İHTARNAME
KEŞİDECİ
VEKİLLERİ
: …………………………..
: Av. AHMET AYDIN - Adres Antettedir.
MUHATAP
: 1 - …………………. Tic Ltd Şti
2 - …………………..
T.KONUSU
: Müvekkilimize ait, patentli ürünün tarafınızca üretildiği , üretilen
işbu ürünün tarafınıza ait işyerinde, standlarda, reklam broşürlerinde kullanıldığı , ticari
işlemlere konu yapıldığı ve bu nedenlerle müvekkilimize ait marka ve patente tecavüz
edildiği , edilmeye devam edildiği bu eylemlere bir an önce son verilmesi gerektiğinin aksi
halde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulacağının ihtarıdır.
AÇIKLAMALAR
1 - Müvekkilimiz, " S……………….." tarafından Panolu Ray, Panolu Korniş, Panolu perde
rayı ya da panolu yerine dekoratif ya da bir diğer ad olarak farbılı diye bilinen ve ihtarname
ekinde …………… tescil numarası ile endüstriyel tasarım pantenti alınan ürünün üreticisi ve
tasarım ve patent sahibidir.
Söz konusu ürünün Türkiye ve yurt dışında üretimi ve pazarlanması konusunda tek yetkili
firma Müvekkil firmadır.
2 – Müvekkil Firma tarafından üretilen ve pazarlanan söz konusu ürünün Muhataplardan
………………. San Tic Ltd Şti tarafından Malatya’da üretildiği üretilen işbu ürünlerin
Gaziantep’te ……… adlı diğer muhatap tarafından pazarlandığı , yüklü mal satımının
yapıldığı Müvekkil firmaya gelen ihbar ve BELGELERDEN anlaşılmaktadır.
3 – 551 sayılı KHK 82. Madde gereğince ilgili patentin içeriği ve kapsamı tarafınıza bu
ihtarname ile birlikte açıklanmıştır. Müvekkil Şirketin izni olmadan patent konusu ürünün
aynısını, eş değerini üretmeniz, satmanız ve herhangi bir amaçla elinde bulundurduğunuz
sürece patent sahibi olarak Müvekkil Firmanın haklarına tecavüz etmiş olacaksınız.
4 –1. Nolu muhatap tarafından Panolu Ray, Panolu Korniş, Panolu perde rayı ya da panolu
yerine dekoratif ya da bir diğer ad olarak farbılı diye bilinen ve ihtarname ekinde ………..
tescil numarası ile endüstriyel tasarım pantenti alınan ürünün üretiminin gerçekleştirildiği ,
2 nolu muhatap tarafından ise söz konusu ürünün pazarlandığı tespiti yapılmıştır. Değişik
markalar altında sattığınız, ürettiğiniz ürünlerin tespitleri yapılmış ve kayıt altına alınmıştır.
İşletmeleriniz tarafından patent tecavüzüne meydan verebilecek üretim ve satışlara derhal
son verilmesini; aksi takdirde kötü niyetli olduğunuz dikkate alınarak hakkınızda davalar
açabileceğimizin bilinmesini gerekmektedir.
5 – Tarafınızın iyi niyetli olduğunu düşünebilmek için bugüne kadar bu tip ürünleri kimden
ne şekilde aldığınızı, bu ürünlerden kaç adet sattığınızı , halihazır stoklardan kaç adet ürün
bulunduğunu ayrıntılı olarak açıklamanızı özellikle ihtar ederiz. Bu bilgileri vermediğiniz
takdirde haksız ve kötü niyetli davrandığınızı düşünülerek gereken hukuki ve cezai süreç
başlatılacaktır.
551 sayılı KHK’ nın 136. Maddesinde Patentten Doğan Hakka Tecavüz Sayılan Fiiller
sayılmıştır. 136. Maddede belirtilen
a - Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen
üretme sonucu taklit etmek,
b - Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği veya bilmesi
gerektiği halde, tecavüz yoluyla üretilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde
ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde
bulundurmak veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak, (1)
c - Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu olan usulü kullanmak veya buluş
konusu usulle doğrudan doğruya elde edilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka
şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya uygulamaya koymak
suretiyle kullanmak;
d - Patent sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans veya zorunlu lisans yoluyla
verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek,
e - Bu maddenin 1 inci ila 4 üncü bentlerinde yazılı fillere iştirak veya yardım veya
bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını
kolaylaştırmak,
f - Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın
nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak.
Yine 73/A maddesinde ise , patent hakkında tecavüzden dolayı açılacak ceza
davalarında sanıkların karşılaşacağı ceza belirtilmiştir. 73/A maddesi c bendine göre “c) 136
ncı maddede yazılı fiillerden birini gerek faydalı model, gerek patentli buluş açısından
işleyenler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına veya yirmiyedimilyar
liradan kırkaltımilyar liraya kadar ağır para cezasına veya her ikisine, ayrıca işyerlerinin
bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine,”
CEZALARI İLE KARŞI KARŞIYA KALIR
Sonuç olarak, Müvekkil Şirkete ait ürün patentli bir buluş olduğundan haksız
kullanımın pazarlanmasının ve üretiminin bir an önce durdurulmasını , ilgili web sitelerinin
kapatılmasını resimlerin , katalogların vb her türlü tanıtıcı reklamların durdurulmasını , bir
daha bu yönde herhangi bir davranışta bulunmayacağına dair tarafımıza en geç (5) gün
içinde taahhüt ve de ihtarnamemize olumlu cevap vermediğiniz takdirde , her türlü
tazminat hakkımız saklı kalmak kaydıyla hukuki yollara başvurulacağını , aleyhinizde
hukuk ve ceza davalarının açılacağını müvekkil firma adına ihtar ederiz.
AV. AHMET AYDIN
SAYIN NOTER,
Üç örnekten ibaret bu ihtarnamenin bir örneğinin muhataba tebliğini, bir örneğinin
dairenizde saklanmasını, bir örneğinin de tebliğ şerhli olarak tarafıma iadesini rica ederim.
Download

Adres Antettedir. MUHATAP : 1