Denetleneceğini bilen
mükelllef adımlarını
dikkatli atar!
HABER
Her vergi mükellefinin, mutlaka denetimden geçmesi
gerektiğini söyleyen Prof.
Dr. Mehmet Yüce, “Mükellef,
bir gün denetleneceğini düşünüyorsa, adımlarını daha
dikkatli atar. Denetim yoksa
hata olabilir. Bu da kurumsallaşmanın önünde büyük
bir engeldir. Hata yapmaya
zemin oluşturmayan, otokontrol mekanizmalarının
geliştirilmesi gerekir.”
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO) Prof. Dr. Mehmet Yüce ve Vergi Müfettişi
Murat Özkan’ın sunumunda, ‘Vergi Denetimlerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ konulu seminer
düzenlendi. BSMMMO’nun BAOB Yerleşkesi’ndeki hizmet binasında gerçekleşen seminere meslek mensupları yoğun katılım gösterdi. Seminerin açılış konuşmasını yapan BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez,
meslek mensupları olarak vergi denetimlerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda ayrıntılı bilgi
edineceklerini kaydederek, “Devletin en önemli gelir kaynaklarından birisi olan vergi, kamu giderlerini karşılamak için herkesin malî gücüne göre vermekle yükümlü olduğu ekonomik değerdir. Bir ülkede vergiye tabi
kazanç ve iratların tam olarak vergilendirilebilmesi için, mükelleflerin yeterli bir vergi bilincine sahip olmaları
ve aynı zamanda da o ülkedeki vergi sisteminin de esnek, geniş tabanlı ve adil olması gerekir. Bu unsurların
var olması durumunda vergiye tabi kazanç ve iratların tam olarak vergilendirilebilmesi mümkün olabilecektir”
dedi.
DİYALOG KURULMASI ŞARTTIR
“İdeal bir vergileme sisteminin en önemli koşulu, sağlıklı bir belge düzenine sahip olunmasıdır” diyen
BSMMMO Başkanı Sönmez, belge düzeninin sağlıklı olabilmesi için defter ve belgeler ile beyanların sağlıklı
olması gerektirdiğini kaydetti. Ahmet Hikmet Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Belge düzeni, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun araştırılması ve kanıtlanmasını sağlayan vergi denetiminin en önemli aracıdır.
Hepimizin bildiği üzere, defter ve belgeler konusunda en önemli görevi meslek mensupları üstlenmiştir. Bu
nedenle, sağlıklı bir kayıt ve belgelendirme sistemi için meslek mensupları ile vergi idaresi arasında sağlıklı
bir diyaloğun kurulması şarttır. Aksi takdirde yaşanacak bir iletişimsizlik sorunu, beraberinde birçok problemi
getirecektir. Bu da hem mali idare açısından, hem de vergi mükellefi açısından telafisi zor birtakım olumsuz
sonuçlar doğuracaktır. Ancak, vergi idaresi ile meslek mensuplarının ciddi bir işbirliği ile etkin bir vergi sisteminin oluşturulması mümkündür.”
BEYAN ESASI GEÇERLİDİR
Seminerde sunumunu yapmak üzere ilk sözü, Prof. Dr. Mehmet Yüce aldı. “Sorunu tespit etmek, sorunu çözmenin yarısıdır” diyerek sunumuna başlayan Prof. Dr. Mehmet Yüce, “Denetim, eldeki verilerin daha önceden
belirlenmiş olan standartlara uygunluğunun, tarafsız ve bağımsız kişilerce değerlendirilmesidir. Vergi denetimi ise ödenmesi gereken verginin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Modern dünyada
beyan esası geçerlidir. Beyan esasında biz diyoruz ki mükellef hakkında en doğru bilgiyi, mükellefin kendisi
bilir. Onun için mükellefe güvenmek zorundayız. Mükellef yanlış yapabilir ama meslek mensupları, bu yanlışı
yapmamasını sağlamalıdır” dedi. Kurumsallaşmak için denetiminin sağlıklı ve tarafsız yapılmış olması gerektiğinin atını çizen Prof. Dr. Mehmet Yüce, denetimin eğitici fonksiyonunun ön plana çıkarılması gerektiğini
belirterek, “Denetim, suçluyu yakalamak değildir. Denetim, verginin doğru beyanının sağlanması demektir.
Siz vergi sistemini istediğiniz kadar mükemmel yapın, kusursuz yapın. Ama vergi sistemini uygulayan kişilerdir” şeklinde konuştu.
DENETİM YOKSA HATA VARDIR
Vergi sisteminin, alacaklı ve borçlu olmak üzere iki tarafı olduğunu da ifade eden Prof. Dr. Yüce, şu bilgileri
paylaştı: “Alacaklı taraf, devlet tarafından yetkilendirilmiş vergi toplama yetkisini almış tüzel kişilerdir. Borçlu
taraf ise mükellef ve sorumlulardır. İkisi arasındaki dengenin sağlıklı kurulması lazımdır. Bu dengeyi kuran da
meslek mensuplarıdır. Meslek mensupları bir nevi aracı konumdadırlar. Mali konularda arabulucular, meslek
mensuplarıdır. O yüzden meslek mensuplarının da arabuluculuk için tarafsız olmaları gerekir.” Yüce, sözlerini
şöyle sonlandırdı: “Mükellef bir gün denetleneceğini düşünüyorsa, adımlarını daha dikkatli atar. Her mükellefin mutlaka denetimden geçmesi gerekiyor. Denetim yoksa hata olabilir. Bu da kurumsallaşmayı engeller.
Hata yapmaya zemin oluşturmamak, kurulu bir düzen oluşturmak lazım. Otokontrol mekanizmalarının da
geliştirilmesi gerekir.”
DENETİM TEK ELDEN YÜRÜTÜLÜYOR
Seminerin devamında söz alan Vergi Müfettişi Murat Özkan ise vergi denetimlerinde yaşanan sorunların,
yapısal ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar olmak üzere, ikiye ayrıldığını kaydetti. 2011 yılında kurulan
Vergi Denetim Kurulu hakkında bilgi veren Vergi Müfettişi Özkan, “Artık kimse yerelde bir inceleme stratejisi
geliştiremez ve yerelde alınan kararın uygulanması yönünde vergi incelemesi yapamaz. Artık denetim tek
elden ve alandan koordine ediliyor. Vergi denetim kuruluyla birlikte, vergi incelemelerinde, uyulacak usul ve
esaslar da yasal metinler haline dönüşmüştür. Artık her şey yönetmeliğe ve yasaya bağlı şekilde yapılmaktadır. Vergi incelemesinin kanunda bir yeri vardır” dedi. Soru-cevap şeklinde devam eden seminer, Prof. Dr.
Mehmet Yüce ve Vergi Müfettişi Murat Özkan’a plaket takdim edilmesiyle sona erdi.
Download

Dosya İçin Tıklayınız (423 Kb.)