Tebliğ Çağrısı
Türkiye Dördüncü Nüfusbilim Konferansı (TDNBK-4)
http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tebligcagrisi.shtml
Bildiğiniz gibi, ana teması “yarım asırlık demografik araştırma deneyimi ile Türkiye’de nüfus
politikalarının dünü, bugünü ve yarını” olarak belirlenmiş olan Türkiye Dördüncü Nüfusbilim
Konferansı (TDNBK-4), 5-6 Kasım 2015 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.
Her ne kadar konferansın ana teması olarak “Türkiye’de demografik araştırmaların 47.
yılında demografik eğilimlere göre şekillenmesi beklenen nüfus politikalarının dünü, bugünü
ve yarını” olarak belirlenmiş ise de, konferansta bir çok bilim dalının yatay keseni
durumundaki nüfusbilimin kapsamına giren bir çok konunun tartışılması beklenmektedir.
Konferansta kapsanması planlanan konular aşağıda verilmektedir:

Aile yapısı

Nüfus kayıt sistemleri

Evlilik ve boşanma

Nüfus politikaları

Anne ve çocuk sağlığı

Nüfus projeksiyonları

Çalışma ve istihdam

Nüfusun yaşlanması

Doğurganlık

Ölümlülük

Etnisite/din

Sosyal araştırma yöntemleri

İç ve dış göç

Toplumsal cinsiyet

Kentleşme

Tarihsel demografi

Kırsal kalkınma

Üreme sağlığı

Nüfus coğrafyası

Yoksulluk
Yukarıda verilen konferans konuları bir bütün olarak dikkate alındığında, konferansta
demografların yanısıra sosyoloji, antropoloji, iktisat, çalışma ekonomisi, şehir ve bölge
planlaması, istatistik, coğrafya, matematik, yöneylem, kadın çalışmaları, sosyal politika ve
sağlık alanlarında çalışan akademisyenlerin, kamu ve özel sektör çalışanların katılımına açık
olduğu görülecektir. Konferans’ın ana teması ve kapsanması planlanan konulara ilişkin olarak
tebliğ sunmak isteyenlerin 15 Haziran 2015 tarihine kadar aşağıda verilen formata uygun
olarak
hazırlayacakları
tebliğ
özetlerini,
[email protected]
adresine göndermeleri gerekmektedir. Bilimsel Danışma Kurulu tarafından yapılacak
değerlendirme sonucunda kabul edilen tebliğler 1 Ağustos 2015 tarihinde konferansın web
sitesi
aracılığı
ile
duyurulacaktır.
Bilimsel
Danışma
Kurulu
tarafından
yapılacak
değerlendirmelerde gerek olması halinde, tebliğin daha geniş bir özeti de istenebilecektir.
Tebliğ özetlerinin aşağıdaki örneğe uygun olarak 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve
yapılandırılmış olarak (giriş, amaç, yöntem, veri kaynağı, bulgular ve sonuç) hazırlanması
gerekmektedir. Bildiri özetlerinin Times New Roman fontu ile 12 font büyüklüğünde yazılması
gerekmektedir.
Türkiye’de Akraba Evlilikleri ile Bebek Ölümleri Arasındaki Nedensel İlişkinin Analizi
İsmet Koç, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
E-mail: [email protected] Tel: 312 3107906/125
Mehmet Ali Eryurt, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
E-Posta: [email protected] Tel: 312 3107906/146
Giriş: Türkiye hem bebek ölümlerinin hem de akraba evliliklerinin yüksek seviyede olduğu
ülkelerden birisidir. Bu nedenle, Türkiye’nin ekonomik gelişmişlik seviyesiyle tezat oluşturan
bebek ölümlülüğü seviyesini bir Türkiye bilmecesi olarak yorumlamıştır. Türkiye’de akraba
evlilikleri konusundaki veriler 1968 yılından bugüne kadar akraba evliliği oranının yüzde 2422-24 seviyesinde durağanlaştığını, azalmamak yönünde bir direnç içinde olduğunu
göstermektedir. 2008 yılında gerçekleştirilen Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’nın
sonuçlarına göre, kadınların yüzde 24’ü akraba evliliği yapmıştır. Amaç: Bu çalışmanın temel
amacı, akraba evliliklerinin özellikle de birinci derece akraba evliliklerinin, diğer faktörlerin
kontrolü altında bebek ölümleri üzerindeki nedensel etkisini ortaya koymaktır. Veri kaynağı
ve Yöntem: Bu amacı gerçekleştirmek için bu çalışmada, daha önceki çalışmalarda olduğu
gibi sadece bir veri seti değil, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri tarafından gerçekleştirilen
son 5 demografik araştırmanın (1993, 1998, 2003 ve 2008 Türkiye Nüfus ve Sağlık
Araştırması) verileri birleştirilerek kullanılmıştır. Çalışmada, akraba evliliklerinin bebek
ölümleri üzerindeki etkisini ayrıştırmak için sağkalım analizi (survival analysis) yöntemi
kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmanın çok değişkenli analiz sonuçları, birinci derece akraba
evliliğinin bebek ölümlerini Türkiye genelinde yüzde 45; kentsel alanlarda yüzde 57; kırsal
alanlarda ise yüzde 39 artırdığını göstermektedir. Sonuç: Diğer bireysel, kültürel biyodemografik ve çevresel faktörlerin kontrol edilmesi ile ulaşılan bu sonuçlar, akraba evliliği ile
bebek ölümleri arasında nedensel bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu çalışmadan elde
edilen sonuçların genel olarak sağlık konusunda; özel olarak ise bebek ölümleri konusunda
politika geliştiren ve planlama yapan kişi ve kurumlar için yol gösterici olduğu görülmektedir.
Konferansta sunulacak olan tebliğlerin özeti, Konferans Özet Kitapçığı’nda konferanstan
önce; konferansta sunulan tebliğlerin tam metinleri ise, konferanstan sonra basılacak olan
Konferans Bildirileri Kitabı’nda yayınlanacaktır. Tebliğlerin tam metninin konferans bildirileri
kitabında yer alabilmesi için 15 Aralık 2015 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Bu
konudaki ayrıntılar, daha sonra yayınlanacak bir duyuruda yer alacaktır.
Download

Türkiye Dördüncü Nüfusbilim Konferansı Tebliğ Çağrısı