ANKARA 25. SAYIN NOTERLİĞİ
KEŞİDECİ
: Ankara Barosu Başkanlığı
MUHATTAP
: Filiz GÜLER
(Star Gazetesi Yazı İşleri Müdürü)
Atatürk mahallesi Bahariye Caddesi No:31 İkitelli-k. Çekmece 34679
İSTANBUL
İHTAR KONUSU : 01.04.2015 tarihli Star Gazetesinin ilk sayfasında “CÜBBELİ
TERÖR” başlıklı habere ilişkin 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca cevap ve
düzeltme hakkımızın kullanılmasıdır.
AÇIKLAMALAR :Yukarıda bahsi geçen haberin gerçek dışı cümleler içerdiğini önemle
vurgular ve yapılan yanlışlığın giderilerek, aşağıdaki cevap ve düzeltme metninin Basın
Kanunu’nun 14. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde ivedilikle ve aynen
yayınlanmasını, aksi takdirde her türlü hukuki ve cezai hakkımızın saklı tutularak
kullanılacağını, Sayın Muhatap Filiz GÜLER’e saygılarımla beyan ederim.01.04.2015
Ankara Barosu Başkanlığı
CEVAP VE DÜZELTME
1. Star Gazetesinin 01.04.2015 tarihli nüshasının 16. sayfasında “CÜBBELİ TERÖR”
başlıklı bir “haber” yayımlanmıştır. Konunun detayları henüz belli değilken yapılan bu
haberin manşet olarak kullanılan cümlesinde “Avukatlar” hedef olarak
gösterilmektedir.
2. Söz konusu haberin içerisinde yer alan“…saat 12.30 sıralarında avukat kılığında
Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giren iki terörist Berkin ELVAN’ın ölümüne
ilişkin soruşturmayı yürüten Savcı Mehmet Selim KİRAZ’ın odasına
girdi…”cümlesiyle, teröristlerin avukat olabileceği izlenimi doğurmaktadır.
3. Bu ilişkilendirme tamamen gerçek dışıdır; esasen olay günü itibarıyle, henüz kamera
kayıtları dahi izlenmemiş ve kimlikler net olarak doğrulanmamışken, herhangi bir
ilişkilendirme yapılmasının imkansız olduğu görülmektedir.
4. Teröristlerin Adliyeye cübbeli olarak girdikleri,içeride göründükleri ve şehit Savcı’nın
odasında cübbeli olarak bulunduklarına dair ne bir görüntü ne de Resmi Makamlar
tarafından doğrulanmış bir beyan mevcuttur.
5. Bu halde;
Bu bir terör olayıdır. Bir savcımız şehit olmuştur. Yargı camiası için acı bir gündür.
Yaşanan bu acı olayın en kısa sürede aydınlığa kavuşturulması gerekirken henüz
teröristlerin kimlikleri dahi açıklanmadan “Adliyeye avukat cübbesi ile girdiler”
söylemine dayanarak yapılan bu haber ve kamuoyuna duyuruluş şekli habercilik
anlayışından uzak ve başta avukatlar olmak üzere, cübbe giyen tüm yargı
mensuplarını hedef gösterir niteliktedir.
6. Yapılan haberlerin basın ahlakı ve toplum yararı gözetilerek yapılması gerektiğini bir
kez daha vurgulayarak aksi bir tutumunun toplumda ayrışmaya ve nefrete yol
açacağını belirtmek isteriz. 5187 sayılı Basın Kanununda hüküm altına alındığı üzere
avukatların şeref ve haysiyetini ihlal edici, avukatlarla ilgili gerçeğe aykırı yapılan bu
yayın tüm avukatlar nezdinde Baroların da itibarını hedef alan bir tutumdur.
7. Avukatlar Yargının kurucu unsuru olarak toplumun hukuk kuralları çerçevesinde
haklarının aranmasına ve adaletin sağlanmasına hizmet eden bağımsız ve kamu
hizmeti gören bir meslek grubunun mensuplarıdır. Bu anlamda kamuoyunu asılsız
beyanlarla yönlendirmek ve meslek gruplarını hedef göstermek tüm avukatları ve
yargı mensuplarını zan altında bırakmaktadır.
Bu sebeplerle, işbu cevap ve düzeltme yazımızın, düzeltme yaptığımız haberle aynı sayfada,
aynı puntolarla ve aynı büyüklükte yayımlanmasını rica ederiz.
Saygılarımızla.
Eki: Vekaletname sureti
Sayın Noter, 3 nüshadan oluşan cevap ve düzeltme yazısının bir suretinin Dairenizde
saklanmasını, birer suretinin muhatap Sorumlu Müdür Filiz GÜLER’e APS yoluyla
gönderilmesini, bir suretinin tarafımıza verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.01.04.2015
Download

Filiz GÜLER (Star Gazetesi Yazı İşleri