İLAN: ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
1. İdarenin
a) Adresi : Merkezi Yönetim caddesi Erzurum Büyükşehir Belediye
Başkanlığı 25100 Yakutiye/ ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 90(442) 233 00 04 - 233 04 30 - 233 01 66 /
234 05 00
c) Elektronik posta adresi(varsa): cevre@.erzurum.bel.tr
2. İhale Konusu İşin
a) Niteliği, türü : Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait, şehir merkezine
14 km mesafede Adaçayı mahallesi mevkiinde faaliyet gösteren Katı Atık
Düzenli depolama sahasının ilgili yönetmelik ve şartname hükümlerine
göre oluşan metan gazının borular ve/veya kollektör sistemiyle
toplandıktan sonra bu gazın kısmen ve/veya tamamından Elektrik Enerjisi
Üretilmesi Gayri Ayni Hak Tesisi işi için istekli tararından gerekli tesislerin
kurulması, gerekli düzenlemelerin yapılması ve bunun karşılığında
üretilecek elektriğin brüt satışından ihalede teklif edeceği oranda pay
vermek üzere (ihalede artırım %20 oran üzerinden yapılacaktır). 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı
teklif açık artırma sureti ile 29 (yirmi dokuz) yıllığına ihale edilecektir.
b) Yapılacağı yer : Erzurum Katı Atık Düzenli Depolama Sahası
c) İşin süresi Yer Tesliminden itibaren 29 (yirmi dokuz) yıl
3. İhalenin
a) Usulü : 2886 Sayılı D.İ.K.35. (a) kapalı teklif açık arttırma usulü
b) Yapılacağı yer : Erzurum Büyükşehir Belediyesi Encümeni Toplantı
Salonu Erzurum
c) Tarihi ve saati : 02/04/2015 Perşembe günü saat 14:30
e) Muhammen Bedeli
: 1.044.000,00- TL (29 yıllık) f) Geçici Teminat Miktarı : 31.320,00 - TL
4. İhaleye Katılabilmek için İsteklilerin sunması gereken belgeler;
4.1- Kanuni ikametgâhı olması,
4.2- Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için).
4.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak
üzere adres beyanı,
4.4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da
Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi
odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
T.C. SAMSUN 2. İCRA DAİRESİ
2014/4316 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi,
önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
TAPU KAYDI
: Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Çırakman Mah., 110
Ada, 5 Parsel, 2.622,68 m2 Arsa nitelikli taşınmazın borçluya ait
1115/2400 hissesi.
ÖZELLİKLERİ
: Bulunduğu parsel köşe başındadır. Ana yola
cephelidir. Çevresinde yoğun yapılaşma yoktur. Özel araçla veya toplu
taşımayla ulaşım sağlanmaktadır. Tekkeköy Belediyesi ile Samsun
Büyükşehir Belediyesinin tüm hizmetlerinden istifade eden yerdedir. Düz
arazi yapısına sahip olup uygulama yapılmadığı, 15 m. lik yolun
açılmadığı tespit tarihinde (11/08/2014) belirlenmiştir.
İMAR DURUMU : Taşınmazın bulunduğu parsel, Tekkeköy Belediyesi
1/1000 ölçekli imar planında, sanayi alanına (Taks.0.30, Hmax.9.50)
isabet etmekte olup, imar durum incelemesinde, 15 m2 lik iki yola
cepheli imar parseli olduğu belirlenmiştir.
Kıymeti
: 243.690,69 TL
Yüzölçümü
: 1.218,45 m2
Arsa Payı
: 1115/2400
KDV Oranı
: %18
1. Satış Günü
: 12/05/2015 günü 09:50 -09:55 arası
2. Satış Günü
: 09/06/2015 günü 09:50 - 09:55 arası
Satış Yeri
: Kılıçdede Mah. Muhittin Özkefeli Bulv. No:5 (Yeni
Adliye Binası İçindeki Vakıfbank Şubesi Önü) İlkadım/SAMSUN
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uvap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar
varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale
olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda
birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar
varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi
düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında
pey akçesinin, Vakıfbank Çiftlik Şubesindeki
TR40 0001 5001 5800 7290 5020 53 iban nolu Müdürlüğümüz hesabına
yatırmaları, nakit vermeleri veya bu miktar kadar banka teminat
mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10)
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu
harcının yarısı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi,
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. Artırmaya
vekaletnameyle iştirak edeceklerin, kanunda hilafı yazılı haller dışında
vekaletname aslı veya noter tarafından onaylı suretiyle iştirakleri kabul
edilecektir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler
ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları
tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve
İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye
katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine
sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede
açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/4316 Esas
sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. İş
bu metin satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere tebligat yerine kaim olmak
üzere ilan olunur.
(İİK. m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan örnek
64'e karşılık gelmektedir.
B.: 40851 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge, Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin,
bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'nca veya Türkiye
Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir),
c) Ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde ortak girişimi veya
konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve
(b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,
4.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya
İmza Sirküler,
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri
veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son
durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile
tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'de şubesi bulunmayan
yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk
Konsolosluğu'nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanması
gerekir
c) Ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde ortak girişimi veya
konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve
(b)'deki esaslara, göre temin edecekleri belge,
4.6- İstekliIer adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle
bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter
tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı
tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu Türk Konsolosluğu'nca veya
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.
4.7- Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya
belge veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz
tahviller kabul edilir.
4.8- 2886 sayılı D.İ.K göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı
olmadığına dair beyanı,
4.9- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim
Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi
4.10- İhale dosya bedeli (1.000,00TL)nin ödendiğini gösteren makbuz,
4.11- İsteklilerin konsorsiyum olması halinde, noter onaylı konsorsiyum
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde (Cumhuriyet Arşivi
Daire Başkanlığında "Ankara" ve Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığında
"İstanbul") 3056 Sayılı Kanun'un 35 inci maddesine göre çalıştırılmak
üzere, aşağıdaki tabloda bölümleri ve kontenjan adedi belirtilen toplam
otuz beş (35) adet Sözleşmeli Personel alımı için sınav yapılacaktır.
Kontenjan Adedi Unvanı MEZUN OLUNAN BÖLÜMLER (ÖN LİSANS)
10
Tekniker(Fotoğrafçı)
Fotoğraf, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık
ve Kameramanlık Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.
4
Tekniker(Elektrik)
Elektrik Ön Lisans programından
mezun olmak.
3
Tekniker(Soğutma ve İklimlendirme) İklimlendirme-Soğutma,
Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma,
İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Ön
Lisans programlarının birinden mezun olmak.
4
Tekniker(Isıtma ve Havalandırma)Tekniker(Sıhhi Tesisat)
Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz,
Doğalgaz ve Isıtma, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Gaz ve
Tesisatı Teknolojisi ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.
5
Tekniker(Bilgisayar)
İnternet ve Ağ Teknolojileri,
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,
Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar
Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri Ön Lisans
programlarının birinden mezun olmak.
Kontenjan Adedi Unvanı MEZUN OLUNAN BÖLÜMLER (LİSANS)
2
Kitap Pataloğu Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler
Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans programlarının birinden
mezun olmak.Geleneksel Türk El Sanatları veya Geleneksel El Sanatları,
Restorasyon, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Kültür
Varlıklarını Koruma ve Onarım Lisans programlarının birinden mezun
olmak. Kimya Lisans programından mezun olmak. Sanat Tarihi Lisans
programından mezun olmak.
3
Çözümleyici
Fakültelerin Fizik veya Matematik bölümleri
ile Mühendislik fakültelerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik,
Bilgisayar, Yazılım, Endüstri Mühendisliği ile ilgili bölümlerinden veya
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili Lisans bölümlerinin birinden
mezun olmak. Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya
sistem programlama konularında tecrübeli olmak.Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (C) düzeyinde veya bu sınava
denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliğe sahip bir sınavdan bu
düzeye eşdeğer geçerli bir puana sahip olmak.
4
Programcı
Fakültelerin Fizik veya Matematik bölümleri
ile Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik,
Bilgisayar ve Yazılım ile ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki
Yükseköğretim Kurumlarının ilgili Lisans bölümlerinin birinden mezun
olmak. Bilgisayar programlama dillerinden en az üçünü bilmeleri,
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde
veya bu sınava denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliğe sahip bir
sınavdan bu düzeye eşdeğer geçerli bir puana sahip olmak.
1- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen
genel şartlara haiz olmak,
2- Üniversitelerin en az 2 yıllık Ön Lisans ve 4 yıllık Lisans eğitimi veren
fakültelerinin; Yukarıdaki tabloda yer alan Ön Lisans ve Lisans
Programları veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi
ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birisinden mezun olmak.
3- Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 5-6 Temmuz 2014
tarihinde (Lisans /Lisans Düzeyi) yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavında KPSSP: 3 Puan türünden ve 27 Eylül 2014 tarihinde yapılan
(Ön Lisans/Ön Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavından
KPSSP:93 puan türünden 70 ve üzerinde puan almak kaydıyla;
müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde, yukarıdaki tablonun her bir maddesi için ayrı ayrı olmak
üzere alınacak toplam Sözleşmeli Personel sayısının altı (6) katı aday
arasına girmek (son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş
sınavına çağrılacaktır).
4- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.
5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl
hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak.
6- Giriş Sınavına süresi içinde başvurmak ve sınav için istenilen belgeleri
belirtilen sürede kuruma vermiş olmak.
2- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE SINAVA GİRİŞ
Adaylar başvurularını (27 Mart - 06 Nisan 2015) tarihleri arasında mesai
bitimine kadar http://www.basbakanlik.gov.tr/ ve
Davacı MALİYE HAZİNESİ tarafından açılan GAİPLİK davasında; İzmir ili, Bornova ilçesi,
Doğanlar Mahallesi, 564 parselde kayıtlı taşınmaz maliki EMİNE KAHYA 'nın adına kayyım
atandığı ve kayyımla idare edilme süresinin dolmuş olması sebebiyle gaip olduğu İddia edilmekle;
gaip olduğu iddia edilen EMİNE KAHYA'yı bilen ve tanıyan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay
içinde İZMİR 9.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2014/287 ESAS sayılı dosyasına bilgi vermeleri
ilan olunur.
B.: 45535 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE
KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR.
B.: 45549 www.bik.gov.tr
BAŞBAKANLIKTAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SINAVI DUYURUSU
T.C. İZMİR 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN
Sayı: 2014/287 Esas
beyannamesi ile konsorsiyumu oluşturan taraflara ait konsorsiyum
sözleşmesi,
4.12- Belediyemizden alınan ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul
edildiğinin belgelenmesi amacıyla bütün sayfaları ihaleye iştirak eden
tarafından kaşelenerek imzalanmış şartname ve teknik şartname,
4-13- Vergi Dairesine, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ve Sosyal
Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu olmadığına dair belge
(Belge ihale tarihinden en fazla üç gün önce alınmış olmalıdır.)
4-14- Çöp içerisindeki gazdan İhale şartnamesi ekinde yer alan teknik
şartnameye uygun olarak Elektrik Enerjisi yapacaklarına ve/veya
Teknolojik gelişmelere göre kurulacak yeni sistemler kuracaklarına dair
taahhütname,
4.15- İstekliler, sahada uygulayacağı avan projeyi ihale dokümanları
ekinde sunacaklardır. Avan projede gaz toplama konsepti ve kullanılacak
ekipmanların detayına yer verilecektir
4.16- İstekliler, benzer iş olarak çöp sahasında en az 1 megawatt ve üzeri
kurulu gücündeki tesisin kurulumunu, elektrik üretimini en az 1 yıl süreyle
işlettiklerini gösteren belgeyi ibraz edeceklerdir
4.17- Bankalardan temin edilecek belgelerde 1.000.000,00 TL'den az
olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki
kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini
ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan
alınacak belge.
5. Teklifler ihale günü ihale saatine kadar sıra numaraları alındılar
karşılığında Encümen Başkanlığı'na verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü
olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Encümen
Başkanlığı'nın adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya
ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda
belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır.
Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon
başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat
ayarında TRT İdaresinin saat ayarı esastır.
6- İş bu ilan bilgi mahiyetinde olup ihalenin iş ve işleyişinde ihale idari ve
teknik şartnamesindeki esaslar uygulanacaktır.
http://www.devletarsivleri.gov.tr İnternet adreslerinden "Sözleşmeli
Personel Başvuru Formu"nu doldurmak suretiyle elektronik ortamda
yapacaklardır. Başvuru formuna yüklenilecek vesikalık fotoğraf, son 6 ay
içinde çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacaktır.
Adaylar internet üzerinden bilgilerini kaydedip Başvuru Formunun
çıktısını alıp imzalayacaklardır. Sınava katılmaya hak kazandığı tespit
edilen adayların listesi (08 Nisan 2015) tarihinden itibaren
http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr
adreslerinde, Ankara'da Genel Müdürlük ve İstanbul'da Osmanlı Arşivi
Daire Başkanlığı hizmet binası girişlerinde ilan edildikten sonra, sınava
girmeye hak kazanan bu adaylar; giriş sınavına katılabilmek için,
yukarıda belirtilen başvuru formuna ilave olarak aşağıdaki belgeleri (09 17 Nisan 2015) tarihleri arasında (Saat 08.30 -17.00) Osmanlı Arşivi
Daire Başkanlığı İmrahor Cad. Sadabat Mevkii Kağıthane/İSTANBUL
adresine kargo-taahhütlü posta, APS yoluyla veya elden teslim
edeceklerdir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Belgeleri
elden teslim edenlere Sınav Giriş Belgesi kayıt esnasında elden,
kargoyla ve posta yoluyla gönderenlere sınav günü sınavdan önce
verilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İSTENİLEN BELGELER
1- Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin tasdikli fotokopisi
(Yabancı Okul Mezunlan İçin Denklik Belgesi),
2- Adayın kendi el yazısı ile yazılmış; anne ve babasının adları ile
meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yüksek
öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendi hakkında bilgi
verebilecek iki kişinin isimleri ile T.C. Kimlik Numarasının, e-posta
adresinin, iş ve ikametgâh adreslerinin de belirtildiği ve sağlık açısından
görev yapmasına engel bir halı olmadığının beyan edildiği özgeçmiş
formu http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr)
adreslerinden temin edilerek doldurulacaktır,
3- KPSS Sonuç belgesi çıktısı.
4- YDS Sonuç belgesi çıktısı.
Yanlış beyan, eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları kabul
edilmeyecektir.
3- SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
Bu ilanda yer alan tablonun Ön lisans ve Lisans
programlarından mezun olup sınava girmeye hak kazanan adaylar,
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı
İmrahor Cad. Sadabat Mevkii Kağıthane/İSTANBUL'da alanları ile ilgili
uygulamalı ve genel kültür alanında sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
4- SINAV YERİ VE TARİHİ
Uygulamalı ve genel kültür alanında Sözlü sınav (20-21-22
Nisan 2015) tarihlerinde saat 09:30'da Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
(Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı İmrahor Cad. Sadabat Mevkii
Kağıthane/İSTANBUL'da) hizmet binasında yapılacaktır. Adaylar
yukarıda belirtilen adres ve saatte giriş belgesi, nüfus cüzdanı veya
sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır
bulunacaklardır.
5- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI
Uygulamalı ve sözlü sınava katılanların, sınavda başarılı
sayılabilmesi için Sınav Komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan
üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla ortalamasının 70 puan olması
gerekir.
Sınavda başarılı olanların sayısı; ilan edilen sayıdan fazla ise,
en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak
belirtilen sayı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir.
Sınavda 70 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen
adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların
sayısı ilan edilen sayıdan daha az ise, sadece başarılı olanlar sınavı
kazanmış kabul edilecektir.
Nihai başarı listesi http://www.basbakanlik.gov.tr ve
http://www.devletarsivleri.gov.tr adresleri ve Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğünde (Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı "Ankara" ile Osmanlı
Arşivi Daire Başkanlığı "İstanbul") ilan edilecek olup, kişilere ayrıca
herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Kazanan adayların kendilerine
bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır. Başka
bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerinde
aldıkları olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme
hakkı saklıdır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları
yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler,
hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç
duyurusunda bulunulacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
B.: 41927 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr
T.C. İSPİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas-Karar No: 2014/40 Esas - 2014/300
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davanın KABULÜ ile Erzurum ili, İspir ilçesi, Üzümbağı Köyü,
Cilt No:94, Hane No:9'da nüfusa kayıtlı Halis ve Gül kızı, 10/09/1986
İspir doğumlu, 20431886158 TC Kimlik numaralı SEDRİYE KELEŞ'in
diğer tüm kayıtları aynı kalmak kaydıyla "SEDRİYE" olan adının
"ZEYNEP" olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE,
B.: 44825 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr
Download

tc samsun 2. icra dairesi b tc izmir 9. asliye hukuk