Izveštaj sa okruglog stola
„Kako do lokalnog akcionog plana?“
ORGANIZATOR: Savet za mlade, Kancelarija za mlade grada Niša i Koalicija Inicijativa Mladih Niš
MESTO:
Media Centar Niš
DATUM:
Utorak, 18.decembar 2012.
VREME:
12-13.30h
TEME:
definisanje procesa izrade lokalnog akcionog plana za mlade, prioritetne oblasti i
aktivnosti koje odgovaraju na specifične potrebe mladih u gradu Nišu
GOVORNICI:




UČESNICI:
Milan Pešić – gradski većnik za omladinu i sport,
Adriana Anastasov – predsednica Saveta za mlade grada Niša,
Mija Petrović – šef Kancelarije za mlade grada Niša,
Marjan Doca Cvetković – Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub i
predstavnik Inicijative Mladih Niš.
30 predstavnika lokalnih vlasti, organizacije civilnog društva, predstavnici
opštinskih Kancelarija za mlade, lokalnih institucija koje se bave mladima,
omladinskih klubova političkih stranaka i mladi.
MEDIJI:
Štampani:
Narodne novine
Elektronski:
NTV, TV KCN, RTV Belle Amie, Media Centar Niš.
KRATAK OPIS I OCENA OKRUGLOG STOLA:
Okruglom stolu „Kako do lokalnog akcionog plana?“ prisustvovalo je 30 predstavnika lokalih vlasti,
organizacija civilnog društva, predstavnici opštinskih Kancelarija za mlade, lokalnih institucija koje se
bave mladima, omladinskih klubova političkih stranaka i mladi. Predstavnici lokalnih vlasti su definisali
proces izrade lokalnog akcionog plana za mlade, prioritetne oblasti i aktivnosti koje odgovaraju na
sprecifične potrebe mladih u gradu Nišu.
1
Adriana Anastasov je prva pozdravila sve prisutne i rekla da će sa gradskim većnikom za omladinu i sport
Milanom Pešićem i šefom kancelarije za mlade Mijom Petrovićem raditi na izradi nacrta lokalnog
akcionog plana. Prvi korak je formiranje radnog tela koje će izraditi LAP po smernicama Ministarstva
omladine i sporta. Radno telo će činiti gradski većnik zadužen za omladinu, koordinator KZM grada Niša,
koordinatori opštinskih KZM grada Niša, deo eksperskog tima – stručnjaci iz različitih oblasti koje će
LAP obuhvatiti i istraživački tim koji će obavljati istraživanja. Javne rasprave i okrugle stolove ćemo
organizovati i sledeće godine kako bi dobili više podataka sta mladi žele, ali da bi mladi iz Niša i OCD
mogle da postavljaju pitanja i daju predloge. U radnoj grupi će moći da učestvuju 2 predstavnika iz
civilnog sektora – jedan iz studentske organizacije i jedan iz organizacije civilnog društva. Na okruglom
stolu je uputila javni poziv svim OCD grada Niša ali javni poziv biće poslat i putem interneta svim
organizacijama, koje će moći da za nedelju dana odgovore koga predlažu za člana u radnoj grupi. Savet
za mlade će sazvati sastanak i sa gradskim većnikom i koordinatorom KZM grada Niša odlučiti ko će iz
OCD činiti radnu grupu na izradi LAPa. Svi ostali će moći putem javnih rasprava i okruglih stolova da
iniciraju, daju predloge i ideje jer će rad na LAPu biti javan i transparentan, kako bi bio odraĎen što
kvalitetnije i kako bi znatno poboljšao život mladih u Nišu. Radna grupa će onda uz smernice MOSa i
priručnike krenuti da radi na LAPu. Niš jedini nema LAP ali to je donekle i dobro jer ćemo imati primere
dobre prakse i LAPove na koje može da se ugleda, pozajmi i prilagodi. Vlada pozitivna atmosfera pre
početka izrade LAPa i istakla je da ako svi daju predlog onda će moći da se radi na konkretno
ostvarivanje ciljeva.
Milan Pešić se zahvalio na pozivu i izneo brojčane informacije koje su interesovale prisutne a vezane su
za budžet za mlade grada Niša. Na sednici koja je održana 15. decembra 2012. godine, izglasan je predlog
budžeta za mlade od 5.000.000 dinara, koji će moći da koristi KZM grada Niša. Budžet za mlade
obuhvata: troškove putovanja 500.000 dinara, usluge po ugovoru 2.000.000 dinara, sprecijalizovane
usluge 800.000 dinara i dotacija organizacijama civilnog društva 1.700.000 dinara. Novac iz
specijalizovanih usluga bi mogao da se koristi za dotacije neformalnih grupa koje nisu registrovane kao
OCD, a isto važi i za usluge po ugovoru. Pored toga, za usluge po ugovoru/aproprijacije projekata koje se
odnose na učenje mladih o bolestima zavisnosti, opredeljen je iznos od 1.600.000 dinara, izrada LAPa
550.000 dinara i Omladinski savet Niša 3.861.000 dinara. Omladinski savet postoji dugi niz godina i
bavi se raznim aktivnostima, a grad Niš je u obavezi da finansira iz budžeta za mlade Omladinski savet po
ugovoru od 1996. godine. U savetu ima 5 zaposlenih koji rade na popularizaciji omladine, njihov rad biće
praćen narednih godinu dana, i ukoliko ne obavljaju svoj posao adekvatno, savet će biti ukinut i radnici
prebačeni u druge uprave. Prema instrukcijama iz MOSa u obavezi smo da primenjujemo Zakon o
mladima i u Nišu, samim tim smo doneli odluku o mladima na brojnim sastancima koje smo imali potreban nam je akt odnosno odluka o mladima, koja će biti doneta sledeće 2013. godine, kako bismo
budžet za mlade koristili adekvatno potrebama mladih. Sledeće godine biće 2 konkursa namenjena OCD i
neformalnim grupama, jedan početkom januara i drugi krajem marta - početkom aprila, kako bi se
realizovali do kraja godine.
Koordinator KZM grada Niša je izrazio zadovoljstvo što KZM ima sredstva iz gradskog budžeta za rad
na pitanjima omladinske politike. Učinjen je ogroman pomak samim otvaranjem KZM i pozvao je sve
prisutne ako su zainteresovani, da doĎu u KZM, uključe se u njen rad, sugerišu, predlažu i na temu izrade
LAPa ali i da se uvere kako je KZM otvorena za saradnju sa svima.
2
Marjanu Doci, Otvoreni Klub i IMN, je drago što se civilni sektor sa predstavnicima institucija okuplja na
niz okruglih stolova i počinje da radi. Medijima je rekao da je glavni problem mladih nepostojanje
planirane, sistemske brige i podrške mladima, a ovim okruglim stolom i LAPom rešavamo taj problem i
idemo dalje. Ali nema kvalitetne lokalne strategije za mlade i LAPa ako obuhvatimo svih 11 ciljeva, jer
mi pravimo LOKALNU strategiju za mlade. Iz LAPa treba da proiziĎu lokalni akcioni planovi za svaki
cilj, da se rešavaju u odreĎenom periodu i da rešavamo ključne probleme do koje će doći istraživački tim
na terenu. Civilni sektor i dalje igra bitnu ulogu u vezi omladinske politike i Koalicija IMN treba da
poziva ostale OCD, da ih okuplja i povezuje, institucije treba da rade svoj posao iz njihovog ugla a civilni
sektor da pruža svoje resurse – mlade. Vrlo često Doca voli da kaže: ‘Obućar pravi cipele ali samo onaj
ko ih nosi može da kaže gde ga žuljaju’. Ako pravimo nešto za mlade, moramo da okupimo i uključimo
mlade i pitamo ih koji je njihov problem, da ga targetiraju i daju ideje kako da se reši, ali uz podršku
institucija i OCD da radimo na terenu. Dakle, moramo da napravimo jedan sistem i jednu mrežu, gde su
zaista svi elementi omladinske politike uključeni i da svako da svoj doprinos. Postoji budžet koji je ove
godine veći od predhodnih budžeta, a odnosi se na omladinsku politiku, tako da to treba da se iskoristi,
kao i spremne volonterske snage mladih da uĎu u sam proces istraživanja i da nam budu velika podrška.
Načeli smo proces izrade LAPa i trebalo bi doći do predloga kako može OCD da pomognu radnoj grupi
da bolje odrade taj dokument.
Nikola Ranđelović iz BESTa je postavio pitanje u vezi konkursa o finansiranju projekata OCD, sta će biti
sa projektima koji se realizuju u martu? Da li bi konkurs mogao da bude pomeren za sredinu godine ili
kraj godine, kako bi mogli da dobiju sredstva za projekte koje su planirali? Gradski većnik je odgovorio
da bi se jedan projekat realizovao potrebno je od 3-6 meseci, ako se raspiše konkurs sredinom godine
imaju bojazan da neće moći da ga plate do kraja godine i zato su planirali 2 konkursa. OCD treba da
usaglase svoje aktivnosti prema konkursu i da ih tako sprovode. Savet za mlade i Uprava strahuju da neće
moći da isplate neki projekat koji nije realizovan. Sredstva se dobijaju 30-50% na početku projekta a
ostali deo nakon realizacije projekta.
Doca se nadovezuje na reči većnika i pitao je koja će biti tematika konkursa, da li će ići u pravcu
strategije za mlade. Pešić je konkretno odgovorio da se januara meseca raspisuje konkurs za unapreĎenje
društvenog položaja mladih, aktivno učešće mladih u društvu, afirmisanje meĎunarodne saradnje u
oblastima omladinskog sektora, aktivno učestvovanje u društvenim tokovima i smanjivanje rizika od
socijalne isključenosti i nejednakosti. Konkurs krajem marta – početkom aprila biće u vezi unapreĎenja
sistema informisanja mladih, razvoj mogućnosti za kvalitetno provoĎenje slobodnog vremena mladih,
doprinos unapreĎenju i očuvanju zdravlja mladih, unapreĎenje kvaliteta života mladih na selu, sistem i
analiza i praćenje ključnih potreba mladih i podsticanje naučno-istraživačkih aktivnosti mladih. Teme su
opširne i ako neka OCD ima projekat trebalo bi da sadrži neku od ovih tema. Kada budemo imali LAP
možemo izmeniti odluku i pridržavati se LAPa.
Vesnu Ristić je interesovalo da li će se unapred znati koliko će sredstava biti odvojeno za svaki projekat ili
ne? Većnik odgovara da se pridržavao zahteva IMN a to je da minimalni grant bude 200 hiljada dinara,
okvir je od 150-200 000 dinara jer sa manjom sumom nećemo moći ništa kvalitetno da finansiramo.
Nikola iz BESTa je onda pitao kada će se znati rezultati konkursa ako se konkuriše u januaru? Većnik je
odgovorio da će rezultati biti u roku od 15 dana. Gradonačelnik će formirati komisiju i ona donosi tu
odluku. Adriana dodaje da komisija donosi odluku uz mišljenja Saveta za mlade, koji se bavi pitanjima i
3
projektima vezanih za mlade koji se potpuno ili delimično finansiraju iz budžeta grada Niša. Predlog
mišljenja će ići Gradonačelniku i on odobrava konačni projekat.
Ana Nikolić, koordinator KZM opštine Medijana je pohvalila IMN koja je krenula da rešava jedan bitan
problem mladih i donošenje strateškog dokumenta za mlade grada Niša. Pitanje je bilo: zašto su se
lokalne institucije odlučili da izrade LAP a ne strategiju za mlade iz koje bi kasnije proistekao LAP, po
kome bi opštinske KZM mogle da izrade opštinske LAPove ugledavši se na strategiju grada Niša?
Predsednica Saveta za mlade je rekla da se ništa ne radi u gradu Nišu dok ne dobiju preporuke i smernice
iz MOSa i državnog sekretara za omladinu, a mi smo dobili Nacionalnu strategiju za mlade po kojoj je
prvi zadatak izrada LAPa, jer Niš je jedini grad u Srbiji koji nema LAP. Ako želimo veći budžet za mlade
potreban nam je konkretniji plan od strategije, koji će najverovatnije obuhvatiti period od naredne 2
godine. Plan i izrada LAPa grada Niša treba biti usaglašena sa Ministarstvom i zato će MOS biti uključen
u radnoj grupi koja izraĎuje LAP grada Niša. Prema Docinom mišljenju praktičari kažu da je ovo LAP u
odnosu na Nacionalnu strategiju ali ovo što mi radimo sa 11 ciljeva je lokalna strategija iz koje kasnije
treba da proizaĎu planovi akcije. Iz ugla skupštine grada to se naziva lokalna strategija. Sad treba da
izradimo lokalnu startegiju za mlade a kanije ćemo raditi na pojedinačnim LAPovima. Većnik Pešić je
istakao da sa Zakonom o mladima je proistekla Nacionalna strategija. Lokalna politika kaže da ima 7
strateških ciljeva u zakonu mladih a ne 11, a tih 7 bi trebalo da finansira lokalna uprava i grad Niš.
Marko Đorđević iz Omladinskog edukativnog centra je pitao od kog nacrta ili koncepta se kreće u izradi
LAPa i koje su neke smernice na osnovu kojih bi OCD trebalo da predloži nešto ili ima stavove u odnosu
na to? Odlično je što imamo pregled budžeta ali potreban nam je neki plan za narednih 3 ili 6 meseci, na
kojim stavkama će se raditi u LAPu. Adriana je naglasila da nakon novih smernica iz MOSa, koje se
očekuju do kraja nedelje znaće se više o tome. Za sada treba prvo formirati radnu grupu do kraja ove
godine i uputita javni poziv u vezi toga. Rad radne grupe će biti maksimalno transparentan i biće
uključeni apsolutno svi zainteresovani preko okruglih stolova i javnih rasprava. Doca se zatim nadovezao
na Adrianine reči i rekao da smernice nisu ništa drugo nego ono što već postoji u Nacionalnoj strategiji, a
civilni sektor ne sme da dozvoli da se bavi kvazi-participacijom što je bio slučaj predhodnih godina i da
ne komentariše gotov materijal. Dobro je što Savet za mlade od samog starta uključuje OCD jer želimo da
zajedno timski uradimo nešto što je dobro za mlade. Mija je pokazao prisutnima nacrt LAPa na papiru.
Doca je pitao predstavnike vlasti ko će od strane institucija biti uključen u radnu grupu? Nakon što je
javni poziv upućen OCD, kome dalje ide poziv? Adriana je rekla da će u koordinacioni deo grupe biti
uključen gradski većnik Pešić, koordinator KZM grada Niša, koordinatori opštinskih KZM i dva člana
civilnog sektora, a koordinator će biti predstavnik Saveta za mlade. U radnu grupu će biti i eksperti iz
obrazovanja, zdravstva i drugih oblasti, kao i istraživačka grupa koja će naporno da radi razna
istraživanja. Otvoreni smo za predloge ali konačno rešenje donosi Gradonačelnik. Docu je interesovalo i
da li će konkurs za eksperte iz obrazovanja ići školskoj upravi pa ona odreĎuje osobu ili će postojati
nezavisna komisija koju formira koordinaciono telo Saveta za mlade pa će onda moći svi da se prijave na
konkurs na kome će biti izabrani? Isto važi i za zdravstvo, kulturu. Dobio je odgovor da će postojati
nezavisna komisija i svako će moći da se prijavi na konkurs.
4
Petar Pešić iz Rotaract kluba je uputio pitanje da li će u radnoj grupi biti eksperti iz Privredne komore
grada Niša, kako bismo videli šta oni traže za mlade u ovom gradu? Adriana smatra da će biti uključeni
stručnjaci iz svake oblasti pa i privrede/ekonomije jer je to važna oblast za LAP grada Niša.
Zatim je Doca uputio pitanje civilnom sektoru kako će OCD koje nisu u IMN pomoći lokalnim
institucijama da se u što kraćem periodu izradi LAP za mlade ovog grada. Kako OCD vide svoje učešće u
izradi LAPa i koje resurse i pomoć nude institucijama za podršku u ovom procesu? Prijavila se Nevena
Anđelković kao student i iako nije član nijedne organizacije, njen doprinos na izradi LAPa bi bio
volonterski rad i učešće na teorijsko-naučnim razradama u pisanju tog dokumenta, kao i u istraživačkim
aktivnostima.
Na pitanje da li neko od prisutnih ima iskustva u pisanju LAPa na neku drugu temu javio se Ratomir
Petković, predsednik Saveza izviĎača grada Niša. IzviĎači imaju 100 godina rada iza sebe, rade planski i
organizovano, u 216 država na svetu a samo 6 država nemaju skaute. Svojim radom pratimo potrebe
mladih u celom gradu, osim dece i omladine sa nama rade i stariji ljudi iz raznih zanimanja koji daju svoj
doprinos, takoĎe. On je izneo predlog da izviĎači budu uključeni u izradi LAPa jer imaju veliko iskustvo
u radu u prirodi i trude se da svojim aktivnostima prate potrebe mladih u gradu Nišu. Petar iz Rotaract
kluba može da pomogne u povezivanju ljudi iz svih oblasti, jer Roteract okuplja mlade iz svih oblasti,
svih fakulteta koji postoje. Može da pomogne u meĎunarodnoj saradnji jer je u kontaktu sa ljudima iz
inostrantva. U obzir se mogu uzeti LAPovi koji postoje u stranim zemljama i primeniti neke stvari kod
nas. Marko Đorđević misli da ako sve OCD iz Niša za 5 dana iznesu svoje ciljeve i preloge vezane za
LAP, ponovo nećemo imati sinhronizaciju i sinergiju da doĎemo do nekog zajedničkog cilja. Smatra da
Savet za mlade, KZM i resorno ministarsvo za mlade u gradu treba da daju neke predloge i inicijativu a
ne da svaka OCD predlaže svoje jer će oni promovisati ciljeve svoje organizacije. Tako bi mogli da
doĎemo do konkretnih rezultata koji će se kasnije realizovati. Mija je izneo stav da OCD treba da se
dogovore koja 2 predstvanika će raditi na izradi LAPa.
Ana iz KZM Medijana kaže da je prisutnima najnejasnije koje će tematske celine biti obuhvaćene u LAPu,
iako se svi pozivamo na nacionalnu strategiju sa 11 strateških ciljeva. Koje ciljeve izabrati, podeliti ih u
teme i kasnije razraditi? Trebalo bi prvo napraviti mini-istraživanje mladih i pitati koje su njihove
potrebe, problem i njihovi predlozi i na osnovu toga izabrati neki konkretne strateške ciljeve iz nacionalne
startegije i njima se baviti. Adriana je odgovorila da sve funkcioniše uz smernice MOSa prilagoĎene
gradu Nišu i gradskim opštinama. Ne smemo raditi na svoju ruku ako želimo da saraĎujemo sa njima i da
nam oni pruže podršku i pomoć. Čeka nas veliki posao ali trudićemo se da ga što pre završimo, a ne da ga
radimo naredne četiri godine. Kada se formira radno telo moćicemo da kažemo koji su konkretni koraci
nadalje.
Nikola Petković IMN prvo ističe da će IMN u korak pratiti rad radne grupe u toku 2013. godine. Svi ćemo
zajedno učestvovati na izradi LAPa kroz sastanke. Uspeli smo da obezbedimo neka skromna sredstva za
izradu LAPa sledeće godine za radne celodnevne sastanke na raznim temama sa OCD is a radnom
grupom. Zatim ćemo nacionalnu politiku za mlade sprovoditi na lokalni nivo i to je suština i prvi korak.
Sledeći proces koji treba pokrenuti je izrada lokalne strategije za mlade. Kada završimo izradu LAPa koji
nam je jako potreban i omogućava nam sprovoĎenje nacionalne strategije u gradu Nišu, treba raditi na
novim ozbiljnim procesima, kao na primer u Pančevu lokalna strategija za brigu o deci i mladima za
5
period od 2013-2017. godine. Nikola veruje da ćemo u Nišu krajem sledeće godine krenuti u izradu
jednog takvog dokumenta.
Doca se složio sa Aninim mišljenjem da moramo imati smernice ali moramo imati istraživački tim prvo
koji će na osnovu smernica praviti istraživanje - Ko ide na teren i na osnovu tih rezultata idemo dalje i
pišemo dokumet. Imaćemo svih 11 strateških ciljeva koje ćemo sve obuhvatiti u istraživanju. Moramo sve
oblasti da istražujemo jer ne znamo kakve ćemo rezultate da dobijemo. Potrebni su nam svi relevantni
subjekti jer se svi ciljevi donekle dodiruju i nisu pojedinačno nezavisni. Ako dobijemo rezultat da
nemamo zdravstvenu problematiku u gradu, ta oblast je povezana sa drugim oblastima i potreban je
ekspert iz te oblasti kao podrška u radnoj grupi. Neophodni su ljudi iz svih oblasti, a kasnije će se rad
usmeriti na problematične oblasti, šta nam je prioritet i šta raditi u prvom koraku u skladu sa nacionalnom
strategijom.
Ljiljana Milić iz udruženje cerebralne i dečje paralize se zahvaljuje na pozivu IMN i predlaže da mladi sa
invaliditetom učestvuju u izradi LAPa jer ima puno mladih u udruženju koji su završili fakultete i koji
rade na raznim projektima i to su osobe koje mogu dosta doprineti u izradi LAPa.
Nevena Ranđelović iz Narodnih Novina pitala je ako doĎe do nesuglasica izmeĎu OCD kakve će
posledice to imati na izradi LAPa i kako će odgovorni za izradu LAPa da se odnose prema tome? Doca je
istakao da OCD mora da budu otvorene i transparentne ako traže od drugih da i oni budu otvoreni. Mora
da vidimo ko ima kapacitet da učestvuje u tom procesu i da li neko ima kapacitet?! Ne očekuje da će se
prijaviti ljudi koji neće dati doprinos i koji nemaju iskustva čisto da bi sedeli i provisali svoju
organizaciju. To mora biti pojedinac koji predstavlja i sebe i ima nekog iskustva na izradi nekih
dokumenata i koji poznaje omladinsku politiku. Doca kaže da će malo kandidata da se prijavi jer se ovaj
posao radi volonterski i tako će isplivati ljudi koji žele da rade posao za mlade.
Nikola Petković podsetio je da u civilnom sektoru stanje kao i u državi, ne možemo da očekujemo da svi
imaju isti stav i da budu jedinstveni ali suština je da imamo neko predhodno znanje i iskustvo. Civilni
sektor malo je zaribao poslednjih godina jer smo imali nedefinisane ciljeve, a grad Niš nema LAP. OCD
nisu imale definisanu ulogu u protekle 3 godine u vezi učešća na izradi LAPa i u saradnji sa gradskim
vlastima. IMN nudi rešenje gde u koaliciji niko ne može da forsira lični interes nego svi imamo zajednički
cilj na kome radimo. U koaliciji smo okupili 5 organizacija koji imaju neko iskustvo i legitimitet. Ne
želimo da držimo monopol i da smo jedini koji se bave omladinskom politikom u gradu Nišu, nego baš
suprotno. Ovo je dobar primer kako jedna saradnja može da bude usmerena ka ciljevima a onda smo se
otvorili prema svima na najtransparentniji mogući način. Ako nastavimo ovako da radimo, sa zajednički
definisanim cilejvima to će biti uspešan način rada. Imamo mali problem da u koaliciji ne može da budu
20 organiazacija, ali to nije problem jer saraĎujemo sa svima operativno. Praktično, predstavanici
organizacija u koaliciji su se sastali 30 puta proteklih meseci a to ne bi moglo sa puno organizacija.
Trudićemo se da civilni sektor bude jedinstven u izboru kandidata za radno telo i u pitanju ciljeva i načinu
pomaganja lokalnim vlastima na izradi LAPa naredne godine, a i u onome što nam je najvažniji posao a
to je da život mladih bude bolji u gradu Nišu.
Adriana se slaže sa Nikolinim stavom jer je civilni sektor shvatio da u predhodnom periodu nisu bile
koordinisane aktivnosti i da nismo imali vidljive rezultate raznih projekata civilnog sektora. Sada grad
ima sve preduslove da saradnja izmeĎu lokalnih vlasti i civilnog sektora bude uzajamna i bolja. I da
6
ostvarimo zajednički cilj – da mladima u Nišu bude bolje. Najbitnija je uzajmna saradnja bez obzira na
lične interese.
Marko Ristić, LDP je predstavio stav LDPa da je LAP potreban mladima u Nišu iz svih krajeva grada. On
sumnja da će na konkursu projekata za finansiranje OCD biti odabrani dobri projekti jer nije poslata
adekvatna poruka iz KZM grada Niša. Nije legitimno da kontrolna instanca bude iz iste stranke iz koje je
lokalno rukovodstvo. Mija je pozvao predstavnike svih stranaka i najavio sastanak sa njima kako bi razbio
predrasude u vezi saradnje KZM i stranaka u gradu. Uvek će opozicija kritikovati i svako ima pravo na to.
Nije moguće da politička ličnost ne vodi KZM jer Gradonačelnik i vodeća stranka formiraju radna tela
koja će voditi poslove u gradu. Poziva sve da doĎu u KZM da se uključe u njen rad i da saraĎuju
meĎusobno. Adriana je takoĎe objasnila da svi članovi Saveta za mlade iako su iz različitih stranaka,
donose odluke jednoglasno i da na sastancima nema isticanja političkih ciljeva stranaka. Kritike su
dobrodošle ako su konstruktivne i kada se predlaže kako da se nešto uradi.
Na kraju okruglog stola Vesna je pitala predstavnike lokalnih vlasti kada će biti raspisan konkurs za
predstavanike OCD za učešće u radnoj grupi za izradu LAPa? Adriana je ponovo uputila javni poziv
prisutnima ali biće upućen i putem emaila. I zamolila je sve OCD da doĎu u skupštinu grada do kraja
godine i donesu svoje podatke o postojanju organizacije kako bi im bili upućivani pozivi u budućnosti.
Pre okruglog stola u jutarnjem programu na TV KCN je gostovala Adriana Anastasov. Nakon
okruglog stola, govornici Adriana Anastasov, Mija Petrović i Marjan Doca Cvetković su bili
gosti u emisiji ’Slike nedelje’ na RTV Belle Amie. Vest o okruglom stolu je objavljena narednog
dana u Narodnim novinama pod naslovom „Omladina najbolje zna svoje probleme“. I na NTV u
vestima se pojavila vest o okruglom stolu ’Kako do LAPa?’
NAJUPEČATLJIVIJA PITANJA:
1. Da li može doći do pomeranja konkursa za finansiranje projekata OCD iz budžeta za mlade zbog
projekata koji se realizuju u martu?
2. Kakva je tematika konkursa za finansiranje? Da li će biti u skladu sa Nacionalnom strategijom?
3. Koliko će sredstava da bude odvojeno za svaki projekat koji se finansira?
4. Kada će se znati rezultati konkursa ako se konkuriše u januaru?
5. Zašto se prvo izraĎuje lokalni akcioni plan, a ne lokalna strategija za mlade?
6. Od kog koncepta se kreće u izradi LAPa?
7. Ko će od eksperata biti uključen u radnu grupu? Da li će eksperte putem konkursa birati nezavisna
komisija ili Gradonačelnik?
8. Da li će biti uključeni eksperti iz Privredne komore?
9. Kako organizacije civilnog društva mogu pomoći IMN i lokalnim institucijama u procesu izrade
LAPa? Koje resurse nude OCD?
10. Da li neko od prisutnih ima iskustva u izradi LAPa na neku temu ili nekog drugog dokumenta?
11. Ukoliko doĎe do nesuglasica izmeĎu OCD, da li će to uticati na proces izrade LAPa i kako?
Inicijativa Mladih Niš
Niš, 25. decembar 2012.
7
Download

preuzeti ovde.