KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
TARİH ÖĞRETMENLİĞİ
TG – 7
ÖABT – TARİH
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
TARİH ÖĞRETMENLİĞİ
2015 – ÖABT / TAR
1.
Ekspresyonist tarih anlayışının kurucularından olan ve tarihi “birbirleriyle ilişkisi ve
anlamı olmayan bir yığın tesadüfi olaylar”
olarak tanımlayan bilim adamı Theodor
Lessing’dir.
4.
Mikrolit adı verilen küçük araç gereçler
Orta Taş Çağı’na ait buluntulardır.
TG – 7
7.
A B C D E
Taspar (Tapo Kağan) I. Göktürk Devleti
hanıdır.
Avrupa Hun Devleti kağanları:
A B C D E
●● Balamir
●● Rua
●● Baltazar
●● Attila
●● Muncuk
●● Bleda
●● Uldız
●● İlek
●● Karaton
●● Dengizik
●● Oktar
●● İrnek
A B C D E
2.
Takvim-i Garbi: Osmanlı Devleti’nin
XX. yüzyılda kullanmaya başladığı miladi
takvime benzer bir takvimdir.
5.
Verilen özelliklere sahip uygarlık Hititlerdir.
Kralları “labarna” unvanını kullanmıştır.
8.
Kuzey Suriye hâkimiyeti için Mısır’la savaşmışlardır.
Hicri Takvim: 1 Ocak 1926 yılına kadar Osmanlı Devleti tarafından kullanılan, ay yılı
esasına dayanan takvimdir.
Aygucı; devlet danışmanı; buyruk, bakan;
şad, hakan çocuklarının aldığı unvan; tudun, vergi memuru anlamına gelir.
Hitit Kralı Telepinuş Dönemi’nde ekberiyet
sistemine dayalı veraset anlayışı başlamıştır.
Celali Takvimi: Büyük Selçuklu Devleti
sultanı Melikşah tarafından hazırlatılan
takvimdir.
İslamiyet Öncesi Türk devletlerinde en yüksek askerî ve idari mevkide devletin başı
sıfatıyla kağan bulunurdu.
A B C D E
A B C D E
Rumi Takvim: 1839 yılından itibaren Osmanlı Devleti’nde mali işlerde aksama
olmaması için kullanılmıştır.
Hükümdar Takvimi: Japonya’da hükümdarlarının tahta çıkışını başlangıç kabul
eden takvimdir.
Hükümdar Takvimi, Türkler tarafından kullanılmamıştır.
A B C D E
3.
Etnografya: Gelenek, görenek ve töreleri
inceleyerek geçmişte yaşamış toplumların
kültürel yaşamlarının öğrenilmesini sağlar.
Verilen parçadaki olay etnografyanın inceleme alanına girer.
A B C D E
6.
Atrium: Antik Roma konutlarında avluya
verilen addır.
Forum: Antik Yunan agoralarının Roma
Dönemi’nde benzeri olan kentin ticaret
merkezidir.
9.
Karluk, Basmil ve Uygurlar birleşip isyan
ederek Basmil başbuğunu kağan ilan etmişlerdir. Daha sonra da son Göktürk hakanı Po-mei’yi öldürmüşlerdir.
A B C D E
Mozele: Antik Çağ’da anıtsal mezarlardır.
Amfiteatr: Antik Romalılarda içinde savaş
oyunları, gladyatör ve vahşi hayvan dövüşlerinin yapıldığı alanlardır.
Odeon: Antik Yunan ve Roma dönemlerinde müzik dinletileri için yapılmış özel
yapıdır.
A B C D E
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / TAR
10.
TG – 7
Asya Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra Çin’in kuzeyine yerleşen Tabgaçlar, bir
süre sonra Budizm’i kabul etmişler ve bu
dinin etkisiyle millî benliklerini kaybetmişlerdir. Aynı zamanda Uygurlarda da Budizm inancı görülmektedir.
13.
Divanü’l Berid: Posta teşkilatıdır.
16.
Divanü’l Haraç: Mali işlerin idare olunduğu
divandır.
Divanü’l Ceyş: Abbasilerde askerlik işlerini
düzenleyen birimdir.
Divanü’l İnşa: Abbasilerde yazışmaları düzenleyen birimdir.
A B C D E
Anadolu Selçuklular kurulduğu yıldan itibaren Anadolu toprakları üzerinde kapsamlı
imar çalışmaları yapmışlardır. Türk - İslam
mimarisinin eşsiz örneklerini gittikleri her
yere yaptırarak Anadolu’nun Türk toprağı
olmasını sağlamışlardır.
A B C D E
Divanü’l Hatem: Emevilerde halifenin evrakını mühürleyen ve hazırlayan birimdir.
A B C D E
14.
11.
Sasaniler Hz. Ömer Dönemi’nde yapılan
Nihavend Savaşı sonucunda 642 yılında
yıkılmıştır.
İhşidî Devleti’ne 969 yılında Fatımiler son
vermiştir.
17.
A B C D E
Kıssadar: Saray görevlisidir. Dilekçeleri kabul edip hükümdara sunardı.
Abdar: Saray görevlisidir. Hükümdarın temizlik işleriyle uğraşan kişidir.
A B C D E
Üstadüddar: Saray görevlisidir. Sarayın
harcamaları ile ilgilenirdi.
Camedar: Saray görevlisidir. Hükümdarın
elbiselerini muhafaza ederdi.
Amil: Taşrada görevli olup mali işlerle ilgilenirdi.
A B C D E
12.
Hicret Olayı 622 yılında gerçekleşmiştir.
Uhud Savaşı ise 625 yılında gerçekleşmiştir.
A B C D E
15.
Şii Büveyhoğulları 1056 yılında yıkılmıştır.
Selçukluların yıkılma yılı ise 1157’dir. Dolayısıyla Büveyhoğullarının faaliyetleri Selçukluların yıkılmasına sebep olmamıştır.
18.
Bursa, İznik ve İzmit Orhan Bey Dönemi’nde fethedilmiştir.
A B C D E
A B C D E
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / TAR
19.
TG – 7
Niğbolu Savaşı I. Bayezit Dönemi’nde
Haçlılarla yapılmış bir savaştır.
22.
A B C D E
İlk daimî elçilikler III. Selim Dönemi’nde
açılmıştır. Diğer seçeneklerde verilen gelişmelerin tümü III. Ahmet Dönemi’nde gerçekleşmiştir.
25.
Yeniçeri Ocağına II. Mahmut Dönemi’nde
son verilmiştir.
A B C D E
A B C D E
20.
Semerkant Uluğ Bey Rasathanesinde öğrenim görmüş, matematik ve astronomi bilgini, Muhtasar-ı Fi’l-Hisab kitabının yazarı
Kadızade-i Rumi’dir.
23.
1727’de açılan ilk Türk matbaasında basılan ilk eser Vani Mehmet Efendi’ye ait olan
Vankulu Lügatı’dır.
26.
Robert Fulton; 1803 yılında ilk buharlı gemiyi yapmayı başarmıştır.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
21.
IV. Mehmet Dönemi’nde, Tarhuncu Ahmet
Paşa, Köprülü Mehmet Paşa ve Köprülü
Fazıl Ahmet Paşa sadrazam sıfatı ile göreve getirilmiştir.
A B C D E
24.
Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’na ilk
önce İtilaf Devletleri’nin yanında girmek
istemiştir. Bu bağlamda Mayıs 1914 tarihinde Kırım’da bulunan Rus Çarı II. Nikola’yı, ittifak teklifi için ziyaret eden heyetin
başında Talat Paşa vardır. Ayrıca Hakkı
Paşa Londra’ya, Cavid Bey de Fransa’ya
gitmiştir.
27.
Çin, 16 Aralık 1877 tarihinde Kaşgar’ı işgal
ederek Osmanlı’ya bağlı Kaşgar Hanlığı’na
son vermiştir.
A B C D E
A B C D E
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / TAR
28.
TG – 7
1494 yılında İspanya ve Portekiz, Papa
VI. Alexandre’ın hakemliğinde dünya denizlerini Tordesillas Antlaşması ile aralarında paylaşmışlardır.
31.
A B C D E
“Görüp İşittiklerim” ve “Mondros ve Mudanya Mütarekelerinin Tarihi” adlı eserler
Ali Fuad Türkgeldi’ye aittir. Mondros Mütarekesi görüşmelerinde de Türk heyetinin
kâtipliğini yapmıştır.
33.
I. İnönü Savaşı’ndan sonra yapılan Londra
Konferansı’nda İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması’ndan taviz verebileceklerini göstermişlerdir.
A B C D E
A B C D E
29.
Ahali gazetesi Trakya Paşaeli Cemiyeti tarafından çıkarılmıştır.
Albayrak ve Hadisat gazeteleri ise Şark
Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından çıkarılmış gazetelerdir.
A B C D E
34.
32.
Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Doğu
Trakya’nın durumu kesin olarak belirlenmiştir.
İstiklal Mahkemeleri; Men-i Müskirat Kanunu (I) ve Hıyanet-i Vataniye Kanunu (II) ile
Asker Firarilerini Önleme Kanunu (III) hükümlerinin uygulanması için kurulmuştur.
A B C D E
A B C D E
30.
İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak Türk ordusunda genelkurmay başkanlığı yapmışlardır ancak Kazım Karabekir’in genelkurmay
başkanlığı söz konusu değildir.
A B C D E
6
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / TAR
35.
TG – 7
Atatürk Dönemi’nde Yüksek Öğretmen
Okulu, Gazi Eğitim Enstitüsü, Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültesi, Ankara Hukuk Mektebi, Yüksek Ziraat Enstitüsü, İstanbul
Üniversitesi, Ankara Musiki Muallim Mektebi, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı
ve Ankara Millî Musiki ve Temsil Akademisi
açılmıştır.
37.
İsmet Paşa Dönemi’nde Kurulan Partiler:
39.
●● Millî Kalkınma Partisi
●● Demokrat Parti
SSCB’nin Afganistan’ı 1979’da işgal etmesi üzerine SALT II Antlaşması iptal
edilmiştir.
A B C D E
●● Sosyal Adalet Partisi
●● Liberal Demokrat Partisi
●● Çiftçi ve Köylü Partisi
●● Türk Sosyal Demokrat Partisi
Ancak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü,
İsmet İnönü Dönemi’nde açılmıştır.
●● Türkiye Sosyalist Partisi
●● Türkiye Sosyalist İşçi Partisi
A B C D E
●● Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi
●● Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi
●● Yalnız Vatan İçin Partisi
●● Ergenekon Köylü ve İşçi Partisi
●● Arıtma Koruma Partisi
●● İslam Koruma Partisi
●● Yurt Görev Partisi
●● İdealist Parti
●● Türk Muhafazakâr Partisi
●● Millet Partisi
●● Öz Demokratlar Partisi
●● Serbest Demokrat Partisi
●● Müstakil Türk Sosyalist Partisi
●● Toprak, Emlak ve Serbest Teşebbüs
Partisi
Ancak Radikal Avam Partisi İsmet İnönü
Dönemi’nde açılan partilerden biri değildir.
A B C D E
36.
16 Haziran 1926 yılında Mustafa Kemal’e
suikast girişiminden sonra bazı eski İttihatçiler sorumlu tutulmuş ve tutuklanmışlardır.
Böylece İttihatçılar etkisiz hâle getirilmiştir.
38.
Türkiye, II. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın
tehdidine karşı Çatalca’da Çakmak Hattı’nı
oluşturmuştur.
A B C D E
A B C D E
40.
SEATO 8 Eylül 1954 tarihinde ABD, İngiltere, Fransa, Yeni Zelanda, Avustralya,
Filipinler, Tayland ve Pakistan’ın katılımı
ile kurulmuştur. Türkiye bu oluşuma üye
ülkelerden biri değildir.
A B C D E
7
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / TAR
41.
TG – 7
Çağdaş Türk ve dünya tarihî dersinin
amaçları şunlardır:
44.
●● XIX. yüzyıldan günümüze kadar dünyada ve Türkiye’de meydana gelen
gelişmelere ilişkin bilgi edinmelerini
sağlamak
●● Bu dönemde meydana gelen siyasi,
sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerin Türkiye’ye etkilerini ve Türkiye’nin
XX. yüzyılda dünya olaylarındaki rolünü
anlamak (II)
●● XXI. yüzyılın gelişen ve değişen gereksinimlerine yanıt verebilecek ve
geleceğe yönelik sağlam ön görülerde
bulunabilecek beceriler geliştirmelerini
sağlamak
Ortaöğretim 10. Sınıf Tarih Öğretim Programı’nın uygulanmasıyla ilgili verilen
açıklamalara göre programda belirlenen
kavramlar ile tarih terimleri ilgili ünitelerde
verilmelidir. Dersinde “En Uzun Yüzyıl”
ünitesini işleyen bir öğretmenin “Tanzimat,
Panslavizm, Panislamizm, Pantürkizm,
Osmanlıcılık, Batıcılık, Kanunuesasi, Meclis-i Mebusan, fırka ve milliyetçilik” gibi
kavramları vermesi uygundur. Buna göre
öğretmenin “Panislamizm” kavramını vermesi uygun olur. Diğer seçeneklerde verilen kavramlar “Avrupa ve Osmanlı Devleti”
ünitesi kapsamında verilmelidir.
A B C D E
42.
Kutlu Doğum Haftası, 20 - 26 Nisan’da
kutlanır.
Kardeşlik Haftası, 28 Nisan - 4 Mayıs’ta
kutlanır.
Yeşilay Haftası, mart ayının ilk haftasında
kutlanır.
Türk Harf İnkılabı Haftası, 1 - 7 Kasım’da
kutlanır.
A B C D E
48.
45.
Verilen özelliklere sahip düşünür Ali Reşat
Bey’dir. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yetişmiş tarihçi ve eğitimcilerindendir.
Tarihi bir propaganda veya avunma aracı
olarak görmemiş, pozitivizm ve romantizm
akımlarının etkisinde tarihçilik anlayışını benimsemiştir. Ahmet Refik Altınay ile
birlikte Meşrutiyet Dönemi ders kitaplarını
hazırlamıştır.
Öğretmenin, Koçi Bey Risalesi’ne dayanarak siyasi ve askerî faaliyetleri hakkında
bilgi verdiği padişah IV. Murat’tır. IV. Murat
devlet yapısındaki bozulmalar hakkında
Koçi Bey’den rapor hazırlamasını istemiştir. Bu doğrultuda Koçi Bey’in hazırlamış
olduğu rapor dönemin siyasi, askerî, ekonomik ve kültürel yapısıyla ilgili önemli bilgileri içermiştir.
Öğretmenin kazanıma uygun olarak İstiklal
Yolu’nu öğrencilerine çizdirirken kullanacağı materyal dilsiz haritadır. İstiklal Yolu,
Kurtuluş Savaşı sırasında İnebolu - Kastamonu - Ilgaz ve Çankırı’yı kapsayan ve
cephane taşımak için oluşturulan güzergâhtır. Dilsiz harita bu hattın öğrenciler
tarafından çizilmesine katkı sağlayacak
önemli bir materyaldir. Bu haritalara yerlerin adları yazılır ve harita dillendirilir. Bu
sayede öğrenciler oyun tarzında ve eğlenceli bir şekilde alıştırmalar yaparak harita
üzerindeki yerleri kolaylıkla öğrenirler.
A B C D E
A B C D E
49.
A B C D E
46.
43.
Öğrencilerin tarihsel yorum ve analiz becerilerini geliştirirken “güncel sorunların ortaya çıkmasına yol açan önceki durumlara
ve mevcut faktörlere ilişkin kanıtları düzenlemeleri” beklenemez. Çünkü bu davranış
tarihsel sorun analizi ve karar verme becerisi kapsamındadır. Diğer verilen davranışlar tarihsel yorum ve analiz becerilerini
geliştirmede sergilenir.
A B C D E
Her yıl ekim ayının ilk haftasında kutlanan
belirli gün ve hafta Camiler Haftası’dır.
A B C D E
●● Küreselleşen dünyada siyasi, sosyal,
kültürel ve ekonomik olayların çok boyutluluğunu ve karmaşıklığını, farklı bakış açılarıyla incelemek (I)
Ancak III. öncülde yer alan ifade bu dersin
amaçları arasında değil, Türkiye Cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinin
amaçları arasındadır.
47.
Ömer Bey’in öğrencilerine yöneltmiş olduğu soru Felton ve Allen’in fotoğrafın tarih
öğretiminde kullanılmasına yönelik geliştirdikleri modelin anahtar soruyla yöneltme
basamağına girmektedir.
Okuma stratejileri metinlerden anlam çıkarma sürecinde karşılaşılan problemlerin
çözülmesi amacıyla uygulanan plandır.
Öğretmenin, öğrencilerine okuduklarını anlama düzeylerini yüksekten kavrama stratejleri arasında “göz gezdirme” ifadesi
olamaz. Çünkü bu ifade kavrama stratejisi
değil, okuma öncesi yapılabilecek etkinliklerden biridir.
A B C D E
Fotoğrafı sunma basamağında öğrencilere tarihsel bağlamda fotoğrafın kapsamı
söylenir.
Betimleme basamağında öğrencilere “Bu
kişiler nasıl giyinmiş?” sorusu yöneltilir.
Tanım isteme basamağında, öğrencilerden
fotoğrafta gördükleri her şeyi listelemeleri
istenir.
Çıkarım yaptırma basamağında öğrencilere “Bu fotoğraflar insanların çalıştığı yerlerle ilgili ne gibi ipuçları vermektedir?” sorusu
yöneltilir.
A B C D E
8
50.
Öğrencilerin verilen etkinlikleri yapmaları
onların görsel - uzamsal zekâ düzeylerini
geliştirmeye yöneliktir. Görsel - uzamsal
zekâ öğrencilerin nesneleri zihinlerinde
canlandırabilme yeteneğidir.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
Download

Tarih 7 - İhtiyaç Yayıncılık