İHTARNAME
KEŞİDECİ
:TEB 2.Bölge Ankara Eczacı Odası
VEKİLİ
:Av. Hayriye Tülin Çakın T.C.No:14575032748
MUHATAP
:Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Ankara
: Eczanelerden “İşletme Kayıt Belgesi “istenmemesi ve İl Gıda ,Tarım ve
KONUSU
Hayvancılık
Müdürlüklerince, eczanelere denetim yapılmamasının sağlanması talebinden
ibarettir.
Sayın Muhatap;
6197 Sayılı Yasa ve bağlı Yönetmeliği çerçevesinde kamusal bir nitelik taşıyan ve önemi haiz
sağlık kuruluşu olan eczanelerin, açılış ruhsatnamelerinin Sağlık Bakanlığı’nca düzenlendiği,
18.01.2014 tarih 28886 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6514 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve
Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında Kanun ile 18/12/1953 tarihli ve
6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 5.maddesinin ikinci fıkrasına
“Eczaneler için ayrıca başka herhangi bir kurum veya kuruluştan kayıt ve onay belgesi
aranmaz” cümlesi gereğince başkaca bir belge ve izne tabi değillerdir.
Eczanelerde, tarafınızca söz konusu ürünler için ruhsat kontrolü yapılmaması gerekmektedir.
Ancak; İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri tarafından Ankara Eczacı Odasına kayıtlı
bazı meslektaşlarımızın eczanelerine gönderilen yazı ile, eczacıların il müdürlüklerine
müracaat ederek,” İşletme Kayıt Belgesi “ alması gerektiği bildirilmiştir.
Söz konusu yazıda gıda satışı yapan eczanelerin, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay
İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 4’ncü maddesinin (f) bendinde yer alan “Gıda İşletmesi” tanımı
kapsamına girdiği belirtilmiştir.
5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun 26’ncı maddesinde
gıda işletmecisi,” Kâr amaçlı olsun veya olmasın kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya
tüzel kişiler tarafından gıdanın üretimi, işlenmesi ve dağıtımının herhangi bir aşamasında
kontrolü altında yürütülen faaliyetlerin, mevzuat hükümlerine uygunluğundan sorumlu olan
gerçek veya tüzel kişiyi, “ şeklinde tarif edilmiş olup, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay
İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 4’ncü maddesinin (f) bendi de aynı ifadeye haizdir.
5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun 50’nci maddesinde
yer alan perakende tanımı ise “Ana dağıtım merkezleri, hazır yemek hizmeti, işyeri ve kurum
yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler, dükkânlar,
toptan satış yerleri, süpermarket dağıtım merkezleri dâhil olmak üzere son tüketiciye satış ya
da dağıtım noktasında gıdanın işlenmesi veya muameleye tâbi tutulması veya
depolanmasını,” hükmüne amildir.
6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 5’nci maddesinde, serbest
eczanelerin, eczacılık yapma hakkını haiz bir eczacının sahip ve mesul müdürlüğünde
yönetmelikte belirlenen belgelerle il sağlık müdürlüğünce düzenlenmiş ve valilikçe
onaylanmış bir ruhsatname ile açılacağı belirtilmiştir.
Söz konusu 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 28’nci maddesinde de,
eczanelerde satışı yapılabilecek ürünler belirtilmiş olup, yukarıda bahsi geçen yazıda
belirtilen gıda takviyeleri de, Sağlık Bakanlığından alınan eczane ruhsatı ile satılabilecek
ürünler arasındadır. Eczacılık mevzuatı kapsamında yer almayan ürünlerin eczanelerde
satışının yapılması ise mümkün değildir.
6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 31,32,33 ve 34’ncü maddelerinde,
eczane teftişlerinin kimler tarafından ve nasıl yapılacağı da tarif edilmiş olup, Sağlık
Bakanlığı personeli ile eczacı odaları tarafından görevlendirilen kişiler dışında eczanelerde
teftiş yapılması mümkün değildir. Bu husus, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun
Ek 11’nci maddesinde, “Sağlık hizmeti sunumu ile ilgili tüm iş ve işlemler Sağlık Bakanlığınca
denetlenir. hükmü ile açıkça belirtilmiştir.
Dolayısıyla, İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin yazılarında bahsi geçen kanunun
“Gıda İşletmesi” maddesi ile, söz konusu yönetmelikte yer alan “perakende” hükmünde
bahis edilen kişiler, kuruluşlar ve dükkan tanımlamalarının, meslektaşlarımızın görev
yaptıkları eczaneleri işaret etmediği açıkça görülmektedir.
Bunun yanı sıra Eczaneler sıradan bir işletme değil, Avrupa birliği ile entegre olmuş beş yıllık
akademik bir eğitimin sonucunda mezun olan eczacıların görev yaptığı, halk sağlığına hizmet
için faaliyet gösteren yarı kamu niteliğinde sağlık kuruluşlarıdır. Bu nedenle eczaneleri diğer
ticari işletmelerle aynı kategoride değerlendirmek doğru bir yaklaşım değildir.
Diğer önemli bir hususta, 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 28’nci
maddesinde, eczaneler için belediyeden ayrıca bir iş yeri ruhsatı alınması ve belediyeye harç
ödenmesi gerekmediği ve eczaneler için ayrıca başka herhangi bir kurum veya kuruluştan
kayıt veya onay belgesi aranmayacağının belirtilmiş olmasıdır. Eczacılar ve Eczacılar
Hakkında Yönetmeliğinin 41/3 maddesi ise " Eczanede satılan ürünler için kanunlarda
öngörülen bulundurulma vasıflarını sağlamak kaydıyla başka herhangi bir kurum ya da
kuruluştan ayrıca kayıt, onay veya izin belgesi alınması gerekmez." hükmüne amildir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı;
İşbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren eczanelerden “İşletme Kayıt Belgesi”
istenmemesi,
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince, eczanelere denetim
yapılmamasını, ihtaren bildiririz.
Keşideci Vekili
Av. Hayriye Tülin Çakın
İşbu ihtarnameyi hariçte düzenleyip karşı tarafa tebliğini isteyen keşideci kimliği
Noterliğimizce tanınan ve marufum olan ANKARA ECZACI ODASI adına vekaleten hareket
eden Av.H.Tülin Çakın’a ait olup muhatabına tebliği için işleme alınmıştır.,
DAYANAK
Verildiği Yer
:Ankara ……..Noterliği
Tarih ve No’su :………..
Belgenin Cinsi :………
Yetkililer
: Ankara Eczacı Odası adına vekaleten hareket eden Av. H. Tülin Çakın’ın
yetkilileri görüldü.
İşbu dayanak Noterlik Yasası’nın 79.maddesine göre eklenmiştir.
ANKARA ……..NOTERİ
…………………………………………………..
İmzaya Yetkili Başkatip
Download

stage2-team