,
03' 1 1'20 14
Ttiljall*'r;flrl'^il!§,l'rR'##E
MECLİS
Açılış yoklama
Saygı drıruşu
GeÇen oturuma
incelenmesi,
Sayı
:
ait Meclis
kararlarının Meclis üyelerine dağrtımırun yapılıp
Karar No
1- 81- Plan ve bütçe komisyonuna havale edilen 2015
raporunun görüşülmesi ,
Mali Yılı Bütçe komisyon
2-
82- Plan ve bütçe komisyonuna havale edilen Fatih GÜNEŞ " e ait olan Çaybel
şirketinin.komisyon kararırun görtişülmesi,
3-- 83- İlçemize bağlı İçeribtikü mahallesinde 384 nolu parselin yeni'den ihya edilmesi
için 4 adet bilirkişi seçiminin yaprlması,
4talebi,
84- ATM yerinin 5 yıllığrna Çaybaşı Halk Bankasl"
5- 856-
na bedelsiz verilmesi,
Belediyemiz tarafindan Halk Bankasrndan maddi ve gayri nakdi kredi
86- Taşınmaz satışları için
Belediye encümenine yetki verilmesi talebi,
7-
87- Çaybel Danışmanlık Taahhüt İnşaat sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin
kullanacağı nakdi ve gayri nakdi kredilerde enctimene yetki verilmesi
,,MM^
Belediye Başkanı
Download

03` 1 1`20 14 Ttiljall*`r