Alarm Sistemini Kurma ( Devreye Alma)
Ana Kullan›c› fiifresini De¤ifltirme
Alarm sistemi yanl›zca YEfi‹L LED (Haz›r) RDY1 yand›¤› zaman kurulabilir
• Evde
Alarm Sistemini Kurma
• Alarm Sistemini Kurma
(Ev veya ‹fl Yerinden Ayr›l›rken)
FULL Kurma (Tam Kurma)
STAY Kurma (K›smi Kurma)
Tam Kurma ( FULL Kurma) için tufl s›ralamas›:
STAY Kurma ( K›smi Kurma) için tufl s›ralamas›:
fi ‹ F R E
fi ‹ F R E
ARM
0
ARM
1
Alarm ‹zleme Merkezine ‹lgili Kullan›c›n›n Bilgileri ile
Kuruldu Bilgisi Gider.
Alarm ‹zleme Merkezine ‹lgili Kullan›c›n›n Bilgileri ile
Kuruldu Bilgisi Gider.
H›zl› Full Kurma ( Tam Kurma)
tufl s›ralamas›
H›zl› STAY Kurma ( K›smi Kurma)
tufl s›ralamas›
ARM
0
ARM
(Alarm ‹zleme Merkezine Sadece Alarm Kuruldu Bilgisi Gider)
(Alarm ‹zleme Merkezine Sadece Alarm Kuruldu Bilgisi Gider)
FORCE Kurma (Mecburi Kurma)
FORCE Kurma ( Mecburi Kurma) için tufl s›ralamas›:
fi ‹ F R E
ARM
2
Alarm ‹zleme Merkezine ‹lgili Kullan›c›n›n Bilgileri ile
Kuruldu Bilgisi Gider.
H›zl› Ful Kurma ( Tam Kurma)
tufl s›ralamas›
ARM
2
*
*
*
ARM
3
Alarm ‹zleme Merkezine ‹lgili Kullan›c›n›n Bilgileri ile
Kuruldu Bilgisi Gider.
H›zl› Çabuk Kurma tufl s›ralamas›
3-
0
0
4-
*
*
*
*
4 rakaml› yeni flifreyi gir
Memory (Haf›za Görme)
5-
*
*
*
*
Tekrar 4 rakaml› yeni flifreyi gir
1-
*
6-
ENT
2-
MEM
Tufluna Bas
Tufllar›na Bas
Tufluna Bas
Yard›mc› Kullan›c› Atanmas›
1-
*
2-
PRG
3-
0
1
4-
*
*
*
*
5-
*
*
*
*
6-
ENT
*
*
*
Alarm bölgesine girdi¤inizde Keypad’den “ALARMINIZ KURULU, LÜTFEN fi‹FREN‹Z‹ G‹REREK
ALARMINIZI DURDURUNUZ” mesaj› duyulacakt›r. Yetkili olan kiflilerin 4 rakaml› flifresini girmek sureti ile
alarm sistemi devreden ç›kar›l›r. “ALARMINIZ ‹PTAL OLDU” mesaj› 2 defa duyulur.
fi‹FRE (4 Rakam’l›)
*
*
fiifre 4 Rakaml›
*
Tufluna Bas
Kullan›c›n›n Kendi fiifresini De¤ifltirme.
1-
*
2-
PRG
Tufluna Bas
3-
0
Tufluna Bas
4 rakaml› yeni flifreyi gir
4-
*
*
*
*
4 rakaml› yeni flifreyi gir
Tekrar 4 rakaml› yeni flifreyi gir
5-
*
*
*
*
Tekrar 4 rakaml› yeni flifreyi gir
6-
ENT
Ana fiifreyi gir (4 Rakaml›)
Tufluna Bas
Tufllar›na Bas (Örk. Birinci Kullan›c› ‹çin)
(01 - 16 Kullan›c› Aras›)
Tufluna Bas
*
*
fiifre 4 Rakaml›
*
Tufluna Bas
Teknik Sorun Gözden Geçirme (TRBL)
Kullan›c›, alarm sistemindeki sorunlar› gözden geçirmek için geçerli bir flifre girmelidir.
TRBL
fi ‹ F R E
Göstergedeki her bir rakam özel bir teknik sorunu belirtir.
1
2 3 4
Elektrik Yok
Akü Zay›f
veya bitik
(Alarm ‹zleme Merkezine Sadece Alarm Kuruldu Bilgisi Gider)
Alarm Sistemini Çözme ( Devreden Ç›karma)
ENT
Keypad tufllar›n› ayn› anda 3 saniye bas›l› tutarak alarm izleme
istasyonuna panik alarm› gönderir. (‹ste¤e ba¤l› iç ve d›fl sirenler
çald›r›labilir.)
3
Evde çabuk kurma d›fl›nda tüm alarm kurma çeflitlerinde ç›k›fl zaman› çal›flmaya bafllad›¤›nda
“ ALARMINIZ KURULUYOR BÖLGEY‹ TERK ED‹N‹Z” sesli mesaj› her 5 saniyede bir duyulacakt›r.
Alarm kurulduktan sonra “ ALARMINIZ KURULU” mesaj› 2 kez duyulacakt›r.
+
CLR
PRG
ÇABUK Kurma ( Instand Kurma) için tufl s›ralamas›:
fi ‹ F R E
Ana fiifreyi gir (4 Rakaml›)
*
2-
ÇABUK Kurma (Instand Kurma)
ARM
(Alarm ‹zleme Merkezine Sadece Alarm Kuruldu Bilgisi Gider)
1
1-
Keypad Üzerinden Panik Alarm Gönderilmesi
5 6
Sabotaj
Alarm Merkezine
Rapor
Gönderemedi.
Sigorta Telefon Hatt›
Atık
Arızası
Baypass Program›
1-
*
2-
BPS
34-
*
*
fiifreyi gir (4 Rakaml›)
Tufluna Bas
Zone No
ENT
*
Kap› Çan› ( Zili) Program›
‹lgili Zone Tufllar›na Bas
Tufluna Bas
1-
*
2-
PRG
3-
3
4-
ENT
*
*
*
fiifreyi gir (4 Rakaml›)
Tufluna Bas
1
Tufllar›na Bas (Özellik Aç›l›r)
Tufluna Bas
Bu özelli¤i kapatmak için 1 ve 2 nolu ifllemden sonra
3-
3
4-
ENT
0
Tufllar›na Bas (Özellik Kapan›r)
Tufluna Bas
Download

İndirmek İçin Tıklayınız.