Udruženje za sistemsku porodičnu terapiju
i sistemska rešenja Srbije i Crne Gore
Opšte teoretske osnove Porodičnog rasporeda:
Principi rada orijentisanog ka rešenju
i
osvrt na rad Lujze Hej i NLP-a
kao svestan rad na sebi i sopstvenom isceljenju
SEMINARSKI RAD
Mentor:
Vlado Ilić
Student:
Snežana Lugonja
Beograd, novembar 2011.
1
Sadržaj:
Opšte teoretske osnove porodičnog rasporeda: principi rada orijentisanog ka rešenju
• potrebe/ prava sitema porodičnog poretka
• svrha porodičnog poretka
• fenomenološki pristup
• kako se dolazi do rešenja?
• rad tokom konstelacije
• koji je mehanizam delovanja porodičnih konstelacija?
• kako i da li se uopšte proverava učinak?
• kako se ponašati između dva seminara (nakon urađenog rada)
Zen priče
•
•
•
otvori svoju sopstvenu riznicu
nisu dovoljne samo reči
lakši put
Dobra i loša osećanja
Lujza Hej Voleti sebe
• holistička filozofija
• izbor
• menjamo način razmišljanja
• moć
• snaga je uvek u sadašnjem trenutku
• svakodnevni rad
o vežba: dnevne pozitivne izjave
o vežba: ja volim sebe
• deset načina kako voleti sebe
o vežba ho opono pono
• aformacije
• afirmacije po čakrama
NLP Neuro lingvističko programiranje
• sadašnje i željeno stanje
• aksiomi (korisne pretpostavke nlp-a) kroz citate iz knjige “Kaluđer koji je prodao svoj ferari“
• postavljanje i ispunjavanje cilja po nlp modelu, kroz citate iz knjige “Kaluđer koji je prodao svoj ferari“ :
• vežba creating future history
• vežba periferni vid
• vežba chi ball
• vežba sagledavanje problema kao izvora rešenja
Umesto zaključka-plan rada na sebi za 24 sata
Literatura
2
“Ako želite spoznati tajnu Univerzuma, razmišljajte u terminima energije, frekvencije i
vibracija.” Nikola Tesla
Opšte teoretske osnove Porodičnog rasporeda: Principi rada orijentisanog ka
rešenju
Porodični raspored zasniva se na poštovanju osnovnih kosmičkih poredaka, odnosno zakonitosti. Njihovo
nepoštovanje može biti uzrok konfliktima i blokadama u svakodnevnom životu, nezadovoljstvu, unutrašnjem nemiru,
osećanju straha, tuge, krivice, a ne tako retko ispoljava se i kroz teške bolesti. Energetskim radom u polju Porodičnog
rasporeda možemo doprineti ponovnom uspostavljanju prirodnog poretka.
Porodična savest i ravnoteža uzimanja i davanja osnovne su dinamike koje se u okviru porodičnog sistema staraju o
njegovom opstanku.
POTREBE/ PRAVA SITEMA PORODIČNOG RASPOREDA (PORETKA, KONSTELACIJA)
Postoji savest koju osećamo i koja funkcioniše tako da održava red u sistemu. Ona je prvenstveno vezanost za
grupu. Pomoću nje, na nivou nesvesnog, postoji povezanost između različitih sistema u koje je uključen član grupe i
pravila i potrebe unutar grupe koji prate sledeći poredak ili zakone (dinamika skrivenih relacija):
1. Potreba/pravo za poštovanjem. Onome što jeste mora biti dopušteno da bude.
2. Potreba/pravo na pripadanje (isključen, pogrešan, loš, itd).
3. Potreba/pravo održavanja ravnoteže između davanja i primanja.
4. Potreba/pravo na poredak. Oni koji su prvi (stariji) imaju prvenstvo nad onima koji su kasnije došli u porodicu.
Na osnovu prethodno navedenih ideja, porodične konstelacije donose na videlo na koji način smo upleteni u
porodični sistem i koji su koraci koje je potrebno preduzeti da bismo se ispleli, da bismo dosegli rešenje problema i
omogućili slobodan tok ljubavi i životne energije.
SVRHA PORODIČNOG PORETKA
Osnovna svrha porodičnog poretka je da jasno identifikuje upletenost i dinamiku koja postoji u porodičom polju.
Isceljenje dolazi prihvatanjem stvarnosti bez prosuđivanja, čime se upletena osoba oslobađa, tako da više nije
potrebna da služi slepoj ljubavi. Stoga se postavljaju dva osnovna pitanja:
Šta dovodi do upletenosti jednog člana porodice u sudbinu drugog i šta može da razreši ovu upletenost?
Šta je potrebno da se podrži slobodan tok ljubavi?
Konflikti u našoj duši se stvaraju i kada deluju suprotne sile koje razdvajaju, razjedinjavaju, cepaju i upliću se u naš
doživljaj sebe i naše veze sa drugima. Uz pomoć rada u porodičnom poretku možemo da iskusimo ponovno
ujedinjenje strana koje su u sukobu i da iscelimo nastale povrede, usmeravajući se u pravcu daljeg slobodnijeg
razvoja. Kad se sudbinska upletenost rasvetli, onda se onaj ko je upleten lakše može osloboditi vlastite mreže.
Principi poretka su skriveni i ne možemo da ih direktno posmatramo. Oni deluju duboko u duši (kao zakoni porodičnog
nesvesnog), pa je potrebno da ih oslobodimo svojih verovanja, želja i strahova.
FENOMENOLOŠKI PRISTUP
Rad u porodičnom poretku se definiše kao fenomenološki pristup. To znači da je potrebno ostati slobodan što je više
moguće od ranije ustanovljenih koncepata, teorija, pretpostavki i prosuđivanja. To takođe zahteva suočavanje sa
stvarnošću koja izranja iz poretka, sada i ovde, sa otvorenošću i bez namere i cilja. U izvesnom smislu, fenomenološki
metod je paradoksalan, budući da otvorenost implicira posezanje spolja ka nečemu da se dosegne i prenese unutra.
Jedino onaj ko pokušava da vidi i da se pokrene može da bude slobodan od težnje. Praksa neznanja je jedina veština
za osobu koja teži znanju.
Na taj način, pokušaj da se iskoristi fenomenološki metod u radu u porodičnom poretku uvek obuhvata dvostruki
pristup: znanje i neznanje, težnju i nemanje težnje, otvorenost i prihvatanje, direktnu svesnost stvarnosti (fenomena) i
razumevanje značenja (logie). I upravo je to ono što je čudesno kod poredaka: izabrane osobe, koje predstavljaju
članove porodice, odjednom imaju osećaje kao ove stvarne osobe, čim stanu na njihovo mjesto. Čak dobijaju i
simptome koje imaju ovi članovi porodice, bez ikakvog znanja o njima.
3
Polje ljubavi nas razrešava energetskih čvorova nastalih u našim precima i prenetim nama morfogenetskim putem.
Čvorova nastalih upletenošću (preuzimanjem) sudbine nekog od predaka koji je na neki način isključen iz porodičnog
sistema) ili je svojim postupkom nekog drugog isključio, ko je imao pravo da pripada).
KAKO SE DOLAZI DO REŠENJA?
Do rešenja se dolazi obrnutim postupkom: u postavu se uvodi osoba koja je data drugima. Ona se pri postavljanju
porodice takođe postavlja u konstelaciju. I odjednom postajemo svedoci čudesnosti razrešenja. Pošto je odbačena
osoba ponovo prihvaćena i poštovana, ona postaje prijateljski naklonjena prema potomcima, pa čak preuzima i
zaštitničku ulogu, pre svega prema onome ko je bio identifikovan s njom.
Na primer: ako-kada se sin pokloni pred svojim ocem pokazujući na taj način svoje poštovanje prema njemu i zamoli
ga za blagoslov, onda se on uklapa u ovaj tok. Stoga, ovaj blagoslov i nije očev blagoslov. On samo njegovim rečima
postaje nama čujan, ali blagoslov dolazi izdaleka, preko mnogo predaka i otac ga samo izgovara. I to u sebi zaista
ima nečeg iskonskog. Dakle, moć ovog blagoslova ne nalazi se u očevim rukama.
Ko život prihvati na ovakav način, svestan je svog porekla i svoje jedinstvene sudbine koja mu je dobrim delom
određena rođenjem, uz pomoć roditelja. Zahvaljujući roditeljima, život dobija svoje mogućnosti, ali i granice.
Prihvatajuči i jedno i drugo takvim kakvo jeste, prepuštamo se svetu onakvom kakav jeste.
Naša sloboda je ograničena. Ja mogu birati različite puteve, ali ne i mesto kojem oni vode, to je unapred dano. Ja se
npr. mogu ogrešiti o osnovni poredak, ali onda više nemam nikakvu moć nad posledicama. One su unapred dane.
Sloboda ovde znači priznati da ja ne mogu izbeći posledice svog ponašanja. Ako to učinim, onda sam sposoban za
delovanje. Mogu misliti puno toga, ali kada mišljenjem isprobam sve mogućnosti, koliko mi još energije ostaje za
delovanje? Ako, međutim, postupam fenomenološki i uvidim što je bitno, imam energije i prostor za delovanje.
Slobodan sam unutar tog prostora.
Ljubav se razvija. Ona dolazi kroz rad i prihvatanje vlastitih granica. Mi živimo u okviru svojih granica, u Dobru, kao i u
Zlu. Ova ljubav, načelno, nije ništa drugo nego prihvatanje da nas, bez obzira na sve naše razlike, vezuju niti dubokog
zajedništva.
Najdublju ljubav možete doživeti upravo kada vas voljena osoba prihvata onakvim kakvi jeste. Jer vi i da hoćete ne
možete biti drugačiji, koliko god se trudili. Iako je ona drugačija od mene, i ja od nje, mi priznajemo jedan drugome da
smo upravo takvi kakvi jesmo, jedinstveni i pravi. To je istinska ljubav - mnogo više nego što podrazumevaju naši
uobičajeni, površni izlivi ljubavi.
Takva ljubav je u skladu s najdubljim silama i ima nečeg religijskog u sebi. Mogli bismo čak reći da je upravo to religija
- povezanost s nečim većim od nas, bez želje da u to proniknemo.
RAD TOKOM KONSTELACIJE
Postavljajuči konstelaciju, klijent je jako aktivan. Terapeut treba da se oseća u skladu s nekim višim poretkom. I
upravo zato što je u takvom skladu, može videti rešenje i pokrenuti ga.Pre svega, terapeut se oseća u skladu s
onima koji su odbačeni, oni koji su u jednoj porodice iz nekog razloga gurnuti u pozadinu. To su oni, kojima se
uskraćuje poštovanje, pravo na pripadanje ili jednakost.
Istinsko viđenje drugih zahteva ljubav. Prihvatanje onakvima kakvi jesu, s njihovom sudbinom, porodice i problemima
koje imaju.
Mora postojati odredena distanca. Ako se terapeut požrtvovano baci na pomaganje drugima, ne može imati ovu moć
opažanja. Intenzivna intimnost, koja se ovom vrstom opažanja stvara, moguća je samo s određene udaljenosti, ne u
bliskom kontaktu. Terapeut nikada ne sme biti preblizu. On deluje bez posebne namere, u prostoru u kome vredi
samo ono što jeste i što deluje. I ništa više. Bez namere, to znači bez projekcija i bez osećaja koji se javljaju kod
posmatrača. To znači da se terapeut oslobodi bilo kakve namere za pomaganjem. To je prvo pročišćavanje. Drugo bi
bilo biti bez straha od onoga što će se pokazati.
Kada se tako posmatra, s ljubavlju, ali bez namere, onda na svetlost dana izlazi samo dobro.
Tokom konstelacijskog rada, klijent ima pasivnu ulogu. Posmatra kako terapeut menja konstelaciju tako da se svi
članovi porodice osećaju bolje. To je vrlo pasivan pristup terapiji.
Tokom radova, nekad postaje vidljivo nešto zaista jako važno: lakše je živeti s problemom i patiti, nego prihvatiti
razrešenje. To je zato što je patnja, ili održavanje problema, direktno povezano s jednom vrstom osećaja nedužnosti ili
4
odanosti. A taj osećaj je opet povezan s ličnim uverenjem i nadom da vlastitom patnjom možemo spasiti nekoga
drugog.
S velikim razočaranjem klijent shvata činjenicu, koja se jasno pokazuje, naime, da precima nije potrebno nikakvo
spašavanje! To znači da je sve ono što je dosada činio za nju-njega, bila uzaludna žrtva. Tako nešto nije lako priznati,
čak ni tada kada je rešenje tu, pred očima, nadohvat ruke. Tu se terapeut ne sme mešati niti bilo šta raditi. Sve što
može napraviti je prepustiti klijenta njegovoj blagonaklonoj duši. Tu rad treba da se prekine, i tek kad klijentu postane
jasno kakva je situacija, tek tada terapeut može nastaviti s radom. Sudbine predaka se moraju ostaviti njima,
jedino tako se klijent oslobađa duhovnim zaboravljanjem.
Treapeut vodi računa o silama koje isceliteljski deluju na dušu i koje deluju u porodice. Kad se pokrene dobra,
pozitivna energija, može doći i do isceljenja. Ali to nije neposredan cilj terapeuta. Njegov se cilj nalazi, prije svega, u
predelu duše i porodice.
Kad terapeut radi s nekim, koga inače ne poznaje, prvenstveno treba da ga posmatra s ljubavlju. Ljubav ne znači da
želi nešto od njega, vec samo da ga prihvata onakvog kakav jeste. Bez osude. Jedan primer: ko drveće opaža na ovaj
način, smatra da je svako drvo lepo, ma kako se drvo razvilo. Drugačije jednostavno nije moguće. Tako je i s ljudima.
To je ljubav: priznanje da je sve što postoji lepo i dobro upravo takvo kakvo jeste.
U tom smo trenutku u dodiru s drukčijom vrstom svesnosti i u vezi sa sasvim drugim snagama opažaja, sa snagama
koje nešto prouzrokuju, kao što su na primer snage rasta i sazrevanja. Kada ovakvim načinom opažanja terapeut
spozna rešenje za klijente, onda to ima neposredni učinak na njih. Vidi se kako njihova lica blistaju.
Ponekad terapeut ne zna tačno je li opažanje ispravno. Onda testira. Ako na licu klijenta nema nikakve promene,
onda je sve što kaže, ma koliko to razumno i pametno bilo, uzaludno. Onog trenutka, međutim, kada se lice ozari
sjajem, nešto se pokrenulo. Terapeut je bio u skladu s energijom koja u klijentu pozitivno deluje. Kad je osoba jednom
u dodiru s tom energijom, posao terapeuta je završen.
KOJI JE MEHANIZAM DELOVANJA PORODIČNIH KONSTELACIJA?
Tokom rada stoje potpuno nepoznati ljudi, koji nemaju nikakvo znanje o biografiji klijenta s kojim radite. Kako se oni
mogu osećati baš onako kako se osećaju ljudi iz klijentove porodice? Predstavnik je samo barka pomoću koje klijent
može pronaći novi put ka svom izvoru.
Kroz onoga ko ih je postavio u ulogu, oni su u mogućnosti predstavljati nešto o čemu ništa ne znaju. I oni to rade
intuitivno. Postoji dubina u koju se sve uliva, i ona je izvan vremena. Bert Helinger je uporedio život sa piramidom.
Gore u maloj tački na samom vrhu odvija se ono što nazivamo napretkom. U dubinama su prošlost i budućnost jedno.
Tu je samo prostor, bez vremena. Ponekad smo u situaciji da možemo doći u kontakt s ovom dubinom. Tada, npr.
prepoznajemo poretke, skrivene poretke, i možemo dotaknuti veličinu duše.
Ovi poreci se ponavljaju u prostoru i mogu se prepoznati i prikazati čak i na velikim udaljenostima. Kada terapeut
postavi porodicu, pojedinci koji stoje kao predstavnici njenih članova, tačno osećaju šta se u toj porodici zbiva, iako su
stvarni članovi porodice daleko. Poredak te porodice utelovljuje se kroz konstelaciju. Postavljanjem porodice iznenada
se dobija pristup jednoj stvarnosti do koje ne mogu doći razmišljanjem. Na videlo izlazi nešto, što je dotad bilo
skriveno. Tek kad je otkriveno, onda se može videti postoji li neko rešenje.
I isto tako kako nam se kroz porodičnu konstelaciju prikazuje ta porodica, isto vredi i obrnuto: rešenje u konstelaciji
s predstavnicima deluje na stvarnu porodicu, čak i kada oni o tome ništa ne znaju. Porodice se sastoji od više
osoba koje prostorno stoje u određenom medusobnom odnosu. Kad netko postavlja svoju porodicu, ono što se u toj
porodice odvija on prenosi u trodimenzionalnu sliku. Ukoliko ih ispravno postavi, oni koji stoje u rasporedu nisu više u
svom porodičnom sistemu, vec u jednom drugom. Oni tada tačno mogu osetiti što se događa u tom sistemu.
Teorija morfogenetskih polja potiče od engleskog biologa Ruperta Sheldrakea. On kaže da se nasleđivanje ne
odvija samo preko gena, vec i preko morfičkih polja. Zahvaljujući ovim poljima, postoji jedna vrsta kolektivnog
pamćenja kojem doprinosi svaka jedinka određene vrste. I koje je, takođe, dostupno svakom pojedincu te vrste.
Morfička polja su, kako tvrdi Sheldrake, poput elektromagnetskih polja.
Svaka porodična konstelacija je različita. Ne postoje dve iste. Postupak proizlazi iz određene situacije u tom trenutku i
ne može se ponoviti.
Snaga leži u koncentraciji na minimumu informacija, a time i u zanemarivanju nebitnog. Glavni kriterijum je: slabi li nas
to ili jača. Rad treba prekinuti u trenutku uzlazne energije.
KAKO I DA LI SE UOPŠTE PROVERAVA UČINAK?
Ozdravljenje klijenta nije jedino odlučujuće mjerilo. Mi ne znamo koja je njegova sudbina. Terapeut je Pomagač da se
klijent suoči sa svojom sudbinom, i da aktivira svoje vlastite isceliteljske snage.
5
Najveći učinak se vidi tokom rada. Ako neko počinje zračiti ili se na njemu vidi veliko olakšanje.
Stvarnost pomaže. Spoznata stvarnost pomaže. Terapeut ne radi ništa osim što iznosi stvari na videlo. Na primer da
je neko teško bolestan, ili da mu ostaje još samo malo vremena za život. Ili da neko nosi krivicu. Nema potrebe s bilo
kime se svađati ili ga uveravati. To deluje samim time što je obelodanjeno. Veličina je u prepoznavanju i prihvatanju
stvarnosti.
Dete ima roditelje kakve ima. Roditelji ne mogu biti drugo osim ono što jesu. Nije ni potrebno da budu nešto drugo od
onoga što jesu. Jer muškarac i žena postaju roditelji, ne zato što su dobri ili loši, već zato što se vezuju kao muškarac
i žena. Samo tako postaju roditelji. Dete zbog toga mora od roditelja prihvatiti život onakav kakav su mu dali. Roditelji
mu ništa ne mogu ni pridodati niti oduzeti. Ni dete ne može ništa niti pridodati, niti isključiti. Dete mora prihvati život
onako kako mu je dan od roditelja. I šta dete može onda da uradi sa tim saznanjem? Da zavoli ono što najviše ne voli
kod svojih roditelja, prvo na svesnom nivou, onda na nivou srca i na kraju, na nivou duše. Tek onda može da zavoli
SEBE, baš onakvog kakav jeste.
KAKO SE PONAŠATI IZMEĐU DVA SEMINARA (nakon urađenog rada)
Nakon urađenog rada, mnogi ljudi počinju postavljati sebi i drugima razna pitanja, iz straha ili znatiželje. Treba imati
uvek u vidu da je samo naš um zbunjen. “Šta treba da uradim“ Naš Ego tada veruje da treba da kontroliše ono što se
desilo, i da je odsečen od događanja. Postavljajući nova iskustva u stare obrasce i teorije, Ego na taj način zaustavlja
energiju i rad biva prekinut. Iz fenomenološkog iskustva prelazi u razmišljanje. Ponovo se slede lična uverenja, i vodi
nas nešto manje od ukupnog iskustva. Zadatak terapeuta je da:
• Ne daje savete posle rada,
• Ne objašnjava klijentu šta se desilo,
• Ne umekšava ono što se desilo tokom konstelacije.
Drugi savet je da klijent ne pokušava da se seti svega šta se dešavalo u radu. Njegova duša zna šta se desilo. I ono
što je najvažnije zapamtiti je da ne smete da se mešate u tok razvijanja rada- ne smete da radite drugi energetski rad,
ni na tu ni na neku drugu temu, jer time zaustavljate pokret duše. Kad uopšte ne razmišljate i ništa ne činite povodom
rada, videćete da ste se-ionako promenili. To je bolji način. Tada ste u harmoniji sa rastom duše. To se zove
svesnost o neintervenisanju.
Ono što možemo da radimo sve vreme, svakog dana, iznova i iznova, je svestan rad na sebi
i sopstvenom isceljenju. ZEN priče, rad Lujze Hej i NLP su nekoliko vidova tog rada na sebi.
“Dajte čovjeku ribu i nahranićete ga za jedan dan; naučite ga kako da je lovi i prehranićete ga za cijeli život.”
Lao Ce
ZEN priče
OTVORI SVOJU SOPSTVENU RIZNICU
Daiđu u Kini poseti učitelja Basoa. Baso ga upita: „Šta tražiš?“
„Prosvetljenje“, odgovori Daiđu.
„Imaš svoju sopstvenu riznicu. Zašto tražiš van nje?“ zapita Baso.
Daiđu upita:“Gde je moja riznica?“
Baso odgovori:“To što tražiš je tvoja riznica“.
Daiđu je bio prosvetljen! Posle toga, uvek je požurivao svoje prijatelje: “Otvorite svoje sopstvene riznice i upotrebite to
blago.“
NISU DOVOLJNE SAMO REČI
Jedan mladić je otišao kod svog duhovnog učitelja i rekao mu: “Učitelju, ti si me savetovao da stalno ponavljam u
mislima frazu, ‘Ja želim radost u svome životu!’ Tu rečenicu izgovaram svaki dan mnogo puta, a radosti u mome
životu niti je bilo, niti je ima. Ja sam i dalje jednako usamljen kao što sam i pre bio. I šta sada da radim?”
Mudri učitelj je tiho položio ispred mladića predmete koji su mu prvi dopali ruke – kašiku, čašu i sveću – i upitao ga:
- “Reci mi, šta bi želio da imaš od ovih predmeta?”
- “Kašiku” – odvrati mladić.
- “Izgovori to sada pet puta.” – zatražio je starac.
6
- “Ja hoću kašiku. Ja hoću kašiku…” – ponovi učenik pet puta.
- “Eto, vidiš li”, reče mu učitelj, “možeš ponavljati i pet miliona puta na dan da hoćeš kašiku, ali je nećeš imati. Treba
da pružiš ruku i da je uzmeš! Same reči nisu dovoljne, treba nešto i da uradiš.”
LAKŠI PUT
Učenik dođe do učitelja.
“Učitelju”, zavapio je, “slediti vaše učenje zahteva toliko promene u čoveku. Sve to mi je isuviše naporno. Odlučio sam
da ovde završim svoje učenje. Ne mogu više.”
Učitelj ga je posmatrao tužnim pogledom. I najzad, nakon izvesnog ‘studiranja’, progovori: “Znaš li priču o gusenici?”
Učenik odgovori negativno.
“Bila jednom jedna gusenica, koja je imala osećaj, da je metamorfoza u leptira isuviše naporna i bolna stvar. Tako da
je odlučila da ostane gusjenica. I dok je tako bolno i lagano gmizala kroz život, stalno je gledala uvis prema nebu i
prema svim tim šarenim i prelepim razdraganim leptirima…”, pripovedao je učitelj.
“A sada razmisli dobro o ovome: DA LI JE NAIZGLED LAKŠI PUT ZAISTA I LAKŠI PUT?!”
Dobra i loša osećanja
Kao i sve u životu, vaša osećanja mogu biti ili pozitivna ili negativna; posedujete dobre i loše osećaje. Svi dobri osećaji
dolazi od Ljubavi! A svi negativni osećaji dolaze od njenog nedostatka. Što se bolje osećate, kao kada osećate
razigranost, onda šaljete više Ljubavi. A što više Ljubavi dajete, više ćete primiti.
Što se gore osećate, kao kada ste u očaju, više negativnog šaljete oko sebe. A što više negativnosti šaljete, više ćete
je primiti natrag u životu. Razlog zbog čega se osećate loše sa negativnim osećanjima jeste zbog toga što je Ljubav
pozitivna Sila života, a negativna osećanja nemaju mnogo Ljubavi u njima.
Što se bolje osećate, onda i sam život ide na bolje.
Što se gore osećate, život se tim više pogoršava – sve dok ne promenite to kako se osećate.
Naučno je dokazano da svako osećanje traje 90 sekundi. I onda se ponavlja i ponavlja. I na vama je da promenite
loše osećanje u dobro kad ga primetite. Kako? Prepoznavanjem i jednom od vežbi prisutnosti, ovde i sada (NLP
vežbe: Periferni vid, Chi Ball...), ili na primer, promenom fiziologije - DIZANJEM glave (poučeni stripom o Snupiju i
Čarli Braunu, dole)
7
Sledi opšta hijerarhija osećanja kod ljudi:
Vrste osećanja (od najvišeg
ka najnižem)
Ljubav
Zahvalnost
Radost
Strast
Ushićenost
Entuzijazam
Nada
Zadovoljstvo
Dosada
Iritiranje
Razočarenje
Briga
Kritika
Bes
Mržnja
Zavist
Krivica
Očaj
Strah
Lujza Hej VOLETI SEBE
Holistička filozofija
Prema holističkoj filozofiji, treba negovati i hraniti celo biće - telo, um i duh. Ako zanemarimo bilo koje od ovih
područja, bićemo nepotpuni i nedostajaće nam osećaj celine. Nije važno odakle ćemo početi ako obuhvatimo sva
podrucja.
Ako počnemo s telom, poželećemo ispitati ishranu, naučiti koja je veza izmedu našeg izbora hrane i pića i kako ona
utiču na naše osećaje. Želimo odabrati najbolje za svoje telo. Tu su nam na raspolaganju trave i vitamini, homeopatija
i lekovi tradicionalne medicine. Možemo istraživati i lečenje uz pomoć čišćenja debelog creva. Potražićemo fizičke
vežbe koje nam najviše odgovaraju. Izvođenje tih vežbi jača naše kosti i održava naša tela mladima. Uz mnoge
sportove i plivanje razmislite o plesanju, zumbi, veštini Tai-Chi, borilačkim veštinama i jogi. Korisne su i masaža,
refleksologija stopala, akupunktura i kiropraktika. Osim toga, bioenergija, "dodirom do zdravlja" i reiki načini.
A ako radimo na umu, trebamo ispitati tehnike vizualizacije, imaginacije pod kontrolom i vežbe pozitivnih izjava.
Postoje i druge psihijatrijske tehnike: hipnoza, tehnika ponovnog rađanja, psihodrama, regresija u prošle živote,
terapija umetnošću i rad sa snovima.
Počnemo li od spiritualnog područja, nailazimo na molitvu, meditaciju i povezivanje s višim stvoriteljem.
Nijedna terapijska radionica ne može ukloniti zauvek sve vaše probleme. Međutim, one nam mogu pripomoći kod
menjanja našeg života i to ovog trenutka. Postoje mnogi putevi kojima možemo krenuti i istraživati ih. Ako nam jedan
ne odgovara, krenemo drugim. Nijedna metoda, osoba ili grupa nemaju odgovore na sva pitanja. To je samo jedan
korak više na vašem putu do holističkog zdravlja.
IZBOR
Izabiram zapamtiti da svaki problem ima i svoje rešenje. I znati da je i ovo nešto s čime se mogu suočiti. Budući da
biram na taj način gledati na stvari, sadašnja teškoća za mene je samo nešto privremeno. To je nešto što upravo
rešavam. Ja sam dobra osoba. Izabiram prestati žaliti samoga sebe. Voljan sam naučiti i otvoriti sebe svemu dobrome
8
što svemir može pružiti. Izabiram biti voljan promeniti sebe. Prihvatam činjenicu da ne znam uvek kako treba nešto
rešiti. Sposoban sam verovati i spoznavati. Sve se rešava nabolje. Sve je dobro.
Biram protegnuti se preko granica koje su me opasivale još ovoga jutra. Pripravan sam otvoriti se i prihvatiti nešto
novo.
MENJAMO NAČIN RAZMIŠLJANJA
Mi smo Svetlo. Mi smo Duh. Mi smo prekrasna, sposobna bića, svi do jednoga. I vreme je da priznamo da sami
stvaramo vlastitu stvarnost. Vlastitim umovima stvaramo stvarnost. Ukoliko želimo izmeniti vlastitu stvarnost, vreme je
da promenimo vlastite umove. To činimo odlukom da razmišljamo i govorimo s pozitivnim nabojem. Ukoliko uspem
promeniti način razmišljanja, mogu promeniti vlastiti život. Promenom načina razmišljanja, ustvari rušimo vlastita
ograničenja. Kad srušimo ograničenja, postajemo svesni bezgraničnosti života koja nas okružuje. Počinjemo
razumevati da smo već odranije savršeni, potpuni i celoviti. Svakim je danom sve lakše.
S ljubavlju menjam način razmišljanja.
MOĆ
Posedujete moć kojom možete izlečiti vlastiti život, i to trebate znati. Toliko često pomišljamo da smo nemoćni; nismo.
Uvek posedujemo moć naših umova. Upotrebljavate li vlastiti um kako biste o sebi razmišljali kao o žrtvi? Hodate li po
sobi besneci na sebe, ili se žaleći na druge? Osjecate li se nemoćnim učiniti išta čime biste promenili vlastiti život?
Sve je to rasipanje moći. Zatražite i svesno upotrebljavajte vlastitu moć. Posedujete moć izbora da sagledavate kako
sve ide nabolje. Spoznajte da ste večno povezani s Jednom Silom i Inteligencijom koja vas je stvorila. Osetite i
koristite ovu podršku. Besplatna je.
Središte moći leži u sadašnjem trenutku. Zauzdajte vlastitu moć.
SNAGA JE UVEK U SADAŠNJEM TRENUTKU
Sve što ste dosad doživeli, odredili ste svojim mislima i uverenjima iz prošlosti. Odredili ste ih mislima i rečima koje ste
imali juče, prošle nedelje, prošli mesec, prošle godine, pre 10, 20, 30, 40 ili više godina, ovisno o tome koliko ste stari.
Mešutim, to je vaša prošlost. To je gotovo, i to zauvek. Jedino što je važno jest ovaj trenutak i ono što ste sada
odabrali da mislite i verujete. Jer, ovo sada odrediće vašu budućnost. Vaša je snaga uvek u sadašnjem trenutku. Na
tome se temelju stvara vaše sutra, idua nedelja, idući mjesec, iduća godina itd. Budite svesni ovoga što mislite u ovom
trenutku. Jesu li vaše misli negativne ili pozitivne? Želite li da te misli odrede vašu budućnost? Razmislite o tome i
budite svesni toga.
U osnovi svega jest misao, a misao se može menjati.
Svakodnevni rad
Kao i svaka nova stvar koju pokušavate naučiti, potrebna je praksa da bi to postalo deo vašeg života. Proces učenja
uvek je jednak, bez obzira na to kakav je naš predmet - učite li voziti auto, igrati tenis ili misliti na pozitivan nacin. U
početku tapkamo i posrćemo jer naša podsvest uči na pokušajima. Ali, pri svakom novom pokušaju ide nam sve lakše
i bolje. Naravno da nećemo biti savršeni prvi dan. Radićemo najbolje što možemo, i to je sasvim dovoljno za početak.
Često govorite sami sebi: "Činim što najbolje mogu." I ono što se pokazalo delotvornim- budite uporni 21 dan. Tada
ovo ponašanje postaje NAVIKA, postaje OBIČAJ, postaje naš mali RITUAL, poput pranja zuba, češljanja, tuširanja.
•
Uvek pružajte sebi podršku
•
Pojačajte svoje učenje raznim tehnikama:
izražavanje zahvalnosti,
pisanje pozitivnih izjava,
meditaciju,
uživanje u telesnim Vežbama,
zdrava prehrana,
glasno izgovaranje pozitivnih izjava,
pevanje pozitivnih izjava,
određivanje vremena za vežbe relaksacije,
korišćenje vizualizacija i mentalne imaginacije,
čitanje i proučavanje.
• Ne vjerujte u ograničenja
• Kada naveče legnete u krevet, zatvorite oči i ponovo zahvalite na svemu što je dobro u vašem životu.
Dok sanja, čovek se oslobađa svega što je loše pa u snovima možete potražiti pomoć za ono što vas muči.
9
Pre jutra često ćete pronaći odgovor na svoja pitanja. Idite mirno na spavanje. Verujte da je život na vašoj
strani i da će se pobrinuti za vaše dobro i radost.
•
Učinite sve što možete da bi vaš proces promene prošao uz što više radosti i zadovoljstva. Dobro se
zabavite!
Vežba: Dnevne pozitivne izjave
Odaberite jednu ili dvie pozitivne izjave i napišite ih 10 ili 20 puta na dan. Pročitajte ih glasno, s oduševljenjem.
Napravite pesmu od svojih izjava i pevajte je sa radošću. Neka vaš um razmišlja o ovim pozitivnim izjavama celi dan.
Neprestano ponavljanje tih izjava stvara uverenja koja nam uvek donose rezultate, ponekad na način koji ne možemo
ni zamisliti.
Vežba: Ja volim sebe
Pretpostavljam da sebi već govorite: "Ja volim i prihvatam sebe baš takvog kakav jesam", i to neprestano. To je vrlo
moćno polazište za sve ostalo.
Sada uzmite komad papira i napišite na vrhu: "Volim sebe zato..." Završite rečenicu kako želite. Čitajte je
svakodnevno i dopišite nove stvari kojih se setite. Najveća je korist od ove vežbe naučiti da je gotovo nemoguće
omalovažavati sebe kada prihvatite da se volite.
Možete li se setiti kada ste posljednji put bili zaljubljeni? Srce vam je treperilo ahhhh. Bio je to tako divan osećaj.
Jednako je i s voljenjem sebe, osim što vi nikad nećete otići. Kada jednom zavolite sebe, ljubav je s vama do kraja
vašeg života. Ostvarite tu vezu!
Deset načina kako voleti sebe
1. Verovatno je najznačajniji ključ: prestanite kritikovati sebe. Ako sebi kažemo da smo O.K. bez obzira na to što se
događa, možemo lako učiniti promene u životu. Samo kad sebe smatramo lošima, imamo velikih teškoća. Svi se mi
menjamo! Svako. Svaki dan novi je dan i mi postupamo nešto drukčije nego je to bilo juče. Naša sposobnost da se
prilagodimo životu i njegovom toku naša je moć.
Umesto da budemo savršeni, možemo otkriti svoju kreativnu različitost, svoju posebnost i ceniti se zbog kvaliteta
kojima se razlikujemo od drugih. Svatko od nas ima jedinstvenu ulogu na Zemlji, a kad smo prema sebi kritični, ona
nam postaje nejasna.
2.Takođe moramo prestati plašiti sami sebe. Mnogi se od nas terorišu mislima straha i užasa i čine situaciju gorom
nego što stvarno jest. Vi stvarate te parališuće misli u svojoj glavi. Setite se: te zastrašujuće misli negativne su
afirmacije.
Ako uočite da ste se navikli u mislima ponavljati neku negativnu misao ili situaciju, pronađite sliku kojom biste je rado
zamenili. To može biti lep pogled ili zalazak sunca, cveće, sport ili bilo šta što volite. Upotrebite tu sliku kao prekidač
svaki put kad ste uplašili sami sebe. Recite sebi: "Ne, o tome više neću misliti. Ja ću misliti o zalasku sunca, o ruži, o
Parizu, jahti ili vodopadu." Budete li tako postupali, s vremenom ćete se osloboditi navike. Naravno, potrebna je
praksa.
3. Prema sebi budete blagi, ljubazni i strpljivi. Oren Arnold duhovito piše: "Dragi Bože, molim te za strpljenje. I to
želim odmah, sada!" Strpljenje je vrlo moćno oruđe. Mnogi od nas pate zbog očekivanja istovremenog nagrađivanja.
Mi to moramo imati sad! Nemamo strpljenja čekati. Postajemo razdražljivi ako čekamo u redu ili smo zaglavljeni u
prometu. Želimo sve odgovore i sve ostalo odmah, sada! Često, prečesto vlastitom nestrpljivošću činimo jadnima i
druge ljude. Nestrpljenje je otpor učenju. Želimo odgovore bez učenja lekcije ili pre nego što smo učinili potrebne
korake.
Zamislite da je vaš um vrt. U početku je to bila šikara. Moraćete odstraniti mnogo trnja samomržnje j kamenja očaja,
ljutnje i briga. Staro drvo, zvano strah, treba srušiti. Jednom kad ste to odstranili, dobili ste plodan komad zemlje.
Posejte seme radosti i posadite mladicu uspeha i grm napretka. Sunce obasjava vaš vrt, a vi ga zalivate, brinete se za
njega i volite ga.
Isprva kao da se ništa ne događa. Ali vi ne posustajte, nego i dalje obrađujte vrt. Budete li strpljivi, vrt će napredovati i
10
procvetati. Jednako je i s vašim umom; vi odabirate misli koje treba negovati i podržavati, pa će, budete li strpljivi, one
narasti i doprineti stvaranju vrta željenih iskustava.
4. Moramo naučiti biti nežni prema svojim mislima. Hajde da se ne mrzimo! Zato što mislimo negativno, možemo
razmišljati o mislima kao da nas grade, a ne da nas mrve. Ne trebamo se okrivljavati zbog negativnih iskustava. Iz njih
možemo učiti. Biti nežan prema sebi, znači prestati svako sramoćenje, okrivljavanje, kažnjavanje, svaku bol.
Relaksacija nam može pomoći. Ona je neophodna za uspostavljanje kontakta s Unutrašnjom Moći, jer ako ste napeti i
uplašeni, sputavate tok energije. Potrebno je svega nekoliko minuta dnevno da dopustite opuštanje duhu i telu. U
svakom trenutku možete nekoliko puta duboko udahnuti, zatvoriti oči i osloboditi se napetosti koju osećate. Dok
izdišete, usresredite se na dah i tiho sebi recite:
"Ja te volim. Sve je dobro!“ Opazićete kako ste smireniji. Na taj način gradite poruke koje kažu da kroz život ne morate
prolaziti napeti i uplašeni. Ili:" Oprošteno mi je." Nakon toga neko vreme slušajte.
Vizualizacijom stvarate jasnu, pozitivnu sliku koja pojačava vašu afirmaciju. U vizualizaciji je važno da slika bude u
skladu s vama kao osobom. U protivnom neće delovati.
Ako bolesnog člana porodice ili prijatelja stalno gledate kao bolesnika, postupate nepravedno. Vizualizirajte ih zdrave!
Pošaljite im vibracije dobra! Pošaljite im ljubav. Ne zaboravite, međutim, da ozdravljenje zavisi od njih.
5. Idući je korak pohvaliti sebe. Kritika može slomiti unutrašnji duh, a pohvala ga sagraditi. Priznajte svoju Moć, svoje
Božansko Ja! Kada se grdite, omalovažavate Moć koja vas je stvorila. Počnite s malim stvarima. Recite sami sebi da
ste divni. Ako to učinite samo jedanput i nikad više, neće delovati. Nastavite, pa makar i samo po jednu minutu
dnevno. Kad idući put budete činili nešto novo ili drukčije, ili nešto što tek učite i u čemu niste baš vešti, recite sebi da
to radite zbog sebe.
Dopustite sebi da prihvatite dobro bez obzira smatrate li da to zaslužujete ili ne. Naše uverenje da nešto ne
zaslužujemo znači da u životu nismo spremni prihvatiti dobro. To nam onemogućava da imamo što želimo.
Kako uopšte možemo reći nešto dobro i lepo o sebi ako mislimo da ne zavređujemo dobro?!
Razmislite o zakonu zasluga u vašem domu. Osećate li se dovoljno dobri, dovoljno pametni, dovoljno visoki, dovoljno
lepi ili bilo što drugo? Imate li nešto za što živite? Šta ste voljni učiniti da biste se osetili ispunjenima? Jeste li voljni
izgovarati afirmacije, vizualizirati, podvrgnuti se terapiji? Jeste li spremni oprostiti? Želite li meditirati? Koliko ste
mentalnog napora voljni uložiti da promenite svoj život i stvorite život kakav želite?
6. Voleti sebe znači podržavati se. Potražite prijatelje i dopustite im da vam pomognu. Zapravo ste snažni ako
tražite pomoć kada vam je ona potrebna. Toliko među vama naučili su biti samodovoljni i samopouzdani. Ne možete
zamoliti za pomoć jer vam to ne dopušta vaš ego. Umesto da sve činite sami i ljutite se na sebe jer to ne možete, idući
put zamolite za pomoć.
Ako ne možete naći što želite, osnujte vlastitu skupinu. Nije tako strašno kao što mislite. Nađite dva-tri prijatelja koje
muči jednak problem, sednite i skicirajte nekoliko ideja vodilja. Učinite li to s ljubavlju, vaša će se mala skupina
povećati.
Takođe je važno usmeno prenošenje informacija. Ono pali iskru i pokreće vas. Predlažem neka se ljudi koji imaju
slične ideje redovito sastaju.Kada ljudi rade na zajedničkom cilju, donose svoje patnje, boli, ljutnje ili bilo šta drugo, a
sastaju se ne da bi se sažaljevali, već da pronađu rešenje i uzdignu se nad problem, tada se razvijaju i napreduju.
Radite u grupama! Ako ste predani cilju, disciplinovani, savesni ili vrlo duhovni, možete i sami mnogo učiniti za sebe.
Kada istu stvar radite u grupama, možete napredovati kvantnim skokom jer učite jedni od drugih. Svaki je pojedinac u
grupi učitelj.
7. Volite svoje negativnosti! Sve su one deo vas, kao što smo svi mi deo Božje kreacije. Inteligencija koja nas je
stvorila ne mrzi nas zato što smo pogrešili ili se naljutili na vlastitu djecu. Ta Inteligencija zna da radimo najbolje što
možemo, te uvek voli sve što je stvorila, kao što i mi možemo voleti sve što sami napravimo. I vi i ja odabirali smo
negativno i ako se zbog toga nastavimo kažnjavati, to postaje navika, koje će nam se biti teško osloboditi i pomaknuti
se k pozitivnim izborima.
Ako neprestano ponavljate: "Ja mrzim svoj posao! Ja mrzim svoj dom! Ja mrzim svoju bolest! Ja mrzim svoju vezu! Ja
mrzim ovo! Ja mrzim ono!", vrlo malo novoga dobra može ući u vaš život.
U ma kakvoj se negativnoj situaciji nalazite, za to postoji razlog, jer inače ne biste u njoj bili. U svojoj knjizi „Volite
svoju bolest“ dr. John Harrison kaže da pacijent ne bi smeo nikad proklinjati sebe zbog operacija ili bolesti. Zapravo bi
11
trebali zahvaliti sebi na tome što su pronašli siguran način zadovoljavanja svojih potreba. Moramo shvatiti da
doprinosimo stvaranju svakog svog problema s namerom da nešto rešimo. Kada to jednom spoznamo, možemo
iznaći pozitivne načine zadovoljavanja svojih potreba.
Ponekad ljudi oboljeli od raka ili neke druge kobne bolesti ne mogu reći "ne" autoritativnim osobama oko sebe, pa će
na nesvesnom nivou stvoriti bolest koja treba to "ne" reći umjesto njih.
Ma kakvi bili naši negativni modeli, možemo naučiti da svoje potrebe zadovoljimo na pozitivan način. Stoga je vrlo
važno upitati se: "Kakav je rezultat ovog iskustva? Što ja to ovdje dobivam pozitivno?" Pa, i ne volimo baš odgovoriti
na to pitanje, zar ne?! Ali ako uistinu pogledamo u sebe i prema sebi budemo iskreni, naći cemo odgovor. Možda će
vaš odgovor glasiti: "To je jedini način kako da obratim na sebe pozornost svoga bračnog druga." Kada ste to
spoznali, možete potražiti pozitivniji način da to postignete.
Humor je takoder moćno orude - pomaže u opuštanju i olakšava stresna iskustva. Ne možemo uvek uzimati sebe
ozbiljno, a osim toga smeh leči. Predlažem vam da s vremena na vreme pogledate stare dobre komedije, kao Što su
Stanlio i Olio, pogotovo kad se loše osećate ili ste neraspoloženi. Kada uspemo pogledati na svoj život kao da je
pozorišna predstava s elementima "limunade", drame ili komedije, bolje ga sagledavamo i lakše nalazimo put
ozdravljenja. Humor nam omogućava da se odvojimo od iskustva i sagledamo ga u široj perspektivi.
8. Brinite se o svom telu! Zamislite svoje telo kao predivnu kuću u kojoj živite neko vreme. Volećete svoju kuću i
brinuti se o njoj, zar ne? Pazite, dakle, što unosite u svoje tijelo. Droga, cigarete i alkohol tako su popularni jer su
poznati načini bega. Ako ste ovisnik, ne znaci da ste loša osoba, već da niste pronašli pozitivniji nacin zadovoljavanja
svojih potreba. Da pobegnemo od osećanja iz djetinjstva kako nismo dovoljno dobri, a potom se osećamo još gore.
Tada obično dodajemo i teret krivice. Moramo znati da nije opasno osećati ono što osećamo kao ni priznati da to
osećamo. Osećaji prolaze, nisu trajni. Prejedanje je još jedan način nevoljenja sebe. Ne možemo živeti bez hrane jer
je to gorivo za naše telo i stvaranje novih ćelija. lako smo upoznati s načinom pravilne ishrane, često koristimo hranu
da se kaznimo i udebljamo.
Postali smo ovisni o "brzopotezno pripremljenoj" hrani. Dopustili smo da na nas utiče primamljivo oglašavanje
proizvođača gotovih jela. Biti svesni što jedemo i šta pritom osećamo, čin je ljubavi prema sebi.
Ako ste ručali i nakon jednog sata osećate umor, možete se upitati: "Šta sam to pojela?" Možda ste konzumirali nešto
što u tom trenutku nije bilo dobro za vaše telo. Počnite uočavati što vam daje energiju i polet, a što vas umara.
Možete to naučiti eksperimentom i učeći na vlastitim greškama ili se posavetovati sa savetnikom za zdravu prehranu.
Imajte na umu: šta je dobro za neku osobu, ne mora obavezno biti dobro i za drugu - naša su tela različita.
Pronađite vežbu u kojoj uživate i koja vam je zabavna. Stvorite pozitivan misaoni pristup svojoj vežbi. Često stvarate
prepreke u telu prihvatajući mišljenja drugih ljudi. Naravno, i opet je potrebno oprostiti sebi i prestati gomilati ljutnju i
mržnju u telu ako se želite izmeniti.
Spajanje afirmacija i vežbi jedan je od načina reprogramiranja negativnih verovanja o vlastitom tijelu i izgledu. Živimo
u vremenu kada se u lečenju primenjuje raznovrsna nova tehnologija. Učimo kako sjediniti neke drevne metode
lečenja, kao što je ajurvedska medicina, s tehnologijom frekvencije zvuka. Zvuk može stimulisati naše moždane talase
te ubrzati naše učenje i isceljenje. Postoje istraživanja koja pokazuju da bolest možemo izlečiti tako što ćemo
mentalno izmeniti strukturu DNK.
9. Rad pred ogledalom je važan u svrhu otkrivanja uzroka problema koji nam onemogućuje da volimo sebe. Postoji
nekoliko načina kako možete vežbati pred ogledalom. Prvo što možete učiniti kad se probudite jest da se pogledate u
ogledalo i kažete sebi: "Ja te volim. Šta danas mogu učiniti za tebe? Kako te mogu usrećiti?" Oslušnite svoj unutrašnji
glas i u potpunosti ga sledite. U početku možda nećete dobiti nikakve poruke jer ste toliko navikli grditi sebe da ne
znate kako odgovoriti ljubaznom mišlju. Ako vam se tokom dana dogodi nešto neugodno, stanite ispred ogledala i
recite sebi: Ja te ipak volim! Događaji dolaze i prolaze. Ljubav koju gajite prema sebi, konstantna je i najvažniji kvalitet
u vašem životu. Ako vam se dogodi nešto divno, i opet stanite pred ogledalo i recite sebi: "Hvala ti!" Odajte sebi
priznanje za stvaranje tog divnog trenutka.
Pred ogledalom možete i oprostiti, sebi i drugima. Možete razgovarati s drugim ljudima, pogotovo kada se bojite
razgovarati s njima osobno. Možete raščistiti stare probleme s roditeljima, pretpostavljenima, lekarima, decom,
ljubavnicima i sa svakom drugom osobom koja vam je u životu važna. Možete reći sve što vam padne na pamet, a
inače biste se bojali to reći. Na kraju, setite se zamoliti ih da vas prihvate i vole, jer to je zapravo ono što želite.
Vežba HO OPONO PONO
Ho’oponopono je stari havajski proces rješavanja problema. Prema njemu isceljivati znači voleti sebe. Ne možemo
pomoći drugome, ako nismo prvo sebe doveli u red. Problemi su samo sećanja koja se neprestano ponavljaju u
našem umu, tj. našoj podsvesti. Ako se želimo rešiti problema, trebamo ih “očistiti” iz svog uma. Tehnika za takvo
12
čišćenje vrlo je jednostavna. Kada god vidimo nešto što treba rešiti ili treba oprostiti sebi ili treba oprostiti drugima,
kažemo:
“Žao mi je.
Molim te oprosti mi.
Volim te.
Hvala ti.”
I to ponavljamo nekoliko puta.
Ljudi kojima je teško voljeti sebe gotovo su uvijek oni koji nisu voljni oprostiti, jer neopraštanje zatvara upravo vrata
ljubavi prema sebi. Kada oprostimo i zaboravimo, ne samo da nam s ramena spada ogroman teret, već se otvaraju i
vrata ljubavi prema nama samima. Ljudi kažu: "Oh, kakav li je samo teret spao s mene!" Naravno da jeste, nosili smo
ga celu večnost.
Kada ne želimo oprostiti, kada se ne želimo osloboditi prošlosti, vežemo se za nju, a kada smo vezani za prošlost, ne
možemo živeti u sadašnjosti. Ako ne živimo u sadašnjosti, kako možemo stvarati uspešnu budućnost? Staro smeće
prošlosti jednostavno stvara još više smeća u budućnosti.
Prednost izgovaranja afirmacija pred ogledalom jest u tome što se istovremeno suočavate s istinitošću vlastitog
postojanja. Ako, izgovarajući afirmaciju, odmah čujete negativan odgovor, kao na primer: "Koga ti to zafrkavaš? Daj,
spusti se na zemlju. To nije istina. Ti to ne zaslužuješ!", shvatite to kao dar koji treba iskoristiti. Vi se ne možete
menjati dok ne želite spoznati što vas to vraća natrag. Negativni odgovori, koje ste upravo otkrili, jesu dar jer postaju
ključem vaše slobode. Zamenite te negativne odgovore pozitivnim afirmacijama, kao što su: "Ja sada zavređujem
svako dobro! Ja dopuštam dobrim iskustvima da ispune moj život!"
Ponavljajte nove afirmacije sve dok ne postanu delom vašeg života.
Cela porodica se menja kada samo jedan član izgovara afirmacije. Ponavljanje afirmacije: "Ja imam divnu, iskrenu,
toplu, otvorenu i ljubavlju ispunjenu komunikaciju sa svakim članom svoje porodice, uključujući i svoju majku" (ili
onoga s kim im je komunikacija narušena). Tu afirmaciju treba ponavljati pred ogledalom.
10. I, konačno, volite sebe sada! Ne čekajte dok to dobro naučite. Nezadovoljstvo sobom jeste navika. Ako možete
biti zadovoljni sa sobom sada, ako se možete voleti i prihvatiti sada, moći ćete, kad vam dobro pokuca na vrata, u
njemu uživati. Tek kada naučite voleti i prihvatiti sebe, moći ćete voleti i prihvatati druge ljude.
Mi ne možemo izmeniti druge ljude. Pustimo ih, dakle, na miru! Trošimo mnogo energije pokušavajući izmeniti druge,
a kada bismo samo polovinu te energije usmerili na sebe, postali bismo drukčiji. A kada mi postanemo drukčiji, i drugi
se prema nama drukčije odnose. Vi, sigurno, ne možete učiti umesto nekog drugog! Svako uči svoju posebnu,
jedinstvenu lekciju. Sve što možete učiniti jest da sami učite. Pritom je prvi korak da volite sebe, jer tada nećete
dopustiti da vas uništava destruktivno ponašanje drugih. Ako se nalazite u društvu izrazito negativne osobe, koja se
ne želi menjati, potrebno je da sebe volite dovoljno kako biste se iz te situacije mogli maknuti.
Radite na sebi pa na svetlo dana iznesite sva njegova najbolja svojstva. U afirmaciji navedite što biste želeli da se
dogodi i da svaki put kad je ta osoba negativan, samo u mislima ponavljate afirmaciju. Ukoliko se, međutim, veza i
nadalje nastavi u negativnom smeru, tada se, možda, odgovor nameće sam po sebi: veza, jednostavno, ne
funkcionira.
Isuviše često ostajemo u vezama u kojima nas iskorišćavaju i dopuštamo da nas zlostavljaju. Time sebi zapravo
govorimo: "Ja nisam vredna ljubavi, pa ću ostati ovde i prihvatiti ovakvo ponašanje jer mora da to zaslužujem. Sigurno
me niko drugi neće hteti."
Istinski verujem, da je najbrži način rešavanja bilo kojeg problema: voleti sebe onakve kakvi jesmo. Zapanjujuće je
kako vibracije ljubavi, koje mi šaljemo, privlače ljude pune ljubavi.
Mislim da je bezuvetna ljubav cilj koji smo ovamo došli ostvariti. On počinje samoprihvatanjem i ljubavlju prema sebi!
Vi niste ovde da biste se svidjeli drugim ljudima ili svoj život živeli na njihov nacin. Vi možete živeti samo na svoj način
i ići svojim putem. Došli ste ovamo da ispunite sebe i izrazite najdublji nivo ljubavi. Ovde ste da učite i napredujete, da
primate i dajete saosjecanje, razumevanje i ljubav. Kad napustite ovu planetu, nećete poneti sa sobom ni svoju vezu,
ni svoj automobil, ni bankovni račun ili posao. Jedino što ćete poneti, biće sposobnost da volite.
13
Pogledajte, ako niste, prelep film Lujze Hej: „Možete isceliti svoj život“
http://vimeo.com/19664641
AFIRMACIJE
Prekrasna si i volim te, bas takvu kakva jesi!
Ovo je jedan od najboljih dana u mom životu.
Sve što se događa, radi mog je dobra.
Sve što trebam znati, saznajem.
Sve što trebam, imam.
Sve je u redu.
Ja se sada s lakoćom oslobađam svih starih verovanja.
Ugodno mi je menjati se.
Moj je put sada ravan.
Ja se oslobađam prošlosti.
Ja vrijedim!
Ja zavredujem!
Ja dopuštam sebi da budem zadovoljna!
Sve što trebam znati, otkriva mi se.
Sve što trebam, dolazi mi pravovremeno.
Život je radost i ispunjenje ljubavlju.
Ja volim, voljena sam i vredna sam ljubavi.
Ja sam zdrava i puna energije.'
Ja sam uspešna u svemu.
Spremna sam da se menjam i napredujem.
Sve je dobro u mom svetu.
Ljubav je najveća isceliteljska sila koja postoji.
Otvaram sebe ljubavi. Spremna sam voleti i biti voljena. Vidim sebe bogatu i zdravu. Ja sam kreativna. Živim mirno i
sigurno.
AFIRMACIJE PO ČAKRAMA
1 . čakra
- Čvrsto sam usidrena u ljubavi i radosti.
- Gledam napred svakog dana sa radošću i imam divna iskustva i doživljaje.
- Hrabrost i samopoštovanje određuju moj život, dolazim do svih iskustava na opušten i miran način.
- Imam moć, snagu i sposobnost da stvaram nešto od ničega u životu
2. čakra
- Lakoćom i radošću unosim nove dimenzije.
- Novo iskustvo daje mi slobodu da živim drugačije.
- Nežno ostavljam prošlost iza sebe
- Od danas imam unutrašnju ravnotežu.
- Život je radostan ples, idem napred s veseljem.
3. čakra
- Imam moć, snagu i sposobnost da se nosim sa svim što utiče na mene.
- Odlučujem da na sve gledam sa mirom i radošću.
- Potpuno sam usmerena.
- Prolazim kroz život s lakoćom.
- Slobodno dajem ljubav i uživam u svetu svakim delom svojeg tela.
- Sposobna sam da s lakoćom i radošću prihvatam nova iskustva i da se nosim s njima.
- Uvek postoji harmonično rešenje.
4. čakra
- Dopuštam da ljubav u mom srcu čisti i ozdravi svaki deo mog tela.
- Dopuštam da ljubav u mom srcu izleči sve u mom svetu.
- Dopuštam sebi da volim svoj život, moji kanali ljubavi jaki su i otvoreni.
14
- Isceljujuća snaga ljubavi izvire iz moga srca.
- Radost struji kroz mene i otpušta sav stres.
5. čakra
- Ja sam u ravnoteži.
- Moja iskustva obgrljena su ljubavlju, zadovoljstvo je moj cilj.
- Moje emocije su harmonizovane, sigurna siguran sam.
- Od danas donosim odluke s lakoćom, jednostavno i s veseljem.
- Od danas se podižem iznad svega.
6. čakra
- Moja ljubav čisti svaku ćeliju moga tela od negativnih misli, bolesti i uticaja.
- Moja ljubav prenosi duhovna znanja.
- Moja savest je harmonizovana i deluje na čudesan način.
- Moj duh prenosi Ljubav i razumevanje.
- Moje misli su čiste, u harmoniji i stvaraju mir.
- Moje misli su harmonične, razumem druge i stalo mi je do njih.
- Moje misli su mirne, tihe i u ravnoteži.
- Moje misli su mirne i radosne, stvaraju mi radosna iskustva.
7. čakra
- Ispunjena sam novom energijom.
- Odbacujem obrasce koji su me doveli u moje sadašnje stanje.
- Osećam vibraciju savršenstva u meni.
- Otvaram se duhovnoj struji isceljenja.
- Verujem u tok života.
- Volim se i prihvatam.
NLP Neuro Lingvisticko Programiranje
Studija najuspešnijih. Modelovanje uspešnih.
Teorija i praksa komunikacije sa drugima i sa sobom
Struktura subjektivnog iskustva
Set alata za izgradnju izvanrednih međuljudskih odnosa
Kapija za sistematsko učenje i promene
Model za razumevanje strukture i obrazaca po kojima funkcioniše ljudsko razmišljanje & ponašanje
Set obrazaca promene
Neuro Nervni sistem koji sva iskustva prima i procesira kroz pet cula “…studija strukture subjektivnog iskustva...”
Lingvističko Jezik i neverbalna komunikacija su sistemi kroz koje se doživljaji kodiraju, organizuju i daje im se
značenje
Programiranje Sposobnost da organizujemo svoju komunikaciju i neurološki sistem tako da ostvarujemo određene
željene ciljeve i rezultate.
“Štaje to što pravi razliku izmedu izuzetnog i prosečnog?”
15
NLP je:
• umetnost i nauka o uspehu i proučava način na koji izuzetni profesionalci postižu uspeh u najrazličitijim
oblastima i podučava druge ljude tim tehnikama
• škola izuzetne komunikacije pruža tehnike za postizanje izvanrednih rezultata
• fleksibilnost i mogućnost izbora
SADAŠNJE STANJE I ŽELJENO STANJE
Na promene u poslovanju, osobnom razvoju ili obrazovanju može se gledati kao na put iz sadašnjeg u željeno stanje.
Problem predstavlja ono što čini razliku izmedu ta dva stanja. Postavljajući cilj koji želite ostvariti u budućnosti, stvorili
ste problem u sadašnjosti, i obrnuto, svaki problem u sadašnjosti može biti postavljen kao cilj. Vaše ponašanje,
razmišljanje i osećanje u sadašnjem trenutku razlikovaće se od onih u željenom stanju. Da biste prešli iz jednog stanja
u drugo, potrebni su vam izvori (resursi).
Energija za taj put dolazi iz motivacije. Željeno stanje mora biti nešto što zaista želimo, ili jasno povezano s onim što
zaista želimo. Takođe, moramo se u potpunosti posvetiti cilju: postojanje sumnji često ukazuje na to da ekološki okvir
nije u potpunosti uzet u obzir. Ukratko, moramo želeti preći taj put i verovati da je cilj dostižan i vredan truda.
Sredstva kojim se cilj postiže su veštine, tehnike i izvorna(resursivna) stanja uma. Tu spadaju još i fiziologija,
prehrana, snaga i izdržljivost. NLP veštine predstavljaju bogate resurse za savladavanje prepreka i svih vrsta otpora i
smetnji.
AKSIOMI (POZITIVNE AFIRMACIJE-KORISNE PRETPOSTAVKE NLP-a) kroz citate iz knjige “KALUĐER KOJI
JE PRODAO SVOJ FERARI“
“Ako veruješ da nisi sposoban da nešto uradiš, hajde da kažemo da nađeš savršenog partnera za život ili da živiš bez
stresova, tvoja uverenja će da utiču na tvoju predstavu o samom sebi. Za uzvrat, tvoja slika o samom sebi će te
sprečiti da preduzmeš korake da pronadeš savršenog partnera ili da sebi stvoriš veseo život. U stvari, to će saseći bilo
kakav trud koji bi ti mogao da uložiš u tom pravcu. Tvoja predodžba o samom sebi je neka vrsta šefa. Ona nikada
neće dozvoliti da se ti ponašaš na način koji nije u skladu sa njom. Divna stvar je to što ti možeš da promeniš sliku
16
o samom sebi, kao što možeš da promeniš i sve drugo u svom životu ako to ne služi promeni nabolje. Mantre
su divan način da se to uradi."
“Principi kao marljivost, samilost, skromnost, strpljenje, poštenje i hrabrost. Kada sva tvoja dela budu u skladu sa
ovim principima, osetićeš duboko unutrašnje osećanje harmonije i mira. Takav način života će te neminovno voditi ka
duhovnom uspehu. To je zato što ćeš činiti ono što je ispravno. Ponašaćeš se u skladu sa zakonima prirode i
zakonima univerzuma.”
1. Iza svake akcije stoji pozitivna namera.
“Ipak, oni koji traže više od života, oni koji rasplamsaju žar svojih potencijala i zaista osete ukus magije života razlikuju
se od onih koji žive uobičajeno. Oni pre svega usvajaju pozitivan stav o svetu i svemu što je u njemu.”
2. Ne postoji jedna stvarnost, svako ima svoju.”
“Ne postoji tako nešto kao objektivna realnost ili 'stvarni svet'. Ne postoji apsolutno. Lice tvog najvećeg neprijatelja
može da bude lice mog najboljeg prijatelja. Događaj koji nekome izgleda kao tragedija može za nekog drugog da bude
izvor neograničenih mogućnosti. Ono što zaista deli ljude na one koji su po navici vedri i optimistični i one koji su
stalno jadni, jeste način na koji oni interpretiraju i doživljavaju životne okolnosti."
3. Mi kreiramo naše lično iskustvo.
“ Bez obzira šta se dešava u tvom životu, ti imaš mogućnost da izabereš kako ćeš to da prihvatiš. Kada stekneš
naviku da tražiš pozitivno u svemu, tvoj život ce krenuti ka vrhuncu. To je jedan od najvećih zakona prirode."
4. Sve što postoji nastalo je dva puta: jednom u našem umu, drugi put u stvarnosti. U umu možemo da
kreiramo najveća ograničenja ili uspeh.
“Bilo kakav uspeh u životu, bilo materijalne ili duhovne prirode potiče iz tvoje glave. Ili preciznije od misli koje ti prolaze
kroz glavu svake sekunde svakog minuta u svakom danu. Tvoj spoljašnji svet je odraz stanja tvog unutarnjeg bića.
Kontrolom misli koje ti padaju na um i načina na koji reaguješ na dogadaje u tvom životu, pocinješ da kontrolišeš svoju
sudbinu."
“Tajna se zasniva na antičkom principu da se sve stvara dva puta, prvi put u umu, a drugi put u stvarnosti. Već sam
rekao da su misli stvari, materijalne poruke koje mi šaljemo napolje da bi uticali na naš fizički svet. Takođe sam te
obavestio da ako se nadaš da napraviš značajno poboljšanje u svom spoljnom svetu, moraš najpre da počneš iznutra
i promeniš kalibar svojih misli.
5. Ne postoji neuspeh, samo povratna informacija.
“Ne postoje greške u životu, samo lekcije. Ne postoji negativno iskustvo, samo prilike da se razvijamo, učimo i
napredujemo na putu ovladavanja samim sobom. U borbi se čeličimo. Čak i bol može da bude izvanredan učitelj.”
6. Ponašanje ljudi nije to što oni jesu.
“Osmeli se i počni da misliš o sebi kao o nečem višem nego što je skup tvojih trenutnih okolnosti. Očekuj najbolje.
Bićeš zadivljen rezultatima.”
“ Ovo je mantra koju ti predlažem da ponavljaš bar trideset puta dnevno: 'Ja sam više od onoga što se čini da jesam,
sva snaga i moc sveta su unutar mene.'
7. Ljudi imaju sve resurse koji su im potrebni za uspeh.
“Činjenica da imaš želju ili san, znači da imaš i odgovarajuće kapacitete da to ostvariš.”
“Svima nam je dat jedinstveni skup darova i talenata koji su spremni da nam pomognu da ostvarimo svoje životno
delo. Ključ je u tome da ih otkrijemo, a radeći na tome otkrivamo glavnu svrhu našeg života."
8. Um i telo su deo istog sistema i utiču jedno na drugo.
“Um, telo i duša su trojstvo tvojih ljudskih potencijala. Mentalni napredak bez negovanja fizičkih talenata bila bi jalova
pobeda. Unapređivanje mogućnosti tvog uma i tela do najviših nivoa, a bez negovanja duše donelo bi ti osećaj
praznine i neostvarenosti. Ali kada svoju energiju posvetiš tome da aktiviraš sve potencijale ova tri domena, osetićeš
ukus božanske ekstaze i prosvetljenog života."
9. Ponašanje nam postaje navika, kada vodi ka korisnim rezultatima. Često je moguće postići iste
rezultate jednostavnijim ponašenjem.
“Jednostavno rečeno, ovaj ritual zahteva da svakodnevno činiš sve više i više kako bi izgradio svoj karakter. Jačanje
karaktera utiče na način na koji vidiš sebe i akcije koje preduzimaš. Dela koja činiš zajedno formiraju tvoje navike i ovo
je važno, tvoje navike te vode ka tvojoj sudbini. Možda je Jogi Raman to najbolje formulisao kada je rekao: 'Misli
stvaraju dela. Dela formiraju navike. Navike grade karakter. Karakter oblikuje sudbinu."
10. Ne postoji neuspeh već samo rezultati, a rezultati su Feedback: dok god živimo, postoji mogućnost za
sledeći korak.
17
“Neuspeh je nedostatak hrabrosti da se proba, ništa više i ništa manje. Jedina stvar koja deli većinu ljudi od njihovih
snova jeste strah od neuspeha. Medutim u bilo kakvim nastojanjima, neuspeh je suštinski deo uspeha. Neuspeh nas
testira i dozvoljava nam da se razvijamo. Nudi nam lekcije i vodi nas stazom prosvetljenja. Učitelji na istoku kažu da je
svaka strela koja pogodi metu, rezultat stotine promašaja. To je osnovni prirodni zakon da se dobija kroz gubitak.
Nikada se ne plaši neuspeha. Neuspeh je tvoj prijatelj."
11. Mi nismo skovani od onog što smo doživeli, već od načina na koji se toga sećamo. Nikad nije kasno za
srećno detinjstvo.
“Budi hrabar i nemoj da ograničavaš svoju maštu. Nemoj nikada da budeš rob svoje prošlosti. Budi graditelj svoje
buducnosti. Nikada nećeš biti isti."
12. Ljudi uvek za sebe biraju najbolju moguću varijantu.
13. Iza svakog ponašanja se krije dobra namera.
14. Energija ide tamo gde je usmerenea pažnja: imaš li ili nemaš snage zato što ti je pažnja usmerena na dobro ili
loše.
15. Kada ono što radimo ne funkcioniše onda treba da isprobamo nešto drugo.
16. Mi posedujemo sve resurse koji su nam potrebni: iskustva, sećanja, znanja, slike koje su rešenje problema.
17. Ljudi tumače znake, traže razloge, stvaraju strukturu i na osnovu svojih ličnih iskustava konstruišu svoju sliku
sveta.
18. Uslov za dobru komunikaciju je spremnost da se individualnoj slici sveta svog sagovornika posveti pažnja, da
se ispoštuje i prilagodi joj se.
19. Modeli sveta su karta i ne treba ih pomešati sa teritorijom. Modeli su naučeni, a ne urođeni. Model sveta koji je
ograničavajući moguće je zameniti boljim.
20. Iskustva su kodirana kao čulna reprezentacija i moguće ih je promeniti. Promeni kod i promenićes iskustvo.
Sećati se znači doživljavati.
21. Najvažnija informacija koju nam daje sagovornik je njegovo ponašanje. Nije moguće ne komunicirati.
22. Promenama koje imaju smisla je cilj da stvore više mogućnosti izbora.
23. Ako sebi postaviš za cilj da deluješ onda sve ostalo dođe samo po sebi.
24. Fleksibilnost znači moć, a moć znači odgovornost.
25. Pametnije je biti fleksibilan: ljudi će možda zaboraviti šta ste im rekli, ali sigurno neće zaboraviti kako su se
osećali povoom onoga šta ste im rekli.
26. Nikada ne znaš koliko daleko promena može ići.
27. Ljudi su puni kontradikcija – hvala Bogu! Jer to je izvor mogućih promena.
28. Ako smo u stanju da stvorimo probleme onda smo u stanju da stvorimo i rešenja.
29. Uslov za promenu ponašanja je da se promene stanja: trans omogućuje promene.
30. Razumevanje nije ni uslov niti garancija za kompetentno ponašanje.
31. Ljudi uče kako svesno tako i nesvesno – i to neprestano! Čovek ne može da ne uči.
32. I veoma duboke promene mogu da se dese izuzetno brzo. Male promene često imaju velike posledice.
33. Ako možete ponekad, onda možete uvek. Ono što može jedan, mogu svi ostali.
34. Znaci promene treba da postanu vidljivi u našoj mašti pre nego se desi promena.
35. I uspeh i neuspeh imaju razloge. Kada daješ pogrešne komande, ne stižeš tamo gde veruješ da treba da
stigneš.
36. Pravi posao leži u stvaranju prilika, tj. uočavanju da prilika postoji. Posmatranje tj. aktivno gledanje prilika i ljudi
koji vam mogu pomoći ili odmoći da ih realizujete.
POSTAVLJANJE I ISPUNJAVANJE CILJEVA (ISHODA)
Ako ne znate kuda idete, kako ćete znate da li ste stigli?
Jeste li ikada u životu ostvarili neki cilj? Da li vam se ikada dogodilo da niste ostvarili nešto što ste zacrtali? Da li vam
se ikada dogodilo da niste znali šta želite, a dobro ste znali šta jo ono što ne želite?
Ishodi (ciljevi) su krajnje tačke prema kojima su usmerene naše aktivnosti, rezultat koji želimo postići. Za uspešno
postavljanje ishoda, treba se držati pet uslova
• Formulacija cilja pozitivno i sa motivacijom: Šta želite? Šta ću dobiti kad ostvarim taj ishod? Odredite
rok do koga ćet e ostvariti taj ishod.
• Vizuelizacija cilja (budite što je moguće određeniji): Kada, gde, s kim, kako ćete ostvariti ishod? U
kojim situacijama to želite? Postoje li situacije u kojima to ne želite? Kako vaš ishod izgleda, kako zvuči i
kako se osećate kada ste ga ostvarili?
• Znajte koji je dokaz ostvarenja. Šta ćete videti, čuti i osetiti kad ostvarite ishod? Dopustitie sebi uživanje
kada ostvarite ishod, ništa se ne plaća, a jako je ugodno.
• Posedovanje cilja, preuzimanje kontrole, ostvarenje mora uglavnom od Vas da zavisi i da bude VAŠ
cilj:
• Proverite da li je ishod ekološki i vredan. Ostvarenje nekog ishoda nosi sa sobom i neke posledice, koje
mogu biti pozitivne i ne baš tako pozitivne, i za vas i za vaše međuljudske odnose.
18
Ciljevi kroz citate iz knjige “KALUĐER KOJI JE PRODAO SVOJ FERARI“ :
“Te reči potiču od velikog indijskog filozofa Patandžalija. Ponavljao sam ih glasno svakog jutra pre nego što bih seo
da meditiram i to je veoma snažno uticalo na mene. Zapamti Džone, reči su verbalni oblik moći." Tada mi je Džulijan
pokazao kartu. Citat je glasio: “Kada vas motiviše neki veliki cilj, neki izvanredan projekat, vaše misli kidaju stege koje
ih sputavaju, vaš um prevazilazi granice, vaša svest se širi u svim pravcima i vi ste u novom, velikom, divnom svetu.
Uspavane snage, sposobnosti i talenti dolaze do izražaja i vi otkrivate da ste postali veća osoba nego što ste ikad
sanjali da ćete biti.”
Vizuelizacija cilja:
“Budi strpljiv i živi u ubeđenju da će sve što tražiš sigurno doći ako si spreman za to i ako to očekuješ."
“Zapamti jednom zauvek da tvoj um ima moć da poput magneta privuče u tvoj život sve što želiš. Ako u tvom životu
nešto nedostaje, to je zato što toga nema ni u tvojim mislima. “Svi mi smo za nešto stvoreni. Tvoj genije će zablistati i
sreća će ispuniti tvoj život onog momenta kada otkriješ svoju svrhu i usmeriš svu svoju energiju ka tome. Jednom
kada budeš povezan sa tom misijom, bilo da je to biti veliki učitelj ili nadahnuti umetnik, sve tvoje želje će se ispuniti
bez napora. Čak nećeš morati ni da probaš. U stvari, što si uporniji, duže će da traje putovanje do cilja. Umesto toga,
jednostavno sledi stazu svojih snova sa punim ubedenjem da će nagrade sigurno stići. To će te dovesti do tvoje
božanske sudbine. To sam mislio kad sam rekao da 'ostvariš sudbinu'", mudro je objasnio Džulijan.
Formulacija cilja pozitivno:
“Dobro, tajna sreće je jednostavna: Pronađi šta je to što zaista voliš da radiš i usmeri svu svoju energiju ka tome. Ako
proučiš najsrećnije, najzdravije, najzadovoljnije ljude našeg sveta, videćeš da je svako od njih pronašao strast svog
života i da oni provode vreme baveći se time. To je skoro uvek poziv koji na neki način služi druge. Kad jednom
skoncentrišeš svoju mentalnu snagu i energiju da slediš ono što voliš, izobilje će poteći tvojim životom i sve tvoje želje
će se ispunjavati jednostavno i lako."
Posedovanje cilja, preuzimanje kontrole, ostvarenje mora uglavnom od Vas da zavisi i da bude VAŠ cilj:
“Za uspehom, kao i za srećom ne može da se juri. On mora da dođe kao rezultat, samo kao nenameran posredni
efekat nečije lične posvećenosti cilju većem od njega samog.”
“Razmišljao sam o onome što mi je otac govorio dok sam odrastao: “Naći će samo onaj koji traži."
“Postavljanje ciljeva je početna tačka. Detaljno isplanirati svoje ciljeve znači osloboditi stvaralački instinkt koji te vodi
na put ostvarenja tvoje misije.”
“Jedini razlog da nešto učiniš jeste da to želiš jer znaš da je to prava stvar za tebe."
“Do sreće se stiže ostvarenjem nekog vrednog cilja. Kada radiš ono što zaista voliš, sigurno ćeš naći duboko
zadovoljstvo."
Kristalno jasna predstava o tome kako će da bude kad se dostigne cilj, pruža nam ogroman izvor energije:
“Izvor trajne sreće jeste uporan rad na ispunjenju svojih ciljeva i sigurno napredovanje u smeru ostvarenja svrhe
života.”
“Najvažniji princip za bilo koga ko teži da ostvari svoje ciljeve i ispuni svrhu svog života: nikada nećeš biti u stanju da
pogodiš metu koju ne vidiš. Ljudi provedu ceo život sanjajući o tome da postanu srećniji, da žive sa više vitalnosti i u
obilju strasti. Ipak ne vide da je važno da odvoje bar deset minuta mesečno da napišu svoje ciljeve i da duboko
razmisle o smislu svog života o svojoj Darmi. Odredivanje ciljeva će učiniti tvoj život divnim. Tvoj svet će postati
bogatiji, zabavniji, čarobniji."
“Vidiš Džulijane, naši preci su nas učili da određivanje jasno definisanih ciljeva za ono što želimo u našem mentalnom,
fizičkom i duhovnom svetu jeste odlućujuće za njihovo ostvarenje. U svetu iz koga ti dolaziš, ljudi postavljaju
finansijske i materijalne ciljeve. Nema ničeg lošeg u tome, ako je to ono što vi vrednujete. Ipak, da bi se ovladalo
sobom i došlo do unutarnjeg prosvetljenja, moraš isto tako i u drugim oblastima da postaviš konkretne ciljeve. Da li bi
bio iznenađen da znaš da sam ja jasno odredio ciljeve poštujući duhovni mir koji želim, energiju koju unosim u svaki
dan i ljubav koju nudim svima oko mene?”
Specifikacija cilja (vremenska odrednica):
“ Nikad ne određuj cilj, a da nisi postavio rok za njegovo ostvarivanje. Da bi cilj oživeo, moraš mu dati precizan rok. To
je kao kad se pripremaš za slučaj na sudu, ti se uvek usredsrediš na ono što je sudija zakazao za sutra, a ne na ono
što nije određeno datumom u sudnici.”
Imate li sve što vam treba? Koje su prepreke za postizanje rezultata?
“Napiši spisak svojih slabosti. Zadovoljni ljudi su daleko pažljiviji od drugih. Odvoj vreme da razmisliš šta je to što te
možda sprečava da živiš onako kako zaista želiš i duboko u sebi znaš da možeš. Kada postaneš svestan svojih
slabosti, sledeći korak je da se suočiš sa njima i napadneš svoje strahove.”
Creating Future History:
“Ponašaj se kao da je neuspeh nemoguć, a tvoj uspeh zagarantovan. Izbriši svaku misao vezanu za neuspeh u
ostvarivanju tvojih ciljeva, bilo da su materijalni ili duhovni. Budi hrabar i nemoj da ograničavaš svoju maštu. Nemoj
nikada da budeš rob svoje prošlosti. Budi graditelj svoje budućnosti. Nikada nećeš biti isti."
19
Vežba CREATING FUTURE HISTORY
Razlika između uspešnih i veoma uspešnih ljudi je to što veoma uspešni ljudi mogu da vide svoju budućnost na isti
način na koji svi drugi vide svoju prošlost.
U slučaju da pri postavljanju cilja nikako ne možete da vidite (vizuelizirate) svoju budućnost, ova tehnika pomaže da
odete još jedan korak u budućnost i da ostvarenje svog cilja vidite kao da se desilo u prošlosti... veoma bitno za ljude
čiji primarni sistemi primanja informacija nije vizuelni, već auditivni (zvuk) ili kinestetički (osećaj, miris, ukus).
U dvoje A i B. 30 minuta po osobi, promeniti uloge.
A zamoli B da o jednom poslovnom razgovoru koji se nije dogodio, ali je planiran i od velike je važnosti, tako ispriča
kao da je se već dogodio i protekao veoma uspešno, po osobu B. Kasnije zamoli A osobu B da za isti događaj ispriča
još dva moguća toka koja se razlikuje potpuno od prvog i jedan od drugog, zajedničko im je samo to da su uspešni. A
pazi dobro da B bude ubedljiv i postavlja pitanja sve dok nije i sam uveren u priču. Trebalo bi koliko je moguće da B
izbegava iste opise u sve tri varijante. Znači što različitije, osim što ostaje uvek da je razgovor bio uspešan.
Nakon toga ustanu A i B i okrenu se tako da gledaju na mesto gde su sedeli i pričali. A postavlja sledeća pitanja, a B
odvoji vremena koliko god mu je potrebno da odgovori:
1. Šta je bilo kod sve tri priče zajedničko (osim uspešnog toka)?
Važno objašnjenje: ono što B navede kao zajedničko je ujedno i ono što on želi da postigne tim razgovorom
– to je njegov cilj/željeni rezultat.
2. Po čemu najpre primeti B da se približava svom cilju ili da ga ostvarujete? Po čemu još u toku razgovora
primećuje da je razgovor uspešan? Koji su zajednički momenti u vezi sa tim kod sve tri varijante?
3. Šta oseća B? Koji simboli ili metafore najbolje odgovaraju najuspešnijoj varijanti? Da li je razgovor tekao
npr.kao pesma, kao igra, kao ples ili kao borilački meč, . . .? Koja analogija ovde pada B na pamet? Sa čim
bio moglo da se uporedi?
Objašnjenje: može da se otkrije više metafora i da se primenjuju pojedinačno ili kombinovano kroz to da se
dobija na fleksibilitetu u ponašanju.
4. B zapiše razmišljanja iz sve tri tačke i obeća osobi A da će pre tog razgovora da se pripremi mentalno uz
pomoć ovih filtera zapažanja. Za to može da korisiti tehniku samohipnoze koja mu najviže leži.
Vežba Periferni vid
Periferni vid je ono što je svima nama prirodno, samo toga nismo svesni (koristimo ga uvek u vožnji). On nas
automatski uvodi u stanje opuštenosti – relaksaciju i oslobađa nas unutrašnjeg dijaloga. Ukoliko imate neki važan
sastanak (poslovni ili privatni), osećate nervozu ili ste uplašeni, sebe možete u nekoliko koraka (dole navedenih),
dovesti u stanje opuštenosti i usredotočenosti i pri tom se osećati ugodno, a svi vaši negativni osećaji će u trenu
nestati. Ovo je vežba prisutnosti, biti OVDE I SADA.
Neka vam neko čita instrukcije a vi sebe dovedite u „Periferni vid“!
1. Udobno se smestite (u stolicu ukoliko sedite ili na obe noge uravnoteženo ukoliko stojite). Prebacujte težinu s
noge na nogu sve dok ne nađete položaj potpune ravnoteže, istegnite telo prema gore u potpunoj ravnoteži,
opustite telo i obe ruke i pritom se osećajte dobro.
2. Fokusirajte se na jednu tačku na zidu preko puta. Usmerite svoju pažnju na tu tačku i koncentrišite se na nju
(fokusirajte svoj pogled i mislite na nju). Dok gledate tu tačku proširite svoju svest tako da obuhvati čitavu
prostoriju. Svesni ste svih prisutnih, svih predmeta u prostoriji, dok se i dalje fokusirate na tačku na zidu.
3. Smirite disanje tako što udahnete jednom duboko na nos i izdahnite dah kroz usta (u odnosu 1:2) i onda
nastavite disati sasvim normalno.
4. Na trenutak usmerite svoju pažnju ka svojoj unutrašnjosti i primetite kako dišete ravnomerno, kako se vaše
telo opušta i kako uzbuđenost, nervoza nestaje sa svakim izdisajem, a nastaje opuštenost.
5. Proširite svoju svest tako da prodre do najdalje tačke u prostoriji. Pustite je da se razlije na sve strane i
obuhvati sve ono što je iza vas. Dok se vi fokusirate na tačku na zidu vaša svest obuhvata sva četiri ugla
20
prostorije, sve prisutne i sve predmete. Obratite pažnju da vam u ovom stanju svaki i najmanji pokret
prisutnih izgleda veoma intezivno.
6. Kada to osetite onda spustite pogled niže i primetite da iako gledate u jednu osobu ili predmet, svesni ste da
obuhvatate čitavu prostoriju.
7. Obratite pažnju na to koliko ste intezivnije svesni svega što se događa u prostoriji, kako ste smireni i opušteni
sve dok ste u „Perifernom vidu“
Vežba CHI BALL (energetska lopta)
Koristimo je kad želimo imati skup resursivnih stanja u određenoj situaciji. Kad se pripremate za
prezentaciju na kojoj će biti prisutni, između ostalih, i vaši pretpostavljeni. Želite biti sigurni u sebe, odlučni,
kompetentni, smireni i energični, ali ne znate kako...Spremate se na prvi sastanak sa osobom koja vam se neobično
sviđa. Jedino što želite u tom trenutku je da budete opušteni i sigurni u sebe, ali ne znate kako. Ova tehnika sidrenja
znači da vi birate stanje u kome ćete biti, i koje vam je u tom trenutku potrebno. Na taj način možete ostvariti svoj
potencijal, kapacitete i sposobnosti.
1.
2.
3.
Odaberite situaciju u kojoj želite koristiti svoju chi ball
Zamislite chi ball ispred sebe i učinite je što privlačnijom za vas. Budite besramno neskromni! Kog je oblika,
koje boje, od čega je napravljena? Je li providna?
Odaberite stanja ili sposobnosti koja želite u svojoj chi ball (2–3 različitih stanja).
4.
Setite se situacije iz svoje prošlosti kad ste imali stanje koje želite (vidite što ste videli, čujte što ste
osećajte šta ste osećali…).
5.
Osećajte to stanje kako raste, kako vas cele ispunjava i prolazi kroz vaše tijelo, kroz vaše ruke ili na neki
vama primereniji način ga smestite u chi ball.
čuli,
6.
Uđite u chi ball, pojačajte taj osećaj i kad se on počne smanjivati, izađite iz chi balla.
7.
Ponovite korake od 4 do 6 za svako stanje posebno - između svakog prekinite stanje.
8.
Uđite u chi ball i proverite kako je imati sve željene resurse u isto vrijeme.
9.
Odredite na koji način će se aktivirati chi ball, tj izaberite okidač (sidro) (može biti pokret, slika, zvuk, misao).
VEŽBA Sagledavanje problema kao izvora rešenja:
•
Misli i ideje koje ne želiš, zameni onima koje želiš. Ukoliko ne utičeš na ono o čemu misliš, može se desiti da
stalno misliš o onome o čemu ne želiš. Vakuum ne postoji. Ima razloga zašto se vezujemo za određene situacije
i ponašanja. Da bi otpočeo promenu, da bi imao kontinuitet, moraš da uočiš šta je ono što te spaja sa onim što ti
se ne sviđa. Šta je dobro? Šta dobijaš određenim ponašanjem?Ima li tu neke KORISNE lekcije? Ukoliko vi
nemate odgovor, kada bi neko drugi (neko za koga znaš da je stvarno sposoban i pametan) mogao to da napiše, i
olakša ti situaciju, šta bi to bilo? Iskoristi ovu rečenicu...
KO zna zašto je to dobro?
Ko ZNA zašto je to dobro?
Ko zna ZAŠTO je to dobro?
Ko zna zašto JESTE to dobro?
Ko zna zašto je TO dobro?
Ko zna zašto je to DOBRO?
21
Ko zna zašto? To JESTE dobro! (ili Šta me briga ZAŠTO se dogodilo, sad kad znam da će ispasti DOBRO za
mene.)
Prvi korak u promeni može biti oduzimanje važnosti onome što nas sprečava da budemo svoje najbolje izdanje.
Skidanje tereta sa ramena. Problem je jedno, a nerviranje zbog problema je drugo. Nerviranje oduzima energiju, a ne
daje rešenje. Novi pregled tekuće situacije olakšava ti da izabereš put na kom možeš unapred da sprešiš probleme, a
ne samo da rešavaš one koji nastaju usled ne-sprečavanja.
Umesto zaključka-PLAN rada na sebi za 24 sata
(slobodno dopišite sve što vam padne na pamet-napravite svoj lični plan)
DOBRO JUTRO! Ujutru s buđenjem (15 minuta): Molitva/meditacija, prizivanje osećaja zahvalnosti, radosti, ljubavi,
plan šta uraditi tog dana i koji kapaciteti (resursi) su vam potrebni za taj dan. 2-3 afirmacije za taj dan
DOBAR DAN! Povratak s posla (10 minuta): prizivanje osećaja zahvalnosti, radosti, ljubavi... 2-3 afirmacije za taj dan
LAKU NOĆ! Uveče pred spavanje (15 minuta): Molitva/ meditacija, prizivanje osećaja zahvalnosti, radosti,
ljubavi....pripremite afirmacije za sledeći dan.
Svako jutro kada se probudite, vi stojite na tački preokreta vašeg dana. Naginjanje ka jednoj strani vodi vas ka
čudesnom danu ispunjenom dobrim stvarima, a na drugoj strani čeka vas dan ispunjen problemima. Vi ste onaj koji
odlučuje kakav će dan biti – time kako se osećate! Šta god osećali, to je ono što dajete, i možete biti sigurni da je to
ono što ćete primiti natrag u vašem danu, gde god se kretali.
Dok vam počinje dan i ako se osećate srećno, uz to da nastavite sa održavanjem takvog osećaja, on će biti divan! Ali
ako počnete dan u lošem raspoloženju, i ne učinite ništa povodom toga, imaćete celokupan dan u takvom stanju ili još
gorem.
Jedan celokupan dan sa pozitivnim osećanjima, ne samo da vam je promenio doživljaj toga dana, već i onog
sledećeg, a tako i čitav vaš život! Omogućio vam je da održavate dobra osećanja a onda odete na spavanje srećni,
sledeći dan počinjete istim impulsom dobrih osećanja. Dok nastavljate da se osećate DOBRO i pozitivno što više
možete, vaša dobra osećanja (dobre vibracije) nastavljaju da se umnožavaju usled delovanja zakona privlačnosti,
tako da, dan za danom vi doživljavate kako vam je život sve bolji i bolji.
“Živi danas! Ne juče. Ne sutra. Samo danas. Živi svoje momente. Ne iznajmljuj ih sutrašnjici.” Džeri Spinelli
Literatura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Vlado Ilić, Kultura konflikta (Dinamike poretka ljubavi-uvid i saznanja), Paideia, Beograd, 2009.
Vlado Ilić, Predavanja Razvojnih studija Porodičnog rasporeda i seminari
Bert Hellinger, Gabrijela ten Havel, Priznati ono što jeste, PAIDEA, Beograd, 2005.
Bert Hellinger/ Hunter Beaumont, 1999, Carl Auer System Publ, Touching Love, volume 2, page 178
Moć, Rhonda Byrne, V. B. Z. Zagreb 2010.
Lujza Hej, Moć ozdravljenja je u vama, Equilibrium, Zagreb, 2009.
Lujza Hej, Moć je u vama, Leo Commerce, Beograd, 2011.
Lujza Hej, Kako da izlečite svoj život, Verba, Beograd, 2011.
Lujza Hej, Meditacija za izlečenje vašeg života, Esotheria, 2009.
Zen Priče, Izbor prevod i komentari Vladislav Bajac, Alfa, Beograd, 1980.
Joseph O’Connor /John Seymour Uvod u neurolonguisticko programiranje, Teledisk, 1989
Slavica Squire, Predavanja NLP Practitioner, NLP Institut, 2009’2010.
Dragana Mladenović, Mind Body Energy Balance trening, Istarske toplice 2011.
Kaluđer koji je prodao svoj ferari, Robin S. Šarma, Mono & Manjana, 2009.
Koliko si spreman da platiš? Brankica Ljamić-Ivanović, Sinhronia, Beograd, 2011.
22
Download

PRINCIPI RADA ORIJENTISANI KA REŠENJU