BAŞBAKANLIK’TAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SINAVI DUYURUSU
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde (Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığında “Ankara” ve
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığında “İstanbul”) 3056 Sayılı Kanun’un 35 inci maddesine göre çalıştırılmak
üzere, aşağıdaki tabloda bölümleri ve kontenjan adedi belirtilen toplam otuz beş (35) adet Sözleşmeli
Personel alımı için sınav yapılacaktır.
Kontenjan
Adedi
10
4
3
4
5
Kontenjan
Adedi
2
3
4
Unvanı
MEZUN OLUNAN BÖLÜMLER (ÖN LİSANS)
Tekniker
(Fotoğrafçı)
Fotoğraf, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Ön
Lisans programlarının birinden mezun olmak.
Tekniker
(Soğutma ve
İklimlendirme)
İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma
Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi,
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Ön Lisans programlarının
birinden mezun olmak.
Tekniker
(Elektrik)
Tekniker
(Isıtma ve
Havalandırma)
----------------------Tekniker
(Sıhhi Tesisat)
Tekniker
(Bilgisayar)
Unvanı
Kitap Pataloğu
Çözümleyici
Programcı
Elektrik Ön Lisans programından mezun olmak.
Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve
Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Doğalgaz ve Boru Hatları
Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Ön Lisans programlarının
birinden mezun olmak.
İnternet ve Ağ Teknolojileri, Bilgisayar ve Enformasyon
Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar
Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar
Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri Ön Lisans
programlarının birinden mezun olmak.
MEZUN OLUNAN BÖLÜMLER (LİSANS)
Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler
Biyoloji ve Genetik Lisans programlarının birinden mezun olmak.
Geleneksel Türk El Sanatları veya Geleneksel El Sanatları,
Restorasyon, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım,
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Lisans programlarının
birinden mezun olmak.
Kimya Lisans programından mezun olmak.
Sanat Tarihi Lisans programından mezun olmak.
Fakültelerin Fizik veya Matematik bölümleri ile Mühendislik
fakültelerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Bilgisayar,
Yazılım, Endüstri Mühendisliği ile ilgili bölümlerinden veya
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili Lisans
bölümlerinin birinden mezun olmak.
Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem
programlama konularında tecrübeli olmak.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (C)
düzeyinde veya bu sınava denkliği kabul edilen ve uluslararası
geçerliliğe sahip bir sınavdan bu düzeye eşdeğer geçerli bir
puana sahip olmak.
Fakültelerin Fizik veya Matematik bölümleri ile Mühendislik
Fakültelerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Bilgisayar
ve Yazılım ile ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki
Yükseköğretim Kurumlarının ilgili Lisans bölümlerinin birinden
mezun olmak.
Bilgisayar programlama dillerinden en az üçünü bilmeleri,
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D)
düzeyinde veya bu sınava denkliği kabul edilen ve uluslararası
geçerliliğe sahip bir sınavdan bu düzeye eşdeğer geçerli bir
puana sahip olmak.
1- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak,
2- Üniversitelerin en az 2 yıllık Ön Lisans ve 4 yıllık Lisans eğitimi veren fakültelerinin; Yukarıdaki tabloda yer alan
Ön Lisans ve Lisans Programları veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarının birisinden mezun olmak.
3- Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 5-6 Temmuz 2014 tarihinde (Lisans /Lisans Düzeyi) yapılan
Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP: 3 Puan türünden ve 27 Eylül 2014 tarihinde yapılan (Ön Lisans/Ön
Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP:93 puan türünden 70 ve üzerinde puan almak
kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde, yukarıdaki tablonun her bir
maddesi için ayrı ayrı olmak üzere alınacak toplam Sözleşmeli Personel sayısının altı (6) katı aday arasına girmek
(son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır).
4-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.
5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli
bulunmamak.
6-Giriş Sınavına süresi içinde başvurmak ve sınav için istenilen belgeleri belirtilen sürede kuruma vermiş olmak.
2- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE SINAVA GİRİŞ
Adaylar başvurularını (27 Mart - 06 Nisan 2015) tarihleri arasında mesai bitimine kadar
http://www.basbakanlik.gov.tr/ ve http://www.devletarsivleri.gov.tr İnternet adreslerinden “Sözleşmeli Personel
Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapacaklardır. Başvuru formuna yüklenilecek vesikalık
fotoğraf, son 6 ay içinde çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacaktır. Adaylar internet üzerinden
bilgilerini kaydedip Başvuru Formunun çıktısını alıp imzalayacaklardır. Sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen
adayların listesi (08 Nisan 2015) tarihinden itibaren http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr
adreslerinde, Ankara’da Genel Müdürlük ve İstanbul’da Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı hizmet binası girişlerinde
ilan edildikten sonra, sınava girmeye hak kazanan bu adaylar; giriş sınavına katılabilmek için, yukarıda belirtilen
başvuru formuna ilave olarak aşağıdaki belgeleri (09 -17 Nisan 2015) tarihleri arasında (Saat 08.30 -17.00)
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı İmrahor Cad. Sadabat Mevkii Kağıthane/İSTANBUL adresine kargo-taahhütlü
posta, APS yoluyla veya elden teslim edeceklerdir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Belgeleri elden
teslim edenlere Sınav Giriş Belgesi kayıt esnasında elden, kargoyla ve posta yoluyla gönderenlere sınav günü
sınavdan önce verilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İSTENİLEN BELGELER
1-Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin tasdikli fotokopisi (Yabancı Okul Mezunları
İçin Denklik Belgesi),
2-Adayın kendi el yazısı ile yazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini
yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri
ile T.C. Kimlik Numarasının, e-posta adresinin, iş ve ikametgâh adreslerinin de belirtildiği ve sağlık açısından görev
yapmasına engel bir hali olmadığının beyan edildiği özgeçmiş formu http://www.basbakanlik.gov.tr ve
http://www.devletarsivleri.gov.tr) adreslerinden temin edilerek doldurulacaktır,
3-KPSS Sonuç belgesi çıktısı.
4-YDS Sonuç belgesi çıktısı.
Yanlış beyan, eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
3- SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
Bu ilanda yer alan tablonun Ön lisans ve Lisans programlarından mezun olup sınava girmeye hak kazanan
adaylar, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı İmrahor Cad. Sadabat Mevkii
Kağıthane/İSTANBUL’da alanları ile ilgili uygulamalı ve genel kültür alanında sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
4- SINAV YERİ VE TARİHİ
Uygulamalı ve genel kültür alanında Sözlü sınav (20-21-22 Nisan 2015) tarihlerinde saat 09:30’da Devlet Arşivleri
Genel Müdürlüğü (Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı İmrahor Cad. Sadabat Mevkii Kağıthane/İSTANBUL’da) hizmet
binasında yapılacaktır. Adaylar yukarıda belirtilen adres ve saatte giriş belgesi, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik
belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.
5- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI
Uygulamalı ve sözlü sınava katılanların, sınavda başarılı sayılabilmesi için Sınav Komisyonu üyelerinin her
birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla ortalamasının 70 puan olması gerekir.
Sınavda başarılı olanların sayısı; ilan edilen sayıdan fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere
sıralama yapılarak belirtilen sayı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Sınavda 70 ve üzerinde puan
almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların
sayısı ilan edilen sayıdan daha az ise, sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.
Nihai başarı listesi http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr adresleri ve Devlet Arşivleri
Genel Müdürlüğünde (Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı “Ankara” ile Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı “İstanbul”)
ilan edilecek olup, kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Kazanan adayların kendilerine bildirilen
tarihe kadar müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır. Başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan
adayların, bu görevlerinde aldıkları olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkı saklıdır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak
atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve
haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
B.:41927 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

başbakanlık`tan sözleşmeli personel alım sınavı duyurusu