23
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Atatürk'ten Sonra Türkiye: 2. Dünya Savaşı ve Sonrası - 1
1.
4.
Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" deyişine uygun olarak Türkiye, II. Dünya Savaşı'nın
dışında kaldı. Ancak İtalya'nın Arnavutluk'u
işgali, Türkiye'yi Akdeniz'in güvenliği konusunda
kaygılandırdı. Akdeniz'in güvenliğini sağlamak
amacıyla Türkiye, İngiltere ve Fransa arasında
bir yardımlaşma paktı imzalandı.
2. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru özgürlük ve
demokrasi rüzgarları hızlı esmeye başlamış ve
daha çok demokrasi isteyen muhalefet hareketleri ortaya çıkmıştır. Bu da çok partili hayata
geçişi zorunlu kılmıştır.
Buna göre, aşağıdaki partilerden hangisinin
kurulması ve iktidarı almasıyla çok partili
hayata geçilmiştir?
Bu bilgiler doğrultusunda;
1. Türkiye güvenliğini garanti altına almak istemiştir.
2. Türkiye savaşın kendisine sıçramasından
tedirgin olmuştur.
3. Türkiye savaşta Mihver Devletlerin yanında
yer almıştır.
A) Cumhuriyet Halk Partisi
B) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
D) Demokrat Parti
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız 1.
C) 1. ve 2.
2.
B) Yalnız 2.
D) 2. ve 3.
5.
Milletler Cemiyeti dünya barışını korumak amacıyla oluşturulmuş bir örgüttür.
Aşağıdakilerden hangisi Milletler Cemiyetinin
görev ve sorumluluklarını yerine getiremediğinin bir kanıtı olabilir?
3.
"Çok zaman geçmeden Avrupa'da bir fırtına kopacak, bu müthiş kasırga, dünyanın her tarafına
yayılacak ve insanlık genel bir savaş felaketinin
bütün kötülükleri ile bir kere daha karşılaşacak!..."
Mustafa Kemal'in 1938 yılında söylediği bu sözlerin
üzerinden çok uzun bir süre geçmeden II. Dünya
Savaşı patlak vermiştir.
Bu bilgilere göre, Atatürk ile ilgili;
1. İleri görüşlüdür.
2. Aklı ve bilimi örnek almıştır.
3. Ulusal egemenliğe önem vermiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız 1.
C) 1. ve 2.
B) Yalnız 2.
D) 2. ve 3.
Î
A) Miller Cemiyeti
B) Birleşmiş Milletler
C) Balkan Antantı
D) Sadabat Paktı
A
A) 2. Dünya Savaşı'nın çıkması
B) Lozan Antlaşması'nın imzalanması
C) Hatay'ın Türkiye'ye katılması
D) Kurtuluş Savaşı'nın yapılması
2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya barışını
korumak ve geliştirmek amacıyla aşağıdaki
kurumlardan hangisi kurulmuştur?
6.
İnsan hak ve özgürlükleri, 1948 yılında ilan
edilen BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile
güvence altına alındı. Türkiye, bu bildirge esas
alınarak hazırlanan ve uluslararası bir belge olan
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni 1954 yılında
imzaladı.
Bu bilgilere bakılarak;
1. Türkiye barıştan yana tavır aldığını göstermiştir.
2. Türkiye demokratik adımları desteklemektedir.
3. Türkiye insan haklarını en fazla önemseyen
ülkedir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız 1.
C) 2. ve 3.
B) 1. ve 2.
D) 1. 2. ve 3.
TEST
23
Atatürk'ten Sonra Türkiye: 2. Dünya Savaşı ve Sonrası - 1
7.
10.
1. Durum : 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada
her alanda büyük değişimler yaşandı.
2. Durum : 2. Dünya Savaşı'yla oluşan ekonomik
sıkıntılar Türkiye'de de sık sık yapılan
zamlar, sürekli artan vergiler şeklinde
hoşnutsuzluklar oluşturmuştur.
Bu bilgilere göre, Türkiye'nin NATO'ya üye
olmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki sonuçlardan
hangisi çıkarılabilir?
A) Türkiye kendi çıkarları doğrultusunda hareket
A) Ülke dışında meydana gelen olaylar, doğrudan
etmiştir.
ülke içini de etkilemiştir.
B) Türkiye ekonomik sıkıntı yaşamamıştır.
C) Türkiye'deki hoşnutsuzlukların temel sebebi
yayılmacı politikadır.
D) 2. Dünya Savaşı ülkeleri olumlu etkilemiştir.
B) Uluslararası sorunlara kayıtsız kalmıştır.
C) Türkiye NATO'ya üye olmak istememiştir.
D) Türkiye dış baskıların etkisi altında kalmıştır.
11.
8.
ABD
SSCB
Siyasi
Tüm idare ve biDemokrasi uygurimler tek partinin
lanmaktadır.
kontrolündeydi.
Ekonomik
Serbest piyasa
ekonomisi benimsenmiş, özel
sektör ön plana
çıkmıştır.
Türk ordusu günümüzde ülke güvenliği sağlamanın yanında Bosna-Hersek, Kosova, Afganistan,
Lübnan, Kıbrıs gibi dünyanın çeşitli yerlerinde
görevler yaparak barışı korumaya yönelik hizmet
etmektedir.
Bu bilgilere göre;
1. Türk ordusu ülke içinde ve dışında görevler
icra etmektedir.
2. Türk ordusu ülke dışında savaşmaktadır.
3. Türk ordusu Kıbrıs dışındaki ülkelere çıkartma
yapmaktadır.
Ekonomi tümüyle
devletin kontrolündeydi.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız 1.
B) Yalnız 2.
C) 1. ve 2.
D) 2. ve 3.
A
Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak;
1. SSCB ulusal egemenlikten uzak bir yapıdadır.
2. ABD'de siyasi ve ekonomik alanlarda halk ön
plana çıkmaktadır.
3. SSCB'de devlet tekelcilik yapmaktadır.
Türkiye'nin NATO'ya üye olmasında;
1. Kore Savaşı'ndaki başarısı
2. Uluslararası sorunlarda batılılarla hareket
etmesi
3. Jeopolitik konumu etkili olmuştur.
12.
yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız 1.
C) 2. ve 3.
9.
B) 1. ve 2.
D) 1. 2. ve 3.
Kafkaslar, Orta Asya ve Hazar havzasındaki
doğal kaynakların batıya taşınmasında önemli bir enerji koridoru ve köprüsü olan ülke
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtalya
C) Irak
B) Ukrayna
D) Türkiye
D
D
1
A
T
TES
KAZAN
Adı
Y
2
D
3
Y
4
Yukarıda verilen tablo doğru bir şekilde cevaplanarak ilerlendiğinde aşağıdaki sonuçlardan
hangisine ulaşılır?
A) 1.
KAVRAM
IM
Y
B) 2.
C) 3.
D) 4.
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
Download

Atatürk`ten Sonra Türkiye: 2. Dünya Savaşı ve Sonrası