T.e. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel MiidiirUigii SaYI : 711317331160.01.06/2426736 04/0312015.
Konu: Bilim ve Sanat Merkezi
Ogrenci Seyim Siireci
............................. VALiLiGiNE
(il Milli Egitim Miidiirliigu)
Genel Miidiirliigiimuze bagh Bilim ve Sanat Merkezlerine seyim siireci ilkokul 2.,3.
ve 4. slmf ogretmenlerinin, 16-23 ~ubat 2015 tarihleri arasmda e-okul iizerinden resim,
miizik ve genel yetenek alanlarmda aday gostermesi ile b3$laml~tlr. Siirecin sa-ghkh· bir
biyimde yiiriitiilebilmesi iyin Hlilye Milli Egitim Miidiirliikleri, Rehberlik ve Ara~tlrma
Merkezleri ve Bilim ve Sanat Merkezlerinin gorev ve sorumluluklan ekte sunulan tabloda
belirlenmi~tir.
Bilgilerinizi ve ogrenci seyim siirecinin saghkh bir
gereken dikkat ve ozenin gosterilmesini rica ederim.
~ekilde
yiiriitiilebilmesi iyin
Oktay KILl{: Bakan a. Daire Ba~kam V. EK: 1- Tablo (1 sayfa)
2- Optik Okuyucu
DAGITIM
64 II Valiligine
Atatiirk Blv. 06648 Klzllay/ANKARA
Elektroni.k Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: adsoyad@meb.gov.tr
Ayrmtlh bilgi iyin: Ad SOYAD Unvan
Tel: (0312) XXX XX XX
Faks: (0312) XXX XX XX
Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 70e l-c2cb-3130-bb45-adbO kodu iJe teyit edilebilir.
BiLIM ve SANAT MERKEZLERi iC;tN OCRENe! SEC;IM DUYURUSU
OKUL MODURLUKLERt
13-20 Mart 20 IS Aday gOsterilen oArencilere e-okul Ilzerinden okul idarelerine gonderilen
i
Oerenei Sanav GiriJ Kartianm • aday gOSterilen OArencilere teslim etrnek.
Aday gOSterilen ogrencilerin merk:ezi grup taramasmda zoduk ~kmemesi i~in,
OKUL MODfrRL(JKLERt
2.,3. ve 4.slDIf Ogretmenleri tarafindan optik kodlama konusunda bilgilendirilmelerini
sagIamak.
Aday gOsterilen OArenciler, Ol~me, DeAerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel
f,illdorltigft (ODSGM) tarafmdan medcezi sistemle yapllacak olan smava,
6L<:ME. DE~ERLENDlRME VE
SINAV HizMETLERt
GENEL MOD(JRLtJ~()' (6DSGM)
22 Mart 2015 Pazar gOoD, saat:IO.00 64 it ve
i1~
merkezlerindeki devlet
kullannda abnacaktJr.
lUerde MiDi EAUim MUdtirlogonce bireysel inceleme sorecinin sagIIkll olarak
yUrtitQlebilmesi i~in b Tamlama Komisyonu olu$turuIacakttr.
tI Tanllama komisyonu; b Cb:el qitim Hizmetlerioden sorumlu b Mill! Elitim
lL MlLLt E~iTIM
MlldUr Vanhmcwll:lube MlldUrO Ba$kanblJnda. Bilim ve Sanat Merkezi Miidflrleri,
Rebberlik ve Ara,tlrma Merktzleri MlldllrUlklerinden olU$aD en az 5 (be,), en fazla
7 (yedi)
ki~1
lie oll$lrulacakttr.
n Tandama KGmisyonu, hlerdeki genel zihinsel yetenek, resim ve MUzik a1anmda bireysel
inceleme ve degerlendirme i$leminin sagIIkll bir §eldlde yUtiltQlmesinden sorumlu olacakttr.
tL TANILAMA KOMlsvONU
Resim ve MUzik yetenek a1an1annda bireysel incelemesl yap!lacak OArenciler
(bC$) ki~iJik,
bir komisyon
ol~tltracakttr.
OI~turuIacak
i~in
en az 5
komisyonda Oniversite,
konservatuvar, GIlzeI Sanatlar Usesi ve Bilim ve Sana! Medcezlerinin ilgili ogretmeruerinin •
i~inde oldugu komisyonu
I
lL TANILAMA KOMlsvONU
M1LLI EGrrtM BAKANLlGI
6ZEL E~iTIM VE REHBERLIK HlzMETLERt
belidemek.
Resim ve mUzik yetenek a1anl
i~in
i
olu$turulan komisyon Uyelerinin isirr!lerini Genel
MUdorlUgumnze bildirmek.
Ozel ve genel yetenek a1anlannda bireysel tantlamaya a1macak ogrencilerin listeleri Ozel
EAUim ve Rehberlik Hizmetleri Genel MUdorlUgQ tarafmdan illere gonderilecektir.
GENEL MfJDiJRLu~()'( 6ERGM)
Bireysel incelemeye a1macak oArencilerin ve mllziklresim yetenek smaVl randevulan
n
Taodama Komisyoou tarafmdan Ogrencilerin okullarma duyurulacaktJr.
lL TANILAMA KOMlsvONU
Genel yetenek a1anmda, bireysel incelemeye almacak olan ogrencilerin tantlama
RAM
Bireysel tnceleme son~lan
lL
TANILAMA KOMlsvONU
i~lerr!lerini
yeni test aracl ve yeni testorlerle geJVekl~tirmek.
n Tandama
KGmisYODUOeR,
n Ozel
qitim Hizmetleri
Kuruluna sunulacakttr.
D ()zeI Elitim Hizmetleri Kundu OArencilerin yerlC$tirilmesini ger~C$tirecek ve Oul
tL 6ZEL E~ITIM HizMETLERt KURULU
Elitim ve Rebberlik Hizmetleri Genel Mftdflrlfllll'ne (6ERGM) bilgi verecektir.
­
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
•
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
T.C. MitrJ ECiTiM BAKANUGI fliLiM 'liE 5ANAT MERKEZLHtI
ADAYLARIK
Sf~ME
S!NAV!
DiKKATiNE
Y\JIWOO,AK1 WIll BilGiL£R SiZE AiT O£GiLSf '1EYA BiI.Gii.ERiNiZDE YANlI~UK VAR iSE 8U CEV,uo 0001N1 KESiNliKLE IWl..l.AHMAYINIZ SAlON "'VA........""",..,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
•
SINIF O~RETMENLERiNiN DiKKATiNE
2. slnlf ogrencleri 30
3. slnlf ogrencileri 40
4. slnJf ogrencileri 50 soru cevaplayacaktlr.
•
Ui'LIJIICINfL,
Download

Duyuru İçin Tıklayınız.