22
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü
1.
4.
Lozan Konferansı'nda çözülemeyen sorunlardan hangisi Atatürk'ün ölümünden sonra
Türkiye'nin istediği yönde çözülmüştür?
A) Hatay sorunu
B) Kapitülasyonlar
C) Musul sorunu
D) Yabancı okullar
Yabancı okullarda Türkçe dersi yanında tarih ve
coğrafya dersleri de Türk öğretmenlerce Türkçe
okutulacak ve okullar Türk müfettişler tarafından
denetlenecektir
Alınan bu kararlar yabancı devletlerin tepkisini
çekti. Fakat kurallara uymadığı için pek çok
yabancı okul kapatıldı. Geri kalanlar uymak
zorunda kaldı.
Bu bilgileri göre;
1. Türkiye yabancı okullar sorununu kendi konularıyla çözümlenmiştir.
2. Kapatılan okullar diğerlerine göz dağı oluşturmuştur.
3. Sorun, yabancıların istekleri doğrultusunda
çözümlenmiştir.
Buna göre yukarıdaki yargılarından hangilerine
ulaşılabilir?
A) Yalnız 1.
C) 1. ve 3.
1. Musul sorunu
2. Yabancı okullar
3. Nüfus mübadelesi
Lozan Barış Konferansı'nda görüşülen
yukarıdaki konulardan hangileri çözümlenememiştir?
A) Yalnız 1.
C) 1. ve 3.
5.
A
2.
B) 1. ve 2.
D) 1., 2.ve 3.
Türkiye, Atatürk döneminde komşularıyla ilişkilerini "Yurtta barış, dünyada barış" parolasına göre
düzenlemiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi verilen
durumu kanıtlar niteliktedir?
B) 1. ve 2.
D) 2.ve 3.
A) Milletler Cemiyetine üye olması
B) Kurtuluş Savaşı'nı yapması
C) Sevr Antlaşması'nı kabul etmesi
D) Şeyh Sait isyanıyla uğraşması
3.
"Dış siyaset bir toplumun iç bünyesi ile sıkı şekilde ilgilidir. Çünkü iç bünyeye dayanmayan dış
siyasetler daima mahkum kalırlar."
Mustafa Kemal'in bu sözüne bakılarak dış
politikamız aşağıdaki esaslardan hangisine
dayanmaz?
A) Barışçıdır
B) Bağımsızdır
C) Hayalperesttir
D) Hukuka bağlıdır
6.
Atatürk'ün son dönemlerinde en çok Hatay meselesi ile uğraşmıştır. Bu meselenin çözümü için
büyük bir çaba sarf etmiştir. Sağlığının kendisini
tehdit ettiği günlerde bile bölgeye askeri amaçlı
geziler düzenlenmiş, tatbikatlar yaptırmıştır.
Buna göre, Mustafa Kemal'in bu davranışıyla
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Yayılmacı bir politika gütmektedir.
B) Vatan toprağına büyük önem vermektedir.
C) Hatay'da çok zengin maden yatakları bulunmaktadır.
D) Hatay halkının gözünü korkutmak istemektedir.
Î
TEST
22
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü
7.
10.
Atatürk'ün ölümü tüm dünyada geniş bir yankı
uyandırdı. İç ve dış basında devlet adamları
görüşlerini açıklayarak bunu dile getirdiler. Times
dergisine konuşan Churchill "Dünya daha ona
muhtaçtı." diyerek Atatürk'ün dünya barışına
yaptığı katkıları dile getirmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti;
1. Musul
2. Boğazlar
3. Hatay
4. Yabancı okullar
sorunlarından hangilerini kendi yararına olacak biçimde çözümlemiştir?
Bu bilgilerden yola çıkılarak aşağıdakilerden
hangisine ulaşılmaz?
A) 1. ve 2.
C) 2. 3 ve 4.
A) Atatürk'ün ölümü büyük bir kitleyi etkilemiştir.
B) Atatürk hayatta iken evrensel nitelikte çalış-
B) 1. ve 4.
D) 1. 2. 3. ve 4.
malarda bulunmuştur.
C) Yabancı devlet adamları da Mustafa Kemal'in
liderliğine önem vermiştir.
D) Atatürk'ün ölümü yerel medyalar tarafından
duyurulmamıştır.
8.
11.
Türkiye Cumhuriyeti, Hatay sorununun çözümünde aşağıdaki devletlerden hangisiyle
karşı karşıya gelmiştir?
A) Milletler Cemiyetine üye olmamız
B) Balkan Antantı'nın kurulması
C) Sadabat Paktı'nın kurulması
D) 2. Dünya Savaşı'nın çıkması
B) Bulgaristan
D) Rusya
A
A) Yunanistan
C) Fransa
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin "Yurtta
barış, dünyada barış!" ilkesine göre hareket
ettiğini göstermez?
9.
Ülkeyi ilgilendiren önemli kararlar alınırken Mustafa Kemal ilgili meclis üyelerinin görüşlerini alır
ve ortak paydalarda karar verilirdi.
Bu duruma göre Mustafa Kemal'in;
1. Yurtta sulh cihanda sulh ilkesine
2. Fikir alışverişine
3. İnsan sevgisine
önem verdiği değerlendirmelerinden hangileri
yapılabilir?
A) Yalnız 1.
C) 1. ve 2.
12.
a. (....) Hatay, Atatürk'ün ölümünden sonra
Türkiye'ye katılmıştır.
b. (....) Musul sorunu aleyhimize çözümlenmiştir.
c. (....) Atatürk döneminde komşularımızla ekonomik ilişkilerimiz durmuştur.
Yukarıda verilenlerin başlarına doğru yada
yanlış yazıldığında aşağıdakilerden hangisi
ortaya çıkar?
A)
B) Yalnız 2.
D) 1.ve 2.
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
C)
a- D
B)
a- D
b- D
b- Y
c- Y
c- D
a- Y
D)
a- Y
b- D
b- Y
c- Y
c- D
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
Download

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk`ün Ölümü