se zaustavlja
otkrivanje tahiaritmije. Uređaj nastavlja sa normalnim programiranim radom posle procedure.
5
Transkutana električna nervna stimulacija (TENS)
TENS (koji uključuje nervno-mišićnu električnu stimulaciju ili NMES) predstavlja tehniku kontrole bola koja
koristi električne impulse koji prolaze kroz kožu i stimulišu nerve. TENS uređaj se ne preporučuje za kućnu
upotrebu kod pacijenata sa kardio-uređajem jer postoji mogućnost prekomernog sensinga, neodgovarajuće
terapije ili inhibicije pejsinga. Ako se utvrdi da je TENS uređaj medicinski neophodan, obratite se Medtronic
predstavniku za više informacija.
Transuretralna ablacija iglom (Medtronic TUNA terapija)
Transuretralna ablacija iglom je hirurška procedura koja se koristi za benignu hiperplaziju prostate (BPH) i u
kojoj se za ablaciju tkiva prostate koristi precizno fokusirana, sprovedena energija radiofrekvencije. Pacijenti
sa implantiranim kardio-uređajima uslovno mogu da se podvrgnu procedurama koje koriste Medtronic TUNA
sistem. Da biste izbegli uticaj na rad kardio-uređaja tokom primene TUNA procedure, pozicionirajte povratnu
elektrodu na donji deo leđa ili na donji ekstremitet na udaljenosti od najmanje 15 cm (6 inča) od implantiranog
uređaja i elektroda.
2. deo: upozorenja, mere predostrožnosti i uputstva vezani za
elektromagnetne smetnje (EMI) kod pacijenata sa kardio-uređajima
Veliki broj pacijenata sa kardio-uređajima nastavljaju sa normalnim svakodnevnim aktivnostima posle kompletnog
oporavka od operacije. Međutim, postoje određene situacije koje bi pacijenti trebalo da izbegavaju. Pošto je
kardio-uređaj dizajniran da očitava električnu aktivnost srca, on može da očita snažno polje elektromagnetne
energije izvan tela i primeni terapiju koja nije potrebna ili da spreči terapiju koja je potrebna. Sledeći odeljci
pružaju važne informacije koje treba podeliti sa pacijentima o električnoj opremi ili okruženjima koji mogu
da izazovu smetnje u njihovom implantiranom kardio-uređaju. Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa
elektromagnetnim smetnjama, obratite se Medtronic predstavniku.
Opšta uputstva za pacijente
Ograničenja oblasti – Pre ulaska u oblast sa istaknutim znakovima zabrane ulaska za osobe sa implantiranim
kardio-uređajima, kao što je pejsmejker ili ICD, posavetujte se sa lekarom.
Simptomi elektromagnetnih smetnji – Ako osetite vrtoglavicu, brze ili nepravilne otkucaje srca ili udar pri
korišćenju električnog uređaja, pustite uređaj koji dodirujete i udaljite se od njega. Kardio-uređaj bi trebalo
odmah da nastavi sa normalnim radom. Ako uređaj primeni terapeutski elektrošok ili ako se simptomi ne
izgube kad se udaljite od električnog uređaja, posavetujte se sa lekarom.
Ispravno uzemljenje električnih uređaja – Da biste izbegli smetnje od električne struje koja možda curi
iz neispravno uzemljenih električnih uređaja i prolazi kroz telo, preduzmite sledeće mere predostrožnosti:
Uverite se da su svi električni uređaji pravilno ožičeni i uzemljeni.
Uverite se da su linije električnog napajanja za bazene za plivanje i kade za kupanje ispravno instalirane
i uzemljene u skladu sa lokalnim i nacionalnim zahtevima propisa za električnu energiju.
■
■
Uređaji za bežičnu komunikaciju
Uređaji za bežičnu komunikaciju uključuju predajnike koji mogu da utiču na kardio-uređaje. Pri korišćenju
uređaja za bežičnu komunikaciju držite ih da udaljenosti od najmanje 15 cm (6 inča) od kardio-uređaja.
Sledeći predmeti su primeri takvih uređaja:
ručni mobilni ili bežični telefoni, dvosmerni pejdžeri, PDA uređaji (personal digital assistant), pametni
telefoni i mobilni uređaji za e-poštu
uređaji omogućeni za bežičnu mrežu kao što su laptop, notebook ili tablet računari, mrežni ruteri,
MP3 plejeri, e-čitači, konzole za igre, televizori, DVD plejeri i slušalice sa mikrofonom
uređaji za daljinsko zaključavanje i pokretanje automobila
■
■
■
6
Korišćenje bežičnih telefona – Kardio-uređaji su testirani sa velikim brojem tipova tehnologija bežičnih
telefona kako bi se osigurao njihov ispravan rad dok je bežični telefon u upotrebi. Držite kardio-uređaj na
udaljenosti od najmanje 15 cm (6 inča) od antene ručnog bežičnog telefona (na primer, tako što ćete držati
telefon uz uho koje je udaljenije od kardio-uređaja). Nemojte nositi telefon u džepu koji stoji preko uređaja ili
u torbi koja se nosi na ramenu u blizini uređaja.
Kućni uređaji i uređaji za hobi sa motorima i magnetima i drugi predmeti koji izazivaju
elektromagnetne smetnje
Kućni uređaji i uređaji za hobi koji imaju motore ili magnete ili koji generišu polja elektromagnetne energije
mogu da ometaju kardio-uređaj. Držite kardio-uređaj na udaljenosti od najmanje 15 cm (6 inča) od sledećih
predmeta:
ručni kuhinjski aparati, na primer električni mikseri
■
mašine za šivenje i porubljivanje
predmeti za ličnu negu kao što su ručni fenovi za kosu sa kablom, električni brijači sa kablom, električne
ili ultrazvučne četkice za zube (sa bazom za punjenje) ili masažeri leđa
predmeti koji sadrže magnete kao što su bingo štapići, mini-usisivači, magnetne narukvice, magnetne
kopče, magnetni jastučići za stolice ili stereo zvučnici
igračke sa daljinskim upravljačem ili radioupravljanjem
dvosmerni voki-tokiji (od manje od 3 vata)
Sledeći odeljci opisuju neke kućne uređaje i uređaje za hobi koji zahtevaju posebne mere predostrožnosti:
■
■
■
■
■
Magnetne podloge za dušeke ili jastuci – Predmeti koji sadrže magnete mogu da ometaju normalan rad
kardio-uređaja ako se nalaze na udaljenosti manjoj od 15 cm (6 inča) od uređaja. Izbegavajte korišćenje
magnetnih podloga za dušeke ili jastuka jer ih nije lako držati dalje od uređaja.
Šporeti sa indukcionom pločom – Šporet sa indukcionom pločom koristi naizmenično magnetno polje
za generisanje toplote. Držite kardio-uređaj na udaljenosti od najmanje 60 cm (24 inča) od zone grejanja
kad je šporet sa indukcionom pločom uključen.
Elektronska vaga za merenje telesne težine – Korišćenje ove vrste vage ne preporučuje se pacijentima sa
kardio-uređajima zato što one provode elektricitet kroz telo i mogu da ometaju rad uređaja.
UPS (neprekidno napajanje) do 200 ampera – Držite kardio-uređaj na udaljenosti od najmanje 30 cm
(12 inča) od UPS uređaja. Ako UPS radi na bateriju, držite kardio-uređaj na udaljenosti od najmanje 45 cm
(18 inča).
Elektronske ograde ili nevidljive ograde za kućne ljubimce – Držite kardio-uređaj na udaljenosti od
najmanje 30 cm (12 inča) od ukopane žice i antene za elektronsku ili nevidljivu ogradu za kućne ljubimce koja
se nalazi unutra.
Električna sušara za kućnu upotrebu – Držite kardio-uređaj na udaljenosti od najmanje 60 cm (24 inča)
od električnih sušara za kućnu upotrebu.
Ručni detektori metala – Držite kardio-uređaj na udaljenosti od najmanje 60 cm (24 inča) od vrha detektora.
Motori za čamce – Držite kardio-uređaj na udaljenosti od najmanje 30 cm (12 inča) od električnih motora za
čamce sa elisom ili motora za čamce na benzin.
Prenosivi električni generatori do 20 kW – Držite kardio-uređaj na udaljenosti od najmanje 30 cm (12 inča)
od prenosivih električnih generatora.
7
Alat na struju za kućnu upotrebu
Većina alata na struju za kućnu upotrebu ne bi trebalo da utiče na kardio-uređaje. Uzmite u obzir sledeća
zdravorazumska uputstva:
Držite svu opremu u ispravnom stanju da biste izbegli električni udar.
Proverite da li je alat sa priključkom dobro uzemljen (ili dvostruko izolovan). Korišćenje utičnice sa
prekidačem za uzemljenje predstavlja dobru bezbednosnu meru (ovaj pristupačni uređaj sprečava
dugotrajan električni udar).
Neki alati na struju za kućnu upotrebu mogu da utiču na rad kardio-uređaja. Uzmite u obzir sledeća uputstva
da biste smanjili mogućnost smetnji:
■
■
Električni ručni i baštenski alat na struju (sa kablom i bežični) – Držite kardio-uređaj na udaljenosti
od najmanje 15 cm (6 inča) od takvog alata.
Ručne lemilice i demagnetizatori – Držite kardio-uređaj na udaljenosti od najmanje 30 cm (12 inča)
od takvog alata.
Alati i baštenska oprema na benzin – Držite kardio-uređaj na udaljenosti od najmanje 30 cm (12 inča)
od komponenti sistema za paljenje. Isključite motor pre izvršavanja prilagođavanja.
Popravka motora automobila – Isključite motor automobila pre vršenja prilagođavanja. Kad je motor uključen,
držite kardio-uređaj na udaljenosti od najmanje 30 cm (12 inča) od komponenti sistema za paljenje.
Industrijska oprema
Posle oporavka od operacije implantacije, verovatno ćete moći da se vratite na posao, u školu ili svakodnevnoj
rutini. Međutim, ako ćete koristiti opremu visokog napona, izvore jake električne struje, magnetna polja ili
druge izvore elektromagnetnih smetnji koji mogu da utiču na rad uređaja ili raditi u njihovoj blizini, posavetujte
se sa lekarom. Možda ćete morate da izbegavate korišćenje sledećih tipova industrijske opreme ili rad
u njenoj blizini:
Električne peći koje se koriste u proizvodnji čelika
Oprema za indukciono grejanje i indukcione peći koje kao što su sušare
Industrijski magneti ili veliki magneti, na primer kakvi se koriste za brušenje površina ili
u elektromangetnim kranovima
Dielektrični grejači koji se industrijski koriste za zagrevanje plastike i sušenje lepka u proizvodnji nameštaja
Oprema za elektrolučno i elektrootporno zavarivanje
Antene za emitovanje AM, FM, kratkih radio talasa i TV stanica
Predajnici mikrotalasa. Imajte u vidu da mikrotalasne pećnice verovatno neće uticati na kardio-uređaje.
Elektrane, veliki generatori i dalekovodi. Imajte u vidu da dalekovodi manjeg napona za korišćenje
u kućama i preduzećima verovatno neće uticati na kardio-uređaje.
■
■
■
■
■
■
■
■
Radio-predajnici
Utvrđivanje bezbedne udaljenosti između antene radio-predajnika i kardio-uređaja zavisi od velikog borja
faktora kao što su snaga predajnika, frekvencija i tip antene. Ako predajnik ima veliku snagu ili ako nije
moguće odvratiti antenu od kardio-uređaja, možda ćete morati da se držite dalje od antene. Pogledajte
sledeća uputstva za različite tipove radio-predajnika:
Dvosmerni radio-predajnik (od manje od 3 vata) – Držite kardio-uređaj na udaljenosti od najmanje 15 cm
(6 inča) od antene.
Prenosivi predajnik (3 do 15 W) – Držite kardio-uređaj na udaljenosti od najmanje 30 cm (12 inča) od antene.
Komercijalni i vladini predajnici koji se montiraju na vozilo (15 do 30 W) – Držite kardio-uređaj na
udaljenosti od najmanje 60 cm (24 inča) od antene.
Drugi predajnici (125 do 250 W) – Držite kardio-uređaj na udaljenosti od najmanje 2,75 m (9 stopa) od antene.
Za nivoe napajanja prenosa veće od 250 W obratite se Medtronic predstavniku da biste dobili više informacija.
8
Bezbednosni sistemi
Pri prolasku kroz bezbednosne sisteme držite se sledećih mera predostrožnosti:
Elektronski sistemi protiv krađe, na primer u prodavnici ili biblioteci, i sistemi kontrole na mestu
ulaska, na primer kapije ili čitači koji uključuju identifikacionu opremu sa radiofrekvencijom –
Ovi sistemi ne bi trebalo da utiču na kardio-uređaj, ali radi predostrožnosti nemojte se zadržavati u blizini tih
sistema ili se naslanjati na njih. Jednostavno prođite kroz ove sisteme normalnom brzinom. Ako se nalazite
blizu elektronskog sistema protiv krađe ili sistema kontrole na mestu ulaska i osetite simptome, brzo se
udaljite od opreme. Kad se udaljite od opreme, kardio-uređaj uspostavlja prvobitno radno stanje.
Bezbednosni sistemi na aerodromima, u sudovima i u zatvorima – S obzirom na kratko trajanje bezbednosnog
snimanja, detektori metala (u vidu kapije ili ručnog štapa) i skeneri celog tela (nazivaju se i skeneri milimetarskim
talasima i skeneri trodimenzionalne slike) na aerodromima, u sudovima i u zatvorima verovatno neće uticati
na kardio-uređaj. Kad naiđete da takve bezbednosne sisteme, pratite sledeća uputstva:
■
■
■
■
■
uvek nosite sa sobom ID karticu kardio-uređaja; ako kardio-uređaj aktivira detektor metala ili bezbednosni
sistem, pokažite ID karticu radniku obezbeđenja
smanjite rizik od privremenih smetnji u kardio-uređaju tokom procesa bezbednosnog snimanja tako što
nećete dodirivati metalne površine oko opreme za snimanje
nemojte se zaustavljati ili zadržavati u bezbednosnom prolazu, jednostavno prođite kroz njega
normalnom brzinom
ako se koristi ručni štap, zamolite radnika obezbeđenja da ga ne drži preko kardio-uređaja ili da ga ne
pomera napred-nazad preko njega
ako ste zabrinuti u pogledu metoda bezbednosnog snimanja, pokažite radniku obezbeđenja ID karticu
kardio-uređaja, zahtevajte alternativni način snimanja, a zatim pratite uputstva radnika obezbeđenja
9
Proizvođač
Medtronic, Inc.
710 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432-5604
SAD
www.medtronic.com
Tel. +1-763-514-4000
Faks +1-763-514-4879
Ovlašćeni predstavnik
kompanije Medtronic E.C.
Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
The Netherlands
Tel. +31-45-566-8000
Faks +31-45-566-8668
Sedište za Evropu, Afriku
i Bliski istok
Medtronic International Trading Sàrl
Route du Molliau 31
Case Postale 84
CH-1131 Tolochenaz
Switzerland
Tel. +41-21-802-7000
Faks +41-21-802-7900
Australija
Medtronic Australasia Pty Ltd
97 Waterloo Road
North Ryde, NSW 2113
Australia
Tehnički priručnici:
www.medtronic.com/manuals
Sledeća lista uključuje žigove ili registrovane žigove preduzeća Medtronic u SAD
i potencijalno u drugim zemljama. Svi drugi zaštićeni žigovi vlasništvo su odgovarajućih
vlasnika. Medtronic
© Medtronic, Inc. 2012
M944535A021A
2013-06-19
*M944535A021*
Download

MEDICINSKA PROCEDURA I MERE PREDOSTROŽNOSTI ZA EMI